ข่าวที่เสนอทั้งหมด
ลำดับ
เรื่อง
ว/ด/ป
เวลา
ผู้ส่ง
1. 
ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการบริหารจัดการวารสารศึกษาศาสตร์ มข 3 คนอ่าน
24 พ.ค.
12:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2. 
ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยฯ 3 คนอ่าน
24 พ.ค.
12:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
3. 
ประกาศหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทุนวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ 4 คนอ่าน
24 พ.ค.
12:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
4. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 2 คนอ่าน
22 พ.ค.
16:28 น.
นายจักรี
5. 
ประชาสัมพันธ์ โครงการ QR Code (ธนาคารกรุงเทพ) 2 คนอ่าน
22 พ.ค.
16:22 น.
นายจักรี
6. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 6 คนอ่าน
16 พ.ค.
12:31 น.
นายจักรี
7. 
ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ (ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น) 5 คนอ่าน
16 พ.ค.
10:13 น.
นายจักรี
8. 
การเสนอชื่อลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ 9 คนอ่าน
11 พ.ค.
10:54 น.
นางสาวดรุวรรณ
9. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์/ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม 12 คนอ่าน
11 พ.ค.
09:41 น.
นางสาววาศิณี
10. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 9 คนอ่าน
10 พ.ค.
10:27 น.
นายจักรี
11. 
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ (คณะแพทยศาสตร์ มข.) 8 คนอ่าน
9 พ.ค.
16:45 น.
นายจักรี
12. 
บริการส่งเสริมการอ่านของสำนักหอสมุดและการสำรวจหนังสือ (สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 5 คนอ่าน
9 พ.ค.
10:31 น.
นายจักรี
13. 
ขออภัยในความไม่สะดวกการติดต่อราชการ (บัณฑิตวิทยาลัย) 4 คนอ่าน
8 พ.ค.
09:22 น.
นายจักรี
14. 
ขอความร่วมมือตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาต (สำนักงานอธิการบดี การป้องกันและรักษาความปลอดภัย) 5 คนอ่าน
7 พ.ค.
12:59 น.
นายจักรี
15. 
การให้โควตาเข้าศึกษา MBA สำหรับข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย 8 คนอ่าน
3 พ.ค.
15:32 น.
นายจักรี
16. 
รับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561 (สำนักงานอธิการบดี กองบริการหอพักนักศึกษา) 16 คนอ่าน
1 พ.ค.
09:43 น.
นายจักรี
17. 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปช่วยปฏิบัติงานที่หน่วยงานภายนอกมหาวิทาลัยขอนแก่น 15 คนอ่าน
27 เม.ย.
16:04 น.
นางสาวแสงทอง
18. 
ข้อบังคับว่าด้วยกองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 9 คนอ่าน
27 เม.ย.
16:03 น.
นางสาวแสงทอง
19. 
ข้อบังคับว่าด้วยกองทุนค่าชดเชย พ.ศ. 2561 6 คนอ่าน
27 เม.ย.
16:02 น.
นางสาวแสงทอง
20. 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมประจำเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม 2561 13 คนอ่าน
26 เม.ย.
14:56 น.
นางสาววาศิณี
21. 
ประชาสัมพันธ์ การเสนอราคาห้องพัก ห้องประชุมสัมมนา อาหารและเครื่องดื่ม (โรงแรมวานา เวลเนส รีสอร์ท หนองคาย) 10 คนอ่าน
26 เม.ย.
09:35 น.
นายจักรี
22. 
เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท ด้านภูมิสารสนเทศ (SCGI Master Program) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 5 คนอ่าน
26 เม.ย.
09:27 น.
นายจักรี
23. 
ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2561 10 คนอ่าน
19 เม.ย.
11:45 น.
นายจักรี
24. 
แนวปฏิบัติการจัดทำหนังสือภายนอกและภายในของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 24 คนอ่าน
5 เม.ย.
10:03 น.
นายจักรี
25. 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและหมดความจำเป็นต้องใช้งาน อาคารขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 23 คนอ่าน
2 เม.ย.
16:09 น.
นายจักรี
26. 
เชิญร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติเปิดโลกออทิสติก ครั้งที่12 45 คนอ่าน
29 มี.ค.
11:35 น.
อาจารย์ฤกษ์
27. 
รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรที่พักโควต้าคณะ 47 คนอ่าน
28 มี.ค.
11:37 น.
นางสาวแสงทอง
28. 
ขออภัยความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 33 คนอ่าน
28 มี.ค.
09:41 น.
นายจักรี
29. 
ขอประชาสัมพันธ์ทัศนศึกษาประเทศเวียดนาม 40 คนอ่าน
27 มี.ค.
16:20 น.
นายจักรี
30. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ First Aid Campus: โครงการความรู้ปฐมพยาบาลเพื่อชุมชนมหาวิทยาลัยเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 37 คนอ่าน
23 มี.ค.
16:00 น.
นายจักรี
31. 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการเสวนา "โครงการโคกหนองนา โมเดล ตามศาสตร์พระราชา" 36 คนอ่าน
22 มี.ค.
18:12 น.
นายจักรี
32. 
แจ้งการเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน กองกิจการนักศึกษา 43 คนอ่าน
20 มี.ค.
17:30 น.
นายจักรี
33. 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เทคนิคการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่" (Model Performance Appraisa base on KPI & Competency) 33 คนอ่าน
20 มี.ค.
17:24 น.
นายจักรี
34. 
ประชาสัมพันธ์ ภารกิจกองอาคารและสถานที่ (เพิ่มเติม) 31 คนอ่าน
20 มี.ค.
17:01 น.
นายจักรี
35. 
ขอเชิญผู้บุคลากรและผู้สนใจเข้ารับการอบรมฯ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล 34 คนอ่าน
19 มี.ค.
17:14 น.
นายจักรี
36. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ" รุ่น 4 29 คนอ่าน
19 มี.ค.
17:07 น.
นายจักรี
37. 
ประชาสัมพันธ์ ภารกิจกองอาคารและสถานที่ 32 คนอ่าน
19 มี.ค.
16:58 น.
นายจักรี
38. 
แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน 36 คนอ่าน
19 มี.ค.
16:56 น.
นายจักรี
39. 
CFP -- 7th International Conference on Learning Technologies and Learning Environments (LTLE2018) @ JAPAN 34 คนอ่าน
18 มี.ค.
13:59 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
40. 
เรียนเชิญส่งบทความวิจัยเกี่ยวกับ STEM Ed. เพื่อลงตีพิมพ์ใน Special Issue ของวารสาร IJMLO (indexed in SCOPUS) 87 คนอ่าน
18 มี.ค.
13:23 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
41. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ 33 คนอ่าน
16 มี.ค.
11:26 น.
นางสาววารุณี
42. 
ประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561 43 คนอ่าน
14 มี.ค.
13:31 น.
นายจักรี
43. 
ขอเรียนเชิญส่งผลงานเข้าประกวดและร่วมงานนำเสนอและประกวดผลงานสหกิจศึกษา ระดับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเนือตอนบน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 47 คนอ่าน
12 มี.ค.
09:18 น.
นายจักรี
44. 
ประชาสัมพันธ์โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกุล และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ 46 คนอ่าน
12 มี.ค.
09:08 น.
นายจักรี
45. 
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ 50 คนอ่าน
9 มี.ค.
11:15 น.
นางสาวแสงทอง
46. 
ขอแจ้งการปฏิบัติป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 56 คนอ่าน
7 มี.ค.
10:09 น.
นายจักรี
47. 
การรับสมัครขอรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ สำหรับอาจารย์ มข. ประจำปี 2561 56 คนอ่าน
7 มี.ค.
09:49 น.
นางสาวดรุวรรณ
48. 
ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 51 คนอ่าน
7 มี.ค.
09:48 น.
นายจักรี
49. 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการวันนักการตลาดสัญจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 10 53 คนอ่าน
7 มี.ค.
09:42 น.
นายจักรี
50. 
แจ้งการขัดข้องการให้บริการรับ-ส่งเอกสารทางโทรสารหมายเลข 0-4334-3454 72 คนอ่าน
6 มี.ค.
14:05 น.
นางสาววารุณี
51. 
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมงานศพมารดาอาจารย์ภนิดา ภู่โตนนา 58 คนอ่าน
6 มี.ค.
13:43 น.
นางสาวศศิประภา
52. 
ขอเรียนเชิญ เข้าร่วม “การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ระดับนานาชาติ” 61 คนอ่าน
2 มี.ค.
15:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
53. 
งดให้บริการชั่วคราว ศูนย์สื่อสารการเรียนรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่น 57 คนอ่าน
28 ก.พ.
11:01 น.
นายจักรี
54. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ กองสื่อสารองค์กร ระหว่างวันที่ 21 - 23 มีนาคม 2561 58 คนอ่าน
28 ก.พ.
10:23 น.
นายจักรี
55. 
มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๒๗ แห่ง พรบ.มข. พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับ มข. 102 คนอ่าน
26 ก.พ.
10:29 น.
นางสาวมัทนา
56. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วม Workshop ในหัวข้อ “Developing Research Proposals” 79 คนอ่าน
20 ก.พ.
14:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
57. 
ประชาสัมพันธ์การสมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. 66 คนอ่าน
18 ก.พ.
12:43 น.
นายจักรี
58. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัญจรกับสภาพนักงาน เรื่อง การบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 77 คนอ่าน
18 ก.พ.
10:47 น.
นายจักรี
59. 
แจ้งประกาศผลการคัดเลือก และประชาสัมพันธ์โครงการประกวดตั้งชื่อโรงแรมและตราสัญลักษณ์ (Logo) (ชื่อเดิมโรงแรมขวัญมอ) รอบที่ 2 70 คนอ่าน
13 ก.พ.
16:00 น.
นายจักรี
60. 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 66 คนอ่าน
8 ก.พ.
10:09 น.
นางสาววาศิณี
61. 
ประชาสัมพันธ์การจัดสรรที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรโควต้าคณะศึกษาศาสตร์ 83 คนอ่าน
8 ก.พ.
09:15 น.
นางสาวแสงทอง
62. 
ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยสถาบัน มข ประจำปี 2561 79 คนอ่าน
6 ก.พ.
10:33 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
63. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 หัวข้อ Indigenous Knowledge for Global Animal Health 70 คนอ่าน
5 ก.พ.
11:52 น.
นายจักรี
64. 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเป็นล่าม ไทย-จีน ที่ดี" 62 คนอ่าน
2 ก.พ.
09:30 น.
นายจักรี
65. 
ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล "นักเทคโนโลยีดีเด่น" และรางวัล "นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่" ประจำปี พ.ศ. 2561 69 คนอ่าน
1 ก.พ.
14:34 น.
นายจักรี
66. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การสร้างและใช้ Cloud Technology เป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้แบบยูบิควิตัส (Ubiquitous Learning) เพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญาทางด้าน 76 คนอ่าน
30 ม.ค.
15:53 น.
นายจักรี
67. 
ประชาสัมพันธ์การสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 71 คนอ่าน
30 ม.ค.
14:30 น.
นางสาวแสงทอง
68. 
การบริการคลินิคสารสนเทศเพื่อการวิจัยและอ้างอิงและการพัฒนาบุคลากรเพื่อคาวมคล่องตัว 71 คนอ่าน
23 ม.ค.
10:26 น.
นายจักรี
69. 
ประชาสัมพันธ์การสมัครเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 71 คนอ่าน
22 ม.ค.
13:39 น.
นางสาวแสงทอง
70. 
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรโควต้าคณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2561 81 คนอ่าน
19 ม.ค.
13:33 น.
นางสาวแสงทอง
71. 
ผลการจัดสรรที่พักโควต้าคณะ 79 คนอ่าน
19 ม.ค.
13:32 น.
นางสาวแสงทอง
72. 
ขออภัยความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 65 คนอ่าน
18 ม.ค.
14:59 น.
นายจักรี
73. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ สำนักงานการกีฬา 60 คนอ่าน
18 ม.ค.
11:12 น.
นายจักรี
74. 
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเรียนภาษาจีน ของโครงการ "ประตูสู่ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน" สถาบันขงจื่อ 61 คนอ่าน
18 ม.ค.
10:09 น.
นายจักรี
75. 
ขอความอุปถัมภ์งานปฏิบัติธรรมประจำปี 2561 สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 1 58 คนอ่าน
17 ม.ค.
14:38 น.
นายจักรี
76. 
ขอแจ้งการย้ายที่ตั้งสำนักงาน สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 78 คนอ่าน
27 ธ.ค.
08:47 น.
นายจักรี
77. 
ขอเรียนเชิญร่วมตักบาตรเช้าในโครงการ "ตักบาตรนุ่งซิ่น วันศีลวันพระ" 76 คนอ่าน
21 ธ.ค.
12:53 น.
นายจักรี
78. 
ประชาสัมพันธ์และการดำเนินการการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นบุคลากรประเภทสนับสนุน 87 คนอ่าน
20 ธ.ค.
14:13 น.
นางสาวดรุวรรณ
79. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 63 คนอ่าน
19 ธ.ค.
14:52 น.
นายจักรี
80. 
แพ็กเกจห้องประชุมพร้อมอาหาร 2 มื้อ (IMPACT MUANG THONG THANI) 65 คนอ่าน
18 ธ.ค.
14:15 น.
นายจักรี
81. 
การเปลี่ยนนโยบายการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 68 คนอ่าน
14 ธ.ค.
08:59 น.
นางสาวแสงทอง
82. 
ประชาสัมพันธ์โครงการเตรียมความพร้อมประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ 63 คนอ่าน
1 ธ.ค.
14:10 น.
นางสาวแสงทอง
83. 
ประชาสัมพันธ์การจัดสรรที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรโควต้าคณะศึกษาศาสตร์ 76 คนอ่าน
1 ธ.ค.
13:47 น.
นางสาวแสงทอง
84. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการสัญจรและสถานที่จอดรถ 75 คนอ่าน
1 ธ.ค.
12:17 น.
นายจักรี
85. 
ผลการจัดสรรที่พักโควต้าคณะ 86 คนอ่าน
28 พ.ย.
10:09 น.
นางสาวแสงทอง
86. 
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนา ในหัวข้อ "การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. ใหม่" (จากคณะวิศวกรรมศาสตร์) 66 คนอ่าน
22 พ.ย.
11:18 น.
นายจักรี
87. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี) 57 คนอ่าน
21 พ.ย.
14:00 น.
นายจักรี
88. 
ขอความอนุเคราะห์ประหยัดน้ำประปา (จากสำนักงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 59 คนอ่าน
15 พ.ย.
10:20 น.
นายจักรี
89. 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม In-house Seminar in Economics (คณะเศรษฐศาสตร์) 59 คนอ่าน
14 พ.ย.
09:43 น.
นายจักรี
90. 
ขอเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม บิดา อาจารย์ลัดดา ชัยหาทัพ 65 คนอ่าน
14 พ.ย.
09:29 น.
นายจักรี
91. 
ขอประชาสัมพันธ์การสำรวจความพึงพอใจ ความผูกพันธ์องค์กรสมดุลแห่งชีวิต และความสุขของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านระบบออนไลน์ 60 คนอ่าน
10 พ.ย.
13:17 น.
นายจักรี
92. 
ด่วนที่สุด!! แจ้งย้ายห้องบรรยายพิเศษและอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 8 พ.ย. 60 59 คนอ่าน
7 พ.ย.
17:18 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
93. 
ขอรับบริจาคเงินและสิ่งของอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท "พี่ให้น้อง" ครั้งที่ 17 64 คนอ่าน
7 พ.ย.
15:07 น.
นายจักรี
94. 
ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 61 คนอ่าน
7 พ.ย.
09:25 น.
นายจักรี
95. 
ขอรับความช่วยเหลือในการประสบอัคคีภัย นางสาวพัชชานันท์ สาผิว 64 คนอ่าน
3 พ.ย.
16:31 น.
นางสาวศศิประภา
96. 
ขอเชิญเข้าฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การพัฒนาบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” 66 คนอ่าน
31 ต.ค.
11:10 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
97. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 57 คนอ่าน
31 ต.ค.
10:06 น.
นายจักรี
98. 
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 60 คนอ่าน
30 ต.ค.
14:38 น.
นายจักรี
99. 
ขยายเวลาการไว้ทุกข์และการลดธงครึ่งเสาในช่วงงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร 59 คนอ่าน
30 ต.ค.
14:34 น.
นายจักรี
100. 
จำนวนกรอบตำแหน่งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ระดับชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ 71 คนอ่าน
27 ต.ค.
09:47 น.
นางสาวดรุวรรณ
101. 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและทำบุญงานศพมารดาของนางสุนา อุ่นทองดี 60 คนอ่าน
20 ต.ค.
10:12 น.
นายจักรี
102. 
ประชาสัมพันธ์การจัดสรรที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรโควต้าคณะศึกษาศาสตร์ 97 คนอ่าน
17 ต.ค.
15:47 น.
นางสาวแสงทอง
103. 
แก้ไข หมายเหตู ตารางปฏิบัติหน้าที่เวรดูแลนักเรียน 61 คนอ่าน
12 ต.ค.
15:26 น.
อาจารย์จุฬาลักษณ์
104. 
สินเชื่อธนาคารกรุงไทย (สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อบุคคล) แก่บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น 68 คนอ่าน
12 ต.ค.
15:11 น.
นายจักรี
105. 
คำสั่งมอบอำนาจให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 75 คนอ่าน
10 ต.ค.
15:42 น.
นายจักรี
106. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ สำนักบริการวิชาการ 60 คนอ่าน
9 ต.ค.
14:30 น.
นายจักรี
107. 
ขอเรียนเชิญฟังธรรมบรรยาย ในหัวข้อ "การวางจิตรักษาความสงบ เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณ" โดยพระอาจารย์ธีระพันธุ์ ธีรโพธิ (พระอาจารย์กวง) 56 คนอ่าน
9 ต.ค.
08:45 น.
นายจักรี
108. 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย ตามโครงการส่งเสริมผลงานวิจัยแสงซินโตรตรอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561 (ปีที่ 3/4) 57 คนอ่าน
5 ต.ค.
17:18 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
109. 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยประภทอุดหนุนทั่วไป (มุ่งเป้า) ยางนา ประจำปีงบประมาณ 2561 ดังรายละเอียดแนบ 66 คนอ่าน
5 ต.ค.
15:20 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
110. 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการ โครงการนอนดีมีสุข เรื่อง "มหัศจรรย์การนอน" 61 คนอ่าน
4 ต.ค.
10:03 น.
นายจักรี
111. 
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญตักบาตรในโอกาสครบรอบการก่อตั้งศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษาและขึ้นบ้านใหม่สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน 59 คนอ่าน
3 ต.ค.
13:58 น.
นางสาวศศิประภา
112. 
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และวันครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติ 63 คนอ่าน
26 ก.ย.
14:39 น.
นายจักรี
113. 
ความต้องการขอรับทุนการศึกษาและรับสมัครผู้รับทุนในหลักสูตร SCGI Master Program 63 คนอ่าน
22 ก.ย.
09:54 น.
นางสาวศศิประภา
114. 
การซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย คณะบริหารธุกิจและการบัญชี 61 คนอ่าน
19 ก.ย.
16:14 น.
นายจักรี
115. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการสัญจรและสถานที่จอดรถ คณะศึกษาศาสตร์ 74 คนอ่าน
1 ก.ย.
14:33 น.
นายจักรี
116. 
ด่วนที่สุด!! ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ 2562 75 คนอ่าน
24 ส.ค.
14:18 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
117. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ สำนักวัฒนธรรม มข. 63 คนอ่าน
22 ส.ค.
18:09 น.
นายจักรี
118. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 60 คนอ่าน
21 ส.ค.
16:58 น.
นายจักรี
119. 
ขอเชิญเข้าร่วมงาน In-house Seminar in Economics คณะเศรษฐศาสตร์ 59 คนอ่าน
18 ส.ค.
12:47 น.
นายจักรี
120. 
การส่งเงินสะสมเพิ่มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 65 คนอ่าน
17 ส.ค.
08:57 น.
นางสาวแสงทอง
121. 
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพงานศพมารดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา เกียรติจรุงพันธ์ 55 คนอ่าน
15 ส.ค.
11:39 น.
นายจักรี
122. 
ดวนที่สุด!! ขอเรียนเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมอบรมการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อทุนสนับสนุนฯ 55 คนอ่าน
14 ส.ค.
12:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
123. 
ประชาสัมพันธ์การประกวดหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช 2561 58 คนอ่าน
10 ส.ค.
15:29 น.
นางสาวศศิประภา
124. 
การให้บริการ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อระบบอัตโนมัติ และโทรสาร 85 คนอ่าน
4 ส.ค.
15:20 น.
นางสาววารุณี
125. 
ขอเชิญร่วมออกโรงทานงานกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560 57 คนอ่าน
4 ส.ค.
11:14 น.
นายจักรี
126. 
ประชาสัมพันธ์ภารกิจสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 56 คนอ่าน
4 ส.ค.
09:34 น.
นายจักรี
127. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ กองอาคารและสถานที่ 55 คนอ่าน
4 ส.ค.
09:33 น.
นายจักรี
128. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ กองวิเทศสัมพันธ์ 58 คนอ่าน
24 ก.ค.
16:30 น.
นายจักรี
129. 
ประชาสัมพันธ์ให้ความคุ้มครองแรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคมตามมาตรา 40 56 คนอ่าน
24 ก.ค.
16:28 น.
นายจักรี
130. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ คณะเศรษฐศาสตร์ 56 คนอ่าน
21 ก.ค.
11:25 น.
นายจักรี
131. 
เชิญส่งบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมนำเสนอใน Pre-conference Workshop on ICT Trends in Emerging Economies ณ ประเทศ New Zealand 69 คนอ่าน
20 ก.ค.
22:32 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
132. 
เชิญส่งบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมนำเสนอใน Pre-conference Workshop on TeSTEM Education ณ ประเทศ New Zealand 71 คนอ่าน
20 ก.ค.
14:30 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
133. 
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงานประชุมนานาชาติ "เวทีอภิบาลอินเทอร์เน็ต ระดับภูมิเอเชียแปซิฟิก 2560" จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 56 คนอ่าน
18 ก.ค.
08:33 น.
นายจักรี
134. 
ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนกำเนิดวิทย์ 55 คนอ่าน
18 ก.ค.
08:30 น.
นายจักรี
135. 
ขยายเวลาในการร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน 53 คนอ่าน
18 ก.ค.
08:27 น.
นายจักรี
136. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ สถาบันขงจื่อ 57 คนอ่าน
14 ก.ค.
14:24 น.
นายจักรี
137. 
ขอเชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 61 คนอ่าน
13 ก.ค.
14:56 น.
นางสาวแสงทอง
138. 
ขอเชิญอุดหนุนพริกจากเกษตรกรโดยตรง 54 คนอ่าน
13 ก.ค.
14:03 น.
นายจักรี
139. 
ประชาสัมพันธ์การอบรม “วิจัยอย่างไรจึงจะจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรได้และการสืบค้นสิทธิบัตร” 57 คนอ่าน
12 ก.ค.
12:19 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
140. 
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มข. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 58 คนอ่าน
12 ก.ค.
12:16 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
141. 
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 62 คนอ่าน
12 ก.ค.
09:42 น.
นายจักรี
142. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2560 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 53 คนอ่าน
12 ก.ค.
09:38 น.
นายจักรี
143. 
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ ๖๐ ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับมาเลเซีย 50 คนอ่าน
12 ก.ค.
09:34 น.
นายจักรี
144. 
ขอแจ้งการย้ายสำนักงานกรุงเทพ ของมหาวิทยาลัยเอเชียน 56 คนอ่าน
12 ก.ค.
09:18 น.
นายจักรี
145. 
ประชาสัมพันธ์มหกรรมการจัดการความรู้ NIDA Knowledge Forum 2017 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 52 คนอ่าน
12 ก.ค.
09:16 น.
นายจักรี
146. 
ขอเรียนเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ "Living Lab" on Water Energy Own: Implication for Administrators in Thailand - Cambodia - Laos - Myanmar - Vietna 53 คนอ่าน
12 ก.ค.
09:11 น.
นายจักรี
147. 
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเรียนครู สมาธิ รุ่นที่ 41 สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 78 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 58 คนอ่าน
12 ก.ค.
09:07 น.
นายจักรี
148. 
ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย" (Conflict Management) รุ่นที่ 2 57 คนอ่าน
12 ก.ค.
08:56 น.
นายจักรี
149. 
ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคสนับสนุนกิจกรรมการทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 52 คนอ่าน
11 ก.ค.
16:10 น.
นายจักรี
150. 
ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจำหน่ายดอกมะลิในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 49 คนอ่าน
11 ก.ค.
10:20 น.
นายจักรี
151. 
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Building Technology Alliance Conference on Energy and Environment 2017) ครั้งที่ 4 55 คนอ่าน
11 ก.ค.
10:17 น.
นายจักรี
152. 
ขอเรียนเชิญการเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Creating Digital Pathways for Teaching and Learning" 58 คนอ่าน
11 ก.ค.
10:15 น.
นายจักรี
153. 
ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา "ตีแผ่ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยขอนแก่น" 62 คนอ่าน
11 ก.ค.
10:11 น.
นายจักรี
154. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 17 59 คนอ่าน
11 ก.ค.
10:09 น.
นายจักรี
155. 
ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลในระบบสารสนเทศ สำหรับผู้ที่เคยรับทุนรัฐบาล 62 คนอ่าน
7 ก.ค.
15:36 น.
นางสาวดรุวรรณ
156. 
ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ Recent Trend in Teacher Training Reform in Japan 59 คนอ่าน
28 มิ.ย.
16:58 น.
นายจักรพงษ์
157. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2560 52 คนอ่าน
27 มิ.ย.
15:06 น.
นางสาวศศิประภา
158. 
การตรวจสอบฐานข้อมูลผู้มีสิทธิในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง) 56 คนอ่าน
24 มิ.ย.
12:02 น.
นางสาวแสงทอง
159. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย รองศาสตราจารย์ รุ่น 4 ค่ะ 53 คนอ่าน
16 มิ.ย.
09:30 น.
นางสาวมธุรส
160. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการการจัดการความรู้ Share and Learn ประจำปี 2560 50 คนอ่าน
15 มิ.ย.
14:24 น.
นางสาวศศิประภา
161. 
ขอเชิญร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ระหว่างวันที่ 19-28 มิถุนายน 2560 53 คนอ่าน
15 มิ.ย.
14:22 น.
นางสาวศศิประภา
162. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของคณะเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 14-17 มิถุนายน 2560 51 คนอ่าน
12 มิ.ย.
08:45 น.
นางสาวศศิประภา
163. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ 61 คนอ่าน
7 มิ.ย.
15:46 น.
นางสาวศศิประภา
164. 
ประชาสัมพันธ์ห้องพักราคาพิเศษ โรงแรมแกลเลอรี่ เลค วิว 56 คนอ่าน
6 มิ.ย.
15:16 น.
นางสาวศศิประภา
165. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ระหว่างวันที่ 6 - 9 มิถุนายน 2560 ของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 55 คนอ่าน
5 มิ.ย.
13:54 น.
นางสาวศศิประภา
166. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ 57 คนอ่าน
2 มิ.ย.
13:53 น.
นางสาวศศิประภา
167. 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดแนวคิดและรูปแบบการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 52 คนอ่าน
1 มิ.ย.
11:07 น.
นางสาวศศิประภา
168. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา และชมงานแสดงสินค้าในงาน TABDA สัญจร ครั้งที่ 3 จ.อุดรธานี 66 คนอ่าน
1 มิ.ย.
11:05 น.
นางสาวศศิประภา
169. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการแสดงปาฐกถาชุด "สิรินธร" ครั้งที่ 32 50 คนอ่าน
30 พ.ค.
16:07 น.
นางสาวศศิประภา
170. 
เชิญร่วมการอบรมหลักสูตร "ผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับสูงยุค Thailand 4.0" (รุ่นที่ 2) 52 คนอ่าน
30 พ.ค.
16:05 น.
นางสาวศศิประภา
171. 
ของดการให้บริการตัดแต่งต้นไม้ 51 คนอ่าน
30 พ.ค.
16:05 น.
นางสาวศศิประภา
172. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตรพิเศษ ประจำเดือน มิถุนายน 2560 47 คนอ่าน
30 พ.ค.
16:04 น.
นางสาวศศิประภา
173. 
แจ้งปิดนับสต๊อกสินค้า ของศูนย์สื่อการเรียนรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่น 50 คนอ่าน
29 พ.ค.
13:40 น.
นางสาวศศิประภา
174. 
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญและร่วมพิธีงานศพมารดาของนางสุภารัตน์ ดอนอ่อนสา 50 คนอ่าน
29 พ.ค.
10:56 น.
นางสาวศศิประภา
175. 
ขอเรียนเชิญร่วมตักบาตรเช้าและถวายภัตตาหารเช้าในโครงการ "ตักบาตรนุ่งซิ่น วันศีลวันพระ" ครั้งที่ 18 51 คนอ่าน
25 พ.ค.
09:03 น.
นางสาวศศิประภา
176. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของคณะเทคนิคการแพทย์ ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2560 51 คนอ่าน
23 พ.ค.
12:33 น.
นางสาวศศิประภา
177. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "นวัตกรรมการจัดการกลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการพัฒนาองค์กร 4.0" 54 คนอ่าน
22 พ.ค.
14:05 น.
นางสาวศศิประภา
178. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนานาชาติ "กล้าที่จะเรียนรู้ : ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน สู่ทิศทางใหม่ของการศึกษาแห่งอนาคต" 58 คนอ่าน
22 พ.ค.
14:01 น.
นางสาวศศิประภา
179. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ "การพัฒนาศาสตร์ของการเรียนการสอน" 56 คนอ่าน
22 พ.ค.
13:58 น.
นางสาวศศิประภา
180. 
ขอแจ้งปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2560 53 คนอ่าน
16 พ.ค.
15:34 น.
นางสาวศศิประภา
181. 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม การสร้างกระดาษคำตอบและตรวจปรนัย ผลคะแนนด้วยเครื่อง Score Analyzer Solution 53 คนอ่าน
16 พ.ค.
15:31 น.
นางสาวศศิประภา
182. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของวิทยาลัยนานาชาติ ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2560 53 คนอ่าน
11 พ.ค.
15:37 น.
นางสาวศศิประภา
183. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 58 คนอ่าน
9 พ.ค.
13:39 น.
นางสาวศศิประภา
184. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของสำนักวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2560 59 คนอ่าน
4 พ.ค.
16:30 น.
นางสาวศศิประภา
185. 
ส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 783-784/2560) 56 คนอ่าน
4 พ.ค.
16:26 น.
นางสาวศศิประภา
186. 
ส่งรายง 55 คนอ่าน
4 พ.ค.
16:25 น.
นางสาวศศิประภา
187. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2560 53 คนอ่าน
2 พ.ค.
13:24 น.
นางสาวศศิประภา
188. 
ขอความอนุเคราะห์แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมใหญ่สามัญกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ประจำปี 2560 54 คนอ่าน
1 พ.ค.
13:54 น.
นางสาวศศิประภา
189. 
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ 23) พ.ศ.2560 55 คนอ่าน
1 พ.ค.
12:45 น.
นางสาวศศิประภา
190. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 48 คนอ่าน
28 เม.ย.
15:18 น.
นางสาวศศิประภา
191. 
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ 48 คนอ่าน
28 เม.ย.
09:29 น.
นางสาวดรุวรรณ
192. 
ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 51 คนอ่าน
27 เม.ย.
15:21 น.
นางสาวศศิประภา
193. 
สร้างเครือข่ายวิชาการ University of California, Berkeley 54 คนอ่าน
27 เม.ย.
04:53 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
194. 
แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 ฉบับ 60 คนอ่าน
19 เม.ย.
08:46 น.
นางสาวศศิประภา
195. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพิเศษ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 67 คนอ่าน
19 เม.ย.
08:45 น.
นางสาวศศิประภา
196. 
ขอแจ้งการยุบรวมหน่วยงาน 81 คนอ่าน
12 เม.ย.
15:02 น.
นางสาวศศิประภา
197. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม KM ด้านการวิจัยเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 71 คนอ่าน
11 เม.ย.
19:24 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
198. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม KM ด้านการวิจัยเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 62 คนอ่าน
11 เม.ย.
19:24 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
199. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม KM ด้านการวิจัยเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 55 คนอ่าน
11 เม.ย.
19:11 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
200. 
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพงานศพมารดาของ นางดวงตา ชัยราษฎร์ 56 คนอ่าน
7 เม.ย.
12:58 น.
นางสาวศศิประภา
201. 
ขอเลื่อนการจัดงานบุญเดือน 5 แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส ประจำปี 2560 55 คนอ่าน
4 เม.ย.
09:01 น.
นางสาวศศิประภา
202. 
ขอเชิญส่งรายชื่อบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉิน" 55 คนอ่าน
31 มี.ค.
16:10 น.
นางสาวศศิประภา
203. 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ โรงพยาบาลนาน้อย จ.น่าน 56 คนอ่าน
28 มี.ค.
11:12 น.
นางสาวศศิประภา
204. 
ขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 535/2560 และฉบับที่ 536/2560 60 คนอ่าน
28 มี.ค.
11:08 น.
นางสาวศศิประภา
205. 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การยุบเลิกหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี 70 คนอ่าน
24 มี.ค.
14:27 น.
นางสาวศศิประภา
206. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมการจัดการความรู้ (KM) ด้านการวิจัยเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 67 คนอ่าน
16 มี.ค.
14:36 น.
นางสาวมธุรส
207. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ จำนวน 22 หลักสูตร ของศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล 71 คนอ่าน
16 มี.ค.
10:20 น.
นางสาวศศิประภา
208. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2560 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 59 คนอ่าน
16 มี.ค.
10:19 น.
นางสาวศศิประภา
209. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน "วันต้อหินโลก 2560" 57 คนอ่าน
15 มี.ค.
15:47 น.
นางสาวศศิประภา
210. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บริการของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 57 คนอ่าน
15 มี.ค.
15:45 น.
นางสาวศศิประภา
211. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2560 ของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 52 คนอ่าน
14 มี.ค.
09:54 น.
นางสาวศศิประภา
212. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของกองวิเทสสัมพันธ์ 53 คนอ่าน
10 มี.ค.
15:35 น.
นางสาวศศิประภา
213. 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมและเผยแพร่ข่าวสารการอบรม จำนวน 14 หลักสูตร 61 คนอ่าน
9 มี.ค.
10:06 น.
นางสาวศศิประภา
214. 
ขอเรียนเชิญร่วมตักบาตรเช้าในโครงการ "ตักบาตรนุ่งซิ่น วันศีลวันพระ" ครั้งที่ 15 55 คนอ่าน
9 มี.ค.
10:04 น.
นางสาวศศิประภา
215. 
ประชาสัมพันธ์โึครงการ Education ICT Forum 2017 56 คนอ่าน
9 มี.ค.
10:01 น.
นางสาวศศิประภา
216. 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ" รุ่น 3 57 คนอ่าน
9 มี.ค.
10:00 น.
นางสาวศศิประภา
217. 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรเชิงรุกของอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ" รุ่นที่ 1 52 คนอ่าน
9 มี.ค.
09:55 น.
นางสาวศศิประภา
218. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ระหว่างวันที่ 17- 22 มีนาคม 2560 ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 43 คนอ่าน
9 มี.ค.
09:53 น.
นางสาวศศิประภา
219. 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลอง 666 ปี กรุงศรีอยุธยา 25 ปี มรดกโลก : พัฒนาตามรอยทางของพระยาโบราณราชธานินทร์ 44 คนอ่าน
9 มี.ค.
09:50 น.
นางสาวศศิประภา
220. 
ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 50 คนอ่าน
8 มี.ค.
09:05 น.
นางสาวศศิประภา
221. 
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 8 49 คนอ่าน
8 มี.ค.
08:59 น.
นางสาวศศิประภา
222. 
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงาน คอนเสิร์ตการกุศล "ดั่งแสงทอง ส่องในดวงใจนิรันดร์" ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 47 คนอ่าน
8 มี.ค.
08:57 น.
นางสาวศศิประภา
223. 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม และร่วมพิธีฌาปนกิจ มารดาของอาจารย์สำรวน ชินจันทึก 50 คนอ่าน
6 มี.ค.
12:58 น.
นายจักรี
224. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 91 คนอ่าน
3 มี.ค.
14:14 น.
นางสาวศศิประภา
225. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 ฉบับ ของสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา 85 คนอ่าน
3 มี.ค.
14:13 น.
นางสาวศศิประภา
226. 
ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมโครงการ "พิธีการ และพิธีกรมืออาชีพ" 72 คนอ่าน
3 มี.ค.
13:42 น.
นางสาวศศิประภา
227. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ 54 คนอ่าน
3 มี.ค.
13:40 น.
นางสาวศศิประภา
228. 
เชิญส่งผลงานวิจัยทาง Digital Learning Strategies and Applications เพื่อร่วมนำเสนอที่ประเทศญี่ปุ่น 66 คนอ่าน
3 มี.ค.
09:10 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
229. 
การจัดกิจกรรมรณรงค์ I Love KKU Library - มีนา ลดราคาค่าปรับ 47 คนอ่าน
2 มี.ค.
08:47 น.
นางสาวศศิประภา
230. 
กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน งวดที่ 1/2560 56 คนอ่าน
28 ก.พ.
15:25 น.
นางสาวดรุวรรณ
231. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของคณะพยาบาลศาสตร์ ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2560 82 คนอ่าน
24 ก.พ.
11:03 น.
นางสาวศศิประภา
232. 
ขอแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ บริษัท ไอทีคอนเนอร์ จำกัด 83 คนอ่าน
24 ก.พ.
11:02 น.
นางสาวศศิประภา
233. 
ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 47 คนอ่าน
24 ก.พ.
08:33 น.
นางสาวศศิประภา
234. 
ขอเชิญร่วมประกวดหนังสั้นในงานเทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 53 คนอ่าน
22 ก.พ.
12:53 น.
นางสาวศศิประภา
235. 
ขอเชิญร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม และร่วมพิธีฌาปนกิจศพบิดานางประยูร หลักตา 55 คนอ่าน
22 ก.พ.
12:51 น.
นางสาวศศิประภา
236. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของสำนักงานการกีฬา ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560 49 คนอ่าน
21 ก.พ.
15:37 น.
นางสาวศศิประภา
237. 
นำเสนอแพ็คเกจการจัดงานประชุมสำหรับหน่วยงานราชการ 52 คนอ่าน
21 ก.พ.
08:55 น.
นางสาวศศิประภา
238. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้งานระบบ IRIS 52 คนอ่าน
21 ก.พ.
08:53 น.
นางสาวศศิประภา
239. 
แนวปฏิบัติในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 61 คนอ่าน
17 ก.พ.
15:05 น.
นางสาวแสงทอง
240. 
ขอเชิญร่วมทำบุญและร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพบิดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จันละคร 53 คนอ่าน
17 ก.พ.
10:17 น.
นางสาวศศิประภา
241. 
ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การปรับปรุงภาคผนวก 1 ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 82 คนอ่าน
15 ก.พ.
14:44 น.
นางสาวศศิประภา
242. 
ขอเชิญร่วมงานคอนเสิร์ต "ในดวงใจนิรันดร์" 75 คนอ่าน
15 ก.พ.
14:38 น.
นางสาวศศิประภา
243. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติป้องกันโรคไข้หวัดนก 45 คนอ่าน
15 ก.พ.
14:37 น.
นางสาวศศิประภา
244. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และมอบส่วนลดสำหรับข้าราชการ บุคลากร 89 คนอ่าน
8 ก.พ.
14:15 น.
นางสาวศศิประภา
245. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ 77 คนอ่าน
8 ก.พ.
14:14 น.
นางสาวศศิประภา
246. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 25 45 คนอ่าน
8 ก.พ.
14:12 น.
นางสาวศศิประภา
247. 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต นักศึกษาทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท 83 คนอ่าน
30 ม.ค.
08:55 น.
นางสาวศศิประภา
248. 
การย้ายสถานที่ตั้งธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 93 คนอ่าน
30 ม.ค.
08:52 น.
นางสาวศศิประภา
249. 
ขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การรับรางวัล Technology and Innovation Awards 2017 51 คนอ่าน
26 ม.ค.
15:20 น.
นางสาวศศิประภา
250. 
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2560 46 คนอ่าน
26 ม.ค.
11:14 น.
นางสาวศศิประภา
251. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560 73 คนอ่าน
26 ม.ค.
10:46 น.
นางสาวศศิประภา
252. 
ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรม "ปลูกต้นไม้วันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 53 ปี" 79 คนอ่าน
23 ม.ค.
14:47 น.
นางสาวศศิประภา
253. 
แจ้งปิดนับสต๊อกสินค้า ของศูนย์สื่อการเรียนรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่น 49 คนอ่าน
23 ม.ค.
14:46 น.
นางสาวศศิประภา
254. 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมิน กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ >>> https://goo.gl/forms/mOR5r8x7HIPvF3Co2 63 คนอ่าน
23 ม.ค.
11:12 น.
นางสาวมัทนา
255. 
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม 83 คนอ่าน
19 ม.ค.
14:22 น.
นายจักรี
256. 
ประชาสัมพันธ์การประมูลเลขทะเบียนรถ หมวด ขก ขอนแก่น 83 คนอ่าน
19 ม.ค.
13:38 น.
นางสาวศศิประภา
257. 
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม 84 คนอ่าน
17 ม.ค.
13:00 น.
นางสาวศศิประภา
258. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครเข้าร่วมงานวิจัย 79 คนอ่าน
17 ม.ค.
12:55 น.
นางสาวศศิประภา
259. 
ขอเชิญร่วมออกโรงทาน ในวันที่ 25 มกราคม 2560 69 คนอ่าน
16 ม.ค.
09:07 น.
นางสาวศศิประภา
260. 
ขอรับบริจาคเงินและสิ่งของอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท "พี่ให้น้อง" ครั้งที่ 16 73 คนอ่าน
11 ม.ค.
13:05 น.
นางสาวศศิประภา
261. 
ขอเชิญชวนบุคลากรที่กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เข้าร่วมโครงการ กยศ. กรอ. ช่วยชาติ 82 คนอ่าน
11 ม.ค.
09:09 น.
นางสาวแสงทอง
262. 
ขอส่งความปรารถนาดีเนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2560 69 คนอ่าน
10 ม.ค.
14:07 น.
นางสาวศศิประภา
263. 
ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย" รุ่นที่ 1 73 คนอ่าน
10 ม.ค.
11:00 น.
นางสาวศศิประภา
264. 
การรับสมัครขอรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ สำหรับอาจารย์ มข. ประจำปี 2560 72 คนอ่าน
10 ม.ค.
09:20 น.
นางสาวดรุวรรณ
265. 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมิน กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ >>> https://goo.gl/forms/mOR5r8x7HIPvF3Co2 93 คนอ่าน
5 ม.ค.
16:58 น.
นางสาวมัทนา
266. 
ขอเชิญเข้าฟังปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ครั้งที่ 8 91 คนอ่าน
5 ม.ค.
15:50 น.
นางสาวศศิประภา
267. 
แจ้งผลการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน แทนตำแหน่งที่ว่าง 86 คนอ่าน
5 ม.ค.
13:56 น.
นางสาวแสงทอง
268. 
ประชาสัมพันธ์โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 86 คนอ่าน
4 ม.ค.
16:33 น.
นางสาวศศิประภา
269. 
ขอส่งสำเนาหนังสือเรื่อง ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 89 คนอ่าน
4 ม.ค.
15:36 น.
นางสาวศศิประภา
270. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 55 คนอ่าน
29 ธ.ค.
08:40 น.
นางสาวศศิประภา
271. 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ "ประตูสู่ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน" 60 คนอ่าน
29 ธ.ค.
08:39 น.
นางสาวศศิประภา
272. 
ประชาสัมพันธ์ 58 คนอ่าน
26 ธ.ค.
16:42 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
273. 
ประกาศผลรางวัล 2017 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards 61 คนอ่าน
23 ธ.ค.
15:04 น.
นางสาวศศิประภา
274. 
แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมในช่วงปีใหม่ 59 คนอ่าน
22 ธ.ค.
13:51 น.
นางสาวศศิประภา
275. 
ขอเรียนเชิญรับฟังการแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "The Prospects for Global Financial Stability" 44 คนอ่าน
22 ธ.ค.
13:42 น.
นางสาวศศิประภา
276. 
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดร่วมงานและตรวจสุขภาพพิเศษ ในโครงการประชุมวิชาการ "การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเรื้อรัง" 49 คนอ่าน
19 ธ.ค.
11:05 น.
นางสาวศศิประภา
277. 
ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4 71 คนอ่าน
19 ธ.ค.
08:44 น.
นางสาวศศิประภา
278. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรภาษาอังกฤษ ของศูนย์ภาษาแคลิฟอร์เนีย 55 คนอ่าน
14 ธ.ค.
15:48 น.
นางสาวศศิประภา
279. 
ขอประชาสัมพันธ์การจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ.2560 51 คนอ่าน
14 ธ.ค.
15:45 น.
นางสาวศศิประภา
280. 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม เรื่อง ความคิดเห็นของผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน 51 คนอ่าน
13 ธ.ค.
10:58 น.
นางสาวศศิประภา
281. 
ประชาสัมพันธ์การจัดบรรยายพิเศษ "พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติใต้ร่มพระบารมี" ในวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2559 53 คนอ่าน
13 ธ.ค.
09:12 น.
นางสาวศศิประภา
282. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 ฉบับ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 52 คนอ่าน
13 ธ.ค.
09:11 น.
นางสาวศศิประภา
283. 
ประชาสัมพันธ์การให้บริการห้องพักและห้องประชุมของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 43 คนอ่าน
13 ธ.ค.
09:10 น.
นางสาวศศิประภา
284. 
ขอความอนุเคราะห์จำหน่าย "ดอกป๊อปปี้" ในวันที่ระลึกทหารผ่านศึก 76 คนอ่าน
8 ธ.ค.
16:13 น.
นางสาวศศิประภา
285. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูล Scifinder 74 คนอ่าน
7 ธ.ค.
11:00 น.
นางสาวศศิประภา
286. 
ขอความอุปถัมภ์ร่วมปิดทองหลังพระสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษาและบูรณะห้องน้ำเก่าและสร้างใหม่เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลองค์พ่อหลวงของเรา 75 คนอ่าน
6 ธ.ค.
16:09 น.
นางสาวศศิประภา
287. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 และ 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.25 105 คนอ่าน
2 ธ.ค.
15:15 น.
นางสาวศศิประภา
288. 
ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ในวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2559 เวลา 06.00 - 09.30 น. 53 คนอ่าน
30 พ.ย.
10:05 น.
นางสาวศศิประภา
289. 
ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 4 ฉบับ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 47 คนอ่าน
30 พ.ย.
09:54 น.
นางสาวศศิประภา
290. 
แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ภายใน กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี 50 คนอ่าน
30 พ.ย.
09:50 น.
นางสาวศศิประภา
291. 
ขอคำยืนยันการใช้สิทธิ์สวัสดิการเพื่อให้บุตรเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับอนุบาลศึกษา 1 ประจำปีการศึกษา 2560 55 คนอ่าน
29 พ.ย.
11:19 น.
นางสาวศศิประภา
292. 
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังโครงการพัฒนาศักยภาพบุคากร STEM เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม ของ สวทช. 47 คนอ่าน
28 พ.ย.
17:05 น.
นางสาวมธุรส
293. 
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม "เวทีรับฟังความคิดเห็นต่อเอกสารร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9" 48 คนอ่าน
28 พ.ย.
13:40 น.
นางสาวศศิประภา
294. 
ขอเชิญส่งบทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 "ประชากรและสังคม 2560" 58 คนอ่าน
23 พ.ย.
15:58 น.
นางสาวศศิประภา
295. 
ขอเชิญร่วมงาน "รวมพลังแห่งความภักดี" และจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 52 คนอ่าน
21 พ.ย.
14:39 น.
นางสาวศศิประภา
296. 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 48 คนอ่าน
21 พ.ย.
10:24 น.
นางสาวศศิประภา
297. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 54 คนอ่าน
21 พ.ย.
10:19 น.
นางสาวศศิประภา
298. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครง 51 คนอ่าน
21 พ.ย.
10:18 น.
นางสาวศศิประภา
299. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ ครบรอบ 10 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 44 คนอ่าน
21 พ.ย.
10:17 น.
นางสาวศศิประภา
300. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานสายผู้สอนตำแหน่งอาจารย์ 45 คนอ่าน
21 พ.ย.
10:14 น.
นางสาวศศิประภา
301. 
ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานรัฐมนตรี เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 40 คนอ่าน
21 พ.ย.
10:11 น.
นางสาวศศิประภา
302. 
ขอขอบคุณ คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการและอนุกรรมการดำเนินงาน 45 คนอ่าน
18 พ.ย.
16:28 น.
นางสาวศศิประภา
303. 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล 42 คนอ่าน
18 พ.ย.
13:25 น.
นางสาวศศิประภา
304. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ 47 คนอ่าน
17 พ.ย.
14:23 น.
นางสาวศศิประภา
305. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 9 ฉบับ 45 คนอ่าน
17 พ.ย.
14:21 น.
นางสาวศศิประภา
306. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 ฉบับ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 43 คนอ่าน
17 พ.ย.
14:20 น.
นางสาวศศิประภา
307. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 46 คนอ่าน
17 พ.ย.
14:19 น.
นางสาวศศิประภา
308. 
เพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ข้อมูลการบรรยายทางวิชาการ "Studying and Researching in Germany" 53 คนอ่าน
16 พ.ย.
13:15 น.
นางสาวศศิประภา
309. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559 45 คนอ่าน
15 พ.ย.
11:02 น.
นางสาวศศิประภา
310. 
ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการอาสาฉุกเฉินชุมชนประจำครัวเรือน 50 คนอ่าน
14 พ.ย.
13:09 น.
นางสาวศศิประภา
311. 
ขอเชิญร่วมออกโรงทาน ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 50 คนอ่าน
11 พ.ย.
10:46 น.
นางสาวศศิประภา
312. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดสอบของศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ 47 คนอ่าน
10 พ.ย.
13:30 น.
นางสาวศศิประภา
313. 
แจ้งเพื่อทราบ การขยายเวลาการปฏิบัติงานของสำนักงานการกีฬา 47 คนอ่าน
10 พ.ย.
13:28 น.
นางสาวศศิประภา
314. 
เชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ในกลุ่มเยาวชน ระดับอุดมศึกษา 42 คนอ่าน
10 พ.ย.
13:21 น.
นางสาวศศิประภา
315. 
ขอเรียนเสนออัตราค่าห้องพัก ห้องประชุมสัมมนา อาหารและเครื่องดื่ม มุกดาหาร แกรนด์ โฮเทล 47 คนอ่าน
10 พ.ย.
13:20 น.
นางสาวศศิประภา
316. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ English Conversation Course 43 คนอ่าน
10 พ.ย.
09:15 น.
นางสาวศศิประภา
317. 
ขอเชิญร่วมงาน "เสด็จฟ้า สถิตไทย" 52 คนอ่าน
10 พ.ย.
09:12 น.
นางสาวศศิประภา
318. 
ขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการ Training Workshop on "GrapeSEED: The Effective Tool for Enhancing Communication for EFL/ESL Learners" 44 คนอ่าน
9 พ.ย.
14:48 น.
นางสาวศศิประภา
319. 
ขอยกเลิกการจัดงานลอยกระทง มข. เพื่อพ่อหลวง ร.9 ประจำปี 2559 เป็นการจัดงาน "เสด็จฟ้า สถิตไทย" 45 คนอ่าน
9 พ.ย.
14:46 น.
นางสาวศศิประภา
320. 
ขอส่งสำเนาหนังสือเรื่อง ข้อสั่งการรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธานกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ 53 คนอ่าน
7 พ.ย.
15:14 น.
นางสาวศศิประภา
321. 
ขอส่งสำเนาหนังสือเรื่อง การปรับปรุงแนวทางเรื่อง การแต่งกายไว้ทุกข์เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต 64 คนอ่าน
7 พ.ย.
15:12 น.
นางสาวศศิประภา
322. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 56 คนอ่าน
7 พ.ย.
15:11 น.
นางสาวศศิประภา
323. 
ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานรัฐมนตรี "การดูแลรักษาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" 50 คนอ่าน
7 พ.ย.
13:43 น.
นางสาวศศิประภา
324. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 ฉบับ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 50 คนอ่าน
7 พ.ย.
13:40 น.
นางสาวศศิประภา
325. 
เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง New Spirit in Education "กล้าที่จะสอน" 45 คนอ่าน
7 พ.ย.
09:03 น.
นางสาวศศิประภา
326. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมงาน "โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559" 44 คนอ่าน
7 พ.ย.
08:57 น.
นางสาวศศิประภา
327. 
ขอประชาสัมพันธ์ "ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเรียกเก็บและจัดสรรค่าบำรุงมหาวิทยาลัยจากการให้บริการวิชาการและการวิจัย" 47 คนอ่าน
4 พ.ย.
16:44 น.
นางสาวมธุรส
328. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาคณิตศาสตร์สิงคโปร์ ในหัวข้อ Visualization Method in Mastering Mathematical Concepts and Enhancing Problem-Solving Skills for 44 คนอ่าน
4 พ.ย.
14:05 น.
นางสาวศศิประภา
329. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 4 ฉบับ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 59 คนอ่าน
1 พ.ย.
09:30 น.
นางสาวศศิประภา
330. 
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต "สุขภาพดี ชีวีสดใสเพื่อประสิทธิภาพในราชการ" 47 คนอ่าน
31 ต.ค.
14:48 น.
นางสาวแสงทอง
331. 
ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขนแก่น 44 คนอ่าน
31 ต.ค.
13:15 น.
นางสาวศศิประภา
332. 
ขอเรียนเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 6/2560 Workshop : Powerful English Presentation at Academic Conferences 43 คนอ่าน
31 ต.ค.
13:11 น.
นางสาวศศิประภา
333. 
การขอสำเนา/ต้นฉบับสื่อที่ผลิตในงานถวายอาลัยแด่รัชกาลที่ 9 เพื่อการเผยแพร่ 51 คนอ่าน
27 ต.ค.
13:01 น.
นางสาวศศิประภา
334. 
โครงการสัมมนาวิชาการ นโยบายออกแบบได้ : สร้างนโยบายผ่านการเรียนรู้พฤติกรรม ในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 54 คนอ่าน
27 ต.ค.
09:03 น.
นางสาวศศิประภา
335. 
ไม่สะดวกในการให้บริการและอำนวยความสะดวก (ไปสัมมนาบุคลากรนอกสถานที่) ของกองบริหารงานวิจัย ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2559 54 คนอ่าน
27 ต.ค.
08:59 น.
นางสาวศศิประภา
336. 
การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2559 การปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 การปรับเพ่ิมเงินเดือน 1.4 เท่า และการปรับบัญชีเงินเด 56 คนอ่าน
27 ต.ค.
08:56 น.
นางสาวดรุวรรณ
337. 
งดการจัดงานสีฐานเฟสติวัล "บุญสมมาบูชาน้ำ" ประจำปี 2559 (Sithan KKU Festival 2016) 66 คนอ่าน
26 ต.ค.
08:35 น.
นางสาวศศิประภา
338. 
แจ้งงดการให้บริการงานบริการการศึกษา และงานบัณฑิตศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 46 คนอ่าน
25 ต.ค.
15:39 น.
นางสาวศศิประภา
339. 
ขอเรียนเชิญฟังธรรมบรรยาย "ตามรอยพ่อ...ด้วยธรรมะที่พ่อปฏิบัติ" ในวันที่ 25 ตุลาคม 2559 49 คนอ่าน
25 ต.ค.
15:37 น.
นางสาวศศิประภา
340. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 4 ฉบับ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 59 คนอ่าน
19 ต.ค.
08:43 น.
นางสาวศศิประภา
341. 
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การจัดตั้งสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม 53 คนอ่าน
19 ต.ค.
08:39 น.
นางสาวศศิประภา
342. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 50 คนอ่าน
18 ต.ค.
09:23 น.
นางสาวศศิประภา
343. 
ขอเชิญร่วมตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลสัตตมวารแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 48 คนอ่าน
18 ต.ค.
09:20 น.
นางสาวศศิประภา
344. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ "ก้าวใหม่ การศึกษาไทย การศึกษาแบบร่วมมือผสานใจ" 48 คนอ่าน
17 ต.ค.
10:46 น.
นางสาวศศิประภา
345. 
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพงานศพนายวีระวัฒน์ ทองบ้านทุ่ม 52 คนอ่าน
17 ต.ค.
10:11 น.
นางสาวศศิประภา
346. 
ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรร่วมตักบาตรเข้าในโครงการ "ตักบาตรนุ่งซิ่น วันศีลวันพระ " ครั้งที่ 10 48 คนอ่าน
12 ต.ค.
13:26 น.
นางสาวศศิประภา
347. 
ขอความอนุเคราะห์ (ทั้งผู้ที่เคย/ไม่เคยใช้บริการ) ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ One stop Service คณะศึกษาศาสตร์ 54 คนอ่าน
12 ต.ค.
09:20 น.
นางสาวมัทนา
348. 
พิจารณาส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมจรรยาบรรณสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 44 คนอ่าน
12 ต.ค.
08:38 น.
นางสาวศศิประภา
349. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานโครงการสัมมนา "เทคโนโลยีและการลงทุนยุคใหม่" ในวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559 49 คนอ่าน
10 ต.ค.
09:48 น.
นางสาวศศิประภา
350. 
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีสมโภชองค์กฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 56 คนอ่าน
4 ต.ค.
13:44 น.
นางสาวศศิประภา
351. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 32 ประจำปี 2559 คณะแพทยศาสตร์ มข. 63 คนอ่าน
3 ต.ค.
14:43 น.
นายจักรี
352. 
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม รองศาสตราจารย์ปรานอม เพิ่มพานิช 115 คนอ่าน
23 ก.ย.
09:46 น.
นายจักรี
353. 
โครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพผู้สอนภาษาจีน 123 คนอ่าน
20 ก.ย.
15:45 น.
นายจักรี
354. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5 109 คนอ่าน
20 ก.ย.
15:09 น.
นายจักรี
355. 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 ณ บริเวณคณะศึกษาศาสตร์ มข. 64 คนอ่าน
15 ก.ย.
15:48 น.
นายจักรี
356. 
ขอเรียนเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะศึกษาศาสตร์ 129 คนอ่าน
15 ก.ย.
15:40 น.
นายจักรี
357. 
ขอเรียนเชิญร่วมพิธีรดน้ำศพ ทำบุญและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์เลื่อน สุริหาร 67 คนอ่าน
12 ก.ย.
14:41 น.
นายจักรี
358. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วม "การประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสันติภาพและความขัดแย้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 4" 53 คนอ่าน
12 ก.ย.
12:44 น.
นายจักรี
359. 
แจ้งให้ทราบ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ จะมีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลของบุคลากรในหน่วยงาน โดยการสุ่มติดต่อถึงบุคลากรโดยตรง 54 คนอ่าน
9 ก.ย.
17:15 น.
นายจักรี
360. 
ประชาสัมพันธ์เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร 52 คนอ่าน
9 ก.ย.
13:56 น.
นายจักรี
361. 
ฝ่ายวางแผน : ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการ One stop Service คณะศึกษาศาสตร์ 56 คนอ่าน
7 ก.ย.
16:45 น.
นางสาวมัทนา
362. 
ฝ่ายวางแผน : ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของคณะศึกษาศาสตร์ 45 คนอ่าน
7 ก.ย.
16:10 น.
นางสาวมัทนา
363. 
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการขอทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยฯ งวด 1-60 47 คนอ่าน
6 ก.ย.
13:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
364. 
มข ให้ทุนสนับสนุนเข้าร่วมการนำเสนอผลงานในต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2560 งวดที่ 1-2560 45 คนอ่าน
6 ก.ย.
12:57 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
365. 
ภาพค่ายภาษาอังกฤษ A-C English Camp เพิ่มเติม 60 คนอ่าน
5 ก.ย.
11:13 น.
อาจารย์ธันย์ชนก
366. 
ค่ายภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน Unit A-C โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์ ) 59 คนอ่าน
5 ก.ย.
11:11 น.
อาจารย์ธันย์ชนก
367. 
คู่มือในการบันทึกข้อมูลใน template ข้อเสนอโครงการปี 2561 50 คนอ่าน
3 ก.ย.
13:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
368. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา ณ สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 47 คนอ่าน
1 ก.ย.
12:35 น.
นายจักรี
369. 
"แจ้งขยายเวลาการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย ปี 2561 ผ่านระบบ NRMS." 77 คนอ่าน
29 ส.ค.
14:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
370. 
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบิดารองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธ์พฤกษ์ 44 คนอ่าน
29 ส.ค.
12:48 น.
นายจักรี
371. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ ภาพยนต์ให้เกิดปัญญา และอบรมเชิงปฏิบัติการ "ธรรมชาตศึกษา" (Nature Game) ของสมาคมไทสิกขา 46 คนอ่าน
26 ส.ค.
14:19 น.
นายจักรี
372. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมชมงาน "FOOD and HOTELEX 2016" ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น 51 คนอ่าน
26 ส.ค.
14:09 น.
นายจักรี
373. 
ขอความอนุเคราะห์ส่งกลับแบบประเมินความพึงพอใจ ผู้รับบริการ One Stop Service ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 54 คนอ่าน
25 ส.ค.
09:44 น.
นายจักรี
374. 
ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรร่วมตักบาตรเช้าในโครงการ "ตักบาตรนุ่งซิ่น วันศีลวันพระ) ครั้งที่ 9 สำนักวัฒนธรรม 47 คนอ่าน
25 ส.ค.
09:39 น.
นายจักรี
375. 
ประกาศผลทุนนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการฯ มข. งวดที่ 6-59 49 คนอ่าน
24 ส.ค.
11:33 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
376. 
โครงการประกวดวาดภาพเฉลิมฉลอง 10 ปี สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 50 คนอ่าน
23 ส.ค.
09:41 น.
นายจักรี
377. 
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "มองภาคอีสานผ่าน CEO เศรษฐกิจ การลงทุน และการพัฒนาน" ณ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) มข. 42 คนอ่าน
23 ส.ค.
08:16 น.
นายจักรี
378. 
ประชาสัมพันธ์โครงการและเชิญชวนส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น 46 คนอ่าน
19 ส.ค.
10:06 น.
นายจักรี
379. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ในระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2559 50 คนอ่าน
19 ส.ค.
08:25 น.
นายจักรี
380. 
ขอเชิญร่วมโครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร ประจำปี 2559 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 48 คนอ่าน
17 ส.ค.
14:34 น.
นายจักรี
381. 
ประกาศ เรื่อง งดการเรียนการสอน 49 คนอ่าน
17 ส.ค.
14:09 น.
นายจักรี
382. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2559 เรื่อง "Change, Challenges and Opportunities in Healthcare System" คณะแพทยศาสตร์ มข. 38 คนอ่าน
16 ส.ค.
15:11 น.
นายจักรี
383. 
ประชาสัมพันธ์เรื่องการขอใบเสร็จค่าลงทะเบียนนักศึกษา (ออนไลน์) 40 คนอ่าน
16 ส.ค.
14:50 น.
นายจักรี
384. 
ด่วน!ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการชี้แจงการยื่นข้อเสนอโครงการอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561 45 คนอ่าน
16 ส.ค.
11:18 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
385. 
การอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 38 คนอ่าน
16 ส.ค.
09:00 น.
นายจักรี
386. 
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดร่วมงานและส่งคำขวัญประกวด เนื่องในสัปดาห์วันปฐมพยาบาลโลก ประจำปี 2559 42 คนอ่าน
16 ส.ค.
08:50 น.
นายจักรี
387. 
ด่วนที่สุด! ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ 2561 44 คนอ่าน
11 ส.ค.
17:07 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
388. 
หลักเกณฑ์และวิธีส่งเงินสะสมเข้ากองทุนเกินกว่าอัตราที่กำหนด ในข้อ 32. แห่งข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากร มข. 44 คนอ่าน
10 ส.ค.
11:15 น.
นายจักรี
389. 
ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 43 คนอ่าน
10 ส.ค.
11:07 น.
นายจักรี
390. 
ขอเรียนเชิญทำบุญและร่วมพิธีงานฌาปนกิจศพ มารดานางสาวกัญณภัทร อรอินทร์ 51 คนอ่าน
9 ส.ค.
15:07 น.
นายจักรี
391. 
ให้สิทธิพิเศษเลือกจองบ้านหรูในโครงการ "เดอะ ทาวน์ ขอนแก่น" สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 55 คนอ่าน
8 ส.ค.
13:39 น.
นายจักรี
392. 
ขอประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนระบบห้องสมุดอัตโนมัติใหม่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 56 คนอ่าน
4 ส.ค.
17:03 น.
นายจักรี
393. 
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย วันที่ 14-19 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงเรียนเกษมพิทยา 58 คนอ่าน
3 ส.ค.
16:29 น.
นายจักรี
394. 
ประชาสัมพันธ์เพื่อจัดเตรียมข้อเสนอโครงการ ทุนอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ 2561 (เตรียมไว้รอล่วงหน้าค่ะ) 62 คนอ่าน
3 ส.ค.
13:17 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
395. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา "ทศวรรษต่อไป...กับการวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย" 45 คนอ่าน
2 ส.ค.
17:06 น.
นางสาวมธุรส
396. 
ขอความอนุเคราะห์ บุคลาการคณะศึกษาศาสตร์ทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่อง ความพึงพอใจต่อการให้บริการของคณะศึกษาศาสตร์ 46 คนอ่าน
2 ส.ค.
16:47 น.
นางสาวมัทนา
397. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอภิปรายทางวิชาการ เรื่องกลยุทธ์วิธีการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ในวันจันทร์ที่ 29 ส.ค. 2559 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 41 คนอ่าน
2 ส.ค.
15:57 น.
นายจักรี
398. 
กองอาคารและสถานที่ จัดทำค่ายอาสาพัฒนาเพื่อชุมชน ในวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านบริบูรณ์ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 45 คนอ่าน
2 ส.ค.
15:53 น.
นายจักรี
399. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมอบรม 55 คนอ่าน
2 ส.ค.
13:24 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
400. 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ "ประตูสู่ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน" สำหรับอาจารย์และบุคลากรเจ้าหน้าที่ 41 คนอ่าน
2 ส.ค.
09:15 น.
นายจักรี
401. 
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษา(มอดินแดง) ค้วารางวัลที่ 1 ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 2 ในสา 52 คนอ่าน
29 ก.ค.
16:08 น.
อาจารย์นภาพรรณ
402. 
ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรร่วมตักบาตรเช้าในโครงการ "ตักบาตรนุ่งซิ่น วันศีลวันพระ" ครั้งที่ 8 45 คนอ่าน
28 ก.ค.
16:46 น.
นายจักรี
403. 
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลง สถานที่บริการขายและบริการหลังการขาย รถบรรทุกขนาดกลางใหญ่ ของบริษัทโค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ขอนแก่น 50 คนอ่าน
26 ก.ค.
14:54 น.
นายจักรี
404. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น ในระหว่างวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2559 53 คนอ่าน
26 ก.ค.
13:33 น.
นายจักรี
405. 
ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพกิจกรรมบุญโครงการไถ่ชีวิต โค-กระบือ เพื่อถวายสักการะแด่องค์หลวงตามหาบัวและน้อมถวายแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ 70 พ 63 คนอ่าน
15 ก.ค.
15:34 น.
นายจักรี
406. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของคณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2559 54 คนอ่าน
15 ก.ค.
15:32 น.
นายจักรี
407. 
เชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอใน workshop ครั้งที่ 3 Emerging Pedagogies for Computer-based Learning (EP4CBL2016) 73 คนอ่าน
15 ก.ค.
09:08 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
408. 
เชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอใน workshop ครั้งที่ 5 THE FIFTH INTERNATIONAL WORKSHOP ON ICT TRENDS IN EMERGING ECONOMIES (WICTTEE2016) 65 คนอ่าน
15 ก.ค.
09:04 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
409. 
ขอความร่วมมือรณรงค์และประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน "พร้อมเพย์" (Prompt Pay) 78 คนอ่าน
13 ก.ค.
15:19 น.
นางสาวศศิประภา
410. 
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร 44 คนอ่าน
13 ก.ค.
09:14 น.
นางสาวศศิประภา
411. 
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 44 คนอ่าน
13 ก.ค.
09:12 น.
นางสาวศศิประภา
412. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนภารกิจขององค์การค้า สกสค. 45 คนอ่าน
13 ก.ค.
09:10 น.
นางสาวศศิประภา
413. 
คณะนักศึกษาจากประเทศอังกฤษศึกษาดูงานรร.สาธิตประถม (ศศ.) 69 คนอ่าน
12 ก.ค.
10:45 น.
อาจารย์นวลพรรณ
414. 
แจ้งเวียนแนวปฏิบัติที่ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 42 คนอ่าน
12 ก.ค.
09:12 น.
นางสาวศศิประภา
415. 
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 37 คนอ่าน
11 ก.ค.
15:13 น.
นางสาวมธุรส
416. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ เรื่อง การบริหารรายได้อย่างมีประสิทธิภาพในหัวข้อ บันไดการเงิน 4 ชั้น สู่ฝันเป็นจริง 38 คนอ่าน
11 ก.ค.
14:18 น.
นางสาวศศิประภา
417. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ นะหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2559 36 คนอ่าน
11 ก.ค.
08:56 น.
นางสาวศศิประภา
418. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร ระดับชาติ ประจำปี 2559 44 คนอ่าน
7 ก.ค.
10:52 น.
นางสาวศศิประภา
419. 
ข้อมูลการตรวจสุขภาพประจำปี 2559 45 คนอ่าน
7 ก.ค.
08:43 น.
นางสาวศศิประภา
420. 
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 46 คนอ่าน
7 ก.ค.
08:41 น.
นางสาวศศิประภา
421. 
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยในโครงการ "การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4" 44 คนอ่าน
6 ก.ค.
13:07 น.
นางนงนภัส
422. 
ขอแจ้งขยายเวลาการส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ 52 คนอ่าน
6 ก.ค.
13:05 น.
นางนงนภัส
423. 
ขอความอนุเคระาห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารฯ 40 คนอ่าน
6 ก.ค.
12:57 น.
นางนงนภัส
424. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 6 40 คนอ่าน
6 ก.ค.
12:52 น.
นางนงนภัส
425. 
ขอเรียนเชิญร่วมรับฟังปาฐกถาโดยนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 39 คนอ่าน
6 ก.ค.
11:20 น.
นางสาวศศิประภา
426. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ 46 คนอ่าน
5 ก.ค.
09:01 น.
นางสาวศศิประภา
427. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 37 คนอ่าน
5 ก.ค.
08:56 น.
นางสาวศศิประภา
428. 
ขอเรียนเชิญร่วมงานการประชุม Thailand Quality Conference & The 17th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 38 คนอ่าน
5 ก.ค.
08:48 น.
นางสาวศศิประภา
429. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงวิชาการเผยแพร่คุ่มือจริยธรรมสำหรับผู้ประเมินโครงการวิจัย และผลงานวิจัย 39 คนอ่าน
4 ก.ค.
16:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
430. 
ภาพค่ายภาษาอังกฤษ D-F English Camp เพิ่มเติม 60 คนอ่าน
4 ก.ค.
12:41 น.
อาจารย์ธันย์ชนก
431. 
ค่ายภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน Unit D-F โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์ ) 52 คนอ่าน
4 ก.ค.
12:39 น.
อาจารย์ธันย์ชนก
432. 
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ 80 คนอ่าน
1 ก.ค.
09:47 น.
นางสาวศศิประภา
433. 
ขอความร่วมมือติดประกาศและประชาสัมพันธ์การประมูลร้านค้า 46 คนอ่าน
30 มิ.ย.
09:49 น.
นางสาวศศิประภา
434. 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และสนับสนุนการจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 44 คนอ่าน
30 มิ.ย.
09:48 น.
นางสาวศศิประภา
435. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของกองกิจการนักศึกษา ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2559 82 คนอ่าน
30 มิ.ย.
09:44 น.
นางสาวศศิประภา
436. 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการบริหารจัดการความต่อเนื่องของระบบงานของมหาวิทยาลัย รุ่น 4 41 คนอ่าน
30 มิ.ย.
09:42 น.
นางสาวศศิประภา
437. 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 15 36 คนอ่าน
30 มิ.ย.
09:41 น.
นางสาวศศิประภา
438. 
การรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2560 49 คนอ่าน
29 มิ.ย.
15:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
439. 
ประชาสัมพันธ์ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRE) 50 คนอ่าน
29 มิ.ย.
13:59 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
440. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม : อนาคตและความท้าทายของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2559 45 คนอ่าน
29 มิ.ย.
13:31 น.
นางสาวมธุรส
441. 
ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559 44 คนอ่าน
29 มิ.ย.
13:28 น.
นางสาวมธุรส
442. 
ประชาสัมพันธ์ ทุนประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 (วช.) 46 คนอ่าน
29 มิ.ย.
13:24 น.
นางสาวมธุรส
443. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอเพืื่อสมัครทุนวิจัย ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการวัดและปรเิมนคุณลักษณะอันพึงประสงค์รอบด้าน ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 34 คนอ่าน
28 มิ.ย.
17:01 น.
นางสาวมธุรส
444. 
ขอเรียนเชิญเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 40 คนอ่าน
28 มิ.ย.
16:50 น.
นางสาวมธุรส
445. 
ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญส่งบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ : การวิจัยทางสังคมศาสตร์กับการสร้างสันติภาพ 36 คนอ่าน
28 มิ.ย.
16:45 น.
นางสาวมธุรส
446. 
ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตร "ผู้สร้างรายวิชาระบบอีเลิร์นนิงมืออาชีพ 30 ชั่วโมง" รุ่นที่ 1-2 38 คนอ่าน
28 มิ.ย.
08:34 น.
นางสาวศศิประภา
447. 
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในโอกาสพิเศษ งานพิธี หรือขนบธรรมเนียมประเพณี 36 คนอ่าน
28 มิ.ย.
08:32 น.
นางสาวศศิประภา
448. 
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร "การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง" รุ่นที่ 15 36 คนอ่าน
27 มิ.ย.
09:08 น.
นางสาวศศิประภา
449. 
ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ “โครงการพัฒนานักวิจัยและ งานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 2” 42 คนอ่าน
24 มิ.ย.
16:33 น.
นางสาวมธุรส
450. 
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559 51 คนอ่าน
24 มิ.ย.
13:58 น.
นางสาวดรุวรรณ
451. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง นอนดีมีสุข "มหัศจรรย์ CPAP ครั้งที่ 2" 48 คนอ่าน
24 มิ.ย.
09:25 น.
นางสาวศศิประภา
452. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 48 คนอ่าน
24 มิ.ย.
09:01 น.
นางสาวศศิประภา
453. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 41 คนอ่าน
24 มิ.ย.
09:00 น.
นางสาวศศิประภา
454. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของสำนักวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2559 39 คนอ่าน
24 มิ.ย.
08:56 น.
นางสาวศศิประภา
455. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2559 39 คนอ่าน
24 มิ.ย.
08:53 น.
นางสาวศศิประภา
456. 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางและรูปแบบการวิจัยการผลิตและพัฒนาครู” 49 คนอ่าน
23 มิ.ย.
14:09 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
457. 
แจ้งเพื่อทราบการงดให้บริการ ของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 23 -26 มิถุนายน 2559 34 คนอ่าน
22 มิ.ย.
15:18 น.
นางสาวศศิประภา
458. 
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะพยาบาลศาสตร์ 34 คนอ่าน
22 มิ.ย.
15:16 น.
นางสาวศศิประภา
459. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "ศาสตร์แห่งวิทยาการจัดการเพื่ิอรับใช้สังคม...3 ทศวรรษแห่งการตามรอยแม่ของแผ่นดิน" 40 คนอ่าน
21 มิ.ย.
16:13 น.
นางสาวมธุรส
460. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของกองวิเทศสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2559 39 คนอ่าน
21 มิ.ย.
13:24 น.
นางสาวศศิประภา
461. 
ประชาสัมพันธ์งาน "มหิดลเพื่อการตื่นรู้ ครั้งที่ 1" และการประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 8 เรื่อง "จิตตปัญญาศึกษา..จากต้นกล้าสู่วันเวลาที่ 43 คนอ่าน
20 มิ.ย.
11:10 น.
นางสาวมธุรส
462. 
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ แลแะนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ปี 2559 "นวัตกรรมและงานวิจัยกลไกพัฒนาประเทศ" 40 คนอ่าน
20 มิ.ย.
11:02 น.
นางสาวมธุรส
463. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ the 4th International Conference on Foreign Language Learning and Teaching - FLLT 2016 45 คนอ่าน
20 มิ.ย.
11:02 น.
นางสาวมธุรส
464. 
ขอเรียนเชิญร่วมตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าในโครงการ "ตักบาตรนุ่งซิ่น วันศีลวันพระ" ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 38 คนอ่าน
20 มิ.ย.
09:19 น.
นางสาวศศิประภา
465. 
ขอแจ้งมติที่ประชุม ก.บ.ม. เรื่อง แผนพัมนาบุคลากรที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรมดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย (ฉบับทบทวน) 32 คนอ่าน
20 มิ.ย.
09:16 น.
นางสาวศศิประภา
466. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของสำนักหอสมุด ระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน 2559 33 คนอ่าน
20 มิ.ย.
09:13 น.
นางสาวศศิประภา
467. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ (TVETIC 2016) ระหว่างวันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2559 41 คนอ่าน
17 มิ.ย.
15:27 น.
นางสาวมธุรส
468. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการ สออ ประเทศไทย ครั้งที่ 37 40 คนอ่าน
17 มิ.ย.
15:24 น.
นางสาวมธุรส
469. 
ประชาสัมพันธ์ เชิญบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ 39 คนอ่าน
17 มิ.ย.
14:59 น.
นางสาวมธุรส
470. 
ประชาสัมพันธ์ และเรียนเชิญส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง การเปลี่ยนผ่านทางการเมือง, การไม่ใช้ความรุนแรงและการสื่อสารในการแปลงเปลี่ยนข 38 คนอ่าน
17 มิ.ย.
14:48 น.
นางสาวมธุรส
471. 
ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัยใหม่ 41 คนอ่าน
17 มิ.ย.
13:57 น.
นางสาวศศิประภา
472. 
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาวิชาการ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 35 คนอ่าน
17 มิ.ย.
10:02 น.
นางสาวศศิประภา
473. 
ประชาสัมพันธ์การประกวดผผ้าทอพื้นเมือง ประเภท ผ้าจก ผ้ามัดหมี่ และชุดเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษและสตรี 33 คนอ่าน
17 มิ.ย.
09:59 น.
นางสาวศศิประภา
474. 
ขอเชิญร่วมบริจาคสนับสนุนงาน "วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน" 48 คนอ่าน
15 มิ.ย.
15:13 น.
นางสาวศศิประภา
475. 
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3/2559 และ ฉบับที่ 4/2559 48 คนอ่าน
15 มิ.ย.
08:57 น.
นางสาวศศิประภา
476. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 2559 44 คนอ่าน
15 มิ.ย.
08:54 น.
นางสาวศศิประภา
477. 
ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารกิจการสาธารณะ ครั้งที่ 3 45 คนอ่าน
14 มิ.ย.
16:18 น.
นางสาวมธุรส
478. 
ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)" 17-21 สิงหาคม 2559 56 คนอ่าน
14 มิ.ย.
13:26 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
479. 
ขอเชิญร่วมการอบรมหลักสูตร Leadership ระดับ World Class จากสหรัฐอเมริกา (รุ่นที่ 2) 40 คนอ่าน
14 มิ.ย.
08:51 น.
นางสาวศศิประภา
480. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ คณะทันตแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2559 36 คนอ่าน
14 มิ.ย.
08:50 น.
นางสาวศศิประภา
481. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ 42 คนอ่าน
14 มิ.ย.
08:48 น.
นางสาวศศิประภา
482. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "LIF SEA Regional Hub 2016" 35 คนอ่าน
13 มิ.ย.
17:17 น.
นางสาวมธุรส
483. 
ประชาสัมพันธ์บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 35 คนอ่าน
13 มิ.ย.
17:14 น.
นางสาวมธุรส
484. 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมในหัวข้อ เรื่อง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและปัจจัยด้านโปรแกรม SPSS และ AMOS 33 คนอ่าน
13 มิ.ย.
17:10 น.
นางสาวมธุรส
485. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 34 คนอ่าน
13 มิ.ย.
17:01 น.
นางสาวมธุรส
486. 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารบริหารท้องถิ่น 37 คนอ่าน
13 มิ.ย.
16:58 น.
นางสาวมธุรส
487. 
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมจัดหาหนังสือเด็กและสื่อการเรียนรู้ 34 คนอ่าน
13 มิ.ย.
09:27 น.
นางสาวศศิประภา
488. 
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพภาพจิตรกรรมฝาผนังโบสถ์ 33 คนอ่าน
13 มิ.ย.
09:24 น.
นางสาวศศิประภา
489. 
ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านสถาปัตยกรรมและการวางแผน 33 คนอ่าน
13 มิ.ย.
09:19 น.
นางสาวศศิประภา
490. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของกองบริหารงานวิจัย ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2559 41 คนอ่าน
10 มิ.ย.
09:07 น.
นางสาวศศิประภา
491. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของกองอาคารและสถานที่ ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2559 41 คนอ่าน
10 มิ.ย.
09:04 น.
นางสาวศศิประภา
492. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ในวันที่ 6 มิถุนายน 2559 47 คนอ่าน
3 มิ.ย.
16:28 น.
นางสาวศศิประภา
493. 
ประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร Thammasat International Journal of Science and Technology (TUSAT) 44 คนอ่าน
3 มิ.ย.
16:06 น.
นางสาวมธุรส
494. 
ประชาสัมพันธ์ "การรับเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) กิจกรรมต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ตามความต้องการของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม" 43 คนอ่าน
3 มิ.ย.
16:04 น.
นางสาวมธุรส
495. 
ประชาสัมพันธงานประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 1" 84 คนอ่าน
3 มิ.ย.
15:56 น.
นางสาวมธุรส
496. 
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการส่งเงินสะสมเพิ่มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 85 คนอ่าน
3 มิ.ย.
15:31 น.
นางสาวแสงทอง
497. 
การรับสมัครขอรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 43 คนอ่าน
3 มิ.ย.
09:13 น.
นางสาวดรุวรรณ
498. 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่ายและคลิปวิดีโอครอบครัว "สานรัก สานใจ ครอบครัวไทยเข้มแข็ง" 34 คนอ่าน
3 มิ.ย.
08:46 น.
นางสาวศศิประภา
499. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 32 คนอ่าน
3 มิ.ย.
08:38 น.
นางสาวศศิประภา
500. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการประจำสัปดาห์ 35 คนอ่าน
2 มิ.ย.
16:12 น.
นางสาวศศิประภา
501. 
แจ้งเลื่อนกำหนดการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว จากวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559 เป็นวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559 40 คนอ่าน
1 มิ.ย.
13:37 น.
นางสาวศศิประภา
502. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ เรื่อง "100 ปี จุฬาฯ : หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสู่อนาคต" 41 คนอ่าน
1 มิ.ย.
13:35 น.
นางสาวศศิประภา
503. 
ขอเชิญร่วมทำบุญงานศพบิดา นายพลากร คำขวา 43 คนอ่าน
1 มิ.ย.
11:17 น.
นางสาวศศิประภา
504. 
ขอเชิญชวนบุคลากรที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม 78 คนอ่าน
1 มิ.ย.
08:56 น.
นางสาววาศิณี
505. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง "การเรียนการสอนผูกพันกับสังคม" ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 78 คนอ่าน
1 มิ.ย.
08:51 น.
นางสาวศศิประภา
506. 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาและดูงานหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 42 คนอ่าน
31 พ.ค.
10:03 น.
นางสาวศศิประภา
507. 
ประชาสัมพันธ์วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชีัแจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 96 คนอ่าน
30 พ.ค.
12:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
508. 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย" รุ่น 1 38 คนอ่าน
30 พ.ค.
09:01 น.
นางสาวศศิประภา
509. 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ" รุ่น 2 36 คนอ่าน
30 พ.ค.
08:59 น.
นางสาวศศิประภา
510. 
ขอเชิญชมงาน "สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน" ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 38 คนอ่าน
30 พ.ค.
08:55 น.
นางสาวศศิประภา
511. 
แบบเสนอเค้าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ ประจำปีงบประมาณ 2559 (วิจัยสถาบันคณะศึกษาศาสตร์) 42 คนอ่าน
27 พ.ค.
11:09 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
512. 
แบบเสนอเค้าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2559 (วิจัยในชั้นเรียน คณะศึกษาศาสตร์) 46 คนอ่าน
27 พ.ค.
11:03 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
513. 
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ผังแม่บท และการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2559 43 คนอ่าน
27 พ.ค.
08:57 น.
นางสาวศศิประภา
514. 
ขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย รุ่น 7 และ รุ่น 8 39 คนอ่าน
27 พ.ค.
08:48 น.
นางสาวศศิประภา
515. 
ขอเชิญเข้าอบรมสัมมนา จำนวน 7 หลักสูตร ของศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม 36 คนอ่าน
25 พ.ค.
15:46 น.
นางสาวศศิประภา
516. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ปี 2559 เรื่อง "ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืน" 36 คนอ่าน
25 พ.ค.
14:10 น.
นางสาวมธุรส
517. 
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 45 คนอ่าน
25 พ.ค.
14:09 น.
นางสาวมธุรส
518. 
ประชาสัมพันธ์การงดให้บริการ ของศูนย์สื่อสารเรียนรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2559 36 คนอ่าน
25 พ.ค.
14:08 น.
นางสาวศศิประภา
519. 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเป็นคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจำสาขาวิชาของสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 36 คนอ่าน
24 พ.ค.
14:58 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
520. 
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งบทความเพิอพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ 40 คนอ่าน
24 พ.ค.
15:12 น.
นางสาวมธุรส
521. 
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ International Mini-Conference on Natural Products-From to Translation (NPBT) 2016 36 คนอ่าน
24 พ.ค.
15:10 น.
นางสาวมธุรส
522. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่วารสารสาระคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 35 คนอ่าน
24 พ.ค.
15:01 น.
นางสาวมธุรส
523. 
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชา 37 คนอ่าน
24 พ.ค.
14:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
524. 
ขอเชิญเข้ารับการอบรม จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มข ประจำปี 2559 37 คนอ่าน
24 พ.ค.
14:50 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
525. 
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 (วช) 40 คนอ่าน
24 พ.ค.
14:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
526. 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "เศรษฐกิจไทย 2020" โดย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี 38 คนอ่าน
23 พ.ค.
10:14 น.
นางสาวศศิประภา
527. 
ประชาสัมพันธ์การยื่นเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมทางวิจัย ผ่านระบบ Submission online 45 คนอ่าน
19 พ.ค.
13:41 น.
นางสาวมธุรส
528. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำสัปดาห์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 41 คนอ่าน
19 พ.ค.
09:42 น.
นางสาวศศิประภา
529. 
ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ "โค้ชลูกให้เป็น เข็นลูกให้ถูกทาง" ในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559 43 คนอ่าน
19 พ.ค.
09:33 น.
นางสาวศศิประภา
530. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วม "โครงการอบรมการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งปี 2559" 46 คนอ่าน
19 พ.ค.
09:29 น.
นางสาวศศิประภา
531. 
ขอเชิญส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 37 คนอ่าน
17 พ.ค.
16:30 น.
นางสาวมธุรส
532. 
ประกาศรับสมัครเข้าร่วมอบรมเสริมทักษะสำหรับนักวิจัย ปีงบประมาณ 2560 (โครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มข.) 90 คนอ่าน
17 พ.ค.
11:10 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
533. 
ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 44 คนอ่าน
17 พ.ค.
11:10 น.
นางสาวมธุรส
534. 
ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมอบรมเสริมทักษะสำหรับนักวิจัย ปีงบประมาณ 2560 (โครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 41 คนอ่าน
17 พ.ค.
11:06 น.
นางสาวมธุรส
535. 
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 40 คนอ่าน
17 พ.ค.
11:04 น.
นางสาวมธุรส
536. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัมนานักวิจัยใหม่ มข. ประจำปีงบประมาณ 2560 33 คนอ่าน
17 พ.ค.
10:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
537. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 35 คนอ่าน
16 พ.ค.
17:36 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
538. 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเศษ (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 37 คนอ่าน
16 พ.ค.
17:36 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
539. 
ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 9 และการจัดประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ค 39 คนอ่าน
16 พ.ค.
17:35 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
540. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียน การผลิต และการเผยแพร่ตำราหนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา" 34 คนอ่าน
16 พ.ค.
09:01 น.
นางสาวศศิประภา
541. 
งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ในวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559 83 คนอ่าน
13 พ.ค.
09:16 น.
นางสาวศศิประภา
542. 
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดร่วมงานและตรวจสุขภาพฟรี ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 84 คนอ่าน
13 พ.ค.
09:13 น.
นางสาวศศิประภา
543. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมเชิงปฏิบัติการ "การศึกษาไทยเพื่ออนาคต" 72 คนอ่าน
12 พ.ค.
08:45 น.
นางสาวศศิประภา
544. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "ครึ่งทางรัฐบาล : มองปฏิรูปการศึกษาไปข้างหน้า" 79 คนอ่าน
12 พ.ค.
08:43 น.
นางสาวศศิประภา
545. 
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมและส่งบทความวิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารกิจการสาธารณะ ครั้งที่ 3 "การเปลี่ยนผ่านและการปฏิรูปการบริหาร ส 77 คนอ่าน
10 พ.ค.
13:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
546. 
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร "นักวิชาการเพื่อสังคม" ระยะสั้น 37 คนอ่าน
10 พ.ค.
13:32 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
547. 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาจารย์เข้าร่วมโครงการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปี 2559 72 คนอ่าน
10 พ.ค.
12:10 น.
นายจักรพงษ์
548. 
ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรร่วมตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าในโครงการ "ตักบาตรนุ่งซิ่น วันศีลวันพระ" 36 คนอ่าน
10 พ.ค.
10:21 น.
นางสาวศศิประภา
549. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "วิกฤติโลก...อยู่อย่างไรให้รอดด้วยวิถีพุทธ" 33 คนอ่าน
10 พ.ค.
10:18 น.
นางสาวศศิประภา
550. 
รับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559 36 คนอ่าน
10 พ.ค.
10:14 น.
นางสาวศศิประภา
551. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2559 36 คนอ่าน
10 พ.ค.
10:11 น.
นางสาวศศิประภา
552. 
40 คนอ่าน
7 พ.ค.
00:00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภา
553. 
72 คนอ่าน
7 พ.ค.
00:00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภา
554. 
แผนทักษะชีวิต 2559-2560 ยูนิท C ( ผศ.โสภา ) 86 คนอ่าน
7 พ.ค.
13:25 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภา
555. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดการกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อลดความขัดแย้ง" 45 คนอ่าน
2 พ.ค.
13:53 น.
นางสาวศศิประภา
556. 
ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 (รอบที่ 2) 48 คนอ่าน
29 เม.ย.
18:06 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
557. 
ประชาสัมพันธ์ทุนนักวิจัยแกนนำ (รอบที่ 2) 41 คนอ่าน
29 เม.ย.
18:05 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
558. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 47 คนอ่าน
29 เม.ย.
15:53 น.
นางสาวศศิประภา
559. 
ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2559 47 คนอ่าน
29 เม.ย.
08:40 น.
นางสาวศศิประภา
560. 
ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนา 39 คนอ่าน
27 เม.ย.
15:03 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
561. 
ขอเชิญเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมแสดงนิทรรศการในงาน "สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน" 38 คนอ่าน
27 เม.ย.
15:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
562. 
ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย เยี่ยมชมโรงงานชาน้ำมัน และชมการหีบน้ำมันจากพืชน้ำมันด้วยวิธีการหีบเย็น 38 คนอ่าน
25 เม.ย.
14:20 น.
นางสาวศศิประภา
563. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของคณะพยาบาลศาสตร์ ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2559 35 คนอ่าน
25 เม.ย.
14:16 น.
นางสาวศศิประภา
564. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 6 และแจ้งขยายเวลาเปิดรับบทความ 38 คนอ่าน
25 เม.ย.
10:23 น.
นางสาวศศิประภา
565. 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม จำนวน 9 หลักสูตร 33 คนอ่าน
25 เม.ย.
10:22 น.
นางสาวศศิประภา
566. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน "EDU CU Book Fair 2016" 35 คนอ่าน
25 เม.ย.
10:20 น.
นางสาวศศิประภา
567. 
การขออนุมัติจัดการประชุมระหว่างประเทศ 35 คนอ่าน
25 เม.ย.
10:17 น.
นางสาวศศิประภา
568. 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 9/2559) เรื่องการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 34 คนอ่าน
25 เม.ย.
10:17 น.
นางสาวศศิประภา
569. 
ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 33 (33rd WUNCA) 44 คนอ่าน
22 เม.ย.
17:06 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
570. 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิควิธีการเขียนบทความ งานวิจัย เพื่อที่จะได้รับการตีพิมพ์ใน web of Scince และการใช้ JCR และ Endnote 42 คนอ่าน
22 เม.ย.
17:04 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
571. 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบั้ติการ "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" 41 คนอ่าน
22 เม.ย.
16:12 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
572. 
ประชาสัมพันธ์การส่งเค้าโครงวิจัยในชั้นเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ไตรมาสที่ 2 45 คนอ่าน
22 เม.ย.
14:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
573. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 42 คนอ่าน
22 เม.ย.
11:12 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
574. 
ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการนำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรี 34 คนอ่าน
22 เม.ย.
11:11 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
575. 
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร กสทช. ประจำปี 2559 (NBTC Annual Review 2016) 34 คนอ่าน
22 เม.ย.
11:08 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
576. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติเรื่อง Learn and Grow in Investing Early Learning Timing, Economics, and Efficiency 33 คนอ่าน
22 เม.ย.
11:06 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
577. 
ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน กสทช. 37 คนอ่าน
21 เม.ย.
15:50 น.
นางสาวศศิประภา
578. 
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายธรรม ในหัวข้อเรื่อง "วิกฤตโลก...อยู่อย่างไร? ให้รอดด้วยวิถีพุทธ" ประจำปี 2559 37 คนอ่าน
20 เม.ย.
09:28 น.
นางสาวศศิประภา
579. 
การให้โควตาเข้าศึกษา MBA สำหรับข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย 33 คนอ่าน
20 เม.ย.
09:09 น.
นางสาวศศิประภา
580. 
ประชาสัมพันธ์ "โครงการพัฒนาผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับปฐมวัย รุ่นที่ 8" 36 คนอ่าน
18 เม.ย.
15:05 น.
นางสาวศศิประภา
581. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ 39 คนอ่าน
18 เม.ย.
15:02 น.
นางสาวศศิประภา
582. 
รายรับ-รายจ่ายงานสงกรานต์ คณะศึกศาสตร์และร่วมขบวนแห่งมข. 46 คนอ่าน
17 เม.ย.
18:42 น.
นางสาวจรัสศรี
583. 
ประชาสัมพันธ์การยื่นข้อเสนอโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในกระทู้บนเว็บบอร์ดของการเคหะแห่งชาติ 38 คนอ่าน
12 เม.ย.
11:30 น.
นางสาวมธุรส
584. 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง " เทคนิคการสืบค้นข้อมูลและการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความหรือผลงานทางการวิจัย" 42 คนอ่าน
12 เม.ย.
11:24 น.
นางสาวมธุรส
585. 
ประชาสัมพันธ์การ Submission Guideline IJOS: International Journal of Okinawan Studies 36 คนอ่าน
12 เม.ย.
11:17 น.
นางสาวมธุรส
586. 
ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลอังกฤษ (Newton Fund) และเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยาย 38 คนอ่าน
12 เม.ย.
11:12 น.
นางสาวมธุรส
587. 
ขอเชิญเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 37 คนอ่าน
12 เม.ย.
11:08 น.
นางสาวมธุรส
588. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 8 35 คนอ่าน
12 เม.ย.
10:47 น.
นางสาวมธุรส
589. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบการวิจัยสุขภาพและการใช้สถิติขั้นสูง 33 คนอ่าน
12 เม.ย.
10:22 น.
นางสาวมธุรส
590. 
การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 38 คนอ่าน
7 เม.ย.
16:23 น.
นางสาวศศิประภา
591. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการสรรหาพนักงานตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สสวท. 40 คนอ่าน
7 เม.ย.
16:22 น.
นางสาวศศิประภา
592. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานของ สสวท. 41 คนอ่าน
7 เม.ย.
16:16 น.
นางสาวศศิประภา
593. 
การสมัครคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 7 40 คนอ่าน
7 เม.ย.
15:54 น.
นางสาวศศิประภา
594. 
แจ้งเวียนแนวปฏิบัติในการจัดทำหนังสือมอบอำนาจ 39 คนอ่าน
7 เม.ย.
15:53 น.
นางสาวศศิประภา
595. 
ขออนุญาตสถานที่จัดแสดงหนังสือ ระหว่างวันที่ 20 -21 เมษายน 2559 34 คนอ่าน
7 เม.ย.
15:42 น.
นางสาวศศิประภา
596. 
แจ้งรายละเอียดการบริการงานสายสนับสนุนแบบรวมศูนย์ (One Stop Service) 36 คนอ่าน
7 เม.ย.
09:09 น.
นางสาวศศิประภา
597. 
กิจกรรม Singapore Summer Camp 82 คนอ่าน
1 เม.ย.
00:00 น.
อาจารย์วุฒิชัย
598. 
ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาการคอมพิวเตอร์ฉบับที่ 1 ปีที่ 5 49 คนอ่าน
18 มี.ค.
15:51 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
599. 
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ 50 คนอ่าน
18 มี.ค.
15:43 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
600. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอหรือประกวดในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 13 ประจำป 51 คนอ่าน
18 มี.ค.
15:43 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
601. 
ประชาสัมพันธ์เลื่อนวันหมดเขตรับผลงานงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 36 คนอ่าน
18 มี.ค.
15:42 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
602. 
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 : 2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 48 คนอ่าน
18 มี.ค.
15:35 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
603. 
ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการวิจัย "งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย" 34 คนอ่าน
18 มี.ค.
15:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
604. 
ประชาสัมพันธ์การขยายเวลากำหนดการส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 33 คนอ่าน
18 มี.ค.
15:12 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
605. 
ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 5 (The 5th Thai-Chinese Strategic Research Seminar) 39 คนอ่าน
18 มี.ค.
15:07 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
606. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2559 เรื่อง "นิด้า 5 ทศวรรษกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน" 34 คนอ่าน
18 มี.ค.
15:05 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
607. 
ประชาสัมพันธ์ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ปขมท. 33 คนอ่าน
18 มี.ค.
14:59 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
608. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 32 คนอ่าน
18 มี.ค.
14:55 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
609. 
่ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 37 คนอ่าน
18 มี.ค.
14:54 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
610. 
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการงาน In-house Seminar in Economics 57 คนอ่าน
18 มี.ค.
14:50 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
611. 
ขอแจ้งเตือนการระบาดโรคสุกใสและวิธีการปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อ 31 คนอ่าน
18 มี.ค.
09:29 น.
นางสาวศศิประภา
612. 
ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมฟังการชี้แจงการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ 41 คนอ่าน
16 มี.ค.
14:32 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
613. 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม หลักสูตร "การแปลไทยเป็นเทศ" 43 คนอ่าน
16 มี.ค.
09:18 น.
นางสาวศศิประภา
614. 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานตำแหน่งครูสอนวิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนกำเนิดวิทย์ 39 คนอ่าน
16 มี.ค.
09:14 น.
นางสาวศศิประภา
615. 
ขอเชิญฟังการบรรยายธรรม เรื่อง "จรรยาบรรณกับการทำงาน" 44 คนอ่าน
16 มี.ค.
09:08 น.
นางสาวศศิประภา
616. 
ขอเรียนเชิญเยี่ยมชมโครงการถนนศิลปะครั้งที่ 13 42 คนอ่าน
16 มี.ค.
09:07 น.
นางสาวศศิประภา
617. 
"ออทิสติกปิดภาคเรียน 2558" 49 คนอ่าน
12 มี.ค.
12:21 น.
อาจารย์ศักดาเดช
618. 
"ขอให้นศ.โชคดี" 48 คนอ่าน
12 มี.ค.
12:17 น.
อาจารย์ศักดาเดช
619. 
"ซูชิออทิสติก"แ่ด่นร.สาธิตฯประถม สมด. 54 คนอ่าน
12 มี.ค.
12:14 น.
อาจารย์ศักดาเดช
620. 
"ปัจฉิมนิเทศออทิสติก 2558" 43 คนอ่าน
12 มี.ค.
12:12 น.
อาจารย์ศักดาเดช
621. 
ขอเรียเชิญคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตฯ ทุกท่าน เข้าร่วมแลกเปลียนความคิดเห็น “การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ ในวารสารระดับช 64 คนอ่าน
10 มี.ค.
10:09 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
622. 
ขอเรียเชิญคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตฯ ทุกท่าน เข้าร่วมแลกเปลียนความคิดเห็น “การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ ในวารสารระดับช 42 คนอ่าน
10 มี.ค.
10:09 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
623. 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "ปลุกพลังสร้างความสำเร็จด้วยตัวคุณเอง" 41 คนอ่าน
9 มี.ค.
13:48 น.
นางสาวศศิประภา
624. 
ประกาศรับนักเรียนออทิสติกปี 2559. 44 คนอ่าน
8 มี.ค.
14:03 น.
อาจารย์ศักดาเดช
625. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการประจำปี ภาควิชาปรัชญา "เหลียวซ้าย แลขวา การศึกษาไทย" 44 คนอ่าน
7 มี.ค.
15:18 น.
นางสาวศศิประภา
626. 
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตร 33 คนอ่าน
7 มี.ค.
15:16 น.
นางสาวศศิประภา
627. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร English Summer Camp 45 คนอ่าน
4 มี.ค.
08:42 น.
นางสาวศศิประภา
628. 
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชา 44 คนอ่าน
3 มี.ค.
16:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
629. 
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการวิจัยสถาบัน พร้อมแบบเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนพัฒนาหน่วยงานตามโครงการวิจัยสถาบัน มข. ปี 2559 45 คนอ่าน
2 มี.ค.
16:08 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
630. 
ประชาสัมพันธ์ เชิญส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 49 คนอ่าน
1 มี.ค.
14:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
631. 
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 50 คนอ่าน
1 มี.ค.
13:55 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
632. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "การเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมฯ" 40 คนอ่าน
29 ก.พ.
15:56 น.
นางสาวศศิประภา
633. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ICMSIT 2016 46 คนอ่าน
26 ก.พ.
16:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
634. 
ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชาติ (IC2IT 2016) 36 คนอ่าน
26 ก.พ.
16:06 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
635. 
ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโน 35 คนอ่าน
26 ก.พ.
16:06 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
636. 
ประชาสัมพันธ์โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษา (คปก.) รุ่นที่ 19 ประเภททุนปกติ 36 คนอ่าน
26 ก.พ.
16:04 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
637. 
ขอความอนเุคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "14th APacCHRE Conference 2016" 39 คนอ่าน
26 ก.พ.
16:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
638. 
ขอเชิญนำเสนอบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ม.รังสิต ประจำปี 2559 31 คนอ่าน
26 ก.พ.
15:58 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
639. 
ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 6 33 คนอ่าน
26 ก.พ.
15:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
640. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 3 (3rd Ratchasuda International Conference on Disability 2016 : Empowerment throug 35 คนอ่าน
26 ก.พ.
15:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
641. 
ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2559 32 คนอ่าน
26 ก.พ.
15:51 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
642. 
ขอความอนุเคราะห์เวียนประชาสัมพันธ์ขยายเวลาส่งบทคัดย่อ-บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 5th ICADA2016-SSIS 33 คนอ่าน
26 ก.พ.
15:42 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
643. 
ขอเชิญชวนส่งบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการศาลปกครอง 33 คนอ่าน
26 ก.พ.
14:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
644. 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 32 คนอ่าน
26 ก.พ.
14:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
645. 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาบุคลากร 33 คนอ่าน
26 ก.พ.
14:44 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
646. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ม.เกษตร 34 คนอ่าน
26 ก.พ.
14:39 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
647. 
ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาส่งบทคัดย่อ-บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 5th ICADA 2016-SSIS 32 คนอ่าน
26 ก.พ.
14:36 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
648. 
ขอเรียนเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงาน Thailand Quality Conference & The 17th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ปี 2559 32 คนอ่าน
26 ก.พ.
14:34 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
649. 
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ 34 คนอ่าน
26 ก.พ.
14:32 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
650. 
ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 2 : การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนด้วยงานวิจ 30 คนอ่าน
26 ก.พ.
14:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
651. 
ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค" (Regional Research Expo 2016) ครั้งที่ 4 33 คนอ่าน
26 ก.พ.
14:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
652. 
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 33 คนอ่าน
26 ก.พ.
14:18 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
653. 
ประชาสัมพันธ์การอบรม "การกรอกแบบฟอร์ม การยื่นเสนอขอการรับรองพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์๋" 32 คนอ่าน
26 ก.พ.
13:37 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
654. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การบรรยายพิเศษ เรื่อง "หลักจริยธรรมการเผยแพร่ผลงานวิจัย" 31 คนอ่าน
26 ก.พ.
13:33 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
655. 
ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยสถาบัน มข ประจำปี 2559 รอบ 2 42 คนอ่าน
25 ก.พ.
11:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
656. 
ขอความร่วมมือเรื่องการขอใช้สถานกีฬา 35 คนอ่าน
24 ก.พ.
16:12 น.
นางสาวศศิประภา
657. 
ประชาสัมพันธ์-กองทุนพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 45 คนอ่าน
23 ก.พ.
14:31 น.
นางสาวดรุวรรณ
658. 
รายชื่อผู้ร่วมทำบุญวัดป่าหินเกิ้งวิปัสสนา เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา 67 คนอ่าน
23 ก.พ.
10:21 น.
นางสาวจรัสศรี
659. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และร่วมใช้งานแอปพลิเคชั่นพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ศัพท์และสำนวนรัฐธรรมนูญ 43 คนอ่าน
19 ก.พ.
15:07 น.
นางสาวศศิประภา
660. 
ประชาสัมพันธ์ด่วน การส่งข้อมูลครุภัณฑ์วิจัย ประจำปี 2560 43 คนอ่าน
17 ก.พ.
12:18 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
661. 
ภาพ Biking Camp Unit D เพิ่มเติม 63 คนอ่าน
15 ก.พ.
14:16 น.
อาจารย์ธันย์ชนก
662. 
สาธิตประถม (ศศ.) จัด Biking Camp Unit D ณ สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง 61 คนอ่าน
15 ก.พ.
14:15 น.
อาจารย์ธันย์ชนก
663. 
ขอแจ้งรายงานการสำรวจค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย และแผนการสำรวจค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย ครั้งที่ 3 44 คนอ่าน
15 ก.พ.
09:10 น.
นางสาวศศิประภา
664. 
ขอเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม มารดา อาจารย์กอบพร อินทรตั้ง 48 คนอ่าน
12 ก.พ.
09:15 น.
นางสาวศศิประภา
665. 
ขอเรียนเชิญลงทะเบียนร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการ โครงการ Education ICT Forum 2016 46 คนอ่าน
11 ก.พ.
14:07 น.
นางสาวศศิประภา
666. 
แบบขอใช้เงินกองทุนวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ประจำปี 2559 38 คนอ่าน
11 ก.พ.
12:07 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
667. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมธ์โครงการฝึกอบรม "มารยาทและเทคนิคการเป็นล่ามไทย -จีน ที่ดี" 38 คนอ่าน
11 ก.พ.
08:38 น.
นางสาวศศิประภา
668. 
ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมวิชาการอุดมศึกษาเพื่อชีวิตและชุมชน ครั้งที่ 2 39 คนอ่าน
9 ก.พ.
09:58 น.
นางสาวศศิประภา
669. 
ภาพ English Camp E-F เพิ่มเติม 56 คนอ่าน
9 ก.พ.
09:01 น.
อาจารย์นวลพรรณ
670. 
สาธิตประถม (ศศ.) จัด English Camp Unit E-F ณ บ้านสวนชมดาว 50 คนอ่าน
9 ก.พ.
08:59 น.
อาจารย์นวลพรรณ
671. 
งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 41 คนอ่าน
8 ก.พ.
13:57 น.
นางสาวศศิประภา
672. 
การสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 3 41 คนอ่าน
8 ก.พ.
09:06 น.
นางสาวศศิประภา
673. 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น 34 คนอ่าน
8 ก.พ.
09:05 น.
นางสาวศศิประภา
674. 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ คำขวัญ ตุ๊กตาสัญลักษณ์ ของพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง 35 คนอ่าน
5 ก.พ.
15:26 น.
นางสาวศศิประภา
675. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ 5 ฉบับ 40 คนอ่าน
5 ก.พ.
15:25 น.
นางสาวศศิประภา
676. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของสถาบันขงจื่อ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 36 คนอ่าน
5 ก.พ.
15:23 น.
นางสาวศศิประภา
677. 
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2559 URPAS 2016: Partnership for New Urbanization 32 คนอ่าน
4 ก.พ.
18:29 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
678. 
ขอเชิญเข้าร่วมงาน In-house Seminar in Economics 31 คนอ่าน
4 ก.พ.
18:24 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
679. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษา 33 คนอ่าน
4 ก.พ.
18:18 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
680. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 36 คนอ่าน
4 ก.พ.
17:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
681. 
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง ม.บูรพา 33 คนอ่าน
4 ก.พ.
17:44 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
682. 
ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยปีงบประมาณ 2559 กลุ่มเรื่องการวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย 35 คนอ่าน
4 ก.พ.
17:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
683. 
ใกล้ครบกำหนดส่งแล้วขอประชาสัมพันธ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประ 50 คนอ่าน
4 ก.พ.
17:12 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
684. 
ประชาสัมพันธ์ทุนนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที 46 คนอ่าน
4 ก.พ.
17:10 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
685. 
ขอเชิญนำเสนอผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8 34 คนอ่าน
4 ก.พ.
17:05 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
686. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ สำนักศิลปวัฒนธรรม ม.ราชภัฎนครสวรรค์ 33 คนอ่าน
4 ก.พ.
16:41 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
687. 
ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการทางสถิติและสถิติประยุกต์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 34 คนอ่าน
4 ก.พ.
16:29 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
688. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม สำนักการศึกษาต่อเนื่อง 36 คนอ่าน
4 ก.พ.
16:28 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
689. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3 (Educational Research Conference 3rd) การพัฒนาคุณภาพก 36 คนอ่าน
4 ก.พ.
16:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
690. 
ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดนวัตกรรมด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ 35 คนอ่าน
3 ก.พ.
13:47 น.
นางสาวศศิประภา
691. 
ขอประชาสัมพันธ์สิทธิการรักษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 35 คนอ่าน
3 ก.พ.
13:42 น.
นางสาวศศิประภา
692. 
ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบการเบิกจ่ายวัสดุออนไลน์ คณะศึกษาศาสตร์ 42 คนอ่าน
1 ก.พ.
15:01 น.
นางอรวรรณ
693. 
ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2559 43 คนอ่าน
1 ก.พ.
11:57 น.
นางสาวศศิประภา
694. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม "มารยาทและเทคนิคการเป็นล่าม ไทย-จีน ที่ดี" 40 คนอ่าน
1 ก.พ.
11:00 น.
นางสาวศศิประภา
695. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติป้องกันโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง 35 คนอ่าน
29 ม.ค.
14:28 น.
นางสาวศศิประภา
696. 
ขอเสนอหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2559 43 คนอ่าน
29 ม.ค.
14:27 น.
นางสาวศศิประภา
697. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 39 คนอ่าน
28 ม.ค.
10:41 น.
นางสาวศศิประภา
698. 
ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40 คนอ่าน
27 ม.ค.
14:14 น.
นางสาวศศิประภา
699. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บริการบาร์โค้ดเสริมสำหรับเข้าใช้ห้องสมุด 41 คนอ่าน
25 ม.ค.
11:06 น.
นางสาวศศิประภา
700. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม 44 คนอ่าน
25 ม.ค.
11:05 น.
นางสาวศศิประภา
701. 
แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ปิด-เปิดประตูและเส้นทางการจราจรการจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 13 45 คนอ่าน
21 ม.ค.
08:59 น.
นางสาวศศิประภา
702. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของกองบริหารงานวิจัย ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2559 41 คนอ่าน
20 ม.ค.
15:08 น.
นางสาวศศิประภา
703. 
ด่วนที่สุด! ประชาสัมพันธ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในก 41 คนอ่าน
20 ม.ค.
12:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
704. 
ประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ หมวดอักษร กอ 40 คนอ่าน
20 ม.ค.
09:21 น.
นางสาวศศิประภา
705. 
เชิญส่งผลงานวิชาการเกี่ยวกับ Technology-enhanced STEM Education เข้าร่วมนำเสนอใน ICALT 2016 ณ ประเทศ USA 68 คนอ่าน
18 ม.ค.
09:24 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
706. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ คณะเทคนิคการแพทย์ ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2559 51 คนอ่าน
18 ม.ค.
09:20 น.
นางสาวศศิประภา
707. 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 60 พ.ศ.2559 56 คนอ่าน
15 ม.ค.
13:25 น.
นางสาวศศิประภา
708. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง "Academia Responsibility for Sustainable Society-Lessons Learned from Social Business" 45 คนอ่าน
15 ม.ค.
11:10 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
709. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 52 คนอ่าน
15 ม.ค.
11:08 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
710. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "Academia Responsibility for Sustainable Society - Lessons Learned from Social Business" 37 คนอ่าน
14 ม.ค.
10:23 น.
นางสาวศศิประภา
711. 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ "ประตูสู่ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน" 38 คนอ่าน
14 ม.ค.
10:23 น.
นางสาวศศิประภา
712. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 13-16 มกราคม 2559 34 คนอ่าน
14 ม.ค.
10:21 น.
นางสาวศศิประภา
713. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและจัดส่งผู้เข้าอบรม 44 คนอ่าน
12 ม.ค.
13:50 น.
นางสาวศศิประภา
714. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกองอาคารและสถานที่ 37 คนอ่าน
11 ม.ค.
13:51 น.
นางสาวศศิประภา
715. 
ภาพนร.เข้าร่วมประกวดบรรเลงดนตรีไทย (เพิ่มเติม) 43 คนอ่าน
11 ม.ค.
11:53 น.
อาจารย์นวลพรรณ
716. 
นักเรียนสาธิต ศศ. ประถม เข้าร่วมประกวดบรรเลงดนตรีไทย ศรทอง ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 5 47 คนอ่าน
11 ม.ค.
11:42 น.
อาจารย์นวลพรรณ
717. 
ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา พุทธศาสนิกชน ร่วมสร้างกุศลบำเพ็ญทานบารมีเนื่องในวาระ 52 ปี สถาปนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 41 คนอ่าน
11 ม.ค.
08:49 น.
นางสาวศศิประภา
718. 
ผมสมัคร เลือกตั้งสภาพนักงาน หมายเลข 2 46 คนอ่าน
11 ม.ค.
00:33 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา
719. 
KHON KEAN University & Washington State University Collaboration 41 คนอ่าน
10 ม.ค.
07:10 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
720. 
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาเรียนรู้วิถีพอเพียง เรื่อง "แค่พอเพียง ก็เพียงพอ" 34 คนอ่าน
8 ม.ค.
13:56 น.
นางสาวศศิประภา
721. 
ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำเขื่อนอุบลรัตน์และเขื่อนจุฬาภรณ์และการใช้น้ำให้ประหยัดและถูกวิธี 34 คนอ่าน
8 ม.ค.
13:55 น.
นางสาวศศิประภา
722. 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการก 42 คนอ่าน
7 ม.ค.
16:04 น.
นางสาวศศิประภา
723. 
การดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 34 คนอ่าน
7 ม.ค.
16:02 น.
นางสาวศศิประภา
724. 
แจ้งความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ คณะเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 7-11 มกราคม 2559 32 คนอ่าน
7 ม.ค.
16:01 น.
นางสาวศศิประภา
725. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559 32 คนอ่าน
7 ม.ค.
15:59 น.
นางสาวศศิประภา
726. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 The 17th Khon Kaen Veterinary Annual International Conference (KVAC) 2016 หัวข้อ "Vete 32 คนอ่าน
7 ม.ค.
12:07 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
727. 
ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ 2559 (มุ่งเป้า) ยางนา 33 คนอ่าน
7 ม.ค.
11:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
728. 
ขอมอบวารสารและเชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ 32 คนอ่าน
7 ม.ค.
11:28 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
729. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "นักวิชาการเพื่อสังคม" รุ่น 4 43 คนอ่าน
7 ม.ค.
11:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
730. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Disaster Management: From the Polar Regions to the Local Communities 53 คนอ่าน
7 ม.ค.
10:39 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
731. 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2016 49 คนอ่าน
7 ม.ค.
10:36 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
732. 
ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2559 แผนงานพลังงานทดแทนภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-จีน 43 คนอ่าน
7 ม.ค.
10:36 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
733. 
ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การปกป้องนวัตกรรมด้วยทรัพย์สินทางปัญญา” 35 คนอ่าน
6 ม.ค.
09:11 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
734. 
ขอเชิญนักวิจัยส่งข้อมูลสิ่งประดิษฐ์ที่ประสงค์ขอขึ้นทะเบียนบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 35 คนอ่าน
5 ม.ค.
09:15 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
735. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสถาบันคลังสมองของชาติ ประจำปี 2559 45 คนอ่าน
4 ม.ค.
15:56 น.
นางสาวศศิประภา
736. 
ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่ วท. ประจำปี 2559 35 คนอ่าน
4 ม.ค.
10:11 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
737. 
เปิดรับบทคัดย่อและผลงานวิจัยเดินและจักรยาน เพื่อพิจารณานำเสนอในการประชุมวิชาการ การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 4 "เดิน-จัก 50 คนอ่าน
29 ธ.ค.
17:03 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
738. 
ประชาสัมพันธ์โครงการ "คลังปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่น" 51 คนอ่าน
29 ธ.ค.
17:02 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
739. 
ขอเชิญส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9 49 คนอ่าน
29 ธ.ค.
17:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
740. 
ด่วนที่สุด! ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรส่งข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบันเพื่อขอรับทุน ตามโครงการวิจัยสถาบัน มข. ประจำปีงบประมาณ 2559 49 คนอ่าน
29 ธ.ค.
16:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
741. 
การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559 และรางวัลผลงานประดิษฐ 40 คนอ่าน
29 ธ.ค.
16:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
742. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยและกรณีศึกษาเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษาด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559 38 คนอ่าน
29 ธ.ค.
16:52 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
743. 
มข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป พ.ศ. 2559 (มุ่งเป้า) ยางนา 42 คนอ่าน
29 ธ.ค.
12:15 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
744. 
ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยประจำปี ครั้งที่2 32 คนอ่าน
28 ธ.ค.
10:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
745. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "ผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง (DFC)" รุ่น 6 35 คนอ่าน
24 ธ.ค.
15:33 น.
นางสาวศศิประภา
746. 
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการสถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 53 คนอ่าน
21 ธ.ค.
17:50 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
747. 
ขอเชิญร่วมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2559 45 คนอ่าน
21 ธ.ค.
17:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
748. 
ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดที่เป็นสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 52 คนอ่าน
21 ธ.ค.
09:18 น.
นางสาวศศิประภา
749. 
ขอเชิญส่งบทคัดย่อทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการ ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล 45 คนอ่าน
18 ธ.ค.
16:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
750. 
ประชาสัมพันธ์ "งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2559 37 คนอ่าน
18 ธ.ค.
16:46 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
751. 
ขยายเวลารับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "Ergogenic Aids and Nutritional Supplements for Health and Sports" 39 คนอ่าน
18 ธ.ค.
16:43 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
752. 
ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการรู้ สารสนเทศ ประจำเดือน ธันวาคม 2558 35 คนอ่าน
17 ธ.ค.
15:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
753. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของกองคลัง สำนักงานอธิการบดี วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558 40 คนอ่าน
17 ธ.ค.
08:35 น.
นางสาวศศิประภา
754. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษและโปรดประชาสัมพันธ์ 36 คนอ่าน
16 ธ.ค.
16:39 น.
นางสาวศศิประภา
755. 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ ยทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th ICADA 2016-SSIS 62 คนอ่าน
11 ธ.ค.
19:44 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
756. 
ประชาสัมพันธ์ประชุมนานาชาติ The 6th ERT International Symposium 2016 53 คนอ่าน
11 ธ.ค.
19:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
757. 
การกำหนดระบบงานสารบรรณคณะศึกษาศาสตร์ 43 คนอ่าน
11 ธ.ค.
13:08 น.
นางสาวศศิประภา
758. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ และปิดบริการห้องสมุด 39 คนอ่าน
9 ธ.ค.
14:56 น.
นางสาวศศิประภา
759. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการ 39 คนอ่าน
9 ธ.ค.
10:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
760. 
ขอเชิญร่วมการประชุมเสวนาเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ "เป้าหมาย โอกาส ความท้าทาย ของการเปลี่ยนสถานภาพสู่การเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย" 37 คนอ่าน
9 ธ.ค.
09:23 น.
นางสาวศศิประภา
761. 
ขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2417/2558 เรื่องกำหนดระบบจราจรในวันฝึกซ้อม วันฝึกซ้อมใหญ่และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 50 คนอ่าน
8 ธ.ค.
13:33 น.
นางสาวศศิประภา
762. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ ร่วมถ่ายภาพกับบัณฑิต ในวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2558 46 คนอ่าน
8 ธ.ค.
13:34 น.
นายวทัญญู
763. 
ขอเชิญร่วมบริจาคกิจกรรมสอยดาว 35 คนอ่าน
4 ธ.ค.
09:32 น.
นางสาวศศิประภา
764. 
ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัย และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 43 คนอ่าน
3 ธ.ค.
08:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
765. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนมหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งที่ 5 "อนาคตของการพัฒนาชุมชนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งย 48 คนอ่าน
30 พ.ย.
16:01 น.
นางสาวศศิประภา
766. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร The Role of Public Policy in Private Sector Development 40 คนอ่าน
30 พ.ย.
08:55 น.
นางสาวศศิประภา
767. 
ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงสูงเป็นการชั่วคราว ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2558 53 คนอ่าน
26 พ.ย.
15:35 น.
นางสาวศศิประภา
768. 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ผม 9999 ขอนแก่น 44 คนอ่าน
26 พ.ย.
14:13 น.
นางสาวศศิประภา
769. 
ขอแจ้งการปิดกั้นจราจรชั่วคราว ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2558 31 คนอ่าน
26 พ.ย.
14:07 น.
นางสาวศศิประภา
770. 
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและทำบุญงานศพบิดานายโสภัณ พรมโสดา 50 คนอ่าน
25 พ.ย.
16:10 น.
นางสาวศศิประภา
771. 
ขอเรียนเชิญฟังธรรมบรรยาย "ธรรมะ...เยียวยาสังคม" 43 คนอ่าน
25 พ.ย.
09:39 น.
นางสาวศศิประภา
772. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บริการงานพิมพ์ทางวิชาการครบวงจร 38 คนอ่าน
25 พ.ย.
09:38 น.
นางสาวศศิประภา
773. 
การเปลี่ยนแปลงการบริหารองค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ 39 คนอ่าน
25 พ.ย.
09:32 น.
นางสาวศศิประภา
774. 
ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 36 คนอ่าน
23 พ.ย.
15:20 น.
นางสาวศศิประภา
775. 
ขอเรียนเชิญร่วมพิธีฌาปนกิจศพและทำบุญงานศพมารดาผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล มีไชยโย 38 คนอ่าน
23 พ.ย.
14:18 น.
นางสาวศศิประภา
776. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ 40 คนอ่าน
23 พ.ย.
09:48 น.
นางสาวศศิประภา
777. 
ประชาสัมพันธ์โครงการ "สองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก" 37 คนอ่าน
23 พ.ย.
09:45 น.
นางสาวศศิประภา
778. 
ขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2374/2558 และ สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2375/2558 41 คนอ่าน
23 พ.ย.
09:41 น.
นางสาวศศิประภา
779. 
โครงการทัศนศึกษาด้านโลจิสติกส์ทางทะเลที่ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง 33 คนอ่าน
23 พ.ย.
09:39 น.
นางสาวศศิประภา
780. 
ประกาศหลักเกณฑ์การส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ มข 42 คนอ่าน
20 พ.ย.
09:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
781. 
ขอเชิญนำเสนอบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2559 43 คนอ่าน
17 พ.ย.
16:09 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
782. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อสมัครทุนวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รอบด้านตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 45 คนอ่าน
17 พ.ย.
16:06 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
783. 
ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ: geoinfotech 2016 36 คนอ่าน
17 พ.ย.
15:59 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
784. 
ขอเรียนเชิญและประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนตำราและเอกสารทางวิชาการ 40 คนอ่าน
17 พ.ย.
15:05 น.
นางสาวศศิประภา
785. 
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์รวบรวมพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40 คนอ่าน
17 พ.ย.
13:17 น.
นางสาวศศิประภา
786. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 35 คนอ่าน
17 พ.ย.
11:41 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
787. 
ขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอและเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ประจำปี 2559 36 คนอ่าน
17 พ.ย.
11:38 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
788. 
ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย 35 คนอ่าน
17 พ.ย.
11:32 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
789. 
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. และเปลี่ยนแปลงวิธีการรับสมัคร ประจำปีงบประมาณ 2559 39 คนอ่าน
17 พ.ย.
11:17 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
790. 
ประชาสัมพัน 30 คนอ่าน
17 พ.ย.
11:17 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
791. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 29 คนอ่าน
17 พ.ย.
11:17 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
792. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยและกรณีศึกษาเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษาด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559 43 คนอ่าน
17 พ.ย.
10:06 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
793. 
แจ้งกำหนดการงานพระราชทานเพลิงศพบิดาอาจารย์ ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ 50 คนอ่าน
16 พ.ย.
10:57 น.
นางสาววารุณี
794. 
ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 8 ฉบับ 39 คนอ่าน
16 พ.ย.
09:12 น.
นางสาวศศิประภา
795. 
ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ 44 คนอ่าน
11 พ.ย.
15:27 น.
นางสาวศศิประภา
796. 
ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์รางวัลตำราวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ 42 คนอ่าน
11 พ.ย.
10:05 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
797. 
ประชาสัมพันธ์ทุนนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที 36 คนอ่าน
10 พ.ย.
09:54 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
798. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ศูนย์อาเซียนศึกษา ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2558 37 คนอ่าน
9 พ.ย.
15:34 น.
นางสาวศศิประภา
799. 
ขอรับบริจาคเงินและสิ่งของอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับเด็กในชุมชนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาส 38 คนอ่าน
9 พ.ย.
09:48 น.
นางสาวศศิประภา
800. 
ประชาสัมพันธ์ Park& Pick Service จุดบริการรับ - ส่งทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ใหม่สะดวก รวดเร็วกว่าเดิม 33 คนอ่าน
9 พ.ย.
09:45 น.
นางสาวศศิประภา
801. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2559 เรื่อง " นิด้า 5 ทศวรรษกับการพัฒนายั่งยืน" 38 คนอ่าน
6 พ.ย.
10:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
802. 
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายในวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (IP PHONE) 36 คนอ่าน
6 พ.ย.
09:33 น.
นางสาวศศิประภา
803. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "ปั่นกันกั้นโกง" ครั้งที่ 2 45 คนอ่าน
5 พ.ย.
12:54 น.
นางสาวศศิประภา
804. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสันทนาพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 และแนวปฏิบัตินักวิจัยภายใต้ พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 37 คนอ่าน
4 พ.ย.
14:16 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
805. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษา 39 คนอ่าน
4 พ.ย.
14:07 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
806. 
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์ (IP PHONE) 34 คนอ่าน
4 พ.ย.
08:25 น.
นางสาวศศิประภา
807. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมธันวาวิชาการและนำเสนอผลงาน 46 คนอ่าน
3 พ.ย.
14:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
808. 
เชิญส่งบทความวิชาการ และขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6 40 คนอ่าน
3 พ.ย.
13:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
809. 
ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพานิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 33 คนอ่าน
3 พ.ย.
13:35 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
810. 
ขอรับบริจาคเงินและสิ่งของอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท "พี่ให้น้อง" ครั้งที่ 15 33 คนอ่าน
3 พ.ย.
08:31 น.
นางสาวศศิประภา
811. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น 36 คนอ่าน
3 พ.ย.
08:29 น.
นางสาวศศิประภา
812. 
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 8 42 คนอ่าน
28 ต.ค.
14:24 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
813. 
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ประจำปี 2559 41 คนอ่าน
28 ต.ค.
14:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
814. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 47 คนอ่าน
28 ต.ค.
14:05 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
815. 
ขอเชิญชวนให้มีการศึกษาวิจัยปัญหาสังคมในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดในความรับผิดชอบของกรมคุมประพฤติ 43 คนอ่าน
27 ต.ค.
14:33 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
816. 
ขอเชิญเข่าร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติ "มสธ.วิจัย ประจำปี 2559" 42 คนอ่าน
27 ต.ค.
14:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
817. 
ขอเชิญนำส่งผลงานสิ่งประดิษฐิ์์เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2559 37 คนอ่าน
27 ต.ค.
14:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
818. 
รับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 50 คนอ่าน
27 ต.ค.
13:36 น.
อาจารย์นุชนาฎ
819. 
ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมและประชาสัมพันธ์การอบรม 36 คนอ่าน
27 ต.ค.
13:26 น.
นางสาวศศิประภา
820. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนโครงการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษด้วยระบบออนไลน์ (EOL GEPOT) และการอบรมเชิงปฏิบัติการ EOL Corporate System 39 คนอ่าน
27 ต.ค.
08:46 น.
นางสาวศศิประภา
821. 
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (IP PHONE) 35 คนอ่าน
27 ต.ค.
08:41 น.
นางสาวศศิประภา
822. 
การกรอกภาระงาน 55 คนอ่าน
25 ต.ค.
12:17 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ
823. 
การรายงานการไปราชการ ณ ต่างประเทศ 45 คนอ่าน
24 ต.ค.
14:06 น.
นางสาวดรุวรรณ
824. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 34 คนอ่าน
22 ต.ค.
16:01 น.
นางสาวศศิประภา
825. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 36 คนอ่าน
22 ต.ค.
13:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
826. 
ปรับปรุงระบบแจ้งการโอนเงิน 66 คนอ่าน
22 ต.ค.
09:13 น.
นางพอใจ
827. 
ขอความร่วมมือเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก 35 คนอ่าน
22 ต.ค.
08:46 น.
นางสาวศศิประภา
828. 
เรียนเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความปริทัศน์เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ฉบับพิเศษ (Special Issue) 78 คนอ่าน
21 ต.ค.
18:22 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
829. 
มารดาบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่เสียชีวิต 58 คนอ่าน
19 ต.ค.
14:40 น.
นางสาวศศิประภา
830. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน Communication and Management Technology หัวข้อเรื่อง Science,Technology,Innovation, and Entrepreneurshi 38 คนอ่าน
19 ต.ค.
14:24 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
831. 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 49 คนอ่าน
19 ต.ค.
14:22 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
832. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 38 คนอ่าน
19 ต.ค.
13:48 น.
นางสาวศศิประภา
833. 
แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2558 45 คนอ่าน
19 ต.ค.
13:46 น.
นางสาวศศิประภา
834. 
ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 35 คนอ่าน
16 ต.ค.
09:04 น.
นางสาวศศิประภา
835. 
ขอเรียนเชิญ บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมฟัง ปชส. โครงการส่งเสริมการวิจัย (Research Talk) 57 คนอ่าน
15 ต.ค.
17:04 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
836. 
ขออนุญาตฉีดพ่นยุงลายในพื้นที่คณะศึกษาศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2558 38 คนอ่าน
15 ต.ค.
16:05 น.
นางสาวศศิประภา
837. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเพื่อป้องกันการระบาดโรคไข้เลือดออก 38 คนอ่าน
15 ต.ค.
08:55 น.
นางสาวศศิประภา
838. 
มอบเกียรติบัตรผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย พ.ศ.2558 ระดับจังหวัด 36 คนอ่าน
15 ต.ค.
08:46 น.
นางสาวศศิประภา
839. 
ประชาสัมพันธ์การขยายเวลากำหนดการส่งผลงานเข้าร่วมการระชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 40 คนอ่าน
14 ต.ค.
15:26 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
840. 
รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) ประจำปี พ.ศ.2538-2558 40 คนอ่าน
14 ต.ค.
15:24 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
841. 
ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) 38 คนอ่าน
14 ต.ค.
14:19 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
842. 
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ 39 คนอ่าน
14 ต.ค.
14:18 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
843. 
ขอเชิญส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 33 คนอ่าน
14 ต.ค.
14:17 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
844. 
ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2559 35 คนอ่าน
14 ต.ค.
14:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
845. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติด้านแพทยศาสตรศึกษา ประจำปี 2558 44 คนอ่าน
13 ต.ค.
16:21 น.
นางสาวศศิประภา
846. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม และโปรดอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวสารการฝึกอบรม 46 คนอ่าน
13 ต.ค.
13:58 น.
นางสาวศศิประภา
847. 
2 ประชาสัมพันธ์ทุนนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะฯ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ งวดที่ 1_59 (ต่อ) 40 คนอ่าน
10 ต.ค.
09:09 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
848. 
1 ประชาสัมพันธ์ทุนนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะฯ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ งวดที่ 1_59 45 คนอ่าน
10 ต.ค.
09:05 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
849. 
ประชาสัมพันธ์ทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย และโครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2559 47 คนอ่าน
9 ต.ค.
15:39 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
850. 
ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2558 34 คนอ่าน
9 ต.ค.
15:16 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
851. 
"ค่ายธรรมะสำหรับนักศึกษาครู ประจำปี 2558 44 คนอ่าน
9 ต.ค.
08:52 น.
นายทองสุข
852. 
ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2559 36 คนอ่าน
8 ต.ค.
16:46 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
853. 
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 35 คนอ่าน
8 ต.ค.
16:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
854. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 39 คนอ่าน
8 ต.ค.
13:39 น.
นางสาวศศิประภา
855. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของสำนักบริการวิชาการ 34 คนอ่าน
8 ต.ค.
13:37 น.
นางสาวศศิประภา
856. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม R2R มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 35 คนอ่าน
8 ต.ค.
13:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
857. 
ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษา 42 คนอ่าน
8 ต.ค.
13:10 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
858. 
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร R2R ตามโครงการวิจัยสถาบัน มข ปี 2559 50 คนอ่าน
8 ต.ค.
12:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
859. 
ด่วนที่สุด! ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “เขียนตำราอย่างไรจึงจะผ่านการประเมินในการขอตำแหน่งวิชาการ” 45 คนอ่าน
7 ต.ค.
09:50 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
860. 
เอดีบีสัญจร การเสวนา"แนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 31 คนอ่าน
7 ต.ค.
08:41 น.
นางสาวศศิประภา
861. 
ขอเรียนเชิญฟังธรรมบรรยาย แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต และสักการะพระองค์ดำนาลันทา 33 คนอ่าน
6 ต.ค.
15:02 น.
นางสาวศศิประภา
862. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้ารับการบริการรักษาพยาบาลที่ศูนย์หัวใจสิริกิคิ์ฯ 32 คนอ่าน
6 ต.ค.
15:01 น.
นางสาวศศิประภา
863. 
ขอเชิญร่วมงานทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2558 34 คนอ่าน
6 ต.ค.
09:21 น.
นางสาวศศิประภา
864. 
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 41 คนอ่าน
6 ต.ค.
09:19 น.
นางสาวศศิประภา
865. 
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม "การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยใน การประชุมระดับนานาชาติในหัวข้อ The 1st International Conference 201 56 คนอ่าน
2 ต.ค.
15:52 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
866. 
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานภายในการประชุมวิชาการ วิจัยรำไพพรรณีครั้งที่ 9 34 คนอ่าน
2 ต.ค.
15:52 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
867. 
วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล และขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการสันตพล 35 คนอ่าน
2 ต.ค.
15:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
868. 
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมสัมนา เรื่องการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสันบสนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 (เ 41 คนอ่าน
2 ต.ค.
10:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
869. 
ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักริหารระดับสูง 32 คนอ่าน
2 ต.ค.
10:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
870. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยสถาบันเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มข. และมอบวารสารวิจัยสถาบัน มข. ปีที่3 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2558 32 คนอ่าน
2 ต.ค.
09:59 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
871. 
ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ ประจำปี 2558 34 คนอ่าน
2 ต.ค.
09:59 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
872. 
ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการวิจัยมาเลเซีย: นัยที่สำคัญต่อประเทศไทย (รุ่นที่5) 36 คนอ่าน
2 ต.ค.
09:58 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
873. 
ขอเชิญส่งผลงานนำเสนอและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปี 2558 36 คนอ่าน
2 ต.ค.
09:32 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
874. 
แจ้งปิดนับสต็อก 33 คนอ่าน
1 ต.ค.
16:13 น.
นางสาวศศิประภา
875. 
งานคืนสู่เหย้าชาวศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2558 37 คนอ่าน
30 ก.ย.
20:47 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์
876. 
เรียนเชิญเข้ารับการฝึกอบรม ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 31 คนอ่าน
29 ก.ย.
16:20 น.
นางสาวศศิประภา
877. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ 44 คนอ่าน
29 ก.ย.
08:50 น.
นางสาวศศิประภา
878. 
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์สายวิชาการ และสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2558 39 คนอ่าน
28 ก.ย.
13:29 น.
879. 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่โดยการส่องกล้อง 47 คนอ่าน
25 ก.ย.
16:10 น.
นางสาวศศิประภา
880. 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (กรรมการ ป.ป.ช.) 44 คนอ่าน
25 ก.ย.
16:07 น.
นางสาวศศิประภา
881. 
เข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 48 คนอ่าน
25 ก.ย.
15:39 น.
นางสาวศศิประภา
882. 
ขอเชิญสั่งจองเหรียญที่ระลึกพลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสครบ 35 ปี 40 คนอ่าน
25 ก.ย.
15:34 น.
นางสาวศศิประภา
883. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 34 คนอ่าน
25 ก.ย.
15:27 น.
นางสาวศศิประภา
884. 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำขออนุมัติให้หน่วยงานรัฐจัดให้มีการเรี่ยไร 31 คนอ่าน
25 ก.ย.
15:13 น.
นางสาวศศิประภา
885. 
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์สายวิชาการ และสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2558 37 คนอ่าน
24 ก.ย.
18:22 น.
886. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเพื่อป้องกันการระบาดโรคไข้หวัด/ไข้หวัดใหญ่ 32 คนอ่าน
24 ก.ย.
08:30 น.
นางสาวศศิประภา
887. 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 38 คนอ่าน
24 ก.ย.
08:28 น.
นางสาวศศิประภา
888. 
การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 11" 37 คนอ่าน
23 ก.ย.
15:52 น.
นางสาวศศิประภา
889. 
ขอเชิญชวนบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจง โครงการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 สมัครเข้าร่วมลงทะเบียนออนไล 37 คนอ่าน
23 ก.ย.
09:33 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
890. 
ขอเรียนเชิญร่วมประชุมนานาชาติ และประชุมเชิงปฏิบัติการฯ งาน EDUCA 2015 งานมหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 8 38 คนอ่าน
23 ก.ย.
08:49 น.
นางสาวศศิประภา
891. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ "การบริหารจัดการอาสาสมัครและนักวิชาการเพื่อสังคมในประเทศญี่ปุ่น" ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 34 คนอ่าน
23 ก.ย.
08:45 น.
นางสาวศศิประภา
892. 
พิธีรับมอบทุนอาหารกลางวันคณะแพทยศาตร์ให้นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ 43 คนอ่าน
22 ก.ย.
10:19 น.
อาจารย์ศักดาเดช
893. 
กิจกรรมสาขาศิลปะ 47 คนอ่าน
22 ก.ย.
10:08 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศักดิ์
894. 
ขอความอนุเคระาห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 38 44 คนอ่าน
18 ก.ย.
10:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
895. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 42 คนอ่าน
18 ก.ย.
10:09 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
896. 
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 36 คนอ่าน
18 ก.ย.
10:06 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
897. 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ สออ.ประเทศไทยครั้งที่ 35 36 คนอ่าน
16 ก.ย.
19:16 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
898. 
ขอเสนอหนังสือทางวิชาการเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2558-2559 41 คนอ่าน
16 ก.ย.
19:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
899. 
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาการคอมพิวเตอร์ฉบับที่2 ปีที่ 4 37 คนอ่าน
16 ก.ย.
19:11 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
900. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558 35 คนอ่าน
16 ก.ย.
10:35 น.
นางสาวศศิประภา
901. 
ขอความอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพโครงการขุดบ่อน้ำบาดาล ที่พักน้ำและกักเก็บน้ำต้านภัยแล้ง ณ วัดสีมาพัฒนาราม 33 คนอ่าน
16 ก.ย.
10:32 น.
นางสาวศศิประภา
902. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย) 39 คนอ่าน
16 ก.ย.
08:49 น.
นางสาวศศิประภา
903. 
ขอเรียนเชิญฟังธรรมบรรยาย 31 คนอ่าน
14 ก.ย.
16:05 น.
นางสาวศศิประภา
904. 
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีมอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น TTF AWARD ประจำปี 2557 41 คนอ่าน
14 ก.ย.
09:18 น.
นางสาวศศิประภา
905. 
ขอประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นอาคารที่จอดรถ 1 41 คนอ่าน
14 ก.ย.
09:17 น.
นางสาวศศิประภา
906. 
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ภัสสรา อินทรกำแหง 93 คนอ่าน
10 ก.ย.
16:24 น.
อาจารย์นุชนาฎ
907. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการ (ม.เกษตรศาสตร์) 45 คนอ่าน
9 ก.ย.
12:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
908. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนผลงานวิชาการระดับชาติ "นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1 47 คนอ่าน
8 ก.ย.
19:44 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
909. 
แจ้งผลการให้ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 18 43 คนอ่าน
8 ก.ย.
19:43 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
910. 
ขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2025/2558) เรื่อง กำหนดเวลาเปิด-ปิด ประตู 10 (วัดป่าอดุลยาราม) 42 คนอ่าน
8 ก.ย.
13:30 น.
นางสาวศศิประภา
911. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฏหมายมหาชน รุ่นที่ 15 32 คนอ่าน
7 ก.ย.
16:26 น.
นางสาวศศิประภา
912. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 45 คนอ่าน
4 ก.ย.
19:26 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
913. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และศิลปกรรม เข้าร่วมการพิจารณา 42 คนอ่าน
4 ก.ย.
19:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
914. 
ประชาสัมพันธ์การจัดอบรม 39 คนอ่าน
4 ก.ย.
19:24 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
915. 
ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้แทนเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 43 คนอ่าน
4 ก.ย.
19:17 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
916. 
ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ 33 คนอ่าน
4 ก.ย.
19:15 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
917. 
ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโน 32 คนอ่าน
4 ก.ย.
19:15 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
918. 
เชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ปี 2559 39 คนอ่าน
4 ก.ย.
18:51 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
919. 
ขอเปลี่ยนแปลงเวลางดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2558 33 คนอ่าน
4 ก.ย.
13:52 น.
นางสาวศศิประภา
920. 
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติ โดยสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 30 คนอ่าน
4 ก.ย.
10:45 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
921. 
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ "อนาคตการพัฒนาชุมชนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในกระแสอาเซียน" 33 คนอ่าน
4 ก.ย.
10:42 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
922. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม จำนวน 12 หลักสูตร ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 39 คนอ่าน
4 ก.ย.
08:51 น.
นางสาวศศิประภา
923. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558 32 คนอ่าน
2 ก.ย.
15:16 น.
นางสาวศศิประภา
924. 
งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ในวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2558 34 คนอ่าน
2 ก.ย.
15:15 น.
นางสาวศศิประภา
925. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ กองวิเทศสัมพันธ์ 32 คนอ่าน
31 ส.ค.
15:17 น.
นางสาวศศิประภา
926. 
สาธิตประถม (ศศ.) จัดกิจกรรม English Camp Unit A-C 58 คนอ่าน
31 ส.ค.
08:48 น.
อาจารย์นวลพรรณ
927. 
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 39 คนอ่าน
28 ส.ค.
20:02 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
928. 
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรม 36 คนอ่าน
28 ส.ค.
19:57 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
929. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 25 39 คนอ่าน
28 ส.ค.
19:54 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
930. 
ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์ด้านวิจัย (Visiting Research Scholar) 34 คนอ่าน
28 ส.ค.
19:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
931. 
ประชาสัมพันธ์ส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประ 27 คนอ่าน
28 ส.ค.
19:51 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
932. 
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (I-SEEC2015) 35 คนอ่าน
28 ส.ค.
19:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
933. 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูล Scopus & ScienceDirect 28 คนอ่าน
28 ส.ค.
19:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
934. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ I-CREAMS ครั้งที่ 1 36 คนอ่าน
28 ส.ค.
19:45 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
935. 
ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมวิชาการ 30 คนอ่าน
28 ส.ค.
19:42 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
936. 
สำรวจข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดจากการวิจัยแลพัฒนาเพื่อจัดแสดงและทดลองจำหน่วยในศูนย์จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า มข. (KKU OUTLET) 34 คนอ่าน
28 ส.ค.
19:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
937. 
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. 34 คนอ่าน
28 ส.ค.
19:38 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
938. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 34 คนอ่าน
28 ส.ค.
19:37 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
939. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 31 ประจำปี 2558 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัด 36 คนอ่าน
27 ส.ค.
14:14 น.
นางสาวศศิประภา
940. 
แจ้งปรับข้อความในหนังสือมอบอำนาจ 39 คนอ่าน
27 ส.ค.
09:07 น.
นางสาวศศิประภา
941. 
ขอเชิญเข้ารับฟังการชี้แจงทุนวิจัย และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 37 คนอ่าน
26 ส.ค.
14:43 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
942. 
ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 32 คนอ่าน
21 ส.ค.
13:46 น.
นางสาวศศิประภา
943. 
ข้อมูลประกอบการระบุ ส่วนก ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ฯ กรณีขอทุนทุดหนุนทั่วไป มข 2560 83 คนอ่าน
21 ส.ค.
09:46 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
944. 
ตัวอย่างการเขียนแผนงบประมาณ ทุนอุดหนุนทั่วไป 2560 69 คนอ่าน
21 ส.ค.
09:44 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
945. 
รับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 67 คนอ่าน
21 ส.ค.
09:17 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
946. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 32 คนอ่าน
21 ส.ค.
09:30 น.
นางสาวศศิประภา
947. 
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการหลวงพ่้อคูณ "กูห่วงหัวมึง" 32 คนอ่าน
21 ส.ค.
09:28 น.
นางสาวศศิประภา
948. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "นักวิชาการเพื่อสังคม" รุ่น 3 34 คนอ่าน
21 ส.ค.
09:21 น.
นางสาวศศิประภา
949. 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 28 คนอ่าน
21 ส.ค.
09:19 น.
นางสาวศศิประภา
950. 
ขอความอนุญาตในความไม่สะดวกในการจราจร 38 คนอ่าน
19 ส.ค.
14:17 น.
นางสาวศศิประภา
951. 
โครงการแข่งขันโปรแกรมด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ "Geo-informatics Applications Contest:G-CON" 39 คนอ่าน
18 ส.ค.
14:02 น.
นางสาวศศิประภา
952. 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 12 34 คนอ่าน
18 ส.ค.
13:49 น.
นางสาวศศิประภา
953. 
ขยายเวลาส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอใน workshop นานาชาติ (Emerging Pedagogies for Computer-based Learning) 82 คนอ่าน
18 ส.ค.
07:31 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
954. 
ขอความอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพบูรณะเปลี่ยนหลังคาศาลาการเปรียญที่มีสภาพรั่วเสื่อมโทรมตามกาลเวลาให้มั่นคงถาวรสืบต่อไป 43 คนอ่าน
17 ส.ค.
13:32 น.
นางสาวศศิประภา
955. 
โครงการตลาดนัดเพื่อน้อง 34 คนอ่าน
17 ส.ค.
13:31 น.
นางสาวศศิประภา
956. 
ขอเชิญชวนจัดบูธเพื่อส่งเสริมกิจกรรม 34 คนอ่าน
17 ส.ค.
13:30 น.
นางสาวศศิประภา
957. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ให้กับบุคลากรทางการศึกษา 37 คนอ่าน
17 ส.ค.
13:28 น.
นางสาวศศิประภา
958. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเพื่อเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงทุน ภายใต้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 57 คนอ่าน
11 ส.ค.
19:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
959. 
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยในโครงการ "การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 3" 36 คนอ่าน
11 ส.ค.
17:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
960. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Talent Mobility Fair 2015 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 37 คนอ่าน
11 ส.ค.
17:42 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
961. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 46 คนอ่าน
11 ส.ค.
11:20 น.
นางสาวศศิประภา
962. 
ขอเชิญเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ประจำปี 2558 43 คนอ่าน
11 ส.ค.
08:31 น.
นางสาวศศิประภา
963. 
]ลืมหมายเลขบัญชี เละรหัส E-office อ.สุรศักดิ็ ไทยน้อย 35 คนอ่าน
10 ส.ค.
13:23 น.
อาจารย์เจริญชัย
964. 
คณะครุศาสตร์ สาขาการประถมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตมข. ศศ.ประถม 36 คนอ่าน
10 ส.ค.
09:38 น.
อาจารย์นุชนาฎ
965. 
มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน และ โรงเรียนมหิศราธิบดี ศึกษาดูงานโรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 31 คนอ่าน
10 ส.ค.
09:35 น.
อาจารย์นุชนาฎ
966. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการวิชาการประจำปี ระดับชาติ เพศวิถีศึกษา ครั้งที่ 5 33 คนอ่าน
10 ส.ค.
09:17 น.
นางสาวศศิประภา
967. 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ "ประตูสู่ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน" 29 คนอ่าน
10 ส.ค.
09:14 น.
นางสาวศศิประภา
968. 
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี วันที่ 28 สิงหาคม 2558 30 คนอ่าน
10 ส.ค.
09:10 น.
นางสาวศศิประภา
969. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาการเมืองการปกครองไทย 2558 36 คนอ่าน
6 ส.ค.
15:23 น.
นางสาวศศิประภา
970. 
ขอเสนออัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ 39 คนอ่าน
6 ส.ค.
15:22 น.
นางสาวศศิประภา
971. 
กิจกรรมบริจาครถจักรยานเพื่อมอบให้เด็กนักเรียนยากจนในจังหวัดขอนแก่น 33 คนอ่าน
5 ส.ค.
14:52 น.
นางสาวศศิประภา
972. 
งาน "เทศกาลเที่ยวไทย 5 ภาค @ ขอนแก่น" 41 คนอ่าน
5 ส.ค.
14:50 น.
นางสาวศศิประภา
973. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การซ้อมแผนรับอุบัติเหตุกลุ่มชนและอุบัติภัย 28 คนอ่าน
5 ส.ค.
11:22 น.
นางสาวศศิประภา
974. 
ประชาสัมพันธ์ชี้แจงแนวทางการยื่่นข้อเสนอโครงการวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2560 และประชาสัมพันธ์โครงการ Publication clinic 41 คนอ่าน
4 ส.ค.
16:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
975. 
การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควัน และการจุดบั้งไฟ 34 คนอ่าน
3 ส.ค.
11:06 น.
นางสาวศศิประภา
976. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 (วทท 41) 37 คนอ่าน
3 ส.ค.
10:59 น.
นางสาวศศิประภา
977. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม Thailand Quality Conference & The 16th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 34 คนอ่าน
3 ส.ค.
10:57 น.
นางสาวศศิประภา
978. 
ข้อบังคับ/ประกาศ การเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 47 คนอ่าน
3 ส.ค.
10:26 น.
นางสาวศศิประภา
979. 
ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ทุนวิจัยภายนอก ภายใต้ สกอ. 34 คนอ่าน
1 ส.ค.
13:51 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
980. 
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับทุนอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ 2560 45 คนอ่าน
31 ก.ค.
14:36 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
981. 
ประกาศรับสมัครทุนนักวิจัยไปเสนอผลงานในต่างประเทศ งวดที่6_2558 40 คนอ่าน
31 ก.ค.
11:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
982. 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประมูลหมายเลขทะเบียนรถ 30 คนอ่าน
29 ก.ค.
16:14 น.
นางสาวศศิประภา
983. 
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ 33 คนอ่าน
29 ก.ค.
16:14 น.
นางสาวศศิประภา
984. 
เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การทำโครงการวิจัยในการปรับปรุงและพัฒนางานเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 3-4 (ฝึกปฏิบัติ)" 37 คนอ่าน
29 ก.ค.
09:20 น.
นางสาวศศิประภา
985. 
เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การทำแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form) รุ่นที่ 10-11" 29 คนอ่าน
29 ก.ค.
09:17 น.
นางสาวศศิประภา
986. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ป่าล้อมเมือง...กลยุทธ์การตลาดแห่งความต่าง : FN Factory Outlet" 29 คนอ่าน
29 ก.ค.
08:55 น.
นางสาวศศิประภา
987. 
ขอเรียนเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง "จริยธรรมการเผยแพร่งานวิจัย" 33 คนอ่าน
28 ก.ค.
09:51 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
988. 
ขอเรียนเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ "รูปแบบการวิจัยสุขภาพ และการใช้สถิติขั้นสูง" รุ่นที่ 18 34 คนอ่าน
28 ก.ค.
09:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
989. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคลากรหรือองค์กรที่เหมาะสมเข้ารับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ในงาน การสัมมนาระดับชาติ ครั้งที่ 35 คนอ่าน
28 ก.ค.
09:45 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
990. 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านสารเคมีและจุลชีววิทยา-ปรสิตวิทยา 32 คนอ่าน
28 ก.ค.
09:19 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
991. 
การอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ 35 คนอ่าน
27 ก.ค.
13:34 น.
นางสาวศศิประภา
992. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในโครงการ Social Sciences Expo นิทรรศการวิชาการและนวัตกรรมการวิจัยเพื่อร่วมฉลองวาระครบรอบ 25 ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิ 32 คนอ่าน
27 ก.ค.
09:14 น.
นางสาวศศิประภา
993. 
การขอรับรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2558 28 คนอ่าน
24 ก.ค.
18:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
994. 
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมสัมมนา "โครงการพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรมและการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา" 30 คนอ่าน
24 ก.ค.
18:50 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
995. 
ประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการญี่ปุ่น (Japanese Cultural Day - Nihonsai 2015) 31 คนอ่าน
24 ก.ค.
09:05 น.
นางสาวศศิประภา
996. 
ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศรับสมัครบุคลากรโรงเรียนกำเนิดวิทย์ 37 คนอ่าน
24 ก.ค.
09:00 น.
นางสาวศศิประภา
997. 
ประชาสัมพันธ์ทุนนำเสนอผลงานยิจัย ผลงานวิชาการ ผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที 27 คนอ่าน
23 ก.ค.
13:12 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
998. 
ภาพกิจกรรม นศ.ในโครงการ Educators Abroad ร่วมทำกิจกรรมกับนร.สาธิต ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 37 คนอ่าน
23 ก.ค.
10:25 น.
อาจารย์นวลพรรณ
999. 
นักศึกษาในโครงการ Educators Abroad ร่วมทำกิจกรรมกับนร. สาธิต ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 37 คนอ่าน
23 ก.ค.
10:05 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1000. 
พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 (ม.ในกำกับ) 47 คนอ่าน
22 ก.ค.
08:49 น.
นางสาวดรุวรรณ
1001. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งหนังสือเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 35 คนอ่าน
21 ก.ค.
10:36 น.
นางสาวศศิประภา
1002. 
แจ้งการเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์ 35 คนอ่าน
21 ก.ค.
10:30 น.
นางสาวศศิประภา
1003. 
ขอเรียนเชิญทำบุญและร่วมพิธีฌาปนกิจศพ รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เปลื้องนุช 40 คนอ่าน
21 ก.ค.
09:28 น.
นางสาวศศิประภา
1004. 
ขอความอนุเคราะห์ฝากข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ IAIT 2015 34 คนอ่าน
17 ก.ค.
08:24 น.
นางสาวศศิประภา
1005. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 40 คนอ่าน
16 ก.ค.
15:37 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1006. 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มข 36 คนอ่าน
16 ก.ค.
15:35 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1007. 
ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครรางวัล 2015 TRF-CHE-Scopus Researcher Awords (รอบที่ 2) 32 คนอ่าน
16 ก.ค.
15:34 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1008. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2558 (รอบที่ 2) 34 คนอ่าน
16 ก.ค.
15:32 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1009. 
ขอเรียนเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ 38 คนอ่าน
16 ก.ค.
15:32 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1010. 
ขอเชิญส่งบทความวิชาการร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICELS2015 34 คนอ่าน
16 ก.ค.
15:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1011. 
ประชาสัมพันธ์เปลี่่ยนแปลงกำหนดการรับลงทะเบียนส่งบทความ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 32 คนอ่าน
16 ก.ค.
15:19 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1012. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารชุมชนวิจัย 30 คนอ่าน
16 ก.ค.
14:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1013. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ตำแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษา) สำนักงานคณบดี คณะทัน 30 คนอ่าน
16 ก.ค.
08:28 น.
นางสาวศศิประภา
1014. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานของ สสวท. 37 คนอ่าน
15 ก.ค.
09:30 น.
นางสาวศศิประภา
1015. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออก 35 คนอ่าน
15 ก.ค.
09:28 น.
นางสาวศศิประภา
1016. 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม KKU Library Tour On Campus ต้อนรับเปิดเทอม 32 คนอ่าน
15 ก.ค.
09:26 น.
นางสาวศศิประภา
1017. 
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2559 36 คนอ่าน
13 ก.ค.
15:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1018. 
เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมวิธีการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน Gen Z ฟรี จัดโดยสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน 75 คนอ่าน
10 ก.ค.
10:38 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
1019. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาวิชาการสู่ชุมชน "กรน......มัจจุราชที่คาดไม่ถึง" 34 คนอ่าน
10 ก.ค.
10:14 น.
นางสาวศศิประภา
1020. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมรับฟัง "การดูแลสุขภาพในยามสูงวัย" 41 คนอ่าน
10 ก.ค.
10:06 น.
นางสาวศศิประภา
1021. 
แจ้งเวียนหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ 30 คนอ่าน
10 ก.ค.
10:03 น.
นางสาวศศิประภา
1022. 
แจ้งรายชื่อผู้บริหารชุดใหม่ของคณะทันตแพทยศาสตร์ 33 คนอ่าน
10 ก.ค.
09:10 น.
นางสาวศศิประภา
1023. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น 30 คนอ่าน
10 ก.ค.
09:03 น.
นางสาวศศิประภา
1024. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (ICQA 2015) 35 คนอ่าน
9 ก.ค.
15:03 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1025. 
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ "Edcucation Towards Global Competence in the 21st Century" 36 คนอ่าน
9 ก.ค.
14:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1026. 
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ " 29 คนอ่าน
9 ก.ค.
14:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1027. 
ประกาศรับสมัครรางวัล 2015 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards 31 คนอ่าน
9 ก.ค.
14:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1028. 
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 34 คนอ่าน
9 ก.ค.
14:46 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1029. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประชุมสัมมนามหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015) 30 คนอ่าน
9 ก.ค.
14:44 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1030. 
ประชาสัมพันธ์การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 30 คนอ่าน
9 ก.ค.
14:43 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1031. 
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 5_2558 28 คนอ่าน
9 ก.ค.
14:42 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1032. 
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 33 คนอ่าน
9 ก.ค.
14:41 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1033. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2558 38 คนอ่าน
9 ก.ค.
14:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1034. 
ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษา 32 คนอ่าน
9 ก.ค.
14:39 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1035. 
ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร RANGSIT JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES (RJAS) Volume 6, Number 1 28 คนอ่าน
9 ก.ค.
14:37 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1036. 
ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 26 คนอ่าน
9 ก.ค.
14:34 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1037. 
ขอเชิญสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 31 คนอ่าน
3 ก.ค.
08:39 น.
นางสาวศศิประภา
1038. 
ประชาสัมพันธ์โครงการวยิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2559-2560 30 คนอ่าน
2 ก.ค.
15:26 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1039. 
กฎระเบียบเกี่ยวกับการเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารใน สปป.ลาว 31 คนอ่าน
2 ก.ค.
14:32 น.
นางสาวศศิประภา
1040. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดการความขัดแย้งเพื่อสร้างสันติในองค์กร" รุ่นที่ 1 38 คนอ่าน
2 ก.ค.
14:29 น.
นางสาวศศิประภา
1041. 
แจ้งย้ายสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ 26 คนอ่าน
2 ก.ค.
08:14 น.
นางสาวศศิประภา
1042. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2558 "Business Management and Social Sciences:towards ASEAN Integration 2015" 29 คนอ่าน
30 มิ.ย.
19:22 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1043. 
ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งศาสตราจารย์ ปีที่ 3 41 คนอ่าน
30 มิ.ย.
19:21 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1044. 
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 39 คนอ่าน
30 มิ.ย.
19:15 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1045. 
ประชาสัมพัน 25 คนอ่าน
30 มิ.ย.
19:15 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1046. 
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาทักษะในการทำงานวิจัย 44 คนอ่าน
29 มิ.ย.
14:50 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1047. 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและการเสนอบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 24 คนอ่าน
29 มิ.ย.
14:20 น.
นางสาวศศิประภา
1048. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการร่วมมือระหว่างเนติบัณฑิตยสภา 29 คนอ่าน
29 มิ.ย.
14:17 น.
นางสาวศศิประภา
1049. 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม ของมหาวิทยาลัยมหิดล 35 คนอ่าน
29 มิ.ย.
14:16 น.
นางสาวศศิประภา
1050. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเป้าหมายและกรอบทุนรัฐบาลอังกฤษ (Newton Fund) และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุน 26 คนอ่าน
26 มิ.ย.
14:08 น.
นางสาวศศิประภา
1051. 
ขอขอบคุณที่ไว้วางใจให้ทำหน้าที่ในสภาคณาจารย์ 28 คนอ่าน
26 มิ.ย.
11:40 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา
1052. 
ฐานการคำนวณสำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและกฎ ก.พ.อ.(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 59 คนอ่าน
25 มิ.ย.
13:55 น.
นางสาวดรุวรรณ
1053. 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการบริหารจัดการความต่อเนื่องของระบบงานของมหาวิทยาลัย รุ่น 3 31 คนอ่าน
25 มิ.ย.
13:16 น.
นางสาวศศิประภา
1054. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ เรื่อง "Contemporary Research Writing and Business Management" 33 คนอ่าน
24 มิ.ย.
16:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1055. 
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มข 38 คนอ่าน
24 มิ.ย.
16:12 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1056. 
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมแบบ Exemption 28 คนอ่าน
24 มิ.ย.
16:07 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1057. 
ประชาสัมพันธ์ทุน สกว. 38 คนอ่าน
24 มิ.ย.
10:06 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1058. 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร 33 คนอ่าน
23 มิ.ย.
16:14 น.
นางสาวศศิประภา
1059. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ สำนักวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558 39 คนอ่าน
23 มิ.ย.
14:29 น.
นางสาวศศิประภา
1060. 
ประชาสัมพันธ์ ทุนรัฐบาลอังกฤษ 46 คนอ่าน
23 มิ.ย.
10:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1061. 
บัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญสมัครทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2558 39 คนอ่าน
23 มิ.ย.
09:22 น.
1062. 
ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 34 คนอ่าน
23 มิ.ย.
09:20 น.
1063. 
สาธิตประถม (ศศ.) จัด English Camp Unit D-F 33 คนอ่าน
22 มิ.ย.
12:48 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1064. 
ขออภัยไม่สะดวกในการติดต่อราชการ สถาบันศึกษา วันที่ 23-26 มิถุนายน 2558 29 คนอ่าน
22 มิ.ย.
10:05 น.
นางสาวศศิประภา
1065. 
เปลี่ยนชื่อหน่วยงานให้สอดคล้องกับพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่รับผิดชอบ 30 คนอ่าน
22 มิ.ย.
10:02 น.
นางสาวศศิประภา
1066. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม มหาวิทยาลัยนเรศวร 26 คนอ่าน
22 มิ.ย.
09:59 น.
นางสาวศศิประภา
1067. 
ขอเชิญร่วมบริจาคงาน "วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน" วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558 25 คนอ่าน
22 มิ.ย.
09:14 น.
นางสาวศศิประภา
1068. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2558 30 คนอ่าน
22 มิ.ย.
09:11 น.
นางสาวศศิประภา
1069. 
ขอเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม บิดา นางพรทิพย์ บัตรเจริญ 32 คนอ่าน
19 มิ.ย.
16:00 น.
นางสาวศศิประภา
1070. 
สกว. ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมประชาสัมพันธ์ ระดมความคิด และสรรหานักวิจัยรุ่นกลาง และรุ่นใหม่โครงการวิจัยฯ 36 คนอ่าน
19 มิ.ย.
14:46 น.
1071. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมสมองกำหนดโจทย์วิจัยเสนอขอสนับสนุนทุนวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2559 35 คนอ่าน
19 มิ.ย.
14:46 น.
1072. 
ม.ราชภัฎนครราชสีมา ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ 30 คนอ่าน
19 มิ.ย.
14:42 น.
1073. 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 28 คนอ่าน
19 มิ.ย.
14:36 น.
1074. 
บัณฑิตวิทยาลัย มข. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ "Manuscript Writing Camp" 32 คนอ่าน
19 มิ.ย.
14:26 น.
1075. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการบรรยายพิเศษ กบข. ในวันที่ 19 มิถุนายน 2558 35 คนอ่าน
18 มิ.ย.
14:27 น.
นางสาวศศิประภา
1076. 
e-mail ส่วนกลางของคณะศึกษาศาสตร์ 34 คนอ่าน
18 มิ.ย.
09:00 น.
นางสาวศศิประภา
1077. 
ขอเรียนเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ 39 คนอ่าน
18 มิ.ย.
08:57 น.
นางสาวศศิประภา
1078. 
ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 5 ฉบับ 37 คนอ่าน
18 มิ.ย.
08:55 น.
นางสาวศศิประภา
1079. 
ขอเรียนเชิญส่งบทความวิชาการและเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 7 32 คนอ่าน
18 มิ.ย.
08:52 น.
นางสาวศศิประภา
1080. 
ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่ายนานาชาติและการประกวดบทความท้องถิ่น 30 คนอ่าน
18 มิ.ย.
08:50 น.
นางสาวศศิประภา
1081. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหัวหน้าสถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา 27 คนอ่าน
18 มิ.ย.
08:45 น.
นางสาวศศิประภา
1082. 
แจ้ง อีเมล์กลางของคณะศึกษาศาสตร์ 27 คนอ่าน
17 มิ.ย.
18:36 น.
นางสาววารุณี
1083. 
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมประชาสัมพันธ์ ระดมความคิดและสรรหานักวิจัยรุ่นกลางและรุ่นใหม่ โครงการวิจัยฯ 31 คนอ่าน
17 มิ.ย.
10:00 น.
1084. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 2 หัวข้อ การศึกษาภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรม 25 คนอ่าน
17 มิ.ย.
09:58 น.
1085. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 28 คนอ่าน
17 มิ.ย.
09:54 น.
1086. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษย์ศาสตร์ไทย ครั้งที่ 9 30 คนอ่าน
17 มิ.ย.
09:49 น.
1087. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 เรื่่อง "สหวิทยางานวิจัย เพื่อพัฒนาสู่สากล" 25 คนอ่าน
17 มิ.ย.
09:47 น.
1088. 
ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต: วันนักวิจัยวิทยาศาสตร์ 2558 ครั้งที่ 2 26 คนอ่าน
17 มิ.ย.
09:43 น.
1089. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2558 28 คนอ่าน
17 มิ.ย.
09:35 น.
1090. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ประจำปี 2558 28 คนอ่าน
17 มิ.ย.
09:33 น.
1091. 
สถาบันการพลศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 5 25 คนอ่าน
17 มิ.ย.
09:29 น.
1092. 
สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งข้อเสนอการวิจัย และเชิญประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี งปม. 2559 31 คนอ่าน
17 มิ.ย.
09:27 น.
1093. 
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างแบบทดสอบวัดระดับและการเรียนการสอนภาษาลาว 24 คนอ่าน
16 มิ.ย.
14:00 น.
นางสาวศศิประภา
1094. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2558 26 คนอ่าน
16 มิ.ย.
08:20 น.
นางสาวศศิประภา
1095. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปดำเนินกิจการร้านน้ำผลไม้ปั่นเพื่อสุขภาพ 44 คนอ่าน
10 มิ.ย.
14:14 น.
นางสาวศศิประภา
1096. 
ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมหลักสูตร "การเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา Generation Z" (T&L for Gen Z) รุ่น 2 ส่วนที่ 2 วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 39 คนอ่าน
10 มิ.ย.
14:05 น.
นางสาวศศิประภา
1097. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "งานทุ่งดอกกระเจียวสื่อรักวันแม่" 35 คนอ่าน
10 มิ.ย.
14:00 น.
นางสาวศศิประภา
1098. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานเสวนาเรื่องขบวนการเสรีไทย หัวข้อ "ขบวนการเสรีไทย พ.ศ.2484-2488:ความรักชาติที่ควรจำ" 31 คนอ่าน
10 มิ.ย.
13:55 น.
นางสาวศศิประภา
1099. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ วิทยาลัยบัณฑิตการจัดการ ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2558 31 คนอ่าน
10 มิ.ย.
13:52 น.
นางสาวศศิประภา
1100. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม มหาวิทยาลัยนเรศวร 27 คนอ่าน
9 มิ.ย.
15:57 น.
นางสาวศศิประภา
1101. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานชุดโครงการ "นโยบายและการยกระดับทรัพยากรมนุษย์ของไทยในกระแสเอเชีย ระยะที่ 2" 32 คนอ่าน
9 มิ.ย.
15:26 น.
1102. 
การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ 36 คนอ่าน
9 มิ.ย.
12:10 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา
1103. 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 38 คนอ่าน
9 มิ.ย.
10:05 น.
1104. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 2nd National and International Conference on Humanities and Social Sciences 24 คนอ่าน
9 มิ.ย.
09:54 น.
1105. 
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 (CASNIC&ESTA 2015) 26 คนอ่าน
9 มิ.ย.
09:40 น.
1106. 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารสำนักงานอธิการบดี 1 43 คนอ่าน
9 มิ.ย.
08:41 น.
นางสาวศศิประภา
1107. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2558 25 คนอ่าน
8 มิ.ย.
14:12 น.
นางสาวศศิประภา
1108. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานโครงการออกแบบทางอุตสาหกรรม ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2558 25 คนอ่าน
8 มิ.ย.
08:40 น.
นางสาวศศิประภา
1109. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ คณะทันตแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2558 28 คนอ่าน
8 มิ.ย.
08:37 น.
นางสาวศศิประภา
1110. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่องการประยุกต์ใช้แนวโน้มแฟชั่น (Fashion Trend 2016) 34 คนอ่าน
8 มิ.ย.
08:31 น.
นางสาวศศิประภา
1111. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Basic Mammalian Cell Culture" 35 คนอ่าน
5 มิ.ย.
15:26 น.
1112. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "ผลักคะแนนวิจัยให้ได้ 5" 35 คนอ่าน
5 มิ.ย.
15:24 น.
1113. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 และสัมมนาวิชาการราชมงคลสุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ 7 29 คนอ่าน
5 มิ.ย.
15:20 น.
1114. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1: จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล 29 คนอ่าน
5 มิ.ย.
15:15 น.
1115. 
ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 41 คนอ่าน
5 มิ.ย.
15:14 น.
1116. 
สกว. ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมประชาสัมพันธ์ ระดมความคิด และสรรหานักวิจัยรุ่นกลางและรุ่นใหม่โครงการวิจัย 27 คนอ่าน
5 มิ.ย.
15:12 น.
1117. 
ขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอและร่วมงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ 2 31 คนอ่าน
5 มิ.ย.
15:07 น.
1118. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัย 26 คนอ่าน
5 มิ.ย.
15:03 น.
1119. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ "The 1 International Conference on Interdisciplinary Development Research (IDR2015)" 33 คนอ่าน
5 มิ.ย.
15:00 น.
1120. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 "ประชากรและสังคม 2558" เรื่อง "ความหลากหลายทางประชากรและสังคมในประเทศไทย ณ ปี 2558 (Population and So 30 คนอ่าน
4 มิ.ย.
08:57 น.
นางสาวศศิประภา
1121. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เรื่อง"กลยุทธ์การตลาดเชิงรุกบุก AEC" ในวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558 39 คนอ่าน
4 มิ.ย.
08:52 น.
นางสาวศศิประภา
1122. 
ประชาสัมพันธ์ "โครงการพัฒนาผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับปฐมวัย รุ่นที่ 7" 40 คนอ่าน
4 มิ.ย.
08:47 น.
นางสาวศศิประภา
1123. 
ขออภัยในความไม่สะดวกและหยุดออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น 34 คนอ่าน
4 มิ.ย.
08:45 น.
นางสาวศศิประภา
1124. 
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการ Chula-Right Livelihood Summer School 27 คนอ่าน
2 มิ.ย.
15:18 น.
นางสาวศศิประภา
1125. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 28 คนอ่าน
2 มิ.ย.
15:13 น.
นางสาวศศิประภา
1126. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสิทธิมนุญชนแห่งชาติ 30 คนอ่าน
2 มิ.ย.
15:10 น.
นางสาวศศิประภา
1127. 
ประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช 2559 ในหัวข้อเรื่อง "พระสงฆ์สาวกศาสดา" 28 คนอ่าน
2 มิ.ย.
14:27 น.
นางสาวศศิประภา
1128. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2558 24 คนอ่าน
2 มิ.ย.
14:13 น.
นางสาวศศิประภา
1129. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วม/ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วม "โครงการอบรมการเปลี่ยนแปลงความขัดแย้ง ปี 2558" 29 คนอ่าน
2 มิ.ย.
14:10 น.
นางสาวศศิประภา
1130. 
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลา 26 คนอ่าน
2 มิ.ย.
14:06 น.
นางสาวศศิประภา
1131. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2558 27 คนอ่าน
2 มิ.ย.
14:03 น.
นางสาวศศิประภา
1132. 
วช. ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ และ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจ้งการให้ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารฯ 30 คนอ่าน
2 มิ.ย.
10:52 น.
1133. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ และ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจ้งการให้ทุนอุดหนุนการจั 27 คนอ่าน
2 มิ.ย.
10:39 น.
1134. 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 15 และประชุมวิชาการสาธารณสุขนานาชาติ ครั้งที่ 7 26 คนอ่าน
2 มิ.ย.
10:37 น.
1135. 
ขอเชิญรับฟังและแสดงความเห็น เมื่อ มข.เป็น ม.ในกำกับฯ 53 คนอ่าน
29 พ.ค.
00:10 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา
1136. 
ขยายเวลาส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอใน The 23rd International Conference on Computers in Education (ICCE2015) 61 คนอ่าน
28 พ.ค.
19:37 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
1137. 
ประเดิมแชมป์แรกปี 58 39 คนอ่าน
27 พ.ค.
23:02 น.
อาจารย์วุฒิชัย
1138. 
บายศรีสู่ขวัญ รับน้องใหม่วันเปิดเทอม 30 คนอ่าน
27 พ.ค.
23:01 น.
อาจารย์วุฒิชัย
1139. 
สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1032/2558 รับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2558 30 คนอ่าน
27 พ.ค.
16:02 น.
นางสาวศศิประภา
1140. 
ขออภัยในความไม่สะดวก ในการติดต่อราชการ ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2558 34 คนอ่าน
27 พ.ค.
15:59 น.
นางสาวศศิประภา
1141. 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 25 คนอ่าน
27 พ.ค.
11:35 น.
นางสาวศศิประภา
1142. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดภาพถ่าย 28 คนอ่าน
27 พ.ค.
11:29 น.
นางสาวศศิประภา
1143. 
เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 29 คนอ่าน
27 พ.ค.
11:27 น.
นางสาวศศิประภา
1144. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. วิจัยทางการศึกษา (Psu-Education Research Conference) อภิวัฒน์การเรียนรู้ : ห 26 คนอ่าน
27 พ.ค.
11:22 น.
นางสาวศศิประภา
1145. 
ประชุมวิชาการ International Conference on Traditional and Indigenous Medicine 23 คนอ่าน
27 พ.ค.
11:12 น.
นางสาวศศิประภา
1146. 
ขยายเวลาส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอใน Theme-based Conference: Practice-driven Research, Teacher Professional Development and Policy of ICT in Education 54 คนอ่าน
27 พ.ค.
09:36 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
1147. 
สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัย 30 คนอ่าน
26 พ.ค.
15:30 น.
1148. 
กรมอนามัย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 32 คนอ่าน
26 พ.ค.
15:21 น.
1149. 
ขอเชิญส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 31 คนอ่าน
26 พ.ค.
15:17 น.
1150. 
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 "การนำองค์ความรู้เข้าสู่ประชาคมอาเชียน" 27 คนอ่าน
26 พ.ค.
15:14 น.
1151. 
ม.ราชภัฎธนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ 2558 เรื่อง "การวิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้" 24 คนอ่าน
26 พ.ค.
15:11 น.
1152. 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ "ราชมงคลกับการวิจัยอย่างยั่งยืน" 23 คนอ่าน
26 พ.ค.
15:08 น.
1153. 
ม.นเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ 24 คนอ่าน
26 พ.ค.
15:05 น.
1154. 
ม.สงขลานคริทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558 22 คนอ่าน
26 พ.ค.
15:00 น.
1155. 
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ในวันสหวิทยาการ ครั้งที่ 4 เรื่อง "สหวิทยาการเพื่อการวิจัยและการพัฒนาที่ยั่งยืน" 21 คนอ่าน
26 พ.ค.
14:57 น.
1156. 
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย รุ่น 5,6 และ 7 32 คนอ่าน
26 พ.ค.
11:11 น.
นางสาวศศิประภา
1157. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล 30 คนอ่าน
26 พ.ค.
11:09 น.
นางสาวศศิประภา
1158. 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายข้ามภูมิภาค (Road Show) ณ จังหวัดอุดรธานี 31 คนอ่าน
26 พ.ค.
11:05 น.
นางสาวศศิประภา
1159. 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ 4 ฉบับ 23 คนอ่าน
26 พ.ค.
11:01 น.
นางสาวศศิประภา
1160. 
ขอเชิญร่วมประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 24 คนอ่าน
26 พ.ค.
10:39 น.
นางสาวศศิประภา
1161. 
ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ 35 คนอ่าน
26 พ.ค.
10:30 น.
นางสาวศศิประภา
1162. 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนานานาชาติ วันที่ 22 มิถุนายน 2558 27 คนอ่าน
25 พ.ค.
16:02 น.
1163. 
ขอเชิญประชุมสัมมนาทศวรรษพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558 29 คนอ่าน
25 พ.ค.
15:50 น.
1164. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนา "เตรียมความพร้อมสู่ พรบ.มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ" 32 คนอ่าน
25 พ.ค.
15:47 น.
1165. 
ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาโท เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 26 คนอ่าน
25 พ.ค.
13:45 น.
1166. 
ขอเชิญสมัครรับทุนวิจัยระดับปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2558 30 คนอ่าน
25 พ.ค.
13:43 น.
1167. 
รายนามผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพ บำเพ็ญกุศลหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 33 คนอ่าน
23 พ.ค.
15:30 น.
นางสาวจรัสศรี
1168. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 27 คนอ่าน
22 พ.ค.
12:59 น.
1169. 
ขอเรียนเชิญฟังธรรมบรรยาย ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 26 คนอ่าน
22 พ.ค.
09:48 น.
1170. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ อาเซียนวิชาการ ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 30 คนอ่าน
22 พ.ค.
09:42 น.
1171. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ในวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2558 คณะเทคนิคการแพทย์ 29 คนอ่าน
22 พ.ค.
09:39 น.
1172. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ให้กับบุคลากรทางการศึกษา 32 คนอ่าน
21 พ.ค.
09:52 น.
1173. 
ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 14 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช ครั้งที่ 12 ประจำปี 2558 33 คนอ่าน
21 พ.ค.
09:49 น.
1174. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ครั้่งที่ 2 33 คนอ่าน
21 พ.ค.
09:08 น.
1175. 
สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรหาดใหญ่เทรนนิ่ง ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การวิจัยในชั้นเรียน" 32 คนอ่าน
20 พ.ค.
13:43 น.
1176. 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ (ISiET) 2015 35 คนอ่าน
20 พ.ค.
13:40 น.
1177. 
ขอเรียนเชิญส่งผลงานสหกิจศึกษาเข้าประกวดและร่วมชมนิทรรศการสหกิจศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558 30 คนอ่าน
19 พ.ค.
10:29 น.
1178. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บริการงานพิมพ์ทางวิชาการ 35 คนอ่าน
19 พ.ค.
10:25 น.
1179. 
ขอเชิญอบรม หลักสูตร"การจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยการสร้างกิจกรรม : และการวัดประเมินการคิดวิเคราะห์" 32 คนอ่าน
19 พ.ค.
10:20 น.
1180. 
ฝ่ายวิจัยฯ มข. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 34 คนอ่าน
18 พ.ค.
15:12 น.
1181. 
ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ การให้ทุนเพื่อนำเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 5/2558 29 คนอ่าน
18 พ.ค.
12:29 น.
1182. 
แจ้งไม่สะดวกในการให้บริการตามปกติได้ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 29 คนอ่าน
18 พ.ค.
11:15 น.
1183. 
แจ้งเหตุขัดข้องไม่สามารถเข้าใช้ระบบอีเลิร์นนิงได้ชั่วคราว (e-learning.kku.ac.th) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 28 คนอ่าน
18 พ.ค.
11:11 น.
1184. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2558 28 คนอ่าน
15 พ.ค.
09:13 น.
1185. 
ด่วนที่สุด! ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฯ เสวนา "“ร่วมเพาะต้นกล้านักวิจัย..ด้วยสายใยนักวิจัยพี่เลี้ยง” ลงทะเบียนหน้างานได้เลยค่ะ 30 คนอ่าน
14 พ.ค.
17:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1186. 
สมาคมเพื่อการวิจัยอนุมูลอิสระไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 7 ฺBiennial Meeting of Society for Free Radical Research-Asia 29 คนอ่าน
12 พ.ค.
15:33 น.
1187. 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนานานาชาติ 30 คนอ่าน
12 พ.ค.
13:44 น.
1188. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ 31 คนอ่าน
12 พ.ค.
13:39 น.
1189. 
สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มข. ประชาสัมพันธ์ แจ้งงดให้บริการของสำนักงานในวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2558 33 คนอ่าน
12 พ.ค.
13:34 น.
1190. 
สมศ. ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการ ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 30 คนอ่าน
12 พ.ค.
13:30 น.
1191. 
ขอเชิญคณาจารย์ที่เป็นนักวิจัยพี่เลี้ยงและนักวิจัย ปี งปม. 2557-2558 และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 34 คนอ่าน
12 พ.ค.
13:30 น.
1192. 
ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2558 24 คนอ่าน
12 พ.ค.
13:22 น.
1193. 
เชิญร่วมบริจาค ช่วยภัย ชาวเนปาล 32 คนอ่าน
8 พ.ค.
15:15 น.
1194. 
ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการอบรม "การพัฒนาศักยภาพผู้นำและการคิดเชิงบวก" 31 คนอ่าน
8 พ.ค.
10:53 น.
1195. 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฏหมายภาษีอากรและภาษีอากรระหว่างประเทศ 34 คนอ่าน
8 พ.ค.
10:47 น.
1196. 
ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ สสอท. ประจำปี 2558 29 คนอ่าน
8 พ.ค.
09:55 น.
1197. 
ประชาสัมพันธ์การทดลองใช้ฐานข้อมูล Academic OneFile 28 คนอ่าน
8 พ.ค.
09:49 น.
1198. 
ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ 26 คนอ่าน
7 พ.ค.
15:55 น.
1199. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน) 27 คนอ่าน
7 พ.ค.
15:29 น.
1200. 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการคลีนิคภาษา 28 คนอ่าน
7 พ.ค.
10:56 น.
1201. 
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ และร่วมส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี 2558 32 คนอ่าน
7 พ.ค.
09:39 น.
1202. 
ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร มาตรการป้องกันการทุจริตและการฟอกเงิน 30 คนอ่าน
7 พ.ค.
09:19 น.
1203. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนา โครงการ ASEAN University Presidents Talk on "Higher Education in 21st Century:ASEAN Community Universities towards 2025 33 คนอ่าน
6 พ.ค.
14:46 น.
1204. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม จำนวน 16 หลักสูตร ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 36 คนอ่าน
6 พ.ค.
14:35 น.
1205. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มข. ประจำปี 2558 30 คนอ่าน
6 พ.ค.
13:49 น.
1206. 
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลังพ.ศ.2544 47 คนอ่าน
2 พ.ค.
17:28 น.
นางสาวจรัสศรี
1207. 
Call for Papers: ประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 8 "ICER 2015" 44 คนอ่าน
30 เม.ย.
13:58 น.
นายจักรพงษ์
1208. 
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและร่วมส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติอีเลร์นนิง ปี 2558 35 คนอ่าน
30 เม.ย.
10:20 น.
1209. 
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ 34 คนอ่าน
30 เม.ย.
09:40 น.
1210. 
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครอาจารย์เข้าร่วมโครงการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปี 2558 80 คนอ่าน
29 เม.ย.
14:04 น.
นายจักรพงษ์
1211. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 2558 34 คนอ่าน
28 เม.ย.
15:23 น.
1212. 
จดหมายข่าวชมรมผู้เกษียณคณะศึกษาศาสตร์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 33 คนอ่าน
28 เม.ย.
13:20 น.
นางสาววาศิณี
1213. 
ขอเชิญเช่าบูชาวัตถุมงคล เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่น บารมีทศวรรษ 29 คนอ่าน
27 เม.ย.
15:17 น.
1214. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มข. ประจำปี 2558 35 คนอ่าน
27 เม.ย.
15:12 น.
1215. 
ประชาสัมพันธ์การจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ประจำเดือนเมษายน 2558 38 คนอ่าน
27 เม.ย.
10:49 น.
1216. 
ขอเรียนเชิญรับฟังธรรมบรรยาย 31 คนอ่าน
27 เม.ย.
09:59 น.
1217. 
ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2558 หัวข้อ One Health Workforces:Best Practices in Thailand 28 คนอ่าน
27 เม.ย.
09:42 น.
1218. 
การจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างประจำเริ่ม เมษายน 2558 32 คนอ่าน
26 เม.ย.
17:43 น.
นางสาวจรัสศรี
1219. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม เรื่องเทคนิคการสืบค้น Citation จากฐานข้อมูล TCI ISI SCOPUS 32 คนอ่าน
24 เม.ย.
09:09 น.
1220. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่นที่ 10 29 คนอ่าน
24 เม.ย.
08:38 น.
1221. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (คณะพยาบาลศาสตร์) 30 คนอ่าน
23 เม.ย.
16:08 น.
1222. 
ขอเชิญชวนนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ในงานประชุมนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ระดับชาติ 27 คนอ่าน
23 เม.ย.
15:52 น.
1223. 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฎมหาสารคาม ขอเชิญส่งผลงานวิจัยทางการศึกษาและนวัตกรรมทางการศึกษา 33 คนอ่าน
23 เม.ย.
15:50 น.
1224. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย 28 คนอ่าน
23 เม.ย.
10:09 น.
1225. 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการนำเสนอบทความทางวิชาการโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ "อาเซียนวิชาการ" ครั้งที่ 1 27 คนอ่าน
22 เม.ย.
13:39 น.
1226. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านความมั่นคงศึกษา ครั้งที่ 2 26 คนอ่าน
22 เม.ย.
13:34 น.
1227. 
ขอเชิญนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ THC 2015 27 คนอ่าน
22 เม.ย.
13:33 น.
1228. 
ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฎสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 11 24 คนอ่าน
22 เม.ย.
13:30 น.
1229. 
ขอเชิญส่งบทความวิชาการ และบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน "สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" 28 คนอ่าน
22 เม.ย.
13:29 น.
1230. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาดุสิตาวิชาการ ครั้งที่ 10 25 คนอ่าน
22 เม.ย.
13:27 น.
1231. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ ICSR2015 ณ เมือง Nha Trang สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 31 คนอ่าน
22 เม.ย.
13:24 น.
1232. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์นานาชาติลุ่มน้ำโขง ไทย-ลาว-เวียดนาม-จีน ปี 2558 35 คนอ่าน
22 เม.ย.
13:22 น.
1233. 
ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานนักประดิษฐ์คิดค้น 29 คนอ่าน
22 เม.ย.
13:19 น.
1234. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติและระดับนานาชาติ 35 คนอ่าน
22 เม.ย.
13:18 น.
1235. 
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าดำเนินกิจการร้านค้าทั่วไป ณ อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ คณะแพทย์ศาสตร์ 35 คนอ่าน
22 เม.ย.
11:10 น.
1236. 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ 31 คนอ่าน
22 เม.ย.
09:43 น.
1237. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้ STATA เพื่อการประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล "STATA Program for Socience Research" 32 คนอ่าน
21 เม.ย.
12:57 น.
1238. 
ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการเลือกกันเองเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 24 คนอ่าน
21 เม.ย.
11:15 น.
1239. 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 14 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช ครั้งที่ 12 34 คนอ่าน
21 เม.ย.
11:02 น.
1240. 
การกำหนดกรอบตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 59 คนอ่าน
21 เม.ย.
09:34 น.
นางสาวดรุวรรณ
1241. 
แนวปฏิบัติการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 31 คนอ่าน
21 เม.ย.
09:29 น.
นางสาวดรุวรรณ
1242. 
The Last Week!!! ICETC2015 30 คนอ่าน
21 เม.ย.
00:16 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
1243. 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉิน 59 คนอ่าน
20 เม.ย.
09:22 น.
1244. 
ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจประชุมส่งผลงานวิชาการนานาชาติด้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 1 35 คนอ่าน
17 เม.ย.
15:55 น.
1245. 
การซักซ้อมแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทนโดยวิธีจ่ายตรง 37 คนอ่าน
17 เม.ย.
15:05 น.
1246. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเพิ่มคุณค่า ตำรา และหนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา" 38 คนอ่าน
17 เม.ย.
09:22 น.
1247. 
ขอประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนา "นวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21" 32 คนอ่าน
16 เม.ย.
16:12 น.
1248. 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมทำสมาธิเพื่อการดำเนินชีวิตที่เป็นสุขให้กับบุคลากรอาวุโส 36 คนอ่าน
16 เม.ย.
13:52 น.
1249. 
แจ้งเลื่อนการจัดงานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมนานาชาติ ประจำปี 2558 34 คนอ่าน
10 เม.ย.
13:06 น.
1250. 
การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 31 คนอ่าน
10 เม.ย.
13:00 น.
1251. 
ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Burapha University International Conference 2015 39 คนอ่าน
10 เม.ย.
12:56 น.
1252. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 29 คนอ่าน
10 เม.ย.
12:52 น.
1253. 
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ และประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย 27 คนอ่าน
10 เม.ย.
12:44 น.
1254. 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมสามคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยร่วมกับ สำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2558 จำนวน 4 หลักสูตร 41 คนอ่าน
10 เม.ย.
12:38 น.
1255. 
ประชาสัมพันธ์การจัดการสอนภาษาเยอรมันแบบเข้มข้น 27 คนอ่าน
10 เม.ย.
11:25 น.
1256. 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม English Enrichment and Professional Development for Teacher-Trainers 29 คนอ่าน
10 เม.ย.
11:19 น.
1257. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) 33 คนอ่าน
10 เม.ย.
11:17 น.
1258. 
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย สมัครเข้าร่วมโครงการ "การเขียนบทความวิจัยและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ" 28 คนอ่าน
10 เม.ย.
11:12 น.
1259. 
ศูนย์ภาษาอาเซียน มข. ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชการระดับชาติ 39 คนอ่าน
10 เม.ย.
11:10 น.
1260. 
เชิญชวน 30 คนอ่าน
10 เม.ย.
06:56 น.
1261. 
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความวิชาการในการสัมมนาวิชาการไทย-อินเดีย ครั้งที่ 9 31 คนอ่าน
9 เม.ย.
15:34 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1262. 
ขอเชิญสมัครรับทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติประจำปี 2558 32 คนอ่าน
8 เม.ย.
10:39 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1263. 
ขอเชิญเข้าร่วมการรับอบรมเชิงปฏิบัติการ 39 คนอ่าน
8 เม.ย.
08:50 น.
1264. 
ขอประชาสัมพันธ์งานประเพณีสงกรานต์ 39 คนอ่าน
7 เม.ย.
10:25 น.
1265. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (คณะสาธารณสุชศาสตร์) 36 คนอ่าน
7 เม.ย.
10:21 น.
1266. 
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บและจัดสรรค่าบำรุงมหาวิทยาลัยจากการรับทุนวิจัย 36 คนอ่าน
2 เม.ย.
17:15 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1267. 
ประกาศการรับข้อเสนอโครงการการประเมินผลการวิจัยของประเทศ ๒๕๕๘ 37 คนอ่าน
2 เม.ย.
17:07 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1268. 
ขอเชิญร่วมโครงการรางวัล "นักเทคโนโลยีดีเด่น" และ "นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่" 41 คนอ่าน
31 มี.ค.
14:56 น.
1269. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการ เพื่อข้อรับทุนโครงการวิจัยเดิน-จักยาน ประจำปี 2558-2559 37 คนอ่าน
31 มี.ค.
14:53 น.
1270. 
ประชาสัมพันธ์โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 37 คนอ่าน
30 มี.ค.
09:10 น.
1271. 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำรา พ.ศ. 2558 39 คนอ่าน
30 มี.ค.
09:09 น.
1272. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 14 "สุขภาพจิตสู่คุณค่าความเป็นมนุษย์" 31 คนอ่าน
30 มี.ค.
09:01 น.
1273. 
ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 "การเรียนการสอนแบบก้าวหน้า" 45 คนอ่าน
30 มี.ค.
08:56 น.
1274. 
ขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 13 และการประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 5 31 คนอ่าน
30 มี.ค.
08:48 น.
1275. 
ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการเบิกจ่ายเงินและข้อปฏิบัติที่พึงระวัง 33 คนอ่าน
28 มี.ค.
17:20 น.
นางสาวจรัสศรี
1276. 
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายธีร์ธดนย์ เทียมกลาง 48 คนอ่าน
27 มี.ค.
13:34 น.
อาจารย์วรรณงาม
1277. 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม 34 คนอ่าน
25 มี.ค.
09:22 น.
1278. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตรแปลงแผนยุทธศาสตร์องค์กรสู่การปฏิบัติการเขียนและประเมินผลโครงการ 29 คนอ่าน
25 มี.ค.
09:12 น.
1279. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองคลัง) 29 คนอ่าน
25 มี.ค.
09:07 น.
1280. 
ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากรและผู้สนใจ ร่วมตรวจร่างกายหาภาวะกระดูกพรุน ณ บริเวณหน้าห้องประชุมสายสุรี จุติกุล ในวันที่ 25 มี.ค.58เวลา 09.00น เป็นต้น 49 คนอ่าน
25 มี.ค.
09:04 น.
1281. 
บันทึกขออนุมัติปิดโครงการวิจัยทุนอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น 32 คนอ่าน
24 มี.ค.
17:55 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1282. 
ประชาสัมพันธ์ทุนผลิตตำรา มข. 2558 35 คนอ่าน
24 มี.ค.
12:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1283. 
ขอประชาสัมพันธ์ โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 30 คนอ่าน
23 มี.ค.
08:55 น.
1284. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง แนวทางการวิจัยวรรณศิลป์ในภาษาและวรรณกรรมไทย 35 คนอ่าน
20 มี.ค.
14:02 น.
1285. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และส้งคมศาสตร์ ประจำปี 2558 47 คนอ่าน
20 มี.ค.
13:55 น.
1286. 
มติ ครม. งดเว้นการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 44 คนอ่าน
19 มี.ค.
15:17 น.
นางสาวดรุวรรณ
1287. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2558 "พัฒนบริหารศาสตร์ โลกาภิวัตน์ และการพัฒนาที่สมดุลยั่งยืน" 45 คนอ่าน
19 มี.ค.
09:10 น.
1288. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างลานธรรม ม.สารคาม 29 คนอ่าน
18 มี.ค.
16:13 น.
1289. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีบำบัด มหาวิทยาลัยบูรพา 25 คนอ่าน
18 มี.ค.
16:00 น.
1290. 
ยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน 46 คนอ่าน
16 มี.ค.
21:55 น.
อาจารย์ปิลันธนา
1291. 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับทุนเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 4/2558 31 คนอ่าน
16 มี.ค.
16:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1292. 
งดเว้นการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2558 123 คนอ่าน
16 มี.ค.
14:04 น.
นางสาวจรัสศรี
1293. 
คะแนนเฉลี่ยการสอบO-NETสูงกว่าระดับประเทศในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 46 คนอ่าน
15 มี.ค.
20:28 น.
อาจารย์ปิลันธนา
1294. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองบริหารงานวิจัย) 31 คนอ่าน
15 มี.ค.
18:52 น.
1295. 
ขอขยายเวลาเปิดรับการส่งผลงานเข้าร่วมพิจารณาในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2015 37 คนอ่าน
15 มี.ค.
17:40 น.
1296. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่องการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 32 คนอ่าน
15 มี.ค.
17:38 น.
1297. 
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 29 คนอ่าน
15 มี.ค.
17:34 น.
1298. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการและนิทรรศการ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 28 คนอ่าน
15 มี.ค.
17:31 น.
1299. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร แปลงแผนยุทธศาสตร์องค์กรสู่การปฏิบัติ 34 คนอ่าน
15 มี.ค.
17:26 น.
1300. 
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้ "Regression Models" ในงานวิจัย 29 คนอ่าน
15 มี.ค.
17:22 น.
1301. 
แจ้งการเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ เป็นหัวหน้าสำนักงานคณบดี 42 คนอ่าน
12 มี.ค.
14:27 น.
นางสาวจรัสศรี
1302. 
การเปลี่ยนแปลงการจดสถิติการใช้กระแสไฟฟ้าและน้ำประปาสำหรับผู้พักอาศัยในมข. 42 คนอ่าน
11 มี.ค.
09:23 น.
นางสาวจรัสศรี
1303. 
ซักซ้อมความเข้าใจการระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะยืมเงินทดรองจ่าย 51 คนอ่าน
9 มี.ค.
12:52 น.
นางสาวจรัสศรี
1304. 
เชิญร่วมงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ “เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 9 “เปิดสมอง ส่องความพิเศษ: กระตุ้นการทำงานของสมองระดับสูงในเด็กที่มีภาวะออทิสซึ 44 คนอ่าน
9 มี.ค.
10:16 น.
อาจารย์ฤกษ์
1305. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสถาบันคลังสมองแห่งชาติ ประจำปี 2558 36 คนอ่าน
5 มี.ค.
15:39 น.
1306. 
ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ปขมท.ประจำปี 2558 36 คนอ่าน
5 มี.ค.
15:36 น.
1307. 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสืบค้นข้อมูลและการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความหรือผลงานทางการวิจัย 39 คนอ่าน
5 มี.ค.
15:29 น.
1308. 
ขอเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ในวันอาทิตย์ 8 มีนาคม 2558 ณ สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ 29 คนอ่าน
5 มี.ค.
15:27 น.
1309. 
ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลหักลดหย่อน ปี 2558 78 คนอ่าน
5 มี.ค.
14:59 น.
นางสาวจรัสศรี
1310. 
ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 56 คนอ่าน
2 มี.ค.
14:41 น.
1311. 
แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับบริการ Turnitin เพื่อเป็นเครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ 42 คนอ่าน
2 มี.ค.
14:05 น.
1312. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ และนำเสนอผลงานวิจัย 50 คนอ่าน
2 มี.ค.
14:03 น.
1313. 
ขอแจ้งแนวการปฏิบัติงานสารบรรณ และการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการเอกสาร DMS 37 คนอ่าน
2 มี.ค.
13:37 น.
1314. 
ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร การเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา Generation Z (T&L for Gen Z)รุ่น 2 การเรียนการสอนเชิงรุก 36 คนอ่าน
2 มี.ค.
13:04 น.
1315. 
ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557 39 คนอ่าน
2 มี.ค.
09:28 น.
1316. 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 28 คนอ่าน
2 มี.ค.
09:17 น.
1317. 
นักเรียนกลุ่มเรียนกลุ่มเรียนรวมทำคะแนนภาษาอังกฤษเป็นอันดับ 1 จังหวัดขอนแก่น 39 คนอ่าน
27 ก.พ.
09:01 น.
อาจารย์ฤกษ์
1318. 
ขอเชิญชวนร่วมงานเวทีประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัครครั้งที่ 1 33 คนอ่าน
26 ก.พ.
14:28 น.
1319. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 39 คนอ่าน
24 ก.พ.
09:36 น.
1320. 
ขอประชาสัมพันธ์ โครงการคลีนิกภาษา 43 คนอ่าน
24 ก.พ.
09:35 น.
1321. 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รร.สาธิตฯมอดินแดง) 45 คนอ่าน
24 ก.พ.
09:27 น.
1322. 
เชิญร่วมส่งบทความลงวารสารศูนย์วิจัยออทิสติก ฉบับปฐมฤกษ์ 47 คนอ่าน
23 ก.พ.
12:32 น.
อาจารย์ฤกษ์
1323. 
ขอความร่วมมือให้ดำเนินการตามแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 31 คนอ่าน
20 ก.พ.
13:45 น.
1324. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม Science and Technology Professional Program 2558 36 คนอ่าน
20 ก.พ.
13:43 น.
1325. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนา คณะรุ่น8 และ รุ่น 9 35 คนอ่าน
20 ก.พ.
13:18 น.
1326. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา โครงการธุรกิจไทยไปอาเซียน Thai Business Goen ASEAN 35 คนอ่าน
19 ก.พ.
15:47 น.
1327. 
พบท่าน เตช บุนนาค 44 คนอ่าน
17 ก.พ.
22:17 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา
1328. 
ขอประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม 28 หลักสูตรจากศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคลากร 44 คนอ่าน
17 ก.พ.
12:44 น.
1329. 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนออทิสติก เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 50 คนอ่าน
17 ก.พ.
09:28 น.
อาจารย์ฤกษ์
1330. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 37 คนอ่าน
16 ก.พ.
12:57 น.
1331. 
ขอเชิญอบรมหลักสูตร "การจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยการสร้างกิจกรรม และการวัดประเมิณการคิดวิเคราะห์" 49 คนอ่าน
16 ก.พ.
09:53 น.
1332. 
ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 35 คนอ่าน
16 ก.พ.
09:51 น.
1333. 
ขอเชิญเข้าอบรมฐานข้อมูลบอกรับใหม่ Taylor&Francis สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 28 คนอ่าน
16 ก.พ.
09:42 น.
1334. 
ขอขอบพระคุณ คณบดีคณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40 คนอ่าน
16 ก.พ.
09:38 น.
1335. 
ขอแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับความล่าช้าของกระบวนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในสถานการณ์ปัจจุบัน 34 คนอ่าน
16 ก.พ.
09:35 น.
1336. 
โรงเรียนสาธิต มข. ฝ่ายการศึกษาพิเศษ รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2558 35 คนอ่าน
16 ก.พ.
09:21 น.
อาจารย์ฤกษ์
1337. 
ข่าวสาธิตมข.ใน Spring NEWS TV 39 คนอ่าน
15 ก.พ.
20:20 น.
อาจารย์ปิลันธนา
1338. 
สาธิตมข.ของเราในรายการทุ่งแสงตะวัน 38 คนอ่าน
15 ก.พ.
20:12 น.
อาจารย์ปิลันธนา
1339. 
เชิญชมรายการทุ่งแสงตะวัน 59 คนอ่าน
13 ก.พ.
22:21 น.
อาจารย์ปิลันธนา
1340. 
ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องหนังสือวิธีดำเนินมาตรฐาน (SOP) Version 3 31 คนอ่าน
13 ก.พ.
09:07 น.
1341. 
ประกาศรับสมัคร ม.4 ปีการศึกษา 2558 37 คนอ่าน
12 ก.พ.
13:25 น.
นางสาววิมลรัตน์
1342. 
ขอเชิญชวนสมัครรับทุน คปก. ของ สกว. ปีงบประมาณ 2559 37 คนอ่าน
10 ก.พ.
14:36 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1343. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสินไซ บุญข้าวจี่วิถีวัฒนธรรมอีสาน ประจำปี 2558 33 คนอ่าน
10 ก.พ.
09:38 น.
1344. 
ขออภัยในความไม่สะดวก ในการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานภายในคณะศึกษาศาสตร์ 43 คนอ่าน
9 ก.พ.
11:33 น.
1345. 
ข่าวชมรมผู้เกษียณฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 37 คนอ่าน
6 ก.พ.
15:12 น.
นางสาววาศิณี
1346. 
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ การสมัครขอรับทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558 38 คนอ่าน
5 ก.พ.
13:59 น.
1347. 
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ การสมัครขอรับทุนการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558 47 คนอ่าน
5 ก.พ.
13:56 น.
1348. 
ขอเชิญประชุมสมาชิกสหกรณ์ฯ ในวันที่ 5 ก.พ. 58 ณ ห้องประชุมพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 35 คนอ่าน
5 ก.พ.
13:53 น.
1349. 
ขอประชาสัมพันธ์ งบการเงินของสหกรณ์ฯ 48 คนอ่าน
5 ก.พ.
08:59 น.
1350. 
ขอประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 (ครั้งที่2) 38 คนอ่าน
4 ก.พ.
15:27 น.
1351. 
ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการ โครงการมหกรรมวิชาการทางสังคมศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557 28 คนอ่าน
4 ก.พ.
15:24 น.
1352. 
ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 11 31 คนอ่าน
4 ก.พ.
15:20 น.
1353. 
ขอร่วมเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสาระคาม ม.สารคาม 30 คนอ่าน
4 ก.พ.
15:16 น.
1354. 
ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Burapha University International Conference 2015 30 คนอ่าน
4 ก.พ.
15:12 น.
1355. 
ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปี 2558 เรื่อง การสอนที่สร้างสรรค์ในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล 30 คนอ่าน
4 ก.พ.
14:23 น.
1356. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ANU-DUP CONFERENCE 27 คนอ่าน
4 ก.พ.
14:19 น.
1357. 
ขอประชาสัมพันธ์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หลักสูตร การบริหารงานด้านการเงิน การคลังและพัสดุ 31 คนอ่าน
4 ก.พ.
14:14 น.
1358. 
ขอเชิญเข้าร่วมชมการแข่งขันแผนธุรกิจ The mai Bangkok Business Challenge @Sasin 2015 32 คนอ่าน
4 ก.พ.
14:08 น.
1359. 
ขอประชาสัมพันธ์งาน JAPAN EXPO IN THAILAND 2015 28 คนอ่าน
4 ก.พ.
14:05 น.
1360. 
เลือหตั้งกรรมการสหกรออมทรัพย์ มข 31 คนอ่าน
3 ก.พ.
22:27 น.
อาจารย์พลัฎฐ์
1361. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) 38 คนอ่าน
3 ก.พ.
17:03 น.
1362. 
ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 30 คนอ่าน
3 ก.พ.
17:01 น.
1363. 
ขอประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุคลากรจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 36 คนอ่าน
2 ก.พ.
14:50 น.
1364. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโครงการฝึกอบรม ประจำปี 2558 (สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม ม.ธรรมศาสตร์) 30 คนอ่าน
2 ก.พ.
14:41 น.
1365. 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูล Scopus &ScienceDirect 37 คนอ่าน
2 ก.พ.
14:16 น.
1366. 
ขอประชาสัมพันธ์การให้ทุนไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่ 3/2558 42 คนอ่าน
2 ก.พ.
14:07 น.
1367. 
ขอประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่ายฉลอง 150 ปี มหาสารคาม 32 คนอ่าน
2 ก.พ.
09:37 น.
1368. 
ขอเชิญชวนประดับธงตราสัญลักษณ์ 28 คนอ่าน
2 ก.พ.
09:36 น.
1369. 
ขอประชาสัมพันธ์ โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 30 คนอ่าน
2 ก.พ.
09:27 น.
1370. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.วิจัยทางการศึกษา 29 คนอ่าน
2 ก.พ.
09:20 น.
1371. 
ขอประชาสัมพันธ์ โครงการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิชาการ (ปขมท.)ประจำปี 2557 28 คนอ่าน
2 ก.พ.
09:17 น.
1372. 
ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดภาพวาดผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2558 29 คนอ่าน
2 ก.พ.
09:09 น.
1373. 
ขอเชิญชวน คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของอธิการบดี 37 คนอ่าน
2 ก.พ.
09:05 น.
1374. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนถาษาอังกฤษจากศูนย์ภาษาแคลิฟอร์เนีย 29 คนอ่าน
2 ก.พ.
08:55 น.
1375. 
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดออกแบบลวดลายผ้าทอกุดกวางสร้อย จังหวัดหนองบัวลำภู 40 คนอ่าน
2 ก.พ.
08:50 น.
1376. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. วิจัยทางการศึกษา (Psu-Education Research Conference) : อภิวัฒน์การเรียนรู้: หนทางสู่การเปลี่ยนแปลง 36 คนอ่าน
29 ม.ค.
11:32 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1377. 
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยและร่วมฟังสัมมนาในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 48 คนอ่าน
27 ม.ค.
14:04 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1378. 
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2558 37 คนอ่าน
27 ม.ค.
12:30 น.
1379. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 42 คนอ่าน
27 ม.ค.
10:31 น.
1380. 
ขอแจ้งแต่งตั้งรักษาการผู้จัดการโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 69 คนอ่าน
22 ม.ค.
15:27 น.
1381. 
ขอแจ้งรายชื่ออาจารย์วิพากษ์งานวิจัยในวันที่ 23 มกราคม 2558 85 คนอ่าน
22 ม.ค.
10:01 น.
นางสาวกนกวรรณ
1382. 
เชิญชวนทุกท่านร่วมส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2015 34 คนอ่าน
21 ม.ค.
16:45 น.
1383. 
ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาภาษาอังกฤษด้านธุรกิจและการสื่อสารได้จริง (BEC) ณ ประเทศอังกฤษ 44 คนอ่าน
21 ม.ค.
16:10 น.
1384. 
ประชาสัมพันธ์โครงการและเชิญชวนส่งนักเรียนเข้าร่วมงาน Study in Japan and Job Fair 2015 37 คนอ่าน
21 ม.ค.
16:03 น.
1385. 
ประชาสัมพันธ์ โครงการประตูสู่ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน 41 คนอ่าน
21 ม.ค.
15:26 น.
1386. 
ประชาสัมพันธ์ โครงการ " การประกวดการเขียนแบบคำชี้แจงอาสาสมัคร " 35 คนอ่าน
21 ม.ค.
15:15 น.
1387. 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องทุนการศึกษา จากรัฐบาลออสเตรเลีย 38 คนอ่าน
21 ม.ค.
13:13 น.
1388. 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องปิด-เปิดประตู และเส้นทางจราจรภายใน 34 คนอ่าน
21 ม.ค.
11:03 น.
1389. 
แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้ารับบริการศูนย์บริการบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 43 คนอ่าน
19 ม.ค.
14:48 น.
1390. 
กเรียนโรงเรียนสาธิตฯฝ่ายมัธยม(มอดินแดง) สุดยอดคว้าที่ 1 ระดับประเทศในการแข่งขัน SCB Challenge "กล้าใหม่...ใฝ่รู้ " ปี 9 45 คนอ่าน
16 ม.ค.
13:40 น.
อาจารย์นภาพรรณ
1391. 
นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯฝ่ายมัธยม(มอดินแดง) สุดยอดคว้าที่ 1 ระดับประเทศในการแข่งขัน SCB Challenge "กล้าใหม่...ใฝ่รู้ " ปี 9 49 คนอ่าน
16 ม.ค.
13:16 น.
อาจารย์นภาพรรณ
1392. 
ประชาสัมพันธ์วารสารรูสมิแล ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฏาคม-กันยายน 2557 38 คนอ่าน
16 ม.ค.
09:29 น.
1393. 
ประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 1 39 คนอ่าน
15 ม.ค.
13:41 น.
1394. 
ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นแห่งความสุข ประจำปี 2558 37 คนอ่าน
15 ม.ค.
11:16 น.
1395. 
ขอเชิญชวนบุคลากรแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วงประดับตราสัญลักษณ์เนื่องด้วยงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 35 คนอ่าน
15 ม.ค.
11:00 น.
1396. 
ข่าวชมรมผู้เกษียณฯ ประจำเดือนมกราคม 2558 30 คนอ่าน
15 ม.ค.
10:02 น.
นางสาววาศิณี
1397. 
ขอประชาสัมพันธ์ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน ศูนย์อาเซียนศึกษา 34 คนอ่าน
13 ม.ค.
15:56 น.
1398. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในคน ความร่วมมือภาครัฐร่วมเอกชน ประจำปี 2557 ครั้งที่ 2 32 คนอ่าน
13 ม.ค.
11:07 น.
1399. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมนาเรื่องการเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถการแข่งขันระดับองค์กรและประเทศสำหรับบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคตะวั 37 คนอ่าน
13 ม.ค.
08:54 น.
1400. 
จดหมายข่าวชมรมผู้เกษียณคณะศึกษาศาสตร์ ประจำเดือนธันวาคม 2557 51 คนอ่าน
29 ธ.ค. 57
15:22 น.
นางสาววาศิณี
1401. 
จดหมายข่าวชมรมผู้เกษียณคณะศึกษาศาสตร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 50 คนอ่าน
29 ธ.ค. 57
15:20 น.
นางสาววาศิณี
1402. 
ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ 50 ปี มข. 1000 ท่านแรก รับฟรีของที่ระลึก 45 คนอ่าน
29 ธ.ค. 57
11:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1403. 
ประมวลภาพกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ Orange Party Happy New Year 2015 53 คนอ่าน
26 ธ.ค. 57
15:18 น.
นายวทัญญู
1404. 
การประกวดดนตรีไทย 49 คนอ่าน
23 ธ.ค. 57
13:53 น.
อาจารย์นภาพร
1405. 
ผลการประกวด 46 คนอ่าน
20 ธ.ค. 57
09:50 น.
อาจารย์นภาพร
1406. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตฯ ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด่วน จำนวนจำกัด 62 คนอ่าน
17 ธ.ค. 57
15:43 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1407. 
ขอเชิญส่งเอกสารแนวคิดเบื้องต้น และข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ ในโครงการวิจัยและพัฒนาการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมกับเอกชนในเชิงพาณิชย์ ปี งปม.2558 41 คนอ่าน
16 ธ.ค. 57
10:18 น.
1408. 
ประกาศรับข้อเสนอดครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนดครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สกว. ประจำปี 2557 ครั้งที่ 4 43 คนอ่าน
15 ธ.ค. 57
16:22 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1409. 
ตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าระดับชาติ ครั้งที่ 33 28 คนอ่าน
15 ธ.ค. 57
15:57 น.
อาจารย์วิภาวดี
1410. 
ผลการประกวด “โรงเรียนธนาคารดีเด่น” ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 34 คนอ่าน
15 ธ.ค. 57
15:33 น.
อาจารย์วิภาวดี
1411. 
ผลการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 40 คนอ่าน
15 ธ.ค. 57
15:12 น.
อาจารย์วิภาวดี
1412. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญชมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2558 33 คนอ่าน
12 ธ.ค. 57
11:07 น.
1413. 
กองบริหารงานวิจัย ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมกิจกรรม "RRi KKU Forum 2014" 38 คนอ่าน
12 ธ.ค. 57
11:02 น.
1414. 
สทศ. ขอเชิญร่วมส่งข้อเสนอโครงการเพื่อสมัครทุนวิจัยมุ่งสู่การพัฒนาระบบด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดระบบการวัดและประเมินผล ปี งปม. 2558 32 คนอ่าน
11 ธ.ค. 57
16:17 น.
1415. 
ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมวิชาการ การบริหารจัดการ ครั้งที่ 10 เรื่อง "การบริหารจัดการเพื่อการปฏิรูป" 34 คนอ่าน
4 ธ.ค. 57
08:45 น.
1416. 
การเปิดรับทุนไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่ 2/2558 45 คนอ่าน
3 ธ.ค. 57
11:35 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1417. 
กองบริหารงานวิจัย ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2557 49 คนอ่าน
28 พ.ย. 57
11:20 น.
1418. 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 56 คนอ่าน
27 พ.ย. 57
14:25 น.
นายโสภัณ
1419. 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ความถนัดทางศิลป์ สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 32 คนอ่าน
27 พ.ย. 57
12:42 น.
นายโสภัณ
1420. 
ด่วนที่สุด! ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรรมพัฒนาความสามารถในการทำวิจัยฯ ในหัวข้อ “Data Collection and Data Analysis for Qua 65 คนอ่าน
21 พ.ย. 57
15:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1421. 
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนไปนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 2_2558 55 คนอ่าน
18 พ.ย. 57
14:44 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1422. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน "การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558" 50 คนอ่าน
17 พ.ย. 57
09:39 น.
1423. 
ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา ประเภทอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ 2558 52 คนอ่าน
12 พ.ย. 57
15:28 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1424. 
ประกาศผลอนุมัติทุนนำเสนอผลงานวิจัยต่างประเทศ มข. งวด 1_58 62 คนอ่าน
12 พ.ย. 57
15:26 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1425. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั่งที่ 1 41 คนอ่าน
10 พ.ย. 57
16:07 น.
1426. 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ "Introduction of JSPS activity in Asia and sharing information about research opportunity in Japan" 48 คนอ่าน
5 พ.ย. 57
14:34 น.
1427. 
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเทคนิคการเขียนบทความวิจัยสถาบัน ช่วงที่ 1 53 คนอ่าน
5 พ.ย. 57
09:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1428. 
ค่ายคณิตศาสตร์ A – B MATH KIDS ครั้งที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 73 คนอ่าน
30 ต.ค. 57
09:45 น.
อาจารย์สุนิสา
1429. 
แจ้งข่าวการให้บริการ Host http://ednet.kku.ac.th 48 คนอ่าน
29 ต.ค. 57
10:38 น.
นายปพนพัทร์
1430. 
สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "ผู้บริหารชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรม" 54 คนอ่าน
28 ต.ค. 57
14:09 น.
1431. 
สมาคมรัฐศาสตร์วิจัยแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัย ในการประชุมวิชาการการบริหารและการจัดการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 34 คนอ่าน
28 ต.ค. 57
13:59 น.
1432. 
ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอเชิญเสนอหนังสือทางวิชาการเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2557 41 คนอ่าน
27 ต.ค. 57
15:31 น.
1433. 
"ประชาสัมพันธ์" การส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา 52 คนอ่าน
24 ต.ค. 57
14:00 น.
1434. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ การบริหารจัดการ ครั้งที่ 10 เรื่อง "การบริหารจัดการเพื่อการปฏิรูป" 43 คนอ่าน
24 ต.ค. 57
13:49 น.
1435. 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มข. ขอเชิญชมการสาธิตระบบการจัดประชุมวิชาการ 38 คนอ่าน
24 ต.ค. 57
13:48 น.
1436. 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มข. ขอเชิญชมการสาธิตระบบการจัดประชุมวิชาการ 36 คนอ่าน
24 ต.ค. 57
13:46 น.
1437. 
รางวัล คุรุสดุดี 2557 41 คนอ่าน
23 ต.ค. 57
19:24 น.
อาจารย์วุฒิชัย
1438. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา หลักสูตร "การจัดทำแบบสอบถามออนไลน์ (e-Questionnaire) (ภาคปฏิบัติ)" 39 คนอ่าน
20 ต.ค. 57
15:03 น.
1439. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เวทีวิจัยมนุษย์ศาสตร์ไทย ครั้่งที่ 9 "ปัญญาชน ศีลธรรมและสภาวะสมัยใหม่: เสียงของมนุษยศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้?" 50 คนอ่าน
16 ต.ค. 57
09:13 น.
1440. 
กองบริหารงานวิจัย ขอเชิญส่งบทความวิจัยสถาบันเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มข. 43 คนอ่าน
16 ต.ค. 57
08:59 น.
1441. 
กองสื่อสารองค์กร มข. ขอเชิญร่วมเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านรายการโทรทัศน์และสื่อมวลชน "KKU Research งานวิจัยสู่สังคม" 41 คนอ่าน
14 ต.ค. 57
10:02 น.
1442. 
องค์การบริการส่วนจังหวัดอุดรธานี ขอเชิญเสนอผลงานนวัตกรรมเพื่อเข้าร่วมโครงการจัดทำนวัตกรรม 51 คนอ่าน
14 ต.ค. 57
09:54 น.
1443. 
ชี้แจงแนวท​างในการส่ง​ต้นฉบับข้อ​เสนอโครงกา​ร-งานวิจัย​ที่มุ่งเป้​าฯ 55 คนอ่าน
13 ต.ค. 57
17:03 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1444. 
ประมวลภาพ งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 2557 วันที่ 9 ตุลาคม 2557 53 คนอ่าน
13 ต.ค. 57
10:58 น.
นายวทัญญู
1445. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิจัยในงาน "มสธ. วิจัย ประจำปี 2558" 38 คนอ่าน
8 ต.ค. 57
14:22 น.
1446. 
"กิจกรรมค่ายคณิต MATHLIVE KIDS ครั้งที่ 12" โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา ศึกษาศาสตร์ 51 คนอ่าน
7 ต.ค. 57
23:02 น.
อาจารย์สุนิสา
1447. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2557 ครั้งที่ 3 44 คนอ่าน
7 ต.ค. 57
14:10 น.
1448. 
ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการขอใช้เงินกองทุนวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานฯ ประจำปี 2557 41 คนอ่าน
7 ต.ค. 57
14:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1449. 
ม.เกษตรศาสตร์ จ.สกลนคร ขอเชิญส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน "วิชาการก้าวหน้า ภูมิปัญญาแห่งลุ่มน้ำโขง" ครั้งที่ 2 43 คนอ่าน
6 ต.ค. 57
10:27 น.
1450. 
ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกุลนคร ขอเชิญส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร์ นนทรีอีสาน "วิชาการก้าวหน้า ภูมิปัญญาลุ่ 33 คนอ่าน
6 ต.ค. 57
10:22 น.
1451. 
เรียนเชิญร่วมงานมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 56 คนอ่าน
3 ต.ค. 57
07:56 น.
นางสาววารุณี
1452. 
การเปิดรับทุนไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่1/2558 47 คนอ่าน
29 ก.ย. 57
16:08 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1453. 
คณะวิทยาการจัดการ มข. ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษและให้คำปรึกษาด้านการวิจัย 41 คนอ่าน
26 ก.ย. 57
15:34 น.
1454. 
ค่าจอดรถ 44 คนอ่าน
25 ก.ย. 57
15:33 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา
1455. 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ internet ของ มข. 44 คนอ่าน
25 ก.ย. 57
10:30 น.
นายปพนพัทร์
1456. 
Call for submission of paper to a special issue of international journal existed in ISI and SCOPUS 52 คนอ่าน
25 ก.ย. 57
10:01 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
1457. 
ขอแสดงความยินดีกับว่าที่คุณหมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 59 คนอ่าน
24 ก.ย. 57
16:45 น.
อาจารย์มงคล
1458. 
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2558 (วช) 1 ก.ย. – 10 ต.ค. 57 เท่านั้น 49 คนอ่าน
22 ก.ย. 57
16:15 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1459. 
เชิญร่วมฟังบรรยาย เรื่อง สะเต็มศึกษา : นวัตกรรมการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 โดย ดร.เขมวดี พงศานนท์ 40 คนอ่าน
22 ก.ย. 57
14:24 น.
อาจารย์เบญจมาภรณ์
1460. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร่างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ "ศิลปกากรวิจัยและสร้รงสรรค์ ครั้งที่ 8 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์" 41 คนอ่าน
22 ก.ย. 57
10:21 น.
1461. 
ขอเรียนเชิญอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษา 41 คนอ่าน
19 ก.ย. 57
10:44 น.
นางสาววารุณี
1462. 
รายชื่อนักกีฬาสาธิต 57 และSize ชุดแข่งขัน 60 คนอ่าน
18 ก.ย. 57
00:29 น.
อาจารย์พลัฎฐ์
1463. 
สมศ. ขอเชิญส่งแบบขอเสนอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 48 คนอ่าน
15 ก.ย. 57
15:39 น.
1464. 
สมศ. ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการนานาชาติ "การประกันคุณภาพการศึกษา" ประจำปี 2557 42 คนอ่าน
15 ก.ย. 57
15:30 น.
1465. 
"งานคืนสู่เหย้าชาวศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2557" 94 คนอ่าน
10 ก.ย. 57
09:18 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1466. 
ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี คณะแพทย์ศาสตร์ มข. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Pre-Congress Symposium 2014 46 คนอ่าน
9 ก.ย. 57
16:00 น.
1467. 
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเรื่อง Springer Author Workshop 2014 51 คนอ่าน
9 ก.ย. 57
15:51 น.
1468. 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เปิดรับบทคัดย่อและผลงานวิจัยด้านการเดินและจักรยาน เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการฯ 55 คนอ่าน
9 ก.ย. 57
15:47 น.
1469. 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกาศโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก เรื่อง การจัดสรรทุน คปก. รุ่น 17 34 คนอ่าน
9 ก.ย. 57
15:32 น.
1470. 
การเลื่อนสัมมนาวิชาการเลื่อน Springer Author Workshop 2014 45 คนอ่าน
5 ก.ย. 57
09:12 น.
นางสาวศิรินนาถ
1471. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมฟังคำชี้แจงการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุน ประเภทอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ 2559 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 42 คนอ่าน
4 ก.ย. 57
16:28 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1472. 
ค่ายคณิตศาสตร์ C – D MATH DAY ครั้งที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 72 คนอ่าน
3 ก.ย. 57
22:31 น.
อาจารย์สุนิสา
1473. 
กิจกรรม Open Class ครั้งที่ 11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 87 คนอ่าน
3 ก.ย. 57
22:12 น.
อาจารย์สุนิสา
1474. 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูล Scopus & ScienceDirect 45 คนอ่าน
2 ก.ย. 57
11:14 น.
นางสาวศิรินนาถ
1475. 
ขอความอนุเคราะห์ประเมินการบริการร้านค้าโรงอาหารคณะศึกษาศาสตร์ประจำปีการศึกษา2557 ครั้งที่ 1 37 คนอ่าน
30 ส.ค. 57
16:28 น.
นางสาวจรัสศรี
1476. 
แจ้งมติ การกำหนดแนวทางการดำเนินการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 105 คนอ่าน
29 ส.ค. 57
10:02 น.
นางสาวดรุวรรณ
1477. 
ซักซ้อมความเข้าใจการส่งเอกสารเบิกจ่ายภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2557 54 คนอ่าน
28 ส.ค. 57
09:15 น.
นางสาวจรัสศรี
1478. 
สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 49 คนอ่าน
27 ส.ค. 57
16:05 น.
1479. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนอุดหนุนวิจัยร่วม ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทยญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2558 48 คนอ่าน
27 ส.ค. 57
16:01 น.
1480. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 3rd ICADA 2014-SSIS 42 คนอ่าน
27 ส.ค. 57
15:58 น.
1481. 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น เรื่อง การเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความหรือผลงานทางการวิจัย 51 คนอ่าน
25 ส.ค. 57
15:45 น.
นางสาวศิรินนาถ
1482. 
ม.เกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 13 45 คนอ่าน
22 ส.ค. 57
10:00 น.
1483. 
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการภาวะผู้นำและบริหารการศึกษา 48 คนอ่าน
22 ส.ค. 57
09:57 น.
1484. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล เรื่อง "การเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความหรือผลงานทางการวิจัย" 38 คนอ่าน
22 ส.ค. 57
09:52 น.
1485. 
เรียนเชิญอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ทุกท่านเข้่ารวมกิจกรรม Big Cleanimg Day ปี 2557 59 คนอ่าน
21 ส.ค. 57
08:45 น.
นางสาววารุณี
1486. 
ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "มหากาพย์จำนำข้าวไทย ข้อเท็จจริง ปัญหา และอนาคต" 43 คนอ่าน
20 ส.ค. 57
14:52 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1487. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม/สัมมนาด้านการวิจัย ในหัวข้อ จำนำข้าวไทย ข้อเท็จจริง ปัญหา และอนาคต ในมุมมองของ ดร.อัมมาร สยามวาลา" 45 คนอ่าน
19 ส.ค. 57
14:09 น.
1488. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ The First International Conference on Complementary Therapy for Cancer and Diseases 1st CTCD) 41 คนอ่าน
19 ส.ค. 57
14:00 น.
1489. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ เรื่อง "มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการวิจัยทางการศึกษา : เส้นทางสู่การพัฒนาการวิจัยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 44 คนอ่าน
19 ส.ค. 57
13:55 น.
1490. 
ม.สุโขทัยธรรมธิราช ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมฤทธิบัตร 40 คนอ่าน
19 ส.ค. 57
13:49 น.
1491. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย และขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 39 คนอ่าน
19 ส.ค. 57
13:39 น.
1492. 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ 2559 49 คนอ่าน
19 ส.ค. 57
10:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1493. 
ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมฟังการประชาสัมพันธ์โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 42 คนอ่าน
16 ส.ค. 57
18:54 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1494. 
แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตที่ได้รับรางวัลเหรียญทองในระดับนานาชาติ 95 คนอ่าน
15 ส.ค. 57
14:30 น.
อาจารย์จันทร์จิรา
1495. 
ความเคลื่อนไหว ของ มข.สู่มหาวิทยาลัยในกำกับ(ออกนอกระบบฯ) 71 คนอ่าน
7 ส.ค. 57
12:22 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา
1496. 
ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจส่งต้นฉบับบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 57 คนอ่าน
6 ส.ค. 57
09:53 น.
1497. 
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งศาสตราจารย์ และเสวนาเรื่อง เตรียมตัวอย่างไรจึงจะได้เป็น ศ. 59 คนอ่าน
5 ส.ค. 57
21:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1498. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วม การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 50 คนอ่าน
4 ส.ค. 57
16:11 น.
1499. 
ม.เกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 41 คนอ่าน
4 ส.ค. 57
16:07 น.
1500. 
ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2557: geoinfotech 2014 39 คนอ่าน
4 ส.ค. 57
16:04 น.
1501. 
ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคด 36 คนอ่าน
4 ส.ค. 57
16:04 น.
1502. 
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมโครงการยกร่างคำขอสิทธิบัตร (การประดิษฐ์)/อนุสิทธิ์ 47 คนอ่าน
4 ส.ค. 57
16:00 น.
1503. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 (CASNIC 2014) วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 40 คนอ่าน
4 ส.ค. 57
15:57 น.
1504. 
ตัวเลขดังวันนี้ 6-7-8 61 คนอ่าน
31 ก.ค. 57
07:30 น.
นายทองสุข
1505. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่องเคล็ดลับการสอนแบบ STEM Education ด้วยระบบการวิศวกรรมศาสตร์ 50 คนอ่าน
30 ก.ค. 57
16:20 น.
1506. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการทัศนศึกษาเรียนรู้สู่โลกกว้าง STEM Education และ การศึกษาปฐมวัยของอเมริกา 48 คนอ่าน
30 ก.ค. 57
16:17 น.
1507. 
เรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Open Class ประจำภาคต้น 2557 59 คนอ่าน
30 ก.ค. 57
13:40 น.
อาจารย์ขนิษฐา
1508. 
ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2557 55 คนอ่าน
25 ก.ค. 57
11:16 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1509. 
ม.เทคโนโลีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติและนานาชาติ 40 คนอ่าน
24 ก.ค. 57
14:18 น.
1510. 
สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มข. แจ้งงดบริการรับ-ส่งเอกสารโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรม 41 คนอ่าน
24 ก.ค. 57
14:08 น.
1511. 
การเปิดรับทุนไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่6/2557 61 คนอ่าน
24 ก.ค. 57
10:43 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1512. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย (รอบ 2) ประจำปีงบประมาณ 2557 50 คนอ่าน
18 ก.ค. 57
16:08 น.
1513. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2557 51 คนอ่าน
16 ก.ค. 57
14:22 น.
1514. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2557 ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มข. 44 คนอ่าน
16 ก.ค. 57
14:19 น.
1515. 
คู่มือบันทึกภาระงานรายวันของบุคลากรสายสนับสนุน 66 คนอ่าน
10 ก.ค. 57
18:40 น.
นางสาวจรัสศรี
1516. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2557 ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์เสริมไอโอดีนเสริมไอคิว มข. ปี 2557-2561 56 คนอ่าน
10 ก.ค. 57
09:44 น.
1517. 
สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 64 คนอ่าน
9 ก.ค. 57
15:29 น.
1518. 
เชิญส่งบทความวิจัยร่วมนำเสนอใน The 1st Workshop on Emerging Pedagogies for Computer-based Learning ที่ประเทศญี่ปุ่น 89 คนอ่าน
7 ก.ค. 57
12:30 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
1519. 
เชิญส่งบทความวิจัยร่วมนำเสนอใน The 3rd Workshop on Application of Innovative Educational Technologies in STEM Education ที่ประเทศญี่ปุ่น 71 คนอ่าน
7 ก.ค. 57
12:29 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
1520. 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา หลักสูตร "การทำแบบสอบถามออนไลน์ (e-Questionnaire)" 45 คนอ่าน
7 ก.ค. 57
10:08 น.
1521. 
ขอเชิญนักวิจัยสมัครเข้ารับการพิจารณา เพื่อรับรางวัล 2014 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards 54 คนอ่าน
7 ก.ค. 57
10:02 น.
1522. 
ขอเชิญ ร่วมส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสร์ และศึกษาศาสตร์ 43 คนอ่าน
7 ก.ค. 57
09:52 น.
1523. 
สำนักงานบริการวิชาการฯ คณะแพทย์ มข. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "การจัดการความรู้: เรียนรู้สู่นวัตกรรม ประจำปี 2557" 46 คนอ่าน
7 ก.ค. 57
09:46 น.
1524. 
ขอเชิญเสนอผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ "DPU-Wuhan International Conference on Oriental Leadership" 47 คนอ่าน
7 ก.ค. 57
09:40 น.
1525. 
ผล admission 60 คนอ่าน
4 ก.ค. 57
16:11 น.
อาจารย์มงคล
1526. 
ตรวจสอบหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย แต่ละหมวดรายจ่ายด้วยแบบฟอร์ม Check list 70 คนอ่าน
3 ก.ค. 57
08:02 น.
นางสาวจรัสศรี
1527. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและส่งผลงานนำเสนอผลงานวิจัย หัวข้อ "Rice for the world" 42 คนอ่าน
1 ก.ค. 57
15:40 น.
1528. 
สกอ. ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยทางด้านอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ 52 คนอ่าน
27 มิ.ย. 57
16:20 น.
1529. 
ขอเชิญเข้าร่มอบรมการเพิ่มทักษะการจัดการสารสนเทศด้วยโปรแกรมการจัดการรบรรณานุกรม (Zotero) และมาตรฐานเอกสารดิจิทัลเพื่อการวิจัย 48 คนอ่าน
23 มิ.ย. 57
14:03 น.
นางสาวศิรินนาถ
1530. 
สาธิตมข. ประถม (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรม English Camp for D-F 72 คนอ่าน
23 มิ.ย. 57
09:07 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1531. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญชมงาน "IP Innovation and Technology Expo - IPITEx. 2014" 58 คนอ่าน
20 มิ.ย. 57
16:19 น.
1532. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014) 44 คนอ่าน
20 มิ.ย. 57
16:13 น.
1533. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในงาน "มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014) 37 คนอ่าน
20 มิ.ย. 57
16:13 น.
1534. 
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย ม.มหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ภาษาและวัฒนธรรม 2557 เรื่อง "วัฒนธรรมสมัยนิยม" 43 คนอ่าน
20 มิ.ย. 57
16:05 น.
1535. 
คณะวิทยาการจัดการ มข. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ หัวข้อ Survival Analysis 51 คนอ่าน
18 มิ.ย. 57
11:09 น.
1536. 
คณะวิทยาการจัดการ ม.ศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมสำหรับการสอนภาษา 43 คนอ่าน
18 มิ.ย. 57
11:04 น.
1537. 
สถาบันสันติศึกษา มข. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านการศึกษาสันติศึกษาและการจัดการความขัดแย้ง ครั้งที่ 1 47 คนอ่าน
18 มิ.ย. 57
11:01 น.
1538. 
กรมสุขภาพจิต ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 13 46 คนอ่าน
18 มิ.ย. 57
10:57 น.
1539. 
สำนักงานสนับสนุนการวิจัย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมประจำปี "นักวิจัยรุ่นใหม่..พบ..เมธีวิจัยอาวุโส สกว." ครั้งที่ 14 54 คนอ่าน
18 มิ.ย. 57
10:50 น.
1540. 
สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ประจำปี พ.ศ. 2557 38 คนอ่าน
18 มิ.ย. 57
10:28 น.
1541. 
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มข.ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกร โครงการ "ยกร่างคำขอสิทธิบัตร (การประดิษฐ์) / อนุสิทธิ์ 42 คนอ่าน
18 มิ.ย. 57
10:23 น.
1542. 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2558 55 คนอ่าน
13 มิ.ย. 57
14:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1543. 
วช. ขอเชิญเสนอผานประเภทรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์ (ระดับ ป.โท และ ป.เอก) เพื่อขอรับรางวัลด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2557 52 คนอ่าน
11 มิ.ย. 57
10:33 น.
1544. 
กองบริหารงานวิจัย มข. ขอเชิญเข้าร่วมงานและส่งผลงานนำเสนองานวิจัย 61 คนอ่าน
11 มิ.ย. 57
10:33 น.
1545. 
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Asia GIS 2014 53 คนอ่าน
11 มิ.ย. 57
10:15 น.
1546. 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ศิลปากร ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อคัดเลือกตีพิมพ์ในวารสารศิลปากร 43 คนอ่าน
11 มิ.ย. 57
10:05 น.
1547. 
ประมวลภาพจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2558 และ OD ประจำปี 2557 100 คนอ่าน
9 มิ.ย. 57
10:59 น.
นายวทัญญู
1548. 
ประชาสัมพันธ์ web งานคลังและพัสดุ 52 คนอ่าน
8 มิ.ย. 57
19:01 น.
นางสาวจรัสศรี
1549. 
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนไปนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 5_2557 75 คนอ่าน
27 พ.ค. 57
16:39 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1550. 
STOP 23-25 MAY 2014 114 คนอ่าน
23 พ.ค. 57
00:05 น.
อาจารย์รัชพล
1551. 
ขอเชิญบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม การสภาข้าราชการฯ “เยี่ยม พบปะและรับฟังข้อคิดเห็นจากบุคลากร” 57 คนอ่าน
22 พ.ค. 57
09:47 น.
นายวทัญญู
1552. 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยของนักงิจัยรุ่นใหม่ สาขามนุษยศาสตร์ สังคม 66 คนอ่าน
21 พ.ค. 57
10:52 น.
1553. 
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2014 62 คนอ่าน
21 พ.ค. 57
10:44 น.
1554. 
ขอเชิญประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 "ประชากรและสังคม 2557" เรื่อง การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม 46 คนอ่าน
21 พ.ค. 57
10:41 น.
1555. 
ขอเชิญเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมแสดงนิทรรศการในงาน "สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน" 37 คนอ่าน
21 พ.ค. 57
10:39 น.
1556. 
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดงาน "มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม เทคโนโลยี" เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ (IP Innovation and Technology Expo-IPITEx 52 คนอ่าน
21 พ.ค. 57
10:38 น.
1557. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) งาน "IP Innovation and Technology Expo 2014" 40 คนอ่าน
21 พ.ค. 57
10:22 น.
1558. 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ The 3th ICADA 2014-SSIS 49 คนอ่าน
19 พ.ค. 57
16:12 น.
1559. 
ม.ราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 48 คนอ่าน
19 พ.ค. 57
16:08 น.
1560. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1 เรื่อง "การวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน" 65 คนอ่าน
6 พ.ค. 57
09:03 น.
1561. 
ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจ้งกรอบการวิจัยการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของ สกว. 80 คนอ่าน
2 พ.ค. 57
08:34 น.
1562. 
สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 58 คนอ่าน
29 เม.ย. 57
11:04 น.
1563. 
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "เทคนิคการสร้างเครื่องมือเพื่อการรวบรวมข้อมูลและสถิติที่ใชเ้ในการวิเคราะห์ข้อมูล" ตามโครงการพัฒนาวิจัยสถาบั 58 คนอ่าน
28 เม.ย. 57
15:42 น.
1564. 
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและร่วมส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสอนในการประชุมวิชาการด้านอีเลิร์นนิง ปี 2557 The fifth TUC Intemational E-learning Conference 2014 58 คนอ่าน
28 เม.ย. 57
15:11 น.
1565. 
ขอเชิญชวนนำเสนอผลงานวิจัย และประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Education: Achieving Excellence in Innovation 64 คนอ่าน
28 เม.ย. 57
15:10 น.
1566. 
ม.ธุรกิจบัณฑิต ขอเชิญเสนอผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 45 คนอ่าน
28 เม.ย. 57
15:02 น.
1567. 
ขอแสดงความยินดีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนใหม่ 137 คนอ่าน
23 เม.ย. 57
10:27 น.
นางสาวแสงทอง
1568. 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียน 53 คนอ่าน
23 เม.ย. 57
09:27 น.
1569. 
สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 49 คนอ่าน
23 เม.ย. 57
09:20 น.
1570. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2557 ครั้งที่ 3 50 คนอ่าน
23 เม.ย. 57
09:15 น.
1571. 
บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมมนาเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "ดนตรี กีฬา งานอดีเรก สามารถใช้วิเคราะห์ทักษะความสามารถในการทำงานได้หรือไม่? 50 คนอ่าน
23 เม.ย. 57
09:08 น.
1572. 
เหรียญทองคณิตศาสตร์ สสวท. 59 คนอ่าน
22 เม.ย. 57
21:33 น.
อาจารย์วุฒิชัย
1573. 
รางวัลการแข่งขันวิชาการนานาชาติ 43 คนอ่าน
22 เม.ย. 57
21:22 น.
อาจารย์วุฒิชัย
1574. 
คนเก่งของเรา-สอบ O-net 39 คนอ่าน
22 เม.ย. 57
21:20 น.
อาจารย์วุฒิชัย
1575. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมอุดมศึกษาไทย (Thai Higher Education Expo & Conference 2014 : THIC 2014) 42 คนอ่าน
22 เม.ย. 57
10:42 น.
1576. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมบุคลากรด้านการจัดการความรู้จากงานวิจัย เพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2557 38 คนอ่าน
21 เม.ย. 57
09:34 น.
1577. 
ประมวลภาพงานสงกรานต์ 10-11 เมษายน 2557 84 คนอ่าน
17 เม.ย. 57
14:53 น.
นายวทัญญู
1578. 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ระดับอนุบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2557 88 คนอ่าน
12 เม.ย. 57
20:58 น.
อาจารย์รัชพล
1579. 
ทำบุญเนื่องในวันสงกรานต์ 55 คนอ่าน
11 เม.ย. 57
18:34 น.
นางสาวจรัสศรี
1580. 
สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ทางวิชาการประจำปี 2557 63 คนอ่าน
11 เม.ย. 57
13:11 น.
1581. 
เชิญร่วมงานสัมนาวิชาการเปิดโลกออทิสติกครั้งที่ 8 51 คนอ่าน
9 เม.ย. 57
09:51 น.
อาจารย์ฤกษ์
1582. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฏร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 10 47 คนอ่าน
8 เม.ย. 57
14:50 น.
1583. 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ระดับอนุบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2557 305 คนอ่าน
4 เม.ย. 57
09:46 น.
นางจุลาวัลย์
1584. 
WSU USA 5-7 เมย 57 114 คนอ่าน
3 เม.ย. 57
22:09 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
1585. 
ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนา กรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2557 43 คนอ่าน
3 เม.ย. 57
15:10 น.
1586. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญจัดทำข้อเสนอการวิจัยเพื่อการจัดการความรู้วิจัย ประจำปี 2557 48 คนอ่าน
3 เม.ย. 57
15:03 น.
1587. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2557 45 คนอ่าน
2 เม.ย. 57
15:16 น.
1588. 
O-NET เต็ม 100 คะแนน 64 คนอ่าน
28 มี.ค. 57
17:20 น.
อาจารย์มงคล
1589. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชการ สำนักวิทยทรัพยากร ปี 2557 เรื่อง การเชื่อมโยงความรู้: ห้องสมุด สื่อใหม่ และเทคโนโลยี 39 คนอ่าน
28 มี.ค. 57
15:35 น.
1590. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอทางวิชาการประชุมแห่ชาติ ครั้งที่ 3 50 คนอ่าน
28 มี.ค. 57
15:31 น.
1591. 
ประชาสัมพันธ์ การพิจารณาการรับรองโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 44 คนอ่าน
28 มี.ค. 57
13:44 น.
1592. 
ม.บูรพา ขยายเวลาการส่งบทคัดย่อในการนำเนอผลงานประชุมวิชาการฯ "The 5th International Conference in Sport and Exercise Science" 50 คนอ่าน
27 มี.ค. 57
16:16 น.
1593. 
ขอเชิญส่งอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในสังกัด เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop : "Managing Large and Mixed Ability EFL Classe 133 คนอ่าน
21 มี.ค. 57
13:44 น.
1594. 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ระดับชาติ สาขาวิชาการศึกษาและสาขาที่เกี่ยวข้อง ปี พ.ศ. 2557 48 คนอ่าน
21 มี.ค. 57
13:39 น.
1595. 
ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2557 และ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2558 54 คนอ่าน
17 มี.ค. 57
16:13 น.
1596. 
เชิญคณาจารย์ สมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ ประจำปี 2557 315 คนอ่าน
17 มี.ค. 57
13:16 น.
นายจักรพงษ์
1597. 
มหาวิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "การสอนแบบก้าวหน้าในระดับอุดมศึกษา" 44 คนอ่าน
13 มี.ค. 57
13:52 น.
1598. 
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนไปนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 4_2557 66 คนอ่าน
12 มี.ค. 57
09:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1599. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา “เรียนรู้ เข้าใจ ให้ความช่วยเหลือ” นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ (LD, ADHD, ASD GIFTED) ในโรงเรียนปกติ 70 คนอ่าน
4 มี.ค. 57
10:28 น.
นางจุลาวัลย์
1600. 
ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ JSA-ASEAN ครั้งที่ 4 90 คนอ่าน
28 ก.พ. 57
14:01 น.
1601. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่าม Participatory Action Research: (PAR) 63 คนอ่าน
25 ก.พ. 57
15:43 น.
1602. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2557 เรื่อง "พัฒนาบริหารศาสตร์ในบริบทอาเซียน" 60 คนอ่าน
25 ก.พ. 57
15:39 น.
1603. 
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจ ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ในงานประชุมวิขาการระดับชาติ "ศึกษาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 1 80 คนอ่าน
20 ก.พ. 57
15:20 น.
1604. 
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัล "ผู้ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556" 220 คนอ่าน
20 ก.พ. 57
10:57 น.
นางสาววาศิณี
1605. 
เชิญร่วมชม เชียร์ และเป็นเกียรติในงานแข่งขันกีฬา "ออทิสติกเกมส์ ครั้งที่ 6" 61 คนอ่าน
18 ก.พ. 57
09:43 น.
อาจารย์ฤกษ์
1606. 
ทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา 60 คนอ่าน
13 ก.พ. 57
20:22 น.
นางสาวจรัสศรี
1607. 
กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 69 คนอ่าน
13 ก.พ. 57
08:57 น.
นางสาวดรุวรรณ
1608. 
จิตสาธารณะยูนิทเอฟ 61 คนอ่าน
13 ก.พ. 57
04:57 น.
อาจารย์นุชนาฎ
1609. 
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 50 คนอ่าน
10 ก.พ. 57
16:06 น.
1610. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4 56 คนอ่าน
10 ก.พ. 57
16:00 น.
1611. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง งานวิจัยทางการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 4 "กลยุทธ์ร่วมสมัยกับงานวิจัยเพื่อเด็กพิเศษ" 54 คนอ่าน
10 ก.พ. 57
15:57 น.
1612. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารกิจการสาธารณะครั้งที่ 2 เรื่อง "ชุมชนท้องถิ่น: พลังการปฏิรูปแห่งประเทศไทย" 42 คนอ่าน
10 ก.พ. 57
15:50 น.
1613. 
ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านความมั่นคงศึกษา ครั้งที่ 1 41 คนอ่าน
10 ก.พ. 57
15:33 น.
1614. 
ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติในการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยและแนวปฏิบัติในการดำเนินการวิจัย ร่วมกับภาคเอกชน 47 คนอ่าน
6 ก.พ. 57
15:26 น.
1615. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "การวิจัยเชิงคุณภาพ" และ "การสังเคราะห์งานด้วยเทคนิค Meta Analysis และ Meta Ethnography" 59 คนอ่าน
5 ก.พ. 57
13:36 น.
1616. 
ขอเชิญเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 59 คนอ่าน
5 ก.พ. 57
13:36 น.
1617. 
ประชาสัมพันธ์ทุนไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 3_57 70 คนอ่าน
29 ม.ค. 57
16:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1618. 
ม.สงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง Education and Leadership in Glocalization: What does "think globally, act locally" me 55 คนอ่าน
29 ม.ค. 57
14:46 น.
1619. 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ขอเชิญเช้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 59 คนอ่าน
27 ม.ค. 57
13:05 น.
1620. 
ศูนย์วิจัยออทิสติก เปิดรับสมัครนักเรียนระดับอนุบาล 72 คนอ่าน
27 ม.ค. 57
08:16 น.
อาจารย์ฤกษ์
1621. 
ภาพ Biking English Camp Unit D (เพิ่มเติม) 57 คนอ่าน
26 ม.ค. 57
00:00 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1622. 
กิจกรรม Biking English Camp Unit D สาธิตมข. ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 54 คนอ่าน
26 ม.ค. 57
15:24 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1623. 
ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากรส่งข้อเสนอโครงการด้านการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประวัน เพื่อรับทุนประจำปี 2557 ในโครงการการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไ 56 คนอ่าน
21 ม.ค. 57
13:27 น.
1624. 
สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม ม.ธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิในการทำงาน 54 คนอ่าน
21 ม.ค. 57
13:01 น.
1625. 
สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม ม.ธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิในการทำงาน 50 คนอ่าน
21 ม.ค. 57
12:50 น.
1626. 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏสุราษฏร์ธานี ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัย 59 คนอ่าน
21 ม.ค. 57
08:55 น.
1627. 
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก) (มอดินแดง) 66 คนอ่าน
20 ม.ค. 57
12:45 น.
1628. 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 167 คนอ่าน
16 ม.ค. 57
13:15 น.
นางสาวดรุวรรณ
1629. 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายชื่อนักวิจัยและผลงานวิจัย 115 คนอ่าน
15 ม.ค. 57
14:45 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1630. 
ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา หัวข้อ “How to Publish Research Paper in Journals” 148 คนอ่าน
11 ม.ค. 57
18:19 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1631. 
ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "แนวทางในการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปี 2557 48 คนอ่าน
10 ม.ค. 57
09:22 น.
1632. 
กองบริหารงานวิจัย มข. ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสาร พ.ศ. 2556 113 คนอ่าน
9 ม.ค. 57
14:03 น.
1633. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการนานาชาติ เรื่อง "Conducting Cross-Cultural, Cross-National Research in International Settings" 63 คนอ่าน
6 ม.ค. 57
13:08 น.
1634. 
กองบริหารงานวิจัย มข. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 หัวข้อ "Rethink: social develop 53 คนอ่าน
25 ธ.ค. 56
16:06 น.
1635. 
ม.สงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 3 เรื่อง Education and Leadership in Glocalization: What does "think globally, act l 61 คนอ่าน
25 ธ.ค. 56
16:02 น.
1636. 
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ประกาศรับสมัครข้อโครงการสนันสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2557 62 คนอ่าน
25 ธ.ค. 56
15:49 น.
1637. 
สกว. ประกาศรับสมัครทุนพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ปีงบประมาณ 2557 63 คนอ่าน
20 ธ.ค. 56
15:58 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1638. 
ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษเรื่อง University ranking, rating How to achieve the goal? 63 คนอ่าน
19 ธ.ค. 56
10:08 น.
1639. 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 66 คนอ่าน
18 ธ.ค. 56
16:02 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1640. 
ม.บูรพา ขอเชิญร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการนานาขาติด้านการวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ครั้งที่ 5 95 คนอ่าน
18 ธ.ค. 56
10:36 น.
1641. 
สำนักวิทยาบริการ มข. ขอเลื่อนการอบรมการใช้ประโยชน์ E-book Elsevier 47 คนอ่าน
18 ธ.ค. 56
10:27 น.
1642. 
สำนักวิทยบริการ มข. ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาเข้าร่วมการอบรม เรื่อง "การใช้ประโยชน์ E-Book Elsevier" 58 คนอ่าน
12 ธ.ค. 56
08:48 น.
1643. 
สภาวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาเรื่อง "มโนทัศน์ที่คาดเคลื่อนในการวิจัยการศึกษา" 65 คนอ่าน
11 ธ.ค. 56
15:26 น.
1644. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด "บูรณาการงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สู่ประชาคมอาเซียน" 49 คนอ่าน
11 ธ.ค. 56
15:17 น.
1645. 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและร่วมประชุมในการประชุมวิชาการ การบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 9 "การบริหารจัดการข้ามวัฒนธรรม" 56 คนอ่าน
11 ธ.ค. 56
11:13 น.
1646. 
สถาบันภาษาฯ ม.มหิดล ขอเชิญส่งบทคัดย่อทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ ภาษาและวัฒนธรรม 2557 เรื่อง "วัฒนธรรมสมัยนิยม" 51 คนอ่าน
11 ธ.ค. 56
11:09 น.
1647. 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิต มข. ศศ 177 คนอ่าน
10 ธ.ค. 56
11:42 น.
อาจารย์มงคล
1648. 
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มข. ขอเชิญชวนส่งผลงานแนวทางปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ประกวดในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 51 คนอ่าน
6 ธ.ค. 56
13:15 น.
1649. 
ขอเชิญส่งบทความเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2557 47 คนอ่าน
6 ธ.ค. 56
13:10 น.
1650. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10 52 คนอ่าน
4 ธ.ค. 56
14:22 น.
1651. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ ลงตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 64 คนอ่าน
4 ธ.ค. 56
14:17 น.
1652. 
นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา รับรางวัลประกวดบทความ โครงการ บัณฑิตไทยไม่โกง จาก สกอ. 70 คนอ่าน
2 ธ.ค. 56
10:32 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
1653. 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานนำเสนอในการสัมมนาทางวิชาการ 61 คนอ่าน
29 พ.ย. 56
16:00 น.
1654. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2556: geoinfotech 2013 49 คนอ่าน
29 พ.ย. 56
15:53 น.
1655. 
คณะวิทยาการจัดการ มข. ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านการท่องเที่ยว ด้านการบริการและด้านธุรกิจ ประจำปี 2557 53 คนอ่าน
25 พ.ย. 56
11:06 น.
1656. 
คณะวิทยาการจัดการ มข. ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านการท่องเที่ยว ด้านการบริการและด้านธุรกิจ ประจำปี 2557 47 คนอ่าน
25 พ.ย. 56
11:02 น.
1657. 
กองบริหารงานวิจัย ขอเชิญส่งต้นฉบับบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน 52 คนอ่าน
25 พ.ย. 56
10:57 น.
1658. 
ยูนิทเอทัศนศึกษาศูนย์หม่อนไหม 71 คนอ่าน
23 พ.ย. 56
20:31 น.
อาจารย์วุฒิชัย
1659. 
กิจกรรมค่ายดูดาวครั้งที่ 18 71 คนอ่าน
21 พ.ย. 56
09:09 น.
อาจารย์วุฒิชัย
1660. 
แชมป์คาราเต้-โด 115 คนอ่าน
21 พ.ย. 56
09:08 น.
อาจารย์วุฒิชัย
1661. 
สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ขอเชิญเป็นเครือข่ายงานวิจัยนวัตกรรมสังคม และเชิญชวนคัดเลือกส่งผลงานวิจัยวิจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม 107 คนอ่าน
20 พ.ย. 56
14:24 น.
1662. 
นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาได้รับรางวัลประกวดบทความ"บัณฑิตไทยไม่โกง" ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 53 คนอ่าน
20 พ.ย. 56
14:22 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
1663. 
ขอแสดงความยินดีกับว่าที่คุณหมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 130 คนอ่าน
19 พ.ย. 56
16:42 น.
อาจารย์มงคล
1664. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงงานสายวิชาการ 147 คนอ่าน
18 พ.ย. 56
15:46 น.
นายวทัญญู
1665. 
รางวัลการประกวดโครงงานนักเรียน ComED Open House ครั้งที่ 1 ... 53 คนอ่าน
15 พ.ย. 56
20:44 น.
อาจารย์วุฒิชัย
1666. 
การตรวจประเมินกิจกรรมโครงการโรงเรียนธนาคาร 67 คนอ่าน
15 พ.ย. 56
20:40 น.
อาจารย์วุฒิชัย
1667. 
ฑูตญี่ปุ่นเยี่ยมชมโรงเรียนสาธิต ฯ ประถม 68 คนอ่าน
15 พ.ย. 56
20:37 น.
อาจารย์วุฒิชัย
1668. 
ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการ 169 คนอ่าน
13 พ.ย. 56
09:19 น.
นางสาวแสงทอง
1669. 
นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาสร้างชื่อเสียงให้กับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 83 คนอ่าน
8 พ.ย. 56
11:05 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
1670. 
สาธิตประถมศึกษาศาสตร์จัดกิจกรรมวันออมแห่งชาติ 98 คนอ่าน
7 พ.ย. 56
17:24 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรีวรรณ
1671. 
คณะฑูตจากญี่ปุ่นเยี่ยมชม ห้องเรียน วมว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 83 คนอ่าน
7 พ.ย. 56
09:41 น.
อาจารย์นนท์
1672. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ในระดับนานาชาติโดยผู้เชี่ยวชาญชาวต่าง ประเทศ 85 คนอ่าน
7 พ.ย. 56
08:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1673. 
สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มข. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขอรับจริยธรรมออนไลน์ผ่านระบบ Submission online 60 คนอ่าน
6 พ.ย. 56
11:10 น.
1674. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้โลกมีสันติสุข 58 คนอ่าน
5 พ.ย. 56
15:21 น.
1675. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง ระบบการยื่นขอทุนวิจัยจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ 59 คนอ่าน
5 พ.ย. 56
15:16 น.
1676. 
ขอเชิญเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) 49 คนอ่าน
5 พ.ย. 56
14:59 น.
1677. 
ขยายเวลาส่งผลงานวิจัยดีเด่น เนื่องในโอกาสมข. ครบรอบ 50 ปี 61 คนอ่าน
2 พ.ย. 56
14:22 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1678. 
ขอเชิญส่งบทความต้นฉบับเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการคุณธรรมความดี 68 คนอ่าน
29 ต.ค. 56
13:44 น.
1679. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฎสุราษฏ์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9 70 คนอ่าน
24 ต.ค. 56
15:14 น.
1680. 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 64 คนอ่าน
24 ต.ค. 56
15:12 น.
1681. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการ "สกว.พบประชาคมวิจัย ร่วมก้าวไปสู่ทศวรรษที่ 3" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 70 คนอ่าน
24 ต.ค. 56
09:54 น.
1682. 
จดหมายข่าวชมรมผู้เกษียณฯ เดือนตุลาคม 2556 137 คนอ่าน
24 ต.ค. 56
09:56 น.
นางสาววาศิณี
1683. 
ประชาสัมพันธ์การใช้ไฟฟ้าประจำปีงบประมาณ 2556 61 คนอ่าน
22 ต.ค. 56
15:59 น.
นางอรวรรณ
1684. 
ขอความร่วมมือประเมินแบบสอถาม สภาพแวดล้อมการจัดการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์ 53 คนอ่าน
22 ต.ค. 56
09:28 น.
นางสาววารุณี
1685. 
หลักเกณฑ์และวิธีการปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของบุคลากร 113 คนอ่าน
17 ต.ค. 56
09:16 น.
นางสาวดรุวรรณ
1686. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยโดยใช้โปรแกรม LISREL ในการวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับคณาจารย์ ระดับบัณฑิตศึกษา 74 คนอ่าน
16 ต.ค. 56
13:53 น.
1687. 
ขอเชิญประชุมสัมมนาวิชาการการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้ง 2 104 คนอ่าน
9 ต.ค. 56
16:21 น.
1688. 
ขอเชิญเข้าร่วมประสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง "Doing Research in Applied Linguistics 2 และ ILA" 95 คนอ่าน
9 ต.ค. 56
15:59 น.
1689. 
ขอความร่วมมือประเมินโรงอาหารคณะศึกษาศาสตร์ (มุมซ้ายล่าง e-office) 98 คนอ่าน
7 ต.ค. 56
20:05 น.
นางสาวจรัสศรี
1690. 
แสดงความยินดีกับบ้านใหม่ของแม่บ้านนางนงคราญ สุขยอด 146 คนอ่าน
4 ต.ค. 56
09:43 น.
นางสาวจรัสศรี
1691. 
คณะวิทยาการจัดการ มข.ขอเชิญเช้าร่วมสัมมนา โครงการนักวิจัยพบผู้เชี่ยวชาญ ครั้งที่ 2 82 คนอ่าน
26 ก.ย. 56
08:57 น.
1692. 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญเสนอผลงานวิชาและร่วมประชุมวิชาการ ครั่้งที่ 9 "การบริหารจัดการข้ามวัฒนธรรม" 69 คนอ่าน
24 ก.ย. 56
10:58 น.
1693. 
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Applied Science, Technology and Management 2014 (ASTeM 2014) 77 คนอ่าน
24 ก.ย. 56
10:54 น.
1694. 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิชาการร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ "International Conference of Business and Ind 77 คนอ่าน
24 ก.ย. 56
10:52 น.
1695. 
ฝ่ายวิจัย มข. ประชาสัมพันธ์การให้ทุนไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศงวดที่ 1/2557 82 คนอ่าน
24 ก.ย. 56
10:47 น.
1696. 
แจ้งการขอยกเลิกการไม่จ่ายกระเเสไฟฟ้าเป็นการชั้วคราว ในวันที่ 21 กันยายน 2556 ณ บริเวณคณะศึกษาศาสตร์ 76 คนอ่าน
22 ก.ย. 56
11:55 น.
นางสาววารุณี
1697. 
เรียนผู้รับผิดชอบประกาศเรื่อง งดจ่ายกระแสไฟฟ้าวันที่ 21 กันยา 163 คนอ่าน
21 ก.ย. 56
13:56 น.
รองศาสตราจารย์ลัดดา
1698. 
ขออภัยโทรสารคณะ หมายเลจ 0-4334-3454 ขัดข้อง ขอใช้หมายเลข 0-4320-2853แทน 81 คนอ่าน
19 ก.ย. 56
16:35 น.
นางสาววารุณี
1699. 
แจ้งการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงสูง ณ บริเวณคณะศึกษาศาสตร์ 110 คนอ่าน
19 ก.ย. 56
16:33 น.
นางสาววารุณี
1700. 
เชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับ ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง เกี่ยวกับการดูแลให้ความช่วยเหลือเด็กที่พัฒนาการล่าช้า 108 คนอ่าน
19 ก.ย. 56
09:45 น.
อาจารย์ฤกษ์
1701. 
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2556 เรื่อง "Moving towards the center of excellence in ASEAN 107 คนอ่าน
18 ก.ย. 56
15:21 น.
1702. 
ม. เกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการนานาชาติ The 4th ERT Symposium 81 คนอ่าน
18 ก.ย. 56
15:19 น.
1703. 
เชิญร่วมงานทอดผ้าป่าสาธิตสามัคคี วันที่ 20 กันยายน 2556 ณ โรงอาหารสาธิตฯ(มอดินแดง) 62 คนอ่าน
17 ก.ย. 56
11:15 น.
อาจารย์นภาพรรณ
1704. 
สาธิตฯมอดนแดง (ประถม ) ทอดกฐินประจำปี ๒๕๕๖ 85 คนอ่าน
11 ก.ย. 56
13:54 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตรี
1705. 
คณะพยาบาลศาสตร์ มข. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งบทคัดย่อเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ 78 คนอ่าน
10 ก.ย. 56
15:34 น.
1706. 
Open Class สาธิตประถม ศศ. 4 ก.ย. 2556 153 คนอ่าน
9 ก.ย. 56
16:51 น.
อาจารย์ขนิษฐา
1707. 
คณะวิทยาการจัดการ มข. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้เครื่องมือวิจัย "Mixed Method" 90 คนอ่าน
9 ก.ย. 56
14:06 น.
1708. 
ขอเรียนเชิญแสดงนิทรรศการในงาน EDUCA 2013 งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 6 91 คนอ่าน
9 ก.ย. 56
13:59 น.
1709. 
ฝ่ายวิชาการ สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2557 102 คนอ่าน
4 ก.ย. 56
11:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1710. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตฯ ทุกท่านฟังบรรบายหัวข้อ“How to write a manuscript?: Aspects and at 122 คนอ่าน
4 ก.ย. 56
09:09 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1711. 
สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มข. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ "ข้อพึงระวังสำหรับอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษากับคดีทางปกครอง" 95 คนอ่าน
3 ก.ย. 56
16:25 น.
1712. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557 108 คนอ่าน
3 ก.ย. 56
16:20 น.
1713. 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย: แจ้งผลการให้ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 15 63 คนอ่าน
3 ก.ย. 56
16:10 น.
1714. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงรายละเอียดข้อกำหนดและการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557 65 คนอ่าน
3 ก.ย. 56
16:05 น.
1715. 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 95 คนอ่าน
2 ก.ย. 56
08:34 น.
นางสาวดรุวรรณ
1716. 
ประกาศหลักเกณฑ์การขอและพิจารณาทุนวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป (1016_55) 69 คนอ่าน
31 ส.ค. 56
16:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1717. 
วช. ขอเชิญนำผลงานประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการและเข้าร่วมประกวดผลงานในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2557 63 คนอ่าน
30 ส.ค. 56
14:00 น.
1718. 
คณะวิทยาการจัดการ มข. ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านการท่องเที่่ยว ด้านการบริหารอละด้านธุรกิจ ประจำปี 2557 58 คนอ่าน
30 ส.ค. 56
13:51 น.
1719. 
จดหมายข่าว รร.สาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก) ปีที่1 ฉบับที่2 73 คนอ่าน
30 ส.ค. 56
10:44 น.
อาจารย์ฤกษ์
1720. 
ข่าวชมรมผู้เกษียณ ศศ.มข. เดือนกันยายน 2556 68 คนอ่าน
29 ส.ค. 56
14:22 น.
นางสาววาศิณี
1721. 
"งานคืนสู่เหย้าชาวศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2556" 97 คนอ่าน
28 ส.ค. 56
21:25 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1722. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการชี้แจงและเตรียมความพร้อมการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจาก สกว. ประจำปีงบประมาณ 2557 99 คนอ่าน
28 ส.ค. 56
09:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1723. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมฟังการชี้แจงและเตรียมความพร้อมการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยจาก มข. ปีงบประมาณ 2558 (ทุนอุดหนุนทั่วไป) 72 คนอ่าน
28 ส.ค. 56
09:20 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1724. 
สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มข. ขอเชิญส่งงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ ICQA 2013 57 คนอ่าน
27 ส.ค. 56
14:25 น.
1725. 
The 26th Ars Longa Vita Brevis 59 คนอ่าน
27 ส.ค. 56
12:11 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1726. 
ขอเชิญประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมนานาชาติ เรื่อง "Conducting Cross-Cultural, Cross-National Research in International Settings" 66 คนอ่าน
26 ส.ค. 56
16:17 น.
1727. 
ไฟล์ภาพ PD 77 คนอ่าน
26 ส.ค. 56
13:24 น.
นายวทัญญู
1728. 
ขอเชิญส่งงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ ICQA 2013 67 คนอ่าน
26 ส.ค. 56
11:24 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1729. 
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ฯ ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจวัย ประจำปี 25 51 คนอ่าน
26 ส.ค. 56
11:10 น.
1730. 
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 6/2556 63 คนอ่าน
26 ส.ค. 56
11:06 น.
1731. 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 52 61 คนอ่าน
26 ส.ค. 56
10:58 น.
1732. 
ภาพกิจกรรม English Camp for A-C ASEAN (เพิ่มเติม) 81 คนอ่าน
26 ส.ค. 56
09:45 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1733. 
สาธิตประถม (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรม English Camp for A-C ASEAN วันที่ 24 สิงหาคม 56 81 คนอ่าน
26 ส.ค. 56
09:37 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1734. 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย สกว. 2557 64 คนอ่าน
23 ส.ค. 56
20:43 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1735. 
คณะวิทยาการจัดการ มข. ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน ครั้งที่ 7 59 คนอ่าน
19 ส.ค. 56
15:23 น.
1736. 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการสำหรับทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557 68 คนอ่าน
19 ส.ค. 56
15:21 น.
1737. 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ศิลปากร ขอเชิญส่งผลงานสร้างสรรค์เข้าประกวดเพื่อรับรางวัล "นริศรานุวัดติวงศ์" 60 คนอ่าน
19 ส.ค. 56
10:14 น.
1738. 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ KKU-IENC 2014 72 คนอ่าน
16 ส.ค. 56
11:07 น.
1739. 
ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการเพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2556 67 คนอ่าน
16 ส.ค. 56
11:04 น.
1740. 
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และเครือข่ายนวัตกรรมอุดมศึกษา ประจำปี 2556 (ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 70 คนอ่าน
9 ส.ค. 56
16:14 น.
1741. 
ขอเรียนเชิญร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ - วิจัยและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ และนานาชาติ 86 คนอ่าน
9 ส.ค. 56
16:08 น.
1742. 
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมมุ่งเป้า (ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา อ้อย และ ปาล์มน้ำมัน) ประจำปี 2556 61 คนอ่าน
9 ส.ค. 56
16:05 น.
1743. 
ขอเรียนเชิญสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การฝึกเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ" & "การวิจัยเชิงคุณภาพ" 73 คนอ่าน
9 ส.ค. 56
11:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1744. 
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมในความสามารถของนักเรียน สาธิต มข. ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 68 คนอ่าน
8 ส.ค. 56
16:01 น.
อาจารย์มงคล
1745. 
ผลการแข่งขัน Science Show ของนักเรียน สาธิต มข. ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 63 คนอ่าน
8 ส.ค. 56
15:53 น.
อาจารย์มงคล
1746. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ SiPA Young Talent 2013 61 คนอ่าน
6 ส.ค. 56
14:28 น.
1747. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประชุม/สัมมนางานมหกรรมงานวิจัยแห่งขาติ 2556 (Thailand Research Expo 2013) 99 คนอ่าน
6 ส.ค. 56
14:20 น.
1748. 
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ ม.ธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนเขียนบทความและส่งบทความเข้าร่วมประกวด 106 คนอ่าน
6 ส.ค. 56
14:19 น.
1749. 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ทุนอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558 146 คนอ่าน
2 ส.ค. 56
09:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1750. 
ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556" (Thailand Research Expo 2012) 68 คนอ่าน
31 ก.ค. 56
13:35 น.
1751. 
ขอเชิญประชุม/สัมมนา ในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556" 72 คนอ่าน
24 ก.ค. 56
14:53 น.
1752. 
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2014 (Learning Innovation on Science and Technol 66 คนอ่าน
24 ก.ค. 56
14:51 น.
1753. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2556 63 คนอ่าน
24 ก.ค. 56
14:46 น.
1754. 
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมนานาชาติ 85 คนอ่าน
24 ก.ค. 56
14:42 น.
1755. 
คณะกรรมการสมาคมญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ขยายเวลารับสมัครนำเสนอบทความประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 7 79 คนอ่าน
24 ก.ค. 56
14:41 น.
1756. 
ฝ่ายวิจัยฯ มข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเภษ (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสุนนการวิจัย ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3 54 คนอ่าน
24 ก.ค. 56
14:38 น.
1757. 
จดหมายข่าวชมรมผู้เกษียณ ศศ.มข เดือนกรกฎาคม 2556 84 คนอ่าน
24 ก.ค. 56
14:28 น.
นางสาววาศิณี
1758. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "นานาทัศนะปัญหาภาษาไทย" 133 คนอ่าน
18 ก.ค. 56
13:48 น.
1759. 
ภาพ English Camp (3) 102 คนอ่าน
18 ก.ค. 56
07:37 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1760. 
ภาพกิจกรรม English Camp (2) 102 คนอ่าน
18 ก.ค. 56
07:36 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1761. 
สาธิตประถม (ศึกษาศาสตร์) จัด English Camp ณ บ้านสวนชมดาวรีสอร์ท 97 คนอ่าน
18 ก.ค. 56
07:34 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1762. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9 69 คนอ่าน
16 ก.ค. 56
15:29 น.
1763. 
ปริญญาเอกบริหารการศึกษาจัด Workshop KKU&WSU 74 คนอ่าน
15 ก.ค. 56
14:09 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
1764. 
ฝ่ายวิจัยฯ มข. เปิดรับทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 6/2556 103 คนอ่าน
10 ก.ค. 56
14:32 น.
1765. 
ด่วนที่สุด! ขอให้คณาจารย์ที่ประสงค์ขอรับทุนเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติฯ งวดที่ 6/2556 ส่งแบบคำขอฯ ที่ฝ่ายวิจัย ชั้น 2 103 คนอ่าน
10 ก.ค. 56
13:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1766. 
Business Applications co., Ltd. นำเสนอ IBM Predictive Analytics Solutions เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลภายในและการเรียนการสอนของสถานศึกษา 65 คนอ่าน
5 ก.ค. 56
14:35 น.
1767. 
ฝ่ายวิจัยฯ มข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการบ่มเพาะนักวิจัยเพื่อให้สร้างผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ประจำปี 2556 94 คนอ่าน
5 ก.ค. 56
12:59 น.
1768. 
กองบริหารงานวิจัย เปิดรับเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ทุนแบบมุ่งเป้า) 102 คนอ่าน
5 ก.ค. 56
12:59 น.
1769. 
งานศพคุณแม่มาลี ยลปราโมทย์ 130 คนอ่าน
4 ก.ค. 56
09:14 น.
1770. 
ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอาวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2556 : geoinfotech 2013 74 คนอ่าน
3 ก.ค. 56
14:33 น.
1771. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556" (Thailand Research Expo 2013) 64 คนอ่าน
3 ก.ค. 56
14:30 น.
1772. 
สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลาการเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 60 คนอ่าน
3 ก.ค. 56
14:23 น.
1773. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง "การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัย" และ โครงการ "การประชุมทางวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติ : การวิจัยเพื่อพัฒษน 97 คนอ่าน
3 ก.ค. 56
14:13 น.
1774. 
ขอบคุณที่ไว้วางใจ 132 คนอ่าน
29 มิ.ย. 56
21:25 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา
1775. 
ประชาสัมพันธ์ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการพัฒนาสมุนไพรของประเทศไทย พ.ศ. 2556-2559 76 คนอ่าน
27 มิ.ย. 56
14:40 น.
1776. 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเรื่อง "การวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงสร้างด้วยโปรแกรม LISREL (Structural Equation Modeling with LISREL) 79 คนอ่าน
24 มิ.ย. 56
13:39 น.
1777. 
การบรรเทาความเดือดร้อนให้กับบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ที่ได้รับความทุกข์จากอัคคคีภัยในวันที่ 15 เมษายน 2556 74 คนอ่าน
22 มิ.ย. 56
19:38 น.
นางสาววารุณี
1778. 
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 59 คนอ่าน
19 มิ.ย. 56
14:32 น.
1779. 
ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในประชุมสัมมนากรณีศึกษา ระดับนานาชาติ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2556 62 คนอ่าน
19 มิ.ย. 56
14:31 น.
1780. 
ขอเชิญส่ง 64 คนอ่าน
19 มิ.ย. 56
14:27 น.
1781. 
ขอเชิญส่งผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมประกวดในโครงการ "รางวัลนักคิดค้นประดิษฐ์รุ่นใหม่" ในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2557 60 คนอ่าน
19 มิ.ย. 56
14:27 น.
1782. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการทางการศึกษาเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ เรื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนร 64 คนอ่าน
19 มิ.ย. 56
14:17 น.
1783. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจำปี 2556 63 คนอ่าน
19 มิ.ย. 56
14:15 น.
1784. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Cluster analysis and Latent class Analysis" 79 คนอ่าน
19 มิ.ย. 56
14:10 น.
1785. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาติ "ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7: บรูณาการศาสตร์และศิลป์" 62 คนอ่าน
19 มิ.ย. 56
10:49 น.
1786. 
เปลี่ยนแปลงการแจ้งยอดเงินเดือนประจำเดือนผ่านระบบคลังบริการแทนใบPaySlip 115 คนอ่าน
18 มิ.ย. 56
19:53 น.
นางสาวจรัสศรี
1787. 
ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัย และร่วมฟังปาฐกถา เรื่อง "สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า: ต้นธารการศึกษาสตรีไทย" 58 คนอ่าน
18 มิ.ย. 56
14:51 น.
1788. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 67 คนอ่าน
18 มิ.ย. 56
14:49 น.
1789. 
ใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ 69 คนอ่าน
14 มิ.ย. 56
11:07 น.
นางสาวแสงทอง
1790. 
จดหมายข่าวชมรมผู้เกษียณ ศศ.มข เดือนมิถุนายน 2556 135 คนอ่าน
12 มิ.ย. 56
14:54 น.
นางสาววาศิณี
1791. 
56 คนอ่าน
11 มิ.ย. 56
00:00 น.
อาจารย์นภาพรรณ
1792. 
ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 151 คนอ่าน
11 มิ.ย. 56
10:30 น.
นางสาวแสงทอง
1793. 
นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาเข้ารอบสุดท้ายแข่งขันแฟนพันธุ์แท้ 121 คนอ่าน
8 มิ.ย. 56
10:03 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
1794. 
สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์ 99 คนอ่าน
5 มิ.ย. 56
15:21 น.
นางสาวแสงทอง
1795. 
ศิษย์เก่าสาขาวิชาสังคมศึกษาเข้ารับพระราชทานรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 112 คนอ่าน
5 มิ.ย. 56
11:02 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
1796. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชการภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 79 คนอ่าน
3 มิ.ย. 56
15:21 น.
1797. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษาครั้งที่ 3 เรื่อง "อุตสาหกรรมกีฬา: โอกาสทองสำหรับเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษา" 103 คนอ่าน
3 มิ.ย. 56
15:21 น.
1798. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์ "การสมัครทุนโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) 76 คนอ่าน
3 มิ.ย. 56
15:11 น.
1799. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านที่มี Manuscript ฉบับภาษาอังกฤษ เข้ารับคำปรึกษาฟรี 249 คนอ่าน
31 พ.ค. 56
18:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1800. 
ขอเชิญชวนบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทืยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2556 266 คนอ่าน
29 พ.ค. 56
17:06 น.
1801. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ทุน The JSPS RONPAKU (Dissertation Ph.D.) Program ประจำปี 2557 (JRY 2014) 253 คนอ่าน
29 พ.ค. 56
16:18 น.
1802. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการวิจัยเชิงปริมาณแบบสหจิตวิทยาการสำหรับบุคคลทั่วไป ประจำปี 2557 279 คนอ่าน
28 พ.ค. 56
09:29 น.
1803. 
ขยายเวลาเปิดรับบทความทางวิชาการและภาคโปสเตอร์ในการมาสัมมนาทางวิชาการระหว่างไทย - อินเดีย ครั้งที่ 7 254 คนอ่าน
27 พ.ค. 56
15:50 น.
1804. 
ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการบัณฑิตศึกษานานาชาติ ครั้ง 10 241 คนอ่าน
27 พ.ค. 56
15:32 น.
1805. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม และนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 245 คนอ่าน
27 พ.ค. 56
15:29 น.
1806. 
ขอเชิญคณาจารย์เข้ารับการอบรมโครงการเก็บเบี้ย หัวข้อ “แนวทางการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความหรือผลงานวิจัย” 248 คนอ่าน
26 พ.ค. 56
22:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1807. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น เรื่อง 241 คนอ่าน
26 พ.ค. 56
21:13 น.
1808. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 244 คนอ่าน
23 พ.ค. 56
17:22 น.
1809. 
ฝ่ายวิจัย มข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2556 239 คนอ่าน
23 พ.ค. 56
17:18 น.
1810. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ม.ศิลปากร 245 คนอ่าน
21 พ.ค. 56
13:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1811. 
ขอความอนุเคราะห์เอกสารงานวิจัยในรูปสื่อดิจิทัล 229 คนอ่าน
21 พ.ค. 56
13:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1812. 
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 5_2556 253 คนอ่าน
21 พ.ค. 56
12:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1813. 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มข. ประจำปี 2557 263 คนอ่าน
21 พ.ค. 56
12:46 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1814. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิจัย EUDCA 2013 Teacher Professional Development Strong Performers and Successful Reformers 240 คนอ่าน
20 พ.ค. 56
16:52 น.
1815. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษาครั้งที่ 3 265 คนอ่าน
20 พ.ค. 56
12:06 น.
1816. 
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วม กิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับกลุ่มวิชา/สำนักงานคณบดี ประจำปีการศึกษา 2555 253 คนอ่าน
20 พ.ค. 56
09:48 น.
นางนวรัตน์
1817. 
ประกาศย้ายห้องอบรม 270 คนอ่าน
16 พ.ค. 56
18:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1818. 
ขอเชิญสมัครเข้าอบรม "แนวทางการนำผลงานวิจัยหรือ งานสร้างสรรค์สู่การจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์" 280 คนอ่าน
16 พ.ค. 56
10:42 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1819. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมฯ "การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วย โปรแกรม Atlas ti" 328 คนอ่าน
10 พ.ค. 56
15:07 น.
1820. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง คลังข้อมุลงานวิจัยไทย (Thai National Research Repository: TNRR) 256 คนอ่าน
9 พ.ค. 56
16:38 น.
1821. 
รายชื่อวารสารผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (ณ 30เมย56) 250 คนอ่าน
9 พ.ค. 56
15:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1822. 
ขอเชิญสมัครเข้าอบรม "โครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติให้กับนักวิจัย" (เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน) 253 คนอ่าน
8 พ.ค. 56
19:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1823. 
ประกาศรับสมัครคณาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติ 239 คนอ่าน
8 พ.ค. 56
19:11 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1824. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 239 คนอ่าน
8 พ.ค. 56
16:07 น.
1825. 
ขอเชิญสรรหาผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อนำเสนอและประกวดผลงานวิจัยดีเด่น 248 คนอ่าน
1 พ.ค. 56
12:40 น.
1826. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ 244 คนอ่าน
22 เม.ย. 56
16:12 น.
นางสาววรรณศรี
1827. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งผลงานการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน "มหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2556" 257 คนอ่าน
22 เม.ย. 56
14:50 น.
1828. 
สมาคมเพศวิถีศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมระดับชาติ "เพศวิถีศึกษา ครั้งที่ 4 เรื่อง สาธารณะ รัฐ เซ็กส์ (Public States Sexuality) 237 คนอ่าน
19 เม.ย. 56
16:38 น.
1829. 
ผลการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 สาขาชีววิทยา 262 คนอ่าน
17 เม.ย. 56
16:54 น.
อาจารย์มงคล
1830. 
สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมทางวิชาการประจำปี พ.ศ. 2556 243 คนอ่าน
17 เม.ย. 56
15:41 น.
1831. 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 242 คนอ่าน
17 เม.ย. 56
15:30 น.
1832. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปี 2556 244 คนอ่าน
17 เม.ย. 56
15:24 น.
1833. 
ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2556 238 คนอ่าน
17 เม.ย. 56
15:19 น.
1834. 
โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ 254 คนอ่าน
17 เม.ย. 56
14:58 น.
อาจารย์มงคล
1835. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 282 คนอ่าน
28 มี.ค. 56
14:04 น.
1836. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 "ประชากรและสังคม 2556" 244 คนอ่าน
27 มี.ค. 56
17:02 น.
1837. 
....ประกาศผลสอบ O-NET2556 ป.6 และ ม.3 วันที่ 15 มี.ค.56 .... 256 คนอ่าน
25 มี.ค. 56
20:08 น.
อาจารย์รัชพล
1838. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนบทความวิชาการให้มีคุณค่าและน่าอ่าน" 271 คนอ่าน
25 มี.ค. 56
16:09 น.
1839. 
ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการบ่มเพาะนักวิจัยเพื่อให้สร้างผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ประจำปี 2556 237 คนอ่าน
25 มี.ค. 56
11:54 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1840. 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2556 236 คนอ่าน
21 มี.ค. 56
11:15 น.
1841. 
สำนักงานสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม ขอเชิญส่งข้อเสนอดครงการติดตามสนับสนุน พัฒนาศักยภาพภาคี และประเมินผล 240 คนอ่าน
21 มี.ค. 56
11:13 น.
1842. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ "การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วยโปรแกรม AMOS" 254 คนอ่าน
20 มี.ค. 56
09:01 น.
1843. 
ภาพ Singapore English Summer Camp ครั้งที่ 3 เพิ่มเติม 239 คนอ่าน
18 มี.ค. 56
16:05 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1844. 
สาธิตประถม (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรม Singapore English Summer Camp ครั้งที่ 3 232 คนอ่าน
18 มี.ค. 56
16:05 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1845. 
ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 7 237 คนอ่าน
18 มี.ค. 56
11:04 น.
อาจารย์ฤกษ์
1846. 
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญส่งบทความลงวารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ECT Journal) 257 คนอ่าน
15 มี.ค. 56
11:37 น.
1847. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st Nong Khai campus International Conference 2013 "Building up of the research based Knowledge for Sustainabl 261 คนอ่าน
15 มี.ค. 56
11:35 น.
1848. 
สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการครั้งที่ 5 ประจำปี 2556 230 คนอ่าน
15 มี.ค. 56
11:26 น.
1849. 
สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ประชาสัมพันธ์การให้ทุนสนับสนุนการผลิตตำรา ประจำปี 2556 234 คนอ่าน
12 มี.ค. 56
14:07 น.
1850. 
Scientific American Magazine เชิญชวนส่งบทความลงตีพิมพ์ในรายงานฉบับพิเศษเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของการอุดมศึกษาไทย 236 คนอ่าน
8 มี.ค. 56
17:18 น.
1851. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน "มหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค" (Regional Research Expo) ครั้งที่ 1 236 คนอ่าน
8 มี.ค. 56
17:16 น.
1852. 
ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันและการอบรมในดครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์การพัฒนาเครื่องบินบังคับวิทยุแบบปีกหมุน ประจำปี 2556 239 คนอ่าน
8 มี.ค. 56
17:13 น.
1853. 
ประชาสัมพันธ์ทุนการให้ทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 4/2556 231 คนอ่าน
8 มี.ค. 56
17:13 น.
1854. 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คกป.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2556 253 คนอ่าน
8 มี.ค. 56
17:09 น.
1855. 
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษย์ศาสตร์-สังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2557 258 คนอ่าน
8 มี.ค. 56
17:07 น.
1856. 
กิจกรรมสานสัมพันธ์กลุ่มวิชา 1 ประจำปี 2556 268 คนอ่าน
6 มี.ค. 56
12:27 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1857. 
ประกาศผลอนุมัติทุนนำเสนองานต่างประเทศ มข. งวดที่ 3_2556 264 คนอ่าน
4 มี.ค. 56
13:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1858. 
ก.พ.อ. ปรับหลักเกณฑ์ ผศ. ให้มีตำแหน่งมากขึ้น พร้อมยกเลิก 3 องค์ประกอบเสริมคุณภาพ เพราะมากเกินไป 234 คนอ่าน
28 ก.พ. 56
09:21 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา
1859. 
>>เชิญชมงานนิทรรศการศิลปะเด็กที่สาธิตประถมศึกษาศาสตร์ 20-28 กพ.56<< 299 คนอ่าน
21 ก.พ. 56
08:26 น.
อาจารย์รัชพล
1860. 
สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรของสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย 279 คนอ่าน
19 ก.พ. 56
15:32 น.
1861. 
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ม. บูรพา ขอเชิญส่งบทความและเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ (ICPM) ครั้งที่ 2 235 คนอ่าน
19 ก.พ. 56
15:29 น.
1862. 
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2556 295 คนอ่าน
19 ก.พ. 56
15:22 น.
1863. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน หัวข้อ "ชุมชนท้องถิ่น ฐานรากการพัฒนาประชาคมอาเซียน" 263 คนอ่าน
19 ก.พ. 56
14:08 น.
1864. 
การสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 16 ประเภทร่วมให้ทุน คปก. ระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาลัยขอนแก่น 308 คนอ่าน
19 ก.พ. 56
14:07 น.
1865. 
ประกาศรับสมัครนักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อในระดับ ม. 4 ประจำปีการศึกษา 2556 291 คนอ่าน
15 ก.พ. 56
18:08 น.
นางสาววิมลรัตน์
1866. 
คณะการบัญชีและการจัดการ ม.มหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนานานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัยในงาน IABE 2013 244 คนอ่าน
13 ก.พ. 56
13:34 น.
1867. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งขาติ ขอเชิญเสนอรายงานการวิจัย (ระดับปริญญาโท-เอก) เพื่อขอรับรางวัลผลงานด้านวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2556 300 คนอ่าน
12 ก.พ. 56
14:11 น.
1868. 
ขอเชิญเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยโครงการมหาวิทยาลียวิจัยแห่งชาติคลัสเตอร์สุขภาพฯ (SHeP-GMS) ครั้งที่ 2 287 คนอ่าน
12 ก.พ. 56
14:08 น.
1869. 
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริหารจัดการสาธารณะของประเทศไทย 304 คนอ่าน
8 ก.พ. 56
11:52 น.
1870. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาส่งบทความวิชาการ และเข้าร่วมประชุม ICET2013 319 คนอ่าน
8 ก.พ. 56
11:47 น.
1871. 
รับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 16 ประเภทร่วมให้ทุน คปก. ระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 274 คนอ่าน
7 ก.พ. 56
17:00 น.
1872. 
ศูนย์บริการวิชาการ มข. ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ 226 คนอ่าน
7 ก.พ. 56
16:47 น.
1873. 
กองบริหารงานวิจัย ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงวารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2556 296 คนอ่าน
7 ก.พ. 56
16:44 น.
1874. 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ประจำปี 2556 261 คนอ่าน
7 ก.พ. 56
16:29 น.
1875. 
>>>ปฏิทินโรงเรียนสาธิตประถมศึกษาศาสตร์ 2กพ.-27พค.56<<< 302 คนอ่าน
5 ก.พ. 56
15:27 น.
อาจารย์รัชพล
1876. 
แจ้งอาจารย์ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ขอส่งแบบสังเกตพฤติการสอน (นิเทศภายในค่ะ) 283 คนอ่าน
1 ก.พ. 56
15:51 น.
นางสาววรรณศรี
1877. 
ขอแจ้งอาจารย์ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ทุกท่าน 233 คนอ่าน
1 ก.พ. 56
15:27 น.
นางสาววรรณศรี
1878. 
ขอแจ้งอาจารย์ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ทุกท่าน 236 คนอ่าน
1 ก.พ. 56
15:23 น.
นางสาววรรณศรี
1879. 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 11 304 คนอ่าน
1 ก.พ. 56
14:18 น.
1880. 
สถาบันภาษา ม.ธรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "Research, Renovation and Reinforcement: Enhancing Quality in Language Educati 239 คนอ่าน
30 ม.ค. 56
16:49 น.
1881. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2557 275 คนอ่าน
30 ม.ค. 56
16:45 น.
1882. 
บอแจ้งเพื่อทราบในการส่งPD ของอาจารย์ ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 293 คนอ่าน
30 ม.ค. 56
16:44 น.
นางสาววรรณศรี
1883. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 232 คนอ่าน
30 ม.ค. 56
14:24 น.
1884. 
สรุปยอดเงินเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนสร้างโรงพยาบาล จังหวัดชัยภูมิ =1,297,440 บาท 299 คนอ่าน
27 ม.ค. 56
18:06 น.
นางสาวจรัสศรี
1885. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลผลงานวิจัย และรางวัลวิทยานิพนธ์ 259 คนอ่าน
22 ม.ค. 56
15:05 น.
1886. 
จดหมายข่าวชมรมผู้เกษียณ ศศ.มข. 333 คนอ่าน
18 ม.ค. 56
16:14 น.
นางสาววาศิณี
1887. 
สำนักงานส่งเสริมกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 16 282 คนอ่าน
18 ม.ค. 56
13:37 น.
1888. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 3/2556 309 คนอ่าน
18 ม.ค. 56
13:29 น.
1889. 
ความพร้อมของ "เครืองชิพขอนแก่นมาราธอนครั้งที่ 10" 328 คนอ่าน
18 ม.ค. 56
13:19 น.
อาจารย์ศักดาเดช
1890. 
สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 300 คนอ่าน
10 ม.ค. 56
10:15 น.
1891. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ และส่งบทความวิจัยเข้าประกวดโครงการประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2556 240 คนอ่าน
10 ม.ค. 56
10:13 น.
1892. 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ขอเรียนเชิญร่วมเสวนา เรื่อง "การเขียนตำราทางวิชาการ" 234 คนอ่าน
10 ม.ค. 56
09:52 น.
1893. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยสถาบันสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในาถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 358 คนอ่าน
7 ม.ค. 56
15:21 น.
1894. 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ 4th Asia Regional Open Course Ware and Open Educational Conference 2012 (AROOC 321 คนอ่าน
7 ม.ค. 56
15:17 น.
1895. 
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 2/2556 419 คนอ่าน
7 ม.ค. 56
11:50 น.
1896. 
เชิญบุคคลากรที่สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ใน Special Issue of Research and Practice in Technology Enhanced Learning 308 คนอ่าน
3 ม.ค. 56
14:30 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
1897. 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 296 คนอ่าน
3 ม.ค. 56
11:27 น.
1898. 
ภาพกิจกรรมคริสต์มาส (เพิ่มเติม 2) 322 คนอ่าน
27 ธ.ค. 55
12:57 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1899. 
ภาพกิจกรรมคริสต์มาส (เพิ่มเติม) 226 คนอ่าน
27 ธ.ค. 55
12:56 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1900. 
กิจกรรม Christmas 2555 สาธิตประถม ( ศึกษาศาสตร์ ) 303 คนอ่าน
27 ธ.ค. 55
12:54 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1901. 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ 313 คนอ่าน
26 ธ.ค. 55
11:31 น.
1902. 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 294 คนอ่าน
26 ธ.ค. 55
11:30 น.
1903. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมชมสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2556 225 คนอ่าน
24 ธ.ค. 55
13:46 น.
1904. 
สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา 294 คนอ่าน
19 ธ.ค. 55
15:46 น.
1905. 
ทัศนศึกษาบูรณาการยูนิทเอฟ 260 คนอ่าน
18 ธ.ค. 55
13:23 น.
อาจารย์นุชนาฎ
1906. 
กองบริหารงานวิจัย ขอเชิญคณาจารย์/นักวิจัยเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาโครงการวิจัยสู่เชิงพาณิชย์" 304 คนอ่าน
17 ธ.ค. 55
09:55 น.
1907. 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งขยายเวลาการส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 295 คนอ่าน
14 ธ.ค. 55
14:34 น.
1908. 
คณะเภสัชศาสตร์ มข. ขอความร่วมมือในการส่งบทความฉบับเต็มและบทคัดย่อในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระัดับชาติ 315 คนอ่าน
12 ธ.ค. 55
14:37 น.
1909. 
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอความวิจัย 317 คนอ่าน
11 ธ.ค. 55
15:44 น.
1910. 
สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มข. ประชาสัมพันธ์ประกาศ ฉบับที่ 1966/2555 เรื่องแนวทางการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของนักวิจัยเพื่อเสนอข 288 คนอ่าน
3 ธ.ค. 55
16:40 น.
1911. 
สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์บริการสารสนเทศเลืิอกสรร (SDI) เพื่อส่งเสริมการเรียน การสอน และการวิจัย 308 คนอ่าน
3 ธ.ค. 55
15:11 น.
1912. 
นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาชั้นปีที่ 2 ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมอีสานในงานประเพณีลอยกระทง 301 คนอ่าน
29 พ.ย. 55
11:48 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
1913. 
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงแสน ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการคุรุวิชาการครั้งที่ 9 "สืบสานวัฒนธรรมไทย สายในสู่อาเซียน" 310 คนอ่าน
28 พ.ย. 55
16:23 น.
1914. 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษในการประชุมในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 296 คนอ่าน
28 พ.ย. 55
16:15 น.
1915. 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางวิชาการนานาชาติ "Science Education for Sustainable Development" 236 คนอ่าน
28 พ.ย. 55
16:10 น.
1916. 
สถาบันภาษา ม.ธรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "Research, Renovation and Reinforcement: Enhancing Quality in Language 322 คนอ่าน
28 พ.ย. 55
14:14 น.
1917. 
ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬาภายใน 295 คนอ่าน
27 พ.ย. 55
15:43 น.
อาจารย์อรนุช
1918. 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย 296 คนอ่าน
23 พ.ย. 55
14:34 น.
1919. 
***[ เริ่มต้นดีแล้ว ลงท้ายก็ต้องดีด้วย] ดีใจที่บุคลากรชาวสาธิตไปใช้สิทธิ์เสนอชื่อ เพื่อการสรรหา ผอ.รร.สาธิต กันท่วมท้น 483 คนอ่าน
20 พ.ย. 55
07:55 น.
อาจารย์รัชพล
1920. 
ประชาสัมพันธ์การจัดแข่งขันกีฬาสีภายใน 296 คนอ่าน
19 พ.ย. 55
15:59 น.
อาจารย์จันทร์จิรา
1921. 
อาลัยและระลึกถึงคุณพ่อจีนแบรี่ 376 คนอ่าน
16 พ.ย. 55
15:22 น.
นางสาววารุณี
1922. 
สำนักงานประสานงานที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ขอเชิญบุคลากรเข้าค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 288 คนอ่าน
15 พ.ย. 55
10:20 น.
1923. 
บัณฑิตวิทยาลัย มข. ประกาศรับสมัครทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556 353 คนอ่าน
13 พ.ย. 55
17:05 น.
1924. 
งานวิจัยฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ มข. ขอเชิญเข้าร่วมแสวนาวิชาการเรื่อง "Ethics, Plagiarism and Predatoty Journals" 233 คนอ่าน
13 พ.ย. 55
17:02 น.
1925. 
ฝ่ายวิจัยฯ มข. ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการในต่างประเทศ งวดที่ 2/2556 306 คนอ่าน
13 พ.ย. 55
16:55 น.
1926. 
เปิดรับทุนอุดหนุนคณาจารย์เสนอผลงานประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 2/2556 282 คนอ่าน
12 พ.ย. 55
15:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1927. 
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างองค์พระสิวลีพระอรหันต์แห่งโชคลาภ ฉลองพุทธชยันตี 2600 ปีมะโรง ทรงพญานาค ความสูง 2.90เมตร ทอดถวาย ณ 254 คนอ่าน
9 พ.ย. 55
00:01 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
1928. 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอบความในการประชุมวิชาการประจำปี 2556 296 คนอ่าน
1 พ.ย. 55
13:31 น.
1929. 
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก จากสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 234 คนอ่าน
30 ต.ค. 55
15:54 น.
1930. 
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Conference on Remote Sensing ครั้งที่ 33 ประจำปี 2555 310 คนอ่าน
30 ต.ค. 55
15:46 น.
1931. 
คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับโทรทัศน์ครู 281 คนอ่าน
30 ต.ค. 55
15:40 น.
1932. 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้กระดานอัจฉริยะแก่บุคลากร 228 คนอ่าน
29 ต.ค. 55
12:08 น.
อาจารย์อรนุช
1933. 
สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งบบทความวิจัยเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2556 234 คนอ่าน
29 ต.ค. 55
12:10 น.
1934. 
การแจ้งการโอนเงิน 492 คนอ่าน
29 ต.ค. 55
10:02 น.
นางพอใจ
1935. 
ม.ราชภัฏสุราษฏร์ธานี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ราชภัฎธานีวิจัย ครั้งที่ 8 233 คนอ่าน
24 ต.ค. 55
12:48 น.
1936. 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศประจำปี 2556 238 คนอ่าน
24 ต.ค. 55
12:44 น.
1937. 
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสาขาวิชาคณะที่หนึ่ง สอง และสาม 319 คนอ่าน
19 ต.ค. 55
19:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1938. 
ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 271 คนอ่าน
19 ต.ค. 55
08:40 น.
นางสาวแสงทอง
1939. 
ฝ่ายวิจัยฯ มข. เชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดและการส่งข้อเสนอโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม : พวอ. ระดับปริญญาโท ประจำปี 2556 300 คนอ่าน
17 ต.ค. 55
11:16 น.
1940. 
ฝ่ายวิจัยฯ มข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2555 ครั้งที่ 4 270 คนอ่าน
17 ต.ค. 55
11:08 น.
1941. 
สรุปเงินบริจาคอาหารพระภิกษุสงฆ์และกองทุนจัดทำหนังสือพุทธวจนและร่วมทอดผ้าป่าค่ายธรรมมะสำหรับครู 311 คนอ่าน
16 ต.ค. 55
19:09 น.
นางสาวจรัสศรี
1942. 
คณะวิทยาการจัดการ มข. ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน ครั้งที่ 6 231 คนอ่าน
15 ต.ค. 55
12:19 น.
1943. 
สบาบันภาษา ม.วิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "Research, Renovation and Reinforcement: Enhancing Quality in Langu 299 คนอ่าน
15 ต.ค. 55
12:13 น.
1944. 
ม. ศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การเข้าสู่้ประชาคมอาเซียน ความท้าท้ายของนักการศึกษาไทย" 284 คนอ่าน
12 ต.ค. 55
17:26 น.
1945. 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. ขอเรียนร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ 236 คนอ่าน
10 ต.ค. 55
15:24 น.
1946. 
คณะสังคมศาสตร์ ม. นเรศวร ขอเชิญส่งบทความวิชาการ ในการประชุมการระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในหัวข้อ CONVERSATION WITH ASEAN DIFFERENCE : Securit 297 คนอ่าน
10 ต.ค. 55
15:22 น.
1947. 
ภาพนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม English Camp สาธิต ฝ่ายประถม ศษ (เพิ่มเติม2) 292 คนอ่าน
7 ต.ค. 55
10:21 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1948. 
ภาพนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม English Camp สาธิต ฝ่ายประถม ศษ (เพิ่มเติม1) 318 คนอ่าน
7 ต.ค. 55
10:19 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1949. 
สาธิต ฝ่ายประถม ศษ จัดEnglish Camp for Unit A-C ร่วมกับนศ. TESOL คณะศึกษาศาสตร์ 278 คนอ่าน
7 ต.ค. 55
10:14 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1950. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัย มข. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจ) 303 คนอ่าน
5 ต.ค. 55
14:31 น.
1951. 
ขอเชิญร่วมทำบุุญสร้างพระสิวลีสูง 2.90 เมตร 226 คนอ่าน
4 ต.ค. 55
17:02 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
1952. 
คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แบบ Online (NRPM Online) สำหรับนักวิจัย 304 คนอ่าน
2 ต.ค. 55
13:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1953. 
สำนักบริหารการวิจัย มข. ขอเชิญร่วมรับฟังการชี้แจงทุนสนับสนุนและการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนากรวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 324 คนอ่าน
1 ต.ค. 55
10:39 น.
1954. 
ฝ่ายวิจัยฯ มข. ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 1/2556 301 คนอ่าน
1 ต.ค. 55
10:15 น.
1955. 
สำนักบริหารการวิจัย มข. เชิญชวนนักวิจัยเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 235 คนอ่าน
24 ก.ย. 55
17:29 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1956. 
ศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย 308 คนอ่าน
20 ก.ย. 55
13:38 น.
1957. 
ด่วนที่สุด! ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 330 คนอ่าน
14 ก.ย. 55
10:33 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1958. 
ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 251 คนอ่าน
14 ก.ย. 55
10:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1959. 
กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ 248 คนอ่าน
12 ก.ย. 55
14:03 น.
อาจารย์วุฒิชัย
1960. 
ม. แม่ฟ้าหลวง ขอเชิญร่วมงานและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประจำปี 2555 286 คนอ่าน
11 ก.ย. 55
10:24 น.
1961. 
ฝ่ายวิจัยฯ มข. ส่งสำเนาหนังสือราชการ ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการศึกษาวิจัยลักษณะผู้นำอันพึงประสงค์ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดของประเทศไทย 311 คนอ่าน
11 ก.ย. 55
10:24 น.
1962. 
ขอเรียนเชิญร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ 403 คนอ่าน
7 ก.ย. 55
12:04 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1963. 
ขอเชิญร่วมงาน ๒๕ ปี ศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 344 คนอ่าน
5 ก.ย. 55
23:20 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1964. 
ม. เกษตรศาสตร์ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ ๕๑ 259 คนอ่าน
5 ก.ย. 55
14:57 น.
1965. 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ประจำปี 2556 หัวข้อ "เอเชียรุ่งโรจน์: วิกฤตหรือโอกาสสำหรับไทย?" 230 คนอ่าน
5 ก.ย. 55
14:52 น.
1966. 
แนะแนวสัญจรคณะศึกษาศาสตร์คว้ารางวัลดีเยี่ยม 284 คนอ่าน
4 ก.ย. 55
20:01 น.
นางนงนภัส
1967. 
ภาพนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม English Camp สาธิตประถม (ศึกษาศาสตร์) เพิ่มเติม 2 265 คนอ่าน
4 ก.ย. 55
10:35 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1968. 
ภาพนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม English Camp สาธิตประถม (ศึกษาศาสตร์) เพิ่มเติม 256 คนอ่าน
4 ก.ย. 55
10:30 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1969. 
สาธิตฝ่ายประถม ศึกษาศาสตร์ จัด English Camp For D-F (IEC) 489 คนอ่าน
4 ก.ย. 55
10:16 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1970. 
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม. มหิดล ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 333 คนอ่าน
31 ส.ค. 55
14:20 น.
1971. 
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลในระบบ_NRPM_ของโครงการกลุ่มเรื่องเร่งด่วน 301 คนอ่าน
28 ส.ค. 55
15:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1972. 
ด่วนที่สุด ! ประกาศขยายเวลา การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2556 จาก วช. (20 เรื่องเร่งด่วน) 290 คนอ่าน
28 ส.ค. 55
08:55 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1973. 
สรุปปัจจัยถวาายอาหารพระภิกษุสงฆ์และเป็นเจ้าภาพกองทุนจัดซื้อที่ดินฯพุทธวจน 254 คนอ่าน
27 ส.ค. 55
20:20 น.
นางสาวจรัสศรี
1974. 
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมในการประชุมวิชาการการบริหารจัดการ ครั้งที่ 8 314 คนอ่าน
27 ส.ค. 55
10:53 น.
1975. 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2556 290 คนอ่าน
27 ส.ค. 55
10:38 น.
1976. 
คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Teacher as a Learner 239 คนอ่าน
27 ส.ค. 55
10:38 น.
1977. 
ขอเชิญคณาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยส่งแบบขอรับเงินรางวัลการตีพิมพ์ฯ 353 คนอ่าน
22 ส.ค. 55
11:08 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1978. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ 25 ปี ศิลปศึกษา เรื่อง “ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน สู่ภูมิปัญญาระดับอาเซียน: บทบาทครูกับการจัดการเรียนการสอน” 351 คนอ่าน
21 ส.ค. 55
23:26 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1979. 
รายชื่อผู้เกษียณอายุราขการ ประจำปี 2555 341 คนอ่าน
20 ส.ค. 55
11:58 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1980. 
"งานคืนสู่เหย้าชาวศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2555" 337 คนอ่าน
20 ส.ค. 55
11:12 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1981. 
ลูกเสือโรงเรียนสาธิต ฯ ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ 4 ภาค 476 คนอ่าน
16 ส.ค. 55
15:54 น.
อาจารย์เสถียร
1982. 
สำนักบริหารการวิจัย ปรับเปลี่ยวระยะเวลาในขั้นตอน/วิธีปฏิบัติตามแนวปฎิบัติตามประกาศ มข. (ฉบับที่ 1028/2555) ลงวันที่ 9 ก.ค. 2555 237 คนอ่าน
14 ส.ค. 55
13:14 น.
1983. 
คณะพยาบาลศาสตร์ มข. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง "ความท้าทายของวิชาชีพพยาบาลในเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2558" 317 คนอ่าน
10 ส.ค. 55
17:00 น.
1984. 
คณะครูโรงเรียนสาธิตมอดินแดง ฝ่ายประถม ศึกษาดูงานที่ จ.เชียงใหม่ 337 คนอ่าน
8 ส.ค. 55
10:18 น.
อาจารย์วีรวิชญ์
1985. 
"ศิลปศึกษา เบญจเพส" 322 คนอ่าน
8 ส.ค. 55
00:56 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1986. 
ด่วนที่สุด! ขอความอนุเคราะห์คณาจารย์ที่เสนอขอรับทุนสนับสนุนประเภทอุดหนุนทั่วไป มข. ประจำปีงบประมาณ 2557 ปรับข้อมูลเข้าแบบฟอร์มใหม่ 304 คนอ่าน
7 ส.ค. 55
13:55 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1987. 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ขอเชิญร่วมประชุมนานาชาติเรื่อง "OUTCOMES-BASED EDUCATION" 273 คนอ่าน
6 ส.ค. 55
12:15 น.
1988. 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้านำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ 242 คนอ่าน
6 ส.ค. 55
12:14 น.
1989. 
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 334 คนอ่าน
31 ก.ค. 55
18:45 น.
นางสาวแสงทอง
1990. 
สถาบันวิจัยและัพัฒนา ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฎสุราษฎ์ธานีวิจัย ครั้งที่ 8 324 คนอ่าน
31 ก.ค. 55
14:05 น.
1991. 
สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย 255 คนอ่าน
31 ก.ค. 55
13:58 น.
1992. 
สมาคม 240 คนอ่าน
31 ก.ค. 55
13:56 น.
1993. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยที่ วช. และ ๕ส. ให้ทุนอุดหนุน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 251 คนอ่าน
31 ก.ค. 55
10:42 น.
1994. 
ทุน The JSPS RONPAKU(Dissertation Ph.D) Program ประจำปี 2556 316 คนอ่าน
30 ก.ค. 55
14:33 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1995. 
สำนักบริหารการวิจัย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 246 คนอ่าน
24 ก.ค. 55
13:13 น.
1996. 
เสวนาทางวิชาการ เรื่อง การช่วยเหลือนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 323 คนอ่าน
19 ก.ค. 55
17:54 น.
อาจารย์ธีรติ
1997. 
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ผ่านเกณฑ์การอนุมัติให้ทุนอุดหนุนคณาจารย์เพื่อเข้าร่วมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 4_2555 293 คนอ่าน
19 ก.ค. 55
12:32 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1998. 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการบ่มเพาะนักวิจัยเพื่อสร้างผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ประจำปี 2555 (ครั้งที่ 3) 310 คนอ่าน
19 ก.ค. 55
12:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1999. 
คณะมนุษย์ศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับชาติ เรื่อง การประชุมเครือข่ายชุมชนแอลดีไทย ครั้งที่ 2 297 คนอ่าน
18 ก.ค. 55
09:59 น.
2000. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัย (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) 243 คนอ่าน
18 ก.ค. 55
09:53 น.
2001. 
ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) ประชุมสามัญประจำปี2555 264 คนอ่าน
16 ก.ค. 55
15:53 น.
อาจารย์นัยนา
2002. 
ฝ่ายวิจัยและเทคโนโลยี มข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเภษ (คปก.) สำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2555 304 คนอ่าน
13 ก.ค. 55
13:47 น.
2003. 
แบบเสนอโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนทั่วไป มข. ปี 2557 302 คนอ่าน
13 ก.ค. 55
11:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2004. 
คณะวิทยาศาสตร์ มข. ประชาสัมพันธ์การส่งบทความต้นฉบับเพื่อรับการแก้ไขผ่านบริษัท American Journal Experts 295 คนอ่าน
12 ก.ค. 55
15:25 น.
2005. 
สาธิตฯมอดินแดงฝ่ายประถม จัดโครงการอบรมการเขียนวิจัย 5 บท 415 คนอ่าน
12 ก.ค. 55
10:55 น.
อาจารย์นัยนา
2006. 
ขยายเวลารับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนอุดหนุนทั่วไปของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2557 308 คนอ่าน
11 ก.ค. 55
12:36 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2007. 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดมารยาทไทย 412 คนอ่าน
10 ก.ค. 55
15:04 น.
อาจารย์อรนุช
2008. 
สำนักบริหารการวิจัย ขยายเวลาการรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนอุดหนุนทั่วไปของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 245 คนอ่าน
10 ก.ค. 55
15:00 น.
2009. 
นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯฝ่ายประถมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)เข้าร่วมประกวดมารยาทไทย 360 คนอ่าน
10 ก.ค. 55
14:41 น.
อาจารย์อรนุช
2010. 
สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมในงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555" (Thailand Research Expo 2012) 258 คนอ่าน
10 ก.ค. 55
14:52 น.
2011. 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญร่วมงานและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ แม่ฟ้าหลวงวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2555: "Future Challenge 308 คนอ่าน
10 ก.ค. 55
14:48 น.
2012. 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอเชิญเข้ารับฟังการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. 238 คนอ่าน
10 ก.ค. 55
14:47 น.
2013. 
ขอเชิญ..ร่วมชมร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาออทิสติกค่ะ 311 คนอ่าน
3 ก.ค. 55
13:44 น.
อาจารย์อาพร
2014. 
ขอเชิญคณาจารย์ที่มีความประสงค์จะจัดทำบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติเข้าปรึกษาและแก้ไข (Edit) บทความวิจัยให้ถูกต้อง 332 คนอ่าน
3 ก.ค. 55
12:08 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2015. 
คณะวิทยาการจัดการ มข. ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการท่องเที่ยว ด้านการบริการและด้านธุรกิจ ประจำปี 2555 317 คนอ่าน
29 มิ.ย. 55
12:01 น.
2016. 
...ขอเชิญฟังบรรยาย เกี่ยวกับหลักสูตร โดย Prof. Tracey ครับ... 321 คนอ่าน
29 มิ.ย. 55
11:29 น.
อาจารย์สุชาติ
2017. 
สุนทรภู่ ประถม (มอดินแดง) 548 คนอ่าน
28 มิ.ย. 55
09:16 น.
อาจารย์ฉลอง
2018. 
สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ 277 คนอ่าน
26 มิ.ย. 55
13:04 น.
2019. 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ 306 คนอ่าน
26 มิ.ย. 55
13:04 น.
2020. 
ชาวสาธิตฯมอดินแดง เป็นปลื้ม....อดีตอธิการบดีมข.เยี่ยมชมโรงเรียน 386 คนอ่าน
22 มิ.ย. 55
15:49 น.
อาจารย์นัยนา
2021. 
สำนักบริหารการวิจัย ขอเชิญชวนนักวิจัย เข้าร่วมประชุมเสริมทักษะการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 330 คนอ่าน
20 มิ.ย. 55
09:29 น.
2022. 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายเกี่ยวกับการจัดทำโครงร่างการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนจาก วช. 338 คนอ่าน
19 มิ.ย. 55
14:09 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2023. 
ขอเชิญบุคลากรร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพงานศพมารดาของ รศ.เกื้อจิตต์ ฉิมทิม อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 415 คนอ่าน
18 มิ.ย. 55
10:34 น.
นางสาววราภรณ์
2024. 
ด่วนที่สุด! ขอเรียนเชิญคณาจารย์คณะและโรงเรียนสาธิตสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มข. ด่วนภายในวันที่ 22 มิ.ย. 55 339 คนอ่าน
14 มิ.ย. 55
11:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2025. 
รางวัลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ 345 คนอ่าน
14 มิ.ย. 55
09:58 น.
อาจารย์วุฒิชัย
2026. 
Call for Papers--ขยายเวลารับผลงาน การประชุมวิจัยนานาชาติ “ICER 2012” ถึง 15 ก.ค. 2555 264 คนอ่าน
13 มิ.ย. 55
17:20 น.
นายจักรพงษ์
2027. 
สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมและรับทุนสนับสนุนการทำวิจัยในชั้นเรียน 284 คนอ่าน
11 มิ.ย. 55
15:24 น.
2028. 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 241 คนอ่าน
11 มิ.ย. 55
12:50 น.
2029. 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมสัมมนา เรื่องการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนและส่งเสริมการทำิวิทยานิพนธ์ ประจำภาคต้ 300 คนอ่าน
11 มิ.ย. 55
12:39 น.
2030. 
สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคคลเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 244 คนอ่าน
6 มิ.ย. 55
17:13 น.
2031. 
สำนักบริหารการวิจัย การรับข้อเสนอโครงการวิจัยและการกลั่นกรอง/ประเมินข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภททุนอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 309 คนอ่าน
6 มิ.ย. 55
17:11 น.
2032. 
บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศรับทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2555 (เพิ่มเติม) 310 คนอ่าน
6 มิ.ย. 55
17:08 น.
2033. 
สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ ระหว่างไทย-อินเดีย (INRCT-ICSS 281 คนอ่าน
6 มิ.ย. 55
17:06 น.
2034. 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2555 248 คนอ่าน
6 มิ.ย. 55
17:05 น.
2035. 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 "ประชากรและสังคม" 239 คนอ่าน
6 มิ.ย. 55
17:03 น.
2036. 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ส่งประกาศ ประชาสัมพันธ์ การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ปี พ.ศ. 2555 290 คนอ่าน
6 มิ.ย. 55
17:01 น.
2037. 
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดต้นฉบับรางวัล นานมีบุ๊คส์อะสอร์ด ครั้งที่ 6 ปี 2555 345 คนอ่าน
6 มิ.ย. 55
16:59 น.
2038. 
ทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่(A1) 316 คนอ่าน
5 มิ.ย. 55
00:00 น.
อาจารย์วรรณงาม
2039. 
สาธิตมอดินแดงประถมรับน้องใหม่ปีการศึกษา55 386 คนอ่าน
4 มิ.ย. 55
21:50 น.
อาจารย์นัยนา
2040. 
ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และผุ้ปกครองทุกท่าน ร่วมทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่(A1) 297 คนอ่าน
1 มิ.ย. 55
10:31 น.
อาจารย์วีรวิชญ์
2041. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปฏิบัติการเพื่อเตรียมจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย 2557 310 คนอ่าน
31 พ.ค. 55
18:44 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2042. 
ขอเรียนเชิญร่วมแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น มข. ครั้งที่ 14 ประจำปี 2555 333 คนอ่าน
25 พ.ค. 55
19:19 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2043. 
ศึกษาดูงาน ณ นครเซี่ยงไฮ้ ตอนที่ 2 314 คนอ่าน
25 พ.ค. 55
12:16 น.
อาจารย์ปิลันธนา
2044. 
ศึกษาดูงาน ณ นครเซี่ยงไฮ้ ตอนที่ 1 320 คนอ่าน
25 พ.ค. 55
12:12 น.
อาจารย์ปิลันธนา
2045. 
สาธิตมอดินแดงปฐมนิเทศนักเรียนป.1ปีการศึกษา2555 396 คนอ่าน
24 พ.ค. 55
11:43 น.
อาจารย์นัยนา
2046. 
คณะศึกษาศาสตร์จัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนโครงการ Publication Clinic 324 คนอ่าน
23 พ.ค. 55
14:07 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2047. 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 309 คนอ่าน
22 พ.ค. 55
15:04 น.
อาจารย์วรรณงาม
2048. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานวิจัยและชมนิทรรศการฯ 318 คนอ่าน
14 พ.ค. 55
12:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2049. 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2555 327 คนอ่าน
4 พ.ค. 55
09:16 น.
2050. 
ขอเชิญร่วมสัมมนา"ปัญหาท้าทายไทย-ลาวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC 2015 และ"โอกาสและประสบการณ์การลงทุนของ SMEs ไทยใน สปป.ลาว” 308 คนอ่าน
3 พ.ค. 55