ข่าวที่เสนอทั้งหมด
ลำดับ
เรื่อง
ว/ด/ป
เวลา
ผู้ส่ง
1. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข.) 1 คนอ่าน
18 เม.ย.
18:50 น.
นายจักรี
2. 
ประชาสัมพันธ์การศึกษาอบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 23 1 คนอ่าน
18 เม.ย.
09:56 น.
นายจักรี
3. 
แจ้งแนวปฏิบัติระบบจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาล 26 คนอ่าน
2 เม.ย.
15:04 น.
นางสาวแสงทอง
4. 
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม เรื่อง Master Your Powerful English Presentation Skill 12 คนอ่าน
29 มี.ค.
18:41 น.
นายจักรี
5. 
ประชาสัมพันธ์การจัดสรรที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรโควต้าคณะศึกษาศาสตร์ 24 คนอ่าน
29 มี.ค.
16:36 น.
นางสาวแสงทอง
6. 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและทำบุญงานศพ มารดา รองศาสตราจารย์เอื้อจิตร พัฒนจักร 7 คนอ่าน
29 มี.ค.
14:38 น.
นายจักรี
7. 
ประชาสัมพนธ์สื่อรณรงค์ เรื่อง การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 5 คนอ่าน
28 มี.ค.
14:55 น.
นางสาวดรุวรรณ
8. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองทรัพยากรบุคคล) 4 คนอ่าน
28 มี.ค.
11:12 น.
นายจักรี
9. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ" รุ่น 7 1 คนอ่าน
28 มี.ค.
11:09 น.
นายจักรี
10. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย" รุ่น 8 1 คนอ่าน
27 มี.ค.
11:31 น.
นายจักรี
11. 
ขอเรียนเชิญร่วมเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 22 คนอ่าน
26 มี.ค.
10:56 น.
นายวทัญญู
12. 
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 คนอ่าน
25 มี.ค.
10:48 น.
นายจักรี
13. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) 1 คนอ่าน
25 มี.ค.
10:33 น.
นายจักรี
14. 
ประชาสัมพันธ์การให้บริการ group email 3 คนอ่าน
21 มี.ค.
14:18 น.
นายจักรี
15. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "สัปดาห์สุขภาวะ: Enhancing Psychological Capacity" 2 คนอ่าน
21 มี.ค.
13:56 น.
นายจักรี
16. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองสื่อสารองค์กร มข.) 2 คนอ่าน
20 มี.ค.
10:00 น.
นายจักรี
17. 
แจ้งปิดนับสต๊อกสินค้า ประจำปีงบประมาณ 2562 (ศูนย์สื่อการเรียนรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 1 คนอ่าน
20 มี.ค.
09:57 น.
นายจักรี
18. 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA) 3 คนอ่าน
13 มี.ค.
11:23 น.
นายจักรี
19. 
การให้โควต้าเข้าศึกษา MBA สำหรับข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 คนอ่าน
12 มี.ค.
14:27 น.
นายจักรี
20. 
นำส่งแพ็คเกจการจัดงานประชุมที่ห้องแซฟไฟร์ 8 คนอ่าน
8 มี.ค.
14:19 น.
นายจักรี
21. 
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 6 คนอ่าน
8 มี.ค.
14:01 น.
นายจักรี
22. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่" รุ่น 5 8 คนอ่าน
7 มี.ค.
17:49 น.
นายจักรี
23. 
แจ้งการรับ-ส่งหนังสือของเจ้าหน้่าที่สังกัดหน่วยสารบรรณ งานบริหารและธุรการ 23 คนอ่าน
6 มี.ค.
15:37 น.
นางสาววารุณี
24. 
ขอเชิญสำรองที่นั่งเข้าร่วมสัมมนารัับฟังความรู้ในหัวข้อ 9 คนอ่าน
6 มี.ค.
15:31 น.
นางสาววารุณี
25. 
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนนำเสนอผลงานวิจัยฯ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 4-62 KKU 9 คนอ่าน
5 มี.ค.
10:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
26. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 5 คนอ่าน
28 ก.พ.
14:19 น.
นายจักรี
27. 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงวิสัยทัศน์ของพรรคการเมือง 3 คนอ่าน
28 ก.พ.
13:18 น.
นายจักรี
28. 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและทำบุญงานศพ นางสุชญา มาเวียง 11 คนอ่าน
25 ก.พ.
10:46 น.
นายจักรี
29. 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและทำบุญงานศพ มารดา นางทองหลาง นามพรมมา 8 คนอ่าน
25 ก.พ.
10:45 น.
นายจักรี
30. 
แจ้งการพิมพ์หนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย สำหรับผู้มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จ/บำนาญ/บำนาญรายเดือน ประจำปีภาษี 2561 11 คนอ่าน
21 ก.พ.
11:14 น.
นางสาวสุภาลัย
31. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ (National Open Class) ครั้งที่ 13 10 คนอ่าน
20 ก.พ.
16:16 น.
นายจักรี
32. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองการต่างประเทศ มข.) 8 คนอ่าน
20 ก.พ.
14:22 น.
นายจักรี
33. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อประสานงาน (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) 5 คนอ่าน
20 ก.พ.
11:30 น.
นายจักรี
34. 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการบริจาคโลหิต "ROTCs Give Blood Give Life" 4 คนอ่าน
20 ก.พ.
11:17 น.
นายจักรี
35. 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 7 คนอ่าน
15 ก.พ.
14:51 น.
นางสาวแสงทอง
36. 
เชิญเข้าร่วมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 5 คนอ่าน
15 ก.พ.
14:50 น.
นางสาวแสงทอง
37. 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและทำบุญงานศพ คุณพ่อวาทิตย์ กรมน้อย 14 คนอ่าน
15 ก.พ.
10:23 น.
นายจักรี
38. 
แจ้งการปิดปรับปรุงระบบ Server งานพิมพ์เอกสาร 12 คนอ่าน
13 ก.พ.
14:34 น.
นายจักรี
39. 
ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรอบรม "การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง" รุ่นที่ 1 (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) 9 คนอ่าน
12 ก.พ.
11:18 น.
นายจักรี
40. 
การพิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี 2561 19 คนอ่าน
12 ก.พ.
10:02 น.
นางสาวสุภาลัย
41. 
ขอเลื่อนการอบรมหลักสูตร "สุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่" รุ่นที่ 11 (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) 10 คนอ่าน
12 ก.พ.
09:59 น.
นายจักรี
42. 
ประชาสัมพันธ์งาน มหกรรมองค์กรสุขภาวะ KKU Happy Healthy Day 10 คนอ่าน
9 ก.พ.
11:32 น.
นายจักรี
43. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 "Innovative Research and Education beyond the Future" 7 คนอ่าน
6 ก.พ.
11:08 น.
นางสาวมธุรส
44. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ 8 คนอ่าน
6 ก.พ.
11:02 น.
นางสาวมธุรส
45. 
แจ้งรหัสหนังสือประจำส่วนงาน หน่วยงานภายใต้ส่วนงาน และแนวปฏิบัติการรับ-ส่งหนังสือ เอกสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 คนอ่าน
5 ก.พ.
14:20 น.
นายจักรี
46. 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม จำนวน 4 หลักสูตร (สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์) 6 คนอ่าน
5 ก.พ.
14:04 น.
นายจักรี
47. 
ปฏิทินการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2562 6 คนอ่าน
4 ก.พ.
18:12 น.
นายจักรี
48. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อประสานงาน (กองตรวจสอบภายใน มข.) 4 คนอ่าน
1 ก.พ.
16:00 น.
นายจักรี
49. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อประสานงาน (กองคลัง) 5 คนอ่าน
31 ม.ค.
18:02 น.
นายจักรี
50. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (สำนักบริการวิชาการ) 3 คนอ่าน
29 ม.ค.
19:32 น.
นายจักรี
51. 
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม การบรรยาย/อภิปราย/เสวนาและการเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 57 6 คนอ่าน
25 ม.ค.
15:52 น.
นายจักรี
52. 
แจ้งการใช้เสียงในโครงการละครคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3 คนอ่าน
25 ม.ค.
14:08 น.
นายจักรี
53. 
ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ในงานพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) เป็นกรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอ 4 คนอ่าน
25 ม.ค.
14:05 น.
นายจักรี
54. 
งบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 คนอ่าน
21 ม.ค.
15:35 น.
นายจักรี
55. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ในงานครบรอบ 10 ปี PEACE PARAGON สวนประชุมเจ้าชายตัวน้อย 4 คนอ่าน
21 ม.ค.
15:21 น.
นายจักรี
56. 
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญและร่วมพิธีอุทิศส่วนกุศล อาจารย์พงษ์เทพ ตรีเดช 8 คนอ่าน
21 ม.ค.
15:13 น.
นายจักรี
57. 
ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย" (Conflict Management) รุ่นที่ 5 4 คนอ่าน
18 ม.ค.
17:17 น.
นายจักรี
58. 
ประชาสัมพันธ์โครงการ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7 คนอ่าน
16 ม.ค.
17:23 น.
นายจักรี
59. 
แจ้งกำหนดการวันครู และกำหนดการการแข่งขันกีฬา เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2562 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 47 คนอ่าน
15 ม.ค.
13:18 น.
นายจักรี
60. 
คำสั่งคณะศึกษาศาสตร์ ที่ 010/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดงานวันครู คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2562 51 คนอ่าน
11 ม.ค.
15:35 น.
นายจักรี
61. 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฟ้อนฉลองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น 6 คนอ่าน
11 ม.ค.
11:23 น.
นายจักรี
62. 
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนนำเสนอผลงานวิจัยฯ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 3-62 KKU 13 คนอ่าน
10 ม.ค.
17:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
63. 
ประชาสัมพันธ์แบ่งสี การแข่งขันกีฬา ในงานวันครู คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2562 15 คนอ่าน
10 ม.ค.
15:23 น.
นายจักรี
64. 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ (ฉบับที่ 002/2562) เรื่อง งดการเรียนการสอนในวันครู ประจำปี พ.ศ. 2562 4 คนอ่าน
10 ม.ค.
15:10 น.
นายจักรี
65. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "ออกกำลังกายวันละนิดชีวิตยืนยาว" 19 คนอ่าน
9 ม.ค.
11:15 น.
นายจักรี
66. 
ขอเชิญร่วมทำบุญตั้งองค์ผ้าป่าโครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา "พี่ให้น้องกองละ 1,000 บาท" ปีที่ 3 9 คนอ่าน
4 ม.ค.
14:12 น.
นายจักรี
67. 
ขอเรียนเชิญผู้สนใจสมัครเรียนครูสมาธิ รุ่นที่ 44 7 คนอ่าน
3 ม.ค.
16:51 น.
นายจักรี
68. 
แจ้งการใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2561 และกำหนดรหัสส่วนงาน หน่วยงานภายใต้ส่วนงาน และฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย 11 คนอ่าน
3 ม.ค.
15:52 น.
นายจักรี
69. 
ประชาสัมพันธ์ห้องพักแฟลตบุคลากรหนองแวง 5 คนอ่าน
3 ม.ค.
15:38 น.
นายจักรี
70. 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3592/2561) เรื่อง ประเภทและสถานะ หน่วยงานวิสาหกิจของส่วนงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 คนอ่าน
2 ม.ค.
10:34 น.
นายจักรี
71. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (คณะวิศวกรรมศาสตร์) 9 คนอ่าน
2 ม.ค.
10:27 น.
นายจักรี
72. 
แจ้งย้าายสำนักงานที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น 7 คนอ่าน
28 ธ.ค.
11:24 น.
นายจักรี
73. 
แจ้ง ระเบียบงานสารบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ใหม่) บังคับใช้ 1 ม.ค. 2562 เป็นต้นไป 15 คนอ่าน
26 ธ.ค.
17:31 น.
นายจักรี
74. 
ขอเชิญชวนทำดอกไม้จันทร์ และรับบริจาคดอกไม้จันทร์ เพื่อใช้ประกอบในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ฯ (หลวงพ่อคุณ ปริสุทโธ) 11 คนอ่าน
25 ธ.ค.
14:37 น.
นายจักรี
75. 
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานปาฐกถาเรื่อง "เหลียวหลัง แลหน้า การศึกษาไทย" โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน 10 คนอ่าน
25 ธ.ค.
14:31 น.
นายจักรี
76. 
ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการวิจัยสถาบันสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน มข. ประจำปี 2562 8 คนอ่าน
21 ธ.ค.
14:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
77. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ" รุ่น 6 1 คนอ่าน
20 ธ.ค.
18:41 น.
นายจักรี
78. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน) 7 คนอ่าน
20 ธ.ค.
18:15 น.
นายจักรี
79. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมในโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 31 หลักสูตร 1 คนอ่าน
20 ธ.ค.
13:27 น.
นายจักรี
80. 
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจ บิดา อาจารย์สุธาสินี สีแจ่มจิรานนท์ 11 คนอ่าน
18 ธ.ค.
18:20 น.
นายจักรี
81. 
ประชาสัมพันธ์แพ็คเกจจัดประชุมพร้อมอาหาร 4 มื้อและแพ็คเกจจัดประชุมพร้อมที่พักโรงแรมไอบิส กรุงเทพ อิมแพ็ค 8 คนอ่าน
14 ธ.ค.
10:53 น.
นายจักรี
82. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อเตียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นนักบริหารในสายวิชาการและสายสนับสนุน จำนวน 4 หลักสูตร 9 คนอ่าน
14 ธ.ค.
10:37 น.
นายจักรี
83. 
รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 20 จำนวน 30 ท่าน สถาบันคลังสมองของชาติ 6 คนอ่าน
14 ธ.ค.
10:17 น.
นายจักรี
84. 
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562 10 คนอ่าน
14 ธ.ค.
10:10 น.
นายจักรี
85. 
ประชาสัมพันธ์การจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโท) เป็นกรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 9 คนอ่าน
13 ธ.ค.
15:49 น.
นายจักรี
86. 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปรับการเรียนการสอน: การจัดการเรียนรู้แบบเน้นผลลัพท์ 14 คนอ่าน
11 ธ.ค.
15:16 น.
นายจักรี
87. 
ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรฯ ประจำปี 2562 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 9 คนอ่าน
6 ธ.ค.
09:49 น.
นายจักรี
88. 
ประกาศใช้วิธีการดำเนินการมาตรฐาน (Stand of Operating Procedures, SOP) บทที่ 1-10 ที่ได้ดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว 8 คนอ่าน
4 ธ.ค.
18:54 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
89. 
ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติ "หนังสือมอบอำนาจด้านการวิจัยและบริการวิชาการ" 7 คนอ่าน
4 ธ.ค.
18:54 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
90. 
ด่วนที่สุด!! ประชาสัมพันธ์ รางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ปี 2561 8 คนอ่าน
4 ธ.ค.
18:38 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
91. 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "Bilk อุ่นไอรัก" จังหวัดขอนแก่น 8 คนอ่าน
30 พ.ย.
13:44 น.
นายจักรี
92. 
รับสมัครงาน ตำแหน่งครูฝ่ายประถมวัยและฝ่ายประถมศึกษา จำนวนหลายอัตรา โรงเรียนมหาชัยคริสเตียนวิทยา จังหวัดสมุทรสาคร 6 คนอ่าน
29 พ.ย.
14:31 น.
นายจักรี
93. 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและทำบุญงานศพมารดา นางสาวจารุวรรณ โพธิ์สอน 8 คนอ่าน
29 พ.ย.
14:15 น.
นายจักรี
94. 
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2562 5 คนอ่าน
28 พ.ย.
16:01 น.
นายจักรี
95. 
ขอเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม บิดา อาจารย์ปาริชาติ นัติพันธ์ 15 คนอ่าน
23 พ.ย.
12:46 น.
นายจักรี
96. 
ประชาสัมพันธ์สื่อแผ่นพับ เรื่อง หลักปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19 คนอ่าน
23 พ.ย.
10:45 น.
นางสาวดรุวรรณ
97. 
ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ 13 คนอ่าน
22 พ.ย.
15:16 น.
นางสาวแสงทอง
98. 
แจ้งประกาศ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 12 คนอ่าน
22 พ.ย.
09:52 น.
นายจักรี
99. 
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ 14 คนอ่าน
22 พ.ย.
09:02 น.
นายจักรี
100. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน" (รุ่นที่ 2) 6 คนอ่าน
22 พ.ย.
09:02 น.
นายจักรี
101. 
ประชาสัมพันธ์การจำหน่าย "ดอกป๊อปปี้" ในวันที่ระลึกทหารผ่านศึก 5 คนอ่าน
21 พ.ย.
10:22 น.
นายจักรี
102. 
ข่าวทุนวิจัยด่วนที่สุดค่ะ 14 คนอ่าน
18 พ.ย.
15:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
103. 
ด่วนที่สุด!!การจัดทำแผนงานภายใต้แผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 5 คนอ่าน
17 พ.ย.
00:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
104. 
ด่วนที่สุด!!การจัดทำแผนงานภายใต้แผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พศ2563 3 คนอ่าน
17 พ.ย.
00:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
105. 
ด่วนที่สุด!!การจัดทำแผนงานภายใต้แผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 3 คนอ่าน
17 พ.ย.
00:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
106. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การเสวนาวิชาการ "น้ำ" ในโครงการสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ ประจำปี 2561 9 คนอ่าน
15 พ.ย.
14:09 น.
นางสาวศศิประภา
107. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาทางวิชาการ คิดและทำอย่างครู เปลี่ยนผ่านครูสู่สังคมดิจิทัล 6 คนอ่าน
14 พ.ย.
16:04 น.
นายจักรี
108. 
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม บิดาอาจารย์พุทธชาติ ชุมแวงวาปี 4 คนอ่าน
14 พ.ย.
16:04 น.
นายจักรี
109. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่องการเตรียมการและการรับมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยเพื่อการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างถูกกฎหมาย 2 คนอ่าน
12 พ.ย.
16:38 น.
นายจักรี
110. 
ขอเรียนเชิญผู้สนใจร่วมอุปสมบทพระในพิธีพระราชทานเพลิงศพ ครูใหญ่ และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) เป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2561 13 คนอ่าน
6 พ.ย.
16:27 น.
นายจักรี
111. 
ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยฯ มข. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 10 คนอ่าน
5 พ.ย.
15:06 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
112. 
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนนำเสนอผลงานวิจัยฯ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 6-61 KKU 13 คนอ่าน
5 พ.ย.
14:58 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
113. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 15 คนอ่าน
5 พ.ย.
12:34 น.
นายจักรี
114. 
ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี พ.ศ. 2561 และร่วมออกโรงทาน 9 คนอ่าน
5 พ.ย.
09:45 น.
นายจักรี
115. 
ขอเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม มารดา อาจารย์เจริญชัย ใจขาน 10 คนอ่าน
2 พ.ย.
16:59 น.
นายจักรี
116. 
ขอรับบริจาคเงิน สิ่งของและอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับโครงการค่ายอาสาเพื่อพัฒนาชนบท "พี่ให้น้อง" ครั้งที่ 18 15 คนอ่าน
1 พ.ย.
14:35 น.
นายจักรี
117. 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบริจาคปัจจัยทำบุญทอดถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2561 (คณะแพทยศาสตร์ มข.) 14 คนอ่าน
26 ต.ค.
11:15 น.
นายจักรี
118. 
แนวปฏิบัติการขอย้ายสิทธิการรักษาพยาบาลของบุตรที่มีอายุเกิน 20 ปีของลูกจ้างประจำที่มิได้สังกัดคณะแพทยศาสตร์ 12 คนอ่าน
25 ต.ค.
13:48 น.
นายจักรี
119. 
ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนทั่วไปและบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 17 คนอ่าน
24 ต.ค.
15:59 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
120. 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการนอนดีมีสุข..มหัศจรรย์ CPAP "ความหวังใหม่ ลมหายใจที่ 2" 19 คนอ่าน
18 ต.ค.
11:11 น.
นายจักรี
121. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ Share and Learn ประจำปี 2561 22 คนอ่าน
18 ต.ค.
09:06 น.
นายจักรี
122. 
ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 9 คนอ่าน
17 ต.ค.
09:56 น.
นายจักรี
123. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองยุทธศาสตร์) 6 คนอ่าน
17 ต.ค.
09:22 น.
นายจักรี
124. 
ขอเชิญร่วมงานทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2561 14 คนอ่าน
12 ต.ค.
10:44 น.
นายจักรี
125. 
ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมสนับสนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ "ดอกแก้วกัลยา" เพื่อเพิ่มรายได้ให้คนพิการ ของสภาสังคมสงเคราะห์แห้งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 13 คนอ่าน
8 ต.ค.
16:08 น.
นายจักรี
126. 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานภายในของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี และสำนักงานวิทยาเขต พ.ศ. 2561 12 คนอ่าน
4 ต.ค.
09:55 น.
นายจักรี
127. 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป (มุ่งเป้า) ยางนา ประจำปีงบประมาณ 2562 18 คนอ่าน
3 ต.ค.
16:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
128. 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย ตามโครงการพัฒนานักวิจัยแสงซินโครตรอน มข. ประจำปีงบประมาณ 2562 (ปีที่ 4/4) 23 คนอ่าน
3 ต.ค.
16:54 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
129. 
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการวิจัยที่่ต้องยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 13 คนอ่าน
3 ต.ค.
16:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
130. 
การจัดทำข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับทุนอุดหนุนทั่วไปและบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 33 คนอ่าน
2 ต.ค.
15:38 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
131. 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีห้องสมุดจีน แบรี่ฯ และรายชื่อหนังสือที่สอดคล้องกับหลักสูตรคณะ 16 คนอ่าน
2 ต.ค.
10:08 น.
นางจันทรรัตน
132. 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและทำบุญงานศพมารดาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม 12 คนอ่าน
1 ต.ค.
09:38 น.
นายจักรี
133. 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) 12 คนอ่าน
26 ก.ย.
18:19 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
134. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข.) 7 คนอ่าน
25 ก.ย.
14:18 น.
นายจักรี
135. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ"บทบาทมหาวิทยาลัยกับการส่งเสริมกระบวนการอาสาสมัครเพื่อการเรียนการสอนและการทำงานเพื่อสังคมในประเ 18 คนอ่าน
24 ก.ย.
12:29 น.
นายจักรี
136. 
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 (กองทรัพยากรบุคคล มข.) 10 คนอ่าน
24 ก.ย.
12:04 น.
นายจักรี
137. 
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มข. 2562 25 คนอ่าน
21 ก.ย.
16:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
138. 
ประกาศการใช้บริการและอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการของสำนักหอสมุด 16 คนอ่าน
21 ก.ย.
11:52 น.
นายจักรี
139. 
สมศ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการ ร่วมส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 9 คนอ่าน
20 ก.ย.
19:22 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
140. 
ประชาสัมพันธ์ การสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 16 คนอ่าน
20 ก.ย.
10:38 น.
นางสาวแสงทอง
141. 
ประชาสัมพันธ์ การขอรับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ กรณีสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพ 8 คนอ่าน
20 ก.ย.
10:36 น.
นางสาวแสงทอง
142. 
แบบฟอร์มขอทุนบูรณาการและนวัตกรรม วช 2563 8 คนอ่าน
18 ก.ย.
17:52 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
143. 
เปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมโครงการ "2018 KKU WOW" และขยายระยะเวลาการรับสมัครการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 8 คนอ่าน
18 ก.ย.
14:43 น.
นายจักรี
144. 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยบาลัย" รุ่น 6 11 คนอ่าน
17 ก.ย.
14:35 น.
นายจักรี
145. 
แจ้งการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานใหม่ (ศูนย์สื่อการเรียนรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 14 คนอ่าน
16 ก.ย.
10:34 น.
นายจักรี
146. 
แจ้งปิดนับสต๊อกสินค้า ประจำปีงบประมาณ 2561 (ศูนย์สื่อการเรียนรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 10 คนอ่าน
16 ก.ย.
10:30 น.
นายจักรี
147. 
แจ้งการปิดการจราจร ในการจัดกิจกรรมประกวดดาว-เดือน ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตรเดิม (ศาลาเดิม) ในวันที่ 16 ก.ย. 2561 15 คนอ่าน
16 ก.ย.
10:02 น.
นายจักรี
148. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการจัดโครงการ "การพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่และปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560" (คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.) 15 คนอ่าน
14 ก.ย.
17:33 น.
นายจักรี
149. 
ประชาสัมพันธ์ และขอเรียนเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจเข้าร่วมประชุมการจัดทำข้อเสนอโครงการบูรณาการวิจัย ปี 2563 16 คนอ่าน
13 ก.ย.
18:10 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
150. 
การเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อยื่นขอทุนอุดหนุนทั่วไปและบูรณาการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 18 คนอ่าน
13 ก.ย.
18:09 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
151. 
ประชาสัมพันธ์การยื่นข้อเสนอเพื่อพิจาณาจัดสรรทุนวิจัยแบบบูรณาการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 17 คนอ่าน
13 ก.ย.
17:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
152. 
ขอเชิญร่วมงานและประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ (ISMTEC 2018) 17 คนอ่าน
13 ก.ย.
15:31 น.
นายจักรี
153. 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมและเป็นเจ้าภาพผ้าป่ามหากุศล 67 ปี ร.พ.ราชวิถี เพื่อนำรายได้สมทบศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี 15 คนอ่าน
12 ก.ย.
13:08 น.
นายจักรี
154. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากหน่วยงานภายนอก: 14 คนอ่าน
11 ก.ย.
10:37 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
155. 
ขอแจ้งการอนุญาตใช้เสียง 12 คนอ่าน
10 ก.ย.
14:13 น.
นางสาววารุณี
156. 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม 32 หลักสูตร (ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล) 11 คนอ่าน
10 ก.ย.
09:33 น.
นายจักรี
157. 
ขอเรียนเชิญอาจารย์สายสอน บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาทุกท่่าน 6 คนอ่าน
9 ก.ย.
15:25 น.
นางสาววารุณี
158. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 (EDUCA 2018) 6 คนอ่าน
7 ก.ย.
11:27 น.
นายจักรี
159. 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ประจำปี พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2) 8 คนอ่าน
5 ก.ย.
13:27 น.
นายจักรี
160. 
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมสุขภาพเนื่องในวันมหิดล สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 คนอ่าน
5 ก.ย.
13:21 น.
นายจักรี
161. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มข.) 10 คนอ่าน
3 ก.ย.
15:23 น.
นายจักรี
162. 
พิจารณาแปลหนังสือเพื่อใช้เป็นตำราเรียนในห้องเรียน 11 คนอ่าน
29 ส.ค.
12:42 น.
นายจักรี
163. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย" รุ่น 6 16 คนอ่าน
29 ส.ค.
12:33 น.
นายจักรี
164. 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 และความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติประเทศไอร์แลนด์ 9 คนอ่าน
29 ส.ค.
12:24 น.
นายจักรี
165. 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกซ้อมแผนอพยพและระงับอัคคีภัย 9 คนอ่าน
28 ส.ค.
18:07 น.
นายจักรี
166. 
ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 9 คนอ่าน
24 ส.ค.
12:49 น.
นางสาวแสงทอง
167. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองสื่อสารองค์กร) 8 คนอ่าน
22 ส.ค.
11:54 น.
นายจักรี
168. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 19 8 คนอ่าน
20 ส.ค.
17:53 น.
นายจักรี
169. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองอาคารและสถานที่) 9 คนอ่าน
20 ส.ค.
16:37 น.
นายจักรี
170. 
แจ้งการขัดข้องการให้บริการรับ-ส่งเอกสารทางโทรสารหมายเลข 0-4334-3454 96 คนอ่าน
17 ส.ค.
16:16 น.
นางสาววารุณี
171. 
แจ้งการปิดเส้นทางจราจร และขออภัยในความไม่สะดวก (คณะวิทยาศาสตร์ มข.) 12 คนอ่าน
17 ส.ค.
15:28 น.
นายจักรี
172. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ 2018 International Society for the Scholarship of Teaching and Learning (ISSOTL) Conference 18 คนอ่าน
14 ส.ค.
14:59 น.
นายจักรี
173. 
ประชาสัมพันธ์โครงการ "การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (The Twenty-First National Software Contest: NSC 2019)" 7 คนอ่าน
14 ส.ค.
10:14 น.
นายจักรี
174. 
ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปสั้น (งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์) 7 คนอ่าน
10 ส.ค.
13:13 น.
นายจักรี
175. 
ประชาสัมพันธ์การบริการสื่อความรู้สุขภาพ (งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์) 8 คนอ่าน
10 ส.ค.
13:11 น.
นายจักรี
176. 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง กำหนดระบบจราจรสำหรับการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 10 คนอ่าน
9 ส.ค.
10:35 น.
นายจักรี
177. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน) 8 คนอ่าน
8 ส.ค.
14:31 น.
นายจักรี
178. 
แจ้งการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ในวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 11 คนอ่าน
2 ส.ค.
16:08 น.
นายจักรี
179. 
ประชาสัมพันธ์สำรวจความต้องการสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 15 คนอ่าน
31 ก.ค.
10:19 น.
นายจักรี
180. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการวันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2561 (กองการต่างประเทศ มข.) 11 คนอ่าน
31 ก.ค.
09:36 น.
นายจักรี
181. 
ประชาสัมพันธ์โครงการยินดี QR Code ธนาคารกรุงเทพ 7 คนอ่าน
23 ก.ค.
18:40 น.
นายจักรี
182. 
แจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 4686/2561 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาต่าง ๆ คณะศึกษาศาสตร์ 18 คนอ่าน
23 ก.ค.
09:48 น.
นายจักรี
183. 
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนนำเสนอผลงานวิจัยฯ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 6-61 KKU 17 คนอ่าน
16 ก.ค.
19:22 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
184. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองอาคารและสถานที่) 7 คนอ่าน
16 ก.ค.
14:21 น.
นายจักรี
185. 
แจ้งปิดเส้นทางจราจรอาคารศูนย์สารสนเทศและด้านหลังอาคารสำนักหอสมุด 8 คนอ่าน
13 ก.ค.
15:48 น.
นายจักรี
186. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอุธรณ์และการร้องทุกข์ให้แก่ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น" 6 คนอ่าน
13 ก.ค.
09:44 น.
นายจักรี
187. 
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายดอกมะลิในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 6 คนอ่าน
13 ก.ค.
09:28 น.
นายจักรี
188. 
ขอเรียนเชิญฟังธรรมบรรยาย "ธรรมะ...เยียวยาสังคม" โดยพระจิตร์ ตัณฑเสถียร (พระจิตร์ จิตตสังวโร) "หลวงพี่โก๋" 12 คนอ่าน
12 ก.ค.
09:14 น.
นายจักรี
189. 
ประชาสัมพันธ์การจัดระบบการจราจรเส้นทางเดินรถบริเวณวงเวียนคณะเทคนิคการแพทย์ 18 คนอ่าน
9 ก.ค.
16:20 น.
นายจักรี
190. 
ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อสมทบกองทุน Thai Scholar Followship Fund 168 คนอ่าน
5 ก.ค.
10:58 น.
นายจักรี
191. 
ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2561 17 คนอ่าน
4 ก.ค.
15:30 น.
นางสาวดรุวรรณ
192. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มข.) 14 คนอ่าน
4 ก.ค.
14:19 น.
นายจักรี
193. 
ประชาสัมธ์การจัดการระบบการจราจรเส้นทางเดินรถบริเวณวงเวียนคณะเทคนิคการแพทย์ 7 คนอ่าน
2 ก.ค.
17:25 น.
นายจักรี
194. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองบริการหอพักนักศึกษา มข.) 5 คนอ่าน
2 ก.ค.
09:44 น.
นายจักรี
195. 
ประกาศ ก.พ.อ. และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหัวข้อเรื่องควรรู้ "ขอตำแหน่งทางวิชาการ" 23 คนอ่าน
2 ก.ค.
09:00 น.
นายจักรี
196. 
ขอเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม มารดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมฤทธิ์ สุพรรณฝ่าย 12 คนอ่าน
29 มิ.ย.
17:28 น.
นายจักรี
197. 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมตรวจสุขภาพเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปีเทคนิคการแพทย์ และ 36 ปีกายภาพบำบัด (คณะเทคนิคการแพทย์ มข.) 9 คนอ่าน
29 มิ.ย.
14:15 น.
นายจักรี
198. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองการต่างประเทศ มข.) 12 คนอ่าน
29 มิ.ย.
13:58 น.
นายจักรี
199. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (คณะสัตวแพทยศาสตร์) 10 คนอ่าน
29 มิ.ย.
10:57 น.
นายจักรี
200. 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การศสึกษาไทยยุค 4.0 (กองบริหารงานวิจัย มข.) 17 คนอ่าน
25 มิ.ย.
14:43 น.
นายจักรี
201. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.) 9 คนอ่าน
22 มิ.ย.
15:20 น.
นายจักรี
202. 
แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยขอยแก่น ที่ 1400/2561 เรื่องกำหนดการกระทำอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการปฏิบัติงานฯ 22 คนอ่าน
22 มิ.ย.
11:08 น.
นายจักรี
203. 
ขอเรียนเชิญเสนอชื่อนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น และนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่งดีเด่น 20 คนอ่าน
21 มิ.ย.
14:28 น.
นางสาวดรุวรรณ
204. 
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเรียนครูสมาธิ รุ่นที่ 43 (สถาบันพลังจิตตานุภาพ คณะแพทยศาสตร์ มข.) 7 คนอ่าน
20 มิ.ย.
16:23 น.
นายจักรี
205. 
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร ก้าวสู่องค์การ 4.0 อย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการ Big Data และนวัตกรรม (กองยุทธศาสตร์) 8 คนอ่าน
20 มิ.ย.
16:14 น.
นายจักรี
206. 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "การศึกษาไทยยุค 4.0" (กองบริหารงานวิจัย มข.) 16 คนอ่าน
20 มิ.ย.
08:58 น.
นายจักรี
207. 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพภารจัดกิจกรรมโครงการบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมสัญจรทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 11 คนอ่าน
18 มิ.ย.
16:05 น.
นายจักรี
208. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (คณะวิศวกรรมศาสตร์) 17 คนอ่าน
13 มิ.ย.
13:27 น.
นายจักรี
209. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (คณะทันตแพทยศาสตร์) 18 คนอ่าน
13 มิ.ย.
13:22 น.
นายจักรี
210. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเทคโนโลยีแบบจำลองสารสนเทศอาคาร ประจำปี 2561 (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) 11 คนอ่าน
7 มิ.ย.
13:48 น.
นายจักรี
211. 
ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ "มองลึกผ่านมุมมองประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมืองในสมัยพระนารายณ์ ตามรอยละครอิงประวัติศาสตร์" (วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น) 12 คนอ่าน
7 มิ.ย.
13:23 น.
นายจักรี
212. 
หลักเกณฑ์เงินทุนสวัสดิการด้านการศึกษาบุตรของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 35 คนอ่าน
1 มิ.ย.
09:36 น.
นางสาวแสงทอง
213. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 40 คนอ่าน
31 พ.ค.
16:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
214. 
แจ้งงดการส่งหนังสือรับรองสิทธิ์การรับเงินค่าบำรุงการศึกษา (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น) 36 คนอ่าน
31 พ.ค.
15:06 น.
นายจักรี
215. 
แจ้งการหยุดสูบส่งจ่ายน้ำประปา (กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม มข.) 15 คนอ่าน
28 พ.ค.
15:42 น.
นายจักรี
216. 
ขอเรียนเชิญร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษเนื่องในโอกาส "ครบรอบ 1 ปี บริษัท วิสาหกิจของ 5 เทศบาล" (วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข.) 19 คนอ่าน
28 พ.ค.
11:03 น.
นายจักรี
217. 
ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการบริหารจัดการวารสารศึกษาศาสตร์ มข 20 คนอ่าน
24 พ.ค.
12:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
218. 
ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยฯ 15 คนอ่าน
24 พ.ค.
12:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
219. 
ประกาศหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทุนวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ 18 คนอ่าน
24 พ.ค.
12:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
220. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 13 คนอ่าน
22 พ.ค.
16:28 น.
นายจักรี
221. 
ประชาสัมพันธ์ โครงการ QR Code (ธนาคารกรุงเทพ) 13 คนอ่าน
22 พ.ค.
16:22 น.
นายจักรี
222. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 19 คนอ่าน
16 พ.ค.
12:31 น.
นายจักรี
223. 
ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ (ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น) 17 คนอ่าน
16 พ.ค.
10:13 น.
นายจักรี
224. 
การเสนอชื่อลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ 27 คนอ่าน
11 พ.ค.
10:54 น.
นางสาวดรุวรรณ
225. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์/ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม 30 คนอ่าน
11 พ.ค.
09:41 น.
นางสาววาศิณี
226. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 26 คนอ่าน
10 พ.ค.
10:27 น.
นายจักรี
227. 
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ (คณะแพทยศาสตร์ มข.) 22 คนอ่าน
9 พ.ค.
16:45 น.
นายจักรี
228. 
บริการส่งเสริมการอ่านของสำนักหอสมุดและการสำรวจหนังสือ (สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 18 คนอ่าน
9 พ.ค.
10:31 น.
นายจักรี
229. 
ขออภัยในความไม่สะดวกการติดต่อราชการ (บัณฑิตวิทยาลัย) 19 คนอ่าน
8 พ.ค.
09:22 น.
นายจักรี
230. 
ขอความร่วมมือตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาต (สำนักงานอธิการบดี การป้องกันและรักษาความปลอดภัย) 16 คนอ่าน
7 พ.ค.
12:59 น.
นายจักรี
231. 
การให้โควตาเข้าศึกษา MBA สำหรับข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย 23 คนอ่าน
3 พ.ค.
15:32 น.
นายจักรี
232. 
รับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561 (สำนักงานอธิการบดี กองบริการหอพักนักศึกษา) 32 คนอ่าน
1 พ.ค.
09:43 น.
นายจักรี
233. 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปช่วยปฏิบัติงานที่หน่วยงานภายนอกมหาวิทาลัยขอนแก่น 33 คนอ่าน
27 เม.ย.
16:04 น.
นางสาวแสงทอง
234. 
ข้อบังคับว่าด้วยกองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 25 คนอ่าน
27 เม.ย.
16:03 น.
นางสาวแสงทอง
235. 
ข้อบังคับว่าด้วยกองทุนค่าชดเชย พ.ศ. 2561 22 คนอ่าน
27 เม.ย.
16:02 น.
นางสาวแสงทอง
236. 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมประจำเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม 2561 26 คนอ่าน
26 เม.ย.
14:56 น.
นางสาววาศิณี
237. 
ประชาสัมพันธ์ การเสนอราคาห้องพัก ห้องประชุมสัมมนา อาหารและเครื่องดื่ม (โรงแรมวานา เวลเนส รีสอร์ท หนองคาย) 24 คนอ่าน
26 เม.ย.
09:35 น.
นายจักรี
238. 
เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท ด้านภูมิสารสนเทศ (SCGI Master Program) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 21 คนอ่าน
26 เม.ย.
09:27 น.
นายจักรี
239. 
ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2561 24 คนอ่าน
19 เม.ย.
11:45 น.
นายจักรี
240. 
แนวปฏิบัติการจัดทำหนังสือภายนอกและภายในของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 38 คนอ่าน
5 เม.ย.
10:03 น.
นายจักรี
241. 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและหมดความจำเป็นต้องใช้งาน อาคารขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 35 คนอ่าน
2 เม.ย.
16:09 น.
นายจักรี
242. 
เชิญร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติเปิดโลกออทิสติก ครั้งที่12 57 คนอ่าน
29 มี.ค.
11:35 น.
อาจารย์ฤกษ์
243. 
รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรที่พักโควต้าคณะ 59 คนอ่าน
28 มี.ค.
11:37 น.
นางสาวแสงทอง
244. 
ขออภัยความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 45 คนอ่าน
28 มี.ค.
09:41 น.
นายจักรี
245. 
ขอประชาสัมพันธ์ทัศนศึกษาประเทศเวียดนาม 53 คนอ่าน
27 มี.ค.
16:20 น.
นายจักรี
246. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ First Aid Campus: โครงการความรู้ปฐมพยาบาลเพื่อชุมชนมหาวิทยาลัยเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 49 คนอ่าน
23 มี.ค.
16:00 น.
นายจักรี
247. 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการเสวนา "โครงการโคกหนองนา โมเดล ตามศาสตร์พระราชา" 52 คนอ่าน
22 มี.ค.
18:12 น.
นายจักรี
248. 
แจ้งการเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน กองกิจการนักศึกษา 59 คนอ่าน
20 มี.ค.
17:30 น.
นายจักรี
249. 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เทคนิคการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่" (Model Performance Appraisa base on KPI & Competency) 45 คนอ่าน
20 มี.ค.
17:24 น.
นายจักรี
250. 
ประชาสัมพันธ์ ภารกิจกองอาคารและสถานที่ (เพิ่มเติม) 46 คนอ่าน
20 มี.ค.
17:01 น.
นายจักรี
251. 
ขอเชิญผู้บุคลากรและผู้สนใจเข้ารับการอบรมฯ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล 46 คนอ่าน
19 มี.ค.
17:14 น.
นายจักรี
252. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ" รุ่น 4 45 คนอ่าน
19 มี.ค.
17:07 น.
นายจักรี
253. 
ประชาสัมพันธ์ ภารกิจกองอาคารและสถานที่ 44 คนอ่าน
19 มี.ค.
16:58 น.
นายจักรี
254. 
แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน 48 คนอ่าน
19 มี.ค.
16:56 น.
นายจักรี
255. 
CFP -- 7th International Conference on Learning Technologies and Learning Environments (LTLE2018) @ JAPAN 46 คนอ่าน
18 มี.ค.
13:59 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
256. 
เรียนเชิญส่งบทความวิจัยเกี่ยวกับ STEM Ed. เพื่อลงตีพิมพ์ใน Special Issue ของวารสาร IJMLO (indexed in SCOPUS) 111 คนอ่าน
18 มี.ค.
13:23 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
257. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ 49 คนอ่าน
16 มี.ค.
11:26 น.
นางสาววารุณี
258. 
ประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561 55 คนอ่าน
14 มี.ค.
13:31 น.
นายจักรี
259. 
ขอเรียนเชิญส่งผลงานเข้าประกวดและร่วมงานนำเสนอและประกวดผลงานสหกิจศึกษา ระดับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเนือตอนบน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 62 คนอ่าน
12 มี.ค.
09:18 น.
นายจักรี
260. 
ประชาสัมพันธ์โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกุล และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ 58 คนอ่าน
12 มี.ค.
09:08 น.
นายจักรี
261. 
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ 62 คนอ่าน
9 มี.ค.
11:15 น.
นางสาวแสงทอง
262. 
ขอแจ้งการปฏิบัติป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 71 คนอ่าน
7 มี.ค.
10:09 น.
นายจักรี
263. 
การรับสมัครขอรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ สำหรับอาจารย์ มข. ประจำปี 2561 68 คนอ่าน
7 มี.ค.
09:49 น.
นางสาวดรุวรรณ
264. 
ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 67 คนอ่าน
7 มี.ค.
09:48 น.
นายจักรี
265. 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการวันนักการตลาดสัญจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 10 65 คนอ่าน
7 มี.ค.
09:42 น.
นายจักรี
266. 
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมงานศพมารดาอาจารย์ภนิดา ภู่โตนนา 73 คนอ่าน
6 มี.ค.
13:43 น.
นางสาวศศิประภา
267. 
ขอเรียนเชิญ เข้าร่วม “การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ระดับนานาชาติ” 77 คนอ่าน
2 มี.ค.
15:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
268. 
งดให้บริการชั่วคราว ศูนย์สื่อสารการเรียนรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่น 69 คนอ่าน
28 ก.พ.
11:01 น.
นายจักรี
269. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ กองสื่อสารองค์กร ระหว่างวันที่ 21 - 23 มีนาคม 2561 73 คนอ่าน
28 ก.พ.
10:23 น.
นายจักรี
270. 
มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๒๗ แห่ง พรบ.มข. พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับ มข. 114 คนอ่าน
26 ก.พ.
10:29 น.
นางสาวมัทนา
271. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วม Workshop ในหัวข้อ “Developing Research Proposals” 91 คนอ่าน
20 ก.พ.
14:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
272. 
ประชาสัมพันธ์การสมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. 78 คนอ่าน
18 ก.พ.
12:43 น.
นายจักรี
273. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัญจรกับสภาพนักงาน เรื่อง การบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 89 คนอ่าน
18 ก.พ.
10:47 น.
นายจักรี
274. 
แจ้งประกาศผลการคัดเลือก และประชาสัมพันธ์โครงการประกวดตั้งชื่อโรงแรมและตราสัญลักษณ์ (Logo) (ชื่อเดิมโรงแรมขวัญมอ) รอบที่ 2 86 คนอ่าน
13 ก.พ.
16:00 น.
นายจักรี
275. 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 80 คนอ่าน
8 ก.พ.
10:09 น.
นางสาววาศิณี
276. 
ประชาสัมพันธ์การจัดสรรที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรโควต้าคณะศึกษาศาสตร์ 94 คนอ่าน
8 ก.พ.
09:15 น.
นางสาวแสงทอง
277. 
ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยสถาบัน มข ประจำปี 2561 110 คนอ่าน
6 ก.พ.
10:33 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
278. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 หัวข้อ Indigenous Knowledge for Global Animal Health 88 คนอ่าน
5 ก.พ.
11:52 น.
นายจักรี
279. 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเป็นล่าม ไทย-จีน ที่ดี" 76 คนอ่าน
2 ก.พ.
09:30 น.
นายจักรี
280. 
ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล "นักเทคโนโลยีดีเด่น" และรางวัล "นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่" ประจำปี พ.ศ. 2561 86 คนอ่าน
1 ก.พ.
14:34 น.
นายจักรี
281. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การสร้างและใช้ Cloud Technology เป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้แบบยูบิควิตัส (Ubiquitous Learning) เพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญาทางด้าน 94 คนอ่าน
30 ม.ค.
15:53 น.
นายจักรี
282. 
ประชาสัมพันธ์การสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 89 คนอ่าน
30 ม.ค.
14:30 น.
นางสาวแสงทอง
283. 
การบริการคลินิคสารสนเทศเพื่อการวิจัยและอ้างอิงและการพัฒนาบุคลากรเพื่อคาวมคล่องตัว 80 คนอ่าน
23 ม.ค.
10:26 น.
นายจักรี
284. 
ประชาสัมพันธ์การสมัครเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 96 คนอ่าน
22 ม.ค.
13:39 น.
นางสาวแสงทอง
285. 
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรโควต้าคณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2561 111 คนอ่าน
19 ม.ค.
13:33 น.
นางสาวแสงทอง
286. 
ผลการจัดสรรที่พักโควต้าคณะ 109 คนอ่าน
19 ม.ค.
13:32 น.
นางสาวแสงทอง
287. 
ขออภัยความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 92 คนอ่าน
18 ม.ค.
14:59 น.
นายจักรี
288. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ สำนักงานการกีฬา 78 คนอ่าน
18 ม.ค.
11:12 น.
นายจักรี
289. 
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเรียนภาษาจีน ของโครงการ "ประตูสู่ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน" สถาบันขงจื่อ 78 คนอ่าน
18 ม.ค.
10:09 น.
นายจักรี
290. 
ขอความอุปถัมภ์งานปฏิบัติธรรมประจำปี 2561 สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 1 74 คนอ่าน
17 ม.ค.
14:38 น.
นายจักรี
291. 
ขอแจ้งการย้ายที่ตั้งสำนักงาน สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 101 คนอ่าน
27 ธ.ค.
08:47 น.
นายจักรี
292. 
ขอเรียนเชิญร่วมตักบาตรเช้าในโครงการ "ตักบาตรนุ่งซิ่น วันศีลวันพระ" 106 คนอ่าน
21 ธ.ค.
12:53 น.
นายจักรี
293. 
ประชาสัมพันธ์และการดำเนินการการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นบุคลากรประเภทสนับสนุน 123 คนอ่าน
20 ธ.ค.
14:13 น.
นางสาวดรุวรรณ
294. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 94 คนอ่าน
19 ธ.ค.
14:52 น.
นายจักรี
295. 
แพ็กเกจห้องประชุมพร้อมอาหาร 2 มื้อ (IMPACT MUANG THONG THANI) 99 คนอ่าน
18 ธ.ค.
14:15 น.
นายจักรี
296. 
การเปลี่ยนนโยบายการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 87 คนอ่าน
14 ธ.ค.
08:59 น.
นางสาวแสงทอง
297. 
ประชาสัมพันธ์โครงการเตรียมความพร้อมประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ 93 คนอ่าน
1 ธ.ค.
14:10 น.
นางสาวแสงทอง
298. 
ประชาสัมพันธ์การจัดสรรที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรโควต้าคณะศึกษาศาสตร์ 100 คนอ่าน
1 ธ.ค.
13:47 น.
นางสาวแสงทอง
299. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการสัญจรและสถานที่จอดรถ 98 คนอ่าน
1 ธ.ค.
12:17 น.
นายจักรี
300. 
ผลการจัดสรรที่พักโควต้าคณะ 115 คนอ่าน
28 พ.ย.
10:09 น.
นางสาวแสงทอง
301. 
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนา ในหัวข้อ "การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. ใหม่" (จากคณะวิศวกรรมศาสตร์) 89 คนอ่าน
22 พ.ย.
11:18 น.
นายจักรี
302. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี) 74 คนอ่าน
21 พ.ย.
14:00 น.
นายจักรี
303. 
ขอความอนุเคราะห์ประหยัดน้ำประปา (จากสำนักงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 85 คนอ่าน
15 พ.ย.
10:20 น.
นายจักรี
304. 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม In-house Seminar in Economics (คณะเศรษฐศาสตร์) 83 คนอ่าน
14 พ.ย.
09:43 น.
นายจักรี
305. 
ขอเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม บิดา อาจารย์ลัดดา ชัยหาทัพ 80 คนอ่าน
14 พ.ย.
09:29 น.
นายจักรี
306. 
ขอประชาสัมพันธ์การสำรวจความพึงพอใจ ความผูกพันธ์องค์กรสมดุลแห่งชีวิต และความสุขของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านระบบออนไลน์ 82 คนอ่าน
10 พ.ย.
13:17 น.
นายจักรี
307. 
ด่วนที่สุด!! แจ้งย้ายห้องบรรยายพิเศษและอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 8 พ.ย. 60 85 คนอ่าน
7 พ.ย.
17:18 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
308. 
ขอรับบริจาคเงินและสิ่งของอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท "พี่ให้น้อง" ครั้งที่ 17 84 คนอ่าน
7 พ.ย.
15:07 น.
นายจักรี
309. 
ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 80 คนอ่าน
7 พ.ย.
09:25 น.
นายจักรี
310. 
ขอรับความช่วยเหลือในการประสบอัคคีภัย นางสาวพัชชานันท์ สาผิว 92 คนอ่าน
3 พ.ย.
16:31 น.
นางสาวศศิประภา
311. 
ขอเชิญเข้าฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การพัฒนาบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” 97 คนอ่าน
31 ต.ค.
11:10 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
312. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 82 คนอ่าน
31 ต.ค.
10:06 น.
นายจักรี
313. 
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 89 คนอ่าน
30 ต.ค.
14:38 น.
นายจักรี
314. 
ขยายเวลาการไว้ทุกข์และการลดธงครึ่งเสาในช่วงงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร 88 คนอ่าน
30 ต.ค.
14:34 น.
นายจักรี
315. 
จำนวนกรอบตำแหน่งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ระดับชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ 105 คนอ่าน
27 ต.ค.
09:47 น.
นางสาวดรุวรรณ
316. 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและทำบุญงานศพมารดาของนางสุนา อุ่นทองดี 75 คนอ่าน
20 ต.ค.
10:12 น.
นายจักรี
317. 
ประชาสัมพันธ์การจัดสรรที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรโควต้าคณะศึกษาศาสตร์ 121 คนอ่าน
17 ต.ค.
15:47 น.
นางสาวแสงทอง
318. 
แก้ไข หมายเหตู ตารางปฏิบัติหน้าที่เวรดูแลนักเรียน 91 คนอ่าน
12 ต.ค.
15:26 น.
อาจารย์จุฬาลักษณ์
319. 
สินเชื่อธนาคารกรุงไทย (สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อบุคคล) แก่บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น 94 คนอ่าน
12 ต.ค.
15:11 น.
นายจักรี
320. 
คำสั่งมอบอำนาจให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 107 คนอ่าน
10 ต.ค.
15:42 น.
นายจักรี
321. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ สำนักบริการวิชาการ 78 คนอ่าน
9 ต.ค.
14:30 น.
นายจักรี
322. 
ขอเรียนเชิญฟังธรรมบรรยาย ในหัวข้อ "การวางจิตรักษาความสงบ เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณ" โดยพระอาจารย์ธีระพันธุ์ ธีรโพธิ (พระอาจารย์กวง) 84 คนอ่าน
9 ต.ค.
08:45 น.
นายจักรี
323. 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย ตามโครงการส่งเสริมผลงานวิจัยแสงซินโตรตรอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561 (ปีที่ 3/4) 84 คนอ่าน
5 ต.ค.
17:18 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
324. 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยประภทอุดหนุนทั่วไป (มุ่งเป้า) ยางนา ประจำปีงบประมาณ 2561 ดังรายละเอียดแนบ 79 คนอ่าน
5 ต.ค.
15:20 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
325. 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการ โครงการนอนดีมีสุข เรื่อง "มหัศจรรย์การนอน" 89 คนอ่าน
4 ต.ค.
10:03 น.
นายจักรี
326. 
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญตักบาตรในโอกาสครบรอบการก่อตั้งศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษาและขึ้นบ้านใหม่สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน 78 คนอ่าน
3 ต.ค.
13:58 น.
นางสาวศศิประภา
327. 
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และวันครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติ 76 คนอ่าน
26 ก.ย.
14:39 น.
นายจักรี
328. 
ความต้องการขอรับทุนการศึกษาและรับสมัครผู้รับทุนในหลักสูตร SCGI Master Program 92 คนอ่าน
22 ก.ย.
09:54 น.
นางสาวศศิประภา
329. 
การซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย คณะบริหารธุกิจและการบัญชี 94 คนอ่าน
19 ก.ย.
16:14 น.
นายจักรี
330. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการสัญจรและสถานที่จอดรถ คณะศึกษาศาสตร์ 107 คนอ่าน
1 ก.ย.
14:33 น.
นายจักรี
331. 
ด่วนที่สุด!! ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ 2562 95 คนอ่าน
24 ส.ค.
14:18 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
332. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ สำนักวัฒนธรรม มข. 97 คนอ่าน
22 ส.ค.
18:09 น.
นายจักรี
333. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 94 คนอ่าน
21 ส.ค.
16:58 น.
นายจักรี
334. 
ขอเชิญเข้าร่วมงาน In-house Seminar in Economics คณะเศรษฐศาสตร์ 75 คนอ่าน
18 ส.ค.
12:47 น.
นายจักรี
335. 
การส่งเงินสะสมเพิ่มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 98 คนอ่าน
17 ส.ค.
08:57 น.
นางสาวแสงทอง
336. 
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพงานศพมารดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา เกียรติจรุงพันธ์ 90 คนอ่าน
15 ส.ค.
11:39 น.
นายจักรี
337. 
ดวนที่สุด!! ขอเรียนเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมอบรมการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อทุนสนับสนุนฯ 74 คนอ่าน
14 ส.ค.
12:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
338. 
ประชาสัมพันธ์การประกวดหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช 2561 91 คนอ่าน
10 ส.ค.
15:29 น.
นางสาวศศิประภา
339. 
การให้บริการ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อระบบอัตโนมัติ และโทรสาร 101 คนอ่าน
4 ส.ค.
15:20 น.
นางสาววารุณี
340. 
ขอเชิญร่วมออกโรงทานงานกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560 93 คนอ่าน
4 ส.ค.
11:14 น.
นายจักรี
341. 
ประชาสัมพันธ์ภารกิจสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 87 คนอ่าน
4 ส.ค.
09:34 น.
นายจักรี
342. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ กองอาคารและสถานที่ 74 คนอ่าน
4 ส.ค.
09:33 น.
นายจักรี
343. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ กองวิเทศสัมพันธ์ 91 คนอ่าน
24 ก.ค.
16:30 น.
นายจักรี
344. 
ประชาสัมพันธ์ให้ความคุ้มครองแรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคมตามมาตรา 40 91 คนอ่าน
24 ก.ค.
16:28 น.
นายจักรี
345. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ คณะเศรษฐศาสตร์ 71 คนอ่าน
21 ก.ค.
11:25 น.
นายจักรี
346. 
เชิญส่งบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมนำเสนอใน Pre-conference Workshop on ICT Trends in Emerging Economies ณ ประเทศ New Zealand 99 คนอ่าน
20 ก.ค.
22:32 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
347. 
เชิญส่งบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมนำเสนอใน Pre-conference Workshop on TeSTEM Education ณ ประเทศ New Zealand 85 คนอ่าน
20 ก.ค.
14:30 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
348. 
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงานประชุมนานาชาติ "เวทีอภิบาลอินเทอร์เน็ต ระดับภูมิเอเชียแปซิฟิก 2560" จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 89 คนอ่าน
18 ก.ค.
08:33 น.
นายจักรี
349. 
ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนกำเนิดวิทย์ 69 คนอ่าน
18 ก.ค.
08:30 น.
นายจักรี
350. 
ขยายเวลาในการร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน 84 คนอ่าน
18 ก.ค.
08:27 น.
นายจักรี
351. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ สถาบันขงจื่อ 94 คนอ่าน
14 ก.ค.
14:24 น.
นายจักรี
352. 
ขอเชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 70 คนอ่าน
13 ก.ค.
14:56 น.
นางสาวแสงทอง
353. 
ขอเชิญอุดหนุนพริกจากเกษตรกรโดยตรง 63 คนอ่าน
13 ก.ค.
14:03 น.
นายจักรี
354. 
ประชาสัมพันธ์การอบรม “วิจัยอย่างไรจึงจะจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรได้และการสืบค้นสิทธิบัตร” 72 คนอ่าน
12 ก.ค.
12:19 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
355. 
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มข. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 91 คนอ่าน
12 ก.ค.
12:16 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
356. 
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 75 คนอ่าน
12 ก.ค.
09:42 น.
นายจักรี
357. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2560 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 82 คนอ่าน
12 ก.ค.
09:38 น.
นายจักรี
358. 
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ ๖๐ ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับมาเลเซีย 77 คนอ่าน
12 ก.ค.
09:34 น.
นายจักรี
359. 
ขอแจ้งการย้ายสำนักงานกรุงเทพ ของมหาวิทยาลัยเอเชียน 65 คนอ่าน
12 ก.ค.
09:18 น.
นายจักรี
360. 
ประชาสัมพันธ์มหกรรมการจัดการความรู้ NIDA Knowledge Forum 2017 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 76 คนอ่าน
12 ก.ค.
09:16 น.
นายจักรี
361. 
ขอเรียนเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ "Living Lab" on Water Energy Own: Implication for Administrators in Thailand - Cambodia - Laos - Myanmar - Vietna 82 คนอ่าน
12 ก.ค.
09:11 น.
นายจักรี
362. 
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเรียนครู สมาธิ รุ่นที่ 41 สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 78 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 85 คนอ่าน
12 ก.ค.
09:07 น.
นายจักรี
363. 
ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย" (Conflict Management) รุ่นที่ 2 85 คนอ่าน
12 ก.ค.
08:56 น.
นายจักรี
364. 
ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคสนับสนุนกิจกรรมการทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 81 คนอ่าน
11 ก.ค.
16:10 น.
นายจักรี
365. 
ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจำหน่ายดอกมะลิในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 78 คนอ่าน
11 ก.ค.
10:20 น.
นายจักรี
366. 
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Building Technology Alliance Conference on Energy and Environment 2017) ครั้งที่ 4 84 คนอ่าน
11 ก.ค.
10:17 น.
นายจักรี
367. 
ขอเรียนเชิญการเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Creating Digital Pathways for Teaching and Learning" 82 คนอ่าน
11 ก.ค.
10:15 น.
นายจักรี
368. 
ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา "ตีแผ่ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยขอนแก่น" 71 คนอ่าน
11 ก.ค.
10:11 น.
นายจักรี
369. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 17 68 คนอ่าน
11 ก.ค.
10:09 น.
นายจักรี
370. 
ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลในระบบสารสนเทศ สำหรับผู้ที่เคยรับทุนรัฐบาล 75 คนอ่าน
7 ก.ค.
15:36 น.
นางสาวดรุวรรณ
371. 
ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ Recent Trend in Teacher Training Reform in Japan 68 คนอ่าน
28 มิ.ย.
16:58 น.
372. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2560 65 คนอ่าน
27 มิ.ย.
15:06 น.
นางสาวศศิประภา
373. 
การตรวจสอบฐานข้อมูลผู้มีสิทธิในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง) 65 คนอ่าน
24 มิ.ย.
12:02 น.
นางสาวแสงทอง
374. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย รองศาสตราจารย์ รุ่น 4 ค่ะ 81 คนอ่าน
16 มิ.ย.
09:30 น.
นางสาวมธุรส
375. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการการจัดการความรู้ Share and Learn ประจำปี 2560 59 คนอ่าน
15 มิ.ย.
14:24 น.
นางสาวศศิประภา
376. 
ขอเชิญร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ระหว่างวันที่ 19-28 มิถุนายน 2560 62 คนอ่าน
15 มิ.ย.
14:22 น.
นางสาวศศิประภา
377. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของคณะเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 14-17 มิถุนายน 2560 60 คนอ่าน
12 มิ.ย.
08:45 น.
นางสาวศศิประภา
378. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ 91 คนอ่าน
7 มิ.ย.
15:46 น.
นางสาวศศิประภา
379. 
ประชาสัมพันธ์ห้องพักราคาพิเศษ โรงแรมแกลเลอรี่ เลค วิว 84 คนอ่าน
6 มิ.ย.
15:16 น.
นางสาวศศิประภา
380. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ระหว่างวันที่ 6 - 9 มิถุนายน 2560 ของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 90 คนอ่าน
5 มิ.ย.
13:54 น.
นางสาวศศิประภา
381. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ 74 คนอ่าน
2 มิ.ย.
13:53 น.
นางสาวศศิประภา
382. 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดแนวคิดและรูปแบบการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 81 คนอ่าน
1 มิ.ย.
11:07 น.
นางสาวศศิประภา
383. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา และชมงานแสดงสินค้าในงาน TABDA สัญจร ครั้งที่ 3 จ.อุดรธานี 93 คนอ่าน
1 มิ.ย.
11:05 น.
นางสาวศศิประภา
384. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการแสดงปาฐกถาชุด "สิรินธร" ครั้งที่ 32 62 คนอ่าน
30 พ.ค.
16:07 น.
นางสาวศศิประภา
385. 
เชิญร่วมการอบรมหลักสูตร "ผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับสูงยุค Thailand 4.0" (รุ่นที่ 2) 76 คนอ่าน
30 พ.ค.
16:05 น.
นางสาวศศิประภา
386. 
ของดการให้บริการตัดแต่งต้นไม้ 78 คนอ่าน
30 พ.ค.
16:05 น.
นางสาวศศิประภา
387. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตรพิเศษ ประจำเดือน มิถุนายน 2560 75 คนอ่าน
30 พ.ค.
16:04 น.
นางสาวศศิประภา
388. 
แจ้งปิดนับสต๊อกสินค้า ของศูนย์สื่อการเรียนรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่น 59 คนอ่าน
29 พ.ค.
13:40 น.
นางสาวศศิประภา
389. 
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญและร่วมพิธีงานศพมารดาของนางสุภารัตน์ ดอนอ่อนสา 59 คนอ่าน
29 พ.ค.
10:56 น.
นางสาวศศิประภา
390. 
ขอเรียนเชิญร่วมตักบาตรเช้าและถวายภัตตาหารเช้าในโครงการ "ตักบาตรนุ่งซิ่น วันศีลวันพระ" ครั้งที่ 18 60 คนอ่าน
25 พ.ค.
09:03 น.
นางสาวศศิประภา
391. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของคณะเทคนิคการแพทย์ ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2560 63 คนอ่าน
23 พ.ค.
12:33 น.
นางสาวศศิประภา
392. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "นวัตกรรมการจัดการกลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการพัฒนาองค์กร 4.0" 67 คนอ่าน
22 พ.ค.
14:05 น.
นางสาวศศิประภา
393. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนานาชาติ "กล้าที่จะเรียนรู้ : ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน สู่ทิศทางใหม่ของการศึกษาแห่งอนาคต" 83 คนอ่าน
22 พ.ค.
14:01 น.
นางสาวศศิประภา
394. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ "การพัฒนาศาสตร์ของการเรียนการสอน" 66 คนอ่าน
22 พ.ค.
13:58 น.
นางสาวศศิประภา
395. 
ขอแจ้งปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2560 82 คนอ่าน
16 พ.ค.
15:34 น.
นางสาวศศิประภา
396. 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม การสร้างกระดาษคำตอบและตรวจปรนัย ผลคะแนนด้วยเครื่อง Score Analyzer Solution 84 คนอ่าน
16 พ.ค.
15:31 น.
นางสาวศศิประภา
397. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของวิทยาลัยนานาชาติ ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2560 62 คนอ่าน
11 พ.ค.
15:37 น.
นางสาวศศิประภา
398. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 91 คนอ่าน
9 พ.ค.
13:39 น.
นางสาวศศิประภา
399. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของสำนักวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2560 77 คนอ่าน
4 พ.ค.
16:30 น.
นางสาวศศิประภา
400. 
ส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 783-784/2560) 85 คนอ่าน
4 พ.ค.
16:26 น.
นางสาวศศิประภา
401. 
ส่งรายง 82 คนอ่าน
4 พ.ค.
16:25 น.
นางสาวศศิประภา
402. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2560 65 คนอ่าน
2 พ.ค.
13:24 น.
นางสาวศศิประภา
403. 
ขอความอนุเคราะห์แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมใหญ่สามัญกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ประจำปี 2560 83 คนอ่าน
1 พ.ค.
13:54 น.
นางสาวศศิประภา
404. 
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ 23) พ.ศ.2560 64 คนอ่าน
1 พ.ค.
12:45 น.
นางสาวศศิประภา
405. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 81 คนอ่าน
28 เม.ย.
15:18 น.
นางสาวศศิประภา
406. 
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ 75 คนอ่าน
28 เม.ย.
09:29 น.
นางสาวดรุวรรณ
407. 
ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 80 คนอ่าน
27 เม.ย.
15:21 น.
นางสาวศศิประภา
408. 
สร้างเครือข่ายวิชาการ University of California, Berkeley 90 คนอ่าน
27 เม.ย.
04:53 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ
409. 
แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 ฉบับ 89 คนอ่าน
19 เม.ย.
08:46 น.
นางสาวศศิประภา
410. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพิเศษ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 97 คนอ่าน
19 เม.ย.
08:45 น.
นางสาวศศิประภา
411. 
ขอแจ้งการยุบรวมหน่วยงาน 114 คนอ่าน
12 เม.ย.
15:02 น.
นางสาวศศิประภา
412. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม KM ด้านการวิจัยเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 99 คนอ่าน
11 เม.ย.
19:24 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
413. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม KM ด้านการวิจัยเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 91 คนอ่าน
11 เม.ย.
19:24 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
414. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม KM ด้านการวิจัยเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 73 คนอ่าน
11 เม.ย.
19:11 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
415. 
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพงานศพมารดาของ นางดวงตา ชัยราษฎร์ 84 คนอ่าน
7 เม.ย.
12:58 น.
นางสาวศศิประภา
416. 
ขอเลื่อนการจัดงานบุญเดือน 5 แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส ประจำปี 2560 66 คนอ่าน
4 เม.ย.
09:01 น.
นางสาวศศิประภา
417. 
ขอเชิญส่งรายชื่อบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉิน" 67 คนอ่าน
31 มี.ค.
16:10 น.
นางสาวศศิประภา
418. 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ โรงพยาบาลนาน้อย จ.น่าน 84 คนอ่าน
28 มี.ค.
11:12 น.
นางสาวศศิประภา
419. 
ขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 535/2560 และฉบับที่ 536/2560 92 คนอ่าน
28 มี.ค.
11:08 น.
นางสาวศศิประภา
420. 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การยุบเลิกหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี 103 คนอ่าน
24 มี.ค.
14:27 น.
นางสาวศศิประภา
421. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมการจัดการความรู้ (KM) ด้านการวิจัยเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 96 คนอ่าน
16 มี.ค.
14:36 น.
นางสาวมธุรส
422. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ จำนวน 22 หลักสูตร ของศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล 99 คนอ่าน
16 มี.ค.
10:20 น.
นางสาวศศิประภา
423. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2560 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 93 คนอ่าน
16 มี.ค.
10:19 น.
นางสาวศศิประภา
424. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน "วันต้อหินโลก 2560" 88 คนอ่าน
15 มี.ค.
15:47 น.
นางสาวศศิประภา
425. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บริการของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 85 คนอ่าน
15 มี.ค.
15:45 น.
นางสาวศศิประภา
426. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2560 ของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 81 คนอ่าน
14 มี.ค.
09:54 น.
นางสาวศศิประภา
427. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของกองวิเทสสัมพันธ์ 76 คนอ่าน
10 มี.ค.
15:35 น.
นางสาวศศิประภา
428. 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมและเผยแพร่ข่าวสารการอบรม จำนวน 14 หลักสูตร 95 คนอ่าน
9 มี.ค.
10:06 น.
นางสาวศศิประภา
429. 
ขอเรียนเชิญร่วมตักบาตรเช้าในโครงการ "ตักบาตรนุ่งซิ่น วันศีลวันพระ" ครั้งที่ 15 90 คนอ่าน
9 มี.ค.
10:04 น.
นางสาวศศิประภา
430. 
ประชาสัมพันธ์โึครงการ Education ICT Forum 2017 84 คนอ่าน
9 มี.ค.
10:01 น.
นางสาวศศิประภา
431. 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ" รุ่น 3 65 คนอ่าน
9 มี.ค.
10:00 น.
นางสาวศศิประภา
432. 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรเชิงรุกของอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ" รุ่นที่ 1 84 คนอ่าน
9 มี.ค.
09:55 น.
นางสาวศศิประภา
433. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ระหว่างวันที่ 17- 22 มีนาคม 2560 ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 73 คนอ่าน
9 มี.ค.
09:53 น.
นางสาวศศิประภา
434. 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลอง 666 ปี กรุงศรีอยุธยา 25 ปี มรดกโลก : พัฒนาตามรอยทางของพระยาโบราณราชธานินทร์ 78 คนอ่าน
9 มี.ค.
09:50 น.
นางสาวศศิประภา
435. 
ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 79 คนอ่าน
8 มี.ค.
09:05 น.
นางสาวศศิประภา
436. 
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 8 79 คนอ่าน
8 มี.ค.
08:59 น.
นางสาวศศิประภา
437. 
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงาน คอนเสิร์ตการกุศล "ดั่งแสงทอง ส่องในดวงใจนิรันดร์" ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 78 คนอ่าน
8 มี.ค.
08:57 น.
นางสาวศศิประภา
438. 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม และร่วมพิธีฌาปนกิจ มารดาของอาจารย์สำรวน ชินจันทึก 58 คนอ่าน
6 มี.ค.
12:58 น.
นายจักรี
439. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 99 คนอ่าน
3 มี.ค.
14:14 น.
นางสาวศศิประภา
440. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 ฉบับ ของสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา 97 คนอ่าน
3 มี.ค.
14:13 น.
นางสาวศศิประภา
441. 
ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมโครงการ "พิธีการ และพิธีกรมืออาชีพ" 84 คนอ่าน
3 มี.ค.
13:42 น.
นางสาวศศิประภา
442. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ 68 คนอ่าน
3 มี.ค.
13:40 น.
นางสาวศศิประภา
443. 
เชิญส่งผลงานวิจัยทาง Digital Learning Strategies and Applications เพื่อร่วมนำเสนอที่ประเทศญี่ปุ่น 78 คนอ่าน
3 มี.ค.
09:10 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
444. 
การจัดกิจกรรมรณรงค์ I Love KKU Library - มีนา ลดราคาค่าปรับ 75 คนอ่าน
2 มี.ค.
08:47 น.
นางสาวศศิประภา
445. 
กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน งวดที่ 1/2560 89 คนอ่าน
28 ก.พ.
15:25 น.
นางสาวดรุวรรณ
446. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของคณะพยาบาลศาสตร์ ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2560 94 คนอ่าน
24 ก.พ.
11:03 น.
นางสาวศศิประภา
447. 
ขอแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ บริษัท ไอทีคอนเนอร์ จำกัด 91 คนอ่าน
24 ก.พ.
11:02 น.
นางสาวศศิประภา
448. 
ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 58 คนอ่าน
24 ก.พ.
08:33 น.
นางสาวศศิประภา
449. 
ขอเชิญร่วมประกวดหนังสั้นในงานเทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 79 คนอ่าน
22 ก.พ.
12:53 น.
นางสาวศศิประภา
450. 
ขอเชิญร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม และร่วมพิธีฌาปนกิจศพบิดานางประยูร หลักตา 82 คนอ่าน
22 ก.พ.
12:51 น.
นางสาวศศิประภา
451. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของสำนักงานการกีฬา ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560 77 คนอ่าน
21 ก.พ.
15:37 น.
นางสาวศศิประภา
452. 
นำเสนอแพ็คเกจการจัดงานประชุมสำหรับหน่วยงานราชการ 81 คนอ่าน
21 ก.พ.
08:55 น.
นางสาวศศิประภา
453. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้งานระบบ IRIS 81 คนอ่าน
21 ก.พ.
08:53 น.
นางสาวศศิประภา
454. 
แนวปฏิบัติในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 90 คนอ่าน
17 ก.พ.
15:05 น.
นางสาวแสงทอง
455. 
ขอเชิญร่วมทำบุญและร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพบิดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จันละคร 84 คนอ่าน
17 ก.พ.
10:17 น.
นางสาวศศิประภา
456. 
ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การปรับปรุงภาคผนวก 1 ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 90 คนอ่าน
15 ก.พ.
14:44 น.
นางสาวศศิประภา
457. 
ขอเชิญร่วมงานคอนเสิร์ต "ในดวงใจนิรันดร์" 83 คนอ่าน
15 ก.พ.
14:38 น.
นางสาวศศิประภา
458. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติป้องกันโรคไข้หวัดนก 57 คนอ่าน
15 ก.พ.
14:37 น.
นางสาวศศิประภา
459. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และมอบส่วนลดสำหรับข้าราชการ บุคลากร 101 คนอ่าน
8 ก.พ.
14:15 น.
นางสาวศศิประภา
460. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ 85 คนอ่าน
8 ก.พ.
14:14 น.
นางสาวศศิประภา
461. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 25 53 คนอ่าน
8 ก.พ.
14:12 น.
นางสาวศศิประภา
462. 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต นักศึกษาทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท 91 คนอ่าน
30 ม.ค.
08:55 น.
นางสาวศศิประภา
463. 
การย้ายสถานที่ตั้งธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 105 คนอ่าน
30 ม.ค.
08:52 น.
นางสาวศศิประภา
464. 
ขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การรับรางวัล Technology and Innovation Awards 2017 77 คนอ่าน
26 ม.ค.
15:20 น.
นางสาวศศิประภา
465. 
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2560 58 คนอ่าน
26 ม.ค.
11:14 น.
นางสาวศศิประภา
466. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560 81 คนอ่าน
26 ม.ค.
10:46 น.
นางสาวศศิประภา
467. 
ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรม "ปลูกต้นไม้วันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 53 ปี" 87 คนอ่าน
23 ม.ค.
14:47 น.
นางสาวศศิประภา
468. 
แจ้งปิดนับสต๊อกสินค้า ของศูนย์สื่อการเรียนรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่น 79 คนอ่าน
23 ม.ค.
14:46 น.
นางสาวศศิประภา
469. 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมิน กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ >>> https://goo.gl/forms/mOR5r8x7HIPvF3Co2 77 คนอ่าน
23 ม.ค.
11:12 น.
นางสาวมัทนา
470. 
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม 92 คนอ่าน
19 ม.ค.
14:22 น.
นายจักรี
471. 
ประชาสัมพันธ์การประมูลเลขทะเบียนรถ หมวด ขก ขอนแก่น 93 คนอ่าน
19 ม.ค.
13:38 น.
นางสาวศศิประภา
472. 
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม 92 คนอ่าน
17 ม.ค.
13:00 น.
นางสาวศศิประภา
473. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครเข้าร่วมงานวิจัย 91 คนอ่าน
17 ม.ค.
12:55 น.
นางสาวศศิประภา
474. 
ขอเชิญร่วมออกโรงทาน ในวันที่ 25 มกราคม 2560 81 คนอ่าน
16 ม.ค.
09:07 น.
นางสาวศศิประภา
475. 
ขอรับบริจาคเงินและสิ่งของอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท "พี่ให้น้อง" ครั้งที่ 16 88 คนอ่าน
11 ม.ค.
13:05 น.
นางสาวศศิประภา
476. 
ขอเชิญชวนบุคลากรที่กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เข้าร่วมโครงการ กยศ. กรอ. ช่วยชาติ 91 คนอ่าน
11 ม.ค.
09:09 น.
นางสาวแสงทอง
477. 
ขอส่งความปรารถนาดีเนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2560 77 คนอ่าน
10 ม.ค.
14:07 น.
นางสาวศศิประภา
478. 
ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย" รุ่นที่ 1 81 คนอ่าน
10 ม.ค.
11:00 น.
นางสาวศศิประภา
479. 
การรับสมัครขอรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ สำหรับอาจารย์ มข. ประจำปี 2560 80 คนอ่าน
10 ม.ค.
09:20 น.
นางสาวดรุวรรณ
480. 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมิน กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ >>> https://goo.gl/forms/mOR5r8x7HIPvF3Co2 101 คนอ่าน
5 ม.ค.
16:58 น.
นางสาวมัทนา
481. 
ขอเชิญเข้าฟังปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ครั้งที่ 8 103 คนอ่าน
5 ม.ค.
15:50 น.
นางสาวศศิประภา
482. 
แจ้งผลการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน แทนตำแหน่งที่ว่าง 94 คนอ่าน
5 ม.ค.
13:56 น.
นางสาวแสงทอง
483. 
ประชาสัมพันธ์โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 94 คนอ่าน
4 ม.ค.
16:33 น.
นางสาวศศิประภา
484. 
ขอส่งสำเนาหนังสือเรื่อง ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 97 คนอ่าน
4 ม.ค.
15:36 น.
นางสาวศศิประภา
485. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 88 คนอ่าน
29 ธ.ค.
08:40 น.
นางสาวศศิประภา
486. 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ "ประตูสู่ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน" 87 คนอ่าน
29 ธ.ค.
08:39 น.
นางสาวศศิประภา
487. 
ประชาสัมพันธ์ 66 คนอ่าน
26 ธ.ค.
16:42 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
488. 
ประกาศผลรางวัล 2017 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards 91 คนอ่าน
23 ธ.ค.
15:04 น.
นางสาวศศิประภา
489. 
แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมในช่วงปีใหม่ 89 คนอ่าน
22 ธ.ค.
13:51 น.
นางสาวศศิประภา
490. 
ขอเรียนเชิญรับฟังการแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "The Prospects for Global Financial Stability" 77 คนอ่าน
22 ธ.ค.
13:42 น.
นางสาวศศิประภา
491. 
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดร่วมงานและตรวจสุขภาพพิเศษ ในโครงการประชุมวิชาการ "การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเรื้อรัง" 76 คนอ่าน
19 ธ.ค.
11:05 น.
นางสาวศศิประภา
492. 
ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4 84 คนอ่าน
19 ธ.ค.
08:44 น.
นางสาวศศิประภา
493. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรภาษาอังกฤษ ของศูนย์ภาษาแคลิฟอร์เนีย 70 คนอ่าน
14 ธ.ค.
15:48 น.
นางสาวศศิประภา
494. 
ขอประชาสัมพันธ์การจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ.2560 60 คนอ่าน
14 ธ.ค.
15:45 น.
นางสาวศศิประภา
495. 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม เรื่อง ความคิดเห็นของผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน 81 คนอ่าน
13 ธ.ค.
10:58 น.
นางสาวศศิประภา
496. 
ประชาสัมพันธ์การจัดบรรยายพิเศษ "พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติใต้ร่มพระบารมี" ในวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2559 84 คนอ่าน
13 ธ.ค.
09:12 น.
นางสาวศศิประภา
497. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 ฉบับ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 86 คนอ่าน
13 ธ.ค.
09:11 น.
นางสาวศศิประภา
498. 
ประชาสัมพันธ์การให้บริการห้องพักและห้องประชุมของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 73 คนอ่าน
13 ธ.ค.
09:10 น.
นางสาวศศิประภา
499. 
ขอความอนุเคราะห์จำหน่าย "ดอกป๊อปปี้" ในวันที่ระลึกทหารผ่านศึก 92 คนอ่าน
8 ธ.ค.
16:13 น.
นางสาวศศิประภา
500. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูล Scifinder 86 คนอ่าน
7 ธ.ค.
11:00 น.
นางสาวศศิประภา
501. 
ขอความอุปถัมภ์ร่วมปิดทองหลังพระสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษาและบูรณะห้องน้ำเก่าและสร้างใหม่เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลองค์พ่อหลวงของเรา 89 คนอ่าน
6 ธ.ค.
16:09 น.
นางสาวศศิประภา
502. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 และ 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.25 124 คนอ่าน
2 ธ.ค.
15:15 น.
นางสาวศศิประภา
503. 
ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ในวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2559 เวลา 06.00 - 09.30 น. 61 คนอ่าน
30 พ.ย.
10:05 น.
นางสาวศศิประภา
504. 
ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 4 ฉบับ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 76 คนอ่าน
30 พ.ย.
09:54 น.
นางสาวศศิประภา
505. 
แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ภายใน กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี 82 คนอ่าน
30 พ.ย.
09:50 น.
นางสาวศศิประภา
506. 
ขอคำยืนยันการใช้สิทธิ์สวัสดิการเพื่อให้บุตรเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับอนุบาลศึกษา 1 ประจำปีการศึกษา 2560 88 คนอ่าน
29 พ.ย.
11:19 น.
นางสาวศศิประภา
507. 
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังโครงการพัฒนาศักยภาพบุคากร STEM เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม ของ สวทช. 55 คนอ่าน
28 พ.ย.
17:05 น.
นางสาวมธุรส
508. 
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม "เวทีรับฟังความคิดเห็นต่อเอกสารร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9" 77 คนอ่าน
28 พ.ย.
13:40 น.
นางสาวศศิประภา
509. 
ขอเชิญส่งบทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 "ประชากรและสังคม 2560" 65 คนอ่าน
23 พ.ย.
15:58 น.
นางสาวศศิประภา
510. 
ขอเชิญร่วมงาน "รวมพลังแห่งความภักดี" และจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 83 คนอ่าน
21 พ.ย.
14:39 น.
นางสาวศศิประภา
511. 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 77 คนอ่าน
21 พ.ย.
10:24 น.
นางสาวศศิประภา
512. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 85 คนอ่าน
21 พ.ย.
10:19 น.
นางสาวศศิประภา
513. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครง 78 คนอ่าน
21 พ.ย.
10:18 น.
นางสาวศศิประภา
514. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ ครบรอบ 10 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 63 คนอ่าน
21 พ.ย.
10:17 น.
นางสาวศศิประภา
515. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานสายผู้สอนตำแหน่งอาจารย์ 76 คนอ่าน
21 พ.ย.
10:14 น.
นางสาวศศิประภา
516. 
ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานรัฐมนตรี เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 69 คนอ่าน
21 พ.ย.
10:11 น.
นางสาวศศิประภา
517. 
ขอขอบคุณ คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการและอนุกรรมการดำเนินงาน 60 คนอ่าน
18 พ.ย.
16:28 น.
นางสาวศศิประภา
518. 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล 78 คนอ่าน
18 พ.ย.
13:25 น.
นางสาวศศิประภา
519. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ 80 คนอ่าน
17 พ.ย.
14:23 น.
นางสาวศศิประภา
520. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 9 ฉบับ 74 คนอ่าน
17 พ.ย.
14:21 น.
นางสาวศศิประภา
521. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 ฉบับ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 70 คนอ่าน
17 พ.ย.
14:20 น.
นางสาวศศิประภา
522. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 78 คนอ่าน
17 พ.ย.
14:19 น.
นางสาวศศิประภา
523. 
เพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ข้อมูลการบรรยายทางวิชาการ "Studying and Researching in Germany" 86 คนอ่าน
16 พ.ย.
13:15 น.
นางสาวศศิประภา
524. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559 75 คนอ่าน
15 พ.ย.
11:02 น.
นางสาวศศิประภา
525. 
ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการอาสาฉุกเฉินชุมชนประจำครัวเรือน 57 คนอ่าน
14 พ.ย.
13:09 น.
นางสาวศศิประภา
526. 
ขอเชิญร่วมออกโรงทาน ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 83 คนอ่าน
11 พ.ย.
10:46 น.
นางสาวศศิประภา
527. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดสอบของศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ 61 คนอ่าน
10 พ.ย.
13:30 น.
นางสาวศศิประภา
528. 
แจ้งเพื่อทราบ การขยายเวลาการปฏิบัติงานของสำนักงานการกีฬา 76 คนอ่าน
10 พ.ย.
13:28 น.
นางสาวศศิประภา
529. 
เชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ในกลุ่มเยาวชน ระดับอุดมศึกษา 71 คนอ่าน
10 พ.ย.
13:21 น.
นางสาวศศิประภา
530. 
ขอเรียนเสนออัตราค่าห้องพัก ห้องประชุมสัมมนา อาหารและเครื่องดื่ม มุกดาหาร แกรนด์ โฮเทล 78 คนอ่าน
10 พ.ย.
13:20 น.
นางสาวศศิประภา
531. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ English Conversation Course 57 คนอ่าน
10 พ.ย.
09:15 น.
นางสาวศศิประภา
532. 
ขอเชิญร่วมงาน "เสด็จฟ้า สถิตไทย" 59 คนอ่าน
10 พ.ย.
09:12 น.
นางสาวศศิประภา
533. 
ขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการ Training Workshop on "GrapeSEED: The Effective Tool for Enhancing Communication for EFL/ESL Learners" 78 คนอ่าน
9 พ.ย.
14:48 น.
นางสาวศศิประภา
534. 
ขอยกเลิกการจัดงานลอยกระทง มข. เพื่อพ่อหลวง ร.9 ประจำปี 2559 เป็นการจัดงาน "เสด็จฟ้า สถิตไทย" 74 คนอ่าน
9 พ.ย.
14:46 น.
นางสาวศศิประภา
535. 
ขอส่งสำเนาหนังสือเรื่อง ข้อสั่งการรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธานกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ 81 คนอ่าน
7 พ.ย.
15:14 น.
นางสาวศศิประภา
536. 
ขอส่งสำเนาหนังสือเรื่อง การปรับปรุงแนวทางเรื่อง การแต่งกายไว้ทุกข์เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต 71 คนอ่าน
7 พ.ย.
15:12 น.
นางสาวศศิประภา
537. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 86 คนอ่าน
7 พ.ย.
15:11 น.
นางสาวศศิประภา
538. 
ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานรัฐมนตรี "การดูแลรักษาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" 79 คนอ่าน
7 พ.ย.
13:43 น.
นางสาวศศิประภา
539. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 ฉบับ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 79 คนอ่าน
7 พ.ย.
13:40 น.
นางสาวศศิประภา
540. 
เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง New Spirit in Education "กล้าที่จะสอน" 52 คนอ่าน
7 พ.ย.
09:03 น.
นางสาวศศิประภา
541. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมงาน "โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559" 51 คนอ่าน
7 พ.ย.
08:57 น.
นางสาวศศิประภา
542. 
ขอประชาสัมพันธ์ "ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเรียกเก็บและจัดสรรค่าบำรุงมหาวิทยาลัยจากการให้บริการวิชาการและการวิจัย" 81 คนอ่าน
4 พ.ย.
16:44 น.
นางสาวมธุรส
543. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาคณิตศาสตร์สิงคโปร์ ในหัวข้อ Visualization Method in Mastering Mathematical Concepts and Enhancing Problem-Solving Skills for 73 คนอ่าน
4 พ.ย.
14:05 น.
นางสาวศศิประภา
544. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 4 ฉบับ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 90 คนอ่าน
1 พ.ย.
09:30 น.
นางสาวศศิประภา
545. 
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต "สุขภาพดี ชีวีสดใสเพื่อประสิทธิภาพในราชการ" 77 คนอ่าน
31 ต.ค.
14:48 น.
นางสาวแสงทอง
546. 
ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขนแก่น 79 คนอ่าน
31 ต.ค.
13:15 น.
นางสาวศศิประภา
547. 
ขอเรียนเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 6/2560 Workshop : Powerful English Presentation at Academic Conferences 73 คนอ่าน
31 ต.ค.
13:11 น.
นางสาวศศิประภา
548. 
การขอสำเนา/ต้นฉบับสื่อที่ผลิตในงานถวายอาลัยแด่รัชกาลที่ 9 เพื่อการเผยแพร่ 81 คนอ่าน
27 ต.ค.
13:01 น.
นางสาวศศิประภา
549. 
โครงการสัมมนาวิชาการ นโยบายออกแบบได้ : สร้างนโยบายผ่านการเรียนรู้พฤติกรรม ในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 80 คนอ่าน
27 ต.ค.
09:03 น.
นางสาวศศิประภา
550. 
ไม่สะดวกในการให้บริการและอำนวยความสะดวก (ไปสัมมนาบุคลากรนอกสถานที่) ของกองบริหารงานวิจัย ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2559 84 คนอ่าน
27 ต.ค.
08:59 น.
นางสาวศศิประภา
551. 
การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2559 การปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 การปรับเพ่ิมเงินเดือน 1.4 เท่า และการปรับบัญชีเงินเด 63 คนอ่าน
27 ต.ค.
08:56 น.
นางสาวดรุวรรณ
552. 
งดการจัดงานสีฐานเฟสติวัล "บุญสมมาบูชาน้ำ" ประจำปี 2559 (Sithan KKU Festival 2016) 73 คนอ่าน
26 ต.ค.
08:35 น.
นางสาวศศิประภา
553. 
แจ้งงดการให้บริการงานบริการการศึกษา และงานบัณฑิตศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 75 คนอ่าน
25 ต.ค.
15:39 น.
นางสาวศศิประภา
554. 
ขอเรียนเชิญฟังธรรมบรรยาย "ตามรอยพ่อ...ด้วยธรรมะที่พ่อปฏิบัติ" ในวันที่ 25 ตุลาคม 2559 69 คนอ่าน
25 ต.ค.
15:37 น.
นางสาวศศิประภา
555. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 4 ฉบับ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 92 คนอ่าน
19 ต.ค.
08:43 น.
นางสาวศศิประภา
556. 
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การจัดตั้งสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม 60 คนอ่าน
19 ต.ค.
08:39 น.
นางสาวศศิประภา
557. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 82 คนอ่าน
18 ต.ค.
09:23 น.
นางสาวศศิประภา
558. 
ขอเชิญร่วมตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลสัตตมวารแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 79 คนอ่าน
18 ต.ค.
09:20 น.
นางสาวศศิประภา
559. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ "ก้าวใหม่ การศึกษาไทย การศึกษาแบบร่วมมือผสานใจ" 82 คนอ่าน
17 ต.ค.
10:46 น.
นางสาวศศิประภา
560. 
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพงานศพนายวีระวัฒน์ ทองบ้านทุ่ม 82 คนอ่าน
17 ต.ค.
10:11 น.
นางสาวศศิประภา
561. 
ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรร่วมตักบาตรเข้าในโครงการ "ตักบาตรนุ่งซิ่น วันศีลวันพระ " ครั้งที่ 10 79 คนอ่าน
12 ต.ค.
13:26 น.
นางสาวศศิประภา
562. 
ขอความอนุเคราะห์ (ทั้งผู้ที่เคย/ไม่เคยใช้บริการ) ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ One stop Service คณะศึกษาศาสตร์ 82 คนอ่าน
12 ต.ค.
09:20 น.
นางสาวมัทนา
563. 
พิจารณาส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมจรรยาบรรณสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 74 คนอ่าน
12 ต.ค.
08:38 น.
นางสาวศศิประภา
564. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานโครงการสัมมนา "เทคโนโลยีและการลงทุนยุคใหม่" ในวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559 56 คนอ่าน
10 ต.ค.
09:48 น.
นางสาวศศิประภา
565. 
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีสมโภชองค์กฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 90 คนอ่าน
4 ต.ค.
13:44 น.
นางสาวศศิประภา
566. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 32 ประจำปี 2559 คณะแพทยศาสตร์ มข. 102 คนอ่าน
3 ต.ค.
14:43 น.
นายจักรี
567. 
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม รองศาสตราจารย์ปรานอม เพิ่มพานิช 122 คนอ่าน
23 ก.ย.
09:46 น.
นายจักรี
568. 
โครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพผู้สอนภาษาจีน 131 คนอ่าน
20 ก.ย.
15:45 น.
นายจักรี
569. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5 116 คนอ่าน
20 ก.ย.
15:09 น.
นายจักรี
570. 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 ณ บริเวณคณะศึกษาศาสตร์ มข. 71 คนอ่าน
15 ก.ย.
15:48 น.
นายจักรี
571. 
ขอเรียนเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะศึกษาศาสตร์ 140 คนอ่าน
15 ก.ย.
15:40 น.
นายจักรี
572. 
ขอเรียนเชิญร่วมพิธีรดน้ำศพ ทำบุญและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์เลื่อน สุริหาร 96 คนอ่าน
12 ก.ย.
14:41 น.
นายจักรี
573. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วม "การประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสันติภาพและความขัดแย้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 4" 81 คนอ่าน
12 ก.ย.
12:44 น.
นายจักรี
574. 
แจ้งให้ทราบ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ จะมีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลของบุคลากรในหน่วยงาน โดยการสุ่มติดต่อถึงบุคลากรโดยตรง 85 คนอ่าน
9 ก.ย.
17:15 น.
นายจักรี
575. 
ประชาสัมพันธ์เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร 81 คนอ่าน
9 ก.ย.
13:56 น.
นายจักรี
576. 
ฝ่ายวางแผน : ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการ One stop Service คณะศึกษาศาสตร์ 90 คนอ่าน
7 ก.ย.
16:45 น.
นางสาวมัทนา
577. 
ฝ่ายวางแผน : ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของคณะศึกษาศาสตร์ 77 คนอ่าน
7 ก.ย.
16:10 น.
นางสาวมัทนา
578. 
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการขอทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยฯ งวด 1-60 81 คนอ่าน
6 ก.ย.
13:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
579. 
มข ให้ทุนสนับสนุนเข้าร่วมการนำเสนอผลงานในต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2560 งวดที่ 1-2560 79 คนอ่าน
6 ก.ย.
12:57 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
580. 
ภาพค่ายภาษาอังกฤษ A-C English Camp เพิ่มเติม 67 คนอ่าน
5 ก.ย.
11:13 น.
อาจารย์ธันย์ชนก
581. 
ค่ายภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน Unit A-C โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์ ) 98 คนอ่าน
5 ก.ย.
11:11 น.
อาจารย์ธันย์ชนก
582. 
คู่มือในการบันทึกข้อมูลใน template ข้อเสนอโครงการปี 2561 57 คนอ่าน
3 ก.ย.
13:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
583. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา ณ สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 76 คนอ่าน
1 ก.ย.
12:35 น.
นายจักรี
584. 
"แจ้งขยายเวลาการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย ปี 2561 ผ่านระบบ NRMS." 88 คนอ่าน
29 ส.ค.
14:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
585. 
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบิดารองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธ์พฤกษ์ 55 คนอ่าน
29 ส.ค.
12:48 น.
นายจักรี
586. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ ภาพยนต์ให้เกิดปัญญา และอบรมเชิงปฏิบัติการ "ธรรมชาตศึกษา" (Nature Game) ของสมาคมไทสิกขา 57 คนอ่าน
26 ส.ค.
14:19 น.
นายจักรี
587. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมชมงาน "FOOD and HOTELEX 2016" ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น 58 คนอ่าน
26 ส.ค.
14:09 น.
นายจักรี
588. 
ขอความอนุเคราะห์ส่งกลับแบบประเมินความพึงพอใจ ผู้รับบริการ One Stop Service ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 83 คนอ่าน
25 ส.ค.
09:44 น.
นายจักรี
589. 
ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรร่วมตักบาตรเช้าในโครงการ "ตักบาตรนุ่งซิ่น วันศีลวันพระ) ครั้งที่ 9 สำนักวัฒนธรรม 54 คนอ่าน
25 ส.ค.
09:39 น.
นายจักรี
590. 
ประกาศผลทุนนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการฯ มข. งวดที่ 6-59 56 คนอ่าน
24 ส.ค.
11:33 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
591. 
โครงการประกวดวาดภาพเฉลิมฉลอง 10 ปี สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 82 คนอ่าน
23 ส.ค.
09:41 น.
นายจักรี
592. 
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "มองภาคอีสานผ่าน CEO เศรษฐกิจ การลงทุน และการพัฒนาน" ณ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) มข. 70 คนอ่าน
23 ส.ค.
08:16 น.
นายจักรี
593. 
ประชาสัมพันธ์โครงการและเชิญชวนส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น 53 คนอ่าน
19 ส.ค.
10:06 น.
นายจักรี
594. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ในระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2559 73 คนอ่าน
19 ส.ค.
08:25 น.
นายจักรี
595. 
ขอเชิญร่วมโครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร ประจำปี 2559 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 55 คนอ่าน
17 ส.ค.
14:34 น.
นายจักรี
596. 
ประกาศ เรื่อง งดการเรียนการสอน 62 คนอ่าน
17 ส.ค.
14:09 น.
นายจักรี
597. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2559 เรื่อง "Change, Challenges and Opportunities in Healthcare System" คณะแพทยศาสตร์ มข. 66 คนอ่าน
16 ส.ค.
15:11 น.
นายจักรี
598. 
ประชาสัมพันธ์เรื่องการขอใบเสร็จค่าลงทะเบียนนักศึกษา (ออนไลน์) 47 คนอ่าน
16 ส.ค.
14:50 น.
นายจักรี
599. 
ด่วน!ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการชี้แจงการยื่นข้อเสนอโครงการอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561 84 คนอ่าน
16 ส.ค.
11:18 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
600. 
การอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 62 คนอ่าน
16 ส.ค.
09:00 น.
นายจักรี
601. 
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดร่วมงานและส่งคำขวัญประกวด เนื่องในสัปดาห์วันปฐมพยาบาลโลก ประจำปี 2559 49 คนอ่าน
16 ส.ค.
08:50 น.
นายจักรี
602. 
ด่วนที่สุด! ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ 2561 51 คนอ่าน
11 ส.ค.
17:07 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
603. 
หลักเกณฑ์และวิธีส่งเงินสะสมเข้ากองทุนเกินกว่าอัตราที่กำหนด ในข้อ 32. แห่งข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากร มข. 72 คนอ่าน
10 ส.ค.
11:15 น.
นายจักรี
604. 
ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 50 คนอ่าน
10 ส.ค.
11:07 น.
นายจักรี
605. 
ขอเรียนเชิญทำบุญและร่วมพิธีงานฌาปนกิจศพ มารดานางสาวกัญณภัทร อรอินทร์ 84 คนอ่าน
9 ส.ค.
15:07 น.
นายจักรี
606. 
ให้สิทธิพิเศษเลือกจองบ้านหรูในโครงการ "เดอะ ทาวน์ ขอนแก่น" สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 62 คนอ่าน
8 ส.ค.
13:39 น.
นายจักรี
607. 
ขอประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนระบบห้องสมุดอัตโนมัติใหม่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 71 คนอ่าน
4 ส.ค.
17:03 น.
นายจักรี
608. 
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย วันที่ 14-19 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงเรียนเกษมพิทยา 68 คนอ่าน
3 ส.ค.
16:29 น.
นายจักรี
609. 
ประชาสัมพันธ์เพื่อจัดเตรียมข้อเสนอโครงการ ทุนอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ 2561 (เตรียมไว้รอล่วงหน้าค่ะ) 72 คนอ่าน
3 ส.ค.
13:17 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
610. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา "ทศวรรษต่อไป...กับการวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย" 77 คนอ่าน
2 ส.ค.
17:06 น.
นางสาวมธุรส
611. 
ขอความอนุเคราะห์ บุคลาการคณะศึกษาศาสตร์ทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่อง ความพึงพอใจต่อการให้บริการของคณะศึกษาศาสตร์ 53 คนอ่าน
2 ส.ค.
16:47 น.
นางสาวมัทนา
612. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอภิปรายทางวิชาการ เรื่องกลยุทธ์วิธีการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ในวันจันทร์ที่ 29 ส.ค. 2559 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 48 คนอ่าน
2 ส.ค.
15:57 น.
นายจักรี
613. 
กองอาคารและสถานที่ จัดทำค่ายอาสาพัฒนาเพื่อชุมชน ในวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านบริบูรณ์ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 52 คนอ่าน
2 ส.ค.
15:53 น.
นายจักรี
614. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมอบรม 66 คนอ่าน
2 ส.ค.
13:24 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
615. 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ "ประตูสู่ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน" สำหรับอาจารย์และบุคลากรเจ้าหน้าที่ 73 คนอ่าน
2 ส.ค.
09:15 น.
นายจักรี
616. 
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษา(มอดินแดง) ค้วารางวัลที่ 1 ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 2 ในสา 79 คนอ่าน
29 ก.ค.
16:08 น.
อาจารย์นภาพรรณ
617. 
ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรร่วมตักบาตรเช้าในโครงการ "ตักบาตรนุ่งซิ่น วันศีลวันพระ" ครั้งที่ 8 75 คนอ่าน
28 ก.ค.
16:46 น.
นายจักรี
618. 
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลง สถานที่บริการขายและบริการหลังการขาย รถบรรทุกขนาดกลางใหญ่ ของบริษัทโค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ขอนแก่น 57 คนอ่าน
26 ก.ค.
14:54 น.
นายจักรี
619. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น ในระหว่างวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2559 88 คนอ่าน
26 ก.ค.
13:33 น.
นายจักรี
620. 
ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพกิจกรรมบุญโครงการไถ่ชีวิต โค-กระบือ เพื่อถวายสักการะแด่องค์หลวงตามหาบัวและน้อมถวายแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ 70 พ 70 คนอ่าน
15 ก.ค.
15:34 น.
นายจักรี
621. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของคณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2559 61 คนอ่าน
15 ก.ค.
15:32 น.
นายจักรี
622. 
เชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอใน workshop ครั้งที่ 3 Emerging Pedagogies for Computer-based Learning (EP4CBL2016) 101 คนอ่าน
15 ก.ค.
09:08 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
623. 
เชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอใน workshop ครั้งที่ 5 THE FIFTH INTERNATIONAL WORKSHOP ON ICT TRENDS IN EMERGING ECONOMIES (WICTTEE2016) 103 คนอ่าน
15 ก.ค.
09:04 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
624. 
ขอความร่วมมือรณรงค์และประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน "พร้อมเพย์" (Prompt Pay) 106 คนอ่าน
13 ก.ค.
15:19 น.
นางสาวศศิประภา
625. 
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร 66 คนอ่าน
13 ก.ค.
09:14 น.
นางสาวศศิประภา
626. 
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 81 คนอ่าน
13 ก.ค.
09:12 น.
นางสาวศศิประภา
627. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนภารกิจขององค์การค้า สกสค. 80 คนอ่าน
13 ก.ค.
09:10 น.
นางสาวศศิประภา
628. 
คณะนักศึกษาจากประเทศอังกฤษศึกษาดูงานรร.สาธิตประถม (ศศ.) 102 คนอ่าน
12 ก.ค.
10:45 น.
อาจารย์นวลพรรณ
629. 
แจ้งเวียนแนวปฏิบัติที่ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 70 คนอ่าน
12 ก.ค.
09:12 น.
นางสาวศศิประภา
630. 
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 44 คนอ่าน
11 ก.ค.
15:13 น.
นางสาวมธุรส
631. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ เรื่อง การบริหารรายได้อย่างมีประสิทธิภาพในหัวข้อ บันไดการเงิน 4 ชั้น สู่ฝันเป็นจริง 45 คนอ่าน
11 ก.ค.
14:18 น.
นางสาวศศิประภา
632. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ นะหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2559 43 คนอ่าน
11 ก.ค.
08:56 น.
นางสาวศศิประภา
633. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร ระดับชาติ ประจำปี 2559 51 คนอ่าน
7 ก.ค.
10:52 น.
นางสาวศศิประภา
634. 
ข้อมูลการตรวจสุขภาพประจำปี 2559 52 คนอ่าน
7 ก.ค.
08:43 น.
นางสาวศศิประภา
635. 
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 53 คนอ่าน
7 ก.ค.
08:41 น.
นางสาวศศิประภา
636. 
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยในโครงการ "การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4" 51 คนอ่าน
6 ก.ค.
13:07 น.
นางนงนภัส
637. 
ขอแจ้งขยายเวลาการส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ 59 คนอ่าน
6 ก.ค.
13:05 น.
นางนงนภัส
638. 
ขอความอนุเคระาห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารฯ 67 คนอ่าน
6 ก.ค.
12:57 น.
นางนงนภัส
639. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 6 71 คนอ่าน
6 ก.ค.
12:52 น.
นางนงนภัส
640. 
ขอเรียนเชิญร่วมรับฟังปาฐกถาโดยนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 63 คนอ่าน
6 ก.ค.
11:20 น.
นางสาวศศิประภา
641. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ 53 คนอ่าน
5 ก.ค.
09:01 น.
นางสาวศศิประภา
642. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 44 คนอ่าน
5 ก.ค.
08:56 น.
นางสาวศศิประภา
643. 
ขอเรียนเชิญร่วมงานการประชุม Thailand Quality Conference & The 17th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 45 คนอ่าน
5 ก.ค.
08:48 น.
นางสาวศศิประภา
644. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงวิชาการเผยแพร่คุ่มือจริยธรรมสำหรับผู้ประเมินโครงการวิจัย และผลงานวิจัย 46 คนอ่าน
4 ก.ค.
16:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
645. 
ภาพค่ายภาษาอังกฤษ D-F English Camp เพิ่มเติม 67 คนอ่าน
4 ก.ค.
12:41 น.
อาจารย์ธันย์ชนก
646. 
ค่ายภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน Unit D-F โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์ ) 59 คนอ่าน
4 ก.ค.
12:39 น.
อาจารย์ธันย์ชนก
647. 
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ 87 คนอ่าน
1 ก.ค.
09:47 น.
นางสาวศศิประภา
648. 
ขอความร่วมมือติดประกาศและประชาสัมพันธ์การประมูลร้านค้า 57 คนอ่าน
30 มิ.ย.
09:49 น.
นางสาวศศิประภา
649. 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และสนับสนุนการจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 51 คนอ่าน
30 มิ.ย.
09:48 น.
นางสาวศศิประภา
650. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของกองกิจการนักศึกษา ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2559 93 คนอ่าน
30 มิ.ย.
09:44 น.
นางสาวศศิประภา
651. 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการบริหารจัดการความต่อเนื่องของระบบงานของมหาวิทยาลัย รุ่น 4 48 คนอ่าน
30 มิ.ย.
09:42 น.
นางสาวศศิประภา
652. 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 15 43 คนอ่าน
30 มิ.ย.
09:41 น.
นางสาวศศิประภา
653. 
การรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2560 71 คนอ่าน
29 มิ.ย.
15:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
654. 
ประชาสัมพันธ์ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRE) 57 คนอ่าน
29 มิ.ย.
13:59 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
655. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม : อนาคตและความท้าทายของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2559 52 คนอ่าน
29 มิ.ย.
13:31 น.
นางสาวมธุรส
656. 
ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559 51 คนอ่าน
29 มิ.ย.
13:28 น.
นางสาวมธุรส
657. 
ประชาสัมพันธ์ ทุนประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 (วช.) 53 คนอ่าน
29 มิ.ย.
13:24 น.
นางสาวมธุรส
658. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอเพืื่อสมัครทุนวิจัย ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการวัดและปรเิมนคุณลักษณะอันพึงประสงค์รอบด้าน ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 41 คนอ่าน
28 มิ.ย.
17:01 น.
นางสาวมธุรส
659. 
ขอเรียนเชิญเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 63 คนอ่าน
28 มิ.ย.
16:50 น.
นางสาวมธุรส
660. 
ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญส่งบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ : การวิจัยทางสังคมศาสตร์กับการสร้างสันติภาพ 62 คนอ่าน
28 มิ.ย.
16:45 น.
นางสาวมธุรส
661. 
ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตร "ผู้สร้างรายวิชาระบบอีเลิร์นนิงมืออาชีพ 30 ชั่วโมง" รุ่นที่ 1-2 45 คนอ่าน
28 มิ.ย.
08:34 น.
นางสาวศศิประภา
662. 
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในโอกาสพิเศษ งานพิธี หรือขนบธรรมเนียมประเพณี 43 คนอ่าน
28 มิ.ย.
08:32 น.
นางสาวศศิประภา
663. 
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร "การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง" รุ่นที่ 15 43 คนอ่าน
27 มิ.ย.
09:08 น.
นางสาวศศิประภา
664. 
ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ “โครงการพัฒนานักวิจัยและ งานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 2” 49 คนอ่าน
24 มิ.ย.
16:33 น.
นางสาวมธุรส
665. 
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559 58 คนอ่าน
24 มิ.ย.
13:58 น.
นางสาวดรุวรรณ
666. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง นอนดีมีสุข "มหัศจรรย์ CPAP ครั้งที่ 2" 56 คนอ่าน
24 มิ.ย.
09:25 น.
นางสาวศศิประภา
667. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 72 คนอ่าน
24 มิ.ย.
09:01 น.
นางสาวศศิประภา
668. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 71 คนอ่าน
24 มิ.ย.
09:00 น.
นางสาวศศิประภา
669. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของสำนักวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2559 62 คนอ่าน
24 มิ.ย.
08:56 น.
นางสาวศศิประภา
670. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2559 65 คนอ่าน
24 มิ.ย.
08:53 น.
นางสาวศศิประภา
671. 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางและรูปแบบการวิจัยการผลิตและพัฒนาครู” 75 คนอ่าน
23 มิ.ย.
14:09 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
672. 
แจ้งเพื่อทราบการงดให้บริการ ของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 23 -26 มิถุนายน 2559 58 คนอ่าน
22 มิ.ย.
15:18 น.
นางสาวศศิประภา
673. 
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะพยาบาลศาสตร์ 41 คนอ่าน
22 มิ.ย.
15:16 น.
นางสาวศศิประภา
674. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "ศาสตร์แห่งวิทยาการจัดการเพื่ิอรับใช้สังคม...3 ทศวรรษแห่งการตามรอยแม่ของแผ่นดิน" 66 คนอ่าน
21 มิ.ย.
16:13 น.
นางสาวมธุรส
675. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของกองวิเทศสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2559 46 คนอ่าน
21 มิ.ย.
13:24 น.
นางสาวศศิประภา
676. 
ประชาสัมพันธ์งาน "มหิดลเพื่อการตื่นรู้ ครั้งที่ 1" และการประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 8 เรื่อง "จิตตปัญญาศึกษา..จากต้นกล้าสู่วันเวลาที่ 50 คนอ่าน
20 มิ.ย.
11:10 น.
นางสาวมธุรส
677. 
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ แลแะนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ปี 2559 "นวัตกรรมและงานวิจัยกลไกพัฒนาประเทศ" 70 คนอ่าน
20 มิ.ย.
11:02 น.
นางสาวมธุรส
678. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ the 4th International Conference on Foreign Language Learning and Teaching - FLLT 2016 76 คนอ่าน
20 มิ.ย.
11:02 น.
นางสาวมธุรส
679. 
ขอเรียนเชิญร่วมตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าในโครงการ "ตักบาตรนุ่งซิ่น วันศีลวันพระ" ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 45 คนอ่าน
20 มิ.ย.
09:19 น.
นางสาวศศิประภา
680. 
ขอแจ้งมติที่ประชุม ก.บ.ม. เรื่อง แผนพัมนาบุคลากรที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรมดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย (ฉบับทบทวน) 39 คนอ่าน
20 มิ.ย.
09:16 น.
นางสาวศศิประภา
681. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของสำนักหอสมุด ระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน 2559 40 คนอ่าน
20 มิ.ย.
09:13 น.
นางสาวศศิประภา
682. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ (TVETIC 2016) ระหว่างวันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2559 48 คนอ่าน
17 มิ.ย.
15:27 น.
นางสาวมธุรส
683. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการ สออ ประเทศไทย ครั้งที่ 37 66 คนอ่าน
17 มิ.ย.
15:24 น.
นางสาวมธุรส
684. 
ประชาสัมพันธ์ เชิญบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ 50 คนอ่าน
17 มิ.ย.
14:59 น.
นางสาวมธุรส
685. 
ประชาสัมพันธ์ และเรียนเชิญส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง การเปลี่ยนผ่านทางการเมือง, การไม่ใช้ความรุนแรงและการสื่อสารในการแปลงเปลี่ยนข 45 คนอ่าน
17 มิ.ย.
14:48 น.
นางสาวมธุรส
686. 
ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัยใหม่ 48 คนอ่าน
17 มิ.ย.
13:57 น.
นางสาวศศิประภา
687. 
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาวิชาการ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 58 คนอ่าน
17 มิ.ย.
10:02 น.
นางสาวศศิประภา
688. 
ประชาสัมพันธ์การประกวดผผ้าทอพื้นเมือง ประเภท ผ้าจก ผ้ามัดหมี่ และชุดเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษและสตรี 40 คนอ่าน
17 มิ.ย.
09:59 น.
นางสาวศศิประภา
689. 
ขอเชิญร่วมบริจาคสนับสนุนงาน "วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน" 57 คนอ่าน
15 มิ.ย.
15:13 น.
นางสาวศศิประภา
690. 
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3/2559 และ ฉบับที่ 4/2559 59 คนอ่าน
15 มิ.ย.
08:57 น.
นางสาวศศิประภา
691. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 2559 68 คนอ่าน
15 มิ.ย.
08:54 น.
นางสาวศศิประภา
692. 
ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารกิจการสาธารณะ ครั้งที่ 3 72 คนอ่าน
14 มิ.ย.
16:18 น.
นางสาวมธุรส
693. 
ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)" 17-21 สิงหาคม 2559 67 คนอ่าน
14 มิ.ย.
13:26 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
694. 
ขอเชิญร่วมการอบรมหลักสูตร Leadership ระดับ World Class จากสหรัฐอเมริกา (รุ่นที่ 2) 47 คนอ่าน
14 มิ.ย.
08:51 น.
นางสาวศศิประภา
695. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ คณะทันตแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2559 43 คนอ่าน
14 มิ.ย.
08:50 น.
นางสาวศศิประภา
696. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ 69 คนอ่าน
14 มิ.ย.
08:48 น.
นางสาวศศิประภา
697. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "LIF SEA Regional Hub 2016" 61 คนอ่าน
13 มิ.ย.
17:17 น.
นางสาวมธุรส
698. 
ประชาสัมพันธ์บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 42 คนอ่าน
13 มิ.ย.
17:14 น.
นางสาวมธุรส
699. 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมในหัวข้อ เรื่อง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและปัจจัยด้านโปรแกรม SPSS และ AMOS 56 คนอ่าน
13 มิ.ย.
17:10 น.
นางสาวมธุรส
700. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 41 คนอ่าน
13 มิ.ย.
17:01 น.
นางสาวมธุรส
701. 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารบริหารท้องถิ่น 63 คนอ่าน
13 มิ.ย.
16:58 น.
นางสาวมธุรส
702. 
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมจัดหาหนังสือเด็กและสื่อการเรียนรู้ 57 คนอ่าน
13 มิ.ย.
09:27 น.
นางสาวศศิประภา
703. 
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพภาพจิตรกรรมฝาผนังโบสถ์ 40 คนอ่าน
13 มิ.ย.
09:24 น.
นางสาวศศิประภา
704. 
ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านสถาปัตยกรรมและการวางแผน 40 คนอ่าน
13 มิ.ย.
09:19 น.
นางสาวศศิประภา
705. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของกองบริหารงานวิจัย ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2559 67 คนอ่าน
10 มิ.ย.
09:07 น.
นางสาวศศิประภา
706. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของกองอาคารและสถานที่ ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2559 48 คนอ่าน
10 มิ.ย.
09:04 น.
นางสาวศศิประภา
707. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ในวันที่ 6 มิถุนายน 2559 54 คนอ่าน
3 มิ.ย.
16:28 น.
นางสาวศศิประภา
708. 
ประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร Thammasat International Journal of Science and Technology (TUSAT) 65 คนอ่าน
3 มิ.ย.
16:06 น.
นางสาวมธุรส
709. 
ประชาสัมพันธ์ "การรับเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) กิจกรรมต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ตามความต้องการของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม" 69 คนอ่าน
3 มิ.ย.
16:04 น.
นางสาวมธุรส
710. 
ประชาสัมพันธงานประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 1" 95 คนอ่าน
3 มิ.ย.
15:56 น.
นางสาวมธุรส
711. 
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการส่งเงินสะสมเพิ่มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 92 คนอ่าน
3 มิ.ย.
15:31 น.
นางสาวแสงทอง
712. 
การรับสมัครขอรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 66 คนอ่าน
3 มิ.ย.
09:13 น.
นางสาวดรุวรรณ
713. 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่ายและคลิปวิดีโอครอบครัว "สานรัก สานใจ ครอบครัวไทยเข้มแข็ง" 59 คนอ่าน
3 มิ.ย.
08:46 น.
นางสาวศศิประภา
714. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 39 คนอ่าน
3 มิ.ย.
08:38 น.
นางสาวศศิประภา
715. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการประจำสัปดาห์ 61 คนอ่าน
2 มิ.ย.
16:12 น.
นางสาวศศิประภา
716. 
แจ้งเลื่อนกำหนดการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว จากวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559 เป็นวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559 66 คนอ่าน
1 มิ.ย.
13:37 น.
นางสาวศศิประภา
717. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ เรื่อง "100 ปี จุฬาฯ : หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสู่อนาคต" 48 คนอ่าน
1 มิ.ย.
13:35 น.
นางสาวศศิประภา
718. 
ขอเชิญร่วมทำบุญงานศพบิดา นายพลากร คำขวา 52 คนอ่าน
1 มิ.ย.
11:17 น.
นางสาวศศิประภา
719. 
ขอเชิญชวนบุคลากรที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม 89 คนอ่าน
1 มิ.ย.
08:56 น.
นางสาววาศิณี
720. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง "การเรียนการสอนผูกพันกับสังคม" ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 90 คนอ่าน
1 มิ.ย.
08:51 น.
นางสาวศศิประภา
721. 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาและดูงานหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 55 คนอ่าน
31 พ.ค.
10:03 น.
นางสาวศศิประภา
722. 
ประชาสัมพันธ์วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชีัแจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 104 คนอ่าน
30 พ.ค.
12:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
723. 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย" รุ่น 1 64 คนอ่าน
30 พ.ค.
09:01 น.
นางสาวศศิประภา
724. 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ" รุ่น 2 61 คนอ่าน
30 พ.ค.
08:59 น.
นางสาวศศิประภา
725. 
ขอเชิญชมงาน "สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน" ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 45 คนอ่าน
30 พ.ค.
08:55 น.
นางสาวศศิประภา
726. 
แบบเสนอเค้าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ ประจำปีงบประมาณ 2559 (วิจัยสถาบันคณะศึกษาศาสตร์) 68 คนอ่าน
27 พ.ค.
11:09 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
727. 
แบบเสนอเค้าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2559 (วิจัยในชั้นเรียน คณะศึกษาศาสตร์) 72 คนอ่าน
27 พ.ค.
11:03 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
728. 
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ผังแม่บท และการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2559 62 คนอ่าน
27 พ.ค.
08:57 น.
นางสาวศศิประภา
729. 
ขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย รุ่น 7 และ รุ่น 8 61 คนอ่าน
27 พ.ค.
08:48 น.
นางสาวศศิประภา
730. 
ขอเชิญเข้าอบรมสัมมนา จำนวน 7 หลักสูตร ของศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม 48 คนอ่าน
25 พ.ค.
15:46 น.
นางสาวศศิประภา
731. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ปี 2559 เรื่อง "ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืน" 62 คนอ่าน
25 พ.ค.
14:10 น.
นางสาวมธุรส
732. 
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 52 คนอ่าน
25 พ.ค.
14:09 น.
นางสาวมธุรส
733. 
ประชาสัมพันธ์การงดให้บริการ ของศูนย์สื่อสารเรียนรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2559 62 คนอ่าน
25 พ.ค.
14:08 น.
นางสาวศศิประภา
734. 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเป็นคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจำสาขาวิชาของสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 44 คนอ่าน
24 พ.ค.
14:58 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
735. 
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งบทความเพิอพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ 75 คนอ่าน
24 พ.ค.
15:12 น.
นางสาวมธุรส
736. 
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ International Mini-Conference on Natural Products-From to Translation (NPBT) 2016 43 คนอ่าน
24 พ.ค.
15:10 น.
นางสาวมธุรส
737. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่วารสารสาระคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 61 คนอ่าน
24 พ.ค.
15:01 น.
นางสาวมธุรส
738. 
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชา 60 คนอ่าน
24 พ.ค.
14:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
739. 
ขอเชิญเข้ารับการอบรม จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มข ประจำปี 2559 44 คนอ่าน
24 พ.ค.
14:50 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
740. 
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 (วช) 66 คนอ่าน
24 พ.ค.
14:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
741. 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "เศรษฐกิจไทย 2020" โดย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี 64 คนอ่าน
23 พ.ค.
10:14 น.
นางสาวศศิประภา
742. 
ประชาสัมพันธ์การยื่นเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมทางวิจัย ผ่านระบบ Submission online 53 คนอ่าน
19 พ.ค.
13:41 น.
นางสาวมธุรส
743. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำสัปดาห์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 67 คนอ่าน
19 พ.ค.
09:42 น.
นางสาวศศิประภา
744. 
ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ "โค้ชลูกให้เป็น เข็นลูกให้ถูกทาง" ในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559 73 คนอ่าน
19 พ.ค.
09:33 น.
นางสาวศศิประภา
745. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วม "โครงการอบรมการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งปี 2559" 53 คนอ่าน
19 พ.ค.
09:29 น.
นางสาวศศิประภา
746. 
ขอเชิญส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 44 คนอ่าน
17 พ.ค.
16:30 น.
นางสาวมธุรส
747. 
ประกาศรับสมัครเข้าร่วมอบรมเสริมทักษะสำหรับนักวิจัย ปีงบประมาณ 2560 (โครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มข.) 101 คนอ่าน
17 พ.ค.
11:10 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
748. 
ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 51 คนอ่าน
17 พ.ค.
11:10 น.
นางสาวมธุรส
749. 
ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมอบรมเสริมทักษะสำหรับนักวิจัย ปีงบประมาณ 2560 (โครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 48 คนอ่าน
17 พ.ค.
11:06 น.
นางสาวมธุรส
750. 
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 47 คนอ่าน
17 พ.ค.
11:04 น.
นางสาวมธุรส
751. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัมนานักวิจัยใหม่ มข. ประจำปีงบประมาณ 2560 44 คนอ่าน
17 พ.ค.
10:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
752. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 42 คนอ่าน
16 พ.ค.
17:36 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
753. 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเศษ (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 44 คนอ่าน
16 พ.ค.
17:36 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
754. 
ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 9 และการจัดประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ค 74 คนอ่าน
16 พ.ค.
17:35 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
755. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียน การผลิต และการเผยแพร่ตำราหนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา" 41 คนอ่าน
16 พ.ค.
09:01 น.
นางสาวศศิประภา
756. 
งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ในวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559 90 คนอ่าน
13 พ.ค.
09:16 น.
นางสาวศศิประภา
757. 
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดร่วมงานและตรวจสุขภาพฟรี ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 95 คนอ่าน
13 พ.ค.
09:13 น.
นางสาวศศิประภา
758. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมเชิงปฏิบัติการ "การศึกษาไทยเพื่ออนาคต" 79 คนอ่าน
12 พ.ค.
08:45 น.
นางสาวศศิประภา
759. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "ครึ่งทางรัฐบาล : มองปฏิรูปการศึกษาไปข้างหน้า" 86 คนอ่าน
12 พ.ค.
08:43 น.
นางสาวศศิประภา
760. 
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมและส่งบทความวิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารกิจการสาธารณะ ครั้งที่ 3 "การเปลี่ยนผ่านและการปฏิรูปการบริหาร ส 84 คนอ่าน
10 พ.ค.
13:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
761. 
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร "นักวิชาการเพื่อสังคม" ระยะสั้น 44 คนอ่าน
10 พ.ค.
13:32 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
762. 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาจารย์เข้าร่วมโครงการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปี 2559 111 คนอ่าน
10 พ.ค.
12:10 น.
763. 
ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรร่วมตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าในโครงการ "ตักบาตรนุ่งซิ่น วันศีลวันพระ" 43 คนอ่าน
10 พ.ค.
10:21 น.
นางสาวศศิประภา
764. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "วิกฤติโลก...อยู่อย่างไรให้รอดด้วยวิถีพุทธ" 44 คนอ่าน
10 พ.ค.
10:18 น.
นางสาวศศิประภา
765. 
รับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559 43 คนอ่าน
10 พ.ค.
10:14 น.
นางสาวศศิประภา
766. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2559 43 คนอ่าน
10 พ.ค.
10:11 น.
นางสาวศศิประภา
767. 
51 คนอ่าน
7 พ.ค.
00:00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภา
768. 
83 คนอ่าน
7 พ.ค.
00:00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภา
769. 
แผนทักษะชีวิต 2559-2560 ยูนิท C ( ผศ.โสภา ) 97 คนอ่าน
7 พ.ค.
13:25 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภา
770. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดการกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อลดความขัดแย้ง" 52 คนอ่าน
2 พ.ค.
13:53 น.
นางสาวศศิประภา
771. 
ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 (รอบที่ 2) 55 คนอ่าน
29 เม.ย.
18:06 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
772. 
ประชาสัมพันธ์ทุนนักวิจัยแกนนำ (รอบที่ 2) 48 คนอ่าน
29 เม.ย.
18:05 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
773. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 54 คนอ่าน
29 เม.ย.
15:53 น.
นางสาวศศิประภา
774. 
ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2559 54 คนอ่าน
29 เม.ย.
08:40 น.
นางสาวศศิประภา
775. 
ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนา 46 คนอ่าน
27 เม.ย.
15:03 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
776. 
ขอเชิญเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมแสดงนิทรรศการในงาน "สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน" 50 คนอ่าน
27 เม.ย.
15:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
777. 
ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย เยี่ยมชมโรงงานชาน้ำมัน และชมการหีบน้ำมันจากพืชน้ำมันด้วยวิธีการหีบเย็น 45 คนอ่าน
25 เม.ย.
14:20 น.
นางสาวศศิประภา
778. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของคณะพยาบาลศาสตร์ ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2559 42 คนอ่าน
25 เม.ย.
14:16 น.
นางสาวศศิประภา
779. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 6 และแจ้งขยายเวลาเปิดรับบทความ 45 คนอ่าน
25 เม.ย.
10:23 น.
นางสาวศศิประภา
780. 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม จำนวน 9 หลักสูตร 40 คนอ่าน
25 เม.ย.
10:22 น.
นางสาวศศิประภา
781. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน "EDU CU Book Fair 2016" 42 คนอ่าน
25 เม.ย.
10:20 น.
นางสาวศศิประภา
782. 
การขออนุมัติจัดการประชุมระหว่างประเทศ 42 คนอ่าน
25 เม.ย.
10:17 น.
นางสาวศศิประภา
783. 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 9/2559) เรื่องการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 41 คนอ่าน
25 เม.ย.
10:17 น.
นางสาวศศิประภา
784. 
ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 33 (33rd WUNCA) 56 คนอ่าน
22 เม.ย.
17:06 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
785. 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิควิธีการเขียนบทความ งานวิจัย เพื่อที่จะได้รับการตีพิมพ์ใน web of Scince และการใช้ JCR และ Endnote 49 คนอ่าน
22 เม.ย.
17:04 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
786. 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบั้ติการ "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" 48 คนอ่าน
22 เม.ย.
16:12 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
787. 
ประชาสัมพันธ์การส่งเค้าโครงวิจัยในชั้นเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ไตรมาสที่ 2 82 คนอ่าน
22 เม.ย.
14:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
788. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 49 คนอ่าน
22 เม.ย.
11:12 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
789. 
ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการนำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรี 41 คนอ่าน
22 เม.ย.
11:11 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
790. 
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร กสทช. ประจำปี 2559 (NBTC Annual Review 2016) 41 คนอ่าน
22 เม.ย.
11:08 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
791. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติเรื่อง Learn and Grow in Investing Early Learning Timing, Economics, and Efficiency 40 คนอ่าน
22 เม.ย.
11:06 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
792. 
ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน กสทช. 44 คนอ่าน
21 เม.ย.
15:50 น.
นางสาวศศิประภา
793. 
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายธรรม ในหัวข้อเรื่อง "วิกฤตโลก...อยู่อย่างไร? ให้รอดด้วยวิถีพุทธ" ประจำปี 2559 44 คนอ่าน
20 เม.ย.
09:28 น.
นางสาวศศิประภา
794. 
การให้โควตาเข้าศึกษา MBA สำหรับข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย 49 คนอ่าน
20 เม.ย.
09:09 น.
นางสาวศศิประภา
795. 
ประชาสัมพันธ์ "โครงการพัฒนาผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับปฐมวัย รุ่นที่ 8" 43 คนอ่าน
18 เม.ย.
15:05 น.
นางสาวศศิประภา
796. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ 46 คนอ่าน
18 เม.ย.
15:02 น.
นางสาวศศิประภา
797. 
รายรับ-รายจ่ายงานสงกรานต์ คณะศึกศาสตร์และร่วมขบวนแห่งมข. 53 คนอ่าน
17 เม.ย.
18:42 น.
นางสาวจรัสศรี
798. 
ประชาสัมพันธ์การยื่นข้อเสนอโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในกระทู้บนเว็บบอร์ดของการเคหะแห่งชาติ 45 คนอ่าน
12 เม.ย.
11:30 น.
นางสาวมธุรส
799. 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง " เทคนิคการสืบค้นข้อมูลและการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความหรือผลงานทางการวิจัย" 74 คนอ่าน
12 เม.ย.
11:24 น.
นางสาวมธุรส
800. 
ประชาสัมพันธ์การ Submission Guideline IJOS: International Journal of Okinawan Studies 43 คนอ่าน
12 เม.ย.
11:17 น.
นางสาวมธุรส
801. 
ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลอังกฤษ (Newton Fund) และเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยาย 50 คนอ่าน
12 เม.ย.
11:12 น.
นางสาวมธุรส
802. 
ขอเชิญเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 44 คนอ่าน
12 เม.ย.
11:08 น.
นางสาวมธุรส
803. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 8 42 คนอ่าน
12 เม.ย.
10:47 น.
นางสาวมธุรส
804. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบการวิจัยสุขภาพและการใช้สถิติขั้นสูง 40 คนอ่าน
12 เม.ย.
10:22 น.
นางสาวมธุรส
805. 
การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 49 คนอ่าน
7 เม.ย.
16:23 น.
นางสาวศศิประภา
806. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการสรรหาพนักงานตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สสวท. 68 คนอ่าน
7 เม.ย.
16:22 น.
นางสาวศศิประภา
807. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานของ สสวท. 49 คนอ่าน
7 เม.ย.
16:16 น.
นางสาวศศิประภา
808. 
การสมัครคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 7 47 คนอ่าน
7 เม.ย.
15:54 น.
นางสาวศศิประภา
809. 
แจ้งเวียนแนวปฏิบัติในการจัดทำหนังสือมอบอำนาจ 52 คนอ่าน
7 เม.ย.
15:53 น.
นางสาวศศิประภา
810. 
ขออนุญาตสถานที่จัดแสดงหนังสือ ระหว่างวันที่ 20 -21 เมษายน 2559 62 คนอ่าน
7 เม.ย.
15:42 น.
นางสาวศศิประภา
811. 
แจ้งรายละเอียดการบริการงานสายสนับสนุนแบบรวมศูนย์ (One Stop Service) 43 คนอ่าน
7 เม.ย.
09:09 น.
นางสาวศศิประภา
812. 
กิจกรรม Singapore Summer Camp 109 คนอ่าน
1 เม.ย.
00:00 น.
อาจารย์วุฒิชัย
813. 
ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาการคอมพิวเตอร์ฉบับที่ 1 ปีที่ 5 79 คนอ่าน
18 มี.ค.
15:51 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
814. 
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ 76 คนอ่าน
18 มี.ค.
15:43 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
815. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอหรือประกวดในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 13 ประจำป 64 คนอ่าน
18 มี.ค.
15:43 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
816. 
ประชาสัมพันธ์เลื่อนวันหมดเขตรับผลงานงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 43 คนอ่าน
18 มี.ค.
15:42 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
817. 
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 : 2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 74 คนอ่าน
18 มี.ค.
15:35 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
818. 
ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการวิจัย "งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย" 64 คนอ่าน
18 มี.ค.
15:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
819. 
ประชาสัมพันธ์การขยายเวลากำหนดการส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 40 คนอ่าน
18 มี.ค.
15:12 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
820. 
ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 5 (The 5th Thai-Chinese Strategic Research Seminar) 46 คนอ่าน
18 มี.ค.
15:07 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
821. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2559 เรื่อง "นิด้า 5 ทศวรรษกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน" 41 คนอ่าน
18 มี.ค.
15:05 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
822. 
ประชาสัมพันธ์ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ปขมท. 59 คนอ่าน
18 มี.ค.
14:59 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
823. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 53 คนอ่าน
18 มี.ค.
14:55 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
824. 
่ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 44 คนอ่าน
18 มี.ค.
14:54 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
825. 
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการงาน In-house Seminar in Economics 64 คนอ่าน
18 มี.ค.
14:50 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
826. 
ขอแจ้งเตือนการระบาดโรคสุกใสและวิธีการปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อ 44 คนอ่าน
18 มี.ค.
09:29 น.
นางสาวศศิประภา
827. 
ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมฟังการชี้แจงการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ 69 คนอ่าน
16 มี.ค.
14:32 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
828. 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม หลักสูตร "การแปลไทยเป็นเทศ" 55 คนอ่าน
16 มี.ค.
09:18 น.
นางสาวศศิประภา
829. 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานตำแหน่งครูสอนวิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนกำเนิดวิทย์ 66 คนอ่าน
16 มี.ค.
09:14 น.
นางสาวศศิประภา
830. 
ขอเชิญฟังการบรรยายธรรม เรื่อง "จรรยาบรรณกับการทำงาน" 73 คนอ่าน
16 มี.ค.
09:08 น.
นางสาวศศิประภา
831. 
ขอเรียนเชิญเยี่ยมชมโครงการถนนศิลปะครั้งที่ 13 68 คนอ่าน
16 มี.ค.
09:07 น.
นางสาวศศิประภา
832. 
"ออทิสติกปิดภาคเรียน 2558" 88 คนอ่าน
12 มี.ค.
12:21 น.
อาจารย์ศักดาเดช
833. 
"ขอให้นศ.โชคดี" 84 คนอ่าน
12 มี.ค.
12:17 น.
อาจารย์ศักดาเดช
834. 
"ซูชิออทิสติก"แ่ด่นร.สาธิตฯประถม สมด. 93 คนอ่าน
12 มี.ค.
12:14 น.
อาจารย์ศักดาเดช
835. 
"ปัจฉิมนิเทศออทิสติก 2558" 51 คนอ่าน
12 มี.ค.
12:12 น.
อาจารย์ศักดาเดช
836. 
ขอเรียเชิญคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตฯ ทุกท่าน เข้าร่วมแลกเปลียนความคิดเห็น “การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ ในวารสารระดับช 71 คนอ่าน
10 มี.ค.
10:09 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
837. 
ขอเรียเชิญคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตฯ ทุกท่าน เข้าร่วมแลกเปลียนความคิดเห็น “การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ ในวารสารระดับช 70 คนอ่าน
10 มี.ค.
10:09 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
838. 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "ปลุกพลังสร้างความสำเร็จด้วยตัวคุณเอง" 48 คนอ่าน
9 มี.ค.
13:48 น.
นางสาวศศิประภา
839. 
ประกาศรับนักเรียนออทิสติกปี 2559. 51 คนอ่าน
8 มี.ค.
14:03 น.
อาจารย์ศักดาเดช
840. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการประจำปี ภาควิชาปรัชญา "เหลียวซ้าย แลขวา การศึกษาไทย" 67 คนอ่าน
7 มี.ค.
15:18 น.
นางสาวศศิประภา
841. 
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตร 40 คนอ่าน
7 มี.ค.
15:16 น.
นางสาวศศิประภา
842. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร English Summer Camp 71 คนอ่าน
4 มี.ค.
08:42 น.
นางสาวศศิประภา
843. 
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชา 70 คนอ่าน
3 มี.ค.
16:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
844. 
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการวิจัยสถาบัน พร้อมแบบเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนพัฒนาหน่วยงานตามโครงการวิจัยสถาบัน มข. ปี 2559 81 คนอ่าน
2 มี.ค.
16:08 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
845. 
ประชาสัมพันธ์ เชิญส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 56 คนอ่าน
1 มี.ค.
14:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
846. 
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 76 คนอ่าน
1 มี.ค.
13:55 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
847. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "การเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมฯ" 47 คนอ่าน
29 ก.พ.
15:56 น.
นางสาวศศิประภา
848. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ICMSIT 2016 76 คนอ่าน
26 ก.พ.
16:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
849. 
ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชาติ (IC2IT 2016) 43 คนอ่าน
26 ก.พ.
16:06 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
850. 
ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโน 58 คนอ่าน
26 ก.พ.
16:06 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
851. 
ประชาสัมพันธ์โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษา (คปก.) รุ่นที่ 19 ประเภททุนปกติ 62 คนอ่าน
26 ก.พ.
16:04 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
852. 
ขอความอนเุคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "14th APacCHRE Conference 2016" 46 คนอ่าน
26 ก.พ.
16:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
853. 
ขอเชิญนำเสนอบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ม.รังสิต ประจำปี 2559 54 คนอ่าน
26 ก.พ.
15:58 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
854. 
ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 6 61 คนอ่าน
26 ก.พ.
15:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
855. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 3 (3rd Ratchasuda International Conference on Disability 2016 : Empowerment throug 42 คนอ่าน
26 ก.พ.
15:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
856. 
ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2559 39 คนอ่าน
26 ก.พ.
15:51 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
857. 
ขอความอนุเคราะห์เวียนประชาสัมพันธ์ขยายเวลาส่งบทคัดย่อ-บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 5th ICADA2016-SSIS 40 คนอ่าน
26 ก.พ.
15:42 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
858. 
ขอเชิญชวนส่งบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการศาลปกครอง 40 คนอ่าน
26 ก.พ.
14:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
859. 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 39 คนอ่าน
26 ก.พ.
14:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
860. 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาบุคลากร 56 คนอ่าน
26 ก.พ.
14:44 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
861. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ม.เกษตร 60 คนอ่าน
26 ก.พ.
14:39 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
862. 
ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาส่งบทคัดย่อ-บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 5th ICADA 2016-SSIS 39 คนอ่าน
26 ก.พ.
14:36 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
863. 
ขอเรียนเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงาน Thailand Quality Conference & The 17th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ปี 2559 39 คนอ่าน
26 ก.พ.
14:34 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
864. 
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ 41 คนอ่าน
26 ก.พ.
14:32 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
865. 
ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 2 : การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนด้วยงานวิจ 43 คนอ่าน
26 ก.พ.
14:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
866. 
ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค" (Regional Research Expo 2016) ครั้งที่ 4 40 คนอ่าน
26 ก.พ.
14:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
867. 
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 56 คนอ่าน
26 ก.พ.
14:18 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
868. 
ประชาสัมพันธ์การอบรม "การกรอกแบบฟอร์ม การยื่นเสนอขอการรับรองพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์๋" 39 คนอ่าน
26 ก.พ.
13:37 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
869. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การบรรยายพิเศษ เรื่อง "หลักจริยธรรมการเผยแพร่ผลงานวิจัย" 44 คนอ่าน
26 ก.พ.
13:33 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
870. 
ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยสถาบัน มข ประจำปี 2559 รอบ 2 78 คนอ่าน
25 ก.พ.
11:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
871. 
ขอความร่วมมือเรื่องการขอใช้สถานกีฬา 42 คนอ่าน
24 ก.พ.
16:12 น.
นางสาวศศิประภา
872. 
ประชาสัมพันธ์-กองทุนพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 71 คนอ่าน
23 ก.พ.
14:31 น.
นางสาวดรุวรรณ
873. 
รายชื่อผู้ร่วมทำบุญวัดป่าหินเกิ้งวิปัสสนา เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา 97 คนอ่าน
23 ก.พ.
10:21 น.
นางสาวจรัสศรี
874. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และร่วมใช้งานแอปพลิเคชั่นพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ศัพท์และสำนวนรัฐธรรมนูญ 69 คนอ่าน
19 ก.พ.
15:07 น.
นางสาวศศิประภา
875. 
ประชาสัมพันธ์ด่วน การส่งข้อมูลครุภัณฑ์วิจัย ประจำปี 2560 66 คนอ่าน
17 ก.พ.
12:18 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
876. 
ภาพ Biking Camp Unit D เพิ่มเติม 94 คนอ่าน
15 ก.พ.
14:16 น.
อาจารย์ธันย์ชนก
877. 
สาธิตประถม (ศศ.) จัด Biking Camp Unit D ณ สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง 68 คนอ่าน
15 ก.พ.
14:15 น.
อาจารย์ธันย์ชนก
878. 
ขอแจ้งรายงานการสำรวจค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย และแผนการสำรวจค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย ครั้งที่ 3 70 คนอ่าน
15 ก.พ.
09:10 น.
นางสาวศศิประภา
879. 
ขอเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม มารดา อาจารย์กอบพร อินทรตั้ง 55 คนอ่าน
12 ก.พ.
09:15 น.
นางสาวศศิประภา
880. 
ขอเรียนเชิญลงทะเบียนร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการ โครงการ Education ICT Forum 2016 72 คนอ่าน
11 ก.พ.
14:07 น.
นางสาวศศิประภา
881. 
แบบขอใช้เงินกองทุนวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ประจำปี 2559 69 คนอ่าน
11 ก.พ.
12:07 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
882. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมธ์โครงการฝึกอบรม "มารยาทและเทคนิคการเป็นล่ามไทย -จีน ที่ดี" 61 คนอ่าน
11 ก.พ.
08:38 น.
นางสาวศศิประภา
883. 
ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมวิชาการอุดมศึกษาเพื่อชีวิตและชุมชน ครั้งที่ 2 65 คนอ่าน
9 ก.พ.
09:58 น.
นางสาวศศิประภา
884. 
ภาพ English Camp E-F เพิ่มเติม 97 คนอ่าน
9 ก.พ.
09:01 น.
อาจารย์นวลพรรณ
885. 
สาธิตประถม (ศศ.) จัด English Camp Unit E-F ณ บ้านสวนชมดาว 62 คนอ่าน
9 ก.พ.
08:59 น.
อาจารย์นวลพรรณ
886. 
งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 48 คนอ่าน
8 ก.พ.
13:57 น.
นางสาวศศิประภา
887. 
การสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 3 48 คนอ่าน
8 ก.พ.
09:06 น.
นางสาวศศิประภา
888. 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น 64 คนอ่าน
8 ก.พ.
09:05 น.
นางสาวศศิประภา
889. 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ คำขวัญ ตุ๊กตาสัญลักษณ์ ของพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง 42 คนอ่าน
5 ก.พ.
15:26 น.
นางสาวศศิประภา
890. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ 5 ฉบับ 66 คนอ่าน
5 ก.พ.
15:25 น.
นางสาวศศิประภา
891. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของสถาบันขงจื่อ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 49 คนอ่าน
5 ก.พ.
15:23 น.
นางสาวศศิประภา
892. 
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2559 URPAS 2016: Partnership for New Urbanization 55 คนอ่าน
4 ก.พ.
18:29 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
893. 
ขอเชิญเข้าร่วมงาน In-house Seminar in Economics 47 คนอ่าน
4 ก.พ.
18:24 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
894. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษา 40 คนอ่าน
4 ก.พ.
18:18 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
895. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 64 คนอ่าน
4 ก.พ.
17:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
896. 
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง ม.บูรพา 56 คนอ่าน
4 ก.พ.
17:44 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
897. 
ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยปีงบประมาณ 2559 กลุ่มเรื่องการวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย 61 คนอ่าน
4 ก.พ.
17:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
898. 
ใกล้ครบกำหนดส่งแล้วขอประชาสัมพันธ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประ 78 คนอ่าน
4 ก.พ.
17:12 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
899. 
ประชาสัมพันธ์ทุนนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที 57 คนอ่าน
4 ก.พ.
17:10 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
900. 
ขอเชิญนำเสนอผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8 45 คนอ่าน
4 ก.พ.
17:05 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
901. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ สำนักศิลปวัฒนธรรม ม.ราชภัฎนครสวรรค์ 61 คนอ่าน
4 ก.พ.
16:41 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
902. 
ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการทางสถิติและสถิติประยุกต์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 57 คนอ่าน
4 ก.พ.
16:29 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
903. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม สำนักการศึกษาต่อเนื่อง 75 คนอ่าน
4 ก.พ.
16:28 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
904. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3 (Educational Research Conference 3rd) การพัฒนาคุณภาพก 43 คนอ่าน
4 ก.พ.
16:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
905. 
ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดนวัตกรรมด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ 61 คนอ่าน
3 ก.พ.
13:47 น.
นางสาวศศิประภา
906. 
ขอประชาสัมพันธ์สิทธิการรักษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 46 คนอ่าน
3 ก.พ.
13:42 น.
นางสาวศศิประภา
907. 
ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบการเบิกจ่ายวัสดุออนไลน์ คณะศึกษาศาสตร์ 67 คนอ่าน
1 ก.พ.
15:01 น.
นางอรวรรณ
908. 
ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2559 69 คนอ่าน
1 ก.พ.
11:57 น.
นางสาวศศิประภา
909. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม "มารยาทและเทคนิคการเป็นล่าม ไทย-จีน ที่ดี" 66 คนอ่าน
1 ก.พ.
11:00 น.
นางสาวศศิประภา
910. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติป้องกันโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง 42 คนอ่าน
29 ม.ค.
14:28 น.
นางสาวศศิประภา
911. 
ขอเสนอหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2559 50 คนอ่าน
29 ม.ค.
14:27 น.
นางสาวศศิประภา
912. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 62 คนอ่าน
28 ม.ค.
10:41 น.
นางสาวศศิประภา
913. 
ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 47 คนอ่าน
27 ม.ค.
14:14 น.
นางสาวศศิประภา
914. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บริการบาร์โค้ดเสริมสำหรับเข้าใช้ห้องสมุด 69 คนอ่าน
25 ม.ค.
11:06 น.
นางสาวศศิประภา
915. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม 67 คนอ่าน
25 ม.ค.
11:05 น.
นางสาวศศิประภา
916. 
แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ปิด-เปิดประตูและเส้นทางการจราจรการจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 13 71 คนอ่าน
21 ม.ค.
08:59 น.
นางสาวศศิประภา
917. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของกองบริหารงานวิจัย ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2559 48 คนอ่าน
20 ม.ค.
15:08 น.
นางสาวศศิประภา
918. 
ด่วนที่สุด! ประชาสัมพันธ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในก 72 คนอ่าน
20 ม.ค.
12:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
919. 
ประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ หมวดอักษร กอ 63 คนอ่าน
20 ม.ค.
09:21 น.
นางสาวศศิประภา
920. 
เชิญส่งผลงานวิชาการเกี่ยวกับ Technology-enhanced STEM Education เข้าร่วมนำเสนอใน ICALT 2016 ณ ประเทศ USA 98 คนอ่าน
18 ม.ค.
09:24 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
921. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ คณะเทคนิคการแพทย์ ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2559 74 คนอ่าน
18 ม.ค.
09:20 น.
นางสาวศศิประภา
922. 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 60 พ.ศ.2559 67 คนอ่าน
15 ม.ค.
13:25 น.
นางสาวศศิประภา
923. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง "Academia Responsibility for Sustainable Society-Lessons Learned from Social Business" 56 คนอ่าน
15 ม.ค.
11:10 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
924. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 59 คนอ่าน
15 ม.ค.
11:08 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
925. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "Academia Responsibility for Sustainable Society - Lessons Learned from Social Business" 63 คนอ่าน
14 ม.ค.
10:23 น.
นางสาวศศิประภา
926. 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ "ประตูสู่ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน" 65 คนอ่าน
14 ม.ค.
10:23 น.
นางสาวศศิประภา
927. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 13-16 มกราคม 2559 62 คนอ่าน
14 ม.ค.
10:21 น.
นางสาวศศิประภา
928. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและจัดส่งผู้เข้าอบรม 67 คนอ่าน
12 ม.ค.
13:50 น.
นางสาวศศิประภา
929. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกองอาคารและสถานที่ 60 คนอ่าน
11 ม.ค.
13:51 น.
นางสาวศศิประภา
930. 
ภาพนร.เข้าร่วมประกวดบรรเลงดนตรีไทย (เพิ่มเติม) 74 คนอ่าน
11 ม.ค.
11:53 น.
อาจารย์นวลพรรณ
931. 
นักเรียนสาธิต ศศ. ประถม เข้าร่วมประกวดบรรเลงดนตรีไทย ศรทอง ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 5 73 คนอ่าน
11 ม.ค.
11:42 น.
อาจารย์นวลพรรณ
932. 
ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา พุทธศาสนิกชน ร่วมสร้างกุศลบำเพ็ญทานบารมีเนื่องในวาระ 52 ปี สถาปนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 67 คนอ่าน
11 ม.ค.
08:49 น.
นางสาวศศิประภา
933. 
ผมสมัคร เลือกตั้งสภาพนักงาน หมายเลข 2 72 คนอ่าน
11 ม.ค.
00:33 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา
934. 
KHON KEAN University & Washington State University Collaboration 69 คนอ่าน
10 ม.ค.
07:10 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ
935. 
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาเรียนรู้วิถีพอเพียง เรื่อง "แค่พอเพียง ก็เพียงพอ" 60 คนอ่าน
8 ม.ค.
13:56 น.
นางสาวศศิประภา
936. 
ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำเขื่อนอุบลรัตน์และเขื่อนจุฬาภรณ์และการใช้น้ำให้ประหยัดและถูกวิธี 60 คนอ่าน
8 ม.ค.
13:55 น.
นางสาวศศิประภา
937. 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการก 53 คนอ่าน
7 ม.ค.
16:04 น.
นางสาวศศิประภา
938. 
การดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 41 คนอ่าน
7 ม.ค.
16:02 น.
นางสาวศศิประภา
939. 
แจ้งความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ คณะเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 7-11 มกราคม 2559 45 คนอ่าน
7 ม.ค.
16:01 น.
นางสาวศศิประภา
940. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559 55 คนอ่าน
7 ม.ค.
15:59 น.
นางสาวศศิประภา
941. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 The 17th Khon Kaen Veterinary Annual International Conference (KVAC) 2016 หัวข้อ "Vete 39 คนอ่าน
7 ม.ค.
12:07 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
942. 
ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ 2559 (มุ่งเป้า) ยางนา 41 คนอ่าน
7 ม.ค.
11:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
943. 
ขอมอบวารสารและเชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ 43 คนอ่าน
7 ม.ค.
11:28 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
944. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "นักวิชาการเพื่อสังคม" รุ่น 4 54 คนอ่าน
7 ม.ค.
11:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
945. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Disaster Management: From the Polar Regions to the Local Communities 64 คนอ่าน
7 ม.ค.
10:39 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
946. 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2016 57 คนอ่าน
7 ม.ค.
10:36 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
947. 
ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2559 แผนงานพลังงานทดแทนภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-จีน 51 คนอ่าน
7 ม.ค.
10:36 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
948. 
ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การปกป้องนวัตกรรมด้วยทรัพย์สินทางปัญญา” 47 คนอ่าน
6 ม.ค.
09:11 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
949. 
ขอเชิญนักวิจัยส่งข้อมูลสิ่งประดิษฐ์ที่ประสงค์ขอขึ้นทะเบียนบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 46 คนอ่าน
5 ม.ค.
09:15 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
950. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสถาบันคลังสมองของชาติ ประจำปี 2559 53 คนอ่าน
4 ม.ค.
15:56 น.
นางสาวศศิประภา
951. 
ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่ วท. ประจำปี 2559 43 คนอ่าน
4 ม.ค.
10:11 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
952. 
เปิดรับบทคัดย่อและผลงานวิจัยเดินและจักรยาน เพื่อพิจารณานำเสนอในการประชุมวิชาการ การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 4 "เดิน-จัก 58 คนอ่าน
29 ธ.ค.
17:03 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
953. 
ประชาสัมพันธ์โครงการ "คลังปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่น" 59 คนอ่าน
29 ธ.ค.
17:02 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
954. 
ขอเชิญส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9 60 คนอ่าน
29 ธ.ค.
17:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
955. 
ด่วนที่สุด! ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรส่งข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบันเพื่อขอรับทุน ตามโครงการวิจัยสถาบัน มข. ประจำปีงบประมาณ 2559 60 คนอ่าน
29 ธ.ค.
16:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
956. 
การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559 และรางวัลผลงานประดิษฐ 48 คนอ่าน
29 ธ.ค.
16:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
957. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยและกรณีศึกษาเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษาด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559 46 คนอ่าน
29 ธ.ค.
16:52 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
958. 
มข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป พ.ศ. 2559 (มุ่งเป้า) ยางนา 53 คนอ่าน
29 ธ.ค.
12:15 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
959. 
ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยประจำปี ครั้งที่2 40 คนอ่าน
28 ธ.ค.
10:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
960. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "ผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง (DFC)" รุ่น 6 43 คนอ่าน
24 ธ.ค.
15:33 น.
นางสาวศศิประภา
961. 
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการสถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 64 คนอ่าน
21 ธ.ค.
17:50 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
962. 
ขอเชิญร่วมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2559 53 คนอ่าน
21 ธ.ค.
17:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
963. 
ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดที่เป็นสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 63 คนอ่าน
21 ธ.ค.
09:18 น.
นางสาวศศิประภา
964. 
ขอเชิญส่งบทคัดย่อทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการ ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล 53 คนอ่าน
18 ธ.ค.
16:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
965. 
ประชาสัมพันธ์ "งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2559 48 คนอ่าน
18 ธ.ค.
16:46 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
966. 
ขยายเวลารับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "Ergogenic Aids and Nutritional Supplements for Health and Sports" 50 คนอ่าน
18 ธ.ค.
16:43 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
967. 
ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการรู้ สารสนเทศ ประจำเดือน ธันวาคม 2558 46 คนอ่าน
17 ธ.ค.
15:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
968. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของกองคลัง สำนักงานอธิการบดี วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558 48 คนอ่าน
17 ธ.ค.
08:35 น.
นางสาวศศิประภา
969. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษและโปรดประชาสัมพันธ์ 47 คนอ่าน
16 ธ.ค.
16:39 น.
นางสาวศศิประภา
970. 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ ยทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th ICADA 2016-SSIS 70 คนอ่าน
11 ธ.ค.
19:44 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
971. 
ประชาสัมพันธ์ประชุมนานาชาติ The 6th ERT International Symposium 2016 64 คนอ่าน
11 ธ.ค.
19:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
972. 
การกำหนดระบบงานสารบรรณคณะศึกษาศาสตร์ 51 คนอ่าน
11 ธ.ค.
13:08 น.
นางสาวศศิประภา
973. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ และปิดบริการห้องสมุด 50 คนอ่าน
9 ธ.ค.
14:56 น.
นางสาวศศิประภา
974. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการ 47 คนอ่าน
9 ธ.ค.
10:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
975. 
ขอเชิญร่วมการประชุมเสวนาเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ "เป้าหมาย โอกาส ความท้าทาย ของการเปลี่ยนสถานภาพสู่การเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย" 48 คนอ่าน
9 ธ.ค.
09:23 น.
นางสาวศศิประภา
976. 
ขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2417/2558 เรื่องกำหนดระบบจราจรในวันฝึกซ้อม วันฝึกซ้อมใหญ่และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 58 คนอ่าน
8 ธ.ค.
13:33 น.
นางสาวศศิประภา
977. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ ร่วมถ่ายภาพกับบัณฑิต ในวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2558 72 คนอ่าน
8 ธ.ค.
13:34 น.
นายวทัญญู
978. 
ขอเชิญร่วมบริจาคกิจกรรมสอยดาว 43 คนอ่าน
4 ธ.ค.
09:32 น.
นางสาวศศิประภา
979. 
ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัย และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 51 คนอ่าน
3 ธ.ค.
08:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
980. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนมหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งที่ 5 "อนาคตของการพัฒนาชุมชนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งย 56 คนอ่าน
30 พ.ย.
16:01 น.
นางสาวศศิประภา
981. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร The Role of Public Policy in Private Sector Development 48 คนอ่าน
30 พ.ย.
08:55 น.
นางสาวศศิประภา
982. 
ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงสูงเป็นการชั่วคราว ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2558 64 คนอ่าน
26 พ.ย.
15:35 น.
นางสาวศศิประภา
983. 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ผม 9999 ขอนแก่น 52 คนอ่าน
26 พ.ย.
14:13 น.
นางสาวศศิประภา
984. 
ขอแจ้งการปิดกั้นจราจรชั่วคราว ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2558 42 คนอ่าน
26 พ.ย.
14:07 น.
นางสาวศศิประภา
985. 
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและทำบุญงานศพบิดานายโสภัณ พรมโสดา 58 คนอ่าน
25 พ.ย.
16:10 น.
นางสาวศศิประภา
986. 
ขอเรียนเชิญฟังธรรมบรรยาย "ธรรมะ...เยียวยาสังคม" 54 คนอ่าน
25 พ.ย.
09:39 น.
นางสาวศศิประภา
987. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บริการงานพิมพ์ทางวิชาการครบวงจร 49 คนอ่าน
25 พ.ย.
09:38 น.
นางสาวศศิประภา
988. 
การเปลี่ยนแปลงการบริหารองค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ 50 คนอ่าน
25 พ.ย.
09:32 น.
นางสาวศศิประภา
989. 
ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 44 คนอ่าน
23 พ.ย.
15:20 น.
นางสาวศศิประภา
990. 
ขอเรียนเชิญร่วมพิธีฌาปนกิจศพและทำบุญงานศพมารดาผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล มีไชยโย 46 คนอ่าน
23 พ.ย.
14:18 น.
นางสาวศศิประภา
991. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ 51 คนอ่าน
23 พ.ย.
09:48 น.
นางสาวศศิประภา
992. 
ประชาสัมพันธ์โครงการ "สองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก" 45 คนอ่าน
23 พ.ย.
09:45 น.
นางสาวศศิประภา
993. 
ขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2374/2558 และ สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2375/2558 49 คนอ่าน
23 พ.ย.
09:41 น.
นางสาวศศิประภา
994. 
โครงการทัศนศึกษาด้านโลจิสติกส์ทางทะเลที่ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง 44 คนอ่าน
23 พ.ย.
09:39 น.
นางสาวศศิประภา
995. 
ประกาศหลักเกณฑ์การส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ มข 49 คนอ่าน
20 พ.ย.
09:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
996. 
ขอเชิญนำเสนอบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2559 54 คนอ่าน
17 พ.ย.
16:09 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
997. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อสมัครทุนวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รอบด้านตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 56 คนอ่าน
17 พ.ย.
16:06 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
998. 
ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ: geoinfotech 2016 47 คนอ่าน
17 พ.ย.
15:59 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
999. 
ขอเรียนเชิญและประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนตำราและเอกสารทางวิชาการ 48 คนอ่าน
17 พ.ย.
15:05 น.
นางสาวศศิประภา
1000. 
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์รวบรวมพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 51 คนอ่าน
17 พ.ย.
13:17 น.
นางสาวศศิประภา
1001. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 42 คนอ่าน
17 พ.ย.
11:41 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1002. 
ขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอและเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ประจำปี 2559 42 คนอ่าน
17 พ.ย.
11:38 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1003. 
ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย 42 คนอ่าน
17 พ.ย.
11:32 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1004. 
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. และเปลี่ยนแปลงวิธีการรับสมัคร ประจำปีงบประมาณ 2559 46 คนอ่าน
17 พ.ย.
11:17 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1005. 
ประชาสัมพัน 37 คนอ่าน
17 พ.ย.
11:17 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1006. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 39 คนอ่าน
17 พ.ย.
11:17 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1007. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยและกรณีศึกษาเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษาด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559 50 คนอ่าน
17 พ.ย.
10:06 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1008. 
แจ้งกำหนดการงานพระราชทานเพลิงศพบิดาอาจารย์ ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ 57 คนอ่าน
16 พ.ย.
10:57 น.
นางสาววารุณี
1009. 
ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 8 ฉบับ 49 คนอ่าน
16 พ.ย.
09:12 น.
นางสาวศศิประภา
1010. 
ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ 51 คนอ่าน
11 พ.ย.
15:27 น.
นางสาวศศิประภา
1011. 
ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์รางวัลตำราวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ 49 คนอ่าน
11 พ.ย.
10:05 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1012. 
ประชาสัมพันธ์ทุนนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที 46 คนอ่าน
10 พ.ย.
09:54 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1013. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ศูนย์อาเซียนศึกษา ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2558 47 คนอ่าน
9 พ.ย.
15:34 น.
นางสาวศศิประภา
1014. 
ขอรับบริจาคเงินและสิ่งของอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับเด็กในชุมชนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาส 48 คนอ่าน
9 พ.ย.
09:48 น.
นางสาวศศิประภา
1015. 
ประชาสัมพันธ์ Park& Pick Service จุดบริการรับ - ส่งทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ใหม่สะดวก รวดเร็วกว่าเดิม 40 คนอ่าน
9 พ.ย.
09:45 น.
นางสาวศศิประภา
1016. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2559 เรื่อง " นิด้า 5 ทศวรรษกับการพัฒนายั่งยืน" 48 คนอ่าน
6 พ.ย.
10:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1017. 
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายในวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (IP PHONE) 47 คนอ่าน
6 พ.ย.
09:33 น.
นางสาวศศิประภา
1018. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "ปั่นกันกั้นโกง" ครั้งที่ 2 52 คนอ่าน
5 พ.ย.
12:54 น.
นางสาวศศิประภา
1019. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสันทนาพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 และแนวปฏิบัตินักวิจัยภายใต้ พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 44 คนอ่าน
4 พ.ย.
14:16 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1020. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษา 46 คนอ่าน
4 พ.ย.
14:07 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1021. 
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์ (IP PHONE) 41 คนอ่าน
4 พ.ย.
08:25 น.
นางสาวศศิประภา
1022. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมธันวาวิชาการและนำเสนอผลงาน 53 คนอ่าน
3 พ.ย.
14:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1023. 
เชิญส่งบทความวิชาการ และขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6 47 คนอ่าน
3 พ.ย.
13:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1024. 
ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพานิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 43 คนอ่าน
3 พ.ย.
13:35 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1025. 
ขอรับบริจาคเงินและสิ่งของอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท "พี่ให้น้อง" ครั้งที่ 15 40 คนอ่าน
3 พ.ย.
08:31 น.
นางสาวศศิประภา
1026. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น 43 คนอ่าน
3 พ.ย.
08:29 น.
นางสาวศศิประภา
1027. 
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 8 52 คนอ่าน
28 ต.ค.
14:24 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1028. 
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ประจำปี 2559 48 คนอ่าน
28 ต.ค.
14:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1029. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 54 คนอ่าน
28 ต.ค.
14:05 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1030. 
ขอเชิญชวนให้มีการศึกษาวิจัยปัญหาสังคมในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดในความรับผิดชอบของกรมคุมประพฤติ 49 คนอ่าน
27 ต.ค.
14:33 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1031. 
ขอเชิญเข่าร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติ "มสธ.วิจัย ประจำปี 2559" 48 คนอ่าน
27 ต.ค.
14:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1032. 
ขอเชิญนำส่งผลงานสิ่งประดิษฐิ์์เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2559 42 คนอ่าน
27 ต.ค.
14:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1033. 
รับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 59 คนอ่าน
27 ต.ค.
13:36 น.
อาจารย์นุชนาฎ
1034. 
ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมและประชาสัมพันธ์การอบรม 41 คนอ่าน
27 ต.ค.
13:26 น.
นางสาวศศิประภา
1035. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนโครงการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษด้วยระบบออนไลน์ (EOL GEPOT) และการอบรมเชิงปฏิบัติการ EOL Corporate System 44 คนอ่าน
27 ต.ค.
08:46 น.
นางสาวศศิประภา
1036. 
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (IP PHONE) 40 คนอ่าน
27 ต.ค.
08:41 น.
นางสาวศศิประภา
1037. 
การกรอกภาระงาน 60 คนอ่าน
25 ต.ค.
12:17 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ
1038. 
การรายงานการไปราชการ ณ ต่างประเทศ 50 คนอ่าน
24 ต.ค.
14:06 น.
นางสาวดรุวรรณ
1039. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 43 คนอ่าน
22 ต.ค.
16:01 น.
นางสาวศศิประภา
1040. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 41 คนอ่าน
22 ต.ค.
13:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1041. 
ปรับปรุงระบบแจ้งการโอนเงิน 76 คนอ่าน
22 ต.ค.
09:13 น.
นางพอใจ
1042. 
ขอความร่วมมือเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก 40 คนอ่าน
22 ต.ค.
08:46 น.
นางสาวศศิประภา
1043. 
เรียนเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความปริทัศน์เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ฉบับพิเศษ (Special Issue) 87 คนอ่าน
21 ต.ค.
18:22 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
1044. 
มารดาบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่เสียชีวิต 63 คนอ่าน
19 ต.ค.
14:40 น.
นางสาวศศิประภา
1045. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน Communication and Management Technology หัวข้อเรื่อง Science,Technology,Innovation, and Entrepreneurshi 43 คนอ่าน
19 ต.ค.
14:24 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1046. 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 58 คนอ่าน
19 ต.ค.
14:22 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1047. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 47 คนอ่าน
19 ต.ค.
13:48 น.
นางสาวศศิประภา
1048. 
แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2558 50 คนอ่าน
19 ต.ค.
13:46 น.
นางสาวศศิประภา
1049. 
ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 40 คนอ่าน
16 ต.ค.
09:04 น.
นางสาวศศิประภา
1050. 
ขอเรียนเชิญ บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมฟัง ปชส. โครงการส่งเสริมการวิจัย (Research Talk) 62 คนอ่าน
15 ต.ค.
17:04 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1051. 
ขออนุญาตฉีดพ่นยุงลายในพื้นที่คณะศึกษาศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2558 43 คนอ่าน
15 ต.ค.
16:05 น.
นางสาวศศิประภา
1052. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเพื่อป้องกันการระบาดโรคไข้เลือดออก 43 คนอ่าน
15 ต.ค.
08:55 น.
นางสาวศศิประภา
1053. 
มอบเกียรติบัตรผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย พ.ศ.2558 ระดับจังหวัด 45 คนอ่าน
15 ต.ค.
08:46 น.
นางสาวศศิประภา
1054. 
ประชาสัมพันธ์การขยายเวลากำหนดการส่งผลงานเข้าร่วมการระชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 45 คนอ่าน
14 ต.ค.
15:26 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1055. 
รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) ประจำปี พ.ศ.2538-2558 45 คนอ่าน
14 ต.ค.
15:24 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1056. 
ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) 47 คนอ่าน
14 ต.ค.
14:19 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1057. 
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ 48 คนอ่าน
14 ต.ค.
14:18 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1058. 
ขอเชิญส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 38 คนอ่าน
14 ต.ค.
14:17 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1059. 
ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2559 40 คนอ่าน
14 ต.ค.
14:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1060. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติด้านแพทยศาสตรศึกษา ประจำปี 2558 49 คนอ่าน
13 ต.ค.
16:21 น.
นางสาวศศิประภา
1061. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม และโปรดอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวสารการฝึกอบรม 51 คนอ่าน
13 ต.ค.
13:58 น.
นางสาวศศิประภา
1062. 
2 ประชาสัมพันธ์ทุนนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะฯ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ งวดที่ 1_59 (ต่อ) 45 คนอ่าน
10 ต.ค.
09:09 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1063. 
1 ประชาสัมพันธ์ทุนนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะฯ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ งวดที่ 1_59 50 คนอ่าน
10 ต.ค.
09:05 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1064. 
ประชาสัมพันธ์ทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย และโครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2559 52 คนอ่าน
9 ต.ค.
15:39 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1065. 
ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2558 39 คนอ่าน
9 ต.ค.
15:16 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1066. 
"ค่ายธรรมะสำหรับนักศึกษาครู ประจำปี 2558 49 คนอ่าน
9 ต.ค.
08:52 น.
นายทองสุข
1067. 
ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2559 41 คนอ่าน
8 ต.ค.
16:46 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1068. 
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 40 คนอ่าน
8 ต.ค.
16:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1069. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 44 คนอ่าน
8 ต.ค.
13:39 น.
นางสาวศศิประภา
1070. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของสำนักบริการวิชาการ 39 คนอ่าน
8 ต.ค.
13:37 น.
นางสาวศศิประภา
1071. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม R2R มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 40 คนอ่าน
8 ต.ค.
13:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1072. 
ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษา 47 คนอ่าน
8 ต.ค.
13:10 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1073. 
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร R2R ตามโครงการวิจัยสถาบัน มข ปี 2559 55 คนอ่าน
8 ต.ค.
12:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1074. 
ด่วนที่สุด! ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “เขียนตำราอย่างไรจึงจะผ่านการประเมินในการขอตำแหน่งวิชาการ” 50 คนอ่าน
7 ต.ค.
09:50 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1075. 
เอดีบีสัญจร การเสวนา"แนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 36 คนอ่าน
7 ต.ค.
08:41 น.
นางสาวศศิประภา
1076. 
ขอเรียนเชิญฟังธรรมบรรยาย แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต และสักการะพระองค์ดำนาลันทา 38 คนอ่าน
6 ต.ค.
15:02 น.
นางสาวศศิประภา
1077. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้ารับการบริการรักษาพยาบาลที่ศูนย์หัวใจสิริกิคิ์ฯ 37 คนอ่าน
6 ต.ค.
15:01 น.
นางสาวศศิประภา
1078. 
ขอเชิญร่วมงานทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2558 39 คนอ่าน
6 ต.ค.
09:21 น.
นางสาวศศิประภา
1079. 
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 46 คนอ่าน
6 ต.ค.
09:19 น.
นางสาวศศิประภา
1080. 
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม "การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยใน การประชุมระดับนานาชาติในหัวข้อ The 1st International Conference 201 61 คนอ่าน
2 ต.ค.
15:52 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1081. 
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานภายในการประชุมวิชาการ วิจัยรำไพพรรณีครั้งที่ 9 39 คนอ่าน
2 ต.ค.
15:52 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1082. 
วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล และขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการสันตพล 40 คนอ่าน
2 ต.ค.
15:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1083. 
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมสัมนา เรื่องการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสันบสนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 (เ 46 คนอ่าน
2 ต.ค.
10:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1084. 
ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักริหารระดับสูง 37 คนอ่าน
2 ต.ค.
10:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1085. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยสถาบันเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มข. และมอบวารสารวิจัยสถาบัน มข. ปีที่3 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2558 37 คนอ่าน
2 ต.ค.
09:59 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1086. 
ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ ประจำปี 2558 39 คนอ่าน
2 ต.ค.
09:59 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1087. 
ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการวิจัยมาเลเซีย: นัยที่สำคัญต่อประเทศไทย (รุ่นที่5) 41 คนอ่าน
2 ต.ค.
09:58 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1088. 
ขอเชิญส่งผลงานนำเสนอและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปี 2558 41 คนอ่าน
2 ต.ค.
09:32 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1089. 
แจ้งปิดนับสต็อก 38 คนอ่าน
1 ต.ค.
16:13 น.
นางสาวศศิประภา
1090. 
งานคืนสู่เหย้าชาวศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2558 42 คนอ่าน
30 ก.ย.
20:47 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1091. 
เรียนเชิญเข้ารับการฝึกอบรม ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 36 คนอ่าน
29 ก.ย.
16:20 น.
นางสาวศศิประภา
1092. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ 49 คนอ่าน
29 ก.ย.
08:50 น.
นางสาวศศิประภา
1093. 
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์สายวิชาการ และสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2558 44 คนอ่าน
28 ก.ย.
13:29 น.
1094. 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่โดยการส่องกล้อง 52 คนอ่าน
25 ก.ย.
16:10 น.
นางสาวศศิประภา
1095. 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (กรรมการ ป.ป.ช.) 49 คนอ่าน
25 ก.ย.
16:07 น.
นางสาวศศิประภา
1096. 
เข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 53 คนอ่าน
25 ก.ย.
15:39 น.
นางสาวศศิประภา
1097. 
ขอเชิญสั่งจองเหรียญที่ระลึกพลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสครบ 35 ปี 45 คนอ่าน
25 ก.ย.
15:34 น.
นางสาวศศิประภา
1098. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 39 คนอ่าน
25 ก.ย.
15:27 น.
นางสาวศศิประภา
1099. 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำขออนุมัติให้หน่วยงานรัฐจัดให้มีการเรี่ยไร 36 คนอ่าน
25 ก.ย.
15:13 น.
นางสาวศศิประภา
1100. 
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์สายวิชาการ และสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2558 42 คนอ่าน
24 ก.ย.
18:22 น.
1101. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเพื่อป้องกันการระบาดโรคไข้หวัด/ไข้หวัดใหญ่ 37 คนอ่าน
24 ก.ย.
08:30 น.
นางสาวศศิประภา
1102. 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 43 คนอ่าน
24 ก.ย.
08:28 น.
นางสาวศศิประภา
1103. 
การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 11" 42 คนอ่าน
23 ก.ย.
15:52 น.
นางสาวศศิประภา
1104. 
ขอเชิญชวนบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจง โครงการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 สมัครเข้าร่วมลงทะเบียนออนไล 42 คนอ่าน
23 ก.ย.
09:33 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1105. 
ขอเรียนเชิญร่วมประชุมนานาชาติ และประชุมเชิงปฏิบัติการฯ งาน EDUCA 2015 งานมหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 8 43 คนอ่าน
23 ก.ย.
08:49 น.
นางสาวศศิประภา
1106. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ "การบริหารจัดการอาสาสมัครและนักวิชาการเพื่อสังคมในประเทศญี่ปุ่น" ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 39 คนอ่าน
23 ก.ย.
08:45 น.
นางสาวศศิประภา
1107. 
พิธีรับมอบทุนอาหารกลางวันคณะแพทยศาตร์ให้นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ 48 คนอ่าน
22 ก.ย.
10:19 น.
อาจารย์ศักดาเดช
1108. 
กิจกรรมสาขาศิลปะ 52 คนอ่าน
22 ก.ย.
10:08 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศักดิ์
1109. 
ขอความอนุเคระาห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 38 49 คนอ่าน
18 ก.ย.
10:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1110. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 47 คนอ่าน
18 ก.ย.
10:09 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1111. 
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 41 คนอ่าน
18 ก.ย.
10:06 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1112. 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ สออ.ประเทศไทยครั้งที่ 35 41 คนอ่าน
16 ก.ย.
19:16 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1113. 
ขอเสนอหนังสือทางวิชาการเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2558-2559 46 คนอ่าน
16 ก.ย.
19:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1114. 
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาการคอมพิวเตอร์ฉบับที่2 ปีที่ 4 42 คนอ่าน
16 ก.ย.
19:11 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1115. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558 40 คนอ่าน
16 ก.ย.
10:35 น.
นางสาวศศิประภา
1116. 
ขอความอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพโครงการขุดบ่อน้ำบาดาล ที่พักน้ำและกักเก็บน้ำต้านภัยแล้ง ณ วัดสีมาพัฒนาราม 38 คนอ่าน
16 ก.ย.
10:32 น.
นางสาวศศิประภา
1117. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย) 44 คนอ่าน
16 ก.ย.
08:49 น.
นางสาวศศิประภา
1118. 
ขอเรียนเชิญฟังธรรมบรรยาย 36 คนอ่าน
14 ก.ย.
16:05 น.
นางสาวศศิประภา
1119. 
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีมอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น TTF AWARD ประจำปี 2557 46 คนอ่าน
14 ก.ย.
09:18 น.
นางสาวศศิประภา
1120. 
ขอประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นอาคารที่จอดรถ 1 46 คนอ่าน
14 ก.ย.
09:17 น.
นางสาวศศิประภา
1121. 
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ภัสสรา อินทรกำแหง 98 คนอ่าน
10 ก.ย.
16:24 น.
อาจารย์นุชนาฎ
1122. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการ (ม.เกษตรศาสตร์) 50 คนอ่าน
9 ก.ย.
12:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1123. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนผลงานวิชาการระดับชาติ "นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1 52 คนอ่าน
8 ก.ย.
19:44 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1124. 
แจ้งผลการให้ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 18 48 คนอ่าน
8 ก.ย.
19:43 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1125. 
ขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2025/2558) เรื่อง กำหนดเวลาเปิด-ปิด ประตู 10 (วัดป่าอดุลยาราม) 47 คนอ่าน
8 ก.ย.
13:30 น.
นางสาวศศิประภา
1126. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฏหมายมหาชน รุ่นที่ 15 37 คนอ่าน
7 ก.ย.
16:26 น.
นางสาวศศิประภา
1127. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 50 คนอ่าน
4 ก.ย.
19:26 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1128. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และศิลปกรรม เข้าร่วมการพิจารณา 47 คนอ่าน
4 ก.ย.
19:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1129. 
ประชาสัมพันธ์การจัดอบรม 44 คนอ่าน
4 ก.ย.
19:24 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1130. 
ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้แทนเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 48 คนอ่าน
4 ก.ย.
19:17 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1131. 
ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ 38 คนอ่าน
4 ก.ย.
19:15 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1132. 
ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโน 37 คนอ่าน
4 ก.ย.
19:15 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1133. 
เชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ปี 2559 44 คนอ่าน
4 ก.ย.
18:51 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1134. 
ขอเปลี่ยนแปลงเวลางดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2558 38 คนอ่าน
4 ก.ย.
13:52 น.
นางสาวศศิประภา
1135. 
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติ โดยสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 35 คนอ่าน
4 ก.ย.
10:45 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1136. 
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ "อนาคตการพัฒนาชุมชนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในกระแสอาเซียน" 38 คนอ่าน
4 ก.ย.
10:42 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1137. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม จำนวน 12 หลักสูตร ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 44 คนอ่าน
4 ก.ย.
08:51 น.
นางสาวศศิประภา
1138. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558 37 คนอ่าน
2 ก.ย.
15:16 น.
นางสาวศศิประภา
1139. 
งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ในวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2558 39 คนอ่าน
2 ก.ย.
15:15 น.
นางสาวศศิประภา
1140. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ กองวิเทศสัมพันธ์ 37 คนอ่าน
31 ส.ค.
15:17 น.
นางสาวศศิประภา
1141. 
สาธิตประถม (ศศ.) จัดกิจกรรม English Camp Unit A-C 63 คนอ่าน
31 ส.ค.
08:48 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1142. 
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 44 คนอ่าน
28 ส.ค.
20:02 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1143. 
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรม 41 คนอ่าน
28 ส.ค.
19:57 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1144. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 25 44 คนอ่าน
28 ส.ค.
19:54 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1145. 
ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์ด้านวิจัย (Visiting Research Scholar) 39 คนอ่าน
28 ส.ค.
19:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1146. 
ประชาสัมพันธ์ส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประ 32 คนอ่าน
28 ส.ค.
19:51 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1147. 
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (I-SEEC2015) 40 คนอ่าน
28 ส.ค.
19:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1148. 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูล Scopus & ScienceDirect 33 คนอ่าน
28 ส.ค.
19:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1149. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ I-CREAMS ครั้งที่ 1 41 คนอ่าน
28 ส.ค.
19:45 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1150. 
ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมวิชาการ 35 คนอ่าน
28 ส.ค.
19:42 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1151. 
สำรวจข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดจากการวิจัยแลพัฒนาเพื่อจัดแสดงและทดลองจำหน่วยในศูนย์จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า มข. (KKU OUTLET) 39 คนอ่าน
28 ส.ค.
19:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1152. 
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. 39 คนอ่าน
28 ส.ค.
19:38 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1153. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 58 คนอ่าน
28 ส.ค.
19:37 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1154. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 31 ประจำปี 2558 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัด 60 คนอ่าน
27 ส.ค.
14:14 น.
นางสาวศศิประภา
1155. 
แจ้งปรับข้อความในหนังสือมอบอำนาจ 67 คนอ่าน
27 ส.ค.
09:07 น.
นางสาวศศิประภา
1156. 
ขอเชิญเข้ารับฟังการชี้แจงทุนวิจัย และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 58 คนอ่าน
26 ส.ค.
14:43 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1157. 
ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 37 คนอ่าน
21 ส.ค.
13:46 น.
นางสาวศศิประภา
1158. 
ข้อมูลประกอบการระบุ ส่วนก ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ฯ กรณีขอทุนทุดหนุนทั่วไป มข 2560 88 คนอ่าน
21 ส.ค.
09:46 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1159. 
ตัวอย่างการเขียนแผนงบประมาณ ทุนอุดหนุนทั่วไป 2560 74 คนอ่าน
21 ส.ค.
09:44 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1160. 
รับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 72 คนอ่าน
21 ส.ค.
09:17 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1161. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 37 คนอ่าน
21 ส.ค.
09:30 น.
นางสาวศศิประภา
1162. 
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการหลวงพ่้อคูณ "กูห่วงหัวมึง" 37 คนอ่าน
21 ส.ค.
09:28 น.
นางสาวศศิประภา
1163. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "นักวิชาการเพื่อสังคม" รุ่น 3 39 คนอ่าน
21 ส.ค.
09:21 น.
นางสาวศศิประภา
1164. 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 33 คนอ่าน
21 ส.ค.
09:19 น.
นางสาวศศิประภา
1165. 
ขอความอนุญาตในความไม่สะดวกในการจราจร 63 คนอ่าน
19 ส.ค.
14:17 น.
นางสาวศศิประภา
1166. 
โครงการแข่งขันโปรแกรมด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ "Geo-informatics Applications Contest:G-CON" 44 คนอ่าน
18 ส.ค.
14:02 น.
นางสาวศศิประภา
1167. 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 12 39 คนอ่าน
18 ส.ค.
13:49 น.
นางสาวศศิประภา
1168. 
ขยายเวลาส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอใน workshop นานาชาติ (Emerging Pedagogies for Computer-based Learning) 87 คนอ่าน
18 ส.ค.
07:31 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
1169. 
ขอความอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพบูรณะเปลี่ยนหลังคาศาลาการเปรียญที่มีสภาพรั่วเสื่อมโทรมตามกาลเวลาให้มั่นคงถาวรสืบต่อไป 64 คนอ่าน
17 ส.ค.
13:32 น.
นางสาวศศิประภา
1170. 
โครงการตลาดนัดเพื่อน้อง 39 คนอ่าน
17 ส.ค.
13:31 น.
นางสาวศศิประภา
1171. 
ขอเชิญชวนจัดบูธเพื่อส่งเสริมกิจกรรม 58 คนอ่าน
17 ส.ค.
13:30 น.
นางสาวศศิประภา
1172. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ให้กับบุคลากรทางการศึกษา 42 คนอ่าน
17 ส.ค.
13:28 น.
นางสาวศศิประภา
1173. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเพื่อเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงทุน ภายใต้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 62 คนอ่าน
11 ส.ค.
19:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1174. 
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยในโครงการ "การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 3" 41 คนอ่าน
11 ส.ค.
17:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1175. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Talent Mobility Fair 2015 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 42 คนอ่าน
11 ส.ค.
17:42 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1176. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 51 คนอ่าน
11 ส.ค.
11:20 น.
นางสาวศศิประภา
1177. 
ขอเชิญเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ประจำปี 2558 48 คนอ่าน
11 ส.ค.
08:31 น.
นางสาวศศิประภา
1178. 
]ลืมหมายเลขบัญชี เละรหัส E-office อ.สุรศักดิ็ ไทยน้อย 40 คนอ่าน
10 ส.ค.
13:23 น.
อาจารย์เจริญชัย
1179. 
คณะครุศาสตร์ สาขาการประถมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตมข. ศศ.ประถม 41 คนอ่าน
10 ส.ค.
09:38 น.
อาจารย์นุชนาฎ
1180. 
มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน และ โรงเรียนมหิศราธิบดี ศึกษาดูงานโรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 36 คนอ่าน
10 ส.ค.
09:35 น.
อาจารย์นุชนาฎ
1181. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการวิชาการประจำปี ระดับชาติ เพศวิถีศึกษา ครั้งที่ 5 38 คนอ่าน
10 ส.ค.
09:17 น.
นางสาวศศิประภา
1182. 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ "ประตูสู่ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน" 34 คนอ่าน
10 ส.ค.
09:14 น.
นางสาวศศิประภา
1183. 
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี วันที่ 28 สิงหาคม 2558 35 คนอ่าน
10 ส.ค.
09:10 น.
นางสาวศศิประภา
1184. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาการเมืองการปกครองไทย 2558 41 คนอ่าน
6 ส.ค.
15:23 น.
นางสาวศศิประภา
1185. 
ขอเสนออัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ 44 คนอ่าน
6 ส.ค.
15:22 น.
นางสาวศศิประภา
1186. 
กิจกรรมบริจาครถจักรยานเพื่อมอบให้เด็กนักเรียนยากจนในจังหวัดขอนแก่น 38 คนอ่าน
5 ส.ค.
14:52 น.
นางสาวศศิประภา
1187. 
งาน "เทศกาลเที่ยวไทย 5 ภาค @ ขอนแก่น" 46 คนอ่าน
5 ส.ค.
14:50 น.
นางสาวศศิประภา
1188. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การซ้อมแผนรับอุบัติเหตุกลุ่มชนและอุบัติภัย 33 คนอ่าน
5 ส.ค.
11:22 น.
นางสาวศศิประภา
1189. 
ประชาสัมพันธ์ชี้แจงแนวทางการยื่่นข้อเสนอโครงการวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2560 และประชาสัมพันธ์โครงการ Publication clinic 46 คนอ่าน
4 ส.ค.
16:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1190. 
การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควัน และการจุดบั้งไฟ 39 คนอ่าน
3 ส.ค.
11:06 น.
นางสาวศศิประภา
1191. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 (วทท 41) 42 คนอ่าน
3 ส.ค.
10:59 น.
นางสาวศศิประภา
1192. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม Thailand Quality Conference & The 16th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 39 คนอ่าน
3 ส.ค.
10:57 น.
นางสาวศศิประภา
1193. 
ข้อบังคับ/ประกาศ การเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 52 คนอ่าน
3 ส.ค.
10:26 น.
นางสาวศศิประภา
1194. 
ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ทุนวิจัยภายนอก ภายใต้ สกอ. 39 คนอ่าน
1 ส.ค.
13:51 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1195. 
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับทุนอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ 2560 50 คนอ่าน
31 ก.ค.
14:36 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1196. 
ประกาศรับสมัครทุนนักวิจัยไปเสนอผลงานในต่างประเทศ งวดที่6_2558 45 คนอ่าน
31 ก.ค.
11:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1197. 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประมูลหมายเลขทะเบียนรถ 35 คนอ่าน
29 ก.ค.
16:14 น.
นางสาวศศิประภา
1198. 
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ 38 คนอ่าน
29 ก.ค.
16:14 น.
นางสาวศศิประภา
1199. 
เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การทำโครงการวิจัยในการปรับปรุงและพัฒนางานเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 3-4 (ฝึกปฏิบัติ)" 42 คนอ่าน
29 ก.ค.
09:20 น.
นางสาวศศิประภา
1200. 
เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การทำแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form) รุ่นที่ 10-11" 34 คนอ่าน
29 ก.ค.
09:17 น.
นางสาวศศิประภา
1201. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ป่าล้อมเมือง...กลยุทธ์การตลาดแห่งความต่าง : FN Factory Outlet" 34 คนอ่าน
29 ก.ค.
08:55 น.
นางสาวศศิประภา
1202. 
ขอเรียนเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง "จริยธรรมการเผยแพร่งานวิจัย" 38 คนอ่าน
28 ก.ค.
09:51 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1203. 
ขอเรียนเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ "รูปแบบการวิจัยสุขภาพ และการใช้สถิติขั้นสูง" รุ่นที่ 18 39 คนอ่าน
28 ก.ค.
09:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1204. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคลากรหรือองค์กรที่เหมาะสมเข้ารับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ในงาน การสัมมนาระดับชาติ ครั้งที่ 40 คนอ่าน
28 ก.ค.
09:45 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1205. 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านสารเคมีและจุลชีววิทยา-ปรสิตวิทยา 37 คนอ่าน
28 ก.ค.
09:19 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1206. 
การอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ 40 คนอ่าน
27 ก.ค.
13:34 น.
นางสาวศศิประภา
1207. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในโครงการ Social Sciences Expo นิทรรศการวิชาการและนวัตกรรมการวิจัยเพื่อร่วมฉลองวาระครบรอบ 25 ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิ 37 คนอ่าน
27 ก.ค.
09:14 น.
นางสาวศศิประภา
1208. 
การขอรับรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2558 33 คนอ่าน
24 ก.ค.
18:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1209. 
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมสัมมนา "โครงการพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรมและการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา" 35 คนอ่าน
24 ก.ค.
18:50 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1210. 
ประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการญี่ปุ่น (Japanese Cultural Day - Nihonsai 2015) 36 คนอ่าน
24 ก.ค.
09:05 น.
นางสาวศศิประภา
1211. 
ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศรับสมัครบุคลากรโรงเรียนกำเนิดวิทย์ 42 คนอ่าน
24 ก.ค.
09:00 น.
นางสาวศศิประภา
1212. 
ประชาสัมพันธ์ทุนนำเสนอผลงานยิจัย ผลงานวิชาการ ผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที 32 คนอ่าน
23 ก.ค.
13:12 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1213. 
ภาพกิจกรรม นศ.ในโครงการ Educators Abroad ร่วมทำกิจกรรมกับนร.สาธิต ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 42 คนอ่าน
23 ก.ค.
10:25 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1214. 
นักศึกษาในโครงการ Educators Abroad ร่วมทำกิจกรรมกับนร. สาธิต ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 42 คนอ่าน
23 ก.ค.
10:05 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1215. 
พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 (ม.ในกำกับ) 52 คนอ่าน
22 ก.ค.
08:49 น.
นางสาวดรุวรรณ
1216. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งหนังสือเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 40 คนอ่าน
21 ก.ค.
10:36 น.
นางสาวศศิประภา
1217. 
แจ้งการเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์ 40 คนอ่าน
21 ก.ค.
10:30 น.
นางสาวศศิประภา
1218. 
ขอเรียนเชิญทำบุญและร่วมพิธีฌาปนกิจศพ รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เปลื้องนุช 45 คนอ่าน
21 ก.ค.
09:28 น.
นางสาวศศิประภา
1219. 
ขอความอนุเคราะห์ฝากข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ IAIT 2015 39 คนอ่าน
17 ก.ค.
08:24 น.
นางสาวศศิประภา
1220. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 45 คนอ่าน
16 ก.ค.
15:37 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1221. 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มข 41 คนอ่าน
16 ก.ค.
15:35 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1222. 
ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครรางวัล 2015 TRF-CHE-Scopus Researcher Awords (รอบที่ 2) 37 คนอ่าน
16 ก.ค.
15:34 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1223. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2558 (รอบที่ 2) 39 คนอ่าน
16 ก.ค.
15:32 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1224. 
ขอเรียนเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ 43 คนอ่าน
16 ก.ค.
15:32 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1225. 
ขอเชิญส่งบทความวิชาการร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICELS2015 39 คนอ่าน
16 ก.ค.
15:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1226. 
ประชาสัมพันธ์เปลี่่ยนแปลงกำหนดการรับลงทะเบียนส่งบทความ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 37 คนอ่าน
16 ก.ค.
15:19 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1227. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารชุมชนวิจัย 35 คนอ่าน
16 ก.ค.
14:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1228. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ตำแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษา) สำนักงานคณบดี คณะทัน 35 คนอ่าน
16 ก.ค.
08:28 น.
นางสาวศศิประภา
1229. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานของ สสวท. 42 คนอ่าน
15 ก.ค.
09:30 น.
นางสาวศศิประภา
1230. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออก 40 คนอ่าน
15 ก.ค.
09:28 น.
นางสาวศศิประภา
1231. 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม KKU Library Tour On Campus ต้อนรับเปิดเทอม 37 คนอ่าน
15 ก.ค.
09:26 น.
นางสาวศศิประภา
1232. 
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2559 41 คนอ่าน
13 ก.ค.
15:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1233. 
เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมวิธีการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน Gen Z ฟรี จัดโดยสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน 80 คนอ่าน
10 ก.ค.
10:38 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
1234. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาวิชาการสู่ชุมชน "กรน......มัจจุราชที่คาดไม่ถึง" 39 คนอ่าน
10 ก.ค.
10:14 น.
นางสาวศศิประภา
1235. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมรับฟัง "การดูแลสุขภาพในยามสูงวัย" 46 คนอ่าน
10 ก.ค.
10:06 น.
นางสาวศศิประภา
1236. 
แจ้งเวียนหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ 35 คนอ่าน
10 ก.ค.
10:03 น.
นางสาวศศิประภา
1237. 
แจ้งรายชื่อผู้บริหารชุดใหม่ของคณะทันตแพทยศาสตร์ 38 คนอ่าน
10 ก.ค.
09:10 น.
นางสาวศศิประภา
1238. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น 35 คนอ่าน
10 ก.ค.
09:03 น.
นางสาวศศิประภา
1239. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (ICQA 2015) 40 คนอ่าน
9 ก.ค.
15:03 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1240. 
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ "Edcucation Towards Global Competence in the 21st Century" 41 คนอ่าน
9 ก.ค.
14:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1241. 
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ " 34 คนอ่าน
9 ก.ค.
14:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1242. 
ประกาศรับสมัครรางวัล 2015 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards 36 คนอ่าน
9 ก.ค.
14:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1243. 
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 39 คนอ่าน
9 ก.ค.
14:46 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1244. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประชุมสัมมนามหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015) 35 คนอ่าน
9 ก.ค.
14:44 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1245. 
ประชาสัมพันธ์การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 35 คนอ่าน
9 ก.ค.
14:43 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1246. 
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 5_2558 33 คนอ่าน
9 ก.ค.
14:42 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1247. 
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 38 คนอ่าน
9 ก.ค.
14:41 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1248. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2558 43 คนอ่าน
9 ก.ค.
14:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1249. 
ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษา 37 คนอ่าน
9 ก.ค.
14:39 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1250. 
ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร RANGSIT JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES (RJAS) Volume 6, Number 1 33 คนอ่าน
9 ก.ค.
14:37 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1251. 
ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 31 คนอ่าน
9 ก.ค.
14:34 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1252. 
ขอเชิญสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 36 คนอ่าน
3 ก.ค.
08:39 น.
นางสาวศศิประภา
1253. 
ประชาสัมพันธ์โครงการวยิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2559-2560 35 คนอ่าน
2 ก.ค.
15:26 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1254. 
กฎระเบียบเกี่ยวกับการเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารใน สปป.ลาว 36 คนอ่าน
2 ก.ค.
14:32 น.
นางสาวศศิประภา
1255. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดการความขัดแย้งเพื่อสร้างสันติในองค์กร" รุ่นที่ 1 43 คนอ่าน
2 ก.ค.
14:29 น.
นางสาวศศิประภา
1256. 
แจ้งย้ายสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ 31 คนอ่าน
2 ก.ค.
08:14 น.
นางสาวศศิประภา
1257. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2558 "Business Management and Social Sciences:towards ASEAN Integration 2015" 34 คนอ่าน
30 มิ.ย.
19:22 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1258. 
ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งศาสตราจารย์ ปีที่ 3 46 คนอ่าน
30 มิ.ย.
19:21 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1259. 
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 44 คนอ่าน
30 มิ.ย.
19:15 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1260. 
ประชาสัมพัน 30 คนอ่าน
30 มิ.ย.
19:15 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1261. 
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาทักษะในการทำงานวิจัย 49 คนอ่าน
29 มิ.ย.
14:50 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1262. 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและการเสนอบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 29 คนอ่าน
29 มิ.ย.
14:20 น.
นางสาวศศิประภา
1263. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการร่วมมือระหว่างเนติบัณฑิตยสภา 34 คนอ่าน
29 มิ.ย.
14:17 น.
นางสาวศศิประภา
1264. 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม ของมหาวิทยาลัยมหิดล 40 คนอ่าน
29 มิ.ย.
14:16 น.
นางสาวศศิประภา
1265. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเป้าหมายและกรอบทุนรัฐบาลอังกฤษ (Newton Fund) และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุน 31 คนอ่าน
26 มิ.ย.
14:08 น.
นางสาวศศิประภา
1266. 
ขอขอบคุณที่ไว้วางใจให้ทำหน้าที่ในสภาคณาจารย์ 33 คนอ่าน
26 มิ.ย.
11:40 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา
1267. 
ฐานการคำนวณสำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและกฎ ก.พ.อ.(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 64 คนอ่าน
25 มิ.ย.
13:55 น.
นางสาวดรุวรรณ
1268. 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการบริหารจัดการความต่อเนื่องของระบบงานของมหาวิทยาลัย รุ่น 3 36 คนอ่าน
25 มิ.ย.
13:16 น.
นางสาวศศิประภา
1269. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ เรื่อง "Contemporary Research Writing and Business Management" 38 คนอ่าน
24 มิ.ย.
16:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1270. 
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มข 43 คนอ่าน
24 มิ.ย.
16:12 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1271. 
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมแบบ Exemption 33 คนอ่าน
24 มิ.ย.
16:07 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1272. 
ประชาสัมพันธ์ทุน สกว. 43 คนอ่าน
24 มิ.ย.
10:06 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1273. 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร 38 คนอ่าน
23 มิ.ย.
16:14 น.
นางสาวศศิประภา
1274. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ สำนักวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558 44 คนอ่าน
23 มิ.ย.
14:29 น.
นางสาวศศิประภา
1275. 
ประชาสัมพันธ์ ทุนรัฐบาลอังกฤษ 51 คนอ่าน
23 มิ.ย.
10:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1276. 
บัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญสมัครทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2558 44 คนอ่าน
23 มิ.ย.
09:22 น.
1277. 
ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 39 คนอ่าน
23 มิ.ย.
09:20 น.
1278. 
สาธิตประถม (ศศ.) จัด English Camp Unit D-F 38 คนอ่าน
22 มิ.ย.
12:48 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1279. 
ขออภัยไม่สะดวกในการติดต่อราชการ สถาบันศึกษา วันที่ 23-26 มิถุนายน 2558 34 คนอ่าน
22 มิ.ย.
10:05 น.
นางสาวศศิประภา
1280. 
เปลี่ยนชื่อหน่วยงานให้สอดคล้องกับพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่รับผิดชอบ 35 คนอ่าน
22 มิ.ย.
10:02 น.
นางสาวศศิประภา
1281. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม มหาวิทยาลัยนเรศวร 31 คนอ่าน
22 มิ.ย.
09:59 น.
นางสาวศศิประภา
1282. 
ขอเชิญร่วมบริจาคงาน "วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน" วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558 30 คนอ่าน
22 มิ.ย.
09:14 น.
นางสาวศศิประภา
1283. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2558 35 คนอ่าน
22 มิ.ย.
09:11 น.
นางสาวศศิประภา
1284. 
ขอเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม บิดา นางพรทิพย์ บัตรเจริญ 37 คนอ่าน
19 มิ.ย.
16:00 น.
นางสาวศศิประภา
1285. 
สกว. ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมประชาสัมพันธ์ ระดมความคิด และสรรหานักวิจัยรุ่นกลาง และรุ่นใหม่โครงการวิจัยฯ 41 คนอ่าน
19 มิ.ย.
14:46 น.
1286. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมสมองกำหนดโจทย์วิจัยเสนอขอสนับสนุนทุนวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2559 40 คนอ่าน
19 มิ.ย.
14:46 น.
1287. 
ม.ราชภัฎนครราชสีมา ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ 35 คนอ่าน
19 มิ.ย.
14:42 น.
1288. 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 33 คนอ่าน
19 มิ.ย.
14:36 น.
1289. 
บัณฑิตวิทยาลัย มข. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ "Manuscript Writing Camp" 37 คนอ่าน
19 มิ.ย.
14:26 น.
1290. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการบรรยายพิเศษ กบข. ในวันที่ 19 มิถุนายน 2558 40 คนอ่าน
18 มิ.ย.
14:27 น.
นางสาวศศิประภา
1291. 
e-mail ส่วนกลางของคณะศึกษาศาสตร์ 39 คนอ่าน
18 มิ.ย.
09:00 น.
นางสาวศศิประภา
1292. 
ขอเรียนเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ 44 คนอ่าน
18 มิ.ย.
08:57 น.
นางสาวศศิประภา
1293. 
ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 5 ฉบับ 42 คนอ่าน
18 มิ.ย.
08:55 น.
นางสาวศศิประภา
1294. 
ขอเรียนเชิญส่งบทความวิชาการและเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 7 37 คนอ่าน
18 มิ.ย.
08:52 น.
นางสาวศศิประภา
1295. 
ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่ายนานาชาติและการประกวดบทความท้องถิ่น 35 คนอ่าน
18 มิ.ย.
08:50 น.
นางสาวศศิประภา
1296. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหัวหน้าสถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา 32 คนอ่าน
18 มิ.ย.
08:45 น.
นางสาวศศิประภา
1297. 
แจ้ง อีเมล์กลางของคณะศึกษาศาสตร์ 32 คนอ่าน
17 มิ.ย.
18:36 น.
นางสาววารุณี
1298. 
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมประชาสัมพันธ์ ระดมความคิดและสรรหานักวิจัยรุ่นกลางและรุ่นใหม่ โครงการวิจัยฯ 36 คนอ่าน
17 มิ.ย.
10:00 น.
1299. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 2 หัวข้อ การศึกษาภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรม 30 คนอ่าน
17 มิ.ย.
09:58 น.
1300. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 33 คนอ่าน
17 มิ.ย.
09:54 น.
1301. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษย์ศาสตร์ไทย ครั้งที่ 9 35 คนอ่าน
17 มิ.ย.
09:49 น.
1302. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 เรื่่อง "สหวิทยางานวิจัย เพื่อพัฒนาสู่สากล" 30 คนอ่าน
17 มิ.ย.
09:47 น.
1303. 
ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต: วันนักวิจัยวิทยาศาสตร์ 2558 ครั้งที่ 2 31 คนอ่าน
17 มิ.ย.
09:43 น.
1304. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2558 33 คนอ่าน
17 มิ.ย.
09:35 น.
1305. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ประจำปี 2558 33 คนอ่าน
17 มิ.ย.
09:33 น.
1306. 
สถาบันการพลศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 5 30 คนอ่าน
17 มิ.ย.
09:29 น.
1307. 
สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งข้อเสนอการวิจัย และเชิญประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี งปม. 2559 36 คนอ่าน
17 มิ.ย.
09:27 น.
1308. 
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างแบบทดสอบวัดระดับและการเรียนการสอนภาษาลาว 29 คนอ่าน
16 มิ.ย.
14:00 น.
นางสาวศศิประภา
1309. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2558 31 คนอ่าน
16 มิ.ย.
08:20 น.
นางสาวศศิประภา
1310. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปดำเนินกิจการร้านน้ำผลไม้ปั่นเพื่อสุขภาพ 49 คนอ่าน
10 มิ.ย.
14:14 น.
นางสาวศศิประภา
1311. 
ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมหลักสูตร "การเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา Generation Z" (T&L for Gen Z) รุ่น 2 ส่วนที่ 2 วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 44 คนอ่าน
10 มิ.ย.
14:05 น.
นางสาวศศิประภา
1312. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "งานทุ่งดอกกระเจียวสื่อรักวันแม่" 40 คนอ่าน
10 มิ.ย.
14:00 น.
นางสาวศศิประภา
1313. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานเสวนาเรื่องขบวนการเสรีไทย หัวข้อ "ขบวนการเสรีไทย พ.ศ.2484-2488:ความรักชาติที่ควรจำ" 36 คนอ่าน
10 มิ.ย.
13:55 น.
นางสาวศศิประภา
1314. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ วิทยาลัยบัณฑิตการจัดการ ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2558 36 คนอ่าน
10 มิ.ย.
13:52 น.
นางสาวศศิประภา
1315. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม มหาวิทยาลัยนเรศวร 32 คนอ่าน
9 มิ.ย.
15:57 น.
นางสาวศศิประภา
1316. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานชุดโครงการ "นโยบายและการยกระดับทรัพยากรมนุษย์ของไทยในกระแสเอเชีย ระยะที่ 2" 37 คนอ่าน
9 มิ.ย.
15:26 น.
1317. 
การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ 41 คนอ่าน
9 มิ.ย.
12:10 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา
1318. 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 43 คนอ่าน
9 มิ.ย.
10:05 น.
1319. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 2nd National and International Conference on Humanities and Social Sciences 29 คนอ่าน
9 มิ.ย.
09:54 น.
1320. 
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 (CASNIC&ESTA 2015) 31 คนอ่าน
9 มิ.ย.
09:40 น.
1321. 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารสำนักงานอธิการบดี 1 48 คนอ่าน
9 มิ.ย.
08:41 น.
นางสาวศศิประภา
1322. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2558 30 คนอ่าน
8 มิ.ย.
14:12 น.
นางสาวศศิประภา
1323. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานโครงการออกแบบทางอุตสาหกรรม ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2558 30 คนอ่าน
8 มิ.ย.
08:40 น.
นางสาวศศิประภา
1324. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ คณะทันตแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2558 33 คนอ่าน
8 มิ.ย.
08:37 น.
นางสาวศศิประภา
1325. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่องการประยุกต์ใช้แนวโน้มแฟชั่น (Fashion Trend 2016) 39 คนอ่าน
8 มิ.ย.
08:31 น.
นางสาวศศิประภา
1326. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Basic Mammalian Cell Culture" 40 คนอ่าน
5 มิ.ย.
15:26 น.
1327. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "ผลักคะแนนวิจัยให้ได้ 5" 39 คนอ่าน
5 มิ.ย.
15:24 น.
1328. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 และสัมมนาวิชาการราชมงคลสุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ 7 33 คนอ่าน
5 มิ.ย.
15:20 น.
1329. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1: จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล 33 คนอ่าน
5 มิ.ย.
15:15 น.
1330. 
ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 45 คนอ่าน
5 มิ.ย.
15:14 น.
1331. 
สกว. ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมประชาสัมพันธ์ ระดมความคิด และสรรหานักวิจัยรุ่นกลางและรุ่นใหม่โครงการวิจัย 31 คนอ่าน
5 มิ.ย.
15:12 น.
1332. 
ขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอและร่วมงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ 2 35 คนอ่าน
5 มิ.ย.
15:07 น.
1333. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัย 30 คนอ่าน
5 มิ.ย.
15:03 น.
1334. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ "The 1 International Conference on Interdisciplinary Development Research (IDR2015)" 37 คนอ่าน
5 มิ.ย.
15:00 น.
1335. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 "ประชากรและสังคม 2558" เรื่อง "ความหลากหลายทางประชากรและสังคมในประเทศไทย ณ ปี 2558 (Population and So 34 คนอ่าน
4 มิ.ย.
08:57 น.
นางสาวศศิประภา
1336. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เรื่อง"กลยุทธ์การตลาดเชิงรุกบุก AEC" ในวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558 43 คนอ่าน
4 มิ.ย.
08:52 น.
นางสาวศศิประภา
1337. 
ประชาสัมพันธ์ "โครงการพัฒนาผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับปฐมวัย รุ่นที่ 7" 44 คนอ่าน
4 มิ.ย.
08:47 น.
นางสาวศศิประภา
1338. 
ขออภัยในความไม่สะดวกและหยุดออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น 38 คนอ่าน
4 มิ.ย.
08:45 น.
นางสาวศศิประภา
1339. 
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการ Chula-Right Livelihood Summer School 31 คนอ่าน
2 มิ.ย.
15:18 น.
นางสาวศศิประภา
1340. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 32 คนอ่าน
2 มิ.ย.
15:13 น.
นางสาวศศิประภา
1341. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสิทธิมนุญชนแห่งชาติ 34 คนอ่าน
2 มิ.ย.
15:10 น.
นางสาวศศิประภา
1342. 
ประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช 2559 ในหัวข้อเรื่อง "พระสงฆ์สาวกศาสดา" 32 คนอ่าน
2 มิ.ย.
14:27 น.
นางสาวศศิประภา
1343. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2558 28 คนอ่าน
2 มิ.ย.
14:13 น.
นางสาวศศิประภา
1344. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วม/ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วม "โครงการอบรมการเปลี่ยนแปลงความขัดแย้ง ปี 2558" 33 คนอ่าน
2 มิ.ย.
14:10 น.
นางสาวศศิประภา
1345. 
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลา 30 คนอ่าน
2 มิ.ย.
14:06 น.
นางสาวศศิประภา
1346. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2558 31 คนอ่าน
2 มิ.ย.
14:03 น.
นางสาวศศิประภา
1347. 
วช. ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ และ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจ้งการให้ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารฯ 34 คนอ่าน
2 มิ.ย.
10:52 น.
1348. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ และ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจ้งการให้ทุนอุดหนุนการจั 31 คนอ่าน
2 มิ.ย.
10:39 น.
1349. 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 15 และประชุมวิชาการสาธารณสุขนานาชาติ ครั้งที่ 7 30 คนอ่าน
2 มิ.ย.
10:37 น.
1350. 
ขอเชิญรับฟังและแสดงความเห็น เมื่อ มข.เป็น ม.ในกำกับฯ 57 คนอ่าน
29 พ.ค.
00:10 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา
1351. 
ขยายเวลาส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอใน The 23rd International Conference on Computers in Education (ICCE2015) 65 คนอ่าน
28 พ.ค.
19:37 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
1352. 
ประเดิมแชมป์แรกปี 58 43 คนอ่าน
27 พ.ค.
23:02 น.
อาจารย์วุฒิชัย
1353. 
บายศรีสู่ขวัญ รับน้องใหม่วันเปิดเทอม 34 คนอ่าน
27 พ.ค.
23:01 น.
อาจารย์วุฒิชัย
1354. 
สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1032/2558 รับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2558 34 คนอ่าน
27 พ.ค.
16:02 น.
นางสาวศศิประภา
1355. 
ขออภัยในความไม่สะดวก ในการติดต่อราชการ ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2558 38 คนอ่าน
27 พ.ค.
15:59 น.
นางสาวศศิประภา
1356. 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 29 คนอ่าน
27 พ.ค.
11:35 น.
นางสาวศศิประภา
1357. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดภาพถ่าย 32 คนอ่าน
27 พ.ค.
11:29 น.
นางสาวศศิประภา
1358. 
เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 33 คนอ่าน
27 พ.ค.
11:27 น.
นางสาวศศิประภา
1359. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. วิจัยทางการศึกษา (Psu-Education Research Conference) อภิวัฒน์การเรียนรู้ : ห 30 คนอ่าน
27 พ.ค.
11:22 น.
นางสาวศศิประภา
1360. 
ประชุมวิชาการ International Conference on Traditional and Indigenous Medicine 27 คนอ่าน
27 พ.ค.
11:12 น.
นางสาวศศิประภา
1361. 
ขยายเวลาส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอใน Theme-based Conference: Practice-driven Research, Teacher Professional Development and Policy of ICT in Education 64 คนอ่าน
27 พ.ค.
09:36 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
1362. 
สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัย 34 คนอ่าน
26 พ.ค.
15:30 น.
1363. 
กรมอนามัย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 36 คนอ่าน
26 พ.ค.
15:21 น.
1364. 
ขอเชิญส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 35 คนอ่าน
26 พ.ค.
15:17 น.
1365. 
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 "การนำองค์ความรู้เข้าสู่ประชาคมอาเชียน" 31 คนอ่าน
26 พ.ค.
15:14 น.
1366. 
ม.ราชภัฎธนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ 2558 เรื่อง "การวิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้" 28 คนอ่าน
26 พ.ค.
15:11 น.
1367. 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ "ราชมงคลกับการวิจัยอย่างยั่งยืน" 27 คนอ่าน
26 พ.ค.
15:08 น.
1368. 
ม.นเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ 28 คนอ่าน
26 พ.ค.
15:05 น.
1369. 
ม.สงขลานคริทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558 26 คนอ่าน
26 พ.ค.
15:00 น.
1370. 
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ในวันสหวิทยาการ ครั้งที่ 4 เรื่อง "สหวิทยาการเพื่อการวิจัยและการพัฒนาที่ยั่งยืน" 25 คนอ่าน
26 พ.ค.
14:57 น.
1371. 
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย รุ่น 5,6 และ 7 36 คนอ่าน
26 พ.ค.
11:11 น.
นางสาวศศิประภา
1372. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล 34 คนอ่าน
26 พ.ค.
11:09 น.
นางสาวศศิประภา
1373. 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายข้ามภูมิภาค (Road Show) ณ จังหวัดอุดรธานี 35 คนอ่าน
26 พ.ค.
11:05 น.
นางสาวศศิประภา
1374. 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ 4 ฉบับ 27 คนอ่าน
26 พ.ค.
11:01 น.
นางสาวศศิประภา
1375. 
ขอเชิญร่วมประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 28 คนอ่าน
26 พ.ค.
10:39 น.
นางสาวศศิประภา
1376. 
ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ 39 คนอ่าน
26 พ.ค.
10:30 น.
นางสาวศศิประภา
1377. 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนานานาชาติ วันที่ 22 มิถุนายน 2558 31 คนอ่าน
25 พ.ค.
16:02 น.
1378. 
ขอเชิญประชุมสัมมนาทศวรรษพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558 33 คนอ่าน
25 พ.ค.
15:50 น.
1379. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนา "เตรียมความพร้อมสู่ พรบ.มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ" 36 คนอ่าน
25 พ.ค.
15:47 น.
1380. 
ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาโท เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 30 คนอ่าน
25 พ.ค.
13:45 น.
1381. 
ขอเชิญสมัครรับทุนวิจัยระดับปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2558 34 คนอ่าน
25 พ.ค.
13:43 น.
1382. 
รายนามผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพ บำเพ็ญกุศลหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 37 คนอ่าน
23 พ.ค.
15:30 น.
นางสาวจรัสศรี
1383. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 31 คนอ่าน
22 พ.ค.
12:59 น.
1384. 
ขอเรียนเชิญฟังธรรมบรรยาย ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 30 คนอ่าน
22 พ.ค.
09:48 น.
1385. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ อาเซียนวิชาการ ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 34 คนอ่าน
22 พ.ค.
09:42 น.
1386. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ในวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2558 คณะเทคนิคการแพทย์ 33 คนอ่าน
22 พ.ค.
09:39 น.
1387. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ให้กับบุคลากรทางการศึกษา 36 คนอ่าน
21 พ.ค.
09:52 น.
1388. 
ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 14 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช ครั้งที่ 12 ประจำปี 2558 37 คนอ่าน
21 พ.ค.
09:49 น.
1389. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ครั้่งที่ 2 37 คนอ่าน
21 พ.ค.
09:08 น.
1390. 
สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรหาดใหญ่เทรนนิ่ง ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การวิจัยในชั้นเรียน" 36 คนอ่าน
20 พ.ค.
13:43 น.
1391. 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ (ISiET) 2015 39 คนอ่าน
20 พ.ค.
13:40 น.
1392. 
ขอเรียนเชิญส่งผลงานสหกิจศึกษาเข้าประกวดและร่วมชมนิทรรศการสหกิจศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558 34 คนอ่าน
19 พ.ค.
10:29 น.
1393. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บริการงานพิมพ์ทางวิชาการ 39 คนอ่าน
19 พ.ค.
10:25 น.
1394. 
ขอเชิญอบรม หลักสูตร"การจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยการสร้างกิจกรรม : และการวัดประเมินการคิดวิเคราะห์" 36 คนอ่าน
19 พ.ค.
10:20 น.
1395. 
ฝ่ายวิจัยฯ มข. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 38 คนอ่าน
18 พ.ค.
15:12 น.
1396. 
ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ การให้ทุนเพื่อนำเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 5/2558 33 คนอ่าน
18 พ.ค.
12:29 น.
1397. 
แจ้งไม่สะดวกในการให้บริการตามปกติได้ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 33 คนอ่าน
18 พ.ค.
11:15 น.
1398. 
แจ้งเหตุขัดข้องไม่สามารถเข้าใช้ระบบอีเลิร์นนิงได้ชั่วคราว (e-learning.kku.ac.th) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 32 คนอ่าน
18 พ.ค.
11:11 น.
1399. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2558 32 คนอ่าน
15 พ.ค.
09:13 น.
1400. 
ด่วนที่สุด! ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฯ เสวนา "“ร่วมเพาะต้นกล้านักวิจัย..ด้วยสายใยนักวิจัยพี่เลี้ยง” ลงทะเบียนหน้างานได้เลยค่ะ 34 คนอ่าน
14 พ.ค.
17:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1401. 
สมาคมเพื่อการวิจัยอนุมูลอิสระไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 7 ฺBiennial Meeting of Society for Free Radical Research-Asia 33 คนอ่าน
12 พ.ค.
15:33 น.
1402. 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนานานาชาติ 34 คนอ่าน
12 พ.ค.
13:44 น.
1403. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ 35 คนอ่าน
12 พ.ค.
13:39 น.
1404. 
สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มข. ประชาสัมพันธ์ แจ้งงดให้บริการของสำนักงานในวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2558 37 คนอ่าน
12 พ.ค.
13:34 น.
1405. 
สมศ. ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการ ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 34 คนอ่าน
12 พ.ค.
13:30 น.
1406. 
ขอเชิญคณาจารย์ที่เป็นนักวิจัยพี่เลี้ยงและนักวิจัย ปี งปม. 2557-2558 และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 38 คนอ่าน
12 พ.ค.
13:30 น.
1407. 
ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2558 28 คนอ่าน
12 พ.ค.
13:22 น.
1408. 
เชิญร่วมบริจาค ช่วยภัย ชาวเนปาล 36 คนอ่าน
8 พ.ค.
15:15 น.
1409. 
ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการอบรม "การพัฒนาศักยภาพผู้นำและการคิดเชิงบวก" 35 คนอ่าน
8 พ.ค.
10:53 น.
1410. 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฏหมายภาษีอากรและภาษีอากรระหว่างประเทศ 38 คนอ่าน
8 พ.ค.
10:47 น.
1411. 
ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ สสอท. ประจำปี 2558 33 คนอ่าน
8 พ.ค.
09:55 น.
1412. 
ประชาสัมพันธ์การทดลองใช้ฐานข้อมูล Academic OneFile 32 คนอ่าน
8 พ.ค.
09:49 น.
1413. 
ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ 30 คนอ่าน
7 พ.ค.
15:55 น.
1414. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน) 31 คนอ่าน
7 พ.ค.
15:29 น.
1415. 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการคลีนิคภาษา 32 คนอ่าน
7 พ.ค.
10:56 น.
1416. 
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ และร่วมส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี 2558 36 คนอ่าน
7 พ.ค.
09:39 น.
1417. 
ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร มาตรการป้องกันการทุจริตและการฟอกเงิน 34 คนอ่าน
7 พ.ค.
09:19 น.
1418. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนา โครงการ ASEAN University Presidents Talk on "Higher Education in 21st Century:ASEAN Community Universities towards 2025 37 คนอ่าน
6 พ.ค.
14:46 น.
1419. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม จำนวน 16 หลักสูตร ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 40 คนอ่าน
6 พ.ค.
14:35 น.
1420. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มข. ประจำปี 2558 34 คนอ่าน
6 พ.ค.
13:49 น.
1421. 
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลังพ.ศ.2544 51 คนอ่าน
2 พ.ค.
17:28 น.
นางสาวจรัสศรี
1422. 
Call for Papers: ประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 8 "ICER 2015" 48 คนอ่าน
30 เม.ย.
13:58 น.
1423. 
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและร่วมส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติอีเลร์นนิง ปี 2558 39 คนอ่าน
30 เม.ย.
10:20 น.
1424. 
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ 38 คนอ่าน
30 เม.ย.
09:40 น.
1425. 
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครอาจารย์เข้าร่วมโครงการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปี 2558 84 คนอ่าน
29 เม.ย.
14:04 น.
1426. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 2558 38 คนอ่าน
28 เม.ย.
15:23 น.
1427. 
จดหมายข่าวชมรมผู้เกษียณคณะศึกษาศาสตร์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 37 คนอ่าน
28 เม.ย.
13:20 น.
นางสาววาศิณี
1428. 
ขอเชิญเช่าบูชาวัตถุมงคล เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่น บารมีทศวรรษ 33 คนอ่าน
27 เม.ย.
15:17 น.
1429. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มข. ประจำปี 2558 39 คนอ่าน
27 เม.ย.
15:12 น.
1430. 
ประชาสัมพันธ์การจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ประจำเดือนเมษายน 2558 42 คนอ่าน
27 เม.ย.
10:49 น.
1431. 
ขอเรียนเชิญรับฟังธรรมบรรยาย 35 คนอ่าน
27 เม.ย.
09:59 น.
1432. 
ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2558 หัวข้อ One Health Workforces:Best Practices in Thailand 32 คนอ่าน
27 เม.ย.
09:42 น.
1433. 
การจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างประจำเริ่ม เมษายน 2558 36 คนอ่าน
26 เม.ย.
17:43 น.
นางสาวจรัสศรี
1434. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม เรื่องเทคนิคการสืบค้น Citation จากฐานข้อมูล TCI ISI SCOPUS 36 คนอ่าน
24 เม.ย.
09:09 น.
1435. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่นที่ 10 33 คนอ่าน
24 เม.ย.
08:38 น.
1436. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (คณะพยาบาลศาสตร์) 34 คนอ่าน
23 เม.ย.
16:08 น.
1437. 
ขอเชิญชวนนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ในงานประชุมนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ระดับชาติ 31 คนอ่าน
23 เม.ย.
15:52 น.
1438. 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฎมหาสารคาม ขอเชิญส่งผลงานวิจัยทางการศึกษาและนวัตกรรมทางการศึกษา 37 คนอ่าน
23 เม.ย.
15:50 น.
1439. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย 32 คนอ่าน
23 เม.ย.
10:09 น.
1440. 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการนำเสนอบทความทางวิชาการโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ "อาเซียนวิชาการ" ครั้งที่ 1 31 คนอ่าน
22 เม.ย.
13:39 น.
1441. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านความมั่นคงศึกษา ครั้งที่ 2 30 คนอ่าน
22 เม.ย.
13:34 น.
1442. 
ขอเชิญนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ THC 2015 31 คนอ่าน
22 เม.ย.
13:33 น.
1443. 
ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฎสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 11 28 คนอ่าน
22 เม.ย.
13:30 น.
1444. 
ขอเชิญส่งบทความวิชาการ และบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน "สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" 32 คนอ่าน
22 เม.ย.
13:29 น.
1445. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาดุสิตาวิชาการ ครั้งที่ 10 29 คนอ่าน
22 เม.ย.
13:27 น.
1446. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ ICSR2015 ณ เมือง Nha Trang สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 35 คนอ่าน
22 เม.ย.
13:24 น.
1447. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์นานาชาติลุ่มน้ำโขง ไทย-ลาว-เวียดนาม-จีน ปี 2558 39 คนอ่าน
22 เม.ย.
13:22 น.
1448. 
ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานนักประดิษฐ์คิดค้น 33 คนอ่าน
22 เม.ย.
13:19 น.
1449. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติและระดับนานาชาติ 39 คนอ่าน
22 เม.ย.
13:18 น.
1450. 
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าดำเนินกิจการร้านค้าทั่วไป ณ อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ คณะแพทย์ศาสตร์ 39 คนอ่าน
22 เม.ย.
11:10 น.
1451. 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ 35 คนอ่าน
22 เม.ย.
09:43 น.
1452. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้ STATA เพื่อการประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล "STATA Program for Socience Research" 36 คนอ่าน
21 เม.ย.
12:57 น.
1453. 
ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการเลือกกันเองเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 28 คนอ่าน
21 เม.ย.
11:15 น.
1454. 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 14 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช ครั้งที่ 12 38 คนอ่าน
21 เม.ย.
11:02 น.
1455. 
การกำหนดกรอบตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 63 คนอ่าน
21 เม.ย.
09:34 น.
นางสาวดรุวรรณ
1456. 
แนวปฏิบัติการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 35 คนอ่าน
21 เม.ย.
09:29 น.
นางสาวดรุวรรณ
1457. 
The Last Week!!! ICETC2015 34 คนอ่าน
21 เม.ย.
00:16 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
1458. 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉิน 63 คนอ่าน
20 เม.ย.
09:22 น.
1459. 
ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจประชุมส่งผลงานวิชาการนานาชาติด้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 1 39 คนอ่าน
17 เม.ย.
15:55 น.
1460. 
การซักซ้อมแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทนโดยวิธีจ่ายตรง 41 คนอ่าน
17 เม.ย.
15:05 น.
1461. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเพิ่มคุณค่า ตำรา และหนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา" 42 คนอ่าน
17 เม.ย.
09:22 น.
1462. 
ขอประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนา "นวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21" 36 คนอ่าน
16 เม.ย.
16:12 น.
1463. 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมทำสมาธิเพื่อการดำเนินชีวิตที่เป็นสุขให้กับบุคลากรอาวุโส 40 คนอ่าน
16 เม.ย.
13:52 น.
1464. 
แจ้งเลื่อนการจัดงานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมนานาชาติ ประจำปี 2558 38 คนอ่าน
10 เม.ย.
13:06 น.
1465. 
การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 35 คนอ่าน
10 เม.ย.
13:00 น.
1466. 
ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Burapha University International Conference 2015 43 คนอ่าน
10 เม.ย.
12:56 น.
1467. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 33 คนอ่าน
10 เม.ย.
12:52 น.
1468. 
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ และประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย 31 คนอ่าน
10 เม.ย.
12:44 น.
1469. 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมสามคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยร่วมกับ สำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2558 จำนวน 4 หลักสูตร 45 คนอ่าน
10 เม.ย.
12:38 น.
1470. 
ประชาสัมพันธ์การจัดการสอนภาษาเยอรมันแบบเข้มข้น 31 คนอ่าน
10 เม.ย.
11:25 น.
1471. 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม English Enrichment and Professional Development for Teacher-Trainers 33 คนอ่าน
10 เม.ย.
11:19 น.
1472. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) 37 คนอ่าน
10 เม.ย.
11:17 น.
1473. 
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย สมัครเข้าร่วมโครงการ "การเขียนบทความวิจัยและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ" 32 คนอ่าน
10 เม.ย.
11:12 น.
1474. 
ศูนย์ภาษาอาเซียน มข. ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชการระดับชาติ 43 คนอ่าน
10 เม.ย.
11:10 น.
1475. 
เชิญชวน 34 คนอ่าน
10 เม.ย.
06:56 น.
1476. 
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความวิชาการในการสัมมนาวิชาการไทย-อินเดีย ครั้งที่ 9 35 คนอ่าน
9 เม.ย.
15:34 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1477. 
ขอเชิญสมัครรับทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติประจำปี 2558 36 คนอ่าน
8 เม.ย.
10:39 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1478. 
ขอเชิญเข้าร่วมการรับอบรมเชิงปฏิบัติการ 43 คนอ่าน
8 เม.ย.
08:50 น.
1479. 
ขอประชาสัมพันธ์งานประเพณีสงกรานต์ 43 คนอ่าน
7 เม.ย.
10:25 น.
1480. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (คณะสาธารณสุชศาสตร์) 40 คนอ่าน
7 เม.ย.
10:21 น.
1481. 
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บและจัดสรรค่าบำรุงมหาวิทยาลัยจากการรับทุนวิจัย 40 คนอ่าน
2 เม.ย.
17:15 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1482. 
ประกาศการรับข้อเสนอโครงการการประเมินผลการวิจัยของประเทศ ๒๕๕๘ 41 คนอ่าน
2 เม.ย.
17:07 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1483. 
ขอเชิญร่วมโครงการรางวัล "นักเทคโนโลยีดีเด่น" และ "นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่" 45 คนอ่าน
31 มี.ค.
14:56 น.
1484. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการ เพื่อข้อรับทุนโครงการวิจัยเดิน-จักยาน ประจำปี 2558-2559 41 คนอ่าน
31 มี.ค.
14:53 น.
1485. 
ประชาสัมพันธ์โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 41 คนอ่าน
30 มี.ค.
09:10 น.
1486. 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำรา พ.ศ. 2558 43 คนอ่าน
30 มี.ค.
09:09 น.
1487. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 14 "สุขภาพจิตสู่คุณค่าความเป็นมนุษย์" 35 คนอ่าน
30 มี.ค.
09:01 น.
1488. 
ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 "การเรียนการสอนแบบก้าวหน้า" 49 คนอ่าน
30 มี.ค.
08:56 น.
1489. 
ขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 13 และการประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 5 35 คนอ่าน
30 มี.ค.
08:48 น.
1490. 
ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการเบิกจ่ายเงินและข้อปฏิบัติที่พึงระวัง 37 คนอ่าน
28 มี.ค.
17:20 น.
นางสาวจรัสศรี
1491. 
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายธีร์ธดนย์ เทียมกลาง 52 คนอ่าน
27 มี.ค.
13:34 น.
อาจารย์วรรณงาม
1492. 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม 38 คนอ่าน
25 มี.ค.
09:22 น.
1493. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตรแปลงแผนยุทธศาสตร์องค์กรสู่การปฏิบัติการเขียนและประเมินผลโครงการ 33 คนอ่าน
25 มี.ค.
09:12 น.
1494. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองคลัง) 33 คนอ่าน
25 มี.ค.
09:07 น.
1495. 
ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากรและผู้สนใจ ร่วมตรวจร่างกายหาภาวะกระดูกพรุน ณ บริเวณหน้าห้องประชุมสายสุรี จุติกุล ในวันที่ 25 มี.ค.58เวลา 09.00น เป็นต้น 53 คนอ่าน
25 มี.ค.
09:04 น.
1496. 
บันทึกขออนุมัติปิดโครงการวิจัยทุนอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น 36 คนอ่าน
24 มี.ค.
17:55 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1497. 
ประชาสัมพันธ์ทุนผลิตตำรา มข. 2558 39 คนอ่าน
24 มี.ค.
12:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1498. 
ขอประชาสัมพันธ์ โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 34 คนอ่าน
23 มี.ค.
08:55 น.
1499. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง แนวทางการวิจัยวรรณศิลป์ในภาษาและวรรณกรรมไทย 39 คนอ่าน
20 มี.ค.
14:02 น.
1500. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และส้งคมศาสตร์ ประจำปี 2558 51 คนอ่าน
20 มี.ค.
13:55 น.
1501. 
มติ ครม. งดเว้นการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 48 คนอ่าน
19 มี.ค.
15:17 น.
นางสาวดรุวรรณ
1502. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2558 "พัฒนบริหารศาสตร์ โลกาภิวัตน์ และการพัฒนาที่สมดุลยั่งยืน" 49 คนอ่าน
19 มี.ค.
09:10 น.
1503. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างลานธรรม ม.สารคาม 33 คนอ่าน
18 มี.ค.
16:13 น.
1504. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีบำบัด มหาวิทยาลัยบูรพา 29 คนอ่าน
18 มี.ค.
16:00 น.
1505. 
ยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน 50 คนอ่าน
16 มี.ค.
21:55 น.
อาจารย์ปิลันธนา
1506. 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับทุนเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 4/2558 35 คนอ่าน
16 มี.ค.
16:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1507. 
งดเว้นการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2558 127 คนอ่าน
16 มี.ค.
14:04 น.
นางสาวจรัสศรี
1508. 
คะแนนเฉลี่ยการสอบO-NETสูงกว่าระดับประเทศในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 50 คนอ่าน
15 มี.ค.
20:28 น.
อาจารย์ปิลันธนา
1509. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองบริหารงานวิจัย) 35 คนอ่าน
15 มี.ค.
18:52 น.
1510. 
ขอขยายเวลาเปิดรับการส่งผลงานเข้าร่วมพิจารณาในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2015 41 คนอ่าน
15 มี.ค.
17:40 น.
1511. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่องการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 36 คนอ่าน
15 มี.ค.
17:38 น.
1512. 
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 33 คนอ่าน
15 มี.ค.
17:34 น.
1513. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการและนิทรรศการ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 32 คนอ่าน
15 มี.ค.
17:31 น.
1514. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร แปลงแผนยุทธศาสตร์องค์กรสู่การปฏิบัติ 38 คนอ่าน
15 มี.ค.
17:26 น.
1515. 
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้ "Regression Models" ในงานวิจัย 33 คนอ่าน
15 มี.ค.
17:22 น.
1516. 
แจ้งการเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ เป็นหัวหน้าสำนักงานคณบดี 46 คนอ่าน
12 มี.ค.
14:27 น.
นางสาวจรัสศรี
1517. 
การเปลี่ยนแปลงการจดสถิติการใช้กระแสไฟฟ้าและน้ำประปาสำหรับผู้พักอาศัยในมข. 46 คนอ่าน
11 มี.ค.
09:23 น.
นางสาวจรัสศรี
1518. 
ซักซ้อมความเข้าใจการระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะยืมเงินทดรองจ่าย 55 คนอ่าน
9 มี.ค.
12:52 น.
นางสาวจรัสศรี
1519. 
เชิญร่วมงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ “เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 9 “เปิดสมอง ส่องความพิเศษ: กระตุ้นการทำงานของสมองระดับสูงในเด็กที่มีภาวะออทิสซึ 48 คนอ่าน
9 มี.ค.
10:16 น.
อาจารย์ฤกษ์
1520. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสถาบันคลังสมองแห่งชาติ ประจำปี 2558 40 คนอ่าน
5 มี.ค.
15:39 น.
1521. 
ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ปขมท.ประจำปี 2558 40 คนอ่าน
5 มี.ค.
15:36 น.
1522. 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสืบค้นข้อมูลและการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความหรือผลงานทางการวิจัย 43 คนอ่าน
5 มี.ค.
15:29 น.
1523. 
ขอเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ในวันอาทิตย์ 8 มีนาคม 2558 ณ สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ 33 คนอ่าน
5 มี.ค.
15:27 น.
1524. 
ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลหักลดหย่อน ปี 2558 82 คนอ่าน
5 มี.ค.
14:59 น.
นางสาวจรัสศรี
1525. 
ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 60 คนอ่าน
2 มี.ค.
14:41 น.
1526. 
แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับบริการ Turnitin เพื่อเป็นเครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ 46 คนอ่าน
2 มี.ค.
14:05 น.
1527. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ และนำเสนอผลงานวิจัย 54 คนอ่าน
2 มี.ค.
14:03 น.
1528. 
ขอแจ้งแนวการปฏิบัติงานสารบรรณ และการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการเอกสาร DMS 41 คนอ่าน
2 มี.ค.
13:37 น.
1529. 
ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร การเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา Generation Z (T&L for Gen Z)รุ่น 2 การเรียนการสอนเชิงรุก 40 คนอ่าน
2 มี.ค.
13:04 น.
1530. 
ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557 43 คนอ่าน
2 มี.ค.
09:28 น.
1531. 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 32 คนอ่าน
2 มี.ค.
09:17 น.
1532. 
นักเรียนกลุ่มเรียนกลุ่มเรียนรวมทำคะแนนภาษาอังกฤษเป็นอันดับ 1 จังหวัดขอนแก่น 43 คนอ่าน
27 ก.พ.
09:01 น.
อาจารย์ฤกษ์
1533. 
ขอเชิญชวนร่วมงานเวทีประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัครครั้งที่ 1 37 คนอ่าน
26 ก.พ.
14:28 น.
1534. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 43 คนอ่าน
24 ก.พ.
09:36 น.
1535. 
ขอประชาสัมพันธ์ โครงการคลีนิกภาษา 47 คนอ่าน
24 ก.พ.
09:35 น.
1536. 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รร.สาธิตฯมอดินแดง) 49 คนอ่าน
24 ก.พ.
09:27 น.
1537. 
เชิญร่วมส่งบทความลงวารสารศูนย์วิจัยออทิสติก ฉบับปฐมฤกษ์ 51 คนอ่าน
23 ก.พ.
12:32 น.
อาจารย์ฤกษ์
1538. 
ขอความร่วมมือให้ดำเนินการตามแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 35 คนอ่าน
20 ก.พ.
13:45 น.
1539. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม Science and Technology Professional Program 2558 40 คนอ่าน
20 ก.พ.
13:43 น.
1540. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนา คณะรุ่น8 และ รุ่น 9 39 คนอ่าน
20 ก.พ.
13:18 น.
1541. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา โครงการธุรกิจไทยไปอาเซียน Thai Business Goen ASEAN 39 คนอ่าน
19 ก.พ.
15:47 น.
1542. 
พบท่าน เตช บุนนาค 48 คนอ่าน
17 ก.พ.
22:17 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา
1543. 
ขอประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม 28 หลักสูตรจากศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคลากร 48 คนอ่าน
17 ก.พ.
12:44 น.
1544. 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนออทิสติก เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 54 คนอ่าน
17 ก.พ.
09:28 น.
อาจารย์ฤกษ์
1545. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 41 คนอ่าน
16 ก.พ.
12:57 น.
1546. 
ขอเชิญอบรมหลักสูตร "การจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยการสร้างกิจกรรม และการวัดประเมิณการคิดวิเคราะห์" 53 คนอ่าน
16 ก.พ.
09:53 น.
1547. 
ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 39 คนอ่าน
16 ก.พ.
09:51 น.
1548. 
ขอเชิญเข้าอบรมฐานข้อมูลบอกรับใหม่ Taylor&Francis สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 32 คนอ่าน
16 ก.พ.
09:42 น.
1549. 
ขอขอบพระคุณ คณบดีคณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 44 คนอ่าน
16 ก.พ.
09:38 น.
1550. 
ขอแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับความล่าช้าของกระบวนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในสถานการณ์ปัจจุบัน 38 คนอ่าน
16 ก.พ.
09:35 น.
1551. 
โรงเรียนสาธิต มข. ฝ่ายการศึกษาพิเศษ รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2558 39 คนอ่าน
16 ก.พ.
09:21 น.
อาจารย์ฤกษ์
1552. 
ข่าวสาธิตมข.ใน Spring NEWS TV 43 คนอ่าน
15 ก.พ.
20:20 น.
อาจารย์ปิลันธนา
1553. 
สาธิตมข.ของเราในรายการทุ่งแสงตะวัน 42 คนอ่าน
15 ก.พ.
20:12 น.
อาจารย์ปิลันธนา
1554. 
เชิญชมรายการทุ่งแสงตะวัน 63 คนอ่าน
13 ก.พ.
22:21 น.
อาจารย์ปิลันธนา
1555. 
ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องหนังสือวิธีดำเนินมาตรฐาน (SOP) Version 3 35 คนอ่าน
13 ก.พ.
09:07 น.
1556. 
ประกาศรับสมัคร ม.4 ปีการศึกษา 2558 41 คนอ่าน
12 ก.พ.
13:25 น.
นางสาววิมลรัตน์
1557. 
ขอเชิญชวนสมัครรับทุน คปก. ของ สกว. ปีงบประมาณ 2559 41 คนอ่าน
10 ก.พ.
14:36 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1558. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสินไซ บุญข้าวจี่วิถีวัฒนธรรมอีสาน ประจำปี 2558 37 คนอ่าน
10 ก.พ.
09:38 น.
1559. 
ขออภัยในความไม่สะดวก ในการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานภายในคณะศึกษาศาสตร์ 47 คนอ่าน
9 ก.พ.
11:33 น.
1560. 
ข่าวชมรมผู้เกษียณฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 41 คนอ่าน
6 ก.พ.
15:12 น.
นางสาววาศิณี
1561. 
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ การสมัครขอรับทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558 42 คนอ่าน
5 ก.พ.
13:59 น.
1562. 
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ การสมัครขอรับทุนการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558 51 คนอ่าน
5 ก.พ.
13:56 น.
1563. 
ขอเชิญประชุมสมาชิกสหกรณ์ฯ ในวันที่ 5 ก.พ. 58 ณ ห้องประชุมพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 39 คนอ่าน
5 ก.พ.
13:53 น.
1564. 
ขอประชาสัมพันธ์ งบการเงินของสหกรณ์ฯ 52 คนอ่าน
5 ก.พ.
08:59 น.
1565. 
ขอประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 (ครั้งที่2) 42 คนอ่าน
4 ก.พ.
15:27 น.
1566. 
ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการ โครงการมหกรรมวิชาการทางสังคมศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557 32 คนอ่าน
4 ก.พ.
15:24 น.
1567. 
ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 11 35 คนอ่าน
4 ก.พ.
15:20 น.
1568. 
ขอร่วมเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสาระคาม ม.สารคาม 34 คนอ่าน
4 ก.พ.
15:16 น.
1569. 
ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Burapha University International Conference 2015 34 คนอ่าน
4 ก.พ.
15:12 น.
1570. 
ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปี 2558 เรื่อง การสอนที่สร้างสรรค์ในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล 34 คนอ่าน
4 ก.พ.
14:23 น.
1571. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ANU-DUP CONFERENCE 31 คนอ่าน
4 ก.พ.
14:19 น.
1572. 
ขอประชาสัมพันธ์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หลักสูตร การบริหารงานด้านการเงิน การคลังและพัสดุ 35 คนอ่าน
4 ก.พ.
14:14 น.
1573. 
ขอเชิญเข้าร่วมชมการแข่งขันแผนธุรกิจ The mai Bangkok Business Challenge @Sasin 2015 36 คนอ่าน
4 ก.พ.
14:08 น.
1574. 
ขอประชาสัมพันธ์งาน JAPAN EXPO IN THAILAND 2015 32 คนอ่าน
4 ก.พ.
14:05 น.
1575. 
เลือหตั้งกรรมการสหกรออมทรัพย์ มข 35 คนอ่าน
3 ก.พ.
22:27 น.
อาจารย์พลัฎฐ์
1576. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) 42 คนอ่าน
3 ก.พ.
17:03 น.
1577. 
ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 34 คนอ่าน
3 ก.พ.
17:01 น.
1578. 
ขอประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุคลากรจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 40 คนอ่าน
2 ก.พ.
14:50 น.
1579. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโครงการฝึกอบรม ประจำปี 2558 (สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม ม.ธรรมศาสตร์) 34 คนอ่าน
2 ก.พ.
14:41 น.
1580. 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูล Scopus &ScienceDirect 41 คนอ่าน
2 ก.พ.
14:16 น.
1581. 
ขอประชาสัมพันธ์การให้ทุนไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่ 3/2558 46 คนอ่าน
2 ก.พ.
14:07 น.
1582. 
ขอประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่ายฉลอง 150 ปี มหาสารคาม 36 คนอ่าน
2 ก.พ.
09:37 น.
1583. 
ขอเชิญชวนประดับธงตราสัญลักษณ์ 32 คนอ่าน
2 ก.พ.
09:36 น.
1584. 
ขอประชาสัมพันธ์ โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 34 คนอ่าน
2 ก.พ.
09:27 น.
1585. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.วิจัยทางการศึกษา 33 คนอ่าน
2 ก.พ.
09:20 น.
1586. 
ขอประชาสัมพันธ์ โครงการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิชาการ (ปขมท.)ประจำปี 2557 32 คนอ่าน
2 ก.พ.
09:17 น.
1587. 
ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดภาพวาดผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2558 33 คนอ่าน
2 ก.พ.
09:09 น.
1588. 
ขอเชิญชวน คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของอธิการบดี 41 คนอ่าน
2 ก.พ.
09:05 น.
1589. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนถาษาอังกฤษจากศูนย์ภาษาแคลิฟอร์เนีย 33 คนอ่าน
2 ก.พ.
08:55 น.
1590. 
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดออกแบบลวดลายผ้าทอกุดกวางสร้อย จังหวัดหนองบัวลำภู 44 คนอ่าน
2 ก.พ.
08:50 น.
1591. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. วิจัยทางการศึกษา (Psu-Education Research Conference) : อภิวัฒน์การเรียนรู้: หนทางสู่การเปลี่ยนแปลง 40 คนอ่าน
29 ม.ค.
11:32 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1592. 
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยและร่วมฟังสัมมนาในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 52 คนอ่าน
27 ม.ค.
14:04 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1593. 
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2558 41 คนอ่าน
27 ม.ค.
12:30 น.
1594. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 46 คนอ่าน
27 ม.ค.
10:31 น.
1595. 
ขอแจ้งแต่งตั้งรักษาการผู้จัดการโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 73 คนอ่าน
22 ม.ค.
15:27 น.
1596. 
ขอแจ้งรายชื่ออาจารย์วิพากษ์งานวิจัยในวันที่ 23 มกราคม 2558 89 คนอ่าน
22 ม.ค.
10:01 น.
1597. 
เชิญชวนทุกท่านร่วมส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2015 38 คนอ่าน
21 ม.ค.
16:45 น.
1598. 
ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาภาษาอังกฤษด้านธุรกิจและการสื่อสารได้จริง (BEC) ณ ประเทศอังกฤษ 48 คนอ่าน
21 ม.ค.
16:10 น.
1599. 
ประชาสัมพันธ์โครงการและเชิญชวนส่งนักเรียนเข้าร่วมงาน Study in Japan and Job Fair 2015 41 คนอ่าน
21 ม.ค.
16:03 น.
1600. 
ประชาสัมพันธ์ โครงการประตูสู่ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน 45 คนอ่าน
21 ม.ค.
15:26 น.
1601. 
ประชาสัมพันธ์ โครงการ " การประกวดการเขียนแบบคำชี้แจงอาสาสมัคร " 39 คนอ่าน
21 ม.ค.
15:15 น.
1602. 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องทุนการศึกษา จากรัฐบาลออสเตรเลีย 42 คนอ่าน
21 ม.ค.
13:13 น.
1603. 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องปิด-เปิดประตู และเส้นทางจราจรภายใน 38 คนอ่าน
21 ม.ค.
11:03 น.
1604. 
แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้ารับบริการศูนย์บริการบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 47 คนอ่าน
19 ม.ค.
14:48 น.
1605. 
กเรียนโรงเรียนสาธิตฯฝ่ายมัธยม(มอดินแดง) สุดยอดคว้าที่ 1 ระดับประเทศในการแข่งขัน SCB Challenge "กล้าใหม่...ใฝ่รู้ " ปี 9 49 คนอ่าน
16 ม.ค.
13:40 น.
อาจารย์นภาพรรณ
1606. 
นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯฝ่ายมัธยม(มอดินแดง) สุดยอดคว้าที่ 1 ระดับประเทศในการแข่งขัน SCB Challenge "กล้าใหม่...ใฝ่รู้ " ปี 9 53 คนอ่าน
16 ม.ค.
13:16 น.
อาจารย์นภาพรรณ
1607. 
ประชาสัมพันธ์วารสารรูสมิแล ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฏาคม-กันยายน 2557 42 คนอ่าน
16 ม.ค.
09:29 น.
1608. 
ประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 1 43 คนอ่าน
15 ม.ค.
13:41 น.
1609. 
ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นแห่งความสุข ประจำปี 2558 41 คนอ่าน
15 ม.ค.
11:16 น.
1610. 
ขอเชิญชวนบุคลากรแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วงประดับตราสัญลักษณ์เนื่องด้วยงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 39 คนอ่าน
15 ม.ค.
11:00 น.
1611. 
ข่าวชมรมผู้เกษียณฯ ประจำเดือนมกราคม 2558 34 คนอ่าน
15 ม.ค.
10:02 น.
นางสาววาศิณี
1612. 
ขอประชาสัมพันธ์ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน ศูนย์อาเซียนศึกษา 38 คนอ่าน
13 ม.ค.
15:56 น.
1613. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในคน ความร่วมมือภาครัฐร่วมเอกชน ประจำปี 2557 ครั้งที่ 2 36 คนอ่าน
13 ม.ค.
11:07 น.
1614. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมนาเรื่องการเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถการแข่งขันระดับองค์กรและประเทศสำหรับบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคตะวั 41 คนอ่าน
13 ม.ค.
08:54 น.
1615. 
จดหมายข่าวชมรมผู้เกษียณคณะศึกษาศาสตร์ ประจำเดือนธันวาคม 2557 55 คนอ่าน
29 ธ.ค. 57
15:22 น.
นางสาววาศิณี
1616. 
จดหมายข่าวชมรมผู้เกษียณคณะศึกษาศาสตร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 54 คนอ่าน
29 ธ.ค. 57
15:20 น.
นางสาววาศิณี
1617. 
ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ 50 ปี มข. 1000 ท่านแรก รับฟรีของที่ระลึก 49 คนอ่าน
29 ธ.ค. 57
11:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1618. 
ประมวลภาพกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ Orange Party Happy New Year 2015 57 คนอ่าน
26 ธ.ค. 57
15:18 น.
นายวทัญญู
1619. 
การประกวดดนตรีไทย 53 คนอ่าน
23 ธ.ค. 57
13:53 น.
อาจารย์นภาพร
1620. 
ผลการประกวด 50 คนอ่าน
20 ธ.ค. 57
09:50 น.
อาจารย์นภาพร
1621. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตฯ ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด่วน จำนวนจำกัด 66 คนอ่าน
17 ธ.ค. 57
15:43 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1622. 
ขอเชิญส่งเอกสารแนวคิดเบื้องต้น และข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ ในโครงการวิจัยและพัฒนาการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมกับเอกชนในเชิงพาณิชย์ ปี งปม.2558 45 คนอ่าน
16 ธ.ค. 57
10:18 น.
1623. 
ประกาศรับข้อเสนอดครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนดครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สกว. ประจำปี 2557 ครั้งที่ 4 47 คนอ่าน
15 ธ.ค. 57
16:22 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1624. 
ตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าระดับชาติ ครั้งที่ 33 32 คนอ่าน
15 ธ.ค. 57
15:57 น.
อาจารย์วิภาวดี
1625. 
ผลการประกวด “โรงเรียนธนาคารดีเด่น” ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 38 คนอ่าน
15 ธ.ค. 57
15:33 น.
อาจารย์วิภาวดี
1626. 
ผลการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 44 คนอ่าน
15 ธ.ค. 57
15:12 น.
อาจารย์วิภาวดี
1627. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญชมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2558 37 คนอ่าน
12 ธ.ค. 57
11:07 น.
1628. 
กองบริหารงานวิจัย ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมกิจกรรม "RRi KKU Forum 2014" 42 คนอ่าน
12 ธ.ค. 57
11:02 น.
1629. 
สทศ. ขอเชิญร่วมส่งข้อเสนอโครงการเพื่อสมัครทุนวิจัยมุ่งสู่การพัฒนาระบบด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดระบบการวัดและประเมินผล ปี งปม. 2558 36 คนอ่าน
11 ธ.ค. 57
16:17 น.
1630. 
ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมวิชาการ การบริหารจัดการ ครั้งที่ 10 เรื่อง "การบริหารจัดการเพื่อการปฏิรูป" 38 คนอ่าน
4 ธ.ค. 57
08:45 น.
1631. 
การเปิดรับทุนไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่ 2/2558 49 คนอ่าน
3 ธ.ค. 57
11:35 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1632. 
กองบริหารงานวิจัย ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2557 53 คนอ่าน
28 พ.ย. 57
11:20 น.
1633. 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 60 คนอ่าน
27 พ.ย. 57
14:25 น.
นายโสภัณ
1634. 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ความถนัดทางศิลป์ สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 36 คนอ่าน
27 พ.ย. 57
12:42 น.
นายโสภัณ
1635. 
ด่วนที่สุด! ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรรมพัฒนาความสามารถในการทำวิจัยฯ ในหัวข้อ “Data Collection and Data Analysis for Qua 69 คนอ่าน
21 พ.ย. 57
15:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1636. 
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนไปนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 2_2558 59 คนอ่าน
18 พ.ย. 57
14:44 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1637. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน "การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558" 54 คนอ่าน
17 พ.ย. 57
09:39 น.
1638. 
ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา ประเภทอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ 2558 56 คนอ่าน
12 พ.ย. 57
15:28 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1639. 
ประกาศผลอนุมัติทุนนำเสนอผลงานวิจัยต่างประเทศ มข. งวด 1_58 66 คนอ่าน
12 พ.ย. 57
15:26 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1640. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั่งที่ 1 45 คนอ่าน
10 พ.ย. 57
16:07 น.
1641. 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ "Introduction of JSPS activity in Asia and sharing information about research opportunity in Japan" 52 คนอ่าน
5 พ.ย. 57
14:34 น.
1642. 
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเทคนิคการเขียนบทความวิจัยสถาบัน ช่วงที่ 1 57 คนอ่าน
5 พ.ย. 57
09:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1643. 
ค่ายคณิตศาสตร์ A – B MATH KIDS ครั้งที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 77 คนอ่าน
30 ต.ค. 57
09:45 น.
อาจารย์สุนิสา
1644. 
แจ้งข่าวการให้บริการ Host http://ednet.kku.ac.th 52 คนอ่าน
29 ต.ค. 57
10:38 น.
นายปพนพัทร์
1645. 
สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "ผู้บริหารชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรม" 58 คนอ่าน
28 ต.ค. 57
14:09 น.
1646. 
สมาคมรัฐศาสตร์วิจัยแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัย ในการประชุมวิชาการการบริหารและการจัดการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 38 คนอ่าน
28 ต.ค. 57
13:59 น.
1647. 
ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอเชิญเสนอหนังสือทางวิชาการเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2557 45 คนอ่าน
27 ต.ค. 57
15:31 น.
1648. 
"ประชาสัมพันธ์" การส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา 56 คนอ่าน
24 ต.ค. 57
14:00 น.
1649. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ การบริหารจัดการ ครั้งที่ 10 เรื่อง "การบริหารจัดการเพื่อการปฏิรูป" 47 คนอ่าน
24 ต.ค. 57
13:49 น.
1650. 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มข. ขอเชิญชมการสาธิตระบบการจัดประชุมวิชาการ 42 คนอ่าน
24 ต.ค. 57
13:48 น.
1651. 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มข. ขอเชิญชมการสาธิตระบบการจัดประชุมวิชาการ 40 คนอ่าน
24 ต.ค. 57
13:46 น.
1652. 
รางวัล คุรุสดุดี 2557 45 คนอ่าน
23 ต.ค. 57
19:24 น.
อาจารย์วุฒิชัย
1653. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา หลักสูตร "การจัดทำแบบสอบถามออนไลน์ (e-Questionnaire) (ภาคปฏิบัติ)" 43 คนอ่าน
20 ต.ค. 57
15:03 น.
1654. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เวทีวิจัยมนุษย์ศาสตร์ไทย ครั้่งที่ 9 "ปัญญาชน ศีลธรรมและสภาวะสมัยใหม่: เสียงของมนุษยศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้?" 54 คนอ่าน
16 ต.ค. 57
09:13 น.
1655. 
กองบริหารงานวิจัย ขอเชิญส่งบทความวิจัยสถาบันเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มข. 47 คนอ่าน
16 ต.ค. 57
08:59 น.
1656. 
กองสื่อสารองค์กร มข. ขอเชิญร่วมเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านรายการโทรทัศน์และสื่อมวลชน "KKU Research งานวิจัยสู่สังคม" 45 คนอ่าน
14 ต.ค. 57
10:02 น.
1657. 
องค์การบริการส่วนจังหวัดอุดรธานี ขอเชิญเสนอผลงานนวัตกรรมเพื่อเข้าร่วมโครงการจัดทำนวัตกรรม 55 คนอ่าน
14 ต.ค. 57
09:54 น.
1658. 
ชี้แจงแนวท​างในการส่ง​ต้นฉบับข้อ​เสนอโครงกา​ร-งานวิจัย​ที่มุ่งเป้​าฯ 59 คนอ่าน
13 ต.ค. 57
17:03 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1659. 
ประมวลภาพ งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 2557 วันที่ 9 ตุลาคม 2557 57 คนอ่าน
13 ต.ค. 57
10:58 น.
นายวทัญญู
1660. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิจัยในงาน "มสธ. วิจัย ประจำปี 2558" 42 คนอ่าน
8 ต.ค. 57
14:22 น.
1661. 
"กิจกรรมค่ายคณิต MATHLIVE KIDS ครั้งที่ 12" โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา ศึกษาศาสตร์ 55 คนอ่าน
7 ต.ค. 57
23:02 น.
อาจารย์สุนิสา
1662. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2557 ครั้งที่ 3 48 คนอ่าน
7 ต.ค. 57
14:10 น.
1663. 
ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการขอใช้เงินกองทุนวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานฯ ประจำปี 2557 45 คนอ่าน
7 ต.ค. 57
14:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1664. 
ม.เกษตรศาสตร์ จ.สกลนคร ขอเชิญส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน "วิชาการก้าวหน้า ภูมิปัญญาแห่งลุ่มน้ำโขง" ครั้งที่ 2 47 คนอ่าน
6 ต.ค. 57
10:27 น.
1665. 
ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกุลนคร ขอเชิญส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร์ นนทรีอีสาน "วิชาการก้าวหน้า ภูมิปัญญาลุ่ 37 คนอ่าน
6 ต.ค. 57
10:22 น.
1666. 
เรียนเชิญร่วมงานมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 60 คนอ่าน
3 ต.ค. 57
07:56 น.
นางสาววารุณี
1667. 
การเปิดรับทุนไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่1/2558 51 คนอ่าน
29 ก.ย. 57
16:08 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1668. 
คณะวิทยาการจัดการ มข. ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษและให้คำปรึกษาด้านการวิจัย 45 คนอ่าน
26 ก.ย. 57
15:34 น.
1669. 
ค่าจอดรถ 48 คนอ่าน
25 ก.ย. 57
15:33 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา
1670. 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ internet ของ มข. 48 คนอ่าน
25 ก.ย. 57
10:30 น.
นายปพนพัทร์
1671. 
Call for submission of paper to a special issue of international journal existed in ISI and SCOPUS 56 คนอ่าน
25 ก.ย. 57
10:01 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
1672. 
ขอแสดงความยินดีกับว่าที่คุณหมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 63 คนอ่าน
24 ก.ย. 57
16:45 น.
อาจารย์มงคล
1673. 
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2558 (วช) 1 ก.ย. – 10 ต.ค. 57 เท่านั้น 53 คนอ่าน
22 ก.ย. 57
16:15 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1674. 
เชิญร่วมฟังบรรยาย เรื่อง สะเต็มศึกษา : นวัตกรรมการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 โดย ดร.เขมวดี พงศานนท์ 44 คนอ่าน
22 ก.ย. 57
14:24 น.
อาจารย์เบญจมาภรณ์
1675. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร่างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ "ศิลปกากรวิจัยและสร้รงสรรค์ ครั้งที่ 8 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์" 45 คนอ่าน
22 ก.ย. 57
10:21 น.
1676. 
ขอเรียนเชิญอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษา 45 คนอ่าน
19 ก.ย. 57
10:44 น.
นางสาววารุณี
1677. 
รายชื่อนักกีฬาสาธิต 57 และSize ชุดแข่งขัน 64 คนอ่าน
18 ก.ย. 57
00:29 น.
อาจารย์พลัฎฐ์
1678. 
สมศ. ขอเชิญส่งแบบขอเสนอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 52 คนอ่าน
15 ก.ย. 57
15:39 น.
1679. 
สมศ. ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการนานาชาติ "การประกันคุณภาพการศึกษา" ประจำปี 2557 46 คนอ่าน
15 ก.ย. 57
15:30 น.
1680. 
"งานคืนสู่เหย้าชาวศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2557" 98 คนอ่าน
10 ก.ย. 57
09:18 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1681. 
ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี คณะแพทย์ศาสตร์ มข. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Pre-Congress Symposium 2014 50 คนอ่าน
9 ก.ย. 57
16:00 น.
1682. 
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเรื่อง Springer Author Workshop 2014 55 คนอ่าน
9 ก.ย. 57
15:51 น.
1683. 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เปิดรับบทคัดย่อและผลงานวิจัยด้านการเดินและจักรยาน เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการฯ 59 คนอ่าน
9 ก.ย. 57
15:47 น.
1684. 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกาศโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก เรื่อง การจัดสรรทุน คปก. รุ่น 17 38 คนอ่าน
9 ก.ย. 57
15:32 น.
1685. 
การเลื่อนสัมมนาวิชาการเลื่อน Springer Author Workshop 2014 49 คนอ่าน
5 ก.ย. 57
09:12 น.
นางสาวศิรินนาถ
1686. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมฟังคำชี้แจงการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุน ประเภทอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ 2559 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 46 คนอ่าน
4 ก.ย. 57
16:28 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1687. 
ค่ายคณิตศาสตร์ C – D MATH DAY ครั้งที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 76 คนอ่าน
3 ก.ย. 57
22:31 น.
อาจารย์สุนิสา
1688. 
กิจกรรม Open Class ครั้งที่ 11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 91 คนอ่าน
3 ก.ย. 57
22:12 น.
อาจารย์สุนิสา
1689. 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูล Scopus & ScienceDirect 49 คนอ่าน
2 ก.ย. 57
11:14 น.
นางสาวศิรินนาถ
1690. 
ขอความอนุเคราะห์ประเมินการบริการร้านค้าโรงอาหารคณะศึกษาศาสตร์ประจำปีการศึกษา2557 ครั้งที่ 1 41 คนอ่าน
30 ส.ค. 57
16:28 น.
นางสาวจรัสศรี
1691. 
แจ้งมติ การกำหนดแนวทางการดำเนินการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 109 คนอ่าน
29 ส.ค. 57
10:02 น.
นางสาวดรุวรรณ
1692. 
ซักซ้อมความเข้าใจการส่งเอกสารเบิกจ่ายภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2557 58 คนอ่าน
28 ส.ค. 57
09:15 น.
นางสาวจรัสศรี
1693. 
สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 53 คนอ่าน
27 ส.ค. 57
16:05 น.
1694. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนอุดหนุนวิจัยร่วม ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทยญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2558 52 คนอ่าน
27 ส.ค. 57
16:01 น.
1695. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 3rd ICADA 2014-SSIS 46 คนอ่าน
27 ส.ค. 57
15:58 น.
1696. 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น เรื่อง การเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความหรือผลงานทางการวิจัย 55 คนอ่าน
25 ส.ค. 57
15:45 น.
นางสาวศิรินนาถ
1697. 
ม.เกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 13 49 คนอ่าน
22 ส.ค. 57
10:00 น.
1698. 
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการภาวะผู้นำและบริหารการศึกษา 52 คนอ่าน
22 ส.ค. 57
09:57 น.
1699. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล เรื่อง "การเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความหรือผลงานทางการวิจัย" 42 คนอ่าน
22 ส.ค. 57
09:52 น.
1700. 
เรียนเชิญอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ทุกท่านเข้่ารวมกิจกรรม Big Cleanimg Day ปี 2557 63 คนอ่าน
21 ส.ค. 57
08:45 น.
นางสาววารุณี
1701. 
ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "มหากาพย์จำนำข้าวไทย ข้อเท็จจริง ปัญหา และอนาคต" 47 คนอ่าน
20 ส.ค. 57
14:52 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1702. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม/สัมมนาด้านการวิจัย ในหัวข้อ จำนำข้าวไทย ข้อเท็จจริง ปัญหา และอนาคต ในมุมมองของ ดร.อัมมาร สยามวาลา" 49 คนอ่าน
19 ส.ค. 57
14:09 น.
1703. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ The First International Conference on Complementary Therapy for Cancer and Diseases 1st CTCD) 45 คนอ่าน
19 ส.ค. 57
14:00 น.
1704. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ เรื่อง "มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการวิจัยทางการศึกษา : เส้นทางสู่การพัฒนาการวิจัยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 48 คนอ่าน
19 ส.ค. 57
13:55 น.
1705. 
ม.สุโขทัยธรรมธิราช ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมฤทธิบัตร 44 คนอ่าน
19 ส.ค. 57
13:49 น.
1706. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย และขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 43 คนอ่าน
19 ส.ค. 57
13:39 น.
1707. 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ 2559 53 คนอ่าน
19 ส.ค. 57
10:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1708. 
ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมฟังการประชาสัมพันธ์โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 46 คนอ่าน
16 ส.ค. 57
18:54 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1709. 
แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตที่ได้รับรางวัลเหรียญทองในระดับนานาชาติ 99 คนอ่าน
15 ส.ค. 57
14:30 น.
อาจารย์จันทร์จิรา
1710. 
ความเคลื่อนไหว ของ มข.สู่มหาวิทยาลัยในกำกับ(ออกนอกระบบฯ) 75 คนอ่าน
7 ส.ค. 57
12:22 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา
1711. 
ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจส่งต้นฉบับบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 61 คนอ่าน
6 ส.ค. 57
09:53 น.
1712. 
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งศาสตราจารย์ และเสวนาเรื่อง เตรียมตัวอย่างไรจึงจะได้เป็น ศ. 63 คนอ่าน
5 ส.ค. 57
21:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1713. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วม การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 54 คนอ่าน
4 ส.ค. 57
16:11 น.
1714. 
ม.เกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 45 คนอ่าน
4 ส.ค. 57
16:07 น.
1715. 
ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2557: geoinfotech 2014 43 คนอ่าน
4 ส.ค. 57
16:04 น.
1716. 
ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคด 40 คนอ่าน
4 ส.ค. 57
16:04 น.
1717. 
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมโครงการยกร่างคำขอสิทธิบัตร (การประดิษฐ์)/อนุสิทธิ์ 51 คนอ่าน
4 ส.ค. 57
16:00 น.
1718. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 (CASNIC 2014) วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 44 คนอ่าน
4 ส.ค. 57
15:57 น.
1719. 
ตัวเลขดังวันนี้ 6-7-8 65 คนอ่าน
31 ก.ค. 57
07:30 น.
นายทองสุข
1720. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่องเคล็ดลับการสอนแบบ STEM Education ด้วยระบบการวิศวกรรมศาสตร์ 54 คนอ่าน
30 ก.ค. 57
16:20 น.
1721. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการทัศนศึกษาเรียนรู้สู่โลกกว้าง STEM Education และ การศึกษาปฐมวัยของอเมริกา 52 คนอ่าน
30 ก.ค. 57
16:17 น.
1722. 
เรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Open Class ประจำภาคต้น 2557 63 คนอ่าน
30 ก.ค. 57
13:40 น.
อาจารย์ขนิษฐา
1723. 
ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2557 59 คนอ่าน
25 ก.ค. 57
11:16 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1724. 
ม.เทคโนโลีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติและนานาชาติ 44 คนอ่าน
24 ก.ค. 57
14:18 น.
1725. 
สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มข. แจ้งงดบริการรับ-ส่งเอกสารโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรม 45 คนอ่าน
24 ก.ค. 57
14:08 น.
1726. 
การเปิดรับทุนไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่6/2557 65 คนอ่าน
24 ก.ค. 57
10:43 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1727. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย (รอบ 2) ประจำปีงบประมาณ 2557 54 คนอ่าน
18 ก.ค. 57
16:08 น.
1728. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2557 55 คนอ่าน
16 ก.ค. 57
14:22 น.
1729. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2557 ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มข. 48 คนอ่าน
16 ก.ค. 57
14:19 น.
1730. 
คู่มือบันทึกภาระงานรายวันของบุคลากรสายสนับสนุน 70 คนอ่าน
10 ก.ค. 57
18:40 น.
นางสาวจรัสศรี
1731. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2557 ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์เสริมไอโอดีนเสริมไอคิว มข. ปี 2557-2561 60 คนอ่าน
10 ก.ค. 57
09:44 น.
1732. 
สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 68 คนอ่าน
9 ก.ค. 57
15:29 น.
1733. 
เชิญส่งบทความวิจัยร่วมนำเสนอใน The 1st Workshop on Emerging Pedagogies for Computer-based Learning ที่ประเทศญี่ปุ่น 93 คนอ่าน
7 ก.ค. 57
12:30 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
1734. 
เชิญส่งบทความวิจัยร่วมนำเสนอใน The 3rd Workshop on Application of Innovative Educational Technologies in STEM Education ที่ประเทศญี่ปุ่น 75 คนอ่าน
7 ก.ค. 57
12:29 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
1735. 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา หลักสูตร "การทำแบบสอบถามออนไลน์ (e-Questionnaire)" 49 คนอ่าน
7 ก.ค. 57
10:08 น.
1736. 
ขอเชิญนักวิจัยสมัครเข้ารับการพิจารณา เพื่อรับรางวัล 2014 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards 58 คนอ่าน
7 ก.ค. 57
10:02 น.
1737. 
ขอเชิญ ร่วมส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสร์ และศึกษาศาสตร์ 47 คนอ่าน
7 ก.ค. 57
09:52 น.
1738. 
สำนักงานบริการวิชาการฯ คณะแพทย์ มข. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "การจัดการความรู้: เรียนรู้สู่นวัตกรรม ประจำปี 2557" 50 คนอ่าน
7 ก.ค. 57
09:46 น.
1739. 
ขอเชิญเสนอผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ "DPU-Wuhan International Conference on Oriental Leadership" 51 คนอ่าน
7 ก.ค. 57
09:40 น.
1740. 
ผล admission 64 คนอ่าน
4 ก.ค. 57
16:11 น.
อาจารย์มงคล
1741. 
ตรวจสอบหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย แต่ละหมวดรายจ่ายด้วยแบบฟอร์ม Check list 74 คนอ่าน
3 ก.ค. 57
08:02 น.
นางสาวจรัสศรี
1742. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและส่งผลงานนำเสนอผลงานวิจัย หัวข้อ "Rice for the world" 46 คนอ่าน
1 ก.ค. 57
15:40 น.
1743. 
สกอ. ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยทางด้านอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ 56 คนอ่าน
27 มิ.ย. 57
16:20 น.
1744. 
ขอเชิญเข้าร่มอบรมการเพิ่มทักษะการจัดการสารสนเทศด้วยโปรแกรมการจัดการรบรรณานุกรม (Zotero) และมาตรฐานเอกสารดิจิทัลเพื่อการวิจัย 52 คนอ่าน
23 มิ.ย. 57
14:03 น.
นางสาวศิรินนาถ
1745. 
สาธิตมข. ประถม (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรม English Camp for D-F 75 คนอ่าน
23 มิ.ย. 57
09:07 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1746. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญชมงาน "IP Innovation and Technology Expo - IPITEx. 2014" 61 คนอ่าน
20 มิ.ย. 57
16:19 น.
1747. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014) 47 คนอ่าน
20 มิ.ย. 57
16:13 น.
1748. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในงาน "มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014) 40 คนอ่าน
20 มิ.ย. 57
16:13 น.
1749. 
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย ม.มหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ภาษาและวัฒนธรรม 2557 เรื่อง "วัฒนธรรมสมัยนิยม" 46 คนอ่าน
20 มิ.ย. 57
16:05 น.
1750. 
คณะวิทยาการจัดการ มข. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ หัวข้อ Survival Analysis 54 คนอ่าน
18 มิ.ย. 57
11:09 น.
1751. 
คณะวิทยาการจัดการ ม.ศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมสำหรับการสอนภาษา 46 คนอ่าน
18 มิ.ย. 57
11:04 น.
1752. 
สถาบันสันติศึกษา มข. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านการศึกษาสันติศึกษาและการจัดการความขัดแย้ง ครั้งที่ 1 50 คนอ่าน
18 มิ.ย. 57
11:01 น.
1753. 
กรมสุขภาพจิต ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 13 49 คนอ่าน
18 มิ.ย. 57
10:57 น.
1754. 
สำนักงานสนับสนุนการวิจัย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมประจำปี "นักวิจัยรุ่นใหม่..พบ..เมธีวิจัยอาวุโส สกว." ครั้งที่ 14 57 คนอ่าน
18 มิ.ย. 57
10:50 น.
1755. 
สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ประจำปี พ.ศ. 2557 41 คนอ่าน
18 มิ.ย. 57
10:28 น.
1756. 
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มข.ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกร โครงการ "ยกร่างคำขอสิทธิบัตร (การประดิษฐ์) / อนุสิทธิ์ 45 คนอ่าน
18 มิ.ย. 57
10:23 น.
1757. 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2558 58 คนอ่าน
13 มิ.ย. 57
14:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1758. 
วช. ขอเชิญเสนอผานประเภทรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์ (ระดับ ป.โท และ ป.เอก) เพื่อขอรับรางวัลด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2557 55 คนอ่าน
11 มิ.ย. 57
10:33 น.
1759. 
กองบริหารงานวิจัย มข. ขอเชิญเข้าร่วมงานและส่งผลงานนำเสนองานวิจัย 64 คนอ่าน
11 มิ.ย. 57
10:33 น.
1760. 
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Asia GIS 2014 56 คนอ่าน
11 มิ.ย. 57
10:15 น.
1761. 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ศิลปากร ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อคัดเลือกตีพิมพ์ในวารสารศิลปากร 46 คนอ่าน
11 มิ.ย. 57
10:05 น.
1762. 
ประมวลภาพจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2558 และ OD ประจำปี 2557 103 คนอ่าน
9 มิ.ย. 57
10:59 น.
นายวทัญญู
1763. 
ประชาสัมพันธ์ web งานคลังและพัสดุ 55 คนอ่าน
8 มิ.ย. 57
19:01 น.
นางสาวจรัสศรี
1764. 
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนไปนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 5_2557 78 คนอ่าน
27 พ.ค. 57
16:39 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1765. 
STOP 23-25 MAY 2014 117 คนอ่าน
23 พ.ค. 57
00:05 น.
อาจารย์รัชพล
1766. 
ขอเชิญบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม การสภาข้าราชการฯ “เยี่ยม พบปะและรับฟังข้อคิดเห็นจากบุคลากร” 60 คนอ่าน
22 พ.ค. 57
09:47 น.
นายวทัญญู
1767. 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยของนักงิจัยรุ่นใหม่ สาขามนุษยศาสตร์ สังคม 69 คนอ่าน
21 พ.ค. 57
10:52 น.
1768. 
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2014 65 คนอ่าน
21 พ.ค. 57
10:44 น.
1769. 
ขอเชิญประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 "ประชากรและสังคม 2557" เรื่อง การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม 49 คนอ่าน
21 พ.ค. 57
10:41 น.
1770. 
ขอเชิญเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมแสดงนิทรรศการในงาน "สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน" 40 คนอ่าน
21 พ.ค. 57
10:39 น.
1771. 
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดงาน "มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม เทคโนโลยี" เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ (IP Innovation and Technology Expo-IPITEx 55 คนอ่าน
21 พ.ค. 57
10:38 น.
1772. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) งาน "IP Innovation and Technology Expo 2014" 43 คนอ่าน
21 พ.ค. 57
10:22 น.
1773. 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ The 3th ICADA 2014-SSIS 52 คนอ่าน
19 พ.ค. 57
16:12 น.
1774. 
ม.ราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 51 คนอ่าน
19 พ.ค. 57
16:08 น.
1775. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1 เรื่อง "การวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน" 68 คนอ่าน
6 พ.ค. 57
09:03 น.
1776. 
ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจ้งกรอบการวิจัยการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของ สกว. 83 คนอ่าน
2 พ.ค. 57
08:34 น.
1777. 
สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 61 คนอ่าน
29 เม.ย. 57
11:04 น.
1778. 
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "เทคนิคการสร้างเครื่องมือเพื่อการรวบรวมข้อมูลและสถิติที่ใชเ้ในการวิเคราะห์ข้อมูล" ตามโครงการพัฒนาวิจัยสถาบั 61 คนอ่าน
28 เม.ย. 57
15:42 น.
1779. 
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและร่วมส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสอนในการประชุมวิชาการด้านอีเลิร์นนิง ปี 2557 The fifth TUC Intemational E-learning Conference 2014 61 คนอ่าน
28 เม.ย. 57
15:11 น.
1780. 
ขอเชิญชวนนำเสนอผลงานวิจัย และประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Education: Achieving Excellence in Innovation 67 คนอ่าน
28 เม.ย. 57
15:10 น.
1781. 
ม.ธุรกิจบัณฑิต ขอเชิญเสนอผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 48 คนอ่าน
28 เม.ย. 57
15:02 น.
1782. 
ขอแสดงความยินดีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนใหม่ 140 คนอ่าน
23 เม.ย. 57
10:27 น.
นางสาวแสงทอง
1783. 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียน 56 คนอ่าน
23 เม.ย. 57
09:27 น.
1784. 
สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 52 คนอ่าน
23 เม.ย. 57
09:20 น.
1785. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2557 ครั้งที่ 3 53 คนอ่าน
23 เม.ย. 57
09:15 น.
1786. 
บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมมนาเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "ดนตรี กีฬา งานอดีเรก สามารถใช้วิเคราะห์ทักษะความสามารถในการทำงานได้หรือไม่? 53 คนอ่าน
23 เม.ย. 57
09:08 น.
1787. 
เหรียญทองคณิตศาสตร์ สสวท. 62 คนอ่าน
22 เม.ย. 57
21:33 น.
อาจารย์วุฒิชัย
1788. 
รางวัลการแข่งขันวิชาการนานาชาติ 46 คนอ่าน
22 เม.ย. 57
21:22 น.
อาจารย์วุฒิชัย
1789. 
คนเก่งของเรา-สอบ O-net 42 คนอ่าน
22 เม.ย. 57
21:20 น.
อาจารย์วุฒิชัย
1790. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมอุดมศึกษาไทย (Thai Higher Education Expo & Conference 2014 : THIC 2014) 45 คนอ่าน
22 เม.ย. 57
10:42 น.
1791. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมบุคลากรด้านการจัดการความรู้จากงานวิจัย เพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2557 41 คนอ่าน
21 เม.ย. 57
09:34 น.
1792. 
ประมวลภาพงานสงกรานต์ 10-11 เมษายน 2557 87 คนอ่าน
17 เม.ย. 57
14:53 น.
นายวทัญญู
1793. 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ระดับอนุบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2557 91 คนอ่าน
12 เม.ย. 57
20:58 น.
อาจารย์รัชพล
1794. 
ทำบุญเนื่องในวันสงกรานต์ 58 คนอ่าน
11 เม.ย. 57
18:34 น.
นางสาวจรัสศรี
1795. 
สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ทางวิชาการประจำปี 2557 66 คนอ่าน
11 เม.ย. 57
13:11 น.
1796. 
เชิญร่วมงานสัมนาวิชาการเปิดโลกออทิสติกครั้งที่ 8 54 คนอ่าน
9 เม.ย. 57
09:51 น.
อาจารย์ฤกษ์
1797. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฏร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 10 50 คนอ่าน
8 เม.ย. 57
14:50 น.
1798. 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ระดับอนุบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2557 308 คนอ่าน
4 เม.ย. 57
09:46 น.
นางจุลาวัลย์
1799. 
WSU USA 5-7 เมย 57 117 คนอ่าน
3 เม.ย. 57
22:09 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ
1800. 
ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนา กรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2557 46 คนอ่าน
3 เม.ย. 57
15:10 น.
1801. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญจัดทำข้อเสนอการวิจัยเพื่อการจัดการความรู้วิจัย ประจำปี 2557 51 คนอ่าน
3 เม.ย. 57
15:03 น.
1802. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2557 48 คนอ่าน
2 เม.ย. 57
15:16 น.
1803. 
O-NET เต็ม 100 คะแนน 67 คนอ่าน
28 มี.ค. 57
17:20 น.
อาจารย์มงคล
1804. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชการ สำนักวิทยทรัพยากร ปี 2557 เรื่อง การเชื่อมโยงความรู้: ห้องสมุด สื่อใหม่ และเทคโนโลยี 42 คนอ่าน
28 มี.ค. 57
15:35 น.
1805. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอทางวิชาการประชุมแห่ชาติ ครั้งที่ 3 53 คนอ่าน
28 มี.ค. 57
15:31 น.
1806. 
ประชาสัมพันธ์ การพิจารณาการรับรองโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 47 คนอ่าน
28 มี.ค. 57
13:44 น.
1807. 
ม.บูรพา ขยายเวลาการส่งบทคัดย่อในการนำเนอผลงานประชุมวิชาการฯ "The 5th International Conference in Sport and Exercise Science" 53 คนอ่าน
27 มี.ค. 57
16:16 น.
1808. 
ขอเชิญส่งอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในสังกัด เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop : "Managing Large and Mixed Ability EFL Classe 136 คนอ่าน
21 มี.ค. 57
13:44 น.
1809. 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ระดับชาติ สาขาวิชาการศึกษาและสาขาที่เกี่ยวข้อง ปี พ.ศ. 2557 51 คนอ่าน
21 มี.ค. 57
13:39 น.
1810. 
ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2557 และ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2558 57 คนอ่าน
17 มี.ค. 57
16:13 น.
1811. 
เชิญคณาจารย์ สมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ ประจำปี 2557 318 คนอ่าน
17 มี.ค. 57
13:16 น.
1812. 
มหาวิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "การสอนแบบก้าวหน้าในระดับอุดมศึกษา" 47 คนอ่าน
13 มี.ค. 57
13:52 น.
1813. 
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนไปนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 4_2557 69 คนอ่าน
12 มี.ค. 57
09:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1814. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา “เรียนรู้ เข้าใจ ให้ความช่วยเหลือ” นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ (LD, ADHD, ASD GIFTED) ในโรงเรียนปกติ 73 คนอ่าน
4 มี.ค. 57
10:28 น.
นางจุลาวัลย์
1815. 
ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ JSA-ASEAN ครั้งที่ 4 93 คนอ่าน
28 ก.พ. 57
14:01 น.
1816. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่าม Participatory Action Research: (PAR) 66 คนอ่าน
25 ก.พ. 57
15:43 น.
1817. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2557 เรื่อง "พัฒนาบริหารศาสตร์ในบริบทอาเซียน" 63 คนอ่าน
25 ก.พ. 57
15:39 น.
1818. 
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจ ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ในงานประชุมวิขาการระดับชาติ "ศึกษาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 1 83 คนอ่าน
20 ก.พ. 57
15:20 น.
1819. 
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัล "ผู้ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556" 223 คนอ่าน
20 ก.พ. 57
10:57 น.
นางสาววาศิณี
1820. 
เชิญร่วมชม เชียร์ และเป็นเกียรติในงานแข่งขันกีฬา "ออทิสติกเกมส์ ครั้งที่ 6" 64 คนอ่าน
18 ก.พ. 57
09:43 น.
อาจารย์ฤกษ์
1821. 
ทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา 63 คนอ่าน
13 ก.พ. 57
20:22 น.
นางสาวจรัสศรี
1822. 
กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 72 คนอ่าน
13 ก.พ. 57
08:57 น.
นางสาวดรุวรรณ
1823. 
จิตสาธารณะยูนิทเอฟ 64 คนอ่าน
13 ก.พ. 57
04:57 น.
อาจารย์นุชนาฎ
1824. 
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 53 คนอ่าน
10 ก.พ. 57
16:06 น.
1825. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4 59 คนอ่าน
10 ก.พ. 57
16:00 น.
1826. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง งานวิจัยทางการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 4 "กลยุทธ์ร่วมสมัยกับงานวิจัยเพื่อเด็กพิเศษ" 57 คนอ่าน
10 ก.พ. 57
15:57 น.
1827. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารกิจการสาธารณะครั้งที่ 2 เรื่อง "ชุมชนท้องถิ่น: พลังการปฏิรูปแห่งประเทศไทย" 45 คนอ่าน
10 ก.พ. 57
15:50 น.
1828. 
ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านความมั่นคงศึกษา ครั้งที่ 1 44 คนอ่าน
10 ก.พ. 57
15:33 น.
1829. 
ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติในการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยและแนวปฏิบัติในการดำเนินการวิจัย ร่วมกับภาคเอกชน 50 คนอ่าน
6 ก.พ. 57
15:26 น.
1830. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "การวิจัยเชิงคุณภาพ" และ "การสังเคราะห์งานด้วยเทคนิค Meta Analysis และ Meta Ethnography" 62 คนอ่าน
5 ก.พ. 57
13:36 น.
1831. 
ขอเชิญเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 62 คนอ่าน
5 ก.พ. 57
13:36 น.
1832. 
ประชาสัมพันธ์ทุนไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 3_57 73 คนอ่าน
29 ม.ค. 57
16:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1833. 
ม.สงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง Education and Leadership in Glocalization: What does "think globally, act locally" me 58 คนอ่าน
29 ม.ค. 57
14:46 น.
1834. 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ขอเชิญเช้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 62 คนอ่าน
27 ม.ค. 57
13:05 น.
1835. 
ศูนย์วิจัยออทิสติก เปิดรับสมัครนักเรียนระดับอนุบาล 75 คนอ่าน
27 ม.ค. 57
08:16 น.
อาจารย์ฤกษ์
1836. 
ภาพ Biking English Camp Unit D (เพิ่มเติม) 60 คนอ่าน
26 ม.ค. 57
00:00 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1837. 
กิจกรรม Biking English Camp Unit D สาธิตมข. ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 57 คนอ่าน
26 ม.ค. 57
15:24 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1838. 
ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากรส่งข้อเสนอโครงการด้านการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประวัน เพื่อรับทุนประจำปี 2557 ในโครงการการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไ 59 คนอ่าน
21 ม.ค. 57
13:27 น.
1839. 
สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม ม.ธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิในการทำงาน 57 คนอ่าน
21 ม.ค. 57
13:01 น.
1840. 
สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม ม.ธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิในการทำงาน 53 คนอ่าน
21 ม.ค. 57
12:50 น.
1841. 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏสุราษฏร์ธานี ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัย 62 คนอ่าน
21 ม.ค. 57
08:55 น.
1842. 
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก) (มอดินแดง) 69 คนอ่าน
20 ม.ค. 57
12:45 น.
1843. 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 170 คนอ่าน
16 ม.ค. 57
13:15 น.
นางสาวดรุวรรณ
1844. 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายชื่อนักวิจัยและผลงานวิจัย 118 คนอ่าน
15 ม.ค. 57
14:45 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1845. 
ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา หัวข้อ “How to Publish Research Paper in Journals” 151 คนอ่าน
11 ม.ค. 57
18:19 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1846. 
ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "แนวทางในการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปี 2557 51 คนอ่าน
10 ม.ค. 57
09:22 น.
1847. 
กองบริหารงานวิจัย มข. ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสาร พ.ศ. 2556 116 คนอ่าน
9 ม.ค. 57
14:03 น.
1848. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการนานาชาติ เรื่อง "Conducting Cross-Cultural, Cross-National Research in International Settings" 66 คนอ่าน
6 ม.ค. 57
13:08 น.
1849. 
กองบริหารงานวิจัย มข. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 หัวข้อ "Rethink: social develop 56 คนอ่าน
25 ธ.ค. 56
16:06 น.
1850. 
ม.สงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 3 เรื่อง Education and Leadership in Glocalization: What does "think globally, act l 64 คนอ่าน
25 ธ.ค. 56
16:02 น.
1851. 
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ประกาศรับสมัครข้อโครงการสนันสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2557 65 คนอ่าน
25 ธ.ค. 56
15:49 น.
1852. 
สกว. ประกาศรับสมัครทุนพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ปีงบประมาณ 2557 66 คนอ่าน
20 ธ.ค. 56
15:58 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1853. 
ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษเรื่อง University ranking, rating How to achieve the goal? 66 คนอ่าน
19 ธ.ค. 56
10:08 น.
1854. 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 69 คนอ่าน
18 ธ.ค. 56
16:02 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1855. 
ม.บูรพา ขอเชิญร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการนานาขาติด้านการวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ครั้งที่ 5 98 คนอ่าน
18 ธ.ค. 56
10:36 น.
1856. 
สำนักวิทยาบริการ มข. ขอเลื่อนการอบรมการใช้ประโยชน์ E-book Elsevier 50 คนอ่าน
18 ธ.ค. 56
10:27 น.
1857. 
สำนักวิทยบริการ มข. ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาเข้าร่วมการอบรม เรื่อง "การใช้ประโยชน์ E-Book Elsevier" 61 คนอ่าน
12 ธ.ค. 56
08:48 น.
1858. 
สภาวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาเรื่อง "มโนทัศน์ที่คาดเคลื่อนในการวิจัยการศึกษา" 68 คนอ่าน
11 ธ.ค. 56
15:26 น.
1859. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด "บูรณาการงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สู่ประชาคมอาเซียน" 52 คนอ่าน
11 ธ.ค. 56
15:17 น.
1860. 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและร่วมประชุมในการประชุมวิชาการ การบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 9 "การบริหารจัดการข้ามวัฒนธรรม" 59 คนอ่าน
11 ธ.ค. 56
11:13 น.
1861. 
สถาบันภาษาฯ ม.มหิดล ขอเชิญส่งบทคัดย่อทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ ภาษาและวัฒนธรรม 2557 เรื่อง "วัฒนธรรมสมัยนิยม" 54 คนอ่าน
11 ธ.ค. 56
11:09 น.
1862. 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิต มข. ศศ 180 คนอ่าน
10 ธ.ค. 56
11:42 น.
อาจารย์มงคล
1863. 
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มข. ขอเชิญชวนส่งผลงานแนวทางปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ประกวดในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 54 คนอ่าน
6 ธ.ค. 56
13:15 น.
1864. 
ขอเชิญส่งบทความเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2557 50 คนอ่าน
6 ธ.ค. 56
13:10 น.
1865. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10 55 คนอ่าน
4 ธ.ค. 56
14:22 น.
1866. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ ลงตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 67 คนอ่าน
4 ธ.ค. 56
14:17 น.
1867. 
นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา รับรางวัลประกวดบทความ โครงการ บัณฑิตไทยไม่โกง จาก สกอ. 73 คนอ่าน
2 ธ.ค. 56
10:32 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
1868. 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานนำเสนอในการสัมมนาทางวิชาการ 64 คนอ่าน
29 พ.ย. 56
16:00 น.
1869. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2556: geoinfotech 2013 52 คนอ่าน
29 พ.ย. 56
15:53 น.
1870. 
คณะวิทยาการจัดการ มข. ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านการท่องเที่ยว ด้านการบริการและด้านธุรกิจ ประจำปี 2557 56 คนอ่าน
25 พ.ย. 56
11:06 น.
1871. 
คณะวิทยาการจัดการ มข. ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านการท่องเที่ยว ด้านการบริการและด้านธุรกิจ ประจำปี 2557 50 คนอ่าน
25 พ.ย. 56
11:02 น.
1872. 
กองบริหารงานวิจัย ขอเชิญส่งต้นฉบับบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน 55 คนอ่าน
25 พ.ย. 56
10:57 น.
1873. 
ยูนิทเอทัศนศึกษาศูนย์หม่อนไหม 74 คนอ่าน
23 พ.ย. 56
20:31 น.
อาจารย์วุฒิชัย
1874. 
กิจกรรมค่ายดูดาวครั้งที่ 18 74 คนอ่าน
21 พ.ย. 56
09:09 น.
อาจารย์วุฒิชัย
1875. 
แชมป์คาราเต้-โด 118 คนอ่าน
21 พ.ย. 56
09:08 น.
อาจารย์วุฒิชัย
1876. 
สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ขอเชิญเป็นเครือข่ายงานวิจัยนวัตกรรมสังคม และเชิญชวนคัดเลือกส่งผลงานวิจัยวิจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม 110 คนอ่าน
20 พ.ย. 56
14:24 น.
1877. 
นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาได้รับรางวัลประกวดบทความ"บัณฑิตไทยไม่โกง" ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 56 คนอ่าน
20 พ.ย. 56
14:22 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
1878. 
ขอแสดงความยินดีกับว่าที่คุณหมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 133 คนอ่าน
19 พ.ย. 56
16:42 น.
อาจารย์มงคล
1879. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงงานสายวิชาการ 150 คนอ่าน
18 พ.ย. 56
15:46 น.
นายวทัญญู
1880. 
รางวัลการประกวดโครงงานนักเรียน ComED Open House ครั้งที่ 1 ... 56 คนอ่าน
15 พ.ย. 56
20:44 น.
อาจารย์วุฒิชัย
1881. 
การตรวจประเมินกิจกรรมโครงการโรงเรียนธนาคาร 70 คนอ่าน
15 พ.ย. 56
20:40 น.
อาจารย์วุฒิชัย
1882. 
ฑูตญี่ปุ่นเยี่ยมชมโรงเรียนสาธิต ฯ ประถม 71 คนอ่าน
15 พ.ย. 56
20:37 น.
อาจารย์วุฒิชัย
1883. 
ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการ 172 คนอ่าน
13 พ.ย. 56
09:19 น.
นางสาวแสงทอง
1884. 
นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาสร้างชื่อเสียงให้กับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 86 คนอ่าน
8 พ.ย. 56
11:05 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
1885. 
สาธิตประถมศึกษาศาสตร์จัดกิจกรรมวันออมแห่งชาติ 101 คนอ่าน
7 พ.ย. 56
17:24 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรีวรรณ
1886. 
คณะฑูตจากญี่ปุ่นเยี่ยมชม ห้องเรียน วมว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 86 คนอ่าน
7 พ.ย. 56
09:41 น.
อาจารย์นนท์
1887. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ในระดับนานาชาติโดยผู้เชี่ยวชาญชาวต่าง ประเทศ 88 คนอ่าน
7 พ.ย. 56
08:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1888. 
สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มข. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขอรับจริยธรรมออนไลน์ผ่านระบบ Submission online 63 คนอ่าน
6 พ.ย. 56
11:10 น.
1889. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้โลกมีสันติสุข 61 คนอ่าน
5 พ.ย. 56
15:21 น.
1890. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง ระบบการยื่นขอทุนวิจัยจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ 62 คนอ่าน
5 พ.ย. 56
15:16 น.
1891. 
ขอเชิญเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) 52 คนอ่าน
5 พ.ย. 56
14:59 น.
1892. 
ขยายเวลาส่งผลงานวิจัยดีเด่น เนื่องในโอกาสมข. ครบรอบ 50 ปี 64 คนอ่าน
2 พ.ย. 56
14:22 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1893. 
ขอเชิญส่งบทความต้นฉบับเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการคุณธรรมความดี 71 คนอ่าน
29 ต.ค. 56
13:44 น.
1894. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฎสุราษฏ์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9 73 คนอ่าน
24 ต.ค. 56
15:14 น.
1895. 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 67 คนอ่าน
24 ต.ค. 56
15:12 น.
1896. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการ "สกว.พบประชาคมวิจัย ร่วมก้าวไปสู่ทศวรรษที่ 3" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 73 คนอ่าน
24 ต.ค. 56
09:54 น.
1897. 
จดหมายข่าวชมรมผู้เกษียณฯ เดือนตุลาคม 2556 140 คนอ่าน
24 ต.ค. 56
09:56 น.
นางสาววาศิณี
1898. 
ประชาสัมพันธ์การใช้ไฟฟ้าประจำปีงบประมาณ 2556 64 คนอ่าน
22 ต.ค. 56
15:59 น.
นางอรวรรณ
1899. 
ขอความร่วมมือประเมินแบบสอถาม สภาพแวดล้อมการจัดการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์ 56 คนอ่าน
22 ต.ค. 56
09:28 น.
นางสาววารุณี
1900. 
หลักเกณฑ์และวิธีการปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของบุคลากร 116 คนอ่าน
17 ต.ค. 56
09:16 น.
นางสาวดรุวรรณ
1901. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยโดยใช้โปรแกรม LISREL ในการวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับคณาจารย์ ระดับบัณฑิตศึกษา 77 คนอ่าน
16 ต.ค. 56
13:53 น.
1902. 
ขอเชิญประชุมสัมมนาวิชาการการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้ง 2 107 คนอ่าน
9 ต.ค. 56
16:21 น.
1903. 
ขอเชิญเข้าร่วมประสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง "Doing Research in Applied Linguistics 2 และ ILA" 98 คนอ่าน
9 ต.ค. 56
15:59 น.
1904. 
ขอความร่วมมือประเมินโรงอาหารคณะศึกษาศาสตร์ (มุมซ้ายล่าง e-office) 101 คนอ่าน
7 ต.ค. 56
20:05 น.
นางสาวจรัสศรี
1905. 
แสดงความยินดีกับบ้านใหม่ของแม่บ้านนางนงคราญ สุขยอด 149 คนอ่าน
4 ต.ค. 56
09:43 น.
นางสาวจรัสศรี
1906. 
คณะวิทยาการจัดการ มข.ขอเชิญเช้าร่วมสัมมนา โครงการนักวิจัยพบผู้เชี่ยวชาญ ครั้งที่ 2 85 คนอ่าน
26 ก.ย. 56
08:57 น.
1907. 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญเสนอผลงานวิชาและร่วมประชุมวิชาการ ครั่้งที่ 9 "การบริหารจัดการข้ามวัฒนธรรม" 72 คนอ่าน
24 ก.ย. 56
10:58 น.
1908. 
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Applied Science, Technology and Management 2014 (ASTeM 2014) 80 คนอ่าน
24 ก.ย. 56
10:54 น.
1909. 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิชาการร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ "International Conference of Business and Ind 80 คนอ่าน
24 ก.ย. 56
10:52 น.
1910. 
ฝ่ายวิจัย มข. ประชาสัมพันธ์การให้ทุนไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศงวดที่ 1/2557 85 คนอ่าน
24 ก.ย. 56
10:47 น.
1911. 
แจ้งการขอยกเลิกการไม่จ่ายกระเเสไฟฟ้าเป็นการชั้วคราว ในวันที่ 21 กันยายน 2556 ณ บริเวณคณะศึกษาศาสตร์ 79 คนอ่าน
22 ก.ย. 56
11:55 น.
นางสาววารุณี
1912. 
เรียนผู้รับผิดชอบประกาศเรื่อง งดจ่ายกระแสไฟฟ้าวันที่ 21 กันยา 166 คนอ่าน
21 ก.ย. 56
13:56 น.
รองศาสตราจารย์ลัดดา
1913. 
ขออภัยโทรสารคณะ หมายเลจ 0-4334-3454 ขัดข้อง ขอใช้หมายเลข 0-4320-2853แทน 84 คนอ่าน
19 ก.ย. 56
16:35 น.
นางสาววารุณี
1914. 
แจ้งการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงสูง ณ บริเวณคณะศึกษาศาสตร์ 113 คนอ่าน
19 ก.ย. 56
16:33 น.
นางสาววารุณี
1915. 
เชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับ ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง เกี่ยวกับการดูแลให้ความช่วยเหลือเด็กที่พัฒนาการล่าช้า 111 คนอ่าน
19 ก.ย. 56
09:45 น.
อาจารย์ฤกษ์
1916. 
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2556 เรื่อง "Moving towards the center of excellence in ASEAN 110 คนอ่าน
18 ก.ย. 56
15:21 น.
1917. 
ม. เกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการนานาชาติ The 4th ERT Symposium 84 คนอ่าน
18 ก.ย. 56
15:19 น.
1918. 
เชิญร่วมงานทอดผ้าป่าสาธิตสามัคคี วันที่ 20 กันยายน 2556 ณ โรงอาหารสาธิตฯ(มอดินแดง) 65 คนอ่าน
17 ก.ย. 56
11:15 น.
อาจารย์นภาพรรณ
1919. 
สาธิตฯมอดนแดง (ประถม ) ทอดกฐินประจำปี ๒๕๕๖ 88 คนอ่าน
11 ก.ย. 56
13:54 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตรี
1920. 
คณะพยาบาลศาสตร์ มข. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งบทคัดย่อเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ 81 คนอ่าน
10 ก.ย. 56
15:34 น.
1921. 
Open Class สาธิตประถม ศศ. 4 ก.ย. 2556 156 คนอ่าน
9 ก.ย. 56
16:51 น.
อาจารย์ขนิษฐา
1922. 
คณะวิทยาการจัดการ มข. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้เครื่องมือวิจัย "Mixed Method" 93 คนอ่าน
9 ก.ย. 56
14:06 น.
1923. 
ขอเรียนเชิญแสดงนิทรรศการในงาน EDUCA 2013 งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 6 94 คนอ่าน
9 ก.ย. 56
13:59 น.
1924. 
ฝ่ายวิชาการ สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2557 105 คนอ่าน
4 ก.ย. 56
11:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1925. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตฯ ทุกท่านฟังบรรบายหัวข้อ“How to write a manuscript?: Aspects and at 125 คนอ่าน
4 ก.ย. 56
09:09 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1926. 
สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มข. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ "ข้อพึงระวังสำหรับอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษากับคดีทางปกครอง" 98 คนอ่าน
3 ก.ย. 56
16:25 น.
1927. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557 111 คนอ่าน
3 ก.ย. 56
16:20 น.
1928. 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย: แจ้งผลการให้ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 15 66 คนอ่าน
3 ก.ย. 56
16:10 น.
1929. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงรายละเอียดข้อกำหนดและการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557 68 คนอ่าน
3 ก.ย. 56
16:05 น.
1930. 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 98 คนอ่าน
2 ก.ย. 56
08:34 น.
นางสาวดรุวรรณ
1931. 
ประกาศหลักเกณฑ์การขอและพิจารณาทุนวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป (1016_55) 72 คนอ่าน
31 ส.ค. 56
16:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1932. 
วช. ขอเชิญนำผลงานประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการและเข้าร่วมประกวดผลงานในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2557 66 คนอ่าน
30 ส.ค. 56
14:00 น.
1933. 
คณะวิทยาการจัดการ มข. ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านการท่องเที่่ยว ด้านการบริหารอละด้านธุรกิจ ประจำปี 2557 61 คนอ่าน
30 ส.ค. 56
13:51 น.
1934. 
จดหมายข่าว รร.สาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก) ปีที่1 ฉบับที่2 76 คนอ่าน
30 ส.ค. 56
10:44 น.
อาจารย์ฤกษ์
1935. 
ข่าวชมรมผู้เกษียณ ศศ.มข. เดือนกันยายน 2556 71 คนอ่าน
29 ส.ค. 56
14:22 น.
นางสาววาศิณี
1936. 
"งานคืนสู่เหย้าชาวศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2556" 100 คนอ่าน
28 ส.ค. 56
21:25 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1937. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการชี้แจงและเตรียมความพร้อมการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจาก สกว. ประจำปีงบประมาณ 2557 102 คนอ่าน
28 ส.ค. 56
09:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1938. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมฟังการชี้แจงและเตรียมความพร้อมการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยจาก มข. ปีงบประมาณ 2558 (ทุนอุดหนุนทั่วไป) 75 คนอ่าน
28 ส.ค. 56
09:20 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1939. 
สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มข. ขอเชิญส่งงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ ICQA 2013 60 คนอ่าน
27 ส.ค. 56
14:25 น.
1940. 
The 26th Ars Longa Vita Brevis 62 คนอ่าน
27 ส.ค. 56
12:11 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1941. 
ขอเชิญประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมนานาชาติ เรื่อง "Conducting Cross-Cultural, Cross-National Research in International Settings" 69 คนอ่าน
26 ส.ค. 56
16:17 น.
1942. 
ไฟล์ภาพ PD 80 คนอ่าน
26 ส.ค. 56
13:24 น.
นายวทัญญู
1943. 
ขอเชิญส่งงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ ICQA 2013 70 คนอ่าน
26 ส.ค. 56
11:24 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1944. 
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ฯ ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจวัย ประจำปี 25 54 คนอ่าน
26 ส.ค. 56
11:10 น.
1945. 
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 6/2556 66 คนอ่าน
26 ส.ค. 56
11:06 น.
1946. 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 52 64 คนอ่าน
26 ส.ค. 56
10:58 น.
1947. 
ภาพกิจกรรม English Camp for A-C ASEAN (เพิ่มเติม) 84 คนอ่าน
26 ส.ค. 56
09:45 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1948. 
สาธิตประถม (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรม English Camp for A-C ASEAN วันที่ 24 สิงหาคม 56 84 คนอ่าน
26 ส.ค. 56
09:37 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1949. 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย สกว. 2557 67 คนอ่าน
23 ส.ค. 56
20:43 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1950. 
คณะวิทยาการจัดการ มข. ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน ครั้งที่ 7 62 คนอ่าน
19 ส.ค. 56
15:23 น.
1951. 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการสำหรับทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557 71 คนอ่าน
19 ส.ค. 56
15:21 น.
1952. 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ศิลปากร ขอเชิญส่งผลงานสร้างสรรค์เข้าประกวดเพื่อรับรางวัล "นริศรานุวัดติวงศ์" 63 คนอ่าน
19 ส.ค. 56
10:14 น.
1953. 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ KKU-IENC 2014 75 คนอ่าน
16 ส.ค. 56
11:07 น.
1954. 
ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการเพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2556 70 คนอ่าน
16 ส.ค. 56
11:04 น.
1955. 
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และเครือข่ายนวัตกรรมอุดมศึกษา ประจำปี 2556 (ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 73 คนอ่าน
9 ส.ค. 56
16:14 น.
1956. 
ขอเรียนเชิญร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ - วิจัยและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ และนานาชาติ 89 คนอ่าน
9 ส.ค. 56
16:08 น.
1957. 
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมมุ่งเป้า (ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา อ้อย และ ปาล์มน้ำมัน) ประจำปี 2556 64 คนอ่าน
9 ส.ค. 56
16:05 น.
1958. 
ขอเรียนเชิญสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การฝึกเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ" & "การวิจัยเชิงคุณภาพ" 76 คนอ่าน
9 ส.ค. 56
11:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1959. 
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมในความสามารถของนักเรียน สาธิต มข. ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 71 คนอ่าน
8 ส.ค. 56
16:01 น.
อาจารย์มงคล
1960. 
ผลการแข่งขัน Science Show ของนักเรียน สาธิต มข. ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 66 คนอ่าน
8 ส.ค. 56
15:53 น.
อาจารย์มงคล
1961. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ SiPA Young Talent 2013 64 คนอ่าน
6 ส.ค. 56
14:28 น.
1962. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประชุม/สัมมนางานมหกรรมงานวิจัยแห่งขาติ 2556 (Thailand Research Expo 2013) 102 คนอ่าน
6 ส.ค. 56
14:20 น.
1963. 
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ ม.ธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนเขียนบทความและส่งบทความเข้าร่วมประกวด 109 คนอ่าน
6 ส.ค. 56
14:19 น.
1964. 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ทุนอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558 149 คนอ่าน
2 ส.ค. 56
09:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1965. 
ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556" (Thailand Research Expo 2012) 71 คนอ่าน
31 ก.ค. 56
13:35 น.
1966. 
ขอเชิญประชุม/สัมมนา ในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556" 75 คนอ่าน
24 ก.ค. 56
14:53 น.
1967. 
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2014 (Learning Innovation on Science and Technol 69 คนอ่าน
24 ก.ค. 56
14:51 น.
1968. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2556 66 คนอ่าน
24 ก.ค. 56
14:46 น.
1969. 
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมนานาชาติ 88 คนอ่าน
24 ก.ค. 56
14:42 น.
1970. 
คณะกรรมการสมาคมญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ขยายเวลารับสมัครนำเสนอบทความประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 7 82 คนอ่าน
24 ก.ค. 56
14:41 น.
1971. 
ฝ่ายวิจัยฯ มข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเภษ (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสุนนการวิจัย ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3 57 คนอ่าน
24 ก.ค. 56
14:38 น.
1972. 
จดหมายข่าวชมรมผู้เกษียณ ศศ.มข เดือนกรกฎาคม 2556 87 คนอ่าน
24 ก.ค. 56
14:28 น.
นางสาววาศิณี
1973. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "นานาทัศนะปัญหาภาษาไทย" 136 คนอ่าน
18 ก.ค. 56
13:48 น.
1974. 
ภาพ English Camp (3) 105 คนอ่าน
18 ก.ค. 56
07:37 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1975. 
ภาพกิจกรรม English Camp (2) 105 คนอ่าน
18 ก.ค. 56
07:36 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1976. 
สาธิตประถม (ศึกษาศาสตร์) จัด English Camp ณ บ้านสวนชมดาวรีสอร์ท 100 คนอ่าน
18 ก.ค. 56
07:34 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1977. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9 72 คนอ่าน
16 ก.ค. 56
15:29 น.
1978. 
ปริญญาเอกบริหารการศึกษาจัด Workshop KKU&WSU 77 คนอ่าน
15 ก.ค. 56
14:09 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ
1979. 
ฝ่ายวิจัยฯ มข. เปิดรับทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 6/2556 106 คนอ่าน
10 ก.ค. 56
14:32 น.
1980. 
ด่วนที่สุด! ขอให้คณาจารย์ที่ประสงค์ขอรับทุนเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติฯ งวดที่ 6/2556 ส่งแบบคำขอฯ ที่ฝ่ายวิจัย ชั้น 2 106 คนอ่าน
10 ก.ค. 56
13:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1981. 
Business Applications co., Ltd. นำเสนอ IBM Predictive Analytics Solutions เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลภายในและการเรียนการสอนของสถานศึกษา 68 คนอ่าน
5 ก.ค. 56
14:35 น.
1982. 
ฝ่ายวิจัยฯ มข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการบ่มเพาะนักวิจัยเพื่อให้สร้างผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ประจำปี 2556 97 คนอ่าน
5 ก.ค. 56
12:59 น.
1983. 
กองบริหารงานวิจัย เปิดรับเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ทุนแบบมุ่งเป้า) 105 คนอ่าน
5 ก.ค. 56
12:59 น.
1984. 
งานศพคุณแม่มาลี ยลปราโมทย์ 133 คนอ่าน
4 ก.ค. 56
09:14 น.
1985. 
ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอาวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2556 : geoinfotech 2013 77 คนอ่าน
3 ก.ค. 56
14:33 น.
1986. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556" (Thailand Research Expo 2013) 67 คนอ่าน
3 ก.ค. 56
14:30 น.
1987. 
สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลาการเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 63 คนอ่าน
3 ก.ค. 56
14:23 น.
1988. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง "การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัย" และ โครงการ "การประชุมทางวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติ : การวิจัยเพื่อพัฒษน 100 คนอ่าน
3 ก.ค. 56
14:13 น.
1989. 
ขอบคุณที่ไว้วางใจ 135 คนอ่าน
29 มิ.ย. 56
21:25 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา
1990. 
ประชาสัมพันธ์ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการพัฒนาสมุนไพรของประเทศไทย พ.ศ. 2556-2559 79 คนอ่าน
27 มิ.ย. 56
14:40 น.
1991. 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเรื่อง "การวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงสร้างด้วยโปรแกรม LISREL (Structural Equation Modeling with LISREL) 82 คนอ่าน
24 มิ.ย. 56
13:39 น.
1992. 
การบรรเทาความเดือดร้อนให้กับบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ที่ได้รับความทุกข์จากอัคคคีภัยในวันที่ 15 เมษายน 2556 77 คนอ่าน
22 มิ.ย. 56
19:38 น.
นางสาววารุณี
1993. 
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 62 คนอ่าน
19 มิ.ย. 56
14:32 น.
1994. 
ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในประชุมสัมมนากรณีศึกษา ระดับนานาชาติ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2556 65 คนอ่าน
19 มิ.ย. 56
14:31 น.
1995. 
ขอเชิญส่ง 67 คนอ่าน
19 มิ.ย. 56
14:27 น.
1996. 
ขอเชิญส่งผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมประกวดในโครงการ "รางวัลนักคิดค้นประดิษฐ์รุ่นใหม่" ในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2557 63 คนอ่าน
19 มิ.ย. 56
14:27 น.
1997. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการทางการศึกษาเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ เรื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนร 67 คนอ่าน
19 มิ.ย. 56
14:17 น.
1998. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจำปี 2556 66 คนอ่าน
19 มิ.ย. 56
14:15 น.
1999. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Cluster analysis and Latent class Analysis" 82 คนอ่าน
19 มิ.ย. 56
14:10 น.
2000. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาติ "ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7: บรูณาการศาสตร์และศิลป์" 65 คนอ่าน
19 มิ.ย. 56
10:49 น.
2001. 
เปลี่ยนแปลงการแจ้งยอดเงินเดือนประจำเดือนผ่านระบบคลังบริการแทนใบPaySlip 118 คนอ่าน
18 มิ.ย. 56
19:53 น.
นางสาวจรัสศรี
2002. 
ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัย และร่วมฟังปาฐกถา เรื่อง "สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า: ต้นธารการศึกษาสตรีไทย" 61 คนอ่าน
18 มิ.ย. 56
14:51 น.
2003. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 70 คนอ่าน
18 มิ.ย. 56
14:49 น.
2004. 
ใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ 72 คนอ่าน
14 มิ.ย. 56
11:07 น.
นางสาวแสงทอง
2005. 
จดหมายข่าวชมรมผู้เกษียณ ศศ.มข เดือนมิถุนายน 2556 138 คนอ่าน
12 มิ.ย. 56
14:54 น.
นางสาววาศิณี
2006. 
59 คนอ่าน
11 มิ.ย. 56
00:00 น.
อาจารย์นภาพรรณ
2007. 
ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 154 คนอ่าน
11 มิ.ย. 56
10:30 น.
นางสาวแสงทอง
2008. 
นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาเข้ารอบสุดท้ายแข่งขันแฟนพันธุ์แท้ 124 คนอ่าน
8 มิ.ย. 56
10:03 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
2009. 
สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์ 102 คนอ่าน
5 มิ.ย. 56
15:21 น.
นางสาวแสงทอง
2010. 
ศิษย์เก่าสาขาวิชาสังคมศึกษาเข้ารับพระราชทานรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 115 คนอ่าน
5 มิ.ย. 56
11:02 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
2011. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชการภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 82 คนอ่าน
3 มิ.ย. 56
15:21 น.
2012. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษาครั้งที่ 3 เรื่อง "อุตสาหกรรมกีฬา: โอกาสทองสำหรับเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษา" 106 คนอ่าน
3 มิ.ย. 56
15:21 น.
2013. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์ "การสมัครทุนโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) 79 คนอ่าน
3 มิ.ย. 56
15:11 น.
2014. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านที่มี Manuscript ฉบับภาษาอังกฤษ เข้ารับคำปรึกษาฟรี 252 คนอ่าน
31 พ.ค. 56
18:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2015. 
ขอเชิญชวนบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทืยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2556 269 คนอ่าน
29 พ.ค. 56
17:06 น.
2016. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ทุน The JSPS RONPAKU (Dissertation Ph.D.) Program ประจำปี 2557 (JRY 2014) 256 คนอ่าน
29 พ.ค. 56
16:18 น.
2017. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการวิจัยเชิงปริมาณแบบสหจิตวิทยาการสำหรับบุคคลทั่วไป ประจำปี 2557 282 คนอ่าน
28 พ.ค. 56
09:29 น.
2018. 
ขยายเวลาเปิดรับบทความทางวิชาการและภาคโปสเตอร์ในการมาสัมมนาทางวิชาการระหว่างไทย - อินเดีย ครั้งที่ 7 257 คนอ่าน
27 พ.ค. 56
15:50 น.
2019. 
ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการบัณฑิตศึกษานานาชาติ ครั้ง 10 244 คนอ่าน
27 พ.ค. 56
15:32 น.
2020. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม และนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 248 คนอ่าน
27 พ.ค. 56
15:29 น.
2021. 
ขอเชิญคณาจารย์เข้ารับการอบรมโครงการเก็บเบี้ย หัวข้อ “แนวทางการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความหรือผลงานวิจัย” 251 คนอ่าน
26 พ.ค. 56
22:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2022. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น เรื่อง 244 คนอ่าน
26 พ.ค. 56
21:13 น.
2023. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 247 คนอ่าน
23 พ.ค. 56
17:22 น.
2024. 
ฝ่ายวิจัย มข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2556 242 คนอ่าน
23 พ.ค. 56
17:18 น.
2025. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ม.ศิลปากร 248 คนอ่าน
21 พ.ค. 56
13:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2026. 
ขอความอนุเคราะห์เอกสารงานวิจัยในรูปสื่อดิจิทัล 232 คนอ่าน
21 พ.ค. 56
13:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2027. 
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 5_2556 256 คนอ่าน
21 พ.ค. 56
12:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2028. 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มข. ประจำปี 2557 266 คนอ่าน
21 พ.ค. 56
12:46 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2029. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิจัย EUDCA 2013 Teacher Professional Development Strong Performers and Successful Reformers 243 คนอ่าน
20 พ.ค. 56
16:52 น.
2030. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษาครั้งที่ 3 268 คนอ่าน
20 พ.ค. 56
12:06 น.
2031. 
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วม กิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับกลุ่มวิชา/สำนักงานคณบดี ประจำปีการศึกษา 2555 256 คนอ่าน
20 พ.ค. 56
09:48 น.
นางนวรัตน์
2032. 
ประกาศย้ายห้องอบรม 273 คนอ่าน
16 พ.ค. 56
18:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2033. 
ขอเชิญสมัครเข้าอบรม "แนวทางการนำผลงานวิจัยหรือ งานสร้างสรรค์สู่การจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์" 283 คนอ่าน
16 พ.ค. 56
10:42 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2034. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมฯ "การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วย โปรแกรม Atlas ti" 333 คนอ่าน
10 พ.ค. 56
15:07 น.
2035. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง คลังข้อมุลงานวิจัยไทย (Thai National Research Repository: TNRR) 259 คนอ่าน
9 พ.ค. 56
16:38 น.
2036. 
รายชื่อวารสารผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (ณ 30เมย56) 253 คนอ่าน
9 พ.ค. 56
15:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2037. 
ขอเชิญสมัครเข้าอบรม "โครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติให้กับนักวิจัย" (เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน) 256 คนอ่าน
8 พ.ค. 56
19:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2038. 
ประกาศรับสมัครคณาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติ 242 คนอ่าน
8 พ.ค. 56
19:11 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2039. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 242 คนอ่าน
8 พ.ค. 56
16:07 น.
2040. 
ขอเชิญสรรหาผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อนำเสนอและประกวดผลงานวิจัยดีเด่น 251 คนอ่าน
1 พ.ค. 56
12:40 น.
2041. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ 247 คนอ่าน
22 เม.ย. 56
16:12 น.
นางสาววรรณศรี
2042. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งผลงานการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน "มหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2556" 260 คนอ่าน
22 เม.ย. 56
14:50 น.
2043. 
สมาคมเพศวิถีศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมระดับชาติ "เพศวิถีศึกษา ครั้งที่ 4 เรื่อง สาธารณะ รัฐ เซ็กส์ (Public States Sexuality) 240 คนอ่าน
19 เม.ย. 56
16:38 น.
2044. 
ผลการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 สาขาชีววิทยา 265 คนอ่าน
17 เม.ย. 56
16:54 น.
อาจารย์มงคล
2045. 
สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมทางวิชาการประจำปี พ.ศ. 2556 246 คนอ่าน
17 เม.ย. 56
15:41 น.
2046. 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 245 คนอ่าน
17 เม.ย. 56
15:30 น.
2047. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปี 2556 247 คนอ่าน
17 เม.ย. 56
15:24 น.
2048. 
ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2556 241 คนอ่าน
17 เม.ย. 56
15:19 น.
2049. 
โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ 257 คนอ่าน
17 เม.ย. 56
14:58 น.
อาจารย์มงคล
2050. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 285 คนอ่าน
28 มี.ค. 56
14:04 น.
2051. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 "ประชากรและสังคม 2556" 247 คนอ่าน
27 มี.ค. 56
17:02 น.
2052. 
....ประกาศผลสอบ O-NET2556 ป.6 และ ม.3 วันที่ 15 มี.ค.56 .... 260 คนอ่าน
25 มี.ค. 56
20:08 น.
อาจารย์รัชพล
2053. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนบทความวิชาการให้มีคุณค่าและน่าอ่าน" 274 คนอ่าน
25 มี.ค. 56
16:09 น.
2054. 
ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการบ่มเพาะนักวิจัยเพื่อให้สร้างผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ประจำปี 2556 240 คนอ่าน
25 มี.ค. 56
11:54 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2055. 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2556 239 คนอ่าน
21 มี.ค. 56
11:15 น.
2056. 
สำนักงานสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม ขอเชิญส่งข้อเสนอดครงการติดตามสนับสนุน พัฒนาศักยภาพภาคี และประเมินผล 243 คนอ่าน</