ข่าวที่เสนอทั้งหมด
ลำดับ
เรื่อง
ว/ด/ป
เวลา
ผู้ส่ง
1. 
สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 3 คนอ่าน
27 ส.ค. 57
16:05 น.
นางสาวเบญจวรรณ
2. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนอุดหนุนวิจัยร่วม ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทยญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2558 3 คนอ่าน
27 ส.ค. 57
16:01 น.
นางสาวเบญจวรรณ
3. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 3rd ICADA 2014-SSIS 2 คนอ่าน
27 ส.ค. 57
15:58 น.
นางสาวเบญจวรรณ
4. 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น เรื่อง การเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความหรือผลงานทางการวิจัย 10 คนอ่าน
25 ส.ค. 57
15:45 น.
นางสาวศิรินนาถ
5. 
ม.เกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 13 7 คนอ่าน
22 ส.ค. 57
10:00 น.
นางสาวเบญจวรรณ
6. 
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการภาวะผู้นำและบริหารการศึกษา 4 คนอ่าน
22 ส.ค. 57
09:57 น.
นางสาวเบญจวรรณ
7. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล เรื่อง "การเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความหรือผลงานทางการวิจัย" 6 คนอ่าน
22 ส.ค. 57
09:52 น.
นางสาวเบญจวรรณ
8. 
เรียนเชิญอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ทุกท่านเข้่ารวมกิจกรรม Big Cleanimg Day ปี 2557 12 คนอ่าน
21 ส.ค. 57
08:45 น.
นางสาววารุณี
9. 
ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "มหากาพย์จำนำข้าวไทย ข้อเท็จจริง ปัญหา และอนาคต" 8 คนอ่าน
20 ส.ค. 57
14:52 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
10. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม/สัมมนาด้านการวิจัย ในหัวข้อ จำนำข้าวไทย ข้อเท็จจริง ปัญหา และอนาคต ในมุมมองของ ดร.อัมมาร สยามวาลา" 6 คนอ่าน
19 ส.ค. 57
14:09 น.
นางสาวเบญจวรรณ
11. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ The First International Conference on Complementary Therapy for Cancer and Diseases 1st CTCD) 3 คนอ่าน
19 ส.ค. 57
14:00 น.
นางสาวเบญจวรรณ
12. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ เรื่อง "มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการวิจัยทางการศึกษา : เส้นทางสู่การพัฒนาการวิจัยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 5 คนอ่าน
19 ส.ค. 57
13:55 น.
นางสาวเบญจวรรณ
13. 
ม.สุโขทัยธรรมธิราช ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมฤทธิบัตร 1 คนอ่าน
19 ส.ค. 57
13:49 น.
นางสาวเบญจวรรณ
14. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย และขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 3 คนอ่าน
19 ส.ค. 57
13:39 น.
นางสาวเบญจวรรณ
15. 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ 2559 11 คนอ่าน
19 ส.ค. 57
10:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
16. 
ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมฟังการประชาสัมพันธ์โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 7 คนอ่าน
16 ส.ค. 57
18:54 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
17. 
แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตที่ได้รับรางวัลเหรียญทองในระดับนานาชาติ 25 คนอ่าน
15 ส.ค. 57
14:30 น.
อาจารย์จันทร์จิรา
18. 
จดหมายข่าวชมรมผู้เกษียณ ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 21 คนอ่าน
13 ส.ค. 57
09:01 น.
นางสาวรมิดา
19. 
ความเคลื่อนไหว ของ มข.สู่มหาวิทยาลัยในกำกับ(ออกนอกระบบฯ) 37 คนอ่าน
7 ส.ค. 57
12:22 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญชา
20. 
ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจส่งต้นฉบับบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 17 คนอ่าน
6 ส.ค. 57
09:53 น.
นางสาวเบญจวรรณ
21. 
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งศาสตราจารย์ และเสวนาเรื่อง เตรียมตัวอย่างไรจึงจะได้เป็น ศ. 19 คนอ่าน
5 ส.ค. 57
21:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
22. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วม การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 10 คนอ่าน
4 ส.ค. 57
16:11 น.
นางสาวเบญจวรรณ
23. 
ม.เกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 3 คนอ่าน
4 ส.ค. 57
16:07 น.
นางสาวเบญจวรรณ
24. 
ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2557: geoinfotech 2014 3 คนอ่าน
4 ส.ค. 57
16:04 น.
นางสาวเบญจวรรณ
25. 
ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคด 2 คนอ่าน
4 ส.ค. 57
16:04 น.
นางสาวเบญจวรรณ
26. 
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมโครงการยกร่างคำขอสิทธิบัตร (การประดิษฐ์)/อนุสิทธิ์ 10 คนอ่าน
4 ส.ค. 57
16:00 น.
นางสาวเบญจวรรณ
27. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 (CASNIC 2014) วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 3 คนอ่าน
4 ส.ค. 57
15:57 น.
นางสาวเบญจวรรณ
28. 
ตัวเลขดังวันนี้ 6-7-8 26 คนอ่าน
31 ก.ค. 57
07:30 น.
นายทองสุข
29. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่องเคล็ดลับการสอนแบบ STEM Education ด้วยระบบการวิศวกรรมศาสตร์ 10 คนอ่าน
30 ก.ค. 57
16:20 น.
นางสาวเบญจวรรณ
30. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการทัศนศึกษาเรียนรู้สู่โลกกว้าง STEM Education และ การศึกษาปฐมวัยของอเมริกา 15 คนอ่าน
30 ก.ค. 57
16:17 น.
นางสาวเบญจวรรณ
31. 
เรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Open Class ประจำภาคต้น 2557 23 คนอ่าน
30 ก.ค. 57
13:40 น.
อาจารย์ขนิษฐา
32. 
ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2557 22 คนอ่าน
25 ก.ค. 57
11:16 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
33. 
ม.เทคโนโลีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติและนานาชาติ 8 คนอ่าน
24 ก.ค. 57
14:18 น.
นางสาวเบญจวรรณ
34. 
สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มข. แจ้งงดบริการรับ-ส่งเอกสารโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรม 9 คนอ่าน
24 ก.ค. 57
14:08 น.
นางสาวเบญจวรรณ
35. 
การเปิดรับทุนไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่6/2557 24 คนอ่าน
24 ก.ค. 57
10:43 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
36. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย (รอบ 2) ประจำปีงบประมาณ 2557 12 คนอ่าน
18 ก.ค. 57
16:08 น.
นางสาวเบญจวรรณ
37. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2557 12 คนอ่าน
16 ก.ค. 57
14:22 น.
นางสาวเบญจวรรณ
38. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2557 ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มข. 10 คนอ่าน
16 ก.ค. 57
14:19 น.
นางสาวเบญจวรรณ
39. 
คู่มือบันทึกภาระงานรายวันของบุคลากรสายสนับสนุน 22 คนอ่าน
10 ก.ค. 57
18:40 น.
นางสาวจรัสศรี
40. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2557 ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์เสริมไอโอดีนเสริมไอคิว มข. ปี 2557-2561 22 คนอ่าน
10 ก.ค. 57
09:44 น.
นางสาวเบญจวรรณ
41. 
สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 23 คนอ่าน
9 ก.ค. 57
15:29 น.
นางสาวเบญจวรรณ
42. 
เชิญส่งบทความวิจัยร่วมนำเสนอใน The 1st Workshop on Emerging Pedagogies for Computer-based Learning ที่ประเทศญี่ปุ่น 48 คนอ่าน
7 ก.ค. 57
12:30 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
43. 
เชิญส่งบทความวิจัยร่วมนำเสนอใน The 3rd Workshop on Application of Innovative Educational Technologies in STEM Education ที่ประเทศญี่ปุ่น 33 คนอ่าน
7 ก.ค. 57
12:29 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
44. 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา หลักสูตร "การทำแบบสอบถามออนไลน์ (e-Questionnaire)" 7 คนอ่าน
7 ก.ค. 57
10:08 น.
นางสาวเบญจวรรณ
45. 
ขอเชิญนักวิจัยสมัครเข้ารับการพิจารณา เพื่อรับรางวัล 2014 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards 17 คนอ่าน
7 ก.ค. 57
10:02 น.
นางสาวเบญจวรรณ
46. 
ขอเชิญ ร่วมส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสร์ และศึกษาศาสตร์ 11 คนอ่าน
7 ก.ค. 57
09:52 น.
นางสาวเบญจวรรณ
47. 
สำนักงานบริการวิชาการฯ คณะแพทย์ มข. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "การจัดการความรู้: เรียนรู้สู่นวัตกรรม ประจำปี 2557" 12 คนอ่าน
7 ก.ค. 57
09:46 น.
นางสาวเบญจวรรณ
48. 
ขอเชิญเสนอผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ "DPU-Wuhan International Conference on Oriental Leadership" 13 คนอ่าน
7 ก.ค. 57
09:40 น.
นางสาวเบญจวรรณ
49. 
ผล admission 28 คนอ่าน
4 ก.ค. 57
16:11 น.
อาจารย์มงคล
50. 
ตรวจสอบหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย แต่ละหมวดรายจ่ายด้วยแบบฟอร์ม Check list 35 คนอ่าน
3 ก.ค. 57
08:02 น.
นางสาวจรัสศรี
51. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและส่งผลงานนำเสนอผลงานวิจัย หัวข้อ "Rice for the world" 9 คนอ่าน
1 ก.ค. 57
15:40 น.
นางสาวเบญจวรรณ
52. 
สกอ. ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยทางด้านอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ 12 คนอ่าน
27 มิ.ย. 57
16:20 น.
นางสาวเบญจวรรณ
53. 
ขอเชิญเข้าร่มอบรมการเพิ่มทักษะการจัดการสารสนเทศด้วยโปรแกรมการจัดการรบรรณานุกรม (Zotero) และมาตรฐานเอกสารดิจิทัลเพื่อการวิจัย 13 คนอ่าน
23 มิ.ย. 57
14:03 น.
นางสาวศิรินนาถ
54. 
สาธิตมข. ประถม (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรม English Camp for D-F 36 คนอ่าน
23 มิ.ย. 57
09:07 น.
อาจารย์นวลพรรณ
55. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญชมงาน "IP Innovation and Technology Expo - IPITEx. 2014" 20 คนอ่าน
20 มิ.ย. 57
16:19 น.
นางสาวเบญจวรรณ
56. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014) 9 คนอ่าน
20 มิ.ย. 57
16:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
57. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในงาน "มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014) 6 คนอ่าน
20 มิ.ย. 57
16:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
58. 
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย ม.มหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ภาษาและวัฒนธรรม 2557 เรื่อง "วัฒนธรรมสมัยนิยม" 8 คนอ่าน
20 มิ.ย. 57
16:05 น.
นางสาวเบญจวรรณ
59. 
คณะวิทยาการจัดการ มข. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ หัวข้อ Survival Analysis 17 คนอ่าน
18 มิ.ย. 57
11:09 น.
นางสาวเบญจวรรณ
60. 
คณะวิทยาการจัดการ ม.ศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมสำหรับการสอนภาษา 6 คนอ่าน
18 มิ.ย. 57
11:04 น.
นางสาวเบญจวรรณ
61. 
สถาบันสันติศึกษา มข. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านการศึกษาสันติศึกษาและการจัดการความขัดแย้ง ครั้งที่ 1 11 คนอ่าน
18 มิ.ย. 57
11:01 น.
นางสาวเบญจวรรณ
62. 
กรมสุขภาพจิต ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 13 11 คนอ่าน
18 มิ.ย. 57
10:57 น.
นางสาวเบญจวรรณ
63. 
สำนักงานสนับสนุนการวิจัย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมประจำปี "นักวิจัยรุ่นใหม่..พบ..เมธีวิจัยอาวุโส สกว." ครั้งที่ 14 15 คนอ่าน
18 มิ.ย. 57
10:50 น.
นางสาวเบญจวรรณ
64. 
สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ประจำปี พ.ศ. 2557 9 คนอ่าน
18 มิ.ย. 57
10:28 น.
นางสาวเบญจวรรณ
65. 
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มข.ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกร โครงการ "ยกร่างคำขอสิทธิบัตร (การประดิษฐ์) / อนุสิทธิ์ 7 คนอ่าน
18 มิ.ย. 57
10:23 น.
นางสาวเบญจวรรณ
66. 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2558 21 คนอ่าน
13 มิ.ย. 57
14:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
67. 
วช. ขอเชิญเสนอผานประเภทรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์ (ระดับ ป.โท และ ป.เอก) เพื่อขอรับรางวัลด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2557 14 คนอ่าน
11 มิ.ย. 57
10:33 น.
นางสาวเบญจวรรณ
68. 
กองบริหารงานวิจัย มข. ขอเชิญเข้าร่วมงานและส่งผลงานนำเสนองานวิจัย 23 คนอ่าน
11 มิ.ย. 57
10:33 น.
นางสาวเบญจวรรณ
69. 
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Asia GIS 2014 17 คนอ่าน
11 มิ.ย. 57
10:15 น.
นางสาวเบญจวรรณ
70. 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ศิลปากร ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อคัดเลือกตีพิมพ์ในวารสารศิลปากร 10 คนอ่าน
11 มิ.ย. 57
10:05 น.
นางสาวเบญจวรรณ
71. 
ประมวลภาพจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2558 และ OD ประจำปี 2557 61 คนอ่าน
9 มิ.ย. 57
10:59 น.
นายวทัญญู
72. 
ประชาสัมพันธ์ web งานคลังและพัสดุ 22 คนอ่าน
8 มิ.ย. 57
19:01 น.
นางสาวจรัสศรี
73. 
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนไปนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 5_2557 45 คนอ่าน
27 พ.ค. 57
16:39 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
74. 
STOP 23-25 MAY 2014 71 คนอ่าน
23 พ.ค. 57
00:05 น.
อาจารย์รัชพล
75. 
ขอเชิญบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม การสภาข้าราชการฯ “เยี่ยม พบปะและรับฟังข้อคิดเห็นจากบุคลากร” 25 คนอ่าน
22 พ.ค. 57
09:47 น.
นายวทัญญู
76. 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยของนักงิจัยรุ่นใหม่ สาขามนุษยศาสตร์ สังคม 28 คนอ่าน
21 พ.ค. 57
10:52 น.
นางสาวเบญจวรรณ
77. 
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2014 27 คนอ่าน
21 พ.ค. 57
10:44 น.
นางสาวเบญจวรรณ
78. 
ขอเชิญประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 "ประชากรและสังคม 2557" เรื่อง การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม 11 คนอ่าน
21 พ.ค. 57
10:41 น.
นางสาวเบญจวรรณ
79. 
ขอเชิญเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมแสดงนิทรรศการในงาน "สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน" 9 คนอ่าน
21 พ.ค. 57
10:39 น.
นางสาวเบญจวรรณ
80. 
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดงาน "มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม เทคโนโลยี" เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ (IP Innovation and Technology Expo-IPITEx 11 คนอ่าน
21 พ.ค. 57
10:38 น.
นางสาวเบญจวรรณ
81. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) งาน "IP Innovation and Technology Expo 2014" 10 คนอ่าน
21 พ.ค. 57
10:22 น.
นางสาวเบญจวรรณ
82. 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ The 3th ICADA 2014-SSIS 14 คนอ่าน
19 พ.ค. 57
16:12 น.
นางสาวเบญจวรรณ
83. 
ม.ราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 15 คนอ่าน
19 พ.ค. 57
16:08 น.
นางสาวเบญจวรรณ
84. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1 เรื่อง "การวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน" 29 คนอ่าน
6 พ.ค. 57
09:03 น.
นางสาวเบญจวรรณ
85. 
ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจ้งกรอบการวิจัยการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของ สกว. 32 คนอ่าน
2 พ.ค. 57
08:34 น.
นางสาวเบญจวรรณ
86. 
สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 25 คนอ่าน
29 เม.ย. 57
11:04 น.
นางสาวเบญจวรรณ
87. 
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "เทคนิคการสร้างเครื่องมือเพื่อการรวบรวมข้อมูลและสถิติที่ใชเ้ในการวิเคราะห์ข้อมูล" ตามโครงการพัฒนาวิจัยสถาบั 27 คนอ่าน
28 เม.ย. 57
15:42 น.
นางสาวเบญจวรรณ
88. 
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและร่วมส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสอนในการประชุมวิชาการด้านอีเลิร์นนิง ปี 2557 The fifth TUC Intemational E-learning Conference 2014 26 คนอ่าน
28 เม.ย. 57
15:11 น.
นางสาวเบญจวรรณ
89. 
ขอเชิญชวนนำเสนอผลงานวิจัย และประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Education: Achieving Excellence in Innovation 25 คนอ่าน
28 เม.ย. 57
15:10 น.
นางสาวเบญจวรรณ
90. 
ม.ธุรกิจบัณฑิต ขอเชิญเสนอผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 13 คนอ่าน
28 เม.ย. 57
15:02 น.
นางสาวเบญจวรรณ
91. 
ขอแสดงความยินดีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนใหม่ 75 คนอ่าน
23 เม.ย. 57
10:27 น.
นางสาวแสงทอง
92. 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียน 16 คนอ่าน
23 เม.ย. 57
09:27 น.
นางสาวเบญจวรรณ
93. 
สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 15 คนอ่าน
23 เม.ย. 57
09:20 น.
นางสาวเบญจวรรณ
94. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2557 ครั้งที่ 3 13 คนอ่าน
23 เม.ย. 57
09:15 น.
นางสาวเบญจวรรณ
95. 
บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมมนาเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "ดนตรี กีฬา งานอดีเรก สามารถใช้วิเคราะห์ทักษะความสามารถในการทำงานได้หรือไม่? 20 คนอ่าน
23 เม.ย. 57
09:08 น.
นางสาวเบญจวรรณ
96. 
เหรียญทองคณิตศาสตร์ สสวท. 18 คนอ่าน
22 เม.ย. 57
21:33 น.
อาจารย์วุฒิชัย
97. 
รางวัลการแข่งขันวิชาการนานาชาติ 10 คนอ่าน
22 เม.ย. 57
21:22 น.
อาจารย์วุฒิชัย
98. 
คนเก่งของเรา-สอบ O-net 7 คนอ่าน
22 เม.ย. 57
21:20 น.
อาจารย์วุฒิชัย
99. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมอุดมศึกษาไทย (Thai Higher Education Expo & Conference 2014 : THIC 2014) 16 คนอ่าน
22 เม.ย. 57
10:42 น.
นางสาวเบญจวรรณ
100. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมบุคลากรด้านการจัดการความรู้จากงานวิจัย เพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2557 9 คนอ่าน
21 เม.ย. 57
09:34 น.
นางสาวเบญจวรรณ
101. 
ประมวลภาพงานสงกรานต์ 10-11 เมษายน 2557 53 คนอ่าน
17 เม.ย. 57
14:53 น.
นายวทัญญู
102. 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ระดับอนุบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2557 46 คนอ่าน
12 เม.ย. 57
20:58 น.
อาจารย์รัชพล
103. 
ทำบุญเนื่องในวันสงกรานต์ 22 คนอ่าน
11 เม.ย. 57
18:34 น.
นางสาวจรัสศรี
104. 
สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ทางวิชาการประจำปี 2557 26 คนอ่าน
11 เม.ย. 57
13:11 น.
นางสาวเบญจวรรณ
105. 
เชิญร่วมงานสัมนาวิชาการเปิดโลกออทิสติกครั้งที่ 8 19 คนอ่าน
9 เม.ย. 57
09:51 น.
อาจารย์ฤกษ์
106. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฏร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 10 16 คนอ่าน
8 เม.ย. 57
14:50 น.
นางสาวเบญจวรรณ
107. 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ระดับอนุบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2557 141 คนอ่าน
4 เม.ย. 57
09:46 น.
นางจุลาวัลย์
108. 
WSU USA 5-7 เมย 57 51 คนอ่าน
3 เม.ย. 57
22:09 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
109. 
ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนา กรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2557 15 คนอ่าน
3 เม.ย. 57
15:10 น.
นางสาวเบญจวรรณ
110. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญจัดทำข้อเสนอการวิจัยเพื่อการจัดการความรู้วิจัย ประจำปี 2557 15 คนอ่าน
3 เม.ย. 57
15:03 น.
นางสาวเบญจวรรณ
111. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2557 15 คนอ่าน
2 เม.ย. 57
15:16 น.
นางสาวเบญจวรรณ
112. 
O-NET เต็ม 100 คะแนน 34 คนอ่าน
28 มี.ค. 57
17:20 น.
อาจารย์มงคล
113. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชการ สำนักวิทยทรัพยากร ปี 2557 เรื่อง การเชื่อมโยงความรู้: ห้องสมุด สื่อใหม่ และเทคโนโลยี 10 คนอ่าน
28 มี.ค. 57
15:35 น.
นางสาวเบญจวรรณ
114. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอทางวิชาการประชุมแห่ชาติ ครั้งที่ 3 20 คนอ่าน
28 มี.ค. 57
15:31 น.
นางสาวเบญจวรรณ
115. 
ประชาสัมพันธ์ การพิจารณาการรับรองโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13 คนอ่าน
28 มี.ค. 57
13:44 น.
นางสาวเบญจวรรณ
116. 
ม.บูรพา ขยายเวลาการส่งบทคัดย่อในการนำเนอผลงานประชุมวิชาการฯ "The 5th International Conference in Sport and Exercise Science" 16 คนอ่าน
27 มี.ค. 57
16:16 น.
นางสาวเบญจวรรณ
117. 
ขอเชิญส่งอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในสังกัด เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop : "Managing Large and Mixed Ability EFL Classe 44 คนอ่าน
21 มี.ค. 57
13:44 น.
นางสาวเบญจวรรณ
118. 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ระดับชาติ สาขาวิชาการศึกษาและสาขาที่เกี่ยวข้อง ปี พ.ศ. 2557 16 คนอ่าน
21 มี.ค. 57
13:39 น.
นางสาวเบญจวรรณ
119. 
ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2557 และ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2558 18 คนอ่าน
17 มี.ค. 57
16:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
120. 
เชิญคณาจารย์ สมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ ประจำปี 2557 135 คนอ่าน
17 มี.ค. 57
13:16 น.
นายจักรพงษ์
121. 
มหาวิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "การสอนแบบก้าวหน้าในระดับอุดมศึกษา" 11 คนอ่าน
13 มี.ค. 57
13:52 น.
นางสาวเบญจวรรณ
122. 
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนไปนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 4_2557 35 คนอ่าน
12 มี.ค. 57
09:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
123. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา “เรียนรู้ เข้าใจ ให้ความช่วยเหลือ” นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ (LD, ADHD, ASD GIFTED) ในโรงเรียนปกติ 32 คนอ่าน
4 มี.ค. 57
10:28 น.
นางจุลาวัลย์
124. 
ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ JSA-ASEAN ครั้งที่ 4 35 คนอ่าน
28 ก.พ. 57
14:01 น.
นางสาวเบญจวรรณ
125. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่าม Participatory Action Research: (PAR) 34 คนอ่าน
25 ก.พ. 57
15:43 น.
นางสาวเบญจวรรณ
126. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2557 เรื่อง "พัฒนาบริหารศาสตร์ในบริบทอาเซียน" 27 คนอ่าน
25 ก.พ. 57
15:39 น.
นางสาวเบญจวรรณ
127. 
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจ ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ในงานประชุมวิขาการระดับชาติ "ศึกษาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 1 46 คนอ่าน
20 ก.พ. 57
15:20 น.
นางสาวเบญจวรรณ
128. 
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัล "ผู้ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556" 73 คนอ่าน
20 ก.พ. 57
10:57 น.
นางสาววาศิณี
129. 
เชิญร่วมชม เชียร์ และเป็นเกียรติในงานแข่งขันกีฬา "ออทิสติกเกมส์ ครั้งที่ 6" 33 คนอ่าน
18 ก.พ. 57
09:43 น.
อาจารย์ฤกษ์
130. 
ทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา 28 คนอ่าน
13 ก.พ. 57
20:22 น.
นางสาวจรัสศรี
131. 
กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 27 คนอ่าน
13 ก.พ. 57
08:57 น.
นางสาวดรุวรรณ
132. 
จิตสาธารณะยูนิทเอฟ 29 คนอ่าน
13 ก.พ. 57
04:57 น.
อาจารย์นุชนาฎ
133. 
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 21 คนอ่าน
10 ก.พ. 57
16:06 น.
นางสาวเบญจวรรณ
134. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4 20 คนอ่าน
10 ก.พ. 57
16:00 น.
นางสาวเบญจวรรณ
135. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง งานวิจัยทางการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 4 "กลยุทธ์ร่วมสมัยกับงานวิจัยเพื่อเด็กพิเศษ" 15 คนอ่าน
10 ก.พ. 57
15:57 น.
นางสาวเบญจวรรณ
136. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารกิจการสาธารณะครั้งที่ 2 เรื่อง "ชุมชนท้องถิ่น: พลังการปฏิรูปแห่งประเทศไทย" 11 คนอ่าน
10 ก.พ. 57
15:50 น.
นางสาวเบญจวรรณ
137. 
ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านความมั่นคงศึกษา ครั้งที่ 1 12 คนอ่าน
10 ก.พ. 57
15:33 น.
นางสาวเบญจวรรณ
138. 
ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติในการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยและแนวปฏิบัติในการดำเนินการวิจัย ร่วมกับภาคเอกชน 18 คนอ่าน
6 ก.พ. 57
15:26 น.
นางสาวเบญจวรรณ
139. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "การวิจัยเชิงคุณภาพ" และ "การสังเคราะห์งานด้วยเทคนิค Meta Analysis และ Meta Ethnography" 25 คนอ่าน
5 ก.พ. 57
13:36 น.
นางสาวเบญจวรรณ
140. 
ขอเชิญเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 28 คนอ่าน
5 ก.พ. 57
13:36 น.
นางสาวเบญจวรรณ
141. 
ประชาสัมพันธ์ทุนไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 3_57 35 คนอ่าน
29 ม.ค. 57
16:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
142. 
ม.สงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง Education and Leadership in Glocalization: What does "think globally, act locally" me 22 คนอ่าน
29 ม.ค. 57
14:46 น.
นางสาวเบญจวรรณ
143. 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ขอเชิญเช้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 23 คนอ่าน
27 ม.ค. 57
13:05 น.
นางสาวเบญจวรรณ
144. 
ศูนย์วิจัยออทิสติก เปิดรับสมัครนักเรียนระดับอนุบาล 34 คนอ่าน
27 ม.ค. 57
08:16 น.
อาจารย์ฤกษ์
145. 
ภาพ Biking English Camp Unit D (เพิ่มเติม) 25 คนอ่าน
26 ม.ค. 57
00:00 น.
อาจารย์นวลพรรณ
146. 
กิจกรรม Biking English Camp Unit D สาธิตมข. ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 22 คนอ่าน
26 ม.ค. 57
15:24 น.
อาจารย์นวลพรรณ
147. 
ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากรส่งข้อเสนอโครงการด้านการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประวัน เพื่อรับทุนประจำปี 2557 ในโครงการการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไ 19 คนอ่าน
21 ม.ค. 57
13:27 น.
นางสาวเบญจวรรณ
148. 
สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม ม.ธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิในการทำงาน 20 คนอ่าน
21 ม.ค. 57
13:01 น.
นางสาวเบญจวรรณ
149. 
สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม ม.ธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิในการทำงาน 20 คนอ่าน
21 ม.ค. 57
12:50 น.
นางสาวเบญจวรรณ
150. 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏสุราษฏร์ธานี ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัย 18 คนอ่าน
21 ม.ค. 57
08:55 น.
นางสาวเบญจวรรณ
151. 
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก) (มอดินแดง) 26 คนอ่าน
20 ม.ค. 57
12:45 น.
152. 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 66 คนอ่าน
16 ม.ค. 57
13:15 น.
นางสาวดรุวรรณ
153. 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายชื่อนักวิจัยและผลงานวิจัย 45 คนอ่าน
15 ม.ค. 57
14:45 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
154. 
ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา หัวข้อ “How to Publish Research Paper in Journals” 49 คนอ่าน
11 ม.ค. 57
18:19 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
155. 
ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "แนวทางในการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปี 2557 17 คนอ่าน
10 ม.ค. 57
09:22 น.
นางสาวเบญจวรรณ
156. 
กองบริหารงานวิจัย มข. ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสาร พ.ศ. 2556 34 คนอ่าน
9 ม.ค. 57
14:03 น.
นางสาวเบญจวรรณ
157. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการนานาชาติ เรื่อง "Conducting Cross-Cultural, Cross-National Research in International Settings" 32 คนอ่าน
6 ม.ค. 57
13:08 น.
นางสาวเบญจวรรณ
158. 
กองบริหารงานวิจัย มข. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 หัวข้อ "Rethink: social develop 24 คนอ่าน
25 ธ.ค. 56
16:06 น.
นางสาวเบญจวรรณ
159. 
ม.สงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 3 เรื่อง Education and Leadership in Glocalization: What does "think globally, act l 27 คนอ่าน
25 ธ.ค. 56
16:02 น.
นางสาวเบญจวรรณ
160. 
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ประกาศรับสมัครข้อโครงการสนันสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2557 24 คนอ่าน
25 ธ.ค. 56
15:49 น.
นางสาวเบญจวรรณ
161. 
สกว. ประกาศรับสมัครทุนพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ปีงบประมาณ 2557 31 คนอ่าน
20 ธ.ค. 56
15:58 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
162. 
ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษเรื่อง University ranking, rating How to achieve the goal? 29 คนอ่าน
19 ธ.ค. 56
10:08 น.
นางสาวเบญจวรรณ
163. 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 34 คนอ่าน
18 ธ.ค. 56
16:02 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
164. 
ม.บูรพา ขอเชิญร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการนานาขาติด้านการวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ครั้งที่ 5 37 คนอ่าน
18 ธ.ค. 56
10:36 น.
นางสาวเบญจวรรณ
165. 
สำนักวิทยาบริการ มข. ขอเลื่อนการอบรมการใช้ประโยชน์ E-book Elsevier 15 คนอ่าน
18 ธ.ค. 56
10:27 น.
นางสาวเบญจวรรณ
166. 
สำนักวิทยบริการ มข. ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาเข้าร่วมการอบรม เรื่อง "การใช้ประโยชน์ E-Book Elsevier" 25 คนอ่าน
12 ธ.ค. 56
08:48 น.
นางสาวเบญจวรรณ
167. 
สภาวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาเรื่อง "มโนทัศน์ที่คาดเคลื่อนในการวิจัยการศึกษา" 29 คนอ่าน
11 ธ.ค. 56
15:26 น.
นางสาวเบญจวรรณ
168. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด "บูรณาการงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สู่ประชาคมอาเซียน" 15 คนอ่าน
11 ธ.ค. 56
15:17 น.
นางสาวเบญจวรรณ
169. 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและร่วมประชุมในการประชุมวิชาการ การบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 9 "การบริหารจัดการข้ามวัฒนธรรม" 17 คนอ่าน
11 ธ.ค. 56
11:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
170. 
สถาบันภาษาฯ ม.มหิดล ขอเชิญส่งบทคัดย่อทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ ภาษาและวัฒนธรรม 2557 เรื่อง "วัฒนธรรมสมัยนิยม" 14 คนอ่าน
11 ธ.ค. 56
11:09 น.
นางสาวเบญจวรรณ
171. 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิต มข. ศศ 71 คนอ่าน
10 ธ.ค. 56
11:42 น.
อาจารย์มงคล
172. 
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มข. ขอเชิญชวนส่งผลงานแนวทางปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ประกวดในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 18 คนอ่าน
6 ธ.ค. 56
13:15 น.
นางสาวเบญจวรรณ
173. 
ขอเชิญส่งบทความเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2557 18 คนอ่าน
6 ธ.ค. 56
13:10 น.
นางสาวเบญจวรรณ
174. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10 18 คนอ่าน
4 ธ.ค. 56
14:22 น.
นางสาวเบญจวรรณ
175. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ ลงตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 26 คนอ่าน
4 ธ.ค. 56
14:17 น.
นางสาวเบญจวรรณ
176. 
นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา รับรางวัลประกวดบทความ โครงการ บัณฑิตไทยไม่โกง จาก สกอ. 30 คนอ่าน
2 ธ.ค. 56
10:32 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
177. 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานนำเสนอในการสัมมนาทางวิชาการ 24 คนอ่าน
29 พ.ย. 56
16:00 น.
นางสาวเบญจวรรณ
178. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2556: geoinfotech 2013 18 คนอ่าน
29 พ.ย. 56
15:53 น.
นางสาวเบญจวรรณ
179. 
คณะวิทยาการจัดการ มข. ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านการท่องเที่ยว ด้านการบริการและด้านธุรกิจ ประจำปี 2557 17 คนอ่าน
25 พ.ย. 56
11:06 น.
นางสาวเบญจวรรณ
180. 
คณะวิทยาการจัดการ มข. ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านการท่องเที่ยว ด้านการบริการและด้านธุรกิจ ประจำปี 2557 12 คนอ่าน
25 พ.ย. 56
11:02 น.
นางสาวเบญจวรรณ
181. 
กองบริหารงานวิจัย ขอเชิญส่งต้นฉบับบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน 18 คนอ่าน
25 พ.ย. 56
10:57 น.
นางสาวเบญจวรรณ
182. 
ยูนิทเอทัศนศึกษาศูนย์หม่อนไหม 36 คนอ่าน
23 พ.ย. 56
20:31 น.
อาจารย์วุฒิชัย
183. 
กิจกรรมค่ายดูดาวครั้งที่ 18 37 คนอ่าน
21 พ.ย. 56
09:09 น.
อาจารย์วุฒิชัย
184. 
แชมป์คาราเต้-โด 44 คนอ่าน
21 พ.ย. 56
09:08 น.
อาจารย์วุฒิชัย
185. 
สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ขอเชิญเป็นเครือข่ายงานวิจัยนวัตกรรมสังคม และเชิญชวนคัดเลือกส่งผลงานวิจัยวิจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม 33 คนอ่าน
20 พ.ย. 56
14:24 น.
นางสาวเบญจวรรณ
186. 
นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาได้รับรางวัลประกวดบทความ"บัณฑิตไทยไม่โกง" ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 24 คนอ่าน
20 พ.ย. 56
14:22 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
187. 
ขอแสดงความยินดีกับว่าที่คุณหมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 65 คนอ่าน
19 พ.ย. 56
16:42 น.
อาจารย์มงคล
188. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงงานสายวิชาการ 58 คนอ่าน
18 พ.ย. 56
15:46 น.
นายวทัญญู
189. 
รางวัลการประกวดโครงงานนักเรียน ComED Open House ครั้งที่ 1 ... 27 คนอ่าน
15 พ.ย. 56
20:44 น.
อาจารย์วุฒิชัย
190. 
การตรวจประเมินกิจกรรมโครงการโรงเรียนธนาคาร 35 คนอ่าน
15 พ.ย. 56
20:40 น.
อาจารย์วุฒิชัย
191. 
ฑูตญี่ปุ่นเยี่ยมชมโรงเรียนสาธิต ฯ ประถม 34 คนอ่าน
15 พ.ย. 56
20:37 น.
อาจารย์วุฒิชัย
192. 
ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการ 129 คนอ่าน
13 พ.ย. 56
09:19 น.
นางสาวแสงทอง
193. 
นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาสร้างชื่อเสียงให้กับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 44 คนอ่าน
8 พ.ย. 56
11:05 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
194. 
สาธิตประถมศึกษาศาสตร์จัดกิจกรรมวันออมแห่งชาติ 60 คนอ่าน
7 พ.ย. 56
17:24 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรีวรรณ
195. 
คณะฑูตจากญี่ปุ่นเยี่ยมชม ห้องเรียน วมว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 47 คนอ่าน
7 พ.ย. 56
09:41 น.
อาจารย์นนท์
196. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ในระดับนานาชาติโดยผู้เชี่ยวชาญชาวต่าง ประเทศ 50 คนอ่าน
7 พ.ย. 56
08:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
197. 
สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มข. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขอรับจริยธรรมออนไลน์ผ่านระบบ Submission online 20 คนอ่าน
6 พ.ย. 56
11:10 น.
นางสาวเบญจวรรณ
198. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้โลกมีสันติสุข 17 คนอ่าน
5 พ.ย. 56
15:21 น.
นางสาวเบญจวรรณ
199. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง ระบบการยื่นขอทุนวิจัยจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ 22 คนอ่าน
5 พ.ย. 56
15:16 น.
นางสาวเบญจวรรณ
200. 
ขอเชิญเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) 18 คนอ่าน
5 พ.ย. 56
14:59 น.
นางสาวเบญจวรรณ
201. 
ขยายเวลาส่งผลงานวิจัยดีเด่น เนื่องในโอกาสมข. ครบรอบ 50 ปี 29 คนอ่าน
2 พ.ย. 56
14:22 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
202. 
ขอเชิญส่งบทความต้นฉบับเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการคุณธรรมความดี 37 คนอ่าน
29 ต.ค. 56
13:44 น.
นางสาวเบญจวรรณ
203. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฎสุราษฏ์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9 35 คนอ่าน
24 ต.ค. 56
15:14 น.
นางสาวเบญจวรรณ
204. 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 32 คนอ่าน
24 ต.ค. 56
15:12 น.
นางสาวเบญจวรรณ
205. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการ "สกว.พบประชาคมวิจัย ร่วมก้าวไปสู่ทศวรรษที่ 3" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 38 คนอ่าน
24 ต.ค. 56
09:54 น.
นางสาวเบญจวรรณ
206. 
จดหมายข่าวชมรมผู้เกษียณฯ เดือนตุลาคม 2556 61 คนอ่าน
24 ต.ค. 56
09:56 น.
นางสาววาศิณี
207. 
ประชาสัมพันธ์การใช้ไฟฟ้าประจำปีงบประมาณ 2556 33 คนอ่าน
22 ต.ค. 56
15:59 น.
นางอรวรรณ
208. 
ขอความร่วมมือประเมินแบบสอถาม สภาพแวดล้อมการจัดการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์ 24 คนอ่าน
22 ต.ค. 56
09:28 น.
นางสาววารุณี
209. 
หลักเกณฑ์และวิธีการปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของบุคลากร 78 คนอ่าน
17 ต.ค. 56
09:16 น.
นางสาวดรุวรรณ
210. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยโดยใช้โปรแกรม LISREL ในการวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับคณาจารย์ ระดับบัณฑิตศึกษา 39 คนอ่าน
16 ต.ค. 56
13:53 น.
นางสาวเบญจวรรณ
211. 
ขอเชิญประชุมสัมมนาวิชาการการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้ง 2 49 คนอ่าน
9 ต.ค. 56
16:21 น.
นางสาวเบญจวรรณ
212. 
ขอเชิญเข้าร่วมประสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง "Doing Research in Applied Linguistics 2 และ ILA" 43 คนอ่าน
9 ต.ค. 56
15:59 น.
นางสาวเบญจวรรณ
213. 
ขอความร่วมมือประเมินโรงอาหารคณะศึกษาศาสตร์ (มุมซ้ายล่าง e-office) 55 คนอ่าน
7 ต.ค. 56
20:05 น.
นางสาวจรัสศรี
214. 
แสดงความยินดีกับบ้านใหม่ของแม่บ้านนางนงคราญ สุขยอด 112 คนอ่าน
4 ต.ค. 56
09:43 น.
นางสาวจรัสศรี
215. 
คณะวิทยาการจัดการ มข.ขอเชิญเช้าร่วมสัมมนา โครงการนักวิจัยพบผู้เชี่ยวชาญ ครั้งที่ 2 45 คนอ่าน
26 ก.ย. 56
08:57 น.
นางสาวเบญจวรรณ
216. 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญเสนอผลงานวิชาและร่วมประชุมวิชาการ ครั่้งที่ 9 "การบริหารจัดการข้ามวัฒนธรรม" 33 คนอ่าน
24 ก.ย. 56
10:58 น.
นางสาวเบญจวรรณ
217. 
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Applied Science, Technology and Management 2014 (ASTeM 2014) 45 คนอ่าน
24 ก.ย. 56
10:54 น.
นางสาวเบญจวรรณ
218. 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิชาการร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ "International Conference of Business and Ind 36 คนอ่าน
24 ก.ย. 56
10:52 น.
นางสาวเบญจวรรณ
219. 
ฝ่ายวิจัย มข. ประชาสัมพันธ์การให้ทุนไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศงวดที่ 1/2557 44 คนอ่าน
24 ก.ย. 56
10:47 น.
นางสาวเบญจวรรณ
220. 
แจ้งการขอยกเลิกการไม่จ่ายกระเเสไฟฟ้าเป็นการชั้วคราว ในวันที่ 21 กันยายน 2556 ณ บริเวณคณะศึกษาศาสตร์ 42 คนอ่าน
22 ก.ย. 56
11:55 น.
นางสาววารุณี
221. 
เรียนผู้รับผิดชอบประกาศเรื่อง งดจ่ายกระแสไฟฟ้าวันที่ 21 กันยา 127 คนอ่าน
21 ก.ย. 56
13:56 น.
รองศาสตราจารย์ลัดดา
222. 
ขออภัยโทรสารคณะ หมายเลจ 0-4334-3454 ขัดข้อง ขอใช้หมายเลข 0-4320-2853แทน 48 คนอ่าน
19 ก.ย. 56
16:35 น.
นางสาววารุณี
223. 
แจ้งการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงสูง ณ บริเวณคณะศึกษาศาสตร์ 68 คนอ่าน
19 ก.ย. 56
16:33 น.
นางสาววารุณี
224. 
เชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับ ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง เกี่ยวกับการดูแลให้ความช่วยเหลือเด็กที่พัฒนาการล่าช้า 61 คนอ่าน
19 ก.ย. 56
09:45 น.
อาจารย์ฤกษ์
225. 
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2556 เรื่อง "Moving towards the center of excellence in ASEAN 49 คนอ่าน
18 ก.ย. 56
15:21 น.
นางสาวเบญจวรรณ
226. 
ม. เกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการนานาชาติ The 4th ERT Symposium 46 คนอ่าน
18 ก.ย. 56
15:19 น.
นางสาวเบญจวรรณ
227. 
เชิญร่วมงานทอดผ้าป่าสาธิตสามัคคี วันที่ 20 กันยายน 2556 ณ โรงอาหารสาธิตฯ(มอดินแดง) 34 คนอ่าน
17 ก.ย. 56
11:15 น.
อาจารย์นภาพรรณ
228. 
สาธิตฯมอดนแดง (ประถม ) ทอดกฐินประจำปี ๒๕๕๖ 53 คนอ่าน
11 ก.ย. 56
13:54 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตรี
229. 
คณะพยาบาลศาสตร์ มข. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งบทคัดย่อเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ 44 คนอ่าน
10 ก.ย. 56
15:34 น.
นางสาวเบญจวรรณ
230. 
Open Class สาธิตประถม ศศ. 4 ก.ย. 2556 112 คนอ่าน
9 ก.ย. 56
16:51 น.
อาจารย์ขนิษฐา
231. 
คณะวิทยาการจัดการ มข. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้เครื่องมือวิจัย "Mixed Method" 58 คนอ่าน
9 ก.ย. 56
14:06 น.
นางสาวเบญจวรรณ
232. 
ขอเรียนเชิญแสดงนิทรรศการในงาน EDUCA 2013 งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 6 56 คนอ่าน
9 ก.ย. 56
13:59 น.
นางสาวเบญจวรรณ
233. 
ฝ่ายวิชาการ สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2557 68 คนอ่าน
4 ก.ย. 56
11:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
234. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตฯ ทุกท่านฟังบรรบายหัวข้อ“How to write a manuscript?: Aspects and at 78 คนอ่าน
4 ก.ย. 56
09:09 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
235. 
สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มข. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ "ข้อพึงระวังสำหรับอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษากับคดีทางปกครอง" 38 คนอ่าน
3 ก.ย. 56
16:25 น.
นางสาวเบญจวรรณ
236. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557 59 คนอ่าน
3 ก.ย. 56
16:20 น.
นางสาวเบญจวรรณ
237. 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย: แจ้งผลการให้ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 15 29 คนอ่าน
3 ก.ย. 56
16:10 น.
นางสาวเบญจวรรณ
238. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงรายละเอียดข้อกำหนดและการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557 33 คนอ่าน
3 ก.ย. 56
16:05 น.
นางสาวเบญจวรรณ
239. 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 57 คนอ่าน
2 ก.ย. 56
08:34 น.
นางสาวดรุวรรณ
240. 
ประกาศหลักเกณฑ์การขอและพิจารณาทุนวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป (1016_55) 31 คนอ่าน
31 ส.ค. 56
16:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
241. 
วช. ขอเชิญนำผลงานประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการและเข้าร่วมประกวดผลงานในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2557 27 คนอ่าน
30 ส.ค. 56
14:00 น.
นางสาวเบญจวรรณ
242. 
คณะวิทยาการจัดการ มข. ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านการท่องเที่่ยว ด้านการบริหารอละด้านธุรกิจ ประจำปี 2557 22 คนอ่าน
30 ส.ค. 56
13:51 น.
นางสาวเบญจวรรณ
243. 
จดหมายข่าว รร.สาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก) ปีที่1 ฉบับที่2 38 คนอ่าน
30 ส.ค. 56
10:44 น.
อาจารย์ฤกษ์
244. 
ข่าวชมรมผู้เกษียณ ศศ.มข. เดือนกันยายน 2556 35 คนอ่าน
29 ส.ค. 56
14:22 น.
นางสาววาศิณี
245. 
"งานคืนสู่เหย้าชาวศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2556" 43 คนอ่าน
28 ส.ค. 56
21:25 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
246. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการชี้แจงและเตรียมความพร้อมการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจาก สกว. ประจำปีงบประมาณ 2557 49 คนอ่าน
28 ส.ค. 56
09:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
247. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมฟังการชี้แจงและเตรียมความพร้อมการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยจาก มข. ปีงบประมาณ 2558 (ทุนอุดหนุนทั่วไป) 33 คนอ่าน
28 ส.ค. 56
09:20 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
248. 
สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มข. ขอเชิญส่งงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ ICQA 2013 26 คนอ่าน
27 ส.ค. 56
14:25 น.
นางสาวเบญจวรรณ
249. 
The 26th Ars Longa Vita Brevis 25 คนอ่าน
27 ส.ค. 56
12:11 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
250. 
ขอเชิญประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมนานาชาติ เรื่อง "Conducting Cross-Cultural, Cross-National Research in International Settings" 28 คนอ่าน
26 ส.ค. 56
16:17 น.
นางสาวเบญจวรรณ
251. 
ไฟล์ภาพ PD 35 คนอ่าน
26 ส.ค. 56
13:24 น.
นายวทัญญู
252. 
ขอเชิญส่งงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ ICQA 2013 35 คนอ่าน
26 ส.ค. 56
11:24 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
253. 
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ฯ ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจวัย ประจำปี 25 19 คนอ่าน
26 ส.ค. 56
11:10 น.
นางสาวเบญจวรรณ
254. 
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 6/2556 29 คนอ่าน
26 ส.ค. 56
11:06 น.
นางสาวเบญจวรรณ
255. 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 52 24 คนอ่าน
26 ส.ค. 56
10:58 น.
นางสาวเบญจวรรณ
256. 
ภาพกิจกรรม English Camp for A-C ASEAN (เพิ่มเติม) 41 คนอ่าน
26 ส.ค. 56
09:45 น.
อาจารย์นวลพรรณ
257. 
สาธิตประถม (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรม English Camp for A-C ASEAN วันที่ 24 สิงหาคม 56 39 คนอ่าน
26 ส.ค. 56
09:37 น.
อาจารย์นวลพรรณ
258. 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย สกว. 2557 33 คนอ่าน
23 ส.ค. 56
20:43 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
259. 
คณะวิทยาการจัดการ มข. ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน ครั้งที่ 7 30 คนอ่าน
19 ส.ค. 56
15:23 น.
นางสาวเบญจวรรณ
260. 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการสำหรับทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557 34 คนอ่าน
19 ส.ค. 56
15:21 น.
นางสาวเบญจวรรณ
261. 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ศิลปากร ขอเชิญส่งผลงานสร้างสรรค์เข้าประกวดเพื่อรับรางวัล "นริศรานุวัดติวงศ์" 25 คนอ่าน
19 ส.ค. 56
10:14 น.
นางสาวเบญจวรรณ
262. 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ KKU-IENC 2014 35 คนอ่าน
16 ส.ค. 56
11:07 น.
นางสาวเบญจวรรณ
263. 
ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการเพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2556 35 คนอ่าน
16 ส.ค. 56
11:04 น.
นางสาวเบญจวรรณ
264. 
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และเครือข่ายนวัตกรรมอุดมศึกษา ประจำปี 2556 (ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 30 คนอ่าน
9 ส.ค. 56
16:14 น.
นางสาวเบญจวรรณ
265. 
ขอเรียนเชิญร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ - วิจัยและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ และนานาชาติ 45 คนอ่าน
9 ส.ค. 56
16:08 น.
นางสาวเบญจวรรณ
266. 
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมมุ่งเป้า (ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา อ้อย และ ปาล์มน้ำมัน) ประจำปี 2556 27 คนอ่าน
9 ส.ค. 56
16:05 น.
นางสาวเบญจวรรณ
267. 
ขอเรียนเชิญสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การฝึกเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ" & "การวิจัยเชิงคุณภาพ" 43 คนอ่าน
9 ส.ค. 56
11:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
268. 
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมในความสามารถของนักเรียน สาธิต มข. ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 38 คนอ่าน
8 ส.ค. 56
16:01 น.
อาจารย์มงคล
269. 
ผลการแข่งขัน Science Show ของนักเรียน สาธิต มข. ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 25 คนอ่าน
8 ส.ค. 56
15:53 น.
อาจารย์มงคล
270. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ SiPA Young Talent 2013 28 คนอ่าน
6 ส.ค. 56
14:28 น.
นางสาวเบญจวรรณ
271. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประชุม/สัมมนางานมหกรรมงานวิจัยแห่งขาติ 2556 (Thailand Research Expo 2013) 53 คนอ่าน
6 ส.ค. 56
14:20 น.
นางสาวเบญจวรรณ
272. 
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ ม.ธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนเขียนบทความและส่งบทความเข้าร่วมประกวด 49 คนอ่าน
6 ส.ค. 56
14:19 น.
นางสาวเบญจวรรณ
273. 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ทุนอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558 86 คนอ่าน
2 ส.ค. 56
09:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
274. 
ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556" (Thailand Research Expo 2012) 35 คนอ่าน
31 ก.ค. 56
13:35 น.
นางสาวเบญจวรรณ
275. 
ขอเชิญประชุม/สัมมนา ในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556" 36 คนอ่าน
24 ก.ค. 56
14:53 น.
นางสาวเบญจวรรณ
276. 
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2014 (Learning Innovation on Science and Technol 34 คนอ่าน
24 ก.ค. 56
14:51 น.
นางสาวเบญจวรรณ
277. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2556 28 คนอ่าน
24 ก.ค. 56
14:46 น.
นางสาวเบญจวรรณ
278. 
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมนานาชาติ 50 คนอ่าน
24 ก.ค. 56
14:42 น.
นางสาวเบญจวรรณ
279. 
คณะกรรมการสมาคมญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ขยายเวลารับสมัครนำเสนอบทความประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 7 44 คนอ่าน
24 ก.ค. 56
14:41 น.
นางสาวเบญจวรรณ
280. 
ฝ่ายวิจัยฯ มข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเภษ (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสุนนการวิจัย ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3 20 คนอ่าน
24 ก.ค. 56
14:38 น.
นางสาวเบญจวรรณ
281. 
จดหมายข่าวชมรมผู้เกษียณ ศศ.มข เดือนกรกฎาคม 2556 43 คนอ่าน
24 ก.ค. 56
14:28 น.
นางสาววาศิณี
282. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "นานาทัศนะปัญหาภาษาไทย" 83 คนอ่าน
18 ก.ค. 56
13:48 น.
นางสาวเบญจวรรณ
283. 
ภาพ English Camp (3) 71 คนอ่าน
18 ก.ค. 56
07:37 น.
อาจารย์นวลพรรณ
284. 
ภาพกิจกรรม English Camp (2) 60 คนอ่าน
18 ก.ค. 56
07:36 น.
อาจารย์นวลพรรณ
285. 
สาธิตประถม (ศึกษาศาสตร์) จัด English Camp ณ บ้านสวนชมดาวรีสอร์ท 66 คนอ่าน
18 ก.ค. 56
07:34 น.
อาจารย์นวลพรรณ
286. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9 33 คนอ่าน
16 ก.ค. 56
15:29 น.
นางสาวเบญจวรรณ
287. 
ปริญญาเอกบริหารการศึกษาจัด Workshop KKU&WSU 45 คนอ่าน
15 ก.ค. 56
14:09 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
288. 
ฝ่ายวิจัยฯ มข. เปิดรับทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 6/2556 66 คนอ่าน
10 ก.ค. 56
14:32 น.
นางสาวเบญจวรรณ
289. 
ด่วนที่สุด! ขอให้คณาจารย์ที่ประสงค์ขอรับทุนเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติฯ งวดที่ 6/2556 ส่งแบบคำขอฯ ที่ฝ่ายวิจัย ชั้น 2 69 คนอ่าน
10 ก.ค. 56
13:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
290. 
Business Applications co., Ltd. นำเสนอ IBM Predictive Analytics Solutions เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลภายในและการเรียนการสอนของสถานศึกษา 35 คนอ่าน
5 ก.ค. 56
14:35 น.
นางสาวเบญจวรรณ
291. 
ฝ่ายวิจัยฯ มข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการบ่มเพาะนักวิจัยเพื่อให้สร้างผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ประจำปี 2556 67 คนอ่าน
5 ก.ค. 56
12:59 น.
นางสาวเบญจวรรณ
292. 
กองบริหารงานวิจัย เปิดรับเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ทุนแบบมุ่งเป้า) 66 คนอ่าน
5 ก.ค. 56
12:59 น.
นางสาวเบญจวรรณ
293. 
งานศพคุณแม่มาลี ยลปราโมทย์ 95 คนอ่าน
4 ก.ค. 56
09:14 น.
294. 
ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอาวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2556 : geoinfotech 2013 41 คนอ่าน
3 ก.ค. 56
14:33 น.
นางสาวเบญจวรรณ
295. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556" (Thailand Research Expo 2013) 31 คนอ่าน
3 ก.ค. 56
14:30 น.
นางสาวเบญจวรรณ
296. 
สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลาการเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 28 คนอ่าน
3 ก.ค. 56
14:23 น.
นางสาวเบญจวรรณ
297. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง "การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัย" และ โครงการ "การประชุมทางวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติ : การวิจัยเพื่อพัฒษน 41 คนอ่าน
3 ก.ค. 56
14:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
298. 
ขอบคุณที่ไว้วางใจ 90 คนอ่าน
29 มิ.ย. 56
21:25 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญชา
299. 
ประชาสัมพันธ์ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการพัฒนาสมุนไพรของประเทศไทย พ.ศ. 2556-2559 34 คนอ่าน
27 มิ.ย. 56
14:40 น.
นางสาวเบญจวรรณ
300. 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเรื่อง "การวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงสร้างด้วยโปรแกรม LISREL (Structural Equation Modeling with LISREL) 43 คนอ่าน
24 มิ.ย. 56
13:39 น.
นางสาวเบญจวรรณ
301. 
การบรรเทาความเดือดร้อนให้กับบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ที่ได้รับความทุกข์จากอัคคคีภัยในวันที่ 15 เมษายน 2556 40 คนอ่าน
22 มิ.ย. 56
19:38 น.
นางสาววารุณี
302. 
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 27 คนอ่าน
19 มิ.ย. 56
14:32 น.
นางสาวเบญจวรรณ
303. 
ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในประชุมสัมมนากรณีศึกษา ระดับนานาชาติ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2556 28 คนอ่าน
19 มิ.ย. 56
14:31 น.
นางสาวเบญจวรรณ
304. 
ขอเชิญส่ง 32 คนอ่าน
19 มิ.ย. 56
14:27 น.
นางสาวเบญจวรรณ
305. 
ขอเชิญส่งผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมประกวดในโครงการ "รางวัลนักคิดค้นประดิษฐ์รุ่นใหม่" ในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2557 27 คนอ่าน
19 มิ.ย. 56
14:27 น.
นางสาวเบญจวรรณ
306. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการทางการศึกษาเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ เรื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนร 28 คนอ่าน
19 มิ.ย. 56
14:17 น.
นางสาวเบญจวรรณ
307. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจำปี 2556 27 คนอ่าน
19 มิ.ย. 56
14:15 น.
นางสาวเบญจวรรณ
308. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Cluster analysis and Latent class Analysis" 38 คนอ่าน
19 มิ.ย. 56
14:10 น.
นางสาวเบญจวรรณ
309. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาติ "ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7: บรูณาการศาสตร์และศิลป์" 35 คนอ่าน
19 มิ.ย. 56
10:49 น.
นางสาวเบญจวรรณ
310. 
เปลี่ยนแปลงการแจ้งยอดเงินเดือนประจำเดือนผ่านระบบคลังบริการแทนใบPaySlip 65 คนอ่าน
18 มิ.ย. 56
19:53 น.
นางสาวจรัสศรี
311. 
ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัย และร่วมฟังปาฐกถา เรื่อง "สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า: ต้นธารการศึกษาสตรีไทย" 23 คนอ่าน
18 มิ.ย. 56
14:51 น.
นางสาวเบญจวรรณ
312. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 31 คนอ่าน
18 มิ.ย. 56
14:49 น.
นางสาวเบญจวรรณ
313. 
ใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ 37 คนอ่าน
14 มิ.ย. 56
11:07 น.
นางสาวแสงทอง
314. 
จดหมายข่าวชมรมผู้เกษียณ ศศ.มข เดือนมิถุนายน 2556 100 คนอ่าน
12 มิ.ย. 56
14:54 น.
นางสาววาศิณี
315. 
26 คนอ่าน
11 มิ.ย. 56
00:00 น.
อาจารย์นภาพรรณ
316. 
ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 121 คนอ่าน
11 มิ.ย. 56
10:30 น.
นางสาวแสงทอง
317. 
นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาเข้ารอบสุดท้ายแข่งขันแฟนพันธุ์แท้ 87 คนอ่าน
8 มิ.ย. 56
10:03 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
318. 
สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์ 63 คนอ่าน
5 มิ.ย. 56
15:21 น.
นางสาวแสงทอง
319. 
ศิษย์เก่าสาขาวิชาสังคมศึกษาเข้ารับพระราชทานรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 69 คนอ่าน
5 มิ.ย. 56
11:02 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
320. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชการภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 40 คนอ่าน
3 มิ.ย. 56
15:21 น.
นางสาวเบญจวรรณ
321. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษาครั้งที่ 3 เรื่อง "อุตสาหกรรมกีฬา: โอกาสทองสำหรับเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษา" 54 คนอ่าน
3 มิ.ย. 56
15:21 น.
นางสาวเบญจวรรณ
322. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์ "การสมัครทุนโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) 35 คนอ่าน
3 มิ.ย. 56
15:11 น.
นางสาวเบญจวรรณ
323. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านที่มี Manuscript ฉบับภาษาอังกฤษ เข้ารับคำปรึกษาฟรี 212 คนอ่าน
31 พ.ค. 56
18:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
324. 
ขอเชิญชวนบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทืยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2556 221 คนอ่าน
29 พ.ค. 56
17:06 น.
นางสาวเบญจวรรณ
325. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ทุน The JSPS RONPAKU (Dissertation Ph.D.) Program ประจำปี 2557 (JRY 2014) 211 คนอ่าน
29 พ.ค. 56
16:18 น.
นางสาวเบญจวรรณ
326. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการวิจัยเชิงปริมาณแบบสหจิตวิทยาการสำหรับบุคคลทั่วไป ประจำปี 2557 226 คนอ่าน
28 พ.ค. 56
09:29 น.
นางสาวเบญจวรรณ
327. 
ขยายเวลาเปิดรับบทความทางวิชาการและภาคโปสเตอร์ในการมาสัมมนาทางวิชาการระหว่างไทย - อินเดีย ครั้งที่ 7 215 คนอ่าน
27 พ.ค. 56
15:50 น.
นางสาวเบญจวรรณ
328. 
ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการบัณฑิตศึกษานานาชาติ ครั้ง 10 207 คนอ่าน
27 พ.ค. 56
15:32 น.
นางสาวเบญจวรรณ
329. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม และนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 210 คนอ่าน
27 พ.ค. 56
15:29 น.
นางสาวเบญจวรรณ
330. 
ขอเชิญคณาจารย์เข้ารับการอบรมโครงการเก็บเบี้ย หัวข้อ “แนวทางการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความหรือผลงานวิจัย” 211 คนอ่าน
26 พ.ค. 56
22:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
331. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น เรื่อง 205 คนอ่าน
26 พ.ค. 56
21:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
332. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 209 คนอ่าน
23 พ.ค. 56
17:22 น.
นางสาวเบญจวรรณ
333. 
ฝ่ายวิจัย มข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2556 207 คนอ่าน
23 พ.ค. 56
17:18 น.
นางสาวเบญจวรรณ
334. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ม.ศิลปากร 214 คนอ่าน
21 พ.ค. 56
13:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
335. 
ขอความอนุเคราะห์เอกสารงานวิจัยในรูปสื่อดิจิทัล 197 คนอ่าน
21 พ.ค. 56
13:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
336. 
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 5_2556 219 คนอ่าน
21 พ.ค. 56
12:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
337. 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มข. ประจำปี 2557 225 คนอ่าน
21 พ.ค. 56
12:46 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
338. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิจัย EUDCA 2013 Teacher Professional Development Strong Performers and Successful Reformers 205 คนอ่าน
20 พ.ค. 56
16:52 น.
นางสาวเบญจวรรณ
339. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษาครั้งที่ 3 223 คนอ่าน
20 พ.ค. 56
12:06 น.
นางสาวเบญจวรรณ
340. 
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วม กิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับกลุ่มวิชา/สำนักงานคณบดี ประจำปีการศึกษา 2555 218 คนอ่าน
20 พ.ค. 56
09:48 น.
นางสาวนิรชรา
341. 
ประกาศย้ายห้องอบรม 229 คนอ่าน
16 พ.ค. 56
18:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
342. 
ขอเชิญสมัครเข้าอบรม "แนวทางการนำผลงานวิจัยหรือ งานสร้างสรรค์สู่การจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์" 235 คนอ่าน
16 พ.ค. 56
10:42 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
343. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมฯ "การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วย โปรแกรม Atlas ti" 252 คนอ่าน
10 พ.ค. 56
15:07 น.
นางสาวเบญจวรรณ
344. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง คลังข้อมุลงานวิจัยไทย (Thai National Research Repository: TNRR) 216 คนอ่าน
9 พ.ค. 56
16:38 น.
นางสาวเบญจวรรณ
345. 
รายชื่อวารสารผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (ณ 30เมย56) 212 คนอ่าน
9 พ.ค. 56
15:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
346. 
ขอเชิญสมัครเข้าอบรม "โครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติให้กับนักวิจัย" (เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน) 213 คนอ่าน
8 พ.ค. 56
19:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
347. 
ประกาศรับสมัครคณาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติ 206 คนอ่าน
8 พ.ค. 56
19:11 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
348. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 201 คนอ่าน
8 พ.ค. 56
16:07 น.
นางสาวเบญจวรรณ
349. 
ขอเชิญสรรหาผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อนำเสนอและประกวดผลงานวิจัยดีเด่น 212 คนอ่าน
1 พ.ค. 56
12:40 น.
นางสาวเบญจวรรณ
350. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ 212 คนอ่าน
22 เม.ย. 56
16:12 น.
นางสาววรรณศรี
351. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งผลงานการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน "มหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2556" 213 คนอ่าน
22 เม.ย. 56
14:50 น.
นางสาวเบญจวรรณ
352. 
สมาคมเพศวิถีศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมระดับชาติ "เพศวิถีศึกษา ครั้งที่ 4 เรื่อง สาธารณะ รัฐ เซ็กส์ (Public States Sexuality) 208 คนอ่าน
19 เม.ย. 56
16:38 น.
นางสาวเบญจวรรณ
353. 
ผลการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 สาขาชีววิทยา 229 คนอ่าน
17 เม.ย. 56
16:54 น.
อาจารย์มงคล
354. 
สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมทางวิชาการประจำปี พ.ศ. 2556 211 คนอ่าน
17 เม.ย. 56
15:41 น.
นางสาวเบญจวรรณ
355. 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 208 คนอ่าน
17 เม.ย. 56
15:30 น.
นางสาวเบญจวรรณ
356. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปี 2556 207 คนอ่าน
17 เม.ย. 56
15:24 น.
นางสาวเบญจวรรณ
357. 
ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2556 200 คนอ่าน
17 เม.ย. 56
15:19 น.
นางสาวเบญจวรรณ
358. 
โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ 214 คนอ่าน
17 เม.ย. 56
14:58 น.
อาจารย์มงคล
359. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 230 คนอ่าน
28 มี.ค. 56
14:04 น.
นางสาวเบญจวรรณ
360. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 "ประชากรและสังคม 2556" 205 คนอ่าน
27 มี.ค. 56
17:02 น.
นางสาวเบญจวรรณ
361. 
....ประกาศผลสอบ O-NET2556 ป.6 และ ม.3 วันที่ 15 มี.ค.56 .... 228 คนอ่าน
25 มี.ค. 56
20:08 น.
อาจารย์รัชพล
362. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนบทความวิชาการให้มีคุณค่าและน่าอ่าน" 220 คนอ่าน
25 มี.ค. 56
16:09 น.
นางสาวเบญจวรรณ
363. 
ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการบ่มเพาะนักวิจัยเพื่อให้สร้างผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ประจำปี 2556 202 คนอ่าน
25 มี.ค. 56
11:54 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
364. 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2556 200 คนอ่าน
21 มี.ค. 56
11:15 น.
นางสาวเบญจวรรณ
365. 
สำนักงานสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม ขอเชิญส่งข้อเสนอดครงการติดตามสนับสนุน พัฒนาศักยภาพภาคี และประเมินผล 206 คนอ่าน
21 มี.ค. 56
11:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
366. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ "การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วยโปรแกรม AMOS" 222 คนอ่าน
20 มี.ค. 56
09:01 น.
นางสาวเบญจวรรณ
367. 
ภาพ Singapore English Summer Camp ครั้งที่ 3 เพิ่มเติม 207 คนอ่าน
18 มี.ค. 56
16:05 น.
อาจารย์นวลพรรณ
368. 
สาธิตประถม (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรม Singapore English Summer Camp ครั้งที่ 3 201 คนอ่าน
18 มี.ค. 56
16:05 น.
อาจารย์นวลพรรณ
369. 
ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 7 205 คนอ่าน
18 มี.ค. 56
11:04 น.
อาจารย์ฤกษ์
370. 
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญส่งบทความลงวารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ECT Journal) 211 คนอ่าน
15 มี.ค. 56
11:37 น.
นางสาวเบญจวรรณ
371. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st Nong Khai campus International Conference 2013 "Building up of the research based Knowledge for Sustainabl 211 คนอ่าน
15 มี.ค. 56
11:35 น.
นางสาวเบญจวรรณ
372. 
สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการครั้งที่ 5 ประจำปี 2556 201 คนอ่าน
15 มี.ค. 56
11:26 น.
นางสาวเบญจวรรณ
373. 
สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ประชาสัมพันธ์การให้ทุนสนับสนุนการผลิตตำรา ประจำปี 2556 203 คนอ่าน
12 มี.ค. 56
14:07 น.
นางสาวเบญจวรรณ
374. 
Scientific American Magazine เชิญชวนส่งบทความลงตีพิมพ์ในรายงานฉบับพิเศษเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของการอุดมศึกษาไทย 202 คนอ่าน
8 มี.ค. 56
17:18 น.
นางสาวเบญจวรรณ
375. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน "มหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค" (Regional Research Expo) ครั้งที่ 1 203 คนอ่าน
8 มี.ค. 56
17:16 น.
นางสาวเบญจวรรณ
376. 
ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันและการอบรมในดครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์การพัฒนาเครื่องบินบังคับวิทยุแบบปีกหมุน ประจำปี 2556 204 คนอ่าน
8 มี.ค. 56
17:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
377. 
ประชาสัมพันธ์ทุนการให้ทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 4/2556 197 คนอ่าน
8 มี.ค. 56
17:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
378. 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คกป.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2556 212 คนอ่าน
8 มี.ค. 56
17:09 น.
นางสาวเบญจวรรณ
379. 
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษย์ศาสตร์-สังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2557 218 คนอ่าน
8 มี.ค. 56
17:07 น.
นางสาวเบญจวรรณ
380. 
กิจกรรมสานสัมพันธ์กลุ่มวิชา 1 ประจำปี 2556 220 คนอ่าน
6 มี.ค. 56
12:27 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
381. 
ประกาศผลอนุมัติทุนนำเสนองานต่างประเทศ มข. งวดที่ 3_2556 227 คนอ่าน
4 มี.ค. 56
13:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
382. 
ก.พ.อ. ปรับหลักเกณฑ์ ผศ. ให้มีตำแหน่งมากขึ้น พร้อมยกเลิก 3 องค์ประกอบเสริมคุณภาพ เพราะมากเกินไป 205 คนอ่าน
28 ก.พ. 56
09:21 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา
383. 
>>เชิญชมงานนิทรรศการศิลปะเด็กที่สาธิตประถมศึกษาศาสตร์ 20-28 กพ.56<< 244 คนอ่าน
21 ก.พ. 56
08:26 น.
อาจารย์รัชพล
384. 
สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรของสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย 241 คนอ่าน
19 ก.พ. 56
15:32 น.
นางสาวเบญจวรรณ
385. 
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ม. บูรพา ขอเชิญส่งบทความและเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ (ICPM) ครั้งที่ 2 195 คนอ่าน
19 ก.พ. 56
15:29 น.
นางสาวเบญจวรรณ
386. 
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2556 259 คนอ่าน
19 ก.พ. 56
15:22 น.
นางสาวเบญจวรรณ
387. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน หัวข้อ "ชุมชนท้องถิ่น ฐานรากการพัฒนาประชาคมอาเซียน" 224 คนอ่าน
19 ก.พ. 56
14:08 น.
นางสาวเบญจวรรณ
388. 
การสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 16 ประเภทร่วมให้ทุน คปก. ระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาลัยขอนแก่น 264 คนอ่าน
19 ก.พ. 56
14:07 น.
นางสาวเบญจวรรณ
389. 
ประกาศรับสมัครนักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อในระดับ ม. 4 ประจำปีการศึกษา 2556 243 คนอ่าน
15 ก.พ. 56
18:08 น.
นางสาววิมลรัตน์
390. 
คณะการบัญชีและการจัดการ ม.มหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนานานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัยในงาน IABE 2013 205 คนอ่าน
13 ก.พ. 56
13:34 น.
นางสาวเบญจวรรณ
391. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งขาติ ขอเชิญเสนอรายงานการวิจัย (ระดับปริญญาโท-เอก) เพื่อขอรับรางวัลผลงานด้านวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2556 248 คนอ่าน
12 ก.พ. 56
14:11 น.
นางสาวเบญจวรรณ
392. 
ขอเชิญเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยโครงการมหาวิทยาลียวิจัยแห่งชาติคลัสเตอร์สุขภาพฯ (SHeP-GMS) ครั้งที่ 2 243 คนอ่าน
12 ก.พ. 56
14:08 น.
นางสาวเบญจวรรณ
393. 
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริหารจัดการสาธารณะของประเทศไทย 260 คนอ่าน
8 ก.พ. 56
11:52 น.
นางสาวเบญจวรรณ
394. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาส่งบทความวิชาการ และเข้าร่วมประชุม ICET2013 262 คนอ่าน
8 ก.พ. 56
11:47 น.
นางสาวเบญจวรรณ
395. 
รับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 16 ประเภทร่วมให้ทุน คปก. ระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 240 คนอ่าน
7 ก.พ. 56
17:00 น.
นางสาวเบญจวรรณ
396. 
ศูนย์บริการวิชาการ มข. ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ 197 คนอ่าน
7 ก.พ. 56
16:47 น.
นางสาวเบญจวรรณ
397. 
กองบริหารงานวิจัย ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงวารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2556 241 คนอ่าน
7 ก.พ. 56
16:44 น.
นางสาวเบญจวรรณ
398. 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ประจำปี 2556 214 คนอ่าน
7 ก.พ. 56
16:29 น.
นางสาวเบญจวรรณ
399. 
>>>ปฏิทินโรงเรียนสาธิตประถมศึกษาศาสตร์ 2กพ.-27พค.56<<< 254 คนอ่าน
5 ก.พ. 56
15:27 น.
อาจารย์รัชพล
400. 
แจ้งอาจารย์ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ขอส่งแบบสังเกตพฤติการสอน (นิเทศภายในค่ะ) 234 คนอ่าน
1 ก.พ. 56
15:51 น.
นางสาววรรณศรี
401. 
ขอแจ้งอาจารย์ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ทุกท่าน 205 คนอ่าน
1 ก.พ. 56
15:27 น.
นางสาววรรณศรี
402. 
ขอแจ้งอาจารย์ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ทุกท่าน 206 คนอ่าน
1 ก.พ. 56
15:23 น.
นางสาววรรณศรี
403. 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 11 249 คนอ่าน
1 ก.พ. 56
14:18 น.
นางสาวเบญจวรรณ
404. 
สถาบันภาษา ม.ธรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "Research, Renovation and Reinforcement: Enhancing Quality in Language Educati 203 คนอ่าน
30 ม.ค. 56
16:49 น.
นางสาวเบญจวรรณ
405. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2557 235 คนอ่าน
30 ม.ค. 56
16:45 น.
นางสาวเบญจวรรณ
406. 
บอแจ้งเพื่อทราบในการส่งPD ของอาจารย์ ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 234 คนอ่าน
30 ม.ค. 56
16:44 น.
นางสาววรรณศรี
407. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 202 คนอ่าน
30 ม.ค. 56
14:24 น.
408. 
สรุปยอดเงินเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนสร้างโรงพยาบาล จังหวัดชัยภูมิ =1,297,440 บาท 257 คนอ่าน
27 ม.ค. 56
18:06 น.
นางสาวจรัสศรี
409. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลผลงานวิจัย และรางวัลวิทยานิพนธ์ 214 คนอ่าน
22 ม.ค. 56
15:05 น.
นางสาวเบญจวรรณ
410. 
จดหมายข่าวชมรมผู้เกษียณ ศศ.มข. 274 คนอ่าน
18 ม.ค. 56
16:14 น.
นางสาววาศิณี
411. 
สำนักงานส่งเสริมกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 16 230 คนอ่าน
18 ม.ค. 56
13:37 น.
นางสาวเบญจวรรณ
412. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 3/2556 256 คนอ่าน
18 ม.ค. 56
13:29 น.
นางสาวเบญจวรรณ
413. 
ความพร้อมของ "เครืองชิพขอนแก่นมาราธอนครั้งที่ 10" 276 คนอ่าน
18 ม.ค. 56
13:19 น.
อาจารย์ศักดาเดช
414. 
สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 250 คนอ่าน
10 ม.ค. 56
10:15 น.
นางสาวเบญจวรรณ
415. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ และส่งบทความวิจัยเข้าประกวดโครงการประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2556 208 คนอ่าน
10 ม.ค. 56
10:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
416. 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ขอเรียนเชิญร่วมเสวนา เรื่อง "การเขียนตำราทางวิชาการ" 204 คนอ่าน
10 ม.ค. 56
09:52 น.
นางสาวเบญจวรรณ
417. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยสถาบันสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในาถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 313 คนอ่าน
7 ม.ค. 56
15:21 น.
นางสาวเบญจวรรณ
418. 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ 4th Asia Regional Open Course Ware and Open Educational Conference 2012 (AROOC 265 คนอ่าน
7 ม.ค. 56
15:17 น.
นางสาวเบญจวรรณ
419. 
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 2/2556 265 คนอ่าน
7 ม.ค. 56
11:50 น.
นางสาวเบญจวรรณ
420. 
เชิญบุคคลากรที่สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ใน Special Issue of Research and Practice in Technology Enhanced Learning 247 คนอ่าน
3 ม.ค. 56
14:30 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
421. 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 256 คนอ่าน
3 ม.ค. 56
11:27 น.
นางสาวเบญจวรรณ
422. 
ภาพกิจกรรมคริสต์มาส (เพิ่มเติม 2) 272 คนอ่าน
27 ธ.ค. 55
12:57 น.
อาจารย์นวลพรรณ
423. 
ภาพกิจกรรมคริสต์มาส (เพิ่มเติม) 197 คนอ่าน
27 ธ.ค. 55
12:56 น.
อาจารย์นวลพรรณ
424. 
กิจกรรม Christmas 2555 สาธิตประถม ( ศึกษาศาสตร์ ) 256 คนอ่าน
27 ธ.ค. 55
12:54 น.
อาจารย์นวลพรรณ
425. 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ 255 คนอ่าน
26 ธ.ค. 55
11:31 น.
นางสาวเบญจวรรณ
426. 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 258 คนอ่าน
26 ธ.ค. 55
11:30 น.
นางสาวเบญจวรรณ
427. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมชมสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2556 194 คนอ่าน
24 ธ.ค. 55
13:46 น.
นางสาวเบญจวรรณ
428. 
สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา 256 คนอ่าน
19 ธ.ค. 55
15:46 น.
นางสาวเบญจวรรณ
429. 
ทัศนศึกษาบูรณาการยูนิทเอฟ 224 คนอ่าน
18 ธ.ค. 55
13:23 น.
อาจารย์นุชนาฎ
430. 
กองบริหารงานวิจัย ขอเชิญคณาจารย์/นักวิจัยเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาโครงการวิจัยสู่เชิงพาณิชย์" 247 คนอ่าน
17 ธ.ค. 55
09:55 น.
นางสาวเบญจวรรณ
431. 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งขยายเวลาการส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 253 คนอ่าน
14 ธ.ค. 55
14:34 น.
นางสาวเบญจวรรณ
432. 
คณะเภสัชศาสตร์ มข. ขอความร่วมมือในการส่งบทความฉบับเต็มและบทคัดย่อในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระัดับชาติ 261 คนอ่าน
12 ธ.ค. 55
14:37 น.
นางสาวเบญจวรรณ
433. 
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอความวิจัย 261 คนอ่าน
11 ธ.ค. 55
15:44 น.
นางสาวเบญจวรรณ
434. 
สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มข. ประชาสัมพันธ์ประกาศ ฉบับที่ 1966/2555 เรื่องแนวทางการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของนักวิจัยเพื่อเสนอข 237 คนอ่าน
3 ธ.ค. 55
16:40 น.
นางสาวเบญจวรรณ
435. 
สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์บริการสารสนเทศเลืิอกสรร (SDI) เพื่อส่งเสริมการเรียน การสอน และการวิจัย 254 คนอ่าน
3 ธ.ค. 55
15:11 น.
นางสาวเบญจวรรณ
436. 
นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาชั้นปีที่ 2 ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมอีสานในงานประเพณีลอยกระทง 243 คนอ่าน
29 พ.ย. 55
11:48 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
437. 
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงแสน ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการคุรุวิชาการครั้งที่ 9 "สืบสานวัฒนธรรมไทย สายในสู่อาเซียน" 256 คนอ่าน
28 พ.ย. 55
16:23 น.
นางสาวเบญจวรรณ
438. 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษในการประชุมในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 240 คนอ่าน
28 พ.ย. 55
16:15 น.
นางสาวเบญจวรรณ
439. 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางวิชาการนานาชาติ "Science Education for Sustainable Development" 201 คนอ่าน
28 พ.ย. 55
16:10 น.
นางสาวเบญจวรรณ
440. 
สถาบันภาษา ม.ธรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "Research, Renovation and Reinforcement: Enhancing Quality in Language 260 คนอ่าน
28 พ.ย. 55
14:14 น.
นางสาวเบญจวรรณ
441. 
ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬาภายใน 249 คนอ่าน
27 พ.ย. 55
15:43 น.
อาจารย์อรนุช
442. 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย 253 คนอ่าน
23 พ.ย. 55
14:34 น.
นางสาวเบญจวรรณ
443. 
***[ เริ่มต้นดีแล้ว ลงท้ายก็ต้องดีด้วย] ดีใจที่บุคลากรชาวสาธิตไปใช้สิทธิ์เสนอชื่อ เพื่อการสรรหา ผอ.รร.สาธิต กันท่วมท้น 297 คนอ่าน
20 พ.ย. 55
07:55 น.
อาจารย์รัชพล
444. 
ประชาสัมพันธ์การจัดแข่งขันกีฬาสีภายใน 246 คนอ่าน
19 พ.ย. 55
15:59 น.
อาจารย์จันทร์จิรา
445. 
อาลัยและระลึกถึงคุณพ่อจีนแบรี่ 299 คนอ่าน
16 พ.ย. 55
15:22 น.
นางสาววารุณี
446. 
สำนักงานประสานงานที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ขอเชิญบุคลากรเข้าค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 253 คนอ่าน
15 พ.ย. 55
10:20 น.
นางสาวเบญจวรรณ
447. 
บัณฑิตวิทยาลัย มข. ประกาศรับสมัครทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556 291 คนอ่าน
13 พ.ย. 55
17:05 น.
นางสาวเบญจวรรณ
448. 
งานวิจัยฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ มข. ขอเชิญเข้าร่วมแสวนาวิชาการเรื่อง "Ethics, Plagiarism and Predatoty Journals" 199 คนอ่าน
13 พ.ย. 55
17:02 น.
นางสาวเบญจวรรณ
449. 
ฝ่ายวิจัยฯ มข. ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการในต่างประเทศ งวดที่ 2/2556 241 คนอ่าน
13 พ.ย. 55
16:55 น.
นางสาวเบญจวรรณ
450. 
เปิดรับทุนอุดหนุนคณาจารย์เสนอผลงานประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 2/2556 250 คนอ่าน
12 พ.ย. 55
15:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
451. 
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างองค์พระสิวลีพระอรหันต์แห่งโชคลาภ ฉลองพุทธชยันตี 2600 ปีมะโรง ทรงพญานาค ความสูง 2.90เมตร ทอดถวาย ณ 221 คนอ่าน
9 พ.ย. 55
00:01 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
452. 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอบความในการประชุมวิชาการประจำปี 2556 245 คนอ่าน
1 พ.ย. 55
13:31 น.
นางสาวเบญจวรรณ
453. 
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก จากสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 199 คนอ่าน
30 ต.ค. 55
15:54 น.
นางสาวเบญจวรรณ
454. 
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Conference on Remote Sensing ครั้งที่ 33 ประจำปี 2555 256 คนอ่าน
30 ต.ค. 55
15:46 น.
นางสาวเบญจวรรณ
455. 
คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับโทรทัศน์ครู 237 คนอ่าน
30 ต.ค. 55
15:40 น.
นางสาวเบญจวรรณ
456. 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้กระดานอัจฉริยะแก่บุคลากร 197 คนอ่าน
29 ต.ค. 55
12:08 น.
อาจารย์อรนุช
457. 
สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งบบทความวิจัยเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2556 200 คนอ่าน
29 ต.ค. 55
12:10 น.
นางสาวเบญจวรรณ
458. 
การแจ้งการโอนเงิน 338 คนอ่าน
29 ต.ค. 55
10:02 น.
นางพอใจ
459. 
ม.ราชภัฏสุราษฏร์ธานี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ราชภัฎธานีวิจัย ครั้งที่ 8 197 คนอ่าน
24 ต.ค. 55
12:48 น.
นางสาวเบญจวรรณ
460. 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศประจำปี 2556 197 คนอ่าน
24 ต.ค. 55
12:44 น.
นางสาวเบญจวรรณ
461. 
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสาขาวิชาคณะที่หนึ่ง สอง และสาม 256 คนอ่าน
19 ต.ค. 55
19:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
462. 
ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 235 คนอ่าน
19 ต.ค. 55
08:40 น.
นางสาวแสงทอง
463. 
ฝ่ายวิจัยฯ มข. เชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดและการส่งข้อเสนอโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม : พวอ. ระดับปริญญาโท ประจำปี 2556 262 คนอ่าน
17 ต.ค. 55
11:16 น.
นางสาวเบญจวรรณ
464. 
ฝ่ายวิจัยฯ มข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2555 ครั้งที่ 4 231 คนอ่าน
17 ต.ค. 55
11:08 น.
นางสาวเบญจวรรณ
465. 
สรุปเงินบริจาคอาหารพระภิกษุสงฆ์และกองทุนจัดทำหนังสือพุทธวจนและร่วมทอดผ้าป่าค่ายธรรมมะสำหรับครู 256 คนอ่าน
16 ต.ค. 55
19:09 น.
นางสาวจรัสศรี
466. 
คณะวิทยาการจัดการ มข. ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน ครั้งที่ 6 194 คนอ่าน
15 ต.ค. 55
12:19 น.
นางสาวเบญจวรรณ
467. 
สบาบันภาษา ม.วิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "Research, Renovation and Reinforcement: Enhancing Quality in Langu 245 คนอ่าน
15 ต.ค. 55
12:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
468. 
ม. ศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การเข้าสู่้ประชาคมอาเซียน ความท้าท้ายของนักการศึกษาไทย" 240 คนอ่าน
12 ต.ค. 55
17:26 น.
นางสาวเบญจวรรณ
469. 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. ขอเรียนร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ 199 คนอ่าน
10 ต.ค. 55
15:24 น.
นางสาวเบญจวรรณ
470. 
คณะสังคมศาสตร์ ม. นเรศวร ขอเชิญส่งบทความวิชาการ ในการประชุมการระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในหัวข้อ CONVERSATION WITH ASEAN DIFFERENCE : Securit 246 คนอ่าน
10 ต.ค. 55
15:22 น.
นางสาวเบญจวรรณ
471. 
ภาพนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม English Camp สาธิต ฝ่ายประถม ศษ (เพิ่มเติม2) 239 คนอ่าน
7 ต.ค. 55
10:21 น.
อาจารย์นวลพรรณ
472. 
ภาพนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม English Camp สาธิต ฝ่ายประถม ศษ (เพิ่มเติม1) 282 คนอ่าน
7 ต.ค. 55
10:19 น.
อาจารย์นวลพรรณ
473. 
สาธิต ฝ่ายประถม ศษ จัดEnglish Camp for Unit A-C ร่วมกับนศ. TESOL คณะศึกษาศาสตร์ 222 คนอ่าน
7 ต.ค. 55
10:14 น.
อาจารย์นวลพรรณ
474. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัย มข. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจ) 255 คนอ่าน
5 ต.ค. 55
14:31 น.
นางสาวเบญจวรรณ
475. 
ขอเชิญร่วมทำบุุญสร้างพระสิวลีสูง 2.90 เมตร 198 คนอ่าน
4 ต.ค. 55
17:02 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
476. 
คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แบบ Online (NRPM Online) สำหรับนักวิจัย 241 คนอ่าน
2 ต.ค. 55
13:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
477. 
สำนักบริหารการวิจัย มข. ขอเชิญร่วมรับฟังการชี้แจงทุนสนับสนุนและการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนากรวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 261 คนอ่าน
1 ต.ค. 55
10:39 น.
นางสาวเบญจวรรณ
478. 
ฝ่ายวิจัยฯ มข. ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 1/2556 257 คนอ่าน
1 ต.ค. 55
10:15 น.
นางสาวเบญจวรรณ
479. 
สำนักบริหารการวิจัย มข. เชิญชวนนักวิจัยเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 199 คนอ่าน
24 ก.ย. 55
17:29 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
480. 
ศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย 245 คนอ่าน
20 ก.ย. 55
13:38 น.
นางสาวเบญจวรรณ
481. 
ด่วนที่สุด! ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 268 คนอ่าน
14 ก.ย. 55
10:33 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
482. 
ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 213 คนอ่าน
14 ก.ย. 55
10:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
483. 
กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ 209 คนอ่าน
12 ก.ย. 55
14:03 น.
อาจารย์วุฒิชัย
484. 
ม. แม่ฟ้าหลวง ขอเชิญร่วมงานและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประจำปี 2555 240 คนอ่าน
11 ก.ย. 55
10:24 น.
นางสาวเบญจวรรณ
485. 
ฝ่ายวิจัยฯ มข. ส่งสำเนาหนังสือราชการ ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการศึกษาวิจัยลักษณะผู้นำอันพึงประสงค์ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดของประเทศไทย 251 คนอ่าน
11 ก.ย. 55
10:24 น.
นางสาวเบญจวรรณ
486. 
ขอเรียนเชิญร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ 306 คนอ่าน
7 ก.ย. 55
12:04 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
487. 
ขอเชิญร่วมงาน ๒๕ ปี ศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 286 คนอ่าน
5 ก.ย. 55
23:20 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
488. 
ม. เกษตรศาสตร์ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ ๕๑ 218 คนอ่าน
5 ก.ย. 55
14:57 น.
นางสาวเบญจวรรณ
489. 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ประจำปี 2556 หัวข้อ "เอเชียรุ่งโรจน์: วิกฤตหรือโอกาสสำหรับไทย?" 195 คนอ่าน
5 ก.ย. 55
14:52 น.
นางสาวเบญจวรรณ
490. 
แนะแนวสัญจรคณะศึกษาศาสตร์คว้ารางวัลดีเยี่ยม 230 คนอ่าน
4 ก.ย. 55
20:01 น.
นางนงนภัส
491. 
ภาพนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม English Camp สาธิตประถม (ศึกษาศาสตร์) เพิ่มเติม 2 214 คนอ่าน
4 ก.ย. 55
10:35 น.
อาจารย์นวลพรรณ
492. 
ภาพนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม English Camp สาธิตประถม (ศึกษาศาสตร์) เพิ่มเติม 214 คนอ่าน
4 ก.ย. 55
10:30 น.
อาจารย์นวลพรรณ
493. 
สาธิตฝ่ายประถม ศึกษาศาสตร์ จัด English Camp For D-F (IEC) 315 คนอ่าน
4 ก.ย. 55
10:16 น.
อาจารย์นวลพรรณ
494. 
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม. มหิดล ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 268 คนอ่าน
31 ส.ค. 55
14:20 น.
นางสาวเบญจวรรณ
495. 
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลในระบบ_NRPM_ของโครงการกลุ่มเรื่องเร่งด่วน 261 คนอ่าน
28 ส.ค. 55
15:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
496. 
ด่วนที่สุด ! ประกาศขยายเวลา การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2556 จาก วช. (20 เรื่องเร่งด่วน) 244 คนอ่าน
28 ส.ค. 55
08:55 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
497. 
สรุปปัจจัยถวาายอาหารพระภิกษุสงฆ์และเป็นเจ้าภาพกองทุนจัดซื้อที่ดินฯพุทธวจน 220 คนอ่าน
27 ส.ค. 55
20:20 น.
นางสาวจรัสศรี
498. 
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมในการประชุมวิชาการการบริหารจัดการ ครั้งที่ 8 259 คนอ่าน
27 ส.ค. 55
10:53 น.
นางสาวเบญจวรรณ
499. 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2556 247 คนอ่าน
27 ส.ค. 55
10:38 น.
นางสาวเบญจวรรณ
500. 
คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Teacher as a Learner 201 คนอ่าน
27 ส.ค. 55
10:38 น.
นางสาวเบญจวรรณ
501. 
ขอเชิญคณาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยส่งแบบขอรับเงินรางวัลการตีพิมพ์ฯ 279 คนอ่าน
22 ส.ค. 55
11:08 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
502. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ 25 ปี ศิลปศึกษา เรื่อง “ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน สู่ภูมิปัญญาระดับอาเซียน: บทบาทครูกับการจัดการเรียนการสอน” 268 คนอ่าน
21 ส.ค. 55
23:26 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
503. 
รายชื่อผู้เกษียณอายุราขการ ประจำปี 2555 270 คนอ่าน
20 ส.ค. 55
11:58 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
504. 
"งานคืนสู่เหย้าชาวศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2555" 285 คนอ่าน
20 ส.ค. 55
11:12 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
505. 
ลูกเสือโรงเรียนสาธิต ฯ ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ 4 ภาค 343 คนอ่าน
16 ส.ค. 55
15:54 น.
อาจารย์เสถียร
506. 
สำนักบริหารการวิจัย ปรับเปลี่ยวระยะเวลาในขั้นตอน/วิธีปฏิบัติตามแนวปฎิบัติตามประกาศ มข. (ฉบับที่ 1028/2555) ลงวันที่ 9 ก.ค. 2555 198 คนอ่าน
14 ส.ค. 55
13:14 น.
นางสาวเบญจวรรณ
507. 
คณะพยาบาลศาสตร์ มข. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง "ความท้าทายของวิชาชีพพยาบาลในเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2558" 257 คนอ่าน
10 ส.ค. 55
17:00 น.
นางสาวเบญจวรรณ
508. 
คณะครูโรงเรียนสาธิตมอดินแดง ฝ่ายประถม ศึกษาดูงานที่ จ.เชียงใหม่ 280 คนอ่าน
8 ส.ค. 55
10:18 น.
อาจารย์วีรวิชญ์
509. 
"ศิลปศึกษา เบญจเพส" 265 คนอ่าน
8 ส.ค. 55
00:56 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
510. 
ด่วนที่สุด! ขอความอนุเคราะห์คณาจารย์ที่เสนอขอรับทุนสนับสนุนประเภทอุดหนุนทั่วไป มข. ประจำปีงบประมาณ 2557 ปรับข้อมูลเข้าแบบฟอร์มใหม่ 243 คนอ่าน
7 ส.ค. 55
13:55 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
511. 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ขอเชิญร่วมประชุมนานาชาติเรื่อง "OUTCOMES-BASED EDUCATION" 220 คนอ่าน
6 ส.ค. 55
12:15 น.
นางสาวเบญจวรรณ
512. 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้านำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ 210 คนอ่าน
6 ส.ค. 55
12:14 น.
นางสาวเบญจวรรณ
513. 
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 271 คนอ่าน
31 ก.ค. 55
18:45 น.
นางสาวแสงทอง
514. 
สถาบันวิจัยและัพัฒนา ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฎสุราษฎ์ธานีวิจัย ครั้งที่ 8 252 คนอ่าน
31 ก.ค. 55
14:05 น.
นางสาวเบญจวรรณ
515. 
สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย 205 คนอ่าน
31 ก.ค. 55
13:58 น.
นางสาวเบญจวรรณ
516. 
สมาคม 205 คนอ่าน
31 ก.ค. 55
13:56 น.
นางสาวเบญจวรรณ
517. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยที่ วช. และ ๕ส. ให้ทุนอุดหนุน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 202 คนอ่าน
31 ก.ค. 55
10:42 น.
นางสาวเบญจวรรณ
518. 
ทุน The JSPS RONPAKU(Dissertation Ph.D) Program ประจำปี 2556 244 คนอ่าน
30 ก.ค. 55
14:33 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
519. 
สำนักบริหารการวิจัย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 201 คนอ่าน
24 ก.ค. 55
13:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
520. 
เสวนาทางวิชาการ เรื่อง การช่วยเหลือนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 260 คนอ่าน
19 ก.ค. 55
17:54 น.
อาจารย์ธีรติ
521. 
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ผ่านเกณฑ์การอนุมัติให้ทุนอุดหนุนคณาจารย์เพื่อเข้าร่วมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 4_2555 245 คนอ่าน
19 ก.ค. 55
12:32 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
522. 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการบ่มเพาะนักวิจัยเพื่อสร้างผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ประจำปี 2555 (ครั้งที่ 3) 257 คนอ่าน
19 ก.ค. 55
12:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
523. 
คณะมนุษย์ศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับชาติ เรื่อง การประชุมเครือข่ายชุมชนแอลดีไทย ครั้งที่ 2 241 คนอ่าน
18 ก.ค. 55
09:59 น.
นางสาวเบญจวรรณ
524. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัย (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) 201 คนอ่าน
18 ก.ค. 55
09:53 น.
นางสาวเบญจวรรณ
525. 
ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) ประชุมสามัญประจำปี2555 220 คนอ่าน
16 ก.ค. 55
15:53 น.
อาจารย์นัยนา
526. 
ฝ่ายวิจัยและเทคโนโลยี มข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเภษ (คปก.) สำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2555 246 คนอ่าน
13 ก.ค. 55
13:47 น.
นางสาวเบญจวรรณ
527. 
แบบเสนอโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนทั่วไป มข. ปี 2557 246 คนอ่าน
13 ก.ค. 55
11:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
528. 
คณะวิทยาศาสตร์ มข. ประชาสัมพันธ์การส่งบทความต้นฉบับเพื่อรับการแก้ไขผ่านบริษัท American Journal Experts 238 คนอ่าน
12 ก.ค. 55
15:25 น.
นางสาวเบญจวรรณ
529. 
สาธิตฯมอดินแดงฝ่ายประถม จัดโครงการอบรมการเขียนวิจัย 5 บท 306 คนอ่าน
12 ก.ค. 55
10:55 น.
อาจารย์นัยนา
530. 
ขยายเวลารับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนอุดหนุนทั่วไปของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2557 253 คนอ่าน
11 ก.ค. 55
12:36 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
531. 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดมารยาทไทย 296 คนอ่าน
10 ก.ค. 55
15:04 น.
อาจารย์อรนุช
532. 
สำนักบริหารการวิจัย ขยายเวลาการรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนอุดหนุนทั่วไปของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 198 คนอ่าน
10 ก.ค. 55
15:00 น.
นางสาวเบญจวรรณ
533. 
นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯฝ่ายประถมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)เข้าร่วมประกวดมารยาทไทย 235 คนอ่าน
10 ก.ค. 55
14:41 น.
อาจารย์อรนุช
534. 
สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมในงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555" (Thailand Research Expo 2012) 219 คนอ่าน
10 ก.ค. 55
14:52 น.
นางสาวเบญจวรรณ
535. 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญร่วมงานและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ แม่ฟ้าหลวงวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2555: "Future Challenge 249 คนอ่าน
10 ก.ค. 55
14:48 น.
นางสาวเบญจวรรณ
536. 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอเชิญเข้ารับฟังการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. 198 คนอ่าน
10 ก.ค. 55
14:47 น.
นางสาวเบญจวรรณ
537. 
ขอเชิญ..ร่วมชมร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาออทิสติกค่ะ 257 คนอ่าน
3 ก.ค. 55
13:44 น.
อาจารย์อาพร
538. 
ขอเชิญคณาจารย์ที่มีความประสงค์จะจัดทำบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติเข้าปรึกษาและแก้ไข (Edit) บทความวิจัยให้ถูกต้อง 265 คนอ่าน
3 ก.ค. 55
12:08 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
539. 
คณะวิทยาการจัดการ มข. ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการท่องเที่ยว ด้านการบริการและด้านธุรกิจ ประจำปี 2555 256 คนอ่าน
29 มิ.ย. 55
12:01 น.
นางสาวเบญจวรรณ
540. 
...ขอเชิญฟังบรรยาย เกี่ยวกับหลักสูตร โดย Prof. Tracey ครับ... 261 คนอ่าน
29 มิ.ย. 55
11:29 น.
อาจารย์สุชาติ
541. 
สุนทรภู่ ประถม (มอดินแดง) 356 คนอ่าน
28 มิ.ย. 55
09:16 น.
อาจารย์ฉลอง
542. 
สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ 242 คนอ่าน
26 มิ.ย. 55
13:04 น.
นางสาวเบญจวรรณ
543. 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ 255 คนอ่าน
26 มิ.ย. 55
13:04 น.
นางสาวเบญจวรรณ
544. 
ชาวสาธิตฯมอดินแดง เป็นปลื้ม....อดีตอธิการบดีมข.เยี่ยมชมโรงเรียน 317 คนอ่าน
22 มิ.ย. 55
15:49 น.
อาจารย์นัยนา
545. 
สำนักบริหารการวิจัย ขอเชิญชวนนักวิจัย เข้าร่วมประชุมเสริมทักษะการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 269 คนอ่าน
20 มิ.ย. 55
09:29 น.
นางสาวเบญจวรรณ
546. 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายเกี่ยวกับการจัดทำโครงร่างการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนจาก วช. 267 คนอ่าน
19 มิ.ย. 55
14:09 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
547. 
ขอเชิญบุคลากรร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพงานศพมารดาของ รศ.เกื้อจิตต์ ฉิมทิม อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 287 คนอ่าน
18 มิ.ย. 55
10:34 น.
นางสาววราภรณ์
548. 
ด่วนที่สุด! ขอเรียนเชิญคณาจารย์คณะและโรงเรียนสาธิตสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มข. ด่วนภายในวันที่ 22 มิ.ย. 55 268 คนอ่าน
14 มิ.ย. 55
11:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
549. 
รางวัลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ 274 คนอ่าน
14 มิ.ย. 55
09:58 น.
อาจารย์วุฒิชัย
550. 
Call for Papers--ขยายเวลารับผลงาน การประชุมวิจัยนานาชาติ “ICER 2012” ถึง 15 ก.ค. 2555 213 คนอ่าน
13 มิ.ย. 55
17:20 น.
นายจักรพงษ์
551. 
สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมและรับทุนสนับสนุนการทำวิจัยในชั้นเรียน 242 คนอ่าน
11 มิ.ย. 55
15:24 น.
นางสาวเบญจวรรณ
552. 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 199 คนอ่าน
11 มิ.ย. 55
12:50 น.
นางสาวเบญจวรรณ
553. 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมสัมมนา เรื่องการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนและส่งเสริมการทำิวิทยานิพนธ์ ประจำภาคต้ 251 คนอ่าน
11 มิ.ย. 55
12:39 น.
นางสาวเบญจวรรณ
554. 
สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคคลเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 206 คนอ่าน
6 มิ.ย. 55
17:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
555. 
สำนักบริหารการวิจัย การรับข้อเสนอโครงการวิจัยและการกลั่นกรอง/ประเมินข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภททุนอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 251 คนอ่าน
6 มิ.ย. 55
17:11 น.
นางสาวเบญจวรรณ
556. 
บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศรับทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2555 (เพิ่มเติม) 247 คนอ่าน
6 มิ.ย. 55
17:08 น.
นางสาวเบญจวรรณ
557. 
สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ ระหว่างไทย-อินเดีย (INRCT-ICSS 222 คนอ่าน
6 มิ.ย. 55
17:06 น.
นางสาวเบญจวรรณ
558. 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2555 207 คนอ่าน
6 มิ.ย. 55
17:05 น.
นางสาวเบญจวรรณ
559. 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 "ประชากรและสังคม" 195 คนอ่าน
6 มิ.ย. 55
17:03 น.
นางสาวเบญจวรรณ
560. 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ส่งประกาศ ประชาสัมพันธ์ การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ปี พ.ศ. 2555 247 คนอ่าน
6 มิ.ย. 55
17:01 น.
นางสาวเบญจวรรณ
561. 
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดต้นฉบับรางวัล นานมีบุ๊คส์อะสอร์ด ครั้งที่ 6 ปี 2555 278 คนอ่าน
6 มิ.ย. 55
16:59 น.
นางสาวเบญจวรรณ
562. 
ทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่(A1) 256 คนอ่าน
5 มิ.ย. 55
00:00 น.
อาจารย์วรรณงาม
563. 
สาธิตมอดินแดงประถมรับน้องใหม่ปีการศึกษา55 334 คนอ่าน
4 มิ.ย. 55
21:50 น.
อาจารย์นัยนา
564. 
ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และผุ้ปกครองทุกท่าน ร่วมทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่(A1) 231 คนอ่าน
1 มิ.ย. 55
10:31 น.
อาจารย์วีรวิชญ์
565. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปฏิบัติการเพื่อเตรียมจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย 2557 244 คนอ่าน
31 พ.ค. 55
18:44 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
566. 
ขอเรียนเชิญร่วมแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น มข. ครั้งที่ 14 ประจำปี 2555 257 คนอ่าน
25 พ.ค. 55
19:19 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
567. 
ศึกษาดูงาน ณ นครเซี่ยงไฮ้ ตอนที่ 2 262 คนอ่าน
25 พ.ค. 55
12:16 น.
อาจารย์ปิลันธนา
568. 
ศึกษาดูงาน ณ นครเซี่ยงไฮ้ ตอนที่ 1 268 คนอ่าน
25 พ.ค. 55
12:12 น.
อาจารย์ปิลันธนา
569. 
สาธิตมอดินแดงปฐมนิเทศนักเรียนป.1ปีการศึกษา2555 293 คนอ่าน
24 พ.ค. 55
11:43 น.
อาจารย์นัยนา
570. 
คณะศึกษาศาสตร์จัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนโครงการ Publication Clinic 262 คนอ่าน
23 พ.ค. 55
14:07 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
571. 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 248 คนอ่าน
22 พ.ค. 55
15:04 น.
อาจารย์วรรณงาม
572. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานวิจัยและชมนิทรรศการฯ 251 คนอ่าน
14 พ.ค. 55
12:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
573. 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2555 261 คนอ่าน
4 พ.ค. 55
09:16 น.
นางสาวเบญจวรรณ
574. 
ขอเชิญร่วมสัมมนา"ปัญหาท้าทายไทย-ลาวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC 2015 และ"โอกาสและประสบการณ์การลงทุนของ SMEs ไทยใน สปป.ลาว” 256 คนอ่าน
3 พ.ค. 55
21:27 น.
นายจักรพงษ์
575. 
ประชุมวิชาการ "ASEM Language Diversity Forum" ณ อินโดนีเซีย 220 คนอ่าน
27 เม.ย. 55
11:12 น.
นายจักรพงษ์
576. 
ภาพนักเรียนสาธิตประถม (ศึกษาศาสตร์) ร่วมกิจกรรม English Camp ฟ้าฝางรีอสอร์ต(เพิ่มเติม) 280 คนอ่าน
11 เม.ย. 55
16:39 น.
อาจารย์นวลพรรณ
577. 
สาธิตประถม(ศึกษาศาสตร์)จัด English Camp ในประเทศ ณ ฟ้าฝางรีสอร์ต 234 คนอ่าน
11 เม.ย. 55
16:29 น.
อาจารย์นวลพรรณ
578. 
ภาพนักเรียนสาธิตประถม (ศึกษาศาสตร์) ร่วมกิจกรรม English Camp at Singapore (เพิ่มเติม) 298 คนอ่าน
11 เม.ย. 55
13:20 น.
อาจารย์นวลพรรณ
579. 
สาธิตประถม(ศึกษาศาสตร์)จัด English Camp at Singapore 2012 For IEC students 252 คนอ่าน
11 เม.ย. 55
13:15 น.
อาจารย์นวลพรรณ
580. 
ฝ่ายวิจัย มข. ประกาศรัยข้อเสนอโครงการบ่มเพาะนักวิจัยเพื่อให้สร้างผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ประจำปี 2555 (เพิ่มเติม) 271 คนอ่าน
30 มี.ค. 55
16:25 น.
นางสาวเบญจวรรณ
581. 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านค่าย 3 โอลิมปิกวิชาการ 264 คนอ่าน
29 มี.ค. 55
13:23 น.
อาจารย์มงคล
582. 
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "วิจัยไทย ก้าวไกลสู่อนาคต" 209 คนอ่าน
26 มี.ค. 55
15:23 น.
นางสาวเบญจวรรณ
583. 
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ขอเชิญเ้ข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Conference on Remote Sensing ครั้งที่ 33 197 คนอ่าน
26 มี.ค. 55
15:18 น.
นางสาวเบญจวรรณ
584. 
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏอุดร ม.ขอนแก่น และสมาชิกเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ขอเชิญเ้ข้าร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 271 คนอ่าน
26 มี.ค. 55
14:51 น.
นางสาวเบญจวรรณ
585. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกจัดงานงานแถลงข่าว "เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่6" 266 คนอ่าน
22 มี.ค. 55
17:12 น.
อาจารย์ฤกษ์
586. 
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในระดับนานาชาติ 236 คนอ่าน
22 มี.ค. 55
17:03 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา
587. 
สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ประชาสัมพันธ์โครงการทุนสนับสนุนการผลิดตำรา ประจำปี 2555 236 คนอ่าน
22 มี.ค. 55
12:03 น.
นางสาวเบญจวรรณ
588. 
สมัครด่วน! ประชุมเชิงปฏิบัติการ 253 คนอ่าน
20 มี.ค. 55
15:11 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
589. 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเ้ข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 199 คนอ่าน
20 มี.ค. 55
12:48 น.
นางสาวเบญจวรรณ
590. 
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ TU-CU-KU-Conference ประจำปี่ 2555 198 คนอ่าน
20 มี.ค. 55
12:29 น.
นางสาวเบญจวรรณ
591. 
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี ฝ่ายบริการพัฒนาผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี ขอนำส่งเอกสารประชาสัมพันธ์มาตรการทางภาษีสำหรับการวิจัยและพัฒนา 244 คนอ่าน
20 มี.ค. 55
12:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
592. 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กำหนดประเด็นหัวข้อทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษย์ศาสตร์-สังคมศาสตร์ ประจำปี 2556 247 คนอ่าน
15 มี.ค. 55
16:23 น.
นางสาวเบญจวรรณ
593. 
ศูนย์ภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "Language Proficiency Testing in the Less Commonly Taught Languages" 199 คนอ่าน
15 มี.ค. 55
16:18 น.
นางสาวเบญจวรรณ
594. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมนำเสนองานวิจัย Hawaii University International Conferences 2012 197 คนอ่าน
15 มี.ค. 55
16:20 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
595. 
เชิญร่วมงานเสวนาทางวิชาการ "เปิดโลกออทิสติกครั้งที่6" 255 คนอ่าน
12 มี.ค. 55
14:59 น.
อาจารย์ฤกษ์
596. 
ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยเพื่อรับรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2554 199 คนอ่าน
5 มี.ค. 55
10:05 น.
นางสาวเบญจวรรณ
597. 
สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2555 235 คนอ่าน
5 มี.ค. 55
09:57 น.
นางสาวเบญจวรรณ
598. 
รูปกิจกรรม International Day (รีบดูก่อนจะตกไปหน้า 2) 275 คนอ่าน
1 มี.ค. 55
20:04 น.
อาจารย์สุชาติ
599. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2556 202 คนอ่าน
1 มี.ค. 55
12:46 น.
นางสาวเบญจวรรณ
600. 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 260 คนอ่าน
1 มี.ค. 55
12:40 น.
นางสาวเบญจวรรณ
601. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอใน Thailand Research Symposium 2012 196 คนอ่าน
1 มี.ค. 55
12:25 น.
นางสาวเบญจวรรณ
602. 
กิจกรรมสานสัมพันธ์กลุ่มวิชา 1 266 คนอ่าน
28 ก.พ. 55
15:29 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
603. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่านเข้าร่วมการฝึกอบรม 278 คนอ่าน
27 ก.พ. 55
13:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
604. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้ารับการฝึกอบรม "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" 259 คนอ่าน
21 ก.พ. 55
15:54 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
605. 
เชิญเข้าร่วมอบรม "เปียโนบำบัด One to Five เพื่อการพัฒนาเด็กและเด็กพิเศษ" 266 คนอ่าน
17 ก.พ. 55
14:19 น.
อาจารย์ฤกษ์
606. 
คณาจารย์ ศิษย์เก่าและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ นำเสนอผลงานวิจัยที่ WCSE 2012 ณ เมืองบาเซโลน่า ประเทศสเปน 255 คนอ่าน
16 ก.พ. 55
14:29 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี
607. 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานำเสนอผลงาน หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมสัมมนา วิชาการเรื่อง "The 2012 Graduate Seminar 247 คนอ่าน
13 ก.พ. 55
12:09 น.
นางสาวเบญจวรรณ
608. 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านสมัครเข้ารับการอบรมระยะสั้น ประจำปี 2555 249 คนอ่าน
8 ก.พ. 55
16:47 น.
นางสาวเบญจวรรณ
609. 
มหาวิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมวิชาการ การบริหารและการจัดการครั้งที่ 7 253 คนอ่าน
8 ก.พ. 55
16:44 น.
นางสาวเบญจวรรณ
610. 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2555 255 คนอ่าน
8 ก.พ. 55
16:39 น.
นางสาวเบญจวรรณ
611. 
กิจกรรมจิตสาธารณะยูนิทเอฟ 292 คนอ่าน
1 ก.พ. 55
14:43 น.
อาจารย์นุชนาฎ
612. 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Open Class สาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถม 218 คนอ่าน
1 ก.พ. 55
07:07 น.
อาจารย์ขนิษฐา
613. 
ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มข. ให้ทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างเประเทศ งวดที่ 3/2555 234 คนอ่าน
31 ม.ค. 55
16:21 น.
นางสาวเบญจวรรณ
614. 
แจ้งผลการพิจารณาตัดสินรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ:รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2554 257 คนอ่าน
30 ม.ค. 55
15:41 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
615. 
รับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุน คปก. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2555 249 คนอ่าน
30 ม.ค. 55
15:38 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
616. 
ประกาศรับข้อเสนอทุนโครงการบ่มเพาะนักวิจัย ประจำปี 2555 248 คนอ่าน
27 ม.ค. 55
15:20 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
617. 
ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มข. ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมเพื่อสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 208 คนอ่าน
26 ม.ค. 55
15:28 น.
นางสาวเบญจวรรณ
618. 
ขอเชิญร่วมทำบุญ 237 คนอ่าน
25 ม.ค. 55
14:53 น.
อาจารย์พุทธชาติ
619. 
สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลผลงานวิจัย และรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 248 คนอ่าน
24 ม.ค. 55
16:57 น.
นางสาวเบญจวรรณ
620. 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2555 244 คนอ่าน
24 ม.ค. 55
16:53 น.
นางสาวเบญจวรรณ
621. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2555 200 คนอ่าน
24 ม.ค. 55
16:14 น.
นางสาวเบญจวรรณ
622. 
กลุ่มงานสารสนเทศและวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอความร่วมมือให้อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายและชมการเสนอผลงานวิจัย 245 คนอ่าน
24 ม.ค. 55
16:10 น.
นางสาวเบญจวรรณ
623. 
ฟังดนตรี ... เถิดชื่นใจ 268 คนอ่าน
21 ม.ค. 55
12:56 น.
อาจารย์วนิดา
624. 
ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ทุกท่านสมัครเข้าร่วมโครงการ EDU-Publication Clinic 260 คนอ่าน
19 ม.ค. 55
16:02 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
625. 
ด่วน ! ขยายวันรับสมัครเข้าร่วมโครงการ EDU-Publiction Clinic และอบรมปฏิบัติการแบบเข้ม 293 คนอ่าน
18 ม.ค. 55
10:55 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
626. 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครทุนสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 201 คนอ่าน
17 ม.ค. 55
10:06 น.
นางสาวเบญจวรรณ
627. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Publication Clinic และอบรมปฏิบัติการแบบเข้ม 259 คนอ่าน
16 ม.ค. 55
16:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
628. 
>>>สวัสดีวันครู<<< 256 คนอ่าน
16 ม.ค. 55
10:41 น.
อาจารย์รัชพล
629. 
่กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2544-2555 สมด.ประถม 261 คนอ่าน
11 ม.ค. 55
12:22 น.
อาจารย์นัยนา
630. 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญส่งบทความ และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 5 (ICER 2012) 252 คนอ่าน
9 ม.ค. 55
10:40 น.
นางสาวเบญจวรรณ
631. 
ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยเฉพาะทางประจำปี 2554 211 คนอ่าน
4 ม.ค. 55
14:59 น.
นางสาวเบญจวรรณ
632. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการเนื่องในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2555 202 คนอ่าน
4 ม.ค. 55
10:15 น.
นางสาวเบญจวรรณ
633. 
สำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) 259 คนอ่าน
4 ม.ค. 55
10:11 น.
นางสาวเบญจวรรณ
634. 
รายงานภาระงานในการปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาปฎิบัติจริงของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 240 คนอ่าน
28 ธ.ค. 54
09:39 น.
นางสาวเบญจวรรณ
635. 
สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2555 206 คนอ่าน
28 ธ.ค. 54
09:27 น.
นางสาวเบญจวรรณ
636. 
สมาคมเครือข่ายไทยเพื่อการศึกษาวิจัย ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศของกลุ่มสมาชิกเครือข่าย Asia-Pacific Advanced Nerwork : APAN ครั้งที่ 33 203 คนอ่าน
26 ธ.ค. 54
13:14 น.
นางสาวเบญจวรรณ
637. 
E-Saan Software Park จัดอบรม 9 หลักสูตร 273 คนอ่าน
8 ธ.ค. 54
15:41 น.
638. 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญส่งผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 13 255 คนอ่าน
8 ธ.ค. 54
11:00 น.
นางสาวเบญจวรรณ
639. 
โครงการเพิ่มผลงานการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (KKU Publication clinic) 275 คนอ่าน
1 ธ.ค. 54
15:35 น.
640. 
ขอความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ของคณะ ประจำปีงบประมาณ 2554 241 คนอ่าน
30 พ.ย. 54
12:49 น.
นางสาวเบญจวรรณ
641. 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังการชี้แจ้ง และประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มพูนผลงานการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (KKU Publication clinic) 247 คนอ่าน
30 พ.ย. 54
12:49 น.
นางสาวเบญจวรรณ
642. 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวด 221 คนอ่าน
30 พ.ย. 54
12:23 น.
นางสาวเบญจวรรณ
643. 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2555 226 คนอ่าน
28 พ.ย. 54
11:24 น.
644. 
ประชาสัมพันธ์วารสารวิจัย มข. ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 264 คนอ่าน
14 พ.ย. 54
15:53 น.
นางสาวเบญจวรรณ
645. 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการประจำปี 2555 196 คนอ่าน
14 พ.ย. 54
11:47 น.
นางสาวเบญจวรรณ
646. 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2555 197 คนอ่าน
14 พ.ย. 54
11:44 น.
นางสาวเบญจวรรณ
647. 
ประชานสัมพันธ์รางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ประจำปี 2554 254 คนอ่าน
10 พ.ย. 54
10:38 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
648. 
ด่วนที่สุด ! แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องอบรม Lesson Study Approach จาก 1368 เป็นห้อง 1507 ชั้น 5 ค่ะ 259 คนอ่าน
8 พ.ย. 54
21:46 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
649. 
ด่วนที่สุด ! ขอเรียนเชิญคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตฯ ทุกท่านเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Lesson Study Approach 239 คนอ่าน
7 พ.ย. 54
12:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
650. 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7 218 คนอ่าน
2 พ.ย. 54
17:20 น.
นางสาวเบญจวรรณ
651. 
กลุ่มสารสนเทศและวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา 262 คนอ่าน
2 พ.ย. 54
17:17 น.
นางสาวเบญจวรรณ
652. 
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมวิชาการ สกว.วิจัยตามรอยพระยุคบาท: สร้างสรรค์ปัญญา เพื่อพัฒนาประเทศ 234 คนอ่าน
2 พ.ย. 54
17:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
653. 
ประชาสัมพันธ์บริการสารสนเทศเลือกสรร เพื่อช่วยเหลือสนับสนนด้านการเรียนการสอนและวิจัย 207 คนอ่าน
2 พ.ย. 54
17:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
654. 
ขอเชิญชวน เข้าร่วมฟังการชี้แจง ประชาสัมพันธ์ และการเปิดตัววารสารวิจัย มข. รูปแบบใหม่ 264 คนอ่าน
2 พ.ย. 54
11:02 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
655. 
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอเชิญบุคลากรที่สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร Journal of English Studies 248 คนอ่าน
1 พ.ย. 54
10:25 น.
นางสาวเบญจวรรณ
656. 
สภาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 244 คนอ่าน
1 พ.ย. 54
10:23 น.
นางสาวเบญจวรรณ
657. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี 247 คนอ่าน
1 พ.ย. 54
10:12 น.
นางสาวเบญจวรรณ
658. 
ขอเรียนเชิญร่วมพิธีประดิษฐานองค์พระพุทธวิโมกข์ ณ ศาลาธรรม 275 คนอ่าน
27 ต.ค. 54
08:20 น.
อาจารย์รัชพล
659. 
นักเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ได้รับทุนอุดหนุนการสร้างโปรแกรม 204 คนอ่าน
25 ต.ค. 54
20:39 น.
อาจารย์มงคล
660. 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 13 205 คนอ่าน
18 ต.ค. 54
10:29 น.
นางสาวเบญจวรรณ
661. 
อบรมซอฟต์แวร์บริหารจัดการเว็บไซต์สำเร็จรูป WORDPRESS 248 คนอ่าน
13 ต.ค. 54
14:57 น.
662. 
ประชาสัมพันธ์ เข้าอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Access2010 หลักสูตร การออกแบบเว็บไซต์อย่างมืออาชีพ 252 คนอ่าน
13 ต.ค. 54
11:38 น.
663. 
ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติด้านการวิจัย จัดโดยสมาคมส่งเสริมการวิจัย 203 คนอ่าน
13 ต.ค. 54
11:27 น.
664. 
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ระดับประถมศึกษา 256 คนอ่าน
12 ต.ค. 54
08:25 น.
อาจารย์นัยนา
665. 
ศุกร์ที่ 7 ต.ค. 54 ขอเรียนเชิญอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตทุกท่านร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 266 คนอ่าน
6 ต.ค. 54
14:10 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
666. 
มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ ขอเชิญการส่งผลงานการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 50 209 คนอ่าน
6 ต.ค. 54
13:21 น.
นางสาวเบญจวรรณ
667. 
แบบฟอร์มทุนอุดหนุนทั่วไป มข. ปีงบประมาณ 2556 244 คนอ่าน
4 ต.ค. 54
08:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
668. 
ด่วนที่สุด! ขอเรียนเชิญอาจารย์ทุกท่านส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป จาก มข. ประจำปีงบประมาณ 2556 256 คนอ่าน
4 ต.ค. 54
08:19 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
669. 
กำหนดการเชิญประชุมนักวิจัยสถาบัน ตามโครงการพัฒนานักวิจัยสถาบันฯ มข. 2555 267 คนอ่าน
1 ต.ค. 54
18:39 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
670. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรม เซ็นทารา โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอ 197 คนอ่าน
29 ก.ย. 54
12:32 น.
นางสาวเบญจวรรณ
671. 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทิศทางการวิจัยเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาระบบการศึกษาชาติ 203 คนอ่าน
29 ก.ย. 54
12:29 น.
นางสาวเบญจวรรณ
672. 
เผยแพร่บรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 2554 และทำเนียบการวิจัย 2554 สภาวิจัยแห่งชาติ 223 คนอ่าน
29 ก.ย. 54
12:23 น.
นางสาวเบญจวรรณ
673. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสถานฑูตอเมริกาและสมาชิกลุ่ม Voicrd of Asia Committee 260 คนอ่าน
29 ก.ย. 54
12:18 น.
นางสาวเบญจวรรณ
674. 
การประชุมวิชาการ Bimonthly Laser Meeting ครั้งที่ 2/2554 คณะทันตแพทย์ มข. 264 คนอ่าน
29 ก.ย. 54
12:11 น.
นางสาวเบญจวรรณ
675. 
โรงเรียนเทศบาล3 (ยมราชสามัคคี) เยี่ยมชมการจัดการศึกษาโครงการIEC ที่สาธิตฯมอดินแดงระดับประถม 259 คนอ่าน
22 ก.ย. 54
16:24 น.
อาจารย์นัยนา
676. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2554 202 คนอ่าน
21 ก.ย. 54
11:30 น.
นางสาวเบญจวรรณ
677. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2012 229 คนอ่าน
21 ก.ย. 54
11:27 น.
นางสาวเบญจวรรณ
678. 
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะประจำปีของสาขาวิชาศิลปศึกษา 260 คนอ่าน
12 ก.ย. 54
17:44 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
679. 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "ตลาดนัดนักวิจัย" ณ. ห้องประชุมสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี 210 คนอ่าน
12 ก.ย. 54
15:24 น.
นางสาวเบญจวรรณ
680. 
ขอเรียนเชิญร่วมเสวนาวิจัย เรื่อง เขียนบทความอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ณ. ห้องประชุมสัจจา 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 263 คนอ่าน
12 ก.ย. 54
15:18 น.
นางสาวเบญจวรรณ
681. 
การประชุมวิชาการด้านธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน ครั้งที่ 5 206 คนอ่าน
8 ก.ย. 54
14:21 น.
นางสาวเบญจวรรณ
682. 
การประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2554 ในหัวข้อ "อาเซียนมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ กับอนาคตประเทศไทย" 277 คนอ่าน
7 ก.ย. 54
12:59 น.
นางสาวเบญจวรรณ
683. 
การจัดสอบไล่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2554 263 คนอ่าน
3 ก.ย. 54
11:19 น.
นางไพพิทักษ์
684. 
วารสารประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 200 คนอ่าน
26 ส.ค. 54
15:38 น.
นางสาวเบญจวรรณ
685. 
ประกาศขยายกำหนดวันรับบทคัดย่อ และขอชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICAEDA 2011 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 294 คนอ่าน
26 ส.ค. 54
14:55 น.
นางสาวเบญจวรรณ
686. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ 199 คนอ่าน
26 ส.ค. 54
14:52 น.
นางสาวเบญจวรรณ
687. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน และการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) 214 คนอ่าน
25 ส.ค. 54
16:46 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
688. 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 242 คนอ่าน
24 ส.ค. 54
17:08 น.
นางสาวเบญจวรรณ
689. 
ขอเชิญเข้าร่วมหรือนำเสนอผลงานในงานสัมมนาวิชาการ การศึกษาเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 237 คนอ่าน
19 ส.ค. 54
16:49 น.
นางสาวเบญจวรรณ
690. 
ด่วนที่สุด! พรุ่งนี้ 18 ส.ค. 54 เวลา 13.30-16.00 น. ขอเชิญประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อร่างประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555-2558 216 คนอ่าน
18 ส.ค. 54
11:57 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
691. 
ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการเสวนา เรื่อง จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการฯ 262 คนอ่าน
18 ส.ค. 54
09:27 น.
692. 
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Teacher Development in 21 Century 214 คนอ่าน
15 ส.ค. 54
09:44 น.
นางสาวเบญจวรรณ
693. 
...สพฐ.เปิดสอบข้าราชการหลายตำแหน่ง ภายในวันจันทร์ที่15 ส.ค.54... 289 คนอ่าน
12 ส.ค. 54
06:12 น.
อาจารย์รัชพล
694. 
ARS LONGA VITA BREVIS : The 24th Art Exhibition by Art Education KKU. 243 คนอ่าน
12 ส.ค. 54
02:30 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
695. 
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์สำนักงาน 204 คนอ่าน
11 ส.ค. 54
17:01 น.
นางอรณี
696. 
ประกาศสอบราคา ศศ.6/2554 265 คนอ่าน
9 ส.ค. 54
15:17 น.
นางสุวคนธ์
697. 
พิธีเปิดโครงการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย ปีการศึกษา 2554 ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 277 คนอ่าน
9 ส.ค. 54
00:00 น.
อาจารย์ ดร.ฐิติมา
698. 
กำหนดการปฐมนิเทศนักวิจันสถาบัน 261 คนอ่าน
5 ส.ค. 54
17:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
699. 
ประกาศรายชื่อนักวิจัยสถาบัน 248 คนอ่าน
5 ส.ค. 54
17:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
700. 
ด่วนที่สุด การตรวจสอบสถานะ/แก้ไข ในการขอทุน วช. 15 กลุ่มเร่งด่วน ในระบบ NRPM 203 คนอ่าน
5 ส.ค. 54
09:30 น.
นางสาวเบญจวรรณ
701. 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มวิชา 3 กลุ่มวิชา คณะศึกษาศาสตร์ 204 คนอ่าน
4 ส.ค. 54
11:03 น.
702. 
หลักเกณฑ์การพิจารณาสนับสนุนงบประมาณการวิจัยมุมมองของผู้สนับสนุนงบประมาณ 255 คนอ่าน
31 ก.ค. 54
17:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
703. 
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลในระบบ NRPM (15 กลุ่มเรื่อง) 202 คนอ่าน
31 ก.ค. 54
17:34 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
704. 
ขอเชิญเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมแสดงนิทรรศการงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2555 201 คนอ่าน
28 ก.ค. 54
10:36 น.
นางสาวเบญจวรรณ
705. 
สภาวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศอินเดียรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ระหว่างไทย-อินเย ประจำปี 2555 242 คนอ่าน
28 ก.ค. 54
10:33 น.
นางสาวเบญจวรรณ
706. 
ขอเชิญอบรม โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสายสนับสนุน 251 คนอ่าน
27 ก.ค. 54
14:23 น.
707. 
ขอ e-office อ.พรพิทักษ์ จะริรัมย์ 210 คนอ่าน
26 ก.ค. 54
20:03 น.
708. 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการชี้แจงการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2555 228 คนอ่าน
26 ก.ค. 54
11:47 น.
นางสาวเบญจวรรณ
709. 
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสายสนับสนุน 230 คนอ่าน
25 ก.ค. 54
14:31 น.
710. 
ด่วนที่สุด! การเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอโครงการและรับข้อแนะนำในการปรับปรุงโครงการวิจัย 15 กลุ่มเรื่องเร่งด่วนของ วช. 250 คนอ่าน
22 ก.ค. 54
13:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
711. 
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสายสนับสนุน 269 คนอ่าน
22 ก.ค. 54
11:32 น.
712. 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม 265 คนอ่าน
20 ก.ค. 54
16:30 น.
นางสาวเบญจวรรณ
713. 
ประกาศการรับโครงการวิจัยที่เสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2555 240 คนอ่าน
20 ก.ค. 54
16:23 น.
นางสาวเบญจวรรณ
714. 
ด่วนที่สุด! แจ้งกำหนดวันส่งใบสมัครวิจัยสถาบัน 2555 ทุนประเภทที่ 2 (ก) และ (ข) 250 คนอ่าน
13 ก.ค. 54
16:26 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
715. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 241 คนอ่าน
13 ก.ค. 54
10:23 น.
นางสาวเบญจวรรณ
716. 
มอบวารสาร "พวงครามวิจัยสาร" 248 คนอ่าน
13 ก.ค. 54
10:11 น.
นางสาวเบญจวรรณ
717. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2554 203 คนอ่าน
13 ก.ค. 54
10:01 น.
นางสาวเบญจวรรณ
718. 
ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทคัดย่อขนาดยาวผลงานวิจัย/สร้างสรรค์เพื่อนำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ"ศิลปากรวิจัยแ 271 คนอ่าน
13 ก.ค. 54
09:43 น.
นางสาวเบญจวรรณ
719. 
ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม และโปรดเผยแพร่ข่าวการอบรม 339 คนอ่าน
13 ก.ค. 54
09:29 น.
นางสาวเบญจวรรณ
720. 
ด่วนที่สุด! แจ้งเปลี่ยนแปลงวันรับสมัครวิจัยสถาบัน 2555 ทุนประเภทที่ 2 (ก) และ (ข) 254 คนอ่าน
8 ก.ค. 54
13:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
721. 
ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2555 (15 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน) 269 คนอ่าน
7 ก.ค. 54
17:42 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
722. 
ทุนอุดหนุนการแปลบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับอาจารย์และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 272 คนอ่าน
7 ก.ค. 54
17:33 น.
นายจักรพงษ์
723. 
ร่วมชมขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา 281 คนอ่าน
7 ก.ค. 54
16:09 น.
อาจารย์นภาพร
724. 
คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง อนุมัติให้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มวิชา ทั้ง 3 กลุ่มวิชา คณะศึกษาศาสตร์ 275 คนอ่าน
7 ก.ค. 54
09:48 น.
725. 
แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อเสนอโครงการ (15 เรื่องเร่งด่วน วช.) 288 คนอ่าน
6 ก.ค. 54
17:45 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
726. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554 (Thailand Research Expo 2011) 238 คนอ่าน
6 ก.ค. 54
10:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
727. 
ขอเชิญร่วมประชุมนานาชาติ "Reaching All Learners: The Challenge of Diversity" 231 คนอ่าน
6 ก.ค. 54
09:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
728. 
แก้ไขประกาศ--เชิญคณาจารย์สมัครเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ" 284 คนอ่าน
6 ก.ค. 54
09:55 น.
นายจักรพงษ์
729. 
ขอเรียนเชิญบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมประชุมโครงการวิจัยสถาบัน มข. ประจำปีงบประมาณ 2555 272 คนอ่าน
5 ก.ค. 54
16:17 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
730. 
ขอเรียนเชิญสมัครโครงการวิจัยสถาบัน มข. ประจำปีงบประมาณ 2555 253 คนอ่าน
5 ก.ค. 54
16:02 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
731. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย วช. (15 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน) 202 คนอ่าน
5 ก.ค. 54
16:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
732. 
ขอเรียนเชิญประชุมวิชาการ "จุดเปลี่ยนประเทศไทย: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" 259 คนอ่าน
4 ก.ค. 54
14:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
733. 
ประชาสัมพันธ์การอบรรมวิเคราะห์ข้อมูล Analysis of Just-About-Right Data และการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 251 คนอ่าน
4 ก.ค. 54
14:50 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
734. 
การส่ง Concept paper ข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2555 281 คนอ่าน
28 มิ.ย. 54
16:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
735. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย วช. (15 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน) 245 คนอ่าน
28 มิ.ย. 54
14:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
736. 
การจัดนิทรรศการและเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม"แคนกับภูมิปัญญาอีสานด้านดนตรีและศิลปะการแสดง" 203 คนอ่าน
23 มิ.ย. 54
16:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
737. 
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. 239 คนอ่าน
21 มิ.ย. 54
16:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
738. 
ขอเชิญร่วมเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมแสดงนิทรรศการงานวันนักประดิษฐ์ภูมิภาค 260 คนอ่าน
21 มิ.ย. 54
16:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
739. 
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่ 281 คนอ่าน
21 มิ.ย. 54
16:06 น.
นางสาวแสงทอง
740. 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ค่าย 3 268 คนอ่าน
21 มิ.ย. 54
15:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
741. 
สถาบันพัฒนานักวิจัยแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ "หลักการเขียนบทสรุปผู้บริหารและบทคัดย่อที่เป็นสากล" 236 คนอ่าน
21 มิ.ย. 54
15:26 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
742. 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2555 249 คนอ่าน
21 มิ.ย. 54
14:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
743. 
ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการหรืองานวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารม.ศิลปากร 223 คนอ่าน
21 มิ.ย. 54
13:59 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
744. 
ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัยด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 254 (สมศ.) 244 คนอ่าน
9 มิ.ย. 54
10:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
745. 
Call for Papers--คณะศึกษาศาสตร์ เชิญส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิจัยนานาชาติ "ICER 2011" 261 คนอ่าน
7 มิ.ย. 54
14:00 น.
นายจักรพงษ์
746. 
ขอเรียนเชิญประชุม 223 คนอ่าน
1 มิ.ย. 54
06:59 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
747. 
ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการศึุกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2554 207 คนอ่าน
30 พ.ค. 54
09:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
748. 
ธรรมศาสตร์จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการสอนภาษาอังกฤษ "Voice in ELT" 242 คนอ่าน
26 พ.ค. 54
14:40 น.
นายจักรพงษ์
749. 
มรภ. นครปฐม จัดประชุมวิชาการระดับชาติ "75 ปี จากโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่ยอน่างยั่งยืน" 252 คนอ่าน
26 พ.ค. 54
14:37 น.
นายจักรพงษ์
750. 
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา 234 คนอ่าน
24 พ.ค. 54
11:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
751. 
รับสมัครทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สำหรับอาจารย์อาวุโสมหาวิทยาลัยขอนแก่น 278 คนอ่าน
11 พ.ค. 54
13:36 น.
นายจักรพงษ์
752. 
รับสมัครทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 273 คนอ่าน
11 พ.ค. 54
13:33 น.
นายจักรพงษ์
753. 
ขอเชิญอบรม ฟรี! โครงการพัฒนาเทคนิคการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน รุ่นที่ 7 246 คนอ่าน
4 พ.ค. 54
17:26 น.
นายจักรพงษ์
754. 
การส่งผลงานการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554" (Thailand Research Expo 2011) 207 คนอ่าน
28 เม.ย. 54
18:15 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
755. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัย 220 คนอ่าน
28 เม.ย. 54
18:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
756. 
ประชุมวิชาการนานาชาติ "One Health Concept" คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. 210 คนอ่าน
28 เม.ย. 54
15:12 น.
นายจักรพงษ์
757. 
ประชุมวิชาการ "Transnational Education: Strtegies, Gain amd Concerns" ที่เกาหลี 241 คนอ่าน
28 เม.ย. 54
13:34 น.
นายจักรพงษ์
758. 
NIDA ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ 213 คนอ่าน
28 เม.ย. 54
13:24 น.
นายจักรพงษ์
759. 
อาจารย์ศูนย์วิจัยออทิสติกนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมระดับชาติ 270 คนอ่าน
27 เม.ย. 54
13:36 น.
อาจารย์ฤกษ์
760. 
ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ (ศศ.4/2554) 262 คนอ่าน
25 เม.ย. 54
12:42 น.
นางสุวคนธ์
761. 
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุม The IFSCC 2011 Conference 207 คนอ่าน
8 เม.ย. 54
19:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
762. 
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายภัตตราหารเพล สรงน้ำพระโรจนปัญญา และรดน้ำขอพรผู้อาวุโส 262 คนอ่าน
7 เม.ย. 54
16:52 น.
นางสาวจรัสศรี
763. 
ความภาคภูมิใจของเรา(สาธิตศึกษาศาสตร์)(คะแนน O-NET สูงสุดของประเทศ) 316 คนอ่าน
7 เม.ย. 54
15:08 น.
อาจารย์วรเทพ
764. 
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ "เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 5" 202 คนอ่าน
21 มี.ค. 54
19:09 น.
อาจารย์อาพร
765. 
ขอเชิญร่วมพิธีอุปสมบท ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ (อ.ขนุน) 270 คนอ่าน
21 มี.ค. 54
04:08 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
766. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ 211 คนอ่าน
18 มี.ค. 54
18:34 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
767. 
นักเรียนสาธิตฯ ศศ. ได้รับทุน กพ. 249 คนอ่าน
17 มี.ค. 54
11:42 น.
768. 
...คุณครูขอร้อง... 250 คนอ่าน
10 มี.ค. 54
13:52 น.
อาจารย์รัชพล
769. 
การทุนสนับสนุนทุนวิจัยและทุนวิทยานิพนะ์เกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ ประจำปี พ.ศ.2554 270 คนอ่าน
4 มี.ค. 54
20:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
770. 
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ "ราชพฤกษ์วิชาการ" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2554 270 คนอ่าน
4 มี.ค. 54
19:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
771. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกรับสมัครนักเรียนระดับอนุบาล 254 คนอ่าน
24 ก.พ. 54
17:52 น.
อาจารย์ฤกษ์
772. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2554 204 คนอ่าน
24 ก.พ. 54
12:54 น.
อาจารย์อาพร
773. 
ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ จาก หนูดี (วนิษา เรซ) 258 คนอ่าน
16 ก.พ. 54
00:01 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
774. 
กิจกรรมจิตสาธารณะ ของนักเรียนยูนิทเอฟ 207 คนอ่าน
15 ก.พ. 54
14:03 น.
อาจารย์นุชนาฎ
775. 
เก็บตก OD 2554 / 4 236 คนอ่าน
15 ก.พ. 54
04:37 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
776. 
เก็บตก OD 2554 / 3 206 คนอ่าน
15 ก.พ. 54
04:34 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
777. 
เก็บตก OD 2554 / 2 252 คนอ่าน
15 ก.พ. 54
04:33 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
778. 
เก็บตก OD 2554 / 1 251 คนอ่าน
15 ก.พ. 54
04:30 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
779. 
การประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนสาธิตฯ(มอดินแดง)ระดับประถม 272 คนอ่าน
14 ก.พ. 54
13:11 น.
อาจารย์นัยนา
780. 
ความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง .."รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2553" 265 คนอ่าน
11 ก.พ. 54
21:56 น.
อาจารย์คนึงนิจ
781. 
ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอใน Thailand Research Symposium 2011 204 คนอ่าน
10 ก.พ. 54
15:46 น.
นางสาวมธุรส
782. 
กิจกรรม open class 208 คนอ่าน
8 ก.พ. 54
14:32 น.
อาจารย์นภาพร
783. 
นักศึกษาปริญญาเอกบริหารการศึกษาเสนองานวิชาการที่สหรัฐอเมริกา มีค.-เมย.54 258 คนอ่าน
7 ก.พ. 54
12:41 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
784. 
รับสมัครนักเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับอนุบาล 217 คนอ่าน
4 ก.พ. 54
12:28 น.
นายนิสิต
785. 
กิจกรรมนักเรียนศูนย์วิจัยออทิสติก ประจำเดือนมกราคม ที่ผ่านมา 267 คนอ่าน
2 ก.พ. 54
16:04 น.
อาจารย์ฤกษ์
786. 
ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัยค่ะ 268 คนอ่าน
2 ก.พ. 54
11:10 น.
อาจารย์อาพร
787. 
สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอสร้างคอม ศึกษาดูงานที่ ร.ร.สาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถม วันที่25ม.ค.54 248 คนอ่าน
26 ม.ค. 54
12:11 น.
อาจารย์รัชพล
788. 
กิจกรรมเข้าค่าย 54 โรงเรียนสาธิตฯ อนุบาล 239 คนอ่าน
25 ม.ค. 54
12:00 น.
นายนิสิต
789. 
เปิดอาชาบำบัด สำหรับเด็กพิเศษ 326 คนอ่าน
24 ม.ค. 54
10:27 น.
อาจารย์ศักดาเดช
790. 
กิจกรรมช่วงเดือนมกราคม 247 คนอ่าน
21 ม.ค. 54
15:58 น.
อาจารย์ประกายฝน
791. 
ขอแสดงความยินดีกับ อ.วายุ กาญจนศร เนื่องในพิธีมงคลสมรส ด้วยครับ 282 คนอ่าน
20 ม.ค. 54
10:53 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
792. 
รายชื่อบุคลากรดีเด่นที่ได้รับโล่เกียรติคุณเนื่องในโอกาสวันครู ปีการศึกษา 2553 295 คนอ่าน
14 ม.ค. 54
15:46 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
793. 
ประชาสัมพันธ์ข่าวจากศูนย์วิจัยออทิสติก 257 คนอ่าน
12 ม.ค. 54
16:57 น.
อาจารย์อาพร
794. 
...ขอเชิญชมการแข่งกีฬาสีสาธิตประถมศึกษาศาสตร์13-14ม.ค.54... 274 คนอ่าน
12 ม.ค. 54
09:58 น.
อาจารย์รัชพล
795. 
ปฏิทินโรงเรียนสาธิตอนุบาล ม.ค. - เม.ย. 2554 219 คนอ่าน
11 ม.ค. 54
12:09 น.
นายนิสิต
796. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "หลักการออกแบบการวิจัยและการเลือกใช้สถิติวิเคราะห์" 220 คนอ่าน
10 ม.ค. 54
11:58 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
797. 
จักรยานแรลลี่วิชาการ ครั้งที่ 8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 285 คนอ่าน
7 ม.ค. 54
14:42 น.
อาจารย์ภัทรพงษ์
798. 
จักรยานแรลลี่วิชาการ ครั้งที่ 8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 249 คนอ่าน
7 ม.ค. 54
14:38 น.
อาจารย์ภัทรพงษ์
799. 
เรื่อง ขอคำยืนยันการใช้สิทธิ์สวัสดิการเพื่อให้บุตรเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 267 คนอ่าน
6 ม.ค. 54
13:14 น.
นายนิสิต
800. 
เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4 245 คนอ่าน
29 ธ.ค. 53
09:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
801. 
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม 207 คนอ่าน
29 ธ.ค. 53
09:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
802. 
ขอเชิิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554 262 คนอ่าน
28 ธ.ค. 53
10:14 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
803. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกมีข่าวรับสมัครมาฝากประชาสัมพันธ์ค่ะ 255 คนอ่าน
27 ธ.ค. 53
10:19 น.
อาจารย์อาพร
804. 
“สารสานใจ” สารจากคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ แทนการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2553 207 คนอ่าน
17 ธ.ค. 53
14:23 น.
นายจักรพงษ์
805. 
โครงการปลูกป่าถวายพ่อแห่งแผ่นดิน ในวันที่ 17 ธ.ค. 53 255 คนอ่าน
16 ธ.ค. 53
12:24 น.
นายนิสิต
806. 
เด็ก ป.1-2 พูดฝรั่งได้ไหม?...เด็ก โครงการ IEC เจ๋งแค่ไหน..งานนี้มีคำตอบครับ 260 คนอ่าน
15 ธ.ค. 53
19:52 น.
อาจารย์ปรัชญ์ธวีฐ์
807. 
กิจกกรมเดิน - วิ่ง เทิดพระเกียรติ 5 ธ.ค. 53 272 คนอ่าน
2 ธ.ค. 53
13:03 น.
นายนิสิต
808. 
ฝากประชาสัมพันธ์ โครงการดีๆ ที่จะมาจัดที่ ตึกเพียร มข. 17-18 ธ.ค. นี้ครับ 254 คนอ่าน
30 พ.ย. 53
23:30 น.
อาจารย์ปรัชญ์ธวีฐ์
809. 
ตามรอย...ศึกษาศาสตร์ทัศนาเมืองตรัง-เืมืองนครศรีธรรมราช 250 คนอ่าน
30 พ.ย. 53
18:55 น.
อาจารย์ ดร.จตุภูมิ
810. 
บรรยากาศเมืองคอน 2 210 คนอ่าน
30 พ.ย. 53
15:05 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
811. 
บรรยากาศเมืองคอน 1 201 คนอ่าน
30 พ.ย. 53
14:56 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
812. 
เก็บตก ศึกษาดูงาน เมืองคอน 1 207 คนอ่าน
30 พ.ย. 53
14:55 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
813. 
บรรยากาศอันดามัน จ.ตรัง 3 213 คนอ่าน
30 พ.ย. 53
14:31 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
814. 
บรรยากาศอันดามัน จ.ตรัง 2 268 คนอ่าน
30 พ.ย. 53
14:27 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
815. 
บรรยากาศอันดามัน จ.ตรัง 1 208 คนอ่าน
30 พ.ย. 53
14:18 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
816. 
เก็บตก ศึกษาดูงาน เมืองตรัง 3 208 คนอ่าน
30 พ.ย. 53
14:17 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
817. 
เก็บตก ศึกษาดูงาน เมืองตรัง 2 239 คนอ่าน
30 พ.ย. 53
14:16 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
818. 
เก็บตก ศึกษาดูงาน เมืองตรัง 1 230 คนอ่าน
30 พ.ย. 53
14:14 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
819. 
ขอเชิญร่วมงาน SATIT OPEN HOUSE 40 ปี 323 คนอ่าน
23 พ.ย. 53
18:12 น.
อาจารย์มงคล
820. 
โควตาแพทย์ มข.54 256 คนอ่าน
23 พ.ย. 53
18:10 น.
อาจารย์มงคล
821. 
เรียนเชิญร่วมงานพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันคล้ายวันเปิดศูนย์วิจัยออทิสติก 258 คนอ่าน
23 พ.ย. 53
12:18 น.
อาจารย์ฤกษ์
822. 
นร.ออทิสติกได้สามเหรียญเงิน ว่ายน้ำ 248 คนอ่าน
22 พ.ย. 53
10:54 น.
อาจารย์ศักดาเดช
823. 
ข่าวดีสำหรับนักวิจัย เปิดแล้ว!!! คลินิกให้คำปรึกษา "การขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" 253 คนอ่าน
17 พ.ย. 53
16:53 น.
นายจักรพงษ์
824. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับ ท่านผอ.สทศ.คนใหม่ 285 คนอ่าน
17 พ.ย. 53
12:38 น.
อาจารย์อาพร
825. 
กองทุน รศ.ระจิต ตรีพุทธรัตน์ 258 คนอ่าน
16 พ.ย. 53
21:33 น.
นางสาวจรัสศรี
826. 
เรียนเชิญเข้าฟังบรรยายในหัวข้อ "Integrity of Research และ Academic Ranking" 248 คนอ่าน
15 พ.ย. 53
13:30 น.
827. 
ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2554 262 คนอ่าน
14 พ.ย. 53
20:08 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
828. 
ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการเนื่องในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2554 229 คนอ่าน
13 พ.ย. 53
18:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
829. 
นร.ออทิสติกขี่ม้าโชว์ผู้ว่าฯขอนแก่น 281 คนอ่าน
12 พ.ย. 53
11:57 น.
อาจารย์ศักดาเดช
830. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการประจำปี 2554 256 คนอ่าน
9 พ.ย. 53
15:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
831. 
ขอเรียนเชิญฟังบรรยายพิเศษ 258 คนอ่าน
9 พ.ย. 53
15:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
832. 
English Camp 2010 สาธิตประถมศึกษาศาสตร์ 242 คนอ่าน
4 พ.ย. 53
13:11 น.
อาจารย์รัชพล
833. 
ด่วน! ฟรี! รับสมัครผู้สนใจเรียนภาษาจีน 22 พ.ย. 53-13 ม.ค. 54 210 คนอ่าน
2 พ.ย. 53
14:31 น.
นายจักรพงษ์
834. 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะศึกษาศาสตร์) ระดับมัธยมศึกษาร่วมสมทบบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 263 คนอ่าน
30 ต.ค. 53
23:48 น.
อาจารย์สุเนตร
835. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัย และแสดงผลงานทางวิชาการฯ 206 คนอ่าน
11 ต.ค. 53
13:45 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
836. 
เชิญฟังบรรยาย "การปรับเงินเดือนเข้าสู่ระบบแท่งเงินเดือน" 12 ต.ค. 53 ณ ห้องสายสุรี จุติกุล 260 คนอ่าน
11 ต.ค. 53
09:16 น.
นายจักรพงษ์
837. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่สังกัดคณะฯ/โรงเรียนสาธิตฯ ทุกท่าน ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต เนืองในโอกาสเกษียณอายุราชการ คณะศึกษาศาสตร์ มข. 268 คนอ่าน
25 ก.ย. 53
17:40 น.
นางสาววารุณี
838. 
ข่าวดี! ทำ passport ที่ขอนแก่นได้แล้ว 252 คนอ่าน
24 ก.ย. 53
14:27 น.
นายจักรพงษ์
839. 
งานมุฑิตาจิต กลุ่มวิชาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 270 คนอ่าน
24 ก.ย. 53
12:17 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี
840. 
การเสนอเอกสารเชิงหลักการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนอุดหนุนการวิจัยจาก วช. 242 คนอ่าน
21 ก.ย. 53
10:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
841. 
อาจารย์โรงเรียนสาธิตชนะเลิศการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนนแก่น. 245 คนอ่าน
20 ก.ย. 53
14:25 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
842. 
ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในการประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ มข. 2554 209 คนอ่าน
17 ก.ย. 53
15:08 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
843. 
ขอเชิญชวน นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมส่งผลงานหนังสั้นเข้าประกวดในหัวขอ มหัศจรรย์แห่งรัก 259 คนอ่าน
17 ก.ย. 53
10:39 น.
นางสาวกัญณภัทร
844. 
สาขาวิชาพลศึกษาสัมมนาการทำ มคอ.3 และการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 214 คนอ่าน
15 ก.ย. 53
21:12 น.
อาจารย์ ดร.วายุ
845. 
ปฏิทินโรงเรียนสาธิตอนุบาล ก.ย.-ต.ค. 53 249 คนอ่าน
15 ก.ย. 53
15:08 น.
นายนิสิต
846. 
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดตั้ง "กลุ่มวิจัยEWEC" 246 คนอ่าน
15 ก.ย. 53
11:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
847. 
ประชาสัมพัน 202 คนอ่าน
15 ก.ย. 53
10:37 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
848. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สกอ. 252 คนอ่าน
15 ก.ย. 53
10:33 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
849. 
ประชาสัมพันธ์บรรยายพิเศษ "การเขียนบทความวิจัยเพื่อได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร" 262 คนอ่าน
15 ก.ย. 53
10:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
850. 
ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 271 คนอ่าน
14 ก.ย. 53
21:11 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
851. 
กำหนดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 254 คนอ่าน
14 ก.ย. 53
17:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
852. 
ขอเชิญทำบุญผ้าป่าสามัคคี 263 คนอ่าน
14 ก.ย. 53
15:25 น.
อาจารย์สังเวียน
853. 
204 คนอ่าน
14 ก.ย. 53
15:25 น.
อาจารย์สังเวียน
854. 
ขอเชิญทำบุญผ้าป่าสามัคคี 199 คนอ่าน
14 ก.ย. 53
15:22 น.
อาจารย์สังเวียน
855. 
ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 49 รูป เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถานปนาครบรอบ 42 ปี คณะศึกษาศาสตร์ 283 คนอ่าน
12 ก.ย. 53
17:31 น.
นางสาววารุณี
856. 
รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 261 คนอ่าน
10 ก.ย. 53
16:18 น.
นางนงนภัส
857. 
ความภาคภูมิใจของเรา(สาธิตศึกษาศาสตร์) 253 คนอ่าน
8 ก.ย. 53
12:50 น.
อาจารย์วรเทพ
858. 
สาขาพลศึกษา บริการวิชาการแก่ชุมชน 280 คนอ่าน
7 ก.ย. 53
16:53 น.
อาจารย์ ดร.วายุ
859. 
Autistic NEW ข่าวศูนย์วิจัยออทิสติก 7 ก.ย. 53 248 คนอ่าน
7 ก.ย. 53
14:06 น.
อาจารย์ฤกษ์
860. 
ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมการอบรมการจัดผ้าประดับอาคารสถานที่ ในวันอาทิตย์ที่ 12 ก.ย. 53 264 คนอ่าน
6 ก.ย. 53
11:10 น.
อาจารย์สุชาติ
861. 
คนเก่งสาธิตฯ 206 คนอ่าน
6 ก.ย. 53
09:35 น.
อาจารย์นุชนาฎ
862. 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ 026/2553 เรื่องงดการเรียนการสอน ในวันที่ 10-11 กันยายน 2553 204 คนอ่าน
2 ก.ย. 53
11:57 น.
นางดารุณี
863. 
ผลการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งนักศึกษาครู "ลูกทุ่งศึกษา มาหานะเธอ" 276 คนอ่าน
1 ก.ย. 53
01:12 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
864. 
PR คณะศึกษาศาสตร์ มข. เยือนถิ่น PR ม.รังสิต และ ม.หอการค้าไทย 270 คนอ่าน
1 ก.ย. 53
01:10 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
865. 
The Geometer’s Sketchpad 273 คนอ่าน
30 ส.ค. 53
17:47 น.
อาจารย์นภาพร
866. 
อาจารย์โรงเรียนสาธิตได้รับรางวัลการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลสมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มข. 273 คนอ่าน
30 ส.ค. 53
11:55 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
867. 
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม “ ศิลปะการวางตนของคนทำงานเพื่อการบริการที่มีคุณภาพ ” 270 คนอ่าน
28 ส.ค. 53
09:52 น.
อาจารย์นัยนา
868. 
เชิญอบรม "ความก้าวหน้าทางวิชาการของอาจารย์" 263 คนอ่าน
24 ส.ค. 53
15:39 น.
อาจารย์ฤกษ์
869. 
เผยแพร่องค์ความรู้เรื่อง วัฒนธรรมของแต่ละประเทศเพื่อประโยชน์ในการจัดทำความร่วมมือด้านการวิจัย 252 คนอ่าน
24 ส.ค. 53
14:39 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
870. 
เชิญชม และร่วมให้กำลังใจ มหกรรมกีฬาเพื่อบุคคลออทิสติก "ออทิสติกเกม 4" 207 คนอ่าน
23 ส.ค. 53
16:02 น.
อาจารย์ฤกษ์
871. 
สาขาวิชาสังคมศึกษา จัดโครงการค่ายสิ่งแวดล้อม "ค่ายคบเด็กรักษ์โลก" 261 คนอ่าน
23 ส.ค. 53
12:14 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
872. 
ลูกทุ่งศึกษา มาหานะเธอ : การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งนักศึกษาครู เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาคณะฯ 259 คนอ่าน
20 ส.ค. 53
13:59 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
873. 
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ CMS:Joomla 272 คนอ่าน
20 ส.ค. 53
08:53 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี
874. 
พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย 281 คนอ่าน
19 ส.ค. 53
01:39 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
875. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร 201 คนอ่าน
18 ส.ค. 53
20:52 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
876. 
ขอเชิญร่วมการประชุมชั้แจงกรอบการใช้ทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2554 207 คนอ่าน
18 ส.ค. 53
20:51 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
877. 
สัปดาห์วิทย์ 246 คนอ่าน
18 ส.ค. 53
19:48 น.
อาจารย์นเรียน
878. 
วันแม่แห่งชาติ 249 คนอ่าน
18 ส.ค. 53
19:41 น.
อาจารย์นเรียน
879. 
นักศึกษาศิลปศึกษา ได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ 264 คนอ่าน
18 ส.ค. 53
13:39 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
880. 
ขอเชิญเลือดสีแสดทุกรุ่นร่วมงาน คืนสู่เหย้าชาวศึกษาศาสตร์ 2553 268 คนอ่าน
16 ส.ค. 53
15:09 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
881. 
ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการศิลปะ ของสาขาวิชาศิลปศึกษา ประจำปี 2553 216 คนอ่าน
16 ส.ค. 53
14:46 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
882. 
วันแม่แห่งชาติ กับน้ำตาแห่งความรัก ความปิติยินดี ล้นห้องประชุมสายสุรี จุติกุล อีกครั้ง 213 คนอ่าน
16 ส.ค. 53
14:40 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
883. 
เ้ปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยย่อยในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ประจำปีงบประมาณ 2555 196 คนอ่าน
13 ส.ค. 53
20:22 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
884. 
สาธิตอนุบาล ประกาศปิดเรียน 201 คนอ่าน
9 ส.ค. 53
11:49 น.
นายนิสิต
885. 
สิทธิ์เรียนฟรี 15 ปี 213 คนอ่าน
6 ส.ค. 53
08:36 น.
นายนิสิต
886. 
ขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านสมัครเข้ารับการอบรมระยะสั้น 274 คนอ่าน
4 ส.ค. 53
19:17 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
887. 
Autistic NEW ข่าวศูนย์วิจัยออทิสติก เดือน ก.ค. 53 265 คนอ่าน
2 ส.ค. 53
10:36 น.
อาจารย์ฤกษ์
888. 
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา เยือนเพื่อนบ้าน ม.ธรรมศาสตร์ และ ม.อัสสัมชัญ 266 คนอ่าน
29 ก.ค. 53
08:19 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
889. 
“นพลักษณ์ : Enneagram การเรียนรู้เพื่อความเข้าใจตนเอง ไปสู่การพัฒนาองค์กร” 268 คนอ่าน
22 ก.ค. 53
01:24 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
890. 
ร่วมชมขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา 261 คนอ่าน
19 ก.ค. 53
17:23 น.
อาจารย์นภาพร
891. 
โครงการหนูทำงานรอคุณพ่อ - คุณแม่มารับ 273 คนอ่าน
19 ก.ค. 53
10:22 น.
นายนิสิต
892. 
ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา 244 คนอ่าน
19 ก.ค. 53
10:16 น.
นายนิสิต
893. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมในงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553" (Thailand Research Expo 2010) 205 คนอ่าน
16 ก.ค. 53
13:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
894. 
ขอเชิญชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาภายใน 263 คนอ่าน
16 ก.ค. 53
09:13 น.
อาจารย์เสถียร
895. 
ขอเชิญเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 264 คนอ่าน
15 ก.ค. 53
10:33 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
896. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการสร้าง "แบบสอบถาม" ที่มีคุณภาพ (ต่อ) 203 คนอ่าน
15 ก.ค. 53
10:22 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
897. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการสร้าง "แบบสอบถาม" ที่มีคุณภาพ 244 คนอ่าน
15 ก.ค. 53
10:16 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
898. 
ขยายเวลาเปิดรับบทคัดย่อผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ โครงการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ "ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4" 261 คนอ่าน
14 ก.ค. 53
11:38 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
899. 
ขอเชิญชวนและแจ้งการบริการตรวจสุขภาพของคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2553 267 คนอ่าน
13 ก.ค. 53
17:48 น.
นางสาววารุณี
900. 
ทุนอุดหนุนทำวิทยานิพนธ์ ของบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2553 253 คนอ่าน
8 ก.ค. 53
16:51 น.
นางปิยดา
901. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการสำนักวิจัย ประจำปี 2553 207 คนอ่าน
7 ก.ค. 53
16:28 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
902. 
ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมในการประชุมวิชาการ 270 คนอ่าน
2 ก.ค. 53
16:20 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
903. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติ 212 คนอ่าน
2 ก.ค. 53
16:16 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
904. 
ขอแจ้งการติดต่อราชการภายนอก หมายเลขโทรศัพท์ 6 ตัว 251 คนอ่าน
29 มิ.ย. 53
10:48 น.
นางสาววารุณี
905. 
ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ร่วมทดสอบสมรรถภาพทางกาย 259 คนอ่าน
29 มิ.ย. 53
02:03 น.
อาจารย์ ดร.วายุ
906. 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "สุนทรียสนทนา" โดย ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ 261 คนอ่าน
28 มิ.ย. 53
18:01 น.
นางสาวมธุรส
907. 
เรียนเชิญส่งผลงานการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553" 257 คนอ่าน
28 มิ.ย. 53
17:58 น.
นางสาวมธุรส
908. 
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่ 279 คนอ่าน
28 มิ.ย. 53
10:08 น.
นางสาวแสงทอง
909. 
การนิเทศนักศึกษาปฎิบัติการสอน 213 คนอ่าน
25 มิ.ย. 53
08:10 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
910. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญ ประจำปี 2553 253 คนอ่าน
24 มิ.ย. 53
08:05 น.
นายนิสิต
911. 
ไหว้ครูอนุบาล 221 คนอ่าน
22 มิ.ย. 53
14:02 น.
นายนิสิต
912. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การสืบค้นข้อมูลและค่าดัชนีผลกระทบ (Impact Factor) ของงานวิจัยทางการศึกษา 272 คนอ่าน
22 มิ.ย. 53
11:32 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
913. 
Autistic NEW ข่าวศูนย์วิจัยออทิสติก 22 มิ.ย. 53 206 คนอ่าน
22 มิ.ย. 53
08:30 น.
อาจารย์ฤกษ์
914. 
สัมมนากลุ่มวิชาฯ ภาษา ศิลปะ และสังคม ณ อินเตอร์รีสอร์ท อุดรธานี 3 222 คนอ่าน
21 มิ.ย. 53
01:23 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
915. 
สัมมนากลุ่มวิชาฯ ภาษา ศิลปะ และสังคม ณ อินเตอร์รีสอร์ท อุดรธานี 2 245 คนอ่าน
21 มิ.ย. 53
01:22 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
916. 
สัมมนากลุ่มวิชาฯ ภาษา ศิลปะ และสังคม ณ อินเตอร์รีสอร์ท อุดรธานี 281 คนอ่าน
21 มิ.ย. 53
01:12 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
917. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการเรื่อง "ความเสมอภาคหญิงชาย:สร้างเครือข่าย ขยายความรู้สู่การปฏิบัติ" (ต่อ) 250 คนอ่าน
18 มิ.ย. 53
17:45 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
918. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการเรื่อง "ความเสมอภาคหญิงชาย:สร้างเครือข่าย ขยายความรู้สู่การปฏิบัติ" 250 คนอ่าน
18 มิ.ย. 53
17:41 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
919. 
ประณพน้อมสักการบูชาครู : พิธีไหว้ครู 2553 262 คนอ่าน
18 มิ.ย. 53
02:58 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
920. 
Autistic NEW ข่าวศูนย์วิจัยออทิสติก 17 มิ.ย. 53 239 คนอ่าน
17 มิ.ย. 53
15:03 น.
อาจารย์ฤกษ์
921. 
ประกาศงดการเรียนการสอนในวันที่ 18 มิถุนายน 2553 และวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2553 198 คนอ่าน
16 มิ.ย. 53
15:37 น.
นางดารุณี
922. 
ผู้ที่สนใจวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อกล้วยไม้ และวิธีการนำกล้วยไม้ออกจากขวด 217 คนอ่าน
15 มิ.ย. 53
11:20 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
923. 
พิธีเปิดกิจกรรมรายงานตัวน้องใหม่ และร้องเพลงประจำคณะ ประจำปีการศึกษา 2553 255 คนอ่าน
12 มิ.ย. 53
21:16 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
924. 
เรียนอย่างไร ให้มีความสุข โดย รศ.สมปัต ตัญตรัยรัตน์ 228 คนอ่าน
10 มิ.ย. 53
17:53 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
925. 
ขอเชิญร่วมทำบุญ 202 คนอ่าน
9 มิ.ย. 53
16:49 น.
อาจารย์มันทนา
926. 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "สะท้อนภาพลักษณ์ให้อยู่ในใจลูกค้า" 246 คนอ่าน
9 มิ.ย. 53
15:19 น.
นางสาวมธุรส
927. 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบ SCL 250 คนอ่าน
9 มิ.ย. 53
10:59 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
928. 
ตามรอย.....สัมมนาดูงานลาวใต้ จำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 280 คนอ่าน
8 มิ.ย. 53
20:04 น.
อาจารย์ ดร.จตุภูมิ
929. 
รายชื่อนักศึกษาวิชา 230330 ภาคปฏิบัติที่ปรับใหม่ 257 คนอ่าน
4 มิ.ย. 53
15:43 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
930. 
Autistic NEW ข่าวศูนย์วิจัยออทิสติก 4 มิ.ย. 53 284 คนอ่าน
4 มิ.ย. 53
11:25 น.
อาจารย์ฤกษ์
931. 
Autistic NEW ข่าวศูนย์วิจัยออทิสติก 2 มิ.ย. 53 262 คนอ่าน
2 มิ.ย. 53
16:52 น.
อาจารย์ฤกษ์
932. 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญและรับน้องใหม่ 245 คนอ่าน
2 มิ.ย. 53
12:06 น.
อาจารย์ขนิษฐา
933. 
บุคลากรสมด.ประถมได้รับเชิญเป็นวิทยากรในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และประเทศสเปน 326 คนอ่าน
2 มิ.ย. 53
10:25 น.
อาจารย์นัยนา
934. 
หอศิลป์ ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มข. เปิดนิทรรศการ "ลายเส้น เล่นแสง" โดย อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ 287 คนอ่าน
26 พ.ค. 53
21:37 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
935. 
งวดสุดท้าย !!! ทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่4/2553 206 คนอ่าน
21 พ.ค. 53
12:09 น.
นายจักรพงษ์
936. 
การศึกษาดูงาน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ 242 คนอ่าน
20 พ.ค. 53
14:26 น.
อาจารย์คนึงนิจ
937. 
ขอเชิญเข้าร่วมในการประชุมวิชาการศิลปกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2 248 คนอ่าน
14 พ.ค. 53
11:44 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
938. 
ผลการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์สอนภาษาไทย ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน 263 คนอ่าน
12 พ.ค. 53
19:23 น.
นายจักรพงษ์
939. 
เลื่อน !!! การอบรม "การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย" และ Meta Ethnography 252 คนอ่าน
10 พ.ค. 53
15:46 น.
นายจักรพงษ์
940. 
มศว เดินหน้าพลิกฟ้าพลิกแผ่นดิน 254 คนอ่าน
10 พ.ค. 53
14:21 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญชา
941. 
เด็กสาธิต มข. คว้ารางวัลชนะเลิศนักเขียนรุ่นเยาว์ 245 คนอ่าน
10 พ.ค. 53
12:19 น.
อาจารย์วุฒิชัย
942. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการบ่มเพาะนักวิจัย เพื่อให้สร้างผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ประจำปี 2553 (ครั้งที่2) 251 คนอ่าน
7 พ.ค. 53
13:29 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
943. 
การสมัครขอรับทุนการศึกษาต่างประเทศ และในประเทศ ปีงบประมาณ 2553 206 คนอ่าน
6 พ.ค. 53
15:18 น.
นายจักรพงษ์
944. 
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English) สำหรับอาจารย์ มข. 250 คนอ่าน
6 พ.ค. 53
10:59 น.
นายจักรพงษ์
945. 
จัดจ้างทำวิจัย 204 คนอ่าน
4 พ.ค. 53
12:50 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
946. 
จัดจ้างทำวิจัยเรื่อง กรพัฒนารูปและกระบวนการสร้างเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพฯ 243 คนอ่าน
30 เม.ย. 53
12:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
947. 
ขอเชิญร่วมส่งบทความวิชาการ 261 คนอ่าน
30 เม.ย. 53
11:35 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
948. 
โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น เพื่อการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2553 209 คนอ่าน
28 เม.ย. 53
11:40 น.
นายจักรพงษ์
949. 
ขอประชาสัมพันธ์ นิทรรศการศิลปะภาพวาดและภาพถ่ายร่วมสมัย “ลายเส้น เล่นแสง” ด้วยนะคร้าบบ 248 คนอ่าน
24 เม.ย. 53
22:30 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
950. 
ขอเชิญสั่งซื้อ ม่วงเทพรัตน์ เป็นชื่อพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 217 คนอ่าน
22 เม.ย. 53
00:00 น.
นางดารุณี
951. 
ขอเชิญสั่งซื้อ ม่วงเทพรัตน์ เป็นชื่อพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 205 คนอ่าน
22 เม.ย. 53
09:18 น.
นางดารุณี
952. 
ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปี 53 (ทุนพัฒนาข้าราชการ-ศึกษา) จาก สกอ. 264 คนอ่าน
20 เม.ย. 53
13:31 น.
นายจักรพงษ์
953. 
ทุนรัฐบาลไต้หวัน _ หน้า 3 จาก 3 218 คนอ่าน
20 เม.ย. 53
10:24 น.
นายจักรพงษ์
954. 
ทุนรัฐบาลไต้หวัน _ หน้า 2 จาก 3 224 คนอ่าน
20 เม.ย. 53
10:24 น.
นายจักรพงษ์
955. 
ทุนรัฐบาลไต้หวัน _ หน้า 1 จาก 3 205 คนอ่าน
20 เม.ย. 53
10:21 น.
นายจักรพงษ์
956. 
ทุน ป.โท โดยรัฐบาลอินโดนีเซีย 250 คนอ่าน
20 เม.ย. 53
10:12 น.
นายจักรพงษ์
957. 
ทุนวิจัย ป.เอก โดยรัฐบาลนิวซีแลนด์ 205 คนอ่าน
20 เม.ย. 53
10:04 น.
นายจักรพงษ์
958. 
ทุนเรียนปริญญาเอก มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ออสเตรเลีย 206 คนอ่าน
20 เม.ย. 53
10:02 น.
นายจักรพงษ์
959. 
รับสมัครอาจารย์สอนภาษาและวัฒนธรรมไทย ภาคฤดูร้อน ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ปี 2553-2555 279 คนอ่าน
19 เม.ย. 53
13:31 น.
นายจักรพงษ์
960. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2553 263 คนอ่าน
19 เม.ย. 53
11:38 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
961. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอฯ 242 คนอ่าน
19 เม.ย. 53
11:36 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
962. 
นักศึกษาป.บัณฑิตชั้นปีที่ 1 ทำพิธีรดน้ำขอพรอาจารย์เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2553 258 คนอ่าน
16 เม.ย. 53
12:37 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
963. 
ศึกษาศาสตร์ รวมมิตร มุฑิตาจิตกราบอาจารย์ 255 คนอ่าน
11 เม.ย. 53
15:46 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
964. 
ขบวนแห่สงกรานต์ ๒๕๕๓ ศึกษาศาสตร์คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดันสองมาครอง 215 คนอ่าน
10 เม.ย. 53
18:10 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
965. 
นางงามสงกรานต์ศึกษาศาสตร์ ๒๕๕๓ งามไม่แพ้ใคร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดันสองมาครอง 238 คนอ่าน
10 เม.ย. 53
18:00 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
966. 
พิธีทำบุญ รดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2553 278 คนอ่าน
8 เม.ย. 53
17:36 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
967. 
ศูนย์วิจัยออทิสติก จัดงานเสวนาทางวิชาการ 261 คนอ่าน
8 เม.ย. 53
09:54 น.
อาจารย์ฤกษ์
968. 
ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ ประจำปี 2553 281 คนอ่าน
7 เม.ย. 53
22:03 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
969. 
ความภาคภูมิใจของเรา(สาธิตศึกษาศาสตร์) 246 คนอ่าน
6 เม.ย. 53
11:25 น.
อาจารย์วรเทพ
970. 
ขอเรียนเชิญเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ 247 คนอ่าน
30 มี.ค. 53
18:16 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
971. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา 205 คนอ่าน
29 มี.ค. 53
13:47 น.
อาจารย์อาพร
972. 
ขอเชิญร่วมงานสัมมนา "เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 4" 206 คนอ่าน
29 มี.ค. 53
13:45 น.
อาจารย์อาพร
973. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติของเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2553 หัวข้ 230 คนอ่าน
29 มี.ค. 53
13:08 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
974. 
เชิญคณาจารย์เลือกซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด 272 คนอ่าน
16 มี.ค. 53
10:20 น.
975. 
เชิญร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก 246 คนอ่าน
12 มี.ค. 53
17:29 น.
อาจารย์ฤกษ์
976. 
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 256 คนอ่าน
10 มี.ค. 53
15:13 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
977. 
ขอคะแนนปฏิบัติการสอนด่วนที่สุด 257 คนอ่าน
10 มี.ค. 53
10:53 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
978. 
เทศกาลปล่อยแสง ครั้งที่ 6 ตอน คบเด็ก สร้างชาติ 247 คนอ่าน
9 มี.ค. 53
13:10 น.
979. 
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนใหม่ 274 คนอ่าน
9 มี.ค. 53
12:58 น.
นางสาวแสงทอง
980. 
ขอเชิญร่วมการสัมมนา "คลิก ช้อป ออนไลน์อย่างปลอดภัย รู้ทันภัยออนไลน์" ฟรี จำนวนจำกัด 278 คนอ่าน
9 มี.ค. 53
11:22 น.
981. 
ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบโปสเตอร์ "ความปลอดภัยในการดูแลรักษาผู้ป่วยโดยเน้นแนวทาง SIMPLE" 264 คนอ่าน
8 มี.ค. 53
13:21 น.
982. 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัล 216 คนอ่าน
4 มี.ค. 53
14:41 น.
983. 
Art Ex By Art ED 19th : ฅนมีสี 208 คนอ่าน
3 มี.ค. 53
12:54 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
984. 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิก 203 คนอ่าน
23 ก.พ. 53
13:44 น.
นายจักรพงษ์
985. 
ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 263 คนอ่าน
23 ก.พ. 53
11:36 น.
นางสาวแสงทอง
986. 
รับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 243 คนอ่าน
22 ก.พ. 53
18:45 น.
987. 
รับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 242 คนอ่าน
22 ก.พ. 53
18:44 น.
988. 
ปฏิทินการปฏิบัติการสอนช่วงการเตรียมความพร้อม 222 คนอ่าน
16 ก.พ. 53
17:04 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
989. 
รางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2553 249 คนอ่าน
15 ก.พ. 53
12:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
990. 
ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์เพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 247 คนอ่าน
10 ก.พ. 53
18:24 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
991. 
ข่าวศูนย์วิจัยออทิสติก 286 คนอ่าน
8 ก.พ. 53
19:06 น.
อาจารย์ฤกษ์
992. 
ตามรอย....ODระยองรีสอร์ท 269 คนอ่าน
1 ก.พ. 53
11:09 น.
อาจารย์ ดร.จตุภูมิ
993. 
เก็บตก...OD ระยองรีสอร์ท 2553 / 3 201 คนอ่าน
31 ม.ค. 53
13:18 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
994. 
เก็บตก...OD ระยองรีสอร์ท 2553 / 2 208 คนอ่าน
31 ม.ค. 53
12:19 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
995. 
เก็บตก...OD ระยองรีสอร์ท 2553 / 1 251 คนอ่าน
31 ม.ค. 53
12:12 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
996. 
กิจกรรมภูมิปัญญาไทยจากชุมชนสู่แหล่งการเรียนรู้ 232 คนอ่าน
29 ม.ค. 53
11:42 น.
อาจารย์นภาพร
997. 
25 มกราคม วันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมพลังภาคภูมิใจมหาวิทยาลัยอันดับ 1 252 คนอ่าน
27 ม.ค. 53
19:02 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
998. 
หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยทางการศึกษา 269 คนอ่าน
25 ม.ค. 53
13:19 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
999. 
การทำบุญโรงเรียน 253 คนอ่าน
22 ม.ค. 53
15:58 น.
อาจารย์ประกายฝน
1000. 
กิจกรรมจิตสาธารณะของนักเรียนยูนิทเอฟ 284 คนอ่าน
21 ม.ค. 53
17:12 น.
อาจารย์นุชนาฎ
1001. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Single Subject Design 200 คนอ่าน
21 ม.ค. 53
17:00 น.
อาจารย์อาพร
1002. 
ขอเชิญผู้สนใจการถ่ายภาพเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษฟรี!!! 264 คนอ่าน
15 ม.ค. 53
11:20 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1003. 
ขอเชิญชมภาพยนต์เนื่องในวันครู "ครูบ้านนอก : บ้านหนองฮีใหญ่" ฟรี!!! 218 คนอ่าน
12 ม.ค. 53
18:46 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1004. 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ 002/2553 เรื่องงดการเรียนการสอน (ระดับ ป.โท-ป.เอก) 202 คนอ่าน
12 ม.ค. 53
17:09 น.
นางดารุณี
1005. 
การเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 13 ประเภททุนปกติ 271 คนอ่าน
11 ม.ค. 53
13:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1006. 
หลายสถาบันร่วมใจในการแข่งขันกีฬาวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553 252 คนอ่าน
7 ม.ค. 53
16:24 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1007. 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ 001/2553 เรื่อง งดการเรียนการสอน 253 คนอ่าน
7 ม.ค. 53
11:17 น.
นางดารุณี
1008. 
เรียนโทที่อังกฤษ 1 ปี ด้วยทุน British Chevening Scholarships 224 คนอ่าน
6 ม.ค. 53
14:43 น.
นายจักรพงษ์
1009. 
ทุนฟุลไบร์ท !! โอกาสเรียนฟรีที่อเมริกา 208 คนอ่าน
4 ม.ค. 53
15:43 น.
นายจักรพงษ์
1010. 
สวัสดีปีใหม่ 2553 ชาวศึกษาศาสตร์ที่เคารพทุกท่านครับ 259 คนอ่าน
4 ม.ค. 53
12:40 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1011. 
ขอเชิญร่วมอบรมแนวทางการแก้ไขและปรับพฤติกรรม(ABA)สำหรับเด็กออทิสติก 205 คนอ่าน
4 ม.ค. 53
12:35 น.
อาจารย์อาพร
1012. 
นักศึกษาศิลปศึกษา คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดภาพถ่ายศูนย์ประชุมฯ อีกแล้วครับท่าน 308 คนอ่าน
30 ธ.ค. 52
09:41 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1013. 
บุญคูนเมือง 2552 & กิจกรรม Art Lane 291 คนอ่าน
24 ธ.ค. 52
09:14 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1014. 
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2552 305 คนอ่าน
24 ธ.ค. 52
09:03 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1015. 
สวัสดีปีใหม่ 2553 แด่...ทุกท่าน ค่ะ 268 คนอ่าน
23 ธ.ค. 52
22:09 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปนัดดา
1016. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากร 268 คนอ่าน
17 ธ.ค. 52
16:00 น.
อาจารย์อาพร
1017. 
ผลการแข่งขัน KHON KAEN EXCELLENCE FAIR 2009 250 คนอ่าน
14 ธ.ค. 52
15:37 น.
อาจารย์ปิยะนันท์
1018. 
ปาย อิน เลิฟ ... เก็บตก 4 258 คนอ่าน
13 ธ.ค. 52
03:46 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1019. 
ปาย อิน เลิฟ ... เก็บตก 3 220 คนอ่าน
13 ธ.ค. 52
03:28 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1020. 
ปาย อิน เลิฟ ... เก็บตก 1 203 คนอ่าน
13 ธ.ค. 52
03:14 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1021. 
ปาย อิน เลิฟ ... เก็บตก 2 217 คนอ่าน
13 ธ.ค. 52
03:12 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1022. 
ปาย อิน เลิฟ ... ศึกษาดูงานนอกสถานที่บุคลากรสายสนับสนุนคณะศึกษาศาสตร์ 274 คนอ่าน
13 ธ.ค. 52
02:32 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1023. 
นักเรียนสาธิตสร้างชื่อ คว้ารางวัลการแข่งขันอังกฤษคิดสนุก 297 คนอ่าน
11 ธ.ค. 52
13:32 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1024. 
ประธานกรรมการดำเนินงานรายวิชา 230531-2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 251 คนอ่าน
11 ธ.ค. 52
13:19 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1025. 
ขอความกรุณาคณาจารย์ทุกท่านที่สอนในรายวิชา 230 330 ประสบ 2 เซนต์ชื่อรับ OT 205 คนอ่าน
8 ธ.ค. 52
17:20 น.
1026. 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันพ่อ ระดับอนุบาล 256 คนอ่าน
2 ธ.ค. 52
16:12 น.
อาจารย์มันทนา
1027. 
การนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดัติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 1 253 คนอ่าน
2 ธ.ค. 52
13:34 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1028. 
เก็บตก...งานลอยกระทง มข. 2552 ศึกษาศาสตร์ สร้างชื่ออีกครั้ง...คว้า 2 รางวัลใหญ่ 266 คนอ่าน
1 ธ.ค. 52
15:16 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1029. 
นักเรียนศูนย์วิจัยออทิสติก ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดขอนแก่น 270 คนอ่าน
30 พ.ย. 52
13:00 น.
อาจารย์อาพร
1030. 
ผู้บริหารพบนักศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2552 266 คนอ่าน
29 พ.ย. 52
09:02 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1031. 
พิธีประดับเข็มวิชาชีพครู ประจำปี 2552 214 คนอ่าน
28 พ.ย. 52
13:34 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1032. 
นักเรียนศูนย์วิจัยออทิสติกเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา2552 272 คนอ่าน
20 พ.ย. 52
16:08 น.
อาจารย์อาพร
1033. 
เงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ บุคคลากร มข. หมดเขต 31 ธค. 52 243 คนอ่าน
20 พ.ย. 52
15:50 น.
นายจักรพงษ์
1034. 
เริ่มแล้ว (ศึกษาศาสตร์ไร้พุง) ขอเชิญเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และออกกำลังกายฟรี ที่ Fitness สาขาวิชาพลศึกษา 254 คนอ่าน
17 พ.ย. 52
17:00 น.
อาจารย์ ดร.วายุ
1035. 
อีกแล้ว...อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า ศิลปศึกษา คว้ารางวัลชนะเลิศจากการประกวดภาพถ่ายลอยกะทง มข. 2552 245 คนอ่าน
15 พ.ย. 52
01:13 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1036. 
ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ประสานงานโรงเรียนรายวิชาประสบ 2 ล่าสุด 262 คนอ่าน
14 พ.ย. 52
12:47 น.
1037. 
ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ประสานงานโรงเรียนรายวิชาประสบ 2 242 คนอ่าน
14 พ.ย. 52
12:42 น.
1038. 
โครงการกีฬาสัมพันธ์แบ่งปันน้องพี่ 262 คนอ่าน
13 พ.ย. 52
11:04 น.
อาจารย์เสถียร
1039. 
นักศึกษาศิลปศึกษา เจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศจาก ไอเดีย กรีน 260 คนอ่าน
10 พ.ย. 52
01:12 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1040. 
ทดสอบ 221 คนอ่าน
9 พ.ย. 52
19:02 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ
1041. 
โครงการส่งเสริมทักษะ และหารายได้ระหว่างเรียน 271 คนอ่าน
5 พ.ย. 52
18:04 น.
อาจารย์เขม
1042. 
เก็บตก ศึกษาดูงาน กระบี่-พังงา-ภูเก็ต 6 204 คนอ่าน
4 พ.ย. 52
10:23 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1043. 
เก็บตก ศึกษาดูงาน กระบี่-พังงา-ภูเก็ต 5 203 คนอ่าน
4 พ.ย. 52
10:16 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1044. 
ตามรอย...เที่ยวท่องล่องปักษ์ใต้ (กระบี่ พังงา และภูเก็ต) 262 คนอ่าน
3 พ.ย. 52
18:47 น.
อาจารย์ ดร.จตุภูมิ
1045. 
เก็บตก ศึกษาดูงาน กระบี่-พังงา-ภูเก็ต 4 213 คนอ่าน
3 พ.ย. 52
09:38 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1046. 
เก็บตก ศึกษาดูงาน กระบี่-พังงา-ภูเก็ต 3 251 คนอ่าน
3 พ.ย. 52
09:31 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1047. 
ประกาศงดการเรียนการสอนวันลอยกระทง 2 พ.ย. 52 248 คนอ่าน
31 ต.ค. 52
20:50 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี
1048. 
เก็บตก ศึกษาดูงาน กระบี่-พังงา-ภูเก็ต 2 209 คนอ่าน
31 ต.ค. 52
01:22 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1049. 
เก็บตก ศึกษาดูงาน กระบี่-พังงา-ภูเก็ต 1 256 คนอ่าน
31 ต.ค. 52
01:18 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1050. 
คณาจารย์ศึกษาศาสตร์ ศึกษาดูงาน กระบี่-พังงา-ภูเก็ต 286 คนอ่าน
31 ต.ค. 52
23:40 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1051. 
เชิญอบรมการให้ความรู้สำหรับอาจารย์ด้านการเรียนรวมสำหรับเด็กออทิสติก 251 คนอ่าน
28 ต.ค. 52
13:52 น.
อาจารย์ฤกษ์
1052. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2010 253 คนอ่าน
28 ต.ค. 52
10:11 น.
นายจักรพงษ์
1053. 
การโอนเงินค่าตอบแทน และเงินยืมทดรองจ่าย 267 คนอ่าน
27 ต.ค. 52
18:14 น.
นางสาวจรัสศรี
1054. 
ศูนย์กีฬา สาขาวิชาพลศึกษา จัดโปรแกรมการออกกำลังกายเฉพาะบุคคล ลดน้ำหนัก กระชับสัดส่วน เพิ่มมวลกล้ามเนื้อ 305 คนอ่าน
14 ต.ค. 52
11:40 น.
อาจารย์ ดร.วายุ
1055. 
ขอแสดงความเสียใจแด่การจากไปของคุณพ่อของ ผศ.ปัทมพร ทนันชัยบุตร 296 คนอ่าน
13 ต.ค. 52
00:00 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1056. 
ค่ายตุลาวิชาการ 2552 เยือนดินแดนร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำ 285 คนอ่าน
11 ต.ค. 52
01:05 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1057. 
ค่ำคืนหรรษา ราตรีสีแสด 2552 - The Star 2009 265 คนอ่าน
10 ต.ค. 52
21:31 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1058. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2552 วันที่ 16 ต.ค. 2552 เวลา 13.00 น. 256 คนอ่าน
9 ต.ค. 52
10:42 น.
นางปิยดา
1059. 
เลื่อนการอบรม ! "วิถีแห่งการพัฒนาหลักสูตรด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ" เป็นวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 257 คนอ่าน
8 ต.ค. 52
17:56 น.
นายจักรพงษ์
1060. 
สถาบันภาษา มข. รับสมัครผู้ช่วยผู้คุมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น 6 ธค. 2552 241 คนอ่าน
7 ต.ค. 52
15:41 น.
นายจักรพงษ์
1061. 
ชาวศึกษาศาสตร์ ยกพล SHOW & SHARE 2009 282 คนอ่าน
5 ต.ค. 52
23:36 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1062. 
แจ้งการร่วมบริจาคปัจจัยถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์-แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรม ณ วัดนาหลวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 265 คนอ่าน
1 ต.ค. 52
22:15 น.
นางสาววารุณี
1063. 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีและผู้อำนวยการกองกลาง 252 คนอ่าน
30 ก.ย. 52
15:43 น.
นายโสภัณ
1064. 
นักศึกษาสาขา พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ช่วยงานวิจัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 259 คนอ่าน
24 ก.ย. 52
13:23 น.
อาจารย์ ดร.วายุ
1065. 
ภาพเด็ก ๆ ประกวดดนตรีไทย สมด. ประถม ครั้งที่ ๑ 256 คนอ่าน
23 ก.ย. 52
14:31 น.
อาจารย์สุชาติ
1066. 
บรรยากาศ มหกรรมกีฬาเพื่อบุคลออทิสติก ออทิสติกเกมครั้งที่ 3 310 คนอ่าน
23 ก.ย. 52
11:21 น.
อาจารย์ฤกษ์
1067. 
เชิญร่วมอบรม “ การพัฒนาเด็กด้วยนิทานภาพ ” 251 คนอ่าน
23 ก.ย. 52
10:13 น.
อาจารย์ฤกษ์
1068. 
ขอแจ้งผลพร้อมการบันทึกภาพในงาน KKU SHOW and SHARE 2009 265 คนอ่าน
22 ก.ย. 52
17:23 น.
นางสาววารุณี
1069. 
อบรมการเป็นผู้แนะนำการออกกำลังกาย (Fitness Trainer) โดย สาขาวิชาพลศึกษา 300 คนอ่าน
20 ก.ย. 52
10:08 น.
อาจารย์ ดร.วายุ
1070. 
ระบบโทรศัพท์ขัดข้อง 201 คนอ่าน
18 ก.ย. 52
17:10 น.
นางดารุณี
1071. 
นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 284 คนอ่าน
17 ก.ย. 52
15:11 น.
อาจารย์ ดร.วายุ
1072. 
ศูนย์กีฬาและสุขภาพ(Fitness สาขาพลศึกษา)ให้บริการ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ แอโรบิคดานซ์ โยคะ ลดน้ำหนัก กระชับหุ่น พร้อมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา 271 คนอ่าน
17 ก.ย. 52
14:44 น.
อาจารย์ ดร.วายุ
1073. 
Open Class 268 คนอ่าน
17 ก.ย. 52
09:39 น.
อาจารย์นภาพร
1074. 
กรอกใบสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 259 คนอ่าน
12 ก.ย. 52
19:02 น.
นางสาวจรัสศรี
1075. 
ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 41 ปี คณะศึกษาศาสตร์ 203 คนอ่าน
10 ก.ย. 52
19:55 น.
นางสาววารุณี
1076. 
แจ้งงดการให้บริการ KKUFMIS call center ในวันที่ 7-11 กันยายน 2552 271 คนอ่าน
2 ก.ย. 52
16:21 น.
นางสาวเจนจิรา
1077. 
นักเรียนศูนย์วิจัยออทิสติก เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการ จ.ชัยภูมิ 253 คนอ่าน
1 ก.ย. 52
23:53 น.
อาจารย์ฤกษ์
1078. 
โครงการพัฒนาจิต(วัดนาหลวง จ.อุดรธานี) 239 คนอ่าน
1 ก.ย. 52
21:46 น.
นางสาวจรัสศรี
1079. 
ปฏิบัติธรรม ณ วัดนาหลวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 253 คนอ่าน
31 ส.ค. 52
23:06 น.
1080. 
ขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิต เนื่องในวันครบรอบสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ 41 ปี 267 คนอ่าน
31 ส.ค. 52
21:46 น.
นางสาววารุณี
1081. 
รางวัลชมเชย 241 คนอ่าน
28 ส.ค. 52
15:17 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1082. 
mail kku ใช้ไม่ได้ครับ 336 คนอ่าน
27 ส.ค. 52
12:30 น.
นายปพนพัทร์
1083. 
^____^ ขอประชาสัมพันธ์นิทรรศการศิลปะ ของสาขาวิชาศิลปศึกษา ครับผม 316 คนอ่าน
25 ส.ค. 52
02:23 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1084. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกจัดอบรม 260 คนอ่าน
24 ส.ค. 52
15:44 น.
อาจารย์อาพร
1085. 
ขอแสดงความยินดีกับ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ใหม่ 234 คนอ่าน
18 ส.ค. 52
12:29 น.
นางนงนภัส
1086. 
บรรยากาศกิจกรรมวันแม่ ที่สมด.ประถม 261 คนอ่าน
17 ส.ค. 52
12:56 น.
อาจารย์นัยนา
1087. 
การเรียนรู้อย่างใคร่ครวญ: สุนทรียสนทนา 267 คนอ่าน
17 ส.ค. 52
00:14 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1088. 
กำหนดพื้นที่การทำวิจัย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ทุนอุดหนุน มข. ปี 2554 266 คนอ่าน
14 ส.ค. 52
19:51 น.
นายจักรพงษ์
1089. 
เชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Teacher Professional Development ม.เกษตรศาสตร์ 259 คนอ่าน
14 ส.ค. 52
19:45 น.
นายจักรพงษ์
1090. 
วันแม่แห่งชาติ กับน้ำตาแห่งความรัก ความปิติยินดี ล้นห้องประชุมสายสุรี จุติกุล 280 คนอ่าน
14 ส.ค. 52
02:17 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1091. 
ป้องกันไข้หวัด 2009 245 คนอ่าน
13 ส.ค. 52
14:02 น.
อาจารย์วรรณงาม
1092. 
12 สิงหา มหาราชินี ชาวศึกษาฯ น้อมใจถวายสดุดี 274 คนอ่าน
13 ส.ค. 52
00:15 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1093. 
ชาว มข. ร่วมใจรำลึกพระคุณแม่กับมหาสังฆทาน 9 วัด 262 คนอ่าน
12 ส.ค. 52
12:56 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1094. 
มข. จับมือ มมส. ร่วมพลัง จิตตปัญญาศึกษา...สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 275 คนอ่าน
11 ส.ค. 52
23:35 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1095. 
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2552 255 คนอ่าน
11 ส.ค. 52
15:57 น.
นางอรุณศรี
1096. 
เงินกองทุน มข. สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ศึกษาต่อได้ทุกระดับ ยื่นใบสมัคร 4-31 สค 52 268 คนอ่าน
10 ส.ค. 52
14:06 น.
นายจักรพงษ์
1097. 
วันภาษาไทยแห่งชาติ 235 คนอ่าน
8 ส.ค. 52
13:57 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1098. 
นักศึกษาครูน้องใหม่ หัวใจบริสุทธิ์ ร่วมคืนความสดใสให้คณะไร้มลพิษ 248 คนอ่าน
8 ส.ค. 52
12:49 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1099. 
นักศึกษาครู มข. นับพัน ร่วมรำลึกสถาบัน 260 คนอ่าน
7 ส.ค. 52
16:42 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1100. 
รับขวัญน้องใหม่นักศึกษาครู มข. พี่น้องสีแสดร่วมชื่นมื่นนับพัน 263 คนอ่าน
7 ส.ค. 52
16:34 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1101. 
ศึกษาศาสตร์ มข. แนะนวสัญจร สานฝันความเป็นครูสู่มหาวิทยาลัย 270 คนอ่าน
7 ส.ค. 52
16:28 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1102. 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ร.ร.สาธิตฯ (ศึกษาศาสตร์)ระดับประถม 199 คนอ่าน
6 ส.ค. 52
16:06 น.
อาจารย์กิติญาดา
1103. 
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ 203 คนอ่าน
5 ส.ค. 52
18:35 น.
อาจารย์มงคล
1104. 
วิชาประสบการณ์วิชาชีพครู 2 249 คนอ่าน
5 ส.ค. 52
17:21 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1105. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 241 คนอ่าน
5 ส.ค. 52
13:13 น.
อาจารย์อาพร
1106. 
ขอเชิญร่วมส่งวิทยานิพนธ์เข้าประกวด โครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2552 238 คนอ่าน
5 ส.ค. 52
12:46 น.
นายจักรพงษ์
1107. 
ขอเชิญคณาจารย์และข้าราชการ เข้าเป็นสมาชิกสภาเครือข่ายครูอีสาน 271 คนอ่าน
3 ส.ค. 52
18:18 น.
นายจักรพงษ์
1108. 
สาขาจิตวิทยาฯ เชิญอบรม "สุนทรียสนทนา" โดยสถาบันขวัญเมือง จ.เชียงราย 205 คนอ่าน
3 ส.ค. 52
13:22 น.
นายจักรพงษ์
1109. 
ขออภัยสำหรับการจัดส่งเอกสารราชการทางโทรสาร 244 คนอ่าน
1 ส.ค. 52
16:34 น.
นางสาววารุณี
1110. 
เชิญรับฟังบรรยายพิเศษ ทุนการศึกษาจาก East West Center เรียนต่อ USA 204 คนอ่าน
31 ก.ค. 52
16:10 น.
นายจักรพงษ์
1111. 
การส่งเบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบกลางภาคต้น ปีการศึกษา 2552 254 คนอ่าน
31 ก.ค. 52
11:12 น.
นางไพพิทักษ์
1112. 
เชิญชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Internet เรื่องสาธิตการจัดการเรียนการสอนฯ 259 คนอ่าน
31 ก.ค. 52
02:43 น.
นายปพนพัทร์
1113. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมนาพัฒนาศักยภาพงานวิจัย นักศึกษา และบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ 251 คนอ่าน
30 ก.ค. 52
13:11 น.
นายจักรพงษ์
1114. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาตรี 198 คนอ่าน
27 ก.ค. 52
15:44 น.
นายทองสุข
1115. 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม "ศิลปะสำหรับเด็กออทิสติก" 203 คนอ่าน
22 ก.ค. 52
12:15 น.
อาจารย์อาพร
1116. 
นักศึกษาสาขาการสอนภาษาไทยได้รับรางวัล 265 คนอ่าน
22 ก.ค. 52
11:37 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1117. 
คณาจารย์โรงเรียนสาธิตฯมอดินแดงระดับประถม ศึกษาดูงาน ณ จ.ระยองและชลบุรี 275 คนอ่าน
21 ก.ค. 52
12:40 น.
อาจารย์นัยนา
1118. 
ขออภัยสำหรับการปรับเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานภายในคณะศึกษาศาสตร์ใหม่ 241 คนอ่าน
19 ก.ค. 52
16:37 น.
นางสาววารุณี
1119. 
หัวข้อเรื่อง การเขียนข่าวให้สอดคล้อง KPI และการส่งไฟล์ขนาดใหญ่ข่ายอินเตอร์เน็ต 204 คนอ่าน
19 ก.ค. 52
16:00 น.
นางสาววารุณี
1120. 
การประชุมวิชาการระดับชาติ "การวิจัยสิ่งแวดล้อม" 17-18 สค. 2552 มมส. 203 คนอ่าน
16 ก.ค. 52
17:49 น.
นายจักรพงษ์
1121. 
ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ "การพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างบนพื้นฐานความรู้" ครั้งที่ 1 271 คนอ่าน
16 ก.ค. 52
15:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1122. 
ขอแจ้งการตรวจสุขภาพประจำปี 2552 264 คนอ่าน
14 ก.ค. 52
13:06 น.
นางสาววารุณี
1123. 
ขอความร่วมมือในการรณรงค์เผยแพร่ให้ความรู้เรื่องไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009 220 คนอ่าน
9 ก.ค. 52
12:53 น.
นางดารุณี
1124. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552" (Thailand Research Expo 2009) 243 คนอ่าน
3 ก.ค. 52
17:46 น.
นางสาวมธุรส
1125. 
สารคดีตามรอยต้นไม้ของพ่อ ตอน "ประดู่แดงเตือนใจ" (สาธิตฯ ศึกษาศาสตร์) ออกอากาศทางช่อง 3 247 คนอ่าน
1 ก.ค. 52
18:42 น.
นายจักรพงษ์
1126. 
ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 245 คนอ่าน
30 มิ.ย. 52
15:30 น.
อาจารย์นภาพร
1127. 
ส่งรายชื่อและบทบาทครูพี่เลี้ยงมาอีกครั้งเป็นรอบที่ 3 259 คนอ่าน
29 มิ.ย. 52
14:49 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1128. 
สัมมนา The Key to Success โดย สวทช. วันที่15 กค 52 ณ โรงแรมดุสิตธานี 203 คนอ่าน
29 มิ.ย. 52
12:31 น.
นายจักรพงษ์
1129. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนทุกท่าน เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2552 268 คนอ่าน
26 มิ.ย. 52
19:29 น.
นางสาววารุณี
1130. 
ขอบคุณทุกๆท่านที่ร่วมทำบุญกับครอบครัวสิทธิโชค ณ บ้านแคนทอง 206 คนอ่าน
25 มิ.ย. 52
15:58 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
1131. 
โครงการขับขี่ตามกฎช่วยลดอุบัติเหตุ 291 คนอ่าน
25 มิ.ย. 52
14:46 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
1132. 
เชิญร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิชาการ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ 21- 22 ตค 2552 209 คนอ่าน
24 มิ.ย. 52
15:23 น.
นายจักรพงษ์
1133. 
ประตูสู่ภาษาจีนขั้นพื้นฐานสำหรับอาจารย์ มข. 10 สัปดาห์ 30 ชม. 265 คนอ่าน
23 มิ.ย. 52
14:29 น.
นายจักรพงษ์
1134. 
บทบาทพี่เลี้ยง 220 คนอ่าน
22 มิ.ย. 52
17:13 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1135. 
รายชื่อครูพี่เลี้ยงโรงเรียนสาธิตมอดินแดงระดับมัธยม สาขาการสอนภาษาไทย 227 คนอ่าน
22 มิ.ย. 52
16:59 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1136. 
รายชื่อครูพี่เลี้ยงโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยม สาขาการสอนภาษาไทย 220 คนอ่าน
22 มิ.ย. 52
16:58 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1137. 
รายชื่อครูพี่เลี้ยงโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถม สาขาการสอนภาษาไทย 258 คนอ่าน
22 มิ.ย. 52
16:57 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1138. 
รายชื่อครูพี่เลี้ยงโรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถม สาขาการสอนภาษาไทย 240 คนอ่าน
22 มิ.ย. 52
16:55 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1139. 
บทบาทครูพี่เลี้ยง 219 คนอ่าน
22 มิ.ย. 52
16:52 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1140. 
ชี่อครูพี่เลี้ยงและนักศึกษาประสบฯ3 262 คนอ่าน
22 มิ.ย. 52
16:48 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1141. 
บทบาทครูพี่เลี้ยงประสบฯ3 244 คนอ่าน
22 มิ.ย. 52
16:47 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1142. 
ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูระดับอนุบาล 268 คนอ่าน
21 มิ.ย. 52
17:52 น.
อาจารย์มันทนา
1143. 
รายชื่อครูพี่เลี้ยงประสบการณ์วิชาชีพครู 3 252 คนอ่าน
18 มิ.ย. 52
12:08 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1144. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกจัดโครงการอบรมการจัดทำโปรแกรม CAI สำหรับนักเรียนออทิสติก 264 คนอ่าน
16 มิ.ย. 52
13:15 น.
อาจารย์อาพร
1145. 
เชิญร่วมงานวันไหว้ครู สาธิตมอดินแดง 18 มิย. 52 261 คนอ่าน
15 มิ.ย. 52
12:56 น.
นายจักรพงษ์
1146. 
ERAS CONFERENCE 2009 at NIE, Singapore on 19-20 Nov 09 266 คนอ่าน
15 มิ.ย. 52
12:47 น.
นายจักรพงษ์
1147. 
การรับข้อเสนองานวิจัยที่เสนอขอรับการสนัยสนุนทุนอุดหนุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2553 244 คนอ่าน
15 มิ.ย. 52
12:18 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1148. 
เรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย "มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 5" 255 คนอ่าน
15 มิ.ย. 52
12:16 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1149. 
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการด้านคนพิการ 197 คนอ่าน
15 มิ.ย. 52
12:05 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1150. 
ประชาสัมพันธ์ การเข้าศึกษาดูงานของคณะครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี 254 คนอ่าน
15 มิ.ย. 52
11:26 น.
1151. 
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)ระดับมัธยมได้รับรางวัลชนะเลิศ 253 คนอ่าน
11 มิ.ย. 52
14:00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
1152. 
ส่งเอกสารประสบการณ์วิชาชีพครู 2 250 คนอ่าน
8 มิ.ย. 52
13:37 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1153. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้โทรศัพท์ติดต่อราชการของคณะศึกษาศาสตร์(ประจำแต่ละชั้น ห้องธุรการประจำสาขาวิชา) 265 คนอ่าน
8 มิ.ย. 52
13:27 น.
นางสาววารุณี
1154. 
รายชื่อนักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพครู 2 255 คนอ่าน
8 มิ.ย. 52
11:33 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1155. 
ชมภาพยนต์ฟรีครับพร้อมกันทั่วโลก 198 คนอ่าน
7 มิ.ย. 52
23:21 น.
อาจารย์ศักดาเดช
1156. 
เชิญอ่าน วารสารศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ ณ ห้องสมุดจีน แบรี่ 262 คนอ่าน
5 มิ.ย. 52
17:15 น.
นายจักรพงษ์
1157. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอบทความในการประชุมสัมมนาวิชาการสำนักวิจัย ประจำปี 2552 245 คนอ่าน
2 มิ.ย. 52
17:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1158. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง "ภาคอีสานจะทำวิจัยอะไรเพื่อรับมือกับภาวะโลกร้อน" 262 คนอ่าน
2 มิ.ย. 52
17:26 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1159. 
ขออนุโมทนาบุญกุศลร่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวายผ้าป่าสามัคคี 9 วัดปีที่ 24 258 คนอ่าน
2 มิ.ย. 52
11:52 น.
นางสาววารุณี
1160. 
ปฎิทินการศึกษา ต้น 2552 ที่สำคัญ ๆ ที่ควรทราบ 252 คนอ่าน
29 พ.ค. 52
16:01 น.
นางปิยดา
1161. 
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ และร่วมพิธีฌาปนกิจศพ รศ.เรณู คุปตัษเฐียณ 198 คนอ่าน
28 พ.ค. 52
15:52 น.
นางดารุณี
1162. 
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนออทิสติก 263 คนอ่าน
28 พ.ค. 52
10:40 น.
อาจารย์ฤกษ์
1163. 
คณาจารย์ศูนย์วิจัยออทิสติก ศึกษาดูงาน 254 คนอ่าน
28 พ.ค. 52
10:35 น.
อาจารย์ฤกษ์
1164. 
โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ประจำปี 2553 198 คนอ่าน
27 พ.ค. 52
16:37 น.
นางดารุณี
1165. 
เวลาเรียน241102 254 คนอ่าน
26 พ.ค. 52
12:30 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1166. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการประจำปี คณะศิลปศาสตร์ 245 คนอ่าน
26 พ.ค. 52
12:18 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1167. 
ขอเชิญชวนบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2551 สำหรับทุนวิจัยประเภทที่ 3 การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Rese 254 คนอ่าน
25 พ.ค. 52
19:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1168. 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประเภททุนวิจัยนวมินทร์ ประจำปี 2553 250 คนอ่าน
22 พ.ค. 52
10:46 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1169. 
ขอความร่วมมือในการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 201 คนอ่าน
20 พ.ค. 52
12:27 น.
นางดารุณี
1170. 
ชอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวายผ้าป่าสามัคคี 9 วัดแสวงบุญและรักษาศีลภาวนา 257 คนอ่าน
18 พ.ค. 52
12:23 น.
นางสาววารุณี
1171. 
หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินทุนการศึกษาและวิธีการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา สำหรับบุตรบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 234 คนอ่าน
14 พ.ค. 52
12:09 น.
นางดารุณี
1172. 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2552 235 คนอ่าน
7 พ.ค. 52
15:06 น.
นางปิยดา
1173. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 7 200 คนอ่าน
29 เม.ย. 52
15:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1174. 
ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2552 244 คนอ่าน
29 เม.ย. 52
10:21 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1175. 
ขอเรียนเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอใน Thailand Research Symposium 2009 243 คนอ่าน
20 เม.ย. 52
16:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1176. 
แนะนำศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน และประกาศสนับสนุนทุนศูนย์ฯ 265 คนอ่าน
10 เม.ย. 52
18:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1177. 
Sawadee from USA 256 คนอ่าน
9 เม.ย. 52
14:56 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
1178. 
ขอเรียนเชิญร่วมงานรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2552 246 คนอ่าน
7 เม.ย. 52
20:15 น.
นางสาววารุณี
1179. 
รับสมัครผู้ร่วมสอน 261 คนอ่าน
31 มี.ค. 52
11:13 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1180. 
ขอเชิญสมัครเป็นผู้ราวมสอน 203 คนอ่าน
27 มี.ค. 52
14:56 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1181. 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 247 คนอ่าน
24 มี.ค. 52
17:08 น.
นายจักรพงษ์
1182. 
รถโดยสารปรับอากาศ คณะศึกษาศาสตร์ 246 คนอ่าน
24 มี.ค. 52
17:06 น.
นายจักรพงษ์
1183. 
ขอเชิญเข้าร่วมหารือความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษามณฑลกว่างซี 196 คนอ่าน
19 มี.ค. 52
19:29 น.
นายจักรพงษ์
1184. 
ขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านสมัครเข้ารับการอบรมระยะสั้น 198 คนอ่าน
19 มี.ค. 52
17:05 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1185. 
การประกาศประเด็นหัวข้อทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2553 259 คนอ่าน
18 มี.ค. 52
12:52 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1186. 
ขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านสมัครเข้ารับการอบรมระยะสั้น 226 คนอ่าน
18 มี.ค. 52
12:50 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1187. 
ขอเชิญส่งบทความลงวารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ECT Journal) 226 คนอ่าน
18 มี.ค. 52
12:44 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1188. 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย 210 คนอ่าน
18 มี.ค. 52
12:42 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1189. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายการใช้ฐานข้อมูล 197 คนอ่าน
18 มี.ค. 52
12:41 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1190. 
การประชุมนานาชาติครั้งที่ 4 เครือข่ายวิจัยและวิชาการอนุภาคลุ่มน้ำโขง 25-27 พฤศจิกายน 2552 ณ ประเทศเวียดนาม 203 คนอ่าน
11 มี.ค. 52
19:56 น.
นายจักรพงษ์
1191. 
การชำระภาษีเงินได้ประจำปีภาษี 2551 251 คนอ่าน
11 มี.ค. 52
12:02 น.
นางพอใจ
1192. 
หลักเกณฑ์ในการขออนุญาตเข้าเก็บข้อมูลเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและตุ้มตรองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนฯ 228 คนอ่าน
6 มี.ค. 52
18:50 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1193. 
ประชาสัมพันธ์งานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับอนุบาล 254 คนอ่าน
5 มี.ค. 52
18:18 น.
อาจารย์สุขุมา
1194. 
ทุนวิจัย ทุนแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศสวีเดน 239 คนอ่าน
3 มี.ค. 52
11:41 น.
นายจักรพงษ์
1195. 
ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2552 (เพิ่มเติมครั้งที่2) 253 คนอ่าน
27 ก.พ. 52
17:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1196. 
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 220 คนอ่าน
26 ก.พ. 52
17:32 น.
นางดารุณี
1197. 
เรียนผู้สนใจทุกท่าน สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เชิญให้คณะศึกษาศาสตร์ ส่งร่างโครงการบริการวิชาการเพื่อขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณ ประจำปี 245 คนอ่าน
26 ก.พ. 52
11:24 น.
นางสาวมธุรส
1198. 
ทุนเรียนภาษาจีนที่มณฑลฟูเจี้ยน สำหรับบุคลากร 264 คนอ่าน
25 ก.พ. 52
12:14 น.
นายจักรพงษ์
1199. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกร่วมพิธีเปิดและแถลงข่าว 254 คนอ่าน
24 ก.พ. 52
12:35 น.
อาจารย์อาพร
1200. 
เชิญร่วมทำบุญ ครบรอบ 1 ปื อมรรัตน์ สิทธิโชค (แขก ) 251 คนอ่าน
22 ก.พ. 52
10:44 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
1201. 
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อิศรา ก้านจักรที่ได้รับรางวัลงานผลวิจัยระดับชาติ 292 คนอ่าน
20 ก.พ. 52
17:29 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี
1202. 
สัมมนาทางวิชาการ "เปิดโลกออทิสติกครั้งที่ 3 " 203 คนอ่าน
20 ก.พ. 52
12:43 น.
อาจารย์อาพร
1203. 
การส่งเบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2551 (ระดับปริญญาตรี) 245 คนอ่าน
20 ก.พ. 52
09:57 น.
นางไพพิทักษ์
1204. 
นักเรียนคนเก่ง สาธิตศึกษาศาสตร์ประถม 259 คนอ่าน
17 ก.พ. 52
10:45 น.
อาจารย์นุชนาฎ
1205. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ Visiting Professor for Workshop 209 คนอ่าน
17 ก.พ. 52
09:05 น.
นายจักรพงษ์
1206. 
ขอเรียนเชิญอาจารย์เลือกซื้อหนังสือเข้าใช้ในห้องสมุด 246 คนอ่าน
11 ก.พ. 52
11:23 น.
1207. 
อบรมพัฒนาบุคลากรศูนย์วิจัยออทิสติก 250 คนอ่าน
9 ก.พ. 52
13:19 น.
อาจารย์ศักดาเดช
1208. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แท 254 คนอ่าน
6 ก.พ. 52
14:43 น.
นางสาววารุณี
1209. 
คะแนนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู2 303 คนอ่าน
5 ก.พ. 52
12:00 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1210. 
ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้ารับการอบรมระยะสั้น 248 คนอ่าน
5 ก.พ. 52
11:35 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1211. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 197 คนอ่าน
5 ก.พ. 52
09:48 น.
อาจารย์จรรยา
1212. 
ช่าวประชาสัมพันธ์ 204 คนอ่าน
5 ก.พ. 52
09:44 น.
อาจารย์จรรยา
1213. 
ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการเข้ารับพิจารณารางวัล TIF AWARD ประจำปี 2552 206 คนอ่าน
4 ก.พ. 52
18:34 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1214. 
ประกาศรับการรับข้อเสนอการวิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2552 260 คนอ่าน
4 ก.พ. 52
18:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1215. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "สถานภาพองค์องความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงในประเทศ 237 คนอ่าน
4 ก.พ. 52
18:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1216. 
ขอเรียนเชิญบุคลากรสมัครเข้ารับการอบรมระยะสั้น 225 คนอ่าน
4 ก.พ. 52
18:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1217. 
ประชาสัมพันธ์ 273 คนอ่าน
4 ก.พ. 52
16:43 น.
อาจารย์จรรยา
1218. 
ความภาคภูมิใจของเรา (สาธิตศึกษาศาสตร์) 253 คนอ่าน
4 ก.พ. 52
15:10 น.
อาจารย์วรเทพ
1219. 
กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด สาธิตมอดินแดงประถม 297 คนอ่าน
3 ก.พ. 52
10:16 น.
อาจารย์นัยนา
1220. 
สาธิตมอดินแดงประถมจัดกิจกรรม"ท่องแดนไดโนเสาร์พิพิธภัณฑ์สิรินธร" 252 คนอ่าน
2 ก.พ. 52
20:35 น.
อาจารย์นัยนา
1221. 
ออทิสติกเข้าค่ายพักแรมกับพี่น้องลูกเสือ สมด. 286 คนอ่าน
1 ก.พ. 52
18:01 น.
อาจารย์ศักดาเดช
1222. 
การขอใช้สิทธิ์ตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ ล่วงหน้า 203 คนอ่าน
30 ม.ค. 52
16:18 น.
นางดารุณี
1223. 
การใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ ล่วงหน้า 203 คนอ่าน
30 ม.ค. 52
16:15 น.
นางดารุณี
1224. 
ผลการเลือกตั้งกรรมการนักเรียน 245 คนอ่าน
28 ม.ค. 52
14:29 น.
อาจารย์ประกายฝน
1225. 
ครั้งที่3ครับ "ขี่ม้าบำับัดสำหรับเด็กออทิสติก"เริ่มได้ผล 248 คนอ่าน
27 ม.ค. 52
22:34 น.
อาจารย์ศักดาเดช
1226. 
ขี่ม้าบำบัดครั้งที่ 2 ขึ้นขี่ม้าแล้วครับ 249 คนอ่าน
27 ม.ค. 52
22:24 น.
อาจารย์ศักดาเดช
1227. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกได้เริ่มโครงการ "ขี่ม้าบำบัดสำหรับเด็กออทิสติกครับ" 226 คนอ่าน
27 ม.ค. 52
21:56 น.
อาจารย์ศักดาเดช
1228. 
"ชวนกันดูสุริยุปราคา" 270 คนอ่าน
27 ม.ค. 52
11:45 น.
อาจารย์ขนิษฐา
1229. 
นักศึกษาพลศึกษาชั้นปีทีี่ 3 ศึกษาดูงานการเรียนการสอนของศูนย์วิจัยออทิสติก 250 คนอ่าน
27 ม.ค. 52
07:15 น.
อาจารย์ศักดาเดช
1230. 
ห่วงใย...ภัยใกล้ตัว 242 คนอ่าน
26 ม.ค. 52
10:31 น.
อาจารย์จรินทร์
1231. 
ข่าวสาธิต (ศึกษาศาสตร์)ระดับมัธยม2 197 คนอ่าน
22 ม.ค. 52
10:58 น.
อาจารย์สังเวียน
1232. 
ข่าวสาธิต (ศึกษาศาสตร์)ระดับมัธยม 201 คนอ่าน
22 ม.ค. 52
10:57 น.
อาจารย์สังเวียน
1233. 
บรรยากาศงานกีฬาประเพณีสมมส.-สมด.ครั้งที่4 257 คนอ่าน
21 ม.ค. 52
16:22 น.
อาจารย์นัยนา
1234. 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย 201 คนอ่าน
21 ม.ค. 52
10:55 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1235. 
ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศทุนวิจัย 203 คนอ่าน
20 ม.ค. 52
18:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1236. 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนา เรื่อง 272 คนอ่าน
20 ม.ค. 52
14:05 น.
นางสาวมธุรส
1237. 
เชิญชม กีฬาประเพณีประถมสาธิตสัมพันธ์ สมด.-ส มมส. ครั้งที่4(เสาร์ที่ 17 ม.ค.2552) 249 คนอ่าน
16 ม.ค. 52
09:38 น.
อาจารย์ศิราวรรณ
1238. 
รายนามนักเรียนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครู ปีการศึกษา 2551 239 คนอ่าน
15 ม.ค. 52
13:29 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
1239. 
ครูผู้สอนและบุคลากรดีเด่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในโอกาสวันครู ปีการศึกษา 2551 254 คนอ่าน
14 ม.ค. 52
17:47 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
1240. 
อาจารย์และบุคลากรดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันครู ศุกร์ที่ 16 มกราคม 2552 198 คนอ่าน
14 ม.ค. 52
17:36 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
1241. 
ขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาร่วมงานวันครู ประจำปี 2552 249 คนอ่าน
13 ม.ค. 52
20:08 น.
นางสาววารุณี
1242. 
รูปงานวันเด็กกิจกรรมอนุบาลและกีฬาเปตอง ต่อ 2 202 คนอ่าน
10 ม.ค. 52
14:23 น.
1243. 
รูปงานวันเด็กกิจกรรมอนุบาลและกีฬาเปตอง ต่อ 202 คนอ่าน
10 ม.ค. 52
14:22 น.
1244. 
รูปงานวันเด็กกิจกรรมอนุบาลและกีฬาเปตอง 203 คนอ่าน
10 ม.ค. 52
14:20 น.
1245. 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ (ฉบับที่ 001/2552) เรื่อง งดการเรียนการสอน 208 คนอ่าน
8 ม.ค. 52
17:09 น.
นางดารุณี
1246. 
ท่านทูตอเมริกาเยี่ยมโรงเรียนสาธิต 214 คนอ่าน
6 ม.ค. 52
11:22 น.
อาจารย์สังเวียน
1247. 
ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ระบบโครงสร้างตำแหน่งและค่าตอบแทนสำหรับข้าราชการพลเรือนตาม พรบ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และการเทียบโอนการเปลี่ยนตำแหน่ 256 คนอ่าน
5 ม.ค. 52
16:21 น.
นางดารุณี
1248. 
การเบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบ ประจำกลางภาคปลาย ปีการศึกษา 2551 (ระดับปริญญาตรี) 251 คนอ่าน
5 ม.ค. 52
15:30 น.
นางไพพิทักษ์
1249. 
กิจกรรมปีใหม่52 สาธิตมอดินแดงประถม 247 คนอ่าน
5 ม.ค. 52
09:20 น.
อาจารย์นัยนา
1250. 
ประสบการณ์วิชาชีพครู 3 257 คนอ่าน
30 ธ.ค. 51
12:59 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1251. 
มิตรภาพแห่งการเรียนรู้ 217 คนอ่าน
29 ธ.ค. 51
15:46 น.
อาจารย์นุชนาฎ
1252. 
นักเรียนสาธิตฯ(ศึกษาศาสตร์)ประถมทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์บ้านเชียง 263 คนอ่าน
29 ธ.ค. 51
15:42 น.
อาจารย์นุชนาฎ
1253. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Higher Ecucation Research and Development: Looking Beyond Globalization 203 คนอ่าน
29 ธ.ค. 51
15:32 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1254. 
ข้อคิดใคร่ครวญพิจารณษ 202 คนอ่าน
26 ธ.ค. 51
15:43 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1255. 
สาธิตมอดินแดงประถมจัดกิจกรรมXMas... 254 คนอ่าน
26 ธ.ค. 51
15:17 น.
อาจารย์นัยนา
1256. 
สาธิตมอดินแดงประถมจัดกิจกรรม"ท้องฟ้ายามราตรี" 239 คนอ่าน
25 ธ.ค. 51
17:07 น.
อาจารย์นัยนา
1257. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1 (ต่อ) 244 คนอ่าน
25 ธ.ค. 51
13:02 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1258. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1 253 คนอ่าน
25 ธ.ค. 51
12:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1259. 
ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) 215 คนอ่าน
25 ธ.ค. 51
12:50 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1260. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Higher Education Research and Development : Looking Beyond Globalization 216 คนอ่าน
25 ธ.ค. 51
12:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1261. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "วช.: บูรณาการงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้" ครั้งที่ 2 241 คนอ่าน
25 ธ.ค. 51
12:45 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1262. 
สาธิตมอดินแดงประถม ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ปี51 267 คนอ่าน
24 ธ.ค. 51
12:18 น.
อาจารย์นัยนา
1263. 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2551 ของบัณฑิตวิทยาลัย 242 คนอ่าน
24 ธ.ค. 51
09:57 น.
นางปิยดา
1264. 
ขอเชิญคณาจารย์ และนักศึกษาเข้าฟังการบรรยาย "เขียนบทความวิชาการอย่างไรให้ถูกต้อง" 231 คนอ่าน
23 ธ.ค. 51
14:38 น.
นางพรรณี
1265. 
กำหนดการ รถตู้ไป-กลับ งานซ้อมรับปริญญาบัตร 197 คนอ่าน
19 ธ.ค. 51
17:45 น.
นางปิยดา
1266. 
งานสืบสานวัฒนธรรมไทย 200 คนอ่าน
19 ธ.ค. 51
10:51 น.
อาจารย์นภาพร
1267. 
ผลการสอบของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) 237 คนอ่าน
15 ธ.ค. 51
16:26 น.
อาจารย์นภาพรรณ
1268. 
มอบทุนการศึกษา กองทุน ร.ต.อ.ธรณิศ ศรีสุข 303 คนอ่าน
12 ธ.ค. 51
14:29 น.
อาจารย์ฉลอง
1269. 
กิจกรรมวันพ่อ..โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)ระดับประถมศึกษา 250 คนอ่าน
11 ธ.ค. 51
08:53 น.
อาจารย์นัยนา
1270. 
ค่ายดูดาว ของนักเรียนยูนิทเอฟ ครั้งที่ 13 สาธิต ศศ.ประถม 242 คนอ่าน
10 ธ.ค. 51
10:34 น.
อาจารย์ขนิษฐา
1271. 
การใช้ทุนอุดหนุนคณาจารย์เพื่อเข้าร่วมการเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ 227 คนอ่าน
8 ธ.ค. 51
14:01 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1272. 
นิทรรศการการศึกษาต่อประเทศเยอรมันนี 191 คนอ่าน
8 ธ.ค. 51
13:42 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1273. 
โครงการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 198 คนอ่าน
1 ธ.ค. 51
11:16 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1274. 
ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง "สร้างคุณค่า เพิ่มราคา พัฒนาสินค้าด้วยงานวิจัย วช." เพิ่มเติม 197 คนอ่าน
27 พ.ย. 51
11:45 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1275. 
ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง "สร้างคุณค่า เพิ่มราคา พัฒนาสินค้าด้วยงานวิจัย วช." 200 คนอ่าน
27 พ.ย. 51
11:37 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1276. 
เชิญชมและเชียร์กีฬาสีน้องอนุบาล 207 คนอ่าน
26 พ.ย. 51
15:18 น.
อาจารย์สุขุมา
1277. 
การพัฒนาองค์การเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (Organization Development : OD) 239 คนอ่าน
19 พ.ย. 51
12:19 น.
นายโสภัณ
1278. 
อันตรายจาก software microsoft 230 คนอ่าน
14 พ.ย. 51
11:51 น.
นายปพนพัทร์
1279. 
อันตรายจาก Adobe Reader และ Acrobat 242 คนอ่าน
14 พ.ย. 51
11:50 น.
นายปพนพัทร์
1280. 
ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์ (ฉบับที่ 021/2551) เรื่อง งดการเรียนการสอน 192 คนอ่าน
6 พ.ย. 51
14:56 น.
นางดารุณี
1281. 
ประกาศแจ้งผลการอนุมัติให้ทุนอุดหนุนคณาจารย์ฯ สำหรับงวดที่ 4/2551 236 คนอ่าน
5 พ.ย. 51
16:53 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1282. 
เลือกซื้อหนังสือเข้าใช้ในห้องสมุด 246 คนอ่าน
5 พ.ย. 51
11:08 น.
1283. 
การจัดสอบวิชาแกนกลาง 230 XXX กลางภาคปลาย ปีการศึกษา 2551 244 คนอ่าน
4 พ.ย. 51
11:24 น.
นางไพพิทักษ์
1284. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 197 คนอ่าน
29 ต.ค. 51
15:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1285. 
การยื่นข้อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 237 คนอ่าน
27 ต.ค. 51
15:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1286. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทยครั้งที่ 4 ในโอกาสวันครูโลกและการประชุมนานาชาติ UNESCO-APEID 229 คนอ่าน
24 ต.ค. 51
16:19 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1287. 
สาธิตประถม(ศึกษาศาสตร์)จัด English Camp 2008 For IEC students 270 คนอ่าน
23 ต.ค. 51
10:01 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1288. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ The First Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2009 213 คนอ่าน
22 ต.ค. 51
19:15 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1289. 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเรื่อง 216 คนอ่าน
22 ต.ค. 51
18:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1290. 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 47 ต่อ (โครงการฯ) 225 คนอ่าน
22 ต.ค. 51
18:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1291. 
แบบฟอร์มเอกสารแนวคิดเบื้องต้น (Concept Paper) โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ 234 คนอ่าน
22 ต.ค. 51
17:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1292. 
ผลการแข่งขันExellence Fair 2008 198 คนอ่าน
21 ต.ค. 51
14:57 น.
อาจารย์นุชนาฎ
1293. 
ทุนFulbright New Centrury Scholars Program(NCS) ประจำปีการศึกษา 2552-2553 196 คนอ่าน
10 ต.ค. 51
14:47 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1294. 
ด่วน!!! มาใช้งาน Antivirus ของมหาวิทยาลัยกันเถอะ 250 คนอ่าน
9 ต.ค. 51
10:17 น.
นายปพนพัทร์
1295. 
ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550-2551 (เพิ่มเติม) 246 คนอ่าน
8 ต.ค. 51
18:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1296. 
ประชาสัมพันธ์การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับอาจารย์นิเทศนักศึกษา 239 คนอ่าน
3 ต.ค. 51
15:30 น.
นางสายสุรีย์
1297. 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมเรื่อง 228 คนอ่าน
2 ต.ค. 51
12:55 น.
อาจารย์อาพร
1298. 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร่บทความหรือผลงานวิชาการในวารสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ 240 คนอ่าน
30 ก.ย. 51
15:46 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1299. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งบทความสำเสนอภายใต้หัวข้อเรื่อง "ครุศาสตร์อุตสาหกรรมกับการพัฒนาอาชีวศึกษายุคใหม่" 229 คนอ่าน
30 ก.ย. 51
15:18 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1300. 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 47 (ม.เกษตรฯ) 225 คนอ่าน
30 ก.ย. 51
15:17 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1301. 
การเบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2551 (ระดับปริญญาตรี) 237 คนอ่าน
30 ก.ย. 51
12:35 น.
นางไพพิทักษ์
1302. 
ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2551 278 คนอ่าน
24 ก.ย. 51
20:50 น.
นางสาววารุณี
1303. 
ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2552 (ต่อ) 248 คนอ่าน
24 ก.ย. 51
16:59 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1304. 
ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2552 198 คนอ่าน
24 ก.ย. 51
16:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1305. 
ขอประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 194 คนอ่าน
24 ก.ย. 51
16:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1306. 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนการวิจัย 251 คนอ่าน
24 ก.ย. 51
16:46 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1307. 
การสมัครทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น 241 คนอ่าน
24 ก.ย. 51
16:43 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1308. 
ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทผู้แทนพนักงาน 263 คนอ่าน
23 ก.ย. 51
18:09 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
1309. 
เชิญไหว้พระสวดมนต์ 246 คนอ่าน
21 ก.ย. 51
14:24 น.
อาจารย์คนึงนิจ
1310. 
ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศทุนศาสตราจารย์ดีเด่น 252 คนอ่าน
19 ก.ย. 51
10:59 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1311. 
ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 265 คนอ่าน
19 ก.ย. 51
10:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1312. 
ขอเชิญร่วมงานการสัมมนาวิชาการ "เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 2" 232 คนอ่าน
18 ก.ย. 51
14:34 น.
อาจารย์อาพร
1313. 
"กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนที่มีคุณภาพ" ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสาธิตมอดินแดงระดับประถมศึกษา 233 คนอ่าน
12 ก.ย. 51
17:55 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ
1314. 
ขอแสดงความชื่นชม 240 คนอ่าน
11 ก.ย. 51
19:04 น.
อาจารย์จรรยา
1315. 
บรรยากาศการจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนของโรงเรียนสาธิตมอดินแดงประถม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 ส.ค. 51 ที่ผ่านมา 247 คนอ่าน
10 ก.ย. 51
13:44 น.
อาจารย์นัยนา
1316. 
ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี2551 247 คนอ่าน
10 ก.ย. 51
11:37 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1317. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา ครั้งที่7 236 คนอ่าน
10 ก.ย. 51
11:35 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1318. 
ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 40 ปี 251 คนอ่าน
8 ก.ย. 51
20:23 น.
นางสาววารุณี
1319. 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย(NRCT-ICSSR) ประจำปี 2551 207 คนอ่าน
3 ก.ย. 51
10:50 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1320. 
ขอเชิญอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมฟังการบรรยายเกี่ยวกับทุนโครงการกาญจนาภิเษก 234 คนอ่าน
2 ก.ย. 51
11:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1321. 
ชอเชิญชวนบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนา(ครบรอบ 40 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ 246 คนอ่าน
30 ส.ค. 51
14:40 น.
นางสาววารุณี
1322. 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)จัดนิทรรศการวิชาการ 200 คนอ่าน
22 ส.ค. 51
16:22 น.
อาจารย์จรรยา
1323. 
งานพิมพ์ 18 กค 51 199 คนอ่าน
21 ส.ค. 51
14:23 น.
อาจารย์ขนิษฐา
1324. 
เชิญชม กีฬาสาธิต ศ.ศ. ประถม ประจำปี2551 225 คนอ่าน
21 ส.ค. 51
14:21 น.
อาจารย์ขนิษฐา
1325. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี2551 243 คนอ่าน
21 ส.ค. 51
11:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1326. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและ/หรืนำเสนอบทความในการประชุมทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 21 243 คนอ่าน
21 ส.ค. 51
11:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1327. 
ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน"การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2551" 241 คนอ่าน
21 ส.ค. 51
11:07 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1328. 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ(มอดินแดง) 217 คนอ่าน
20 ส.ค. 51
15:16 น.
อาจารย์นภาพรรณ
1329. 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ(มอดินแดง) 247 คนอ่าน
20 ส.ค. 51
15:02 น.
อาจารย์นภาพรรณ
1330. 
ศิษย์เก่าดร.ชินภัทร แต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 238 คนอ่าน
19 ส.ค. 51
18:54 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
1331. 
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานเพิ่ม (โบนัส) ประจำปี 2550 249 คนอ่าน
19 ส.ค. 51
14:16 น.
นางพอใจ
1332. 
สัปดาห์วิชาการ 241 คนอ่าน
18 ส.ค. 51
15:08 น.
อาจารย์วรเทพ
1333. 
กิจกรรมลดโลกร้อน 236 คนอ่าน
15 ส.ค. 51
17:10 น.
อาจารย์สุขุมา
1334. 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตฯศึกษาศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษา) 233 คนอ่าน
15 ส.ค. 51
13:57 น.
อาจารย์ศศิ
1335. 
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิต(ฤศึกษาศาสตร์)ระดับมัธยม 249 คนอ่าน
15 ส.ค. 51
00:00 น.
อาจารย์ศศิ
1336. 
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงห้องอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ" 249 คนอ่าน
14 ส.ค. 51
15:26 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1337. 
คณาจารย์โรงเรียนสาธิตฯศึกษาดูงาน 199 คนอ่าน
14 ส.ค. 51
13:15 น.
อาจารย์กิติญาดา
1338. 
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพ 215 คนอ่าน
13 ส.ค. 51
10:59 น.
อาจารย์รัชพล
1339. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมเสวนาพัฒนาเค้าโครงวิจัยเพื่อทุนสนับสนุนปีงบประมาณ2553 243 คนอ่าน
11 ส.ค. 51
12:04 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1340. 
ศิลปะ 246 คนอ่าน
7 ส.ค. 51
14:19 น.
อาจารย์ ดร.สิปป์
1341. 
ความภาคภูมิใจ...ของเด็กออทิสติก 238 คนอ่าน
6 ส.ค. 51
10:37 น.
อาจารย์เบญจมาภรณ์
1342. 
...เปิดรายชื่อ10 เกมอันตราย... เตือนผู้ปกครองดูแล... 208 คนอ่าน
6 ส.ค. 51
08:02 น.
อาจารย์รัชพล
1343. 
การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 249 คนอ่าน
5 ส.ค. 51
17:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1344. 
มีภาพออทิสติกเกมส์ ครั้งที่ 2 มาฝากค่ะ 246 คนอ่าน
5 ส.ค. 51
12:20 น.
อาจารย์อาพร
1345. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกให้การต้อนรับคณะที่มาศึกษาดูงาน 255 คนอ่าน
5 ส.ค. 51
11:32 น.
อาจารย์อาพร
1346. 
ออทิสติกเกมส์ ครั้งที่ 2 287 คนอ่าน
5 ส.ค. 51
11:10 น.
อาจารย์อาพร
1347. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกมีการจัดประชุมสัมมนา 237 คนอ่าน
5 ส.ค. 51
09:33 น.
อาจารย์อาพร
1348. 
สาธิตมอดินแดงระดับประถม ศึกษาดูงานร.ร.ประถมฐานบินกำแพงแสน....... 250 คนอ่าน
1 ส.ค. 51
15:08 น.
อาจารย์นัยนา
1349. 
คณาจารย์"ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนบ้านกุดเลา"สพท.ขอนแก่น เขต5 ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสาธิตฯมอดินแดงระดับประถมศึกษา 248 คนอ่าน
31 ก.ค. 51
09:36 น.
อาจารย์นัยนา
1350. 
หนังสือเวียนจากฝ่ายวิจัย 208 คนอ่าน
30 ก.ค. 51
17:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1351. 
หนังสือเวียนจากฝ่ายวิจัย 197 คนอ่าน
30 ก.ค. 51
17:10 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1352. 
หนังสือเวียนจากฝ่ายวิจัย1 200 คนอ่าน
30 ก.ค. 51
17:07 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1353. 
หนังสือเวียนจากฝ่ายวิจัย 197 คนอ่าน
30 ก.ค. 51
17:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1354. 
โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน... สาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถม 246 คนอ่าน
30 ก.ค. 51
08:01 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1355. 
ผลการแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ 308 คนอ่าน
29 ก.ค. 51
19:39 น.
1356. 
อย่าลืมไปเติมน้ำมันลดราคา 246 คนอ่าน
25 ก.ค. 51
11:46 น.
อาจารย์ธนากร
1357. 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลแก่งคอยศึกษาดูงานระบบการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิต 245 คนอ่าน
25 ก.ค. 51
11:10 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1358. 
บุคลากรสาธิตประถมมอดินแดง เข้าร่วมอบรมเรื่อง แบบฝึกในฐานะนวัตกรรมการเรียนรู้... 250 คนอ่าน
25 ก.ค. 51
10:42 น.
อาจารย์นัยนา
1359. 
พัฒนาศักยภาพโรงเรียนและบุคลากร....สาธิตประถมมอดินแดง 217 คนอ่าน
24 ก.ค. 51
16:12 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ
1360. 
ProQuest เปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูลวารสารทางด้าน Education 239 คนอ่าน
24 ก.ค. 51
15:20 น.
1361. 
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงห้องประชุมจาก 1340 เป็น 1414 206 คนอ่าน
24 ก.ค. 51
14:55 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1362. 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ปิดปรับปรุงระบบ Mail Server ใหม่ 245 คนอ่าน
24 ก.ค. 51
11:31 น.
นายปพนพัทร์
1363. 
ศูนย์คอมพิวเตอร์งดให้บริการเครือข่ายทั้ง Internet และ Intranet 250 คนอ่าน
24 ก.ค. 51
11:27 น.
นายปพนพัทร์
1364. 
กีฬาภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) 237 คนอ่าน
24 ก.ค. 51
11:06 น.
อาจารย์เสถียร
1365. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์บริการบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น 254 คนอ่าน
24 ก.ค. 51
09:56 น.
อาจารย์อาพร
1366. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์บริการบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น 278 คนอ่าน
24 ก.ค. 51
09:49 น.
อาจารย์อาพร
1367. 
ขอแสดงความยินดีกับหนูน้อยคนเก่งของสาธิตอนุบาล 227 คนอ่าน
23 ก.ค. 51
17:22 น.
อาจารย์สุขุมา
1368. 
กีฬาออทิสติกเกมส์ ครั้งที่ 2 237 คนอ่าน
23 ก.ค. 51
10:14 น.
อาจารย์ฤกษ์
1369. 
ข่าวประชาสัมพันธ์สาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถม 213 คนอ่าน
21 ก.ค. 51
15:12 น.
อาจารย์วุฒิชัย
1370. 
ขอเชิญบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ชมและเชียร์เด็กออทิสติก 245 คนอ่าน
21 ก.ค. 51
11:36 น.
อาจารย์ศักดาเดช
1371. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังการบรรยาย 195 คนอ่าน
16 ก.ค. 51
19:03 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1372. 
ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังการบรรยาย 233 คนอ่าน
16 ก.ค. 51
19:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1373. 
ถวายเทียนเข้าพรรษา 204 คนอ่าน
16 ก.ค. 51
15:37 น.
นางสาวจรัสศรี
1374. 
อนุโมทนาส่วนบุญส่วนกุศลlในการทำบุญ ทอดเทียนถวายเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาของคณะศึกษาศาสตร์ 204 คนอ่าน
15 ก.ค. 51
19:45 น.
นางสาววารุณี
1375. 
การแข่งขัน Cross word ขอนแก่นพัฒนศึกษา 244 คนอ่าน
15 ก.ค. 51
15:49 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดใจ
1376. 
ขอแสดงความยินดีกับ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ใหม่ 239 คนอ่าน
14 ก.ค. 51
16:06 น.
นางนงนภัส
1377. 
ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศทุนวิจัย 239 คนอ่าน
11 ก.ค. 51
11:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1378. 
การประกาศให้ทุนมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ ประจำปี 2551 245 คนอ่าน
11 ก.ค. 51
11:03 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1379. 
ห้องสมุดงดให้บริการในระบบอัตโนมัติ 230 คนอ่าน
10 ก.ค. 51
13:54 น.
1380. 
ความภาคภูมิใจ 288 คนอ่าน
9 ก.ค. 51
15:41 น.
1381. 
cross word 198 คนอ่าน
9 ก.ค. 51
15:28 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดใจ
1382. 
The German Academic Exchange Service(DAAD) 198 คนอ่าน
7 ก.ค. 51
14:41 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1383. 
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับมหาวิทยาลัยในประเทศอินเดียและประเทศรัสเซีย 244 คนอ่าน
7 ก.ค. 51
14:39 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1384. 
การพิจารณาให้ทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ งวดที่3 231 คนอ่าน
4 ก.ค. 51
16:36 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1385. 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)ระดับประถมศึกษา มีการจัดอบรมในโครงการ อาหารปลอดภัยและ อย.น้อย ให้กับนักเรียนและผู้ประกอบอาหาร 237 คนอ่าน
4 ก.ค. 51
15:44 น.
อาจารย์วรรณงาม
1386. 
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2552 216 คนอ่าน
3 ก.ค. 51
10:58 น.
นางอรกัญญา
1387. 
การจัดสอบกลางภาคต้น ปีการศึกษา 2551 228 คนอ่าน
3 ก.ค. 51
08:05 น.
นางไพพิทักษ์
1388. 
มีเห็ดฟางและเห็ดนางฟ้าจำหน่าย 455 คนอ่าน
2 ก.ค. 51
13:14 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
1389. 
นักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันวิชาการ(วิทยาศาสตร์) 216 คนอ่าน
2 ก.ค. 51
12:02 น.
อาจารย์นุชนาฎ
1390. 
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 201 คนอ่าน
2 ก.ค. 51
12:01 น.
อาจารย์นุชนาฎ
1391. 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551 235 คนอ่าน
1 ก.ค. 51
15:58 น.
นางปิยดา
1392. 
ทุนมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ ประจำปี 2551 234 คนอ่าน
1 ก.ค. 51
15:54 น.
นางปิยดา
1393. 
ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ 238 คนอ่าน
28 มิ.ย. 51
16:52 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1394. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเดี่ยว และโครงการวิจัย แบบบูรณาการ" (ต่อ) 238 คนอ่าน
28 มิ.ย. 51
16:50 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1395. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเดี่ยว และโครงการวิจัยแบบบูรณาการ" 200 คนอ่าน
28 มิ.ย. 51
16:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1396. 
สาธิตประถมอบรมหลักสูตรท้องถิ่น เศรษฐกิจพอเพียง 248 คนอ่าน
27 มิ.ย. 51
13:08 น.
อาจารย์วุฒิชัย
1397. 
กลุ่มสาระวิทย์พานักเรียนยูนิทซีเข้าชมพิพิธภัณฑ์สิรินธร 248 คนอ่าน
26 มิ.ย. 51
08:58 น.
อาจารย์วุฒิชัย
1398. 
ฉีดวัคซีนนักเรียนสาธิตฯมอดินแดงระดับประถม โดยคณะแพทย์และพยาบาลร.พ.ศรีนครินทร์ 248 คนอ่าน
23 มิ.ย. 51
11:00 น.
อาจารย์วรรณงาม
1399. 
ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 227 คนอ่าน
19 มิ.ย. 51
10:16 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1400. 
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ เรื่อง "การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาตน-วิชาชีพ: วิถีปฏิรูปการเรียนรู้สู่ความเท่าเทียมและเป็นเลิศ" 244 คนอ่าน
19 มิ.ย. 51
10:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1401. 
สาธิตอนุบาลต้อนรับอาจารย์จากสสวท. 252 คนอ่าน
18 มิ.ย. 51
20:47 น.
อาจารย์สุขุมา
1402. 
ชมภาพกิจกรรมเบ๊น-โบ๊ทกับน้องสาธิตฯอนุบาล 305 คนอ่าน
18 มิ.ย. 51
20:18 น.
อาจารย์สุขุมา
1403. 
ประกาศแนวปฏิบัติการจัดสรรและการใช้จ่ายเงินค่าบริหารชุดโครงการวิจัยประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2551 247 คนอ่าน
18 มิ.ย. 51
15:51 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1404. 
ขยายเวลาประกวดตั้งชื่อวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) และขยายเวลาส่งบทคตวามทางวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 240 คนอ่าน
17 มิ.ย. 51
11:06 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1405. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ The Second International Conference on Science and Technology for Sustainable Developm 200 คนอ่าน
17 มิ.ย. 51
11:04 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1406. 
การขยายเวลาส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 2 249 คนอ่าน
17 มิ.ย. 51
11:04 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1407. 
ขอเชิญส่งผลงานของผู้ปฏิบัติงานเพื่อร่วมกิจกรรม KKU Show and Share 2008 217 คนอ่าน
17 มิ.ย. 51
11:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1408. 
นักเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ได้รับรางวัลอัจฉริยภาพ 242 คนอ่าน
12 มิ.ย. 51
12:55 น.
อาจารย์วุฒิชัย
1409. 
นักเรียนสาธิตได้รับรางวัล 247 คนอ่าน
12 มิ.ย. 51
12:52 น.
อาจารย์วุฒิชัย
1410. 
แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนสอน ป.โท ภาคปลาย ปีการศึกษา 2550 198 คนอ่าน
11 มิ.ย. 51
09:13 น.
นางพอใจ
1411. 
พิธีบายศรีสู่ขวัญ 247 คนอ่าน
10 มิ.ย. 51
15:56 น.
อาจารย์นภาพร
1412. 
เพิ่มชื่อ 245 คนอ่าน
10 มิ.ย. 51
09:33 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญชา
1413. 
ประชาสัมพันธ์จากห้องสมุดจีนแบรี่ 247 คนอ่าน
9 มิ.ย. 51
23:03 น.
1414. 
เก่งกว่านี้ มีอีกไหม 203 คนอ่าน
6 มิ.ย. 51
15:40 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ
1415. 
ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในงานการประชุมวิชาการ "มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 4 : การวิจัยเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน" 226 คนอ่าน
4 มิ.ย. 51
15:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1416. 
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏฺบัติการเรื่อง"Writing scientific articles for publication (IV)" 229 คนอ่าน
4 มิ.ย. 51
15:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1417. 
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ 208 คนอ่าน
4 มิ.ย. 51
15:12 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1418. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 233 คนอ่าน
4 มิ.ย. 51
14:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1419. 
แจ้งการประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ 253 คนอ่าน
4 มิ.ย. 51
12:33 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1420. 
ทำบุญประจำปีโรงเรียนสาธิตฯระดับอนุบาล 190 คนอ่าน
30 พ.ค. 51
21:35 น.
อาจารย์สุขุมา
1421. 
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมเด็กหญิงณัฐณิชา ศรีทองสุก ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาลีลาศ 233 คนอ่าน
30 พ.ค. 51
20:25 น.
อาจารย์จรรยา
1422. 
ประกาศรับสมัครนักวิจัยใหม่ ปี 51 232 คนอ่าน
27 พ.ค. 51
15:10 น.
อาจารย์วรรณงาม
1423. 
ประกาศรับสมัครนักวิจัยใหม่ ปี 51 225 คนอ่าน
27 พ.ค. 51
15:00 น.
อาจารย์วรรณงาม
1424. 
ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ..ฟรี 199 คนอ่าน
26 พ.ค. 51
10:52 น.
1425. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน "Research Collaboration and Exchange Program in Social Science" และการประกาศทุนวิจัย "The ASC Research Grant 2008" 206 คนอ่าน
22 พ.ค. 51
16:36 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1426. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกจัดอบรมบุคลากร 248 คนอ่าน
22 พ.ค. 51
11:28 น.
อาจารย์อาพร
1427. 
โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อสำหรับอาจารย์(รายละเอียด3) 265 คนอ่าน
22 พ.ค. 51
10:22 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1428. 
โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อสำหรับอาจารย์(รายละเอียด2) 267 คนอ่าน
22 พ.ค. 51
10:18 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1429. 
โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อสำหรับอาจารย์(รายละเอียด1) 201 คนอ่าน
22 พ.ค. 51
10:14 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1430. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ(ต่อ) 191 คนอ่าน
20 พ.ค. 51
19:02 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1431. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ 205 คนอ่าน
20 พ.ค. 51
19:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1432. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 251 คนอ่าน
20 พ.ค. 51
19:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1433. 
ขอเชิญชวนส่ง Concept paper โครงการวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม 198 คนอ่าน
20 พ.ค. 51
18:59 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1434. 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย (วิจัยสถาบัน) 198 คนอ่าน
20 พ.ค. 51
18:58 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1435. 
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 199 คนอ่าน
20 พ.ค. 51
18:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1436. 
การเปิดให้บริการข้อมูลงานวิจัยรูปแบบดิจิตอล 211 คนอ่าน
20 พ.ค. 51
18:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1437. 
หนังสือเวียนจากฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์1 241 คนอ่าน
16 พ.ค. 51
11:42 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1438. 
หนังสือเวียนจากฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 235 คนอ่าน
16 พ.ค. 51
11:32 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1439. 
ประกาศงดให้บริการห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ 240 คนอ่าน
15 พ.ค. 51
12:25 น.
1440. 
ทุนการศึกษาที่มณฑลยูนาน(ใบสมัคร) 206 คนอ่าน
13 พ.ค. 51
16:41 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1441. 
ทุนการศึกษาที่มณฑลยูนาน(รายละเอียด) 203 คนอ่าน
13 พ.ค. 51
16:36 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1442. 
ปลูกต้นไม้เพื่อลดโลกร้อน 258 คนอ่าน
13 พ.ค. 51
01:08 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์
1443. 
สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา จัดบรรยายเรื่องทศวรรษแห่งการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยื่น 251 คนอ่าน
13 พ.ค. 51
00:59 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์
1444. 
รายงานงบแสดงฐานการเงิน คณะศึกษาศาสตร์ 246 คนอ่าน
9 พ.ค. 51
18:01 น.
นางสาวจรัสศรี
1445. 
การโอนค่าตอบแทนโครงการพิเศษ 238 คนอ่าน
8 พ.ค. 51
12:40 น.
นางสาวจรัสศรี
1446. 
การโอนเงินค่าตอบแทนโครงการพิเศษ 246 คนอ่าน
8 พ.ค. 51
12:38 น.
นางสาวจรัสศรี
1447. 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 23 พ.ค. 2551 เวลา 13.00 น. 260 คนอ่าน
8 พ.ค. 51
09:06 น.
นางปิยดา
1448. 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2551 247 คนอ่าน
2 พ.ค. 51
18:51 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1449. 
ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างไทยกับออสเตรีย(ASEA-UNINET Staff Exchange, One month Scholarship) ประจำปี 2552 200 คนอ่าน
29 เม.ย. 51
09:29 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1450. 
ขอแสดงความยินดีกับ "รองศาสตราจารย์" ใหม่ 260 คนอ่าน
25 เม.ย. 51
14:56 น.
นางนงนภัส
1451. 
ทุนวิจัยด้านผ้าไทย พ.ศ.2551 204 คนอ่าน
25 เม.ย. 51
10:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1452. 
การประชุมนานาชาติเรื่อง "The National Language Policy: Language Diversity for National Unity" 201 คนอ่าน
25 เม.ย. 51
09:11 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1453. 
ข่าวเด่นประเด็นร้อน...ในแวดวงความเสื่อมเสีย ของอาจารย์มหาวิทยาลัย 241 คนอ่าน
24 เม.ย. 51
15:41 น.
อาจารย์ปรัชญ์ธวีฐ์
1454. 
เมื่อวันที่ 11 เมษายนที่ผ่านมา โรงเรียนสาธิตฯมอดินแดงระดับประถม ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ 260 คนอ่าน
22 เม.ย. 51
13:49 น.
อาจารย์วรรณงาม
1455. 
โลกร้อน 238 คนอ่าน
21 เม.ย. 51
11:57 น.
อาจารย์ภัทรพงษ์
1456. 
โอนเงินค่าตอบแทนโครงการพิเศษ 253 คนอ่าน
19 เม.ย. 51
19:42 น.
นางสาวจรัสศรี
1457. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ APERA 2008 223 คนอ่าน
19 เม.ย. 51
13:54 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย
1458. 
ทดสอบจาก esswp 225 คนอ่าน
18 เม.ย. 51
10:20 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ
1459. 
Making Global Business Success Local: Networks of Competitive Advantage 257 คนอ่าน
18 เม.ย. 51
09:05 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1460. 
Sponsorship Request for the Third GMSARN International Conference 2008 202 คนอ่าน
17 เม.ย. 51
08:46 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1461. 
ทำบุญเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ 240 คนอ่าน
16 เม.ย. 51
15:41 น.
นางสาวจรัสศรี
1462. 
หนังสือเวียนจากฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์2 197 คนอ่าน
11 เม.ย. 51
17:55 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1463. 
หนังสือเวียนจากฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์1 204 คนอ่าน
11 เม.ย. 51
17:54 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1464. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกจัดกิจกรรม Big Cleaning day 239 คนอ่าน
10 เม.ย. 51
14:17 น.
อาจารย์จรินทร์
1465. 
ประกาศผลการพิจารณาอาจารย์ไปสอนภาษาที่วัดพุทธประทีป 202 คนอ่าน
9 เม.ย. 51
18:29 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1466. 
ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 230 คนอ่าน
9 เม.ย. 51
09:57 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1467. 
เชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ APERA 2008 233 คนอ่าน
8 เม.ย. 51
16:37 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย
1468. 
เชิญครูผู้สอนเด็กออทิสติกเข้าร่วมอบรม 255 คนอ่าน
7 เม.ย. 51
10:39 น.
อาจารย์อาพร
1469. 
การส่งเบิกค่าตอบแทนค่าสอนโครงการพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา 238 คนอ่าน
5 เม.ย. 51
18:03 น.
นางสาวจรัสศรี
1470. 
โรงเรียนสาธิตฯมอดินแดงระดับประถมจัดสัมมนาเพื่อพัฒนางานของโรงเรียน 242 คนอ่าน
4 เม.ย. 51
16:04 น.
อาจารย์วรรณงาม
1471. 
ทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาหลักสูตร ร่วมกับต่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ และความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ 201 คนอ่าน
4 เม.ย. 51
11:16 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1472. 
Short Courses on Modern Biotechnology Management at AIT(2008) 199 คนอ่าน
4 เม.ย. 51
11:13 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1473. 
ทุนเรียนภาษาญี่ปุ่นของโรงเรียน Hitachi Language School 203 คนอ่าน
31 มี.ค. 51
10:04 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1474. 
ทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปนำเสนอผลงานในต่างประเทศ 196 คนอ่าน
31 มี.ค. 51
09:38 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1475. 
The Third GMSARN International Conference 2008 254 คนอ่าน
31 มี.ค. 51
09:30 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1476. 
อาจารย์เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การจัดทำแฟ้มสะสมงานสอน (Teaching Portfolio) 243 คนอ่าน
27 มี.ค. 51
22:26 น.
อาจารย์ปรัชญ์ธวีฐ์
1477. 
เรียนเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจศพมารดาของอาจารย์มณฑา ชุ่มสุคนธ์ 251 คนอ่าน
26 มี.ค. 51
18:29 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
1478. 
การชำระภาษีเงินได้ประจำปี 2550 257 คนอ่าน
25 มี.ค. 51
14:38 น.
นางพอใจ
1479. 
การเสนอข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551 201 คนอ่าน
24 มี.ค. 51
16:19 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1480. 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประเภททุนวิจัยนวมินทร์ 201 คนอ่าน
24 มี.ค. 51
16:19 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1481. 
ขอเชิญบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ระดับประถม เข้าร่วมอบรม 199 คนอ่าน
24 มี.ค. 51
14:51 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์
1482. 
การสำรวจความคิดเห็นคณาจารย์เพื่อพัฒนาโครงสร้างคณะศึกษาศาสตร์ 197 คนอ่าน
22 มี.ค. 51
09:19 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
1483. 
เปิดรับสมัครให้เข้ารับบริการแล้วค่ะ 204 คนอ่าน
20 มี.ค. 51
16:28 น.
อาจารย์อาพร
1484. 
เติมเต็มความสามารถและศักยภาพส่วนบุคคลด้าน IT 234 คนอ่าน
14 มี.ค. 51
15:22 น.
อาจารย์อาพร
1485. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ ประจำปี 2551 200 คนอ่าน
14 มี.ค. 51
15:42 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1486. 
ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานสมัครเข้ารับการอบรมระยะสั้น 213 คนอ่าน
14 มี.ค. 51
15:41 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1487. 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้เข้ารับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี พ.ศ.2551 223 คนอ่าน
13 มี.ค. 51
11:59 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1488. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ 224 คนอ่าน
13 มี.ค. 51
11:58 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1489. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ และนำเสนองานวิจัย 202 คนอ่าน
13 มี.ค. 51
11:58 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1490. 
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารศูนย์บริการวิชาการ 197 คนอ่าน
13 มี.ค. 51
11:57 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1491. 
กระบวนงานที่ลดขั้นตอน ปีงบประมาณ 2550 202 คนอ่าน
10 มี.ค. 51
17:38 น.
อาจารย์ ดร.สัมพันธ์
1492. 
กิจกรรมปิดภาคเรียนที่ศูนย์วิจัยออทิสติก 252 คนอ่าน
6 มี.ค. 51
13:41 น.
อาจารย์อาพร
1493. 
แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานเพิ่ม ประจำปี 2550 199 คนอ่าน
5 มี.ค. 51
11:06 น.
นางพอใจ
1494. 
Sudoku เกมคณิตศาสตร์สำหรับเด็ก 241 คนอ่าน
22 ก.พ. 51
16:51 น.
อาจารย์ปรัชญ์ธวีฐ์
1495. 
ภาพข่าว SMD Challenge 1 สาธิตประถมฯ มอดินแดง 206 คนอ่าน
22 ก.พ. 51
16:37 น.
อาจารย์ปรัชญ์ธวีฐ์
1496. 
Notice on Japanese Studies Program for 2008 210 คนอ่าน
22 ก.พ. 51
12:51 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1497. 
โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อสำหรับอาจารย์ 234 คนอ่าน
22 ก.พ. 51
12:49 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1498. 
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานศพบิดา นางอารยา โฉมสุภาพ 228 คนอ่าน
22 ก.พ. 51
11:34 น.
นางดารุณี
1499. 
รับสมัครนักเรียนระดับอนุบาล 1 202 คนอ่าน
22 ก.พ. 51
09:34 น.
1500. 
ขอแสดงความยินดีกับ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ใหม่ 195 คนอ่าน
20 ก.พ. 51
14:04 น.
นางนงนภัส
1501. 
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ขอกำหนดตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. ปี พ.ศ.2550 199 คนอ่าน
20 ก.พ. 51
10:40 น.
นางนงนภัส
1502. 
ขยายเวลากรอก e-portfolio 199 คนอ่าน
18 ก.พ. 51
11:24 น.
นางดารุณี
1503. 
ขอทราบข้อมูลความต้องการที่พักอาศัยของบุคลากร 256 คนอ่าน
15 ก.พ. 51
16:15 น.
นางสาวดรุวรรณ
1504. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกให้การต้อนรับและฝึกอบรม 267 คนอ่าน
15 ก.พ. 51
10:09 น.
อาจารย์อาพร
1505. 
ชมภาพประทับใจในวันเข้าค่ายอนุบาล 256 คนอ่าน
15 ก.พ. 51
06:38 น.
อาจารย์สุขุมา
1506. 
เชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง Translating brain research into classroom practice and anintroduction to multiple intelligence theory in the classroom 232 คนอ่าน
14 ก.พ. 51
21:02 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1507. 
โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อสำหรับอาจารย์(ต่อ) 196 คนอ่าน
14 ก.พ. 51
21:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1508. 
โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อสำหรับอาจารย์ 216 คนอ่าน
14 ก.พ. 51
20:58 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1509. 
ขอเรียนเชิญบุคลากรสมัครเข้ารับการอบรมระยะสั้น 218 คนอ่าน
14 ก.พ. 51
20:54 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1510. 
ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 202 คนอ่าน
14 ก.พ. 51
20:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1511. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับบทความวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารฯ 203 คนอ่าน
14 ก.พ. 51
20:45 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1512. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการ HR Northease Forum2008:HRกับการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 201 คนอ่าน
14 ก.พ. 51
20:43 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1513. 
การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผ่นพับแนะนำงาน"การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ2551(Thailand Research Expo 2008) 196 คนอ่าน
14 ก.พ. 51
20:42 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1514. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 197 คนอ่าน
14 ก.พ. 51
20:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1515. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเสวนา 196 คนอ่าน
14 ก.พ. 51
20:24 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1516. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกต้อนนิสิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวร 204 คนอ่าน
14 ก.พ. 51
11:09 น.
1517. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกต้อนรับ Prof. จากมหาวิทยาลัยใน Denmark 204 คนอ่าน
14 ก.พ. 51
11:00 น.
1518. 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งสาธิตมอฯ 217 คนอ่าน
13 ก.พ. 51
20:09 น.
อาจารย์วรรณงาม
1519. 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งสาธิตมอฯ 242 คนอ่าน
13 ก.พ. 51
19:54 น.
อาจารย์วรรณงาม
1520. 
แชมฟุตบอลบุคลากร 51 209 คนอ่าน
13 ก.พ. 51
15:01 น.
อาจารย์เสถียร
1521. 
การโอนเงิน ตกเบิกปรับเงินเดือน 4% 202 คนอ่าน
8 ก.พ. 51
15:13 น.
นางพอใจ
1522. 
ขอแสดงความยินดีกับ "รองศาสตราจารย์" ใหม่ 197 คนอ่าน
8 ก.พ. 51
10:22 น.
นางนงนภัส
1523. 
แจ้งมติที่ประชุมเกี่ยวกับการนำเสนอผลงานวิชาการ 198 คนอ่าน
8 ก.พ. 51
10:18 น.
นางนงนภัส
1524. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายพักแรมสาธิตอนุบาล 207 คนอ่าน
6 ก.พ. 51
17:01 น.
อาจารย์สุขุมา
1525. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธิตอนุบาล 251 คนอ่าน
6 ก.พ. 51
16:44 น.
อาจารย์สุขุมา
1526. 
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 199 คนอ่าน
6 ก.พ. 51
12:59 น.
อาจารย์จุฬารัตน์
1527. 
ขอขอบคุณอาจารย์จากภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มข. 205 คนอ่าน
6 ก.พ. 51
07:05 น.
อาจารย์สุขุมา
1528. 
ขอขอบคุณรศ.สมปัต ตัญตรัยรัตน์ 216 คนอ่าน
5 ก.พ. 51
03:07 น.
อาจารย์สุขุมา
1529. 
กิจกรรมทำอาหารของน้องอนุบาล 2/3 203 คนอ่าน
5 ก.พ. 51
03:05 น.
อาจารย์สุขุมา
1530. 
ชมภาพสาธิตอนุบาลเข้าค่ายภาษาอังกฤษกับพี่ประถม 197 คนอ่าน
5 ก.พ. 51
03:02 น.
อาจารย์สุขุมา
1531. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าศึกษาดูงานที่สาธิตอนุบาล 240 คนอ่าน
4 ก.พ. 51
10:51 น.
อาจารย์สุขุมา
1532. 
การส่งต้นฉบับข้อสอบไล่ ประจำภาคปลาย 2550 ระดับปริญญาตรี 205 คนอ่าน
3 ก.พ. 51
14:52 น.
นางไพพิทักษ์
1533. 
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 203 คนอ่าน
31 ม.ค. 51
21:33 น.
อาจารย์สุขุมา
1534. 
ปฏิทินการดำเนินการระบบการรายงานผลและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บนระบบ e-office ของบุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์ รอบการประเมินครั้งที่ 1 ประจำปีงบปร 198 คนอ่าน
31 ม.ค. 51
15:38 น.
นางดารุณี
1535. 
ชมภาพน่ารัก ๆของการแสดงตามโครงการกิจกรรมนักแสดงรุ่นเยาว์อนุบาล 203 คนอ่าน
30 ม.ค. 51
09:41 น.
อาจารย์สุขุมา
1536. 
ขอแสดงความเสียใจ 222 คนอ่าน
29 ม.ค. 51
12:39 น.
รองศาสตราจารย์รัตนาภรณ์
1537. 
ยินดีต้อนรับคณะนักศึกษาสาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มข. 210 คนอ่าน
25 ม.ค. 51
16:54 น.
อาจารย์อาพร
1538. 
นักศึกษาเข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยออทิสติก 196 คนอ่าน
24 ม.ค. 51
11:55 น.
1539. 
การนำเสนอผลงานและเสวนาทางวิชาการด้านออทิสติก 196 คนอ่าน
24 ม.ค. 51
11:50 น.
1540. 
บุคลากรสาธิตฯ(มอดินแดง) ระดับประถม คนเก่งเข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ 197 คนอ่าน
23 ม.ค. 51
11:27 น.
อาจารย์ศิราวรรณ
1541. 
ชมภาพน่ารักของเกษตรกรน้อยอ.1และอ.2ของสาธิตอนุบาล 197 คนอ่าน
18 ม.ค. 51
00:00 น.
อาจารย์สุขุมา
1542. 
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในวันครูของฯอนุบาลสาธิต 202 คนอ่าน
18 ม.ค. 51
18:41 น.
อาจารย์สุขุมา
1543. 
สาธิตฯอนุบาลร่วมงานวันเด็กปี 2551 196 คนอ่าน
18 ม.ค. 51
18:40 น.
อาจารย์สุขุมา
1544. 
ความภูมิใจของเราชาวสาธิตฯอนุบาล 200 คนอ่าน
18 ม.ค. 51
17:37 น.
อาจารย์สุขุมา
1545. 
พัมนาองค์ความรู้สู่สาธิตฯอนุบาล 247 คนอ่าน
18 ม.ค. 51
17:35 น.
อาจารย์สุขุมา
1546. 
ข่าวบริการของชาวสาธิตฯอนุบาล 216 คนอ่าน
18 ม.ค. 51
17:35 น.
อาจารย์สุขุมา
1547. 
ประสัมพันธ์กิจกรรมดีดีที่อนุบาลสาธิต 206 คนอ่าน
18 ม.ค. 51
17:31 น.
อาจารย์สุขุมา
1548. 
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯระดับอนุบาล 197 คนอ่าน
18 ม.ค. 51
16:24 น.
อาจารย์สุขุมา
1549. 
ประชาสัมพันธ์เพื่อเปลี่ยน proxy ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 193 คนอ่าน
18 ม.ค. 51
14:46 น.
นายปพนพัทร์
1550. 
ความภาคภูมิใจของเรา (สาธิตศึกษาศาสตร์) 201 คนอ่าน
18 ม.ค. 51
10:48 น.
อาจารย์วรเทพ
1551. 
การจัดสอบไล่ ประจำภาคปลาย 2550 203 คนอ่าน
17 ม.ค. 51
17:25 น.
นางไพพิทักษ์
1552. 
คะแนนสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1 เทอม2 ปี50 (ครั้งที่1) 193 คนอ่าน
17 ม.ค. 51
16:45 น.
อาจารย์เสถียร
1553. 
ศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีบูรพาจารย์ ณ จังหวัดอุดรธานี 200 คนอ่าน
17 ม.ค. 51
13:57 น.
1554. 
การรับสมัครขอรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 197 คนอ่าน
14 ม.ค. 51
12:53 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1555. 
บริการรายบุคคลจากห้องสมุด 201 คนอ่าน
10 ม.ค. 51
16:35 น.
1556. 
ขอเชิญส่งบทความวิชาการและบทความวิจัย 199 คนอ่าน
10 ม.ค. 51
16:28 น.
1557. 
อบรมสัมมนา LD 218 คนอ่าน
10 ม.ค. 51
15:31 น.
รองศาสตราจารย์รัตนาภรณ์
1558. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ทิศทางการวิจัยและการพัฒนาการศึกษา" 201 คนอ่าน
10 ม.ค. 51
12:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1559. 
ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการและเข้ารับฟังการสัมมนาวิชาการ ในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2551 197 คนอ่าน
10 ม.ค. 51
12:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1560. 
ประชาสสัมพันธ์การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 9 193 คนอ่าน
10 ม.ค. 51
12:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1561. 
ขยายเวลาการรับบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2551 195 คนอ่าน
10 ม.ค. 51
12:44 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1562. 
โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจำปี 2551 195 คนอ่าน
10 ม.ค. 51
12:41 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1563. 
ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการด้านงานคนพิการ 196 คนอ่าน
10 ม.ค. 51
12:38 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1564. 
การประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัยและรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2551 198 คนอ่าน
10 ม.ค. 51
12:36 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1565. 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ 001/2551 เรื่อง งดการเรียนการสอน 199 คนอ่าน
10 ม.ค. 51
11:03 น.
นางดารุณี
1566. 
การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2551 (Thailand Research Expo 2008) 196 คนอ่าน
9 ม.ค. 51
19:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1567. 
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวปฏิรูป วันที่ 4-5 ม.ค.50 198 คนอ่าน
9 ม.ค. 51
11:25 น.
นางสาวมธุรส
1568. 
รายงานไปเชียงใหม่ 195 คนอ่าน
7 ม.ค. 51
17:49 น.
1569. 
งานแถลงข่าวการนำเสนอผลงานและการเสวนาทางวิชาการด้านออทิสติก 205 คนอ่าน
4 ม.ค. 51
17:02 น.
อาจารย์อาพร
1570. 
ส่งเบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบกลางภาคปลาย ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาตรี 200 คนอ่าน
3 ม.ค. 51
16:26 น.
นางไพพิทักษ์
1571. 
ประกาศ ศศ.6/2551 198 คนอ่าน
2 ม.ค. 51
16:16 น.
นางสุวคนธ์
1572. 
Happy New Year 2008 196 คนอ่าน
28 ธ.ค. 50
10:45 น.
นางนงนภัส
1573. 
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฝึกงาน 192 คนอ่าน
26 ธ.ค. 50
09:10 น.
อาจารย์เมตตา
1574. 
ขอแสดงความยินดีกับ "รองศาสตราจารย์" ใหม่ 200 คนอ่าน
25 ธ.ค. 50
12:23 น.
นางนงนภัส
1575. 
อบรม...คณะครูสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3 192 คนอ่าน
25 ธ.ค. 50
11:59 น.
1576. 
รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2551 (ภาคต้น - ภาคปลาย) 192 คนอ่าน
21 ธ.ค. 50
12:07 น.
นางปิยดา
1577. 
การเบิกค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 199 คนอ่าน
19 ธ.ค. 50
11:54 น.
นางสาวจรัสศรี
1578. 
แบบฟอร์มเบิกค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลราชการ 194 คนอ่าน
19 ธ.ค. 50
11:34 น.
นางสาวจรัสศรี
1579. 
พิธีปิดซีเกมส์ ครั้งที่ 24 202 คนอ่าน
17 ธ.ค. 50
14:06 น.
อาจารย์เสถียร
1580. 
สอบราคาจ้าง เหมาทำความสะอาด 199 คนอ่าน
13 ธ.ค. 50
11:43 น.
นางสุวคนธ์
1581. 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)ระดับประถมฯ จัดกิจกรรมดูนกและศึกษาธรรมชาติ 195 คนอ่าน
13 ธ.ค. 50
10:43 น.
อาจารย์จรรยา
1582. 
ศูนย์ประสานงานที่7 โคกสี-หนองตูม เข้าศึกษาดู "การจัดการเรียนการสอนกระบวนการคิดวิเคราะห์" ในโรงเรียนสาธิตฯ(มอดินแดง)ระดับประถม 197 คนอ่าน
12 ธ.ค. 50
17:16 น.
อาจารย์สุมาลี
1583. 
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแดงน้อย จังหวัดขอนแก่น ศึกษาดูงานศูนย์วัสดุรีไซเคิลร.ร.สาธิตมข.(มอดินแดง)ระดับประถม 195 คนอ่าน
12 ธ.ค. 50
12:15 น.
อาจารย์จิระวรรณ
1584. 
ความภาคภูมิใจของเรา (สาธิตศึกษาศาสตร์) 197 คนอ่าน
12 ธ.ค. 50
12:24 น.
อาจารย์วรเทพ
1585. 
ฟังบรรยายพิเศษ "พระพยอม กัลยาโณ" 198 คนอ่าน
11 ธ.ค. 50
19:06 น.
นางนงนภัส
1586. 
ขอเชิญสั่งซื้อส.ค.ส.2551 196 คนอ่าน
8 ธ.ค. 50
19:44 น.
นายสมเจตน์
1587. 
นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา เข้าศึกษาดูงานประกันคุณภาพของโรงเรียนสาธิตฯ (มอดินแดง) 199 คนอ่าน
7 ธ.ค. 50
08:51 น.
อาจารย์สุมาลี
1588. 
๘๐ พรรษา เทิดไท้ มหาราชันย์ 200 คนอ่าน
6 ธ.ค. 50
10:22 น.
อาจารย์จรินทร์
1589. 
ประชาสัมพันธ์ค่ายดูดาวนักเรียน2550 ครั้งที่12 192 คนอ่าน
4 ธ.ค. 50
16:32 น.
อาจารย์ขนิษฐา
1590. 
ผลงานนักเรียน 199 คนอ่าน
4 ธ.ค. 50
13:54 น.
อาจารย์สังเวียน
1591. 
เรียนเชิญคณาจารย์เลือกหนังสือเข้าห้องสมุด 200 คนอ่าน
29 พ.ย. 50
11:35 น.
1592. 
ระบบการพัฒนา KPI ของคณะศึกษาศาสตร์ 199 คนอ่าน
28 พ.ย. 50
09:25 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
1593. 
ชอเชิญส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน (DPU) 193 คนอ่าน
12 ก.ย. 50
15:58 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1594. 
การร่วมสนับสนุนทุนวิจัยของฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2551 201 คนอ่าน
12 ก.ย. 50
15:55 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1595. 
สรุป 3 อันดับที่นักเรียนเลือกสมัครโควตา มข.ปี2551 198 คนอ่าน
11 ก.ย. 50
13:11 น.
อาจารย์ผาณิต
1596. 
กำหนดการพิธีทำบุญตักบาตรคณะศึกษาศาสตร์ 2550 199 คนอ่าน
11 ก.ย. 50
12:33 น.
นายสมเจตน์
1597. 
การประชุมผู้นำการศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 และงานเวิลด์ไดแด็ด เอเชีย 2007 194 คนอ่าน
10 ก.ย. 50
14:53 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1598. 
ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปี 2551 201 คนอ่าน
10 ก.ย. 50
11:52 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี
1599. 
โครงการ Fiscal 2007 Grant for Japan-related Research Projects 195 คนอ่าน
6 ก.ย. 50
13:50 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1600. 
The 21st Khwarizmi International Award(KIA) 195 คนอ่าน
6 ก.ย. 50
13:45 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1601. 
โครงงานดีดีของนักเรียนชั้น ม.6 (2 ) 196 คนอ่าน
6 ก.ย. 50
10:56 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
1602. 
โครงงานดีดีของนักเรียนชั้น ม.6 200 คนอ่าน
6 ก.ย. 50
10:55 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
1603. 
ขอเชิญชมและเชียร์กีฬาภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) 195 คนอ่าน
5 ก.ย. 50
14:53 น.
อาจารย์จรรยา
1604. 
ทดสอบการส่งไฟล์ 5 ไฟล์พร้อมข่าวสาร 198 คนอ่าน
5 ก.ย. 50
10:35 น.
นายโสภัณ
1605. 
ทุนการศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา 197 คนอ่าน
5 ก.ย. 50
08:54 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1606. 
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ศูนย์วิจัยออทิสติก 197 คนอ่าน
4 ก.ย. 50
16:20 น.
1607. 
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมอบรมสัมมนา 202 คนอ่าน
4 ก.ย. 50
16:14 น.
1608. 
โครงงานดีดีของนักเรียนชั้น ม.6 193 คนอ่าน
4 ก.ย. 50
12:58 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
1609. 
โครงงานดีดีของนักเรียนชั้น ม.6 193 คนอ่าน
4 ก.ย. 50
12:23 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
1610. 
ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ "แนวคิดและที่มา พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับใหม่ 197 คนอ่าน
4 ก.ย. 50
11:17 น.
นางดารุณี
1611. 
ต่อ คณะผู้บริหาร คณะศึกษาศาสตร์ เดินทางศึกษาดูงาน ด้านการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเวียนนา ประเทศออสเตรีย 191 คนอ่าน
4 ก.ย. 50
10:37 น.
1612. 
คณะผู้บริหาร คณะศึกษาศาสตร์ เดินทางศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเวียนนา ประเทศออสเตรีย 198 คนอ่าน
4 ก.ย. 50
10:31 น.
1613. 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ 022/2550 เรื่อง งดการเรียนการสอน 194 คนอ่าน
4 ก.ย. 50
10:12 น.
นางดารุณี
1614. 
ขอเชิญ คณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ร่วมงานแสดง "มุทิตาจิต ชีวิตที่เปี่ยมค่า" 193 คนอ่าน
4 ก.ย. 50
09:48 น.
นายสมเจตน์
1615. 
ขอเชิญ คณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ร่วมงานแสดง 194 คนอ่าน
4 ก.ย. 50
09:46 น.
นายสมเจตน์
1616. 
KKU Show and Share 2007 193 คนอ่าน
2 ก.ย. 50
19:35 น.
นางสาวจรัสศรี
1617. 
ผลการจัดอันดับโรงเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศไทยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดอยู่อันดับที่เท่าไรของประเทศ 229 คนอ่าน
31 ส.ค. 50
22:58 น.
รองศาสตราจารย์ลัดดา
1618. 
การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องDiscovery of Ramanya Desa:History,Identities,Cuture,Language and performing Arts 197 คนอ่าน
31 ส.ค. 50
14:11 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1619. 
ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ KOSEF ประจำปี 2550 190 คนอ่าน
31 ส.ค. 50
13:55 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1620. 
เชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม " การสร้างสื่อมัลติมีเดี่ย " 199 คนอ่าน
31 ส.ค. 50
09:33 น.
1621. 
ขอเชิญบุคลากรทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสื่อมัลติมีเดีย 197 คนอ่าน
29 ส.ค. 50
10:16 น.
1622. 
การจัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 192 คนอ่าน
26 ส.ค. 50
11:56 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
1623. 
บ้านกุลละวณิชย์ สถานที่ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2551 193 คนอ่าน
25 ส.ค. 50
11:14 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี
1624. 
ขอเชิญ คณาจารย์ทุกท่าน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2551 193 คนอ่าน
24 ส.ค. 50
09:27 น.
นายสมเจตน์
1625. 
อบรมการเขียนบทความและตำรา 192 คนอ่าน
23 ส.ค. 50
21:25 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์
1626. 
อบรมการพัฒนางานประกันคุณภาพ 197 คนอ่าน
23 ส.ค. 50
21:01 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์
1627. 
การส่งเบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบกลางภาคต้น ปีการศึกษา 2550 198 คนอ่าน
17 ส.ค. 50
10:26 น.
นางไพพิทักษ์
1628. 
การจัดสอบไล่ ประจำภาคต้น 2550 194 คนอ่าน
17 ส.ค. 50
10:14 น.
นางไพพิทักษ์
1629. 
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยทางการศึกษา 192 คนอ่าน
16 ส.ค. 50
15:29 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1630. 
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย"เครือข่ายบริหารการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาปี2551-เทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" 196 คนอ่าน
16 ส.ค. 50
15:28 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1631. 
ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดงาน KKU International Symposium 2007 200 คนอ่าน
16 ส.ค. 50
12:09 น.
นายปพนพัทร์
1632. 
ขอเชิญชวนจัดเตรียมโครงร่างข้อเสนอชุดโครงการวิจัยปี2552 198 คนอ่าน
16 ส.ค. 50
11:33 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1633. 
ประกาศเกณฑ์การขอ ผศ. รศ. ศ. ปี 2550 (ฉบับที่ 2) 192 คนอ่าน
15 ส.ค. 50
14:45 น.
นางนงนภัส
1634. 
ทุนพัฒนาข้าราชการ(สำนักงานกพ) 202 คนอ่าน
10 ส.ค. 50
10:36 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1635. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัย 196 คนอ่าน
10 ส.ค. 50
10:35 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1636. 
ขอเชิญนำผลงานเข้าร่วมแสดงนิทรรศการและขอเชิญชมนิทรรศการเนื่องในงาน"วันนักประดิษฐ์" 196 คนอ่าน
10 ส.ค. 50
10:32 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1637. 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการครั้งที่46 195 คนอ่าน
10 ส.ค. 50
10:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1638. 
ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม(Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น(NRCT-JSPS)ประจำปี2551(FY2008) 198 คนอ่าน
10 ส.ค. 50
10:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1639. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประเพณีสตรีศึกษาครั้งที่ 8 197 คนอ่าน
10 ส.ค. 50
10:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1640. 
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยหรือบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการเวทีมนุษยศาสตร์ไทยครั้งที่4 196 คนอ่าน
10 ส.ค. 50
10:22 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1641. 
ปฏิทินการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไปของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 194 คนอ่าน
10 ส.ค. 50
10:21 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1642. 
สาขาวิชาเทคโน ต้อนรับคณาจารย์เยี่ยมชมงาน จาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 193 คนอ่าน
10 ส.ค. 50
08:45 น.
นายสมเจตน์
1643. 
ขอแสดงความยินดีกับกับคณาจารย์และผู้สำเร็จการศึกษา ณ ราชาวดี รีสอร์ท 198 คนอ่าน
10 ส.ค. 50
08:33 น.
นายสมเจตน์
1644. 
ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมการบันทึกข้อมูลในระบบNRPM 192 คนอ่าน
8 ส.ค. 50
16:38 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1645. 
ขอเชิญร่วมชมและเชียร์นักกีฬา-กรีฑา ประถม ศึกษาศาสตร์ 198 คนอ่าน
8 ส.ค. 50
16:08 น.
อาจารย์ขนิษฐา
1646. 
กิจกรรมเทิดไท้องค์ราชินี 193 คนอ่าน
8 ส.ค. 50
14:20 น.
อาจารย์นภาพร
1647. 
กิจกรรมเทิดไท้องค์ราชินี 193 คนอ่าน
8 ส.ค. 50
14:15 น.
อาจารย์นภาพร
1648. 
ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วมตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่นประจำปี2551 193 คนอ่าน
7 ส.ค. 50
13:30 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1649. 
UNESCO-APEID International Conference ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีรส์ปาร์ค กรุงเทพฯ 190 คนอ่าน
7 ส.ค. 50
13:24 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1650. 
สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2549 (อย่างไม่เป็นทางการ) 193 คนอ่าน
7 ส.ค. 50
13:08 น.
อาจารย์ ดร.สัมพันธ์
1651. 
กิจกรรมดีดีมีที่สาธิตอนุบาล 195 คนอ่าน
6 ส.ค. 50
14:34 น.
อาจารย์สุขุมา
1652. 
กิจกรรมวันแม่ที่สาธิตอนุบาล 196 คนอ่าน
6 ส.ค. 50
14:29 น.
อาจารย์สุขุมา
1653. 
เรารักแม่ เพลง น่าฟัง ประจำปี นี้ 201 คนอ่าน
6 ส.ค. 50
12:51 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ
1654. 
อันตราย...จากเครื่องพรินเตอร์ 196 คนอ่าน
3 ส.ค. 50
12:27 น.
นายทองสุข
1655. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ "ราชมงคลอีสานวิชาการ" ครั้งที่ 1 และเสนอผลงาน 191 คนอ่าน
3 ส.ค. 50
11:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1656. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัย 191 คนอ่าน
3 ส.ค. 50
10:33 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1657. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยในการประชุม"การวิจัยในชั้นเรียน"ประจำปี2550 199 คนอ่าน
3 ส.ค. 50
10:28 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1658. 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ ประจำปี 2550 194 คนอ่าน
3 ส.ค. 50
10:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1659. 
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิงปี2550 196 คนอ่าน
2 ส.ค. 50
13:52 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1660. 
ทีมผู้บริหาร เยี่ยมคารวะ ผบ.มณฑลทหารบกที่ 23 197 คนอ่าน
2 ส.ค. 50
10:32 น.
นายสมเจตน์
1661. 
การรับนักศึกษาต่างชาติเข้าฝึกงานด้านเทคนิคในโครงการ IAESTE 195 คนอ่าน
1 ส.ค. 50
13:29 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1662. 
การสัมมนาแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ โรงแรมโซฟิเทล ราชา ออคิดขอนแก่น 201 คนอ่าน
1 ส.ค. 50
09:40 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1663. 
เบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบกลางภาคต้น ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาตรี 192 คนอ่าน
27 ก.ค. 50
18:41 น.
นางไพพิทักษ์
1664. 
สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน 198 คนอ่าน
27 ก.ค. 50
16:08 น.
นางมริษฎา
1665. 
ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน 199 คนอ่าน
26 ก.ค. 50
13:09 น.
นางมริษฎา
1666. 
การประชุมกลุ่ม APEC ปี 2550 ณ โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น 197 คนอ่าน
26 ก.ค. 50
10:50 น.
นายสมเจตน์
1667. 
ขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาตามหลักPMQA 204 คนอ่าน
26 ก.ค. 50
08:10 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
1668. 
เชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการนวดเพื่อสุขภาพ 192 คนอ่าน
25 ก.ค. 50
17:47 น.
อาจารย์สุขุมา
1669. 
ข่าวดีสำหรับคนรักสุขภาพ 195 คนอ่าน
25 ก.ค. 50
17:44 น.
อาจารย์สุขุมา
1670. 
ประชุมเครือข่ายนักศึกษาทุนครูพันธุ์ใหม่5ปี ที่ เชียงใหม่ 197 คนอ่าน
25 ก.ค. 50
16:53 น.
นางนงนภัส
1671. 
สกอ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและเยี่ยมชมคณะ 190 คนอ่าน
25 ก.ค. 50
16:43 น.
นางนงนภัส
1672. 
นักเรียนสาธิต(ศศ)ระดับประถมแข่งขันกอล์ฟที่ USAได้ที่4 จากทั้งหมด 48 คนทั่วโลก 193 คนอ่าน
25 ก.ค. 50
14:42 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรีวรรณ
1673. 
การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-อินเดีย 192 คนอ่าน
24 ก.ค. 50
16:07 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1674. 
ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ University of South Australia ประเทศออสเตรเลีย 197 คนอ่าน
24 ก.ค. 50
15:58 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1675. 
ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายผ่านระบบ Digital Video Conference(DVC) 196 คนอ่าน
24 ก.ค. 50
15:55 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1676. 
การบรรยายพิเศษของBritish Council ณ โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิดขอนแก่น 194 คนอ่าน
24 ก.ค. 50
15:50 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1677. 
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 2 nd Sino-Thai Conference on Traditional Medicine and Natural Health Procuducts(SICTMNHP) 202 คนอ่าน
24 ก.ค. 50
11:51 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1678. 
คณะผู้บริหารและทีมงาน เยี่ยมคารวะอธิการบดี มข 197 คนอ่าน
24 ก.ค. 50
11:54 น.
นางมริษฎา
1679. 
The German Academic Exchange Service(DAAD) 199 คนอ่าน
24 ก.ค. 50
11:44 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1680. 
สัปดาห์วันเข้าพรรษา 196 คนอ่าน
23 ก.ค. 50
14:37 น.
อาจารย์นภาพร
1681. 
กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะศึกษาศาสตร์ วันพฤหัสบดี ที่ 26 ก.ค. 2550 193 คนอ่าน
20 ก.ค. 50
11:04 น.
อาจารย์ ดร.สัมพันธ์
1682. 
กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะศึกษาศาสตร์ วันพฤหัสบดี ที่ 26 ก.ค. 2550 190 คนอ่าน
20 ก.ค. 50
10:57 น.
อาจารย์ ดร.สัมพันธ์
1683. 
ขอเรียนเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุม วิชาการนานาชาติ 199 คนอ่าน
19 ก.ค. 50
16:31 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย
1684. 
สรุปผลการแข่งขันประกวดแข่งขันทางวิชาการ 195 คนอ่าน
19 ก.ค. 50
08:47 น.
นางสาวสุรารักษ์
1685. 
อบรมครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ 650 คนโดยศุนย์พัฒนาวิชาชีพครู 191 คนอ่าน
18 ก.ค. 50
20:52 น.
รองศาสตราจารย์ลัดดา
1686. 
คณบดีและคณะ เยี่ยมคารวะแนะนำทีมผู้บริหารต่อผู้ว่าขอนแก่น 194 คนอ่าน
18 ก.ค. 50
10:55 น.
นายสมเจตน์
1687. 
คณบดีร่วมงานวันบำเพ็ญกุศลฯ ที่คณะแพทยศาสตร์ 194 คนอ่าน
18 ก.ค. 50
10:48 น.
นายสมเจตน์
1688. 
แจ้งลิงค์ เว็บไซต์ ed-office 197 คนอ่าน
17 ก.ค. 50
10:46 น.
นายโสภัณ
1689. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 199 คนอ่าน
17 ก.ค. 50
09:24 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1690. 
ขอเชิญร่วมประชุมติดตามผลนศ.ทุนครูพันธุ์ใหม่5ปี และต้อนรับ ชาว สกอ. 193 คนอ่าน
16 ก.ค. 50
08:42 น.
นางนงนภัส
1691. 
พิมพ์ Card นี้ แจกจ่ายให้บุคลากร ก็ดีนะ 197 คนอ่าน
16 ก.ค. 50
08:00 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ
1692. 
PMQA เน้น6มิติสู่ 67 ตัวชี้วัดกับการพัฒนาเชิงรุกปีการศึกษา2550 200 คนอ่าน
15 ก.ค. 50
16:28 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
1693. 
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ใหม่ 194 คนอ่าน
13 ก.ค. 50
08:56 น.
นางนงนภัส
1694. 
พบ นศ.ทุนครูพันธุ์ใหม่5ปี และเตรียมประชุมร่วม สกอ. 199 คนอ่าน
12 ก.ค. 50
15:11 น.
นางนงนภัส
1695. 
เพลง 193 คนอ่าน
12 ก.ค. 50
14:01 น.
1696. 
บริการตรวจสุขภาพ 194 คนอ่าน
12 ก.ค. 50
10:38 น.
นายสมเจตน์
1697. 
สอบราคา ศศ.8/2550 202 คนอ่าน
11 ก.ค. 50
15:22 น.
นางสุวคนธ์
1698. 
สอบราคา ศศ.7/2550 193 คนอ่าน
11 ก.ค. 50
15:16 น.
นางสุวคนธ์
1699. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 198 คนอ่าน
11 ก.ค. 50
13:16 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1700. 
การส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินเฉพาะหน่วยงานสาขาวิชาและฝ่ายต่างๆ ของคณะศึกษาศาสตร์ 202 คนอ่าน
10 ก.ค. 50
18:12 น.
นางสาวจรัสศรี
1701. 
การส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 193 คนอ่าน
10 ก.ค. 50
17:55 น.
นางสาวจรัสศรี
1702. 
รับนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2550 196 คนอ่าน
10 ก.ค. 50
09:11 น.
นางปิยดา
1703. 
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์ 195 คนอ่าน
10 ก.ค. 50
08:43 น.
นางปิยดา
1704. 
การจัดอบรมหลักสูตรที่เน้นหลักการปรัชญาศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 192 คนอ่าน
9 ก.ค. 50
21:26 น.
รองศาสตราจารย์ลัดดา
1705. 
กิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีในประเทศญี่ปุ่น 196 คนอ่าน
9 ก.ค. 50
12:01 น.
อาจารย์กุลจิรา
1706. 
Course Syllabus 218717 194 คนอ่าน
7 ก.ค. 50
14:23 น.
1707. 
การทำนามบัตรสำหรับบุคลากรของศูนย์วิจัยออทิสติก 210 คนอ่าน
6 ก.ค. 50
16:40 น.
อาจารย์ ดร.อาคม
1708. 
การประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 199 คนอ่าน
6 ก.ค. 50
11:28 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย
1709. 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและระดับนานาชาติ 194 คนอ่าน
5 ก.ค. 50
16:21 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1710. 
รายชื่ออาจารย์ 194 คนอ่าน
5 ก.ค. 50
11:26 น.
1711. 
ขอเชิญร่วมการสัมมนาวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม "น้ำคือชีวิต คิดอย่างไร" 195 คนอ่าน
5 ก.ค. 50
10:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1712. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวานสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 193 คนอ่าน
5 ก.ค. 50
10:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1713. 
การจัดเก็บค่าบำรุงภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และการเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5 196 คนอ่าน
5 ก.ค. 50
10:29 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1714. 
การประกาศรับสมัครทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ ประจำปี 2550 199 คนอ่าน
5 ก.ค. 50
10:18 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1715. 
การเปิดรับสมัครทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.ประจำปี 2550 193 คนอ่าน
4 ก.ค. 50
15:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1716. 
นักเรียนสาธิต(ศศ.)ประถม ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน 195 คนอ่าน
4 ก.ค. 50
10:14 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรีวรรณ
1717. 
นักเรียนสาธิตฯ(ศศ)ประถมชนะเลิศจัดนิทรรศการ 199 คนอ่าน
4 ก.ค. 50
09:57 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรีวรรณ
1718. 
บันทึกเทปโทรทัศน์ 195 คนอ่าน
4 ก.ค. 50
07:53 น.
นางสาวแสงทอง
1719. 
การประชุม "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2550" (Thailand Research Expo 2007) 199 คนอ่าน
30 มิ.ย. 50
16:08 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1720. 
ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ American Culture and Traveling in the U.S. 199 คนอ่าน
30 มิ.ย. 50
16:04 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1721. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 195 คนอ่าน
29 มิ.ย. 50
15:55 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1722. 
ตารางแข่งฟุตบอลกีฬาภายในครับ 200 คนอ่าน
28 มิ.ย. 50
11:07 น.
1723. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เรื่อง ทุนอุดหนุนคณาจารย์ 197 คนอ่าน
27 มิ.ย. 50
09:59 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1724. 
คนเก่ง a-math สาธิตมอดินแดง 194 คนอ่าน
26 มิ.ย. 50
13:36 น.
อาจารย์รจนา
1725. 
พบหนอนร้ายซ่อนในคลิปวีดิโอ [20 มิ.ย. 50 - 07:10] 197 คนอ่าน
22 มิ.ย. 50
09:57 น.
1726. 
ภาพความประทับใจระหว่างครูกับศิษย์สาขาวิชาสังคมศึกษาและสาขาการสอนภาษาจีนเนื่องในวันครู 21 มิ.ย.2550 197 คนอ่าน
22 มิ.ย. 50
09:05 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
1727. 
เข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนสาธิตฯ ศึกษาศาสตร์ ปี 2550 195 คนอ่าน
22 มิ.ย. 50
09:08 น.
อาจารย์วรเทพ
1728. 
รับสมัครครูอาสาสอนภาษาที่โรงเรียนสอนศาสนา ณ วัดพุทธประทีป ประเทศอังกฤษ 200 คนอ่าน
21 มิ.ย. 50
15:10 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1729. 
ส่งข่าว 196 คนอ่าน
21 มิ.ย. 50
13:39 น.
1730. 
รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยลม 195 คนอ่าน
20 มิ.ย. 50
13:35 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญชา
1731. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 197 คนอ่าน
20 มิ.ย. 50
12:36 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1732. 
กิจกรรมวันไหว้ครู 194 คนอ่าน
19 มิ.ย. 50
15:59 น.
อาจารย์ธนะภัศล์
1733. 
ร่วมสนทนารับฟังความคิดเห็น พรบ.มข. 197 คนอ่าน
19 มิ.ย. 50
13:40 น.
นางนงนภัส
1734. 
ขอเชิญเข้ารับการอบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ 196 คนอ่าน
19 มิ.ย. 50
11:55 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1735. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย "ศิลปากรวิจัย" ครั้งที่ 1 195 คนอ่าน
19 มิ.ย. 50
11:54 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1736. 
ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ 192 คนอ่าน
19 มิ.ย. 50
11:54 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1737. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 190 คนอ่าน
19 มิ.ย. 50
11:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1738. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ "ราชมงคลอีสานวิชาการ" ครั้งที่ 1 และเสนอผลงาน 195 คนอ่าน
19 มิ.ย. 50
11:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1739. 
ขอเชิญนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการ "มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 3" 199 คนอ่าน
19 มิ.ย. 50
11:44 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1740. 
การเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย 195 คนอ่าน
19 มิ.ย. 50
11:10 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1741. 
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ใหม่ 194 คนอ่าน
18 มิ.ย. 50
16:57 น.
นางนงนภัส
1742. 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ 014/2550 เรื่อง งดการเรียนการสอน ในวันที่ 22 มิถุนายน 2550 193 คนอ่าน
18 มิ.ย. 50
16:20 น.
นางดารุณี
1743. 
การจัดสอบกลางภาคต้น ปีการศึกษา 2550 194 คนอ่าน
18 มิ.ย. 50
10:07 น.
นางไพพิทักษ์
1744. 
ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์เข้าร่วมโครงการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยฯ 190 คนอ่าน
15 มิ.ย. 50
16:06 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1745. 
การสมัครสอนภาษาไทย ณ วัดพุทธประทีป (London) 192 คนอ่าน
13 มิ.ย. 50
16:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1746. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์(เพิ่มเติม) 192 คนอ่าน
13 มิ.ย. 50
09:23 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1747. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 197 คนอ่าน
13 มิ.ย. 50
07:56 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1748. 
การยกเลิกใบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (ใบเหลือง) ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 198 คนอ่าน
12 มิ.ย. 50
11:12 น.
นางสาวดรุวรรณ
1749. 
ประกาศการปิดเครื่อง Server 192 คนอ่าน
11 มิ.ย. 50
09:43 น.
นายโสภัณ
1750. 
การสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ 198 คนอ่าน
9 มิ.ย. 50
20:20 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1751. 
การสมัครโครงการฝึกอบรม "การประกันคุณภาพงานวิจัย..ทำอย่างไรจึงได้มาตรฐาน" เพิ่มเติม 199 คนอ่าน
9 มิ.ย. 50
20:17 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1752. 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติราชการ หลักสูตร "การประกันคุณภาพงานวิจัย..ทำอย่างไรจึงได้มาตรฐาน" 198 คนอ่าน
9 มิ.ย. 50
19:59 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1753. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 195 คนอ่าน
9 มิ.ย. 50
19:55 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1754. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการประจำปี 2550 เรื่อง "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา" 195 คนอ่าน
9 มิ.ย. 50
19:50 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1755. 
ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ข้อกำหนดการวิจัย (TOR) จำนวน 12 เรื่อง 191 คนอ่าน
9 มิ.ย. 50
19:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1756. 
ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงสูง คณะศึกษาศาสตร์ มข.ในวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2550 เวลา 12.00-16.30 น. 197 คนอ่าน
8 มิ.ย. 50
15:45 น.
นางดารุณี
1757. 
กิจกรรมร้องเพลงประจำคณะศึกษาศาสตร์ 198 คนอ่าน
8 มิ.ย. 50
09:47 น.
นายทองสุข
1758. 
ขอแสดงความยินดีกับท่านคณบดี ผศ.ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย 195 คนอ่าน
7 มิ.ย. 50
15:25 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
1759. 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ วิชาประสบฯII 191 คนอ่าน
4 มิ.ย. 50
11:31 น.
นางนงนภัส
1760. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิจัย 193 คนอ่าน
30 พ.ค. 50
15:08 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1761. 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติราชการ หลักสูตร 193 คนอ่าน
30 พ.ค. 50
15:05 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1762. 
ขอเชิญชวนร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา 189 คนอ่าน
29 พ.ค. 50
11:08 น.
นางมริษฎา
1763. 
คณะศึกษาศาสตร์ ทำความดีเพื่อสังคมและศาสนา 196 คนอ่าน
28 พ.ค. 50
11:36 น.
นายสมเจตน์
1764. 
ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ 192 คนอ่าน
24 พ.ค. 50
16:43 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1765. 
การสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนา ปี2550 193 คนอ่าน
22 พ.ค. 50
11:02 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1766. 
หนังสือเวียนจากฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์(4) 196 คนอ่าน
22 พ.ค. 50
10:58 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1767. 
หนังสือเวียนจากฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์(3) 192 คนอ่าน
22 พ.ค. 50
10:57 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1768. 
หนังสือเวียนจากฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์(2) 194 คนอ่าน
22 พ.ค. 50
10:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1769. 
หนังสือเวียนจากฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 202 คนอ่าน
22 พ.ค. 50
10:43 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1770. 
ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการตุรกี หมดเขต 31พ.ค. 2550 199 คนอ่าน
21 พ.ค. 50
09:01 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี
1771. 
รายงานผลการเรียน นศ.ตามโครงการผลิตครูฯ (หลักสูตร 5 ปี) 195 คนอ่าน
17 พ.ค. 50
17:13 น.
นางนงนภัส
1772. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกจัดโครงการสัมมนาประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙ 190 คนอ่าน
16 พ.ค. 50
14:34 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ
1773. 
ม.บูรพา เยี่ยมชมคณะศึกษาศาสตร์ มข. 202 คนอ่าน
15 พ.ค. 50
11:19 น.
นายสมเจตน์
1774. 
โครงการส่งเสริมพหุภาคีพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนภายใต้แผนLA21 225 คนอ่าน
14 พ.ค. 50
17:04 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
1775. 
การนิเทศอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 199 คนอ่าน
10 พ.ค. 50
12:01 น.
รองศาสตราจารย์ลัดดา
1776. 
การจัดทำโครงการทักษะชีวิตสนองแนวคุณธรรมนำความรู้ ร่วมกับโรงเรียนสาธิตมอดินแดง และโรงเรียนสนามบิน 194 คนอ่าน
10 พ.ค. 50
11:27 น.
รองศาสตราจารย์ลัดดา
1777. 
แจ้งระบบชุมสายโทรศัพท์กลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขัดข้องส่งผลให้โทรศัพท์ภายในคณะศึกษาศาสตร์ไม่สามารถโทรออกภายนอกคณะได้ 198 คนอ่าน
9 พ.ค. 50
11:31 น.
นางดารุณี
1778. 
คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์เป็นวิทยากรที่เทศบาลนครอุดรธานี 193 คนอ่าน
8 พ.ค. 50
22:17 น.
รองศาสตราจารย์ลัดดา
1779. 
ความร่วมมือของคณะศึกษาศาสตร์กับเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 197 คนอ่าน
8 พ.ค. 50
21:50 น.
รองศาสตราจารย์ลัดดา
1780. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 193 คนอ่าน
8 พ.ค. 50
14:34 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1781. 
การศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น 198 คนอ่าน
4 พ.ค. 50
20:54 น.
อาจารย์คนึงนิจ
1782. 
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน ครั้งที่ 1 195 คนอ่าน
3 พ.ค. 50
19:42 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1783. 
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน ครั้งที่ 1 197 คนอ่าน
3 พ.ค. 50
19:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1784. 
เกณฑ์ใหม่ ก.พ.อ. ผศ. รศ. ศ. 2550 196 คนอ่าน
3 พ.ค. 50
17:07 น.
นางนงนภัส
1785. 
Summer 195 คนอ่าน
3 พ.ค. 50
03:09 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ
1786. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 196 คนอ่าน
2 พ.ค. 50
14:17 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1787. 
หนีร้อนไป....เย็น 195 คนอ่าน
2 พ.ค. 50
04:15 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ
1788. 
ขอแสดงความยินดีกับ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ใหม่ 199 คนอ่าน
30 เม.ย. 50
18:44 น.
นางนงนภัส
1789. 
ร่วมประชุมวิชาการ 199 คนอ่าน
30 เม.ย. 50
10:35 น.
นายทองสุข
1790. 
สเต็มเซลล์รักษาโรคเบาหวานคว้าสุดยอดธุรกิจนวัตกรรม 49 196 คนอ่าน
30 เม.ย. 50
10:16 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี
1791. 
บุคลากรร่วมสัมมนา 201 คนอ่าน
30 เม.ย. 50
10:03 น.
นายทองสุข
1792. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 196 คนอ่าน
27 เม.ย. 50
14:25 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1793. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าว กบข. ครบรอบ 10 ปี 194 คนอ่าน
25 เม.ย. 50
13:39 น.
นางดารุณี
1794. 
ประชาสัมพันธ์เรื่องการสรรหาคณบดี 194 คนอ่าน
24 เม.ย. 50
16:20 น.
นางสาวดรุวรรณ
1795. 
ส่งงาน อ.ศักดิ์ 196 คนอ่าน
24 เม.ย. 50
10:07 น.
อาจารย์เสถียร
1796. 
กระบวนงานที่คณะศึกษาศาสตร์เสนอเพื่อลดขั้นตอนและเวลาปฏิบัติราชการ ประจำปี 2550 194 คนอ่าน
24 เม.ย. 50
09:03 น.
อาจารย์ ดร.สัมพันธ์
1797. 
คณาจารย์และผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น 194 คนอ่าน
23 เม.ย. 50
13:41 น.
1798. 
กำหนดการค่ายคุณธรรม ม. 4 โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์(มัธยม) 193 คนอ่าน
21 เม.ย. 50
13:07 น.
อาจารย์ภัทรพงษ์
1799. 
การใช้งาน Internet วันนี้ 194 คนอ่าน
20 เม.ย. 50
09:13 น.
นายปพนพัทร์
1800. 
ประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิในโครงการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล 192 คนอ่าน
19 เม.ย. 50
10:28 น.
นางดารุณี
1801. 
สรุปผลการยื่นแบบเสนอชื่อคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 193 คนอ่าน
19 เม.ย. 50
08:59 น.
นางสาวกรรณิการ์
1802. 
ค่ายภาษาและวัฒนธรรม 196 คนอ่าน
12 เม.ย. 50
13:35 น.
1803. 
การสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 198 คนอ่าน
12 เม.ย. 50
09:48 น.
นางสาวกรรณิการ์
1804. 
ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 8 197 คนอ่าน
11 เม.ย. 50
15:43 น.
อาจารย์คนึงนิจ
1805. 
ประเพณีสงกรานต์ (^-^) สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่...ศูนย์วิจัยออทิสติก 199 คนอ่าน
11 เม.ย. 50
14:49 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ
1806. 
ชมภาพกิจกรรม Big Cleaning Day 196 คนอ่าน
10 เม.ย. 50
13:50 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ
1807. 
Big Cleaning Day 198 คนอ่าน
10 เม.ย. 50
13:10 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ
1808. 
ความภาคภูมิใจของเรา (สาธิตศึกษาศาสตร์) (ได้ 100 คะแนนเต็ม O-NET) 196 คนอ่าน
7 เม.ย. 50
13:39 น.
อาจารย์วรเทพ
1809. 
ความภาคภูมิใจของเรา (สาธิตศึกษาศาสตร์) 197 คนอ่าน
7 เม.ย. 50
09:46 น.
อาจารย์วรเทพ
1810. 
กำหนดการในการดำเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับการพิจารณาดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 194 คนอ่าน
2 เม.ย. 50
09:55 น.
นางดารุณี
1811. 
การสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 203 คนอ่าน
1 เม.ย. 50
19:49 น.
นางสาวกรรณิการ์
1812. 
เพิ่มเติมรายชื่ออาจารย์ค่ะ 198 คนอ่าน
30 มี.ค. 50
14:46 น.
อาจารย์เบญจวรรณ
1813. 
เชิญร่วมงานวันสงกรานต์ 2550 194 คนอ่าน
30 มี.ค. 50
14:16 น.
นายสมเจตน์
1814. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 194 คนอ่าน
30 มี.ค. 50
13:29 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1815. 
ข่าวจากฝ่ายวิจัยฯ (ต่อ) 197 คนอ่าน
29 มี.ค. 50
18:02 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1816. 
หนังสือเวียนจากฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 193 คนอ่าน
29 มี.ค. 50
18:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1817. 
การสัมมนา เรื่อง ประเมินผลการใช้หลักสูตรระดับ ป.ตรี (หลักสูตร 5 ปี) และระดับบัณฑิตศึกษา 195 คนอ่าน
26 มี.ค. 50
15:12 น.
นางพรรณี
1818. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย 198 คนอ่าน
23 มี.ค. 50
10:25 น.
นางมริษฎา
1819. 
สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 202 คนอ่าน
20 มี.ค. 50
10:45 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1820. 
ขอเชิญผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการ 202 คนอ่าน
19 มี.ค. 50
14:41 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1821. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 202 คนอ่าน
16 มี.ค. 50
16:05 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1822. 
ซัมเมอร์นี้ มาที่ศูนย์วิจัยออทิสติกดีกว่า 199 คนอ่าน
14 มี.ค. 50
16:34 น.
1823. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 199 คนอ่าน
14 มี.ค. 50
13:40 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1824. 
Howard Gardner จาก Harvard Universityผู้นำทางวิชาการ ภาพแห่งความประทับใจ 199 คนอ่าน
10 มี.ค. 50
16:15 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
1825. 
ขอเชิญสมัครนำเสนอผลงานวิจัย 195 คนอ่าน
8 มี.ค. 50
15:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1826. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 203 คนอ่าน
8 มี.ค. 50
13:03 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1827. 
การส่งเบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2549 202 คนอ่าน
6 มี.ค. 50
15:31 น.
นางไพพิทักษ์
1828. 
ความร่วมมือของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามกับศูนย์พัฒนาวิชาชีพจัดทำสาระสำคัญท้องถิ่น วิถีใหม่แห่งหลักสูตรสถานศึกษา 200 คนอ่าน
3 มี.ค. 50
21:39 น.
รองศาสตราจารย์ลัดดา
1829. 
คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตได้รับเชิญให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานครูสังกัดสพท 193 คนอ่าน
3 มี.ค. 50
21:14 น.
รองศาสตราจารย์ลัดดา
1830. 
ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูร่วมกับสภาคณบดีและสกศ.จัดอบรมโครงการคุณธรรมนำความรู้ 195 คนอ่าน
3 มี.ค. 50
21:05 น.
รองศาสตราจารย์ลัดดา
1831. 
ศูนย์พัฒนาวิชาชีพร่วมมือกับสพฐและสพท จัดโครงการอบรมเพื่อเลื่อนวิทยะฐานะ 198 คนอ่าน
3 มี.ค. 50
20:56 น.
รองศาสตราจารย์ลัดดา
1832. 
ICASE ASIAN SYMPOSIUM 2007 - - - Science Education for All 190 คนอ่าน
27 ก.พ. 50
11:17 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
1833. 
การบริการทำฟัน บริการแพทย์แผนไทยจากสำนักงานสาธารสุขไม่สามารถนำมาเบิกเงินได้ 192 คนอ่าน
24 ก.พ. 50
10:20 น.
นางสาวจรัสศรี
1834. 
รับสมัครนักกีฬา BOWLING เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร 196 คนอ่าน
23 ก.พ. 50
14:37 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
1835. 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม 195 คนอ่าน
23 ก.พ. 50
14:03 น.
1836. 
ข่าวด่วน.......กจ. มข. ดูงาน e-office 195 คนอ่าน
22 ก.พ. 50
10:31 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ
1837. 
Intensive Workshop Ph.D Student ปริญญาเอกการบริหารการศึกษารุ่นที่ 5 201 คนอ่าน
21 ก.พ. 50
16:16 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
1838. 
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ลิขิต อมาตยคง 195 คนอ่าน
21 ก.พ. 50
12:59 น.
1839. 
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุลัดดา 196 คนอ่าน
21 ก.พ. 50
12:55 น.
1840. 
ค่ายดูดาว ที่เขื่อนจุฬาภรณ์ 199 คนอ่าน
19 ก.พ. 50
15:29 น.
อาจารย์คนึงนิจ
1841. 
ความประทับใจค่ายอนุบาล 200 คนอ่าน
19 ก.พ. 50
13:38 น.
อาจารย์สุขุมา
1842. 
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ใหม่ 193 คนอ่าน
19 ก.พ. 50
13:42 น.
นางนงนภัส
1843. 
การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 192 คนอ่าน
15 ก.พ. 50
09:09 น.
นางสุชญา
1844. 
ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปะเด็กโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 190 คนอ่าน
13 ก.พ. 50
09:59 น.
รองศาสตราจารย์วัชรินทร์
1845. 
ผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คนบุคลากร มข. 194 คนอ่าน
13 ก.พ. 50
09:44 น.
รองศาสตราจารย์วัชรินทร์
1846. 
ขอเชิญประชุม รายวิชาประสบ II 198 คนอ่าน
12 ก.พ. 50
17:16 น.
นางนงนภัส
1847. 
การประกวด"การบรรเลงเดี่ยวดนตรีไทย" 198 คนอ่าน
12 ก.พ. 50
11:05 น.
อาจารย์อรนุช
1848. 
ขอเรียนเชิญร่วมรับฟังการนำเสนอผลการวิจัยทุนอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ 2549 (สิ้นสุดโครงการ) 195 คนอ่าน
9 ก.พ. 50
19:36 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1849. 
ประชุมวิจัย 193 คนอ่าน
9 ก.พ. 50
10:43 น.
1850. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 198 คนอ่าน
7 ก.พ. 50
08:41 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1851. 
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับปัญหาสุรา ปี2550 197 คนอ่าน
6 ก.พ. 50
13:32 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1852. 
ประชาสัมพันธ์กองทุน 40 ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 197 คนอ่าน
6 ก.พ. 50
13:24 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1853. 
ขอแสดงความยินดีกับผศ.รัชนี จรุงศิรวัฒน์ 201 คนอ่าน
5 ก.พ. 50
14:18 น.
อาจารย์นุชนาฎ
1854. 
ชื่นชมเด็กเก่งจากรั้วสาธิตฯศึกษาศาสตร์ ระดับประถม 199 คนอ่าน
5 ก.พ. 50
14:15 น.
อาจารย์นุชนาฎ
1855. 
ฟังบรรยายระบบ e-office 195 คนอ่าน
5 ก.พ. 50
13:43 น.
1856. 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 198 คนอ่าน
5 ก.พ. 50
11:31 น.
นางสุวคนธ์
1857. 
รับสมัครนักเรียนอนุบาล 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2550 197 คนอ่าน
5 ก.พ. 50
11:21 น.
อาจารย์กุลจิรา
1858. 
ข่าวสาธิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์) ระดับมัธยมศึกษา 199 คนอ่าน
5 ก.พ. 50
09:55 น.
อาจารย์สังเวียน
1859. 
ข่าวสารโรงเรียนสาธิตประถมประจำต้นเดือนกุมภาพันธ์ 190 คนอ่าน
2 ก.พ. 50
11:17 น.
อาจารย์นุชนาฎ
1860. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์(เพิ่มเติม) 195 คนอ่าน
2 ก.พ. 50
09:43 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1861. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 192 คนอ่าน
2 ก.พ. 50
09:41 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1862. 
แนะนำ small-Experience Inc. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านนาโนเทคโนโลยีศึกษา(Nanotehcnology Education) 191 คนอ่าน
2 ก.พ. 50
02:41 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
1863. 
แนะนำ small-Experience Inc. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านนาโนเทคโนโลยีศึกษา(Nanotehcnology Education) 194 คนอ่าน
2 ก.พ. 50
02:33 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
1864. 
ภาพพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะเด็กออทิสติกครั้งที่2 เรารักพระเจ้าอยู่หัว 197 คนอ่าน
31 ม.ค. 50
18:39 น.
1865. 
ข่าวสาธิต ระดับมัธยมศึกษา 196 คนอ่าน
31 ม.ค. 50
14:50 น.
อาจารย์สังเวียน
1866. 
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ประธานพร แจ่มเจริญทรัพย์ อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) ระดับประถมศึกษา ได้รับโล่เกียรติคุณจากวัดพุทธปทีป 195 คนอ่าน
31 ม.ค. 50
14:16 น.
นางสาววรรณศรี
1867. 
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) ระดับประถม ได้รับประกาศเกียรติคุณดีเด่นจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 198 คนอ่าน
31 ม.ค. 50
13:53 น.
นางสาววรรณศรี
1868. 
ขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านสมัครเข้ารับการอบรมระยะสั้น 195 คนอ่าน
31 ม.ค. 50
11:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1869. 
ชอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิฃาการสัตวแพทยศาสตร์ มข. ครั้งที่ 8 ประจำปี 2550 194 คนอ่าน
31 ม.ค. 50
11:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1870. 
เชิญค้นวารสาร Science Education และ Environment Sci. Ed. 197 คนอ่าน
31 ม.ค. 50
08:58 น.
1871. 
ค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 194 คนอ่าน
30 ม.ค. 50
13:46 น.
1872. 
การแนบ File กับการส่งข่าว บทความ และอื่นๆ 196 คนอ่าน
30 ม.ค. 50
10:54 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ
1873. 
กำจัดไวรัสด้วยตัวเอง 2 196 คนอ่าน
29 ม.ค. 50
17:30 น.
1874. 
กำจัดไวรัสด้วยตนเอง 193 คนอ่าน
29 ม.ค. 50
13:47 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี
1875. 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงเรียนสาธิตฯ 194 คนอ่าน
29 ม.ค. 50
10:18 น.
อาจารย์สังเวียน
1876. 
ข่าวสาธิต ระดับมัธยมศึกษา 191 คนอ่าน
29 ม.ค. 50
08:46 น.
อาจารย์สังเวียน
1877. 
แจ้งเลื่อนการสัมมนาเรื่อง "วช.: บูรณาการงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้" 193 คนอ่าน
26 ม.ค. 50
18:19 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1878. 
การส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ ลงพิมพ์ในวารสารวิจัย ม.ญ. 192 คนอ่าน
26 ม.ค. 50
18:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1879. 
ขอเชิญส่งบทความหรือผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการวิจัยทางการศึกษา 192 คนอ่าน
26 ม.ค. 50
18:05 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1880. 
หลักสูตรการฝึกอบรม 3 หลักสูตร โดยศูนย์ศึกษาและฝึกอบรมการวิจัย 193 คนอ่าน
26 ม.ค. 50
17:59 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1881. 
ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษและการอภิปรายทางวิชาการ 186 คนอ่าน
26 ม.ค. 50
17:59 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1882. 
การประชุมวิชาการ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 3 : ความสำเร็จของการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 192 คนอ่าน
26 ม.ค. 50
17:32 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1883. 
โครงการแข่งขันครอสเวิร์ด 193 คนอ่าน
26 ม.ค. 50
15:41 น.
อาจารย์จรรยา
1884. 
ผลการสอบ "อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์" มอดินแดงระดับประถม 191 คนอ่าน
26 ม.ค. 50
11:45 น.
อาจารย์จิรากาญจน์
1885. 
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ และบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) 193 คนอ่าน
25 ม.ค. 50
12:52 น.
1886. 
การให้ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ 192 คนอ่าน
25 ม.ค. 50
11:19 น.
1887. 
ข่าวสาธิตมอดินแดง (มัธยม) 193 คนอ่าน
24 ม.ค. 50
12:03 น.
อาจารย์จันท์นิภา
1888. 
ทดสอบข่าวใช้ประกอบการอบรม ja 190 คนอ่าน
24 ม.ค. 50
11:43 น.
1889. 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 193 คนอ่าน
24 ม.ค. 50
11:42 น.
1890. 
ประกาศรับสมัครอาจารย์ทักษะพิเศษ 194 คนอ่าน
24 ม.ค. 50
09:02 น.
1891. 
ปฏิทินโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับอนุบาล 193 คนอ่าน
23 ม.ค. 50
15:53 น.
อาจารย์สุขุมา
1892. 
โครงการส่งเสริมการเขียนบทความวิชาการ 191 คนอ่าน
23 ม.ค. 50
14:39 น.
1893. 
สัปดาห์สร้างภูมิคุ้มกันต่อพิษภัยบุหรี่ในเยาวชน 193 คนอ่าน
22 ม.ค. 50
17:32 น.
อาจารย์ประกายฝน
1894. 
การแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ 197 คนอ่าน
22 ม.ค. 50
17:28 น.
อาจารย์ประกายฝน
1895. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นระดับอนุบาล 188 คนอ่าน
22 ม.ค. 50
14:21 น.
อาจารย์สุขุมา
1896. 
ขอแสดงความยินดีกับหนูน้อยอนุบาลคนเก่ง 193 คนอ่าน
22 ม.ค. 50
14:13 น.
อาจารย์สุขุมา
1897. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 193 คนอ่าน
22 ม.ค. 50
13:11 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1898. 
การแข่งขัน MOS Olympic 2007 ระดับภูมิภาค 194 คนอ่าน
20 ม.ค. 50
11:31 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี
1899. 
ขอแสดงความยินดีกับ 193 คนอ่าน
19 ม.ค. 50
17:57 น.
อาจารย์ขนิษฐา
1900. 
งานตลาดนัดอุดมศึกษา 196 คนอ่าน
19 ม.ค. 50
16:11 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี
1901. 
งาน KKU INNOVATION SHOW2007 196 คนอ่าน
19 ม.ค. 50
16:04 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี
1902. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ 196 คนอ่าน
19 ม.ค. 50
11:40 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1903. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ 199 คนอ่าน
18 ม.ค. 50
15:41 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1904. 
ศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีบูรพาจารย์ ณ จังหวัดอุดรธานี 193 คนอ่าน
18 ม.ค. 50
12:15 น.
1905. 
งานสืบสานวัฒนธรรมไทย 193 คนอ่าน
17 ม.ค. 50
11:45 น.
อาจารย์นภาพร
1906. 
ภาพความประทับใจในวันครูของสาขาวิชาสังคมศึกษา 193 คนอ่าน
17 ม.ค. 50
10:53 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
1907. 
แสดงความยินดี(รศ.ดร.ระจิต)แสดงความขอบคุณ(รศ.ดร.ปรีชา) 195 คนอ่าน
16 ม.ค. 50
16:43 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
1908. 
ขอเชิญร่วมงานวันครู 2550 194 คนอ่าน
16 ม.ค. 50
07:08 น.
นายสมเจตน์
1909. 
จัดสรรเงินกองทุนสวัสดิการ 192 คนอ่าน
15 ม.ค. 50
13:46 น.
1910. 
ฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง มูลค่า..คุณค่า..งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 197 คนอ่าน
14 ม.ค. 50
10:21 น.
นางพรรณี
1911. 
งานวันเด็กปี 2550 197 คนอ่าน
13 ม.ค. 50
14:27 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี
1912. 
ประกาศมข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนคณาจารย์เพื่อเข้าร่วมการเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ 196 คนอ่าน
11 ม.ค. 50
19:33 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1913. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติและขอเรียนเชิญร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ 192 คนอ่าน
11 ม.ค. 50
19:24 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1914. 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ 001/2550 เรื่อง งดการเรียนการสอน 194 คนอ่าน
11 ม.ค. 50
16:56 น.
นางดารุณี
1915. 
โครงการเยาวชนไทยใฝ่การออม 200 คนอ่าน
9 ม.ค. 50
14:48 น.
อาจารย์ประกายฝน
1916. 
Happy New Year 2007 193 คนอ่าน
8 ม.ค. 50
13:55 น.
นายสมเจตน์
1917. 
นักศึกษา วิชาเอกการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยออทิสติก 193 คนอ่าน
8 ม.ค. 50
08:14 น.
อาจารย์พรมณี
1918. 
ขอเชิญส่งบทความลง ECT Journal 192 คนอ่าน
5 ม.ค. 50
16:02 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1919. 
การเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2551 191 คนอ่าน
5 ม.ค. 50
11:37 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1920. 
การร่วมทุนสนับสนุนการวิจัยของฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2550 195 คนอ่าน
5 ม.ค. 50
11:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1921. 
การให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 193 คนอ่าน
5 ม.ค. 50
11:22 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1922. 
ส่งเบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบกลางภาคปลาย 2549 ระดับปริญญาตรี 202 คนอ่าน
4 ม.ค. 50
09:03 น.
นางไพพิทักษ์
1923. 
หนังสือเวียนจากฝ่ายวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ 194 คนอ่าน
29 ธ.ค. 49
16:22 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1924. 
ส่งความสุข แด่ สมาชิกศึกษาศาสตร์ 193 คนอ่าน
28 ธ.ค. 49
13:18 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลี้ยง
1925. 
ปีใหม่ที่สาธิตประถม 194 คนอ่าน
28 ธ.ค. 49
08:44 น.
อาจารย์นภาพร
1926. 
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ น้องอนุบาล 193 คนอ่าน
27 ธ.ค. 49
16:22 น.
อาจารย์สุขุมา
1927. 
HAPPY NEW YEAR 2007 196 คนอ่าน
27 ธ.ค. 49
12:12 น.
1928. 
HAPPY NEW YEAR 2007 198 คนอ่าน
27 ธ.ค. 49
12:06 น.
1929. 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสาธิตที่สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ 197 คนอ่าน
26 ธ.ค. 49
14:42 น.
อาจารย์พลัฎฐ์
1930. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 192 คนอ่าน
26 ธ.ค. 49
13:29 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1931. 
สวัสดีปีใหม่ค่ะ 194 คนอ่าน
26 ธ.ค. 49
13:35 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เครือวัลย์
1932. 
ส่งความสุขวันปีใหม่ 194 คนอ่าน
26 ธ.ค. 49
13:32 น.
รองศาสตราจารย์วริศรา
1933. 
ขอเรียนเชิญเพื่อเป็นเกียรติและร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเปิดอาคารศูนย์วิจัยออทิสติกและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 192 คนอ่าน
26 ธ.ค. 49
11:50 น.
1934. 
Merry Christmas 190 คนอ่าน
25 ธ.ค. 49
14:13 น.
อาจารย์เบญจมาภรณ์
1935. 
ศึกษาดูงานที่จีน...คุ้มค่า... 194 คนอ่าน
25 ธ.ค. 49
12:15 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ
1936. 
merry chistmas สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกๆคนนะคะ 194 คนอ่าน
25 ธ.ค. 49
11:25 น.
1937. 
กิจกรรมปีใหม่ 192 คนอ่าน
22 ธ.ค. 49
15:28 น.
อาจารย์นภาพร
1938. 
สรุปการใช้ค่ากระแสไฟฟ้าและน้ำประปาประจำเดือน พ.ย.2549 192 คนอ่าน
22 ธ.ค. 49
09:58 น.
นางสาวจรัสศรี
1939. 
กำหนดการฝึกซ้อมรับปริญญา 197 คนอ่าน
20 ธ.ค. 49
18:08 น.
นางนงนภัส
1940. 
แจ้งงดการเรียนการสอน ระดับอนุบาล 192 คนอ่าน
20 ธ.ค. 49
16:04 น.
อาจารย์สุขุมา
1941. 
ขอแสดงความยินดีกับหนูน้อยนักดนตรีอนุบาล 197 คนอ่าน
20 ธ.ค. 49
15:12 น.
อาจารย์สุขุมา
1942. 
ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย 188 คนอ่าน
19 ธ.ค. 49
12:16 น.
1943. 
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต 194 คนอ่าน
16 ธ.ค. 49
09:24 น.
1944. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นระดับอนุบาล 196 คนอ่าน
13 ธ.ค. 49
15:08 น.
อาจารย์สุขุมา
1945. 
ผลการอบรมโครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ทั้ง 4 รุ่น 197 คนอ่าน
13 ธ.ค. 49
10:26 น.
1946. 
ประชุมสะท้อนผลการดำเนินงานของโครงการความร่วมมือกับองค์การแพลนประเทศไทย และสพท.มหาสารคาม เขต 1 และ 2 193 คนอ่าน
13 ธ.ค. 49
10:22 น.
1947. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นระดับอนุบาล ตลอดเดือนธันวาคม 196 คนอ่าน
12 ธ.ค. 49
14:14 น.
อาจารย์สุขุมา
1948. 
ขอแสดงตวามยินดีกับนักดนตรีรุ่นจิ๋ววงเมโลเดียน DKKU MARCHING BAND ระดับอนุบาล 202 คนอ่าน
12 ธ.ค. 49
13:54 น.
อาจารย์สุขุมา
1949. 
ผลการจัดค่ายดูดาวสำหรับครู ครั้งที่ 3 200 คนอ่าน
12 ธ.ค. 49
13:07 น.
อาจารย์ขนิษฐา
1950. 
ขอเข้าศึกษาดูงาน 200 คนอ่าน
12 ธ.ค. 49
10:55 น.
อาจารย์สุขุมา
1951. 
ผลการแข่งขันครอสเวอร์ดเกมเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 18 197 คนอ่าน
8 ธ.ค. 49
15:07 น.
อาจารย์วรรณงาม
1952. 
การส่งเบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบ ระดับปริญญาตรี (ประจำกลางภาคปลาย 2549) 195 คนอ่าน
8 ธ.ค. 49
13:38 น.
นางไพพิทักษ์
1953. 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)ระดับประถม 191 คนอ่าน
5 ธ.ค. 49
22:21 น.
อาจารย์นุชนาฎ
1954. 
การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การให้ความรู้ครูและผู้ปกครอง 192 คนอ่าน
3 ธ.ค. 49
15:28 น.
รองศาสตราจารย์เพชรรัตน์
1955. 
ธนาคารข้อสอบ 202 คนอ่าน
3 ธ.ค. 49
15:24 น.
รองศาสตราจารย์เพชรรัตน์
1956. 
ประชาสัมพันธ์งานแสดงความสามารถทางดนตรีของน้องอนุบาล 194 คนอ่าน
2 ธ.ค. 49
16:33 น.
อาจารย์สุขุมา
1957. 
ขอเชิญชมความสามารถทางดนตรีของน้องสาธิตอนุบาล 194 คนอ่าน
2 ธ.ค. 49
16:17 น.
อาจารย์สุขุมา
1958. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันพ่อของน้องอนุบาล 192 คนอ่าน
2 ธ.ค. 49
16:07 น.
อาจารย์สุขุมา
1959. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมร.ร.สาธิต(ศึกษาศาสตร์)ระดับประถม 200 คนอ่าน
1 ธ.ค. 49
11:27 น.
อาจารย์นุชนาฎ
1960. 
เดินออกกำลัง ลดความเสี่ยงเป็นมะเร็งในรังไข่ 197 คนอ่าน
1 ธ.ค. 49
05:54 น.
อาจารย์สุขุมา
1961. 
รางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2550 194 คนอ่าน
30 พ.ย. 49
15:17 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1962. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ 199 คนอ่าน
29 พ.ย. 49
12:52 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1963. 
รายงานความก้าวหน้าโครงการเครือข่ายการวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 194 คนอ่าน
29 พ.ย. 49
11:12 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1964. 
การเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประเภทปกติ รุ่นที่ 10 194 คนอ่าน
29 พ.ย. 49
10:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1965. 
ความต่อเนื่องของโครงการความร่วมมือกับองค์การแพลนประเทศไทย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 และ 2 192 คนอ่าน
29 พ.ย. 49
09:33 น.
1966. 
ความต่อเนื่องของโครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 197 คนอ่าน
29 พ.ย. 49
09:09 น.
1967. 
สาธิต ร่วมงานปุงเถ่ากงม่า 2549 198 คนอ่าน
24 พ.ย. 49
09:25 น.
อาจารย์คนึงนิจ
1968. 
ผศประธานพร แจ่มเจริญทรัพย์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร 196 คนอ่าน
23 พ.ย. 49
15:33 น.
อาจารย์วรรณงาม
1969. 
ข่าวมอดินแดงระดับประถม 199 คนอ่าน
23 พ.ย. 49
15:26 น.
อาจารย์วรรณงาม
1970. 
ขอเชิญใช้สิทธิ์ในการเสนอชื่อกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ประเภทผู้แทนจากคณาจารย์ประจำ 193 คนอ่าน
23 พ.ย. 49
14:49 น.
นางดารุณี
1971. 
งานเลี้ยงส่งอาจารย์สาธิตฯ มอดินแดง ระดับประถมศึกษา 194 คนอ่าน
23 พ.ย. 49
09:27 น.
นางสาววรรณศรี
1972. 
ประมูลจำหน่ายอาหาร คณะศึกษาศาสตร์ 192 คนอ่าน
22 พ.ย. 49
16:33 น.
นายสมเจตน์
1973. 
ชิมอาหาร อร่อยๆ 192 คนอ่าน
22 พ.ย. 49
16:30 น.
นายสมเจตน์
1974. 
เกณฑ์ใหม่ 2549 การขอตำแหน่งวิชาการ 195 คนอ่าน
22 พ.ย. 49
10:35 น.
นางนงนภัส
1975. 
ขอต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.Parkay จาก WSU. USA 199 คนอ่าน
22 พ.ย. 49
09:43 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
1976. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ 195 คนอ่าน
21 พ.ย. 49
13:45 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1977. 
ขอเชิญเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการ 198 คนอ่าน
21 พ.ย. 49
13:23 น.
อาจารย์ขนิษฐา
1978. 
เชิญร่วมงานหรือบริจาคเพื่อไถ่ชีวิตโคกระบือถวายเป็นพระราชกุศล 189 คนอ่าน
21 พ.ย. 49
09:12 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญชา
1979. 
ประฃาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สำหรับนักเรียน 192 คนอ่าน
20 พ.ย. 49
14:28 น.
อาจารย์นุชนาฎ
1980. 
ตัวแทนคณะศึกษาศาสตร์ เบอร์ 12 รศ.ดร.กิ่งฟ้า สินธุวงษ์ 195 คนอ่าน
20 พ.ย. 49
09:37 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ
1981. 
การสมัครทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ 194 คนอ่าน
17 พ.ย. 49
09:31 น.
นางพรรณี
1982. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 196 คนอ่าน
14 พ.ย. 49
15:40 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1983. 
ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการเข้ารับพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2550 192 คนอ่าน
14 พ.ย. 49
10:35 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1984. 
ขอเชิญร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ชาญชัย จินดานุรักษ์ 194 คนอ่าน
13 พ.ย. 49
16:43 น.
1985. 
ขอเชิญร่วมชมและเชียร์กีฬาภายในระดับอนุบาล 197 คนอ่าน
13 พ.ย. 49
10:19 น.
1986. 
งานศพครูหลิน 202 คนอ่าน
11 พ.ย. 49
11:02 น.
นายสมเจตน์
1987. 
ฯพณฯ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน 199 คนอ่าน
11 พ.ย. 49
10:59 น.
นายสมเจตน์
1988. 
พี่ผ่อง ขอไฟล์คำสั่งกีฬาสาธิตสามัคคีหน่อย 200 คนอ่าน
10 พ.ย. 49
18:03 น.
อาจารย์จุฬารัตน์
1989. 
ร่วมไว้อาลัยครูหลิน 188 คนอ่าน
10 พ.ย. 49
10:44 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1990. 
อาลัย อาจารย์ชาญชัย 191 คนอ่าน
9 พ.ย. 49
09:06 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
1991. 
ร่วมไว้อาลัยครั้งสุดท้ายให้กับอาจารย์ชาญชัย จินดานุรักษ์ 189 คนอ่าน
9 พ.ย. 49
08:37 น.
อาจารย์อาพร
1992. 
การประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัยและรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2550 196 คนอ่าน
8 พ.ย. 49
10:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1993. 
ส่งข้อมูลการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 191 คนอ่าน
8 พ.ย. 49
09:43 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1994. 
อาลัยครูหลิน ผู้มีวิญญาณครู ทุกอนูของร่างกายและจิตใจ ด้วยอาลัยรัก 202 คนอ่าน
7 พ.ย. 49
16:49 น.
นายสมเจตน์
1995. 
ร่วมไว้อาลัย 196 คนอ่าน
7 พ.ย. 49
14:32 น.
อาจารย์นภาพร
1996. 
เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ตื่นตาตื่นใจกับภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติจาก 13 ประเทศ 193 คนอ่าน
7 พ.ย. 49
12:51 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
1997. 
ขอเชิญร่วมพิธีรดน้ำศพ อาจารย์ชาญชัย จินดานุรักษ์ อาจารย์ทักษะพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมสำหรับเด็กออทิสติก 190 คนอ่าน
7 พ.ย. 49
11:05 น.
นางดารุณี
1998. 
ขอเรียนเชิญอาจารย์ และ บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คณะศึกษาศาสตร์ทุกท่าน รดน้ำศพ และสวดอภิธรรม อาจารย์ชาญชัย จินดานุรักษ์ 190 คนอ่าน
7 พ.ย. 49
10:49 น.
1999. 
ข้าราชการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่นักจิตวิทยาประจำทีมนักกีฬาคนพิการฯ 192 คนอ่าน
6 พ.ย. 49
15:58 น.
2000. 
โครการ 205 คนอ่าน
6 พ.ย. 49
11:29 น.
อาจารย์วไลวุฒิ
2001. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ 193 คนอ่าน
2 พ.ย. 49
13:30 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
2002. 
การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551(ประชาสัมพันธ์ครั้งที่ 2) 192 คนอ่าน
31 ต.ค. 49
13:45 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2003. 
ขอเชิญประชุม 191 คนอ่าน
31 ต.ค. 49
13:18 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2004. 
รายงานการใช้ไฟฟ้าน้ำประปาคณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตทั้ง 2 แห่ง 193 คนอ่าน
31 ต.ค. 49
09:53 น.
2005. 
อบรม การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 192 คนอ่าน
27 ต.ค. 49
16:51 น.
2006. 
ศึกษาศาสตร์ มอบรถ ให้วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 192 คนอ่าน
27 ต.ค. 49
14:39 น.
นายสมเจตน์
2007. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 192 คนอ่าน
27 ต.ค. 49
14:23 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
2008. 
พิธีลงนามสัญญาความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มข. และเทศบาลนครอุดรธานี 195 คนอ่าน
24 ต.ค. 49
11:17 น.
2009. 
พิธีร่วมลงนามโครงการความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มข.และเทศบาลนครอุดรธานี 193 คนอ่าน
24 ต.ค. 49
11:10 น.
2010. 
ความภาคภูมิใจของเรา (สาธิตศึกษาศาสตร์) 194 คนอ่าน
24 ต.ค. 49
08:27 น.
อาจารย์วรเทพ
2011. 
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ใหม่ 193 คนอ่าน
20 ต.ค. 49
16:31 น.
นางนงนภัส
2012. 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จัดประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น..เส้นทางสู่ครูผู้สร้าง ประจำปี 2549 194 คนอ่าน
19 ต.ค. 49
09:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2013. 
สรุปเหรียญประจำวันที่ 18 ตุลาคม อย่างเป็นทางการและชมภาพการแข่งขันกีฬาลีลาส 196 คนอ่าน
18 ต.ค. 49
22:32 น.
2014. 
ชมภาพการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 31 ( ประเภทกีฬา ว่ายน้ำ ) 195 คนอ่าน
18 ต.ค. 49
22:12 น.
2015. 
ภาพพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่31 ( ช่วงที่ 3 ) 193 คนอ่าน
16 ต.ค. 49
12:09 น.
2016. 
ภาพพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่31 ( ช่วงที่ 2 ) 193 คนอ่าน
16 ต.ค. 49
12:04 น.
2017. 
ชมภาพพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่31 ครับ 193 คนอ่าน
16 ต.ค. 49
11:58 น.
2018. 
ขอเชิญเข้าฟังการบรรยายในหัวหข้อ ?Contemporary Developments in Australian Higher Education? 195 คนอ่าน
16 ต.ค. 49
11:12 น.
นางพรรณี
2019. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 199 คนอ่าน
16 ต.ค. 49
08:47 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
2020. 
คณบดีร่วมลงนามในสัญญาโครงการความร่วมมือกับเทศบาลนครอุดรธานี 191 คนอ่าน
15 ต.ค. 49
21:01 น.
2021. 
ไทยและลาว ลงนามความร่วมมือด้านศิลปะวัฒนธรรม 199 คนอ่าน
15 ต.ค. 49
18:21 น.
นายสมเจตน์
2022. 
ขอเชิญส่งบทความงานวิจัยร่วมงานครบรอบ 6 ปี สมศ. 195 คนอ่าน
13 ต.ค. 49
14:21 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2023. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 193 คนอ่าน
11 ต.ค. 49
15:09 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
2024. 
คุณเป็นหนึ่งที่มีความสำคัญ 193 คนอ่าน
11 ต.ค. 49
08:09 น.
2025. 
ความภาคภูมิใจของเรา (สาธิตศึกษาศาสตร์) ระดับมัธยมศึกษา 192 คนอ่าน
7 ต.ค. 49
20:44 น.
อาจารย์วรเทพ
2026. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 194 คนอ่าน
6 ต.ค. 49
16:05 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
2027. 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1146/2549 เรื่อง เลื่อนวันเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ 192 คนอ่าน
6 ต.ค. 49
15:17 น.
นางดารุณี
2028. 
การส่งเบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2549 197 คนอ่าน
5 ต.ค. 49
15:11 น.
นางไพพิทักษ์
2029. 
การจัดสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ของบุคลากรในการเขียนผลงานเพื่อตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ 235 คนอ่าน
5 ต.ค. 49
14:28 น.
นางพรรณี
2030. 
ระบบการออกคำสั่ง คณะศึกษาศาสตณ์ 192 คนอ่าน
2 ต.ค. 49
16:57 น.
นางสาวกรรณิการ์
2031. 
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 45 ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 193 คนอ่าน
30 ก.ย. 49
14:18 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2032. 
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 193 คนอ่าน
28 ก.ย. 49
16:17 น.
นางสุวคนธ์
2033. 
เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 194 คนอ่าน
28 ก.ย. 49
14:56 น.
2034. 
ปิดสต๊อกงดจ่ายพัสดุ (ระหว่างวันที่ 2-6 ต.ค. 2549) 196 คนอ่าน
27 ก.ย. 49
13:26 น.
2035. 
อย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย 9/ตค./49 194 คนอ่าน
27 ก.ย. 49
13:11 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย
2036. 
เชิญชวนเข้าร่วมเป็นนักวิจัย 195 คนอ่าน
26 ก.ย. 49
16:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2037. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการภาษาวัฒนธรรมและการพัฒนา 198 คนอ่าน
26 ก.ย. 49
16:10 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2038. 
ขอเชิญร่วมบริจาค เงิน เสื้อกันหนาว ชุดนักเรียน หนังสือสำหรับเด็กประถม 192 คนอ่าน
25 ก.ย. 49
16:03 น.
นายสมเจตน์
2039. 
เก้าวิจัย เก้านวัตกรรม เก้าการเรียนรู้ เก้าการเปลี่ยนแปลง 195 คนอ่าน
25 ก.ย. 49
13:44 น.
2040. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ 195 คนอ่าน
25 ก.ย. 49
13:09 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
2041. 
นำเสนอรายงานการวิจัย 204 คนอ่าน
25 ก.ย. 49
10:21 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ
2042. 
ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันมหิดล 196 คนอ่าน
24 ก.ย. 49
10:40 น.
นางนงนภัส
2043. 
งานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 3 193 คนอ่าน
22 ก.ย. 49
17:55 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2044. 
สอบราคา ศศ.10/2549 194 คนอ่าน
22 ก.ย. 49
14:06 น.
นางสุวคนธ์
2045. 
สอบราตา ศศ.9/2549 197 คนอ่าน
22 ก.ย. 49
14:02 น.
นางสุวคนธ์
2046. 
โครงการสัมมนาสายสนับสนุน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 194 คนอ่าน
22 ก.ย. 49
09:18 น.
อาจารย์จรินทร์
2047. 
GotoKnow 197 คนอ่าน
21 ก.ย. 49
12:38 น.
2048. 
โครงการอบรม "เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการพัฒนา" "เทคนิคการสร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับกรอบแนวความคิดการวิจัย" 200 คนอ่าน
21 ก.ย. 49
11:37 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2049. 
ขอแสดงความยินดีกับ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ใหม่ 201 คนอ่าน
19 ก.ย. 49
20:22 น.
นางนงนภัส
2050. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 194 คนอ่าน
19 ก.ย. 49
14:29 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
2051. 
ขออภัย...เกี่ยวกับการส่งเอกสาร (ร่าง) แผนกลยุทธ์..ปี 2550-2553 193 คนอ่าน
18 ก.ย. 49
13:03 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ
2052. 
ตอบสนอง กลยุทธ์ Sup.1 ตามมาตรการ Sup 1.3 194 คนอ่าน
15 ก.ย. 49
14:37 น.
2053. 
....ด่วนที่สุด...ขอเรียนเชิญ คณาจารย์และบุคคลากรทุกท่าน.....สัมมนา-จัดทำแผนกลลยุทธ์-แผนปฏิบัติการ.... 197 คนอ่าน
15 ก.ย. 49
08:17 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ
2054. 
เกษียณ 49 196 คนอ่าน
14 ก.ย. 49
13:34 น.
นายสมเจตน์
2055. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 194 คนอ่าน
14 ก.ย. 49
09:27 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
2056. 
ความภาคภูมิใจของเรา (สาธิตศึกษาศาสตร์) 198 คนอ่าน
13 ก.ย. 49
14:28 น.
อาจารย์วรเทพ
2057. 
การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 193 คนอ่าน
13 ก.ย. 49
13:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2058. 
ข่าวประจำสัปดาห์ 192 คนอ่าน
11 ก.ย. 49
15:03 น.
อาจารย์ประกายฝน
2059. 
การอบรมอาสาสมัครสาธารสุขประจำโรงเรียน(อย.น้อย) 197 คนอ่าน
11 ก.ย. 49
14:40 น.
อาจารย์สุพรรัตน์
2060. 
มาเด้อ...ดูกบกินเดือน 195 คนอ่าน
8 ก.ย. 49
13:36 น.
นายสมเจตน์
2061. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 201 คนอ่าน
8 ก.ย. 49
13:27 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
2062. 
การสอนภาษาไทยในอังกฤษ 193 คนอ่าน
7 ก.ย. 49
13:06 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญชา
2063. 
กิจกรรมพี่เพื่อน้อง 195 คนอ่าน
7 ก.ย. 49
12:27 น.
2064. 
นักเรียนสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนสาธิต (ศึกษาศาสตร์) 194 คนอ่าน
3 ก.ย. 49
18:35 น.
รองศาสตราจารย์รัตนาภรณ์
2065. 
อยากมีอินเตอร์เน็ทที่ห้อง 1301-1305 194 คนอ่าน
1 ก.ย. 49
13:59 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
2066. 
การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคปลาย 2549 200 คนอ่าน
1 ก.ย. 49
13:38 น.
นางพรรณี
2067. 
ประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 195 คนอ่าน
1 ก.ย. 49
08:20 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
2068. 
ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม "เทคนิคการสุ่มตัวอย่างในงานวิจัย" 198 คนอ่าน
31 ส.ค. 49
16:29 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2069. 
"ใครจะรู้ว่า....มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่?" 194 คนอ่าน
30 ส.ค. 49
09:25 น.
2070. 
ขอเชิญประชุมอาจารย์นิเทศก์/อาจารย์พี่เลี้ยง รายวิชาประสบการณ์วิชาชีพครู II 195 คนอ่าน
29 ส.ค. 49
22:26 น.
นางนงนภัส
2071. 
สอบราคาซื้อ CPU 196 คนอ่าน
29 ส.ค. 49
14:44 น.
นางสุวคนธ์
2072. 
ขอเชิญแลกเปลี่ยนประสบการณ์เขียนเค้าโครงชุดโครงการอย่างไรให้ได้รับเงินทุนสนับสนุน 196 คนอ่าน
29 ส.ค. 49
10:20 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2073. 
ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง "เขียนเค้าโครงชุดโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุนสนับสนุน" 196 คนอ่าน
28 ส.ค. 49
13:15 น.
นางมริษฎา
2074. 
การเตรียมทีมฟุตบอลร่วมกีฬาสาธิตที่ม.เกษตร 195 คนอ่าน
27 ส.ค. 49
18:26 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกอบ
2075. 
การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 197 คนอ่าน
25 ส.ค. 49
20:50 น.
นางสาวกรรณิการ์
2076. 
การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง อธิการบดี 200 คนอ่าน
25 ส.ค. 49
16:09 น.
รองศาสตราจารย์วัชรินทร์
2077. 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ โฆษณษและเผยแพร่ 193 คนอ่าน
23 ส.ค. 49
16:24 น.
นางสุวคนธ์
20