ข่าวที่เสนอทั้งหมด
ลำดับ
เรื่อง
ว/ด/ป
เวลา
ผู้ส่ง
1. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนมหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งที่ 5 "อนาคตของการพัฒนาชุมชนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งย 1 คนอ่าน
30 พ.ย.
16:01 น.
นางสาวศศิประภา
2. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร The Role of Public Policy in Private Sector Development 1 คนอ่าน
30 พ.ย.
08:55 น.
นางสาวศศิประภา
3. 
ประชาสัมพันธ์ทุนนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที 5 คนอ่าน
27 พ.ย.
15:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
4. 
ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงสูงเป็นการชั่วคราว ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2558 9 คนอ่าน
26 พ.ย.
15:35 น.
นางสาวศศิประภา
5. 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ผม 9999 ขอนแก่น 2 คนอ่าน
26 พ.ย.
14:13 น.
นางสาวศศิประภา
6. 
ขอแจ้งการปิดกั้นจราจรชั่วคราว ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2558 3 คนอ่าน
26 พ.ย.
14:07 น.
นางสาวศศิประภา
7. 
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและทำบุญงานศพบิดานายโสภัณ พรมโสดา 7 คนอ่าน
25 พ.ย.
16:10 น.
นางสาวศศิประภา
8. 
ขอเรียนเชิญฟังธรรมบรรยาย "ธรรมะ...เยียวยาสังคม" 3 คนอ่าน
25 พ.ย.
09:39 น.
นางสาวศศิประภา
9. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บริการงานพิมพ์ทางวิชาการครบวงจร 3 คนอ่าน
25 พ.ย.
09:38 น.
นางสาวศศิประภา
10. 
การเปลี่ยนแปลงการบริหารองค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ 3 คนอ่าน
25 พ.ย.
09:32 น.
นางสาวศศิประภา
11. 
ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 1 คนอ่าน
23 พ.ย.
15:20 น.
นางสาวศศิประภา
12. 
ขอเรียนเชิญร่วมพิธีฌาปนกิจศพและทำบุญงานศพมารดาผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล มีไชยโย 2 คนอ่าน
23 พ.ย.
14:18 น.
นางสาวศศิประภา
13. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ 10 คนอ่าน
23 พ.ย.
09:48 น.
นางสาวศศิประภา
14. 
ประชาสัมพันธ์โครงการ "สองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก" 3 คนอ่าน
23 พ.ย.
09:45 น.
นางสาวศศิประภา
15. 
ขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2374/2558 และ สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2375/2558 5 คนอ่าน
23 พ.ย.
09:41 น.
นางสาวศศิประภา
16. 
โครงการทัศนศึกษาด้านโลจิสติกส์ทางทะเลที่ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง 2 คนอ่าน
23 พ.ย.
09:39 น.
นางสาวศศิประภา
17. 
ประกาศหลักเกณฑ์การส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ มข 4 คนอ่าน
20 พ.ย.
09:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
18. 
ขอเชิญนำเสนอบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2559 5 คนอ่าน
17 พ.ย.
16:09 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
19. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อสมัครทุนวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รอบด้านตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 5 คนอ่าน
17 พ.ย.
16:06 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
20. 
ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ: geoinfotech 2016 5 คนอ่าน
17 พ.ย.
15:59 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
21. 
ขอเรียนเชิญและประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนตำราและเอกสารทางวิชาการ 8 คนอ่าน
17 พ.ย.
15:05 น.
นางสาวศศิประภา
22. 
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์รวบรวมพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6 คนอ่าน
17 พ.ย.
13:17 น.
นางสาวศศิประภา
23. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการ
17 พ.ย.
11:41 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
24. 
ขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอและเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ประจำปี 2559
17 พ.ย.
11:38 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
25. 
ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย
17 พ.ย.
11:32 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
26. 
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. และเปลี่ยนแปลงวิธีการรับสมัคร ประจำปีงบประมาณ 2559
17 พ.ย.
11:17 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
27. 
ประชาสัมพัน
17 พ.ย.
11:17 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
28. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5
17 พ.ย.
11:17 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
29. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยและกรณีศึกษาเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษาด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559 2 คนอ่าน
17 พ.ย.
10:06 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
30. 
แจ้งกำหนดการงานพระราชทานเพลิงศพบิดาอาจารย์ ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ 10 คนอ่าน
16 พ.ย.
10:57 น.
นางสาววารุณี
31. 
ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 8 ฉบับ 10 คนอ่าน
16 พ.ย.
09:12 น.
นางสาวศศิประภา
32. 
ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ 14 คนอ่าน
11 พ.ย.
15:27 น.
นางสาวศศิประภา
33. 
ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์รางวัลตำราวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ 11 คนอ่าน
11 พ.ย.
10:05 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
34. 
ประชาสัมพันธ์ทุนนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที 5 คนอ่าน
10 พ.ย.
09:54 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
35. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ศูนย์อาเซียนศึกษา ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2558 5 คนอ่าน
9 พ.ย.
15:34 น.
นางสาวศศิประภา
36. 
ขอรับบริจาคเงินและสิ่งของอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับเด็กในชุมชนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาส 10 คนอ่าน
9 พ.ย.
09:48 น.
นางสาวศศิประภา
37. 
ประชาสัมพันธ์ Park& Pick Service จุดบริการรับ - ส่งทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ใหม่สะดวก รวดเร็วกว่าเดิม 2 คนอ่าน
9 พ.ย.
09:45 น.
นางสาวศศิประภา
38. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2559 เรื่อง " นิด้า 5 ทศวรรษกับการพัฒนายั่งยืน" 8 คนอ่าน
6 พ.ย.
10:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
39. 
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายในวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (IP PHONE) 6 คนอ่าน
6 พ.ย.
09:33 น.
นางสาวศศิประภา
40. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "ปั่นกันกั้นโกง" ครั้งที่ 2 7 คนอ่าน
5 พ.ย.
12:54 น.
นางสาวศศิประภา
41. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสันทนาพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 และแนวปฏิบัตินักวิจัยภายใต้ พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 8 คนอ่าน
4 พ.ย.
14:16 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
42. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษา 8 คนอ่าน
4 พ.ย.
14:07 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
43. 
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์ (IP PHONE) 2 คนอ่าน
4 พ.ย.
08:25 น.
นางสาวศศิประภา
44. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมธันวาวิชาการและนำเสนอผลงาน 7 คนอ่าน
3 พ.ย.
14:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
45. 
เชิญส่งบทความวิชาการ และขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6 5 คนอ่าน
3 พ.ย.
13:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
46. 
ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพานิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 4 คนอ่าน
3 พ.ย.
13:35 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
47. 
ขอรับบริจาคเงินและสิ่งของอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท "พี่ให้น้อง" ครั้งที่ 15 2 คนอ่าน
3 พ.ย.
08:31 น.
นางสาวศศิประภา
48. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น 1 คนอ่าน
3 พ.ย.
08:29 น.
นางสาวศศิประภา
49. 
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 8 6 คนอ่าน
28 ต.ค.
14:24 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
50. 
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ประจำปี 2559 5 คนอ่าน
28 ต.ค.
14:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
51. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 13 คนอ่าน
28 ต.ค.
14:05 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
52. 
ขอเชิญชวนให้มีการศึกษาวิจัยปัญหาสังคมในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดในความรับผิดชอบของกรมคุมประพฤติ 9 คนอ่าน
27 ต.ค.
14:33 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
53. 
ขอเชิญเข่าร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติ "มสธ.วิจัย ประจำปี 2559" 8 คนอ่าน
27 ต.ค.
14:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
54. 
ขอเชิญนำส่งผลงานสิ่งประดิษฐิ์์เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2559 5 คนอ่าน
27 ต.ค.
14:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
55. 
รับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 17 คนอ่าน
27 ต.ค.
13:36 น.
อาจารย์นุชนาฎ
56. 
ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมและประชาสัมพันธ์การอบรม 4 คนอ่าน
27 ต.ค.
13:26 น.
นางสาวศศิประภา
57. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนโครงการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษด้วยระบบออนไลน์ (EOL GEPOT) และการอบรมเชิงปฏิบัติการ EOL Corporate System 2 คนอ่าน
27 ต.ค.
08:46 น.
นางสาวศศิประภา
58. 
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (IP PHONE) 2 คนอ่าน
27 ต.ค.
08:41 น.
นางสาวศศิประภา
59. 
การกรอกภาระงาน 27 คนอ่าน
25 ต.ค.
12:17 น.
อาจารย์ ดร.วายุ
60. 
การรายงานการไปราชการ ณ ต่างประเทศ 12 คนอ่าน
24 ต.ค.
14:06 น.
นางสาวดรุวรรณ
61. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 6 คนอ่าน
22 ต.ค.
16:01 น.
นางสาวศศิประภา
62. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 8 คนอ่าน
22 ต.ค.
13:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
63. 
ปรับปรุงระบบแจ้งการโอนเงิน 31 คนอ่าน
22 ต.ค.
09:13 น.
นางพอใจ
64. 
ขอความร่วมมือเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก 8 คนอ่าน
22 ต.ค.
08:46 น.
นางสาวศศิประภา
65. 
เรียนเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความปริทัศน์เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ฉบับพิเศษ (Special Issue) 39 คนอ่าน
21 ต.ค.
18:22 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
66. 
มารดาบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่เสียชีวิต 28 คนอ่าน
19 ต.ค.
14:40 น.
นางสาวศศิประภา
67. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน Communication and Management Technology หัวข้อเรื่อง Science,Technology,Innovation, and Entrepreneurshi 7 คนอ่าน
19 ต.ค.
14:24 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
68. 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 12 คนอ่าน
19 ต.ค.
14:22 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
69. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 5 คนอ่าน
19 ต.ค.
13:48 น.
นางสาวศศิประภา
70. 
แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2558 12 คนอ่าน
19 ต.ค.
13:46 น.
นางสาวศศิประภา
71. 
ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 6 คนอ่าน
16 ต.ค.
09:04 น.
นางสาวศศิประภา
72. 
ขอเรียนเชิญ บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมฟัง ปชส. โครงการส่งเสริมการวิจัย (Research Talk) 18 คนอ่าน
15 ต.ค.
17:04 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
73. 
ขออนุญาตฉีดพ่นยุงลายในพื้นที่คณะศึกษาศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2558 6 คนอ่าน
15 ต.ค.
16:05 น.
นางสาวศศิประภา
74. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเพื่อป้องกันการระบาดโรคไข้เลือดออก 4 คนอ่าน
15 ต.ค.
08:55 น.
นางสาวศศิประภา
75. 
มอบเกียรติบัตรผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย พ.ศ.2558 ระดับจังหวัด 9 คนอ่าน
15 ต.ค.
08:46 น.
นางสาวศศิประภา
76. 
ประชาสัมพันธ์การขยายเวลากำหนดการส่งผลงานเข้าร่วมการระชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 9 คนอ่าน
14 ต.ค.
15:26 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
77. 
รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) ประจำปี พ.ศ.2538-2558 11 คนอ่าน
14 ต.ค.
15:24 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
78. 
ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) 8 คนอ่าน
14 ต.ค.
14:19 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
79. 
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ 7 คนอ่าน
14 ต.ค.
14:18 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
80. 
ขอเชิญส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 5 คนอ่าน
14 ต.ค.
14:17 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
81. 
ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2559 3 คนอ่าน
14 ต.ค.
14:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
82. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติด้านแพทยศาสตรศึกษา ประจำปี 2558 2 คนอ่าน
13 ต.ค.
16:21 น.
นางสาวศศิประภา
83. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม และโปรดอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวสารการฝึกอบรม 4 คนอ่าน
13 ต.ค.
13:58 น.
นางสาวศศิประภา
84. 
2 ประชาสัมพันธ์ทุนนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะฯ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ งวดที่ 1_59 (ต่อ) 12 คนอ่าน
10 ต.ค.
09:09 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
85. 
1 ประชาสัมพันธ์ทุนนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะฯ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ งวดที่ 1_59 11 คนอ่าน
10 ต.ค.
09:05 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
86. 
ประชาสัมพันธ์ทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย และโครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2559 14 คนอ่าน
9 ต.ค.
15:39 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
87. 
ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2558 5 คนอ่าน
9 ต.ค.
15:16 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
88. 
"ค่ายธรรมะสำหรับนักศึกษาครู ประจำปี 2558 8 คนอ่าน
9 ต.ค.
08:52 น.
นายทองสุข
89. 
ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2559 7 คนอ่าน
8 ต.ค.
16:46 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
90. 
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 4 คนอ่าน
8 ต.ค.
16:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
91. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 คนอ่าน
8 ต.ค.
13:39 น.
นางสาวศศิประภา
92. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของสำนักบริการวิชาการ 1 คนอ่าน
8 ต.ค.
13:37 น.
นางสาวศศิประภา
93. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม R2R มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 5 คนอ่าน
8 ต.ค.
13:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
94. 
ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษา 9 คนอ่าน
8 ต.ค.
13:10 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
95. 
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร R2R ตามโครงการวิจัยสถาบัน มข ปี 2559 8 คนอ่าน
8 ต.ค.
12:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
96. 
ด่วนที่สุด! ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “เขียนตำราอย่างไรจึงจะผ่านการประเมินในการขอตำแหน่งวิชาการ” 13 คนอ่าน
7 ต.ค.
09:50 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
97. 
เอดีบีสัญจร การเสวนา"แนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 2 คนอ่าน
7 ต.ค.
08:41 น.
นางสาวศศิประภา
98. 
ขอเรียนเชิญฟังธรรมบรรยาย แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต และสักการะพระองค์ดำนาลันทา 5 คนอ่าน
6 ต.ค.
15:02 น.
นางสาวศศิประภา
99. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้ารับการบริการรักษาพยาบาลที่ศูนย์หัวใจสิริกิคิ์ฯ 3 คนอ่าน
6 ต.ค.
15:01 น.
นางสาวศศิประภา
100. 
ขอเชิญร่วมงานทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2558 3 คนอ่าน
6 ต.ค.
09:21 น.
นางสาวศศิประภา
101. 
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 5 คนอ่าน
6 ต.ค.
09:19 น.
นางสาวศศิประภา
102. 
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม "การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยใน การประชุมระดับนานาชาติในหัวข้อ The 1st International Conference 201 12 คนอ่าน
2 ต.ค.
15:52 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
103. 
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานภายในการประชุมวิชาการ วิจัยรำไพพรรณีครั้งที่ 9 5 คนอ่าน
2 ต.ค.
15:52 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
104. 
วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล และขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการสันตพล 5 คนอ่าน
2 ต.ค.
15:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
105. 
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมสัมนา เรื่องการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสันบสนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 (เ 2 คนอ่าน
2 ต.ค.
10:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
106. 
ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักริหารระดับสูง 4 คนอ่าน
2 ต.ค.
10:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
107. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยสถาบันเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มข. และมอบวารสารวิจัยสถาบัน มข. ปีที่3 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2558 4 คนอ่าน
2 ต.ค.
09:59 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
108. 
ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ ประจำปี 2558 5 คนอ่าน
2 ต.ค.
09:59 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
109. 
ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการวิจัยมาเลเซีย: นัยที่สำคัญต่อประเทศไทย (รุ่นที่5) 4 คนอ่าน
2 ต.ค.
09:58 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
110. 
ขอเชิญส่งผลงานนำเสนอและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปี 2558 4 คนอ่าน
2 ต.ค.
09:32 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
111. 
แจ้งปิดนับสต็อก 5 คนอ่าน
1 ต.ค.
16:13 น.
นางสาวศศิประภา
112. 
งานคืนสู่เหย้าชาวศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2558 7 คนอ่าน
30 ก.ย.
20:47 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
113. 
เรียนเชิญเข้ารับการฝึกอบรม ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3 คนอ่าน
29 ก.ย.
16:20 น.
นางสาวศศิประภา
114. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ 6 คนอ่าน
29 ก.ย.
08:50 น.
นางสาวศศิประภา
115. 
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์สายวิชาการ และสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2558 12 คนอ่าน
28 ก.ย.
13:29 น.
นางสาวสิตางศ์
116. 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่โดยการส่องกล้อง 16 คนอ่าน
25 ก.ย.
16:10 น.
นางสาวศศิประภา
117. 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (กรรมการ ป.ป.ช.) 8 คนอ่าน
25 ก.ย.
16:07 น.
นางสาวศศิประภา
118. 
เข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 9 คนอ่าน
25 ก.ย.
15:39 น.
นางสาวศศิประภา
119. 
ขอเชิญสั่งจองเหรียญที่ระลึกพลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสครบ 35 ปี 10 คนอ่าน
25 ก.ย.
15:34 น.
นางสาวศศิประภา
120. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 7 คนอ่าน
25 ก.ย.
15:27 น.
นางสาวศศิประภา
121. 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำขออนุมัติให้หน่วยงานรัฐจัดให้มีการเรี่ยไร 1 คนอ่าน
25 ก.ย.
15:13 น.
นางสาวศศิประภา
122. 
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์สายวิชาการ และสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2558 8 คนอ่าน
24 ก.ย.
18:22 น.
นางสาวสิตางศ์
123. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเพื่อป้องกันการระบาดโรคไข้หวัด/ไข้หวัดใหญ่ 4 คนอ่าน
24 ก.ย.
08:30 น.
นางสาวศศิประภา
124. 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 7 คนอ่าน
24 ก.ย.
08:28 น.
นางสาวศศิประภา
125. 
การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 11" 7 คนอ่าน
23 ก.ย.
15:52 น.
นางสาวศศิประภา
126. 
ขอเชิญชวนบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจง โครงการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 สมัครเข้าร่วมลงทะเบียนออนไล 7 คนอ่าน
23 ก.ย.
09:33 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
127. 
ขอเรียนเชิญร่วมประชุมนานาชาติ และประชุมเชิงปฏิบัติการฯ งาน EDUCA 2015 งานมหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 8 8 คนอ่าน
23 ก.ย.
08:49 น.
นางสาวศศิประภา
128. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ "การบริหารจัดการอาสาสมัครและนักวิชาการเพื่อสังคมในประเทศญี่ปุ่น" ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 3 คนอ่าน
23 ก.ย.
08:45 น.
นางสาวศศิประภา
129. 
พิธีรับมอบทุนอาหารกลางวันคณะแพทยศาตร์ให้นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ 14 คนอ่าน
22 ก.ย.
10:19 น.
อาจารย์ศักดาเดช
130. 
กิจกรรมสาขาศิลปะ 9 คนอ่าน
22 ก.ย.
10:08 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศักดิ์
131. 
ขอความอนุเคระาห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 38 18 คนอ่าน
18 ก.ย.
10:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
132. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 15 คนอ่าน
18 ก.ย.
10:09 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
133. 
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 6 คนอ่าน
18 ก.ย.
10:06 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
134. 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ สออ.ประเทศไทยครั้งที่ 35 6 คนอ่าน
16 ก.ย.
19:16 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
135. 
ขอเสนอหนังสือทางวิชาการเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2558-2559 7 คนอ่าน
16 ก.ย.
19:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
136. 
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาการคอมพิวเตอร์ฉบับที่2 ปีที่ 4 7 คนอ่าน
16 ก.ย.
19:11 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
137. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558 7 คนอ่าน
16 ก.ย.
10:35 น.
นางสาวศศิประภา
138. 
ขอความอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพโครงการขุดบ่อน้ำบาดาล ที่พักน้ำและกักเก็บน้ำต้านภัยแล้ง ณ วัดสีมาพัฒนาราม 6 คนอ่าน
16 ก.ย.
10:32 น.
นางสาวศศิประภา
139. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย) 2 คนอ่าน
16 ก.ย.
08:49 น.
นางสาวศศิประภา
140. 
ขอเรียนเชิญฟังธรรมบรรยาย 4 คนอ่าน
14 ก.ย.
16:05 น.
นางสาวศศิประภา
141. 
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีมอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น TTF AWARD ประจำปี 2557 14 คนอ่าน
14 ก.ย.
09:18 น.
นางสาวศศิประภา
142. 
ขอประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นอาคารที่จอดรถ 1 13 คนอ่าน
14 ก.ย.
09:17 น.
นางสาวศศิประภา
143. 
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ภัสสรา อินทรกำแหง 65 คนอ่าน
10 ก.ย.
16:24 น.
อาจารย์นุชนาฎ
144. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการ (ม.เกษตรศาสตร์) 15 คนอ่าน
9 ก.ย.
12:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
145. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนผลงานวิชาการระดับชาติ "นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1 20 คนอ่าน
8 ก.ย.
19:44 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
146. 
แจ้งผลการให้ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 18 16 คนอ่าน
8 ก.ย.
19:43 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
147. 
ขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2025/2558) เรื่อง กำหนดเวลาเปิด-ปิด ประตู 10 (วัดป่าอดุลยาราม) 16 คนอ่าน
8 ก.ย.
13:30 น.
นางสาวศศิประภา
148. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฏหมายมหาชน รุ่นที่ 15 4 คนอ่าน
7 ก.ย.
16:26 น.
นางสาวศศิประภา
149. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 18 คนอ่าน
4 ก.ย.
19:26 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
150. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และศิลปกรรม เข้าร่วมการพิจารณา 16 คนอ่าน
4 ก.ย.
19:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
151. 
ประชาสัมพันธ์การจัดอบรม 9 คนอ่าน
4 ก.ย.
19:24 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
152. 
ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้แทนเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 15 คนอ่าน
4 ก.ย.
19:17 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
153. 
ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ 7 คนอ่าน
4 ก.ย.
19:15 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
154. 
ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโน 6 คนอ่าน
4 ก.ย.
19:15 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
155. 
เชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ปี 2559 2 คนอ่าน
4 ก.ย.
18:51 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
156. 
ขอเปลี่ยนแปลงเวลางดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2558 4 คนอ่าน
4 ก.ย.
13:52 น.
นางสาวศศิประภา
157. 
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติ โดยสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 5 คนอ่าน
4 ก.ย.
10:45 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
158. 
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ "อนาคตการพัฒนาชุมชนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในกระแสอาเซียน" 4 คนอ่าน
4 ก.ย.
10:42 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
159. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม จำนวน 12 หลักสูตร ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2 คนอ่าน
4 ก.ย.
08:51 น.
นางสาวศศิประภา
160. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558 6 คนอ่าน
2 ก.ย.
15:16 น.
นางสาวศศิประภา
161. 
งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ในวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2558 8 คนอ่าน
2 ก.ย.
15:15 น.
นางสาวศศิประภา
162. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ กองวิเทศสัมพันธ์ 5 คนอ่าน
31 ส.ค.
15:17 น.
นางสาวศศิประภา
163. 
สาธิตประถม (ศศ.) จัดกิจกรรม English Camp Unit A-C 25 คนอ่าน
31 ส.ค.
08:48 น.
อาจารย์นวลพรรณ
164. 
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 13 คนอ่าน
28 ส.ค.
20:02 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
165. 
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรม 10 คนอ่าน
28 ส.ค.
19:57 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
166. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 25 11 คนอ่าน
28 ส.ค.
19:54 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
167. 
ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์ด้านวิจัย (Visiting Research Scholar) 7 คนอ่าน
28 ส.ค.
19:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
168. 
ประชาสัมพันธ์ส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประ 3 คนอ่าน
28 ส.ค.
19:51 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
169. 
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (I-SEEC2015) 6 คนอ่าน
28 ส.ค.
19:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
170. 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูล Scopus & ScienceDirect 4 คนอ่าน
28 ส.ค.
19:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
171. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ I-CREAMS ครั้งที่ 1 7 คนอ่าน
28 ส.ค.
19:45 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
172. 
ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมวิชาการ 1 คนอ่าน
28 ส.ค.
19:42 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
173. 
สำรวจข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดจากการวิจัยแลพัฒนาเพื่อจัดแสดงและทดลองจำหน่วยในศูนย์จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า มข. (KKU OUTLET) 2 คนอ่าน
28 ส.ค.
19:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
174. 
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. 3 คนอ่าน
28 ส.ค.
19:38 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
175. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 3 คนอ่าน
28 ส.ค.
19:37 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
176. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 31 ประจำปี 2558 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัด 7 คนอ่าน
27 ส.ค.
14:14 น.
นางสาวศศิประภา
177. 
แจ้งปรับข้อความในหนังสือมอบอำนาจ 9 คนอ่าน
27 ส.ค.
09:07 น.
นางสาวศศิประภา
178. 
ขอเชิญเข้ารับฟังการชี้แจงทุนวิจัย และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 8 คนอ่าน
26 ส.ค.
14:43 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
179. 
ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 6 คนอ่าน
21 ส.ค.
13:46 น.
นางสาวศศิประภา
180. 
ข้อมูลประกอบการระบุ ส่วนก ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ฯ กรณีขอทุนทุดหนุนทั่วไป มข 2560 57 คนอ่าน
21 ส.ค.
09:46 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
181. 
ตัวอย่างการเขียนแผนงบประมาณ ทุนอุดหนุนทั่วไป 2560 41 คนอ่าน
21 ส.ค.
09:44 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
182. 
รับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 42 คนอ่าน
21 ส.ค.
09:17 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
183. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 7 คนอ่าน
21 ส.ค.
09:30 น.
นางสาวศศิประภา
184. 
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการหลวงพ่้อคูณ "กูห่วงหัวมึง" 8 คนอ่าน
21 ส.ค.
09:28 น.
นางสาวศศิประภา
185. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "นักวิชาการเพื่อสังคม" รุ่น 3 8 คนอ่าน
21 ส.ค.
09:21 น.
นางสาวศศิประภา
186. 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2 คนอ่าน
21 ส.ค.
09:19 น.
นางสาวศศิประภา
187. 
ขอความอนุญาตในความไม่สะดวกในการจราจร 9 คนอ่าน
19 ส.ค.
14:17 น.
นางสาวศศิประภา
188. 
โครงการแข่งขันโปรแกรมด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ "Geo-informatics Applications Contest:G-CON" 13 คนอ่าน
18 ส.ค.
14:02 น.
นางสาวศศิประภา
189. 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 12 9 คนอ่าน
18 ส.ค.
13:49 น.
นางสาวศศิประภา
190. 
ขยายเวลาส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอใน workshop นานาชาติ (Emerging Pedagogies for Computer-based Learning) 51 คนอ่าน
18 ส.ค.
07:31 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
191. 
ขอความอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพบูรณะเปลี่ยนหลังคาศาลาการเปรียญที่มีสภาพรั่วเสื่อมโทรมตามกาลเวลาให้มั่นคงถาวรสืบต่อไป 10 คนอ่าน
17 ส.ค.
13:32 น.
นางสาวศศิประภา
192. 
โครงการตลาดนัดเพื่อน้อง 7 คนอ่าน
17 ส.ค.
13:31 น.
นางสาวศศิประภา
193. 
ขอเชิญชวนจัดบูธเพื่อส่งเสริมกิจกรรม 3 คนอ่าน
17 ส.ค.
13:30 น.
นางสาวศศิประภา
194. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ให้กับบุคลากรทางการศึกษา 6 คนอ่าน
17 ส.ค.
13:28 น.
นางสาวศศิประภา
195. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเพื่อเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงทุน ภายใต้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 30 คนอ่าน
11 ส.ค.
19:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
196. 
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยในโครงการ "การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 3" 10 คนอ่าน
11 ส.ค.
17:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
197. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Talent Mobility Fair 2015 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 คนอ่าน
11 ส.ค.
17:42 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
198. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 15 คนอ่าน
11 ส.ค.
11:20 น.
นางสาวศศิประภา
199. 
ขอเชิญเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ประจำปี 2558 13 คนอ่าน
11 ส.ค.
08:31 น.
นางสาวศศิประภา
200. 
]ลืมหมายเลขบัญชี เละรหัส E-office อ.สุรศักดิ็ ไทยน้อย 10 คนอ่าน
10 ส.ค.
13:23 น.
อาจารย์เจริญชัย
201. 
คณะครุศาสตร์ สาขาการประถมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตมข. ศศ.ประถม 5 คนอ่าน
10 ส.ค.
09:38 น.
อาจารย์นุชนาฎ
202. 
มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน และ โรงเรียนมหิศราธิบดี ศึกษาดูงานโรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 7 คนอ่าน
10 ส.ค.
09:35 น.
อาจารย์นุชนาฎ
203. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการวิชาการประจำปี ระดับชาติ เพศวิถีศึกษา ครั้งที่ 5 4 คนอ่าน
10 ส.ค.
09:17 น.
นางสาวศศิประภา
204. 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ "ประตูสู่ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน" 3 คนอ่าน
10 ส.ค.
09:14 น.
นางสาวศศิประภา
205. 
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี วันที่ 28 สิงหาคม 2558 3 คนอ่าน
10 ส.ค.
09:10 น.
นางสาวศศิประภา
206. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาการเมืองการปกครองไทย 2558 7 คนอ่าน
6 ส.ค.
15:23 น.
นางสาวศศิประภา
207. 
ขอเสนออัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ 13 คนอ่าน
6 ส.ค.
15:22 น.
นางสาวศศิประภา
208. 
กิจกรรมบริจาครถจักรยานเพื่อมอบให้เด็กนักเรียนยากจนในจังหวัดขอนแก่น 6 คนอ่าน
5 ส.ค.
14:52 น.
นางสาวศศิประภา
209. 
งาน "เทศกาลเที่ยวไทย 5 ภาค @ ขอนแก่น" 15 คนอ่าน
5 ส.ค.
14:50 น.
นางสาวศศิประภา
210. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การซ้อมแผนรับอุบัติเหตุกลุ่มชนและอุบัติภัย 5 คนอ่าน
5 ส.ค.
11:22 น.
นางสาวศศิประภา
211. 
ประชาสัมพันธ์ชี้แจงแนวทางการยื่่นข้อเสนอโครงการวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2560 และประชาสัมพันธ์โครงการ Publication clinic 13 คนอ่าน
4 ส.ค.
16:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
212. 
การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควัน และการจุดบั้งไฟ 10 คนอ่าน
3 ส.ค.
11:06 น.
นางสาวศศิประภา
213. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 (วทท 41) 12 คนอ่าน
3 ส.ค.
10:59 น.
นางสาวศศิประภา
214. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม Thailand Quality Conference & The 16th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 10 คนอ่าน
3 ส.ค.
10:57 น.
นางสาวศศิประภา
215. 
ข้อบังคับ/ประกาศ การเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 22 คนอ่าน
3 ส.ค.
10:26 น.
นางสาวศศิประภา
216. 
ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ทุนวิจัยภายนอก ภายใต้ สกอ. 9 คนอ่าน
1 ส.ค.
13:51 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
217. 
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับทุนอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ 2560 20 คนอ่าน
31 ก.ค.
14:36 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
218. 
ประกาศรับสมัครทุนนักวิจัยไปเสนอผลงานในต่างประเทศ งวดที่6_2558 17 คนอ่าน
31 ก.ค.
11:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
219. 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประมูลหมายเลขทะเบียนรถ 6 คนอ่าน
29 ก.ค.
16:14 น.
นางสาวศศิประภา
220. 
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ 10 คนอ่าน
29 ก.ค.
16:14 น.
นางสาวศศิประภา
221. 
เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การทำโครงการวิจัยในการปรับปรุงและพัฒนางานเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 3-4 (ฝึกปฏิบัติ)" 12 คนอ่าน
29 ก.ค.
09:20 น.
นางสาวศศิประภา
222. 
เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การทำแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form) รุ่นที่ 10-11" 6 คนอ่าน
29 ก.ค.
09:17 น.
นางสาวศศิประภา
223. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ป่าล้อมเมือง...กลยุทธ์การตลาดแห่งความต่าง : FN Factory Outlet" 4 คนอ่าน
29 ก.ค.
08:55 น.
นางสาวศศิประภา
224. 
ขอเรียนเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง "จริยธรรมการเผยแพร่งานวิจัย" 10 คนอ่าน
28 ก.ค.
09:51 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
225. 
ขอเรียนเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ "รูปแบบการวิจัยสุขภาพ และการใช้สถิติขั้นสูง" รุ่นที่ 18 11 คนอ่าน
28 ก.ค.
09:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
226. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคลากรหรือองค์กรที่เหมาะสมเข้ารับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ในงาน การสัมมนาระดับชาติ ครั้งที่ 11 คนอ่าน
28 ก.ค.
09:45 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
227. 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านสารเคมีและจุลชีววิทยา-ปรสิตวิทยา 5 คนอ่าน
28 ก.ค.
09:19 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
228. 
การอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ 10 คนอ่าน
27 ก.ค.
13:34 น.
นางสาวศศิประภา
229. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในโครงการ Social Sciences Expo นิทรรศการวิชาการและนวัตกรรมการวิจัยเพื่อร่วมฉลองวาระครบรอบ 25 ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิ 7 คนอ่าน
27 ก.ค.
09:14 น.
นางสาวศศิประภา
230. 
การขอรับรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2558 3 คนอ่าน
24 ก.ค.
18:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
231. 
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมสัมมนา "โครงการพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรมและการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา" 5 คนอ่าน
24 ก.ค.
18:50 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
232. 
ประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการญี่ปุ่น (Japanese Cultural Day - Nihonsai 2015) 8 คนอ่าน
24 ก.ค.
09:05 น.
นางสาวศศิประภา
233. 
ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศรับสมัครบุคลากรโรงเรียนกำเนิดวิทย์ 12 คนอ่าน
24 ก.ค.
09:00 น.
นางสาวศศิประภา
234. 
ประชาสัมพันธ์ทุนนำเสนอผลงานยิจัย ผลงานวิชาการ ผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที 4 คนอ่าน
23 ก.ค.
13:12 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
235. 
ภาพกิจกรรม นศ.ในโครงการ Educators Abroad ร่วมทำกิจกรรมกับนร.สาธิต ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 14 คนอ่าน
23 ก.ค.
10:25 น.
อาจารย์นวลพรรณ
236. 
นักศึกษาในโครงการ Educators Abroad ร่วมทำกิจกรรมกับนร. สาธิต ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 7 คนอ่าน
23 ก.ค.
10:05 น.
อาจารย์นวลพรรณ
237. 
พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 (ม.ในกำกับ) 20 คนอ่าน
22 ก.ค.
08:49 น.
นางสาวดรุวรรณ
238. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งหนังสือเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 8 คนอ่าน
21 ก.ค.
10:36 น.
นางสาวศศิประภา
239. 
แจ้งการเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์ 11 คนอ่าน
21 ก.ค.
10:30 น.
นางสาวศศิประภา
240. 
ขอเรียนเชิญทำบุญและร่วมพิธีฌาปนกิจศพ รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เปลื้องนุช 17 คนอ่าน
21 ก.ค.
09:28 น.
นางสาวศศิประภา
241. 
ขอความอนุเคราะห์ฝากข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ IAIT 2015 9 คนอ่าน
17 ก.ค.
08:24 น.
นางสาวศศิประภา
242. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 15 คนอ่าน
16 ก.ค.
15:37 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
243. 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มข 13 คนอ่าน
16 ก.ค.
15:35 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
244. 
ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครรางวัล 2015 TRF-CHE-Scopus Researcher Awords (รอบที่ 2) 8 คนอ่าน
16 ก.ค.
15:34 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
245. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2558 (รอบที่ 2) 6 คนอ่าน
16 ก.ค.
15:32 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
246. 
ขอเรียนเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ 10 คนอ่าน
16 ก.ค.
15:32 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
247. 
ขอเชิญส่งบทความวิชาการร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICELS2015 7 คนอ่าน
16 ก.ค.
15:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
248. 
ประชาสัมพันธ์เปลี่่ยนแปลงกำหนดการรับลงทะเบียนส่งบทความ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 6 คนอ่าน
16 ก.ค.
15:19 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
249. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารชุมชนวิจัย 4 คนอ่าน
16 ก.ค.
14:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
250. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ตำแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษา) สำนักงานคณบดี คณะทัน 4 คนอ่าน
16 ก.ค.
08:28 น.
นางสาวศศิประภา
251. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานของ สสวท. 10 คนอ่าน
15 ก.ค.
09:30 น.
นางสาวศศิประภา
252. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออก 9 คนอ่าน
15 ก.ค.
09:28 น.
นางสาวศศิประภา
253. 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม KKU Library Tour On Campus ต้อนรับเปิดเทอม 4 คนอ่าน
15 ก.ค.
09:26 น.
นางสาวศศิประภา
254. 
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2559 12 คนอ่าน
13 ก.ค.
15:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
255. 
เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมวิธีการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน Gen Z ฟรี จัดโดยสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน 49 คนอ่าน
10 ก.ค.
10:38 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
256. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาวิชาการสู่ชุมชน "กรน......มัจจุราชที่คาดไม่ถึง" 8 คนอ่าน
10 ก.ค.
10:14 น.
นางสาวศศิประภา
257. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมรับฟัง "การดูแลสุขภาพในยามสูงวัย" 9 คนอ่าน
10 ก.ค.
10:06 น.
นางสาวศศิประภา
258. 
แจ้งเวียนหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ 6 คนอ่าน
10 ก.ค.
10:03 น.
นางสาวศศิประภา
259. 
แจ้งรายชื่อผู้บริหารชุดใหม่ของคณะทันตแพทยศาสตร์ 7 คนอ่าน
10 ก.ค.
09:10 น.
นางสาวศศิประภา
260. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น 6 คนอ่าน
10 ก.ค.
09:03 น.
นางสาวศศิประภา
261. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (ICQA 2015) 7 คนอ่าน
9 ก.ค.
15:03 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
262. 
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ "Edcucation Towards Global Competence in the 21st Century" 12 คนอ่าน
9 ก.ค.
14:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
263. 
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ " 4 คนอ่าน
9 ก.ค.
14:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
264. 
ประกาศรับสมัครรางวัล 2015 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards 5 คนอ่าน
9 ก.ค.
14:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
265. 
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 10 คนอ่าน
9 ก.ค.
14:46 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
266. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประชุมสัมมนามหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015) 6 คนอ่าน
9 ก.ค.
14:44 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
267. 
ประชาสัมพันธ์การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 8 คนอ่าน
9 ก.ค.
14:43 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
268. 
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 5_2558 5 คนอ่าน
9 ก.ค.
14:42 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
269. 
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 10 คนอ่าน
9 ก.ค.
14:41 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
270. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2558 2 คนอ่าน
9 ก.ค.
14:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
271. 
ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษา 8 คนอ่าน
9 ก.ค.
14:39 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
272. 
ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร RANGSIT JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES (RJAS) Volume 6, Number 1 6 คนอ่าน
9 ก.ค.
14:37 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
273. 
ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 4 คนอ่าน
9 ก.ค.
14:34 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
274. 
ขอเชิญสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 10 คนอ่าน
3 ก.ค.
08:39 น.
นางสาวศศิประภา
275. 
ประชาสัมพันธ์โครงการวยิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2559-2560 9 คนอ่าน
2 ก.ค.
15:26 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
276. 
กฎระเบียบเกี่ยวกับการเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารใน สปป.ลาว 9 คนอ่าน
2 ก.ค.
14:32 น.
นางสาวศศิประภา
277. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดการความขัดแย้งเพื่อสร้างสันติในองค์กร" รุ่นที่ 1 16 คนอ่าน
2 ก.ค.
14:29 น.
นางสาวศศิประภา
278. 
แจ้งย้ายสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ 5 คนอ่าน
2 ก.ค.
08:14 น.
นางสาวศศิประภา
279. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2558 "Business Management and Social Sciences:towards ASEAN Integration 2015" 6 คนอ่าน
30 มิ.ย.
19:22 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
280. 
ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งศาสตราจารย์ ปีที่ 3 19 คนอ่าน
30 มิ.ย.
19:21 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
281. 
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 13 คนอ่าน
30 มิ.ย.
19:15 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
282. 
ประชาสัมพัน 3 คนอ่าน
30 มิ.ย.
19:15 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
283. 
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาทักษะในการทำงานวิจัย 20 คนอ่าน
29 มิ.ย.
14:50 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
284. 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและการเสนอบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 3 คนอ่าน
29 มิ.ย.
14:20 น.
นางสาวศศิประภา
285. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการร่วมมือระหว่างเนติบัณฑิตยสภา 4 คนอ่าน
29 มิ.ย.
14:17 น.
นางสาวศศิประภา
286. 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม ของมหาวิทยาลัยมหิดล 10 คนอ่าน
29 มิ.ย.
14:16 น.
นางสาวศศิประภา
287. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเป้าหมายและกรอบทุนรัฐบาลอังกฤษ (Newton Fund) และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุน 4 คนอ่าน
26 มิ.ย.
14:08 น.
นางสาวศศิประภา
288. 
ขอขอบคุณที่ไว้วางใจให้ทำหน้าที่ในสภาคณาจารย์ 7 คนอ่าน
26 มิ.ย.
11:40 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา
289. 
ฐานการคำนวณสำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและกฎ ก.พ.อ.(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 25 คนอ่าน
25 มิ.ย.
13:55 น.
นางสาวดรุวรรณ
290. 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการบริหารจัดการความต่อเนื่องของระบบงานของมหาวิทยาลัย รุ่น 3 7 คนอ่าน
25 มิ.ย.
13:16 น.
นางสาวศศิประภา
291. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ เรื่อง "Contemporary Research Writing and Business Management" 11 คนอ่าน
24 มิ.ย.
16:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
292. 
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มข 15 คนอ่าน
24 มิ.ย.
16:12 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
293. 
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมแบบ Exemption 5 คนอ่าน
24 มิ.ย.
16:07 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
294. 
ประชาสัมพันธ์ทุน สกว. 16 คนอ่าน
24 มิ.ย.
10:06 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
295. 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร 10 คนอ่าน
23 มิ.ย.
16:14 น.
นางสาวศศิประภา
296. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ สำนักวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558 3 คนอ่าน
23 มิ.ย.
14:29 น.
นางสาวศศิประภา
297. 
ประชาสัมพันธ์ ทุนรัฐบาลอังกฤษ 23 คนอ่าน
23 มิ.ย.
10:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
298. 
บัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญสมัครทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2558 15 คนอ่าน
23 มิ.ย.
09:22 น.
299. 
ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 8 คนอ่าน
23 มิ.ย.
09:20 น.
300. 
สาธิตประถม (ศศ.) จัด English Camp Unit D-F 9 คนอ่าน
22 มิ.ย.
12:48 น.
อาจารย์นวลพรรณ
301. 
ขออภัยไม่สะดวกในการติดต่อราชการ สถาบันศึกษา วันที่ 23-26 มิถุนายน 2558 5 คนอ่าน
22 มิ.ย.
10:05 น.
นางสาวศศิประภา
302. 
เปลี่ยนชื่อหน่วยงานให้สอดคล้องกับพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่รับผิดชอบ 6 คนอ่าน
22 มิ.ย.
10:02 น.
นางสาวศศิประภา
303. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม มหาวิทยาลัยนเรศวร 4 คนอ่าน
22 มิ.ย.
09:59 น.
นางสาวศศิประภา
304. 
ขอเชิญร่วมบริจาคงาน "วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน" วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558 3 คนอ่าน
22 มิ.ย.
09:14 น.
นางสาวศศิประภา
305. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2558 6 คนอ่าน
22 มิ.ย.
09:11 น.
นางสาวศศิประภา
306. 
ขอเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม บิดา นางพรทิพย์ บัตรเจริญ 9 คนอ่าน
19 มิ.ย.
16:00 น.
นางสาวศศิประภา
307. 
สกว. ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมประชาสัมพันธ์ ระดมความคิด และสรรหานักวิจัยรุ่นกลาง และรุ่นใหม่โครงการวิจัยฯ 12 คนอ่าน
19 มิ.ย.
14:46 น.
308. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมสมองกำหนดโจทย์วิจัยเสนอขอสนับสนุนทุนวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2559 10 คนอ่าน
19 มิ.ย.
14:46 น.
309. 
ม.ราชภัฎนครราชสีมา ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ 6 คนอ่าน
19 มิ.ย.
14:42 น.
310. 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 3 คนอ่าน
19 มิ.ย.
14:36 น.
311. 
บัณฑิตวิทยาลัย มข. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ "Manuscript Writing Camp" 7 คนอ่าน
19 มิ.ย.
14:26 น.
312. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการบรรยายพิเศษ กบข. ในวันที่ 19 มิถุนายน 2558 10 คนอ่าน
18 มิ.ย.
14:27 น.
นางสาวศศิประภา
313. 
e-mail ส่วนกลางของคณะศึกษาศาสตร์ 12 คนอ่าน
18 มิ.ย.
09:00 น.
นางสาวศศิประภา
314. 
ขอเรียนเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ 15 คนอ่าน
18 มิ.ย.
08:57 น.
นางสาวศศิประภา
315. 
ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 5 ฉบับ 15 คนอ่าน
18 มิ.ย.
08:55 น.
นางสาวศศิประภา
316. 
ขอเรียนเชิญส่งบทความวิชาการและเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 7 7 คนอ่าน
18 มิ.ย.
08:52 น.
นางสาวศศิประภา
317. 
ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่ายนานาชาติและการประกวดบทความท้องถิ่น 7 คนอ่าน
18 มิ.ย.
08:50 น.
นางสาวศศิประภา
318. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหัวหน้าสถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา 5 คนอ่าน
18 มิ.ย.
08:45 น.
นางสาวศศิประภา
319. 
แจ้ง อีเมล์กลางของคณะศึกษาศาสตร์ 6 คนอ่าน
17 มิ.ย.
18:36 น.
นางสาววารุณี
320. 
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมประชาสัมพันธ์ ระดมความคิดและสรรหานักวิจัยรุ่นกลางและรุ่นใหม่ โครงการวิจัยฯ 8 คนอ่าน
17 มิ.ย.
10:00 น.
321. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 2 หัวข้อ การศึกษาภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรม 4 คนอ่าน
17 มิ.ย.
09:58 น.
322. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 7 คนอ่าน
17 มิ.ย.
09:54 น.
323. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษย์ศาสตร์ไทย ครั้งที่ 9 6 คนอ่าน
17 มิ.ย.
09:49 น.
324. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 เรื่่อง "สหวิทยางานวิจัย เพื่อพัฒนาสู่สากล" 4 คนอ่าน
17 มิ.ย.
09:47 น.
325. 
ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต: วันนักวิจัยวิทยาศาสตร์ 2558 ครั้งที่ 2 4 คนอ่าน
17 มิ.ย.
09:43 น.
326. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2558 4 คนอ่าน
17 มิ.ย.
09:35 น.
327. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ประจำปี 2558 7 คนอ่าน
17 มิ.ย.
09:33 น.
328. 
สถาบันการพลศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 5 2 คนอ่าน
17 มิ.ย.
09:29 น.
329. 
สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งข้อเสนอการวิจัย และเชิญประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี งปม. 2559 9 คนอ่าน
17 มิ.ย.
09:27 น.
330. 
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างแบบทดสอบวัดระดับและการเรียนการสอนภาษาลาว 3 คนอ่าน
16 มิ.ย.
14:00 น.
นางสาวศศิประภา
331. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2558 2 คนอ่าน
16 มิ.ย.
08:20 น.
นางสาวศศิประภา
332. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปดำเนินกิจการร้านน้ำผลไม้ปั่นเพื่อสุขภาพ 21 คนอ่าน
10 มิ.ย.
14:14 น.
นางสาวศศิประภา
333. 
ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมหลักสูตร "การเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา Generation Z" (T&L for Gen Z) รุ่น 2 ส่วนที่ 2 วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 18 คนอ่าน
10 มิ.ย.
14:05 น.
นางสาวศศิประภา
334. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "งานทุ่งดอกกระเจียวสื่อรักวันแม่" 12 คนอ่าน
10 มิ.ย.
14:00 น.
นางสาวศศิประภา
335. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานเสวนาเรื่องขบวนการเสรีไทย หัวข้อ "ขบวนการเสรีไทย พ.ศ.2484-2488:ความรักชาติที่ควรจำ" 10 คนอ่าน
10 มิ.ย.
13:55 น.
นางสาวศศิประภา
336. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ วิทยาลัยบัณฑิตการจัดการ ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2558 10 คนอ่าน
10 มิ.ย.
13:52 น.
นางสาวศศิประภา
337. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม มหาวิทยาลัยนเรศวร 6 คนอ่าน
9 มิ.ย.
15:57 น.
นางสาวศศิประภา
338. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานชุดโครงการ "นโยบายและการยกระดับทรัพยากรมนุษย์ของไทยในกระแสเอเชีย ระยะที่ 2" 9 คนอ่าน
9 มิ.ย.
15:26 น.
339. 
การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ 14 คนอ่าน
9 มิ.ย.
12:10 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา
340. 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 12 คนอ่าน
9 มิ.ย.
10:05 น.
341. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 2nd National and International Conference on Humanities and Social Sciences 3 คนอ่าน
9 มิ.ย.
09:54 น.
342. 
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 (CASNIC&ESTA 2015) 4 คนอ่าน
9 มิ.ย.
09:40 น.
343. 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารสำนักงานอธิการบดี 1 6 คนอ่าน
9 มิ.ย.
08:41 น.
นางสาวศศิประภา
344. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2558 4 คนอ่าน
8 มิ.ย.
14:12 น.
นางสาวศศิประภา
345. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานโครงการออกแบบทางอุตสาหกรรม ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2558 4 คนอ่าน
8 มิ.ย.
08:40 น.
นางสาวศศิประภา
346. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ คณะทันตแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2558 3 คนอ่าน
8 มิ.ย.
08:37 น.
นางสาวศศิประภา
347. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่องการประยุกต์ใช้แนวโน้มแฟชั่น (Fashion Trend 2016) 2 คนอ่าน
8 มิ.ย.
08:31 น.
นางสาวศศิประภา
348. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Basic Mammalian Cell Culture" 12 คนอ่าน
5 มิ.ย.
15:26 น.
349. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "ผลักคะแนนวิจัยให้ได้ 5" 9 คนอ่าน
5 มิ.ย.
15:24 น.
350. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 และสัมมนาวิชาการราชมงคลสุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ 7 6 คนอ่าน
5 มิ.ย.
15:20 น.
351. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1: จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล 7 คนอ่าน
5 มิ.ย.
15:15 น.
352. 
ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7 คนอ่าน
5 มิ.ย.
15:14 น.
353. 
สกว. ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมประชาสัมพันธ์ ระดมความคิด และสรรหานักวิจัยรุ่นกลางและรุ่นใหม่โครงการวิจัย 3 คนอ่าน
5 มิ.ย.
15:12 น.
354. 
ขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอและร่วมงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ 2 5 คนอ่าน
5 มิ.ย.
15:07 น.
355. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัย 4 คนอ่าน
5 มิ.ย.
15:03 น.
356. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ "The 1 International Conference on Interdisciplinary Development Research (IDR2015)" 9 คนอ่าน
5 มิ.ย.
15:00 น.
357. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 "ประชากรและสังคม 2558" เรื่อง "ความหลากหลายทางประชากรและสังคมในประเทศไทย ณ ปี 2558 (Population and So 7 คนอ่าน
4 มิ.ย.
08:57 น.
นางสาวศศิประภา
358. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เรื่อง"กลยุทธ์การตลาดเชิงรุกบุก AEC" ในวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558 4 คนอ่าน
4 มิ.ย.
08:52 น.
นางสาวศศิประภา
359. 
ประชาสัมพันธ์ "โครงการพัฒนาผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับปฐมวัย รุ่นที่ 7" 7 คนอ่าน
4 มิ.ย.
08:47 น.
นางสาวศศิประภา
360. 
ขออภัยในความไม่สะดวกและหยุดออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 คนอ่าน
4 มิ.ย.
08:45 น.
นางสาวศศิประภา
361. 
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการ Chula-Right Livelihood Summer School 4 คนอ่าน
2 มิ.ย.
15:18 น.
นางสาวศศิประภา
362. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 4 คนอ่าน
2 มิ.ย.
15:13 น.
นางสาวศศิประภา
363. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสิทธิมนุญชนแห่งชาติ 8 คนอ่าน
2 มิ.ย.
15:10 น.
นางสาวศศิประภา
364. 
ประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช 2559 ในหัวข้อเรื่อง "พระสงฆ์สาวกศาสดา" 5 คนอ่าน
2 มิ.ย.
14:27 น.
นางสาวศศิประภา
365. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2558 1 คนอ่าน
2 มิ.ย.
14:13 น.
นางสาวศศิประภา
366. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วม/ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วม "โครงการอบรมการเปลี่ยนแปลงความขัดแย้ง ปี 2558" 3 คนอ่าน
2 มิ.ย.
14:10 น.
นางสาวศศิประภา
367. 
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลา 3 คนอ่าน
2 มิ.ย.
14:06 น.
นางสาวศศิประภา
368. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2558 3 คนอ่าน
2 มิ.ย.
14:03 น.
นางสาวศศิประภา
369. 
วช. ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ และ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจ้งการให้ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารฯ 9 คนอ่าน
2 มิ.ย.
10:52 น.
370. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ และ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจ้งการให้ทุนอุดหนุนการจั 3 คนอ่าน
2 มิ.ย.
10:39 น.
371. 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 15 และประชุมวิชาการสาธารณสุขนานาชาติ ครั้งที่ 7 1 คนอ่าน
2 มิ.ย.
10:37 น.
372. 
ขอเชิญรับฟังและแสดงความเห็น เมื่อ มข.เป็น ม.ในกำกับฯ 29 คนอ่าน
29 พ.ค.
00:10 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา
373. 
ขยายเวลาส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอใน The 23rd International Conference on Computers in Education (ICCE2015) 34 คนอ่าน
28 พ.ค.
19:37 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
374. 
ประเดิมแชมป์แรกปี 58 10 คนอ่าน
27 พ.ค.
23:02 น.
อาจารย์วุฒิชัย
375. 
บายศรีสู่ขวัญ รับน้องใหม่วันเปิดเทอม 9 คนอ่าน
27 พ.ค.
23:01 น.
อาจารย์วุฒิชัย
376. 
สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1032/2558 รับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2558 9 คนอ่าน
27 พ.ค.
16:02 น.
นางสาวศศิประภา
377. 
ขออภัยในความไม่สะดวก ในการติดต่อราชการ ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2558 3 คนอ่าน
27 พ.ค.
15:59 น.
นางสาวศศิประภา
378. 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 4 คนอ่าน
27 พ.ค.
11:35 น.
นางสาวศศิประภา
379. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดภาพถ่าย 5 คนอ่าน
27 พ.ค.
11:29 น.
นางสาวศศิประภา
380. 
เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 6 คนอ่าน
27 พ.ค.
11:27 น.
นางสาวศศิประภา
381. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. วิจัยทางการศึกษา (Psu-Education Research Conference) อภิวัฒน์การเรียนรู้ : ห 1 คนอ่าน
27 พ.ค.
11:22 น.
นางสาวศศิประภา
382. 
ประชุมวิชาการ International Conference on Traditional and Indigenous Medicine 1 คนอ่าน
27 พ.ค.
11:12 น.
นางสาวศศิประภา
383. 
ขยายเวลาส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอใน Theme-based Conference: Practice-driven Research, Teacher Professional Development and Policy of ICT in Education 22 คนอ่าน
27 พ.ค.
09:36 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
384. 
สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัย 7 คนอ่าน
26 พ.ค.
15:30 น.
385. 
กรมอนามัย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 10 คนอ่าน
26 พ.ค.
15:21 น.
386. 
ขอเชิญส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 9 คนอ่าน
26 พ.ค.
15:17 น.
387. 
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 "การนำองค์ความรู้เข้าสู่ประชาคมอาเชียน" 4 คนอ่าน
26 พ.ค.
15:14 น.
388. 
ม.ราชภัฎธนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ 2558 เรื่อง "การวิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้" 2 คนอ่าน
26 พ.ค.
15:11 น.
389. 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ "ราชมงคลกับการวิจัยอย่างยั่งยืน" 3 คนอ่าน
26 พ.ค.
15:08 น.
390. 
ม.นเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ 4 คนอ่าน
26 พ.ค.
15:05 น.
391. 
ม.สงขลานคริทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558 2 คนอ่าน
26 พ.ค.
15:00 น.
392. 
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ในวันสหวิทยาการ ครั้งที่ 4 เรื่อง "สหวิทยาการเพื่อการวิจัยและการพัฒนาที่ยั่งยืน" 1 คนอ่าน
26 พ.ค.
14:57 น.
393. 
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย รุ่น 5,6 และ 7 9 คนอ่าน
26 พ.ค.
11:11 น.
นางสาวศศิประภา
394. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล 8 คนอ่าน
26 พ.ค.
11:09 น.
นางสาวศศิประภา
395. 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายข้ามภูมิภาค (Road Show) ณ จังหวัดอุดรธานี 8 คนอ่าน
26 พ.ค.
11:05 น.
นางสาวศศิประภา
396. 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ 4 ฉบับ 3 คนอ่าน
26 พ.ค.
11:01 น.
นางสาวศศิประภา
397. 
ขอเชิญร่วมประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 3 คนอ่าน
26 พ.ค.
10:39 น.
นางสาวศศิประภา
398. 
ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ 2 คนอ่าน
26 พ.ค.
10:30 น.
นางสาวศศิประภา
399. 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนานานาชาติ วันที่ 22 มิถุนายน 2558 6 คนอ่าน
25 พ.ค.
16:02 น.
400. 
ขอเชิญประชุมสัมมนาทศวรรษพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558 9 คนอ่าน
25 พ.ค.
15:50 น.
401. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนา "เตรียมความพร้อมสู่ พรบ.มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ" 11 คนอ่าน
25 พ.ค.
15:47 น.
402. 
ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาโท เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 6 คนอ่าน
25 พ.ค.
13:45 น.
403. 
ขอเชิญสมัครรับทุนวิจัยระดับปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2558 8 คนอ่าน
25 พ.ค.
13:43 น.
404. 
รายนามผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพ บำเพ็ญกุศลหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 12 คนอ่าน
23 พ.ค.
15:30 น.
นางสาวจรัสศรี
405. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 3 คนอ่าน
22 พ.ค.
12:59 น.
406. 
ขอเรียนเชิญฟังธรรมบรรยาย ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 5 คนอ่าน
22 พ.ค.
09:48 น.
407. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ อาเซียนวิชาการ ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 9 คนอ่าน
22 พ.ค.
09:42 น.
408. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ในวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2558 คณะเทคนิคการแพทย์ 7 คนอ่าน
22 พ.ค.
09:39 น.
409. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ให้กับบุคลากรทางการศึกษา 9 คนอ่าน
21 พ.ค.
09:52 น.
410. 
ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 14 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช ครั้งที่ 12 ประจำปี 2558 9 คนอ่าน
21 พ.ค.
09:49 น.
411. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ครั้่งที่ 2 7 คนอ่าน
21 พ.ค.
09:08 น.
412. 
สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรหาดใหญ่เทรนนิ่ง ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การวิจัยในชั้นเรียน" 9 คนอ่าน
20 พ.ค.
13:43 น.
413. 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ (ISiET) 2015 13 คนอ่าน
20 พ.ค.
13:40 น.
414. 
ขอเรียนเชิญส่งผลงานสหกิจศึกษาเข้าประกวดและร่วมชมนิทรรศการสหกิจศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558 8 คนอ่าน
19 พ.ค.
10:29 น.
415. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บริการงานพิมพ์ทางวิชาการ 14 คนอ่าน
19 พ.ค.
10:25 น.
416. 
ขอเชิญอบรม หลักสูตร"การจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยการสร้างกิจกรรม : และการวัดประเมินการคิดวิเคราะห์" 10 คนอ่าน
19 พ.ค.
10:20 น.
417. 
ฝ่ายวิจัยฯ มข. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 13 คนอ่าน
18 พ.ค.
15:12 น.
418. 
ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ การให้ทุนเพื่อนำเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 5/2558 8 คนอ่าน
18 พ.ค.
12:29 น.
419. 
แจ้งไม่สะดวกในการให้บริการตามปกติได้ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 6 คนอ่าน
18 พ.ค.
11:15 น.
420. 
แจ้งเหตุขัดข้องไม่สามารถเข้าใช้ระบบอีเลิร์นนิงได้ชั่วคราว (e-learning.kku.ac.th) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 7 คนอ่าน
18 พ.ค.
11:11 น.
421. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2558 5 คนอ่าน
15 พ.ค.
09:13 น.
422. 
ด่วนที่สุด! ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฯ เสวนา "“ร่วมเพาะต้นกล้านักวิจัย..ด้วยสายใยนักวิจัยพี่เลี้ยง” ลงทะเบียนหน้างานได้เลยค่ะ 8 คนอ่าน
14 พ.ค.
17:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
423. 
สมาคมเพื่อการวิจัยอนุมูลอิสระไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 7 ฺBiennial Meeting of Society for Free Radical Research-Asia 9 คนอ่าน
12 พ.ค.
15:33 น.
424. 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนานานาชาติ 11 คนอ่าน
12 พ.ค.
13:44 น.
425. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ 6 คนอ่าน
12 พ.ค.
13:39 น.
426. 
สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มข. ประชาสัมพันธ์ แจ้งงดให้บริการของสำนักงานในวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2558 12 คนอ่าน
12 พ.ค.
13:34 น.
427. 
สมศ. ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการ ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 4 คนอ่าน
12 พ.ค.
13:30 น.
428. 
ขอเชิญคณาจารย์ที่เป็นนักวิจัยพี่เลี้ยงและนักวิจัย ปี งปม. 2557-2558 และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 13 คนอ่าน
12 พ.ค.
13:30 น.
429. 
ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2558 3 คนอ่าน
12 พ.ค.
13:22 น.
430. 
เชิญร่วมบริจาค ช่วยภัย ชาวเนปาล 12 คนอ่าน
8 พ.ค.
15:15 น.
431. 
ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการอบรม "การพัฒนาศักยภาพผู้นำและการคิดเชิงบวก" 8 คนอ่าน
8 พ.ค.
10:53 น.
432. 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฏหมายภาษีอากรและภาษีอากรระหว่างประเทศ 8 คนอ่าน
8 พ.ค.
10:47 น.
433. 
ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ สสอท. ประจำปี 2558 7 คนอ่าน
8 พ.ค.
09:55 น.
434. 
ประชาสัมพันธ์การทดลองใช้ฐานข้อมูล Academic OneFile 7 คนอ่าน
8 พ.ค.
09:49 น.
435. 
ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ 5 คนอ่าน
7 พ.ค.
15:55 น.
436. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน) 6 คนอ่าน
7 พ.ค.
15:29 น.
437. 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการคลีนิคภาษา 7 คนอ่าน
7 พ.ค.
10:56 น.
438. 
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ และร่วมส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี 2558 11 คนอ่าน
7 พ.ค.
09:39 น.
439. 
ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร มาตรการป้องกันการทุจริตและการฟอกเงิน 6 คนอ่าน
7 พ.ค.
09:19 น.
440. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนา โครงการ ASEAN University Presidents Talk on "Higher Education in 21st Century:ASEAN Community Universities towards 2025 10 คนอ่าน
6 พ.ค.
14:46 น.
441. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม จำนวน 16 หลักสูตร ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 14 คนอ่าน
6 พ.ค.
14:35 น.
442. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มข. ประจำปี 2558 9 คนอ่าน
6 พ.ค.
13:49 น.
443. 
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลังพ.ศ.2544 26 คนอ่าน
2 พ.ค.
17:28 น.
นางสาวจรัสศรี
444. 
Call for Papers: ประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 8 "ICER 2015" 20 คนอ่าน
30 เม.ย.
13:58 น.
นายจักรพงษ์
445. 
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและร่วมส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติอีเลร์นนิง ปี 2558 15 คนอ่าน
30 เม.ย.
10:20 น.
446. 
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ 13 คนอ่าน
30 เม.ย.
09:40 น.
447. 
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครอาจารย์เข้าร่วมโครงการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปี 2558 48 คนอ่าน
29 เม.ย.
14:04 น.
นายจักรพงษ์
448. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 2558 13 คนอ่าน
28 เม.ย.
15:23 น.
449. 
จดหมายข่าวชมรมผู้เกษียณคณะศึกษาศาสตร์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 8 คนอ่าน
28 เม.ย.
13:20 น.
นางสาววาศิณี
450. 
ขอเชิญเช่าบูชาวัตถุมงคล เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่น บารมีทศวรรษ 8 คนอ่าน
27 เม.ย.
15:17 น.
451. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มข. ประจำปี 2558 12 คนอ่าน
27 เม.ย.
15:12 น.
452. 
ประชาสัมพันธ์การจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ประจำเดือนเมษายน 2558 16 คนอ่าน
27 เม.ย.
10:49 น.
453. 
ขอเรียนเชิญรับฟังธรรมบรรยาย 9 คนอ่าน
27 เม.ย.
09:59 น.
454. 
ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2558 หัวข้อ One Health Workforces:Best Practices in Thailand 8 คนอ่าน
27 เม.ย.
09:42 น.
455. 
การจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างประจำเริ่ม เมษายน 2558 7 คนอ่าน
26 เม.ย.
17:43 น.
นางสาวจรัสศรี
456. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม เรื่องเทคนิคการสืบค้น Citation จากฐานข้อมูล TCI ISI SCOPUS 11 คนอ่าน
24 เม.ย.
09:09 น.
457. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่นที่ 10 8 คนอ่าน
24 เม.ย.
08:38 น.
458. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (คณะพยาบาลศาสตร์) 8 คนอ่าน
23 เม.ย.
16:08 น.
459. 
ขอเชิญชวนนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ในงานประชุมนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ระดับชาติ 6 คนอ่าน
23 เม.ย.
15:52 น.
460. 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฎมหาสารคาม ขอเชิญส่งผลงานวิจัยทางการศึกษาและนวัตกรรมทางการศึกษา 11 คนอ่าน
23 เม.ย.
15:50 น.
461. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย 6 คนอ่าน
23 เม.ย.
10:09 น.
462. 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการนำเสนอบทความทางวิชาการโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ "อาเซียนวิชาการ" ครั้งที่ 1 7 คนอ่าน
22 เม.ย.
13:39 น.
463. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านความมั่นคงศึกษา ครั้งที่ 2 4 คนอ่าน
22 เม.ย.
13:34 น.
464. 
ขอเชิญนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ THC 2015 4 คนอ่าน
22 เม.ย.
13:33 น.
465. 
ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฎสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 11 3 คนอ่าน
22 เม.ย.
13:30 น.
466. 
ขอเชิญส่งบทความวิชาการ และบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน "สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" 4 คนอ่าน
22 เม.ย.
13:29 น.
467. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาดุสิตาวิชาการ ครั้งที่ 10 5 คนอ่าน
22 เม.ย.
13:27 น.
468. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ ICSR2015 ณ เมือง Nha Trang สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 5 คนอ่าน
22 เม.ย.
13:24 น.
469. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์นานาชาติลุ่มน้ำโขง ไทย-ลาว-เวียดนาม-จีน ปี 2558 6 คนอ่าน
22 เม.ย.
13:22 น.
470. 
ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานนักประดิษฐ์คิดค้น 4 คนอ่าน
22 เม.ย.
13:19 น.
471. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติและระดับนานาชาติ 6 คนอ่าน
22 เม.ย.
13:18 น.
472. 
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าดำเนินกิจการร้านค้าทั่วไป ณ อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ คณะแพทย์ศาสตร์ 8 คนอ่าน
22 เม.ย.
11:10 น.
473. 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ 7 คนอ่าน
22 เม.ย.
09:43 น.
474. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้ STATA เพื่อการประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล "STATA Program for Socience Research" 10 คนอ่าน
21 เม.ย.
12:57 น.
475. 
ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการเลือกกันเองเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คนอ่าน
21 เม.ย.
11:15 น.
476. 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 14 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช ครั้งที่ 12 4 คนอ่าน
21 เม.ย.
11:02 น.
477. 
การกำหนดกรอบตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 37 คนอ่าน
21 เม.ย.
09:34 น.
นางสาวดรุวรรณ
478. 
แนวปฏิบัติการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 10 คนอ่าน
21 เม.ย.
09:29 น.
นางสาวดรุวรรณ
479. 
The Last Week!!! ICETC2015 10 คนอ่าน
21 เม.ย.
00:16 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
480. 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉิน 11 คนอ่าน
20 เม.ย.
09:22 น.
481. 
ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจประชุมส่งผลงานวิชาการนานาชาติด้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 1 14 คนอ่าน
17 เม.ย.
15:55 น.
482. 
การซักซ้อมแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทนโดยวิธีจ่ายตรง 17 คนอ่าน
17 เม.ย.
15:05 น.
483. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเพิ่มคุณค่า ตำรา และหนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา" 14 คนอ่าน
17 เม.ย.
09:22 น.
484. 
ขอประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนา "นวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21" 10 คนอ่าน
16 เม.ย.
16:12 น.
485. 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมทำสมาธิเพื่อการดำเนินชีวิตที่เป็นสุขให้กับบุคลากรอาวุโส 14 คนอ่าน
16 เม.ย.
13:52 น.
486. 
แจ้งเลื่อนการจัดงานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมนานาชาติ ประจำปี 2558 12 คนอ่าน
10 เม.ย.
13:06 น.
487. 
การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 9 คนอ่าน
10 เม.ย.
13:00 น.
488. 
ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Burapha University International Conference 2015 16 คนอ่าน
10 เม.ย.
12:56 น.
489. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 8 คนอ่าน
10 เม.ย.
12:52 น.
490. 
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ และประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย 7 คนอ่าน
10 เม.ย.
12:44 น.
491. 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมสามคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยร่วมกับ สำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2558 จำนวน 4 หลักสูตร 7 คนอ่าน
10 เม.ย.
12:38 น.
492. 
ประชาสัมพันธ์การจัดการสอนภาษาเยอรมันแบบเข้มข้น 7 คนอ่าน
10 เม.ย.
11:25 น.
493. 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม English Enrichment and Professional Development for Teacher-Trainers 3 คนอ่าน
10 เม.ย.
11:19 น.
494. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) 7 คนอ่าน
10 เม.ย.
11:17 น.
495. 
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย สมัครเข้าร่วมโครงการ "การเขียนบทความวิจัยและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ" 3 คนอ่าน
10 เม.ย.
11:12 น.
496. 
ศูนย์ภาษาอาเซียน มข. ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชการระดับชาติ 7 คนอ่าน
10 เม.ย.
11:10 น.
497. 
เชิญชวน 10 คนอ่าน
10 เม.ย.
06:56 น.
498. 
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความวิชาการในการสัมมนาวิชาการไทย-อินเดีย ครั้งที่ 9 8 คนอ่าน
9 เม.ย.
15:34 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
499. 
ขอเชิญสมัครรับทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติประจำปี 2558 10 คนอ่าน
8 เม.ย.
10:39 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
500. 
ขอเชิญเข้าร่วมการรับอบรมเชิงปฏิบัติการ 11 คนอ่าน
8 เม.ย.
08:50 น.
501. 
ขอประชาสัมพันธ์งานประเพณีสงกรานต์ 18 คนอ่าน
7 เม.ย.
10:25 น.
502. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (คณะสาธารณสุชศาสตร์) 10 คนอ่าน
7 เม.ย.
10:21 น.
503. 
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บและจัดสรรค่าบำรุงมหาวิทยาลัยจากการรับทุนวิจัย 16 คนอ่าน
2 เม.ย.
17:15 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
504. 
ประกาศการรับข้อเสนอโครงการการประเมินผลการวิจัยของประเทศ ๒๕๕๘ 15 คนอ่าน
2 เม.ย.
17:07 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
505. 
ขอเชิญร่วมโครงการรางวัล "นักเทคโนโลยีดีเด่น" และ "นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่" 20 คนอ่าน
31 มี.ค.
14:56 น.
506. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการ เพื่อข้อรับทุนโครงการวิจัยเดิน-จักยาน ประจำปี 2558-2559 17 คนอ่าน
31 มี.ค.
14:53 น.
507. 
ประชาสัมพันธ์โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 15 คนอ่าน
30 มี.ค.
09:10 น.
508. 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำรา พ.ศ. 2558 18 คนอ่าน
30 มี.ค.
09:09 น.
509. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 14 "สุขภาพจิตสู่คุณค่าความเป็นมนุษย์" 8 คนอ่าน
30 มี.ค.
09:01 น.
510. 
ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 "การเรียนการสอนแบบก้าวหน้า" 13 คนอ่าน
30 มี.ค.
08:56 น.
511. 
ขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 13 และการประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 5 6 คนอ่าน
30 มี.ค.
08:48 น.
512. 
ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการเบิกจ่ายเงินและข้อปฏิบัติที่พึงระวัง 7 คนอ่าน
28 มี.ค.
17:20 น.
นางสาวจรัสศรี
513. 
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายธีร์ธดนย์ เทียมกลาง 26 คนอ่าน
27 มี.ค.
13:34 น.
อาจารย์วรรณงาม
514. 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม 13 คนอ่าน
25 มี.ค.
09:22 น.
515. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตรแปลงแผนยุทธศาสตร์องค์กรสู่การปฏิบัติการเขียนและประเมินผลโครงการ 9 คนอ่าน
25 มี.ค.
09:12 น.
516. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองคลัง) 7 คนอ่าน
25 มี.ค.
09:07 น.
517. 
ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากรและผู้สนใจ ร่วมตรวจร่างกายหาภาวะกระดูกพรุน ณ บริเวณหน้าห้องประชุมสายสุรี จุติกุล ในวันที่ 25 มี.ค.58เวลา 09.00น เป็นต้น 27 คนอ่าน
25 มี.ค.
09:04 น.
518. 
บันทึกขออนุมัติปิดโครงการวิจัยทุนอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10 คนอ่าน
24 มี.ค.
17:55 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
519. 
ประชาสัมพันธ์ทุนผลิตตำรา มข. 2558 14 คนอ่าน
24 มี.ค.
12:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
520. 
ขอประชาสัมพันธ์ โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 10 คนอ่าน
23 มี.ค.
08:55 น.
521. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง แนวทางการวิจัยวรรณศิลป์ในภาษาและวรรณกรรมไทย 12 คนอ่าน
20 มี.ค.
14:02 น.
522. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และส้งคมศาสตร์ ประจำปี 2558 19 คนอ่าน
20 มี.ค.
13:55 น.
523. 
มติ ครม. งดเว้นการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 24 คนอ่าน
19 มี.ค.
15:17 น.
นางสาวดรุวรรณ
524. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2558 "พัฒนบริหารศาสตร์ โลกาภิวัตน์ และการพัฒนาที่สมดุลยั่งยืน" 14 คนอ่าน
19 มี.ค.
09:10 น.
525. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างลานธรรม ม.สารคาม 7 คนอ่าน
18 มี.ค.
16:13 น.
526. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีบำบัด มหาวิทยาลัยบูรพา 6 คนอ่าน
18 มี.ค.
16:00 น.
527. 
ยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน 26 คนอ่าน
16 มี.ค.
21:55 น.
อาจารย์ปิลันธนา
528. 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับทุนเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 4/2558 12 คนอ่าน
16 มี.ค.
16:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
529. 
งดเว้นการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2558 102 คนอ่าน
16 มี.ค.
14:04 น.
นางสาวจรัสศรี
530. 
คะแนนเฉลี่ยการสอบO-NETสูงกว่าระดับประเทศในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 17 คนอ่าน
15 มี.ค.
20:28 น.
อาจารย์ปิลันธนา
531. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองบริหารงานวิจัย) 11 คนอ่าน
15 มี.ค.
18:52 น.
532. 
ขอขยายเวลาเปิดรับการส่งผลงานเข้าร่วมพิจารณาในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2015 6 คนอ่าน
15 มี.ค.
17:40 น.
533. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่องการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 8 คนอ่าน
15 มี.ค.
17:38 น.
534. 
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 8 คนอ่าน
15 มี.ค.
17:34 น.
535. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการและนิทรรศการ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 4 คนอ่าน
15 มี.ค.
17:31 น.
536. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร แปลงแผนยุทธศาสตร์องค์กรสู่การปฏิบัติ 6 คนอ่าน
15 มี.ค.
17:26 น.
537. 
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้ "Regression Models" ในงานวิจัย 4 คนอ่าน
15 มี.ค.
17:22 น.
538. 
แจ้งการเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ เป็นหัวหน้าสำนักงานคณบดี 21 คนอ่าน
12 มี.ค.
14:27 น.
นางสาวจรัสศรี
539. 
การเปลี่ยนแปลงการจดสถิติการใช้กระแสไฟฟ้าและน้ำประปาสำหรับผู้พักอาศัยในมข. 22 คนอ่าน
11 มี.ค.
09:23 น.
นางสาวจรัสศรี
540. 
ซักซ้อมความเข้าใจการระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะยืมเงินทดรองจ่าย 29 คนอ่าน
9 มี.ค.
12:52 น.
นางสาวจรัสศรี
541. 
เชิญร่วมงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ “เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 9 “เปิดสมอง ส่องความพิเศษ: กระตุ้นการทำงานของสมองระดับสูงในเด็กที่มีภาวะออทิสซึ 24 คนอ่าน
9 มี.ค.
10:16 น.
อาจารย์ฤกษ์
542. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสถาบันคลังสมองแห่งชาติ ประจำปี 2558 17 คนอ่าน
5 มี.ค.
15:39 น.
543. 
ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ปขมท.ประจำปี 2558 16 คนอ่าน
5 มี.ค.
15:36 น.
544. 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสืบค้นข้อมูลและการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความหรือผลงานทางการวิจัย 12 คนอ่าน
5 มี.ค.
15:29 น.
545. 
ขอเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ในวันอาทิตย์ 8 มีนาคม 2558 ณ สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ 7 คนอ่าน
5 มี.ค.
15:27 น.
546. 
ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลหักลดหย่อน ปี 2558 58 คนอ่าน
5 มี.ค.
14:59 น.
นางสาวจรัสศรี
547. 
ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 35 คนอ่าน
2 มี.ค.
14:41 น.
548. 
แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับบริการ Turnitin เพื่อเป็นเครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ 21 คนอ่าน
2 มี.ค.
14:05 น.
549. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ และนำเสนอผลงานวิจัย 21 คนอ่าน
2 มี.ค.
14:03 น.
550. 
ขอแจ้งแนวการปฏิบัติงานสารบรรณ และการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการเอกสาร DMS 10 คนอ่าน
2 มี.ค.
13:37 น.
551. 
ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร การเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา Generation Z (T&L for Gen Z)รุ่น 2 การเรียนการสอนเชิงรุก 14 คนอ่าน
2 มี.ค.
13:04 น.
552. 
ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557 18 คนอ่าน
2 มี.ค.
09:28 น.
553. 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 7 คนอ่าน
2 มี.ค.
09:17 น.
554. 
นักเรียนกลุ่มเรียนกลุ่มเรียนรวมทำคะแนนภาษาอังกฤษเป็นอันดับ 1 จังหวัดขอนแก่น 20 คนอ่าน
27 ก.พ.
09:01 น.
อาจารย์ฤกษ์
555. 
ขอเชิญชวนร่วมงานเวทีประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัครครั้งที่ 1 14 คนอ่าน
26 ก.พ.
14:28 น.
556. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 20 คนอ่าน
24 ก.พ.
09:36 น.
557. 
ขอประชาสัมพันธ์ โครงการคลีนิกภาษา 19 คนอ่าน
24 ก.พ.
09:35 น.
558. 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รร.สาธิตฯมอดินแดง) 22 คนอ่าน
24 ก.พ.
09:27 น.
559. 
เชิญร่วมส่งบทความลงวารสารศูนย์วิจัยออทิสติก ฉบับปฐมฤกษ์ 26 คนอ่าน
23 ก.พ.
12:32 น.
อาจารย์ฤกษ์
560. 
ขอความร่วมมือให้ดำเนินการตามแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 10 คนอ่าน
20 ก.พ.
13:45 น.
561. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม Science and Technology Professional Program 2558 15 คนอ่าน
20 ก.พ.
13:43 น.
562. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนา คณะรุ่น8 และ รุ่น 9 10 คนอ่าน
20 ก.พ.
13:18 น.
563. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา โครงการธุรกิจไทยไปอาเซียน Thai Business Goen ASEAN 14 คนอ่าน
19 ก.พ.
15:47 น.
564. 
พบท่าน เตช บุนนาค 20 คนอ่าน
17 ก.พ.
22:17 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา
565. 
ขอประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม 28 หลักสูตรจากศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคลากร 17 คนอ่าน
17 ก.พ.
12:44 น.
566. 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนออทิสติก เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 21 คนอ่าน
17 ก.พ.
09:28 น.
อาจารย์ฤกษ์
567. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 16 คนอ่าน
16 ก.พ.
12:57 น.
568. 
ขอเชิญอบรมหลักสูตร "การจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยการสร้างกิจกรรม และการวัดประเมิณการคิดวิเคราะห์" 28 คนอ่าน
16 ก.พ.
09:53 น.
569. 
ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 13 คนอ่าน
16 ก.พ.
09:51 น.
570. 
ขอเชิญเข้าอบรมฐานข้อมูลบอกรับใหม่ Taylor&Francis สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 คนอ่าน
16 ก.พ.
09:42 น.
571. 
ขอขอบพระคุณ คณบดีคณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 คนอ่าน
16 ก.พ.
09:38 น.
572. 
ขอแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับความล่าช้าของกระบวนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในสถานการณ์ปัจจุบัน 13 คนอ่าน
16 ก.พ.
09:35 น.
573. 
โรงเรียนสาธิต มข. ฝ่ายการศึกษาพิเศษ รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2558 14 คนอ่าน
16 ก.พ.
09:21 น.
อาจารย์ฤกษ์
574. 
ข่าวสาธิตมข.ใน Spring NEWS TV 18 คนอ่าน
15 ก.พ.
20:20 น.
อาจารย์ปิลันธนา
575. 
สาธิตมข.ของเราในรายการทุ่งแสงตะวัน 16 คนอ่าน
15 ก.พ.
20:12 น.
อาจารย์ปิลันธนา
576. 
เชิญชมรายการทุ่งแสงตะวัน 36 คนอ่าน
13 ก.พ.
22:21 น.
อาจารย์ปิลันธนา
577. 
ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องหนังสือวิธีดำเนินมาตรฐาน (SOP) Version 3 10 คนอ่าน
13 ก.พ.
09:07 น.
578. 
ประกาศรับสมัคร ม.4 ปีการศึกษา 2558 18 คนอ่าน
12 ก.พ.
13:25 น.
นางสาววิมลรัตน์
579. 
ขอเชิญชวนสมัครรับทุน คปก. ของ สกว. ปีงบประมาณ 2559 17 คนอ่าน
10 ก.พ.
14:36 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
580. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสินไซ บุญข้าวจี่วิถีวัฒนธรรมอีสาน ประจำปี 2558 11 คนอ่าน
10 ก.พ.
09:38 น.
581. 
ขออภัยในความไม่สะดวก ในการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานภายในคณะศึกษาศาสตร์ 15 คนอ่าน
9 ก.พ.
11:33 น.
582. 
ข่าวชมรมผู้เกษียณฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 15 คนอ่าน
6 ก.พ.
15:12 น.
นางสาววาศิณี
583. 
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ การสมัครขอรับทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558 16 คนอ่าน
5 ก.พ.
13:59 น.
584. 
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ การสมัครขอรับทุนการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558 18 คนอ่าน
5 ก.พ.
13:56 น.
585. 
ขอเชิญประชุมสมาชิกสหกรณ์ฯ ในวันที่ 5 ก.พ. 58 ณ ห้องประชุมพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 14 คนอ่าน
5 ก.พ.
13:53 น.
586. 
ขอประชาสัมพันธ์ งบการเงินของสหกรณ์ฯ 23 คนอ่าน
5 ก.พ.
08:59 น.
587. 
ขอประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 (ครั้งที่2) 17 คนอ่าน
4 ก.พ.
15:27 น.
588. 
ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการ โครงการมหกรรมวิชาการทางสังคมศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557 8 คนอ่าน
4 ก.พ.
15:24 น.
589. 
ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 11 8 คนอ่าน
4 ก.พ.
15:20 น.
590. 
ขอร่วมเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสาระคาม ม.สารคาม 10 คนอ่าน
4 ก.พ.
15:16 น.
591. 
ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Burapha University International Conference 2015 10 คนอ่าน
4 ก.พ.
15:12 น.
592. 
ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปี 2558 เรื่อง การสอนที่สร้างสรรค์ในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล 10 คนอ่าน
4 ก.พ.
14:23 น.
593. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ANU-DUP CONFERENCE 7 คนอ่าน
4 ก.พ.
14:19 น.
594. 
ขอประชาสัมพันธ์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หลักสูตร การบริหารงานด้านการเงิน การคลังและพัสดุ 10 คนอ่าน
4 ก.พ.
14:14 น.
595. 
ขอเชิญเข้าร่วมชมการแข่งขันแผนธุรกิจ The mai Bangkok Business Challenge @Sasin 2015 8 คนอ่าน
4 ก.พ.
14:08 น.
596. 
ขอประชาสัมพันธ์งาน JAPAN EXPO IN THAILAND 2015 9 คนอ่าน
4 ก.พ.
14:05 น.
597. 
เลือหตั้งกรรมการสหกรออมทรัพย์ มข 10 คนอ่าน
3 ก.พ.
22:27 น.
อาจารย์พลัฎฐ์
598. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) 11 คนอ่าน
3 ก.พ.
17:03 น.
599. 
ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11 คนอ่าน
3 ก.พ.
17:01 น.
600. 
ขอประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุคลากรจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 12 คนอ่าน
2 ก.พ.
14:50 น.
601. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโครงการฝึกอบรม ประจำปี 2558 (สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม ม.ธรรมศาสตร์) 10 คนอ่าน
2 ก.พ.
14:41 น.
602. 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูล Scopus &ScienceDirect 16 คนอ่าน
2 ก.พ.
14:16 น.
603. 
ขอประชาสัมพันธ์การให้ทุนไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่ 3/2558 21 คนอ่าน
2 ก.พ.
14:07 น.
604. 
ขอประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่ายฉลอง 150 ปี มหาสารคาม 12 คนอ่าน
2 ก.พ.
09:37 น.
605. 
ขอเชิญชวนประดับธงตราสัญลักษณ์ 7 คนอ่าน
2 ก.พ.
09:36 น.
606. 
ขอประชาสัมพันธ์ โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 5 คนอ่าน
2 ก.พ.
09:27 น.
607. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.วิจัยทางการศึกษา 6 คนอ่าน
2 ก.พ.
09:20 น.
608. 
ขอประชาสัมพันธ์ โครงการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิชาการ (ปขมท.)ประจำปี 2557 7 คนอ่าน
2 ก.พ.
09:17 น.
609. 
ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดภาพวาดผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2558 8 คนอ่าน
2 ก.พ.
09:09 น.
610. 
ขอเชิญชวน คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของอธิการบดี 10 คนอ่าน
2 ก.พ.
09:05 น.
611. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนถาษาอังกฤษจากศูนย์ภาษาแคลิฟอร์เนีย 9 คนอ่าน
2 ก.พ.
08:55 น.
612. 
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดออกแบบลวดลายผ้าทอกุดกวางสร้อย จังหวัดหนองบัวลำภู 18 คนอ่าน
2 ก.พ.
08:50 น.
613. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. วิจัยทางการศึกษา (Psu-Education Research Conference) : อภิวัฒน์การเรียนรู้: หนทางสู่การเปลี่ยนแปลง 9 คนอ่าน
29 ม.ค.
11:32 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
614. 
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยและร่วมฟังสัมมนาในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 26 คนอ่าน
27 ม.ค.
14:04 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
615. 
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2558 7 คนอ่าน
27 ม.ค.
12:30 น.
616. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 14 คนอ่าน
27 ม.ค.
10:31 น.
617. 
ขอแจ้งแต่งตั้งรักษาการผู้จัดการโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 28 คนอ่าน
22 ม.ค.
15:27 น.
618. 
ขอแจ้งรายชื่ออาจารย์วิพากษ์งานวิจัยในวันที่ 23 มกราคม 2558 65 คนอ่าน
22 ม.ค.
10:01 น.
นางสาวกนกวรรณ
619. 
เชิญชวนทุกท่านร่วมส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2015 13 คนอ่าน
21 ม.ค.
16:45 น.
620. 
ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาภาษาอังกฤษด้านธุรกิจและการสื่อสารได้จริง (BEC) ณ ประเทศอังกฤษ 18 คนอ่าน
21 ม.ค.
16:10 น.
621. 
ประชาสัมพันธ์โครงการและเชิญชวนส่งนักเรียนเข้าร่วมงาน Study in Japan and Job Fair 2015 10 คนอ่าน
21 ม.ค.
16:03 น.
622. 
ประชาสัมพันธ์ โครงการประตูสู่ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน 20 คนอ่าน
21 ม.ค.
15:26 น.
623. 
ประชาสัมพันธ์ โครงการ " การประกวดการเขียนแบบคำชี้แจงอาสาสมัคร " 13 คนอ่าน
21 ม.ค.
15:15 น.
624. 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องทุนการศึกษา จากรัฐบาลออสเตรเลีย 16 คนอ่าน
21 ม.ค.
13:13 น.
625. 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องปิด-เปิดประตู และเส้นทางจราจรภายใน 13 คนอ่าน
21 ม.ค.
11:03 น.
626. 
แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้ารับบริการศูนย์บริการบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 คนอ่าน
19 ม.ค.
14:48 น.
627. 
กเรียนโรงเรียนสาธิตฯฝ่ายมัธยม(มอดินแดง) สุดยอดคว้าที่ 1 ระดับประเทศในการแข่งขัน SCB Challenge "กล้าใหม่...ใฝ่รู้ " ปี 9 25 คนอ่าน
16 ม.ค.
13:40 น.
อาจารย์นภาพรรณ
628. 
นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯฝ่ายมัธยม(มอดินแดง) สุดยอดคว้าที่ 1 ระดับประเทศในการแข่งขัน SCB Challenge "กล้าใหม่...ใฝ่รู้ " ปี 9 30 คนอ่าน
16 ม.ค.
13:16 น.
อาจารย์นภาพรรณ
629. 
ประชาสัมพันธ์วารสารรูสมิแล ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฏาคม-กันยายน 2557 19 คนอ่าน
16 ม.ค.
09:29 น.
630. 
ประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 1 19 คนอ่าน
15 ม.ค.
13:41 น.
631. 
ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นแห่งความสุข ประจำปี 2558 17 คนอ่าน
15 ม.ค.
11:16 น.
632. 
ขอเชิญชวนบุคลากรแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วงประดับตราสัญลักษณ์เนื่องด้วยงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 14 คนอ่าน
15 ม.ค.
11:00 น.
633. 
ข่าวชมรมผู้เกษียณฯ ประจำเดือนมกราคม 2558 7 คนอ่าน
15 ม.ค.
10:02 น.
นางสาววาศิณี
634. 
ขอประชาสัมพันธ์ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน ศูนย์อาเซียนศึกษา 14 คนอ่าน
13 ม.ค.
15:56 น.
635. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในคน ความร่วมมือภาครัฐร่วมเอกชน ประจำปี 2557 ครั้งที่ 2 11 คนอ่าน
13 ม.ค.
11:07 น.
636. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมนาเรื่องการเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถการแข่งขันระดับองค์กรและประเทศสำหรับบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคตะวั 17 คนอ่าน
13 ม.ค.
08:54 น.
637. 
จดหมายข่าวชมรมผู้เกษียณคณะศึกษาศาสตร์ ประจำเดือนธันวาคม 2557 29 คนอ่าน
29 ธ.ค. 57
15:22 น.
นางสาววาศิณี
638. 
จดหมายข่าวชมรมผู้เกษียณคณะศึกษาศาสตร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 29 คนอ่าน
29 ธ.ค. 57
15:20 น.
นางสาววาศิณี
639. 
ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ 50 ปี มข. 1000 ท่านแรก รับฟรีของที่ระลึก 27 คนอ่าน
29 ธ.ค. 57
11:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
640. 
ประมวลภาพกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ Orange Party Happy New Year 2015 35 คนอ่าน
26 ธ.ค. 57
15:18 น.
นายวทัญญู
641. 
การประกวดดนตรีไทย 24 คนอ่าน
23 ธ.ค. 57
13:53 น.
อาจารย์นภาพร
642. 
ผลการประกวด 25 คนอ่าน
20 ธ.ค. 57
09:50 น.
อาจารย์นภาพร
643. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตฯ ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด่วน จำนวนจำกัด 43 คนอ่าน
17 ธ.ค. 57
15:43 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
644. 
ขอเชิญส่งเอกสารแนวคิดเบื้องต้น และข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ ในโครงการวิจัยและพัฒนาการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมกับเอกชนในเชิงพาณิชย์ ปี งปม.2558 23 คนอ่าน
16 ธ.ค. 57
10:18 น.
645. 
ประกาศรับข้อเสนอดครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนดครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สกว. ประจำปี 2557 ครั้งที่ 4 24 คนอ่าน
15 ธ.ค. 57
16:22 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
646. 
ตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าระดับชาติ ครั้งที่ 33 8 คนอ่าน
15 ธ.ค. 57
15:57 น.
อาจารย์วิภาวดี
647. 
ผลการประกวด “โรงเรียนธนาคารดีเด่น” ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15 คนอ่าน
15 ธ.ค. 57
15:33 น.
อาจารย์วิภาวดี
648. 
ผลการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 12 คนอ่าน
15 ธ.ค. 57
15:12 น.
อาจารย์วิภาวดี
649. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญชมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2558 12 คนอ่าน
12 ธ.ค. 57
11:07 น.
650. 
กองบริหารงานวิจัย ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมกิจกรรม "RRi KKU Forum 2014" 19 คนอ่าน
12 ธ.ค. 57
11:02 น.
651. 
สทศ. ขอเชิญร่วมส่งข้อเสนอโครงการเพื่อสมัครทุนวิจัยมุ่งสู่การพัฒนาระบบด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดระบบการวัดและประเมินผล ปี งปม. 2558 12 คนอ่าน
11 ธ.ค. 57
16:17 น.
652. 
ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมวิชาการ การบริหารจัดการ ครั้งที่ 10 เรื่อง "การบริหารจัดการเพื่อการปฏิรูป" 13 คนอ่าน
4 ธ.ค. 57
08:45 น.
653. 
การเปิดรับทุนไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่ 2/2558 27 คนอ่าน
3 ธ.ค. 57
11:35 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
654. 
กองบริหารงานวิจัย ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2557 23 คนอ่าน
28 พ.ย. 57
11:20 น.
655. 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 36 คนอ่าน
27 พ.ย. 57
14:25 น.
นายโสภัณ
656. 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ความถนัดทางศิลป์ สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 14 คนอ่าน
27 พ.ย. 57
12:42 น.
นายโสภัณ
657. 
ด่วนที่สุด! ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรรมพัฒนาความสามารถในการทำวิจัยฯ ในหัวข้อ “Data Collection and Data Analysis for Qua 36 คนอ่าน
21 พ.ย. 57
15:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
658. 
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนไปนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 2_2558 32 คนอ่าน
18 พ.ย. 57
14:44 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
659. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน "การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558" 23 คนอ่าน
17 พ.ย. 57
09:39 น.
660. 
ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา ประเภทอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ 2558 25 คนอ่าน
12 พ.ย. 57
15:28 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
661. 
ประกาศผลอนุมัติทุนนำเสนอผลงานวิจัยต่างประเทศ มข. งวด 1_58 44 คนอ่าน
12 พ.ย. 57
15:26 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
662. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั่งที่ 1 21 คนอ่าน
10 พ.ย. 57
16:07 น.
663. 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ "Introduction of JSPS activity in Asia and sharing information about research opportunity in Japan" 17 คนอ่าน
5 พ.ย. 57
14:34 น.
664. 
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเทคนิคการเขียนบทความวิจัยสถาบัน ช่วงที่ 1 25 คนอ่าน
5 พ.ย. 57
09:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
665. 
ค่ายคณิตศาสตร์ A – B MATH KIDS ครั้งที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 40 คนอ่าน
30 ต.ค. 57
09:45 น.
อาจารย์สุนิสา
666. 
แจ้งข่าวการให้บริการ Host http://ednet.kku.ac.th 28 คนอ่าน
29 ต.ค. 57
10:38 น.
นายปพนพัทร์
667. 
สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "ผู้บริหารชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรม" 33 คนอ่าน
28 ต.ค. 57
14:09 น.
668. 
สมาคมรัฐศาสตร์วิจัยแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัย ในการประชุมวิชาการการบริหารและการจัดการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 15 คนอ่าน
28 ต.ค. 57
13:59 น.
669. 
ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอเชิญเสนอหนังสือทางวิชาการเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2557 19 คนอ่าน
27 ต.ค. 57
15:31 น.
670. 
"ประชาสัมพันธ์" การส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา 23 คนอ่าน
24 ต.ค. 57
14:00 น.
671. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ การบริหารจัดการ ครั้งที่ 10 เรื่อง "การบริหารจัดการเพื่อการปฏิรูป" 23 คนอ่าน
24 ต.ค. 57
13:49 น.
672. 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มข. ขอเชิญชมการสาธิตระบบการจัดประชุมวิชาการ 15 คนอ่าน
24 ต.ค. 57
13:48 น.
673. 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มข. ขอเชิญชมการสาธิตระบบการจัดประชุมวิชาการ 15 คนอ่าน
24 ต.ค. 57
13:46 น.
674. 
รางวัล คุรุสดุดี 2557 21 คนอ่าน
23 ต.ค. 57
19:24 น.
อาจารย์วุฒิชัย
675. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา หลักสูตร "การจัดทำแบบสอบถามออนไลน์ (e-Questionnaire) (ภาคปฏิบัติ)" 19 คนอ่าน
20 ต.ค. 57
15:03 น.
676. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เวทีวิจัยมนุษย์ศาสตร์ไทย ครั้่งที่ 9 "ปัญญาชน ศีลธรรมและสภาวะสมัยใหม่: เสียงของมนุษยศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้?" 29 คนอ่าน
16 ต.ค. 57
09:13 น.
677. 
กองบริหารงานวิจัย ขอเชิญส่งบทความวิจัยสถาบันเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มข. 22 คนอ่าน
16 ต.ค. 57
08:59 น.
678. 
กองสื่อสารองค์กร มข. ขอเชิญร่วมเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านรายการโทรทัศน์และสื่อมวลชน "KKU Research งานวิจัยสู่สังคม" 20 คนอ่าน
14 ต.ค. 57
10:02 น.
679. 
องค์การบริการส่วนจังหวัดอุดรธานี ขอเชิญเสนอผลงานนวัตกรรมเพื่อเข้าร่วมโครงการจัดทำนวัตกรรม 29 คนอ่าน
14 ต.ค. 57
09:54 น.
680. 
ชี้แจงแนวท​างในการส่ง​ต้นฉบับข้อ​เสนอโครงกา​ร-งานวิจัย​ที่มุ่งเป้​าฯ 35 คนอ่าน
13 ต.ค. 57
17:03 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
681. 
ประมวลภาพ งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 2557 วันที่ 9 ตุลาคม 2557 28 คนอ่าน
13 ต.ค. 57
10:58 น.
นายวทัญญู
682. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิจัยในงาน "มสธ. วิจัย ประจำปี 2558" 19 คนอ่าน
8 ต.ค. 57
14:22 น.
683. 
"กิจกรรมค่ายคณิต MATHLIVE KIDS ครั้งที่ 12" โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา ศึกษาศาสตร์ 30 คนอ่าน
7 ต.ค. 57
23:02 น.
อาจารย์สุนิสา
684. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2557 ครั้งที่ 3 20 คนอ่าน
7 ต.ค. 57
14:10 น.
685. 
ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการขอใช้เงินกองทุนวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานฯ ประจำปี 2557 19 คนอ่าน
7 ต.ค. 57
14:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
686. 
ม.เกษตรศาสตร์ จ.สกลนคร ขอเชิญส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน "วิชาการก้าวหน้า ภูมิปัญญาแห่งลุ่มน้ำโขง" ครั้งที่ 2 22 คนอ่าน
6 ต.ค. 57
10:27 น.
687. 
ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกุลนคร ขอเชิญส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร์ นนทรีอีสาน "วิชาการก้าวหน้า ภูมิปัญญาลุ่ 14 คนอ่าน
6 ต.ค. 57
10:22 น.
688. 
เรียนเชิญร่วมงานมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 38 คนอ่าน
3 ต.ค. 57
07:56 น.
นางสาววารุณี
689. 
การเปิดรับทุนไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่1/2558 25 คนอ่าน
29 ก.ย. 57
16:08 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
690. 
คณะวิทยาการจัดการ มข. ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษและให้คำปรึกษาด้านการวิจัย 21 คนอ่าน
26 ก.ย. 57
15:34 น.
691. 
ค่าจอดรถ 22 คนอ่าน
25 ก.ย. 57
15:33 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา
692. 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ internet ของ มข. 21 คนอ่าน
25 ก.ย. 57
10:30 น.
นายปพนพัทร์
693. 
Call for submission of paper to a special issue of international journal existed in ISI and SCOPUS 30 คนอ่าน
25 ก.ย. 57
10:01 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
694. 
ขอแสดงความยินดีกับว่าที่คุณหมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 35 คนอ่าน
24 ก.ย. 57
16:45 น.
อาจารย์มงคล
695. 
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2558 (วช) 1 ก.ย. – 10 ต.ค. 57 เท่านั้น 27 คนอ่าน
22 ก.ย. 57
16:15 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
696. 
เชิญร่วมฟังบรรยาย เรื่อง สะเต็มศึกษา : นวัตกรรมการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 โดย ดร.เขมวดี พงศานนท์ 18 คนอ่าน
22 ก.ย. 57
14:24 น.
อาจารย์เบญจมาภรณ์
697. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร่างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ "ศิลปกากรวิจัยและสร้รงสรรค์ ครั้งที่ 8 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์" 21 คนอ่าน
22 ก.ย. 57
10:21 น.
698. 
ขอเรียนเชิญอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษา 22 คนอ่าน
19 ก.ย. 57
10:44 น.
นางสาววารุณี
699. 
รายชื่อนักกีฬาสาธิต 57 และSize ชุดแข่งขัน 41 คนอ่าน
18 ก.ย. 57
00:29 น.
อาจารย์พลัฎฐ์
700. 
สมศ. ขอเชิญส่งแบบขอเสนอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 29 คนอ่าน
15 ก.ย. 57
15:39 น.
701. 
สมศ. ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการนานาชาติ "การประกันคุณภาพการศึกษา" ประจำปี 2557 19 คนอ่าน
15 ก.ย. 57
15:30 น.
702. 
"งานคืนสู่เหย้าชาวศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2557" 68 คนอ่าน
10 ก.ย. 57
09:18 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
703. 
ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี คณะแพทย์ศาสตร์ มข. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Pre-Congress Symposium 2014 28 คนอ่าน
9 ก.ย. 57
16:00 น.
704. 
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเรื่อง Springer Author Workshop 2014 33 คนอ่าน
9 ก.ย. 57
15:51 น.
705. 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เปิดรับบทคัดย่อและผลงานวิจัยด้านการเดินและจักรยาน เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการฯ 27 คนอ่าน
9 ก.ย. 57
15:47 น.
706. 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกาศโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก เรื่อง การจัดสรรทุน คปก. รุ่น 17 15 คนอ่าน
9 ก.ย. 57
15:32 น.
707. 
การเลื่อนสัมมนาวิชาการเลื่อน Springer Author Workshop 2014 25 คนอ่าน
5 ก.ย. 57
09:12 น.
นางสาวศิรินนาถ
708. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมฟังคำชี้แจงการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุน ประเภทอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ 2559 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 22 คนอ่าน
4 ก.ย. 57
16:28 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
709. 
ค่ายคณิตศาสตร์ C – D MATH DAY ครั้งที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 51 คนอ่าน
3 ก.ย. 57
22:31 น.
อาจารย์สุนิสา
710. 
กิจกรรม Open Class ครั้งที่ 11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 66 คนอ่าน
3 ก.ย. 57
22:12 น.
อาจารย์สุนิสา
711. 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูล Scopus & ScienceDirect 25 คนอ่าน
2 ก.ย. 57
11:14 น.
นางสาวศิรินนาถ
712. 
ขอความอนุเคราะห์ประเมินการบริการร้านค้าโรงอาหารคณะศึกษาศาสตร์ประจำปีการศึกษา2557 ครั้งที่ 1 17 คนอ่าน
30 ส.ค. 57
16:28 น.
นางสาวจรัสศรี
713. 
แจ้งมติ การกำหนดแนวทางการดำเนินการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 57 คนอ่าน
29 ส.ค. 57
10:02 น.
นางสาวดรุวรรณ
714. 
ซักซ้อมความเข้าใจการส่งเอกสารเบิกจ่ายภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2557 34 คนอ่าน
28 ส.ค. 57
09:15 น.
นางสาวจรัสศรี
715. 
สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 30 คนอ่าน
27 ส.ค. 57
16:05 น.
716. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนอุดหนุนวิจัยร่วม ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทยญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2558 30 คนอ่าน
27 ส.ค. 57
16:01 น.
717. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 3rd ICADA 2014-SSIS 24 คนอ่าน
27 ส.ค. 57
15:58 น.
718. 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น เรื่อง การเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความหรือผลงานทางการวิจัย 32 คนอ่าน
25 ส.ค. 57
15:45 น.
นางสาวศิรินนาถ
719. 
ม.เกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 13 25 คนอ่าน
22 ส.ค. 57
10:00 น.
720. 
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการภาวะผู้นำและบริหารการศึกษา 25 คนอ่าน
22 ส.ค. 57
09:57 น.
721. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล เรื่อง "การเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความหรือผลงานทางการวิจัย" 19 คนอ่าน
22 ส.ค. 57
09:52 น.
722. 
เรียนเชิญอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ทุกท่านเข้่ารวมกิจกรรม Big Cleanimg Day ปี 2557 30 คนอ่าน
21 ส.ค. 57
08:45 น.
นางสาววารุณี
723. 
ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "มหากาพย์จำนำข้าวไทย ข้อเท็จจริง ปัญหา และอนาคต" 23 คนอ่าน
20 ส.ค. 57
14:52 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
724. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม/สัมมนาด้านการวิจัย ในหัวข้อ จำนำข้าวไทย ข้อเท็จจริง ปัญหา และอนาคต ในมุมมองของ ดร.อัมมาร สยามวาลา" 27 คนอ่าน
19 ส.ค. 57
14:09 น.
725. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ The First International Conference on Complementary Therapy for Cancer and Diseases 1st CTCD) 19 คนอ่าน
19 ส.ค. 57
14:00 น.
726. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ เรื่อง "มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการวิจัยทางการศึกษา : เส้นทางสู่การพัฒนาการวิจัยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 25 คนอ่าน
19 ส.ค. 57
13:55 น.
727. 
ม.สุโขทัยธรรมธิราช ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมฤทธิบัตร 19 คนอ่าน
19 ส.ค. 57
13:49 น.
728. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย และขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 20 คนอ่าน
19 ส.ค. 57
13:39 น.
729. 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ 2559 30 คนอ่าน
19 ส.ค. 57
10:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
730. 
ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมฟังการประชาสัมพันธ์โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 23 คนอ่าน
16 ส.ค. 57
18:54 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
731. 
แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตที่ได้รับรางวัลเหรียญทองในระดับนานาชาติ 49 คนอ่าน
15 ส.ค. 57
14:30 น.
อาจารย์จันทร์จิรา
732. 
ความเคลื่อนไหว ของ มข.สู่มหาวิทยาลัยในกำกับ(ออกนอกระบบฯ) 51 คนอ่าน
7 ส.ค. 57
12:22 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา
733. 
ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจส่งต้นฉบับบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 38 คนอ่าน
6 ส.ค. 57
09:53 น.
734. 
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งศาสตราจารย์ และเสวนาเรื่อง เตรียมตัวอย่างไรจึงจะได้เป็น ศ. 37 คนอ่าน
5 ส.ค. 57
21:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
735. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วม การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 30 คนอ่าน
4 ส.ค. 57
16:11 น.
736. 
ม.เกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 21 คนอ่าน
4 ส.ค. 57
16:07 น.
737. 
ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2557: geoinfotech 2014 18 คนอ่าน
4 ส.ค. 57
16:04 น.
738. 
ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคด 16 คนอ่าน
4 ส.ค. 57
16:04 น.
739. 
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมโครงการยกร่างคำขอสิทธิบัตร (การประดิษฐ์)/อนุสิทธิ์ 28 คนอ่าน
4 ส.ค. 57
16:00 น.
740. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 (CASNIC 2014) วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 21 คนอ่าน
4 ส.ค. 57
15:57 น.
741. 
ตัวเลขดังวันนี้ 6-7-8 42 คนอ่าน
31 ก.ค. 57
07:30 น.
นายทองสุข
742. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่องเคล็ดลับการสอนแบบ STEM Education ด้วยระบบการวิศวกรรมศาสตร์ 30 คนอ่าน
30 ก.ค. 57
16:20 น.
743. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการทัศนศึกษาเรียนรู้สู่โลกกว้าง STEM Education และ การศึกษาปฐมวัยของอเมริกา 27 คนอ่าน
30 ก.ค. 57
16:17 น.
744. 
เรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Open Class ประจำภาคต้น 2557 39 คนอ่าน
30 ก.ค. 57
13:40 น.
อาจารย์ขนิษฐา
745. 
ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2557 36 คนอ่าน
25 ก.ค. 57
11:16 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
746. 
ม.เทคโนโลีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติและนานาชาติ 20 คนอ่าน
24 ก.ค. 57
14:18 น.
747. 
สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มข. แจ้งงดบริการรับ-ส่งเอกสารโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรม 19 คนอ่าน
24 ก.ค. 57
14:08 น.
748. 
การเปิดรับทุนไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่6/2557 41 คนอ่าน
24 ก.ค. 57
10:43 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
749. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย (รอบ 2) ประจำปีงบประมาณ 2557 30 คนอ่าน
18 ก.ค. 57
16:08 น.
750. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2557 30 คนอ่าน
16 ก.ค. 57
14:22 น.
751. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2557 ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มข. 21 คนอ่าน
16 ก.ค. 57
14:19 น.
752. 
คู่มือบันทึกภาระงานรายวันของบุคลากรสายสนับสนุน 42 คนอ่าน
10 ก.ค. 57
18:40 น.
นางสาวจรัสศรี
753. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2557 ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์เสริมไอโอดีนเสริมไอคิว มข. ปี 2557-2561 35 คนอ่าน
10 ก.ค. 57
09:44 น.
754. 
สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 39 คนอ่าน
9 ก.ค. 57
15:29 น.
755. 
เชิญส่งบทความวิจัยร่วมนำเสนอใน The 1st Workshop on Emerging Pedagogies for Computer-based Learning ที่ประเทศญี่ปุ่น 68 คนอ่าน
7 ก.ค. 57
12:30 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
756. 
เชิญส่งบทความวิจัยร่วมนำเสนอใน The 3rd Workshop on Application of Innovative Educational Technologies in STEM Education ที่ประเทศญี่ปุ่น 50 คนอ่าน
7 ก.ค. 57
12:29 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
757. 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา หลักสูตร "การทำแบบสอบถามออนไลน์ (e-Questionnaire)" 26 คนอ่าน
7 ก.ค. 57
10:08 น.
758. 
ขอเชิญนักวิจัยสมัครเข้ารับการพิจารณา เพื่อรับรางวัล 2014 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards 34 คนอ่าน
7 ก.ค. 57
10:02 น.
759. 
ขอเชิญ ร่วมส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสร์ และศึกษาศาสตร์ 25 คนอ่าน
7 ก.ค. 57
09:52 น.
760. 
สำนักงานบริการวิชาการฯ คณะแพทย์ มข. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "การจัดการความรู้: เรียนรู้สู่นวัตกรรม ประจำปี 2557" 25 คนอ่าน
7 ก.ค. 57
09:46 น.
761. 
ขอเชิญเสนอผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ "DPU-Wuhan International Conference on Oriental Leadership" 26 คนอ่าน
7 ก.ค. 57
09:40 น.
762. 
ผล admission 41 คนอ่าน
4 ก.ค. 57
16:11 น.
อาจารย์มงคล
763. 
ตรวจสอบหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย แต่ละหมวดรายจ่ายด้วยแบบฟอร์ม Check list 48 คนอ่าน
3 ก.ค. 57
08:02 น.
นางสาวจรัสศรี
764. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและส่งผลงานนำเสนอผลงานวิจัย หัวข้อ "Rice for the world" 23 คนอ่าน
1 ก.ค. 57
15:40 น.
765. 
สกอ. ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยทางด้านอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ 30 คนอ่าน
27 มิ.ย. 57
16:20 น.
766. 
ขอเชิญเข้าร่มอบรมการเพิ่มทักษะการจัดการสารสนเทศด้วยโปรแกรมการจัดการรบรรณานุกรม (Zotero) และมาตรฐานเอกสารดิจิทัลเพื่อการวิจัย 29 คนอ่าน
23 มิ.ย. 57
14:03 น.
นางสาวศิรินนาถ
767. 
สาธิตมข. ประถม (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรม English Camp for D-F 52 คนอ่าน
23 มิ.ย. 57
09:07 น.
อาจารย์นวลพรรณ
768. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญชมงาน "IP Innovation and Technology Expo - IPITEx. 2014" 37 คนอ่าน
20 มิ.ย. 57
16:19 น.
769. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014) 24 คนอ่าน
20 มิ.ย. 57
16:13 น.
770. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในงาน "มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014) 20 คนอ่าน
20 มิ.ย. 57
16:13 น.
771. 
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย ม.มหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ภาษาและวัฒนธรรม 2557 เรื่อง "วัฒนธรรมสมัยนิยม" 24 คนอ่าน
20 มิ.ย. 57
16:05 น.
772. 
คณะวิทยาการจัดการ มข. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ หัวข้อ Survival Analysis 33 คนอ่าน
18 มิ.ย. 57
11:09 น.
773. 
คณะวิทยาการจัดการ ม.ศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมสำหรับการสอนภาษา 23 คนอ่าน
18 มิ.ย. 57
11:04 น.
774. 
สถาบันสันติศึกษา มข. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านการศึกษาสันติศึกษาและการจัดการความขัดแย้ง ครั้งที่ 1 29 คนอ่าน
18 มิ.ย. 57
11:01 น.
775. 
กรมสุขภาพจิต ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 13 27 คนอ่าน
18 มิ.ย. 57
10:57 น.
776. 
สำนักงานสนับสนุนการวิจัย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมประจำปี "นักวิจัยรุ่นใหม่..พบ..เมธีวิจัยอาวุโส สกว." ครั้งที่ 14 31 คนอ่าน
18 มิ.ย. 57
10:50 น.
777. 
สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ประจำปี พ.ศ. 2557 19 คนอ่าน
18 มิ.ย. 57
10:28 น.
778. 
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มข.ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกร โครงการ "ยกร่างคำขอสิทธิบัตร (การประดิษฐ์) / อนุสิทธิ์ 25 คนอ่าน
18 มิ.ย. 57
10:23 น.
779. 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2558 34 คนอ่าน
13 มิ.ย. 57
14:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
780. 
วช. ขอเชิญเสนอผานประเภทรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์ (ระดับ ป.โท และ ป.เอก) เพื่อขอรับรางวัลด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2557 33 คนอ่าน
11 มิ.ย. 57
10:33 น.
781. 
กองบริหารงานวิจัย มข. ขอเชิญเข้าร่วมงานและส่งผลงานนำเสนองานวิจัย 34 คนอ่าน
11 มิ.ย. 57
10:33 น.
782. 
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Asia GIS 2014 33 คนอ่าน
11 มิ.ย. 57
10:15 น.
783. 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ศิลปากร ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อคัดเลือกตีพิมพ์ในวารสารศิลปากร 25 คนอ่าน
11 มิ.ย. 57
10:05 น.
784. 
ประมวลภาพจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2558 และ OD ประจำปี 2557 79 คนอ่าน
9 มิ.ย. 57
10:59 น.
นายวทัญญู
785. 
ประชาสัมพันธ์ web งานคลังและพัสดุ 34 คนอ่าน
8 มิ.ย. 57
19:01 น.
นางสาวจรัสศรี
786. 
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนไปนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 5_2557 56 คนอ่าน
27 พ.ค. 57
16:39 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
787. 
STOP 23-25 MAY 2014 87 คนอ่าน
23 พ.ค. 57
00:05 น.
อาจารย์รัชพล
788. 
ขอเชิญบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม การสภาข้าราชการฯ “เยี่ยม พบปะและรับฟังข้อคิดเห็นจากบุคลากร” 36 คนอ่าน
22 พ.ค. 57
09:47 น.
นายวทัญญู
789. 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยของนักงิจัยรุ่นใหม่ สาขามนุษยศาสตร์ สังคม 47 คนอ่าน
21 พ.ค. 57
10:52 น.
790. 
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2014 43 คนอ่าน
21 พ.ค. 57
10:44 น.
791. 
ขอเชิญประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 "ประชากรและสังคม 2557" เรื่อง การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม 28 คนอ่าน
21 พ.ค. 57
10:41 น.
792. 
ขอเชิญเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมแสดงนิทรรศการในงาน "สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน" 19 คนอ่าน
21 พ.ค. 57
10:39 น.
793. 
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดงาน "มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม เทคโนโลยี" เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ (IP Innovation and Technology Expo-IPITEx 35 คนอ่าน
21 พ.ค. 57
10:38 น.
794. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) งาน "IP Innovation and Technology Expo 2014" 23 คนอ่าน
21 พ.ค. 57
10:22 น.
795. 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ The 3th ICADA 2014-SSIS 29 คนอ่าน
19 พ.ค. 57
16:12 น.
796. 
ม.ราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 31 คนอ่าน
19 พ.ค. 57
16:08 น.
797. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1 เรื่อง "การวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน" 46 คนอ่าน
6 พ.ค. 57
09:03 น.
798. 
ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจ้งกรอบการวิจัยการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของ สกว. 48 คนอ่าน
2 พ.ค. 57
08:34 น.
799. 
สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 41 คนอ่าน
29 เม.ย. 57
11:04 น.
800. 
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "เทคนิคการสร้างเครื่องมือเพื่อการรวบรวมข้อมูลและสถิติที่ใชเ้ในการวิเคราะห์ข้อมูล" ตามโครงการพัฒนาวิจัยสถาบั 40 คนอ่าน
28 เม.ย. 57
15:42 น.
801. 
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและร่วมส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสอนในการประชุมวิชาการด้านอีเลิร์นนิง ปี 2557 The fifth TUC Intemational E-learning Conference 2014 39 คนอ่าน
28 เม.ย. 57
15:11 น.
802. 
ขอเชิญชวนนำเสนอผลงานวิจัย และประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Education: Achieving Excellence in Innovation 45 คนอ่าน
28 เม.ย. 57
15:10 น.
803. 
ม.ธุรกิจบัณฑิต ขอเชิญเสนอผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 26 คนอ่าน
28 เม.ย. 57
15:02 น.
804. 
ขอแสดงความยินดีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนใหม่ 100 คนอ่าน
23 เม.ย. 57
10:27 น.
นางสาวแสงทอง
805. 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียน 33 คนอ่าน
23 เม.ย. 57
09:27 น.
806. 
สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 30 คนอ่าน
23 เม.ย. 57
09:20 น.
807. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2557 ครั้งที่ 3 25 คนอ่าน
23 เม.ย. 57
09:15 น.
808. 
บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมมนาเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "ดนตรี กีฬา งานอดีเรก สามารถใช้วิเคราะห์ทักษะความสามารถในการทำงานได้หรือไม่? 31 คนอ่าน
23 เม.ย. 57
09:08 น.
809. 
เหรียญทองคณิตศาสตร์ สสวท. 34 คนอ่าน
22 เม.ย. 57
21:33 น.
อาจารย์วุฒิชัย
810. 
รางวัลการแข่งขันวิชาการนานาชาติ 26 คนอ่าน
22 เม.ย. 57
21:22 น.
อาจารย์วุฒิชัย
811. 
คนเก่งของเรา-สอบ O-net 21 คนอ่าน
22 เม.ย. 57
21:20 น.
อาจารย์วุฒิชัย
812. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมอุดมศึกษาไทย (Thai Higher Education Expo & Conference 2014 : THIC 2014) 22 คนอ่าน
22 เม.ย. 57
10:42 น.
813. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมบุคลากรด้านการจัดการความรู้จากงานวิจัย เพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2557 18 คนอ่าน
21 เม.ย. 57
09:34 น.
814. 
ประมวลภาพงานสงกรานต์ 10-11 เมษายน 2557 66 คนอ่าน
17 เม.ย. 57
14:53 น.
นายวทัญญู
815. 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ระดับอนุบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2557 62 คนอ่าน
12 เม.ย. 57
20:58 น.
อาจารย์รัชพล
816. 
ทำบุญเนื่องในวันสงกรานต์ 33 คนอ่าน
11 เม.ย. 57
18:34 น.
นางสาวจรัสศรี
817. 
สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ทางวิชาการประจำปี 2557 46 คนอ่าน
11 เม.ย. 57
13:11 น.
818. 
เชิญร่วมงานสัมนาวิชาการเปิดโลกออทิสติกครั้งที่ 8 30 คนอ่าน
9 เม.ย. 57
09:51 น.
อาจารย์ฤกษ์
819. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฏร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 10 28 คนอ่าน
8 เม.ย. 57
14:50 น.
820. 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ระดับอนุบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2557 187 คนอ่าน
4 เม.ย. 57
09:46 น.
นางจุลาวัลย์
821. 
WSU USA 5-7 เมย 57 80 คนอ่าน
3 เม.ย. 57
22:09 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
822. 
ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนา กรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2557 26 คนอ่าน
3 เม.ย. 57
15:10 น.
823. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญจัดทำข้อเสนอการวิจัยเพื่อการจัดการความรู้วิจัย ประจำปี 2557 30 คนอ่าน
3 เม.ย. 57
15:03 น.
824. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2557 24 คนอ่าน
2 เม.ย. 57
15:16 น.
825. 
O-NET เต็ม 100 คะแนน 43 คนอ่าน
28 มี.ค. 57
17:20 น.
อาจารย์มงคล
826. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชการ สำนักวิทยทรัพยากร ปี 2557 เรื่อง การเชื่อมโยงความรู้: ห้องสมุด สื่อใหม่ และเทคโนโลยี 19 คนอ่าน
28 มี.ค. 57
15:35 น.
827. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอทางวิชาการประชุมแห่ชาติ ครั้งที่ 3 32 คนอ่าน
28 มี.ค. 57
15:31 น.
828. 
ประชาสัมพันธ์ การพิจารณาการรับรองโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 26 คนอ่าน
28 มี.ค. 57
13:44 น.
829. 
ม.บูรพา ขยายเวลาการส่งบทคัดย่อในการนำเนอผลงานประชุมวิชาการฯ "The 5th International Conference in Sport and Exercise Science" 32 คนอ่าน
27 มี.ค. 57
16:16 น.
830. 
ขอเชิญส่งอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในสังกัด เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop : "Managing Large and Mixed Ability EFL Classe 85 คนอ่าน
21 มี.ค. 57
13:44 น.
831. 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ระดับชาติ สาขาวิชาการศึกษาและสาขาที่เกี่ยวข้อง ปี พ.ศ. 2557 31 คนอ่าน
21 มี.ค. 57
13:39 น.
832. 
ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2557 และ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2558 37 คนอ่าน
17 มี.ค. 57
16:13 น.
833. 
เชิญคณาจารย์ สมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ ประจำปี 2557 194 คนอ่าน
17 มี.ค. 57
13:16 น.
นายจักรพงษ์
834. 
มหาวิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "การสอนแบบก้าวหน้าในระดับอุดมศึกษา" 25 คนอ่าน
13 มี.ค. 57
13:52 น.
835. 
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนไปนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 4_2557 47 คนอ่าน
12 มี.ค. 57
09:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
836. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา “เรียนรู้ เข้าใจ ให้ความช่วยเหลือ” นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ (LD, ADHD, ASD GIFTED) ในโรงเรียนปกติ 49 คนอ่าน
4 มี.ค. 57
10:28 น.
นางจุลาวัลย์
837. 
ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ JSA-ASEAN ครั้งที่ 4 50 คนอ่าน
28 ก.พ. 57
14:01 น.
838. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่าม Participatory Action Research: (PAR) 46 คนอ่าน
25 ก.พ. 57
15:43 น.
839. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2557 เรื่อง "พัฒนาบริหารศาสตร์ในบริบทอาเซียน" 41 คนอ่าน
25 ก.พ. 57
15:39 น.
840. 
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจ ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ในงานประชุมวิขาการระดับชาติ "ศึกษาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 1 59 คนอ่าน
20 ก.พ. 57
15:20 น.
841. 
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัล "ผู้ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556" 114 คนอ่าน
20 ก.พ. 57
10:57 น.
นางสาววาศิณี
842. 
เชิญร่วมชม เชียร์ และเป็นเกียรติในงานแข่งขันกีฬา "ออทิสติกเกมส์ ครั้งที่ 6" 42 คนอ่าน
18 ก.พ. 57
09:43 น.
อาจารย์ฤกษ์
843. 
ทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา 41 คนอ่าน
13 ก.พ. 57
20:22 น.
นางสาวจรัสศรี
844. 
กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 42 คนอ่าน
13 ก.พ. 57
08:57 น.
นางสาวดรุวรรณ
845. 
จิตสาธารณะยูนิทเอฟ 42 คนอ่าน
13 ก.พ. 57
04:57 น.
อาจารย์นุชนาฎ
846. 
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 33 คนอ่าน
10 ก.พ. 57
16:06 น.
847. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4 38 คนอ่าน
10 ก.พ. 57
16:00 น.
848. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง งานวิจัยทางการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 4 "กลยุทธ์ร่วมสมัยกับงานวิจัยเพื่อเด็กพิเศษ" 35 คนอ่าน
10 ก.พ. 57
15:57 น.
849. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารกิจการสาธารณะครั้งที่ 2 เรื่อง "ชุมชนท้องถิ่น: พลังการปฏิรูปแห่งประเทศไทย" 25 คนอ่าน
10 ก.พ. 57
15:50 น.
850. 
ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านความมั่นคงศึกษา ครั้งที่ 1 23 คนอ่าน
10 ก.พ. 57
15:33 น.
851. 
ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติในการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยและแนวปฏิบัติในการดำเนินการวิจัย ร่วมกับภาคเอกชน 27 คนอ่าน
6 ก.พ. 57
15:26 น.
852. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "การวิจัยเชิงคุณภาพ" และ "การสังเคราะห์งานด้วยเทคนิค Meta Analysis และ Meta Ethnography" 40 คนอ่าน
5 ก.พ. 57
13:36 น.
853. 
ขอเชิญเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 41 คนอ่าน
5 ก.พ. 57
13:36 น.
854. 
ประชาสัมพันธ์ทุนไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 3_57 50 คนอ่าน
29 ม.ค. 57
16:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
855. 
ม.สงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง Education and Leadership in Glocalization: What does "think globally, act locally" me 36 คนอ่าน
29 ม.ค. 57
14:46 น.
856. 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ขอเชิญเช้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 40 คนอ่าน
27 ม.ค. 57
13:05 น.
857. 
ศูนย์วิจัยออทิสติก เปิดรับสมัครนักเรียนระดับอนุบาล 54 คนอ่าน
27 ม.ค. 57
08:16 น.
อาจารย์ฤกษ์
858. 
ภาพ Biking English Camp Unit D (เพิ่มเติม) 38 คนอ่าน
26 ม.ค. 57
00:00 น.
อาจารย์นวลพรรณ
859. 
กิจกรรม Biking English Camp Unit D สาธิตมข. ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 34 คนอ่าน
26 ม.ค. 57
15:24 น.
อาจารย์นวลพรรณ
860. 
ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากรส่งข้อเสนอโครงการด้านการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประวัน เพื่อรับทุนประจำปี 2557 ในโครงการการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไ 36 คนอ่าน
21 ม.ค. 57
13:27 น.
861. 
สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม ม.ธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิในการทำงาน 34 คนอ่าน
21 ม.ค. 57
13:01 น.
862. 
สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม ม.ธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิในการทำงาน 32 คนอ่าน
21 ม.ค. 57
12:50 น.
863. 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏสุราษฏร์ธานี ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัย 37 คนอ่าน
21 ม.ค. 57
08:55 น.
864. 
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก) (มอดินแดง) 42 คนอ่าน
20 ม.ค. 57
12:45 น.
865. 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 114 คนอ่าน
16 ม.ค. 57
13:15 น.
นางสาวดรุวรรณ
866. 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายชื่อนักวิจัยและผลงานวิจัย 76 คนอ่าน
15 ม.ค. 57
14:45 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
867. 
ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา หัวข้อ “How to Publish Research Paper in Journals” 91 คนอ่าน
11 ม.ค. 57
18:19 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
868. 
ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "แนวทางในการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปี 2557 27 คนอ่าน
10 ม.ค. 57
09:22 น.
869. 
กองบริหารงานวิจัย มข. ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสาร พ.ศ. 2556 70 คนอ่าน
9 ม.ค. 57
14:03 น.
870. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการนานาชาติ เรื่อง "Conducting Cross-Cultural, Cross-National Research in International Settings" 43 คนอ่าน
6 ม.ค. 57
13:08 น.
871. 
กองบริหารงานวิจัย มข. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 หัวข้อ "Rethink: social develop 35 คนอ่าน
25 ธ.ค. 56
16:06 น.
872. 
ม.สงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 3 เรื่อง Education and Leadership in Glocalization: What does "think globally, act l 40 คนอ่าน
25 ธ.ค. 56
16:02 น.
873. 
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ประกาศรับสมัครข้อโครงการสนันสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2557 44 คนอ่าน
25 ธ.ค. 56
15:49 น.
874. 
สกว. ประกาศรับสมัครทุนพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ปีงบประมาณ 2557 44 คนอ่าน
20 ธ.ค. 56
15:58 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
875. 
ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษเรื่อง University ranking, rating How to achieve the goal? 45 คนอ่าน
19 ธ.ค. 56
10:08 น.
876. 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 46 คนอ่าน
18 ธ.ค. 56
16:02 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
877. 
ม.บูรพา ขอเชิญร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการนานาขาติด้านการวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ครั้งที่ 5 69 คนอ่าน
18 ธ.ค. 56
10:36 น.
878. 
สำนักวิทยาบริการ มข. ขอเลื่อนการอบรมการใช้ประโยชน์ E-book Elsevier 30 คนอ่าน
18 ธ.ค. 56
10:27 น.
879. 
สำนักวิทยบริการ มข. ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาเข้าร่วมการอบรม เรื่อง "การใช้ประโยชน์ E-Book Elsevier" 38 คนอ่าน
12 ธ.ค. 56
08:48 น.
880. 
สภาวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาเรื่อง "มโนทัศน์ที่คาดเคลื่อนในการวิจัยการศึกษา" 43 คนอ่าน
11 ธ.ค. 56
15:26 น.
881. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด "บูรณาการงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สู่ประชาคมอาเซียน" 29 คนอ่าน
11 ธ.ค. 56
15:17 น.
882. 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและร่วมประชุมในการประชุมวิชาการ การบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 9 "การบริหารจัดการข้ามวัฒนธรรม" 38 คนอ่าน
11 ธ.ค. 56
11:13 น.
883. 
สถาบันภาษาฯ ม.มหิดล ขอเชิญส่งบทคัดย่อทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ ภาษาและวัฒนธรรม 2557 เรื่อง "วัฒนธรรมสมัยนิยม" 29 คนอ่าน
11 ธ.ค. 56
11:09 น.
884. 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิต มข. ศศ 119 คนอ่าน
10 ธ.ค. 56
11:42 น.
อาจารย์มงคล
885. 
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มข. ขอเชิญชวนส่งผลงานแนวทางปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ประกวดในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 31 คนอ่าน
6 ธ.ค. 56
13:15 น.
886. 
ขอเชิญส่งบทความเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2557 27 คนอ่าน
6 ธ.ค. 56
13:10 น.
887. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10 33 คนอ่าน
4 ธ.ค. 56
14:22 น.
888. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ ลงตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 43 คนอ่าน
4 ธ.ค. 56
14:17 น.
889. 
นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา รับรางวัลประกวดบทความ โครงการ บัณฑิตไทยไม่โกง จาก สกอ. 51 คนอ่าน
2 ธ.ค. 56
10:32 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
890. 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานนำเสนอในการสัมมนาทางวิชาการ 37 คนอ่าน
29 พ.ย. 56
16:00 น.
891. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2556: geoinfotech 2013 31 คนอ่าน
29 พ.ย. 56
15:53 น.
892. 
คณะวิทยาการจัดการ มข. ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านการท่องเที่ยว ด้านการบริการและด้านธุรกิจ ประจำปี 2557 32 คนอ่าน
25 พ.ย. 56
11:06 น.
893. 
คณะวิทยาการจัดการ มข. ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านการท่องเที่ยว ด้านการบริการและด้านธุรกิจ ประจำปี 2557 26 คนอ่าน
25 พ.ย. 56
11:02 น.
894. 
กองบริหารงานวิจัย ขอเชิญส่งต้นฉบับบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน 30 คนอ่าน
25 พ.ย. 56
10:57 น.
895. 
ยูนิทเอทัศนศึกษาศูนย์หม่อนไหม 49 คนอ่าน
23 พ.ย. 56
20:31 น.
อาจารย์วุฒิชัย
896. 
กิจกรรมค่ายดูดาวครั้งที่ 18 48 คนอ่าน
21 พ.ย. 56
09:09 น.
อาจารย์วุฒิชัย
897. 
แชมป์คาราเต้-โด 81 คนอ่าน
21 พ.ย. 56
09:08 น.
อาจารย์วุฒิชัย
898. 
สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ขอเชิญเป็นเครือข่ายงานวิจัยนวัตกรรมสังคม และเชิญชวนคัดเลือกส่งผลงานวิจัยวิจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม 73 คนอ่าน
20 พ.ย. 56
14:24 น.
899. 
นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาได้รับรางวัลประกวดบทความ"บัณฑิตไทยไม่โกง" ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 35 คนอ่าน
20 พ.ย. 56
14:22 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
900. 
ขอแสดงความยินดีกับว่าที่คุณหมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 99 คนอ่าน
19 พ.ย. 56
16:42 น.
อาจารย์มงคล
901. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงงานสายวิชาการ 92 คนอ่าน
18 พ.ย. 56
15:46 น.
นายวทัญญู
902. 
รางวัลการประกวดโครงงานนักเรียน ComED Open House ครั้งที่ 1 ... 34 คนอ่าน
15 พ.ย. 56
20:44 น.
อาจารย์วุฒิชัย
903. 
การตรวจประเมินกิจกรรมโครงการโรงเรียนธนาคาร 45 คนอ่าน
15 พ.ย. 56
20:40 น.
อาจารย์วุฒิชัย
904. 
ฑูตญี่ปุ่นเยี่ยมชมโรงเรียนสาธิต ฯ ประถม 50 คนอ่าน
15 พ.ย. 56
20:37 น.
อาจารย์วุฒิชัย
905. 
ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการ 148 คนอ่าน
13 พ.ย. 56
09:19 น.
นางสาวแสงทอง
906. 
นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาสร้างชื่อเสียงให้กับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 61 คนอ่าน
8 พ.ย. 56
11:05 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
907. 
สาธิตประถมศึกษาศาสตร์จัดกิจกรรมวันออมแห่งชาติ 79 คนอ่าน
7 พ.ย. 56
17:24 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรีวรรณ
908. 
คณะฑูตจากญี่ปุ่นเยี่ยมชม ห้องเรียน วมว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 62 คนอ่าน
7 พ.ย. 56
09:41 น.
อาจารย์นนท์
909. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ในระดับนานาชาติโดยผู้เชี่ยวชาญชาวต่าง ประเทศ 63 คนอ่าน
7 พ.ย. 56
08:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
910. 
สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มข. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขอรับจริยธรรมออนไลน์ผ่านระบบ Submission online 43 คนอ่าน
6 พ.ย. 56
11:10 น.
911. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้โลกมีสันติสุข 41 คนอ่าน
5 พ.ย. 56
15:21 น.
912. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง ระบบการยื่นขอทุนวิจัยจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ 36 คนอ่าน
5 พ.ย. 56
15:16 น.
913. 
ขอเชิญเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) 29 คนอ่าน
5 พ.ย. 56
14:59 น.
914. 
ขยายเวลาส่งผลงานวิจัยดีเด่น เนื่องในโอกาสมข. ครบรอบ 50 ปี 43 คนอ่าน
2 พ.ย. 56
14:22 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
915. 
ขอเชิญส่งบทความต้นฉบับเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการคุณธรรมความดี 50 คนอ่าน
29 ต.ค. 56
13:44 น.
916. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฎสุราษฏ์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9 49 คนอ่าน
24 ต.ค. 56
15:14 น.
917. 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 45 คนอ่าน
24 ต.ค. 56
15:12 น.
918. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการ "สกว.พบประชาคมวิจัย ร่วมก้าวไปสู่ทศวรรษที่ 3" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 52 คนอ่าน
24 ต.ค. 56
09:54 น.
919. 
จดหมายข่าวชมรมผู้เกษียณฯ เดือนตุลาคม 2556 95 คนอ่าน
24 ต.ค. 56
09:56 น.
นางสาววาศิณี
920. 
ประชาสัมพันธ์การใช้ไฟฟ้าประจำปีงบประมาณ 2556 44 คนอ่าน
22 ต.ค. 56
15:59 น.
นางอรวรรณ
921. 
ขอความร่วมมือประเมินแบบสอถาม สภาพแวดล้อมการจัดการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์ 35 คนอ่าน
22 ต.ค. 56
09:28 น.
นางสาววารุณี
922. 
หลักเกณฑ์และวิธีการปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของบุคลากร 91 คนอ่าน
17 ต.ค. 56
09:16 น.
นางสาวดรุวรรณ
923. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยโดยใช้โปรแกรม LISREL ในการวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับคณาจารย์ ระดับบัณฑิตศึกษา 53 คนอ่าน
16 ต.ค. 56
13:53 น.
924. 
ขอเชิญประชุมสัมมนาวิชาการการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้ง 2 86 คนอ่าน
9 ต.ค. 56
16:21 น.
925. 
ขอเชิญเข้าร่วมประสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง "Doing Research in Applied Linguistics 2 และ ILA" 77 คนอ่าน
9 ต.ค. 56
15:59 น.
926. 
ขอความร่วมมือประเมินโรงอาหารคณะศึกษาศาสตร์ (มุมซ้ายล่าง e-office) 79 คนอ่าน
7 ต.ค. 56
20:05 น.
นางสาวจรัสศรี
927. 
แสดงความยินดีกับบ้านใหม่ของแม่บ้านนางนงคราญ สุขยอด 124 คนอ่าน
4 ต.ค. 56
09:43 น.
นางสาวจรัสศรี
928. 
คณะวิทยาการจัดการ มข.ขอเชิญเช้าร่วมสัมมนา โครงการนักวิจัยพบผู้เชี่ยวชาญ ครั้งที่ 2 64 คนอ่าน
26 ก.ย. 56
08:57 น.
929. 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญเสนอผลงานวิชาและร่วมประชุมวิชาการ ครั่้งที่ 9 "การบริหารจัดการข้ามวัฒนธรรม" 46 คนอ่าน
24 ก.ย. 56
10:58 น.
930. 
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Applied Science, Technology and Management 2014 (ASTeM 2014) 59 คนอ่าน
24 ก.ย. 56
10:54 น.
931. 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิชาการร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ "International Conference of Business and Ind 51 คนอ่าน
24 ก.ย. 56
10:52 น.
932. 
ฝ่ายวิจัย มข. ประชาสัมพันธ์การให้ทุนไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศงวดที่ 1/2557 57 คนอ่าน
24 ก.ย. 56
10:47 น.
933. 
แจ้งการขอยกเลิกการไม่จ่ายกระเเสไฟฟ้าเป็นการชั้วคราว ในวันที่ 21 กันยายน 2556 ณ บริเวณคณะศึกษาศาสตร์ 57 คนอ่าน
22 ก.ย. 56
11:55 น.
นางสาววารุณี
934. 
เรียนผู้รับผิดชอบประกาศเรื่อง งดจ่ายกระแสไฟฟ้าวันที่ 21 กันยา 144 คนอ่าน
21 ก.ย. 56
13:56 น.
รองศาสตราจารย์ลัดดา
935. 
ขออภัยโทรสารคณะ หมายเลจ 0-4334-3454 ขัดข้อง ขอใช้หมายเลข 0-4320-2853แทน 63 คนอ่าน
19 ก.ย. 56
16:35 น.
นางสาววารุณี
936. 
แจ้งการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงสูง ณ บริเวณคณะศึกษาศาสตร์ 91 คนอ่าน
19 ก.ย. 56
16:33 น.
นางสาววารุณี
937. 
เชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับ ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง เกี่ยวกับการดูแลให้ความช่วยเหลือเด็กที่พัฒนาการล่าช้า 89 คนอ่าน
19 ก.ย. 56
09:45 น.
อาจารย์ฤกษ์
938. 
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2556 เรื่อง "Moving towards the center of excellence in ASEAN 88 คนอ่าน
18 ก.ย. 56
15:21 น.
939. 
ม. เกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการนานาชาติ The 4th ERT Symposium 62 คนอ่าน
18 ก.ย. 56
15:19 น.
940. 
เชิญร่วมงานทอดผ้าป่าสาธิตสามัคคี วันที่ 20 กันยายน 2556 ณ โรงอาหารสาธิตฯ(มอดินแดง) 42 คนอ่าน
17 ก.ย. 56
11:15 น.
อาจารย์นภาพรรณ
941. 
สาธิตฯมอดนแดง (ประถม ) ทอดกฐินประจำปี ๒๕๕๖ 67 คนอ่าน
11 ก.ย. 56
13:54 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตรี
942. 
คณะพยาบาลศาสตร์ มข. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งบทคัดย่อเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ 58 คนอ่าน
10 ก.ย. 56
15:34 น.
943. 
Open Class สาธิตประถม ศศ. 4 ก.ย. 2556 135 คนอ่าน
9 ก.ย. 56
16:51 น.
อาจารย์ขนิษฐา
944. 
คณะวิทยาการจัดการ มข. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้เครื่องมือวิจัย "Mixed Method" 70 คนอ่าน
9 ก.ย. 56
14:06 น.
945. 
ขอเรียนเชิญแสดงนิทรรศการในงาน EDUCA 2013 งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 6 73 คนอ่าน
9 ก.ย. 56
13:59 น.
946. 
ฝ่ายวิชาการ สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2557 82 คนอ่าน
4 ก.ย. 56
11:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
947. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตฯ ทุกท่านฟังบรรบายหัวข้อ“How to write a manuscript?: Aspects and at 101 คนอ่าน
4 ก.ย. 56
09:09 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
948. 
สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มข. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ "ข้อพึงระวังสำหรับอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษากับคดีทางปกครอง" 75 คนอ่าน
3 ก.ย. 56
16:25 น.
949. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557 90 คนอ่าน
3 ก.ย. 56
16:20 น.
950. 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย: แจ้งผลการให้ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 15 46 คนอ่าน
3 ก.ย. 56
16:10 น.
951. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงรายละเอียดข้อกำหนดและการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557 45 คนอ่าน
3 ก.ย. 56
16:05 น.
952. 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 73 คนอ่าน
2 ก.ย. 56
08:34 น.
นางสาวดรุวรรณ
953. 
ประกาศหลักเกณฑ์การขอและพิจารณาทุนวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป (1016_55) 49 คนอ่าน
31 ส.ค. 56
16:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
954. 
วช. ขอเชิญนำผลงานประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการและเข้าร่วมประกวดผลงานในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2557 44 คนอ่าน
30 ส.ค. 56
14:00 น.
955. 
คณะวิทยาการจัดการ มข. ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านการท่องเที่่ยว ด้านการบริหารอละด้านธุรกิจ ประจำปี 2557 38 คนอ่าน
30 ส.ค. 56
13:51 น.
956. 
จดหมายข่าว รร.สาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก) ปีที่1 ฉบับที่2 54 คนอ่าน
30 ส.ค. 56
10:44 น.
อาจารย์ฤกษ์
957. 
ข่าวชมรมผู้เกษียณ ศศ.มข. เดือนกันยายน 2556 49 คนอ่าน
29 ส.ค. 56
14:22 น.
นางสาววาศิณี
958. 
"งานคืนสู่เหย้าชาวศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2556" 79 คนอ่าน
28 ส.ค. 56
21:25 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
959. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการชี้แจงและเตรียมความพร้อมการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจาก สกว. ประจำปีงบประมาณ 2557 79 คนอ่าน
28 ส.ค. 56
09:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
960. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมฟังการชี้แจงและเตรียมความพร้อมการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยจาก มข. ปีงบประมาณ 2558 (ทุนอุดหนุนทั่วไป) 53 คนอ่าน
28 ส.ค. 56
09:20 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
961. 
สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มข. ขอเชิญส่งงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ ICQA 2013 38 คนอ่าน
27 ส.ค. 56
14:25 น.
962. 
The 26th Ars Longa Vita Brevis 38 คนอ่าน
27 ส.ค. 56
12:11 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
963. 
ขอเชิญประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมนานาชาติ เรื่อง "Conducting Cross-Cultural, Cross-National Research in International Settings" 48 คนอ่าน
26 ส.ค. 56
16:17 น.
964. 
ไฟล์ภาพ PD 56 คนอ่าน
26 ส.ค. 56
13:24 น.
นายวทัญญู
965. 
ขอเชิญส่งงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ ICQA 2013 48 คนอ่าน
26 ส.ค. 56
11:24 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
966. 
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ฯ ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจวัย ประจำปี 25 31 คนอ่าน
26 ส.ค. 56
11:10 น.
967. 
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 6/2556 45 คนอ่าน
26 ส.ค. 56
11:06 น.
968. 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 52 44 คนอ่าน
26 ส.ค. 56
10:58 น.
969. 
ภาพกิจกรรม English Camp for A-C ASEAN (เพิ่มเติม) 65 คนอ่าน
26 ส.ค. 56
09:45 น.
อาจารย์นวลพรรณ
970. 
สาธิตประถม (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรม English Camp for A-C ASEAN วันที่ 24 สิงหาคม 56 65 คนอ่าน
26 ส.ค. 56
09:37 น.
อาจารย์นวลพรรณ
971. 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย สกว. 2557 47 คนอ่าน
23 ส.ค. 56
20:43 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
972. 
คณะวิทยาการจัดการ มข. ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน ครั้งที่ 7 41 คนอ่าน
19 ส.ค. 56
15:23 น.
973. 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการสำหรับทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557 50 คนอ่าน
19 ส.ค. 56
15:21 น.
974. 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ศิลปากร ขอเชิญส่งผลงานสร้างสรรค์เข้าประกวดเพื่อรับรางวัล "นริศรานุวัดติวงศ์" 41 คนอ่าน
19 ส.ค. 56
10:14 น.
975. 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ KKU-IENC 2014 51 คนอ่าน
16 ส.ค. 56
11:07 น.
976. 
ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการเพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2556 47 คนอ่าน
16 ส.ค. 56
11:04 น.
977. 
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และเครือข่ายนวัตกรรมอุดมศึกษา ประจำปี 2556 (ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 54 คนอ่าน
9 ส.ค. 56
16:14 น.
978. 
ขอเรียนเชิญร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ - วิจัยและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ และนานาชาติ 67 คนอ่าน
9 ส.ค. 56
16:08 น.
979. 
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมมุ่งเป้า (ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา อ้อย และ ปาล์มน้ำมัน) ประจำปี 2556 41 คนอ่าน
9 ส.ค. 56
16:05 น.
980. 
ขอเรียนเชิญสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การฝึกเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ" & "การวิจัยเชิงคุณภาพ" 57 คนอ่าน
9 ส.ค. 56
11:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
981. 
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมในความสามารถของนักเรียน สาธิต มข. ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 51 คนอ่าน
8 ส.ค. 56
16:01 น.
อาจารย์มงคล
982. 
ผลการแข่งขัน Science Show ของนักเรียน สาธิต มข. ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 45 คนอ่าน
8 ส.ค. 56
15:53 น.
อาจารย์มงคล
983. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ SiPA Young Talent 2013 44 คนอ่าน
6 ส.ค. 56
14:28 น.
984. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประชุม/สัมมนางานมหกรรมงานวิจัยแห่งขาติ 2556 (Thailand Research Expo 2013) 80 คนอ่าน
6 ส.ค. 56
14:20 น.
985. 
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ ม.ธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนเขียนบทความและส่งบทความเข้าร่วมประกวด 88 คนอ่าน
6 ส.ค. 56
14:19 น.
986. 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ทุนอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558 120 คนอ่าน
2 ส.ค. 56
09:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
987. 
ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556" (Thailand Research Expo 2012) 52 คนอ่าน
31 ก.ค. 56
13:35 น.
988. 
ขอเชิญประชุม/สัมมนา ในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556" 55 คนอ่าน
24 ก.ค. 56
14:53 น.
989. 
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2014 (Learning Innovation on Science and Technol 50 คนอ่าน
24 ก.ค. 56
14:51 น.
990. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2556 45 คนอ่าน
24 ก.ค. 56
14:46 น.
991. 
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมนานาชาติ 69 คนอ่าน
24 ก.ค. 56
14:42 น.
992. 
คณะกรรมการสมาคมญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ขยายเวลารับสมัครนำเสนอบทความประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 7 61 คนอ่าน
24 ก.ค. 56
14:41 น.
993. 
ฝ่ายวิจัยฯ มข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเภษ (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสุนนการวิจัย ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3 34 คนอ่าน
24 ก.ค. 56
14:38 น.
994. 
จดหมายข่าวชมรมผู้เกษียณ ศศ.มข เดือนกรกฎาคม 2556 66 คนอ่าน
24 ก.ค. 56
14:28 น.
นางสาววาศิณี
995. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "นานาทัศนะปัญหาภาษาไทย" 115 คนอ่าน
18 ก.ค. 56
13:48 น.
996. 
ภาพ English Camp (3) 85 คนอ่าน
18 ก.ค. 56
07:37 น.
อาจารย์นวลพรรณ
997. 
ภาพกิจกรรม English Camp (2) 82 คนอ่าน
18 ก.ค. 56
07:36 น.
อาจารย์นวลพรรณ
998. 
สาธิตประถม (ศึกษาศาสตร์) จัด English Camp ณ บ้านสวนชมดาวรีสอร์ท 81 คนอ่าน
18 ก.ค. 56
07:34 น.
อาจารย์นวลพรรณ
999. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9 48 คนอ่าน
16 ก.ค. 56
15:29 น.
1000. 
ปริญญาเอกบริหารการศึกษาจัด Workshop KKU&WSU 58 คนอ่าน
15 ก.ค. 56
14:09 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
1001. 
ฝ่ายวิจัยฯ มข. เปิดรับทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 6/2556 81 คนอ่าน
10 ก.ค. 56
14:32 น.
1002. 
ด่วนที่สุด! ขอให้คณาจารย์ที่ประสงค์ขอรับทุนเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติฯ งวดที่ 6/2556 ส่งแบบคำขอฯ ที่ฝ่ายวิจัย ชั้น 2 85 คนอ่าน
10 ก.ค. 56
13:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1003. 
Business Applications co., Ltd. นำเสนอ IBM Predictive Analytics Solutions เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลภายในและการเรียนการสอนของสถานศึกษา 48 คนอ่าน
5 ก.ค. 56
14:35 น.
1004. 
ฝ่ายวิจัยฯ มข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการบ่มเพาะนักวิจัยเพื่อให้สร้างผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ประจำปี 2556 78 คนอ่าน
5 ก.ค. 56
12:59 น.
1005. 
กองบริหารงานวิจัย เปิดรับเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ทุนแบบมุ่งเป้า) 79 คนอ่าน
5 ก.ค. 56
12:59 น.
1006. 
งานศพคุณแม่มาลี ยลปราโมทย์ 111 คนอ่าน
4 ก.ค. 56
09:14 น.
1007. 
ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอาวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2556 : geoinfotech 2013 55 คนอ่าน
3 ก.ค. 56
14:33 น.
1008. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556" (Thailand Research Expo 2013) 45 คนอ่าน
3 ก.ค. 56
14:30 น.
1009. 
สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลาการเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 42 คนอ่าน
3 ก.ค. 56
14:23 น.
1010. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง "การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัย" และ โครงการ "การประชุมทางวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติ : การวิจัยเพื่อพัฒษน 76 คนอ่าน
3 ก.ค. 56
14:13 น.
1011. 
ขอบคุณที่ไว้วางใจ 112 คนอ่าน
29 มิ.ย. 56
21:25 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา
1012. 
ประชาสัมพันธ์ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการพัฒนาสมุนไพรของประเทศไทย พ.ศ. 2556-2559 58 คนอ่าน
27 มิ.ย. 56
14:40 น.
1013. 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเรื่อง "การวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงสร้างด้วยโปรแกรม LISREL (Structural Equation Modeling with LISREL) 59 คนอ่าน
24 มิ.ย. 56
13:39 น.
1014. 
การบรรเทาความเดือดร้อนให้กับบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ที่ได้รับความทุกข์จากอัคคคีภัยในวันที่ 15 เมษายน 2556 56 คนอ่าน
22 มิ.ย. 56
19:38 น.
นางสาววารุณี
1015. 
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 41 คนอ่าน
19 มิ.ย. 56
14:32 น.
1016. 
ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในประชุมสัมมนากรณีศึกษา ระดับนานาชาติ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2556 45 คนอ่าน
19 มิ.ย. 56
14:31 น.
1017. 
ขอเชิญส่ง 44 คนอ่าน
19 มิ.ย. 56
14:27 น.
1018. 
ขอเชิญส่งผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมประกวดในโครงการ "รางวัลนักคิดค้นประดิษฐ์รุ่นใหม่" ในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2557 42 คนอ่าน
19 มิ.ย. 56
14:27 น.
1019. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการทางการศึกษาเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ เรื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนร 43 คนอ่าน
19 มิ.ย. 56
14:17 น.
1020. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจำปี 2556 42 คนอ่าน
19 มิ.ย. 56
14:15 น.
1021. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Cluster analysis and Latent class Analysis" 60 คนอ่าน
19 มิ.ย. 56
14:10 น.
1022. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาติ "ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7: บรูณาการศาสตร์และศิลป์" 45 คนอ่าน
19 มิ.ย. 56
10:49 น.
1023. 
เปลี่ยนแปลงการแจ้งยอดเงินเดือนประจำเดือนผ่านระบบคลังบริการแทนใบPaySlip 97 คนอ่าน
18 มิ.ย. 56
19:53 น.
นางสาวจรัสศรี
1024. 
ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัย และร่วมฟังปาฐกถา เรื่อง "สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า: ต้นธารการศึกษาสตรีไทย" 40 คนอ่าน
18 มิ.ย. 56
14:51 น.
1025. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 51 คนอ่าน
18 มิ.ย. 56
14:49 น.
1026. 
ใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ 50 คนอ่าน
14 มิ.ย. 56
11:07 น.
นางสาวแสงทอง
1027. 
จดหมายข่าวชมรมผู้เกษียณ ศศ.มข เดือนมิถุนายน 2556 116 คนอ่าน
12 มิ.ย. 56
14:54 น.
นางสาววาศิณี
1028. 
40 คนอ่าน
11 มิ.ย. 56
00:00 น.
อาจารย์นภาพรรณ
1029. 
ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 133 คนอ่าน
11 มิ.ย. 56
10:30 น.
นางสาวแสงทอง
1030. 
นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาเข้ารอบสุดท้ายแข่งขันแฟนพันธุ์แท้ 101 คนอ่าน
8 มิ.ย. 56
10:03 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
1031. 
สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์ 81 คนอ่าน
5 มิ.ย. 56
15:21 น.
นางสาวแสงทอง
1032. 
ศิษย์เก่าสาขาวิชาสังคมศึกษาเข้ารับพระราชทานรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 86 คนอ่าน
5 มิ.ย. 56
11:02 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
1033. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชการภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 61 คนอ่าน
3 มิ.ย. 56
15:21 น.
1034. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษาครั้งที่ 3 เรื่อง "อุตสาหกรรมกีฬา: โอกาสทองสำหรับเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษา" 83 คนอ่าน
3 มิ.ย. 56
15:21 น.
1035. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์ "การสมัครทุนโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) 49 คนอ่าน
3 มิ.ย. 56
15:11 น.
1036. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านที่มี Manuscript ฉบับภาษาอังกฤษ เข้ารับคำปรึกษาฟรี 231 คนอ่าน
31 พ.ค. 56
18:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1037. 
ขอเชิญชวนบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทืยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2556 244 คนอ่าน
29 พ.ค. 56
17:06 น.
1038. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ทุน The JSPS RONPAKU (Dissertation Ph.D.) Program ประจำปี 2557 (JRY 2014) 229 คนอ่าน
29 พ.ค. 56
16:18 น.
1039. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการวิจัยเชิงปริมาณแบบสหจิตวิทยาการสำหรับบุคคลทั่วไป ประจำปี 2557 260 คนอ่าน
28 พ.ค. 56
09:29 น.
1040. 
ขยายเวลาเปิดรับบทความทางวิชาการและภาคโปสเตอร์ในการมาสัมมนาทางวิชาการระหว่างไทย - อินเดีย ครั้งที่ 7 234 คนอ่าน
27 พ.ค. 56
15:50 น.
1041. 
ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการบัณฑิตศึกษานานาชาติ ครั้ง 10 221 คนอ่าน
27 พ.ค. 56
15:32 น.
1042. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม และนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 224 คนอ่าน
27 พ.ค. 56
15:29 น.
1043. 
ขอเชิญคณาจารย์เข้ารับการอบรมโครงการเก็บเบี้ย หัวข้อ “แนวทางการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความหรือผลงานวิจัย” 232 คนอ่าน
26 พ.ค. 56
22:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1044. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น เรื่อง 224 คนอ่าน
26 พ.ค. 56
21:13 น.
1045. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 226 คนอ่าน
23 พ.ค. 56
17:22 น.
1046. 
ฝ่ายวิจัย มข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2556 222 คนอ่าน
23 พ.ค. 56
17:18 น.
1047. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ม.ศิลปากร 228 คนอ่าน
21 พ.ค. 56
13:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1048. 
ขอความอนุเคราะห์เอกสารงานวิจัยในรูปสื่อดิจิทัล 213 คนอ่าน
21 พ.ค. 56
13:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1049. 
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 5_2556 233 คนอ่าน
21 พ.ค. 56
12:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1050. 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มข. ประจำปี 2557 245 คนอ่าน
21 พ.ค. 56
12:46 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1051. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิจัย EUDCA 2013 Teacher Professional Development Strong Performers and Successful Reformers 224 คนอ่าน
20 พ.ค. 56
16:52 น.
1052. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษาครั้งที่ 3 246 คนอ่าน
20 พ.ค. 56
12:06 น.
1053. 
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วม กิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับกลุ่มวิชา/สำนักงานคณบดี ประจำปีการศึกษา 2555 236 คนอ่าน
20 พ.ค. 56
09:48 น.
นางนวรัตน์
1054. 
ประกาศย้ายห้องอบรม 243 คนอ่าน
16 พ.ค. 56
18:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1055. 
ขอเชิญสมัครเข้าอบรม "แนวทางการนำผลงานวิจัยหรือ งานสร้างสรรค์สู่การจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์" 261 คนอ่าน
16 พ.ค. 56
10:42 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1056. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมฯ "การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วย โปรแกรม Atlas ti" 289 คนอ่าน
10 พ.ค. 56
15:07 น.
1057. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง คลังข้อมุลงานวิจัยไทย (Thai National Research Repository: TNRR) 238 คนอ่าน
9 พ.ค. 56
16:38 น.
1058. 
รายชื่อวารสารผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (ณ 30เมย56) 226 คนอ่าน
9 พ.ค. 56
15:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1059. 
ขอเชิญสมัครเข้าอบรม "โครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติให้กับนักวิจัย" (เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน) 228 คนอ่าน
8 พ.ค. 56
19:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1060. 
ประกาศรับสมัครคณาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติ 223 คนอ่าน
8 พ.ค. 56
19:11 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1061. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 214 คนอ่าน
8 พ.ค. 56
16:07 น.
1062. 
ขอเชิญสรรหาผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อนำเสนอและประกวดผลงานวิจัยดีเด่น 231 คนอ่าน
1 พ.ค. 56
12:40 น.
1063. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ 226 คนอ่าน
22 เม.ย. 56
16:12 น.
นางสาววรรณศรี
1064. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งผลงานการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน "มหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2556" 240 คนอ่าน
22 เม.ย. 56
14:50 น.
1065. 
สมาคมเพศวิถีศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมระดับชาติ "เพศวิถีศึกษา ครั้งที่ 4 เรื่อง สาธารณะ รัฐ เซ็กส์ (Public States Sexuality) 220 คนอ่าน
19 เม.ย. 56
16:38 น.
1066. 
ผลการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 สาขาชีววิทยา 245 คนอ่าน
17 เม.ย. 56
16:54 น.
อาจารย์มงคล
1067. 
สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมทางวิชาการประจำปี พ.ศ. 2556 227 คนอ่าน
17 เม.ย. 56
15:41 น.
1068. 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 221 คนอ่าน
17 เม.ย. 56
15:30 น.
1069. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปี 2556 220 คนอ่าน
17 เม.ย. 56
15:24 น.
1070. 
ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2556 217 คนอ่าน
17 เม.ย. 56
15:19 น.
1071. 
โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ 231 คนอ่าน
17 เม.ย. 56
14:58 น.
อาจารย์มงคล
1072. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 261 คนอ่าน
28 มี.ค. 56
14:04 น.
1073. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 "ประชากรและสังคม 2556" 220 คนอ่าน
27 มี.ค. 56
17:02 น.
1074. 
....ประกาศผลสอบ O-NET2556 ป.6 และ ม.3 วันที่ 15 มี.ค.56 .... 237 คนอ่าน
25 มี.ค. 56
20:08 น.
อาจารย์รัชพล
1075. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนบทความวิชาการให้มีคุณค่าและน่าอ่าน" 251 คนอ่าน
25 มี.ค. 56
16:09 น.
1076. 
ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการบ่มเพาะนักวิจัยเพื่อให้สร้างผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ประจำปี 2556 217 คนอ่าน
25 มี.ค. 56
11:54 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1077. 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2556 214 คนอ่าน
21 มี.ค. 56
11:15 น.
1078. 
สำนักงานสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม ขอเชิญส่งข้อเสนอดครงการติดตามสนับสนุน พัฒนาศักยภาพภาคี และประเมินผล 224 คนอ่าน
21 มี.ค. 56
11:13 น.
1079. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ "การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วยโปรแกรม AMOS" 236 คนอ่าน
20 มี.ค. 56
09:01 น.
1080. 
ภาพ Singapore English Summer Camp ครั้งที่ 3 เพิ่มเติม 222 คนอ่าน
18 มี.ค. 56
16:05 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1081. 
สาธิตประถม (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรม Singapore English Summer Camp ครั้งที่ 3 215 คนอ่าน
18 มี.ค. 56
16:05 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1082. 
ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 7 218 คนอ่าน
18 มี.ค. 56
11:04 น.
อาจารย์ฤกษ์
1083. 
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญส่งบทความลงวารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ECT Journal) 240 คนอ่าน
15 มี.ค. 56
11:37 น.
1084. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st Nong Khai campus International Conference 2013 "Building up of the research based Knowledge for Sustainabl 243 คนอ่าน
15 มี.ค. 56
11:35 น.
1085. 
สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการครั้งที่ 5 ประจำปี 2556 212 คนอ่าน
15 มี.ค. 56
11:26 น.
1086. 
สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ประชาสัมพันธ์การให้ทุนสนับสนุนการผลิตตำรา ประจำปี 2556 217 คนอ่าน
12 มี.ค. 56
14:07 น.
1087. 
Scientific American Magazine เชิญชวนส่งบทความลงตีพิมพ์ในรายงานฉบับพิเศษเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของการอุดมศึกษาไทย 218 คนอ่าน
8 มี.ค. 56
17:18 น.
1088. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน "มหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค" (Regional Research Expo) ครั้งที่ 1 220 คนอ่าน
8 มี.ค. 56
17:16 น.
1089. 
ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันและการอบรมในดครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์การพัฒนาเครื่องบินบังคับวิทยุแบบปีกหมุน ประจำปี 2556 221 คนอ่าน
8 มี.ค. 56
17:13 น.
1090. 
ประชาสัมพันธ์ทุนการให้ทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 4/2556 213 คนอ่าน
8 มี.ค. 56
17:13 น.
1091. 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คกป.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2556 237 คนอ่าน
8 มี.ค. 56
17:09 น.
1092. 
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษย์ศาสตร์-สังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2557 241 คนอ่าน
8 มี.ค. 56
17:07 น.
1093. 
กิจกรรมสานสัมพันธ์กลุ่มวิชา 1 ประจำปี 2556 250 คนอ่าน
6 มี.ค. 56
12:27 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1094. 
ประกาศผลอนุมัติทุนนำเสนองานต่างประเทศ มข. งวดที่ 3_2556 244 คนอ่าน
4 มี.ค. 56
13:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1095. 
ก.พ.อ. ปรับหลักเกณฑ์ ผศ. ให้มีตำแหน่งมากขึ้น พร้อมยกเลิก 3 องค์ประกอบเสริมคุณภาพ เพราะมากเกินไป 217 คนอ่าน
28 ก.พ. 56
09:21 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา
1096. 
>>เชิญชมงานนิทรรศการศิลปะเด็กที่สาธิตประถมศึกษาศาสตร์ 20-28 กพ.56<< 282 คนอ่าน
21 ก.พ. 56
08:26 น.
อาจารย์รัชพล
1097. 
สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรของสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย 260 คนอ่าน
19 ก.พ. 56
15:32 น.
1098. 
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ม. บูรพา ขอเชิญส่งบทความและเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ (ICPM) ครั้งที่ 2 213 คนอ่าน
19 ก.พ. 56
15:29 น.
1099. 
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2556 279 คนอ่าน
19 ก.พ. 56
15:22 น.
1100. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน หัวข้อ "ชุมชนท้องถิ่น ฐานรากการพัฒนาประชาคมอาเซียน" 246 คนอ่าน
19 ก.พ. 56
14:08 น.
1101. 
การสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 16 ประเภทร่วมให้ทุน คปก. ระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาลัยขอนแก่น 290 คนอ่าน
19 ก.พ. 56
14:07 น.
1102. 
ประกาศรับสมัครนักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อในระดับ ม. 4 ประจำปีการศึกษา 2556 272 คนอ่าน
15 ก.พ. 56
18:08 น.
นางสาววิมลรัตน์
1103. 
คณะการบัญชีและการจัดการ ม.มหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนานานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัยในงาน IABE 2013 224 คนอ่าน
13 ก.พ. 56
13:34 น.
1104. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งขาติ ขอเชิญเสนอรายงานการวิจัย (ระดับปริญญาโท-เอก) เพื่อขอรับรางวัลผลงานด้านวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2556 277 คนอ่าน
12 ก.พ. 56
14:11 น.
1105. 
ขอเชิญเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยโครงการมหาวิทยาลียวิจัยแห่งชาติคลัสเตอร์สุขภาพฯ (SHeP-GMS) ครั้งที่ 2 266 คนอ่าน
12 ก.พ. 56
14:08 น.
1106. 
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริหารจัดการสาธารณะของประเทศไทย 284 คนอ่าน
8 ก.พ. 56
11:52 น.
1107. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาส่งบทความวิชาการ และเข้าร่วมประชุม ICET2013 301 คนอ่าน
8 ก.พ. 56
11:47 น.
1108. 
รับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 16 ประเภทร่วมให้ทุน คปก. ระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 257 คนอ่าน
7 ก.พ. 56
17:00 น.
1109. 
ศูนย์บริการวิชาการ มข. ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ 210 คนอ่าน
7 ก.พ. 56
16:47 น.
1110. 
กองบริหารงานวิจัย ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงวารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2556 278 คนอ่าน
7 ก.พ. 56
16:44 น.
1111. 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ประจำปี 2556 244 คนอ่าน
7 ก.พ. 56
16:29 น.
1112. 
>>>ปฏิทินโรงเรียนสาธิตประถมศึกษาศาสตร์ 2กพ.-27พค.56<<< 284 คนอ่าน
5 ก.พ. 56
15:27 น.
อาจารย์รัชพล
1113. 
แจ้งอาจารย์ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ขอส่งแบบสังเกตพฤติการสอน (นิเทศภายในค่ะ) 264 คนอ่าน
1 ก.พ. 56
15:51 น.
นางสาววรรณศรี
1114. 
ขอแจ้งอาจารย์ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ทุกท่าน 215 คนอ่าน
1 ก.พ. 56
15:27 น.
นางสาววรรณศรี
1115. 
ขอแจ้งอาจารย์ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ทุกท่าน 218 คนอ่าน
1 ก.พ. 56
15:23 น.
นางสาววรรณศรี
1116. 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 11 287 คนอ่าน
1 ก.พ. 56
14:18 น.
1117. 
สถาบันภาษา ม.ธรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "Research, Renovation and Reinforcement: Enhancing Quality in Language Educati 222 คนอ่าน
30 ม.ค. 56
16:49 น.
1118. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2557 258 คนอ่าน
30 ม.ค. 56
16:45 น.
1119. 
บอแจ้งเพื่อทราบในการส่งPD ของอาจารย์ ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 274 คนอ่าน
30 ม.ค. 56
16:44 น.
นางสาววรรณศรี
1120. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 214 คนอ่าน
30 ม.ค. 56
14:24 น.
1121. 
สรุปยอดเงินเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนสร้างโรงพยาบาล จังหวัดชัยภูมิ =1,297,440 บาท 275 คนอ่าน
27 ม.ค. 56
18:06 น.
นางสาวจรัสศรี
1122. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลผลงานวิจัย และรางวัลวิทยานิพนธ์ 243 คนอ่าน
22 ม.ค. 56
15:05 น.
1123. 
จดหมายข่าวชมรมผู้เกษียณ ศศ.มข. 317 คนอ่าน
18 ม.ค. 56
16:14 น.
นางสาววาศิณี
1124. 
สำนักงานส่งเสริมกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 16 266 คนอ่าน
18 ม.ค. 56
13:37 น.
1125. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 3/2556 292 คนอ่าน
18 ม.ค. 56
13:29 น.
1126. 
ความพร้อมของ "เครืองชิพขอนแก่นมาราธอนครั้งที่ 10" 310 คนอ่าน
18 ม.ค. 56
13:19 น.
อาจารย์ศักดาเดช
1127. 
สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 281 คนอ่าน
10 ม.ค. 56
10:15 น.
1128. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ และส่งบทความวิจัยเข้าประกวดโครงการประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2556 223 คนอ่าน
10 ม.ค. 56
10:13 น.
1129. 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ขอเรียนเชิญร่วมเสวนา เรื่อง "การเขียนตำราทางวิชาการ" 218 คนอ่าน
10 ม.ค. 56
09:52 น.
1130. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยสถาบันสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในาถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 342 คนอ่าน
7 ม.ค. 56
15:21 น.
1131. 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ 4th Asia Regional Open Course Ware and Open Educational Conference 2012 (AROOC 300 คนอ่าน
7 ม.ค. 56
15:17 น.
1132. 
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 2/2556 322 คนอ่าน
7 ม.ค. 56
11:50 น.
1133. 
เชิญบุคคลากรที่สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ใน Special Issue of Research and Practice in Technology Enhanced Learning 289 คนอ่าน
3 ม.ค. 56
14:30 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
1134. 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 279 คนอ่าน
3 ม.ค. 56
11:27 น.
1135. 
ภาพกิจกรรมคริสต์มาส (เพิ่มเติม 2) 304 คนอ่าน
27 ธ.ค. 55
12:57 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1136. 
ภาพกิจกรรมคริสต์มาส (เพิ่มเติม) 208 คนอ่าน
27 ธ.ค. 55
12:56 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1137. 
กิจกรรม Christmas 2555 สาธิตประถม ( ศึกษาศาสตร์ ) 284 คนอ่าน
27 ธ.ค. 55
12:54 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1138. 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ 297 คนอ่าน
26 ธ.ค. 55
11:31 น.
1139. 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 276 คนอ่าน
26 ธ.ค. 55
11:30 น.
1140. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมชมสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2556 205 คนอ่าน
24 ธ.ค. 55
13:46 น.
1141. 
สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา 274 คนอ่าน
19 ธ.ค. 55
15:46 น.
1142. 
ทัศนศึกษาบูรณาการยูนิทเอฟ 243 คนอ่าน
18 ธ.ค. 55
13:23 น.
อาจารย์นุชนาฎ
1143. 
กองบริหารงานวิจัย ขอเชิญคณาจารย์/นักวิจัยเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาโครงการวิจัยสู่เชิงพาณิชย์" 286 คนอ่าน
17 ธ.ค. 55
09:55 น.
1144. 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งขยายเวลาการส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 278 คนอ่าน
14 ธ.ค. 55
14:34 น.
1145. 
คณะเภสัชศาสตร์ มข. ขอความร่วมมือในการส่งบทความฉบับเต็มและบทคัดย่อในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระัดับชาติ 298 คนอ่าน
12 ธ.ค. 55
14:37 น.
1146. 
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอความวิจัย 296 คนอ่าน
11 ธ.ค. 55
15:44 น.
1147. 
สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มข. ประชาสัมพันธ์ประกาศ ฉบับที่ 1966/2555 เรื่องแนวทางการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของนักวิจัยเพื่อเสนอข 269 คนอ่าน
3 ธ.ค. 55
16:40 น.
1148. 
สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์บริการสารสนเทศเลืิอกสรร (SDI) เพื่อส่งเสริมการเรียน การสอน และการวิจัย 289 คนอ่าน
3 ธ.ค. 55
15:11 น.
1149. 
นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาชั้นปีที่ 2 ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมอีสานในงานประเพณีลอยกระทง 280 คนอ่าน
29 พ.ย. 55
11:48 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
1150. 
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงแสน ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการคุรุวิชาการครั้งที่ 9 "สืบสานวัฒนธรรมไทย สายในสู่อาเซียน" 294 คนอ่าน
28 พ.ย. 55
16:23 น.
1151. 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษในการประชุมในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 277 คนอ่าน
28 พ.ย. 55
16:15 น.
1152. 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางวิชาการนานาชาติ "Science Education for Sustainable Development" 218 คนอ่าน
28 พ.ย. 55
16:10 น.
1153. 
สถาบันภาษา ม.ธรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "Research, Renovation and Reinforcement: Enhancing Quality in Language 305 คนอ่าน
28 พ.ย. 55
14:14 น.
1154. 
ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬาภายใน 277 คนอ่าน
27 พ.ย. 55
15:43 น.
อาจารย์อรนุช
1155. 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย 279 คนอ่าน
23 พ.ย. 55
14:34 น.
1156. 
***[ เริ่มต้นดีแล้ว ลงท้ายก็ต้องดีด้วย] ดีใจที่บุคลากรชาวสาธิตไปใช้สิทธิ์เสนอชื่อ เพื่อการสรรหา ผอ.รร.สาธิต กันท่วมท้น 363 คนอ่าน
20 พ.ย. 55
07:55 น.
อาจารย์รัชพล
1157. 
ประชาสัมพันธ์การจัดแข่งขันกีฬาสีภายใน 274 คนอ่าน
19 พ.ย. 55
15:59 น.
อาจารย์จันทร์จิรา
1158. 
อาลัยและระลึกถึงคุณพ่อจีนแบรี่ 342 คนอ่าน
16 พ.ย. 55
15:22 น.
นางสาววารุณี
1159. 
สำนักงานประสานงานที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ขอเชิญบุคลากรเข้าค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 269 คนอ่าน
15 พ.ย. 55
10:20 น.
1160. 
บัณฑิตวิทยาลัย มข. ประกาศรับสมัครทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556 332 คนอ่าน
13 พ.ย. 55
17:05 น.
1161. 
งานวิจัยฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ มข. ขอเชิญเข้าร่วมแสวนาวิชาการเรื่อง "Ethics, Plagiarism and Predatoty Journals" 215 คนอ่าน
13 พ.ย. 55
17:02 น.
1162. 
ฝ่ายวิจัยฯ มข. ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการในต่างประเทศ งวดที่ 2/2556 284 คนอ่าน
13 พ.ย. 55
16:55 น.
1163. 
เปิดรับทุนอุดหนุนคณาจารย์เสนอผลงานประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 2/2556 263 คนอ่าน
12 พ.ย. 55
15:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1164. 
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างองค์พระสิวลีพระอรหันต์แห่งโชคลาภ ฉลองพุทธชยันตี 2600 ปีมะโรง ทรงพญานาค ความสูง 2.90เมตร ทอดถวาย ณ 235 คนอ่าน
9 พ.ย. 55
00:01 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
1165. 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอบความในการประชุมวิชาการประจำปี 2556 276 คนอ่าน
1 พ.ย. 55
13:31 น.
1166. 
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก จากสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 217 คนอ่าน
30 ต.ค. 55
15:54 น.
1167. 
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Conference on Remote Sensing ครั้งที่ 33 ประจำปี 2555 292 คนอ่าน
30 ต.ค. 55
15:46 น.
1168. 
คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับโทรทัศน์ครู 262 คนอ่าน
30 ต.ค. 55
15:40 น.
1169. 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้กระดานอัจฉริยะแก่บุคลากร 211 คนอ่าน
29 ต.ค. 55
12:08 น.
อาจารย์อรนุช
1170. 
สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งบบทความวิจัยเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2556 217 คนอ่าน
29 ต.ค. 55
12:10 น.
1171. 
การแจ้งการโอนเงิน 389 คนอ่าน
29 ต.ค. 55
10:02 น.
นางพอใจ
1172. 
ม.ราชภัฏสุราษฏร์ธานี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ราชภัฎธานีวิจัย ครั้งที่ 8 211 คนอ่าน
24 ต.ค. 55
12:48 น.
1173. 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศประจำปี 2556 215 คนอ่าน
24 ต.ค. 55
12:44 น.
1174. 
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสาขาวิชาคณะที่หนึ่ง สอง และสาม 297 คนอ่าน
19 ต.ค. 55
19:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1175. 
ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 254 คนอ่าน
19 ต.ค. 55
08:40 น.
นางสาวแสงทอง
1176. 
ฝ่ายวิจัยฯ มข. เชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดและการส่งข้อเสนอโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม : พวอ. ระดับปริญญาโท ประจำปี 2556 279 คนอ่าน
17 ต.ค. 55
11:16 น.
1177. 
ฝ่ายวิจัยฯ มข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2555 ครั้งที่ 4 249 คนอ่าน
17 ต.ค. 55
11:08 น.
1178. 
สรุปเงินบริจาคอาหารพระภิกษุสงฆ์และกองทุนจัดทำหนังสือพุทธวจนและร่วมทอดผ้าป่าค่ายธรรมมะสำหรับครู 295 คนอ่าน
16 ต.ค. 55
19:09 น.
นางสาวจรัสศรี
1179. 
คณะวิทยาการจัดการ มข. ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน ครั้งที่ 6 212 คนอ่าน
15 ต.ค. 55
12:19 น.
1180. 
สบาบันภาษา ม.วิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "Research, Renovation and Reinforcement: Enhancing Quality in Langu 281 คนอ่าน
15 ต.ค. 55
12:13 น.
1181. 
ม. ศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การเข้าสู่้ประชาคมอาเซียน ความท้าท้ายของนักการศึกษาไทย" 262 คนอ่าน
12 ต.ค. 55
17:26 น.
1182. 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. ขอเรียนร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ 215 คนอ่าน
10 ต.ค. 55
15:24 น.
1183. 
คณะสังคมศาสตร์ ม. นเรศวร ขอเชิญส่งบทความวิชาการ ในการประชุมการระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในหัวข้อ CONVERSATION WITH ASEAN DIFFERENCE : Securit 281 คนอ่าน
10 ต.ค. 55
15:22 น.
1184. 
ภาพนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม English Camp สาธิต ฝ่ายประถม ศษ (เพิ่มเติม2) 270 คนอ่าน
7 ต.ค. 55
10:21 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1185. 
ภาพนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม English Camp สาธิต ฝ่ายประถม ศษ (เพิ่มเติม1) 294 คนอ่าน
7 ต.ค. 55
10:19 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1186. 
สาธิต ฝ่ายประถม ศษ จัดEnglish Camp for Unit A-C ร่วมกับนศ. TESOL คณะศึกษาศาสตร์ 257 คนอ่าน
7 ต.ค. 55
10:14 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1187. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัย มข. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจ) 279 คนอ่าน
5 ต.ค. 55
14:31 น.
1188. 
ขอเชิญร่วมทำบุุญสร้างพระสิวลีสูง 2.90 เมตร 209 คนอ่าน
4 ต.ค. 55
17:02 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
1189. 
คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แบบ Online (NRPM Online) สำหรับนักวิจัย 283 คนอ่าน
2 ต.ค. 55
13:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1190. 
สำนักบริหารการวิจัย มข. ขอเชิญร่วมรับฟังการชี้แจงทุนสนับสนุนและการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนากรวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 300 คนอ่าน
1 ต.ค. 55
10:39 น.
1191. 
ฝ่ายวิจัยฯ มข. ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 1/2556 282 คนอ่าน
1 ต.ค. 55
10:15 น.
1192. 
สำนักบริหารการวิจัย มข. เชิญชวนนักวิจัยเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 215 คนอ่าน
24 ก.ย. 55
17:29 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1193. 
ศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย 285 คนอ่าน
20 ก.ย. 55
13:38 น.
1194. 
ด่วนที่สุด! ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 314 คนอ่าน
14 ก.ย. 55
10:33 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1195. 
ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 235 คนอ่าน
14 ก.ย. 55
10:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1196. 
กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ 223 คนอ่าน
12 ก.ย. 55
14:03 น.
อาจารย์วุฒิชัย
1197. 
ม. แม่ฟ้าหลวง ขอเชิญร่วมงานและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประจำปี 2555 269 คนอ่าน
11 ก.ย. 55
10:24 น.
1198. 
ฝ่ายวิจัยฯ มข. ส่งสำเนาหนังสือราชการ ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการศึกษาวิจัยลักษณะผู้นำอันพึงประสงค์ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดของประเทศไทย 290 คนอ่าน
11 ก.ย. 55
10:24 น.
1199. 
ขอเรียนเชิญร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ 340 คนอ่าน
7 ก.ย. 55
12:04 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1200. 
ขอเชิญร่วมงาน ๒๕ ปี ศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 322 คนอ่าน
5 ก.ย. 55
23:20 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1201. 
ม. เกษตรศาสตร์ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ ๕๑ 232 คนอ่าน
5 ก.ย. 55
14:57 น.
1202. 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ประจำปี 2556 หัวข้อ "เอเชียรุ่งโรจน์: วิกฤตหรือโอกาสสำหรับไทย?" 210 คนอ่าน
5 ก.ย. 55
14:52 น.
1203. 
แนะแนวสัญจรคณะศึกษาศาสตร์คว้ารางวัลดีเยี่ยม 267 คนอ่าน
4 ก.ย. 55
20:01 น.
นางนงนภัส
1204. 
ภาพนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม English Camp สาธิตประถม (ศึกษาศาสตร์) เพิ่มเติม 2 245 คนอ่าน
4 ก.ย. 55
10:35 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1205. 
ภาพนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม English Camp สาธิตประถม (ศึกษาศาสตร์) เพิ่มเติม 235 คนอ่าน
4 ก.ย. 55
10:30 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1206. 
สาธิตฝ่ายประถม ศึกษาศาสตร์ จัด English Camp For D-F (IEC) 370 คนอ่าน
4 ก.ย. 55
10:16 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1207. 
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม. มหิดล ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 304 คนอ่าน
31 ส.ค. 55
14:20 น.
1208. 
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลในระบบ_NRPM_ของโครงการกลุ่มเรื่องเร่งด่วน 282 คนอ่าน
28 ส.ค. 55
15:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1209. 
ด่วนที่สุด ! ประกาศขยายเวลา การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2556 จาก วช. (20 เรื่องเร่งด่วน) 266 คนอ่าน
28 ส.ค. 55
08:55 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1210. 
สรุปปัจจัยถวาายอาหารพระภิกษุสงฆ์และเป็นเจ้าภาพกองทุนจัดซื้อที่ดินฯพุทธวจน 238 คนอ่าน
27 ส.ค. 55
20:20 น.
นางสาวจรัสศรี
1211. 
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมในการประชุมวิชาการการบริหารจัดการ ครั้งที่ 8 296 คนอ่าน
27 ส.ค. 55
10:53 น.
1212. 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2556 272 คนอ่าน
27 ส.ค. 55
10:38 น.
1213. 
คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Teacher as a Learner 216 คนอ่าน
27 ส.ค. 55
10:38 น.
1214. 
ขอเชิญคณาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยส่งแบบขอรับเงินรางวัลการตีพิมพ์ฯ 323 คนอ่าน
22 ส.ค. 55
11:08 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1215. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ 25 ปี ศิลปศึกษา เรื่อง “ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน สู่ภูมิปัญญาระดับอาเซียน: บทบาทครูกับการจัดการเรียนการสอน” 289 คนอ่าน
21 ส.ค. 55
23:26 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1216. 
รายชื่อผู้เกษียณอายุราขการ ประจำปี 2555 315 คนอ่าน
20 ส.ค. 55
11:58 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1217. 
"งานคืนสู่เหย้าชาวศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2555" 311 คนอ่าน
20 ส.ค. 55
11:12 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1218. 
ลูกเสือโรงเรียนสาธิต ฯ ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ 4 ภาค 398 คนอ่าน
16 ส.ค. 55
15:54 น.
อาจารย์เสถียร
1219. 
สำนักบริหารการวิจัย ปรับเปลี่ยวระยะเวลาในขั้นตอน/วิธีปฏิบัติตามแนวปฎิบัติตามประกาศ มข. (ฉบับที่ 1028/2555) ลงวันที่ 9 ก.ค. 2555 221 คนอ่าน
14 ส.ค. 55
13:14 น.
1220. 
คณะพยาบาลศาสตร์ มข. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง "ความท้าทายของวิชาชีพพยาบาลในเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2558" 300 คนอ่าน
10 ส.ค. 55
17:00 น.
1221. 
คณะครูโรงเรียนสาธิตมอดินแดง ฝ่ายประถม ศึกษาดูงานที่ จ.เชียงใหม่ 317 คนอ่าน
8 ส.ค. 55
10:18 น.
อาจารย์วีรวิชญ์
1222. 
"ศิลปศึกษา เบญจเพส" 303 คนอ่าน
8 ส.ค. 55
00:56 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1223. 
ด่วนที่สุด! ขอความอนุเคราะห์คณาจารย์ที่เสนอขอรับทุนสนับสนุนประเภทอุดหนุนทั่วไป มข. ประจำปีงบประมาณ 2557 ปรับข้อมูลเข้าแบบฟอร์มใหม่ 287 คนอ่าน
7 ส.ค. 55
13:55 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1224. 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ขอเชิญร่วมประชุมนานาชาติเรื่อง "OUTCOMES-BASED EDUCATION" 257 คนอ่าน
6 ส.ค. 55
12:15 น.
1225. 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้านำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ 223 คนอ่าน
6 ส.ค. 55
12:14 น.
1226. 
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 311 คนอ่าน
31 ก.ค. 55
18:45 น.
นางสาวแสงทอง
1227. 
สถาบันวิจัยและัพัฒนา ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฎสุราษฎ์ธานีวิจัย ครั้งที่ 8 295 คนอ่าน
31 ก.ค. 55
14:05 น.
1228. 
สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย 223 คนอ่าน
31 ก.ค. 55
13:58 น.
1229. 
สมาคม 220 คนอ่าน
31 ก.ค. 55
13:56 น.
1230. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยที่ วช. และ ๕ส. ให้ทุนอุดหนุน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 218 คนอ่าน
31 ก.ค. 55
10:42 น.
1231. 
ทุน The JSPS RONPAKU(Dissertation Ph.D) Program ประจำปี 2556 284 คนอ่าน
30 ก.ค. 55
14:33 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1232. 
สำนักบริหารการวิจัย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 220 คนอ่าน
24 ก.ค. 55
13:13 น.
1233. 
เสวนาทางวิชาการ เรื่อง การช่วยเหลือนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 299 คนอ่าน
19 ก.ค. 55
17:54 น.
อาจารย์ธีรติ
1234. 
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ผ่านเกณฑ์การอนุมัติให้ทุนอุดหนุนคณาจารย์เพื่อเข้าร่วมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 4_2555 268 คนอ่าน
19 ก.ค. 55
12:32 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1235. 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการบ่มเพาะนักวิจัยเพื่อสร้างผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ประจำปี 2555 (ครั้งที่ 3) 286 คนอ่าน
19 ก.ค. 55
12:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1236. 
คณะมนุษย์ศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับชาติ เรื่อง การประชุมเครือข่ายชุมชนแอลดีไทย ครั้งที่ 2 274 คนอ่าน
18 ก.ค. 55
09:59 น.
1237. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัย (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) 220 คนอ่าน
18 ก.ค. 55
09:53 น.
1238. 
ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) ประชุมสามัญประจำปี2555 237 คนอ่าน
16 ก.ค. 55
15:53 น.
อาจารย์นัยนา
1239. 
ฝ่ายวิจัยและเทคโนโลยี มข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเภษ (คปก.) สำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2555 279 คนอ่าน
13 ก.ค. 55
13:47 น.
1240. 
แบบเสนอโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนทั่วไป มข. ปี 2557 278 คนอ่าน
13 ก.ค. 55
11:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1241. 
คณะวิทยาศาสตร์ มข. ประชาสัมพันธ์การส่งบทความต้นฉบับเพื่อรับการแก้ไขผ่านบริษัท American Journal Experts 272 คนอ่าน
12 ก.ค. 55
15:25 น.
1242. 
สาธิตฯมอดินแดงฝ่ายประถม จัดโครงการอบรมการเขียนวิจัย 5 บท 345 คนอ่าน
12 ก.ค. 55
10:55 น.
อาจารย์นัยนา
1243. 
ขยายเวลารับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนอุดหนุนทั่วไปของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2557 280 คนอ่าน
11 ก.ค. 55
12:36 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1244. 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดมารยาทไทย 337 คนอ่าน
10 ก.ค. 55
15:04 น.
อาจารย์อรนุช
1245. 
สำนักบริหารการวิจัย ขยายเวลาการรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนอุดหนุนทั่วไปของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 220 คนอ่าน
10 ก.ค. 55
15:00 น.
1246. 
นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯฝ่ายประถมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)เข้าร่วมประกวดมารยาทไทย 272 คนอ่าน
10 ก.ค. 55
14:41 น.
อาจารย์อรนุช
1247. 
สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมในงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555" (Thailand Research Expo 2012) 232 คนอ่าน
10 ก.ค. 55
14:52 น.
1248. 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญร่วมงานและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ แม่ฟ้าหลวงวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2555: "Future Challenge 285 คนอ่าน
10 ก.ค. 55
14:48 น.
1249. 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอเชิญเข้ารับฟังการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. 214 คนอ่าน
10 ก.ค. 55
14:47 น.
1250. 
ขอเชิญ..ร่วมชมร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาออทิสติกค่ะ 282 คนอ่าน
3 ก.ค. 55
13:44 น.
อาจารย์อาพร
1251. 
ขอเชิญคณาจารย์ที่มีความประสงค์จะจัดทำบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติเข้าปรึกษาและแก้ไข (Edit) บทความวิจัยให้ถูกต้อง 304 คนอ่าน
3 ก.ค. 55
12:08 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1252. 
คณะวิทยาการจัดการ มข. ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการท่องเที่ยว ด้านการบริการและด้านธุรกิจ ประจำปี 2555 294 คนอ่าน
29 มิ.ย. 55
12:01 น.
1253. 
...ขอเชิญฟังบรรยาย เกี่ยวกับหลักสูตร โดย Prof. Tracey ครับ... 294 คนอ่าน
29 มิ.ย. 55
11:29 น.
อาจารย์สุชาติ
1254. 
สุนทรภู่ ประถม (มอดินแดง) 414 คนอ่าน
28 มิ.ย. 55
09:16 น.
อาจารย์ฉลอง
1255. 
สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ 258 คนอ่าน
26 มิ.ย. 55
13:04 น.
1256. 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ 284 คนอ่าน
26 มิ.ย. 55
13:04 น.
1257. 
ชาวสาธิตฯมอดินแดง เป็นปลื้ม....อดีตอธิการบดีมข.เยี่ยมชมโรงเรียน 353 คนอ่าน
22 มิ.ย. 55
15:49 น.
อาจารย์นัยนา
1258. 
สำนักบริหารการวิจัย ขอเชิญชวนนักวิจัย เข้าร่วมประชุมเสริมทักษะการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 307 คนอ่าน
20 มิ.ย. 55
09:29 น.
1259. 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายเกี่ยวกับการจัดทำโครงร่างการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนจาก วช. 313 คนอ่าน
19 มิ.ย. 55
14:09 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1260. 
ขอเชิญบุคลากรร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพงานศพมารดาของ รศ.เกื้อจิตต์ ฉิมทิม อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 322 คนอ่าน
18 มิ.ย. 55
10:34 น.
นางสาววราภรณ์
1261. 
ด่วนที่สุด! ขอเรียนเชิญคณาจารย์คณะและโรงเรียนสาธิตสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มข. ด่วนภายในวันที่ 22 มิ.ย. 55 312 คนอ่าน
14 มิ.ย. 55
11:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1262. 
รางวัลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ 319 คนอ่าน
14 มิ.ย. 55
09:58 น.
อาจารย์วุฒิชัย
1263. 
Call for Papers--ขยายเวลารับผลงาน การประชุมวิจัยนานาชาติ “ICER 2012” ถึง 15 ก.ค. 2555 238 คนอ่าน
13 มิ.ย. 55
17:20 น.
นายจักรพงษ์
1264. 
สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมและรับทุนสนับสนุนการทำวิจัยในชั้นเรียน 261 คนอ่าน
11 มิ.ย. 55
15:24 น.
1265. 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 214 คนอ่าน
11 มิ.ย. 55
12:50 น.
1266. 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมสัมมนา เรื่องการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนและส่งเสริมการทำิวิทยานิพนธ์ ประจำภาคต้ 276 คนอ่าน
11 มิ.ย. 55
12:39 น.
1267. 
สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคคลเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 222 คนอ่าน
6 มิ.ย. 55
17:13 น.
1268. 
สำนักบริหารการวิจัย การรับข้อเสนอโครงการวิจัยและการกลั่นกรอง/ประเมินข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภททุนอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 282 คนอ่าน
6 มิ.ย. 55
17:11 น.
1269. 
บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศรับทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2555 (เพิ่มเติม) 289 คนอ่าน
6 มิ.ย. 55
17:08 น.
1270. 
สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ ระหว่างไทย-อินเดีย (INRCT-ICSS 254 คนอ่าน
6 มิ.ย. 55
17:06 น.
1271. 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2555 226 คนอ่าน
6 มิ.ย. 55
17:05 น.
1272. 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 "ประชากรและสังคม" 214 คนอ่าน
6 มิ.ย. 55
17:03 น.
1273. 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ส่งประกาศ ประชาสัมพันธ์ การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ปี พ.ศ. 2555 264 คนอ่าน
6 มิ.ย. 55
17:01 น.
1274. 
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดต้นฉบับรางวัล นานมีบุ๊คส์อะสอร์ด ครั้งที่ 6 ปี 2555 323 คนอ่าน
6 มิ.ย. 55
16:59 น.
1275. 
ทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่(A1) 292 คนอ่าน
5 มิ.ย. 55
00:00 น.
อาจารย์วรรณงาม
1276. 
สาธิตมอดินแดงประถมรับน้องใหม่ปีการศึกษา55 362 คนอ่าน
4 มิ.ย. 55
21:50 น.
อาจารย์นัยนา
1277. 
ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และผุ้ปกครองทุกท่าน ร่วมทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่(A1) 270 คนอ่าน
1 มิ.ย. 55
10:31 น.
อาจารย์วีรวิชญ์
1278. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปฏิบัติการเพื่อเตรียมจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย 2557 290 คนอ่าน
31 พ.ค. 55
18:44 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1279. 
ขอเรียนเชิญร่วมแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น มข. ครั้งที่ 14 ประจำปี 2555 302 คนอ่าน
25 พ.ค. 55
19:19 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1280. 
ศึกษาดูงาน ณ นครเซี่ยงไฮ้ ตอนที่ 2 284 คนอ่าน
25 พ.ค. 55
12:16 น.
อาจารย์ปิลันธนา
1281. 
ศึกษาดูงาน ณ นครเซี่ยงไฮ้ ตอนที่ 1 293 คนอ่าน
25 พ.ค. 55
12:12 น.
อาจารย์ปิลันธนา
1282. 
สาธิตมอดินแดงปฐมนิเทศนักเรียนป.1ปีการศึกษา2555 331 คนอ่าน
24 พ.ค. 55
11:43 น.
อาจารย์นัยนา
1283. 
คณะศึกษาศาสตร์จัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนโครงการ Publication Clinic 302 คนอ่าน
23 พ.ค. 55
14:07 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1284. 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 283 คนอ่าน
22 พ.ค. 55
15:04 น.
อาจารย์วรรณงาม
1285. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานวิจัยและชมนิทรรศการฯ 292 คนอ่าน
14 พ.ค. 55
12:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1286. 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2555 305 คนอ่าน
4 พ.ค. 55
09:16 น.
1287. 
ขอเชิญร่วมสัมมนา"ปัญหาท้าทายไทย-ลาวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC 2015 และ"โอกาสและประสบการณ์การลงทุนของ SMEs ไทยใน สปป.ลาว” 286 คนอ่าน
3 พ.ค. 55
21:27 น.
นายจักรพงษ์
1288. 
ประชุมวิชาการ "ASEM Language Diversity Forum" ณ อินโดนีเซีย 239 คนอ่าน
27 เม.ย. 55
11:12 น.
นายจักรพงษ์
1289. 
ภาพนักเรียนสาธิตประถม (ศึกษาศาสตร์) ร่วมกิจกรรม English Camp ฟ้าฝางรีอสอร์ต(เพิ่มเติม) 322 คนอ่าน
11 เม.ย. 55
16:39 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1290. 
สาธิตประถม(ศึกษาศาสตร์)จัด English Camp ในประเทศ ณ ฟ้าฝางรีสอร์ต 249 คนอ่าน
11 เม.ย. 55
16:29 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1291. 
ภาพนักเรียนสาธิตประถม (ศึกษาศาสตร์) ร่วมกิจกรรม English Camp at Singapore (เพิ่มเติม) 334 คนอ่าน
11 เม.ย. 55
13:20 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1292. 
สาธิตประถม(ศึกษาศาสตร์)จัด English Camp at Singapore 2012 For IEC students 290 คนอ่าน
11 เม.ย. 55
13:15 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1293. 
ฝ่ายวิจัย มข. ประกาศรัยข้อเสนอโครงการบ่มเพาะนักวิจัยเพื่อให้สร้างผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ประจำปี 2555 (เพิ่มเติม) 307 คนอ่าน
30 มี.ค. 55
16:25 น.
1294. 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านค่าย 3 โอลิมปิกวิชาการ 307 คนอ่าน
29 มี.ค. 55
13:23 น.
อาจารย์มงคล
1295. 
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "วิจัยไทย ก้าวไกลสู่อนาคต" 231 คนอ่าน
26 มี.ค. 55
15:23 น.
1296. 
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ขอเชิญเ้ข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Conference on Remote Sensing ครั้งที่ 33 213 คนอ่าน
26 มี.ค. 55
15:18 น.
1297. 
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏอุดร ม.ขอนแก่น และสมาชิกเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ขอเชิญเ้ข้าร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 315 คนอ่าน
26 มี.ค. 55
14:51 น.
1298. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกจัดงานงานแถลงข่าว "เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่6" 310 คนอ่าน
22 มี.ค. 55
17:12 น.
อาจารย์ฤกษ์
1299. 
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในระดับนานาชาติ 262 คนอ่าน
22 มี.ค. 55
17:03 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา
1300. 
สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ประชาสัมพันธ์โครงการทุนสนับสนุนการผลิดตำรา ประจำปี 2555 266 คนอ่าน
22 มี.ค. 55
12:03 น.
1301. 
สมัครด่วน! ประชุมเชิงปฏิบัติการ 293 คนอ่าน
20 มี.ค. 55
15:11 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1302. 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเ้ข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 221 คนอ่าน
20 มี.ค. 55
12:48 น.
1303. 
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ TU-CU-KU-Conference ประจำปี่ 2555 219 คนอ่าน
20 มี.ค. 55
12:29 น.
1304. 
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี ฝ่ายบริการพัฒนาผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี ขอนำส่งเอกสารประชาสัมพันธ์มาตรการทางภาษีสำหรับการวิจัยและพัฒนา 286 คนอ่าน
20 มี.ค. 55
12:13 น.
1305. 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กำหนดประเด็นหัวข้อทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษย์ศาสตร์-สังคมศาสตร์ ประจำปี 2556 273 คนอ่าน
15 มี.ค. 55
16:23 น.
1306. 
ศูนย์ภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "Language Proficiency Testing in the Less Commonly Taught Languages" 216 คนอ่าน
15 มี.ค. 55
16:18 น.
1307. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมนำเสนองานวิจัย Hawaii University International Conferences 2012 217 คนอ่าน
15 มี.ค. 55
16:20 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1308. 
เชิญร่วมงานเสวนาทางวิชาการ "เปิดโลกออทิสติกครั้งที่6" 295 คนอ่าน
12 มี.ค. 55
14:59 น.
อาจารย์ฤกษ์
1309. 
ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยเพื่อรับรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2554 219 คนอ่าน
5 มี.ค. 55
10:05 น.
1310. 
สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2555 266 คนอ่าน
5 มี.ค. 55
09:57 น.
1311. 
รูปกิจกรรม International Day (รีบดูก่อนจะตกไปหน้า 2) 308 คนอ่าน
1 มี.ค. 55
20:04 น.
อาจารย์สุชาติ
1312. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2556 235 คนอ่าน
1 มี.ค. 55
12:46 น.
1313. 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 299 คนอ่าน
1 มี.ค. 55
12:40 น.
1314. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอใน Thailand Research Symposium 2012 218 คนอ่าน
1 มี.ค. 55
12:25 น.
1315. 
กิจกรรมสานสัมพันธ์กลุ่มวิชา 1 295 คนอ่าน
28 ก.พ. 55
15:29 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1316. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่านเข้าร่วมการฝึกอบรม 307 คนอ่าน
27 ก.พ. 55
13:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1317. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้ารับการฝึกอบรม "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" 300 คนอ่าน
21 ก.พ. 55
15:54 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1318. 
เชิญเข้าร่วมอบรม "เปียโนบำบัด One to Five เพื่อการพัฒนาเด็กและเด็กพิเศษ" 297 คนอ่าน
17 ก.พ. 55
14:19 น.
อาจารย์ฤกษ์
1319. 
คณาจารย์ ศิษย์เก่าและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ นำเสนอผลงานวิจัยที่ WCSE 2012 ณ เมืองบาเซโลน่า ประเทศสเปน 283 คนอ่าน
16 ก.พ. 55
14:29 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี
1320. 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานำเสนอผลงาน หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมสัมมนา วิชาการเรื่อง "The 2012 Graduate Seminar 285 คนอ่าน
13 ก.พ. 55
12:09 น.
1321. 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านสมัครเข้ารับการอบรมระยะสั้น ประจำปี 2555 283 คนอ่าน
8 ก.พ. 55
16:47 น.
1322. 
มหาวิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมวิชาการ การบริหารและการจัดการครั้งที่ 7 289 คนอ่าน
8 ก.พ. 55
16:44 น.
1323. 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2555 290 คนอ่าน
8 ก.พ. 55
16:39 น.
1324. 
กิจกรรมจิตสาธารณะยูนิทเอฟ 332 คนอ่าน
1 ก.พ. 55
14:43 น.
อาจารย์นุชนาฎ
1325. 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Open Class สาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถม 232 คนอ่าน
1 ก.พ. 55
07:07 น.
อาจารย์ขนิษฐา
1326. 
ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มข. ให้ทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างเประเทศ งวดที่ 3/2555 269 คนอ่าน
31 ม.ค. 55
16:21 น.
1327. 
แจ้งผลการพิจารณาตัดสินรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ:รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2554 299 คนอ่าน
30 ม.ค. 55
15:41 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1328. 
รับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุน คปก. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2555 287 คนอ่าน
30 ม.ค. 55
15:38 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1329. 
ประกาศรับข้อเสนอทุนโครงการบ่มเพาะนักวิจัย ประจำปี 2555 272 คนอ่าน
27 ม.ค. 55
15:20 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1330. 
ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มข. ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมเพื่อสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 222 คนอ่าน
26 ม.ค. 55
15:28 น.
1331. 
ขอเชิญร่วมทำบุญ 264 คนอ่าน
25 ม.ค. 55
14:53 น.
อาจารย์พุทธชาติ
1332. 
สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลผลงานวิจัย และรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 281 คนอ่าน
24 ม.ค. 55
16:57 น.
1333. 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2555 287 คนอ่าน
24 ม.ค. 55
16:53 น.
1334. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2555 219 คนอ่าน
24 ม.ค. 55
16:14 น.
1335. 
กลุ่มงานสารสนเทศและวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอความร่วมมือให้อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายและชมการเสนอผลงานวิจัย 277 คนอ่าน
24 ม.ค. 55
16:10 น.
1336. 
ฟังดนตรี ... เถิดชื่นใจ 306 คนอ่าน
21 ม.ค. 55
12:56 น.
อาจารย์วนิดา
1337. 
ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ทุกท่านสมัครเข้าร่วมโครงการ EDU-Publication Clinic 299 คนอ่าน
19 ม.ค. 55
16:02 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1338. 
ด่วน ! ขยายวันรับสมัครเข้าร่วมโครงการ EDU-Publiction Clinic และอบรมปฏิบัติการแบบเข้ม 336 คนอ่าน
18 ม.ค. 55
10:55 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1339. 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครทุนสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 211 คนอ่าน
17 ม.ค. 55
10:06 น.
1340. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Publication Clinic และอบรมปฏิบัติการแบบเข้ม 282 คนอ่าน
16 ม.ค. 55
16:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1341. 
>>>สวัสดีวันครู<<< 286 คนอ่าน
16 ม.ค. 55
10:41 น.
อาจารย์รัชพล
1342. 
่กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2544-2555 สมด.ประถม 282 คนอ่าน
11 ม.ค. 55
12:22 น.
อาจารย์นัยนา
1343. 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญส่งบทความ และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 5 (ICER 2012) 297 คนอ่าน
9 ม.ค. 55
10:40 น.
1344. 
ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยเฉพาะทางประจำปี 2554 234 คนอ่าน
4 ม.ค. 55
14:59 น.
1345. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการเนื่องในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2555 222 คนอ่าน
4 ม.ค. 55
10:15 น.
1346. 
สำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) 290 คนอ่าน
4 ม.ค. 55
10:11 น.
1347. 
รายงานภาระงานในการปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาปฎิบัติจริงของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 271 คนอ่าน
28 ธ.ค. 54
09:39 น.
1348. 
สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2555 219 คนอ่าน
28 ธ.ค. 54
09:27 น.
1349. 
สมาคมเครือข่ายไทยเพื่อการศึกษาวิจัย ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศของกลุ่มสมาชิกเครือข่าย Asia-Pacific Advanced Nerwork : APAN ครั้งที่ 33 216 คนอ่าน
26 ธ.ค. 54
13:14 น.
1350. 
E-Saan Software Park จัดอบรม 9 หลักสูตร 303 คนอ่าน
8 ธ.ค. 54
15:41 น.
1351. 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญส่งผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 13 293 คนอ่าน
8 ธ.ค. 54
11:00 น.
1352. 
โครงการเพิ่มผลงานการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (KKU Publication clinic) 310 คนอ่าน
1 ธ.ค. 54
15:35 น.
1353. 
ขอความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ของคณะ ประจำปีงบประมาณ 2554 280 คนอ่าน
30 พ.ย. 54
12:49 น.
1354. 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังการชี้แจ้ง และประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มพูนผลงานการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (KKU Publication clinic) 271 คนอ่าน
30 พ.ย. 54
12:49 น.
1355. 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวด 251 คนอ่าน
30 พ.ย. 54
12:23 น.
1356. 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2555 248 คนอ่าน
28 พ.ย. 54
11:24 น.
1357. 
ประชาสัมพันธ์วารสารวิจัย มข. ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 295 คนอ่าน
14 พ.ย. 54
15:53 น.
1358. 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการประจำปี 2555 219 คนอ่าน
14 พ.ย. 54
11:47 น.
1359. 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2555 214 คนอ่าน
14 พ.ย. 54
11:44 น.
1360. 
ประชานสัมพันธ์รางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ประจำปี 2554 284 คนอ่าน
10 พ.ย. 54
10:38 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1361. 
ด่วนที่สุด ! แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องอบรม Lesson Study Approach จาก 1368 เป็นห้อง 1507 ชั้น 5 ค่ะ 295 คนอ่าน
8 พ.ย. 54
21:46 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1362. 
ด่วนที่สุด ! ขอเรียนเชิญคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตฯ ทุกท่านเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Lesson Study Approach 265 คนอ่าน
7 พ.ย. 54
12:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1363. 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7 242 คนอ่าน
2 พ.ย. 54
17:20 น.
1364. 
กลุ่มสารสนเทศและวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา 298 คนอ่าน
2 พ.ย. 54
17:17 น.
1365. 
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมวิชาการ สกว.วิจัยตามรอยพระยุคบาท: สร้างสรรค์ปัญญา เพื่อพัฒนาประเทศ 275 คนอ่าน
2 พ.ย. 54
17:13 น.
1366. 
ประชาสัมพันธ์บริการสารสนเทศเลือกสรร เพื่อช่วยเหลือสนับสนนด้านการเรียนการสอนและวิจัย 223 คนอ่าน
2 พ.ย. 54
17:13 น.
1367. 
ขอเชิญชวน เข้าร่วมฟังการชี้แจง ประชาสัมพันธ์ และการเปิดตัววารสารวิจัย มข. รูปแบบใหม่ 292 คนอ่าน
2 พ.ย. 54
11:02 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1368. 
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอเชิญบุคลากรที่สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร Journal of English Studies 283 คนอ่าน
1 พ.ย. 54
10:25 น.
1369. 
สภาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 279 คนอ่าน
1 พ.ย. 54
10:23 น.
1370. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี 275 คนอ่าน
1 พ.ย. 54
10:12 น.
1371. 
ขอเรียนเชิญร่วมพิธีประดิษฐานองค์พระพุทธวิโมกข์ ณ ศาลาธรรม 306 คนอ่าน
27 ต.ค. 54
08:20 น.
อาจารย์รัชพล
1372. 
นักเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ได้รับทุนอุดหนุนการสร้างโปรแกรม 215 คนอ่าน
25 ต.ค. 54
20:39 น.
อาจารย์มงคล
1373. 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 13 223 คนอ่าน
18 ต.ค. 54
10:29 น.
1374. 
อบรมซอฟต์แวร์บริหารจัดการเว็บไซต์สำเร็จรูป WORDPRESS 272 คนอ่าน
13 ต.ค. 54
14:57 น.
1375. 
ประชาสัมพันธ์ เข้าอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Access2010 หลักสูตร การออกแบบเว็บไซต์อย่างมืออาชีพ 292 คนอ่าน
13 ต.ค. 54
11:38 น.
1376. 
ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติด้านการวิจัย จัดโดยสมาคมส่งเสริมการวิจัย 215 คนอ่าน
13 ต.ค. 54
11:27 น.
1377. 
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ระดับประถมศึกษา 296 คนอ่าน
12 ต.ค. 54
08:25 น.
อาจารย์นัยนา
1378. 
ศุกร์ที่ 7 ต.ค. 54 ขอเรียนเชิญอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตทุกท่านร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 302 คนอ่าน
6 ต.ค. 54
14:10 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1379. 
มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ ขอเชิญการส่งผลงานการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 50 225 คนอ่าน
6 ต.ค. 54
13:21 น.
1380. 
แบบฟอร์มทุนอุดหนุนทั่วไป มข. ปีงบประมาณ 2556 270 คนอ่าน
4 ต.ค. 54
08:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1381. 
ด่วนที่สุด! ขอเรียนเชิญอาจารย์ทุกท่านส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป จาก มข. ประจำปีงบประมาณ 2556 294 คนอ่าน
4 ต.ค. 54
08:19 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1382. 
กำหนดการเชิญประชุมนักวิจัยสถาบัน ตามโครงการพัฒนานักวิจัยสถาบันฯ มข. 2555 290 คนอ่าน
1 ต.ค. 54
18:39 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1383. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรม เซ็นทารา โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอ 212 คนอ่าน
29 ก.ย. 54
12:32 น.
1384. 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทิศทางการวิจัยเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาระบบการศึกษาชาติ 224 คนอ่าน
29 ก.ย. 54
12:29 น.
1385. 
เผยแพร่บรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 2554 และทำเนียบการวิจัย 2554 สภาวิจัยแห่งชาติ 239 คนอ่าน
29 ก.ย. 54
12:23 น.
1386. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสถานฑูตอเมริกาและสมาชิกลุ่ม Voicrd of Asia Committee 297 คนอ่าน
29 ก.ย. 54
12:18 น.
1387. 
การประชุมวิชาการ Bimonthly Laser Meeting ครั้งที่ 2/2554 คณะทันตแพทย์ มข. 287 คนอ่าน
29 ก.ย. 54
12:11 น.
1388. 
โรงเรียนเทศบาล3 (ยมราชสามัคคี) เยี่ยมชมการจัดการศึกษาโครงการIEC ที่สาธิตฯมอดินแดงระดับประถม 282 คนอ่าน
22 ก.ย. 54
16:24 น.
อาจารย์นัยนา
1389. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2554 217 คนอ่าน
21 ก.ย. 54
11:30 น.
1390. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2012 260 คนอ่าน
21 ก.ย. 54
11:27 น.
1391. 
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะประจำปีของสาขาวิชาศิลปศึกษา 294 คนอ่าน
12 ก.ย. 54
17:44 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1392. 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "ตลาดนัดนักวิจัย" ณ. ห้องประชุมสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี 225 คนอ่าน
12 ก.ย. 54
15:24 น.
1393. 
ขอเรียนเชิญร่วมเสวนาวิจัย เรื่อง เขียนบทความอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ณ. ห้องประชุมสัจจา 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 305 คนอ่าน
12 ก.ย. 54
15:18 น.
1394. 
การประชุมวิชาการด้านธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน ครั้งที่ 5 223 คนอ่าน
8 ก.ย. 54
14:21 น.
1395. 
การประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2554 ในหัวข้อ "อาเซียนมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ กับอนาคตประเทศไทย" 315 คนอ่าน
7 ก.ย. 54
12:59 น.
1396. 
การจัดสอบไล่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2554 304 คนอ่าน
3 ก.ย. 54
11:19 น.
นางไพพิทักษ์
1397. 
วารสารประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 217 คนอ่าน
26 ส.ค. 54
15:38 น.
1398. 
ประกาศขยายกำหนดวันรับบทคัดย่อ และขอชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICAEDA 2011 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 336 คนอ่าน
26 ส.ค. 54
14:55 น.
1399. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ 215 คนอ่าน
26 ส.ค. 54
14:52 น.
1400. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน และการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) 229 คนอ่าน
25 ส.ค. 54
16:46 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1401. 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 274 คนอ่าน
24 ส.ค. 54
17:08 น.
1402. 
ขอเชิญเข้าร่วมหรือนำเสนอผลงานในงานสัมมนาวิชาการ การศึกษาเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 253 คนอ่าน
19 ส.ค. 54
16:49 น.
1403. 
ด่วนที่สุด! พรุ่งนี้ 18 ส.ค. 54 เวลา 13.30-16.00 น. ขอเชิญประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อร่างประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555-2558 229 คนอ่าน
18 ส.ค. 54
11:57 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1404. 
ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการเสวนา เรื่อง จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการฯ 292 คนอ่าน
18 ส.ค. 54
09:27 น.
1405. 
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Teacher Development in 21 Century 233 คนอ่าน
15 ส.ค. 54
09:44 น.
1406. 
...สพฐ.เปิดสอบข้าราชการหลายตำแหน่ง ภายในวันจันทร์ที่15 ส.ค.54... 322 คนอ่าน
12 ส.ค. 54
06:12 น.
อาจารย์รัชพล
1407. 
ARS LONGA VITA BREVIS : The 24th Art Exhibition by Art Education KKU. 279 คนอ่าน
12 ส.ค. 54
02:30 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1408. 
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์สำนักงาน 220 คนอ่าน
11 ส.ค. 54
17:01 น.
นางอรณี
1409. 
พิธีเปิดโครงการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย ปีการศึกษา 2554 ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 318 คนอ่าน
9 ส.ค. 54
00:00 น.
อาจารย์ ดร.รมย์วรินทร์
1410. 
กำหนดการปฐมนิเทศนักวิจันสถาบัน 285 คนอ่าน
5 ส.ค. 54
17:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1411. 
ประกาศรายชื่อนักวิจัยสถาบัน 282 คนอ่าน
5 ส.ค. 54
17:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1412. 
ด่วนที่สุด การตรวจสอบสถานะ/แก้ไข ในการขอทุน วช. 15 กลุ่มเร่งด่วน ในระบบ NRPM 223 คนอ่าน
5 ส.ค. 54
09:30 น.
1413. 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มวิชา 3 กลุ่มวิชา คณะศึกษาศาสตร์ 224 คนอ่าน
4 ส.ค. 54
11:03 น.
1414. 
หลักเกณฑ์การพิจารณาสนับสนุนงบประมาณการวิจัยมุมมองของผู้สนับสนุนงบประมาณ 290 คนอ่าน
31 ก.ค. 54
17:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1415. 
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลในระบบ NRPM (15 กลุ่มเรื่อง) 221 คนอ่าน
31 ก.ค. 54
17:34 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1416. 
ขอเชิญเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมแสดงนิทรรศการงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2555 216 คนอ่าน
28 ก.ค. 54
10:36 น.
1417. 
สภาวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศอินเดียรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ระหว่างไทย-อินเย ประจำปี 2555 272 คนอ่าน
28 ก.ค. 54
10:33 น.
1418. 
ขอเชิญอบรม โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสายสนับสนุน 272 คนอ่าน
27 ก.ค. 54
14:23 น.
1419. 
ขอ e-office อ.พรพิทักษ์ จะริรัมย์ 224 คนอ่าน
26 ก.ค. 54
20:03 น.
1420. 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการชี้แจงการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2555 251 คนอ่าน
26 ก.ค. 54
11:47 น.
1421. 
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสายสนับสนุน 248 คนอ่าน
25 ก.ค. 54
14:31 น.
1422. 
ด่วนที่สุด! การเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอโครงการและรับข้อแนะนำในการปรับปรุงโครงการวิจัย 15 กลุ่มเรื่องเร่งด่วนของ วช. 275 คนอ่าน
22 ก.ค. 54
13:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1423. 
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสายสนับสนุน 304 คนอ่าน
22 ก.ค. 54
11:32 น.
1424. 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม 305 คนอ่าน
20 ก.ค. 54
16:30 น.
1425. 
ประกาศการรับโครงการวิจัยที่เสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2555 276 คนอ่าน
20 ก.ค. 54
16:23 น.
1426. 
ด่วนที่สุด! แจ้งกำหนดวันส่งใบสมัครวิจัยสถาบัน 2555 ทุนประเภทที่ 2 (ก) และ (ข) 283 คนอ่าน
13 ก.ค. 54
16:26 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1427. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 269 คนอ่าน
13 ก.ค. 54
10:23 น.
1428. 
มอบวารสาร "พวงครามวิจัยสาร" 273 คนอ่าน
13 ก.ค. 54
10:11 น.
1429. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2554 222 คนอ่าน
13 ก.ค. 54
10:01 น.
1430. 
ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทคัดย่อขนาดยาวผลงานวิจัย/สร้างสรรค์เพื่อนำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ"ศิลปากรวิจัยแ 301 คนอ่าน
13 ก.ค. 54
09:43 น.
1431. 
ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม และโปรดเผยแพร่ข่าวการอบรม 367 คนอ่าน
13 ก.ค. 54
09:29 น.
1432. 
ด่วนที่สุด! แจ้งเปลี่ยนแปลงวันรับสมัครวิจัยสถาบัน 2555 ทุนประเภทที่ 2 (ก) และ (ข) 292 คนอ่าน
8 ก.ค. 54
13:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1433. 
ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2555 (15 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน) 310 คนอ่าน
7 ก.ค. 54
17:42 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1434. 
ทุนอุดหนุนการแปลบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับอาจารย์และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 317 คนอ่าน
7 ก.ค. 54
17:33 น.
นายจักรพงษ์
1435. 
ร่วมชมขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา 321 คนอ่าน
7 ก.ค. 54
16:09 น.
อาจารย์นภาพร
1436. 
คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง อนุมัติให้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มวิชา ทั้ง 3 กลุ่มวิชา คณะศึกษาศาสตร์ 316 คนอ่าน
7 ก.ค. 54
09:48 น.
1437. 
แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อเสนอโครงการ (15 เรื่องเร่งด่วน วช.) 336 คนอ่าน
6 ก.ค. 54
17:45 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1438. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554 (Thailand Research Expo 2011) 258 คนอ่าน
6 ก.ค. 54
10:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1439. 
ขอเชิญร่วมประชุมนานาชาติ "Reaching All Learners: The Challenge of Diversity" 243 คนอ่าน
6 ก.ค. 54
09:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1440. 
แก้ไขประกาศ--เชิญคณาจารย์สมัครเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ" 332 คนอ่าน
6 ก.ค. 54
09:55 น.
นายจักรพงษ์
1441. 
ขอเรียนเชิญบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมประชุมโครงการวิจัยสถาบัน มข. ประจำปีงบประมาณ 2555 298 คนอ่าน
5 ก.ค. 54
16:17 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1442. 
ขอเรียนเชิญสมัครโครงการวิจัยสถาบัน มข. ประจำปีงบประมาณ 2555 298 คนอ่าน
5 ก.ค. 54
16:02 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1443. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย วช. (15 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน) 218 คนอ่าน
5 ก.ค. 54
16:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1444. 
ขอเรียนเชิญประชุมวิชาการ "จุดเปลี่ยนประเทศไทย: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" 298 คนอ่าน
4 ก.ค. 54
14:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1445. 
ประชาสัมพันธ์การอบรรมวิเคราะห์ข้อมูล Analysis of Just-About-Right Data และการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 265 คนอ่าน
4 ก.ค. 54
14:50 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1446. 
การส่ง Concept paper ข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2555 316 คนอ่าน
28 มิ.ย. 54
16:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1447. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย วช. (15 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน) 275 คนอ่าน
28 มิ.ย. 54
14:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1448. 
การจัดนิทรรศการและเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม"แคนกับภูมิปัญญาอีสานด้านดนตรีและศิลปะการแสดง" 216 คนอ่าน
23 มิ.ย. 54
16:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1449. 
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. 265 คนอ่าน
21 มิ.ย. 54
16:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1450. 
ขอเชิญร่วมเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมแสดงนิทรรศการงานวันนักประดิษฐ์ภูมิภาค 301 คนอ่าน
21 มิ.ย. 54
16:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1451. 
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่ 298 คนอ่าน
21 มิ.ย. 54
16:06 น.
นางสาวแสงทอง
1452. 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ค่าย 3 305 คนอ่าน
21 มิ.ย. 54
15:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1453. 
สถาบันพัฒนานักวิจัยแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ "หลักการเขียนบทสรุปผู้บริหารและบทคัดย่อที่เป็นสากล" 269 คนอ่าน
21 มิ.ย. 54
15:26 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1454. 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2555 281 คนอ่าน
21 มิ.ย. 54
14:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1455. 
ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการหรืองานวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารม.ศิลปากร 242 คนอ่าน
21 มิ.ย. 54
13:59 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1456. 
ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัยด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 254 (สมศ.) 268 คนอ่าน
9 มิ.ย. 54
10:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1457. 
Call for Papers--คณะศึกษาศาสตร์ เชิญส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิจัยนานาชาติ "ICER 2011" 297 คนอ่าน
7 มิ.ย. 54
14:00 น.
นายจักรพงษ์
1458. 
ขอเรียนเชิญประชุม 246 คนอ่าน
1 มิ.ย. 54
06:59 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1459. 
ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการศึุกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2554 224 คนอ่าน
30 พ.ค. 54
09:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1460. 
ธรรมศาสตร์จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการสอนภาษาอังกฤษ "Voice in ELT" 276 คนอ่าน
26 พ.ค. 54
14:40 น.
นายจักรพงษ์
1461. 
มรภ. นครปฐม จัดประชุมวิชาการระดับชาติ "75 ปี จากโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่ยอน่างยั่งยืน" 276 คนอ่าน
26 พ.ค. 54
14:37 น.
นายจักรพงษ์
1462. 
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา 259 คนอ่าน
24 พ.ค. 54
11:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1463. 
รับสมัครทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สำหรับอาจารย์อาวุโสมหาวิทยาลัยขอนแก่น 315 คนอ่าน
11 พ.ค. 54
13:36 น.
นายจักรพงษ์
1464. 
รับสมัครทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 303 คนอ่าน
11 พ.ค. 54
13:33 น.
นายจักรพงษ์
1465. 
ขอเชิญอบรม ฟรี! โครงการพัฒนาเทคนิคการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน รุ่นที่ 7 272 คนอ่าน
4 พ.ค. 54
17:26 น.
นายจักรพงษ์
1466. 
การส่งผลงานการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554" (Thailand Research Expo 2011) 221 คนอ่าน
28 เม.ย. 54
18:15 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1467. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัย 243 คนอ่าน
28 เม.ย. 54
18:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1468. 
ประชุมวิชาการนานาชาติ "One Health Concept" คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. 228 คนอ่าน
28 เม.ย. 54
15:12 น.
นายจักรพงษ์
1469. 
ประชุมวิชาการ "Transnational Education: Strtegies, Gain amd Concerns" ที่เกาหลี 265 คนอ่าน
28 เม.ย. 54
13:34 น.
นายจักรพงษ์
1470. 
NIDA ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ 226 คนอ่าน
28 เม.ย. 54
13:24 น.
นายจักรพงษ์
1471. 
อาจารย์ศูนย์วิจัยออทิสติกนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมระดับชาติ 312 คนอ่าน
27 เม.ย. 54
13:36 น.
อาจารย์ฤกษ์
1472. 
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุม The IFSCC 2011 Conference 225 คนอ่าน
8 เม.ย. 54
19:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1473. 
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายภัตตราหารเพล สรงน้ำพระโรจนปัญญา และรดน้ำขอพรผู้อาวุโส 297 คนอ่าน
7 เม.ย. 54
16:52 น.
นางสาวจรัสศรี
1474. 
ความภาคภูมิใจของเรา(สาธิตศึกษาศาสตร์)(คะแนน O-NET สูงสุดของประเทศ) 350 คนอ่าน
7 เม.ย. 54
15:08 น.
อาจารย์วรเทพ
1475. 
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ "เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 5" 217 คนอ่าน
21 มี.ค. 54
19:09 น.
อาจารย์อาพร
1476. 
ขอเชิญร่วมพิธีอุปสมบท ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ (อ.ขนุน) 293 คนอ่าน
21 มี.ค. 54
04:08 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1477. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ 229 คนอ่าน
18 มี.ค. 54
18:34 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1478. 
นักเรียนสาธิตฯ ศศ. ได้รับทุน กพ. 284 คนอ่าน
17 มี.ค. 54
11:42 น.
1479. 
...คุณครูขอร้อง... 276 คนอ่าน
10 มี.ค. 54
13:52 น.
อาจารย์รัชพล
1480. 
การทุนสนับสนุนทุนวิจัยและทุนวิทยานิพนะ์เกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ ประจำปี พ.ศ.2554 315 คนอ่าน
4 มี.ค. 54
20:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1481. 
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ "ราชพฤกษ์วิชาการ" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2554 302 คนอ่าน
4 มี.ค. 54
19:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1482. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกรับสมัครนักเรียนระดับอนุบาล 293 คนอ่าน
24 ก.พ. 54
17:52 น.
อาจารย์ฤกษ์
1483. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2554 220 คนอ่าน
24 ก.พ. 54
12:54 น.
อาจารย์อาพร
1484. 
ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ จาก หนูดี (วนิษา เรซ) 299 คนอ่าน
16 ก.พ. 54
00:01 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1485. 
กิจกรรมจิตสาธารณะ ของนักเรียนยูนิทเอฟ 227 คนอ่าน
15 ก.พ. 54
14:03 น.
อาจารย์นุชนาฎ
1486. 
เก็บตก OD 2554 / 4 271 คนอ่าน
15 ก.พ. 54
04:37 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1487. 
เก็บตก OD 2554 / 3 223 คนอ่าน
15 ก.พ. 54
04:34 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1488. 
เก็บตก OD 2554 / 2 283 คนอ่าน
15 ก.พ. 54
04:33 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1489. 
เก็บตก OD 2554 / 1 292 คนอ่าน
15 ก.พ. 54
04:30 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1490. 
การประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนสาธิตฯ(มอดินแดง)ระดับประถม 313 คนอ่าน
14 ก.พ. 54
13:11 น.
อาจารย์นัยนา
1491. 
ความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง .."รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2553" 310 คนอ่าน
11 ก.พ. 54
21:56 น.
อาจารย์คนึงนิจ
1492. 
ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอใน Thailand Research Symposium 2011 219 คนอ่าน
10 ก.พ. 54
15:46 น.
นางสาวมธุรส
1493. 
กิจกรรม open class 224 คนอ่าน
8 ก.พ. 54
14:32 น.
อาจารย์นภาพร
1494. 
นักศึกษาปริญญาเอกบริหารการศึกษาเสนองานวิชาการที่สหรัฐอเมริกา มีค.-เมย.54 277 คนอ่าน
7 ก.พ. 54
12:41 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
1495. 
รับสมัครนักเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับอนุบาล 231 คนอ่าน
4 ก.พ. 54
12:28 น.
นายนิสิต
1496. 
กิจกรรมนักเรียนศูนย์วิจัยออทิสติก ประจำเดือนมกราคม ที่ผ่านมา 293 คนอ่าน
2 ก.พ. 54
16:04 น.
อาจารย์ฤกษ์
1497. 
ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัยค่ะ 294 คนอ่าน
2 ก.พ. 54
11:10 น.
อาจารย์อาพร
1498. 
สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอสร้างคอม ศึกษาดูงานที่ ร.ร.สาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถม วันที่25ม.ค.54 287 คนอ่าน
26 ม.ค. 54
12:11 น.
อาจารย์รัชพล
1499. 
กิจกรรมเข้าค่าย 54 โรงเรียนสาธิตฯ อนุบาล 271 คนอ่าน
25 ม.ค. 54
12:00 น.
นายนิสิต
1500. 
เปิดอาชาบำบัด สำหรับเด็กพิเศษ 371 คนอ่าน
24 ม.ค. 54
10:27 น.
อาจารย์ศักดาเดช
1501. 
กิจกรรมช่วงเดือนมกราคม 272 คนอ่าน
21 ม.ค. 54
15:58 น.
อาจารย์ประกายฝน
1502. 
ขอแสดงความยินดีกับ อ.วายุ กาญจนศร เนื่องในพิธีมงคลสมรส ด้วยครับ 318 คนอ่าน
20 ม.ค. 54
10:53 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1503. 
รายชื่อบุคลากรดีเด่นที่ได้รับโล่เกียรติคุณเนื่องในโอกาสวันครู ปีการศึกษา 2553 317 คนอ่าน
14 ม.ค. 54
15:46 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
1504. 
ประชาสัมพันธ์ข่าวจากศูนย์วิจัยออทิสติก 284 คนอ่าน
12 ม.ค. 54
16:57 น.
อาจารย์อาพร
1505. 
...ขอเชิญชมการแข่งกีฬาสีสาธิตประถมศึกษาศาสตร์13-14ม.ค.54... 314 คนอ่าน
12 ม.ค. 54
09:58 น.
อาจารย์รัชพล
1506. 
ปฏิทินโรงเรียนสาธิตอนุบาล ม.ค. - เม.ย. 2554 254 คนอ่าน
11 ม.ค. 54
12:09 น.
นายนิสิต
1507. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "หลักการออกแบบการวิจัยและการเลือกใช้สถิติวิเคราะห์" 255 คนอ่าน
10 ม.ค. 54
11:58 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1508. 
จักรยานแรลลี่วิชาการ ครั้งที่ 8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 328 คนอ่าน
7 ม.ค. 54
14:42 น.
อาจารย์ภัทรพงษ์
1509. 
จักรยานแรลลี่วิชาการ ครั้งที่ 8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 273 คนอ่าน
7 ม.ค. 54
14:38 น.
อาจารย์ภัทรพงษ์
1510. 
เรื่อง ขอคำยืนยันการใช้สิทธิ์สวัสดิการเพื่อให้บุตรเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 309 คนอ่าน
6 ม.ค. 54
13:14 น.
นายนิสิต
1511. 
เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4 286 คนอ่าน
29 ธ.ค. 53
09:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1512. 
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม 223 คนอ่าน
29 ธ.ค. 53
09:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1513. 
ขอเชิิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554 278 คนอ่าน
28 ธ.ค. 53
10:14 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1514. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกมีข่าวรับสมัครมาฝากประชาสัมพันธ์ค่ะ 283 คนอ่าน
27 ธ.ค. 53
10:19 น.
อาจารย์อาพร
1515. 
“สารสานใจ” สารจากคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ แทนการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2553 225 คนอ่าน
17 ธ.ค. 53
14:23 น.
นายจักรพงษ์
1516. 
โครงการปลูกป่าถวายพ่อแห่งแผ่นดิน ในวันที่ 17 ธ.ค. 53 297 คนอ่าน
16 ธ.ค. 53
12:24 น.
นายนิสิต
1517. 
เด็ก ป.1-2 พูดฝรั่งได้ไหม?...เด็ก โครงการ IEC เจ๋งแค่ไหน..งานนี้มีคำตอบครับ 275 คนอ่าน
15 ธ.ค. 53
19:52 น.
อาจารย์ปรัชญ์ธวีฐ์
1518. 
กิจกกรมเดิน - วิ่ง เทิดพระเกียรติ 5 ธ.ค. 53 304 คนอ่าน
2 ธ.ค. 53
13:03 น.
นายนิสิต
1519. 
ฝากประชาสัมพันธ์ โครงการดีๆ ที่จะมาจัดที่ ตึกเพียร มข. 17-18 ธ.ค. นี้ครับ 281 คนอ่าน
30 พ.ย. 53
23:30 น.
อาจารย์ปรัชญ์ธวีฐ์
1520. 
ตามรอย...ศึกษาศาสตร์ทัศนาเมืองตรัง-เืมืองนครศรีธรรมราช 297 คนอ่าน
30 พ.ย. 53
18:55 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุภูมิ
1521. 
บรรยากาศเมืองคอน 2 224 คนอ่าน
30 พ.ย. 53
15:05 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1522. 
บรรยากาศเมืองคอน 1 216 คนอ่าน
30 พ.ย. 53
14:56 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1523. 
เก็บตก ศึกษาดูงาน เมืองคอน 1 221 คนอ่าน
30 พ.ย. 53
14:55 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1524. 
บรรยากาศอันดามัน จ.ตรัง 3 228 คนอ่าน
30 พ.ย. 53
14:31 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1525. 
บรรยากาศอันดามัน จ.ตรัง 2 305 คนอ่าน
30 พ.ย. 53
14:27 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1526. 
บรรยากาศอันดามัน จ.ตรัง 1 221 คนอ่าน
30 พ.ย. 53
14:18 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1527. 
เก็บตก ศึกษาดูงาน เมืองตรัง 3 222 คนอ่าน
30 พ.ย. 53
14:17 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1528. 
เก็บตก ศึกษาดูงาน เมืองตรัง 2 256 คนอ่าน
30 พ.ย. 53
14:16 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1529. 
เก็บตก ศึกษาดูงาน เมืองตรัง 1 255 คนอ่าน
30 พ.ย. 53
14:14 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1530. 
ขอเชิญร่วมงาน SATIT OPEN HOUSE 40 ปี 337 คนอ่าน
23 พ.ย. 53
18:12 น.
อาจารย์มงคล
1531. 
โควตาแพทย์ มข.54 285 คนอ่าน
23 พ.ย. 53
18:10 น.
อาจารย์มงคล
1532. 
เรียนเชิญร่วมงานพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันคล้ายวันเปิดศูนย์วิจัยออทิสติก 288 คนอ่าน
23 พ.ย. 53
12:18 น.
อาจารย์ฤกษ์
1533. 
นร.ออทิสติกได้สามเหรียญเงิน ว่ายน้ำ 272 คนอ่าน
22 พ.ย. 53
10:54 น.
อาจารย์ศักดาเดช
1534. 
ข่าวดีสำหรับนักวิจัย เปิดแล้ว!!! คลินิกให้คำปรึกษา "การขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" 274 คนอ่าน
17 พ.ย. 53
16:53 น.
นายจักรพงษ์
1535. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับ ท่านผอ.สทศ.คนใหม่ 325 คนอ่าน
17 พ.ย. 53
12:38 น.
อาจารย์อาพร
1536. 
กองทุน รศ.ระจิต ตรีพุทธรัตน์ 295 คนอ่าน
16 พ.ย. 53
21:33 น.
นางสาวจรัสศรี
1537. 
เรียนเชิญเข้าฟังบรรยายในหัวข้อ "Integrity of Research และ Academic Ranking" 283 คนอ่าน
15 พ.ย. 53
13:30 น.
1538. 
ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2554 293 คนอ่าน
14 พ.ย. 53
20:08 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1539. 
ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการเนื่องในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2554 243 คนอ่าน
13 พ.ย. 53
18:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1540. 
นร.ออทิสติกขี่ม้าโชว์ผู้ว่าฯขอนแก่น 314 คนอ่าน
12 พ.ย. 53
11:57 น.
อาจารย์ศักดาเดช
1541. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการประจำปี 2554 287 คนอ่าน
9 พ.ย. 53
15:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1542. 
ขอเรียนเชิญฟังบรรยายพิเศษ 290 คนอ่าน
9 พ.ย. 53
15:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1543. 
English Camp 2010 สาธิตประถมศึกษาศาสตร์ 276 คนอ่าน
4 พ.ย. 53
13:11 น.
อาจารย์รัชพล
1544. 
ด่วน! ฟรี! รับสมัครผู้สนใจเรียนภาษาจีน 22 พ.ย. 53-13 ม.ค. 54 219 คนอ่าน
2 พ.ย. 53
14:31 น.
นายจักรพงษ์
1545. 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะศึกษาศาสตร์) ระดับมัธยมศึกษาร่วมสมทบบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 297 คนอ่าน
30 ต.ค. 53
23:48 น.
อาจารย์สุเนตร
1546. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัย และแสดงผลงานทางวิชาการฯ 217 คนอ่าน
11 ต.ค. 53
13:45 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1547. 
เชิญฟังบรรยาย "การปรับเงินเดือนเข้าสู่ระบบแท่งเงินเดือน" 12 ต.ค. 53 ณ ห้องสายสุรี จุติกุล 300 คนอ่าน
11 ต.ค. 53
09:16 น.
นายจักรพงษ์
1548. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่สังกัดคณะฯ/โรงเรียนสาธิตฯ ทุกท่าน ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต เนืองในโอกาสเกษียณอายุราชการ คณะศึกษาศาสตร์ มข. 304 คนอ่าน
25 ก.ย. 53
17:40 น.
นางสาววารุณี
1549. 
ข่าวดี! ทำ passport ที่ขอนแก่นได้แล้ว 275 คนอ่าน
24 ก.ย. 53
14:27 น.
นายจักรพงษ์
1550. 
งานมุฑิตาจิต กลุ่มวิชาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 302 คนอ่าน
24 ก.ย. 53
12:17 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี
1551. 
การเสนอเอกสารเชิงหลักการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนอุดหนุนการวิจัยจาก วช. 271 คนอ่าน
21 ก.ย. 53
10:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1552. 
อาจารย์โรงเรียนสาธิตชนะเลิศการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนนแก่น. 258 คนอ่าน
20 ก.ย. 53
14:25 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
1553. 
ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในการประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ มข. 2554 220 คนอ่าน
17 ก.ย. 53
15:08 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1554. 
ขอเชิญชวน นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมส่งผลงานหนังสั้นเข้าประกวดในหัวขอ มหัศจรรย์แห่งรัก 282 คนอ่าน
17 ก.ย. 53
10:39 น.
นางสาวกัญณภัทร
1555. 
สาขาวิชาพลศึกษาสัมมนาการทำ มคอ.3 และการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 224 คนอ่าน
15 ก.ย. 53
21:12 น.
อาจารย์ ดร.วายุ
1556. 
ปฏิทินโรงเรียนสาธิตอนุบาล ก.ย.-ต.ค. 53 274 คนอ่าน
15 ก.ย. 53
15:08 น.
นายนิสิต
1557. 
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดตั้ง "กลุ่มวิจัยEWEC" 284 คนอ่าน
15 ก.ย. 53
11:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1558. 
ประชาสัมพัน 211 คนอ่าน
15 ก.ย. 53
10:37 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1559. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สกอ. 272 คนอ่าน
15 ก.ย. 53
10:33 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1560. 
ประชาสัมพันธ์บรรยายพิเศษ "การเขียนบทความวิจัยเพื่อได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร" 283 คนอ่าน
15 ก.ย. 53
10:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1561. 
ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 302 คนอ่าน
14 ก.ย. 53
21:11 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1562. 
กำหนดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 276 คนอ่าน
14 ก.ย. 53
17:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1563. 
ขอเชิญทำบุญผ้าป่าสามัคคี 300 คนอ่าน
14 ก.ย. 53
15:25 น.
อาจารย์สังเวียน
1564. 
215 คนอ่าน
14 ก.ย. 53
15:25 น.
อาจารย์สังเวียน
1565. 
ขอเชิญทำบุญผ้าป่าสามัคคี 213 คนอ่าน
14 ก.ย. 53
15:22 น.
อาจารย์สังเวียน
1566. 
ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 49 รูป เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถานปนาครบรอบ 42 ปี คณะศึกษาศาสตร์ 319 คนอ่าน
12 ก.ย. 53
17:31 น.
นางสาววารุณี
1567. 
รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 298 คนอ่าน
10 ก.ย. 53
16:18 น.
นางนงนภัส
1568. 
ความภาคภูมิใจของเรา(สาธิตศึกษาศาสตร์) 292 คนอ่าน
8 ก.ย. 53
12:50 น.
อาจารย์วรเทพ
1569. 
สาขาพลศึกษา บริการวิชาการแก่ชุมชน 322 คนอ่าน
7 ก.ย. 53
16:53 น.
อาจารย์ ดร.วายุ
1570. 
Autistic NEW ข่าวศูนย์วิจัยออทิสติก 7 ก.ย. 53 268 คนอ่าน
7 ก.ย. 53
14:06 น.
อาจารย์ฤกษ์
1571. 
ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมการอบรมการจัดผ้าประดับอาคารสถานที่ ในวันอาทิตย์ที่ 12 ก.ย. 53 301 คนอ่าน
6 ก.ย. 53
11:10 น.
อาจารย์สุชาติ
1572. 
คนเก่งสาธิตฯ 219 คนอ่าน
6 ก.ย. 53
09:35 น.
อาจารย์นุชนาฎ
1573. 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ 026/2553 เรื่องงดการเรียนการสอน ในวันที่ 10-11 กันยายน 2553 215 คนอ่าน
2 ก.ย. 53
11:57 น.
นางดารุณี
1574. 
ผลการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งนักศึกษาครู "ลูกทุ่งศึกษา มาหานะเธอ" 301 คนอ่าน
1 ก.ย. 53
01:12 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1575. 
PR คณะศึกษาศาสตร์ มข. เยือนถิ่น PR ม.รังสิต และ ม.หอการค้าไทย 306 คนอ่าน
1 ก.ย. 53
01:10 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1576. 
The Geometer’s Sketchpad 301 คนอ่าน
30 ส.ค. 53
17:47 น.
อาจารย์นภาพร
1577. 
อาจารย์โรงเรียนสาธิตได้รับรางวัลการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลสมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มข. 311 คนอ่าน
30 ส.ค. 53
11:55 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
1578. 
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม “ ศิลปะการวางตนของคนทำงานเพื่อการบริการที่มีคุณภาพ ” 305 คนอ่าน
28 ส.ค. 53
09:52 น.
อาจารย์นัยนา
1579. 
เชิญอบรม "ความก้าวหน้าทางวิชาการของอาจารย์" 293 คนอ่าน
24 ส.ค. 53
15:39 น.
อาจารย์ฤกษ์
1580. 
เผยแพร่องค์ความรู้เรื่อง วัฒนธรรมของแต่ละประเทศเพื่อประโยชน์ในการจัดทำความร่วมมือด้านการวิจัย 276 คนอ่าน
24 ส.ค. 53
14:39 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1581. 
เชิญชม และร่วมให้กำลังใจ มหกรรมกีฬาเพื่อบุคคลออทิสติก "ออทิสติกเกม 4" 218 คนอ่าน
23 ส.ค. 53
16:02 น.
อาจารย์ฤกษ์
1582. 
สาขาวิชาสังคมศึกษา จัดโครงการค่ายสิ่งแวดล้อม "ค่ายคบเด็กรักษ์โลก" 296 คนอ่าน
23 ส.ค. 53
12:14 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
1583. 
ลูกทุ่งศึกษา มาหานะเธอ : การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งนักศึกษาครู เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาคณะฯ 288 คนอ่าน
20 ส.ค. 53
13:59 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1584. 
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ CMS:Joomla 298 คนอ่าน
20 ส.ค. 53
08:53 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี
1585. 
พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย 321 คนอ่าน
19 ส.ค. 53
01:39 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1586. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร 217 คนอ่าน
18 ส.ค. 53
20:52 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1587. 
ขอเชิญร่วมการประชุมชั้แจงกรอบการใช้ทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2554 217 คนอ่าน
18 ส.ค. 53
20:51 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1588. 
สัปดาห์วิทย์ 272 คนอ่าน
18 ส.ค. 53
19:48 น.
อาจารย์นเรียน
1589. 
วันแม่แห่งชาติ 278 คนอ่าน
18 ส.ค. 53
19:41 น.
อาจารย์นเรียน
1590. 
นักศึกษาศิลปศึกษา ได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ 302 คนอ่าน
18 ส.ค. 53
13:39 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1591. 
ขอเชิญเลือดสีแสดทุกรุ่นร่วมงาน คืนสู่เหย้าชาวศึกษาศาสตร์ 2553 305 คนอ่าน
16 ส.ค. 53
15:09 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1592. 
ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการศิลปะ ของสาขาวิชาศิลปศึกษา ประจำปี 2553 240 คนอ่าน
16 ส.ค. 53
14:46 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1593. 
วันแม่แห่งชาติ กับน้ำตาแห่งความรัก ความปิติยินดี ล้นห้องประชุมสายสุรี จุติกุล อีกครั้ง 244 คนอ่าน
16 ส.ค. 53
14:40 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1594. 
เ้ปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยย่อยในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ประจำปีงบประมาณ 2555 208 คนอ่าน
13 ส.ค. 53
20:22 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1595. 
สาธิตอนุบาล ประกาศปิดเรียน 211 คนอ่าน
9 ส.ค. 53
11:49 น.
นายนิสิต
1596. 
สิทธิ์เรียนฟรี 15 ปี 225 คนอ่าน
6 ส.ค. 53
08:36 น.
นายนิสิต
1597. 
ขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านสมัครเข้ารับการอบรมระยะสั้น 291 คนอ่าน
4 ส.ค. 53
19:17 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1598. 
Autistic NEW ข่าวศูนย์วิจัยออทิสติก เดือน ก.ค. 53 294 คนอ่าน
2 ส.ค. 53
10:36 น.
อาจารย์ฤกษ์
1599. 
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา เยือนเพื่อนบ้าน ม.ธรรมศาสตร์ และ ม.อัสสัมชัญ 299 คนอ่าน
29 ก.ค. 53
08:19 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1600. 
“นพลักษณ์ : Enneagram การเรียนรู้เพื่อความเข้าใจตนเอง ไปสู่การพัฒนาองค์กร” 305 คนอ่าน
22 ก.ค. 53
01:24 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1601. 
ร่วมชมขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา 297 คนอ่าน
19 ก.ค. 53
17:23 น.
อาจารย์นภาพร
1602. 
โครงการหนูทำงานรอคุณพ่อ - คุณแม่มารับ 309 คนอ่าน
19 ก.ค. 53
10:22 น.
นายนิสิต
1603. 
ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา 274 คนอ่าน
19 ก.ค. 53
10:16 น.
นายนิสิต
1604. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมในงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553" (Thailand Research Expo 2010) 221 คนอ่าน
16 ก.ค. 53
13:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1605. 
ขอเชิญชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาภายใน 302 คนอ่าน
16 ก.ค. 53
09:13 น.
อาจารย์เสถียร
1606. 
ขอเชิญเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 297 คนอ่าน
15 ก.ค. 53
10:33 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1607. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการสร้าง "แบบสอบถาม" ที่มีคุณภาพ (ต่อ) 214 คนอ่าน
15 ก.ค. 53
10:22 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1608. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการสร้าง "แบบสอบถาม" ที่มีคุณภาพ 274 คนอ่าน
15 ก.ค. 53
10:16 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1609. 
ขยายเวลาเปิดรับบทคัดย่อผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ โครงการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ "ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4" 291 คนอ่าน
14 ก.ค. 53
11:38 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1610. 
ขอเชิญชวนและแจ้งการบริการตรวจสุขภาพของคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2553 293 คนอ่าน
13 ก.ค. 53
17:48 น.
นางสาววารุณี
1611. 
ทุนอุดหนุนทำวิทยานิพนธ์ ของบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2553 285 คนอ่าน
8 ก.ค. 53
16:51 น.
นางปิยดา
1612. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการสำนักวิจัย ประจำปี 2553 214 คนอ่าน
7 ก.ค. 53
16:28 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1613. 
ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมในการประชุมวิชาการ 303 คนอ่าน
2 ก.ค. 53
16:20 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1614. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติ 225 คนอ่าน
2 ก.ค. 53
16:16 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1615. 
ขอแจ้งการติดต่อราชการภายนอก หมายเลขโทรศัพท์ 6 ตัว 286 คนอ่าน
29 มิ.ย. 53
10:48 น.
นางสาววารุณี
1616. 
ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ร่วมทดสอบสมรรถภาพทางกาย 282 คนอ่าน
29 มิ.ย. 53
02:03 น.
อาจารย์ ดร.วายุ
1617. 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "สุนทรียสนทนา" โดย ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ 288 คนอ่าน
28 มิ.ย. 53
18:01 น.
นางสาวมธุรส
1618. 
เรียนเชิญส่งผลงานการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553" 289 คนอ่าน
28 มิ.ย. 53
17:58 น.
นางสาวมธุรส
1619. 
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่ 304 คนอ่าน
28 มิ.ย. 53
10:08 น.
นางสาวแสงทอง
1620. 
การนิเทศนักศึกษาปฎิบัติการสอน 226 คนอ่าน
25 มิ.ย. 53
08:10 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1621. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญ ประจำปี 2553 278 คนอ่าน
24 มิ.ย. 53
08:05 น.
นายนิสิต
1622. 
ไหว้ครูอนุบาล 234 คนอ่าน
22 มิ.ย. 53
14:02 น.
นายนิสิต
1623. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การสืบค้นข้อมูลและค่าดัชนีผลกระทบ (Impact Factor) ของงานวิจัยทางการศึกษา 300 คนอ่าน
22 มิ.ย. 53
11:32 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1624. 
Autistic NEW ข่าวศูนย์วิจัยออทิสติก 22 มิ.ย. 53 217 คนอ่าน
22 มิ.ย. 53
08:30 น.
อาจารย์ฤกษ์
1625. 
สัมมนากลุ่มวิชาฯ ภาษา ศิลปะ และสังคม ณ อินเตอร์รีสอร์ท อุดรธานี 3 242 คนอ่าน
21 มิ.ย. 53
01:23 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1626. 
สัมมนากลุ่มวิชาฯ ภาษา ศิลปะ และสังคม ณ อินเตอร์รีสอร์ท อุดรธานี 2 262 คนอ่าน
21 มิ.ย. 53
01:22 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1627. 
สัมมนากลุ่มวิชาฯ ภาษา ศิลปะ และสังคม ณ อินเตอร์รีสอร์ท อุดรธานี 313 คนอ่าน
21 มิ.ย. 53
01:12 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1628. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการเรื่อง "ความเสมอภาคหญิงชาย:สร้างเครือข่าย ขยายความรู้สู่การปฏิบัติ" (ต่อ) 276 คนอ่าน
18 มิ.ย. 53
17:45 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1629. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการเรื่อง "ความเสมอภาคหญิงชาย:สร้างเครือข่าย ขยายความรู้สู่การปฏิบัติ" 286 คนอ่าน
18 มิ.ย. 53
17:41 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1630. 
ประณพน้อมสักการบูชาครู : พิธีไหว้ครู 2553 279 คนอ่าน
18 มิ.ย. 53
02:58 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1631. 
Autistic NEW ข่าวศูนย์วิจัยออทิสติก 17 มิ.ย. 53 259 คนอ่าน
17 มิ.ย. 53
15:03 น.
อาจารย์ฤกษ์
1632. 
ประกาศงดการเรียนการสอนในวันที่ 18 มิถุนายน 2553 และวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2553 209 คนอ่าน
16 มิ.ย. 53
15:37 น.
นางดารุณี
1633. 
ผู้ที่สนใจวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อกล้วยไม้ และวิธีการนำกล้วยไม้ออกจากขวด 246 คนอ่าน
15 มิ.ย. 53
11:20 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
1634. 
พิธีเปิดกิจกรรมรายงานตัวน้องใหม่ และร้องเพลงประจำคณะ ประจำปีการศึกษา 2553 280 คนอ่าน
12 มิ.ย. 53
21:16 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1635. 
เรียนอย่างไร ให้มีความสุข โดย รศ.สมปัต ตัญตรัยรัตน์ 243 คนอ่าน
10 มิ.ย. 53
17:53 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1636. 
ขอเชิญร่วมทำบุญ 213 คนอ่าน
9 มิ.ย. 53
16:49 น.
อาจารย์มันทนา
1637. 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "สะท้อนภาพลักษณ์ให้อยู่ในใจลูกค้า" 258 คนอ่าน
9 มิ.ย. 53
15:19 น.
นางสาวมธุรส
1638. 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบ SCL 279 คนอ่าน
9 มิ.ย. 53
10:59 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
1639. 
ตามรอย.....สัมมนาดูงานลาวใต้ จำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 310 คนอ่าน
8 มิ.ย. 53
20:04 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุภูมิ
1640. 
รายชื่อนักศึกษาวิชา 230330 ภาคปฏิบัติที่ปรับใหม่ 282 คนอ่าน
4 มิ.ย. 53
15:43 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1641. 
Autistic NEW ข่าวศูนย์วิจัยออทิสติก 4 มิ.ย. 53 316 คนอ่าน
4 มิ.ย. 53
11:25 น.
อาจารย์ฤกษ์
1642. 
Autistic NEW ข่าวศูนย์วิจัยออทิสติก 2 มิ.ย. 53 293 คนอ่าน
2 มิ.ย. 53
16:52 น.
อาจารย์ฤกษ์
1643. 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญและรับน้องใหม่ 281 คนอ่าน
2 มิ.ย. 53
12:06 น.
อาจารย์ขนิษฐา
1644. 
บุคลากรสมด.ประถมได้รับเชิญเป็นวิทยากรในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และประเทศสเปน 362 คนอ่าน
2 มิ.ย. 53
10:25 น.
อาจารย์นัยนา
1645. 
หอศิลป์ ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มข. เปิดนิทรรศการ "ลายเส้น เล่นแสง" โดย อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ 313 คนอ่าน
26 พ.ค. 53
21:37 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1646. 
งวดสุดท้าย !!! ทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่4/2553 215 คนอ่าน
21 พ.ค. 53
12:09 น.
นายจักรพงษ์
1647. 
การศึกษาดูงาน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ 275 คนอ่าน
20 พ.ค. 53
14:26 น.
อาจารย์คนึงนิจ
1648. 
ขอเชิญเข้าร่วมในการประชุมวิชาการศิลปกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2 287 คนอ่าน
14 พ.ค. 53
11:44 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1649. 
ผลการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์สอนภาษาไทย ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน 282 คนอ่าน
12 พ.ค. 53
19:23 น.
นายจักรพงษ์
1650. 
เลื่อน !!! การอบรม "การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย" และ Meta Ethnography 276 คนอ่าน
10 พ.ค. 53
15:46 น.
นายจักรพงษ์
1651. 
มศว เดินหน้าพลิกฟ้าพลิกแผ่นดิน 296 คนอ่าน
10 พ.ค. 53
14:21 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา
1652. 
เด็กสาธิต มข. คว้ารางวัลชนะเลิศนักเขียนรุ่นเยาว์ 284 คนอ่าน
10 พ.ค. 53
12:19 น.
อาจารย์วุฒิชัย
1653. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการบ่มเพาะนักวิจัย เพื่อให้สร้างผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ประจำปี 2553 (ครั้งที่2) 278 คนอ่าน
7 พ.ค. 53
13:29 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1654. 
การสมัครขอรับทุนการศึกษาต่างประเทศ และในประเทศ ปีงบประมาณ 2553 220 คนอ่าน
6 พ.ค. 53
15:18 น.
นายจักรพงษ์
1655. 
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English) สำหรับอาจารย์ มข. 261 คนอ่าน
6 พ.ค. 53
10:59 น.
นายจักรพงษ์
1656. 
จัดจ้างทำวิจัย 217 คนอ่าน
4 พ.ค. 53
12:50 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1657. 
จัดจ้างทำวิจัยเรื่อง กรพัฒนารูปและกระบวนการสร้างเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพฯ 261 คนอ่าน
30 เม.ย. 53
12:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1658. 
ขอเชิญร่วมส่งบทความวิชาการ 291 คนอ่าน
30 เม.ย. 53
11:35 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1659. 
โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น เพื่อการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2553 218 คนอ่าน
28 เม.ย. 53
11:40 น.
นายจักรพงษ์
1660. 
ขอประชาสัมพันธ์ นิทรรศการศิลปะภาพวาดและภาพถ่ายร่วมสมัย “ลายเส้น เล่นแสง” ด้วยนะคร้าบบ 283 คนอ่าน
24 เม.ย. 53
22:30 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1661. 
ขอเชิญสั่งซื้อ ม่วงเทพรัตน์ เป็นชื่อพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 230 คนอ่าน
22 เม.ย. 53
00:00 น.
นางดารุณี
1662. 
ขอเชิญสั่งซื้อ ม่วงเทพรัตน์ เป็นชื่อพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 214 คนอ่าน
22 เม.ย. 53
09:18 น.
นางดารุณี
1663. 
ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปี 53 (ทุนพัฒนาข้าราชการ-ศึกษา) จาก สกอ. 297 คนอ่าน
20 เม.ย. 53
13:31 น.
นายจักรพงษ์
1664. 
ทุนรัฐบาลไต้หวัน _ หน้า 3 จาก 3 247 คนอ่าน
20 เม.ย. 53
10:24 น.
นายจักรพงษ์
1665. 
ทุนรัฐบาลไต้หวัน _ หน้า 2 จาก 3 244 คนอ่าน
20 เม.ย. 53
10:24 น.
นายจักรพงษ์
1666. 
ทุนรัฐบาลไต้หวัน _ หน้า 1 จาก 3 215 คนอ่าน
20 เม.ย. 53
10:21 น.
นายจักรพงษ์
1667. 
ทุน ป.โท โดยรัฐบาลอินโดนีเซีย 277 คนอ่าน
20 เม.ย. 53
10:12 น.
นายจักรพงษ์
1668. 
ทุนวิจัย ป.เอก โดยรัฐบาลนิวซีแลนด์ 216 คนอ่าน
20 เม.ย. 53
10:04 น.
นายจักรพงษ์
1669. 
ทุนเรียนปริญญาเอก มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ออสเตรเลีย 219 คนอ่าน
20 เม.ย. 53
10:02 น.
นายจักรพงษ์
1670. 
รับสมัครอาจารย์สอนภาษาและวัฒนธรรมไทย ภาคฤดูร้อน ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ปี 2553-2555 310 คนอ่าน
19 เม.ย. 53
13:31 น.
นายจักรพงษ์
1671. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2553 279 คนอ่าน
19 เม.ย. 53
11:38 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1672. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอฯ 251 คนอ่าน
19 เม.ย. 53
11:36 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1673. 
นักศึกษาป.บัณฑิตชั้นปีที่ 1 ทำพิธีรดน้ำขอพรอาจารย์เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2553 281 คนอ่าน
16 เม.ย. 53
12:37 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
1674. 
ศึกษาศาสตร์ รวมมิตร มุฑิตาจิตกราบอาจารย์ 275 คนอ่าน
11 เม.ย. 53
15:46 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1675. 
ขบวนแห่สงกรานต์ ๒๕๕๓ ศึกษาศาสตร์คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดันสองมาครอง 232 คนอ่าน
10 เม.ย. 53
18:10 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1676. 
นางงามสงกรานต์ศึกษาศาสตร์ ๒๕๕๓ งามไม่แพ้ใคร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดันสองมาครอง 277 คนอ่าน
10 เม.ย. 53
18:00 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1677. 
พิธีทำบุญ รดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2553 327 คนอ่าน
8 เม.ย. 53
17:36 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1678. 
ศูนย์วิจัยออทิสติก จัดงานเสวนาทางวิชาการ 285 คนอ่าน
8 เม.ย. 53
09:54 น.
อาจารย์ฤกษ์
1679. 
ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ ประจำปี 2553 318 คนอ่าน
7 เม.ย. 53
22:03 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1680. 
ความภาคภูมิใจของเรา(สาธิตศึกษาศาสตร์) 270 คนอ่าน
6 เม.ย. 53
11:25 น.
อาจารย์วรเทพ
1681. 
ขอเรียนเชิญเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ 272 คนอ่าน
30 มี.ค. 53
18:16 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1682. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา 212 คนอ่าน
29 มี.ค. 53
13:47 น.
อาจารย์อาพร
1683. 
ขอเชิญร่วมงานสัมมนา "เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 4" 212 คนอ่าน
29 มี.ค. 53
13:45 น.
อาจารย์อาพร
1684. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติของเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2553 หัวข้ 263 คนอ่าน
29 มี.ค. 53
13:08 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1685. 
เชิญคณาจารย์เลือกซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด 308 คนอ่าน
16 มี.ค. 53
10:20 น.
1686. 
เชิญร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก 267 คนอ่าน
12 มี.ค. 53
17:29 น.
อาจารย์ฤกษ์
1687. 
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 281 คนอ่าน
10 มี.ค. 53
15:13 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1688. 
ขอคะแนนปฏิบัติการสอนด่วนที่สุด 283 คนอ่าน
10 มี.ค. 53
10:53 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1689. 
เทศกาลปล่อยแสง ครั้งที่ 6 ตอน คบเด็ก สร้างชาติ 275 คนอ่าน
9 มี.ค. 53
13:10 น.
1690. 
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนใหม่ 301 คนอ่าน
9 มี.ค. 53
12:58 น.
นางสาวแสงทอง
1691. 
ขอเชิญร่วมการสัมมนา "คลิก ช้อป ออนไลน์อย่างปลอดภัย รู้ทันภัยออนไลน์" ฟรี จำนวนจำกัด 307 คนอ่าน
9 มี.ค. 53
11:22 น.
1692. 
ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบโปสเตอร์ "ความปลอดภัยในการดูแลรักษาผู้ป่วยโดยเน้นแนวทาง SIMPLE" 287 คนอ่าน
8 มี.ค. 53
13:21 น.
1693. 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัล 232 คนอ่าน
4 มี.ค. 53
14:41 น.
1694. 
Art Ex By Art ED 19th : ฅนมีสี 218 คนอ่าน
3 มี.ค. 53
12:54 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1695. 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิก 210 คนอ่าน
23 ก.พ. 53
13:44 น.
นายจักรพงษ์
1696. 
ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 297 คนอ่าน
23 ก.พ. 53
11:36 น.
นางสาวแสงทอง
1697. 
รับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 258 คนอ่าน
22 ก.พ. 53
18:45 น.
1698. 
รับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 273 คนอ่าน
22 ก.พ. 53
18:44 น.
1699. 
ปฏิทินการปฏิบัติการสอนช่วงการเตรียมความพร้อม 251 คนอ่าน
16 ก.พ. 53
17:04 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1700. 
รางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2553 282 คนอ่าน
15 ก.พ. 53
12:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1701. 
ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์เพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 268 คนอ่าน
10 ก.พ. 53
18:24 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1702. 
ข่าวศูนย์วิจัยออทิสติก 323 คนอ่าน
8 ก.พ. 53
19:06 น.
อาจารย์ฤกษ์
1703. 
ตามรอย....ODระยองรีสอร์ท 298 คนอ่าน
1 ก.พ. 53
11:09 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุภูมิ
1704. 
เก็บตก...OD ระยองรีสอร์ท 2553 / 3 210 คนอ่าน
31 ม.ค. 53
13:18 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1705. 
เก็บตก...OD ระยองรีสอร์ท 2553 / 2 214 คนอ่าน
31 ม.ค. 53
12:19 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1706. 
เก็บตก...OD ระยองรีสอร์ท 2553 / 1 260 คนอ่าน
31 ม.ค. 53
12:12 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1707. 
กิจกรรมภูมิปัญญาไทยจากชุมชนสู่แหล่งการเรียนรู้ 272 คนอ่าน
29 ม.ค. 53
11:42 น.
อาจารย์นภาพร
1708. 
25 มกราคม วันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมพลังภาคภูมิใจมหาวิทยาลัยอันดับ 1 271 คนอ่าน
27 ม.ค. 53
19:02 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1709. 
หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยทางการศึกษา 305 คนอ่าน
25 ม.ค. 53
13:19 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1710. 
การทำบุญโรงเรียน 274 คนอ่าน
22 ม.ค. 53
15:58 น.
อาจารย์ประกายฝน
1711. 
กิจกรรมจิตสาธารณะของนักเรียนยูนิทเอฟ 325 คนอ่าน
21 ม.ค. 53
17:12 น.
อาจารย์นุชนาฎ
1712. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Single Subject Design 213 คนอ่าน
21 ม.ค. 53
17:00 น.
อาจารย์อาพร
1713. 
ขอเชิญผู้สนใจการถ่ายภาพเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษฟรี!!! 301 คนอ่าน
15 ม.ค. 53
11:20 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1714. 
ขอเชิญชมภาพยนต์เนื่องในวันครู "ครูบ้านนอก : บ้านหนองฮีใหญ่" ฟรี!!! 224 คนอ่าน
12 ม.ค. 53
18:46 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1715. 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ 002/2553 เรื่องงดการเรียนการสอน (ระดับ ป.โท-ป.เอก) 207 คนอ่าน
12 ม.ค. 53
17:09 น.
นางดารุณี
1716. 
การเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 13 ประเภททุนปกติ 285 คนอ่าน
11 ม.ค. 53
13:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1717. 
หลายสถาบันร่วมใจในการแข่งขันกีฬาวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553 266 คนอ่าน
7 ม.ค. 53
16:24 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1718. 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ 001/2553 เรื่อง งดการเรียนการสอน 272 คนอ่าน
7 ม.ค. 53
11:17 น.
นางดารุณี
1719. 
เรียนโทที่อังกฤษ 1 ปี ด้วยทุน British Chevening Scholarships 237 คนอ่าน
6 ม.ค. 53
14:43 น.
นายจักรพงษ์
1720. 
ทุนฟุลไบร์ท !! โอกาสเรียนฟรีที่อเมริกา 214 คนอ่าน
4 ม.ค. 53
15:43 น.
นายจักรพงษ์
1721. 
สวัสดีปีใหม่ 2553 ชาวศึกษาศาสตร์ที่เคารพทุกท่านครับ 262 คนอ่าน
4 ม.ค. 53
12:40 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1722. 
ขอเชิญร่วมอบรมแนวทางการแก้ไขและปรับพฤติกรรม(ABA)สำหรับเด็กออทิสติก 211 คนอ่าน
4 ม.ค. 53
12:35 น.
อาจารย์อาพร
1723. 
นักศึกษาศิลปศึกษา คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดภาพถ่ายศูนย์ประชุมฯ อีกแล้วครับท่าน 339 คนอ่าน
30 ธ.ค. 52
09:41 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1724. 
บุญคูนเมือง 2552 & กิจกรรม Art Lane 319 คนอ่าน
24 ธ.ค. 52
09:14 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1725. 
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2552 339 คนอ่าน
24 ธ.ค. 52
09:03 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1726. 
สวัสดีปีใหม่ 2553 แด่...ทุกท่าน ค่ะ 289 คนอ่าน
23 ธ.ค. 52
22:09 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปนัดดา
1727. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากร 301 คนอ่าน
17 ธ.ค. 52
16:00 น.
อาจารย์อาพร
1728. 
ผลการแข่งขัน KHON KAEN EXCELLENCE FAIR 2009 273 คนอ่าน
14 ธ.ค. 52
15:37 น.
อาจารย์ปิยะนันท์
1729. 
ปาย อิน เลิฟ ... เก็บตก 4 290 คนอ่าน
13 ธ.ค. 52
03:46 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1730. 
ปาย อิน เลิฟ ... เก็บตก 3 233 คนอ่าน
13 ธ.ค. 52
03:28 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1731. 
ปาย อิน เลิฟ ... เก็บตก 1 208 คนอ่าน
13 ธ.ค. 52
03:14 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1732. 
ปาย อิน เลิฟ ... เก็บตก 2 222 คนอ่าน
13 ธ.ค. 52
03:12 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1733. 
ปาย อิน เลิฟ ... ศึกษาดูงานนอกสถานที่บุคลากรสายสนับสนุนคณะศึกษาศาสตร์ 293 คนอ่าน
13 ธ.ค. 52
02:32 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1734. 
นักเรียนสาธิตสร้างชื่อ คว้ารางวัลการแข่งขันอังกฤษคิดสนุก 318 คนอ่าน
11 ธ.ค. 52
13:32 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1735. 
ประธานกรรมการดำเนินงานรายวิชา 230531-2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 274 คนอ่าน
11 ธ.ค. 52
13:19 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1736. 
ขอความกรุณาคณาจารย์ทุกท่านที่สอนในรายวิชา 230 330 ประสบ 2 เซนต์ชื่อรับ OT 214 คนอ่าน
8 ธ.ค. 52
17:20 น.
1737. 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันพ่อ ระดับอนุบาล 271 คนอ่าน
2 ธ.ค. 52
16:12 น.
อาจารย์มันทนา
1738. 
การนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดัติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 1 278 คนอ่าน
2 ธ.ค. 52
13:34 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1739. 
เก็บตก...งานลอยกระทง มข. 2552 ศึกษาศาสตร์ สร้างชื่ออีกครั้ง...คว้า 2 รางวัลใหญ่ 293 คนอ่าน
1 ธ.ค. 52
15:16 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1740. 
นักเรียนศูนย์วิจัยออทิสติก ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดขอนแก่น 300 คนอ่าน
30 พ.ย. 52
13:00 น.
อาจารย์อาพร
1741. 
ผู้บริหารพบนักศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2552 296 คนอ่าน
29 พ.ย. 52
09:02 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1742. 
พิธีประดับเข็มวิชาชีพครู ประจำปี 2552 220 คนอ่าน
28 พ.ย. 52
13:34 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1743. 
นักเรียนศูนย์วิจัยออทิสติกเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา2552 285 คนอ่าน
20 พ.ย. 52
16:08 น.
อาจารย์อาพร
1744. 
เงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ บุคคลากร มข. หมดเขต 31 ธค. 52 248 คนอ่าน
20 พ.ย. 52
15:50 น.
นายจักรพงษ์
1745. 
เริ่มแล้ว (ศึกษาศาสตร์ไร้พุง) ขอเชิญเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และออกกำลังกายฟรี ที่ Fitness สาขาวิชาพลศึกษา 283 คนอ่าน
17 พ.ย. 52
17:00 น.
อาจารย์ ดร.วายุ
1746. 
อีกแล้ว...อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า ศิลปศึกษา คว้ารางวัลชนะเลิศจากการประกวดภาพถ่ายลอยกะทง มข. 2552 263 คนอ่าน
15 พ.ย. 52
01:13 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1747. 
ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ประสานงานโรงเรียนรายวิชาประสบ 2 ล่าสุด 292 คนอ่าน
14 พ.ย. 52
12:47 น.
1748. 
ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ประสานงานโรงเรียนรายวิชาประสบ 2 267 คนอ่าน
14 พ.ย. 52
12:42 น.
1749. 
โครงการกีฬาสัมพันธ์แบ่งปันน้องพี่ 283 คนอ่าน
13 พ.ย. 52
11:04 น.
อาจารย์เสถียร
1750. 
นักศึกษาศิลปศึกษา เจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศจาก ไอเดีย กรีน 277 คนอ่าน
10 พ.ย. 52
01:12 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1751. 
ทดสอบ 244 คนอ่าน
9 พ.ย. 52
19:02 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ
1752. 
โครงการส่งเสริมทักษะ และหารายได้ระหว่างเรียน 307 คนอ่าน
5 พ.ย. 52
18:04 น.
อาจารย์เขม
1753. 
เก็บตก ศึกษาดูงาน กระบี่-พังงา-ภูเก็ต 6 210 คนอ่าน
4 พ.ย. 52
10:23 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1754. 
เก็บตก ศึกษาดูงาน กระบี่-พังงา-ภูเก็ต 5 207 คนอ่าน
4 พ.ย. 52
10:16 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1755. 
ตามรอย...เที่ยวท่องล่องปักษ์ใต้ (กระบี่ พังงา และภูเก็ต) 272 คนอ่าน
3 พ.ย. 52
18:47 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุภูมิ
1756. 
เก็บตก ศึกษาดูงาน กระบี่-พังงา-ภูเก็ต 4 217 คนอ่าน
3 พ.ย. 52
09:38 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1757. 
เก็บตก ศึกษาดูงาน กระบี่-พังงา-ภูเก็ต 3 266 คนอ่าน
3 พ.ย. 52
09:31 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1758. 
ประกาศงดการเรียนการสอนวันลอยกระทง 2 พ.ย. 52 277 คนอ่าน
31 ต.ค. 52
20:50 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี
1759. 
เก็บตก ศึกษาดูงาน กระบี่-พังงา-ภูเก็ต 2 215 คนอ่าน
31 ต.ค. 52
01:22 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1760. 
เก็บตก ศึกษาดูงาน กระบี่-พังงา-ภูเก็ต 1 286 คนอ่าน
31 ต.ค. 52
01:18 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1761. 
คณาจารย์ศึกษาศาสตร์ ศึกษาดูงาน กระบี่-พังงา-ภูเก็ต 322 คนอ่าน
31 ต.ค. 52
23:40 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1762. 
เชิญอบรมการให้ความรู้สำหรับอาจารย์ด้านการเรียนรวมสำหรับเด็กออทิสติก 283 คนอ่าน
28 ต.ค. 52
13:52 น.
อาจารย์ฤกษ์
1763. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2010 272 คนอ่าน
28 ต.ค. 52
10:11 น.
นายจักรพงษ์
1764. 
การโอนเงินค่าตอบแทน และเงินยืมทดรองจ่าย 286 คนอ่าน
27 ต.ค. 52
18:14 น.
นางสาวจรัสศรี
1765. 
ศูนย์กีฬา สาขาวิชาพลศึกษา จัดโปรแกรมการออกกำลังกายเฉพาะบุคคล ลดน้ำหนัก กระชับสัดส่วน เพิ่มมวลกล้ามเนื้อ 359 คนอ่าน
14 ต.ค. 52
11:40 น.
อาจารย์ ดร.วายุ
1766. 
ขอแสดงความเสียใจแด่การจากไปของคุณพ่อของ ผศ.ปัทมพร ทนันชัยบุตร 315 คนอ่าน
13 ต.ค. 52
00:00 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1767. 
ค่ายตุลาวิชาการ 2552 เยือนดินแดนร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำ 315 คนอ่าน
11 ต.ค. 52
01:05 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1768. 
ค่ำคืนหรรษา ราตรีสีแสด 2552 - The Star 2009 295 คนอ่าน
10 ต.ค. 52
21:31 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1769. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2552 วันที่ 16 ต.ค. 2552 เวลา 13.00 น. 286 คนอ่าน
9 ต.ค. 52
10:42 น.
นางปิยดา
1770. 
เลื่อนการอบรม ! "วิถีแห่งการพัฒนาหลักสูตรด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ" เป็นวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 283 คนอ่าน
8 ต.ค. 52
17:56 น.
นายจักรพงษ์
1771. 
สถาบันภาษา มข. รับสมัครผู้ช่วยผู้คุมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น 6 ธค. 2552 268 คนอ่าน
7 ต.ค. 52
15:41 น.
นายจักรพงษ์
1772. 
ชาวศึกษาศาสตร์ ยกพล SHOW & SHARE 2009 303 คนอ่าน
5 ต.ค. 52
23:36 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1773. 
แจ้งการร่วมบริจาคปัจจัยถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์-แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรม ณ วัดนาหลวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 282 คนอ่าน
1 ต.ค. 52
22:15 น.
นางสาววารุณี
1774. 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีและผู้อำนวยการกองกลาง 271 คนอ่าน
30 ก.ย. 52
15:43 น.
นายโสภัณ
1775. 
นักศึกษาสาขา พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ช่วยงานวิจัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 277 คนอ่าน
24 ก.ย. 52
13:23 น.
อาจารย์ ดร.วายุ
1776. 
ภาพเด็ก ๆ ประกวดดนตรีไทย สมด. ประถม ครั้งที่ ๑ 275 คนอ่าน
23 ก.ย. 52
14:31 น.
อาจารย์สุชาติ
1777. 
บรรยากาศ มหกรรมกีฬาเพื่อบุคลออทิสติก ออทิสติกเกมครั้งที่ 3 347 คนอ่าน
23 ก.ย. 52
11:21 น.
อาจารย์ฤกษ์
1778. 
เชิญร่วมอบรม “ การพัฒนาเด็กด้วยนิทานภาพ ” 281 คนอ่าน
23 ก.ย. 52
10:13 น.
อาจารย์ฤกษ์
1779. 
ขอแจ้งผลพร้อมการบันทึกภาพในงาน KKU SHOW and SHARE 2009 292 คนอ่าน
22 ก.ย. 52
17:23 น.
นางสาววารุณี
1780. 
อบรมการเป็นผู้แนะนำการออกกำลังกาย (Fitness Trainer) โดย สาขาวิชาพลศึกษา 326 คนอ่าน
20 ก.ย. 52
10:08 น.
อาจารย์ ดร.วายุ
1781. 
ระบบโทรศัพท์ขัดข้อง 209 คนอ่าน
18 ก.ย. 52
17:10 น.
นางดารุณี
1782. 
นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 314 คนอ่าน
17 ก.ย. 52
15:11 น.
อาจารย์ ดร.วายุ
1783. 
ศูนย์กีฬาและสุขภาพ(Fitness สาขาพลศึกษา)ให้บริการ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ แอโรบิคดานซ์ โยคะ ลดน้ำหนัก กระชับหุ่น พร้อมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา 304 คนอ่าน
17 ก.ย. 52
14:44 น.
อาจารย์ ดร.วายุ
1784. 
Open Class 298 คนอ่าน
17 ก.ย. 52
09:39 น.
อาจารย์นภาพร
1785. 
กรอกใบสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 280 คนอ่าน
12 ก.ย. 52
19:02 น.
นางสาวจรัสศรี
1786. 
ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 41 ปี คณะศึกษาศาสตร์ 207 คนอ่าน
10 ก.ย. 52
19:55 น.
นางสาววารุณี
1787. 
แจ้งงดการให้บริการ KKUFMIS call center ในวันที่ 7-11 กันยายน 2552 287 คนอ่าน
2 ก.ย. 52
16:21 น.
นางสาวเจนจิรา
1788. 
นักเรียนศูนย์วิจัยออทิสติก เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการ จ.ชัยภูมิ 284 คนอ่าน
1 ก.ย. 52
23:53 น.
อาจารย์ฤกษ์
1789. 
โครงการพัฒนาจิต(วัดนาหลวง จ.อุดรธานี) 246 คนอ่าน
1 ก.ย. 52
21:46 น.
นางสาวจรัสศรี
1790. 
ปฏิบัติธรรม ณ วัดนาหลวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 283 คนอ่าน
31 ส.ค. 52
23:06 น.
1791. 
ขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิต เนื่องในวันครบรอบสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ 41 ปี 294 คนอ่าน
31 ส.ค. 52
21:46 น.
นางสาววารุณี
1792. 
รางวัลชมเชย 260 คนอ่าน
28 ส.ค. 52
15:17 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1793. 
mail kku ใช้ไม่ได้ครับ 351 คนอ่าน
27 ส.ค. 52
12:30 น.
นายปพนพัทร์
1794. 
^____^ ขอประชาสัมพันธ์นิทรรศการศิลปะ ของสาขาวิชาศิลปศึกษา ครับผม 344 คนอ่าน
25 ส.ค. 52
02:23 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1795. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกจัดอบรม 279 คนอ่าน
24 ส.ค. 52
15:44 น.
อาจารย์อาพร
1796. 
ขอแสดงความยินดีกับ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ใหม่ 252 คนอ่าน
18 ส.ค. 52
12:29 น.
นางนงนภัส
1797. 
บรรยากาศกิจกรรมวันแม่ ที่สมด.ประถม 290 คนอ่าน
17 ส.ค. 52
12:56 น.
อาจารย์นัยนา
1798. 
การเรียนรู้อย่างใคร่ครวญ: สุนทรียสนทนา 297 คนอ่าน
17 ส.ค. 52
00:14 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1799. 
กำหนดพื้นที่การทำวิจัย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ทุนอุดหนุน มข. ปี 2554 292 คนอ่าน
14 ส.ค. 52
19:51 น.
นายจักรพงษ์
1800. 
เชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Teacher Professional Development ม.เกษตรศาสตร์ 290 คนอ่าน
14 ส.ค. 52
19:45 น.
นายจักรพงษ์
1801. 
วันแม่แห่งชาติ กับน้ำตาแห่งความรัก ความปิติยินดี ล้นห้องประชุมสายสุรี จุติกุล 313 คนอ่าน
14 ส.ค. 52
02:17 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1802. 
ป้องกันไข้หวัด 2009 275 คนอ่าน
13 ส.ค. 52
14:02 น.
อาจารย์วรรณงาม
1803. 
12 สิงหา มหาราชินี ชาวศึกษาฯ น้อมใจถวายสดุดี 287 คนอ่าน
13 ส.ค. 52
00:15 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1804. 
ชาว มข. ร่วมใจรำลึกพระคุณแม่กับมหาสังฆทาน 9 วัด 285 คนอ่าน
12 ส.ค. 52
12:56 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1805. 
มข. จับมือ มมส. ร่วมพลัง จิตตปัญญาศึกษา...สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 296 คนอ่าน
11 ส.ค. 52
23:35 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1806. 
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2552 284 คนอ่าน
11 ส.ค. 52
15:57 น.
นางอรุณศรี
1807. 
เงินกองทุน มข. สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ศึกษาต่อได้ทุกระดับ ยื่นใบสมัคร 4-31 สค 52 286 คนอ่าน
10 ส.ค. 52
14:06 น.
นายจักรพงษ์
1808. 
วันภาษาไทยแห่งชาติ 268 คนอ่าน
8 ส.ค. 52
13:57 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1809. 
นักศึกษาครูน้องใหม่ หัวใจบริสุทธิ์ ร่วมคืนความสดใสให้คณะไร้มลพิษ 266 คนอ่าน
8 ส.ค. 52
12:49 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1810. 
นักศึกษาครู มข. นับพัน ร่วมรำลึกสถาบัน 289 คนอ่าน
7 ส.ค. 52
16:42 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1811. 
รับขวัญน้องใหม่นักศึกษาครู มข. พี่น้องสีแสดร่วมชื่นมื่นนับพัน 294 คนอ่าน
7 ส.ค. 52
16:34 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1812. 
ศึกษาศาสตร์ มข. แนะนวสัญจร สานฝันความเป็นครูสู่มหาวิทยาลัย 289 คนอ่าน
7 ส.ค. 52
16:28 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1813. 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ร.ร.สาธิตฯ (ศึกษาศาสตร์)ระดับประถม 206 คนอ่าน
6 ส.ค. 52
16:06 น.
อาจารย์กิติญาดา
1814. 
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ 209 คนอ่าน
5 ส.ค. 52
18:35 น.
อาจารย์มงคล
1815. 
วิชาประสบการณ์วิชาชีพครู 2 276 คนอ่าน
5 ส.ค. 52
17:21 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1816. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 269 คนอ่าน
5 ส.ค. 52
13:13 น.
อาจารย์อาพร
1817. 
ขอเชิญร่วมส่งวิทยานิพนธ์เข้าประกวด โครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2552 259 คนอ่าน
5 ส.ค. 52
12:46 น.
นายจักรพงษ์
1818. 
ขอเชิญคณาจารย์และข้าราชการ เข้าเป็นสมาชิกสภาเครือข่ายครูอีสาน 299 คนอ่าน
3 ส.ค. 52
18:18 น.
นายจักรพงษ์
1819. 
สาขาจิตวิทยาฯ เชิญอบรม "สุนทรียสนทนา" โดยสถาบันขวัญเมือง จ.เชียงราย 210 คนอ่าน
3 ส.ค. 52
13:22 น.
นายจักรพงษ์
1820. 
ขออภัยสำหรับการจัดส่งเอกสารราชการทางโทรสาร 263 คนอ่าน
1 ส.ค. 52
16:34 น.
นางสาววารุณี
1821. 
เชิญรับฟังบรรยายพิเศษ ทุนการศึกษาจาก East West Center เรียนต่อ USA 211 คนอ่าน
31 ก.ค. 52
16:10 น.
นายจักรพงษ์
1822. 
การส่งเบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบกลางภาคต้น ปีการศึกษา 2552 276 คนอ่าน
31 ก.ค. 52
11:12 น.
นางไพพิทักษ์
1823. 
เชิญชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Internet เรื่องสาธิตการจัดการเรียนการสอนฯ 277 คนอ่าน
31 ก.ค. 52
02:43 น.
นายปพนพัทร์
1824. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมนาพัฒนาศักยภาพงานวิจัย นักศึกษา และบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ 273 คนอ่าน
30 ก.ค. 52
13:11 น.
นายจักรพงษ์
1825. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาตรี 203 คนอ่าน
27 ก.ค. 52
15:44 น.
นายทองสุข
1826. 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม "ศิลปะสำหรับเด็กออทิสติก" 208 คนอ่าน
22 ก.ค. 52
12:15 น.
อาจารย์อาพร
1827. 
นักศึกษาสาขาการสอนภาษาไทยได้รับรางวัล 283 คนอ่าน
22 ก.ค. 52
11:37 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1828. 
คณาจารย์โรงเรียนสาธิตฯมอดินแดงระดับประถม ศึกษาดูงาน ณ จ.ระยองและชลบุรี 296 คนอ่าน
21 ก.ค. 52
12:40 น.
อาจารย์นัยนา
1829. 
ขออภัยสำหรับการปรับเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานภายในคณะศึกษาศาสตร์ใหม่ 272 คนอ่าน
19 ก.ค. 52
16:37 น.
นางสาววารุณี
1830. 
หัวข้อเรื่อง การเขียนข่าวให้สอดคล้อง KPI และการส่งไฟล์ขนาดใหญ่ข่ายอินเตอร์เน็ต 210 คนอ่าน
19 ก.ค. 52
16:00 น.
นางสาววารุณี
1831. 
การประชุมวิชาการระดับชาติ "การวิจัยสิ่งแวดล้อม" 17-18 สค. 2552 มมส. 209 คนอ่าน
16 ก.ค. 52
17:49 น.
นายจักรพงษ์
1832. 
ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ "การพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างบนพื้นฐานความรู้" ครั้งที่ 1 307 คนอ่าน
16 ก.ค. 52
15:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1833. 
ขอแจ้งการตรวจสุขภาพประจำปี 2552 296 คนอ่าน
14 ก.ค. 52
13:06 น.
นางสาววารุณี
1834. 
ขอความร่วมมือในการรณรงค์เผยแพร่ให้ความรู้เรื่องไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009 233 คนอ่าน
9 ก.ค. 52
12:53 น.
นางดารุณี
1835. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552" (Thailand Research Expo 2009) 261 คนอ่าน
3 ก.ค. 52
17:46 น.
นางสาวมธุรส
1836. 
สารคดีตามรอยต้นไม้ของพ่อ ตอน "ประดู่แดงเตือนใจ" (สาธิตฯ ศึกษาศาสตร์) ออกอากาศทางช่อง 3 276 คนอ่าน
1 ก.ค. 52
18:42 น.
นายจักรพงษ์
1837. 
ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 263 คนอ่าน
30 มิ.ย. 52
15:30 น.
อาจารย์นภาพร
1838. 
ส่งรายชื่อและบทบาทครูพี่เลี้ยงมาอีกครั้งเป็นรอบที่ 3 276 คนอ่าน
29 มิ.ย. 52
14:49 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1839. 
สัมมนา The Key to Success โดย สวทช. วันที่15 กค 52 ณ โรงแรมดุสิตธานี 209 คนอ่าน
29 มิ.ย. 52
12:31 น.
นายจักรพงษ์
1840. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนทุกท่าน เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2552 300 คนอ่าน
26 มิ.ย. 52
19:29 น.
นางสาววารุณี
1841. 
ขอบคุณทุกๆท่านที่ร่วมทำบุญกับครอบครัวสิทธิโชค ณ บ้านแคนทอง 212 คนอ่าน
25 มิ.ย. 52
15:58 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
1842. 
โครงการขับขี่ตามกฎช่วยลดอุบัติเหตุ 324 คนอ่าน
25 มิ.ย. 52
14:46 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
1843. 
เชิญร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิชาการ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ 21- 22 ตค 2552 214 คนอ่าน
24 มิ.ย. 52
15:23 น.
นายจักรพงษ์
1844. 
ประตูสู่ภาษาจีนขั้นพื้นฐานสำหรับอาจารย์ มข. 10 สัปดาห์ 30 ชม. 284 คนอ่าน
23 มิ.ย. 52
14:29 น.
นายจักรพงษ์
1845. 
บทบาทพี่เลี้ยง 234 คนอ่าน
22 มิ.ย. 52
17:13 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1846. 
รายชื่อครูพี่เลี้ยงโรงเรียนสาธิตมอดินแดงระดับมัธยม สาขาการสอนภาษาไทย 260 คนอ่าน
22 มิ.ย. 52
16:59 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1847. 
รายชื่อครูพี่เลี้ยงโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยม สาขาการสอนภาษาไทย 240 คนอ่าน
22 มิ.ย. 52
16:58 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1848. 
รายชื่อครูพี่เลี้ยงโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถม สาขาการสอนภาษาไทย 288 คนอ่าน
22 มิ.ย. 52
16:57 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1849. 
รายชื่อครูพี่เลี้ยงโรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถม สาขาการสอนภาษาไทย 255 คนอ่าน
22 มิ.ย. 52
16:55 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1850. 
บทบาทครูพี่เลี้ยง 223 คนอ่าน
22 มิ.ย. 52
16:52 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1851. 
ชี่อครูพี่เลี้ยงและนักศึกษาประสบฯ3 281 คนอ่าน
22 มิ.ย. 52
16:48 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1852. 
บทบาทครูพี่เลี้ยงประสบฯ3 270 คนอ่าน
22 มิ.ย. 52
16:47 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1853. 
ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูระดับอนุบาล 283 คนอ่าน
21 มิ.ย. 52
17:52 น.
อาจารย์มันทนา
1854. 
รายชื่อครูพี่เลี้ยงประสบการณ์วิชาชีพครู 3 269 คนอ่าน
18 มิ.ย. 52
12:08 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1855. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกจัดโครงการอบรมการจัดทำโปรแกรม CAI สำหรับนักเรียนออทิสติก 297 คนอ่าน
16 มิ.ย. 52
13:15 น.
อาจารย์อาพร
1856. 
เชิญร่วมงานวันไหว้ครู สาธิตมอดินแดง 18 มิย. 52 289 คนอ่าน
15 มิ.ย. 52
12:56 น.
นายจักรพงษ์
1857. 
ERAS CONFERENCE 2009 at NIE, Singapore on 19-20 Nov 09 297 คนอ่าน
15 มิ.ย. 52
12:47 น.
นายจักรพงษ์
1858. 
การรับข้อเสนองานวิจัยที่เสนอขอรับการสนัยสนุนทุนอุดหนุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2553 274 คนอ่าน
15 มิ.ย. 52
12:18 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1859. 
เรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย "มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 5" 284 คนอ่าน
15 มิ.ย. 52
12:16 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1860. 
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการด้านคนพิการ 200 คนอ่าน
15 มิ.ย. 52
12:05 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1861. 
ประชาสัมพันธ์ การเข้าศึกษาดูงานของคณะครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี 273 คนอ่าน
15 มิ.ย. 52
11:26 น.
1862. 
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)ระดับมัธยมได้รับรางวัลชนะเลิศ 269 คนอ่าน
11 มิ.ย. 52
14:00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
1863. 
ส่งเอกสารประสบการณ์วิชาชีพครู 2 269 คนอ่าน
8 มิ.ย. 52
13:37 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1864. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้โทรศัพท์ติดต่อราชการของคณะศึกษาศาสตร์(ประจำแต่ละชั้น ห้องธุรการประจำสาขาวิชา) 295 คนอ่าน
8 มิ.ย. 52
13:27 น.
นางสาววารุณี
1865. 
รายชื่อนักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพครู 2 288 คนอ่าน
8 มิ.ย. 52
11:33 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1866. 
ชมภาพยนต์ฟรีครับพร้อมกันทั่วโลก 204 คนอ่าน
7 มิ.ย. 52
23:21 น.
อาจารย์ศักดาเดช
1867. 
เชิญอ่าน วารสารศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ ณ ห้องสมุดจีน แบรี่ 290 คนอ่าน
5 มิ.ย. 52
17:15 น.
นายจักรพงษ์
1868. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอบทความในการประชุมสัมมนาวิชาการสำนักวิจัย ประจำปี 2552 269 คนอ่าน
2 มิ.ย. 52
17:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1869. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง "ภาคอีสานจะทำวิจัยอะไรเพื่อรับมือกับภาวะโลกร้อน" 279 คนอ่าน
2 มิ.ย. 52
17:26 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1870. 
ขออนุโมทนาบุญกุศลร่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวายผ้าป่าสามัคคี 9 วัดปีที่ 24 275 คนอ่าน
2 มิ.ย. 52
11:52 น.
นางสาววารุณี
1871. 
ปฎิทินการศึกษา ต้น 2552 ที่สำคัญ ๆ ที่ควรทราบ 279 คนอ่าน
29 พ.ค. 52
16:01 น.
นางปิยดา
1872. 
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ และร่วมพิธีฌาปนกิจศพ รศ.เรณู คุปตัษเฐียณ 203 คนอ่าน
28 พ.ค. 52
15:52 น.
นางดารุณี
1873. 
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนออทิสติก 296 คนอ่าน
28 พ.ค. 52
10:40 น.
อาจารย์ฤกษ์
1874. 
คณาจารย์ศูนย์วิจัยออทิสติก ศึกษาดูงาน 276 คนอ่าน
28 พ.ค. 52
10:35 น.
อาจารย์ฤกษ์
1875. 
โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ประจำปี 2553 203 คนอ่าน
27 พ.ค. 52
16:37 น.
นางดารุณี
1876. 
เวลาเรียน241102 284 คนอ่าน
26 พ.ค. 52
12:30 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1877. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการประจำปี คณะศิลปศาสตร์ 263 คนอ่าน
26 พ.ค. 52
12:18 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1878. 
ขอเชิญชวนบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2551 สำหรับทุนวิจัยประเภทที่ 3 การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Rese 269 คนอ่าน
25 พ.ค. 52
19:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1879. 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประเภททุนวิจัยนวมินทร์ ประจำปี 2553 267 คนอ่าน
22 พ.ค. 52
10:46 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1880. 
ขอความร่วมมือในการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 206 คนอ่าน
20 พ.ค. 52
12:27 น.
นางดารุณี
1881. 
ชอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวายผ้าป่าสามัคคี 9 วัดแสวงบุญและรักษาศีลภาวนา 285 คนอ่าน
18 พ.ค. 52
12:23 น.
นางสาววารุณี
1882. 
หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินทุนการศึกษาและวิธีการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา สำหรับบุตรบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 250 คนอ่าน
14 พ.ค. 52
12:09 น.
นางดารุณี
1883. 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2552 254 คนอ่าน
7 พ.ค. 52
15:06 น.
นางปิยดา
1884. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 7 202 คนอ่าน
29 เม.ย. 52
15:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1885. 
ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2552 260 คนอ่าน
29 เม.ย. 52
10:21 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1886. 
ขอเรียนเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอใน Thailand Research Symposium 2009 271 คนอ่าน
20 เม.ย. 52
16:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1887. 
แนะนำศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน และประกาศสนับสนุนทุนศูนย์ฯ 295 คนอ่าน
10 เม.ย. 52
18:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1888. 
Sawadee from USA 283 คนอ่าน
9 เม.ย. 52
14:56 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
1889. 
ขอเรียนเชิญร่วมงานรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2552 264 คนอ่าน
7 เม.ย. 52
20:15 น.
นางสาววารุณี
1890. 
รับสมัครผู้ร่วมสอน 290 คนอ่าน
31 มี.ค. 52
11:13 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1891. 
ขอเชิญสมัครเป็นผู้ราวมสอน 207 คนอ่าน
27 มี.ค. 52
14:56 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1892. 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 271 คนอ่าน
24 มี.ค. 52
17:08 น.
นายจักรพงษ์
1893. 
รถโดยสารปรับอากาศ คณะศึกษาศาสตร์ 278 คนอ่าน
24 มี.ค. 52
17:06 น.
นายจักรพงษ์
1894. 
ขอเชิญเข้าร่วมหารือความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษามณฑลกว่างซี 200 คนอ่าน
19 มี.ค. 52
19:29 น.
นายจักรพงษ์
1895. 
ขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านสมัครเข้ารับการอบรมระยะสั้น 203 คนอ่าน
19 มี.ค. 52
17:05 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1896. 
การประกาศประเด็นหัวข้อทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2553 277 คนอ่าน
18 มี.ค. 52
12:52 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1897. 
ขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านสมัครเข้ารับการอบรมระยะสั้น 232 คนอ่าน
18 มี.ค. 52
12:50 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1898. 
ขอเชิญส่งบทความลงวารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ECT Journal) 230 คนอ่าน
18 มี.ค. 52
12:44 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1899. 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย 218 คนอ่าน
18 มี.ค. 52
12:42 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1900. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายการใช้ฐานข้อมูล 200 คนอ่าน
18 มี.ค. 52
12:41 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1901. 
การประชุมนานาชาติครั้งที่ 4 เครือข่ายวิจัยและวิชาการอนุภาคลุ่มน้ำโขง 25-27 พฤศจิกายน 2552 ณ ประเทศเวียดนาม 209 คนอ่าน
11 มี.ค. 52
19:56 น.
นายจักรพงษ์
1902. 
การชำระภาษีเงินได้ประจำปีภาษี 2551 287 คนอ่าน
11 มี.ค. 52
12:02 น.
นางพอใจ
1903. 
หลักเกณฑ์ในการขออนุญาตเข้าเก็บข้อมูลเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและตุ้มตรองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนฯ 261 คนอ่าน
6 มี.ค. 52
18:50 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1904. 
ประชาสัมพันธ์งานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับอนุบาล 289 คนอ่าน
5 มี.ค. 52
18:18 น.
อาจารย์สุขุมา
1905. 
ทุนวิจัย ทุนแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศสวีเดน 242 คนอ่าน
3 มี.ค. 52
11:41 น.
นายจักรพงษ์
1906. 
ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2552 (เพิ่มเติมครั้งที่2) 273 คนอ่าน
27 ก.พ. 52
17:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1907. 
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 235 คนอ่าน
26 ก.พ. 52
17:32 น.
นางดารุณี
1908. 
เรียนผู้สนใจทุกท่าน สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เชิญให้คณะศึกษาศาสตร์ ส่งร่างโครงการบริการวิชาการเพื่อขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณ ประจำปี 265 คนอ่าน
26 ก.พ. 52
11:24 น.
นางสาวมธุรส
1909. 
ทุนเรียนภาษาจีนที่มณฑลฟูเจี้ยน สำหรับบุคลากร 283 คนอ่าน
25 ก.พ. 52
12:14 น.
นายจักรพงษ์
1910. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกร่วมพิธีเปิดและแถลงข่าว 271 คนอ่าน
24 ก.พ. 52
12:35 น.
อาจารย์อาพร
1911. 
เชิญร่วมทำบุญ ครบรอบ 1 ปื อมรรัตน์ สิทธิโชค (แขก ) 281 คนอ่าน
22 ก.พ. 52
10:44 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
1912. 
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อิศรา ก้านจักรที่ได้รับรางวัลงานผลวิจัยระดับชาติ 321 คนอ่าน
20 ก.พ. 52
17:29 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี
1913. 
สัมมนาทางวิชาการ "เปิดโลกออทิสติกครั้งที่ 3 " 208 คนอ่าน
20 ก.พ. 52
12:43 น.
อาจารย์อาพร
1914. 
การส่งเบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2551 (ระดับปริญญาตรี) 264 คนอ่าน
20 ก.พ. 52
09:57 น.
นางไพพิทักษ์
1915. 
นักเรียนคนเก่ง สาธิตศึกษาศาสตร์ประถม 291 คนอ่าน
17 ก.พ. 52
10:45 น.
อาจารย์นุชนาฎ
1916. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ Visiting Professor for Workshop 214 คนอ่าน
17 ก.พ. 52
09:05 น.
นายจักรพงษ์
1917. 
ขอเรียนเชิญอาจารย์เลือกซื้อหนังสือเข้าใช้ในห้องสมุด 258 คนอ่าน
11 ก.พ. 52
11:23 น.
1918. 
อบรมพัฒนาบุคลากรศูนย์วิจัยออทิสติก 254 คนอ่าน
9 ก.พ. 52
13:19 น.
อาจารย์ศักดาเดช
1919. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แท 280 คนอ่าน
6 ก.พ. 52
14:43 น.
นางสาววารุณี
1920. 
คะแนนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู2 333 คนอ่าน
5 ก.พ. 52
12:00 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1921. 
ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้ารับการอบรมระยะสั้น 266 คนอ่าน
5 ก.พ. 52
11:35 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1922. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 205 คนอ่าน
5 ก.พ. 52
09:48 น.
อาจารย์จรรยา
1923. 
ช่าวประชาสัมพันธ์ 207 คนอ่าน
5 ก.พ. 52
09:44 น.
อาจารย์จรรยา
1924. 
ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการเข้ารับพิจารณารางวัล TIF AWARD ประจำปี 2552 210 คนอ่าน
4 ก.พ. 52
18:34 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1925. 
ประกาศรับการรับข้อเสนอการวิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2552 276 คนอ่าน
4 ก.พ. 52
18:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1926. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "สถานภาพองค์องความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงในประเทศ 262 คนอ่าน
4 ก.พ. 52
18:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1927. 
ขอเรียนเชิญบุคลากรสมัครเข้ารับการอบรมระยะสั้น 239 คนอ่าน
4 ก.พ. 52
18:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1928. 
ประชาสัมพันธ์ 297 คนอ่าน
4 ก.พ. 52
16:43 น.
อาจารย์จรรยา
1929. 
ความภาคภูมิใจของเรา (สาธิตศึกษาศาสตร์) 291 คนอ่าน
4 ก.พ. 52
15:10 น.
อาจารย์วรเทพ
1930. 
กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด สาธิตมอดินแดงประถม 315 คนอ่าน
3 ก.พ. 52
10:16 น.
อาจารย์นัยนา
1931. 
สาธิตมอดินแดงประถมจัดกิจกรรม"ท่องแดนไดโนเสาร์พิพิธภัณฑ์สิรินธร" 281 คนอ่าน
2 ก.พ. 52
20:35 น.
อาจารย์นัยนา
1932. 
ออทิสติกเข้าค่ายพักแรมกับพี่น้องลูกเสือ สมด. 313 คนอ่าน
1 ก.พ. 52
18:01 น.
อาจารย์ศักดาเดช
1933. 
การขอใช้สิทธิ์ตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ ล่วงหน้า 208 คนอ่าน
30 ม.ค. 52
16:18 น.
นางดารุณี
1934. 
การใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ ล่วงหน้า 207 คนอ่าน
30 ม.ค. 52
16:15 น.
นางดารุณี
1935. 
ผลการเลือกตั้งกรรมการนักเรียน 265 คนอ่าน
28 ม.ค. 52
14:29 น.
อาจารย์ประกายฝน
1936. 
ครั้งที่3ครับ "ขี่ม้าบำับัดสำหรับเด็กออทิสติก"เริ่มได้ผล 275 คนอ่าน
27 ม.ค. 52
22:34 น.
อาจารย์ศักดาเดช
1937. 
ขี่ม้าบำบัดครั้งที่ 2 ขึ้นขี่ม้าแล้วครับ 277 คนอ่าน
27 ม.ค. 52
22:24 น.
อาจารย์ศักดาเดช
1938. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกได้เริ่มโครงการ "ขี่ม้าบำบัดสำหรับเด็กออทิสติกครับ" 257 คนอ่าน
27 ม.ค. 52
21:56 น.
อาจารย์ศักดาเดช
1939. 
"ชวนกันดูสุริยุปราคา" 304 คนอ่าน
27 ม.ค. 52
11:45 น.
อาจารย์ขนิษฐา
1940. 
นักศึกษาพลศึกษาชั้นปีทีี่ 3 ศึกษาดูงานการเรียนการสอนของศูนย์วิจัยออทิสติก 273 คนอ่าน
27 ม.ค. 52
07:15 น.
อาจารย์ศักดาเดช
1941. 
ห่วงใย...ภัยใกล้ตัว 273 คนอ่าน
26 ม.ค. 52
10:31 น.
อาจารย์จรินทร์
1942. 
ข่าวสาธิต (ศึกษาศาสตร์)ระดับมัธยม2 203 คนอ่าน
22 ม.ค. 52
10:58 น.
อาจารย์สังเวียน
1943. 
ข่าวสาธิต (ศึกษาศาสตร์)ระดับมัธยม 204 คนอ่าน
22 ม.ค. 52
10:57 น.
อาจารย์สังเวียน
1944. 
บรรยากาศงานกีฬาประเพณีสมมส.-สมด.ครั้งที่4 287 คนอ่าน
21 ม.ค. 52
16:22 น.
อาจารย์นัยนา
1945. 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย 208 คนอ่าน
21 ม.ค. 52
10:55 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1946. 
ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศทุนวิจัย 210 คนอ่าน
20 ม.ค. 52
18:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1947. 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนา เรื่อง 308 คนอ่าน
20 ม.ค. 52
14:05 น.
นางสาวมธุรส
1948. 
เชิญชม กีฬาประเพณีประถมสาธิตสัมพันธ์ สมด.-ส มมส. ครั้งที่4(เสาร์ที่ 17 ม.ค.2552) 265 คนอ่าน
16 ม.ค. 52
09:38 น.
อาจารย์ศิราวรรณ
1949. 
รายนามนักเรียนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครู ปีการศึกษา 2551 259 คนอ่าน
15 ม.ค. 52
13:29 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
1950. 
ครูผู้สอนและบุคลากรดีเด่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในโอกาสวันครู ปีการศึกษา 2551 275 คนอ่าน
14 ม.ค. 52
17:47 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
1951. 
อาจารย์และบุคลากรดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันครู ศุกร์ที่ 16 มกราคม 2552 201 คนอ่าน
14 ม.ค. 52
17:36 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
1952. 
ขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาร่วมงานวันครู ประจำปี 2552 257 คนอ่าน
13 ม.ค. 52
20:08 น.
นางสาววารุณี
1953. 
รูปงานวันเด็กกิจกรรมอนุบาลและกีฬาเปตอง ต่อ 2 207 คนอ่าน
10 ม.ค. 52
14:23 น.
1954. 
รูปงานวันเด็กกิจกรรมอนุบาลและกีฬาเปตอง ต่อ 206 คนอ่าน
10 ม.ค. 52
14:22 น.
1955. 
รูปงานวันเด็กกิจกรรมอนุบาลและกีฬาเปตอง 208 คนอ่าน
10 ม.ค. 52
14:20 น.
1956. 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ (ฉบับที่ 001/2552) เรื่อง งดการเรียนการสอน 214 คนอ่าน
8 ม.ค. 52
17:09 น.
นางดารุณี
1957. 
ท่านทูตอเมริกาเยี่ยมโรงเรียนสาธิต 241 คนอ่าน
6 ม.ค. 52
11:22 น.
อาจารย์สังเวียน
1958. 
ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ระบบโครงสร้างตำแหน่งและค่าตอบแทนสำหรับข้าราชการพลเรือนตาม พรบ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และการเทียบโอนการเปลี่ยนตำแหน่ 287 คนอ่าน
5 ม.ค. 52
16:21 น.
นางดารุณี
1959. 
การเบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบ ประจำกลางภาคปลาย ปีการศึกษา 2551 (ระดับปริญญาตรี) 270 คนอ่าน
5 ม.ค. 52
15:30 น.
นางไพพิทักษ์
1960. 
กิจกรรมปีใหม่52 สาธิตมอดินแดงประถม 267 คนอ่าน
5 ม.ค. 52
09:20 น.
อาจารย์นัยนา
1961. 
ประสบการณ์วิชาชีพครู 3 287 คนอ่าน
30 ธ.ค. 51
12:59 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1962. 
มิตรภาพแห่งการเรียนรู้ 221 คนอ่าน
29 ธ.ค. 51
15:46 น.
อาจารย์นุชนาฎ
1963. 
นักเรียนสาธิตฯ(ศึกษาศาสตร์)ประถมทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์บ้านเชียง 291 คนอ่าน
29 ธ.ค. 51
15:42 น.
อาจารย์นุชนาฎ
1964. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Higher Ecucation Research and Development: Looking Beyond Globalization 209 คนอ่าน
29 ธ.ค. 51
15:32 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1965. 
ข้อคิดใคร่ครวญพิจารณษ 206 คนอ่าน
26 ธ.ค. 51
15:43 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1966. 
สาธิตมอดินแดงประถมจัดกิจกรรมXMas... 283 คนอ่าน
26 ธ.ค. 51
15:17 น.
อาจารย์นัยนา
1967. 
สาธิตมอดินแดงประถมจัดกิจกรรม"ท้องฟ้ายามราตรี" 259 คนอ่าน
25 ธ.ค. 51
17:07 น.
อาจารย์นัยนา
1968. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1 (ต่อ) 269 คนอ่าน
25 ธ.ค. 51
13:02 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1969. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1 268 คนอ่าน
25 ธ.ค. 51
12:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1970. 
ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) 238 คนอ่าน
25 ธ.ค. 51
12:50 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1971. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Higher Education Research and Development : Looking Beyond Globalization 230 คนอ่าน
25 ธ.ค. 51
12:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1972. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "วช.: บูรณาการงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้" ครั้งที่ 2 273 คนอ่าน
25 ธ.ค. 51
12:45 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1973. 
สาธิตมอดินแดงประถม ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ปี51 282 คนอ่าน
24 ธ.ค. 51
12:18 น.
อาจารย์นัยนา
1974. 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2551 ของบัณฑิตวิทยาลัย 271 คนอ่าน
24 ธ.ค. 51
09:57 น.
นางปิยดา
1975. 
ขอเชิญคณาจารย์ และนักศึกษาเข้าฟังการบรรยาย "เขียนบทความวิชาการอย่างไรให้ถูกต้อง" 267 คนอ่าน
23 ธ.ค. 51
14:38 น.
นางพรรณี
1976. 
กำหนดการ รถตู้ไป-กลับ งานซ้อมรับปริญญาบัตร 202 คนอ่าน
19 ธ.ค. 51
17:45 น.
นางปิยดา
1977. 
งานสืบสานวัฒนธรรมไทย 207 คนอ่าน
19 ธ.ค. 51
10:51 น.
อาจารย์นภาพร
1978. 
ผลการสอบของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) 245 คนอ่าน
15 ธ.ค. 51
16:26 น.
อาจารย์นภาพรรณ
1979. 
มอบทุนการศึกษา กองทุน ร.ต.อ.ธรณิศ ศรีสุข 328 คนอ่าน
12 ธ.ค. 51
14:29 น.
อาจารย์ฉลอง
1980. 
กิจกรรมวันพ่อ..โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)ระดับประถมศึกษา 266 คนอ่าน
11 ธ.ค. 51
08:53 น.
อาจารย์นัยนา
1981. 
ค่ายดูดาว ของนักเรียนยูนิทเอฟ ครั้งที่ 13 สาธิต ศศ.ประถม 265 คนอ่าน
10 ธ.ค. 51
10:34 น.
อาจารย์ขนิษฐา
1982. 
การใช้ทุนอุดหนุนคณาจารย์เพื่อเข้าร่วมการเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ 263 คนอ่าน
8 ธ.ค. 51
14:01 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1983. 
นิทรรศการการศึกษาต่อประเทศเยอรมันนี 194 คนอ่าน
8 ธ.ค. 51
13:42 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1984. 
โครงการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 206 คนอ่าน
1 ธ.ค. 51
11:16 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1985. 
ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง "สร้างคุณค่า เพิ่มราคา พัฒนาสินค้าด้วยงานวิจัย วช." เพิ่มเติม 202 คนอ่าน
27 พ.ย. 51
11:45 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1986. 
ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง "สร้างคุณค่า เพิ่มราคา พัฒนาสินค้าด้วยงานวิจัย วช." 206 คนอ่าน
27 พ.ย. 51
11:37 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1987. 
เชิญชมและเชียร์กีฬาสีน้องอนุบาล 214 คนอ่าน
26 พ.ย. 51
15:18 น.
อาจารย์สุขุมา
1988. 
การพัฒนาองค์การเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (Organization Development : OD) 257 คนอ่าน
19 พ.ย. 51
12:19 น.
นายโสภัณ
1989. 
อันตรายจาก software microsoft 260 คนอ่าน
14 พ.ย. 51
11:51 น.
นายปพนพัทร์
1990. 
อันตรายจาก Adobe Reader และ Acrobat 274 คนอ่าน
14 พ.ย. 51
11:50 น.
นายปพนพัทร์
1991. 
ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์ (ฉบับที่ 021/2551) เรื่อง งดการเรียนการสอน 196 คนอ่าน
6 พ.ย. 51
14:56 น.
นางดารุณี
1992. 
ประกาศแจ้งผลการอนุมัติให้ทุนอุดหนุนคณาจารย์ฯ สำหรับงวดที่ 4/2551 253 คนอ่าน
5 พ.ย. 51
16:53 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1993. 
เลือกซื้อหนังสือเข้าใช้ในห้องสมุด 262 คนอ่าน
5 พ.ย. 51
11:08 น.
1994. 
การจัดสอบวิชาแกนกลาง 230 XXX กลางภาคปลาย ปีการศึกษา 2551 263 คนอ่าน
4 พ.ย. 51
11:24 น.
นางไพพิทักษ์
1995. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 202 คนอ่าน
29 ต.ค. 51
15:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1996. 
การยื่นข้อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 259 คนอ่าน
27 ต.ค. 51
15:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1997. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทยครั้งที่ 4 ในโอกาสวันครูโลกและการประชุมนานาชาติ UNESCO-APEID 244 คนอ่าน
24 ต.ค. 51
16:19 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1998. 
สาธิตประถม(ศึกษาศาสตร์)จัด English Camp 2008 For IEC students 298 คนอ่าน
23 ต.ค. 51
10:01 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1999. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ The First Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2009 230 คนอ่าน
22 ต.ค. 51
19:15 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2000. 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเรื่อง 232 คนอ่าน
22 ต.ค. 51
18:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2001. 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 47 ต่อ (โครงการฯ) 254 คนอ่าน
22 ต.ค. 51
18:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2002. 
แบบฟอร์มเอกสารแนวคิดเบื้องต้น (Concept Paper) โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ 251 คนอ่าน
22 ต.ค. 51
17:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2003. 
ผลการแข่งขันExellence Fair 2008 203 คนอ่าน
21 ต.ค. 51
14:57 น.
อาจารย์นุชนาฎ
2004. 
ทุนFulbright New Centrury Scholars Program(NCS) ประจำปีการศึกษา 2552-2553 200 คนอ่าน
10 ต.ค. 51
14:47 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
2005. 
ด่วน!!! มาใช้งาน Antivirus ของมหาวิทยาลัยกันเถอะ 261 คนอ่าน
9 ต.ค. 51
10:17 น.
นายปพนพัทร์
2006. 
ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550-2551 (เพิ่มเติม) 273 คนอ่าน
8 ต.ค. 51
18:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2007. 
ประชาสัมพันธ์การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับอาจารย์นิเทศนักศึกษา 260 คนอ่าน
3 ต.ค. 51
15:30 น.
นางสายสุรีย์
2008. 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมเรื่อง 254 คนอ่าน
2 ต.ค. 51
12:55 น.
อาจารย์อาพร
2009. 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร่บทความหรือผลงานวิชาการในวารสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ 268 คนอ่าน
30 ก.ย. 51
15:46 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2010. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งบทความสำเสนอภายใต้หัวข้อเรื่อง "ครุศาสตร์อุตสาหกรรมกับการพัฒนาอาชีวศึกษายุคใหม่" 240 คนอ่าน
30 ก.ย. 51
15:18 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2011. 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 47 (ม.เกษตรฯ) 235 คนอ่าน
30 ก.ย. 51
15:17 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2012. 
การเบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2551 (ระดับปริญญาตรี) 270 คนอ่าน
30 ก.ย. 51
12:35 น.
นางไพพิทักษ์
2013. 
ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2551 315 คนอ่าน
24 ก.ย. 51
20:50 น.
นางสาววารุณี
2014. 
ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2552 (ต่อ) 262 คนอ่าน
24 ก.ย. 51
16:59 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2015. 
ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2552 202 คนอ่าน
24 ก.ย. 51
16:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2016. 
ขอประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 197 คนอ่าน
24 ก.ย. 51
16:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2017. 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนการวิจัย 271 คนอ่าน
24 ก.ย. 51
16:46 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2018. 
การสมัครทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น 259 คนอ่าน
24 ก.ย. 51
16:43 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2019. 
ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทผู้แทนพนักงาน 279 คนอ่าน
23 ก.ย. 51
18:09 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
2020. 
เชิญไหว้พระสวดมนต์ 272 คนอ่าน
21 ก.ย. 51
14:24 น.
อาจารย์คนึงนิจ
2021. 
ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศทุนศาสตราจารย์ดีเด่น 270 คนอ่าน
19 ก.ย. 51
10:59 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2022. 
ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 298 คนอ่าน
19 ก.ย. 51
10:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2023. 
ขอเชิญร่วมงานการสัมมนาวิชาการ "เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 2" 242 คนอ่าน
18 ก.ย. 51
14:34 น.
อาจารย์อาพร
2024. 
"กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนที่มีคุณภาพ" ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสาธิตมอดินแดงระดับประถมศึกษา 262 คนอ่าน
12 ก.ย. 51
17:55 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ
2025. 
ขอแสดงความชื่นชม 261 คนอ่าน
11 ก.ย. 51
19:04 น.
อาจารย์จรรยา
2026. 
บรรยากาศการจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนของโรงเรียนสาธิตมอดินแดงประถม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 ส.ค. 51 ที่ผ่านมา 261 คนอ่าน
10 ก.ย. 51
13:44 น.
อาจารย์นัยนา
2027. 
ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี2551 274 คนอ่าน
10 ก.ย. 51
11:37 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2028. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา ครั้งที่7 264 คนอ่าน
10 ก.ย. 51
11:35 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2029. 
ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 40 ปี 282 คนอ่าน
8 ก.ย. 51
20:23 น.
นางสาววารุณี
2030. 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย(NRCT-ICSSR) ประจำปี 2551 222 คนอ่าน
3 ก.ย. 51
10:50 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
2031. 
ขอเชิญอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมฟังการบรรยายเกี่ยวกับทุนโครงการกาญจนาภิเษก 259 คนอ่าน
2 ก.ย. 51
11:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2032. 
ชอเชิญชวนบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนา(ครบรอบ 40 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ 274 คนอ่าน
30 ส.ค. 51
14:40 น.
นางสาววารุณี
2033. 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)จัดนิทรรศการวิชาการ 207 คนอ่าน
22 ส.ค. 51
16:22 น.
อาจารย์จรรยา
2034. 
งานพิมพ์ 18 กค 51 205 คนอ่าน
21 ส.ค. 51
14:23 น.
อาจารย์ขนิษฐา
2035. 
เชิญชม กีฬาสาธิต ศ.ศ. ประถม ประจำปี2551 254 คนอ่าน
21 ส.ค. 51
14:21 น.
อาจารย์ขนิษฐา
2036. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี2551 273 คนอ่าน
21 ส.ค. 51
11:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2037. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและ/หรืนำเสนอบทความในการประชุมทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 21 272 คนอ่าน
21 ส.ค. 51
11:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2038. 
ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน"การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2551" 254 คนอ่าน
21 ส.ค. 51
11:07 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2039. 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ(มอดินแดง) 243 คนอ่าน
20 ส.ค. 51
15:16 น.
อาจารย์นภาพรรณ
2040. 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ(มอดินแดง) 266 คนอ่าน
20 ส.ค. 51
15:02 น.
อาจารย์นภาพรรณ
2041. 
ศิษย์เก่าดร.ชินภัทร แต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 273 คนอ่าน
19 ส.ค. 51
18:54 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
2042. 
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานเพิ่ม (โบนัส) ประจำปี 2550 268 คนอ่าน
19 ส.ค. 51
14:16 น.
นางพอใจ
2043. 
สัปดาห์วิชาการ 269 คนอ่าน
18 ส.ค. 51
15:08 น.
อาจารย์วรเทพ
2044. 
กิจกรรมลดโลกร้อน 263 คนอ่าน
15 ส.ค. 51
17:10 น.
อาจารย์สุขุมา
2045. 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตฯศึกษาศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษา) 255 คนอ่าน
15 ส.ค. 51
13:57 น.
อาจารย์ศศิ
2046. 
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิต(ฤศึกษาศาสตร์)ระดับมัธยม 259 คนอ่าน
15 ส.ค. 51
00:00 น.
อาจารย์ศศิ
2047. 
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงห้องอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ" 266 คนอ่าน
14 ส.ค. 51
15:26 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2048. 
คณาจารย์โรงเรียนสาธิตฯศึกษาดูงาน 204 คนอ่าน
14 ส.ค. 51
13:15 น.
อาจารย์กิติญาดา
2049. 
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพ 233 คนอ่าน
13 ส.ค. 51
10:59 น.
อาจารย์รัชพล
2050. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมเสวนาพัฒนาเค้าโครงวิจัยเพื่อทุนสนับสนุนปีงบประมาณ2553 278 คนอ่าน
11 ส.ค. 51
12:04 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2051. 
ศิลปะ 273 คนอ่าน
7 ส.ค. 51
14:19 น.
อาจารย์ ดร.สิปป์
2052. 
ความภาคภูมิใจ...ของเด็กออทิสติก 256 คนอ่าน
6 ส.ค. 51
10:37 น.
อาจารย์เบญจมาภรณ์
2053. 
...เปิดรายชื่อ10 เกมอันตราย... เตือนผู้ปกครองดูแล... 215 คนอ่าน
6 ส.ค. 51
08:02 น.
อาจารย์รัชพล
2054. 
การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 267 คนอ่าน
5 ส.ค. 51
17:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2055. 
มีภาพออทิสติกเกมส์ ครั้งที่ 2 มาฝากค่ะ 277 คนอ่าน
5 ส.ค. 51
12:20 น.
อาจารย์อาพร
2056. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกให้การต้อนรับคณะที่มาศึกษาดูงาน 299 คนอ่าน
5 ส.ค. 51
11:32 น.
อาจารย์อาพร
2057. 
ออทิสติกเกมส์ ครั้งที่ 2 335 คนอ่าน
5 ส.ค. 51
11:10 น.
อาจารย์อาพร
2058. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกมีการจัดประชุมสัมมนา 276 คนอ่าน
5 ส.ค. 51
09:33 น.
อาจารย์อาพร
2059. 
สาธิตมอดินแดงระดับประถม ศึกษาดูงานร.ร.ประถมฐานบินกำแพงแสน....... 278 คนอ่าน
1 ส.ค. 51
15:08 น.
อาจารย์นัยนา
2060. 
คณาจารย์"ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนบ้านกุดเลา"สพท.ขอนแก่น เขต5 ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสาธิตฯมอดินแดงระดับประถมศึกษา 268 คนอ่าน
31 ก.ค. 51
09:36 น.
อาจารย์นัยนา
2061. 
หนังสือเวียนจากฝ่ายวิจัย 228 คนอ่าน
30 ก.ค. 51
17:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2062. 
หนังสือเวียนจากฝ่ายวิจัย 203 คนอ่าน
30 ก.ค. 51
17:10 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2063. 
หนังสือเวียนจากฝ่ายวิจัย1 205 คนอ่าน
30 ก.ค. 51
17:07 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2064. 
หนังสือเวียนจากฝ่ายวิจัย 203 คนอ่าน
30 ก.ค. 51
17:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2065. 
โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน... สาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถม 278 คนอ่าน
30 ก.ค. 51
08:01 น.
อาจารย์นวลพรรณ
2066. 
ผลการแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ 335 คนอ่าน
29 ก.ค. 51
19:39 น.
2067. 
อย่าลืมไปเติมน้ำมันลดราคา 274 คนอ่าน
25 ก.ค. 51
11:46 น.
อาจารย์ธนากร
2068. 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลแก่งคอยศึกษาดูงานระบบการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิต 261 คนอ่าน
25 ก.ค. 51
11:10 น.
อาจารย์นวลพรรณ
2069. 
บุคลากรสาธิตประถมมอดินแดง เข้าร่วมอบรมเรื่อง แบบฝึกในฐานะนวัตกรรมการเรียนรู้... 264 คนอ่าน
25 ก.ค. 51
10:42 น.
อาจารย์นัยนา
2070. 
พัฒนาศักยภาพโรงเรียนและบุคลากร....สาธิตประถมมอดินแดง 241 คนอ่าน