ข่าวที่เสนอทั้งหมด
ลำดับ
เรื่อง
ว/ด/ป
เวลา
ผู้ส่ง
1. 
ค่ายคณิตศาสตร์ A – B MATH KIDS ครั้งที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 14 คนอ่าน
30 ต.ค. 57
09:45 น.
อาจารย์สุนิสา
2. 
แจ้งข่าวการให้บริการ Host http://ednet.kku.ac.th 12 คนอ่าน
29 ต.ค. 57
10:38 น.
นายปพนพัทร์
3. 
สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "ผู้บริหารชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรม" 12 คนอ่าน
28 ต.ค. 57
14:09 น.
นางสาวเบญจวรรณ
4. 
สมาคมรัฐศาสตร์วิจัยแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัย ในการประชุมวิชาการการบริหารและการจัดการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 4 คนอ่าน
28 ต.ค. 57
13:59 น.
นางสาวเบญจวรรณ
5. 
ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอเชิญเสนอหนังสือทางวิชาการเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2557 3 คนอ่าน
27 ต.ค. 57
15:31 น.
นางสาวเบญจวรรณ
6. 
"ประชาสัมพันธ์" การส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา 12 คนอ่าน
24 ต.ค. 57
14:00 น.
นางสาวเบญจวรรณ
7. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ การบริหารจัดการ ครั้งที่ 10 เรื่อง "การบริหารจัดการเพื่อการปฏิรูป" 6 คนอ่าน
24 ต.ค. 57
13:49 น.
นางสาวเบญจวรรณ
8. 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มข. ขอเชิญชมการสาธิตระบบการจัดประชุมวิชาการ 5 คนอ่าน
24 ต.ค. 57
13:48 น.
นางสาวเบญจวรรณ
9. 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มข. ขอเชิญชมการสาธิตระบบการจัดประชุมวิชาการ 4 คนอ่าน
24 ต.ค. 57
13:46 น.
นางสาวเบญจวรรณ
10. 
รางวัล คุรุสดุดี 2557 12 คนอ่าน
23 ต.ค. 57
19:24 น.
อาจารย์วุฒิชัย
11. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา หลักสูตร "การจัดทำแบบสอบถามออนไลน์ (e-Questionnaire) (ภาคปฏิบัติ)" 9 คนอ่าน
20 ต.ค. 57
15:03 น.
นางสาวเบญจวรรณ
12. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เวทีวิจัยมนุษย์ศาสตร์ไทย ครั้่งที่ 9 "ปัญญาชน ศีลธรรมและสภาวะสมัยใหม่: เสียงของมนุษยศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้?" 15 คนอ่าน
16 ต.ค. 57
09:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
13. 
กองบริหารงานวิจัย ขอเชิญส่งบทความวิจัยสถาบันเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มข. 12 คนอ่าน
16 ต.ค. 57
08:59 น.
นางสาวเบญจวรรณ
14. 
กองสื่อสารองค์กร มข. ขอเชิญร่วมเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านรายการโทรทัศน์และสื่อมวลชน "KKU Research งานวิจัยสู่สังคม" 12 คนอ่าน
14 ต.ค. 57
10:02 น.
นางสาวเบญจวรรณ
15. 
องค์การบริการส่วนจังหวัดอุดรธานี ขอเชิญเสนอผลงานนวัตกรรมเพื่อเข้าร่วมโครงการจัดทำนวัตกรรม 12 คนอ่าน
14 ต.ค. 57
09:54 น.
นางสาวเบญจวรรณ
16. 
ชี้แจงแนวท​างในการส่ง​ต้นฉบับข้อ​เสนอโครงกา​ร-งานวิจัย​ที่มุ่งเป้​าฯ 24 คนอ่าน
13 ต.ค. 57
17:03 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
17. 
ประมวลภาพ งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 2557 วันที่ 9 ตุลาคม 2557 20 คนอ่าน
13 ต.ค. 57
10:58 น.
นายวทัญญู
18. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิจัยในงาน "มสธ. วิจัย ประจำปี 2558" 10 คนอ่าน
8 ต.ค. 57
14:22 น.
นางสาวเบญจวรรณ
19. 
"กิจกรรมค่ายคณิต MATHLIVE KIDS ครั้งที่ 12" โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา ศึกษาศาสตร์ 22 คนอ่าน
7 ต.ค. 57
23:02 น.
อาจารย์สุนิสา
20. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2557 ครั้งที่ 3 12 คนอ่าน
7 ต.ค. 57
14:10 น.
นางสาวเบญจวรรณ
21. 
ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการขอใช้เงินกองทุนวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานฯ ประจำปี 2557 12 คนอ่าน
7 ต.ค. 57
14:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
22. 
ม.เกษตรศาสตร์ จ.สกลนคร ขอเชิญส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน "วิชาการก้าวหน้า ภูมิปัญญาแห่งลุ่มน้ำโขง" ครั้งที่ 2 11 คนอ่าน
6 ต.ค. 57
10:27 น.
นางสาวเบญจวรรณ
23. 
ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกุลนคร ขอเชิญส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร์ นนทรีอีสาน "วิชาการก้าวหน้า ภูมิปัญญาลุ่ 7 คนอ่าน
6 ต.ค. 57
10:22 น.
นางสาวเบญจวรรณ
24. 
เรียนเชิญร่วมงานมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 24 คนอ่าน
3 ต.ค. 57
07:56 น.
นางสาววารุณี
25. 
การเปิดรับทุนไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่1/2558 18 คนอ่าน
29 ก.ย. 57
16:08 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
26. 
คณะวิทยาการจัดการ มข. ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษและให้คำปรึกษาด้านการวิจัย 10 คนอ่าน
26 ก.ย. 57
15:34 น.
นางสาวเบญจวรรณ
27. 
ค่าจอดรถ 13 คนอ่าน
25 ก.ย. 57
15:33 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญชา
28. 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ internet ของ มข. 14 คนอ่าน
25 ก.ย. 57
10:30 น.
นายปพนพัทร์
29. 
Call for submission of paper to a special issue of international journal existed in ISI and SCOPUS 20 คนอ่าน
25 ก.ย. 57
10:01 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
30. 
ขอแสดงความยินดีกับว่าที่คุณหมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 21 คนอ่าน
24 ก.ย. 57
16:45 น.
อาจารย์มงคล
31. 
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2558 (วช) 1 ก.ย. – 10 ต.ค. 57 เท่านั้น 14 คนอ่าน
22 ก.ย. 57
16:15 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
32. 
เชิญร่วมฟังบรรยาย เรื่อง สะเต็มศึกษา : นวัตกรรมการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 โดย ดร.เขมวดี พงศานนท์ 11 คนอ่าน
22 ก.ย. 57
14:24 น.
อาจารย์เบญจมาภรณ์
33. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร่างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ "ศิลปกากรวิจัยและสร้รงสรรค์ ครั้งที่ 8 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์" 11 คนอ่าน
22 ก.ย. 57
10:21 น.
นางสาวเบญจวรรณ
34. 
ขอเรียนเชิญอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษา 13 คนอ่าน
19 ก.ย. 57
10:44 น.
นางสาววารุณี
35. 
รายชื่อนักกีฬาสาธิต 57 และSize ชุดแข่งขัน 33 คนอ่าน
18 ก.ย. 57
00:29 น.
อาจารย์พลัฎฐ์
36. 
สมศ. ขอเชิญส่งแบบขอเสนอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 17 คนอ่าน
15 ก.ย. 57
15:39 น.
นางสาวเบญจวรรณ
37. 
สมศ. ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการนานาชาติ "การประกันคุณภาพการศึกษา" ประจำปี 2557 11 คนอ่าน
15 ก.ย. 57
15:30 น.
นางสาวเบญจวรรณ
38. 
"งานคืนสู่เหย้าชาวศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2557" 55 คนอ่าน
10 ก.ย. 57
09:18 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
39. 
ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี คณะแพทย์ศาสตร์ มข. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Pre-Congress Symposium 2014 16 คนอ่าน
9 ก.ย. 57
16:00 น.
นางสาวเบญจวรรณ
40. 
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเรื่อง Springer Author Workshop 2014 19 คนอ่าน
9 ก.ย. 57
15:51 น.
นางสาวเบญจวรรณ
41. 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เปิดรับบทคัดย่อและผลงานวิจัยด้านการเดินและจักรยาน เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการฯ 17 คนอ่าน
9 ก.ย. 57
15:47 น.
นางสาวเบญจวรรณ
42. 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกาศโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก เรื่อง การจัดสรรทุน คปก. รุ่น 17 10 คนอ่าน
9 ก.ย. 57
15:32 น.
นางสาวเบญจวรรณ
43. 
การเลื่อนสัมมนาวิชาการเลื่อน Springer Author Workshop 2014 15 คนอ่าน
5 ก.ย. 57
09:12 น.
นางสาวศิรินนาถ
44. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมฟังคำชี้แจงการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุน ประเภทอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ 2559 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 14 คนอ่าน
4 ก.ย. 57
16:28 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
45. 
ค่ายคณิตศาสตร์ C – D MATH DAY ครั้งที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 44 คนอ่าน
3 ก.ย. 57
22:31 น.
อาจารย์สุนิสา
46. 
กิจกรรม Open Class ครั้งที่ 11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 61 คนอ่าน
3 ก.ย. 57
22:12 น.
อาจารย์สุนิสา
47. 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูล Scopus & ScienceDirect 18 คนอ่าน
2 ก.ย. 57
11:14 น.
นางสาวศิรินนาถ
48. 
ขอความอนุเคราะห์ประเมินการบริการร้านค้าโรงอาหารคณะศึกษาศาสตร์ประจำปีการศึกษา2557 ครั้งที่ 1 13 คนอ่าน
30 ส.ค. 57
16:28 น.
นางสาวจรัสศรี
49. 
แจ้งมติ การกำหนดแนวทางการดำเนินการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 44 คนอ่าน
29 ส.ค. 57
10:02 น.
นางสาวดรุวรรณ
50. 
ซักซ้อมความเข้าใจการส่งเอกสารเบิกจ่ายภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2557 24 คนอ่าน
28 ส.ค. 57
09:15 น.
นางสาวจรัสศรี
51. 
สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 17 คนอ่าน
27 ส.ค. 57
16:05 น.
นางสาวเบญจวรรณ
52. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนอุดหนุนวิจัยร่วม ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทยญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2558 15 คนอ่าน
27 ส.ค. 57
16:01 น.
นางสาวเบญจวรรณ
53. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 3rd ICADA 2014-SSIS 9 คนอ่าน
27 ส.ค. 57
15:58 น.
นางสาวเบญจวรรณ
54. 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น เรื่อง การเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความหรือผลงานทางการวิจัย 17 คนอ่าน
25 ส.ค. 57
15:45 น.
นางสาวศิรินนาถ
55. 
ม.เกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 13 15 คนอ่าน
22 ส.ค. 57
10:00 น.
นางสาวเบญจวรรณ
56. 
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการภาวะผู้นำและบริหารการศึกษา 11 คนอ่าน
22 ส.ค. 57
09:57 น.
นางสาวเบญจวรรณ
57. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล เรื่อง "การเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความหรือผลงานทางการวิจัย" 10 คนอ่าน
22 ส.ค. 57
09:52 น.
นางสาวเบญจวรรณ
58. 
เรียนเชิญอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ทุกท่านเข้่ารวมกิจกรรม Big Cleanimg Day ปี 2557 18 คนอ่าน
21 ส.ค. 57
08:45 น.
นางสาววารุณี
59. 
ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "มหากาพย์จำนำข้าวไทย ข้อเท็จจริง ปัญหา และอนาคต" 12 คนอ่าน
20 ส.ค. 57
14:52 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
60. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม/สัมมนาด้านการวิจัย ในหัวข้อ จำนำข้าวไทย ข้อเท็จจริง ปัญหา และอนาคต ในมุมมองของ ดร.อัมมาร สยามวาลา" 11 คนอ่าน
19 ส.ค. 57
14:09 น.
นางสาวเบญจวรรณ
61. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ The First International Conference on Complementary Therapy for Cancer and Diseases 1st CTCD) 7 คนอ่าน
19 ส.ค. 57
14:00 น.
นางสาวเบญจวรรณ
62. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ เรื่อง "มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการวิจัยทางการศึกษา : เส้นทางสู่การพัฒนาการวิจัยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 11 คนอ่าน
19 ส.ค. 57
13:55 น.
นางสาวเบญจวรรณ
63. 
ม.สุโขทัยธรรมธิราช ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมฤทธิบัตร 7 คนอ่าน
19 ส.ค. 57
13:49 น.
นางสาวเบญจวรรณ
64. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย และขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 7 คนอ่าน
19 ส.ค. 57
13:39 น.
นางสาวเบญจวรรณ
65. 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ 2559 18 คนอ่าน
19 ส.ค. 57
10:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
66. 
ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมฟังการประชาสัมพันธ์โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 14 คนอ่าน
16 ส.ค. 57
18:54 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
67. 
แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตที่ได้รับรางวัลเหรียญทองในระดับนานาชาติ 31 คนอ่าน
15 ส.ค. 57
14:30 น.
อาจารย์จันทร์จิรา
68. 
จดหมายข่าวชมรมผู้เกษียณ ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 31 คนอ่าน
13 ส.ค. 57
09:01 น.
นางสาวรมิดา
69. 
ความเคลื่อนไหว ของ มข.สู่มหาวิทยาลัยในกำกับ(ออกนอกระบบฯ) 41 คนอ่าน
7 ส.ค. 57
12:22 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญชา
70. 
ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจส่งต้นฉบับบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 25 คนอ่าน
6 ส.ค. 57
09:53 น.
นางสาวเบญจวรรณ
71. 
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งศาสตราจารย์ และเสวนาเรื่อง เตรียมตัวอย่างไรจึงจะได้เป็น ศ. 24 คนอ่าน
5 ส.ค. 57
21:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
72. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วม การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 15 คนอ่าน
4 ส.ค. 57
16:11 น.
นางสาวเบญจวรรณ
73. 
ม.เกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 8 คนอ่าน
4 ส.ค. 57
16:07 น.
นางสาวเบญจวรรณ
74. 
ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2557: geoinfotech 2014 6 คนอ่าน
4 ส.ค. 57
16:04 น.
นางสาวเบญจวรรณ
75. 
ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคด 4 คนอ่าน
4 ส.ค. 57
16:04 น.
นางสาวเบญจวรรณ
76. 
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมโครงการยกร่างคำขอสิทธิบัตร (การประดิษฐ์)/อนุสิทธิ์ 14 คนอ่าน
4 ส.ค. 57
16:00 น.
นางสาวเบญจวรรณ
77. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 (CASNIC 2014) วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 6 คนอ่าน
4 ส.ค. 57
15:57 น.
นางสาวเบญจวรรณ
78. 
ตัวเลขดังวันนี้ 6-7-8 30 คนอ่าน
31 ก.ค. 57
07:30 น.
นายทองสุข
79. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่องเคล็ดลับการสอนแบบ STEM Education ด้วยระบบการวิศวกรรมศาสตร์ 16 คนอ่าน
30 ก.ค. 57
16:20 น.
นางสาวเบญจวรรณ
80. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการทัศนศึกษาเรียนรู้สู่โลกกว้าง STEM Education และ การศึกษาปฐมวัยของอเมริกา 17 คนอ่าน
30 ก.ค. 57
16:17 น.
นางสาวเบญจวรรณ
81. 
เรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Open Class ประจำภาคต้น 2557 28 คนอ่าน
30 ก.ค. 57
13:40 น.
อาจารย์ขนิษฐา
82. 
ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2557 27 คนอ่าน
25 ก.ค. 57
11:16 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
83. 
ม.เทคโนโลีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติและนานาชาติ 13 คนอ่าน
24 ก.ค. 57
14:18 น.
นางสาวเบญจวรรณ
84. 
สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มข. แจ้งงดบริการรับ-ส่งเอกสารโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรม 12 คนอ่าน
24 ก.ค. 57
14:08 น.
นางสาวเบญจวรรณ
85. 
การเปิดรับทุนไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่6/2557 30 คนอ่าน
24 ก.ค. 57
10:43 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
86. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย (รอบ 2) ประจำปีงบประมาณ 2557 16 คนอ่าน
18 ก.ค. 57
16:08 น.
นางสาวเบญจวรรณ
87. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2557 16 คนอ่าน
16 ก.ค. 57
14:22 น.
นางสาวเบญจวรรณ
88. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2557 ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มข. 13 คนอ่าน
16 ก.ค. 57
14:19 น.
นางสาวเบญจวรรณ
89. 
คู่มือบันทึกภาระงานรายวันของบุคลากรสายสนับสนุน 30 คนอ่าน
10 ก.ค. 57
18:40 น.
นางสาวจรัสศรี
90. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2557 ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์เสริมไอโอดีนเสริมไอคิว มข. ปี 2557-2561 27 คนอ่าน
10 ก.ค. 57
09:44 น.
นางสาวเบญจวรรณ
91. 
สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 31 คนอ่าน
9 ก.ค. 57
15:29 น.
นางสาวเบญจวรรณ
92. 
เชิญส่งบทความวิจัยร่วมนำเสนอใน The 1st Workshop on Emerging Pedagogies for Computer-based Learning ที่ประเทศญี่ปุ่น 52 คนอ่าน
7 ก.ค. 57
12:30 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
93. 
เชิญส่งบทความวิจัยร่วมนำเสนอใน The 3rd Workshop on Application of Innovative Educational Technologies in STEM Education ที่ประเทศญี่ปุ่น 36 คนอ่าน
7 ก.ค. 57
12:29 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
94. 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา หลักสูตร "การทำแบบสอบถามออนไลน์ (e-Questionnaire)" 11 คนอ่าน
7 ก.ค. 57
10:08 น.
นางสาวเบญจวรรณ
95. 
ขอเชิญนักวิจัยสมัครเข้ารับการพิจารณา เพื่อรับรางวัล 2014 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards 22 คนอ่าน
7 ก.ค. 57
10:02 น.
นางสาวเบญจวรรณ
96. 
ขอเชิญ ร่วมส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสร์ และศึกษาศาสตร์ 19 คนอ่าน
7 ก.ค. 57
09:52 น.
นางสาวเบญจวรรณ
97. 
สำนักงานบริการวิชาการฯ คณะแพทย์ มข. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "การจัดการความรู้: เรียนรู้สู่นวัตกรรม ประจำปี 2557" 16 คนอ่าน
7 ก.ค. 57
09:46 น.
นางสาวเบญจวรรณ
98. 
ขอเชิญเสนอผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ "DPU-Wuhan International Conference on Oriental Leadership" 19 คนอ่าน
7 ก.ค. 57
09:40 น.
นางสาวเบญจวรรณ
99. 
ผล admission 31 คนอ่าน
4 ก.ค. 57
16:11 น.
อาจารย์มงคล
100. 
ตรวจสอบหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย แต่ละหมวดรายจ่ายด้วยแบบฟอร์ม Check list 38 คนอ่าน
3 ก.ค. 57
08:02 น.
นางสาวจรัสศรี
101. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและส่งผลงานนำเสนอผลงานวิจัย หัวข้อ "Rice for the world" 14 คนอ่าน
1 ก.ค. 57
15:40 น.
นางสาวเบญจวรรณ
102. 
สกอ. ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยทางด้านอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ 20 คนอ่าน
27 มิ.ย. 57
16:20 น.
นางสาวเบญจวรรณ
103. 
ขอเชิญเข้าร่มอบรมการเพิ่มทักษะการจัดการสารสนเทศด้วยโปรแกรมการจัดการรบรรณานุกรม (Zotero) และมาตรฐานเอกสารดิจิทัลเพื่อการวิจัย 17 คนอ่าน
23 มิ.ย. 57
14:03 น.
นางสาวศิรินนาถ
104. 
สาธิตมข. ประถม (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรม English Camp for D-F 46 คนอ่าน
23 มิ.ย. 57
09:07 น.
อาจารย์นวลพรรณ
105. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญชมงาน "IP Innovation and Technology Expo - IPITEx. 2014" 29 คนอ่าน
20 มิ.ย. 57
16:19 น.
นางสาวเบญจวรรณ
106. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014) 13 คนอ่าน
20 มิ.ย. 57
16:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
107. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในงาน "มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014) 11 คนอ่าน
20 มิ.ย. 57
16:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
108. 
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย ม.มหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ภาษาและวัฒนธรรม 2557 เรื่อง "วัฒนธรรมสมัยนิยม" 14 คนอ่าน
20 มิ.ย. 57
16:05 น.
นางสาวเบญจวรรณ
109. 
คณะวิทยาการจัดการ มข. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ หัวข้อ Survival Analysis 20 คนอ่าน
18 มิ.ย. 57
11:09 น.
นางสาวเบญจวรรณ
110. 
คณะวิทยาการจัดการ ม.ศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมสำหรับการสอนภาษา 12 คนอ่าน
18 มิ.ย. 57
11:04 น.
นางสาวเบญจวรรณ
111. 
สถาบันสันติศึกษา มข. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านการศึกษาสันติศึกษาและการจัดการความขัดแย้ง ครั้งที่ 1 19 คนอ่าน
18 มิ.ย. 57
11:01 น.
นางสาวเบญจวรรณ
112. 
กรมสุขภาพจิต ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 13 16 คนอ่าน
18 มิ.ย. 57
10:57 น.
นางสาวเบญจวรรณ
113. 
สำนักงานสนับสนุนการวิจัย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมประจำปี "นักวิจัยรุ่นใหม่..พบ..เมธีวิจัยอาวุโส สกว." ครั้งที่ 14 21 คนอ่าน
18 มิ.ย. 57
10:50 น.
นางสาวเบญจวรรณ
114. 
สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ประจำปี พ.ศ. 2557 11 คนอ่าน
18 มิ.ย. 57
10:28 น.
นางสาวเบญจวรรณ
115. 
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มข.ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกร โครงการ "ยกร่างคำขอสิทธิบัตร (การประดิษฐ์) / อนุสิทธิ์ 15 คนอ่าน
18 มิ.ย. 57
10:23 น.
นางสาวเบญจวรรณ
116. 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2558 25 คนอ่าน
13 มิ.ย. 57
14:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
117. 
วช. ขอเชิญเสนอผานประเภทรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์ (ระดับ ป.โท และ ป.เอก) เพื่อขอรับรางวัลด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2557 22 คนอ่าน
11 มิ.ย. 57
10:33 น.
นางสาวเบญจวรรณ
118. 
กองบริหารงานวิจัย มข. ขอเชิญเข้าร่วมงานและส่งผลงานนำเสนองานวิจัย 26 คนอ่าน
11 มิ.ย. 57
10:33 น.
นางสาวเบญจวรรณ
119. 
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Asia GIS 2014 21 คนอ่าน
11 มิ.ย. 57
10:15 น.
นางสาวเบญจวรรณ
120. 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ศิลปากร ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อคัดเลือกตีพิมพ์ในวารสารศิลปากร 16 คนอ่าน
11 มิ.ย. 57
10:05 น.
นางสาวเบญจวรรณ
121. 
ประมวลภาพจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2558 และ OD ประจำปี 2557 66 คนอ่าน
9 มิ.ย. 57
10:59 น.
นายวทัญญู
122. 
ประชาสัมพันธ์ web งานคลังและพัสดุ 26 คนอ่าน
8 มิ.ย. 57
19:01 น.
นางสาวจรัสศรี
123. 
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนไปนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 5_2557 48 คนอ่าน
27 พ.ค. 57
16:39 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
124. 
STOP 23-25 MAY 2014 77 คนอ่าน
23 พ.ค. 57
00:05 น.
อาจารย์รัชพล
125. 
ขอเชิญบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม การสภาข้าราชการฯ “เยี่ยม พบปะและรับฟังข้อคิดเห็นจากบุคลากร” 29 คนอ่าน
22 พ.ค. 57
09:47 น.
นายวทัญญู
126. 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยของนักงิจัยรุ่นใหม่ สาขามนุษยศาสตร์ สังคม 37 คนอ่าน
21 พ.ค. 57
10:52 น.
นางสาวเบญจวรรณ
127. 
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2014 32 คนอ่าน
21 พ.ค. 57
10:44 น.
นางสาวเบญจวรรณ
128. 
ขอเชิญประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 "ประชากรและสังคม 2557" เรื่อง การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม 15 คนอ่าน
21 พ.ค. 57
10:41 น.
นางสาวเบญจวรรณ
129. 
ขอเชิญเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมแสดงนิทรรศการในงาน "สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน" 13 คนอ่าน
21 พ.ค. 57
10:39 น.
นางสาวเบญจวรรณ
130. 
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดงาน "มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม เทคโนโลยี" เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ (IP Innovation and Technology Expo-IPITEx 17 คนอ่าน
21 พ.ค. 57
10:38 น.
นางสาวเบญจวรรณ
131. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) งาน "IP Innovation and Technology Expo 2014" 14 คนอ่าน
21 พ.ค. 57
10:22 น.
นางสาวเบญจวรรณ
132. 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ The 3th ICADA 2014-SSIS 19 คนอ่าน
19 พ.ค. 57
16:12 น.
นางสาวเบญจวรรณ
133. 
ม.ราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 20 คนอ่าน
19 พ.ค. 57
16:08 น.
นางสาวเบญจวรรณ
134. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1 เรื่อง "การวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน" 33 คนอ่าน
6 พ.ค. 57
09:03 น.
นางสาวเบญจวรรณ
135. 
ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจ้งกรอบการวิจัยการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของ สกว. 37 คนอ่าน
2 พ.ค. 57
08:34 น.
นางสาวเบญจวรรณ
136. 
สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 30 คนอ่าน
29 เม.ย. 57
11:04 น.
นางสาวเบญจวรรณ
137. 
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "เทคนิคการสร้างเครื่องมือเพื่อการรวบรวมข้อมูลและสถิติที่ใชเ้ในการวิเคราะห์ข้อมูล" ตามโครงการพัฒนาวิจัยสถาบั 32 คนอ่าน
28 เม.ย. 57
15:42 น.
นางสาวเบญจวรรณ
138. 
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและร่วมส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสอนในการประชุมวิชาการด้านอีเลิร์นนิง ปี 2557 The fifth TUC Intemational E-learning Conference 2014 30 คนอ่าน
28 เม.ย. 57
15:11 น.
นางสาวเบญจวรรณ
139. 
ขอเชิญชวนนำเสนอผลงานวิจัย และประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Education: Achieving Excellence in Innovation 33 คนอ่าน
28 เม.ย. 57
15:10 น.
นางสาวเบญจวรรณ
140. 
ม.ธุรกิจบัณฑิต ขอเชิญเสนอผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 17 คนอ่าน
28 เม.ย. 57
15:02 น.
นางสาวเบญจวรรณ
141. 
ขอแสดงความยินดีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนใหม่ 84 คนอ่าน
23 เม.ย. 57
10:27 น.
นางสาวแสงทอง
142. 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียน 20 คนอ่าน
23 เม.ย. 57
09:27 น.
นางสาวเบญจวรรณ
143. 
สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 19 คนอ่าน
23 เม.ย. 57
09:20 น.
นางสาวเบญจวรรณ
144. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2557 ครั้งที่ 3 17 คนอ่าน
23 เม.ย. 57
09:15 น.
นางสาวเบญจวรรณ
145. 
บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมมนาเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "ดนตรี กีฬา งานอดีเรก สามารถใช้วิเคราะห์ทักษะความสามารถในการทำงานได้หรือไม่? 25 คนอ่าน
23 เม.ย. 57
09:08 น.
นางสาวเบญจวรรณ
146. 
เหรียญทองคณิตศาสตร์ สสวท. 27 คนอ่าน
22 เม.ย. 57
21:33 น.
อาจารย์วุฒิชัย
147. 
รางวัลการแข่งขันวิชาการนานาชาติ 14 คนอ่าน
22 เม.ย. 57
21:22 น.
อาจารย์วุฒิชัย
148. 
คนเก่งของเรา-สอบ O-net 11 คนอ่าน
22 เม.ย. 57
21:20 น.
อาจารย์วุฒิชัย
149. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมอุดมศึกษาไทย (Thai Higher Education Expo & Conference 2014 : THIC 2014) 18 คนอ่าน
22 เม.ย. 57
10:42 น.
นางสาวเบญจวรรณ
150. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมบุคลากรด้านการจัดการความรู้จากงานวิจัย เพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2557 12 คนอ่าน
21 เม.ย. 57
09:34 น.
นางสาวเบญจวรรณ
151. 
ประมวลภาพงานสงกรานต์ 10-11 เมษายน 2557 57 คนอ่าน
17 เม.ย. 57
14:53 น.
นายวทัญญู
152. 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ระดับอนุบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2557 52 คนอ่าน
12 เม.ย. 57
20:58 น.
อาจารย์รัชพล
153. 
ทำบุญเนื่องในวันสงกรานต์ 27 คนอ่าน
11 เม.ย. 57
18:34 น.
นางสาวจรัสศรี
154. 
สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ทางวิชาการประจำปี 2557 31 คนอ่าน
11 เม.ย. 57
13:11 น.
นางสาวเบญจวรรณ
155. 
เชิญร่วมงานสัมนาวิชาการเปิดโลกออทิสติกครั้งที่ 8 24 คนอ่าน
9 เม.ย. 57
09:51 น.
อาจารย์ฤกษ์
156. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฏร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 10 21 คนอ่าน
8 เม.ย. 57
14:50 น.
นางสาวเบญจวรรณ
157. 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ระดับอนุบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2557 154 คนอ่าน
4 เม.ย. 57
09:46 น.
นางจุลาวัลย์
158. 
WSU USA 5-7 เมย 57 59 คนอ่าน
3 เม.ย. 57
22:09 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
159. 
ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนา กรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2557 18 คนอ่าน
3 เม.ย. 57
15:10 น.
นางสาวเบญจวรรณ
160. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญจัดทำข้อเสนอการวิจัยเพื่อการจัดการความรู้วิจัย ประจำปี 2557 23 คนอ่าน
3 เม.ย. 57
15:03 น.
นางสาวเบญจวรรณ
161. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2557 19 คนอ่าน
2 เม.ย. 57
15:16 น.
นางสาวเบญจวรรณ
162. 
O-NET เต็ม 100 คะแนน 39 คนอ่าน
28 มี.ค. 57
17:20 น.
อาจารย์มงคล
163. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชการ สำนักวิทยทรัพยากร ปี 2557 เรื่อง การเชื่อมโยงความรู้: ห้องสมุด สื่อใหม่ และเทคโนโลยี 12 คนอ่าน
28 มี.ค. 57
15:35 น.
นางสาวเบญจวรรณ
164. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอทางวิชาการประชุมแห่ชาติ ครั้งที่ 3 25 คนอ่าน
28 มี.ค. 57
15:31 น.
นางสาวเบญจวรรณ
165. 
ประชาสัมพันธ์ การพิจารณาการรับรองโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19 คนอ่าน
28 มี.ค. 57
13:44 น.
นางสาวเบญจวรรณ
166. 
ม.บูรพา ขยายเวลาการส่งบทคัดย่อในการนำเนอผลงานประชุมวิชาการฯ "The 5th International Conference in Sport and Exercise Science" 19 คนอ่าน
27 มี.ค. 57
16:16 น.
นางสาวเบญจวรรณ
167. 
ขอเชิญส่งอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในสังกัด เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop : "Managing Large and Mixed Ability EFL Classe 58 คนอ่าน
21 มี.ค. 57
13:44 น.
นางสาวเบญจวรรณ
168. 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ระดับชาติ สาขาวิชาการศึกษาและสาขาที่เกี่ยวข้อง ปี พ.ศ. 2557 20 คนอ่าน
21 มี.ค. 57
13:39 น.
นางสาวเบญจวรรณ
169. 
ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2557 และ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2558 24 คนอ่าน
17 มี.ค. 57
16:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
170. 
เชิญคณาจารย์ สมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ ประจำปี 2557 151 คนอ่าน
17 มี.ค. 57
13:16 น.
นายจักรพงษ์
171. 
มหาวิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "การสอนแบบก้าวหน้าในระดับอุดมศึกษา" 15 คนอ่าน
13 มี.ค. 57
13:52 น.
นางสาวเบญจวรรณ
172. 
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนไปนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 4_2557 41 คนอ่าน
12 มี.ค. 57
09:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
173. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา “เรียนรู้ เข้าใจ ให้ความช่วยเหลือ” นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ (LD, ADHD, ASD GIFTED) ในโรงเรียนปกติ 38 คนอ่าน
4 มี.ค. 57
10:28 น.
นางจุลาวัลย์
174. 
ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ JSA-ASEAN ครั้งที่ 4 39 คนอ่าน
28 ก.พ. 57
14:01 น.
นางสาวเบญจวรรณ
175. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่าม Participatory Action Research: (PAR) 37 คนอ่าน
25 ก.พ. 57
15:43 น.
นางสาวเบญจวรรณ
176. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2557 เรื่อง "พัฒนาบริหารศาสตร์ในบริบทอาเซียน" 35 คนอ่าน
25 ก.พ. 57
15:39 น.
นางสาวเบญจวรรณ
177. 
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจ ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ในงานประชุมวิขาการระดับชาติ "ศึกษาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 1 49 คนอ่าน
20 ก.พ. 57
15:20 น.
นางสาวเบญจวรรณ
178. 
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัล "ผู้ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556" 87 คนอ่าน
20 ก.พ. 57
10:57 น.
นางสาววาศิณี
179. 
เชิญร่วมชม เชียร์ และเป็นเกียรติในงานแข่งขันกีฬา "ออทิสติกเกมส์ ครั้งที่ 6" 35 คนอ่าน
18 ก.พ. 57
09:43 น.
อาจารย์ฤกษ์
180. 
ทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา 31 คนอ่าน
13 ก.พ. 57
20:22 น.
นางสาวจรัสศรี
181. 
กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 31 คนอ่าน
13 ก.พ. 57
08:57 น.
นางสาวดรุวรรณ
182. 
จิตสาธารณะยูนิทเอฟ 33 คนอ่าน
13 ก.พ. 57
04:57 น.
อาจารย์นุชนาฎ
183. 
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 24 คนอ่าน
10 ก.พ. 57
16:06 น.
นางสาวเบญจวรรณ
184. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4 24 คนอ่าน
10 ก.พ. 57
16:00 น.
นางสาวเบญจวรรณ
185. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง งานวิจัยทางการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 4 "กลยุทธ์ร่วมสมัยกับงานวิจัยเพื่อเด็กพิเศษ" 24 คนอ่าน
10 ก.พ. 57
15:57 น.
นางสาวเบญจวรรณ
186. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารกิจการสาธารณะครั้งที่ 2 เรื่อง "ชุมชนท้องถิ่น: พลังการปฏิรูปแห่งประเทศไทย" 14 คนอ่าน
10 ก.พ. 57
15:50 น.
นางสาวเบญจวรรณ
187. 
ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านความมั่นคงศึกษา ครั้งที่ 1 15 คนอ่าน
10 ก.พ. 57
15:33 น.
นางสาวเบญจวรรณ
188. 
ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติในการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยและแนวปฏิบัติในการดำเนินการวิจัย ร่วมกับภาคเอกชน 22 คนอ่าน
6 ก.พ. 57
15:26 น.
นางสาวเบญจวรรณ
189. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "การวิจัยเชิงคุณภาพ" และ "การสังเคราะห์งานด้วยเทคนิค Meta Analysis และ Meta Ethnography" 31 คนอ่าน
5 ก.พ. 57
13:36 น.
นางสาวเบญจวรรณ
190. 
ขอเชิญเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 32 คนอ่าน
5 ก.พ. 57
13:36 น.
นางสาวเบญจวรรณ
191. 
ประชาสัมพันธ์ทุนไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 3_57 41 คนอ่าน
29 ม.ค. 57
16:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
192. 
ม.สงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง Education and Leadership in Glocalization: What does "think globally, act locally" me 26 คนอ่าน
29 ม.ค. 57
14:46 น.
นางสาวเบญจวรรณ
193. 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ขอเชิญเช้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 33 คนอ่าน
27 ม.ค. 57
13:05 น.
นางสาวเบญจวรรณ
194. 
ศูนย์วิจัยออทิสติก เปิดรับสมัครนักเรียนระดับอนุบาล 39 คนอ่าน
27 ม.ค. 57
08:16 น.
อาจารย์ฤกษ์
195. 
ภาพ Biking English Camp Unit D (เพิ่มเติม) 30 คนอ่าน
26 ม.ค. 57
00:00 น.
อาจารย์นวลพรรณ
196. 
กิจกรรม Biking English Camp Unit D สาธิตมข. ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 28 คนอ่าน
26 ม.ค. 57
15:24 น.
อาจารย์นวลพรรณ
197. 
ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากรส่งข้อเสนอโครงการด้านการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประวัน เพื่อรับทุนประจำปี 2557 ในโครงการการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไ 25 คนอ่าน
21 ม.ค. 57
13:27 น.
นางสาวเบญจวรรณ
198. 
สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม ม.ธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิในการทำงาน 25 คนอ่าน
21 ม.ค. 57
13:01 น.
นางสาวเบญจวรรณ
199. 
สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม ม.ธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิในการทำงาน 23 คนอ่าน
21 ม.ค. 57
12:50 น.
นางสาวเบญจวรรณ
200. 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏสุราษฏร์ธานี ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัย 27 คนอ่าน
21 ม.ค. 57
08:55 น.
นางสาวเบญจวรรณ
201. 
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก) (มอดินแดง) 30 คนอ่าน
20 ม.ค. 57
12:45 น.
202. 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 78 คนอ่าน
16 ม.ค. 57
13:15 น.
นางสาวดรุวรรณ
203. 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายชื่อนักวิจัยและผลงานวิจัย 57 คนอ่าน
15 ม.ค. 57
14:45 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
204. 
ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา หัวข้อ “How to Publish Research Paper in Journals” 61 คนอ่าน
11 ม.ค. 57
18:19 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
205. 
ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "แนวทางในการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปี 2557 22 คนอ่าน
10 ม.ค. 57
09:22 น.
นางสาวเบญจวรรณ
206. 
กองบริหารงานวิจัย มข. ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสาร พ.ศ. 2556 45 คนอ่าน
9 ม.ค. 57
14:03 น.
นางสาวเบญจวรรณ
207. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการนานาชาติ เรื่อง "Conducting Cross-Cultural, Cross-National Research in International Settings" 35 คนอ่าน
6 ม.ค. 57
13:08 น.
นางสาวเบญจวรรณ
208. 
กองบริหารงานวิจัย มข. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 หัวข้อ "Rethink: social develop 28 คนอ่าน
25 ธ.ค. 56
16:06 น.
นางสาวเบญจวรรณ
209. 
ม.สงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 3 เรื่อง Education and Leadership in Glocalization: What does "think globally, act l 31 คนอ่าน
25 ธ.ค. 56
16:02 น.
นางสาวเบญจวรรณ
210. 
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ประกาศรับสมัครข้อโครงการสนันสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2557 29 คนอ่าน
25 ธ.ค. 56
15:49 น.
นางสาวเบญจวรรณ
211. 
สกว. ประกาศรับสมัครทุนพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ปีงบประมาณ 2557 35 คนอ่าน
20 ธ.ค. 56
15:58 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
212. 
ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษเรื่อง University ranking, rating How to achieve the goal? 32 คนอ่าน
19 ธ.ค. 56
10:08 น.
นางสาวเบญจวรรณ
213. 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 38 คนอ่าน
18 ธ.ค. 56
16:02 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
214. 
ม.บูรพา ขอเชิญร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการนานาขาติด้านการวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ครั้งที่ 5 49 คนอ่าน
18 ธ.ค. 56
10:36 น.
นางสาวเบญจวรรณ
215. 
สำนักวิทยาบริการ มข. ขอเลื่อนการอบรมการใช้ประโยชน์ E-book Elsevier 19 คนอ่าน
18 ธ.ค. 56
10:27 น.
นางสาวเบญจวรรณ
216. 
สำนักวิทยบริการ มข. ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาเข้าร่วมการอบรม เรื่อง "การใช้ประโยชน์ E-Book Elsevier" 29 คนอ่าน
12 ธ.ค. 56
08:48 น.
นางสาวเบญจวรรณ
217. 
สภาวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาเรื่อง "มโนทัศน์ที่คาดเคลื่อนในการวิจัยการศึกษา" 31 คนอ่าน
11 ธ.ค. 56
15:26 น.
นางสาวเบญจวรรณ
218. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด "บูรณาการงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สู่ประชาคมอาเซียน" 19 คนอ่าน
11 ธ.ค. 56
15:17 น.
นางสาวเบญจวรรณ
219. 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและร่วมประชุมในการประชุมวิชาการ การบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 9 "การบริหารจัดการข้ามวัฒนธรรม" 25 คนอ่าน
11 ธ.ค. 56
11:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
220. 
สถาบันภาษาฯ ม.มหิดล ขอเชิญส่งบทคัดย่อทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ ภาษาและวัฒนธรรม 2557 เรื่อง "วัฒนธรรมสมัยนิยม" 19 คนอ่าน
11 ธ.ค. 56
11:09 น.
นางสาวเบญจวรรณ
221. 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิต มข. ศศ 81 คนอ่าน
10 ธ.ค. 56
11:42 น.
อาจารย์มงคล
222. 
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มข. ขอเชิญชวนส่งผลงานแนวทางปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ประกวดในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 21 คนอ่าน
6 ธ.ค. 56
13:15 น.
นางสาวเบญจวรรณ
223. 
ขอเชิญส่งบทความเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2557 21 คนอ่าน
6 ธ.ค. 56
13:10 น.
นางสาวเบญจวรรณ
224. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10 19 คนอ่าน
4 ธ.ค. 56
14:22 น.
นางสาวเบญจวรรณ
225. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ ลงตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 35 คนอ่าน
4 ธ.ค. 56
14:17 น.
นางสาวเบญจวรรณ
226. 
นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา รับรางวัลประกวดบทความ โครงการ บัณฑิตไทยไม่โกง จาก สกอ. 34 คนอ่าน
2 ธ.ค. 56
10:32 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
227. 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานนำเสนอในการสัมมนาทางวิชาการ 28 คนอ่าน
29 พ.ย. 56
16:00 น.
นางสาวเบญจวรรณ
228. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2556: geoinfotech 2013 22 คนอ่าน
29 พ.ย. 56
15:53 น.
นางสาวเบญจวรรณ
229. 
คณะวิทยาการจัดการ มข. ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านการท่องเที่ยว ด้านการบริการและด้านธุรกิจ ประจำปี 2557 20 คนอ่าน
25 พ.ย. 56
11:06 น.
นางสาวเบญจวรรณ
230. 
คณะวิทยาการจัดการ มข. ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านการท่องเที่ยว ด้านการบริการและด้านธุรกิจ ประจำปี 2557 15 คนอ่าน
25 พ.ย. 56
11:02 น.
นางสาวเบญจวรรณ
231. 
กองบริหารงานวิจัย ขอเชิญส่งต้นฉบับบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน 21 คนอ่าน
25 พ.ย. 56
10:57 น.
นางสาวเบญจวรรณ
232. 
ยูนิทเอทัศนศึกษาศูนย์หม่อนไหม 40 คนอ่าน
23 พ.ย. 56
20:31 น.
อาจารย์วุฒิชัย
233. 
กิจกรรมค่ายดูดาวครั้งที่ 18 40 คนอ่าน
21 พ.ย. 56
09:09 น.
อาจารย์วุฒิชัย
234. 
แชมป์คาราเต้-โด 54 คนอ่าน
21 พ.ย. 56
09:08 น.
อาจารย์วุฒิชัย
235. 
สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ขอเชิญเป็นเครือข่ายงานวิจัยนวัตกรรมสังคม และเชิญชวนคัดเลือกส่งผลงานวิจัยวิจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม 47 คนอ่าน
20 พ.ย. 56
14:24 น.
นางสาวเบญจวรรณ
236. 
นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาได้รับรางวัลประกวดบทความ"บัณฑิตไทยไม่โกง" ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 27 คนอ่าน
20 พ.ย. 56
14:22 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
237. 
ขอแสดงความยินดีกับว่าที่คุณหมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 77 คนอ่าน
19 พ.ย. 56
16:42 น.
อาจารย์มงคล
238. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงงานสายวิชาการ 67 คนอ่าน
18 พ.ย. 56
15:46 น.
นายวทัญญู
239. 
รางวัลการประกวดโครงงานนักเรียน ComED Open House ครั้งที่ 1 ... 30 คนอ่าน
15 พ.ย. 56
20:44 น.
อาจารย์วุฒิชัย
240. 
การตรวจประเมินกิจกรรมโครงการโรงเรียนธนาคาร 39 คนอ่าน
15 พ.ย. 56
20:40 น.
อาจารย์วุฒิชัย
241. 
ฑูตญี่ปุ่นเยี่ยมชมโรงเรียนสาธิต ฯ ประถม 37 คนอ่าน
15 พ.ย. 56
20:37 น.
อาจารย์วุฒิชัย
242. 
ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการ 141 คนอ่าน
13 พ.ย. 56
09:19 น.
นางสาวแสงทอง
243. 
นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาสร้างชื่อเสียงให้กับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 49 คนอ่าน
8 พ.ย. 56
11:05 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
244. 
สาธิตประถมศึกษาศาสตร์จัดกิจกรรมวันออมแห่งชาติ 70 คนอ่าน
7 พ.ย. 56
17:24 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรีวรรณ
245. 
คณะฑูตจากญี่ปุ่นเยี่ยมชม ห้องเรียน วมว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 51 คนอ่าน
7 พ.ย. 56
09:41 น.
อาจารย์นนท์
246. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ในระดับนานาชาติโดยผู้เชี่ยวชาญชาวต่าง ประเทศ 53 คนอ่าน
7 พ.ย. 56
08:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
247. 
สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มข. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขอรับจริยธรรมออนไลน์ผ่านระบบ Submission online 27 คนอ่าน
6 พ.ย. 56
11:10 น.
นางสาวเบญจวรรณ
248. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้โลกมีสันติสุข 24 คนอ่าน
5 พ.ย. 56
15:21 น.
นางสาวเบญจวรรณ
249. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง ระบบการยื่นขอทุนวิจัยจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ 27 คนอ่าน
5 พ.ย. 56
15:16 น.
นางสาวเบญจวรรณ
250. 
ขอเชิญเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) 21 คนอ่าน
5 พ.ย. 56
14:59 น.
นางสาวเบญจวรรณ
251. 
ขยายเวลาส่งผลงานวิจัยดีเด่น เนื่องในโอกาสมข. ครบรอบ 50 ปี 32 คนอ่าน
2 พ.ย. 56
14:22 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
252. 
ขอเชิญส่งบทความต้นฉบับเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการคุณธรรมความดี 43 คนอ่าน
29 ต.ค. 56
13:44 น.
นางสาวเบญจวรรณ
253. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฎสุราษฏ์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9 39 คนอ่าน
24 ต.ค. 56
15:14 น.
นางสาวเบญจวรรณ
254. 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 37 คนอ่าน
24 ต.ค. 56
15:12 น.
นางสาวเบญจวรรณ
255. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการ "สกว.พบประชาคมวิจัย ร่วมก้าวไปสู่ทศวรรษที่ 3" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 44 คนอ่าน
24 ต.ค. 56
09:54 น.
นางสาวเบญจวรรณ
256. 
จดหมายข่าวชมรมผู้เกษียณฯ เดือนตุลาคม 2556 71 คนอ่าน
24 ต.ค. 56
09:56 น.
นางสาววาศิณี
257. 
ประชาสัมพันธ์การใช้ไฟฟ้าประจำปีงบประมาณ 2556 37 คนอ่าน
22 ต.ค. 56
15:59 น.
นางอรวรรณ
258. 
ขอความร่วมมือประเมินแบบสอถาม สภาพแวดล้อมการจัดการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์ 29 คนอ่าน
22 ต.ค. 56
09:28 น.
นางสาววารุณี
259. 
หลักเกณฑ์และวิธีการปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของบุคลากร 82 คนอ่าน
17 ต.ค. 56
09:16 น.
นางสาวดรุวรรณ
260. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยโดยใช้โปรแกรม LISREL ในการวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับคณาจารย์ ระดับบัณฑิตศึกษา 46 คนอ่าน
16 ต.ค. 56
13:53 น.
นางสาวเบญจวรรณ
261. 
ขอเชิญประชุมสัมมนาวิชาการการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้ง 2 59 คนอ่าน
9 ต.ค. 56
16:21 น.
นางสาวเบญจวรรณ
262. 
ขอเชิญเข้าร่วมประสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง "Doing Research in Applied Linguistics 2 และ ILA" 58 คนอ่าน
9 ต.ค. 56
15:59 น.
นางสาวเบญจวรรณ
263. 
ขอความร่วมมือประเมินโรงอาหารคณะศึกษาศาสตร์ (มุมซ้ายล่าง e-office) 63 คนอ่าน
7 ต.ค. 56
20:05 น.
นางสาวจรัสศรี
264. 
แสดงความยินดีกับบ้านใหม่ของแม่บ้านนางนงคราญ สุขยอด 116 คนอ่าน
4 ต.ค. 56
09:43 น.
นางสาวจรัสศรี
265. 
คณะวิทยาการจัดการ มข.ขอเชิญเช้าร่วมสัมมนา โครงการนักวิจัยพบผู้เชี่ยวชาญ ครั้งที่ 2 51 คนอ่าน
26 ก.ย. 56
08:57 น.
นางสาวเบญจวรรณ
266. 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญเสนอผลงานวิชาและร่วมประชุมวิชาการ ครั่้งที่ 9 "การบริหารจัดการข้ามวัฒนธรรม" 38 คนอ่าน
24 ก.ย. 56
10:58 น.
นางสาวเบญจวรรณ
267. 
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Applied Science, Technology and Management 2014 (ASTeM 2014) 49 คนอ่าน
24 ก.ย. 56
10:54 น.
นางสาวเบญจวรรณ
268. 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิชาการร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ "International Conference of Business and Ind 42 คนอ่าน
24 ก.ย. 56
10:52 น.
นางสาวเบญจวรรณ
269. 
ฝ่ายวิจัย มข. ประชาสัมพันธ์การให้ทุนไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศงวดที่ 1/2557 49 คนอ่าน
24 ก.ย. 56
10:47 น.
นางสาวเบญจวรรณ
270. 
แจ้งการขอยกเลิกการไม่จ่ายกระเเสไฟฟ้าเป็นการชั้วคราว ในวันที่ 21 กันยายน 2556 ณ บริเวณคณะศึกษาศาสตร์ 47 คนอ่าน
22 ก.ย. 56
11:55 น.
นางสาววารุณี
271. 
เรียนผู้รับผิดชอบประกาศเรื่อง งดจ่ายกระแสไฟฟ้าวันที่ 21 กันยา 132 คนอ่าน
21 ก.ย. 56
13:56 น.
รองศาสตราจารย์ลัดดา
272. 
ขออภัยโทรสารคณะ หมายเลจ 0-4334-3454 ขัดข้อง ขอใช้หมายเลข 0-4320-2853แทน 53 คนอ่าน
19 ก.ย. 56
16:35 น.
นางสาววารุณี
273. 
แจ้งการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงสูง ณ บริเวณคณะศึกษาศาสตร์ 83 คนอ่าน
19 ก.ย. 56
16:33 น.
นางสาววารุณี
274. 
เชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับ ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง เกี่ยวกับการดูแลให้ความช่วยเหลือเด็กที่พัฒนาการล่าช้า 74 คนอ่าน
19 ก.ย. 56
09:45 น.
อาจารย์ฤกษ์
275. 
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2556 เรื่อง "Moving towards the center of excellence in ASEAN 66 คนอ่าน
18 ก.ย. 56
15:21 น.
นางสาวเบญจวรรณ
276. 
ม. เกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการนานาชาติ The 4th ERT Symposium 50 คนอ่าน
18 ก.ย. 56
15:19 น.
นางสาวเบญจวรรณ
277. 
เชิญร่วมงานทอดผ้าป่าสาธิตสามัคคี วันที่ 20 กันยายน 2556 ณ โรงอาหารสาธิตฯ(มอดินแดง) 36 คนอ่าน
17 ก.ย. 56
11:15 น.
อาจารย์นภาพรรณ
278. 
สาธิตฯมอดนแดง (ประถม ) ทอดกฐินประจำปี ๒๕๕๖ 59 คนอ่าน
11 ก.ย. 56
13:54 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตรี
279. 
คณะพยาบาลศาสตร์ มข. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งบทคัดย่อเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ 50 คนอ่าน
10 ก.ย. 56
15:34 น.
นางสาวเบญจวรรณ
280. 
Open Class สาธิตประถม ศศ. 4 ก.ย. 2556 121 คนอ่าน
9 ก.ย. 56
16:51 น.
อาจารย์ขนิษฐา
281. 
คณะวิทยาการจัดการ มข. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้เครื่องมือวิจัย "Mixed Method" 62 คนอ่าน
9 ก.ย. 56
14:06 น.
นางสาวเบญจวรรณ
282. 
ขอเรียนเชิญแสดงนิทรรศการในงาน EDUCA 2013 งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 6 62 คนอ่าน
9 ก.ย. 56
13:59 น.
นางสาวเบญจวรรณ
283. 
ฝ่ายวิชาการ สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2557 75 คนอ่าน
4 ก.ย. 56
11:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
284. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตฯ ทุกท่านฟังบรรบายหัวข้อ“How to write a manuscript?: Aspects and at 85 คนอ่าน
4 ก.ย. 56
09:09 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
285. 
สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มข. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ "ข้อพึงระวังสำหรับอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษากับคดีทางปกครอง" 53 คนอ่าน
3 ก.ย. 56
16:25 น.
นางสาวเบญจวรรณ
286. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557 73 คนอ่าน
3 ก.ย. 56
16:20 น.
นางสาวเบญจวรรณ
287. 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย: แจ้งผลการให้ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 15 34 คนอ่าน
3 ก.ย. 56
16:10 น.
นางสาวเบญจวรรณ
288. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงรายละเอียดข้อกำหนดและการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557 38 คนอ่าน
3 ก.ย. 56
16:05 น.
นางสาวเบญจวรรณ
289. 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 64 คนอ่าน
2 ก.ย. 56
08:34 น.
นางสาวดรุวรรณ
290. 
ประกาศหลักเกณฑ์การขอและพิจารณาทุนวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป (1016_55) 35 คนอ่าน
31 ส.ค. 56
16:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
291. 
วช. ขอเชิญนำผลงานประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการและเข้าร่วมประกวดผลงานในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2557 32 คนอ่าน
30 ส.ค. 56
14:00 น.
นางสาวเบญจวรรณ
292. 
คณะวิทยาการจัดการ มข. ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านการท่องเที่่ยว ด้านการบริหารอละด้านธุรกิจ ประจำปี 2557 30 คนอ่าน
30 ส.ค. 56
13:51 น.
นางสาวเบญจวรรณ
293. 
จดหมายข่าว รร.สาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก) ปีที่1 ฉบับที่2 42 คนอ่าน
30 ส.ค. 56
10:44 น.
อาจารย์ฤกษ์
294. 
ข่าวชมรมผู้เกษียณ ศศ.มข. เดือนกันยายน 2556 40 คนอ่าน
29 ส.ค. 56
14:22 น.
นางสาววาศิณี
295. 
"งานคืนสู่เหย้าชาวศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2556" 58 คนอ่าน
28 ส.ค. 56
21:25 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
296. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการชี้แจงและเตรียมความพร้อมการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจาก สกว. ประจำปีงบประมาณ 2557 63 คนอ่าน
28 ส.ค. 56
09:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
297. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมฟังการชี้แจงและเตรียมความพร้อมการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยจาก มข. ปีงบประมาณ 2558 (ทุนอุดหนุนทั่วไป) 42 คนอ่าน
28 ส.ค. 56
09:20 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
298. 
สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มข. ขอเชิญส่งงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ ICQA 2013 30 คนอ่าน
27 ส.ค. 56
14:25 น.
นางสาวเบญจวรรณ
299. 
The 26th Ars Longa Vita Brevis 30 คนอ่าน
27 ส.ค. 56
12:11 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
300. 
ขอเชิญประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมนานาชาติ เรื่อง "Conducting Cross-Cultural, Cross-National Research in International Settings" 34 คนอ่าน
26 ส.ค. 56
16:17 น.
นางสาวเบญจวรรณ
301. 
ไฟล์ภาพ PD 41 คนอ่าน
26 ส.ค. 56
13:24 น.
นายวทัญญู
302. 
ขอเชิญส่งงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ ICQA 2013 40 คนอ่าน
26 ส.ค. 56
11:24 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
303. 
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ฯ ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจวัย ประจำปี 25 22 คนอ่าน
26 ส.ค. 56
11:10 น.
นางสาวเบญจวรรณ
304. 
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 6/2556 33 คนอ่าน
26 ส.ค. 56
11:06 น.
นางสาวเบญจวรรณ
305. 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 52 28 คนอ่าน
26 ส.ค. 56
10:58 น.
นางสาวเบญจวรรณ
306. 
ภาพกิจกรรม English Camp for A-C ASEAN (เพิ่มเติม) 55 คนอ่าน
26 ส.ค. 56
09:45 น.
อาจารย์นวลพรรณ
307. 
สาธิตประถม (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรม English Camp for A-C ASEAN วันที่ 24 สิงหาคม 56 52 คนอ่าน
26 ส.ค. 56
09:37 น.
อาจารย์นวลพรรณ
308. 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย สกว. 2557 37 คนอ่าน
23 ส.ค. 56
20:43 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
309. 
คณะวิทยาการจัดการ มข. ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน ครั้งที่ 7 34 คนอ่าน
19 ส.ค. 56
15:23 น.
นางสาวเบญจวรรณ
310. 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการสำหรับทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557 40 คนอ่าน
19 ส.ค. 56
15:21 น.
นางสาวเบญจวรรณ
311. 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ศิลปากร ขอเชิญส่งผลงานสร้างสรรค์เข้าประกวดเพื่อรับรางวัล "นริศรานุวัดติวงศ์" 31 คนอ่าน
19 ส.ค. 56
10:14 น.
นางสาวเบญจวรรณ
312. 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ KKU-IENC 2014 42 คนอ่าน
16 ส.ค. 56
11:07 น.
นางสาวเบญจวรรณ
313. 
ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการเพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2556 40 คนอ่าน
16 ส.ค. 56
11:04 น.
นางสาวเบญจวรรณ
314. 
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และเครือข่ายนวัตกรรมอุดมศึกษา ประจำปี 2556 (ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 39 คนอ่าน
9 ส.ค. 56
16:14 น.
นางสาวเบญจวรรณ
315. 
ขอเรียนเชิญร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ - วิจัยและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ และนานาชาติ 51 คนอ่าน
9 ส.ค. 56
16:08 น.
นางสาวเบญจวรรณ
316. 
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมมุ่งเป้า (ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา อ้อย และ ปาล์มน้ำมัน) ประจำปี 2556 31 คนอ่าน
9 ส.ค. 56
16:05 น.
นางสาวเบญจวรรณ
317. 
ขอเรียนเชิญสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การฝึกเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ" & "การวิจัยเชิงคุณภาพ" 47 คนอ่าน
9 ส.ค. 56
11:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
318. 
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมในความสามารถของนักเรียน สาธิต มข. ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 43 คนอ่าน
8 ส.ค. 56
16:01 น.
อาจารย์มงคล
319. 
ผลการแข่งขัน Science Show ของนักเรียน สาธิต มข. ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 30 คนอ่าน
8 ส.ค. 56
15:53 น.
อาจารย์มงคล
320. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ SiPA Young Talent 2013 32 คนอ่าน
6 ส.ค. 56
14:28 น.
นางสาวเบญจวรรณ
321. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประชุม/สัมมนางานมหกรรมงานวิจัยแห่งขาติ 2556 (Thailand Research Expo 2013) 69 คนอ่าน
6 ส.ค. 56
14:20 น.
นางสาวเบญจวรรณ
322. 
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ ม.ธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนเขียนบทความและส่งบทความเข้าร่วมประกวด 66 คนอ่าน
6 ส.ค. 56
14:19 น.
นางสาวเบญจวรรณ
323. 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ทุนอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558 100 คนอ่าน
2 ส.ค. 56
09:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
324. 
ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556" (Thailand Research Expo 2012) 41 คนอ่าน
31 ก.ค. 56
13:35 น.
นางสาวเบญจวรรณ
325. 
ขอเชิญประชุม/สัมมนา ในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556" 43 คนอ่าน
24 ก.ค. 56
14:53 น.
นางสาวเบญจวรรณ
326. 
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2014 (Learning Innovation on Science and Technol 39 คนอ่าน
24 ก.ค. 56
14:51 น.
นางสาวเบญจวรรณ
327. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2556 35 คนอ่าน
24 ก.ค. 56
14:46 น.
นางสาวเบญจวรรณ
328. 
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมนานาชาติ 55 คนอ่าน
24 ก.ค. 56
14:42 น.
นางสาวเบญจวรรณ
329. 
คณะกรรมการสมาคมญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ขยายเวลารับสมัครนำเสนอบทความประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 7 51 คนอ่าน
24 ก.ค. 56
14:41 น.
นางสาวเบญจวรรณ
330. 
ฝ่ายวิจัยฯ มข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเภษ (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสุนนการวิจัย ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3 25 คนอ่าน
24 ก.ค. 56
14:38 น.
นางสาวเบญจวรรณ
331. 
จดหมายข่าวชมรมผู้เกษียณ ศศ.มข เดือนกรกฎาคม 2556 57 คนอ่าน
24 ก.ค. 56
14:28 น.
นางสาววาศิณี
332. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "นานาทัศนะปัญหาภาษาไทย" 99 คนอ่าน
18 ก.ค. 56
13:48 น.
นางสาวเบญจวรรณ
333. 
ภาพ English Camp (3) 76 คนอ่าน
18 ก.ค. 56
07:37 น.
อาจารย์นวลพรรณ
334. 
ภาพกิจกรรม English Camp (2) 65 คนอ่าน
18 ก.ค. 56
07:36 น.
อาจารย์นวลพรรณ
335. 
สาธิตประถม (ศึกษาศาสตร์) จัด English Camp ณ บ้านสวนชมดาวรีสอร์ท 71 คนอ่าน
18 ก.ค. 56
07:34 น.
อาจารย์นวลพรรณ
336. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9 39 คนอ่าน
16 ก.ค. 56
15:29 น.
นางสาวเบญจวรรณ
337. 
ปริญญาเอกบริหารการศึกษาจัด Workshop KKU&WSU 50 คนอ่าน
15 ก.ค. 56
14:09 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
338. 
ฝ่ายวิจัยฯ มข. เปิดรับทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 6/2556 73 คนอ่าน
10 ก.ค. 56
14:32 น.
นางสาวเบญจวรรณ
339. 
ด่วนที่สุด! ขอให้คณาจารย์ที่ประสงค์ขอรับทุนเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติฯ งวดที่ 6/2556 ส่งแบบคำขอฯ ที่ฝ่ายวิจัย ชั้น 2 76 คนอ่าน
10 ก.ค. 56
13:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
340. 
Business Applications co., Ltd. นำเสนอ IBM Predictive Analytics Solutions เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลภายในและการเรียนการสอนของสถานศึกษา 39 คนอ่าน
5 ก.ค. 56
14:35 น.
นางสาวเบญจวรรณ
341. 
ฝ่ายวิจัยฯ มข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการบ่มเพาะนักวิจัยเพื่อให้สร้างผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ประจำปี 2556 70 คนอ่าน
5 ก.ค. 56
12:59 น.
นางสาวเบญจวรรณ
342. 
กองบริหารงานวิจัย เปิดรับเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ทุนแบบมุ่งเป้า) 71 คนอ่าน
5 ก.ค. 56
12:59 น.
นางสาวเบญจวรรณ
343. 
งานศพคุณแม่มาลี ยลปราโมทย์ 102 คนอ่าน
4 ก.ค. 56
09:14 น.
344. 
ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอาวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2556 : geoinfotech 2013 46 คนอ่าน
3 ก.ค. 56
14:33 น.
นางสาวเบญจวรรณ
345. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556" (Thailand Research Expo 2013) 37 คนอ่าน
3 ก.ค. 56
14:30 น.
นางสาวเบญจวรรณ
346. 
สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลาการเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 32 คนอ่าน
3 ก.ค. 56
14:23 น.
นางสาวเบญจวรรณ
347. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง "การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัย" และ โครงการ "การประชุมทางวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติ : การวิจัยเพื่อพัฒษน 60 คนอ่าน
3 ก.ค. 56
14:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
348. 
ขอบคุณที่ไว้วางใจ 105 คนอ่าน
29 มิ.ย. 56
21:25 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญชา
349. 
ประชาสัมพันธ์ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการพัฒนาสมุนไพรของประเทศไทย พ.ศ. 2556-2559 43 คนอ่าน
27 มิ.ย. 56
14:40 น.
นางสาวเบญจวรรณ
350. 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเรื่อง "การวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงสร้างด้วยโปรแกรม LISREL (Structural Equation Modeling with LISREL) 48 คนอ่าน
24 มิ.ย. 56
13:39 น.
นางสาวเบญจวรรณ
351. 
การบรรเทาความเดือดร้อนให้กับบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ที่ได้รับความทุกข์จากอัคคคีภัยในวันที่ 15 เมษายน 2556 45 คนอ่าน
22 มิ.ย. 56
19:38 น.
นางสาววารุณี
352. 
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 33 คนอ่าน
19 มิ.ย. 56
14:32 น.
นางสาวเบญจวรรณ
353. 
ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในประชุมสัมมนากรณีศึกษา ระดับนานาชาติ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2556 34 คนอ่าน
19 มิ.ย. 56
14:31 น.
นางสาวเบญจวรรณ
354. 
ขอเชิญส่ง 35 คนอ่าน
19 มิ.ย. 56
14:27 น.
นางสาวเบญจวรรณ
355. 
ขอเชิญส่งผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมประกวดในโครงการ "รางวัลนักคิดค้นประดิษฐ์รุ่นใหม่" ในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2557 32 คนอ่าน
19 มิ.ย. 56
14:27 น.
นางสาวเบญจวรรณ
356. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการทางการศึกษาเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ เรื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนร 35 คนอ่าน
19 มิ.ย. 56
14:17 น.
นางสาวเบญจวรรณ
357. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจำปี 2556 33 คนอ่าน
19 มิ.ย. 56
14:15 น.
นางสาวเบญจวรรณ
358. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Cluster analysis and Latent class Analysis" 42 คนอ่าน
19 มิ.ย. 56
14:10 น.
นางสาวเบญจวรรณ
359. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาติ "ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7: บรูณาการศาสตร์และศิลป์" 38 คนอ่าน
19 มิ.ย. 56
10:49 น.
นางสาวเบญจวรรณ
360. 
เปลี่ยนแปลงการแจ้งยอดเงินเดือนประจำเดือนผ่านระบบคลังบริการแทนใบPaySlip 80 คนอ่าน
18 มิ.ย. 56
19:53 น.
นางสาวจรัสศรี
361. 
ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัย และร่วมฟังปาฐกถา เรื่อง "สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า: ต้นธารการศึกษาสตรีไทย" 31 คนอ่าน
18 มิ.ย. 56
14:51 น.
นางสาวเบญจวรรณ
362. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 41 คนอ่าน
18 มิ.ย. 56
14:49 น.
นางสาวเบญจวรรณ
363. 
ใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ 42 คนอ่าน
14 มิ.ย. 56
11:07 น.
นางสาวแสงทอง
364. 
จดหมายข่าวชมรมผู้เกษียณ ศศ.มข เดือนมิถุนายน 2556 104 คนอ่าน
12 มิ.ย. 56
14:54 น.
นางสาววาศิณี
365. 
31 คนอ่าน
11 มิ.ย. 56
00:00 น.
อาจารย์นภาพรรณ
366. 
ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 126 คนอ่าน
11 มิ.ย. 56
10:30 น.
นางสาวแสงทอง
367. 
นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาเข้ารอบสุดท้ายแข่งขันแฟนพันธุ์แท้ 92 คนอ่าน
8 มิ.ย. 56
10:03 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
368. 
สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์ 68 คนอ่าน
5 มิ.ย. 56
15:21 น.
นางสาวแสงทอง
369. 
ศิษย์เก่าสาขาวิชาสังคมศึกษาเข้ารับพระราชทานรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 77 คนอ่าน
5 มิ.ย. 56
11:02 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
370. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชการภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 46 คนอ่าน
3 มิ.ย. 56
15:21 น.
นางสาวเบญจวรรณ
371. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษาครั้งที่ 3 เรื่อง "อุตสาหกรรมกีฬา: โอกาสทองสำหรับเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษา" 74 คนอ่าน
3 มิ.ย. 56
15:21 น.
นางสาวเบญจวรรณ
372. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์ "การสมัครทุนโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) 41 คนอ่าน
3 มิ.ย. 56
15:11 น.
นางสาวเบญจวรรณ
373. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านที่มี Manuscript ฉบับภาษาอังกฤษ เข้ารับคำปรึกษาฟรี 222 คนอ่าน
31 พ.ค. 56
18:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
374. 
ขอเชิญชวนบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทืยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2556 236 คนอ่าน
29 พ.ค. 56
17:06 น.
นางสาวเบญจวรรณ
375. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ทุน The JSPS RONPAKU (Dissertation Ph.D.) Program ประจำปี 2557 (JRY 2014) 219 คนอ่าน
29 พ.ค. 56
16:18 น.
นางสาวเบญจวรรณ
376. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการวิจัยเชิงปริมาณแบบสหจิตวิทยาการสำหรับบุคคลทั่วไป ประจำปี 2557 241 คนอ่าน
28 พ.ค. 56
09:29 น.
นางสาวเบญจวรรณ
377. 
ขยายเวลาเปิดรับบทความทางวิชาการและภาคโปสเตอร์ในการมาสัมมนาทางวิชาการระหว่างไทย - อินเดีย ครั้งที่ 7 221 คนอ่าน
27 พ.ค. 56
15:50 น.
นางสาวเบญจวรรณ
378. 
ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการบัณฑิตศึกษานานาชาติ ครั้ง 10 214 คนอ่าน
27 พ.ค. 56
15:32 น.
นางสาวเบญจวรรณ
379. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม และนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 215 คนอ่าน
27 พ.ค. 56
15:29 น.
นางสาวเบญจวรรณ
380. 
ขอเชิญคณาจารย์เข้ารับการอบรมโครงการเก็บเบี้ย หัวข้อ “แนวทางการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความหรือผลงานวิจัย” 224 คนอ่าน
26 พ.ค. 56
22:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
381. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น เรื่อง 214 คนอ่าน
26 พ.ค. 56
21:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
382. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 217 คนอ่าน
23 พ.ค. 56
17:22 น.
นางสาวเบญจวรรณ
383. 
ฝ่ายวิจัย มข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2556 213 คนอ่าน
23 พ.ค. 56
17:18 น.
นางสาวเบญจวรรณ
384. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ม.ศิลปากร 220 คนอ่าน
21 พ.ค. 56
13:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
385. 
ขอความอนุเคราะห์เอกสารงานวิจัยในรูปสื่อดิจิทัล 202 คนอ่าน
21 พ.ค. 56
13:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
386. 
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 5_2556 224 คนอ่าน
21 พ.ค. 56
12:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
387. 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มข. ประจำปี 2557 234 คนอ่าน
21 พ.ค. 56
12:46 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
388. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิจัย EUDCA 2013 Teacher Professional Development Strong Performers and Successful Reformers 213 คนอ่าน
20 พ.ค. 56
16:52 น.
นางสาวเบญจวรรณ
389. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษาครั้งที่ 3 237 คนอ่าน
20 พ.ค. 56
12:06 น.
นางสาวเบญจวรรณ
390. 
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วม กิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับกลุ่มวิชา/สำนักงานคณบดี ประจำปีการศึกษา 2555 225 คนอ่าน
20 พ.ค. 56
09:48 น.
นางสาวนิรชรา
391. 
ประกาศย้ายห้องอบรม 233 คนอ่าน
16 พ.ค. 56
18:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
392. 
ขอเชิญสมัครเข้าอบรม "แนวทางการนำผลงานวิจัยหรือ งานสร้างสรรค์สู่การจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์" 250 คนอ่าน
16 พ.ค. 56
10:42 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
393. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมฯ "การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วย โปรแกรม Atlas ti" 259 คนอ่าน
10 พ.ค. 56
15:07 น.
นางสาวเบญจวรรณ
394. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง คลังข้อมุลงานวิจัยไทย (Thai National Research Repository: TNRR) 224 คนอ่าน
9 พ.ค. 56
16:38 น.
นางสาวเบญจวรรณ
395. 
รายชื่อวารสารผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (ณ 30เมย56) 219 คนอ่าน
9 พ.ค. 56
15:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
396. 
ขอเชิญสมัครเข้าอบรม "โครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติให้กับนักวิจัย" (เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน) 221 คนอ่าน
8 พ.ค. 56
19:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
397. 
ประกาศรับสมัครคณาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติ 215 คนอ่าน
8 พ.ค. 56
19:11 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
398. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 207 คนอ่าน
8 พ.ค. 56
16:07 น.
นางสาวเบญจวรรณ
399. 
ขอเชิญสรรหาผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อนำเสนอและประกวดผลงานวิจัยดีเด่น 224 คนอ่าน
1 พ.ค. 56
12:40 น.
นางสาวเบญจวรรณ
400. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ 217 คนอ่าน
22 เม.ย. 56
16:12 น.
นางสาววรรณศรี
401. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งผลงานการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน "มหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2556" 224 คนอ่าน
22 เม.ย. 56
14:50 น.
นางสาวเบญจวรรณ
402. 
สมาคมเพศวิถีศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมระดับชาติ "เพศวิถีศึกษา ครั้งที่ 4 เรื่อง สาธารณะ รัฐ เซ็กส์ (Public States Sexuality) 214 คนอ่าน
19 เม.ย. 56
16:38 น.
นางสาวเบญจวรรณ
403. 
ผลการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 สาขาชีววิทยา 236 คนอ่าน
17 เม.ย. 56
16:54 น.
อาจารย์มงคล
404. 
สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมทางวิชาการประจำปี พ.ศ. 2556 217 คนอ่าน
17 เม.ย. 56
15:41 น.
นางสาวเบญจวรรณ
405. 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 215 คนอ่าน
17 เม.ย. 56
15:30 น.
นางสาวเบญจวรรณ
406. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปี 2556 212 คนอ่าน
17 เม.ย. 56
15:24 น.
นางสาวเบญจวรรณ
407. 
ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2556 208 คนอ่าน
17 เม.ย. 56
15:19 น.
นางสาวเบญจวรรณ
408. 
โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ 223 คนอ่าน
17 เม.ย. 56
14:58 น.
อาจารย์มงคล
409. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 247 คนอ่าน
28 มี.ค. 56
14:04 น.
นางสาวเบญจวรรณ
410. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 "ประชากรและสังคม 2556" 211 คนอ่าน
27 มี.ค. 56
17:02 น.
นางสาวเบญจวรรณ
411. 
....ประกาศผลสอบ O-NET2556 ป.6 และ ม.3 วันที่ 15 มี.ค.56 .... 230 คนอ่าน
25 มี.ค. 56
20:08 น.
อาจารย์รัชพล
412. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนบทความวิชาการให้มีคุณค่าและน่าอ่าน" 235 คนอ่าน
25 มี.ค. 56
16:09 น.
นางสาวเบญจวรรณ
413. 
ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการบ่มเพาะนักวิจัยเพื่อให้สร้างผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ประจำปี 2556 208 คนอ่าน
25 มี.ค. 56
11:54 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
414. 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2556 206 คนอ่าน
21 มี.ค. 56
11:15 น.
นางสาวเบญจวรรณ
415. 
สำนักงานสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม ขอเชิญส่งข้อเสนอดครงการติดตามสนับสนุน พัฒนาศักยภาพภาคี และประเมินผล 213 คนอ่าน
21 มี.ค. 56
11:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
416. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ "การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วยโปรแกรม AMOS" 227 คนอ่าน
20 มี.ค. 56
09:01 น.
นางสาวเบญจวรรณ
417. 
ภาพ Singapore English Summer Camp ครั้งที่ 3 เพิ่มเติม 214 คนอ่าน
18 มี.ค. 56
16:05 น.
อาจารย์นวลพรรณ
418. 
สาธิตประถม (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรม Singapore English Summer Camp ครั้งที่ 3 207 คนอ่าน
18 มี.ค. 56
16:05 น.
อาจารย์นวลพรรณ
419. 
ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 7 212 คนอ่าน
18 มี.ค. 56
11:04 น.
อาจารย์ฤกษ์
420. 
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญส่งบทความลงวารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ECT Journal) 225 คนอ่าน
15 มี.ค. 56
11:37 น.
นางสาวเบญจวรรณ
421. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st Nong Khai campus International Conference 2013 "Building up of the research based Knowledge for Sustainabl 225 คนอ่าน
15 มี.ค. 56
11:35 น.
นางสาวเบญจวรรณ
422. 
สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการครั้งที่ 5 ประจำปี 2556 206 คนอ่าน
15 มี.ค. 56
11:26 น.
นางสาวเบญจวรรณ
423. 
สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ประชาสัมพันธ์การให้ทุนสนับสนุนการผลิตตำรา ประจำปี 2556 209 คนอ่าน
12 มี.ค. 56
14:07 น.
นางสาวเบญจวรรณ
424. 
Scientific American Magazine เชิญชวนส่งบทความลงตีพิมพ์ในรายงานฉบับพิเศษเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของการอุดมศึกษาไทย 209 คนอ่าน
8 มี.ค. 56
17:18 น.
นางสาวเบญจวรรณ
425. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน "มหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค" (Regional Research Expo) ครั้งที่ 1 209 คนอ่าน
8 มี.ค. 56
17:16 น.
นางสาวเบญจวรรณ
426. 
ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันและการอบรมในดครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์การพัฒนาเครื่องบินบังคับวิทยุแบบปีกหมุน ประจำปี 2556 211 คนอ่าน
8 มี.ค. 56
17:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
427. 
ประชาสัมพันธ์ทุนการให้ทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 4/2556 206 คนอ่าน
8 มี.ค. 56
17:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
428. 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คกป.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2556 228 คนอ่าน
8 มี.ค. 56
17:09 น.
นางสาวเบญจวรรณ
429. 
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษย์ศาสตร์-สังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2557 224 คนอ่าน
8 มี.ค. 56
17:07 น.
นางสาวเบญจวรรณ
430. 
กิจกรรมสานสัมพันธ์กลุ่มวิชา 1 ประจำปี 2556 237 คนอ่าน
6 มี.ค. 56
12:27 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
431. 
ประกาศผลอนุมัติทุนนำเสนองานต่างประเทศ มข. งวดที่ 3_2556 234 คนอ่าน
4 มี.ค. 56
13:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
432. 
ก.พ.อ. ปรับหลักเกณฑ์ ผศ. ให้มีตำแหน่งมากขึ้น พร้อมยกเลิก 3 องค์ประกอบเสริมคุณภาพ เพราะมากเกินไป 210 คนอ่าน
28 ก.พ. 56
09:21 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา
433. 
>>เชิญชมงานนิทรรศการศิลปะเด็กที่สาธิตประถมศึกษาศาสตร์ 20-28 กพ.56<< 265 คนอ่าน
21 ก.พ. 56
08:26 น.
อาจารย์รัชพล
434. 
สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรของสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย 251 คนอ่าน
19 ก.พ. 56
15:32 น.
นางสาวเบญจวรรณ
435. 
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ม. บูรพา ขอเชิญส่งบทความและเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ (ICPM) ครั้งที่ 2 203 คนอ่าน
19 ก.พ. 56
15:29 น.
นางสาวเบญจวรรณ
436. 
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2556 269 คนอ่าน
19 ก.พ. 56
15:22 น.
นางสาวเบญจวรรณ
437. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน หัวข้อ "ชุมชนท้องถิ่น ฐานรากการพัฒนาประชาคมอาเซียน" 239 คนอ่าน
19 ก.พ. 56
14:08 น.
นางสาวเบญจวรรณ
438. 
การสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 16 ประเภทร่วมให้ทุน คปก. ระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาลัยขอนแก่น 282 คนอ่าน
19 ก.พ. 56
14:07 น.
นางสาวเบญจวรรณ
439. 
ประกาศรับสมัครนักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อในระดับ ม. 4 ประจำปีการศึกษา 2556 254 คนอ่าน
15 ก.พ. 56
18:08 น.
นางสาววิมลรัตน์
440. 
คณะการบัญชีและการจัดการ ม.มหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนานานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัยในงาน IABE 2013 211 คนอ่าน
13 ก.พ. 56
13:34 น.
นางสาวเบญจวรรณ
441. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งขาติ ขอเชิญเสนอรายงานการวิจัย (ระดับปริญญาโท-เอก) เพื่อขอรับรางวัลผลงานด้านวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2556 258 คนอ่าน
12 ก.พ. 56
14:11 น.
นางสาวเบญจวรรณ
442. 
ขอเชิญเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยโครงการมหาวิทยาลียวิจัยแห่งชาติคลัสเตอร์สุขภาพฯ (SHeP-GMS) ครั้งที่ 2 258 คนอ่าน
12 ก.พ. 56
14:08 น.
นางสาวเบญจวรรณ
443. 
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริหารจัดการสาธารณะของประเทศไทย 277 คนอ่าน
8 ก.พ. 56
11:52 น.
นางสาวเบญจวรรณ
444. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาส่งบทความวิชาการ และเข้าร่วมประชุม ICET2013 283 คนอ่าน
8 ก.พ. 56
11:47 น.
นางสาวเบญจวรรณ
445. 
รับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 16 ประเภทร่วมให้ทุน คปก. ระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 247 คนอ่าน
7 ก.พ. 56
17:00 น.
นางสาวเบญจวรรณ
446. 
ศูนย์บริการวิชาการ มข. ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ 203 คนอ่าน
7 ก.พ. 56
16:47 น.
นางสาวเบญจวรรณ
447. 
กองบริหารงานวิจัย ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงวารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2556 262 คนอ่าน
7 ก.พ. 56
16:44 น.
นางสาวเบญจวรรณ
448. 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ประจำปี 2556 228 คนอ่าน
7 ก.พ. 56
16:29 น.
นางสาวเบญจวรรณ
449. 
>>>ปฏิทินโรงเรียนสาธิตประถมศึกษาศาสตร์ 2กพ.-27พค.56<<< 267 คนอ่าน
5 ก.พ. 56
15:27 น.
อาจารย์รัชพล
450. 
แจ้งอาจารย์ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ขอส่งแบบสังเกตพฤติการสอน (นิเทศภายในค่ะ) 254 คนอ่าน
1 ก.พ. 56
15:51 น.
นางสาววรรณศรี
451. 
ขอแจ้งอาจารย์ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ทุกท่าน 209 คนอ่าน
1 ก.พ. 56
15:27 น.
นางสาววรรณศรี
452. 
ขอแจ้งอาจารย์ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ทุกท่าน 212 คนอ่าน
1 ก.พ. 56
15:23 น.
นางสาววรรณศรี
453. 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 11 271 คนอ่าน
1 ก.พ. 56
14:18 น.
นางสาวเบญจวรรณ
454. 
สถาบันภาษา ม.ธรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "Research, Renovation and Reinforcement: Enhancing Quality in Language Educati 210 คนอ่าน
30 ม.ค. 56
16:49 น.
นางสาวเบญจวรรณ
455. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2557 251 คนอ่าน
30 ม.ค. 56
16:45 น.
นางสาวเบญจวรรณ
456. 
บอแจ้งเพื่อทราบในการส่งPD ของอาจารย์ ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 255 คนอ่าน
30 ม.ค. 56
16:44 น.
นางสาววรรณศรี
457. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 207 คนอ่าน
30 ม.ค. 56
14:24 น.
458. 
สรุปยอดเงินเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนสร้างโรงพยาบาล จังหวัดชัยภูมิ =1,297,440 บาท 270 คนอ่าน
27 ม.ค. 56
18:06 น.
นางสาวจรัสศรี
459. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลผลงานวิจัย และรางวัลวิทยานิพนธ์ 229 คนอ่าน
22 ม.ค. 56
15:05 น.
นางสาวเบญจวรรณ
460. 
จดหมายข่าวชมรมผู้เกษียณ ศศ.มข. 297 คนอ่าน
18 ม.ค. 56
16:14 น.
นางสาววาศิณี
461. 
สำนักงานส่งเสริมกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 16 250 คนอ่าน
18 ม.ค. 56
13:37 น.
นางสาวเบญจวรรณ
462. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 3/2556 275 คนอ่าน
18 ม.ค. 56
13:29 น.
นางสาวเบญจวรรณ
463. 
ความพร้อมของ "เครืองชิพขอนแก่นมาราธอนครั้งที่ 10" 292 คนอ่าน
18 ม.ค. 56
13:19 น.
อาจารย์ศักดาเดช
464. 
สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 273 คนอ่าน
10 ม.ค. 56
10:15 น.
นางสาวเบญจวรรณ
465. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ และส่งบทความวิจัยเข้าประกวดโครงการประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2556 215 คนอ่าน
10 ม.ค. 56
10:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
466. 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ขอเรียนเชิญร่วมเสวนา เรื่อง "การเขียนตำราทางวิชาการ" 212 คนอ่าน
10 ม.ค. 56
09:52 น.
นางสาวเบญจวรรณ
467. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยสถาบันสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในาถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 333 คนอ่าน
7 ม.ค. 56
15:21 น.
นางสาวเบญจวรรณ
468. 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ 4th Asia Regional Open Course Ware and Open Educational Conference 2012 (AROOC 281 คนอ่าน
7 ม.ค. 56
15:17 น.
นางสาวเบญจวรรณ
469. 
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 2/2556 287 คนอ่าน
7 ม.ค. 56
11:50 น.
นางสาวเบญจวรรณ
470. 
เชิญบุคคลากรที่สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ใน Special Issue of Research and Practice in Technology Enhanced Learning 271 คนอ่าน
3 ม.ค. 56
14:30 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
471. 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 274 คนอ่าน
3 ม.ค. 56
11:27 น.
นางสาวเบญจวรรณ
472. 
ภาพกิจกรรมคริสต์มาส (เพิ่มเติม 2) 288 คนอ่าน
27 ธ.ค. 55
12:57 น.
อาจารย์นวลพรรณ
473. 
ภาพกิจกรรมคริสต์มาส (เพิ่มเติม) 203 คนอ่าน
27 ธ.ค. 55
12:56 น.
อาจารย์นวลพรรณ
474. 
กิจกรรม Christmas 2555 สาธิตประถม ( ศึกษาศาสตร์ ) 278 คนอ่าน
27 ธ.ค. 55
12:54 น.
อาจารย์นวลพรรณ
475. 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ 275 คนอ่าน
26 ธ.ค. 55
11:31 น.
นางสาวเบญจวรรณ
476. 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 263 คนอ่าน
26 ธ.ค. 55
11:30 น.
นางสาวเบญจวรรณ
477. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมชมสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2556 199 คนอ่าน
24 ธ.ค. 55
13:46 น.
นางสาวเบญจวรรณ
478. 
สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา 268 คนอ่าน
19 ธ.ค. 55
15:46 น.
นางสาวเบญจวรรณ
479. 
ทัศนศึกษาบูรณาการยูนิทเอฟ 231 คนอ่าน
18 ธ.ค. 55
13:23 น.
อาจารย์นุชนาฎ
480. 
กองบริหารงานวิจัย ขอเชิญคณาจารย์/นักวิจัยเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาโครงการวิจัยสู่เชิงพาณิชย์" 267 คนอ่าน
17 ธ.ค. 55
09:55 น.
นางสาวเบญจวรรณ
481. 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งขยายเวลาการส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 271 คนอ่าน
14 ธ.ค. 55
14:34 น.
นางสาวเบญจวรรณ
482. 
คณะเภสัชศาสตร์ มข. ขอความร่วมมือในการส่งบทความฉบับเต็มและบทคัดย่อในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระัดับชาติ 280 คนอ่าน
12 ธ.ค. 55
14:37 น.
นางสาวเบญจวรรณ
483. 
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอความวิจัย 278 คนอ่าน
11 ธ.ค. 55
15:44 น.
นางสาวเบญจวรรณ
484. 
สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มข. ประชาสัมพันธ์ประกาศ ฉบับที่ 1966/2555 เรื่องแนวทางการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของนักวิจัยเพื่อเสนอข 254 คนอ่าน
3 ธ.ค. 55
16:40 น.
นางสาวเบญจวรรณ
485. 
สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์บริการสารสนเทศเลืิอกสรร (SDI) เพื่อส่งเสริมการเรียน การสอน และการวิจัย 269 คนอ่าน
3 ธ.ค. 55
15:11 น.
นางสาวเบญจวรรณ
486. 
นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาชั้นปีที่ 2 ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมอีสานในงานประเพณีลอยกระทง 261 คนอ่าน
29 พ.ย. 55
11:48 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
487. 
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงแสน ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการคุรุวิชาการครั้งที่ 9 "สืบสานวัฒนธรรมไทย สายในสู่อาเซียน" 275 คนอ่าน
28 พ.ย. 55
16:23 น.
นางสาวเบญจวรรณ
488. 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษในการประชุมในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 259 คนอ่าน
28 พ.ย. 55
16:15 น.
นางสาวเบญจวรรณ
489. 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางวิชาการนานาชาติ "Science Education for Sustainable Development" 210 คนอ่าน
28 พ.ย. 55
16:10 น.
นางสาวเบญจวรรณ
490. 
สถาบันภาษา ม.ธรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "Research, Renovation and Reinforcement: Enhancing Quality in Language 280 คนอ่าน
28 พ.ย. 55
14:14 น.
นางสาวเบญจวรรณ
491. 
ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬาภายใน 259 คนอ่าน
27 พ.ย. 55
15:43 น.
อาจารย์อรนุช
492. 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย 260 คนอ่าน
23 พ.ย. 55
14:34 น.
นางสาวเบญจวรรณ
493. 
***[ เริ่มต้นดีแล้ว ลงท้ายก็ต้องดีด้วย] ดีใจที่บุคลากรชาวสาธิตไปใช้สิทธิ์เสนอชื่อ เพื่อการสรรหา ผอ.รร.สาธิต กันท่วมท้น 319 คนอ่าน
20 พ.ย. 55
07:55 น.
อาจารย์รัชพล
494. 
ประชาสัมพันธ์การจัดแข่งขันกีฬาสีภายใน 265 คนอ่าน
19 พ.ย. 55
15:59 น.
อาจารย์จันทร์จิรา
495. 
อาลัยและระลึกถึงคุณพ่อจีนแบรี่ 317 คนอ่าน
16 พ.ย. 55
15:22 น.
นางสาววารุณี
496. 
สำนักงานประสานงานที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ขอเชิญบุคลากรเข้าค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 257 คนอ่าน
15 พ.ย. 55
10:20 น.
นางสาวเบญจวรรณ
497. 
บัณฑิตวิทยาลัย มข. ประกาศรับสมัครทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556 313 คนอ่าน
13 พ.ย. 55
17:05 น.
นางสาวเบญจวรรณ
498. 
งานวิจัยฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ มข. ขอเชิญเข้าร่วมแสวนาวิชาการเรื่อง "Ethics, Plagiarism and Predatoty Journals" 206 คนอ่าน
13 พ.ย. 55
17:02 น.
นางสาวเบญจวรรณ
499. 
ฝ่ายวิจัยฯ มข. ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการในต่างประเทศ งวดที่ 2/2556 260 คนอ่าน
13 พ.ย. 55
16:55 น.
นางสาวเบญจวรรณ
500. 
เปิดรับทุนอุดหนุนคณาจารย์เสนอผลงานประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 2/2556 258 คนอ่าน
12 พ.ย. 55
15:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
501. 
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างองค์พระสิวลีพระอรหันต์แห่งโชคลาภ ฉลองพุทธชยันตี 2600 ปีมะโรง ทรงพญานาค ความสูง 2.90เมตร ทอดถวาย ณ 228 คนอ่าน
9 พ.ย. 55
00:01 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
502. 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอบความในการประชุมวิชาการประจำปี 2556 260 คนอ่าน
1 พ.ย. 55
13:31 น.
นางสาวเบญจวรรณ
503. 
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก จากสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 209 คนอ่าน
30 ต.ค. 55
15:54 น.
นางสาวเบญจวรรณ
504. 
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Conference on Remote Sensing ครั้งที่ 33 ประจำปี 2555 274 คนอ่าน
30 ต.ค. 55
15:46 น.
นางสาวเบญจวรรณ
505. 
คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับโทรทัศน์ครู 256 คนอ่าน
30 ต.ค. 55
15:40 น.
นางสาวเบญจวรรณ
506. 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้กระดานอัจฉริยะแก่บุคลากร 202 คนอ่าน
29 ต.ค. 55
12:08 น.
อาจารย์อรนุช
507. 
สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งบบทความวิจัยเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2556 208 คนอ่าน
29 ต.ค. 55
12:10 น.
นางสาวเบญจวรรณ
508. 
การแจ้งการโอนเงิน 346 คนอ่าน
29 ต.ค. 55
10:02 น.
นางพอใจ
509. 
ม.ราชภัฏสุราษฏร์ธานี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ราชภัฎธานีวิจัย ครั้งที่ 8 204 คนอ่าน
24 ต.ค. 55
12:48 น.
นางสาวเบญจวรรณ
510. 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศประจำปี 2556 206 คนอ่าน
24 ต.ค. 55
12:44 น.
นางสาวเบญจวรรณ
511. 
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสาขาวิชาคณะที่หนึ่ง สอง และสาม 275 คนอ่าน
19 ต.ค. 55
19:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
512. 
ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 248 คนอ่าน
19 ต.ค. 55
08:40 น.
นางสาวแสงทอง
513. 
ฝ่ายวิจัยฯ มข. เชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดและการส่งข้อเสนอโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม : พวอ. ระดับปริญญาโท ประจำปี 2556 270 คนอ่าน
17 ต.ค. 55
11:16 น.
นางสาวเบญจวรรณ
514. 
ฝ่ายวิจัยฯ มข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2555 ครั้งที่ 4 238 คนอ่าน
17 ต.ค. 55
11:08 น.
นางสาวเบญจวรรณ
515. 
สรุปเงินบริจาคอาหารพระภิกษุสงฆ์และกองทุนจัดทำหนังสือพุทธวจนและร่วมทอดผ้าป่าค่ายธรรมมะสำหรับครู 277 คนอ่าน
16 ต.ค. 55
19:09 น.
นางสาวจรัสศรี
516. 
คณะวิทยาการจัดการ มข. ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน ครั้งที่ 6 203 คนอ่าน
15 ต.ค. 55
12:19 น.
นางสาวเบญจวรรณ
517. 
สบาบันภาษา ม.วิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "Research, Renovation and Reinforcement: Enhancing Quality in Langu 263 คนอ่าน
15 ต.ค. 55
12:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
518. 
ม. ศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การเข้าสู่้ประชาคมอาเซียน ความท้าท้ายของนักการศึกษาไทย" 256 คนอ่าน
12 ต.ค. 55
17:26 น.
นางสาวเบญจวรรณ
519. 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. ขอเรียนร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ 207 คนอ่าน
10 ต.ค. 55
15:24 น.
นางสาวเบญจวรรณ
520. 
คณะสังคมศาสตร์ ม. นเรศวร ขอเชิญส่งบทความวิชาการ ในการประชุมการระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในหัวข้อ CONVERSATION WITH ASEAN DIFFERENCE : Securit 263 คนอ่าน
10 ต.ค. 55
15:22 น.
นางสาวเบญจวรรณ
521. 
ภาพนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม English Camp สาธิต ฝ่ายประถม ศษ (เพิ่มเติม2) 256 คนอ่าน
7 ต.ค. 55
10:21 น.
อาจารย์นวลพรรณ
522. 
ภาพนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม English Camp สาธิต ฝ่ายประถม ศษ (เพิ่มเติม1) 284 คนอ่าน
7 ต.ค. 55
10:19 น.
อาจารย์นวลพรรณ
523. 
สาธิต ฝ่ายประถม ศษ จัดEnglish Camp for Unit A-C ร่วมกับนศ. TESOL คณะศึกษาศาสตร์ 236 คนอ่าน
7 ต.ค. 55
10:14 น.
อาจารย์นวลพรรณ
524. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัย มข. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจ) 274 คนอ่าน
5 ต.ค. 55
14:31 น.
นางสาวเบญจวรรณ
525. 
ขอเชิญร่วมทำบุุญสร้างพระสิวลีสูง 2.90 เมตร 201 คนอ่าน
4 ต.ค. 55
17:02 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
526. 
คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แบบ Online (NRPM Online) สำหรับนักวิจัย 261 คนอ่าน
2 ต.ค. 55
13:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
527. 
สำนักบริหารการวิจัย มข. ขอเชิญร่วมรับฟังการชี้แจงทุนสนับสนุนและการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนากรวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 282 คนอ่าน
1 ต.ค. 55
10:39 น.
นางสาวเบญจวรรณ
528. 
ฝ่ายวิจัยฯ มข. ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 1/2556 276 คนอ่าน
1 ต.ค. 55
10:15 น.
นางสาวเบญจวรรณ
529. 
สำนักบริหารการวิจัย มข. เชิญชวนนักวิจัยเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 209 คนอ่าน
24 ก.ย. 55
17:29 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
530. 
ศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย 262 คนอ่าน
20 ก.ย. 55
13:38 น.
นางสาวเบญจวรรณ
531. 
ด่วนที่สุด! ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 292 คนอ่าน
14 ก.ย. 55
10:33 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
532. 
ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 217 คนอ่าน
14 ก.ย. 55
10:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
533. 
กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ 217 คนอ่าน
12 ก.ย. 55
14:03 น.
อาจารย์วุฒิชัย
534. 
ม. แม่ฟ้าหลวง ขอเชิญร่วมงานและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประจำปี 2555 260 คนอ่าน
11 ก.ย. 55
10:24 น.
นางสาวเบญจวรรณ
535. 
ฝ่ายวิจัยฯ มข. ส่งสำเนาหนังสือราชการ ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการศึกษาวิจัยลักษณะผู้นำอันพึงประสงค์ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดของประเทศไทย 271 คนอ่าน
11 ก.ย. 55
10:24 น.
นางสาวเบญจวรรณ
536. 
ขอเรียนเชิญร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ 320 คนอ่าน
7 ก.ย. 55
12:04 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
537. 
ขอเชิญร่วมงาน ๒๕ ปี ศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 304 คนอ่าน
5 ก.ย. 55
23:20 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
538. 
ม. เกษตรศาสตร์ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ ๕๑ 225 คนอ่าน
5 ก.ย. 55
14:57 น.
นางสาวเบญจวรรณ
539. 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ประจำปี 2556 หัวข้อ "เอเชียรุ่งโรจน์: วิกฤตหรือโอกาสสำหรับไทย?" 203 คนอ่าน
5 ก.ย. 55
14:52 น.
นางสาวเบญจวรรณ
540. 
แนะแนวสัญจรคณะศึกษาศาสตร์คว้ารางวัลดีเยี่ยม 248 คนอ่าน
4 ก.ย. 55
20:01 น.
นางนงนภัส
541. 
ภาพนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม English Camp สาธิตประถม (ศึกษาศาสตร์) เพิ่มเติม 2 229 คนอ่าน
4 ก.ย. 55
10:35 น.
อาจารย์นวลพรรณ
542. 
ภาพนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม English Camp สาธิตประถม (ศึกษาศาสตร์) เพิ่มเติม 229 คนอ่าน
4 ก.ย. 55
10:30 น.
อาจารย์นวลพรรณ
543. 
สาธิตฝ่ายประถม ศึกษาศาสตร์ จัด English Camp For D-F (IEC) 335 คนอ่าน
4 ก.ย. 55
10:16 น.
อาจารย์นวลพรรณ
544. 
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม. มหิดล ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 282 คนอ่าน
31 ส.ค. 55
14:20 น.
นางสาวเบญจวรรณ
545. 
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลในระบบ_NRPM_ของโครงการกลุ่มเรื่องเร่งด่วน 265 คนอ่าน
28 ส.ค. 55
15:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
546. 
ด่วนที่สุด ! ประกาศขยายเวลา การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2556 จาก วช. (20 เรื่องเร่งด่วน) 249 คนอ่าน
28 ส.ค. 55
08:55 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
547. 
สรุปปัจจัยถวาายอาหารพระภิกษุสงฆ์และเป็นเจ้าภาพกองทุนจัดซื้อที่ดินฯพุทธวจน 227 คนอ่าน
27 ส.ค. 55
20:20 น.
นางสาวจรัสศรี
548. 
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมในการประชุมวิชาการการบริหารจัดการ ครั้งที่ 8 275 คนอ่าน
27 ส.ค. 55
10:53 น.
นางสาวเบญจวรรณ
549. 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2556 265 คนอ่าน
27 ส.ค. 55
10:38 น.
นางสาวเบญจวรรณ
550. 
คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Teacher as a Learner 209 คนอ่าน
27 ส.ค. 55
10:38 น.
นางสาวเบญจวรรณ
551. 
ขอเชิญคณาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยส่งแบบขอรับเงินรางวัลการตีพิมพ์ฯ 294 คนอ่าน
22 ส.ค. 55
11:08 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
552. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ 25 ปี ศิลปศึกษา เรื่อง “ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน สู่ภูมิปัญญาระดับอาเซียน: บทบาทครูกับการจัดการเรียนการสอน” 277 คนอ่าน
21 ส.ค. 55
23:26 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
553. 
รายชื่อผู้เกษียณอายุราขการ ประจำปี 2555 291 คนอ่าน
20 ส.ค. 55
11:58 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
554. 
"งานคืนสู่เหย้าชาวศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2555" 292 คนอ่าน
20 ส.ค. 55
11:12 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
555. 
ลูกเสือโรงเรียนสาธิต ฯ ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ 4 ภาค 371 คนอ่าน
16 ส.ค. 55
15:54 น.
อาจารย์เสถียร
556. 
สำนักบริหารการวิจัย ปรับเปลี่ยวระยะเวลาในขั้นตอน/วิธีปฏิบัติตามแนวปฎิบัติตามประกาศ มข. (ฉบับที่ 1028/2555) ลงวันที่ 9 ก.ค. 2555 206 คนอ่าน
14 ส.ค. 55
13:14 น.
นางสาวเบญจวรรณ
557. 
คณะพยาบาลศาสตร์ มข. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง "ความท้าทายของวิชาชีพพยาบาลในเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2558" 276 คนอ่าน
10 ส.ค. 55
17:00 น.
นางสาวเบญจวรรณ
558. 
คณะครูโรงเรียนสาธิตมอดินแดง ฝ่ายประถม ศึกษาดูงานที่ จ.เชียงใหม่ 304 คนอ่าน
8 ส.ค. 55
10:18 น.
อาจารย์วีรวิชญ์
559. 
"ศิลปศึกษา เบญจเพส" 285 คนอ่าน
8 ส.ค. 55
00:56 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
560. 
ด่วนที่สุด! ขอความอนุเคราะห์คณาจารย์ที่เสนอขอรับทุนสนับสนุนประเภทอุดหนุนทั่วไป มข. ประจำปีงบประมาณ 2557 ปรับข้อมูลเข้าแบบฟอร์มใหม่ 264 คนอ่าน
7 ส.ค. 55
13:55 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
561. 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ขอเชิญร่วมประชุมนานาชาติเรื่อง "OUTCOMES-BASED EDUCATION" 235 คนอ่าน
6 ส.ค. 55
12:15 น.
นางสาวเบญจวรรณ
562. 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้านำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ 214 คนอ่าน
6 ส.ค. 55
12:14 น.
นางสาวเบญจวรรณ
563. 
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 290 คนอ่าน
31 ก.ค. 55
18:45 น.
นางสาวแสงทอง
564. 
สถาบันวิจัยและัพัฒนา ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฎสุราษฎ์ธานีวิจัย ครั้งที่ 8 273 คนอ่าน
31 ก.ค. 55
14:05 น.
นางสาวเบญจวรรณ
565. 
สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย 214 คนอ่าน
31 ก.ค. 55
13:58 น.
นางสาวเบญจวรรณ
566. 
สมาคม 213 คนอ่าน
31 ก.ค. 55
13:56 น.
นางสาวเบญจวรรณ
567. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยที่ วช. และ ๕ส. ให้ทุนอุดหนุน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 208 คนอ่าน
31 ก.ค. 55
10:42 น.
นางสาวเบญจวรรณ
568. 
ทุน The JSPS RONPAKU(Dissertation Ph.D) Program ประจำปี 2556 263 คนอ่าน
30 ก.ค. 55
14:33 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
569. 
สำนักบริหารการวิจัย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 209 คนอ่าน
24 ก.ค. 55
13:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
570. 
เสวนาทางวิชาการ เรื่อง การช่วยเหลือนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 278 คนอ่าน
19 ก.ค. 55
17:54 น.
อาจารย์ธีรติ
571. 
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ผ่านเกณฑ์การอนุมัติให้ทุนอุดหนุนคณาจารย์เพื่อเข้าร่วมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 4_2555 256 คนอ่าน
19 ก.ค. 55
12:32 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
572. 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการบ่มเพาะนักวิจัยเพื่อสร้างผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ประจำปี 2555 (ครั้งที่ 3) 275 คนอ่าน
19 ก.ค. 55
12:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
573. 
คณะมนุษย์ศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับชาติ เรื่อง การประชุมเครือข่ายชุมชนแอลดีไทย ครั้งที่ 2 261 คนอ่าน
18 ก.ค. 55
09:59 น.
นางสาวเบญจวรรณ
574. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัย (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) 207 คนอ่าน
18 ก.ค. 55
09:53 น.
นางสาวเบญจวรรณ
575. 
ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) ประชุมสามัญประจำปี2555 230 คนอ่าน
16 ก.ค. 55
15:53 น.
อาจารย์นัยนา
576. 
ฝ่ายวิจัยและเทคโนโลยี มข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเภษ (คปก.) สำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2555 256 คนอ่าน
13 ก.ค. 55
13:47 น.
นางสาวเบญจวรรณ
577. 
แบบเสนอโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนทั่วไป มข. ปี 2557 263 คนอ่าน
13 ก.ค. 55
11:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
578. 
คณะวิทยาศาสตร์ มข. ประชาสัมพันธ์การส่งบทความต้นฉบับเพื่อรับการแก้ไขผ่านบริษัท American Journal Experts 249 คนอ่าน
12 ก.ค. 55
15:25 น.
นางสาวเบญจวรรณ
579. 
สาธิตฯมอดินแดงฝ่ายประถม จัดโครงการอบรมการเขียนวิจัย 5 บท 324 คนอ่าน
12 ก.ค. 55
10:55 น.
อาจารย์นัยนา
580. 
ขยายเวลารับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนอุดหนุนทั่วไปของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2557 272 คนอ่าน
11 ก.ค. 55
12:36 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
581. 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดมารยาทไทย 317 คนอ่าน
10 ก.ค. 55
15:04 น.
อาจารย์อรนุช
582. 
สำนักบริหารการวิจัย ขยายเวลาการรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนอุดหนุนทั่วไปของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 208 คนอ่าน
10 ก.ค. 55
15:00 น.
นางสาวเบญจวรรณ
583. 
นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯฝ่ายประถมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)เข้าร่วมประกวดมารยาทไทย 251 คนอ่าน
10 ก.ค. 55
14:41 น.
อาจารย์อรนุช
584. 
สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมในงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555" (Thailand Research Expo 2012) 223 คนอ่าน
10 ก.ค. 55
14:52 น.
นางสาวเบญจวรรณ
585. 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญร่วมงานและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ แม่ฟ้าหลวงวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2555: "Future Challenge 269 คนอ่าน
10 ก.ค. 55
14:48 น.
นางสาวเบญจวรรณ
586. 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอเชิญเข้ารับฟังการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. 203 คนอ่าน
10 ก.ค. 55
14:47 น.
นางสาวเบญจวรรณ
587. 
ขอเชิญ..ร่วมชมร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาออทิสติกค่ะ 276 คนอ่าน
3 ก.ค. 55
13:44 น.
อาจารย์อาพร
588. 
ขอเชิญคณาจารย์ที่มีความประสงค์จะจัดทำบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติเข้าปรึกษาและแก้ไข (Edit) บทความวิจัยให้ถูกต้อง 283 คนอ่าน
3 ก.ค. 55
12:08 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
589. 
คณะวิทยาการจัดการ มข. ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการท่องเที่ยว ด้านการบริการและด้านธุรกิจ ประจำปี 2555 273 คนอ่าน
29 มิ.ย. 55
12:01 น.
นางสาวเบญจวรรณ
590. 
...ขอเชิญฟังบรรยาย เกี่ยวกับหลักสูตร โดย Prof. Tracey ครับ... 280 คนอ่าน
29 มิ.ย. 55
11:29 น.
อาจารย์สุชาติ
591. 
สุนทรภู่ ประถม (มอดินแดง) 372 คนอ่าน
28 มิ.ย. 55
09:16 น.
อาจารย์ฉลอง
592. 
สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ 249 คนอ่าน
26 มิ.ย. 55
13:04 น.
นางสาวเบญจวรรณ
593. 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ 274 คนอ่าน
26 มิ.ย. 55
13:04 น.
นางสาวเบญจวรรณ
594. 
ชาวสาธิตฯมอดินแดง เป็นปลื้ม....อดีตอธิการบดีมข.เยี่ยมชมโรงเรียน 327 คนอ่าน
22 มิ.ย. 55
15:49 น.
อาจารย์นัยนา
595. 
สำนักบริหารการวิจัย ขอเชิญชวนนักวิจัย เข้าร่วมประชุมเสริมทักษะการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 289 คนอ่าน
20 มิ.ย. 55
09:29 น.
นางสาวเบญจวรรณ
596. 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายเกี่ยวกับการจัดทำโครงร่างการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนจาก วช. 288 คนอ่าน
19 มิ.ย. 55
14:09 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
597. 
ขอเชิญบุคลากรร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพงานศพมารดาของ รศ.เกื้อจิตต์ ฉิมทิม อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 304 คนอ่าน
18 มิ.ย. 55
10:34 น.
นางสาววราภรณ์
598. 
ด่วนที่สุด! ขอเรียนเชิญคณาจารย์คณะและโรงเรียนสาธิตสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มข. ด่วนภายในวันที่ 22 มิ.ย. 55 287 คนอ่าน
14 มิ.ย. 55
11:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
599. 
รางวัลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ 298 คนอ่าน
14 มิ.ย. 55
09:58 น.
อาจารย์วุฒิชัย
600. 
Call for Papers--ขยายเวลารับผลงาน การประชุมวิจัยนานาชาติ “ICER 2012” ถึง 15 ก.ค. 2555 223 คนอ่าน
13 มิ.ย. 55
17:20 น.
นายจักรพงษ์
601. 
สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมและรับทุนสนับสนุนการทำวิจัยในชั้นเรียน 248 คนอ่าน
11 มิ.ย. 55
15:24 น.
นางสาวเบญจวรรณ
602. 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 203 คนอ่าน
11 มิ.ย. 55
12:50 น.
นางสาวเบญจวรรณ
603. 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมสัมมนา เรื่องการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนและส่งเสริมการทำิวิทยานิพนธ์ ประจำภาคต้ 255 คนอ่าน
11 มิ.ย. 55
12:39 น.
นางสาวเบญจวรรณ
604. 
สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคคลเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 209 คนอ่าน
6 มิ.ย. 55
17:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
605. 
สำนักบริหารการวิจัย การรับข้อเสนอโครงการวิจัยและการกลั่นกรอง/ประเมินข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภททุนอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 271 คนอ่าน
6 มิ.ย. 55
17:11 น.
นางสาวเบญจวรรณ
606. 
บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศรับทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2555 (เพิ่มเติม) 267 คนอ่าน
6 มิ.ย. 55
17:08 น.
นางสาวเบญจวรรณ
607. 
สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ ระหว่างไทย-อินเดีย (INRCT-ICSS 236 คนอ่าน
6 มิ.ย. 55
17:06 น.
นางสาวเบญจวรรณ
608. 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2555 213 คนอ่าน
6 มิ.ย. 55
17:05 น.
นางสาวเบญจวรรณ
609. 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 "ประชากรและสังคม" 204 คนอ่าน
6 มิ.ย. 55
17:03 น.
นางสาวเบญจวรรณ
610. 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ส่งประกาศ ประชาสัมพันธ์ การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ปี พ.ศ. 2555 253 คนอ่าน
6 มิ.ย. 55
17:01 น.
นางสาวเบญจวรรณ
611. 
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดต้นฉบับรางวัล นานมีบุ๊คส์อะสอร์ด ครั้งที่ 6 ปี 2555 299 คนอ่าน
6 มิ.ย. 55
16:59 น.
นางสาวเบญจวรรณ
612. 
ทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่(A1) 272 คนอ่าน
5 มิ.ย. 55
00:00 น.
อาจารย์วรรณงาม
613. 
สาธิตมอดินแดงประถมรับน้องใหม่ปีการศึกษา55 351 คนอ่าน
4 มิ.ย. 55
21:50 น.
อาจารย์นัยนา
614. 
ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และผุ้ปกครองทุกท่าน ร่วมทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่(A1) 249 คนอ่าน
1 มิ.ย. 55
10:31 น.
อาจารย์วีรวิชญ์
615. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปฏิบัติการเพื่อเตรียมจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย 2557 262 คนอ่าน
31 พ.ค. 55
18:44 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
616. 
ขอเรียนเชิญร่วมแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น มข. ครั้งที่ 14 ประจำปี 2555 279 คนอ่าน
25 พ.ค. 55
19:19 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
617. 
ศึกษาดูงาน ณ นครเซี่ยงไฮ้ ตอนที่ 2 271 คนอ่าน
25 พ.ค. 55
12:16 น.
อาจารย์ปิลันธนา
618. 
ศึกษาดูงาน ณ นครเซี่ยงไฮ้ ตอนที่ 1 283 คนอ่าน
25 พ.ค. 55
12:12 น.
อาจารย์ปิลันธนา
619. 
สาธิตมอดินแดงปฐมนิเทศนักเรียนป.1ปีการศึกษา2555 314 คนอ่าน
24 พ.ค. 55
11:43 น.
อาจารย์นัยนา
620. 
คณะศึกษาศาสตร์จัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนโครงการ Publication Clinic 280 คนอ่าน
23 พ.ค. 55
14:07 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
621. 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 263 คนอ่าน
22 พ.ค. 55
15:04 น.
อาจารย์วรรณงาม
622. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานวิจัยและชมนิทรรศการฯ 272 คนอ่าน
14 พ.ค. 55
12:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
623. 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2555 281 คนอ่าน
4 พ.ค. 55
09:16 น.
นางสาวเบญจวรรณ
624. 
ขอเชิญร่วมสัมมนา"ปัญหาท้าทายไทย-ลาวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC 2015 และ"โอกาสและประสบการณ์การลงทุนของ SMEs ไทยใน สปป.ลาว” 272 คนอ่าน
3 พ.ค. 55
21:27 น.
นายจักรพงษ์
625. 
ประชุมวิชาการ "ASEM Language Diversity Forum" ณ อินโดนีเซีย 228 คนอ่าน
27 เม.ย. 55
11:12 น.
นายจักรพงษ์
626. 
ภาพนักเรียนสาธิตประถม (ศึกษาศาสตร์) ร่วมกิจกรรม English Camp ฟ้าฝางรีอสอร์ต(เพิ่มเติม) 295 คนอ่าน
11 เม.ย. 55
16:39 น.
อาจารย์นวลพรรณ
627. 
สาธิตประถม(ศึกษาศาสตร์)จัด English Camp ในประเทศ ณ ฟ้าฝางรีสอร์ต 238 คนอ่าน
11 เม.ย. 55
16:29 น.
อาจารย์นวลพรรณ
628. 
ภาพนักเรียนสาธิตประถม (ศึกษาศาสตร์) ร่วมกิจกรรม English Camp at Singapore (เพิ่มเติม) 312 คนอ่าน
11 เม.ย. 55
13:20 น.
อาจารย์นวลพรรณ
629. 
สาธิตประถม(ศึกษาศาสตร์)จัด English Camp at Singapore 2012 For IEC students 273 คนอ่าน
11 เม.ย. 55
13:15 น.
อาจารย์นวลพรรณ
630. 
ฝ่ายวิจัย มข. ประกาศรัยข้อเสนอโครงการบ่มเพาะนักวิจัยเพื่อให้สร้างผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ประจำปี 2555 (เพิ่มเติม) 286 คนอ่าน
30 มี.ค. 55
16:25 น.
นางสาวเบญจวรรณ
631. 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านค่าย 3 โอลิมปิกวิชาการ 282 คนอ่าน
29 มี.ค. 55
13:23 น.
อาจารย์มงคล
632. 
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "วิจัยไทย ก้าวไกลสู่อนาคต" 219 คนอ่าน
26 มี.ค. 55
15:23 น.
นางสาวเบญจวรรณ
633. 
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ขอเชิญเ้ข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Conference on Remote Sensing ครั้งที่ 33 203 คนอ่าน
26 มี.ค. 55
15:18 น.
นางสาวเบญจวรรณ
634. 
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏอุดร ม.ขอนแก่น และสมาชิกเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ขอเชิญเ้ข้าร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 294 คนอ่าน
26 มี.ค. 55
14:51 น.
นางสาวเบญจวรรณ
635. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกจัดงานงานแถลงข่าว "เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่6" 287 คนอ่าน
22 มี.ค. 55
17:12 น.
อาจารย์ฤกษ์
636. 
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในระดับนานาชาติ 242 คนอ่าน
22 มี.ค. 55
17:03 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา
637. 
สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ประชาสัมพันธ์โครงการทุนสนับสนุนการผลิดตำรา ประจำปี 2555 256 คนอ่าน
22 มี.ค. 55
12:03 น.
นางสาวเบญจวรรณ
638. 
สมัครด่วน! ประชุมเชิงปฏิบัติการ 268 คนอ่าน
20 มี.ค. 55
15:11 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
639. 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเ้ข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 209 คนอ่าน
20 มี.ค. 55
12:48 น.
นางสาวเบญจวรรณ
640. 
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ TU-CU-KU-Conference ประจำปี่ 2555 207 คนอ่าน
20 มี.ค. 55
12:29 น.
นางสาวเบญจวรรณ
641. 
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี ฝ่ายบริการพัฒนาผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี ขอนำส่งเอกสารประชาสัมพันธ์มาตรการทางภาษีสำหรับการวิจัยและพัฒนา 264 คนอ่าน
20 มี.ค. 55
12:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
642. 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กำหนดประเด็นหัวข้อทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษย์ศาสตร์-สังคมศาสตร์ ประจำปี 2556 264 คนอ่าน
15 มี.ค. 55
16:23 น.
นางสาวเบญจวรรณ
643. 
ศูนย์ภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "Language Proficiency Testing in the Less Commonly Taught Languages" 207 คนอ่าน
15 มี.ค. 55
16:18 น.
นางสาวเบญจวรรณ
644. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมนำเสนองานวิจัย Hawaii University International Conferences 2012 206 คนอ่าน
15 มี.ค. 55
16:20 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
645. 
เชิญร่วมงานเสวนาทางวิชาการ "เปิดโลกออทิสติกครั้งที่6" 277 คนอ่าน
12 มี.ค. 55
14:59 น.
อาจารย์ฤกษ์
646. 
ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยเพื่อรับรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2554 205 คนอ่าน
5 มี.ค. 55
10:05 น.
นางสาวเบญจวรรณ
647. 
สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2555 248 คนอ่าน
5 มี.ค. 55
09:57 น.
นางสาวเบญจวรรณ
648. 
รูปกิจกรรม International Day (รีบดูก่อนจะตกไปหน้า 2) 282 คนอ่าน
1 มี.ค. 55
20:04 น.
อาจารย์สุชาติ
649. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2556 217 คนอ่าน
1 มี.ค. 55
12:46 น.
นางสาวเบญจวรรณ
650. 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 279 คนอ่าน
1 มี.ค. 55
12:40 น.
นางสาวเบญจวรรณ
651. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอใน Thailand Research Symposium 2012 204 คนอ่าน
1 มี.ค. 55
12:25 น.
นางสาวเบญจวรรณ
652. 
กิจกรรมสานสัมพันธ์กลุ่มวิชา 1 283 คนอ่าน
28 ก.พ. 55
15:29 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
653. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่านเข้าร่วมการฝึกอบรม 296 คนอ่าน
27 ก.พ. 55
13:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
654. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้ารับการฝึกอบรม "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" 279 คนอ่าน
21 ก.พ. 55
15:54 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
655. 
เชิญเข้าร่วมอบรม "เปียโนบำบัด One to Five เพื่อการพัฒนาเด็กและเด็กพิเศษ" 288 คนอ่าน
17 ก.พ. 55
14:19 น.
อาจารย์ฤกษ์
656. 
คณาจารย์ ศิษย์เก่าและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ นำเสนอผลงานวิจัยที่ WCSE 2012 ณ เมืองบาเซโลน่า ประเทศสเปน 271 คนอ่าน
16 ก.พ. 55
14:29 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี
657. 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานำเสนอผลงาน หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมสัมมนา วิชาการเรื่อง "The 2012 Graduate Seminar 262 คนอ่าน
13 ก.พ. 55
12:09 น.
นางสาวเบญจวรรณ
658. 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านสมัครเข้ารับการอบรมระยะสั้น ประจำปี 2555 264 คนอ่าน
8 ก.พ. 55
16:47 น.
นางสาวเบญจวรรณ
659. 
มหาวิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมวิชาการ การบริหารและการจัดการครั้งที่ 7 276 คนอ่าน
8 ก.พ. 55
16:44 น.
นางสาวเบญจวรรณ
660. 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2555 271 คนอ่าน
8 ก.พ. 55
16:39 น.
นางสาวเบญจวรรณ
661. 
กิจกรรมจิตสาธารณะยูนิทเอฟ 313 คนอ่าน
1 ก.พ. 55
14:43 น.
อาจารย์นุชนาฎ
662. 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Open Class สาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถม 226 คนอ่าน
1 ก.พ. 55
07:07 น.
อาจารย์ขนิษฐา
663. 
ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มข. ให้ทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างเประเทศ งวดที่ 3/2555 243 คนอ่าน
31 ม.ค. 55
16:21 น.
นางสาวเบญจวรรณ
664. 
แจ้งผลการพิจารณาตัดสินรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ:รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2554 279 คนอ่าน
30 ม.ค. 55
15:41 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
665. 
รับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุน คปก. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2555 267 คนอ่าน
30 ม.ค. 55
15:38 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
666. 
ประกาศรับข้อเสนอทุนโครงการบ่มเพาะนักวิจัย ประจำปี 2555 254 คนอ่าน
27 ม.ค. 55
15:20 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
667. 
ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มข. ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมเพื่อสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 214 คนอ่าน
26 ม.ค. 55
15:28 น.
นางสาวเบญจวรรณ
668. 
ขอเชิญร่วมทำบุญ 252 คนอ่าน
25 ม.ค. 55
14:53 น.
อาจารย์พุทธชาติ
669. 
สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลผลงานวิจัย และรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 264 คนอ่าน
24 ม.ค. 55
16:57 น.
นางสาวเบญจวรรณ
670. 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2555 268 คนอ่าน
24 ม.ค. 55
16:53 น.
นางสาวเบญจวรรณ
671. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2555 204 คนอ่าน
24 ม.ค. 55
16:14 น.
นางสาวเบญจวรรณ
672. 
กลุ่มงานสารสนเทศและวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอความร่วมมือให้อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายและชมการเสนอผลงานวิจัย 266 คนอ่าน
24 ม.ค. 55
16:10 น.
นางสาวเบญจวรรณ
673. 
ฟังดนตรี ... เถิดชื่นใจ 287 คนอ่าน
21 ม.ค. 55
12:56 น.
อาจารย์วนิดา
674. 
ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ทุกท่านสมัครเข้าร่วมโครงการ EDU-Publication Clinic 279 คนอ่าน
19 ม.ค. 55
16:02 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
675. 
ด่วน ! ขยายวันรับสมัครเข้าร่วมโครงการ EDU-Publiction Clinic และอบรมปฏิบัติการแบบเข้ม 312 คนอ่าน
18 ม.ค. 55
10:55 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
676. 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครทุนสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 204 คนอ่าน
17 ม.ค. 55
10:06 น.
นางสาวเบญจวรรณ
677. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Publication Clinic และอบรมปฏิบัติการแบบเข้ม 263 คนอ่าน
16 ม.ค. 55
16:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
678. 
>>>สวัสดีวันครู<<< 280 คนอ่าน
16 ม.ค. 55
10:41 น.
อาจารย์รัชพล
679. 
่กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2544-2555 สมด.ประถม 270 คนอ่าน
11 ม.ค. 55
12:22 น.
อาจารย์นัยนา
680. 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญส่งบทความ และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 5 (ICER 2012) 272 คนอ่าน
9 ม.ค. 55
10:40 น.
นางสาวเบญจวรรณ
681. 
ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยเฉพาะทางประจำปี 2554 225 คนอ่าน
4 ม.ค. 55
14:59 น.
นางสาวเบญจวรรณ
682. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการเนื่องในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2555 211 คนอ่าน
4 ม.ค. 55
10:15 น.
นางสาวเบญจวรรณ
683. 
สำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) 277 คนอ่าน
4 ม.ค. 55
10:11 น.
นางสาวเบญจวรรณ
684. 
รายงานภาระงานในการปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาปฎิบัติจริงของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 261 คนอ่าน
28 ธ.ค. 54
09:39 น.
นางสาวเบญจวรรณ
685. 
สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2555 210 คนอ่าน
28 ธ.ค. 54
09:27 น.
นางสาวเบญจวรรณ
686. 
สมาคมเครือข่ายไทยเพื่อการศึกษาวิจัย ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศของกลุ่มสมาชิกเครือข่าย Asia-Pacific Advanced Nerwork : APAN ครั้งที่ 33 207 คนอ่าน
26 ธ.ค. 54
13:14 น.
นางสาวเบญจวรรณ
687. 
E-Saan Software Park จัดอบรม 9 หลักสูตร 293 คนอ่าน
8 ธ.ค. 54
15:41 น.
688. 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญส่งผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 13 275 คนอ่าน
8 ธ.ค. 54
11:00 น.
นางสาวเบญจวรรณ
689. 
โครงการเพิ่มผลงานการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (KKU Publication clinic) 292 คนอ่าน
1 ธ.ค. 54
15:35 น.
690. 
ขอความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ของคณะ ประจำปีงบประมาณ 2554 263 คนอ่าน
30 พ.ย. 54
12:49 น.
นางสาวเบญจวรรณ
691. 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังการชี้แจ้ง และประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มพูนผลงานการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (KKU Publication clinic) 254 คนอ่าน
30 พ.ย. 54
12:49 น.
นางสาวเบญจวรรณ
692. 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวด 234 คนอ่าน
30 พ.ย. 54
12:23 น.
นางสาวเบญจวรรณ
693. 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2555 235 คนอ่าน
28 พ.ย. 54
11:24 น.
694. 
ประชาสัมพันธ์วารสารวิจัย มข. ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 274 คนอ่าน
14 พ.ย. 54
15:53 น.
นางสาวเบญจวรรณ
695. 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการประจำปี 2555 206 คนอ่าน
14 พ.ย. 54
11:47 น.
นางสาวเบญจวรรณ
696. 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2555 205 คนอ่าน
14 พ.ย. 54
11:44 น.
นางสาวเบญจวรรณ
697. 
ประชานสัมพันธ์รางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ประจำปี 2554 264 คนอ่าน
10 พ.ย. 54
10:38 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
698. 
ด่วนที่สุด ! แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องอบรม Lesson Study Approach จาก 1368 เป็นห้อง 1507 ชั้น 5 ค่ะ 274 คนอ่าน
8 พ.ย. 54
21:46 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
699. 
ด่วนที่สุด ! ขอเรียนเชิญคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตฯ ทุกท่านเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Lesson Study Approach 242 คนอ่าน
7 พ.ย. 54
12:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
700. 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7 233 คนอ่าน
2 พ.ย. 54
17:20 น.
นางสาวเบญจวรรณ
701. 
กลุ่มสารสนเทศและวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา 279 คนอ่าน
2 พ.ย. 54
17:17 น.
นางสาวเบญจวรรณ
702. 
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมวิชาการ สกว.วิจัยตามรอยพระยุคบาท: สร้างสรรค์ปัญญา เพื่อพัฒนาประเทศ 252 คนอ่าน
2 พ.ย. 54
17:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
703. 
ประชาสัมพันธ์บริการสารสนเทศเลือกสรร เพื่อช่วยเหลือสนับสนนด้านการเรียนการสอนและวิจัย 211 คนอ่าน
2 พ.ย. 54
17:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
704. 
ขอเชิญชวน เข้าร่วมฟังการชี้แจง ประชาสัมพันธ์ และการเปิดตัววารสารวิจัย มข. รูปแบบใหม่ 284 คนอ่าน
2 พ.ย. 54
11:02 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
705. 
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอเชิญบุคลากรที่สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร Journal of English Studies 264 คนอ่าน
1 พ.ย. 54
10:25 น.
นางสาวเบญจวรรณ
706. 
สภาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 259 คนอ่าน
1 พ.ย. 54
10:23 น.
นางสาวเบญจวรรณ
707. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี 261 คนอ่าน
1 พ.ย. 54
10:12 น.
นางสาวเบญจวรรณ
708. 
ขอเรียนเชิญร่วมพิธีประดิษฐานองค์พระพุทธวิโมกข์ ณ ศาลาธรรม 294 คนอ่าน
27 ต.ค. 54
08:20 น.
อาจารย์รัชพล
709. 
นักเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ได้รับทุนอุดหนุนการสร้างโปรแกรม 208 คนอ่าน
25 ต.ค. 54
20:39 น.
อาจารย์มงคล
710. 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 13 210 คนอ่าน
18 ต.ค. 54
10:29 น.
นางสาวเบญจวรรณ
711. 
อบรมซอฟต์แวร์บริหารจัดการเว็บไซต์สำเร็จรูป WORDPRESS 264 คนอ่าน
13 ต.ค. 54
14:57 น.
712. 
ประชาสัมพันธ์ เข้าอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Access2010 หลักสูตร การออกแบบเว็บไซต์อย่างมืออาชีพ 274 คนอ่าน
13 ต.ค. 54
11:38 น.
713. 
ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติด้านการวิจัย จัดโดยสมาคมส่งเสริมการวิจัย 209 คนอ่าน
13 ต.ค. 54
11:27 น.
714. 
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ระดับประถมศึกษา 277 คนอ่าน
12 ต.ค. 54
08:25 น.
อาจารย์นัยนา
715. 
ศุกร์ที่ 7 ต.ค. 54 ขอเรียนเชิญอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตทุกท่านร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 282 คนอ่าน
6 ต.ค. 54
14:10 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
716. 
มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ ขอเชิญการส่งผลงานการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 50 217 คนอ่าน
6 ต.ค. 54
13:21 น.
นางสาวเบญจวรรณ
717. 
แบบฟอร์มทุนอุดหนุนทั่วไป มข. ปีงบประมาณ 2556 257 คนอ่าน
4 ต.ค. 54
08:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
718. 
ด่วนที่สุด! ขอเรียนเชิญอาจารย์ทุกท่านส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป จาก มข. ประจำปีงบประมาณ 2556 276 คนอ่าน
4 ต.ค. 54
08:19 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
719. 
กำหนดการเชิญประชุมนักวิจัยสถาบัน ตามโครงการพัฒนานักวิจัยสถาบันฯ มข. 2555 271 คนอ่าน
1 ต.ค. 54
18:39 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
720. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรม เซ็นทารา โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอ 204 คนอ่าน
29 ก.ย. 54
12:32 น.
นางสาวเบญจวรรณ
721. 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทิศทางการวิจัยเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาระบบการศึกษาชาติ 209 คนอ่าน
29 ก.ย. 54
12:29 น.
นางสาวเบญจวรรณ
722. 
เผยแพร่บรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 2554 และทำเนียบการวิจัย 2554 สภาวิจัยแห่งชาติ 229 คนอ่าน
29 ก.ย. 54
12:23 น.
นางสาวเบญจวรรณ
723. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสถานฑูตอเมริกาและสมาชิกลุ่ม Voicrd of Asia Committee 276 คนอ่าน
29 ก.ย. 54
12:18 น.
นางสาวเบญจวรรณ
724. 
การประชุมวิชาการ Bimonthly Laser Meeting ครั้งที่ 2/2554 คณะทันตแพทย์ มข. 269 คนอ่าน
29 ก.ย. 54
12:11 น.
นางสาวเบญจวรรณ
725. 
โรงเรียนเทศบาล3 (ยมราชสามัคคี) เยี่ยมชมการจัดการศึกษาโครงการIEC ที่สาธิตฯมอดินแดงระดับประถม 264 คนอ่าน
22 ก.ย. 54
16:24 น.
อาจารย์นัยนา
726. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2554 209 คนอ่าน
21 ก.ย. 54
11:30 น.
นางสาวเบญจวรรณ
727. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2012 243 คนอ่าน
21 ก.ย. 54
11:27 น.
นางสาวเบญจวรรณ
728. 
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะประจำปีของสาขาวิชาศิลปศึกษา 278 คนอ่าน
12 ก.ย. 54
17:44 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
729. 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "ตลาดนัดนักวิจัย" ณ. ห้องประชุมสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี 213 คนอ่าน
12 ก.ย. 54
15:24 น.
นางสาวเบญจวรรณ
730. 
ขอเรียนเชิญร่วมเสวนาวิจัย เรื่อง เขียนบทความอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ณ. ห้องประชุมสัจจา 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 283 คนอ่าน
12 ก.ย. 54
15:18 น.
นางสาวเบญจวรรณ
731. 
การประชุมวิชาการด้านธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน ครั้งที่ 5 212 คนอ่าน
8 ก.ย. 54
14:21 น.
นางสาวเบญจวรรณ
732. 
การประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2554 ในหัวข้อ "อาเซียนมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ กับอนาคตประเทศไทย" 297 คนอ่าน
7 ก.ย. 54
12:59 น.
นางสาวเบญจวรรณ
733. 
การจัดสอบไล่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2554 285 คนอ่าน
3 ก.ย. 54
11:19 น.
นางไพพิทักษ์
734. 
วารสารประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 204 คนอ่าน
26 ส.ค. 54
15:38 น.
นางสาวเบญจวรรณ
735. 
ประกาศขยายกำหนดวันรับบทคัดย่อ และขอชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICAEDA 2011 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 313 คนอ่าน
26 ส.ค. 54
14:55 น.
นางสาวเบญจวรรณ
736. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ 207 คนอ่าน
26 ส.ค. 54
14:52 น.
นางสาวเบญจวรรณ
737. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน และการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) 220 คนอ่าน
25 ส.ค. 54
16:46 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
738. 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 259 คนอ่าน
24 ส.ค. 54
17:08 น.
นางสาวเบญจวรรณ
739. 
ขอเชิญเข้าร่วมหรือนำเสนอผลงานในงานสัมมนาวิชาการ การศึกษาเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 243 คนอ่าน
19 ส.ค. 54
16:49 น.
นางสาวเบญจวรรณ
740. 
ด่วนที่สุด! พรุ่งนี้ 18 ส.ค. 54 เวลา 13.30-16.00 น. ขอเชิญประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อร่างประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555-2558 222 คนอ่าน
18 ส.ค. 54
11:57 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
741. 
ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการเสวนา เรื่อง จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการฯ 267 คนอ่าน
18 ส.ค. 54
09:27 น.
742. 
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Teacher Development in 21 Century 219 คนอ่าน
15 ส.ค. 54
09:44 น.
นางสาวเบญจวรรณ
743. 
...สพฐ.เปิดสอบข้าราชการหลายตำแหน่ง ภายในวันจันทร์ที่15 ส.ค.54... 298 คนอ่าน
12 ส.ค. 54
06:12 น.
อาจารย์รัชพล
744. 
ARS LONGA VITA BREVIS : The 24th Art Exhibition by Art Education KKU. 261 คนอ่าน
12 ส.ค. 54
02:30 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
745. 
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์สำนักงาน 207 คนอ่าน
11 ส.ค. 54
17:01 น.
นางอรณี
746. 
ประกาศสอบราคา ศศ.6/2554 290 คนอ่าน
9 ส.ค. 54
15:17 น.
747. 
พิธีเปิดโครงการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย ปีการศึกษา 2554 ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 295 คนอ่าน
9 ส.ค. 54
00:00 น.
อาจารย์ ดร.รมย์วรินทร์
748. 
กำหนดการปฐมนิเทศนักวิจันสถาบัน 276 คนอ่าน
5 ส.ค. 54
17:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
749. 
ประกาศรายชื่อนักวิจัยสถาบัน 262 คนอ่าน
5 ส.ค. 54
17:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
750. 
ด่วนที่สุด การตรวจสอบสถานะ/แก้ไข ในการขอทุน วช. 15 กลุ่มเร่งด่วน ในระบบ NRPM 208 คนอ่าน
5 ส.ค. 54
09:30 น.
นางสาวเบญจวรรณ
751. 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มวิชา 3 กลุ่มวิชา คณะศึกษาศาสตร์ 210 คนอ่าน
4 ส.ค. 54
11:03 น.
752. 
หลักเกณฑ์การพิจารณาสนับสนุนงบประมาณการวิจัยมุมมองของผู้สนับสนุนงบประมาณ 271 คนอ่าน
31 ก.ค. 54
17:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
753. 
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลในระบบ NRPM (15 กลุ่มเรื่อง) 211 คนอ่าน
31 ก.ค. 54
17:34 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
754. 
ขอเชิญเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมแสดงนิทรรศการงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2555 205 คนอ่าน
28 ก.ค. 54
10:36 น.
นางสาวเบญจวรรณ
755. 
สภาวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศอินเดียรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ระหว่างไทย-อินเย ประจำปี 2555 255 คนอ่าน
28 ก.ค. 54
10:33 น.
นางสาวเบญจวรรณ
756. 
ขอเชิญอบรม โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสายสนับสนุน 264 คนอ่าน
27 ก.ค. 54
14:23 น.
757. 
ขอ e-office อ.พรพิทักษ์ จะริรัมย์ 213 คนอ่าน
26 ก.ค. 54
20:03 น.
758. 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการชี้แจงการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2555 245 คนอ่าน
26 ก.ค. 54
11:47 น.
นางสาวเบญจวรรณ
759. 
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสายสนับสนุน 242 คนอ่าน
25 ก.ค. 54
14:31 น.
760. 
ด่วนที่สุด! การเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอโครงการและรับข้อแนะนำในการปรับปรุงโครงการวิจัย 15 กลุ่มเรื่องเร่งด่วนของ วช. 257 คนอ่าน
22 ก.ค. 54
13:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
761. 
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสายสนับสนุน 285 คนอ่าน
22 ก.ค. 54
11:32 น.
762. 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม 284 คนอ่าน
20 ก.ค. 54
16:30 น.
นางสาวเบญจวรรณ
763. 
ประกาศการรับโครงการวิจัยที่เสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2555 257 คนอ่าน
20 ก.ค. 54
16:23 น.
นางสาวเบญจวรรณ
764. 
ด่วนที่สุด! แจ้งกำหนดวันส่งใบสมัครวิจัยสถาบัน 2555 ทุนประเภทที่ 2 (ก) และ (ข) 264 คนอ่าน
13 ก.ค. 54
16:26 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
765. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 249 คนอ่าน
13 ก.ค. 54
10:23 น.
นางสาวเบญจวรรณ
766. 
มอบวารสาร "พวงครามวิจัยสาร" 256 คนอ่าน
13 ก.ค. 54
10:11 น.
นางสาวเบญจวรรณ
767. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2554 210 คนอ่าน
13 ก.ค. 54
10:01 น.
นางสาวเบญจวรรณ
768. 
ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทคัดย่อขนาดยาวผลงานวิจัย/สร้างสรรค์เพื่อนำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ"ศิลปากรวิจัยแ 286 คนอ่าน
13 ก.ค. 54
09:43 น.
นางสาวเบญจวรรณ
769. 
ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม และโปรดเผยแพร่ข่าวการอบรม 349 คนอ่าน
13 ก.ค. 54
09:29 น.
นางสาวเบญจวรรณ
770. 
ด่วนที่สุด! แจ้งเปลี่ยนแปลงวันรับสมัครวิจัยสถาบัน 2555 ทุนประเภทที่ 2 (ก) และ (ข) 269 คนอ่าน
8 ก.ค. 54
13:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
771. 
ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2555 (15 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน) 288 คนอ่าน
7 ก.ค. 54
17:42 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
772. 
ทุนอุดหนุนการแปลบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับอาจารย์และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 294 คนอ่าน
7 ก.ค. 54
17:33 น.
นายจักรพงษ์
773. 
ร่วมชมขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา 295 คนอ่าน
7 ก.ค. 54
16:09 น.
อาจารย์นภาพร
774. 
คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง อนุมัติให้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มวิชา ทั้ง 3 กลุ่มวิชา คณะศึกษาศาสตร์ 295 คนอ่าน
7 ก.ค. 54
09:48 น.
775. 
แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อเสนอโครงการ (15 เรื่องเร่งด่วน วช.) 304 คนอ่าน
6 ก.ค. 54
17:45 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
776. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554 (Thailand Research Expo 2011) 251 คนอ่าน
6 ก.ค. 54
10:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
777. 
ขอเชิญร่วมประชุมนานาชาติ "Reaching All Learners: The Challenge of Diversity" 235 คนอ่าน
6 ก.ค. 54
09:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
778. 
แก้ไขประกาศ--เชิญคณาจารย์สมัครเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ" 306 คนอ่าน
6 ก.ค. 54
09:55 น.
นายจักรพงษ์
779. 
ขอเรียนเชิญบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมประชุมโครงการวิจัยสถาบัน มข. ประจำปีงบประมาณ 2555 290 คนอ่าน
5 ก.ค. 54
16:17 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
780. 
ขอเรียนเชิญสมัครโครงการวิจัยสถาบัน มข. ประจำปีงบประมาณ 2555 271 คนอ่าน
5 ก.ค. 54
16:02 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
781. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย วช. (15 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน) 206 คนอ่าน
5 ก.ค. 54
16:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
782. 
ขอเรียนเชิญประชุมวิชาการ "จุดเปลี่ยนประเทศไทย: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" 278 คนอ่าน
4 ก.ค. 54
14:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
783. 
ประชาสัมพันธ์การอบรรมวิเคราะห์ข้อมูล Analysis of Just-About-Right Data และการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 257 คนอ่าน
4 ก.ค. 54
14:50 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
784. 
การส่ง Concept paper ข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2555 300 คนอ่าน
28 มิ.ย. 54
16:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
785. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย วช. (15 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน) 262 คนอ่าน
28 มิ.ย. 54
14:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
786. 
การจัดนิทรรศการและเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม"แคนกับภูมิปัญญาอีสานด้านดนตรีและศิลปะการแสดง" 206 คนอ่าน
23 มิ.ย. 54
16:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
787. 
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. 256 คนอ่าน
21 มิ.ย. 54
16:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
788. 
ขอเชิญร่วมเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมแสดงนิทรรศการงานวันนักประดิษฐ์ภูมิภาค 283 คนอ่าน
21 มิ.ย. 54
16:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
789. 
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่ 288 คนอ่าน
21 มิ.ย. 54
16:06 น.
นางสาวแสงทอง
790. 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ค่าย 3 286 คนอ่าน
21 มิ.ย. 54
15:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
791. 
สถาบันพัฒนานักวิจัยแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ "หลักการเขียนบทสรุปผู้บริหารและบทคัดย่อที่เป็นสากล" 254 คนอ่าน
21 มิ.ย. 54
15:26 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
792. 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2555 269 คนอ่าน
21 มิ.ย. 54
14:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
793. 
ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการหรืองานวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารม.ศิลปากร 228 คนอ่าน
21 มิ.ย. 54
13:59 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
794. 
ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัยด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 254 (สมศ.) 262 คนอ่าน
9 มิ.ย. 54
10:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
795. 
Call for Papers--คณะศึกษาศาสตร์ เชิญส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิจัยนานาชาติ "ICER 2011" 275 คนอ่าน
7 มิ.ย. 54
14:00 น.
นายจักรพงษ์
796. 
ขอเรียนเชิญประชุม 232 คนอ่าน
1 มิ.ย. 54
06:59 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
797. 
ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการศึุกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2554 216 คนอ่าน
30 พ.ค. 54
09:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
798. 
ธรรมศาสตร์จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการสอนภาษาอังกฤษ "Voice in ELT" 259 คนอ่าน
26 พ.ค. 54
14:40 น.
นายจักรพงษ์
799. 
มรภ. นครปฐม จัดประชุมวิชาการระดับชาติ "75 ปี จากโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่ยอน่างยั่งยืน" 264 คนอ่าน
26 พ.ค. 54
14:37 น.
นายจักรพงษ์
800. 
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา 238 คนอ่าน
24 พ.ค. 54
11:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
801. 
รับสมัครทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สำหรับอาจารย์อาวุโสมหาวิทยาลัยขอนแก่น 298 คนอ่าน
11 พ.ค. 54
13:36 น.
นายจักรพงษ์
802. 
รับสมัครทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 289 คนอ่าน
11 พ.ค. 54
13:33 น.
นายจักรพงษ์
803. 
ขอเชิญอบรม ฟรี! โครงการพัฒนาเทคนิคการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน รุ่นที่ 7 255 คนอ่าน
4 พ.ค. 54
17:26 น.
นายจักรพงษ์
804. 
การส่งผลงานการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554" (Thailand Research Expo 2011) 213 คนอ่าน
28 เม.ย. 54
18:15 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
805. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัย 224 คนอ่าน
28 เม.ย. 54
18:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
806. 
ประชุมวิชาการนานาชาติ "One Health Concept" คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. 215 คนอ่าน
28 เม.ย. 54
15:12 น.
นายจักรพงษ์
807. 
ประชุมวิชาการ "Transnational Education: Strtegies, Gain amd Concerns" ที่เกาหลี 256 คนอ่าน
28 เม.ย. 54
13:34 น.
นายจักรพงษ์
808. 
NIDA ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ 219 คนอ่าน
28 เม.ย. 54
13:24 น.
นายจักรพงษ์
809. 
อาจารย์ศูนย์วิจัยออทิสติกนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมระดับชาติ 291 คนอ่าน
27 เม.ย. 54
13:36 น.
อาจารย์ฤกษ์
810. 
ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ (ศศ.4/2554) 280 คนอ่าน
25 เม.ย. 54
12:42 น.
811. 
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุม The IFSCC 2011 Conference 213 คนอ่าน
8 เม.ย. 54
19:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
812. 
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายภัตตราหารเพล สรงน้ำพระโรจนปัญญา และรดน้ำขอพรผู้อาวุโส 286 คนอ่าน
7 เม.ย. 54
16:52 น.
นางสาวจรัสศรี
813. 
ความภาคภูมิใจของเรา(สาธิตศึกษาศาสตร์)(คะแนน O-NET สูงสุดของประเทศ) 334 คนอ่าน
7 เม.ย. 54
15:08 น.
อาจารย์วรเทพ
814. 
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ "เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 5" 207 คนอ่าน
21 มี.ค. 54
19:09 น.
อาจารย์อาพร
815. 
ขอเชิญร่วมพิธีอุปสมบท ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ (อ.ขนุน) 287 คนอ่าน
21 มี.ค. 54
04:08 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
816. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ 217 คนอ่าน
18 มี.ค. 54
18:34 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
817. 
นักเรียนสาธิตฯ ศศ. ได้รับทุน กพ. 264 คนอ่าน
17 มี.ค. 54
11:42 น.
818. 
...คุณครูขอร้อง... 264 คนอ่าน
10 มี.ค. 54
13:52 น.
อาจารย์รัชพล
819. 
การทุนสนับสนุนทุนวิจัยและทุนวิทยานิพนะ์เกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ ประจำปี พ.ศ.2554 291 คนอ่าน
4 มี.ค. 54
20:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
820. 
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ "ราชพฤกษ์วิชาการ" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2554 286 คนอ่าน
4 มี.ค. 54
19:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
821. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกรับสมัครนักเรียนระดับอนุบาล 269 คนอ่าน
24 ก.พ. 54
17:52 น.
อาจารย์ฤกษ์
822. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2554 210 คนอ่าน
24 ก.พ. 54
12:54 น.
อาจารย์อาพร
823. 
ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ จาก หนูดี (วนิษา เรซ) 276 คนอ่าน
16 ก.พ. 54
00:01 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
824. 
กิจกรรมจิตสาธารณะ ของนักเรียนยูนิทเอฟ 214 คนอ่าน
15 ก.พ. 54
14:03 น.
อาจารย์นุชนาฎ
825. 
เก็บตก OD 2554 / 4 251 คนอ่าน
15 ก.พ. 54
04:37 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
826. 
เก็บตก OD 2554 / 3 209 คนอ่าน
15 ก.พ. 54
04:34 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
827. 
เก็บตก OD 2554 / 2 269 คนอ่าน
15 ก.พ. 54
04:33 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
828. 
เก็บตก OD 2554 / 1 268 คนอ่าน
15 ก.พ. 54
04:30 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
829. 
การประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนสาธิตฯ(มอดินแดง)ระดับประถม 289 คนอ่าน
14 ก.พ. 54
13:11 น.
อาจารย์นัยนา
830. 
ความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง .."รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2553" 286 คนอ่าน
11 ก.พ. 54
21:56 น.
อาจารย์คนึงนิจ
831. 
ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอใน Thailand Research Symposium 2011 206 คนอ่าน
10 ก.พ. 54
15:46 น.
นางสาวมธุรส
832. 
กิจกรรม open class 214 คนอ่าน
8 ก.พ. 54
14:32 น.
อาจารย์นภาพร
833. 
นักศึกษาปริญญาเอกบริหารการศึกษาเสนองานวิชาการที่สหรัฐอเมริกา มีค.-เมย.54 265 คนอ่าน
7 ก.พ. 54
12:41 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
834. 
รับสมัครนักเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับอนุบาล 221 คนอ่าน
4 ก.พ. 54
12:28 น.
นายนิสิต
835. 
กิจกรรมนักเรียนศูนย์วิจัยออทิสติก ประจำเดือนมกราคม ที่ผ่านมา 284 คนอ่าน
2 ก.พ. 54
16:04 น.
อาจารย์ฤกษ์
836. 
ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัยค่ะ 272 คนอ่าน
2 ก.พ. 54
11:10 น.
อาจารย์อาพร
837. 
สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอสร้างคอม ศึกษาดูงานที่ ร.ร.สาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถม วันที่25ม.ค.54 263 คนอ่าน
26 ม.ค. 54
12:11 น.
อาจารย์รัชพล
838. 
กิจกรรมเข้าค่าย 54 โรงเรียนสาธิตฯ อนุบาล 252 คนอ่าน
25 ม.ค. 54
12:00 น.
นายนิสิต
839. 
เปิดอาชาบำบัด สำหรับเด็กพิเศษ 343 คนอ่าน
24 ม.ค. 54
10:27 น.
อาจารย์ศักดาเดช
840. 
กิจกรรมช่วงเดือนมกราคม 256 คนอ่าน
21 ม.ค. 54
15:58 น.
อาจารย์ประกายฝน
841. 
ขอแสดงความยินดีกับ อ.วายุ กาญจนศร เนื่องในพิธีมงคลสมรส ด้วยครับ 291 คนอ่าน
20 ม.ค. 54
10:53 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
842. 
รายชื่อบุคลากรดีเด่นที่ได้รับโล่เกียรติคุณเนื่องในโอกาสวันครู ปีการศึกษา 2553 304 คนอ่าน
14 ม.ค. 54
15:46 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
843. 
ประชาสัมพันธ์ข่าวจากศูนย์วิจัยออทิสติก 277 คนอ่าน
12 ม.ค. 54
16:57 น.
อาจารย์อาพร
844. 
...ขอเชิญชมการแข่งกีฬาสีสาธิตประถมศึกษาศาสตร์13-14ม.ค.54... 291 คนอ่าน
12 ม.ค. 54
09:58 น.
อาจารย์รัชพล
845. 
ปฏิทินโรงเรียนสาธิตอนุบาล ม.ค. - เม.ย. 2554 232 คนอ่าน
11 ม.ค. 54
12:09 น.
นายนิสิต
846. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "หลักการออกแบบการวิจัยและการเลือกใช้สถิติวิเคราะห์" 234 คนอ่าน
10 ม.ค. 54
11:58 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
847. 
จักรยานแรลลี่วิชาการ ครั้งที่ 8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 305 คนอ่าน
7 ม.ค. 54
14:42 น.
อาจารย์ภัทรพงษ์
848. 
จักรยานแรลลี่วิชาการ ครั้งที่ 8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 255 คนอ่าน
7 ม.ค. 54
14:38 น.
อาจารย์ภัทรพงษ์
849. 
เรื่อง ขอคำยืนยันการใช้สิทธิ์สวัสดิการเพื่อให้บุตรเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 286 คนอ่าน
6 ม.ค. 54
13:14 น.
นายนิสิต
850. 
เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4 262 คนอ่าน
29 ธ.ค. 53
09:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
851. 
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม 211 คนอ่าน
29 ธ.ค. 53
09:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
852. 
ขอเชิิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554 269 คนอ่าน
28 ธ.ค. 53
10:14 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
853. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกมีข่าวรับสมัครมาฝากประชาสัมพันธ์ค่ะ 271 คนอ่าน
27 ธ.ค. 53
10:19 น.
อาจารย์อาพร
854. 
“สารสานใจ” สารจากคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ แทนการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2553 214 คนอ่าน
17 ธ.ค. 53
14:23 น.
นายจักรพงษ์
855. 
โครงการปลูกป่าถวายพ่อแห่งแผ่นดิน ในวันที่ 17 ธ.ค. 53 276 คนอ่าน
16 ธ.ค. 53
12:24 น.
นายนิสิต
856. 
เด็ก ป.1-2 พูดฝรั่งได้ไหม?...เด็ก โครงการ IEC เจ๋งแค่ไหน..งานนี้มีคำตอบครับ 267 คนอ่าน
15 ธ.ค. 53
19:52 น.
อาจารย์ปรัชญ์ธวีฐ์
857. 
กิจกกรมเดิน - วิ่ง เทิดพระเกียรติ 5 ธ.ค. 53 291 คนอ่าน
2 ธ.ค. 53
13:03 น.
นายนิสิต
858. 
ฝากประชาสัมพันธ์ โครงการดีๆ ที่จะมาจัดที่ ตึกเพียร มข. 17-18 ธ.ค. นี้ครับ 274 คนอ่าน
30 พ.ย. 53
23:30 น.
อาจารย์ปรัชญ์ธวีฐ์
859. 
ตามรอย...ศึกษาศาสตร์ทัศนาเมืองตรัง-เืมืองนครศรีธรรมราช 271 คนอ่าน
30 พ.ย. 53
18:55 น.
อาจารย์ ดร.จตุภูมิ
860. 
บรรยากาศเมืองคอน 2 213 คนอ่าน
30 พ.ย. 53
15:05 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
861. 
บรรยากาศเมืองคอน 1 207 คนอ่าน
30 พ.ย. 53
14:56 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
862. 
เก็บตก ศึกษาดูงาน เมืองคอน 1 212 คนอ่าน
30 พ.ย. 53
14:55 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
863. 
บรรยากาศอันดามัน จ.ตรัง 3 217 คนอ่าน
30 พ.ย. 53
14:31 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
864. 
บรรยากาศอันดามัน จ.ตรัง 2 286 คนอ่าน
30 พ.ย. 53
14:27 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
865. 
บรรยากาศอันดามัน จ.ตรัง 1 214 คนอ่าน
30 พ.ย. 53
14:18 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
866. 
เก็บตก ศึกษาดูงาน เมืองตรัง 3 214 คนอ่าน
30 พ.ย. 53
14:17 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
867. 
เก็บตก ศึกษาดูงาน เมืองตรัง 2 245 คนอ่าน
30 พ.ย. 53
14:16 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
868. 
เก็บตก ศึกษาดูงาน เมืองตรัง 1 236 คนอ่าน
30 พ.ย. 53
14:14 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
869. 
ขอเชิญร่วมงาน SATIT OPEN HOUSE 40 ปี 327 คนอ่าน
23 พ.ย. 53
18:12 น.
อาจารย์มงคล
870. 
โควตาแพทย์ มข.54 269 คนอ่าน
23 พ.ย. 53
18:10 น.
อาจารย์มงคล
871. 
เรียนเชิญร่วมงานพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันคล้ายวันเปิดศูนย์วิจัยออทิสติก 278 คนอ่าน
23 พ.ย. 53
12:18 น.
อาจารย์ฤกษ์
872. 
นร.ออทิสติกได้สามเหรียญเงิน ว่ายน้ำ 254 คนอ่าน
22 พ.ย. 53
10:54 น.
อาจารย์ศักดาเดช
873. 
ข่าวดีสำหรับนักวิจัย เปิดแล้ว!!! คลินิกให้คำปรึกษา "การขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" 262 คนอ่าน
17 พ.ย. 53
16:53 น.
นายจักรพงษ์
874. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับ ท่านผอ.สทศ.คนใหม่ 307 คนอ่าน
17 พ.ย. 53
12:38 น.
อาจารย์อาพร
875. 
กองทุน รศ.ระจิต ตรีพุทธรัตน์ 274 คนอ่าน
16 พ.ย. 53
21:33 น.
นางสาวจรัสศรี
876. 
เรียนเชิญเข้าฟังบรรยายในหัวข้อ "Integrity of Research และ Academic Ranking" 267 คนอ่าน
15 พ.ย. 53
13:30 น.
877. 
ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2554 280 คนอ่าน
14 พ.ย. 53
20:08 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
878. 
ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการเนื่องในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2554 240 คนอ่าน
13 พ.ย. 53
18:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
879. 
นร.ออทิสติกขี่ม้าโชว์ผู้ว่าฯขอนแก่น 298 คนอ่าน
12 พ.ย. 53
11:57 น.
อาจารย์ศักดาเดช
880. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการประจำปี 2554 273 คนอ่าน
9 พ.ย. 53
15:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
881. 
ขอเรียนเชิญฟังบรรยายพิเศษ 274 คนอ่าน
9 พ.ย. 53
15:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
882. 
English Camp 2010 สาธิตประถมศึกษาศาสตร์ 259 คนอ่าน
4 พ.ย. 53
13:11 น.
อาจารย์รัชพล
883. 
ด่วน! ฟรี! รับสมัครผู้สนใจเรียนภาษาจีน 22 พ.ย. 53-13 ม.ค. 54 214 คนอ่าน
2 พ.ย. 53
14:31 น.
นายจักรพงษ์
884. 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะศึกษาศาสตร์) ระดับมัธยมศึกษาร่วมสมทบบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 279 คนอ่าน
30 ต.ค. 53
23:48 น.
อาจารย์สุเนตร
885. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัย และแสดงผลงานทางวิชาการฯ 212 คนอ่าน
11 ต.ค. 53
13:45 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
886. 
เชิญฟังบรรยาย "การปรับเงินเดือนเข้าสู่ระบบแท่งเงินเดือน" 12 ต.ค. 53 ณ ห้องสายสุรี จุติกุล 280 คนอ่าน
11 ต.ค. 53
09:16 น.
นายจักรพงษ์
887. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่สังกัดคณะฯ/โรงเรียนสาธิตฯ ทุกท่าน ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต เนืองในโอกาสเกษียณอายุราชการ คณะศึกษาศาสตร์ มข. 289 คนอ่าน
25 ก.ย. 53
17:40 น.
นางสาววารุณี
888. 
ข่าวดี! ทำ passport ที่ขอนแก่นได้แล้ว 268 คนอ่าน
24 ก.ย. 53
14:27 น.
นายจักรพงษ์
889. 
งานมุฑิตาจิต กลุ่มวิชาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 286 คนอ่าน
24 ก.ย. 53
12:17 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี
890. 
การเสนอเอกสารเชิงหลักการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนอุดหนุนการวิจัยจาก วช. 264 คนอ่าน
21 ก.ย. 53
10:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
891. 
อาจารย์โรงเรียนสาธิตชนะเลิศการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนนแก่น. 253 คนอ่าน
20 ก.ย. 53
14:25 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
892. 
ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในการประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ มข. 2554 214 คนอ่าน
17 ก.ย. 53
15:08 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
893. 
ขอเชิญชวน นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมส่งผลงานหนังสั้นเข้าประกวดในหัวขอ มหัศจรรย์แห่งรัก 275 คนอ่าน
17 ก.ย. 53
10:39 น.
นางสาวกัญณภัทร
894. 
สาขาวิชาพลศึกษาสัมมนาการทำ มคอ.3 และการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 218 คนอ่าน
15 ก.ย. 53
21:12 น.
อาจารย์ ดร.วายุ
895. 
ปฏิทินโรงเรียนสาธิตอนุบาล ก.ย.-ต.ค. 53 268 คนอ่าน
15 ก.ย. 53
15:08 น.
นายนิสิต
896. 
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดตั้ง "กลุ่มวิจัยEWEC" 265 คนอ่าน
15 ก.ย. 53
11:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
897. 
ประชาสัมพัน 207 คนอ่าน
15 ก.ย. 53
10:37 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
898. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สกอ. 260 คนอ่าน
15 ก.ย. 53
10:33 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
899. 
ประชาสัมพันธ์บรรยายพิเศษ "การเขียนบทความวิจัยเพื่อได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร" 268 คนอ่าน
15 ก.ย. 53
10:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
900. 
ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 296 คนอ่าน
14 ก.ย. 53
21:11 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
901. 
กำหนดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 260 คนอ่าน
14 ก.ย. 53
17:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
902. 
ขอเชิญทำบุญผ้าป่าสามัคคี 284 คนอ่าน
14 ก.ย. 53
15:25 น.
อาจารย์สังเวียน
903. 
210 คนอ่าน
14 ก.ย. 53
15:25 น.
อาจารย์สังเวียน
904. 
ขอเชิญทำบุญผ้าป่าสามัคคี 206 คนอ่าน
14 ก.ย. 53
15:22 น.
อาจารย์สังเวียน
905. 
ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 49 รูป เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถานปนาครบรอบ 42 ปี คณะศึกษาศาสตร์ 303 คนอ่าน
12 ก.ย. 53
17:31 น.
นางสาววารุณี
906. 
รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 280 คนอ่าน
10 ก.ย. 53
16:18 น.
นางนงนภัส
907. 
ความภาคภูมิใจของเรา(สาธิตศึกษาศาสตร์) 273 คนอ่าน
8 ก.ย. 53
12:50 น.
อาจารย์วรเทพ
908. 
สาขาพลศึกษา บริการวิชาการแก่ชุมชน 304 คนอ่าน
7 ก.ย. 53
16:53 น.
อาจารย์ ดร.วายุ
909. 
Autistic NEW ข่าวศูนย์วิจัยออทิสติก 7 ก.ย. 53 254 คนอ่าน
7 ก.ย. 53
14:06 น.
อาจารย์ฤกษ์
910. 
ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมการอบรมการจัดผ้าประดับอาคารสถานที่ ในวันอาทิตย์ที่ 12 ก.ย. 53 283 คนอ่าน
6 ก.ย. 53
11:10 น.
อาจารย์สุชาติ
911. 
คนเก่งสาธิตฯ 210 คนอ่าน
6 ก.ย. 53
09:35 น.
อาจารย์นุชนาฎ
912. 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ 026/2553 เรื่องงดการเรียนการสอน ในวันที่ 10-11 กันยายน 2553 210 คนอ่าน
2 ก.ย. 53
11:57 น.
นางดารุณี
913. 
ผลการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งนักศึกษาครู "ลูกทุ่งศึกษา มาหานะเธอ" 296 คนอ่าน
1 ก.ย. 53
01:12 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
914. 
PR คณะศึกษาศาสตร์ มข. เยือนถิ่น PR ม.รังสิต และ ม.หอการค้าไทย 290 คนอ่าน
1 ก.ย. 53
01:10 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
915. 
The Geometer’s Sketchpad 295 คนอ่าน
30 ส.ค. 53
17:47 น.
อาจารย์นภาพร
916. 
อาจารย์โรงเรียนสาธิตได้รับรางวัลการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลสมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มข. 293 คนอ่าน
30 ส.ค. 53
11:55 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
917. 
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม “ ศิลปะการวางตนของคนทำงานเพื่อการบริการที่มีคุณภาพ ” 288 คนอ่าน
28 ส.ค. 53
09:52 น.
อาจารย์นัยนา
918. 
เชิญอบรม "ความก้าวหน้าทางวิชาการของอาจารย์" 281 คนอ่าน
24 ส.ค. 53
15:39 น.
อาจารย์ฤกษ์
919. 
เผยแพร่องค์ความรู้เรื่อง วัฒนธรรมของแต่ละประเทศเพื่อประโยชน์ในการจัดทำความร่วมมือด้านการวิจัย 269 คนอ่าน
24 ส.ค. 53
14:39 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
920. 
เชิญชม และร่วมให้กำลังใจ มหกรรมกีฬาเพื่อบุคคลออทิสติก "ออทิสติกเกม 4" 214 คนอ่าน
23 ส.ค. 53
16:02 น.
อาจารย์ฤกษ์
921. 
สาขาวิชาสังคมศึกษา จัดโครงการค่ายสิ่งแวดล้อม "ค่ายคบเด็กรักษ์โลก" 279 คนอ่าน
23 ส.ค. 53
12:14 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
922. 
ลูกทุ่งศึกษา มาหานะเธอ : การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งนักศึกษาครู เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาคณะฯ 282 คนอ่าน
20 ส.ค. 53
13:59 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
923. 
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ CMS:Joomla 294 คนอ่าน
20 ส.ค. 53
08:53 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี
924. 
พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย 303 คนอ่าน
19 ส.ค. 53
01:39 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
925. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร 211 คนอ่าน
18 ส.ค. 53
20:52 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
926. 
ขอเชิญร่วมการประชุมชั้แจงกรอบการใช้ทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2554 213 คนอ่าน
18 ส.ค. 53
20:51 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
927. 
สัปดาห์วิทย์ 260 คนอ่าน
18 ส.ค. 53
19:48 น.
อาจารย์นเรียน
928. 
วันแม่แห่งชาติ 265 คนอ่าน
18 ส.ค. 53
19:41 น.
อาจารย์นเรียน
929. 
นักศึกษาศิลปศึกษา ได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ 284 คนอ่าน
18 ส.ค. 53
13:39 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
930. 
ขอเชิญเลือดสีแสดทุกรุ่นร่วมงาน คืนสู่เหย้าชาวศึกษาศาสตร์ 2553 290 คนอ่าน
16 ส.ค. 53
15:09 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
931. 
ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการศิลปะ ของสาขาวิชาศิลปศึกษา ประจำปี 2553 227 คนอ่าน
16 ส.ค. 53
14:46 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
932. 
วันแม่แห่งชาติ กับน้ำตาแห่งความรัก ความปิติยินดี ล้นห้องประชุมสายสุรี จุติกุล อีกครั้ง 231 คนอ่าน
16 ส.ค. 53
14:40 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
933. 
เ้ปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยย่อยในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ประจำปีงบประมาณ 2555 203 คนอ่าน
13 ส.ค. 53
20:22 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
934. 
สาธิตอนุบาล ประกาศปิดเรียน 206 คนอ่าน
9 ส.ค. 53
11:49 น.
นายนิสิต
935. 
สิทธิ์เรียนฟรี 15 ปี 220 คนอ่าน
6 ส.ค. 53
08:36 น.
นายนิสิต
936. 
ขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านสมัครเข้ารับการอบรมระยะสั้น 286 คนอ่าน
4 ส.ค. 53
19:17 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
937. 
Autistic NEW ข่าวศูนย์วิจัยออทิสติก เดือน ก.ค. 53 281 คนอ่าน
2 ส.ค. 53
10:36 น.
อาจารย์ฤกษ์
938. 
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา เยือนเพื่อนบ้าน ม.ธรรมศาสตร์ และ ม.อัสสัมชัญ 284 คนอ่าน
29 ก.ค. 53
08:19 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
939. 
“นพลักษณ์ : Enneagram การเรียนรู้เพื่อความเข้าใจตนเอง ไปสู่การพัฒนาองค์กร” 289 คนอ่าน
22 ก.ค. 53
01:24 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
940. 
ร่วมชมขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา 281 คนอ่าน
19 ก.ค. 53
17:23 น.
อาจารย์นภาพร
941. 
โครงการหนูทำงานรอคุณพ่อ - คุณแม่มารับ 291 คนอ่าน
19 ก.ค. 53
10:22 น.
นายนิสิต
942. 
ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา 255 คนอ่าน
19 ก.ค. 53
10:16 น.
นายนิสิต
943. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมในงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553" (Thailand Research Expo 2010) 213 คนอ่าน
16 ก.ค. 53
13:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
944. 
ขอเชิญชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาภายใน 285 คนอ่าน
16 ก.ค. 53
09:13 น.
อาจารย์เสถียร
945. 
ขอเชิญเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 280 คนอ่าน
15 ก.ค. 53
10:33 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
946. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการสร้าง "แบบสอบถาม" ที่มีคุณภาพ (ต่อ) 210 คนอ่าน
15 ก.ค. 53
10:22 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
947. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการสร้าง "แบบสอบถาม" ที่มีคุณภาพ 263 คนอ่าน
15 ก.ค. 53
10:16 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
948. 
ขยายเวลาเปิดรับบทคัดย่อผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ โครงการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ "ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4" 275 คนอ่าน
14 ก.ค. 53
11:38 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
949. 
ขอเชิญชวนและแจ้งการบริการตรวจสุขภาพของคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2553 288 คนอ่าน
13 ก.ค. 53
17:48 น.
นางสาววารุณี
950. 
ทุนอุดหนุนทำวิทยานิพนธ์ ของบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2553 272 คนอ่าน
8 ก.ค. 53
16:51 น.
นางปิยดา
951. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการสำนักวิจัย ประจำปี 2553 211 คนอ่าน
7 ก.ค. 53
16:28 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
952. 
ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมในการประชุมวิชาการ 291 คนอ่าน
2 ก.ค. 53
16:20 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
953. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติ 221 คนอ่าน
2 ก.ค. 53
16:16 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
954. 
ขอแจ้งการติดต่อราชการภายนอก หมายเลขโทรศัพท์ 6 ตัว 266 คนอ่าน
29 มิ.ย. 53
10:48 น.
นางสาววารุณี
955. 
ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ร่วมทดสอบสมรรถภาพทางกาย 267 คนอ่าน
29 มิ.ย. 53
02:03 น.
อาจารย์ ดร.วายุ
956. 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "สุนทรียสนทนา" โดย ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ 278 คนอ่าน
28 มิ.ย. 53
18:01 น.
นางสาวมธุรส
957. 
เรียนเชิญส่งผลงานการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553" 275 คนอ่าน
28 มิ.ย. 53
17:58 น.
นางสาวมธุรส
958. 
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่ 295 คนอ่าน
28 มิ.ย. 53
10:08 น.
นางสาวแสงทอง
959. 
การนิเทศนักศึกษาปฎิบัติการสอน 220 คนอ่าน
25 มิ.ย. 53
08:10 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
960. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญ ประจำปี 2553 261 คนอ่าน
24 มิ.ย. 53
08:05 น.
นายนิสิต
961. 
ไหว้ครูอนุบาล 230 คนอ่าน
22 มิ.ย. 53
14:02 น.
นายนิสิต
962. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การสืบค้นข้อมูลและค่าดัชนีผลกระทบ (Impact Factor) ของงานวิจัยทางการศึกษา 292 คนอ่าน
22 มิ.ย. 53
11:32 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
963. 
Autistic NEW ข่าวศูนย์วิจัยออทิสติก 22 มิ.ย. 53 210 คนอ่าน
22 มิ.ย. 53
08:30 น.
อาจารย์ฤกษ์
964. 
สัมมนากลุ่มวิชาฯ ภาษา ศิลปะ และสังคม ณ อินเตอร์รีสอร์ท อุดรธานี 3 237 คนอ่าน
21 มิ.ย. 53
01:23 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
965. 
สัมมนากลุ่มวิชาฯ ภาษา ศิลปะ และสังคม ณ อินเตอร์รีสอร์ท อุดรธานี 2 258 คนอ่าน
21 มิ.ย. 53
01:22 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
966. 
สัมมนากลุ่มวิชาฯ ภาษา ศิลปะ และสังคม ณ อินเตอร์รีสอร์ท อุดรธานี 300 คนอ่าน
21 มิ.ย. 53
01:12 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
967. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการเรื่อง "ความเสมอภาคหญิงชาย:สร้างเครือข่าย ขยายความรู้สู่การปฏิบัติ" (ต่อ) 265 คนอ่าน
18 มิ.ย. 53
17:45 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
968. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการเรื่อง "ความเสมอภาคหญิงชาย:สร้างเครือข่าย ขยายความรู้สู่การปฏิบัติ" 269 คนอ่าน
18 มิ.ย. 53
17:41 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
969. 
ประณพน้อมสักการบูชาครู : พิธีไหว้ครู 2553 276 คนอ่าน
18 มิ.ย. 53
02:58 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
970. 
Autistic NEW ข่าวศูนย์วิจัยออทิสติก 17 มิ.ย. 53 253 คนอ่าน
17 มิ.ย. 53
15:03 น.
อาจารย์ฤกษ์
971. 
ประกาศงดการเรียนการสอนในวันที่ 18 มิถุนายน 2553 และวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2553 202 คนอ่าน
16 มิ.ย. 53
15:37 น.
นางดารุณี
972. 
ผู้ที่สนใจวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อกล้วยไม้ และวิธีการนำกล้วยไม้ออกจากขวด 233 คนอ่าน
15 มิ.ย. 53
11:20 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
973. 
พิธีเปิดกิจกรรมรายงานตัวน้องใหม่ และร้องเพลงประจำคณะ ประจำปีการศึกษา 2553 276 คนอ่าน
12 มิ.ย. 53
21:16 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
974. 
เรียนอย่างไร ให้มีความสุข โดย รศ.สมปัต ตัญตรัยรัตน์ 237 คนอ่าน
10 มิ.ย. 53
17:53 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
975. 
ขอเชิญร่วมทำบุญ 207 คนอ่าน
9 มิ.ย. 53
16:49 น.
อาจารย์มันทนา
976. 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "สะท้อนภาพลักษณ์ให้อยู่ในใจลูกค้า" 254 คนอ่าน
9 มิ.ย. 53
15:19 น.
นางสาวมธุรส
977. 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบ SCL 270 คนอ่าน
9 มิ.ย. 53
10:59 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
978. 
ตามรอย.....สัมมนาดูงานลาวใต้ จำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 304 คนอ่าน
8 มิ.ย. 53
20:04 น.
อาจารย์ ดร.จตุภูมิ
979. 
รายชื่อนักศึกษาวิชา 230330 ภาคปฏิบัติที่ปรับใหม่ 266 คนอ่าน
4 มิ.ย. 53
15:43 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
980. 
Autistic NEW ข่าวศูนย์วิจัยออทิสติก 4 มิ.ย. 53 303 คนอ่าน
4 มิ.ย. 53
11:25 น.
อาจารย์ฤกษ์
981. 
Autistic NEW ข่าวศูนย์วิจัยออทิสติก 2 มิ.ย. 53 275 คนอ่าน
2 มิ.ย. 53
16:52 น.
อาจารย์ฤกษ์
982. 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญและรับน้องใหม่ 266 คนอ่าน
2 มิ.ย. 53
12:06 น.
อาจารย์ขนิษฐา
983. 
บุคลากรสมด.ประถมได้รับเชิญเป็นวิทยากรในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และประเทศสเปน 346 คนอ่าน
2 มิ.ย. 53
10:25 น.
อาจารย์นัยนา
984. 
หอศิลป์ ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มข. เปิดนิทรรศการ "ลายเส้น เล่นแสง" โดย อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ 310 คนอ่าน
26 พ.ค. 53
21:37 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
985. 
งวดสุดท้าย !!! ทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่4/2553 210 คนอ่าน
21 พ.ค. 53
12:09 น.
นายจักรพงษ์
986. 
การศึกษาดูงาน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ 260 คนอ่าน
20 พ.ค. 53
14:26 น.
อาจารย์คนึงนิจ
987. 
ขอเชิญเข้าร่วมในการประชุมวิชาการศิลปกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2 270 คนอ่าน
14 พ.ค. 53
11:44 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
988. 
ผลการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์สอนภาษาไทย ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน 272 คนอ่าน
12 พ.ค. 53
19:23 น.
นายจักรพงษ์
989. 
เลื่อน !!! การอบรม "การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย" และ Meta Ethnography 272 คนอ่าน
10 พ.ค. 53
15:46 น.
นายจักรพงษ์
990. 
มศว เดินหน้าพลิกฟ้าพลิกแผ่นดิน 277 คนอ่าน
10 พ.ค. 53
14:21 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญชา
991. 
เด็กสาธิต มข. คว้ารางวัลชนะเลิศนักเขียนรุ่นเยาว์ 268 คนอ่าน
10 พ.ค. 53
12:19 น.
อาจารย์วุฒิชัย
992. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการบ่มเพาะนักวิจัย เพื่อให้สร้างผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ประจำปี 2553 (ครั้งที่2) 269 คนอ่าน
7 พ.ค. 53
13:29 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
993. 
การสมัครขอรับทุนการศึกษาต่างประเทศ และในประเทศ ปีงบประมาณ 2553 214 คนอ่าน
6 พ.ค. 53
15:18 น.
นายจักรพงษ์
994. 
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English) สำหรับอาจารย์ มข. 253 คนอ่าน
6 พ.ค. 53
10:59 น.
นายจักรพงษ์
995. 
จัดจ้างทำวิจัย 210 คนอ่าน
4 พ.ค. 53
12:50 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
996. 
จัดจ้างทำวิจัยเรื่อง กรพัฒนารูปและกระบวนการสร้างเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพฯ 254 คนอ่าน
30 เม.ย. 53
12:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
997. 
ขอเชิญร่วมส่งบทความวิชาการ 281 คนอ่าน
30 เม.ย. 53
11:35 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
998. 
โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น เพื่อการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2553 212 คนอ่าน
28 เม.ย. 53
11:40 น.
นายจักรพงษ์
999. 
ขอประชาสัมพันธ์ นิทรรศการศิลปะภาพวาดและภาพถ่ายร่วมสมัย “ลายเส้น เล่นแสง” ด้วยนะคร้าบบ 267 คนอ่าน
24 เม.ย. 53
22:30 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1000. 
ขอเชิญสั่งซื้อ ม่วงเทพรัตน์ เป็นชื่อพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 218 คนอ่าน
22 เม.ย. 53
00:00 น.
นางดารุณี
1001. 
ขอเชิญสั่งซื้อ ม่วงเทพรัตน์ เป็นชื่อพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 211 คนอ่าน
22 เม.ย. 53
09:18 น.
นางดารุณี
1002. 
ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปี 53 (ทุนพัฒนาข้าราชการ-ศึกษา) จาก สกอ. 281 คนอ่าน
20 เม.ย. 53
13:31 น.
นายจักรพงษ์
1003. 
ทุนรัฐบาลไต้หวัน _ หน้า 3 จาก 3 234 คนอ่าน
20 เม.ย. 53
10:24 น.
นายจักรพงษ์
1004. 
ทุนรัฐบาลไต้หวัน _ หน้า 2 จาก 3 231 คนอ่าน
20 เม.ย. 53
10:24 น.
นายจักรพงษ์
1005. 
ทุนรัฐบาลไต้หวัน _ หน้า 1 จาก 3 211 คนอ่าน
20 เม.ย. 53
10:21 น.
นายจักรพงษ์
1006. 
ทุน ป.โท โดยรัฐบาลอินโดนีเซีย 266 คนอ่าน
20 เม.ย. 53
10:12 น.
นายจักรพงษ์
1007. 
ทุนวิจัย ป.เอก โดยรัฐบาลนิวซีแลนด์ 212 คนอ่าน
20 เม.ย. 53
10:04 น.
นายจักรพงษ์
1008. 
ทุนเรียนปริญญาเอก มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ออสเตรเลีย 213 คนอ่าน
20 เม.ย. 53
10:02 น.
นายจักรพงษ์
1009. 
รับสมัครอาจารย์สอนภาษาและวัฒนธรรมไทย ภาคฤดูร้อน ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ปี 2553-2555 297 คนอ่าน
19 เม.ย. 53
13:31 น.
นายจักรพงษ์
1010. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2553 272 คนอ่าน
19 เม.ย. 53
11:38 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1011. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอฯ 248 คนอ่าน
19 เม.ย. 53
11:36 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1012. 
นักศึกษาป.บัณฑิตชั้นปีที่ 1 ทำพิธีรดน้ำขอพรอาจารย์เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2553 265 คนอ่าน
16 เม.ย. 53
12:37 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
1013. 
ศึกษาศาสตร์ รวมมิตร มุฑิตาจิตกราบอาจารย์ 259 คนอ่าน
11 เม.ย. 53
15:46 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1014. 
ขบวนแห่สงกรานต์ ๒๕๕๓ ศึกษาศาสตร์คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดันสองมาครอง 225 คนอ่าน
10 เม.ย. 53
18:10 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1015. 
นางงามสงกรานต์ศึกษาศาสตร์ ๒๕๕๓ งามไม่แพ้ใคร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดันสองมาครอง 258 คนอ่าน
10 เม.ย. 53
18:00 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1016. 
พิธีทำบุญ รดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2553 298 คนอ่าน
8 เม.ย. 53
17:36 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1017. 
ศูนย์วิจัยออทิสติก จัดงานเสวนาทางวิชาการ 280 คนอ่าน
8 เม.ย. 53
09:54 น.
อาจารย์ฤกษ์
1018. 
ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ ประจำปี 2553 299 คนอ่าน
7 เม.ย. 53
22:03 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1019. 
ความภาคภูมิใจของเรา(สาธิตศึกษาศาสตร์) 266 คนอ่าน
6 เม.ย. 53
11:25 น.
อาจารย์วรเทพ
1020. 
ขอเรียนเชิญเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ 257 คนอ่าน
30 มี.ค. 53
18:16 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1021. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา 206 คนอ่าน
29 มี.ค. 53
13:47 น.
อาจารย์อาพร
1022. 
ขอเชิญร่วมงานสัมมนา "เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 4" 208 คนอ่าน
29 มี.ค. 53
13:45 น.
อาจารย์อาพร
1023. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติของเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2553 หัวข้ 248 คนอ่าน
29 มี.ค. 53
13:08 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1024. 
เชิญคณาจารย์เลือกซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด 292 คนอ่าน
16 มี.ค. 53
10:20 น.
1025. 
เชิญร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก 265 คนอ่าน
12 มี.ค. 53
17:29 น.
อาจารย์ฤกษ์
1026. 
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 267 คนอ่าน
10 มี.ค. 53
15:13 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1027. 
ขอคะแนนปฏิบัติการสอนด่วนที่สุด 277 คนอ่าน
10 มี.ค. 53
10:53 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1028. 
เทศกาลปล่อยแสง ครั้งที่ 6 ตอน คบเด็ก สร้างชาติ 270 คนอ่าน
9 มี.ค. 53
13:10 น.
1029. 
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนใหม่ 298 คนอ่าน
9 มี.ค. 53
12:58 น.
นางสาวแสงทอง
1030. 
ขอเชิญร่วมการสัมมนา "คลิก ช้อป ออนไลน์อย่างปลอดภัย รู้ทันภัยออนไลน์" ฟรี จำนวนจำกัด 305 คนอ่าน
9 มี.ค. 53
11:22 น.
1031. 
ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบโปสเตอร์ "ความปลอดภัยในการดูแลรักษาผู้ป่วยโดยเน้นแนวทาง SIMPLE" 283 คนอ่าน
8 มี.ค. 53
13:21 น.
1032. 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัล 225 คนอ่าน
4 มี.ค. 53
14:41 น.
1033. 
Art Ex By Art ED 19th : ฅนมีสี 214 คนอ่าน
3 มี.ค. 53
12:54 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1034. 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิก 209 คนอ่าน
23 ก.พ. 53
13:44 น.
นายจักรพงษ์
1035. 
ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 282 คนอ่าน
23 ก.พ. 53
11:36 น.
นางสาวแสงทอง
1036. 
รับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 247 คนอ่าน
22 ก.พ. 53
18:45 น.
1037. 
รับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 259 คนอ่าน
22 ก.พ. 53
18:44 น.
1038. 
ปฏิทินการปฏิบัติการสอนช่วงการเตรียมความพร้อม 238 คนอ่าน
16 ก.พ. 53
17:04 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1039. 
รางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2553 266 คนอ่าน
15 ก.พ. 53
12:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1040. 
ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์เพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 253 คนอ่าน
10 ก.พ. 53
18:24 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1041. 
ข่าวศูนย์วิจัยออทิสติก 304 คนอ่าน
8 ก.พ. 53
19:06 น.
อาจารย์ฤกษ์
1042. 
ตามรอย....ODระยองรีสอร์ท 290 คนอ่าน
1 ก.พ. 53
11:09 น.
อาจารย์ ดร.จตุภูมิ
1043. 
เก็บตก...OD ระยองรีสอร์ท 2553 / 3 207 คนอ่าน
31 ม.ค. 53
13:18 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1044. 
เก็บตก...OD ระยองรีสอร์ท 2553 / 2 211 คนอ่าน
31 ม.ค. 53
12:19 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1045. 
เก็บตก...OD ระยองรีสอร์ท 2553 / 1 256 คนอ่าน
31 ม.ค. 53
12:12 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1046. 
กิจกรรมภูมิปัญญาไทยจากชุมชนสู่แหล่งการเรียนรู้ 256 คนอ่าน
29 ม.ค. 53
11:42 น.
อาจารย์นภาพร
1047. 
25 มกราคม วันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมพลังภาคภูมิใจมหาวิทยาลัยอันดับ 1 268 คนอ่าน
27 ม.ค. 53
19:02 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1048. 
หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยทางการศึกษา 288 คนอ่าน
25 ม.ค. 53
13:19 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1049. 
การทำบุญโรงเรียน 271 คนอ่าน
22 ม.ค. 53
15:58 น.
อาจารย์ประกายฝน
1050. 
กิจกรรมจิตสาธารณะของนักเรียนยูนิทเอฟ 306 คนอ่าน
21 ม.ค. 53
17:12 น.
อาจารย์นุชนาฎ
1051. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Single Subject Design 206 คนอ่าน
21 ม.ค. 53
17:00 น.
อาจารย์อาพร
1052. 
ขอเชิญผู้สนใจการถ่ายภาพเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษฟรี!!! 285 คนอ่าน
15 ม.ค. 53
11:20 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1053. 
ขอเชิญชมภาพยนต์เนื่องในวันครู "ครูบ้านนอก : บ้านหนองฮีใหญ่" ฟรี!!! 221 คนอ่าน
12 ม.ค. 53
18:46 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1054. 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ 002/2553 เรื่องงดการเรียนการสอน (ระดับ ป.โท-ป.เอก) 204 คนอ่าน
12 ม.ค. 53
17:09 น.
นางดารุณี
1055. 
การเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 13 ประเภททุนปกติ 279 คนอ่าน
11 ม.ค. 53
13:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1056. 
หลายสถาบันร่วมใจในการแข่งขันกีฬาวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553 254 คนอ่าน
7 ม.ค. 53
16:24 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1057. 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ 001/2553 เรื่อง งดการเรียนการสอน 261 คนอ่าน
7 ม.ค. 53
11:17 น.
นางดารุณี
1058. 
เรียนโทที่อังกฤษ 1 ปี ด้วยทุน British Chevening Scholarships 233 คนอ่าน
6 ม.ค. 53
14:43 น.
นายจักรพงษ์
1059. 
ทุนฟุลไบร์ท !! โอกาสเรียนฟรีที่อเมริกา 210 คนอ่าน
4 ม.ค. 53
15:43 น.
นายจักรพงษ์
1060. 
สวัสดีปีใหม่ 2553 ชาวศึกษาศาสตร์ที่เคารพทุกท่านครับ 260 คนอ่าน
4 ม.ค. 53
12:40 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1061. 
ขอเชิญร่วมอบรมแนวทางการแก้ไขและปรับพฤติกรรม(ABA)สำหรับเด็กออทิสติก 206 คนอ่าน
4 ม.ค. 53
12:35 น.
อาจารย์อาพร
1062. 
นักศึกษาศิลปศึกษา คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดภาพถ่ายศูนย์ประชุมฯ อีกแล้วครับท่าน 323 คนอ่าน
30 ธ.ค. 52
09:41 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1063. 
บุญคูนเมือง 2552 & กิจกรรม Art Lane 305 คนอ่าน
24 ธ.ค. 52
09:14 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1064. 
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2552 323 คนอ่าน
24 ธ.ค. 52
09:03 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1065. 
สวัสดีปีใหม่ 2553 แด่...ทุกท่าน ค่ะ 286 คนอ่าน
23 ธ.ค. 52
22:09 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปนัดดา
1066. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากร 285 คนอ่าน
17 ธ.ค. 52
16:00 น.
อาจารย์อาพร
1067. 
ผลการแข่งขัน KHON KAEN EXCELLENCE FAIR 2009 261 คนอ่าน
14 ธ.ค. 52
15:37 น.
อาจารย์ปิยะนันท์
1068. 
ปาย อิน เลิฟ ... เก็บตก 4 273 คนอ่าน
13 ธ.ค. 52
03:46 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1069. 
ปาย อิน เลิฟ ... เก็บตก 3 230 คนอ่าน
13 ธ.ค. 52
03:28 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1070. 
ปาย อิน เลิฟ ... เก็บตก 1 204 คนอ่าน
13 ธ.ค. 52
03:14 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1071. 
ปาย อิน เลิฟ ... เก็บตก 2 219 คนอ่าน
13 ธ.ค. 52
03:12 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1072. 
ปาย อิน เลิฟ ... ศึกษาดูงานนอกสถานที่บุคลากรสายสนับสนุนคณะศึกษาศาสตร์ 276 คนอ่าน
13 ธ.ค. 52
02:32 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1073. 
นักเรียนสาธิตสร้างชื่อ คว้ารางวัลการแข่งขันอังกฤษคิดสนุก 312 คนอ่าน
11 ธ.ค. 52
13:32 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1074. 
ประธานกรรมการดำเนินงานรายวิชา 230531-2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 258 คนอ่าน
11 ธ.ค. 52
13:19 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1075. 
ขอความกรุณาคณาจารย์ทุกท่านที่สอนในรายวิชา 230 330 ประสบ 2 เซนต์ชื่อรับ OT 209 คนอ่าน
8 ธ.ค. 52
17:20 น.
1076. 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันพ่อ ระดับอนุบาล 265 คนอ่าน
2 ธ.ค. 52
16:12 น.
อาจารย์มันทนา
1077. 
การนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดัติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 1 268 คนอ่าน
2 ธ.ค. 52
13:34 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1078. 
เก็บตก...งานลอยกระทง มข. 2552 ศึกษาศาสตร์ สร้างชื่ออีกครั้ง...คว้า 2 รางวัลใหญ่ 279 คนอ่าน
1 ธ.ค. 52
15:16 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1079. 
นักเรียนศูนย์วิจัยออทิสติก ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดขอนแก่น 285 คนอ่าน
30 พ.ย. 52
13:00 น.
อาจารย์อาพร
1080. 
ผู้บริหารพบนักศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2552 282 คนอ่าน
29 พ.ย. 52
09:02 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1081. 
พิธีประดับเข็มวิชาชีพครู ประจำปี 2552 216 คนอ่าน
28 พ.ย. 52
13:34 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1082. 
นักเรียนศูนย์วิจัยออทิสติกเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา2552 281 คนอ่าน
20 พ.ย. 52
16:08 น.
อาจารย์อาพร
1083. 
เงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ บุคคลากร มข. หมดเขต 31 ธค. 52 246 คนอ่าน
20 พ.ย. 52
15:50 น.
นายจักรพงษ์
1084. 
เริ่มแล้ว (ศึกษาศาสตร์ไร้พุง) ขอเชิญเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และออกกำลังกายฟรี ที่ Fitness สาขาวิชาพลศึกษา 268 คนอ่าน
17 พ.ย. 52
17:00 น.
อาจารย์ ดร.วายุ
1085. 
อีกแล้ว...อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า ศิลปศึกษา คว้ารางวัลชนะเลิศจากการประกวดภาพถ่ายลอยกะทง มข. 2552 260 คนอ่าน
15 พ.ย. 52
01:13 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1086. 
ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ประสานงานโรงเรียนรายวิชาประสบ 2 ล่าสุด 275 คนอ่าน
14 พ.ย. 52
12:47 น.
1087. 
ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ประสานงานโรงเรียนรายวิชาประสบ 2 254 คนอ่าน
14 พ.ย. 52
12:42 น.
1088. 
โครงการกีฬาสัมพันธ์แบ่งปันน้องพี่ 275 คนอ่าน
13 พ.ย. 52
11:04 น.
อาจารย์เสถียร
1089. 
นักศึกษาศิลปศึกษา เจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศจาก ไอเดีย กรีน 274 คนอ่าน
10 พ.ย. 52
01:12 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1090. 
ทดสอบ 234 คนอ่าน
9 พ.ย. 52
19:02 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ
1091. 
โครงการส่งเสริมทักษะ และหารายได้ระหว่างเรียน 289 คนอ่าน
5 พ.ย. 52
18:04 น.
อาจารย์เขม
1092. 
เก็บตก ศึกษาดูงาน กระบี่-พังงา-ภูเก็ต 6 206 คนอ่าน
4 พ.ย. 52
10:23 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1093. 
เก็บตก ศึกษาดูงาน กระบี่-พังงา-ภูเก็ต 5 204 คนอ่าน
4 พ.ย. 52
10:16 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1094. 
ตามรอย...เที่ยวท่องล่องปักษ์ใต้ (กระบี่ พังงา และภูเก็ต) 268 คนอ่าน
3 พ.ย. 52
18:47 น.
อาจารย์ ดร.จตุภูมิ
1095. 
เก็บตก ศึกษาดูงาน กระบี่-พังงา-ภูเก็ต 4 214 คนอ่าน
3 พ.ย. 52
09:38 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1096. 
เก็บตก ศึกษาดูงาน กระบี่-พังงา-ภูเก็ต 3 253 คนอ่าน
3 พ.ย. 52
09:31 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1097. 
ประกาศงดการเรียนการสอนวันลอยกระทง 2 พ.ย. 52 261 คนอ่าน
31 ต.ค. 52
20:50 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี
1098. 
เก็บตก ศึกษาดูงาน กระบี่-พังงา-ภูเก็ต 2 211 คนอ่าน
31 ต.ค. 52
01:22 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1099. 
เก็บตก ศึกษาดูงาน กระบี่-พังงา-ภูเก็ต 1 269 คนอ่าน
31 ต.ค. 52
01:18 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1100. 
คณาจารย์ศึกษาศาสตร์ ศึกษาดูงาน กระบี่-พังงา-ภูเก็ต 304 คนอ่าน
31 ต.ค. 52
23:40 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1101. 
เชิญอบรมการให้ความรู้สำหรับอาจารย์ด้านการเรียนรวมสำหรับเด็กออทิสติก 265 คนอ่าน
28 ต.ค. 52
13:52 น.
อาจารย์ฤกษ์
1102. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2010 268 คนอ่าน
28 ต.ค. 52
10:11 น.
นายจักรพงษ์
1103. 
การโอนเงินค่าตอบแทน และเงินยืมทดรองจ่าย 284 คนอ่าน
27 ต.ค. 52
18:14 น.
นางสาวจรัสศรี
1104. 
ศูนย์กีฬา สาขาวิชาพลศึกษา จัดโปรแกรมการออกกำลังกายเฉพาะบุคคล ลดน้ำหนัก กระชับสัดส่วน เพิ่มมวลกล้ามเนื้อ 327 คนอ่าน
14 ต.ค. 52
11:40 น.
อาจารย์ ดร.วายุ
1105. 
ขอแสดงความเสียใจแด่การจากไปของคุณพ่อของ ผศ.ปัทมพร ทนันชัยบุตร 311 คนอ่าน
13 ต.ค. 52
00:00 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1106. 
ค่ายตุลาวิชาการ 2552 เยือนดินแดนร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำ 297 คนอ่าน
11 ต.ค. 52
01:05 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1107. 
ค่ำคืนหรรษา ราตรีสีแสด 2552 - The Star 2009 278 คนอ่าน
10 ต.ค. 52
21:31 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1108. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2552 วันที่ 16 ต.ค. 2552 เวลา 13.00 น. 269 คนอ่าน
9 ต.ค. 52
10:42 น.
นางปิยดา
1109. 
เลื่อนการอบรม ! "วิถีแห่งการพัฒนาหลักสูตรด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ" เป็นวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 270 คนอ่าน
8 ต.ค. 52
17:56 น.
นายจักรพงษ์
1110. 
สถาบันภาษา มข. รับสมัครผู้ช่วยผู้คุมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น 6 ธค. 2552 253 คนอ่าน
7 ต.ค. 52
15:41 น.
นายจักรพงษ์
1111. 
ชาวศึกษาศาสตร์ ยกพล SHOW & SHARE 2009 297 คนอ่าน
5 ต.ค. 52
23:36 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1112. 
แจ้งการร่วมบริจาคปัจจัยถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์-แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรม ณ วัดนาหลวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 278 คนอ่าน
1 ต.ค. 52
22:15 น.
นางสาววารุณี
1113. 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีและผู้อำนวยการกองกลาง 257 คนอ่าน
30 ก.ย. 52
15:43 น.
นายโสภัณ
1114. 
นักศึกษาสาขา พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ช่วยงานวิจัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 273 คนอ่าน
24 ก.ย. 52
13:23 น.
อาจารย์ ดร.วายุ
1115. 
ภาพเด็ก ๆ ประกวดดนตรีไทย สมด. ประถม ครั้งที่ ๑ 262 คนอ่าน
23 ก.ย. 52
14:31 น.
อาจารย์สุชาติ
1116. 
บรรยากาศ มหกรรมกีฬาเพื่อบุคลออทิสติก ออทิสติกเกมครั้งที่ 3 328 คนอ่าน
23 ก.ย. 52
11:21 น.
อาจารย์ฤกษ์
1117. 
เชิญร่วมอบรม “ การพัฒนาเด็กด้วยนิทานภาพ ” 264 คนอ่าน
23 ก.ย. 52
10:13 น.
อาจารย์ฤกษ์
1118. 
ขอแจ้งผลพร้อมการบันทึกภาพในงาน KKU SHOW and SHARE 2009 277 คนอ่าน
22 ก.ย. 52
17:23 น.
นางสาววารุณี
1119. 
อบรมการเป็นผู้แนะนำการออกกำลังกาย (Fitness Trainer) โดย สาขาวิชาพลศึกษา 318 คนอ่าน
20 ก.ย. 52
10:08 น.
อาจารย์ ดร.วายุ
1120. 
ระบบโทรศัพท์ขัดข้อง 203 คนอ่าน
18 ก.ย. 52
17:10 น.
นางดารุณี
1121. 
นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 299 คนอ่าน
17 ก.ย. 52
15:11 น.
อาจารย์ ดร.วายุ
1122. 
ศูนย์กีฬาและสุขภาพ(Fitness สาขาพลศึกษา)ให้บริการ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ แอโรบิคดานซ์ โยคะ ลดน้ำหนัก กระชับหุ่น พร้อมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา 286 คนอ่าน
17 ก.ย. 52
14:44 น.
อาจารย์ ดร.วายุ
1123. 
Open Class 283 คนอ่าน
17 ก.ย. 52
09:39 น.
อาจารย์นภาพร
1124. 
กรอกใบสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 269 คนอ่าน
12 ก.ย. 52
19:02 น.
นางสาวจรัสศรี
1125. 
ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 41 ปี คณะศึกษาศาสตร์ 203 คนอ่าน
10 ก.ย. 52
19:55 น.
นางสาววารุณี
1126. 
แจ้งงดการให้บริการ KKUFMIS call center ในวันที่ 7-11 กันยายน 2552 275 คนอ่าน
2 ก.ย. 52
16:21 น.
นางสาวเจนจิรา
1127. 
นักเรียนศูนย์วิจัยออทิสติก เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการ จ.ชัยภูมิ 266 คนอ่าน
1 ก.ย. 52
23:53 น.
อาจารย์ฤกษ์
1128. 
โครงการพัฒนาจิต(วัดนาหลวง จ.อุดรธานี) 241 คนอ่าน
1 ก.ย. 52
21:46 น.
นางสาวจรัสศรี
1129. 
ปฏิบัติธรรม ณ วัดนาหลวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 266 คนอ่าน
31 ส.ค. 52
23:06 น.
1130. 
ขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิต เนื่องในวันครบรอบสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ 41 ปี 279 คนอ่าน
31 ส.ค. 52
21:46 น.
นางสาววารุณี
1131. 
รางวัลชมเชย 250 คนอ่าน
28 ส.ค. 52
15:17 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1132. 
mail kku ใช้ไม่ได้ครับ 345 คนอ่าน
27 ส.ค. 52
12:30 น.
นายปพนพัทร์
1133. 
^____^ ขอประชาสัมพันธ์นิทรรศการศิลปะ ของสาขาวิชาศิลปศึกษา ครับผม 328 คนอ่าน
25 ส.ค. 52
02:23 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1134. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกจัดอบรม 272 คนอ่าน
24 ส.ค. 52
15:44 น.
อาจารย์อาพร
1135. 
ขอแสดงความยินดีกับ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ใหม่ 238 คนอ่าน
18 ส.ค. 52
12:29 น.
นางนงนภัส
1136. 
บรรยากาศกิจกรรมวันแม่ ที่สมด.ประถม 273 คนอ่าน
17 ส.ค. 52
12:56 น.
อาจารย์นัยนา
1137. 
การเรียนรู้อย่างใคร่ครวญ: สุนทรียสนทนา 283 คนอ่าน
17 ส.ค. 52
00:14 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1138. 
กำหนดพื้นที่การทำวิจัย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ทุนอุดหนุน มข. ปี 2554 277 คนอ่าน
14 ส.ค. 52
19:51 น.
นายจักรพงษ์
1139. 
เชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Teacher Professional Development ม.เกษตรศาสตร์ 274 คนอ่าน
14 ส.ค. 52
19:45 น.
นายจักรพงษ์
1140. 
วันแม่แห่งชาติ กับน้ำตาแห่งความรัก ความปิติยินดี ล้นห้องประชุมสายสุรี จุติกุล 299 คนอ่าน
14 ส.ค. 52
02:17 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1141. 
ป้องกันไข้หวัด 2009 261 คนอ่าน
13 ส.ค. 52
14:02 น.
อาจารย์วรรณงาม
1142. 
12 สิงหา มหาราชินี ชาวศึกษาฯ น้อมใจถวายสดุดี 282 คนอ่าน
13 ส.ค. 52
00:15 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1143. 
ชาว มข. ร่วมใจรำลึกพระคุณแม่กับมหาสังฆทาน 9 วัด 275 คนอ่าน
12 ส.ค. 52
12:56 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1144. 
มข. จับมือ มมส. ร่วมพลัง จิตตปัญญาศึกษา...สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 288 คนอ่าน
11 ส.ค. 52
23:35 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1145. 
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2552 268 คนอ่าน
11 ส.ค. 52
15:57 น.
นางอรุณศรี
1146. 
เงินกองทุน มข. สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ศึกษาต่อได้ทุกระดับ ยื่นใบสมัคร 4-31 สค 52 278 คนอ่าน
10 ส.ค. 52
14:06 น.
นายจักรพงษ์
1147. 
วันภาษาไทยแห่งชาติ 250 คนอ่าน
8 ส.ค. 52
13:57 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1148. 
นักศึกษาครูน้องใหม่ หัวใจบริสุทธิ์ ร่วมคืนความสดใสให้คณะไร้มลพิษ 262 คนอ่าน
8 ส.ค. 52
12:49 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1149. 
นักศึกษาครู มข. นับพัน ร่วมรำลึกสถาบัน 273 คนอ่าน
7 ส.ค. 52
16:42 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1150. 
รับขวัญน้องใหม่นักศึกษาครู มข. พี่น้องสีแสดร่วมชื่นมื่นนับพัน 278 คนอ่าน
7 ส.ค. 52
16:34 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1151. 
ศึกษาศาสตร์ มข. แนะนวสัญจร สานฝันความเป็นครูสู่มหาวิทยาลัย 284 คนอ่าน
7 ส.ค. 52
16:28 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1152. 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ร.ร.สาธิตฯ (ศึกษาศาสตร์)ระดับประถม 200 คนอ่าน
6 ส.ค. 52
16:06 น.
อาจารย์กิติญาดา
1153. 
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ 205 คนอ่าน
5 ส.ค. 52
18:35 น.
อาจารย์มงคล
1154. 
วิชาประสบการณ์วิชาชีพครู 2 262 คนอ่าน
5 ส.ค. 52
17:21 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1155. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 253 คนอ่าน
5 ส.ค. 52
13:13 น.
อาจารย์อาพร
1156. 
ขอเชิญร่วมส่งวิทยานิพนธ์เข้าประกวด โครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2552 253 คนอ่าน
5 ส.ค. 52
12:46 น.
นายจักรพงษ์
1157. 
ขอเชิญคณาจารย์และข้าราชการ เข้าเป็นสมาชิกสภาเครือข่ายครูอีสาน 286 คนอ่าน
3 ส.ค. 52
18:18 น.
นายจักรพงษ์
1158. 
สาขาจิตวิทยาฯ เชิญอบรม "สุนทรียสนทนา" โดยสถาบันขวัญเมือง จ.เชียงราย 207 คนอ่าน
3 ส.ค. 52
13:22 น.
นายจักรพงษ์
1159. 
ขออภัยสำหรับการจัดส่งเอกสารราชการทางโทรสาร 256 คนอ่าน
1 ส.ค. 52
16:34 น.
นางสาววารุณี
1160. 
เชิญรับฟังบรรยายพิเศษ ทุนการศึกษาจาก East West Center เรียนต่อ USA 206 คนอ่าน
31 ก.ค. 52
16:10 น.
นายจักรพงษ์
1161. 
การส่งเบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบกลางภาคต้น ปีการศึกษา 2552 272 คนอ่าน
31 ก.ค. 52
11:12 น.
นางไพพิทักษ์
1162. 
เชิญชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Internet เรื่องสาธิตการจัดการเรียนการสอนฯ 272 คนอ่าน
31 ก.ค. 52
02:43 น.
นายปพนพัทร์
1163. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมนาพัฒนาศักยภาพงานวิจัย นักศึกษา และบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ 258 คนอ่าน
30 ก.ค. 52
13:11 น.
นายจักรพงษ์
1164. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาตรี 199 คนอ่าน
27 ก.ค. 52
15:44 น.
นายทองสุข
1165. 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม "ศิลปะสำหรับเด็กออทิสติก" 203 คนอ่าน
22 ก.ค. 52
12:15 น.
อาจารย์อาพร
1166. 
นักศึกษาสาขาการสอนภาษาไทยได้รับรางวัล 275 คนอ่าน
22 ก.ค. 52
11:37 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1167. 
คณาจารย์โรงเรียนสาธิตฯมอดินแดงระดับประถม ศึกษาดูงาน ณ จ.ระยองและชลบุรี 279 คนอ่าน
21 ก.ค. 52
12:40 น.
อาจารย์นัยนา
1168. 
ขออภัยสำหรับการปรับเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานภายในคณะศึกษาศาสตร์ใหม่ 255 คนอ่าน
19 ก.ค. 52
16:37 น.
นางสาววารุณี
1169. 
หัวข้อเรื่อง การเขียนข่าวให้สอดคล้อง KPI และการส่งไฟล์ขนาดใหญ่ข่ายอินเตอร์เน็ต 207 คนอ่าน
19 ก.ค. 52
16:00 น.
นางสาววารุณี
1170. 
การประชุมวิชาการระดับชาติ "การวิจัยสิ่งแวดล้อม" 17-18 สค. 2552 มมส. 205 คนอ่าน
16 ก.ค. 52
17:49 น.
นายจักรพงษ์
1171. 
ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ "การพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างบนพื้นฐานความรู้" ครั้งที่ 1 289 คนอ่าน
16 ก.ค. 52
15:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1172. 
ขอแจ้งการตรวจสุขภาพประจำปี 2552 279 คนอ่าน
14 ก.ค. 52
13:06 น.
นางสาววารุณี
1173. 
ขอความร่วมมือในการรณรงค์เผยแพร่ให้ความรู้เรื่องไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009 227 คนอ่าน
9 ก.ค. 52
12:53 น.
นางดารุณี
1174. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552" (Thailand Research Expo 2009) 254 คนอ่าน
3 ก.ค. 52
17:46 น.
นางสาวมธุรส
1175. 
สารคดีตามรอยต้นไม้ของพ่อ ตอน "ประดู่แดงเตือนใจ" (สาธิตฯ ศึกษาศาสตร์) ออกอากาศทางช่อง 3 261 คนอ่าน
1 ก.ค. 52
18:42 น.
นายจักรพงษ์
1176. 
ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 259 คนอ่าน
30 มิ.ย. 52
15:30 น.
อาจารย์นภาพร
1177. 
ส่งรายชื่อและบทบาทครูพี่เลี้ยงมาอีกครั้งเป็นรอบที่ 3 273 คนอ่าน
29 มิ.ย. 52
14:49 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1178. 
สัมมนา The Key to Success โดย สวทช. วันที่15 กค 52 ณ โรงแรมดุสิตธานี 205 คนอ่าน
29 มิ.ย. 52
12:31 น.
นายจักรพงษ์
1179. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนทุกท่าน เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2552 282 คนอ่าน
26 มิ.ย. 52
19:29 น.
นางสาววารุณี
1180. 
ขอบคุณทุกๆท่านที่ร่วมทำบุญกับครอบครัวสิทธิโชค ณ บ้านแคนทอง 208 คนอ่าน
25 มิ.ย. 52
15:58 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
1181. 
โครงการขับขี่ตามกฎช่วยลดอุบัติเหตุ 309 คนอ่าน
25 มิ.ย. 52
14:46 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
1182. 
เชิญร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิชาการ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ 21- 22 ตค 2552 209 คนอ่าน
24 มิ.ย. 52
15:23 น.
นายจักรพงษ์
1183. 
ประตูสู่ภาษาจีนขั้นพื้นฐานสำหรับอาจารย์ มข. 10 สัปดาห์ 30 ชม. 270 คนอ่าน
23 มิ.ย. 52
14:29 น.
นายจักรพงษ์
1184. 
บทบาทพี่เลี้ยง 232 คนอ่าน
22 มิ.ย. 52
17:13 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1185. 
รายชื่อครูพี่เลี้ยงโรงเรียนสาธิตมอดินแดงระดับมัธยม สาขาการสอนภาษาไทย 242 คนอ่าน
22 มิ.ย. 52
16:59 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1186. 
รายชื่อครูพี่เลี้ยงโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยม สาขาการสอนภาษาไทย 230 คนอ่าน
22 มิ.ย. 52
16:58 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1187. 
รายชื่อครูพี่เลี้ยงโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถม สาขาการสอนภาษาไทย 272 คนอ่าน
22 มิ.ย. 52
16:57 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1188. 
รายชื่อครูพี่เลี้ยงโรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถม สาขาการสอนภาษาไทย 250 คนอ่าน
22 มิ.ย. 52
16:55 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1189. 
บทบาทครูพี่เลี้ยง 220 คนอ่าน
22 มิ.ย. 52
16:52 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1190. 
ชี่อครูพี่เลี้ยงและนักศึกษาประสบฯ3 273 คนอ่าน
22 มิ.ย. 52
16:48 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1191. 
บทบาทครูพี่เลี้ยงประสบฯ3 254 คนอ่าน
22 มิ.ย. 52
16:47 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1192. 
ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูระดับอนุบาล 273 คนอ่าน
21 มิ.ย. 52
17:52 น.
อาจารย์มันทนา
1193. 
รายชื่อครูพี่เลี้ยงประสบการณ์วิชาชีพครู 3 252 คนอ่าน
18 มิ.ย. 52
12:08 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1194. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกจัดโครงการอบรมการจัดทำโปรแกรม CAI สำหรับนักเรียนออทิสติก 281 คนอ่าน
16 มิ.ย. 52
13:15 น.
อาจารย์อาพร
1195. 
เชิญร่วมงานวันไหว้ครู สาธิตมอดินแดง 18 มิย. 52 274 คนอ่าน
15 มิ.ย. 52
12:56 น.
นายจักรพงษ์
1196. 
ERAS CONFERENCE 2009 at NIE, Singapore on 19-20 Nov 09 281 คนอ่าน
15 มิ.ย. 52
12:47 น.
นายจักรพงษ์
1197. 
การรับข้อเสนองานวิจัยที่เสนอขอรับการสนัยสนุนทุนอุดหนุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2553 260 คนอ่าน
15 มิ.ย. 52
12:18 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1198. 
เรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย "มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 5" 268 คนอ่าน
15 มิ.ย. 52
12:16 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1199. 
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการด้านคนพิการ 198 คนอ่าน
15 มิ.ย. 52
12:05 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1200. 
ประชาสัมพันธ์ การเข้าศึกษาดูงานของคณะครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี 268 คนอ่าน
15 มิ.ย. 52
11:26 น.
1201. 
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)ระดับมัธยมได้รับรางวัลชนะเลิศ 263 คนอ่าน
11 มิ.ย. 52
14:00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
1202. 
ส่งเอกสารประสบการณ์วิชาชีพครู 2 265 คนอ่าน
8 มิ.ย. 52
13:37 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1203. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้โทรศัพท์ติดต่อราชการของคณะศึกษาศาสตร์(ประจำแต่ละชั้น ห้องธุรการประจำสาขาวิชา) 279 คนอ่าน
8 มิ.ย. 52
13:27 น.
นางสาววารุณี
1204. 
รายชื่อนักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพครู 2 270 คนอ่าน
8 มิ.ย. 52
11:33 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1205. 
ชมภาพยนต์ฟรีครับพร้อมกันทั่วโลก 201 คนอ่าน
7 มิ.ย. 52
23:21 น.
อาจารย์ศักดาเดช
1206. 
เชิญอ่าน วารสารศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ ณ ห้องสมุดจีน แบรี่ 275 คนอ่าน
5 มิ.ย. 52
17:15 น.
นายจักรพงษ์
1207. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอบทความในการประชุมสัมมนาวิชาการสำนักวิจัย ประจำปี 2552 253 คนอ่าน
2 มิ.ย. 52
17:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1208. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง "ภาคอีสานจะทำวิจัยอะไรเพื่อรับมือกับภาวะโลกร้อน" 277 คนอ่าน
2 มิ.ย. 52
17:26 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1209. 
ขออนุโมทนาบุญกุศลร่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวายผ้าป่าสามัคคี 9 วัดปีที่ 24 270 คนอ่าน
2 มิ.ย. 52
11:52 น.
นางสาววารุณี
1210. 
ปฎิทินการศึกษา ต้น 2552 ที่สำคัญ ๆ ที่ควรทราบ 267 คนอ่าน
29 พ.ค. 52
16:01 น.
นางปิยดา
1211. 
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ และร่วมพิธีฌาปนกิจศพ รศ.เรณู คุปตัษเฐียณ 200 คนอ่าน
28 พ.ค. 52
15:52 น.
นางดารุณี
1212. 
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนออทิสติก 280 คนอ่าน
28 พ.ค. 52
10:40 น.
อาจารย์ฤกษ์
1213. 
คณาจารย์ศูนย์วิจัยออทิสติก ศึกษาดูงาน 260 คนอ่าน
28 พ.ค. 52
10:35 น.
อาจารย์ฤกษ์
1214. 
โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ประจำปี 2553 199 คนอ่าน
27 พ.ค. 52
16:37 น.
นางดารุณี
1215. 
เวลาเรียน241102 267 คนอ่าน
26 พ.ค. 52
12:30 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1216. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการประจำปี คณะศิลปศาสตร์ 258 คนอ่าน
26 พ.ค. 52
12:18 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1217. 
ขอเชิญชวนบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2551 สำหรับทุนวิจัยประเภทที่ 3 การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Rese 267 คนอ่าน
25 พ.ค. 52
19:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1218. 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประเภททุนวิจัยนวมินทร์ ประจำปี 2553 253 คนอ่าน
22 พ.ค. 52
10:46 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1219. 
ขอความร่วมมือในการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 203 คนอ่าน
20 พ.ค. 52
12:27 น.
นางดารุณี
1220. 
ชอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวายผ้าป่าสามัคคี 9 วัดแสวงบุญและรักษาศีลภาวนา 270 คนอ่าน
18 พ.ค. 52
12:23 น.
นางสาววารุณี
1221. 
หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินทุนการศึกษาและวิธีการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา สำหรับบุตรบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 246 คนอ่าน
14 พ.ค. 52
12:09 น.
นางดารุณี
1222. 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2552 250 คนอ่าน
7 พ.ค. 52
15:06 น.
นางปิยดา
1223. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 7 200 คนอ่าน
29 เม.ย. 52
15:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1224. 
ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2552 257 คนอ่าน
29 เม.ย. 52
10:21 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1225. 
ขอเรียนเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอใน Thailand Research Symposium 2009 255 คนอ่าน
20 เม.ย. 52
16:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1226. 
แนะนำศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน และประกาศสนับสนุนทุนศูนย์ฯ 280 คนอ่าน
10 เม.ย. 52
18:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1227. 
Sawadee from USA 267 คนอ่าน
9 เม.ย. 52
14:56 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
1228. 
ขอเรียนเชิญร่วมงานรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2552 252 คนอ่าน
7 เม.ย. 52
20:15 น.
นางสาววารุณี
1229. 
รับสมัครผู้ร่วมสอน 275 คนอ่าน
31 มี.ค. 52
11:13 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1230. 
ขอเชิญสมัครเป็นผู้ราวมสอน 203 คนอ่าน
27 มี.ค. 52
14:56 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1231. 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 256 คนอ่าน
24 มี.ค. 52
17:08 น.
นายจักรพงษ์
1232. 
รถโดยสารปรับอากาศ คณะศึกษาศาสตร์ 260 คนอ่าน
24 มี.ค. 52
17:06 น.
นายจักรพงษ์
1233. 
ขอเชิญเข้าร่วมหารือความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษามณฑลกว่างซี 196 คนอ่าน
19 มี.ค. 52
19:29 น.
นายจักรพงษ์
1234. 
ขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านสมัครเข้ารับการอบรมระยะสั้น 200 คนอ่าน
19 มี.ค. 52
17:05 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1235. 
การประกาศประเด็นหัวข้อทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2553 261 คนอ่าน
18 มี.ค. 52
12:52 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1236. 
ขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านสมัครเข้ารับการอบรมระยะสั้น 228 คนอ่าน
18 มี.ค. 52
12:50 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1237. 
ขอเชิญส่งบทความลงวารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ECT Journal) 227 คนอ่าน
18 มี.ค. 52
12:44 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1238. 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย 213 คนอ่าน
18 มี.ค. 52
12:42 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1239. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายการใช้ฐานข้อมูล 198 คนอ่าน
18 มี.ค. 52
12:41 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1240. 
การประชุมนานาชาติครั้งที่ 4 เครือข่ายวิจัยและวิชาการอนุภาคลุ่มน้ำโขง 25-27 พฤศจิกายน 2552 ณ ประเทศเวียดนาม 205 คนอ่าน
11 มี.ค. 52
19:56 น.
นายจักรพงษ์
1241. 
การชำระภาษีเงินได้ประจำปีภาษี 2551 269 คนอ่าน
11 มี.ค. 52
12:02 น.
นางพอใจ
1242. 
หลักเกณฑ์ในการขออนุญาตเข้าเก็บข้อมูลเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและตุ้มตรองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนฯ 246 คนอ่าน
6 มี.ค. 52
18:50 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1243. 
ประชาสัมพันธ์งานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับอนุบาล 271 คนอ่าน
5 มี.ค. 52
18:18 น.
อาจารย์สุขุมา
1244. 
ทุนวิจัย ทุนแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศสวีเดน 239 คนอ่าน
3 มี.ค. 52
11:41 น.
นายจักรพงษ์
1245. 
ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2552 (เพิ่มเติมครั้งที่2) 259 คนอ่าน
27 ก.พ. 52
17:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1246. 
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 231 คนอ่าน
26 ก.พ. 52
17:32 น.
นางดารุณี
1247. 
เรียนผู้สนใจทุกท่าน สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เชิญให้คณะศึกษาศาสตร์ ส่งร่างโครงการบริการวิชาการเพื่อขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณ ประจำปี 263 คนอ่าน
26 ก.พ. 52
11:24 น.
นางสาวมธุรส
1248. 
ทุนเรียนภาษาจีนที่มณฑลฟูเจี้ยน สำหรับบุคลากร 278 คนอ่าน
25 ก.พ. 52
12:14 น.
นายจักรพงษ์
1249. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกร่วมพิธีเปิดและแถลงข่าว 256 คนอ่าน
24 ก.พ. 52
12:35 น.
อาจารย์อาพร
1250. 
เชิญร่วมทำบุญ ครบรอบ 1 ปื อมรรัตน์ สิทธิโชค (แขก ) 264 คนอ่าน
22 ก.พ. 52
10:44 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
1251. 
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อิศรา ก้านจักรที่ได้รับรางวัลงานผลวิจัยระดับชาติ 304 คนอ่าน
20 ก.พ. 52
17:29 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี
1252. 
สัมมนาทางวิชาการ "เปิดโลกออทิสติกครั้งที่ 3 " 204 คนอ่าน
20 ก.พ. 52
12:43 น.
อาจารย์อาพร
1253. 
การส่งเบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2551 (ระดับปริญญาตรี) 261 คนอ่าน
20 ก.พ. 52
09:57 น.
นางไพพิทักษ์
1254. 
นักเรียนคนเก่ง สาธิตศึกษาศาสตร์ประถม 272 คนอ่าน
17 ก.พ. 52
10:45 น.
อาจารย์นุชนาฎ
1255. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ Visiting Professor for Workshop 211 คนอ่าน
17 ก.พ. 52
09:05 น.
นายจักรพงษ์
1256. 
ขอเรียนเชิญอาจารย์เลือกซื้อหนังสือเข้าใช้ในห้องสมุด 255 คนอ่าน
11 ก.พ. 52
11:23 น.
1257. 
อบรมพัฒนาบุคลากรศูนย์วิจัยออทิสติก 250 คนอ่าน
9 ก.พ. 52
13:19 น.
อาจารย์ศักดาเดช
1258. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แท 266 คนอ่าน
6 ก.พ. 52
14:43 น.
นางสาววารุณี
1259. 
คะแนนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู2 318 คนอ่าน
5 ก.พ. 52
12:00 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1260. 
ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้ารับการอบรมระยะสั้น 261 คนอ่าน
5 ก.พ. 52
11:35 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1261. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 198 คนอ่าน
5 ก.พ. 52
09:48 น.
อาจารย์จรรยา
1262. 
ช่าวประชาสัมพันธ์ 204 คนอ่าน
5 ก.พ. 52
09:44 น.
อาจารย์จรรยา
1263. 
ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการเข้ารับพิจารณารางวัล TIF AWARD ประจำปี 2552 207 คนอ่าน
4 ก.พ. 52
18:34 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1264. 
ประกาศรับการรับข้อเสนอการวิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2552 273 คนอ่าน
4 ก.พ. 52
18:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1265. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "สถานภาพองค์องความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงในประเทศ 247 คนอ่าน
4 ก.พ. 52
18:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1266. 
ขอเรียนเชิญบุคลากรสมัครเข้ารับการอบรมระยะสั้น 236 คนอ่าน
4 ก.พ. 52
18:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1267. 
ประชาสัมพันธ์ 290 คนอ่าน
4 ก.พ. 52
16:43 น.
อาจารย์จรรยา
1268. 
ความภาคภูมิใจของเรา (สาธิตศึกษาศาสตร์) 273 คนอ่าน
4 ก.พ. 52
15:10 น.
อาจารย์วรเทพ
1269. 
กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด สาธิตมอดินแดงประถม 312 คนอ่าน
3 ก.พ. 52
10:16 น.
อาจารย์นัยนา
1270. 
สาธิตมอดินแดงประถมจัดกิจกรรม"ท่องแดนไดโนเสาร์พิพิธภัณฑ์สิรินธร" 264 คนอ่าน
2 ก.พ. 52
20:35 น.
อาจารย์นัยนา
1271. 
ออทิสติกเข้าค่ายพักแรมกับพี่น้องลูกเสือ สมด. 297 คนอ่าน
1 ก.พ. 52
18:01 น.
อาจารย์ศักดาเดช
1272. 
การขอใช้สิทธิ์ตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ ล่วงหน้า 204 คนอ่าน
30 ม.ค. 52
16:18 น.
นางดารุณี
1273. 
การใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ ล่วงหน้า 204 คนอ่าน
30 ม.ค. 52
16:15 น.
นางดารุณี
1274. 
ผลการเลือกตั้งกรรมการนักเรียน 260 คนอ่าน
28 ม.ค. 52
14:29 น.
อาจารย์ประกายฝน
1275. 
ครั้งที่3ครับ "ขี่ม้าบำับัดสำหรับเด็กออทิสติก"เริ่มได้ผล 261 คนอ่าน
27 ม.ค. 52
22:34 น.
อาจารย์ศักดาเดช
1276. 
ขี่ม้าบำบัดครั้งที่ 2 ขึ้นขี่ม้าแล้วครับ 260 คนอ่าน
27 ม.ค. 52
22:24 น.
อาจารย์ศักดาเดช
1277. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกได้เริ่มโครงการ "ขี่ม้าบำบัดสำหรับเด็กออทิสติกครับ" 241 คนอ่าน
27 ม.ค. 52
21:56 น.
อาจารย์ศักดาเดช
1278. 
"ชวนกันดูสุริยุปราคา" 287 คนอ่าน
27 ม.ค. 52
11:45 น.
อาจารย์ขนิษฐา
1279. 
นักศึกษาพลศึกษาชั้นปีทีี่ 3 ศึกษาดูงานการเรียนการสอนของศูนย์วิจัยออทิสติก 263 คนอ่าน
27 ม.ค. 52
07:15 น.
อาจารย์ศักดาเดช
1280. 
ห่วงใย...ภัยใกล้ตัว 255 คนอ่าน
26 ม.ค. 52
10:31 น.
อาจารย์จรินทร์
1281. 
ข่าวสาธิต (ศึกษาศาสตร์)ระดับมัธยม2 198 คนอ่าน
22 ม.ค. 52
10:58 น.
อาจารย์สังเวียน
1282. 
ข่าวสาธิต (ศึกษาศาสตร์)ระดับมัธยม 202 คนอ่าน
22 ม.ค. 52
10:57 น.
อาจารย์สังเวียน
1283. 
บรรยากาศงานกีฬาประเพณีสมมส.-สมด.ครั้งที่4 270 คนอ่าน
21 ม.ค. 52
16:22 น.
อาจารย์นัยนา
1284. 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย 203 คนอ่าน
21 ม.ค. 52
10:55 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1285. 
ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศทุนวิจัย 207 คนอ่าน
20 ม.ค. 52
18:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1286. 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนา เรื่อง 289 คนอ่าน
20 ม.ค. 52
14:05 น.
นางสาวมธุรส
1287. 
เชิญชม กีฬาประเพณีประถมสาธิตสัมพันธ์ สมด.-ส มมส. ครั้งที่4(เสาร์ที่ 17 ม.ค.2552) 253 คนอ่าน
16 ม.ค. 52
09:38 น.
อาจารย์ศิราวรรณ
1288. 
รายนามนักเรียนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครู ปีการศึกษา 2551 245 คนอ่าน
15 ม.ค. 52
13:29 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
1289. 
ครูผู้สอนและบุคลากรดีเด่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในโอกาสวันครู ปีการศึกษา 2551 268 คนอ่าน
14 ม.ค. 52
17:47 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
1290. 
อาจารย์และบุคลากรดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันครู ศุกร์ที่ 16 มกราคม 2552 199 คนอ่าน
14 ม.ค. 52
17:36 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
1291. 
ขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาร่วมงานวันครู ประจำปี 2552 255 คนอ่าน
13 ม.ค. 52
20:08 น.
นางสาววารุณี
1292. 
รูปงานวันเด็กกิจกรรมอนุบาลและกีฬาเปตอง ต่อ 2 203 คนอ่าน
10 ม.ค. 52
14:23 น.
1293. 
รูปงานวันเด็กกิจกรรมอนุบาลและกีฬาเปตอง ต่อ 203 คนอ่าน
10 ม.ค. 52
14:22 น.
1294. 
รูปงานวันเด็กกิจกรรมอนุบาลและกีฬาเปตอง 204 คนอ่าน
10 ม.ค. 52
14:20 น.
1295. 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ (ฉบับที่ 001/2552) เรื่อง งดการเรียนการสอน 209 คนอ่าน
8 ม.ค. 52
17:09 น.
นางดารุณี
1296. 
ท่านทูตอเมริกาเยี่ยมโรงเรียนสาธิต 227 คนอ่าน
6 ม.ค. 52
11:22 น.
อาจารย์สังเวียน
1297. 
ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ระบบโครงสร้างตำแหน่งและค่าตอบแทนสำหรับข้าราชการพลเรือนตาม พรบ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และการเทียบโอนการเปลี่ยนตำแหน่ 273 คนอ่าน
5 ม.ค. 52
16:21 น.
นางดารุณี
1298. 
การเบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบ ประจำกลางภาคปลาย ปีการศึกษา 2551 (ระดับปริญญาตรี) 265 คนอ่าน
5 ม.ค. 52
15:30 น.
นางไพพิทักษ์
1299. 
กิจกรรมปีใหม่52 สาธิตมอดินแดงประถม 260 คนอ่าน
5 ม.ค. 52
09:20 น.
อาจารย์นัยนา
1300. 
ประสบการณ์วิชาชีพครู 3 270 คนอ่าน
30 ธ.ค. 51
12:59 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1301. 
มิตรภาพแห่งการเรียนรู้ 218 คนอ่าน
29 ธ.ค. 51
15:46 น.
อาจารย์นุชนาฎ
1302. 
นักเรียนสาธิตฯ(ศึกษาศาสตร์)ประถมทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์บ้านเชียง 275 คนอ่าน
29 ธ.ค. 51
15:42 น.
อาจารย์นุชนาฎ
1303. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Higher Ecucation Research and Development: Looking Beyond Globalization 205 คนอ่าน
29 ธ.ค. 51
15:32 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1304. 
ข้อคิดใคร่ครวญพิจารณษ 204 คนอ่าน
26 ธ.ค. 51
15:43 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1305. 
สาธิตมอดินแดงประถมจัดกิจกรรมXMas... 268 คนอ่าน
26 ธ.ค. 51
15:17 น.
อาจารย์นัยนา
1306. 
สาธิตมอดินแดงประถมจัดกิจกรรม"ท้องฟ้ายามราตรี" 244 คนอ่าน
25 ธ.ค. 51
17:07 น.
อาจารย์นัยนา
1307. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1 (ต่อ) 256 คนอ่าน
25 ธ.ค. 51
13:02 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1308. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1 263 คนอ่าน
25 ธ.ค. 51
12:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1309. 
ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) 226 คนอ่าน
25 ธ.ค. 51
12:50 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1310. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Higher Education Research and Development : Looking Beyond Globalization 223 คนอ่าน
25 ธ.ค. 51
12:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1311. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "วช.: บูรณาการงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้" ครั้งที่ 2 256 คนอ่าน
25 ธ.ค. 51
12:45 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1312. 
สาธิตมอดินแดงประถม ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ปี51 268 คนอ่าน
24 ธ.ค. 51
12:18 น.
อาจารย์นัยนา
1313. 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2551 ของบัณฑิตวิทยาลัย 256 คนอ่าน
24 ธ.ค. 51
09:57 น.
นางปิยดา
1314. 
ขอเชิญคณาจารย์ และนักศึกษาเข้าฟังการบรรยาย "เขียนบทความวิชาการอย่างไรให้ถูกต้อง" 252 คนอ่าน
23 ธ.ค. 51
14:38 น.
นางพรรณี
1315. 
กำหนดการ รถตู้ไป-กลับ งานซ้อมรับปริญญาบัตร 198 คนอ่าน
19 ธ.ค. 51
17:45 น.
นางปิยดา
1316. 
งานสืบสานวัฒนธรรมไทย 201 คนอ่าน
19 ธ.ค. 51
10:51 น.
อาจารย์นภาพร
1317. 
ผลการสอบของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) 243 คนอ่าน
15 ธ.ค. 51
16:26 น.
อาจารย์นภาพรรณ
1318. 
มอบทุนการศึกษา กองทุน ร.ต.อ.ธรณิศ ศรีสุข 319 คนอ่าน
12 ธ.ค. 51
14:29 น.
อาจารย์ฉลอง
1319. 
กิจกรรมวันพ่อ..โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)ระดับประถมศึกษา 251 คนอ่าน
11 ธ.ค. 51
08:53 น.
อาจารย์นัยนา
1320. 
ค่ายดูดาว ของนักเรียนยูนิทเอฟ ครั้งที่ 13 สาธิต ศศ.ประถม 248 คนอ่าน
10 ธ.ค. 51
10:34 น.
อาจารย์ขนิษฐา
1321. 
การใช้ทุนอุดหนุนคณาจารย์เพื่อเข้าร่วมการเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ 248 คนอ่าน
8 ธ.ค. 51
14:01 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1322. 
นิทรรศการการศึกษาต่อประเทศเยอรมันนี 192 คนอ่าน
8 ธ.ค. 51
13:42 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1323. 
โครงการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 201 คนอ่าน
1 ธ.ค. 51
11:16 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1324. 
ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง "สร้างคุณค่า เพิ่มราคา พัฒนาสินค้าด้วยงานวิจัย วช." เพิ่มเติม 199 คนอ่าน
27 พ.ย. 51
11:45 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1325. 
ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง "สร้างคุณค่า เพิ่มราคา พัฒนาสินค้าด้วยงานวิจัย วช." 202 คนอ่าน
27 พ.ย. 51
11:37 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1326. 
เชิญชมและเชียร์กีฬาสีน้องอนุบาล 209 คนอ่าน
26 พ.ย. 51
15:18 น.
อาจารย์สุขุมา
1327. 
การพัฒนาองค์การเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (Organization Development : OD) 254 คนอ่าน
19 พ.ย. 51
12:19 น.
นายโสภัณ
1328. 
อันตรายจาก software microsoft 245 คนอ่าน
14 พ.ย. 51
11:51 น.
นายปพนพัทร์
1329. 
อันตรายจาก Adobe Reader และ Acrobat 257 คนอ่าน
14 พ.ย. 51
11:50 น.
นายปพนพัทร์
1330. 
ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์ (ฉบับที่ 021/2551) เรื่อง งดการเรียนการสอน 194 คนอ่าน
6 พ.ย. 51
14:56 น.
นางดารุณี
1331. 
ประกาศแจ้งผลการอนุมัติให้ทุนอุดหนุนคณาจารย์ฯ สำหรับงวดที่ 4/2551 247 คนอ่าน
5 พ.ย. 51
16:53 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1332. 
เลือกซื้อหนังสือเข้าใช้ในห้องสมุด 253 คนอ่าน
5 พ.ย. 51
11:08 น.
1333. 
การจัดสอบวิชาแกนกลาง 230 XXX กลางภาคปลาย ปีการศึกษา 2551 258 คนอ่าน
4 พ.ย. 51
11:24 น.
นางไพพิทักษ์
1334. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 199 คนอ่าน
29 ต.ค. 51
15:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1335. 
การยื่นข้อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 252 คนอ่าน
27 ต.ค. 51
15:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1336. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทยครั้งที่ 4 ในโอกาสวันครูโลกและการประชุมนานาชาติ UNESCO-APEID 240 คนอ่าน
24 ต.ค. 51
16:19 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1337. 
สาธิตประถม(ศึกษาศาสตร์)จัด English Camp 2008 For IEC students 284 คนอ่าน
23 ต.ค. 51
10:01 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1338. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ The First Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2009 215 คนอ่าน
22 ต.ค. 51
19:15 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1339. 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเรื่อง 227 คนอ่าน
22 ต.ค. 51
18:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1340. 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 47 ต่อ (โครงการฯ) 239 คนอ่าน
22 ต.ค. 51
18:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1341. 
แบบฟอร์มเอกสารแนวคิดเบื้องต้น (Concept Paper) โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ 244 คนอ่าน
22 ต.ค. 51
17:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1342. 
ผลการแข่งขันExellence Fair 2008 199 คนอ่าน
21 ต.ค. 51
14:57 น.
อาจารย์นุชนาฎ
1343. 
ทุนFulbright New Centrury Scholars Program(NCS) ประจำปีการศึกษา 2552-2553 197 คนอ่าน
10 ต.ค. 51
14:47 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1344. 
ด่วน!!! มาใช้งาน Antivirus ของมหาวิทยาลัยกันเถอะ 252 คนอ่าน
9 ต.ค. 51
10:17 น.
นายปพนพัทร์
1345. 
ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550-2551 (เพิ่มเติม) 257 คนอ่าน
8 ต.ค. 51
18:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1346. 
ประชาสัมพันธ์การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับอาจารย์นิเทศนักศึกษา 250 คนอ่าน
3 ต.ค. 51
15:30 น.
นางสายสุรีย์
1347. 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมเรื่อง 239 คนอ่าน
2 ต.ค. 51
12:55 น.
อาจารย์อาพร
1348. 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร่บทความหรือผลงานวิชาการในวารสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ 255 คนอ่าน
30 ก.ย. 51
15:46 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1349. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งบทความสำเสนอภายใต้หัวข้อเรื่อง "ครุศาสตร์อุตสาหกรรมกับการพัฒนาอาชีวศึกษายุคใหม่" 234 คนอ่าน
30 ก.ย. 51
15:18 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1350. 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 47 (ม.เกษตรฯ) 231 คนอ่าน
30 ก.ย. 51
15:17 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1351. 
การเบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2551 (ระดับปริญญาตรี) 252 คนอ่าน
30 ก.ย. 51
12:35 น.
นางไพพิทักษ์
1352. 
ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2551 292 คนอ่าน
24 ก.ย. 51
20:50 น.
นางสาววารุณี
1353. 
ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2552 (ต่อ) 248 คนอ่าน
24 ก.ย. 51
16:59 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1354. 
ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2552 200 คนอ่าน
24 ก.ย. 51
16:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1355. 
ขอประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 194 คนอ่าน
24 ก.ย. 51
16:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1356. 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนการวิจัย 256 คนอ่าน
24 ก.ย. 51
16:46 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1357. 
การสมัครทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น 257 คนอ่าน
24 ก.ย. 51
16:43 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1358. 
ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทผู้แทนพนักงาน 265 คนอ่าน
23 ก.ย. 51
18:09 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
1359. 
เชิญไหว้พระสวดมนต์ 259 คนอ่าน
21 ก.ย. 51
14:24 น.
อาจารย์คนึงนิจ
1360. 
ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศทุนศาสตราจารย์ดีเด่น 266 คนอ่าน
19 ก.ย. 51
10:59 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1361. 
ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 281 คนอ่าน
19 ก.ย. 51
10:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1362. 
ขอเชิญร่วมงานการสัมมนาวิชาการ "เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 2" 239 คนอ่าน
18 ก.ย. 51
14:34 น.
อาจารย์อาพร
1363. 
"กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนที่มีคุณภาพ" ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสาธิตมอดินแดงระดับประถมศึกษา 245 คนอ่าน
12 ก.ย. 51
17:55 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ
1364. 
ขอแสดงความชื่นชม 250 คนอ่าน
11 ก.ย. 51
19:04 น.
อาจารย์จรรยา
1365. 
บรรยากาศการจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนของโรงเรียนสาธิตมอดินแดงประถม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 ส.ค. 51 ที่ผ่านมา 258 คนอ่าน
10 ก.ย. 51
13:44 น.
อาจารย์นัยนา
1366. 
ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี2551 259 คนอ่าน
10 ก.ย. 51
11:37 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1367. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา ครั้งที่7 249 คนอ่าน
10 ก.ย. 51
11:35 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1368. 
ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 40 ปี 267 คนอ่าน
8 ก.ย. 51
20:23 น.
นางสาววารุณี
1369. 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย(NRCT-ICSSR) ประจำปี 2551 210 คนอ่าน
3 ก.ย. 51
10:50 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1370. 
ขอเชิญอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมฟังการบรรยายเกี่ยวกับทุนโครงการกาญจนาภิเษก 242 คนอ่าน
2 ก.ย. 51
11:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1371. 
ชอเชิญชวนบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนา(ครบรอบ 40 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ 259 คนอ่าน
30 ส.ค. 51
14:40 น.
นางสาววารุณี
1372. 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)จัดนิทรรศการวิชาการ 202 คนอ่าน
22 ส.ค. 51
16:22 น.
อาจารย์จรรยา
1373. 
งานพิมพ์ 18 กค 51 201 คนอ่าน
21 ส.ค. 51
14:23 น.
อาจารย์ขนิษฐา
1374. 
เชิญชม กีฬาสาธิต ศ.ศ. ประถม ประจำปี2551 240 คนอ่าน
21 ส.ค. 51
14:21 น.
อาจารย์ขนิษฐา
1375. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี2551 258 คนอ่าน
21 ส.ค. 51
11:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1376. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและ/หรืนำเสนอบทความในการประชุมทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 21 257 คนอ่าน
21 ส.ค. 51
11:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1377. 
ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน"การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2551" 242 คนอ่าน
21 ส.ค. 51
11:07 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1378. 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ(มอดินแดง) 230 คนอ่าน
20 ส.ค. 51
15:16 น.
อาจารย์นภาพรรณ
1379. 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ(มอดินแดง) 260 คนอ่าน
20 ส.ค. 51
15:02 น.
อาจารย์นภาพรรณ
1380. 
ศิษย์เก่าดร.ชินภัทร แต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 255 คนอ่าน
19 ส.ค. 51
18:54 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
1381. 
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานเพิ่ม (โบนัส) ประจำปี 2550 262 คนอ่าน
19 ส.ค. 51
14:16 น.
นางพอใจ
1382. 
สัปดาห์วิชาการ 253 คนอ่าน
18 ส.ค. 51
15:08 น.
อาจารย์วรเทพ
1383. 
กิจกรรมลดโลกร้อน 250 คนอ่าน
15 ส.ค. 51
17:10 น.
อาจารย์สุขุมา
1384. 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตฯศึกษาศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษา) 250 คนอ่าน
15 ส.ค. 51
13:57 น.
อาจารย์ศศิ
1385. 
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิต(ฤศึกษาศาสตร์)ระดับมัธยม 252 คนอ่าน
15 ส.ค. 51
00:00 น.
อาจารย์ศศิ
1386. 
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงห้องอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ" 261 คนอ่าน
14 ส.ค. 51
15:26 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1387. 
คณาจารย์โรงเรียนสาธิตฯศึกษาดูงาน 201 คนอ่าน
14 ส.ค. 51
13:15 น.
อาจารย์กิติญาดา
1388. 
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพ 227 คนอ่าน
13 ส.ค. 51
10:59 น.
อาจารย์รัชพล
1389. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมเสวนาพัฒนาเค้าโครงวิจัยเพื่อทุนสนับสนุนปีงบประมาณ2553 259 คนอ่าน
11 ส.ค. 51
12:04 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1390. 
ศิลปะ 259 คนอ่าน
7 ส.ค. 51
14:19 น.
อาจารย์ ดร.สิปป์
1391. 
ความภาคภูมิใจ...ของเด็กออทิสติก 246 คนอ่าน
6 ส.ค. 51
10:37 น.
อาจารย์เบญจมาภรณ์
1392. 
...เปิดรายชื่อ10 เกมอันตราย... เตือนผู้ปกครองดูแล... 210 คนอ่าน
6 ส.ค. 51
08:02 น.
อาจารย์รัชพล
1393. 
การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 263 คนอ่าน
5 ส.ค. 51
17:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1394. 
มีภาพออทิสติกเกมส์ ครั้งที่ 2 มาฝากค่ะ 261 คนอ่าน
5 ส.ค. 51
12:20 น.
อาจารย์อาพร
1395. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกให้การต้อนรับคณะที่มาศึกษาดูงาน 280 คนอ่าน
5 ส.ค. 51
11:32 น.
อาจารย์อาพร
1396. 
ออทิสติกเกมส์ ครั้งที่ 2 303 คนอ่าน
5 ส.ค. 51
11:10 น.
อาจารย์อาพร
1397. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกมีการจัดประชุมสัมมนา 257 คนอ่าน
5 ส.ค. 51
09:33 น.
อาจารย์อาพร
1398. 
สาธิตมอดินแดงระดับประถม ศึกษาดูงานร.ร.ประถมฐานบินกำแพงแสน....... 264 คนอ่าน
1 ส.ค. 51
15:08 น.
อาจารย์นัยนา
1399. 
คณาจารย์"ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนบ้านกุดเลา"สพท.ขอนแก่น เขต5 ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสาธิตฯมอดินแดงระดับประถมศึกษา 259 คนอ่าน
31 ก.ค. 51
09:36 น.
อาจารย์นัยนา
1400. 
หนังสือเวียนจากฝ่ายวิจัย 217 คนอ่าน
30 ก.ค. 51
17:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1401. 
หนังสือเวียนจากฝ่ายวิจัย 199 คนอ่าน
30 ก.ค. 51
17:10 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1402. 
หนังสือเวียนจากฝ่ายวิจัย1 201 คนอ่าน
30 ก.ค. 51
17:07 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1403. 
หนังสือเวียนจากฝ่ายวิจัย 201 คนอ่าน
30 ก.ค. 51
17:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1404. 
โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน... สาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถม 260 คนอ่าน
30 ก.ค. 51
08:01 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1405. 
ผลการแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ 327 คนอ่าน
29 ก.ค. 51
19:39 น.
1406. 
อย่าลืมไปเติมน้ำมันลดราคา 261 คนอ่าน
25 ก.ค. 51
11:46 น.
อาจารย์ธนากร
1407. 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลแก่งคอยศึกษาดูงานระบบการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิต 258 คนอ่าน
25 ก.ค. 51
11:10 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1408. 
บุคลากรสาธิตประถมมอดินแดง เข้าร่วมอบรมเรื่อง แบบฝึกในฐานะนวัตกรรมการเรียนรู้... 262 คนอ่าน
25 ก.ค. 51
10:42 น.
อาจารย์นัยนา
1409. 
พัฒนาศักยภาพโรงเรียนและบุคลากร....สาธิตประถมมอดินแดง 228 คนอ่าน
24 ก.ค. 51
16:12 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ
1410. 
ProQuest เปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูลวารสารทางด้าน Education 253 คนอ่าน
24 ก.ค. 51
15:20 น.
1411. 
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงห้องประชุมจาก 1340 เป็น 1414 209 คนอ่าน
24 ก.ค. 51
14:55 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1412. 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ปิดปรับปรุงระบบ Mail Server ใหม่ 264 คนอ่าน
24 ก.ค. 51
11:31 น.
นายปพนพัทร์
1413. 
ศูนย์คอมพิวเตอร์งดให้บริการเครือข่ายทั้ง Internet และ Intranet 262 คนอ่าน
24 ก.ค. 51
11:27 น.
นายปพนพัทร์
1414. 
กีฬาภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) 247 คนอ่าน
24 ก.ค. 51
11:06 น.
อาจารย์เสถียร
1415. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์บริการบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น 268 คนอ่าน
24 ก.ค. 51
09:56 น.
อาจารย์อาพร
1416. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์บริการบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น 290 คนอ่าน
24 ก.ค. 51
09:49 น.
อาจารย์อาพร
1417. 
ขอแสดงความยินดีกับหนูน้อยคนเก่งของสาธิตอนุบาล 241 คนอ่าน
23 ก.ค. 51
17:22 น.
อาจารย์สุขุมา
1418. 
กีฬาออทิสติกเกมส์ ครั้งที่ 2 251 คนอ่าน
23 ก.ค. 51
10:14 น.
อาจารย์ฤกษ์
1419. 
ข่าวประชาสัมพันธ์สาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถม 224 คนอ่าน
21 ก.ค. 51
15:12 น.
อาจารย์วุฒิชัย
1420. 
ขอเชิญบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ชมและเชียร์เด็กออทิสติก 262 คนอ่าน
21 ก.ค. 51
11:36 น.
อาจารย์ศักดาเดช
1421. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังการบรรยาย 197 คนอ่าน
16 ก.ค. 51
19:03 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1422. 
ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังการบรรยาย 239 คนอ่าน
16 ก.ค. 51
19:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1423. 
ถวายเทียนเข้าพรรษา 206 คนอ่าน
16 ก.ค. 51
15:37 น.
นางสาวจรัสศรี
1424. 
อนุโมทนาส่วนบุญส่วนกุศลlในการทำบุญ ทอดเทียนถวายเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาของคณะศึกษาศาสตร์ 208 คนอ่าน
15 ก.ค. 51
19:45 น.
นางสาววารุณี
1425. 
การแข่งขัน Cross word ขอนแก่นพัฒนศึกษา 249 คนอ่าน
15 ก.ค. 51
15:49 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดใจ
1426. 
ขอแสดงความยินดีกับ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ใหม่ 251 คนอ่าน
14 ก.ค. 51
16:06 น.
นางนงนภัส
1427. 
ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศทุนวิจัย 254 คนอ่าน
11 ก.ค. 51
11:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1428. 
การประกาศให้ทุนมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ ประจำปี 2551 250 คนอ่าน
11 ก.ค. 51
11:03 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1429. 
ห้องสมุดงดให้บริการในระบบอัตโนมัติ 246 คนอ่าน
10 ก.ค. 51
13:54 น.
1430. 
ความภาคภูมิใจ 304 คนอ่าน
9 ก.ค. 51
15:41 น.
1431. 
cross word 200 คนอ่าน
9 ก.ค. 51
15:28 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดใจ
1432. 
The German Academic Exchange Service(DAAD) 199 คนอ่าน
7 ก.ค. 51
14:41 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1433. 
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับมหาวิทยาลัยในประเทศอินเดียและประเทศรัสเซีย 260 คนอ่าน
7 ก.ค. 51
14:39 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1434. 
การพิจารณาให้ทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ งวดที่3 242 คนอ่าน
4 ก.ค. 51
16:36 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1435. 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)ระดับประถมศึกษา มีการจัดอบรมในโครงการ อาหารปลอดภัยและ อย.น้อย ให้กับนักเรียนและผู้ประกอบอาหาร 251 คนอ่าน
4 ก.ค. 51
15:44 น.
อาจารย์วรรณงาม
1436. 
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2552 226 คนอ่าน
3 ก.ค. 51
10:58 น.
นางอรกัญญา
1437. 
การจัดสอบกลางภาคต้น ปีการศึกษา 2551 245 คนอ่าน
3 ก.ค. 51
08:05 น.
นางไพพิทักษ์
1438. 
มีเห็ดฟางและเห็ดนางฟ้าจำหน่าย 470 คนอ่าน
2 ก.ค. 51
13:14 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
1439. 
นักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันวิชาการ(วิทยาศาสตร์) 218 คนอ่าน
2 ก.ค. 51
12:02 น.
อาจารย์นุชนาฎ
1440. 
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 202 คนอ่าน
2 ก.ค. 51
12:01 น.
อาจารย์นุชนาฎ
1441. 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551 249 คนอ่าน
1 ก.ค. 51
15:58 น.
นางปิยดา
1442. 
ทุนมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ ประจำปี 2551 248 คนอ่าน
1 ก.ค. 51
15:54 น.
นางปิยดา
1443. 
ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ 251 คนอ่าน
28 มิ.ย. 51
16:52 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1444. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเดี่ยว และโครงการวิจัย แบบบูรณาการ" (ต่อ) 257 คนอ่าน
28 มิ.ย. 51
16:50 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1445. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเดี่ยว และโครงการวิจัยแบบบูรณาการ" 202 คนอ่าน
28 มิ.ย. 51
16:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1446. 
สาธิตประถมอบรมหลักสูตรท้องถิ่น เศรษฐกิจพอเพียง 263 คนอ่าน
27 มิ.ย. 51
13:08 น.
อาจารย์วุฒิชัย
1447. 
กลุ่มสาระวิทย์พานักเรียนยูนิทซีเข้าชมพิพิธภัณฑ์สิรินธร 262 คนอ่าน
26 มิ.ย. 51
08:58 น.
อาจารย์วุฒิชัย
1448. 
ฉีดวัคซีนนักเรียนสาธิตฯมอดินแดงระดับประถม โดยคณะแพทย์และพยาบาลร.พ.ศรีนครินทร์ 251 คนอ่าน
23 มิ.ย. 51
11:00 น.
อาจารย์วรรณงาม
1449. 
ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 244 คนอ่าน
19 มิ.ย. 51
10:16 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1450. 
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ เรื่อง "การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาตน-วิชาชีพ: วิถีปฏิรูปการเรียนรู้สู่ความเท่าเทียมและเป็นเลิศ" 259 คนอ่าน
19 มิ.ย. 51
10:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1451. 
สาธิตอนุบาลต้อนรับอาจารย์จากสสวท. 263 คนอ่าน
18 มิ.ย. 51
20:47 น.
อาจารย์สุขุมา
1452. 
ชมภาพกิจกรรมเบ๊น-โบ๊ทกับน้องสาธิตฯอนุบาล 312 คนอ่าน
18 มิ.ย. 51
20:18 น.
อาจารย์สุขุมา
1453. 
ประกาศแนวปฏิบัติการจัดสรรและการใช้จ่ายเงินค่าบริหารชุดโครงการวิจัยประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2551 249 คนอ่าน
18 มิ.ย. 51
15:51 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1454. 
ขยายเวลาประกวดตั้งชื่อวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) และขยายเวลาส่งบทคตวามทางวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 254 คนอ่าน
17 มิ.ย. 51
11:06 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1455. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ The Second International Conference on Science and Technology for Sustainable Developm 202 คนอ่าน
17 มิ.ย. 51
11:04 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1456. 
การขยายเวลาส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 2 263 คนอ่าน
17 มิ.ย. 51
11:04 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1457. 
ขอเชิญส่งผลงานของผู้ปฏิบัติงานเพื่อร่วมกิจกรรม KKU Show and Share 2008 228 คนอ่าน
17 มิ.ย. 51
11:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1458. 
นักเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ได้รับรางวัลอัจฉริยภาพ 255 คนอ่าน
12 มิ.ย. 51
12:55 น.
อาจารย์วุฒิชัย
1459. 
นักเรียนสาธิตได้รับรางวัล 261 คนอ่าน
12 มิ.ย. 51
12:52 น.
อาจารย์วุฒิชัย
1460. 
แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนสอน ป.โท ภาคปลาย ปีการศึกษา 2550 199 คนอ่าน
11 มิ.ย. 51
09:13 น.
นางพอใจ
1461. 
พิธีบายศรีสู่ขวัญ 262 คนอ่าน
10 มิ.ย. 51
15:56 น.
อาจารย์นภาพร
1462. 
เพิ่มชื่อ 259 คนอ่าน
10 มิ.ย. 51
09:33 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญชา
1463. 
ประชาสัมพันธ์จากห้องสมุดจีนแบรี่ 261 คนอ่าน
9 มิ.ย. 51
23:03 น.
1464. 
เก่งกว่านี้ มีอีกไหม 204 คนอ่าน
6 มิ.ย. 51
15:40 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ
1465. 
ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในงานการประชุมวิชาการ "มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 4 : การวิจัยเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน" 228 คนอ่าน
4 มิ.ย. 51
15:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1466. 
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏฺบัติการเรื่อง"Writing scientific articles for publication (IV)" 240 คนอ่าน
4 มิ.ย. 51
15:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1467. 
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ 222 คนอ่าน
4 มิ.ย. 51
15:12 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1468. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 235 คนอ่าน
4 มิ.ย. 51
14:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1469. 
แจ้งการประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ 270 คนอ่าน
4 มิ.ย. 51
12:33 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1470. 
ทำบุญประจำปีโรงเรียนสาธิตฯระดับอนุบาล 192 คนอ่าน
30 พ.ค. 51
21:35 น.
อาจารย์สุขุมา
1471. 
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมเด็กหญิงณัฐณิชา ศรีทองสุก ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาลีลาศ 242 คนอ่าน
30 พ.ค. 51
20:25 น.
อาจารย์จรรยา
1472. 
ประกาศรับสมัครนักวิจัยใหม่ ปี 51 250 คนอ่าน
27 พ.ค. 51
15:10 น.
อาจารย์วรรณงาม
1473. 
ประกาศรับสมัครนักวิจัยใหม่ ปี 51 235 คนอ่าน
27 พ.ค. 51
15:00 น.
อาจารย์วรรณงาม
1474. 
ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ..ฟรี 203 คนอ่าน
26 พ.ค. 51
10:52 น.
1475. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน "Research Collaboration and Exchange Program in Social Science" และการประกาศทุนวิจัย "The ASC Research Grant 2008" 209 คนอ่าน
22 พ.ค. 51
16:36 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1476. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกจัดอบรมบุคลากร 250 คนอ่าน
22 พ.ค. 51
11:28 น.
อาจารย์อาพร
1477. 
โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อสำหรับอาจารย์(รายละเอียด3) 279 คนอ่าน
22 พ.ค. 51
10:22 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1478. 
โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อสำหรับอาจารย์(รายละเอียด2) 287 คนอ่าน
22 พ.ค. 51
10:18 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1479. 
โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อสำหรับอาจารย์(รายละเอียด1) 203 คนอ่าน
22 พ.ค. 51
10:14 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1480. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ(ต่อ) 191 คนอ่าน
20 พ.ค. 51
19:02 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1481. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ 207 คนอ่าน
20 พ.ค. 51
19:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1482. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 261 คนอ่าน
20 พ.ค. 51
19:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1483. 
ขอเชิญชวนส่ง Concept paper โครงการวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม 199 คนอ่าน
20 พ.ค. 51
18:59 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1484. 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย (วิจัยสถาบัน) 199 คนอ่าน
20 พ.ค. 51
18:58 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1485. 
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 201 คนอ่าน
20 พ.ค. 51
18:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1486. 
การเปิดให้บริการข้อมูลงานวิจัยรูปแบบดิจิตอล 222 คนอ่าน
20 พ.ค. 51
18:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1487. 
หนังสือเวียนจากฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์1 252 คนอ่าน
16 พ.ค. 51
11:42 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1488. 
หนังสือเวียนจากฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 245 คนอ่าน
16 พ.ค. 51
11:32 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1489. 
ประกาศงดให้บริการห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ 253 คนอ่าน
15 พ.ค. 51
12:25 น.
1490. 
ทุนการศึกษาที่มณฑลยูนาน(ใบสมัคร) 207 คนอ่าน
13 พ.ค. 51
16:41 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1491. 
ทุนการศึกษาที่มณฑลยูนาน(รายละเอียด) 206 คนอ่าน
13 พ.ค. 51
16:36 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1492. 
ปลูกต้นไม้เพื่อลดโลกร้อน 260 คนอ่าน
13 พ.ค. 51
01:08 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์
1493. 
สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา จัดบรรยายเรื่องทศวรรษแห่งการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยื่น 261 คนอ่าน
13 พ.ค. 51
00:59 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์
1494. 
รายงานงบแสดงฐานการเงิน คณะศึกษาศาสตร์ 260 คนอ่าน
9 พ.ค. 51
18:01 น.
นางสาวจรัสศรี
1495. 
การโอนค่าตอบแทนโครงการพิเศษ 243 คนอ่าน
8 พ.ค. 51
12:40 น.
นางสาวจรัสศรี
1496. 
การโอนเงินค่าตอบแทนโครงการพิเศษ 248 คนอ่าน
8 พ.ค. 51
12:38 น.
นางสาวจรัสศรี
1497. 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 23 พ.ค. 2551 เวลา 13.00 น. 273 คนอ่าน
8 พ.ค. 51
09:06 น.
นางปิยดา
1498. 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2551 248 คนอ่าน
2 พ.ค. 51
18:51 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1499. 
ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างไทยกับออสเตรีย(ASEA-UNINET Staff Exchange, One month Scholarship) ประจำปี 2552 202 คนอ่าน
29 เม.ย. 51
09:29 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1500. 
ขอแสดงความยินดีกับ "รองศาสตราจารย์" ใหม่ 262 คนอ่าน
25 เม.ย. 51
14:56 น.
นางนงนภัส
1501. 
ทุนวิจัยด้านผ้าไทย พ.ศ.2551 206 คนอ่าน
25 เม.ย. 51
10:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1502. 
การประชุมนานาชาติเรื่อง "The National Language Policy: Language Diversity for National Unity" 203 คนอ่าน
25 เม.ย. 51
09:11 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1503. 
ข่าวเด่นประเด็นร้อน...ในแวดวงความเสื่อมเสีย ของอาจารย์มหาวิทยาลัย 257 คนอ่าน
24 เม.ย. 51
15:41 น.
อาจารย์ปรัชญ์ธวีฐ์
1504. 
เมื่อวันที่ 11 เมษายนที่ผ่านมา โรงเรียนสาธิตฯมอดินแดงระดับประถม ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ 273 คนอ่าน
22 เม.ย. 51
13:49 น.
อาจารย์วรรณงาม
1505. 
โลกร้อน 240 คนอ่าน
21 เม.ย. 51
11:57 น.
อาจารย์ภัทรพงษ์
1506. 
โอนเงินค่าตอบแทนโครงการพิเศษ 266 คนอ่าน
19 เม.ย. 51
19:42 น.
นางสาวจรัสศรี
1507. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ APERA 2008 225 คนอ่าน
19 เม.ย. 51
13:54 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย
1508. 
ทดสอบจาก esswp 238 คนอ่าน
18 เม.ย. 51
10:20 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ
1509. 
Making Global Business Success Local: Networks of Competitive Advantage 267 คนอ่าน
18 เม.ย. 51
09:05 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1510. 
Sponsorship Request for the Third GMSARN International Conference 2008 204 คนอ่าน
17 เม.ย. 51
08:46 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1511. 
ทำบุญเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ 254 คนอ่าน
16 เม.ย. 51
15:41 น.
นางสาวจรัสศรี
1512. 
หนังสือเวียนจากฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์2 198 คนอ่าน
11 เม.ย. 51
17:55 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1513. 
หนังสือเวียนจากฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์1 206 คนอ่าน
11 เม.ย. 51
17:54 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1514. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกจัดกิจกรรม Big Cleaning day 247 คนอ่าน
10 เม.ย. 51
14:17 น.
อาจารย์จรินทร์
1515. 
ประกาศผลการพิจารณาอาจารย์ไปสอนภาษาที่วัดพุทธประทีป 204 คนอ่าน
9 เม.ย. 51
18:29 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1516. 
ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 245 คนอ่าน
9 เม.ย. 51
09:57 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1517. 
เชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ APERA 2008 250 คนอ่าน
8 เม.ย. 51
16:37 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย
1518. 
เชิญครูผู้สอนเด็กออทิสติกเข้าร่วมอบรม 268 คนอ่าน
7 เม.ย. 51
10:39 น.
อาจารย์อาพร
1519. 
การส่งเบิกค่าตอบแทนค่าสอนโครงการพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา 253 คนอ่าน
5 เม.ย. 51
18:03 น.
นางสาวจรัสศรี
1520. 
โรงเรียนสาธิตฯมอดินแดงระดับประถมจัดสัมมนาเพื่อพัฒนางานของโรงเรียน 252 คนอ่าน
4 เม.ย. 51
16:04 น.
อาจารย์วรรณงาม
1521. 
ทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาหลักสูตร ร่วมกับต่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ และความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ 203 คนอ่าน
4 เม.ย. 51
11:16 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1522. 
Short Courses on Modern Biotechnology Management at AIT(2008) 201 คนอ่าน
4 เม.ย. 51
11:13 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1523. 
ทุนเรียนภาษาญี่ปุ่นของโรงเรียน Hitachi Language School 203 คนอ่าน
31 มี.ค. 51
10:04 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1524. 
ทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปนำเสนอผลงานในต่างประเทศ 198 คนอ่าน
31 มี.ค. 51
09:38 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1525. 
The Third GMSARN International Conference 2008 265 คนอ่าน
31 มี.ค. 51
09:30 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1526. 
อาจารย์เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การจัดทำแฟ้มสะสมงานสอน (Teaching Portfolio) 263 คนอ่าน
27 มี.ค. 51
22:26 น.
อาจารย์ปรัชญ์ธวีฐ์
1527. 
เรียนเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจศพมารดาของอาจารย์มณฑา ชุ่มสุคนธ์ 266 คนอ่าน
26 มี.ค. 51
18:29 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
1528. 
การชำระภาษีเงินได้ประจำปี 2550 269 คนอ่าน
25 มี.ค. 51
14:38 น.
นางพอใจ
1529. 
การเสนอข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551 203 คนอ่าน
24 มี.ค. 51
16:19 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1530. 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประเภททุนวิจัยนวมินทร์ 202 คนอ่าน
24 มี.ค. 51
16:19 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1531. 
ขอเชิญบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ระดับประถม เข้าร่วมอบรม 200 คนอ่าน
24 มี.ค. 51
14:51 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์
1532. 
การสำรวจความคิดเห็นคณาจารย์เพื่อพัฒนาโครงสร้างคณะศึกษาศาสตร์ 199 คนอ่าน
22 มี.ค. 51
09:19 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
1533. 
เปิดรับสมัครให้เข้ารับบริการแล้วค่ะ 205 คนอ่าน
20 มี.ค. 51
16:28 น.
อาจารย์อาพร
1534. 
เติมเต็มความสามารถและศักยภาพส่วนบุคคลด้าน IT 250 คนอ่าน
14 มี.ค. 51
15:22 น.
อาจารย์อาพร
1535. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ ประจำปี 2551 202 คนอ่าน
14 มี.ค. 51
15:42 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1536. 
ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานสมัครเข้ารับการอบรมระยะสั้น 224 คนอ่าน
14 มี.ค. 51
15:41 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1537. 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้เข้ารับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี พ.ศ.2551 236 คนอ่าน
13 มี.ค. 51
11:59 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1538. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ 235 คนอ่าน
13 มี.ค. 51
11:58 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1539. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ และนำเสนองานวิจัย 204 คนอ่าน
13 มี.ค. 51
11:58 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1540. 
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารศูนย์บริการวิชาการ 198 คนอ่าน
13 มี.ค. 51
11:57 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1541. 
กระบวนงานที่ลดขั้นตอน ปีงบประมาณ 2550 204 คนอ่าน
10 มี.ค. 51
17:38 น.
อาจารย์ ดร.สัมพันธ์
1542. 
กิจกรรมปิดภาคเรียนที่ศูนย์วิจัยออทิสติก 265 คนอ่าน
6 มี.ค. 51
13:41 น.
อาจารย์อาพร
1543. 
แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานเพิ่ม ประจำปี 2550 201 คนอ่าน
5 มี.ค. 51
11:06 น.
นางพอใจ
1544. 
Sudoku เกมคณิตศาสตร์สำหรับเด็ก 245 คนอ่าน
22 ก.พ. 51
16:51 น.
อาจารย์ปรัชญ์ธวีฐ์
1545. 
ภาพข่าว SMD Challenge 1 สาธิตประถมฯ มอดินแดง 206 คนอ่าน
22 ก.พ. 51
16:37 น.
อาจารย์ปรัชญ์ธวีฐ์
1546. 
Notice on Japanese Studies Program for 2008 223 คนอ่าน
22 ก.พ. 51
12:51 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1547. 
โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อสำหรับอาจารย์ 244 คนอ่าน
22 ก.พ. 51
12:49 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1548. 
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานศพบิดา นางอารยา โฉมสุภาพ 240 คนอ่าน
22 ก.พ. 51
11:34 น.
นางดารุณี
1549. 
รับสมัครนักเรียนระดับอนุบาล 1 203 คนอ่าน
22 ก.พ. 51
09:34 น.
1550. 
ขอแสดงความยินดีกับ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ใหม่ 198 คนอ่าน
20 ก.พ. 51
14:04 น.
นางนงนภัส
1551. 
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ขอกำหนดตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. ปี พ.ศ.2550 202 คนอ่าน
20 ก.พ. 51
10:40 น.
นางนงนภัส
1552. 
ขยายเวลากรอก e-portfolio 201 คนอ่าน
18 ก.พ. 51
11:24 น.
นางดารุณี
1553. 
ขอทราบข้อมูลความต้องการที่พักอาศัยของบุคลากร 268 คนอ่าน
15 ก.พ. 51
16:15 น.
นางสาวดรุวรรณ
1554. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกให้การต้อนรับและฝึกอบรม 282 คนอ่าน
15 ก.พ. 51
10:09 น.
อาจารย์อาพร
1555. 
ชมภาพประทับใจในวันเข้าค่ายอนุบาล 264 คนอ่าน
15 ก.พ. 51
06:38 น.
อาจารย์สุขุมา
1556. 
เชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง Translating brain research into classroom practice and anintroduction to multiple intelligence theory in the classroom 244 คนอ่าน
14 ก.พ. 51
21:02 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1557. 
โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อสำหรับอาจารย์(ต่อ) 198 คนอ่าน
14 ก.พ. 51
21:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1558. 
โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อสำหรับอาจารย์ 227 คนอ่าน
14 ก.พ. 51
20:58 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1559. 
ขอเรียนเชิญบุคลากรสมัครเข้ารับการอบรมระยะสั้น 232 คนอ่าน
14 ก.พ. 51
20:54 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1560. 
ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 204 คนอ่าน
14 ก.พ. 51
20:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1561. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับบทความวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารฯ 204 คนอ่าน
14 ก.พ. 51
20:45 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1562. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการ HR Northease Forum2008:HRกับการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 203 คนอ่าน
14 ก.พ. 51
20:43 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1563. 
การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผ่นพับแนะนำงาน"การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ2551(Thailand Research Expo 2008) 197 คนอ่าน
14 ก.พ. 51
20:42 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1564. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 198 คนอ่าน
14 ก.พ. 51
20:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1565. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเสวนา 196 คนอ่าน
14 ก.พ. 51
20:24 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1566. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกต้อนนิสิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวร 206 คนอ่าน
14 ก.พ. 51
11:09 น.
1567. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกต้อนรับ Prof. จากมหาวิทยาลัยใน Denmark 205 คนอ่าน
14 ก.พ. 51
11:00 น.
1568. 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งสาธิตมอฯ 226 คนอ่าน
13 ก.พ. 51
20:09 น.
อาจารย์วรรณงาม
1569. 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งสาธิตมอฯ 253 คนอ่าน
13 ก.พ. 51
19:54 น.
อาจารย์วรรณงาม
1570. 
แชมฟุตบอลบุคลากร 51 212 คนอ่าน
13 ก.พ. 51
15:01 น.
อาจารย์เสถียร
1571. 
การโอนเงิน ตกเบิกปรับเงินเดือน 4% 204 คนอ่าน
8 ก.พ. 51
15:13 น.
นางพอใจ
1572. 
ขอแสดงความยินดีกับ "รองศาสตราจารย์" ใหม่ 198 คนอ่าน
8 ก.พ. 51
10:22 น.
นางนงนภัส
1573. 
แจ้งมติที่ประชุมเกี่ยวกับการนำเสนอผลงานวิชาการ 201 คนอ่าน
8 ก.พ. 51
10:18 น.
นางนงนภัส
1574. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายพักแรมสาธิตอนุบาล 209 คนอ่าน
6 ก.พ. 51
17:01 น.
อาจารย์สุขุมา
1575. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธิตอนุบาล 251 คนอ่าน
6 ก.พ. 51
16:44 น.
อาจารย์สุขุมา
1576. 
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 201 คนอ่าน
6 ก.พ. 51
12:59 น.
อาจารย์จุฬารัตน์
1577. 
ขอขอบคุณอาจารย์จากภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มข. 206 คนอ่าน
6 ก.พ. 51
07:05 น.
อาจารย์สุขุมา
1578. 
ขอขอบคุณรศ.สมปัต ตัญตรัยรัตน์ 217 คนอ่าน
5 ก.พ. 51
03:07 น.
อาจารย์สุขุมา
1579. 
กิจกรรมทำอาหารของน้องอนุบาล 2/3 205 คนอ่าน
5 ก.พ. 51
03:05 น.
อาจารย์สุขุมา
1580. 
ชมภาพสาธิตอนุบาลเข้าค่ายภาษาอังกฤษกับพี่ประถม 198 คนอ่าน
5 ก.พ. 51
03:02 น.
อาจารย์สุขุมา
1581. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าศึกษาดูงานที่สาธิตอนุบาล 251 คนอ่าน
4 ก.พ. 51
10:51 น.
อาจารย์สุขุมา
1582. 
การส่งต้นฉบับข้อสอบไล่ ประจำภาคปลาย 2550 ระดับปริญญาตรี 207 คนอ่าน
3 ก.พ. 51
14:52 น.
นางไพพิทักษ์
1583. 
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 205 คนอ่าน
31 ม.ค. 51
21:33 น.
อาจารย์สุขุมา
1584. 
ปฏิทินการดำเนินการระบบการรายงานผลและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บนระบบ e-office ของบุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์ รอบการประเมินครั้งที่ 1 ประจำปีงบปร 201 คนอ่าน
31 ม.ค. 51
15:38 น.
นางดารุณี
1585. 
ชมภาพน่ารัก ๆของการแสดงตามโครงการกิจกรรมนักแสดงรุ่นเยาว์อนุบาล 205 คนอ่าน
30 ม.ค. 51
09:41 น.
อาจารย์สุขุมา
1586. 
ขอแสดงความเสียใจ 234 คนอ่าน
29 ม.ค. 51
12:39 น.
รองศาสตราจารย์รัตนาภรณ์
1587. 
ยินดีต้อนรับคณะนักศึกษาสาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มข. 223 คนอ่าน
25 ม.ค. 51
16:54 น.
อาจารย์อาพร
1588. 
นักศึกษาเข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยออทิสติก 199 คนอ่าน
24 ม.ค. 51
11:55 น.
1589. 
การนำเสนอผลงานและเสวนาทางวิชาการด้านออทิสติก 198 คนอ่าน
24 ม.ค. 51
11:50 น.
1590. 
บุคลากรสาธิตฯ(มอดินแดง) ระดับประถม คนเก่งเข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ 198 คนอ่าน
23 ม.ค. 51
11:27 น.
อาจารย์ศิราวรรณ
1591. 
ชมภาพน่ารักของเกษตรกรน้อยอ.1และอ.2ของสาธิตอนุบาล 199 คนอ่าน
18 ม.ค. 51
00:00 น.
อาจารย์สุขุมา
1592. 
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในวันครูของฯอนุบาลสาธิต 203 คนอ่าน
18 ม.ค. 51
18:41 น.
อาจารย์สุขุมา
1593. 
สาธิตฯอนุบาลร่วมงานวันเด็กปี 2551 196 คนอ่าน
18 ม.ค. 51
18:40 น.
อาจารย์สุขุมา
1594. 
ความภูมิใจของเราชาวสาธิตฯอนุบาล 202 คนอ่าน
18 ม.ค. 51
17:37 น.
อาจารย์สุขุมา
1595. 
พัมนาองค์ความรู้สู่สาธิตฯอนุบาล 251 คนอ่าน
18 ม.ค. 51
17:35 น.
อาจารย์สุขุมา
1596. 
ข่าวบริการของชาวสาธิตฯอนุบาล 227 คนอ่าน
18 ม.ค. 51
17:35 น.
อาจารย์สุขุมา
1597. 
ประสัมพันธ์กิจกรรมดีดีที่อนุบาลสาธิต 208 คนอ่าน
18 ม.ค. 51
17:31 น.
อาจารย์สุขุมา
1598. 
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯระดับอนุบาล 199 คนอ่าน
18 ม.ค. 51
16:24 น.
อาจารย์สุขุมา
1599. 
ประชาสัมพันธ์เพื่อเปลี่ยน proxy ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 193 คนอ่าน
18 ม.ค. 51
14:46 น.
นายปพนพัทร์
1600. 
ความภาคภูมิใจของเรา (สาธิตศึกษาศาสตร์) 202 คนอ่าน
18 ม.ค. 51
10:48 น.
อาจารย์วรเทพ
1601. 
การจัดสอบไล่ ประจำภาคปลาย 2550 206 คนอ่าน
17 ม.ค. 51
17:25 น.
นางไพพิทักษ์
1602. 
คะแนนสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1 เทอม2 ปี50 (ครั้งที่1) 193 คนอ่าน
17 ม.ค. 51
16:45 น.
อาจารย์เสถียร
1603. 
ศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีบูรพาจารย์ ณ จังหวัดอุดรธานี 200 คนอ่าน
17 ม.ค. 51
13:57 น.
1604. 
การรับสมัครขอรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 197 คนอ่าน
14 ม.ค. 51
12:53 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1605. 
บริการรายบุคคลจากห้องสมุด 201 คนอ่าน
10 ม.ค. 51
16:35 น.
1606. 
ขอเชิญส่งบทความวิชาการและบทความวิจัย 199 คนอ่าน
10 ม.ค. 51
16:28 น.
1607. 
อบรมสัมมนา LD 218 คนอ่าน
10 ม.ค. 51
15:31 น.
รองศาสตราจารย์รัตนาภรณ์
1608. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ทิศทางการวิจัยและการพัฒนาการศึกษา" 201 คนอ่าน
10 ม.ค. 51
12:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1609. 
ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการและเข้ารับฟังการสัมมนาวิชาการ ในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2551 197 คนอ่าน
10 ม.ค. 51
12:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1610. 
ประชาสสัมพันธ์การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 9 193 คนอ่าน
10 ม.ค. 51
12:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1611. 
ขยายเวลาการรับบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2551 195 คนอ่าน
10 ม.ค. 51
12:44 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1612. 
โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจำปี 2551 195 คนอ่าน
10 ม.ค. 51
12:41 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1613. 
ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการด้านงานคนพิการ 196 คนอ่าน
10 ม.ค. 51
12:38 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1614. 
การประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัยและรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2551 198 คนอ่าน
10 ม.ค. 51
12:36 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1615. 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ 001/2551 เรื่อง งดการเรียนการสอน 199 คนอ่าน
10 ม.ค. 51
11:03 น.
นางดารุณี
1616. 
การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2551 (Thailand Research Expo 2008) 196 คนอ่าน
9 ม.ค. 51
19:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1617. 
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวปฏิรูป วันที่ 4-5 ม.ค.50 198 คนอ่าน
9 ม.ค. 51
11:25 น.
นางสาวมธุรส
1618. 
รายงานไปเชียงใหม่ 195 คนอ่าน
7 ม.ค. 51
17:49 น.
1619. 
งานแถลงข่าวการนำเสนอผลงานและการเสวนาทางวิชาการด้านออทิสติก 205 คนอ่าน
4 ม.ค. 51
17:02 น.
อาจารย์อาพร
1620. 
ส่งเบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบกลางภาคปลาย ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาตรี 200 คนอ่าน
3 ม.ค. 51
16:26 น.
นางไพพิทักษ์
1621. 
ประกาศ ศศ.6/2551 201 คนอ่าน
2 ม.ค. 51
16:16 น.
1622. 
Happy New Year 2008 196 คนอ่าน
28 ธ.ค. 50
10:45 น.
นางนงนภัส
1623. 
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฝึกงาน 192 คนอ่าน
26 ธ.ค. 50
09:10 น.
อาจารย์เมตตา
1624. 
ขอแสดงความยินดีกับ "รองศาสตราจารย์" ใหม่ 200 คนอ่าน
25 ธ.ค. 50
12:23 น.
นางนงนภัส
1625. 
อบรม...คณะครูสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3 192 คนอ่าน
25 ธ.ค. 50
11:59 น.
1626. 
รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2551 (ภาคต้น - ภาคปลาย) 192 คนอ่าน
21 ธ.ค. 50
12:07 น.
นางปิยดา
1627. 
การเบิกค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 199 คนอ่าน
19 ธ.ค. 50
11:54 น.
นางสาวจรัสศรี
1628. 
แบบฟอร์มเบิกค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลราชการ 194 คนอ่าน
19 ธ.ค. 50
11:34 น.
นางสาวจรัสศรี
1629. 
พิธีปิดซีเกมส์ ครั้งที่ 24 202 คนอ่าน
17 ธ.ค. 50
14:06 น.
อาจารย์เสถียร
1630. 
สอบราคาจ้าง เหมาทำความสะอาด 199 คนอ่าน
13 ธ.ค. 50
11:43 น.
1631. 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)ระดับประถมฯ จัดกิจกรรมดูนกและศึกษาธรรมชาติ 195 คนอ่าน
13 ธ.ค. 50
10:43 น.
อาจารย์จรรยา
1632. 
ศูนย์ประสานงานที่7 โคกสี-หนองตูม เข้าศึกษาดู "การจัดการเรียนการสอนกระบวนการคิดวิเคราะห์" ในโรงเรียนสาธิตฯ(มอดินแดง)ระดับประถม 197 คนอ่าน
12 ธ.ค. 50
17:16 น.
อาจารย์สุมาลี
1633. 
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแดงน้อย จังหวัดขอนแก่น ศึกษาดูงานศูนย์วัสดุรีไซเคิลร.ร.สาธิตมข.(มอดินแดง)ระดับประถม 195 คนอ่าน
12 ธ.ค. 50
12:15 น.
อาจารย์จิระวรรณ
1634. 
ความภาคภูมิใจของเรา (สาธิตศึกษาศาสตร์) 197 คนอ่าน
12 ธ.ค. 50
12:24 น.
อาจารย์วรเทพ
1635. 
ฟังบรรยายพิเศษ "พระพยอม กัลยาโณ" 198 คนอ่าน
11 ธ.ค. 50
19:06 น.
นางนงนภัส
1636. 
ขอเชิญสั่งซื้อส.ค.ส.2551 196 คนอ่าน
8 ธ.ค. 50
19:44 น.
นายสมเจตน์
1637. 
นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา เข้าศึกษาดูงานประกันคุณภาพของโรงเรียนสาธิตฯ (มอดินแดง) 199 คนอ่าน
7 ธ.ค. 50
08:51 น.
อาจารย์สุมาลี
1638. 
๘๐ พรรษา เทิดไท้ มหาราชันย์ 200 คนอ่าน
6 ธ.ค. 50
10:22 น.
อาจารย์จรินทร์
1639. 
ประชาสัมพันธ์ค่ายดูดาวนักเรียน2550 ครั้งที่12 192 คนอ่าน
4 ธ.ค. 50
16:32 น.
อาจารย์ขนิษฐา
1640. 
ผลงานนักเรียน 199 คนอ่าน
4 ธ.ค. 50
13:54 น.
อาจารย์สังเวียน
1641. 
เรียนเชิญคณาจารย์เลือกหนังสือเข้าห้องสมุด 200 คนอ่าน
29 พ.ย. 50
11:35 น.
1642. 
ระบบการพัฒนา KPI ของคณะศึกษาศาสตร์ 199 คนอ่าน
28 พ.ย. 50
09:25 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
1643. 
ชอเชิญส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน (DPU) 193 คนอ่าน
12 ก.ย. 50
15:58 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1644. 
การร่วมสนับสนุนทุนวิจัยของฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2551 201 คนอ่าน
12 ก.ย. 50
15:55 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1645. 
สรุป 3 อันดับที่นักเรียนเลือกสมัครโควตา มข.ปี2551 198 คนอ่าน
11 ก.ย. 50
13:11 น.
อาจารย์ผาณิต
1646. 
กำหนดการพิธีทำบุญตักบาตรคณะศึกษาศาสตร์ 2550 199 คนอ่าน
11 ก.ย. 50
12:33 น.
นายสมเจตน์
1647. 
การประชุมผู้นำการศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 และงานเวิลด์ไดแด็ด เอเชีย 2007 194 คนอ่าน
10 ก.ย. 50
14:53 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1648. 
ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปี 2551 201 คนอ่าน
10 ก.ย. 50
11:52 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี
1649. 
โครงการ Fiscal 2007 Grant for Japan-related Research Projects 195 คนอ่าน
6 ก.ย. 50
13:50 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1650. 
The 21st Khwarizmi International Award(KIA) 195 คนอ่าน
6 ก.ย. 50
13:45 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1651. 
โครงงานดีดีของนักเรียนชั้น ม.6 (2 ) 196 คนอ่าน
6 ก.ย. 50
10:56 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
1652. 
โครงงานดีดีของนักเรียนชั้น ม.6 200 คนอ่าน
6 ก.ย. 50
10:55 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
1653. 
ขอเชิญชมและเชียร์กีฬาภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) 195 คนอ่าน
5 ก.ย. 50
14:53 น.
อาจารย์จรรยา
1654. 
ทดสอบการส่งไฟล์ 5 ไฟล์พร้อมข่าวสาร 198 คนอ่าน
5 ก.ย. 50
10:35 น.
นายโสภัณ
1655. 
ทุนการศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา 197 คนอ่าน
5 ก.ย. 50
08:54 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1656. 
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ศูนย์วิจัยออทิสติก 197 คนอ่าน
4 ก.ย. 50
16:20 น.
1657. 
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมอบรมสัมมนา 202 คนอ่าน
4 ก.ย. 50
16:14 น.
1658. 
โครงงานดีดีของนักเรียนชั้น ม.6 193 คนอ่าน
4 ก.ย. 50
12:58 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
1659. 
โครงงานดีดีของนักเรียนชั้น ม.6 193 คนอ่าน
4 ก.ย. 50
12:23 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
1660. 
ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ "แนวคิดและที่มา พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับใหม่ 197 คนอ่าน
4 ก.ย. 50
11:17 น.
นางดารุณี
1661. 
ต่อ คณะผู้บริหาร คณะศึกษาศาสตร์ เดินทางศึกษาดูงาน ด้านการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเวียนนา ประเทศออสเตรีย 191 คนอ่าน
4 ก.ย. 50
10:37 น.
1662. 
คณะผู้บริหาร คณะศึกษาศาสตร์ เดินทางศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเวียนนา ประเทศออสเตรีย 198 คนอ่าน
4 ก.ย. 50
10:31 น.
1663. 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ 022/2550 เรื่อง งดการเรียนการสอน 194 คนอ่าน
4 ก.ย. 50
10:12 น.
นางดารุณี
1664. 
ขอเชิญ คณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ร่วมงานแสดง "มุทิตาจิต ชีวิตที่เปี่ยมค่า" 193 คนอ่าน
4 ก.ย. 50
09:48 น.
นายสมเจตน์
1665. 
ขอเชิญ คณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ร่วมงานแสดง 194 คนอ่าน
4 ก.ย. 50
09:46 น.
นายสมเจตน์
1666. 
KKU Show and Share 2007 193 คนอ่าน
2 ก.ย. 50
19:35 น.
นางสาวจรัสศรี
1667. 
ผลการจัดอันดับโรงเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศไทยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดอยู่อันดับที่เท่าไรของประเทศ 233 คนอ่าน
31 ส.ค. 50
22:58 น.
รองศาสตราจารย์ลัดดา
1668. 
การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องDiscovery of Ramanya Desa:History,Identities,Cuture,Language and performing Arts 197 คนอ่าน
31 ส.ค. 50
14:11 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1669. 
ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ KOSEF ประจำปี 2550 190 คนอ่าน
31 ส.ค. 50
13:55 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1670. 
เชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม " การสร้างสื่อมัลติมีเดี่ย " 199 คนอ่าน
31 ส.ค. 50
09:33 น.
1671. 
ขอเชิญบุคลากรทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสื่อมัลติมีเดีย 197 คนอ่าน
29 ส.ค. 50
10:16 น.
1672. 
การจัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 192 คนอ่าน
26 ส.ค. 50
11:56 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
1673. 
บ้านกุลละวณิชย์ สถานที่ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2551 193 คนอ่าน
25 ส.ค. 50
11:14 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี
1674. 
ขอเชิญ คณาจารย์ทุกท่าน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2551 193 คนอ่าน
24 ส.ค. 50
09:27 น.
นายสมเจตน์
1675. 
อบรมการเขียนบทความและตำรา 192 คนอ่าน
23 ส.ค. 50
21:25 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์
1676. 
อบรมการพัฒนางานประกันคุณภาพ 197 คนอ่าน
23 ส.ค. 50
21:01 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์
1677. 
การส่งเบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบกลางภาคต้น ปีการศึกษา 2550 198 คนอ่าน
17 ส.ค. 50
10:26 น.
นางไพพิทักษ์
1678. 
การจัดสอบไล่ ประจำภาคต้น 2550 194 คนอ่าน
17 ส.ค. 50
10:14 น.
นางไพพิทักษ์
1679. 
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยทางการศึกษา 192 คนอ่าน
16 ส.ค. 50
15:29 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1680. 
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย"เครือข่ายบริหารการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาปี2551-เทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" 196 คนอ่าน
16 ส.ค. 50
15:28 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1681. 
ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดงาน KKU International Symposium 2007 200 คนอ่าน
16 ส.ค. 50
12:09 น.
นายปพนพัทร์
1682. 
ขอเชิญชวนจัดเตรียมโครงร่างข้อเสนอชุดโครงการวิจัยปี2552 198 คนอ่าน
16 ส.ค. 50
11:33 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1683. 
ประกาศเกณฑ์การขอ ผศ. รศ. ศ. ปี 2550 (ฉบับที่ 2) 192 คนอ่าน
15 ส.ค. 50
14:45 น.
นางนงนภัส
1684. 
ทุนพัฒนาข้าราชการ(สำนักงานกพ) 202 คนอ่าน
10 ส.ค. 50
10:36 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1685. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัย 196 คนอ่าน
10 ส.ค. 50
10:35 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1686. 
ขอเชิญนำผลงานเข้าร่วมแสดงนิทรรศการและขอเชิญชมนิทรรศการเนื่องในงาน"วันนักประดิษฐ์" 196 คนอ่าน
10 ส.ค. 50
10:32 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1687. 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการครั้งที่46 195 คนอ่าน
10 ส.ค. 50
10:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1688. 
ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม(Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น(NRCT-JSPS)ประจำปี2551(FY2008) 198 คนอ่าน
10 ส.ค. 50
10:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1689. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประเพณีสตรีศึกษาครั้งที่ 8 197 คนอ่าน
10 ส.ค. 50
10:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1690. 
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยหรือบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการเวทีมนุษยศาสตร์ไทยครั้งที่4 196 คนอ่าน
10 ส.ค. 50
10:22 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1691. 
ปฏิทินการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไปของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 194 คนอ่าน
10 ส.ค. 50
10:21 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1692. 
สาขาวิชาเทคโน ต้อนรับคณาจารย์เยี่ยมชมงาน จาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 193 คนอ่าน
10 ส.ค. 50
08:45 น.
นายสมเจตน์
1693. 
ขอแสดงความยินดีกับกับคณาจารย์และผู้สำเร็จการศึกษา ณ ราชาวดี รีสอร์ท 198 คนอ่าน
10 ส.ค. 50
08:33 น.
นายสมเจตน์
1694. 
ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมการบันทึกข้อมูลในระบบNRPM 192 คนอ่าน
8 ส.ค. 50
16:38 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1695. 
ขอเชิญร่วมชมและเชียร์นักกีฬา-กรีฑา ประถม ศึกษาศาสตร์ 198 คนอ่าน
8 ส.ค. 50
16:08 น.
อาจารย์ขนิษฐา
1696. 
กิจกรรมเทิดไท้องค์ราชินี 193 คนอ่าน
8 ส.ค. 50
14:20 น.
อาจารย์นภาพร
1697. 
กิจกรรมเทิดไท้องค์ราชินี 193 คนอ่าน
8 ส.ค. 50
14:15 น.
อาจารย์นภาพร
1698. 
ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วมตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่นประจำปี2551 193 คนอ่าน
7 ส.ค. 50
13:30 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1699. 
UNESCO-APEID International Conference ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีรส์ปาร์ค กรุงเทพฯ 190 คนอ่าน
7 ส.ค. 50
13:24 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1700. 
สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2549 (อย่างไม่เป็นทางการ) 193 คนอ่าน
7 ส.ค. 50
13:08 น.
อาจารย์ ดร.สัมพันธ์
1701. 
กิจกรรมดีดีมีที่สาธิตอนุบาล 195 คนอ่าน
6 ส.ค. 50
14:34 น.
อาจารย์สุขุมา
1702. 
กิจกรรมวันแม่ที่สาธิตอนุบาล 196 คนอ่าน
6 ส.ค. 50
14:29 น.
อาจารย์สุขุมา
1703. 
เรารักแม่ เพลง น่าฟัง ประจำปี นี้ 204 คนอ่าน
6 ส.ค. 50
12:51 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ
1704. 
อันตราย...จากเครื่องพรินเตอร์ 196 คนอ่าน
3 ส.ค. 50
12:27 น.
นายทองสุข
1705. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ "ราชมงคลอีสานวิชาการ" ครั้งที่ 1 และเสนอผลงาน 191 คนอ่าน
3 ส.ค. 50
11:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1706. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัย 191 คนอ่าน
3 ส.ค. 50
10:33 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1707. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยในการประชุม"การวิจัยในชั้นเรียน"ประจำปี2550 199 คนอ่าน
3 ส.ค. 50
10:28 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1708. 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ ประจำปี 2550 194 คนอ่าน
3 ส.ค. 50
10:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1709. 
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิงปี2550 196 คนอ่าน
2 ส.ค. 50
13:52 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1710. 
ทีมผู้บริหาร เยี่ยมคารวะ ผบ.มณฑลทหารบกที่ 23 197 คนอ่าน
2 ส.ค. 50
10:32 น.
นายสมเจตน์
1711. 
การรับนักศึกษาต่างชาติเข้าฝึกงานด้านเทคนิคในโครงการ IAESTE 195 คนอ่าน
1 ส.ค. 50
13:29 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1712. 
การสัมมนาแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ โรงแรมโซฟิเทล ราชา ออคิดขอนแก่น 201 คนอ่าน
1 ส.ค. 50
09:40 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1713. 
เบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบกลางภาคต้น ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาตรี 192 คนอ่าน
27 ก.ค. 50
18:41 น.
นางไพพิทักษ์
1714. 
สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน 198 คนอ่าน
27 ก.ค. 50
16:08 น.
นางมริษฎา
1715. 
ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน 199 คนอ่าน
26 ก.ค. 50
13:09 น.
นางมริษฎา
1716. 
การประชุมกลุ่ม APEC ปี 2550 ณ โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น 197 คนอ่าน
26 ก.ค. 50
10:50 น.
นายสมเจตน์
1717. 
ขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาตามหลักPMQA 204 คนอ่าน
26 ก.ค. 50
08:10 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
1718. 
เชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการนวดเพื่อสุขภาพ 192 คนอ่าน
25 ก.ค. 50
17:47 น.
อาจารย์สุขุมา
1719. 
ข่าวดีสำหรับคนรักสุขภาพ 195 คนอ่าน
25 ก.ค. 50
17:44 น.
อาจารย์สุขุมา
1720. 
ประชุมเครือข่ายนักศึกษาทุนครูพันธุ์ใหม่5ปี ที่ เชียงใหม่ 197 คนอ่าน
25 ก.ค. 50
16:53 น.
นางนงนภัส
1721. 
สกอ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและเยี่ยมชมคณะ 190 คนอ่าน
25 ก.ค. 50
16:43 น.
นางนงนภัส
1722. 
นักเรียนสาธิต(ศศ)ระดับประถมแข่งขันกอล์ฟที่ USAได้ที่4 จากทั้งหมด 48 คนทั่วโลก 193 คนอ่าน
25 ก.ค. 50
14:42 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรีวรรณ
1723. 
การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-อินเดีย 192 คนอ่าน
24 ก.ค. 50
16:07 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1724. 
ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ University of South Australia ประเทศออสเตรเลีย 197 คนอ่าน
24 ก.ค. 50
15:58 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1725. 
ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายผ่านระบบ Digital Video Conference(DVC) 196 คนอ่าน
24 ก.ค. 50
15:55 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1726. 
การบรรยายพิเศษของBritish Council ณ โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิดขอนแก่น 194 คนอ่าน
24 ก.ค. 50
15:50 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1727. 
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 2 nd Sino-Thai Conference on Traditional Medicine and Natural Health Procuducts(SICTMNHP) 202 คนอ่าน
24 ก.ค. 50
11:51 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1728. 
คณะผู้บริหารและทีมงาน เยี่ยมคารวะอธิการบดี มข 197 คนอ่าน
24 ก.ค. 50
11:54 น.
นางมริษฎา
1729. 
The German Academic Exchange Service(DAAD) 199 คนอ่าน
24 ก.ค. 50
11:44 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1730. 
สัปดาห์วันเข้าพรรษา 196 คนอ่าน
23 ก.ค. 50
14:37 น.
อาจารย์นภาพร
1731. 
กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะศึกษาศาสตร์ วันพฤหัสบดี ที่ 26 ก.ค. 2550 193 คนอ่าน
20 ก.ค. 50
11:04 น.
อาจารย์ ดร.สัมพันธ์
1732. 
กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะศึกษาศาสตร์ วันพฤหัสบดี ที่ 26 ก.ค. 2550 190 คนอ่าน
20 ก.ค. 50
10:57 น.
อาจารย์ ดร.สัมพันธ์
1733. 
ขอเรียนเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุม วิชาการนานาชาติ 199 คนอ่าน
19 ก.ค. 50
16:31 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย
1734. 
สรุปผลการแข่งขันประกวดแข่งขันทางวิชาการ 195 คนอ่าน
19 ก.ค. 50
08:47 น.
นางสาวสุรารักษ์
1735. 
อบรมครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ 650 คนโดยศุนย์พัฒนาวิชาชีพครู 191 คนอ่าน
18 ก.ค. 50
20:52 น.
รองศาสตราจารย์ลัดดา
1736. 
คณบดีและคณะ เยี่ยมคารวะแนะนำทีมผู้บริหารต่อผู้ว่าขอนแก่น 194 คนอ่าน
18 ก.ค. 50
10:55 น.
นายสมเจตน์
1737. 
คณบดีร่วมงานวันบำเพ็ญกุศลฯ ที่คณะแพทยศาสตร์ 194 คนอ่าน
18 ก.ค. 50
10:48 น.
นายสมเจตน์
1738. 
แจ้งลิงค์ เว็บไซต์ ed-office 197 คนอ่าน
17 ก.ค. 50
10:46 น.
นายโสภัณ
1739. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 199 คนอ่าน
17 ก.ค. 50
09:24 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1740. 
ขอเชิญร่วมประชุมติดตามผลนศ.ทุนครูพันธุ์ใหม่5ปี และต้อนรับ ชาว สกอ. 193 คนอ่าน
16 ก.ค. 50
08:42 น.
นางนงนภัส
1741. 
พิมพ์ Card นี้ แจกจ่ายให้บุคลากร ก็ดีนะ 197 คนอ่าน
16 ก.ค. 50
08:00 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ
1742. 
PMQA เน้น6มิติสู่ 67 ตัวชี้วัดกับการพัฒนาเชิงรุกปีการศึกษา2550 200 คนอ่าน
15 ก.ค. 50
16:28 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
1743. 
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ใหม่ 194 คนอ่าน
13 ก.ค. 50
08:56 น.
นางนงนภัส
1744. 
พบ นศ.ทุนครูพันธุ์ใหม่5ปี และเตรียมประชุมร่วม สกอ. 199 คนอ่าน
12 ก.ค. 50
15:11 น.
นางนงนภัส
1745. 
เพลง 193 คนอ่าน
12 ก.ค. 50
14:01 น.
1746. 
บริการตรวจสุขภาพ 194 คนอ่าน
12 ก.ค. 50
10:38 น.
นายสมเจตน์
1747. 
สอบราคา ศศ.8/2550 202 คนอ่าน
11 ก.ค. 50
15:22 น.
1748. 
สอบราคา ศศ.7/2550 193 คนอ่าน
11 ก.ค. 50
15:16 น.
1749. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 198 คนอ่าน
11 ก.ค. 50
13:16 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1750. 
การส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินเฉพาะหน่วยงานสาขาวิชาและฝ่ายต่างๆ ของคณะศึกษาศาสตร์ 202 คนอ่าน
10 ก.ค. 50
18:12 น.
นางสาวจรัสศรี
1751. 
การส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 193 คนอ่าน
10 ก.ค. 50
17:55 น.
นางสาวจรัสศรี
1752. 
รับนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2550 196 คนอ่าน
10 ก.ค. 50
09:11 น.
นางปิยดา
1753. 
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์ 195 คนอ่าน
10 ก.ค. 50
08:43 น.
นางปิยดา
1754. 
การจัดอบรมหลักสูตรที่เน้นหลักการปรัชญาศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 192 คนอ่าน
9 ก.ค. 50
21:26 น.
รองศาสตราจารย์ลัดดา
1755. 
กิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีในประเทศญี่ปุ่น 196 คนอ่าน
9 ก.ค. 50
12:01 น.
อาจารย์กุลจิรา
1756. 
Course Syllabus 218717 194 คนอ่าน
7 ก.ค. 50
14:23 น.
1757. 
การทำนามบัตรสำหรับบุคลากรของศูนย์วิจัยออทิสติก 210 คนอ่าน
6 ก.ค. 50
16:40 น.
อาจารย์ ดร.อาคม
1758. 
การประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 199 คนอ่าน
6 ก.ค. 50
11:28 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย
1759. 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและระดับนานาชาติ 194 คนอ่าน
5 ก.ค. 50
16:21 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1760. 
รายชื่ออาจารย์ 194 คนอ่าน
5 ก.ค. 50
11:26 น.
1761. 
ขอเชิญร่วมการสัมมนาวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม "น้ำคือชีวิต คิดอย่างไร" 195 คนอ่าน
5 ก.ค. 50
10:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1762. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวานสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 193 คนอ่าน
5 ก.ค. 50
10:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1763. 
การจัดเก็บค่าบำรุงภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และการเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5 196 คนอ่าน
5 ก.ค. 50
10:29 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1764. 
การประกาศรับสมัครทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ ประจำปี 2550 199 คนอ่าน
5 ก.ค. 50
10:18 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1765. 
การเปิดรับสมัครทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.ประจำปี 2550 193 คนอ่าน
4 ก.ค. 50
15:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1766. 
นักเรียนสาธิต(ศศ.)ประถม ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน 195 คนอ่าน
4 ก.ค. 50
10:14 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรีวรรณ
1767. 
นักเรียนสาธิตฯ(ศศ)ประถมชนะเลิศจัดนิทรรศการ 199 คนอ่าน
4 ก.ค. 50
09:57 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรีวรรณ
1768. 
บันทึกเทปโทรทัศน์ 195 คนอ่าน
4 ก.ค. 50
07:53 น.
นางสาวแสงทอง
1769. 
การประชุม "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2550" (Thailand Research Expo 2007) 199 คนอ่าน
30 มิ.ย. 50
16:08 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1770. 
ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ American Culture and Traveling in the U.S. 199 คนอ่าน
30 มิ.ย. 50
16:04 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1771. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 195 คนอ่าน
29 มิ.ย. 50
15:55 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1772. 
ตารางแข่งฟุตบอลกีฬาภายในครับ 200 คนอ่าน
28 มิ.ย. 50
11:07 น.
1773. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เรื่อง ทุนอุดหนุนคณาจารย์ 197 คนอ่าน
27 มิ.ย. 50
09:59 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1774. 
คนเก่ง a-math สาธิตมอดินแดง 194 คนอ่าน
26 มิ.ย. 50
13:36 น.
อาจารย์รจนา
1775. 
พบหนอนร้ายซ่อนในคลิปวีดิโอ [20 มิ.ย. 50 - 07:10] 197 คนอ่าน
22 มิ.ย. 50
09:57 น.
1776. 
ภาพความประทับใจระหว่างครูกับศิษย์สาขาวิชาสังคมศึกษาและสาขาการสอนภาษาจีนเนื่องในวันครู 21 มิ.ย.2550 197 คนอ่าน
22 มิ.ย. 50
09:05 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
1777. 
เข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนสาธิตฯ ศึกษาศาสตร์ ปี 2550 195 คนอ่าน
22 มิ.ย. 50
09:08 น.
อาจารย์วรเทพ
1778. 
รับสมัครครูอาสาสอนภาษาที่โรงเรียนสอนศาสนา ณ วัดพุทธประทีป ประเทศอังกฤษ 200 คนอ่าน
21 มิ.ย. 50
15:10 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1779. 
ส่งข่าว 196 คนอ่าน
21 มิ.ย. 50
13:39 น.
1780. 
รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยลม 195 คนอ่าน
20 มิ.ย. 50
13:35 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญชา
1781. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 197 คนอ่าน
20 มิ.ย. 50
12:36 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1782. 
กิจกรรมวันไหว้ครู 194 คนอ่าน
19 มิ.ย. 50
15:59 น.
อาจารย์ธนะภัศล์
1783. 
ร่วมสนทนารับฟังความคิดเห็น พรบ.มข. 197 คนอ่าน
19 มิ.ย. 50
13:40 น.
นางนงนภัส
1784. 
ขอเชิญเข้ารับการอบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ 196 คนอ่าน
19 มิ.ย. 50
11:55 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1785. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย "ศิลปากรวิจัย" ครั้งที่ 1 195 คนอ่าน
19 มิ.ย. 50
11:54 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1786. 
ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ 192 คนอ่าน
19 มิ.ย. 50
11:54 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1787. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 190 คนอ่าน
19 มิ.ย. 50
11:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1788. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ "ราชมงคลอีสานวิชาการ" ครั้งที่ 1 และเสนอผลงาน 195 คนอ่าน
19 มิ.ย. 50
11:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1789. 
ขอเชิญนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการ "มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 3" 199 คนอ่าน
19 มิ.ย. 50
11:44 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1790. 
การเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย 195 คนอ่าน
19 มิ.ย. 50
11:10 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1791. 
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ใหม่ 194 คนอ่าน
18 มิ.ย. 50
16:57 น.
นางนงนภัส
1792. 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ 014/2550 เรื่อง งดการเรียนการสอน ในวันที่ 22 มิถุนายน 2550 193 คนอ่าน
18 มิ.ย. 50
16:20 น.
นางดารุณี
1793. 
การจัดสอบกลางภาคต้น ปีการศึกษา 2550 194 คนอ่าน
18 มิ.ย. 50
10:07 น.
นางไพพิทักษ์
1794. 
ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์เข้าร่วมโครงการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยฯ 190 คนอ่าน
15 มิ.ย. 50
16:06 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1795. 
การสมัครสอนภาษาไทย ณ วัดพุทธประทีป (London) 192 คนอ่าน
13 มิ.ย. 50
16:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1796. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์(เพิ่มเติม) 192 คนอ่าน
13 มิ.ย. 50
09:23 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1797. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 197 คนอ่าน
13 มิ.ย. 50
07:56 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1798. 
การยกเลิกใบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (ใบเหลือง) ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 198 คนอ่าน
12 มิ.ย. 50
11:12 น.
นางสาวดรุวรรณ
1799. 
ประกาศการปิดเครื่อง Server 192 คนอ่าน
11 มิ.ย. 50
09:43 น.
นายโสภัณ
1800. 
การสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ 198 คนอ่าน
9 มิ.ย. 50
20:20 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1801. 
การสมัครโครงการฝึกอบรม "การประกันคุณภาพงานวิจัย..ทำอย่างไรจึงได้มาตรฐาน" เพิ่มเติม 199 คนอ่าน
9 มิ.ย. 50
20:17 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1802. 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติราชการ หลักสูตร "การประกันคุณภาพงานวิจัย..ทำอย่างไรจึงได้มาตรฐาน" 198 คนอ่าน
9 มิ.ย. 50
19:59 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1803. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 195 คนอ่าน
9 มิ.ย. 50
19:55 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1804. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการประจำปี 2550 เรื่อง "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา" 195 คนอ่าน
9 มิ.ย. 50
19:50 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1805. 
ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ข้อกำหนดการวิจัย (TOR) จำนวน 12 เรื่อง 191 คนอ่าน
9 มิ.ย. 50
19:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1806. 
ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงสูง คณะศึกษาศาสตร์ มข.ในวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2550 เวลา 12.00-16.30 น. 197 คนอ่าน
8 มิ.ย. 50
15:45 น.
นางดารุณี
1807. 
กิจกรรมร้องเพลงประจำคณะศึกษาศาสตร์ 198 คนอ่าน
8 มิ.ย. 50
09:47 น.
นายทองสุข
1808. 
ขอแสดงความยินดีกับท่านคณบดี ผศ.ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย 195 คนอ่าน
7 มิ.ย. 50
15:25 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
1809. 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ วิชาประสบฯII 191 คนอ่าน
4 มิ.ย. 50
11:31 น.
นางนงนภัส
1810. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิจัย 193 คนอ่าน
30 พ.ค. 50
15:08 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1811. 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติราชการ หลักสูตร 193 คนอ่าน
30 พ.ค. 50
15:05 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1812. 
ขอเชิญชวนร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา 189 คนอ่าน
29 พ.ค. 50
11:08 น.
นางมริษฎา
1813. 
คณะศึกษาศาสตร์ ทำความดีเพื่อสังคมและศาสนา 196 คนอ่าน
28 พ.ค. 50
11:36 น.
นายสมเจตน์
1814. 
ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ 192 คนอ่าน
24 พ.ค. 50
16:43 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1815. 
การสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนา ปี2550 193 คนอ่าน
22 พ.ค. 50
11:02 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1816. 
หนังสือเวียนจากฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์(4) 196 คนอ่าน
22 พ.ค. 50
10:58 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1817. 
หนังสือเวียนจากฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์(3) 192 คนอ่าน
22 พ.ค. 50
10:57 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1818. 
หนังสือเวียนจากฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์(2) 194 คนอ่าน
22 พ.ค. 50
10:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1819. 
หนังสือเวียนจากฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 202 คนอ่าน
22 พ.ค. 50
10:43 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1820. 
ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการตุรกี หมดเขต 31พ.ค. 2550 199 คนอ่าน
21 พ.ค. 50
09:01 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี
1821. 
รายงานผลการเรียน นศ.ตามโครงการผลิตครูฯ (หลักสูตร 5 ปี) 195 คนอ่าน
17 พ.ค. 50
17:13 น.
นางนงนภัส
1822. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกจัดโครงการสัมมนาประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙ 190 คนอ่าน
16 พ.ค. 50
14:34 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ
1823. 
ม.บูรพา เยี่ยมชมคณะศึกษาศาสตร์ มข. 202 คนอ่าน
15 พ.ค. 50
11:19 น.
นายสมเจตน์
1824. 
โครงการส่งเสริมพหุภาคีพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนภายใต้แผนLA21 227 คนอ่าน
14 พ.ค. 50
17:04 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
1825. 
การนิเทศอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 199 คนอ่าน
10 พ.ค. 50
12:01 น.
รองศาสตราจารย์ลัดดา
1826. 
การจัดทำโครงการทักษะชีวิตสนองแนวคุณธรรมนำความรู้ ร่วมกับโรงเรียนสาธิตมอดินแดง และโรงเรียนสนามบิน 194 คนอ่าน
10 พ.ค. 50
11:27 น.
รองศาสตราจารย์ลัดดา
1827. 
แจ้งระบบชุมสายโทรศัพท์กลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขัดข้องส่งผลให้โทรศัพท์ภายในคณะศึกษาศาสตร์ไม่สามารถโทรออกภายนอกคณะได้ 198 คนอ่าน
9 พ.ค. 50
11:31 น.
นางดารุณี
1828. 
คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์เป็นวิทยากรที่เทศบาลนครอุดรธานี 193 คนอ่าน
8 พ.ค. 50
22:17 น.
รองศาสตราจารย์ลัดดา
1829. 
ความร่วมมือของคณะศึกษาศาสตร์กับเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 197 คนอ่าน
8 พ.ค. 50
21:50 น.
รองศาสตราจารย์ลัดดา
1830. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 193 คนอ่าน
8 พ.ค. 50
14:34 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1831. 
การศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น 198 คนอ่าน
4 พ.ค. 50
20:54 น.
อาจารย์คนึงนิจ
1832. 
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน ครั้งที่ 1 195 คนอ่าน
3 พ.ค. 50
19:42 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1833. 
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน ครั้งที่ 1 197 คนอ่าน
3 พ.ค. 50
19:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1834. 
เกณฑ์ใหม่ ก.พ.อ. ผศ. รศ. ศ. 2550 196 คนอ่าน
3 พ.ค. 50
17:07 น.
นางนงนภัส
1835. 
Summer 195 คนอ่าน
3 พ.ค. 50
03:09 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ
1836. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 196 คนอ่าน
2 พ.ค. 50
14:17 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1837. 
หนีร้อนไป....เย็น 195 คนอ่าน
2 พ.ค. 50
04:15 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ
1838. 
ขอแสดงความยินดีกับ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ใหม่ 199 คนอ่าน
30 เม.ย. 50
18:44 น.
นางนงนภัส
1839. 
ร่วมประชุมวิชาการ 199 คนอ่าน
30 เม.ย. 50
10:35 น.
นายทองสุข
1840. 
สเต็มเซลล์รักษาโรคเบาหวานคว้าสุดยอดธุรกิจนวัตกรรม 49 196 คนอ่าน
30 เม.ย. 50
10:16 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี
1841. 
บุคลากรร่วมสัมมนา 201 คนอ่าน
30 เม.ย. 50
10:03 น.
นายทองสุข
1842. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 196 คนอ่าน
27 เม.ย. 50
14:25 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1843. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าว กบข. ครบรอบ 10 ปี 194 คนอ่าน
25 เม.ย. 50
13:39 น.
นางดารุณี
1844. 
ประชาสัมพันธ์เรื่องการสรรหาคณบดี 194 คนอ่าน
24 เม.ย. 50
16:20 น.
นางสาวดรุวรรณ
1845. 
ส่งงาน อ.ศักดิ์ 196 คนอ่าน
24 เม.ย. 50
10:07 น.
อาจารย์เสถียร
1846. 
กระบวนงานที่คณะศึกษาศาสตร์เสนอเพื่อลดขั้นตอนและเวลาปฏิบัติราชการ ประจำปี 2550 194 คนอ่าน
24 เม.ย. 50
09:03 น.
อาจารย์ ดร.สัมพันธ์
1847. 
คณาจารย์และผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น 194 คนอ่าน
23 เม.ย. 50
13:41 น.
1848. 
กำหนดการค่ายคุณธรรม ม. 4 โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์(มัธยม) 193 คนอ่าน
21 เม.ย. 50
13:07 น.
อาจารย์ภัทรพงษ์
1849. 
การใช้งาน Internet วันนี้ 194 คนอ่าน
20 เม.ย. 50
09:13 น.
นายปพนพัทร์
1850. 
ประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิในโครงการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล 192 คนอ่าน
19 เม.ย. 50
10:28 น.
นางดารุณี
1851. 
สรุปผลการยื่นแบบเสนอชื่อคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 193 คนอ่าน
19 เม.ย. 50
08:59 น.
นางสาวกรรณิการ์
1852. 
ค่ายภาษาและวัฒนธรรม 196 คนอ่าน
12 เม.ย. 50
13:35 น.
1853. 
การสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 198 คนอ่าน
12 เม.ย. 50
09:48 น.
นางสาวกรรณิการ์
1854. 
ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 8 197 คนอ่าน
11 เม.ย. 50
15:43 น.
อาจารย์คนึงนิจ
1855. 
ประเพณีสงกรานต์ (^-^) สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่...ศูนย์วิจัยออทิสติก 199 คนอ่าน
11 เม.ย. 50
14:49 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ
1856. 
ชมภาพกิจกรรม Big Cleaning Day 196 คนอ่าน
10 เม.ย. 50
13:50 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ
1857. 
Big Cleaning Day 198 คนอ่าน
10 เม.ย. 50
13:10 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ
1858. 
ความภาคภูมิใจของเรา (สาธิตศึกษาศาสตร์) (ได้ 100 คะแนนเต็ม O-NET) 196 คนอ่าน
7 เม.ย. 50
13:39 น.
อาจารย์วรเทพ
1859. 
ความภาคภูมิใจของเรา (สาธิตศึกษาศาสตร์) 197 คนอ่าน
7 เม.ย. 50
09:46 น.
อาจารย์วรเทพ
1860. 
กำหนดการในการดำเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับการพิจารณาดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 194 คนอ่าน
2 เม.ย. 50
09:55 น.
นางดารุณี
1861. 
การสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 203 คนอ่าน
1 เม.ย. 50
19:49 น.
นางสาวกรรณิการ์
1862. 
เพิ่มเติมรายชื่ออาจารย์ค่ะ 198 คนอ่าน
30 มี.ค. 50
14:46 น.
อาจารย์เบญจวรรณ
1863. 
เชิญร่วมงานวันสงกรานต์ 2550 194 คนอ่าน
30 มี.ค. 50
14:16 น.
นายสมเจตน์
1864. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 194 คนอ่าน
30 มี.ค. 50
13:29 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1865. 
ข่าวจากฝ่ายวิจัยฯ (ต่อ) 197 คนอ่าน
29 มี.ค. 50
18:02 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1866. 
หนังสือเวียนจากฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 193 คนอ่าน
29 มี.ค. 50
18:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1867. 
การสัมมนา เรื่อง ประเมินผลการใช้หลักสูตรระดับ ป.ตรี (หลักสูตร 5 ปี) และระดับบัณฑิตศึกษา 195 คนอ่าน
26 มี.ค. 50
15:12 น.
นางพรรณี
1868. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย 198 คนอ่าน
23 มี.ค. 50
10:25 น.
นางมริษฎา
1869. 
สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 202 คนอ่าน
20 มี.ค. 50
10:45 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1870. 
ขอเชิญผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการ 202 คนอ่าน
19 มี.ค. 50
14:41 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1871. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 202 คนอ่าน
16 มี.ค. 50
16:05 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1872. 
ซัมเมอร์นี้ มาที่ศูนย์วิจัยออทิสติกดีกว่า 199 คนอ่าน
14 มี.ค. 50
16:34 น.
1873. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 199 คนอ่าน
14 มี.ค. 50
13:40 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1874. 
Howard Gardner จาก Harvard Universityผู้นำทางวิชาการ ภาพแห่งความประทับใจ 199 คนอ่าน
10 มี.ค. 50
16:15 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
1875. 
ขอเชิญสมัครนำเสนอผลงานวิจัย 195 คนอ่าน
8 มี.ค. 50
15:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1876. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 203 คนอ่าน
8 มี.ค. 50
13:03 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1877. 
การส่งเบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2549 202 คนอ่าน
6 มี.ค. 50
15:31 น.
นางไพพิทักษ์
1878. 
ความร่วมมือของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามกับศูนย์พัฒนาวิชาชีพจัดทำสาระสำคัญท้องถิ่น วิถีใหม่แห่งหลักสูตรสถานศึกษา 200 คนอ่าน
3 มี.ค. 50
21:39 น.
รองศาสตราจารย์ลัดดา
1879. 
คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตได้รับเชิญให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานครูสังกัดสพท 193 คนอ่าน
3 มี.ค. 50
21:14 น.
รองศาสตราจารย์ลัดดา
1880. 
ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูร่วมกับสภาคณบดีและสกศ.จัดอบรมโครงการคุณธรรมนำความรู้ 195 คนอ่าน
3 มี.ค. 50
21:05 น.
รองศาสตราจารย์ลัดดา
1881. 
ศูนย์พัฒนาวิชาชีพร่วมมือกับสพฐและสพท จัดโครงการอบรมเพื่อเลื่อนวิทยะฐานะ 198 คนอ่าน
3 มี.ค. 50
20:56 น.
รองศาสตราจารย์ลัดดา
1882. 
ICASE ASIAN SYMPOSIUM 2007 - - - Science Education for All 190 คนอ่าน
27 ก.พ. 50
11:17 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
1883. 
การบริการทำฟัน บริการแพทย์แผนไทยจากสำนักงานสาธารสุขไม่สามารถนำมาเบิกเงินได้ 192 คนอ่าน
24 ก.พ. 50
10:20 น.
นางสาวจรัสศรี
1884. 
รับสมัครนักกีฬา BOWLING เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร 196 คนอ่าน
23 ก.พ. 50
14:37 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
1885. 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม 195 คนอ่าน
23 ก.พ. 50
14:03 น.
1886. 
ข่าวด่วน.......กจ. มข. ดูงาน e-office 195 คนอ่าน
22 ก.พ. 50
10:31 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ
1887. 
Intensive Workshop Ph.D Student ปริญญาเอกการบริหารการศึกษารุ่นที่ 5 201 คนอ่าน
21 ก.พ. 50
16:16 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
1888. 
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ลิขิต อมาตยคง 195 คนอ่าน
21 ก.พ. 50
12:59 น.
1889. 
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุลัดดา 196 คนอ่าน
21 ก.พ. 50
12:55 น.
1890. 
ค่ายดูดาว ที่เขื่อนจุฬาภรณ์ 199 คนอ่าน
19 ก.พ. 50
15:29 น.
อาจารย์คนึงนิจ
1891. 
ความประทับใจค่ายอนุบาล 200 คนอ่าน
19 ก.พ. 50
13:38 น.
อาจารย์สุขุมา
1892. 
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ใหม่ 193 คนอ่าน
19 ก.พ. 50
13:42 น.
นางนงนภัส
1893. 
การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 192 คนอ่าน
15 ก.พ. 50
09:09 น.
นางสุชญา
1894. 
ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปะเด็กโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 190 คนอ่าน
13 ก.พ. 50
09:59 น.
รองศาสตราจารย์วัชรินทร์
1895. 
ผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คนบุคลากร มข. 194 คนอ่าน
13 ก.พ. 50
09:44 น.
รองศาสตราจารย์วัชรินทร์
1896. 
ขอเชิญประชุม รายวิชาประสบ II 198 คนอ่าน
12 ก.พ. 50
17:16 น.
นางนงนภัส
1897. 
การประกวด"การบรรเลงเดี่ยวดนตรีไทย" 198 คนอ่าน
12 ก.พ. 50
11:05 น.
อาจารย์อรนุช
1898. 
ขอเรียนเชิญร่วมรับฟังการนำเสนอผลการวิจัยทุนอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ 2549 (สิ้นสุดโครงการ) 195 คนอ่าน
9 ก.พ. 50
19:36 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1899. 
ประชุมวิจัย 193 คนอ่าน
9 ก.พ. 50
10:43 น.
1900. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 198 คนอ่าน
7 ก.พ. 50
08:41 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1901. 
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับปัญหาสุรา ปี2550 197 คนอ่าน
6 ก.พ. 50
13:32 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1902. 
ประชาสัมพันธ์กองทุน 40 ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 197 คนอ่าน
6 ก.พ. 50
13:24 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1903. 
ขอแสดงความยินดีกับผศ.รัชนี จรุงศิรวัฒน์ 201 คนอ่าน
5 ก.พ. 50
14:18 น.
อาจารย์นุชนาฎ
1904. 
ชื่นชมเด็กเก่งจากรั้วสาธิตฯศึกษาศาสตร์ ระดับประถม 199 คนอ่าน
5 ก.พ. 50
14:15 น.
อาจารย์นุชนาฎ
1905. 
ฟังบรรยายระบบ e-office 195 คนอ่าน
5 ก.พ. 50
13:43 น.
1906. 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 198 คนอ่าน
5 ก.พ. 50
11:31 น.
1907. 
รับสมัครนักเรียนอนุบาล 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2550 197 คนอ่าน
5 ก.พ. 50
11:21 น.
อาจารย์กุลจิรา
1908. 
ข่าวสาธิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์) ระดับมัธยมศึกษา 199 คนอ่าน
5 ก.พ. 50
09:55 น.
อาจารย์สังเวียน
1909. 
ข่าวสารโรงเรียนสาธิตประถมประจำต้นเดือนกุมภาพันธ์ 190 คนอ่าน
2 ก.พ. 50
11:17 น.
อาจารย์นุชนาฎ
1910. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์(เพิ่มเติม) 195 คนอ่าน
2 ก.พ. 50
09:43 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1911. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 192 คนอ่าน
2 ก.พ. 50
09:41 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1912. 
แนะนำ small-Experience Inc. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านนาโนเทคโนโลยีศึกษา(Nanotehcnology Education) 191 คนอ่าน
2 ก.พ. 50
02:41 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
1913. 
แนะนำ small-Experience Inc. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านนาโนเทคโนโลยีศึกษา(Nanotehcnology Education) 194 คนอ่าน
2 ก.พ. 50
02:33 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
1914. 
ภาพพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะเด็กออทิสติกครั้งที่2 เรารักพระเจ้าอยู่หัว 197 คนอ่าน
31 ม.ค. 50
18:39 น.
1915. 
ข่าวสาธิต ระดับมัธยมศึกษา 196 คนอ่าน
31 ม.ค. 50
14:50 น.
อาจารย์สังเวียน
1916. 
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ประธานพร แจ่มเจริญทรัพย์ อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) ระดับประถมศึกษา ได้รับโล่เกียรติคุณจากวัดพุทธปทีป 195 คนอ่าน
31 ม.ค. 50
14:16 น.
นางสาววรรณศรี
1917. 
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) ระดับประถม ได้รับประกาศเกียรติคุณดีเด่นจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 198 คนอ่าน
31 ม.ค. 50
13:53 น.
นางสาววรรณศรี
1918. 
ขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านสมัครเข้ารับการอบรมระยะสั้น 195 คนอ่าน
31 ม.ค. 50
11:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1919. 
ชอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิฃาการสัตวแพทยศาสตร์ มข. ครั้งที่ 8 ประจำปี 2550 194 คนอ่าน
31 ม.ค. 50
11:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1920. 
เชิญค้นวารสาร Science Education และ Environment Sci. Ed. 197 คนอ่าน
31 ม.ค. 50
08:58 น.
1921. 
ค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 194 คนอ่าน
30 ม.ค. 50
13:46 น.
1922. 
การแนบ File กับการส่งข่าว บทความ และอื่นๆ 196 คนอ่าน
30 ม.ค. 50
10:54 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ
1923. 
กำจัดไวรัสด้วยตัวเอง 2 196 คนอ่าน
29 ม.ค. 50
17:30 น.
1924. 
กำจัดไวรัสด้วยตนเอง 193 คนอ่าน
29 ม.ค. 50
13:47 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี
1925. 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงเรียนสาธิตฯ 194 คนอ่าน
29 ม.ค. 50
10:18 น.
อาจารย์สังเวียน
1926. 
ข่าวสาธิต ระดับมัธยมศึกษา 191 คนอ่าน
29 ม.ค. 50
08:46 น.
อาจารย์สังเวียน
1927. 
แจ้งเลื่อนการสัมมนาเรื่อง "วช.: บูรณาการงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้" 193 คนอ่าน
26 ม.ค. 50
18:19 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1928. 
การส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ ลงพิมพ์ในวารสารวิจัย ม.ญ. 192 คนอ่าน
26 ม.ค. 50
18:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1929. 
ขอเชิญส่งบทความหรือผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการวิจัยทางการศึกษา 192 คนอ่าน
26 ม.ค. 50
18:05 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1930. 
หลักสูตรการฝึกอบรม 3 หลักสูตร โดยศูนย์ศึกษาและฝึกอบรมการวิจัย 193 คนอ่าน
26 ม.ค. 50
17:59 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1931. 
ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษและการอภิปรายทางวิชาการ 186 คนอ่าน
26 ม.ค. 50
17:59 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1932. 
การประชุมวิชาการ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 3 : ความสำเร็จของการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 192 คนอ่าน
26 ม.ค. 50
17:32 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1933. 
โครงการแข่งขันครอสเวิร์ด 193 คนอ่าน
26 ม.ค. 50
15:41 น.
อาจารย์จรรยา
1934. 
ผลการสอบ "อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์" มอดินแดงระดับประถม 191 คนอ่าน
26 ม.ค. 50
11:45 น.
อาจารย์จิรากาญจน์
1935. 
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ และบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) 193 คนอ่าน
25 ม.ค. 50
12:52 น.
1936. 
การให้ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ 192 คนอ่าน
25 ม.ค. 50
11:19 น.
1937. 
ข่าวสาธิตมอดินแดง (มัธยม) 193 คนอ่าน
24 ม.ค. 50
12:03 น.
อาจารย์จันท์นิภา
1938. 
ทดสอบข่าวใช้ประกอบการอบรม ja 190 คนอ่าน
24 ม.ค. 50
11:43 น.
1939. 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 193 คนอ่าน
24 ม.ค. 50
11:42 น.
1940. 
ประกาศรับสมัครอาจารย์ทักษะพิเศษ 194 คนอ่าน
24 ม.ค. 50
09:02 น.
1941. 
ปฏิทินโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับอนุบาล 193 คนอ่าน
23 ม.ค. 50
15:53 น.
อาจารย์สุขุมา
1942. 
โครงการส่งเสริมการเขียนบทความวิชาการ 191 คนอ่าน
23 ม.ค. 50
14:39 น.
1943. 
สัปดาห์สร้างภูมิคุ้มกันต่อพิษภัยบุหรี่ในเยาวชน 193 คนอ่าน
22 ม.ค. 50
17:32 น.
อาจารย์ประกายฝน
1944. 
การแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ 197 คนอ่าน
22 ม.ค. 50
17:28 น.
อาจารย์ประกายฝน
1945. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นระดับอนุบาล 188 คนอ่าน
22 ม.ค. 50
14:21 น.
อาจารย์สุขุมา
1946. 
ขอแสดงความยินดีกับหนูน้อยอนุบาลคนเก่ง 193 คนอ่าน
22 ม.ค. 50
14:13 น.
อาจารย์สุขุมา
1947. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 193 คนอ่าน
22 ม.ค. 50
13:11 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1948. 
การแข่งขัน MOS Olympic 2007 ระดับภูมิภาค 194 คนอ่าน
20 ม.ค. 50
11:31 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี
1949. 
ขอแสดงความยินดีกับ 193 คนอ่าน
19 ม.ค. 50
17:57 น.
อาจารย์ขนิษฐา
1950. 
งานตลาดนัดอุดมศึกษา 196 คนอ่าน
19 ม.ค. 50
16:11 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี
1951. 
งาน KKU INNOVATION SHOW2007 196 คนอ่าน
19 ม.ค. 50
16:04 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี
1952. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ 196 คนอ่าน
19 ม.ค. 50
11:40 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1953. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ 199 คนอ่าน
18 ม.ค. 50
15:41 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1954. 
ศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีบูรพาจารย์ ณ จังหวัดอุดรธานี 193 คนอ่าน
18 ม.ค. 50
12:15 น.
1955. 
งานสืบสานวัฒนธรรมไทย 193 คนอ่าน
17 ม.ค. 50
11:45 น.
อาจารย์นภาพร
1956. 
ภาพความประทับใจในวันครูของสาขาวิชาสังคมศึกษา 193 คนอ่าน
17 ม.ค. 50
10:53 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
1957. 
แสดงความยินดี(รศ.ดร.ระจิต)แสดงความขอบคุณ(รศ.ดร.ปรีชา) 195 คนอ่าน
16 ม.ค. 50
16:43 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
1958. 
ขอเชิญร่วมงานวันครู 2550 194 คนอ่าน
16 ม.ค. 50
07:08 น.
นายสมเจตน์
1959. 
จัดสรรเงินกองทุนสวัสดิการ 192 คนอ่าน
15 ม.ค. 50
13:46 น.
1960. 
ฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง มูลค่า..คุณค่า..งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 197 คนอ่าน
14 ม.ค. 50
10:21 น.
นางพรรณี
1961. 
งานวันเด็กปี 2550 197 คนอ่าน
13 ม.ค. 50
14:27 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี
1962. 
ประกาศมข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนคณาจารย์เพื่อเข้าร่วมการเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ 196 คนอ่าน
11 ม.ค. 50
19:33 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1963. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติและขอเรียนเชิญร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ 192 คนอ่าน
11 ม.ค. 50
19:24 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1964. 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ 001/2550 เรื่อง งดการเรียนการสอน 194 คนอ่าน
11 ม.ค. 50
16:56 น.
นางดารุณี
1965. 
โครงการเยาวชนไทยใฝ่การออม 200 คนอ่าน
9 ม.ค. 50
14:48 น.
อาจารย์ประกายฝน
1966. 
Happy New Year 2007 193 คนอ่าน
8 ม.ค. 50
13:55 น.
นายสมเจตน์
1967. 
นักศึกษา วิชาเอกการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยออทิสติก 193 คนอ่าน
8 ม.ค. 50
08:14 น.
อาจารย์พรมณี
1968. 
ขอเชิญส่งบทความลง ECT Journal 192 คนอ่าน
5 ม.ค. 50
16:02 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1969. 
การเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2551 191 คนอ่าน
5 ม.ค. 50
11:37 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1970. 
การร่วมทุนสนับสนุนการวิจัยของฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2550 195 คนอ่าน
5 ม.ค. 50
11:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1971. 
การให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 193 คนอ่าน
5 ม.ค. 50
11:22 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1972. 
ส่งเบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบกลางภาคปลาย 2549 ระดับปริญญาตรี 202 คนอ่าน
4 ม.ค. 50
09:03 น.
นางไพพิทักษ์
1973. 
หนังสือเวียนจากฝ่ายวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ 194 คนอ่าน
29 ธ.ค. 49
16:22 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1974. 
ส่งความสุข แด่ สมาชิกศึกษาศาสตร์ 193 คนอ่าน
28 ธ.ค. 49
13:18 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลี้ยง
1975. 
ปีใหม่ที่สาธิตประถม 194 คนอ่าน
28 ธ.ค. 49
08:44 น.
อาจารย์นภาพร
1976. 
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ น้องอนุบาล 193 คนอ่าน
27 ธ.ค. 49
16:22 น.
อาจารย์สุขุมา
1977. 
HAPPY NEW YEAR 2007 196 คนอ่าน
27 ธ.ค. 49
12:12 น.
1978. 
HAPPY NEW YEAR 2007 198 คนอ่าน
27 ธ.ค. 49
12:06 น.
1979. 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสาธิตที่สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ 197 คนอ่าน
26 ธ.ค. 49
14:42 น.
อาจารย์พลัฎฐ์
1980. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 192 คนอ่าน
26 ธ.ค. 49
13:29 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1981. 
สวัสดีปีใหม่ค่ะ 194 คนอ่าน
26 ธ.ค. 49
13:35 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เครือวัลย์
1982. 
ส่งความสุขวันปีใหม่ 194 คนอ่าน
26 ธ.ค. 49
13:32 น.
รองศาสตราจารย์วริศรา
1983. 
ขอเรียนเชิญเพื่อเป็นเกียรติและร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเปิดอาคารศูนย์วิจัยออทิสติกและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 192 คนอ่าน
26 ธ.ค. 49
11:50 น.
1984. 
Merry Christmas 190 คนอ่าน
25 ธ.ค. 49
14:13 น.
อาจารย์เบญจมาภรณ์
1985. 
ศึกษาดูงานที่จีน...คุ้มค่า... 194 คนอ่าน
25 ธ.ค. 49
12:15 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ
1986. 
merry chistmas สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกๆคนนะคะ 194 คนอ่าน
25 ธ.ค. 49
11:25 น.
1987. 
กิจกรรมปีใหม่ 192 คนอ่าน
22 ธ.ค. 49
15:28 น.
อาจารย์นภาพร
1988. 
สรุปการใช้ค่ากระแสไฟฟ้าและน้ำประปาประจำเดือน พ.ย.2549 192 คนอ่าน
22 ธ.ค. 49
09:58 น.
นางสาวจรัสศรี
1989. 
กำหนดการฝึกซ้อมรับปริญญา 197 คนอ่าน
20 ธ.ค. 49
18:08 น.
นางนงนภัส
1990. 
แจ้งงดการเรียนการสอน ระดับอนุบาล 192 คนอ่าน
20 ธ.ค. 49
16:04 น.
อาจารย์สุขุมา
1991. 
ขอแสดงความยินดีกับหนูน้อยนักดนตรีอนุบาล 197 คนอ่าน
20 ธ.ค. 49
15:12 น.
อาจารย์สุขุมา
1992. 
ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย 188 คนอ่าน
19 ธ.ค. 49
12:16 น.
1993. 
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต 194 คนอ่าน
16 ธ.ค. 49
09:24 น.
1994. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นระดับอนุบาล 196 คนอ่าน
13 ธ.ค. 49
15:08 น.
อาจารย์สุขุมา
1995. 
ผลการอบรมโครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ทั้ง 4 รุ่น 197 คนอ่าน
13 ธ.ค. 49
10:26 น.
1996. 
ประชุมสะท้อนผลการดำเนินงานของโครงการความร่วมมือกับองค์การแพลนประเทศไทย และสพท.มหาสารคาม เขต 1 และ 2 193 คนอ่าน
13 ธ.ค. 49
10:22 น.
1997. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นระดับอนุบาล ตลอดเดือนธันวาคม 196 คนอ่าน
12 ธ.ค. 49
14:14 น.
อาจารย์สุขุมา
1998. 
ขอแสดงตวามยินดีกับนักดนตรีรุ่นจิ๋ววงเมโลเดียน DKKU MARCHING BAND ระดับอนุบาล 202 คนอ่าน
12 ธ.ค. 49
13:54 น.
อาจารย์สุขุมา
1999. 
ผลการจัดค่ายดูดาวสำหรับครู ครั้งที่ 3 200 คนอ่าน
12 ธ.ค. 49
13:07 น.
อาจารย์ขนิษฐา
2000. 
ขอเข้าศึกษาดูงาน 200 คนอ่าน
12 ธ.ค. 49
10:55 น.
อาจารย์สุขุมา
2001. 
ผลการแข่งขันครอสเวอร์ดเกมเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 18 197 คนอ่าน
8 ธ.ค. 49
15:07 น.
อาจารย์วรรณงาม
2002. 
การส่งเบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบ ระดับปริญญาตรี (ประจำกลางภาคปลาย 2549) 195 คนอ่าน
8 ธ.ค. 49
13:38 น.
นางไพพิทักษ์
2003. 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)ระดับประถม 191 คนอ่าน
5 ธ.ค. 49
22:21 น.
อาจารย์นุชนาฎ
2004. 
การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การให้ความรู้ครูและผู้ปกครอง 192 คนอ่าน
3 ธ.ค. 49
15:28 น.
รองศาสตราจารย์เพชรรัตน์
2005. 
ธนาคารข้อสอบ 202 คนอ่าน
3 ธ.ค. 49
15:24 น.
รองศาสตราจารย์เพชรรัตน์
2006. 
ประชาสัมพันธ์งานแสดงความสามารถทางดนตรีของน้องอนุบาล 194 คนอ่าน
2 ธ.ค. 49
16:33 น.
อาจารย์สุขุมา
2007. 
ขอเชิญชมความสามารถทางดนตรีของน้องสาธิตอนุบาล 194 คนอ่าน
2 ธ.ค. 49
16:17 น.
อาจารย์สุขุมา
2008. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันพ่อของน้องอนุบาล 192 คนอ่าน
2 ธ.ค. 49
16:07 น.
อาจารย์สุขุมา
2009. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมร.ร.สาธิต(ศึกษาศาสตร์)ระดับประถม 200 คนอ่าน
1 ธ.ค. 49
11:27 น.
อาจารย์นุชนาฎ
2010. 
เดินออกกำลัง ลดความเสี่ยงเป็นมะเร็งในรังไข่ 197 คนอ่าน
1 ธ.ค. 49
05:54 น.
อาจารย์สุขุมา
2011. 
รางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2550 194 คนอ่าน
30 พ.ย. 49
15:17 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2012. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ 199 คนอ่าน
29 พ.ย. 49
12:52 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
2013. 
รายงานความก้าวหน้าโครงการเครือข่ายการวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 194 คนอ่าน
29 พ.ย. 49
11:12 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2014. 
การเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประเภทปกติ รุ่นที่ 10 194 คนอ่าน
29 พ.ย. 49
10:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2015. 
ความต่อเนื่องของโครงการความร่วมมือกับองค์การแพลนประเทศไทย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 และ 2 192 คนอ่าน
29 พ.ย. 49
09:33 น.
2016. 
ความต่อเนื่องของโครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 197 คนอ่าน
29 พ.ย. 49
09:09 น.
2017. 
สาธิต ร่วมงานปุงเถ่ากงม่า 2549 198 คนอ่าน
24 พ.ย. 49
09:25 น.
อาจารย์คนึงนิจ
2018. 
ผศประธานพร แจ่มเจริญทรัพย์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร 196 คนอ่าน
23 พ.ย. 49
15:33 น.
อาจารย์วรรณงาม
2019. 
ข่าวมอดินแดงระดับประถม 199 คนอ่าน
23 พ.ย. 49
15:26 น.
อาจารย์วรรณงาม
2020. 
ขอเชิญใช้สิทธิ์ในการเสนอชื่อกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ประเภทผู้แทนจากคณาจารย์ประจำ 193 คนอ่าน
23 พ.ย. 49
14:49 น.
นางดารุณี
2021. 
งานเลี้ยงส่งอาจารย์สาธิตฯ มอดินแดง ระดับประถมศึกษา 194 คนอ่าน
23 พ.ย. 49
09:27 น.
นางสาววรรณศรี
2022. 
ประมูลจำหน่ายอาหาร คณะศึกษาศาสตร์ 192 คนอ่าน
22 พ.ย. 49
16:33 น.
นายสมเจตน์
2023. 
ชิมอาหาร อร่อยๆ 192 คนอ่าน
22 พ.ย. 49
16:30 น.
นายสมเจตน์
2024. 
เกณฑ์ใหม่ 2549 การขอตำแหน่งวิชาการ 195 คนอ่าน
22 พ.ย. 49
10:35 น.
นางนงนภัส
2025. 
ขอต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.Parkay จาก WSU. USA 199 คนอ่าน
22 พ.ย. 49
09:43 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
2026. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ 195 คนอ่าน
21 พ.ย. 49
13:45 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
2027. 
ขอเชิญเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการ 198 คนอ่าน
21 พ.ย. 49
13:23 น.
อาจารย์ขนิษฐา
2028. 
เชิญร่วมงานหรือบริจาคเพื่อไถ่ชีวิตโคกระบือถวายเป็นพระราชกุศล 189 คนอ่าน
21 พ.ย. 49
09:12 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญชา
2029. 
ประฃาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สำหรับนักเรียน 192 คนอ่าน
20 พ.ย. 49
14:28 น.
อาจารย์นุชนาฎ
2030. 
ตัวแทนคณะศึกษาศาสตร์ เบอร์ 12 รศ.ดร.กิ่งฟ้า สินธุวงษ์ 195 คนอ่าน
20 พ.ย. 49
09:37 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ
2031. 
การสมัครทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ 194 คนอ่าน
17 พ.ย. 49
09:31 น.
นางพรรณี
2032. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 196 คนอ่าน
14 พ.ย. 49
15:40 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
2033. 
ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการเข้ารับพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2550 192 คนอ่าน
14 พ.ย. 49
10:35 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2034. 
ขอเชิญร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ชาญชัย จินดานุรักษ์ 194 คนอ่าน
13 พ.ย. 49
16:43 น.
2035. 
ขอเชิญร่วมชมและเชียร์กีฬาภายในระดับอนุบาล 197 คนอ่าน
13 พ.ย. 49
10:19 น.
2036. 
งานศพครูหลิน 202 คนอ่าน
11 พ.ย. 49
11:02 น.
นายสมเจตน์
2037. 
ฯพณฯ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน 199 คนอ่าน
11 พ.ย. 49
10:59 น.
นายสมเจตน์
2038. 
พี่ผ่อง ขอไฟล์คำสั่งกีฬาสาธิตสามัคคีหน่อย 200 คนอ่าน
10 พ.ย. 49
18:03 น.
อาจารย์จุฬารัตน์
2039. 
ร่วมไว้อาลัยครูหลิน 188 คนอ่าน
10 พ.ย. 49
10:44 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
2040. 
อาลัย อาจารย์ชาญชัย 191 คนอ่าน
9 พ.ย. 49
09:06 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
2041. 
ร่วมไว้อาลัยครั้งสุดท้ายให้กับอาจารย์ชาญชัย จินดานุรักษ์ 189 คนอ่าน
9 พ.ย. 49
08:37 น.
อาจารย์อาพร
2042. 
การประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัยและรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2550 196 คนอ่าน
8 พ.ย. 49
10:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2043. 
ส่งข้อมูลการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 191 คนอ่าน
8 พ.ย. 49
09:43 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2044. 
อาลัยครูหลิน ผู้มีวิญญาณครู ทุกอนูของร่างกายและจิตใจ ด้วยอาลัยรัก 202 คนอ่าน
7 พ.ย. 49
16:49 น.
นายสมเจตน์
2045. 
ร่วมไว้อาลัย 196 คนอ่าน
7 พ.ย. 49
14:32 น.
อาจารย์นภาพร
2046. 
เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ตื่นตาตื่นใจกับภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติจาก 13 ประเทศ 193 คนอ่าน
7 พ.ย. 49
12:51 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
2047. 
ขอเชิญร่วมพิธีรดน้ำศพ อาจารย์ชาญชัย จินดานุรักษ์ อาจารย์ทักษะพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมสำหรับเด็กออทิสติก 190 คนอ่าน
7 พ.ย. 49
11:05 น.
นางดารุณี
2048. 
ขอเรียนเชิญอาจารย์ และ บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คณะศึกษาศาสตร์ทุกท่าน รดน้ำศพ และสวดอภิธรรม อาจารย์ชาญชัย จินดานุรักษ์ 190 คนอ่าน
7 พ.ย. 49
10:49 น.
2049. 
ข้าราชการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่นักจิตวิทยาประจำทีมนักกีฬาคนพิการฯ 192 คนอ่าน
6 พ.ย. 49
15:58 น.
2050. 
โครการ 205 คนอ่าน
6 พ.ย. 49
11:29 น.
อาจารย์วไลวุฒิ
2051. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ 193 คนอ่าน
2 พ.ย. 49
13:30 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
2052. 
การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551(ประชาสัมพันธ์ครั้งที่ 2) 192 คนอ่าน
31 ต.ค. 49
13:45 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2053. 
ขอเชิญประชุม 191 คนอ่าน
31 ต.ค. 49
13:18 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2054. 
รายงานการใช้ไฟฟ้าน้ำประปาคณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตทั้ง 2 แห่ง 193 คนอ่าน
31 ต.ค. 49
09:53 น.
2055. 
อบรม การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 192 คนอ่าน
27 ต.ค. 49
16:51 น.
2056. 
ศึกษาศาสตร์ มอบรถ ให้วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 192 คนอ่าน
27 ต.ค. 49
14:39 น.
นายสมเจตน์
2057. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 192 คนอ่าน
27 ต.ค. 49
14:23 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
2058. 
พิธีลงนามสัญญาความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มข. และเทศบาลนครอุดรธานี 195 คนอ่าน
24 ต.ค. 49
11:17 น.
2059. 
พิธีร่วมลงนามโครงการความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มข.และเทศบาลนครอุดรธานี 193 คนอ่าน
24 ต.ค. 49
11:10 น.
2060. 
ความภาคภูมิใจของเรา (สาธิตศึกษาศาสตร์) 194 คนอ่าน
24 ต.ค. 49
08:27 น.
อาจารย์วรเทพ
2061. 
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ใหม่ 193 คนอ่าน
20 ต.ค. 49
16:31 น.
นางนงนภัส
2062. 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จัดประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น..เส้นทางสู่ครูผู้สร้าง ประจำปี 2549 194 คนอ่าน
19 ต.ค. 49
09:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2063. 
สรุปเหรียญประจำวันที่ 18 ตุลาคม อย่างเป็นทางการและชมภาพการแข่งขันกีฬาลีลาส 196 คนอ่าน
18 ต.ค. 49
22:32 น.
2064. 
ชมภาพการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 31 ( ประเภทกีฬา ว่ายน้ำ ) 195 คนอ่าน
18 ต.ค. 49
22:12 น.
2065. 
ภาพพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่31 ( ช่วงที่ 3 ) 193 คนอ่าน
16 ต.ค. 49
12:09 น.
2066. 
ภาพพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่31 ( ช่วงที่ 2 ) 193 คนอ่าน
16 ต.ค. 49
12:04 น.
2067. 
ชมภาพพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่31 ครับ 193 คนอ่าน
16 ต.ค. 49
11:58 น.
2068. 
ขอเชิญเข้าฟังการบรรยายในหัวหข้อ ?Contemporary Developments in Australian Higher Education? 195 คนอ่าน
16 ต.ค. 49
11:12 น.
นางพรรณี
2069. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 201 คนอ่าน
16 ต.ค. 49
08:47 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
2070. 
คณบดีร่วมลงนามในสัญญาโครงการความร่วมมือกับเทศบาลนครอุดรธานี 191 คนอ่าน
15 ต.ค. 49
21:01 น.
2071. 
ไทยและลาว ลงนามความร่วมมือด้านศิลปะวัฒนธรรม 199 คนอ่าน
15 ต.ค. 49
18:21 น.
นายสมเจตน์
2072. 
ขอเชิญส่งบทความงานวิจัยร่วมงานครบรอบ 6 ปี สมศ. 195 คนอ่าน
13 ต.ค. 49
14:21 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2073. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 193 คนอ่าน
11 ต.ค. 49
15:09 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
2074. 
คุณเป็นหนึ่งที่มีความสำคัญ 193 คนอ่าน
11 ต.ค. 49
08:09 น.
2075. 
ความภาคภูมิใจของเรา (สาธิตศึกษาศาสตร์) ระดับมัธยมศึกษา 192 คนอ่าน
7 ต.ค. 49
20:44 น.
อาจารย์วรเทพ
2076. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 194 คนอ่าน
6 ต.ค. 49
16:05 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
2077. 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1146/2549 เรื่อง เลื่อนวันเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ 192 คนอ่าน
6 ต.ค. 49
15:17 น.
นางดารุณี
2078. 
การส่งเบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2549 197 คนอ่าน
5 ต.ค. 49
15:11 น.
นางไพพิทักษ์
2079. 
การจัดสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ของบุคลากรในการเขียนผลงานเพื่อตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ 235 คนอ่าน
5 ต.ค. 49
14:28 น.
นางพรรณี
2080. 
ระบบการออกคำสั่ง คณะศึกษาศาสตณ์ 192 คนอ่าน
2 ต.ค. 49
16:57 น.
นางสาวกรรณิการ์
2081. 
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 45 ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 193 คนอ่าน
30 ก.ย. 49
14:18 น.