ข่าวที่เสนอทั้งหมด
ลำดับ
เรื่อง
ว/ด/ป
เวลา
ผู้ส่ง
1. 
ด่วนที่สุด! ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรรมพัฒนาความสามารถในการทำวิจัยฯ ในหัวข้อ “Data Collection and Data Analysis for Qua 20 คนอ่าน
21 พ.ย. 57
15:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2. 
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนไปนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 2_2558 16 คนอ่าน
18 พ.ย. 57
14:44 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
3. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน "การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558" 11 คนอ่าน
17 พ.ย. 57
09:39 น.
นางสาวเบญจวรรณ
4. 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 16 คนอ่าน
13 พ.ย. 57
15:28 น.
นายโสภัณ
5. 
ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา ประเภทอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ 2558 13 คนอ่าน
12 พ.ย. 57
15:28 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
6. 
ประกาศผลอนุมัติทุนนำเสนอผลงานวิจัยต่างประเทศ มข. งวด 1_58 24 คนอ่าน
12 พ.ย. 57
15:26 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
7. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั่งที่ 1 10 คนอ่าน
10 พ.ย. 57
16:07 น.
นางสาวเบญจวรรณ
8. 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ "Introduction of JSPS activity in Asia and sharing information about research opportunity in Japan" 10 คนอ่าน
5 พ.ย. 57
14:34 น.
นางสาวเบญจวรรณ
9. 
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเทคนิคการเขียนบทความวิจัยสถาบัน ช่วงที่ 1 15 คนอ่าน
5 พ.ย. 57
09:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
10. 
ค่ายคณิตศาสตร์ A – B MATH KIDS ครั้งที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 31 คนอ่าน
30 ต.ค. 57
09:45 น.
อาจารย์สุนิสา
11. 
แจ้งข่าวการให้บริการ Host http://ednet.kku.ac.th 21 คนอ่าน
29 ต.ค. 57
10:38 น.
นายปพนพัทร์
12. 
สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "ผู้บริหารชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรม" 24 คนอ่าน
28 ต.ค. 57
14:09 น.
นางสาวเบญจวรรณ
13. 
สมาคมรัฐศาสตร์วิจัยแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัย ในการประชุมวิชาการการบริหารและการจัดการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 9 คนอ่าน
28 ต.ค. 57
13:59 น.
นางสาวเบญจวรรณ
14. 
ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอเชิญเสนอหนังสือทางวิชาการเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2557 8 คนอ่าน
27 ต.ค. 57
15:31 น.
นางสาวเบญจวรรณ
15. 
"ประชาสัมพันธ์" การส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา 15 คนอ่าน
24 ต.ค. 57
14:00 น.
นางสาวเบญจวรรณ
16. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ การบริหารจัดการ ครั้งที่ 10 เรื่อง "การบริหารจัดการเพื่อการปฏิรูป" 10 คนอ่าน
24 ต.ค. 57
13:49 น.
นางสาวเบญจวรรณ
17. 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มข. ขอเชิญชมการสาธิตระบบการจัดประชุมวิชาการ 7 คนอ่าน
24 ต.ค. 57
13:48 น.
นางสาวเบญจวรรณ
18. 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มข. ขอเชิญชมการสาธิตระบบการจัดประชุมวิชาการ 5 คนอ่าน
24 ต.ค. 57
13:46 น.
นางสาวเบญจวรรณ
19. 
รางวัล คุรุสดุดี 2557 13 คนอ่าน
23 ต.ค. 57
19:24 น.
อาจารย์วุฒิชัย
20. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา หลักสูตร "การจัดทำแบบสอบถามออนไลน์ (e-Questionnaire) (ภาคปฏิบัติ)" 11 คนอ่าน
20 ต.ค. 57
15:03 น.
นางสาวเบญจวรรณ
21. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เวทีวิจัยมนุษย์ศาสตร์ไทย ครั้่งที่ 9 "ปัญญาชน ศีลธรรมและสภาวะสมัยใหม่: เสียงของมนุษยศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้?" 18 คนอ่าน
16 ต.ค. 57
09:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
22. 
กองบริหารงานวิจัย ขอเชิญส่งบทความวิจัยสถาบันเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มข. 15 คนอ่าน
16 ต.ค. 57
08:59 น.
นางสาวเบญจวรรณ
23. 
กองสื่อสารองค์กร มข. ขอเชิญร่วมเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านรายการโทรทัศน์และสื่อมวลชน "KKU Research งานวิจัยสู่สังคม" 14 คนอ่าน
14 ต.ค. 57
10:02 น.
นางสาวเบญจวรรณ
24. 
องค์การบริการส่วนจังหวัดอุดรธานี ขอเชิญเสนอผลงานนวัตกรรมเพื่อเข้าร่วมโครงการจัดทำนวัตกรรม 14 คนอ่าน
14 ต.ค. 57
09:54 น.
นางสาวเบญจวรรณ
25. 
ชี้แจงแนวท​างในการส่ง​ต้นฉบับข้อ​เสนอโครงกา​ร-งานวิจัย​ที่มุ่งเป้​าฯ 24 คนอ่าน
13 ต.ค. 57
17:03 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
26. 
ประมวลภาพ งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 2557 วันที่ 9 ตุลาคม 2557 21 คนอ่าน
13 ต.ค. 57
10:58 น.
นายวทัญญู
27. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิจัยในงาน "มสธ. วิจัย ประจำปี 2558" 12 คนอ่าน
8 ต.ค. 57
14:22 น.
นางสาวเบญจวรรณ
28. 
"กิจกรรมค่ายคณิต MATHLIVE KIDS ครั้งที่ 12" โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา ศึกษาศาสตร์ 22 คนอ่าน
7 ต.ค. 57
23:02 น.
อาจารย์สุนิสา
29. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2557 ครั้งที่ 3 13 คนอ่าน
7 ต.ค. 57
14:10 น.
นางสาวเบญจวรรณ
30. 
ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการขอใช้เงินกองทุนวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานฯ ประจำปี 2557 13 คนอ่าน
7 ต.ค. 57
14:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
31. 
ม.เกษตรศาสตร์ จ.สกลนคร ขอเชิญส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน "วิชาการก้าวหน้า ภูมิปัญญาแห่งลุ่มน้ำโขง" ครั้งที่ 2 12 คนอ่าน
6 ต.ค. 57
10:27 น.
นางสาวเบญจวรรณ
32. 
ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกุลนคร ขอเชิญส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร์ นนทรีอีสาน "วิชาการก้าวหน้า ภูมิปัญญาลุ่ 8 คนอ่าน
6 ต.ค. 57
10:22 น.
นางสาวเบญจวรรณ
33. 
เรียนเชิญร่วมงานมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 24 คนอ่าน
3 ต.ค. 57
07:56 น.
นางสาววารุณี
34. 
การเปิดรับทุนไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่1/2558 18 คนอ่าน
29 ก.ย. 57
16:08 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
35. 
คณะวิทยาการจัดการ มข. ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษและให้คำปรึกษาด้านการวิจัย 11 คนอ่าน
26 ก.ย. 57
15:34 น.
นางสาวเบญจวรรณ
36. 
ค่าจอดรถ 15 คนอ่าน
25 ก.ย. 57
15:33 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา
37. 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ internet ของ มข. 15 คนอ่าน
25 ก.ย. 57
10:30 น.
นายปพนพัทร์
38. 
Call for submission of paper to a special issue of international journal existed in ISI and SCOPUS 22 คนอ่าน
25 ก.ย. 57
10:01 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
39. 
ขอแสดงความยินดีกับว่าที่คุณหมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 23 คนอ่าน
24 ก.ย. 57
16:45 น.
อาจารย์มงคล
40. 
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2558 (วช) 1 ก.ย. – 10 ต.ค. 57 เท่านั้น 15 คนอ่าน
22 ก.ย. 57
16:15 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
41. 
เชิญร่วมฟังบรรยาย เรื่อง สะเต็มศึกษา : นวัตกรรมการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 โดย ดร.เขมวดี พงศานนท์ 12 คนอ่าน
22 ก.ย. 57
14:24 น.
อาจารย์เบญจมาภรณ์
42. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร่างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ "ศิลปกากรวิจัยและสร้รงสรรค์ ครั้งที่ 8 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์" 12 คนอ่าน
22 ก.ย. 57
10:21 น.
นางสาวเบญจวรรณ
43. 
ขอเรียนเชิญอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษา 15 คนอ่าน
19 ก.ย. 57
10:44 น.
นางสาววารุณี
44. 
รายชื่อนักกีฬาสาธิต 57 และSize ชุดแข่งขัน 33 คนอ่าน
18 ก.ย. 57
00:29 น.
อาจารย์พลัฎฐ์
45. 
สมศ. ขอเชิญส่งแบบขอเสนอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 19 คนอ่าน
15 ก.ย. 57
15:39 น.
นางสาวเบญจวรรณ
46. 
สมศ. ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการนานาชาติ "การประกันคุณภาพการศึกษา" ประจำปี 2557 13 คนอ่าน
15 ก.ย. 57
15:30 น.
นางสาวเบญจวรรณ
47. 
"งานคืนสู่เหย้าชาวศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2557" 56 คนอ่าน
10 ก.ย. 57
09:18 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
48. 
ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี คณะแพทย์ศาสตร์ มข. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Pre-Congress Symposium 2014 18 คนอ่าน
9 ก.ย. 57
16:00 น.
นางสาวเบญจวรรณ
49. 
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเรื่อง Springer Author Workshop 2014 20 คนอ่าน
9 ก.ย. 57
15:51 น.
นางสาวเบญจวรรณ
50. 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เปิดรับบทคัดย่อและผลงานวิจัยด้านการเดินและจักรยาน เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการฯ 20 คนอ่าน
9 ก.ย. 57
15:47 น.
นางสาวเบญจวรรณ
51. 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกาศโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก เรื่อง การจัดสรรทุน คปก. รุ่น 17 11 คนอ่าน
9 ก.ย. 57
15:32 น.
นางสาวเบญจวรรณ
52. 
การเลื่อนสัมมนาวิชาการเลื่อน Springer Author Workshop 2014 17 คนอ่าน
5 ก.ย. 57
09:12 น.
นางสาวศิรินนาถ
53. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมฟังคำชี้แจงการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุน ประเภทอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ 2559 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 15 คนอ่าน
4 ก.ย. 57
16:28 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
54. 
ค่ายคณิตศาสตร์ C – D MATH DAY ครั้งที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 44 คนอ่าน
3 ก.ย. 57
22:31 น.
อาจารย์สุนิสา
55. 
กิจกรรม Open Class ครั้งที่ 11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 61 คนอ่าน
3 ก.ย. 57
22:12 น.
อาจารย์สุนิสา
56. 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูล Scopus & ScienceDirect 20 คนอ่าน
2 ก.ย. 57
11:14 น.
นางสาวศิรินนาถ
57. 
ขอความอนุเคราะห์ประเมินการบริการร้านค้าโรงอาหารคณะศึกษาศาสตร์ประจำปีการศึกษา2557 ครั้งที่ 1 13 คนอ่าน
30 ส.ค. 57
16:28 น.
นางสาวจรัสศรี
58. 
แจ้งมติ การกำหนดแนวทางการดำเนินการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 45 คนอ่าน
29 ส.ค. 57
10:02 น.
นางสาวดรุวรรณ
59. 
ซักซ้อมความเข้าใจการส่งเอกสารเบิกจ่ายภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2557 25 คนอ่าน
28 ส.ค. 57
09:15 น.
นางสาวจรัสศรี
60. 
สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 19 คนอ่าน
27 ส.ค. 57
16:05 น.
นางสาวเบญจวรรณ
61. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนอุดหนุนวิจัยร่วม ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทยญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2558 16 คนอ่าน
27 ส.ค. 57
16:01 น.
นางสาวเบญจวรรณ
62. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 3rd ICADA 2014-SSIS 12 คนอ่าน
27 ส.ค. 57
15:58 น.
นางสาวเบญจวรรณ
63. 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น เรื่อง การเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความหรือผลงานทางการวิจัย 19 คนอ่าน
25 ส.ค. 57
15:45 น.
นางสาวศิรินนาถ
64. 
ม.เกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 13 15 คนอ่าน
22 ส.ค. 57
10:00 น.
นางสาวเบญจวรรณ
65. 
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการภาวะผู้นำและบริหารการศึกษา 13 คนอ่าน
22 ส.ค. 57
09:57 น.
นางสาวเบญจวรรณ
66. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล เรื่อง "การเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความหรือผลงานทางการวิจัย" 11 คนอ่าน
22 ส.ค. 57
09:52 น.
นางสาวเบญจวรรณ
67. 
เรียนเชิญอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ทุกท่านเข้่ารวมกิจกรรม Big Cleanimg Day ปี 2557 19 คนอ่าน
21 ส.ค. 57
08:45 น.
นางสาววารุณี
68. 
ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "มหากาพย์จำนำข้าวไทย ข้อเท็จจริง ปัญหา และอนาคต" 14 คนอ่าน
20 ส.ค. 57
14:52 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
69. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม/สัมมนาด้านการวิจัย ในหัวข้อ จำนำข้าวไทย ข้อเท็จจริง ปัญหา และอนาคต ในมุมมองของ ดร.อัมมาร สยามวาลา" 14 คนอ่าน
19 ส.ค. 57
14:09 น.
นางสาวเบญจวรรณ
70. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ The First International Conference on Complementary Therapy for Cancer and Diseases 1st CTCD) 8 คนอ่าน
19 ส.ค. 57
14:00 น.
นางสาวเบญจวรรณ
71. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ เรื่อง "มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการวิจัยทางการศึกษา : เส้นทางสู่การพัฒนาการวิจัยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 12 คนอ่าน
19 ส.ค. 57
13:55 น.
นางสาวเบญจวรรณ
72. 
ม.สุโขทัยธรรมธิราช ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมฤทธิบัตร 8 คนอ่าน
19 ส.ค. 57
13:49 น.
นางสาวเบญจวรรณ
73. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย และขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 8 คนอ่าน
19 ส.ค. 57
13:39 น.
นางสาวเบญจวรรณ
74. 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ 2559 19 คนอ่าน
19 ส.ค. 57
10:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
75. 
ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมฟังการประชาสัมพันธ์โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 14 คนอ่าน
16 ส.ค. 57
18:54 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
76. 
แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตที่ได้รับรางวัลเหรียญทองในระดับนานาชาติ 34 คนอ่าน
15 ส.ค. 57
14:30 น.
อาจารย์จันทร์จิรา
77. 
จดหมายข่าวชมรมผู้เกษียณ ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 33 คนอ่าน
13 ส.ค. 57
09:01 น.
นางสาวรมิดา
78. 
ความเคลื่อนไหว ของ มข.สู่มหาวิทยาลัยในกำกับ(ออกนอกระบบฯ) 41 คนอ่าน
7 ส.ค. 57
12:22 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา
79. 
ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจส่งต้นฉบับบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 26 คนอ่าน
6 ส.ค. 57
09:53 น.
นางสาวเบญจวรรณ
80. 
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งศาสตราจารย์ และเสวนาเรื่อง เตรียมตัวอย่างไรจึงจะได้เป็น ศ. 25 คนอ่าน
5 ส.ค. 57
21:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
81. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วม การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 18 คนอ่าน
4 ส.ค. 57
16:11 น.
นางสาวเบญจวรรณ
82. 
ม.เกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 10 คนอ่าน
4 ส.ค. 57
16:07 น.
นางสาวเบญจวรรณ
83. 
ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2557: geoinfotech 2014 6 คนอ่าน
4 ส.ค. 57
16:04 น.
นางสาวเบญจวรรณ
84. 
ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคด 6 คนอ่าน
4 ส.ค. 57
16:04 น.
นางสาวเบญจวรรณ
85. 
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมโครงการยกร่างคำขอสิทธิบัตร (การประดิษฐ์)/อนุสิทธิ์ 18 คนอ่าน
4 ส.ค. 57
16:00 น.
นางสาวเบญจวรรณ
86. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 (CASNIC 2014) วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 7 คนอ่าน
4 ส.ค. 57
15:57 น.
นางสาวเบญจวรรณ
87. 
ตัวเลขดังวันนี้ 6-7-8 31 คนอ่าน
31 ก.ค. 57
07:30 น.
นายทองสุข
88. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่องเคล็ดลับการสอนแบบ STEM Education ด้วยระบบการวิศวกรรมศาสตร์ 17 คนอ่าน
30 ก.ค. 57
16:20 น.
นางสาวเบญจวรรณ
89. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการทัศนศึกษาเรียนรู้สู่โลกกว้าง STEM Education และ การศึกษาปฐมวัยของอเมริกา 17 คนอ่าน
30 ก.ค. 57
16:17 น.
นางสาวเบญจวรรณ
90. 
เรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Open Class ประจำภาคต้น 2557 29 คนอ่าน
30 ก.ค. 57
13:40 น.
อาจารย์ขนิษฐา
91. 
ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2557 29 คนอ่าน
25 ก.ค. 57
11:16 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
92. 
ม.เทคโนโลีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติและนานาชาติ 13 คนอ่าน
24 ก.ค. 57
14:18 น.
นางสาวเบญจวรรณ
93. 
สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มข. แจ้งงดบริการรับ-ส่งเอกสารโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรม 12 คนอ่าน
24 ก.ค. 57
14:08 น.
นางสาวเบญจวรรณ
94. 
การเปิดรับทุนไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่6/2557 30 คนอ่าน
24 ก.ค. 57
10:43 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
95. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย (รอบ 2) ประจำปีงบประมาณ 2557 17 คนอ่าน
18 ก.ค. 57
16:08 น.
นางสาวเบญจวรรณ
96. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2557 17 คนอ่าน
16 ก.ค. 57
14:22 น.
นางสาวเบญจวรรณ
97. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2557 ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มข. 13 คนอ่าน
16 ก.ค. 57
14:19 น.
นางสาวเบญจวรรณ
98. 
คู่มือบันทึกภาระงานรายวันของบุคลากรสายสนับสนุน 33 คนอ่าน
10 ก.ค. 57
18:40 น.
นางสาวจรัสศรี
99. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2557 ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์เสริมไอโอดีนเสริมไอคิว มข. ปี 2557-2561 30 คนอ่าน
10 ก.ค. 57
09:44 น.
นางสาวเบญจวรรณ
100. 
สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 31 คนอ่าน
9 ก.ค. 57
15:29 น.
นางสาวเบญจวรรณ
101. 
เชิญส่งบทความวิจัยร่วมนำเสนอใน The 1st Workshop on Emerging Pedagogies for Computer-based Learning ที่ประเทศญี่ปุ่น 53 คนอ่าน
7 ก.ค. 57
12:30 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
102. 
เชิญส่งบทความวิจัยร่วมนำเสนอใน The 3rd Workshop on Application of Innovative Educational Technologies in STEM Education ที่ประเทศญี่ปุ่น 38 คนอ่าน
7 ก.ค. 57
12:29 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
103. 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา หลักสูตร "การทำแบบสอบถามออนไลน์ (e-Questionnaire)" 15 คนอ่าน
7 ก.ค. 57
10:08 น.
นางสาวเบญจวรรณ
104. 
ขอเชิญนักวิจัยสมัครเข้ารับการพิจารณา เพื่อรับรางวัล 2014 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards 23 คนอ่าน
7 ก.ค. 57
10:02 น.
นางสาวเบญจวรรณ
105. 
ขอเชิญ ร่วมส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสร์ และศึกษาศาสตร์ 20 คนอ่าน
7 ก.ค. 57
09:52 น.
นางสาวเบญจวรรณ
106. 
สำนักงานบริการวิชาการฯ คณะแพทย์ มข. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "การจัดการความรู้: เรียนรู้สู่นวัตกรรม ประจำปี 2557" 18 คนอ่าน
7 ก.ค. 57
09:46 น.
นางสาวเบญจวรรณ
107. 
ขอเชิญเสนอผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ "DPU-Wuhan International Conference on Oriental Leadership" 19 คนอ่าน
7 ก.ค. 57
09:40 น.
นางสาวเบญจวรรณ
108. 
ผล admission 32 คนอ่าน
4 ก.ค. 57
16:11 น.
อาจารย์มงคล
109. 
ตรวจสอบหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย แต่ละหมวดรายจ่ายด้วยแบบฟอร์ม Check list 38 คนอ่าน
3 ก.ค. 57
08:02 น.
นางสาวจรัสศรี
110. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและส่งผลงานนำเสนอผลงานวิจัย หัวข้อ "Rice for the world" 15 คนอ่าน
1 ก.ค. 57
15:40 น.
นางสาวเบญจวรรณ
111. 
สกอ. ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยทางด้านอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ 22 คนอ่าน
27 มิ.ย. 57
16:20 น.
นางสาวเบญจวรรณ
112. 
ขอเชิญเข้าร่มอบรมการเพิ่มทักษะการจัดการสารสนเทศด้วยโปรแกรมการจัดการรบรรณานุกรม (Zotero) และมาตรฐานเอกสารดิจิทัลเพื่อการวิจัย 18 คนอ่าน
23 มิ.ย. 57
14:03 น.
นางสาวศิรินนาถ
113. 
สาธิตมข. ประถม (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรม English Camp for D-F 46 คนอ่าน
23 มิ.ย. 57
09:07 น.
อาจารย์นวลพรรณ
114. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญชมงาน "IP Innovation and Technology Expo - IPITEx. 2014" 30 คนอ่าน
20 มิ.ย. 57
16:19 น.
นางสาวเบญจวรรณ
115. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014) 14 คนอ่าน
20 มิ.ย. 57
16:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
116. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในงาน "มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014) 12 คนอ่าน
20 มิ.ย. 57
16:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
117. 
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย ม.มหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ภาษาและวัฒนธรรม 2557 เรื่อง "วัฒนธรรมสมัยนิยม" 14 คนอ่าน
20 มิ.ย. 57
16:05 น.
นางสาวเบญจวรรณ
118. 
คณะวิทยาการจัดการ มข. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ หัวข้อ Survival Analysis 21 คนอ่าน
18 มิ.ย. 57
11:09 น.
นางสาวเบญจวรรณ
119. 
คณะวิทยาการจัดการ ม.ศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมสำหรับการสอนภาษา 14 คนอ่าน
18 มิ.ย. 57
11:04 น.
นางสาวเบญจวรรณ
120. 
สถาบันสันติศึกษา มข. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านการศึกษาสันติศึกษาและการจัดการความขัดแย้ง ครั้งที่ 1 21 คนอ่าน
18 มิ.ย. 57
11:01 น.
นางสาวเบญจวรรณ
121. 
กรมสุขภาพจิต ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 13 18 คนอ่าน
18 มิ.ย. 57
10:57 น.
นางสาวเบญจวรรณ
122. 
สำนักงานสนับสนุนการวิจัย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมประจำปี "นักวิจัยรุ่นใหม่..พบ..เมธีวิจัยอาวุโส สกว." ครั้งที่ 14 22 คนอ่าน
18 มิ.ย. 57
10:50 น.
นางสาวเบญจวรรณ
123. 
สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ประจำปี พ.ศ. 2557 11 คนอ่าน
18 มิ.ย. 57
10:28 น.
นางสาวเบญจวรรณ
124. 
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มข.ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกร โครงการ "ยกร่างคำขอสิทธิบัตร (การประดิษฐ์) / อนุสิทธิ์ 16 คนอ่าน
18 มิ.ย. 57
10:23 น.
นางสาวเบญจวรรณ
125. 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2558 25 คนอ่าน
13 มิ.ย. 57
14:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
126. 
วช. ขอเชิญเสนอผานประเภทรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์ (ระดับ ป.โท และ ป.เอก) เพื่อขอรับรางวัลด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2557 23 คนอ่าน
11 มิ.ย. 57
10:33 น.
นางสาวเบญจวรรณ
127. 
กองบริหารงานวิจัย มข. ขอเชิญเข้าร่วมงานและส่งผลงานนำเสนองานวิจัย 26 คนอ่าน
11 มิ.ย. 57
10:33 น.
นางสาวเบญจวรรณ
128. 
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Asia GIS 2014 23 คนอ่าน
11 มิ.ย. 57
10:15 น.
นางสาวเบญจวรรณ
129. 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ศิลปากร ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อคัดเลือกตีพิมพ์ในวารสารศิลปากร 18 คนอ่าน
11 มิ.ย. 57
10:05 น.
นางสาวเบญจวรรณ
130. 
ประมวลภาพจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2558 และ OD ประจำปี 2557 70 คนอ่าน
9 มิ.ย. 57
10:59 น.
นายวทัญญู
131. 
ประชาสัมพันธ์ web งานคลังและพัสดุ 28 คนอ่าน
8 มิ.ย. 57
19:01 น.
นางสาวจรัสศรี
132. 
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนไปนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 5_2557 49 คนอ่าน
27 พ.ค. 57
16:39 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
133. 
STOP 23-25 MAY 2014 77 คนอ่าน
23 พ.ค. 57
00:05 น.
อาจารย์รัชพล
134. 
ขอเชิญบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม การสภาข้าราชการฯ “เยี่ยม พบปะและรับฟังข้อคิดเห็นจากบุคลากร” 29 คนอ่าน
22 พ.ค. 57
09:47 น.
นายวทัญญู
135. 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยของนักงิจัยรุ่นใหม่ สาขามนุษยศาสตร์ สังคม 38 คนอ่าน
21 พ.ค. 57
10:52 น.
นางสาวเบญจวรรณ
136. 
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2014 34 คนอ่าน
21 พ.ค. 57
10:44 น.
นางสาวเบญจวรรณ
137. 
ขอเชิญประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 "ประชากรและสังคม 2557" เรื่อง การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม 17 คนอ่าน
21 พ.ค. 57
10:41 น.
นางสาวเบญจวรรณ
138. 
ขอเชิญเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมแสดงนิทรรศการในงาน "สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน" 14 คนอ่าน
21 พ.ค. 57
10:39 น.
นางสาวเบญจวรรณ
139. 
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดงาน "มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม เทคโนโลยี" เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ (IP Innovation and Technology Expo-IPITEx 18 คนอ่าน
21 พ.ค. 57
10:38 น.
นางสาวเบญจวรรณ
140. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) งาน "IP Innovation and Technology Expo 2014" 16 คนอ่าน
21 พ.ค. 57
10:22 น.
นางสาวเบญจวรรณ
141. 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ The 3th ICADA 2014-SSIS 21 คนอ่าน
19 พ.ค. 57
16:12 น.
นางสาวเบญจวรรณ
142. 
ม.ราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 21 คนอ่าน
19 พ.ค. 57
16:08 น.
นางสาวเบญจวรรณ
143. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1 เรื่อง "การวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน" 37 คนอ่าน
6 พ.ค. 57
09:03 น.
นางสาวเบญจวรรณ
144. 
ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจ้งกรอบการวิจัยการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของ สกว. 39 คนอ่าน
2 พ.ค. 57
08:34 น.
นางสาวเบญจวรรณ
145. 
สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 31 คนอ่าน
29 เม.ย. 57
11:04 น.
นางสาวเบญจวรรณ
146. 
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "เทคนิคการสร้างเครื่องมือเพื่อการรวบรวมข้อมูลและสถิติที่ใชเ้ในการวิเคราะห์ข้อมูล" ตามโครงการพัฒนาวิจัยสถาบั 33 คนอ่าน
28 เม.ย. 57
15:42 น.
นางสาวเบญจวรรณ
147. 
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและร่วมส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสอนในการประชุมวิชาการด้านอีเลิร์นนิง ปี 2557 The fifth TUC Intemational E-learning Conference 2014 32 คนอ่าน
28 เม.ย. 57
15:11 น.
นางสาวเบญจวรรณ
148. 
ขอเชิญชวนนำเสนอผลงานวิจัย และประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Education: Achieving Excellence in Innovation 34 คนอ่าน
28 เม.ย. 57
15:10 น.
นางสาวเบญจวรรณ
149. 
ม.ธุรกิจบัณฑิต ขอเชิญเสนอผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 19 คนอ่าน
28 เม.ย. 57
15:02 น.
นางสาวเบญจวรรณ
150. 
ขอแสดงความยินดีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนใหม่ 89 คนอ่าน
23 เม.ย. 57
10:27 น.
นางสาวแสงทอง
151. 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียน 22 คนอ่าน
23 เม.ย. 57
09:27 น.
นางสาวเบญจวรรณ
152. 
สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 19 คนอ่าน
23 เม.ย. 57
09:20 น.
นางสาวเบญจวรรณ
153. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2557 ครั้งที่ 3 18 คนอ่าน
23 เม.ย. 57
09:15 น.
นางสาวเบญจวรรณ
154. 
บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมมนาเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "ดนตรี กีฬา งานอดีเรก สามารถใช้วิเคราะห์ทักษะความสามารถในการทำงานได้หรือไม่? 26 คนอ่าน
23 เม.ย. 57
09:08 น.
นางสาวเบญจวรรณ
155. 
เหรียญทองคณิตศาสตร์ สสวท. 28 คนอ่าน
22 เม.ย. 57
21:33 น.
อาจารย์วุฒิชัย
156. 
รางวัลการแข่งขันวิชาการนานาชาติ 14 คนอ่าน
22 เม.ย. 57
21:22 น.
อาจารย์วุฒิชัย
157. 
คนเก่งของเรา-สอบ O-net 11 คนอ่าน
22 เม.ย. 57
21:20 น.
อาจารย์วุฒิชัย
158. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมอุดมศึกษาไทย (Thai Higher Education Expo & Conference 2014 : THIC 2014) 18 คนอ่าน
22 เม.ย. 57
10:42 น.
นางสาวเบญจวรรณ
159. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมบุคลากรด้านการจัดการความรู้จากงานวิจัย เพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2557 13 คนอ่าน
21 เม.ย. 57
09:34 น.
นางสาวเบญจวรรณ
160. 
ประมวลภาพงานสงกรานต์ 10-11 เมษายน 2557 58 คนอ่าน
17 เม.ย. 57
14:53 น.
นายวทัญญู
161. 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ระดับอนุบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2557 53 คนอ่าน
12 เม.ย. 57
20:58 น.
อาจารย์รัชพล
162. 
ทำบุญเนื่องในวันสงกรานต์ 27 คนอ่าน
11 เม.ย. 57
18:34 น.
นางสาวจรัสศรี
163. 
สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ทางวิชาการประจำปี 2557 32 คนอ่าน
11 เม.ย. 57
13:11 น.
นางสาวเบญจวรรณ
164. 
เชิญร่วมงานสัมนาวิชาการเปิดโลกออทิสติกครั้งที่ 8 25 คนอ่าน
9 เม.ย. 57
09:51 น.
อาจารย์ฤกษ์
165. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฏร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 10 23 คนอ่าน
8 เม.ย. 57
14:50 น.
นางสาวเบญจวรรณ
166. 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ระดับอนุบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2557 158 คนอ่าน
4 เม.ย. 57
09:46 น.
นางจุลาวัลย์
167. 
WSU USA 5-7 เมย 57 62 คนอ่าน
3 เม.ย. 57
22:09 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
168. 
ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนา กรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2557 19 คนอ่าน
3 เม.ย. 57
15:10 น.
นางสาวเบญจวรรณ
169. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญจัดทำข้อเสนอการวิจัยเพื่อการจัดการความรู้วิจัย ประจำปี 2557 24 คนอ่าน
3 เม.ย. 57
15:03 น.
นางสาวเบญจวรรณ
170. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2557 20 คนอ่าน
2 เม.ย. 57
15:16 น.
นางสาวเบญจวรรณ
171. 
O-NET เต็ม 100 คะแนน 39 คนอ่าน
28 มี.ค. 57
17:20 น.
อาจารย์มงคล
172. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชการ สำนักวิทยทรัพยากร ปี 2557 เรื่อง การเชื่อมโยงความรู้: ห้องสมุด สื่อใหม่ และเทคโนโลยี 14 คนอ่าน
28 มี.ค. 57
15:35 น.
นางสาวเบญจวรรณ
173. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอทางวิชาการประชุมแห่ชาติ ครั้งที่ 3 26 คนอ่าน
28 มี.ค. 57
15:31 น.
นางสาวเบญจวรรณ
174. 
ประชาสัมพันธ์ การพิจารณาการรับรองโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 คนอ่าน
28 มี.ค. 57
13:44 น.
นางสาวเบญจวรรณ
175. 
ม.บูรพา ขยายเวลาการส่งบทคัดย่อในการนำเนอผลงานประชุมวิชาการฯ "The 5th International Conference in Sport and Exercise Science" 21 คนอ่าน
27 มี.ค. 57
16:16 น.
นางสาวเบญจวรรณ
176. 
ขอเชิญส่งอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในสังกัด เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop : "Managing Large and Mixed Ability EFL Classe 60 คนอ่าน
21 มี.ค. 57
13:44 น.
นางสาวเบญจวรรณ
177. 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ระดับชาติ สาขาวิชาการศึกษาและสาขาที่เกี่ยวข้อง ปี พ.ศ. 2557 21 คนอ่าน
21 มี.ค. 57
13:39 น.
นางสาวเบญจวรรณ
178. 
ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2557 และ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2558 26 คนอ่าน
17 มี.ค. 57
16:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
179. 
เชิญคณาจารย์ สมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ ประจำปี 2557 153 คนอ่าน
17 มี.ค. 57
13:16 น.
นายจักรพงษ์
180. 
มหาวิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "การสอนแบบก้าวหน้าในระดับอุดมศึกษา" 16 คนอ่าน
13 มี.ค. 57
13:52 น.
นางสาวเบญจวรรณ
181. 
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนไปนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 4_2557 42 คนอ่าน
12 มี.ค. 57
09:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
182. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา “เรียนรู้ เข้าใจ ให้ความช่วยเหลือ” นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ (LD, ADHD, ASD GIFTED) ในโรงเรียนปกติ 39 คนอ่าน
4 มี.ค. 57
10:28 น.
นางจุลาวัลย์
183. 
ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ JSA-ASEAN ครั้งที่ 4 41 คนอ่าน
28 ก.พ. 57
14:01 น.
นางสาวเบญจวรรณ
184. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่าม Participatory Action Research: (PAR) 37 คนอ่าน
25 ก.พ. 57
15:43 น.
นางสาวเบญจวรรณ
185. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2557 เรื่อง "พัฒนาบริหารศาสตร์ในบริบทอาเซียน" 35 คนอ่าน
25 ก.พ. 57
15:39 น.
นางสาวเบญจวรรณ
186. 
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจ ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ในงานประชุมวิขาการระดับชาติ "ศึกษาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 1 51 คนอ่าน
20 ก.พ. 57
15:20 น.
นางสาวเบญจวรรณ
187. 
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัล "ผู้ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556" 90 คนอ่าน
20 ก.พ. 57
10:57 น.
นางสาววาศิณี
188. 
เชิญร่วมชม เชียร์ และเป็นเกียรติในงานแข่งขันกีฬา "ออทิสติกเกมส์ ครั้งที่ 6" 36 คนอ่าน
18 ก.พ. 57
09:43 น.
อาจารย์ฤกษ์
189. 
ทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา 32 คนอ่าน
13 ก.พ. 57
20:22 น.
นางสาวจรัสศรี
190. 
กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 33 คนอ่าน
13 ก.พ. 57
08:57 น.
นางสาวดรุวรรณ
191. 
จิตสาธารณะยูนิทเอฟ 33 คนอ่าน
13 ก.พ. 57
04:57 น.
อาจารย์นุชนาฎ
192. 
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 24 คนอ่าน
10 ก.พ. 57
16:06 น.
นางสาวเบญจวรรณ
193. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4 25 คนอ่าน
10 ก.พ. 57
16:00 น.
นางสาวเบญจวรรณ
194. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง งานวิจัยทางการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 4 "กลยุทธ์ร่วมสมัยกับงานวิจัยเพื่อเด็กพิเศษ" 26 คนอ่าน
10 ก.พ. 57
15:57 น.
นางสาวเบญจวรรณ
195. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารกิจการสาธารณะครั้งที่ 2 เรื่อง "ชุมชนท้องถิ่น: พลังการปฏิรูปแห่งประเทศไทย" 14 คนอ่าน
10 ก.พ. 57
15:50 น.
นางสาวเบญจวรรณ
196. 
ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านความมั่นคงศึกษา ครั้งที่ 1 15 คนอ่าน
10 ก.พ. 57
15:33 น.
นางสาวเบญจวรรณ
197. 
ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติในการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยและแนวปฏิบัติในการดำเนินการวิจัย ร่วมกับภาคเอกชน 23 คนอ่าน
6 ก.พ. 57
15:26 น.
นางสาวเบญจวรรณ
198. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "การวิจัยเชิงคุณภาพ" และ "การสังเคราะห์งานด้วยเทคนิค Meta Analysis และ Meta Ethnography" 32 คนอ่าน
5 ก.พ. 57
13:36 น.
นางสาวเบญจวรรณ
199. 
ขอเชิญเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 34 คนอ่าน
5 ก.พ. 57
13:36 น.
นางสาวเบญจวรรณ
200. 
ประชาสัมพันธ์ทุนไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 3_57 42 คนอ่าน
29 ม.ค. 57
16:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
201. 
ม.สงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง Education and Leadership in Glocalization: What does "think globally, act locally" me 30 คนอ่าน
29 ม.ค. 57
14:46 น.
นางสาวเบญจวรรณ
202. 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ขอเชิญเช้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 33 คนอ่าน
27 ม.ค. 57
13:05 น.
นางสาวเบญจวรรณ
203. 
ศูนย์วิจัยออทิสติก เปิดรับสมัครนักเรียนระดับอนุบาล 40 คนอ่าน
27 ม.ค. 57
08:16 น.
อาจารย์ฤกษ์
204. 
ภาพ Biking English Camp Unit D (เพิ่มเติม) 31 คนอ่าน
26 ม.ค. 57
00:00 น.
อาจารย์นวลพรรณ
205. 
กิจกรรม Biking English Camp Unit D สาธิตมข. ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 28 คนอ่าน
26 ม.ค. 57
15:24 น.
อาจารย์นวลพรรณ
206. 
ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากรส่งข้อเสนอโครงการด้านการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประวัน เพื่อรับทุนประจำปี 2557 ในโครงการการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไ 26 คนอ่าน
21 ม.ค. 57
13:27 น.
นางสาวเบญจวรรณ
207. 
สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม ม.ธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิในการทำงาน 26 คนอ่าน
21 ม.ค. 57
13:01 น.
นางสาวเบญจวรรณ
208. 
สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม ม.ธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิในการทำงาน 26 คนอ่าน
21 ม.ค. 57
12:50 น.
นางสาวเบญจวรรณ
209. 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏสุราษฏร์ธานี ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัย 28 คนอ่าน
21 ม.ค. 57
08:55 น.
นางสาวเบญจวรรณ
210. 
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก) (มอดินแดง) 34 คนอ่าน
20 ม.ค. 57
12:45 น.
211. 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 80 คนอ่าน
16 ม.ค. 57
13:15 น.
นางสาวดรุวรรณ
212. 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายชื่อนักวิจัยและผลงานวิจัย 60 คนอ่าน
15 ม.ค. 57
14:45 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
213. 
ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา หัวข้อ “How to Publish Research Paper in Journals” 65 คนอ่าน
11 ม.ค. 57
18:19 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
214. 
ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "แนวทางในการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปี 2557 22 คนอ่าน
10 ม.ค. 57
09:22 น.
นางสาวเบญจวรรณ
215. 
กองบริหารงานวิจัย มข. ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสาร พ.ศ. 2556 47 คนอ่าน
9 ม.ค. 57
14:03 น.
นางสาวเบญจวรรณ
216. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการนานาชาติ เรื่อง "Conducting Cross-Cultural, Cross-National Research in International Settings" 36 คนอ่าน
6 ม.ค. 57
13:08 น.
นางสาวเบญจวรรณ
217. 
กองบริหารงานวิจัย มข. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 หัวข้อ "Rethink: social develop 28 คนอ่าน
25 ธ.ค. 56
16:06 น.
นางสาวเบญจวรรณ
218. 
ม.สงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 3 เรื่อง Education and Leadership in Glocalization: What does "think globally, act l 31 คนอ่าน
25 ธ.ค. 56
16:02 น.
นางสาวเบญจวรรณ
219. 
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ประกาศรับสมัครข้อโครงการสนันสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2557 30 คนอ่าน
25 ธ.ค. 56
15:49 น.
นางสาวเบญจวรรณ
220. 
สกว. ประกาศรับสมัครทุนพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ปีงบประมาณ 2557 36 คนอ่าน
20 ธ.ค. 56
15:58 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
221. 
ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษเรื่อง University ranking, rating How to achieve the goal? 32 คนอ่าน
19 ธ.ค. 56
10:08 น.
นางสาวเบญจวรรณ
222. 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 38 คนอ่าน
18 ธ.ค. 56
16:02 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
223. 
ม.บูรพา ขอเชิญร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการนานาขาติด้านการวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ครั้งที่ 5 53 คนอ่าน
18 ธ.ค. 56
10:36 น.
นางสาวเบญจวรรณ
224. 
สำนักวิทยาบริการ มข. ขอเลื่อนการอบรมการใช้ประโยชน์ E-book Elsevier 19 คนอ่าน
18 ธ.ค. 56
10:27 น.
นางสาวเบญจวรรณ
225. 
สำนักวิทยบริการ มข. ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาเข้าร่วมการอบรม เรื่อง "การใช้ประโยชน์ E-Book Elsevier" 30 คนอ่าน
12 ธ.ค. 56
08:48 น.
นางสาวเบญจวรรณ
226. 
สภาวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาเรื่อง "มโนทัศน์ที่คาดเคลื่อนในการวิจัยการศึกษา" 33 คนอ่าน
11 ธ.ค. 56
15:26 น.
นางสาวเบญจวรรณ
227. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด "บูรณาการงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สู่ประชาคมอาเซียน" 21 คนอ่าน
11 ธ.ค. 56
15:17 น.
นางสาวเบญจวรรณ
228. 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและร่วมประชุมในการประชุมวิชาการ การบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 9 "การบริหารจัดการข้ามวัฒนธรรม" 26 คนอ่าน
11 ธ.ค. 56
11:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
229. 
สถาบันภาษาฯ ม.มหิดล ขอเชิญส่งบทคัดย่อทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ ภาษาและวัฒนธรรม 2557 เรื่อง "วัฒนธรรมสมัยนิยม" 20 คนอ่าน
11 ธ.ค. 56
11:09 น.
นางสาวเบญจวรรณ
230. 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิต มข. ศศ 85 คนอ่าน
10 ธ.ค. 56
11:42 น.
อาจารย์มงคล
231. 
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มข. ขอเชิญชวนส่งผลงานแนวทางปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ประกวดในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 23 คนอ่าน
6 ธ.ค. 56
13:15 น.
นางสาวเบญจวรรณ
232. 
ขอเชิญส่งบทความเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2557 22 คนอ่าน
6 ธ.ค. 56
13:10 น.
นางสาวเบญจวรรณ
233. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10 20 คนอ่าน
4 ธ.ค. 56
14:22 น.
นางสาวเบญจวรรณ
234. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ ลงตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 36 คนอ่าน
4 ธ.ค. 56
14:17 น.
นางสาวเบญจวรรณ
235. 
นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา รับรางวัลประกวดบทความ โครงการ บัณฑิตไทยไม่โกง จาก สกอ. 36 คนอ่าน
2 ธ.ค. 56
10:32 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
236. 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานนำเสนอในการสัมมนาทางวิชาการ 29 คนอ่าน
29 พ.ย. 56
16:00 น.
นางสาวเบญจวรรณ
237. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2556: geoinfotech 2013 22 คนอ่าน
29 พ.ย. 56
15:53 น.
นางสาวเบญจวรรณ
238. 
คณะวิทยาการจัดการ มข. ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านการท่องเที่ยว ด้านการบริการและด้านธุรกิจ ประจำปี 2557 21 คนอ่าน
25 พ.ย. 56
11:06 น.
นางสาวเบญจวรรณ
239. 
คณะวิทยาการจัดการ มข. ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านการท่องเที่ยว ด้านการบริการและด้านธุรกิจ ประจำปี 2557 16 คนอ่าน
25 พ.ย. 56
11:02 น.
นางสาวเบญจวรรณ
240. 
กองบริหารงานวิจัย ขอเชิญส่งต้นฉบับบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน 22 คนอ่าน
25 พ.ย. 56
10:57 น.
นางสาวเบญจวรรณ
241. 
ยูนิทเอทัศนศึกษาศูนย์หม่อนไหม 42 คนอ่าน
23 พ.ย. 56
20:31 น.
อาจารย์วุฒิชัย
242. 
กิจกรรมค่ายดูดาวครั้งที่ 18 41 คนอ่าน
21 พ.ย. 56
09:09 น.
อาจารย์วุฒิชัย
243. 
แชมป์คาราเต้-โด 58 คนอ่าน
21 พ.ย. 56
09:08 น.
อาจารย์วุฒิชัย
244. 
สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ขอเชิญเป็นเครือข่ายงานวิจัยนวัตกรรมสังคม และเชิญชวนคัดเลือกส่งผลงานวิจัยวิจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม 52 คนอ่าน
20 พ.ย. 56
14:24 น.
นางสาวเบญจวรรณ
245. 
นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาได้รับรางวัลประกวดบทความ"บัณฑิตไทยไม่โกง" ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 27 คนอ่าน
20 พ.ย. 56
14:22 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
246. 
ขอแสดงความยินดีกับว่าที่คุณหมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 79 คนอ่าน
19 พ.ย. 56
16:42 น.
อาจารย์มงคล
247. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงงานสายวิชาการ 69 คนอ่าน
18 พ.ย. 56
15:46 น.
นายวทัญญู
248. 
รางวัลการประกวดโครงงานนักเรียน ComED Open House ครั้งที่ 1 ... 30 คนอ่าน
15 พ.ย. 56
20:44 น.
อาจารย์วุฒิชัย
249. 
การตรวจประเมินกิจกรรมโครงการโรงเรียนธนาคาร 39 คนอ่าน
15 พ.ย. 56
20:40 น.
อาจารย์วุฒิชัย
250. 
ฑูตญี่ปุ่นเยี่ยมชมโรงเรียนสาธิต ฯ ประถม 38 คนอ่าน
15 พ.ย. 56
20:37 น.
อาจารย์วุฒิชัย
251. 
ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการ 141 คนอ่าน
13 พ.ย. 56
09:19 น.
นางสาวแสงทอง
252. 
นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาสร้างชื่อเสียงให้กับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 51 คนอ่าน
8 พ.ย. 56
11:05 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
253. 
สาธิตประถมศึกษาศาสตร์จัดกิจกรรมวันออมแห่งชาติ 71 คนอ่าน
7 พ.ย. 56
17:24 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรีวรรณ
254. 
คณะฑูตจากญี่ปุ่นเยี่ยมชม ห้องเรียน วมว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 54 คนอ่าน
7 พ.ย. 56
09:41 น.
อาจารย์นนท์
255. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ในระดับนานาชาติโดยผู้เชี่ยวชาญชาวต่าง ประเทศ 54 คนอ่าน
7 พ.ย. 56
08:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
256. 
สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มข. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขอรับจริยธรรมออนไลน์ผ่านระบบ Submission online 29 คนอ่าน
6 พ.ย. 56
11:10 น.
นางสาวเบญจวรรณ
257. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้โลกมีสันติสุข 26 คนอ่าน
5 พ.ย. 56
15:21 น.
นางสาวเบญจวรรณ
258. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง ระบบการยื่นขอทุนวิจัยจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ 29 คนอ่าน
5 พ.ย. 56
15:16 น.
นางสาวเบญจวรรณ
259. 
ขอเชิญเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) 23 คนอ่าน
5 พ.ย. 56
14:59 น.
นางสาวเบญจวรรณ
260. 
ขยายเวลาส่งผลงานวิจัยดีเด่น เนื่องในโอกาสมข. ครบรอบ 50 ปี 34 คนอ่าน
2 พ.ย. 56
14:22 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
261. 
ขอเชิญส่งบทความต้นฉบับเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการคุณธรรมความดี 43 คนอ่าน
29 ต.ค. 56
13:44 น.
นางสาวเบญจวรรณ
262. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฎสุราษฏ์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9 40 คนอ่าน
24 ต.ค. 56
15:14 น.
นางสาวเบญจวรรณ
263. 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 39 คนอ่าน
24 ต.ค. 56
15:12 น.
นางสาวเบญจวรรณ
264. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการ "สกว.พบประชาคมวิจัย ร่วมก้าวไปสู่ทศวรรษที่ 3" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 45 คนอ่าน
24 ต.ค. 56
09:54 น.
นางสาวเบญจวรรณ
265. 
จดหมายข่าวชมรมผู้เกษียณฯ เดือนตุลาคม 2556 76 คนอ่าน
24 ต.ค. 56
09:56 น.
นางสาววาศิณี
266. 
ประชาสัมพันธ์การใช้ไฟฟ้าประจำปีงบประมาณ 2556 37 คนอ่าน
22 ต.ค. 56
15:59 น.
นางอรวรรณ
267. 
ขอความร่วมมือประเมินแบบสอถาม สภาพแวดล้อมการจัดการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์ 30 คนอ่าน
22 ต.ค. 56
09:28 น.
นางสาววารุณี
268. 
หลักเกณฑ์และวิธีการปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของบุคลากร 82 คนอ่าน
17 ต.ค. 56
09:16 น.
นางสาวดรุวรรณ
269. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยโดยใช้โปรแกรม LISREL ในการวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับคณาจารย์ ระดับบัณฑิตศึกษา 47 คนอ่าน
16 ต.ค. 56
13:53 น.
นางสาวเบญจวรรณ
270. 
ขอเชิญประชุมสัมมนาวิชาการการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้ง 2 65 คนอ่าน
9 ต.ค. 56
16:21 น.
นางสาวเบญจวรรณ
271. 
ขอเชิญเข้าร่วมประสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง "Doing Research in Applied Linguistics 2 และ ILA" 61 คนอ่าน
9 ต.ค. 56
15:59 น.
นางสาวเบญจวรรณ
272. 
ขอความร่วมมือประเมินโรงอาหารคณะศึกษาศาสตร์ (มุมซ้ายล่าง e-office) 66 คนอ่าน
7 ต.ค. 56
20:05 น.
นางสาวจรัสศรี
273. 
แสดงความยินดีกับบ้านใหม่ของแม่บ้านนางนงคราญ สุขยอด 117 คนอ่าน
4 ต.ค. 56
09:43 น.
นางสาวจรัสศรี
274. 
คณะวิทยาการจัดการ มข.ขอเชิญเช้าร่วมสัมมนา โครงการนักวิจัยพบผู้เชี่ยวชาญ ครั้งที่ 2 51 คนอ่าน
26 ก.ย. 56
08:57 น.
นางสาวเบญจวรรณ
275. 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญเสนอผลงานวิชาและร่วมประชุมวิชาการ ครั่้งที่ 9 "การบริหารจัดการข้ามวัฒนธรรม" 39 คนอ่าน
24 ก.ย. 56
10:58 น.
นางสาวเบญจวรรณ
276. 
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Applied Science, Technology and Management 2014 (ASTeM 2014) 50 คนอ่าน
24 ก.ย. 56
10:54 น.
นางสาวเบญจวรรณ
277. 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิชาการร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ "International Conference of Business and Ind 43 คนอ่าน
24 ก.ย. 56
10:52 น.
นางสาวเบญจวรรณ
278. 
ฝ่ายวิจัย มข. ประชาสัมพันธ์การให้ทุนไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศงวดที่ 1/2557 49 คนอ่าน
24 ก.ย. 56
10:47 น.
นางสาวเบญจวรรณ
279. 
แจ้งการขอยกเลิกการไม่จ่ายกระเเสไฟฟ้าเป็นการชั้วคราว ในวันที่ 21 กันยายน 2556 ณ บริเวณคณะศึกษาศาสตร์ 47 คนอ่าน
22 ก.ย. 56
11:55 น.
นางสาววารุณี
280. 
เรียนผู้รับผิดชอบประกาศเรื่อง งดจ่ายกระแสไฟฟ้าวันที่ 21 กันยา 133 คนอ่าน
21 ก.ย. 56
13:56 น.
รองศาสตราจารย์ลัดดา
281. 
ขออภัยโทรสารคณะ หมายเลจ 0-4334-3454 ขัดข้อง ขอใช้หมายเลข 0-4320-2853แทน 54 คนอ่าน
19 ก.ย. 56
16:35 น.
นางสาววารุณี
282. 
แจ้งการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงสูง ณ บริเวณคณะศึกษาศาสตร์ 83 คนอ่าน
19 ก.ย. 56
16:33 น.
นางสาววารุณี
283. 
เชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับ ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง เกี่ยวกับการดูแลให้ความช่วยเหลือเด็กที่พัฒนาการล่าช้า 77 คนอ่าน
19 ก.ย. 56
09:45 น.
อาจารย์ฤกษ์
284. 
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2556 เรื่อง "Moving towards the center of excellence in ASEAN 71 คนอ่าน
18 ก.ย. 56
15:21 น.
นางสาวเบญจวรรณ
285. 
ม. เกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการนานาชาติ The 4th ERT Symposium 51 คนอ่าน
18 ก.ย. 56
15:19 น.
นางสาวเบญจวรรณ
286. 
เชิญร่วมงานทอดผ้าป่าสาธิตสามัคคี วันที่ 20 กันยายน 2556 ณ โรงอาหารสาธิตฯ(มอดินแดง) 37 คนอ่าน
17 ก.ย. 56
11:15 น.
อาจารย์นภาพรรณ
287. 
สาธิตฯมอดนแดง (ประถม ) ทอดกฐินประจำปี ๒๕๕๖ 59 คนอ่าน
11 ก.ย. 56
13:54 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตรี
288. 
คณะพยาบาลศาสตร์ มข. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งบทคัดย่อเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ 51 คนอ่าน
10 ก.ย. 56
15:34 น.
นางสาวเบญจวรรณ
289. 
Open Class สาธิตประถม ศศ. 4 ก.ย. 2556 122 คนอ่าน
9 ก.ย. 56
16:51 น.
อาจารย์ขนิษฐา
290. 
คณะวิทยาการจัดการ มข. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้เครื่องมือวิจัย "Mixed Method" 63 คนอ่าน
9 ก.ย. 56
14:06 น.
นางสาวเบญจวรรณ
291. 
ขอเรียนเชิญแสดงนิทรรศการในงาน EDUCA 2013 งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 6 64 คนอ่าน
9 ก.ย. 56
13:59 น.
นางสาวเบญจวรรณ
292. 
ฝ่ายวิชาการ สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2557 75 คนอ่าน
4 ก.ย. 56
11:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
293. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตฯ ทุกท่านฟังบรรบายหัวข้อ“How to write a manuscript?: Aspects and at 89 คนอ่าน
4 ก.ย. 56
09:09 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
294. 
สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มข. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ "ข้อพึงระวังสำหรับอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษากับคดีทางปกครอง" 58 คนอ่าน
3 ก.ย. 56
16:25 น.
นางสาวเบญจวรรณ
295. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557 77 คนอ่าน
3 ก.ย. 56
16:20 น.
นางสาวเบญจวรรณ
296. 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย: แจ้งผลการให้ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 15 34 คนอ่าน
3 ก.ย. 56
16:10 น.
นางสาวเบญจวรรณ
297. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงรายละเอียดข้อกำหนดและการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557 38 คนอ่าน
3 ก.ย. 56
16:05 น.
นางสาวเบญจวรรณ
298. 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 65 คนอ่าน
2 ก.ย. 56
08:34 น.
นางสาวดรุวรรณ
299. 
ประกาศหลักเกณฑ์การขอและพิจารณาทุนวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป (1016_55) 37 คนอ่าน
31 ส.ค. 56
16:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
300. 
วช. ขอเชิญนำผลงานประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการและเข้าร่วมประกวดผลงานในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2557 33 คนอ่าน
30 ส.ค. 56
14:00 น.
นางสาวเบญจวรรณ
301. 
คณะวิทยาการจัดการ มข. ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านการท่องเที่่ยว ด้านการบริหารอละด้านธุรกิจ ประจำปี 2557 30 คนอ่าน
30 ส.ค. 56
13:51 น.
นางสาวเบญจวรรณ
302. 
จดหมายข่าว รร.สาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก) ปีที่1 ฉบับที่2 42 คนอ่าน
30 ส.ค. 56
10:44 น.
อาจารย์ฤกษ์
303. 
ข่าวชมรมผู้เกษียณ ศศ.มข. เดือนกันยายน 2556 41 คนอ่าน
29 ส.ค. 56
14:22 น.
นางสาววาศิณี
304. 
"งานคืนสู่เหย้าชาวศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2556" 61 คนอ่าน
28 ส.ค. 56
21:25 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
305. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการชี้แจงและเตรียมความพร้อมการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจาก สกว. ประจำปีงบประมาณ 2557 66 คนอ่าน
28 ส.ค. 56
09:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
306. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมฟังการชี้แจงและเตรียมความพร้อมการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยจาก มข. ปีงบประมาณ 2558 (ทุนอุดหนุนทั่วไป) 43 คนอ่าน
28 ส.ค. 56
09:20 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
307. 
สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มข. ขอเชิญส่งงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ ICQA 2013 31 คนอ่าน
27 ส.ค. 56
14:25 น.
นางสาวเบญจวรรณ
308. 
The 26th Ars Longa Vita Brevis 31 คนอ่าน
27 ส.ค. 56
12:11 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
309. 
ขอเชิญประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมนานาชาติ เรื่อง "Conducting Cross-Cultural, Cross-National Research in International Settings" 35 คนอ่าน
26 ส.ค. 56
16:17 น.
นางสาวเบญจวรรณ
310. 
ไฟล์ภาพ PD 41 คนอ่าน
26 ส.ค. 56
13:24 น.
นายวทัญญู
311. 
ขอเชิญส่งงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ ICQA 2013 40 คนอ่าน
26 ส.ค. 56
11:24 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
312. 
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ฯ ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจวัย ประจำปี 25 22 คนอ่าน
26 ส.ค. 56
11:10 น.
นางสาวเบญจวรรณ
313. 
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 6/2556 35 คนอ่าน
26 ส.ค. 56
11:06 น.
นางสาวเบญจวรรณ
314. 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 52 30 คนอ่าน
26 ส.ค. 56
10:58 น.
นางสาวเบญจวรรณ
315. 
ภาพกิจกรรม English Camp for A-C ASEAN (เพิ่มเติม) 55 คนอ่าน
26 ส.ค. 56
09:45 น.
อาจารย์นวลพรรณ
316. 
สาธิตประถม (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรม English Camp for A-C ASEAN วันที่ 24 สิงหาคม 56 52 คนอ่าน
26 ส.ค. 56
09:37 น.
อาจารย์นวลพรรณ
317. 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย สกว. 2557 37 คนอ่าน
23 ส.ค. 56
20:43 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
318. 
คณะวิทยาการจัดการ มข. ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน ครั้งที่ 7 35 คนอ่าน
19 ส.ค. 56
15:23 น.
นางสาวเบญจวรรณ
319. 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการสำหรับทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557 41 คนอ่าน
19 ส.ค. 56
15:21 น.
นางสาวเบญจวรรณ
320. 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ศิลปากร ขอเชิญส่งผลงานสร้างสรรค์เข้าประกวดเพื่อรับรางวัล "นริศรานุวัดติวงศ์" 32 คนอ่าน
19 ส.ค. 56
10:14 น.
นางสาวเบญจวรรณ
321. 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ KKU-IENC 2014 43 คนอ่าน
16 ส.ค. 56
11:07 น.
นางสาวเบญจวรรณ
322. 
ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการเพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2556 41 คนอ่าน
16 ส.ค. 56
11:04 น.
นางสาวเบญจวรรณ
323. 
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และเครือข่ายนวัตกรรมอุดมศึกษา ประจำปี 2556 (ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 40 คนอ่าน
9 ส.ค. 56
16:14 น.
นางสาวเบญจวรรณ
324. 
ขอเรียนเชิญร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ - วิจัยและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ และนานาชาติ 53 คนอ่าน
9 ส.ค. 56
16:08 น.
นางสาวเบญจวรรณ
325. 
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมมุ่งเป้า (ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา อ้อย และ ปาล์มน้ำมัน) ประจำปี 2556 33 คนอ่าน
9 ส.ค. 56
16:05 น.
นางสาวเบญจวรรณ
326. 
ขอเรียนเชิญสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การฝึกเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ" & "การวิจัยเชิงคุณภาพ" 48 คนอ่าน
9 ส.ค. 56
11:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
327. 
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมในความสามารถของนักเรียน สาธิต มข. ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 43 คนอ่าน
8 ส.ค. 56
16:01 น.
อาจารย์มงคล
328. 
ผลการแข่งขัน Science Show ของนักเรียน สาธิต มข. ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 30 คนอ่าน
8 ส.ค. 56
15:53 น.
อาจารย์มงคล
329. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ SiPA Young Talent 2013 32 คนอ่าน
6 ส.ค. 56
14:28 น.
นางสาวเบญจวรรณ
330. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประชุม/สัมมนางานมหกรรมงานวิจัยแห่งขาติ 2556 (Thailand Research Expo 2013) 69 คนอ่าน
6 ส.ค. 56
14:20 น.
นางสาวเบญจวรรณ
331. 
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ ม.ธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนเขียนบทความและส่งบทความเข้าร่วมประกวด 70 คนอ่าน
6 ส.ค. 56
14:19 น.
นางสาวเบญจวรรณ
332. 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ทุนอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558 106 คนอ่าน
2 ส.ค. 56
09:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
333. 
ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556" (Thailand Research Expo 2012) 42 คนอ่าน
31 ก.ค. 56
13:35 น.
นางสาวเบญจวรรณ
334. 
ขอเชิญประชุม/สัมมนา ในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556" 45 คนอ่าน
24 ก.ค. 56
14:53 น.
นางสาวเบญจวรรณ
335. 
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2014 (Learning Innovation on Science and Technol 41 คนอ่าน
24 ก.ค. 56
14:51 น.
นางสาวเบญจวรรณ
336. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2556 35 คนอ่าน
24 ก.ค. 56
14:46 น.
นางสาวเบญจวรรณ
337. 
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมนานาชาติ 58 คนอ่าน
24 ก.ค. 56
14:42 น.
นางสาวเบญจวรรณ
338. 
คณะกรรมการสมาคมญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ขยายเวลารับสมัครนำเสนอบทความประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 7 52 คนอ่าน
24 ก.ค. 56
14:41 น.
นางสาวเบญจวรรณ
339. 
ฝ่ายวิจัยฯ มข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเภษ (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสุนนการวิจัย ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3 25 คนอ่าน
24 ก.ค. 56
14:38 น.
นางสาวเบญจวรรณ
340. 
จดหมายข่าวชมรมผู้เกษียณ ศศ.มข เดือนกรกฎาคม 2556 57 คนอ่าน
24 ก.ค. 56
14:28 น.
นางสาววาศิณี
341. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "นานาทัศนะปัญหาภาษาไทย" 102 คนอ่าน
18 ก.ค. 56
13:48 น.
นางสาวเบญจวรรณ
342. 
ภาพ English Camp (3) 76 คนอ่าน
18 ก.ค. 56
07:37 น.
อาจารย์นวลพรรณ
343. 
ภาพกิจกรรม English Camp (2) 65 คนอ่าน
18 ก.ค. 56
07:36 น.
อาจารย์นวลพรรณ
344. 
สาธิตประถม (ศึกษาศาสตร์) จัด English Camp ณ บ้านสวนชมดาวรีสอร์ท 71 คนอ่าน
18 ก.ค. 56
07:34 น.
อาจารย์นวลพรรณ
345. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9 39 คนอ่าน
16 ก.ค. 56
15:29 น.
นางสาวเบญจวรรณ
346. 
ปริญญาเอกบริหารการศึกษาจัด Workshop KKU&WSU 50 คนอ่าน
15 ก.ค. 56
14:09 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
347. 
ฝ่ายวิจัยฯ มข. เปิดรับทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 6/2556 74 คนอ่าน
10 ก.ค. 56
14:32 น.
นางสาวเบญจวรรณ
348. 
ด่วนที่สุด! ขอให้คณาจารย์ที่ประสงค์ขอรับทุนเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติฯ งวดที่ 6/2556 ส่งแบบคำขอฯ ที่ฝ่ายวิจัย ชั้น 2 76 คนอ่าน
10 ก.ค. 56
13:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
349. 
Business Applications co., Ltd. นำเสนอ IBM Predictive Analytics Solutions เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลภายในและการเรียนการสอนของสถานศึกษา 41 คนอ่าน
5 ก.ค. 56
14:35 น.
นางสาวเบญจวรรณ
350. 
ฝ่ายวิจัยฯ มข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการบ่มเพาะนักวิจัยเพื่อให้สร้างผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ประจำปี 2556 70 คนอ่าน
5 ก.ค. 56
12:59 น.
นางสาวเบญจวรรณ
351. 
กองบริหารงานวิจัย เปิดรับเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ทุนแบบมุ่งเป้า) 71 คนอ่าน
5 ก.ค. 56
12:59 น.
นางสาวเบญจวรรณ
352. 
งานศพคุณแม่มาลี ยลปราโมทย์ 103 คนอ่าน
4 ก.ค. 56
09:14 น.
353. 
ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอาวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2556 : geoinfotech 2013 46 คนอ่าน
3 ก.ค. 56
14:33 น.
นางสาวเบญจวรรณ
354. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556" (Thailand Research Expo 2013) 37 คนอ่าน
3 ก.ค. 56
14:30 น.
นางสาวเบญจวรรณ
355. 
สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลาการเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 33 คนอ่าน
3 ก.ค. 56
14:23 น.
นางสาวเบญจวรรณ
356. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง "การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัย" และ โครงการ "การประชุมทางวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติ : การวิจัยเพื่อพัฒษน 64 คนอ่าน
3 ก.ค. 56
14:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
357. 
ขอบคุณที่ไว้วางใจ 105 คนอ่าน
29 มิ.ย. 56
21:25 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา
358. 
ประชาสัมพันธ์ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการพัฒนาสมุนไพรของประเทศไทย พ.ศ. 2556-2559 44 คนอ่าน
27 มิ.ย. 56
14:40 น.
นางสาวเบญจวรรณ
359. 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเรื่อง "การวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงสร้างด้วยโปรแกรม LISREL (Structural Equation Modeling with LISREL) 49 คนอ่าน
24 มิ.ย. 56
13:39 น.
นางสาวเบญจวรรณ
360. 
การบรรเทาความเดือดร้อนให้กับบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ที่ได้รับความทุกข์จากอัคคคีภัยในวันที่ 15 เมษายน 2556 45 คนอ่าน
22 มิ.ย. 56
19:38 น.
นางสาววารุณี
361. 
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 35 คนอ่าน
19 มิ.ย. 56
14:32 น.
นางสาวเบญจวรรณ
362. 
ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในประชุมสัมมนากรณีศึกษา ระดับนานาชาติ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2556 35 คนอ่าน
19 มิ.ย. 56
14:31 น.
นางสาวเบญจวรรณ
363. 
ขอเชิญส่ง 35 คนอ่าน
19 มิ.ย. 56
14:27 น.
นางสาวเบญจวรรณ
364. 
ขอเชิญส่งผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมประกวดในโครงการ "รางวัลนักคิดค้นประดิษฐ์รุ่นใหม่" ในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2557 34 คนอ่าน
19 มิ.ย. 56
14:27 น.
นางสาวเบญจวรรณ
365. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการทางการศึกษาเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ เรื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนร 35 คนอ่าน
19 มิ.ย. 56
14:17 น.
นางสาวเบญจวรรณ
366. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจำปี 2556 33 คนอ่าน
19 มิ.ย. 56
14:15 น.
นางสาวเบญจวรรณ
367. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Cluster analysis and Latent class Analysis" 46 คนอ่าน
19 มิ.ย. 56
14:10 น.
นางสาวเบญจวรรณ
368. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาติ "ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7: บรูณาการศาสตร์และศิลป์" 39 คนอ่าน
19 มิ.ย. 56
10:49 น.
นางสาวเบญจวรรณ
369. 
เปลี่ยนแปลงการแจ้งยอดเงินเดือนประจำเดือนผ่านระบบคลังบริการแทนใบPaySlip 84 คนอ่าน
18 มิ.ย. 56
19:53 น.
นางสาวจรัสศรี
370. 
ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัย และร่วมฟังปาฐกถา เรื่อง "สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า: ต้นธารการศึกษาสตรีไทย" 32 คนอ่าน
18 มิ.ย. 56
14:51 น.
นางสาวเบญจวรรณ
371. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 41 คนอ่าน
18 มิ.ย. 56
14:49 น.
นางสาวเบญจวรรณ
372. 
ใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ 43 คนอ่าน
14 มิ.ย. 56
11:07 น.
นางสาวแสงทอง
373. 
จดหมายข่าวชมรมผู้เกษียณ ศศ.มข เดือนมิถุนายน 2556 104 คนอ่าน
12 มิ.ย. 56
14:54 น.
นางสาววาศิณี
374. 
31 คนอ่าน
11 มิ.ย. 56
00:00 น.
อาจารย์นภาพรรณ
375. 
ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 126 คนอ่าน
11 มิ.ย. 56
10:30 น.
นางสาวแสงทอง
376. 
นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาเข้ารอบสุดท้ายแข่งขันแฟนพันธุ์แท้ 93 คนอ่าน
8 มิ.ย. 56
10:03 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
377. 
สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์ 68 คนอ่าน
5 มิ.ย. 56
15:21 น.
นางสาวแสงทอง
378. 
ศิษย์เก่าสาขาวิชาสังคมศึกษาเข้ารับพระราชทานรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 77 คนอ่าน
5 มิ.ย. 56
11:02 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
379. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชการภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 47 คนอ่าน
3 มิ.ย. 56
15:21 น.
นางสาวเบญจวรรณ
380. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษาครั้งที่ 3 เรื่อง "อุตสาหกรรมกีฬา: โอกาสทองสำหรับเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษา" 74 คนอ่าน
3 มิ.ย. 56
15:21 น.
นางสาวเบญจวรรณ
381. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์ "การสมัครทุนโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) 42 คนอ่าน
3 มิ.ย. 56
15:11 น.
นางสาวเบญจวรรณ
382. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านที่มี Manuscript ฉบับภาษาอังกฤษ เข้ารับคำปรึกษาฟรี 223 คนอ่าน
31 พ.ค. 56
18:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
383. 
ขอเชิญชวนบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทืยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2556 236 คนอ่าน
29 พ.ค. 56
17:06 น.
นางสาวเบญจวรรณ
384. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ทุน The JSPS RONPAKU (Dissertation Ph.D.) Program ประจำปี 2557 (JRY 2014) 219 คนอ่าน
29 พ.ค. 56
16:18 น.
นางสาวเบญจวรรณ
385. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการวิจัยเชิงปริมาณแบบสหจิตวิทยาการสำหรับบุคคลทั่วไป ประจำปี 2557 244 คนอ่าน
28 พ.ค. 56
09:29 น.
นางสาวเบญจวรรณ
386. 
ขยายเวลาเปิดรับบทความทางวิชาการและภาคโปสเตอร์ในการมาสัมมนาทางวิชาการระหว่างไทย - อินเดีย ครั้งที่ 7 222 คนอ่าน
27 พ.ค. 56
15:50 น.
นางสาวเบญจวรรณ
387. 
ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการบัณฑิตศึกษานานาชาติ ครั้ง 10 214 คนอ่าน
27 พ.ค. 56
15:32 น.
นางสาวเบญจวรรณ
388. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม และนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 215 คนอ่าน
27 พ.ค. 56
15:29 น.
นางสาวเบญจวรรณ
389. 
ขอเชิญคณาจารย์เข้ารับการอบรมโครงการเก็บเบี้ย หัวข้อ “แนวทางการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความหรือผลงานวิจัย” 225 คนอ่าน
26 พ.ค. 56
22:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
390. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น เรื่อง 214 คนอ่าน
26 พ.ค. 56
21:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
391. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 218 คนอ่าน
23 พ.ค. 56
17:22 น.
นางสาวเบญจวรรณ
392. 
ฝ่ายวิจัย มข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2556 214 คนอ่าน
23 พ.ค. 56
17:18 น.
นางสาวเบญจวรรณ
393. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ม.ศิลปากร 221 คนอ่าน
21 พ.ค. 56
13:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
394. 
ขอความอนุเคราะห์เอกสารงานวิจัยในรูปสื่อดิจิทัล 203 คนอ่าน
21 พ.ค. 56
13:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
395. 
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 5_2556 225 คนอ่าน
21 พ.ค. 56
12:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
396. 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มข. ประจำปี 2557 234 คนอ่าน
21 พ.ค. 56
12:46 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
397. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิจัย EUDCA 2013 Teacher Professional Development Strong Performers and Successful Reformers 214 คนอ่าน
20 พ.ค. 56
16:52 น.
นางสาวเบญจวรรณ
398. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษาครั้งที่ 3 237 คนอ่าน
20 พ.ค. 56
12:06 น.
นางสาวเบญจวรรณ
399. 
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วม กิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับกลุ่มวิชา/สำนักงานคณบดี ประจำปีการศึกษา 2555 225 คนอ่าน
20 พ.ค. 56
09:48 น.
นางสาวนิรชรา
400. 
ประกาศย้ายห้องอบรม 234 คนอ่าน
16 พ.ค. 56
18:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
401. 
ขอเชิญสมัครเข้าอบรม "แนวทางการนำผลงานวิจัยหรือ งานสร้างสรรค์สู่การจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์" 250 คนอ่าน
16 พ.ค. 56
10:42 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
402. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมฯ "การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วย โปรแกรม Atlas ti" 261 คนอ่าน
10 พ.ค. 56
15:07 น.
นางสาวเบญจวรรณ
403. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง คลังข้อมุลงานวิจัยไทย (Thai National Research Repository: TNRR) 226 คนอ่าน
9 พ.ค. 56
16:38 น.
นางสาวเบญจวรรณ
404. 
รายชื่อวารสารผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (ณ 30เมย56) 220 คนอ่าน
9 พ.ค. 56
15:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
405. 
ขอเชิญสมัครเข้าอบรม "โครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติให้กับนักวิจัย" (เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน) 223 คนอ่าน
8 พ.ค. 56
19:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
406. 
ประกาศรับสมัครคณาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติ 216 คนอ่าน
8 พ.ค. 56
19:11 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
407. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 208 คนอ่าน
8 พ.ค. 56
16:07 น.
นางสาวเบญจวรรณ
408. 
ขอเชิญสรรหาผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อนำเสนอและประกวดผลงานวิจัยดีเด่น 224 คนอ่าน
1 พ.ค. 56
12:40 น.
นางสาวเบญจวรรณ
409. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ 217 คนอ่าน
22 เม.ย. 56
16:12 น.
นางสาววรรณศรี
410. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งผลงานการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน "มหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2556" 228 คนอ่าน
22 เม.ย. 56
14:50 น.
นางสาวเบญจวรรณ
411. 
สมาคมเพศวิถีศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมระดับชาติ "เพศวิถีศึกษา ครั้งที่ 4 เรื่อง สาธารณะ รัฐ เซ็กส์ (Public States Sexuality) 214 คนอ่าน
19 เม.ย. 56
16:38 น.
นางสาวเบญจวรรณ
412. 
ผลการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 สาขาชีววิทยา 236 คนอ่าน
17 เม.ย. 56
16:54 น.
อาจารย์มงคล
413. 
สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมทางวิชาการประจำปี พ.ศ. 2556 219 คนอ่าน
17 เม.ย. 56
15:41 น.
นางสาวเบญจวรรณ
414. 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 215 คนอ่าน
17 เม.ย. 56
15:30 น.
นางสาวเบญจวรรณ
415. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปี 2556 213 คนอ่าน
17 เม.ย. 56
15:24 น.
นางสาวเบญจวรรณ
416. 
ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2556 209 คนอ่าน
17 เม.ย. 56
15:19 น.
นางสาวเบญจวรรณ
417. 
โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ 224 คนอ่าน
17 เม.ย. 56
14:58 น.
อาจารย์มงคล
418. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 251 คนอ่าน
28 มี.ค. 56
14:04 น.
นางสาวเบญจวรรณ
419. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 "ประชากรและสังคม 2556" 212 คนอ่าน
27 มี.ค. 56
17:02 น.
นางสาวเบญจวรรณ
420. 
....ประกาศผลสอบ O-NET2556 ป.6 และ ม.3 วันที่ 15 มี.ค.56 .... 230 คนอ่าน
25 มี.ค. 56
20:08 น.
อาจารย์รัชพล
421. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนบทความวิชาการให้มีคุณค่าและน่าอ่าน" 239 คนอ่าน
25 มี.ค. 56
16:09 น.
นางสาวเบญจวรรณ
422. 
ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการบ่มเพาะนักวิจัยเพื่อให้สร้างผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ประจำปี 2556 208 คนอ่าน
25 มี.ค. 56
11:54 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
423. 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2556 207 คนอ่าน
21 มี.ค. 56
11:15 น.
นางสาวเบญจวรรณ
424. 
สำนักงานสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม ขอเชิญส่งข้อเสนอดครงการติดตามสนับสนุน พัฒนาศักยภาพภาคี และประเมินผล 214 คนอ่าน
21 มี.ค. 56
11:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
425. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ "การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วยโปรแกรม AMOS" 228 คนอ่าน
20 มี.ค. 56
09:01 น.
นางสาวเบญจวรรณ
426. 
ภาพ Singapore English Summer Camp ครั้งที่ 3 เพิ่มเติม 216 คนอ่าน
18 มี.ค. 56
16:05 น.
อาจารย์นวลพรรณ
427. 
สาธิตประถม (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรม Singapore English Summer Camp ครั้งที่ 3 208 คนอ่าน
18 มี.ค. 56
16:05 น.
อาจารย์นวลพรรณ
428. 
ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 7 213 คนอ่าน
18 มี.ค. 56
11:04 น.
อาจารย์ฤกษ์
429. 
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญส่งบทความลงวารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ECT Journal) 228 คนอ่าน
15 มี.ค. 56
11:37 น.
นางสาวเบญจวรรณ
430. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st Nong Khai campus International Conference 2013 "Building up of the research based Knowledge for Sustainabl 228 คนอ่าน
15 มี.ค. 56
11:35 น.
นางสาวเบญจวรรณ
431. 
สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการครั้งที่ 5 ประจำปี 2556 206 คนอ่าน
15 มี.ค. 56
11:26 น.
นางสาวเบญจวรรณ
432. 
สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ประชาสัมพันธ์การให้ทุนสนับสนุนการผลิตตำรา ประจำปี 2556 210 คนอ่าน
12 มี.ค. 56
14:07 น.
นางสาวเบญจวรรณ
433. 
Scientific American Magazine เชิญชวนส่งบทความลงตีพิมพ์ในรายงานฉบับพิเศษเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของการอุดมศึกษาไทย 210 คนอ่าน
8 มี.ค. 56
17:18 น.
นางสาวเบญจวรรณ
434. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน "มหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค" (Regional Research Expo) ครั้งที่ 1 210 คนอ่าน
8 มี.ค. 56
17:16 น.
นางสาวเบญจวรรณ
435. 
ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันและการอบรมในดครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์การพัฒนาเครื่องบินบังคับวิทยุแบบปีกหมุน ประจำปี 2556 211 คนอ่าน
8 มี.ค. 56
17:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
436. 
ประชาสัมพันธ์ทุนการให้ทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 4/2556 206 คนอ่าน
8 มี.ค. 56
17:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
437. 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คกป.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2556 228 คนอ่าน
8 มี.ค. 56
17:09 น.
นางสาวเบญจวรรณ
438. 
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษย์ศาสตร์-สังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2557 229 คนอ่าน
8 มี.ค. 56
17:07 น.
นางสาวเบญจวรรณ
439. 
กิจกรรมสานสัมพันธ์กลุ่มวิชา 1 ประจำปี 2556 240 คนอ่าน
6 มี.ค. 56
12:27 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
440. 
ประกาศผลอนุมัติทุนนำเสนองานต่างประเทศ มข. งวดที่ 3_2556 234 คนอ่าน
4 มี.ค. 56
13:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
441. 
ก.พ.อ. ปรับหลักเกณฑ์ ผศ. ให้มีตำแหน่งมากขึ้น พร้อมยกเลิก 3 องค์ประกอบเสริมคุณภาพ เพราะมากเกินไป 211 คนอ่าน
28 ก.พ. 56
09:21 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา
442. 
>>เชิญชมงานนิทรรศการศิลปะเด็กที่สาธิตประถมศึกษาศาสตร์ 20-28 กพ.56<< 269 คนอ่าน
21 ก.พ. 56
08:26 น.
อาจารย์รัชพล
443. 
สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรของสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย 251 คนอ่าน
19 ก.พ. 56
15:32 น.
นางสาวเบญจวรรณ
444. 
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ม. บูรพา ขอเชิญส่งบทความและเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ (ICPM) ครั้งที่ 2 203 คนอ่าน
19 ก.พ. 56
15:29 น.
นางสาวเบญจวรรณ
445. 
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2556 271 คนอ่าน
19 ก.พ. 56
15:22 น.
นางสาวเบญจวรรณ
446. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน หัวข้อ "ชุมชนท้องถิ่น ฐานรากการพัฒนาประชาคมอาเซียน" 239 คนอ่าน
19 ก.พ. 56
14:08 น.
นางสาวเบญจวรรณ
447. 
การสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 16 ประเภทร่วมให้ทุน คปก. ระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาลัยขอนแก่น 282 คนอ่าน
19 ก.พ. 56
14:07 น.
นางสาวเบญจวรรณ
448. 
ประกาศรับสมัครนักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อในระดับ ม. 4 ประจำปีการศึกษา 2556 258 คนอ่าน
15 ก.พ. 56
18:08 น.
นางสาววิมลรัตน์
449. 
คณะการบัญชีและการจัดการ ม.มหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนานานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัยในงาน IABE 2013 213 คนอ่าน
13 ก.พ. 56
13:34 น.
นางสาวเบญจวรรณ
450. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งขาติ ขอเชิญเสนอรายงานการวิจัย (ระดับปริญญาโท-เอก) เพื่อขอรับรางวัลผลงานด้านวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2556 263 คนอ่าน
12 ก.พ. 56
14:11 น.
นางสาวเบญจวรรณ
451. 
ขอเชิญเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยโครงการมหาวิทยาลียวิจัยแห่งชาติคลัสเตอร์สุขภาพฯ (SHeP-GMS) ครั้งที่ 2 260 คนอ่าน
12 ก.พ. 56
14:08 น.
นางสาวเบญจวรรณ
452. 
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริหารจัดการสาธารณะของประเทศไทย 277 คนอ่าน
8 ก.พ. 56
11:52 น.
นางสาวเบญจวรรณ
453. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาส่งบทความวิชาการ และเข้าร่วมประชุม ICET2013 287 คนอ่าน
8 ก.พ. 56
11:47 น.
นางสาวเบญจวรรณ
454. 
รับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 16 ประเภทร่วมให้ทุน คปก. ระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 247 คนอ่าน
7 ก.พ. 56
17:00 น.
นางสาวเบญจวรรณ
455. 
ศูนย์บริการวิชาการ มข. ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ 203 คนอ่าน
7 ก.พ. 56
16:47 น.
นางสาวเบญจวรรณ
456. 
กองบริหารงานวิจัย ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงวารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2556 265 คนอ่าน
7 ก.พ. 56
16:44 น.
นางสาวเบญจวรรณ
457. 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ประจำปี 2556 230 คนอ่าน
7 ก.พ. 56
16:29 น.
นางสาวเบญจวรรณ
458. 
>>>ปฏิทินโรงเรียนสาธิตประถมศึกษาศาสตร์ 2กพ.-27พค.56<<< 271 คนอ่าน
5 ก.พ. 56
15:27 น.
อาจารย์รัชพล
459. 
แจ้งอาจารย์ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ขอส่งแบบสังเกตพฤติการสอน (นิเทศภายในค่ะ) 255 คนอ่าน
1 ก.พ. 56
15:51 น.
นางสาววรรณศรี
460. 
ขอแจ้งอาจารย์ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ทุกท่าน 210 คนอ่าน
1 ก.พ. 56
15:27 น.
นางสาววรรณศรี
461. 
ขอแจ้งอาจารย์ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ทุกท่าน 213 คนอ่าน
1 ก.พ. 56
15:23 น.
นางสาววรรณศรี
462. 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 11 274 คนอ่าน
1 ก.พ. 56
14:18 น.
นางสาวเบญจวรรณ
463. 
สถาบันภาษา ม.ธรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "Research, Renovation and Reinforcement: Enhancing Quality in Language Educati 211 คนอ่าน
30 ม.ค. 56
16:49 น.
นางสาวเบญจวรรณ
464. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2557 251 คนอ่าน
30 ม.ค. 56
16:45 น.
นางสาวเบญจวรรณ
465. 
บอแจ้งเพื่อทราบในการส่งPD ของอาจารย์ ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 260 คนอ่าน
30 ม.ค. 56
16:44 น.
นางสาววรรณศรี
466. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 208 คนอ่าน
30 ม.ค. 56
14:24 น.
467. 
สรุปยอดเงินเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนสร้างโรงพยาบาล จังหวัดชัยภูมิ =1,297,440 บาท 270 คนอ่าน
27 ม.ค. 56
18:06 น.
นางสาวจรัสศรี
468. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลผลงานวิจัย และรางวัลวิทยานิพนธ์ 231 คนอ่าน
22 ม.ค. 56
15:05 น.
นางสาวเบญจวรรณ
469. 
จดหมายข่าวชมรมผู้เกษียณ ศศ.มข. 301 คนอ่าน
18 ม.ค. 56
16:14 น.
นางสาววาศิณี
470. 
สำนักงานส่งเสริมกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 16 253 คนอ่าน
18 ม.ค. 56
13:37 น.
นางสาวเบญจวรรณ
471. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 3/2556 280 คนอ่าน
18 ม.ค. 56
13:29 น.
นางสาวเบญจวรรณ
472. 
ความพร้อมของ "เครืองชิพขอนแก่นมาราธอนครั้งที่ 10" 296 คนอ่าน
18 ม.ค. 56
13:19 น.
อาจารย์ศักดาเดช
473. 
สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 274 คนอ่าน
10 ม.ค. 56
10:15 น.
นางสาวเบญจวรรณ
474. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ และส่งบทความวิจัยเข้าประกวดโครงการประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2556 217 คนอ่าน
10 ม.ค. 56
10:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
475. 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ขอเรียนเชิญร่วมเสวนา เรื่อง "การเขียนตำราทางวิชาการ" 213 คนอ่าน
10 ม.ค. 56
09:52 น.
นางสาวเบญจวรรณ
476. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยสถาบันสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในาถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 333 คนอ่าน
7 ม.ค. 56
15:21 น.
นางสาวเบญจวรรณ
477. 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ 4th Asia Regional Open Course Ware and Open Educational Conference 2012 (AROOC 287 คนอ่าน
7 ม.ค. 56
15:17 น.
นางสาวเบญจวรรณ
478. 
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 2/2556 291 คนอ่าน
7 ม.ค. 56
11:50 น.
นางสาวเบญจวรรณ
479. 
เชิญบุคคลากรที่สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ใน Special Issue of Research and Practice in Technology Enhanced Learning 274 คนอ่าน
3 ม.ค. 56
14:30 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
480. 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 274 คนอ่าน
3 ม.ค. 56
11:27 น.
นางสาวเบญจวรรณ
481. 
ภาพกิจกรรมคริสต์มาส (เพิ่มเติม 2) 292 คนอ่าน
27 ธ.ค. 55
12:57 น.
อาจารย์นวลพรรณ
482. 
ภาพกิจกรรมคริสต์มาส (เพิ่มเติม) 203 คนอ่าน
27 ธ.ค. 55
12:56 น.
อาจารย์นวลพรรณ
483. 
กิจกรรม Christmas 2555 สาธิตประถม ( ศึกษาศาสตร์ ) 279 คนอ่าน
27 ธ.ค. 55
12:54 น.
อาจารย์นวลพรรณ
484. 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ 280 คนอ่าน
26 ธ.ค. 55
11:31 น.
นางสาวเบญจวรรณ
485. 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 266 คนอ่าน
26 ธ.ค. 55
11:30 น.
นางสาวเบญจวรรณ
486. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมชมสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2556 199 คนอ่าน
24 ธ.ค. 55
13:46 น.
นางสาวเบญจวรรณ
487. 
สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา 268 คนอ่าน
19 ธ.ค. 55
15:46 น.
นางสาวเบญจวรรณ
488. 
ทัศนศึกษาบูรณาการยูนิทเอฟ 233 คนอ่าน
18 ธ.ค. 55
13:23 น.
อาจารย์นุชนาฎ
489. 
กองบริหารงานวิจัย ขอเชิญคณาจารย์/นักวิจัยเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาโครงการวิจัยสู่เชิงพาณิชย์" 271 คนอ่าน
17 ธ.ค. 55
09:55 น.
นางสาวเบญจวรรณ
490. 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งขยายเวลาการส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 271 คนอ่าน
14 ธ.ค. 55
14:34 น.
นางสาวเบญจวรรณ
491. 
คณะเภสัชศาสตร์ มข. ขอความร่วมมือในการส่งบทความฉบับเต็มและบทคัดย่อในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระัดับชาติ 284 คนอ่าน
12 ธ.ค. 55
14:37 น.
นางสาวเบญจวรรณ
492. 
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอความวิจัย 282 คนอ่าน
11 ธ.ค. 55
15:44 น.
นางสาวเบญจวรรณ
493. 
สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มข. ประชาสัมพันธ์ประกาศ ฉบับที่ 1966/2555 เรื่องแนวทางการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของนักวิจัยเพื่อเสนอข 257 คนอ่าน
3 ธ.ค. 55
16:40 น.
นางสาวเบญจวรรณ
494. 
สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์บริการสารสนเทศเลืิอกสรร (SDI) เพื่อส่งเสริมการเรียน การสอน และการวิจัย 273 คนอ่าน
3 ธ.ค. 55
15:11 น.
นางสาวเบญจวรรณ
495. 
นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาชั้นปีที่ 2 ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมอีสานในงานประเพณีลอยกระทง 266 คนอ่าน
29 พ.ย. 55
11:48 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
496. 
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงแสน ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการคุรุวิชาการครั้งที่ 9 "สืบสานวัฒนธรรมไทย สายในสู่อาเซียน" 278 คนอ่าน
28 พ.ย. 55
16:23 น.
นางสาวเบญจวรรณ
497. 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษในการประชุมในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 263 คนอ่าน
28 พ.ย. 55
16:15 น.
นางสาวเบญจวรรณ
498. 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางวิชาการนานาชาติ "Science Education for Sustainable Development" 212 คนอ่าน
28 พ.ย. 55
16:10 น.
นางสาวเบญจวรรณ
499. 
สถาบันภาษา ม.ธรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "Research, Renovation and Reinforcement: Enhancing Quality in Language 285 คนอ่าน
28 พ.ย. 55
14:14 น.
นางสาวเบญจวรรณ
500. 
ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬาภายใน 262 คนอ่าน
27 พ.ย. 55
15:43 น.
อาจารย์อรนุช
501. 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย 264 คนอ่าน
23 พ.ย. 55
14:34 น.
นางสาวเบญจวรรณ
502. 
***[ เริ่มต้นดีแล้ว ลงท้ายก็ต้องดีด้วย] ดีใจที่บุคลากรชาวสาธิตไปใช้สิทธิ์เสนอชื่อ เพื่อการสรรหา ผอ.รร.สาธิต กันท่วมท้น 324 คนอ่าน
20 พ.ย. 55
07:55 น.
อาจารย์รัชพล
503. 
ประชาสัมพันธ์การจัดแข่งขันกีฬาสีภายใน 265 คนอ่าน
19 พ.ย. 55
15:59 น.
อาจารย์จันทร์จิรา
504. 
อาลัยและระลึกถึงคุณพ่อจีนแบรี่ 321 คนอ่าน
16 พ.ย. 55
15:22 น.
นางสาววารุณี
505. 
สำนักงานประสานงานที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ขอเชิญบุคลากรเข้าค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 257 คนอ่าน
15 พ.ย. 55
10:20 น.
นางสาวเบญจวรรณ
506. 
บัณฑิตวิทยาลัย มข. ประกาศรับสมัครทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556 318 คนอ่าน
13 พ.ย. 55
17:05 น.
นางสาวเบญจวรรณ
507. 
งานวิจัยฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ มข. ขอเชิญเข้าร่วมแสวนาวิชาการเรื่อง "Ethics, Plagiarism and Predatoty Journals" 207 คนอ่าน
13 พ.ย. 55
17:02 น.
นางสาวเบญจวรรณ
508. 
ฝ่ายวิจัยฯ มข. ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการในต่างประเทศ งวดที่ 2/2556 264 คนอ่าน
13 พ.ย. 55
16:55 น.
นางสาวเบญจวรรณ
509. 
เปิดรับทุนอุดหนุนคณาจารย์เสนอผลงานประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 2/2556 258 คนอ่าน
12 พ.ย. 55
15:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
510. 
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างองค์พระสิวลีพระอรหันต์แห่งโชคลาภ ฉลองพุทธชยันตี 2600 ปีมะโรง ทรงพญานาค ความสูง 2.90เมตร ทอดถวาย ณ 229 คนอ่าน
9 พ.ย. 55
00:01 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
511. 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอบความในการประชุมวิชาการประจำปี 2556 262 คนอ่าน
1 พ.ย. 55
13:31 น.
นางสาวเบญจวรรณ
512. 
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก จากสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 210 คนอ่าน
30 ต.ค. 55
15:54 น.
นางสาวเบญจวรรณ
513. 
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Conference on Remote Sensing ครั้งที่ 33 ประจำปี 2555 278 คนอ่าน
30 ต.ค. 55
15:46 น.
นางสาวเบญจวรรณ
514. 
คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับโทรทัศน์ครู 256 คนอ่าน
30 ต.ค. 55
15:40 น.
นางสาวเบญจวรรณ
515. 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้กระดานอัจฉริยะแก่บุคลากร 202 คนอ่าน
29 ต.ค. 55
12:08 น.
อาจารย์อรนุช
516. 
สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งบบทความวิจัยเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2556 209 คนอ่าน
29 ต.ค. 55
12:10 น.
นางสาวเบญจวรรณ
517. 
การแจ้งการโอนเงิน 349 คนอ่าน
29 ต.ค. 55
10:02 น.
นางพอใจ
518. 
ม.ราชภัฏสุราษฏร์ธานี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ราชภัฎธานีวิจัย ครั้งที่ 8 205 คนอ่าน
24 ต.ค. 55
12:48 น.
นางสาวเบญจวรรณ
519. 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศประจำปี 2556 207 คนอ่าน
24 ต.ค. 55
12:44 น.
นางสาวเบญจวรรณ
520. 
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสาขาวิชาคณะที่หนึ่ง สอง และสาม 280 คนอ่าน
19 ต.ค. 55
19:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
521. 
ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 248 คนอ่าน
19 ต.ค. 55
08:40 น.
นางสาวแสงทอง
522. 
ฝ่ายวิจัยฯ มข. เชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดและการส่งข้อเสนอโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม : พวอ. ระดับปริญญาโท ประจำปี 2556 270 คนอ่าน
17 ต.ค. 55
11:16 น.
นางสาวเบญจวรรณ
523. 
ฝ่ายวิจัยฯ มข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2555 ครั้งที่ 4 238 คนอ่าน
17 ต.ค. 55
11:08 น.
นางสาวเบญจวรรณ
524. 
สรุปเงินบริจาคอาหารพระภิกษุสงฆ์และกองทุนจัดทำหนังสือพุทธวจนและร่วมทอดผ้าป่าค่ายธรรมมะสำหรับครู 282 คนอ่าน
16 ต.ค. 55
19:09 น.
นางสาวจรัสศรี
525. 
คณะวิทยาการจัดการ มข. ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน ครั้งที่ 6 204 คนอ่าน
15 ต.ค. 55
12:19 น.
นางสาวเบญจวรรณ
526. 
สบาบันภาษา ม.วิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "Research, Renovation and Reinforcement: Enhancing Quality in Langu 268 คนอ่าน
15 ต.ค. 55
12:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
527. 
ม. ศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การเข้าสู่้ประชาคมอาเซียน ความท้าท้ายของนักการศึกษาไทย" 256 คนอ่าน
12 ต.ค. 55
17:26 น.
นางสาวเบญจวรรณ
528. 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. ขอเรียนร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ 207 คนอ่าน
10 ต.ค. 55
15:24 น.
นางสาวเบญจวรรณ
529. 
คณะสังคมศาสตร์ ม. นเรศวร ขอเชิญส่งบทความวิชาการ ในการประชุมการระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในหัวข้อ CONVERSATION WITH ASEAN DIFFERENCE : Securit 269 คนอ่าน
10 ต.ค. 55
15:22 น.
นางสาวเบญจวรรณ
530. 
ภาพนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม English Camp สาธิต ฝ่ายประถม ศษ (เพิ่มเติม2) 260 คนอ่าน
7 ต.ค. 55
10:21 น.
อาจารย์นวลพรรณ
531. 
ภาพนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม English Camp สาธิต ฝ่ายประถม ศษ (เพิ่มเติม1) 284 คนอ่าน
7 ต.ค. 55
10:19 น.
อาจารย์นวลพรรณ
532. 
สาธิต ฝ่ายประถม ศษ จัดEnglish Camp for Unit A-C ร่วมกับนศ. TESOL คณะศึกษาศาสตร์ 241 คนอ่าน
7 ต.ค. 55
10:14 น.
อาจารย์นวลพรรณ
533. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัย มข. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจ) 274 คนอ่าน
5 ต.ค. 55
14:31 น.
นางสาวเบญจวรรณ
534. 
ขอเชิญร่วมทำบุุญสร้างพระสิวลีสูง 2.90 เมตร 201 คนอ่าน
4 ต.ค. 55
17:02 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
535. 
คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แบบ Online (NRPM Online) สำหรับนักวิจัย 266 คนอ่าน
2 ต.ค. 55
13:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
536. 
สำนักบริหารการวิจัย มข. ขอเชิญร่วมรับฟังการชี้แจงทุนสนับสนุนและการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนากรวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 287 คนอ่าน
1 ต.ค. 55
10:39 น.
นางสาวเบญจวรรณ
537. 
ฝ่ายวิจัยฯ มข. ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 1/2556 276 คนอ่าน
1 ต.ค. 55
10:15 น.
นางสาวเบญจวรรณ
538. 
สำนักบริหารการวิจัย มข. เชิญชวนนักวิจัยเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 210 คนอ่าน
24 ก.ย. 55
17:29 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
539. 
ศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย 268 คนอ่าน
20 ก.ย. 55
13:38 น.
นางสาวเบญจวรรณ
540. 
ด่วนที่สุด! ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 297 คนอ่าน
14 ก.ย. 55
10:33 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
541. 
ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 221 คนอ่าน
14 ก.ย. 55
10:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
542. 
กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ 217 คนอ่าน
12 ก.ย. 55
14:03 น.
อาจารย์วุฒิชัย
543. 
ม. แม่ฟ้าหลวง ขอเชิญร่วมงานและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประจำปี 2555 260 คนอ่าน
11 ก.ย. 55
10:24 น.
นางสาวเบญจวรรณ
544. 
ฝ่ายวิจัยฯ มข. ส่งสำเนาหนังสือราชการ ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการศึกษาวิจัยลักษณะผู้นำอันพึงประสงค์ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดของประเทศไทย 275 คนอ่าน
11 ก.ย. 55
10:24 น.
นางสาวเบญจวรรณ
545. 
ขอเรียนเชิญร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ 327 คนอ่าน
7 ก.ย. 55
12:04 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
546. 
ขอเชิญร่วมงาน ๒๕ ปี ศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 308 คนอ่าน
5 ก.ย. 55
23:20 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
547. 
ม. เกษตรศาสตร์ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ ๕๑ 226 คนอ่าน
5 ก.ย. 55
14:57 น.
นางสาวเบญจวรรณ
548. 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ประจำปี 2556 หัวข้อ "เอเชียรุ่งโรจน์: วิกฤตหรือโอกาสสำหรับไทย?" 203 คนอ่าน
5 ก.ย. 55
14:52 น.
นางสาวเบญจวรรณ
549. 
แนะแนวสัญจรคณะศึกษาศาสตร์คว้ารางวัลดีเยี่ยม 252 คนอ่าน
4 ก.ย. 55
20:01 น.
นางนงนภัส
550. 
ภาพนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม English Camp สาธิตประถม (ศึกษาศาสตร์) เพิ่มเติม 2 233 คนอ่าน
4 ก.ย. 55
10:35 น.
อาจารย์นวลพรรณ
551. 
ภาพนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม English Camp สาธิตประถม (ศึกษาศาสตร์) เพิ่มเติม 229 คนอ่าน
4 ก.ย. 55
10:30 น.
อาจารย์นวลพรรณ
552. 
สาธิตฝ่ายประถม ศึกษาศาสตร์ จัด English Camp For D-F (IEC) 335 คนอ่าน
4 ก.ย. 55
10:16 น.
อาจารย์นวลพรรณ
553. 
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม. มหิดล ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 286 คนอ่าน
31 ส.ค. 55
14:20 น.
นางสาวเบญจวรรณ
554. 
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลในระบบ_NRPM_ของโครงการกลุ่มเรื่องเร่งด่วน 269 คนอ่าน
28 ส.ค. 55
15:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
555. 
ด่วนที่สุด ! ประกาศขยายเวลา การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2556 จาก วช. (20 เรื่องเร่งด่วน) 254 คนอ่าน
28 ส.ค. 55
08:55 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
556. 
สรุปปัจจัยถวาายอาหารพระภิกษุสงฆ์และเป็นเจ้าภาพกองทุนจัดซื้อที่ดินฯพุทธวจน 228 คนอ่าน
27 ส.ค. 55
20:20 น.
นางสาวจรัสศรี
557. 
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมในการประชุมวิชาการการบริหารจัดการ ครั้งที่ 8 281 คนอ่าน
27 ส.ค. 55
10:53 น.
นางสาวเบญจวรรณ
558. 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2556 265 คนอ่าน
27 ส.ค. 55
10:38 น.
นางสาวเบญจวรรณ
559. 
คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Teacher as a Learner 210 คนอ่าน
27 ส.ค. 55
10:38 น.
นางสาวเบญจวรรณ
560. 
ขอเชิญคณาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยส่งแบบขอรับเงินรางวัลการตีพิมพ์ฯ 299 คนอ่าน
22 ส.ค. 55
11:08 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
561. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ 25 ปี ศิลปศึกษา เรื่อง “ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน สู่ภูมิปัญญาระดับอาเซียน: บทบาทครูกับการจัดการเรียนการสอน” 278 คนอ่าน
21 ส.ค. 55
23:26 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
562. 
รายชื่อผู้เกษียณอายุราขการ ประจำปี 2555 297 คนอ่าน
20 ส.ค. 55
11:58 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
563. 
"งานคืนสู่เหย้าชาวศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2555" 296 คนอ่าน
20 ส.ค. 55
11:12 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
564. 
ลูกเสือโรงเรียนสาธิต ฯ ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ 4 ภาค 376 คนอ่าน
16 ส.ค. 55
15:54 น.
อาจารย์เสถียร
565. 
สำนักบริหารการวิจัย ปรับเปลี่ยวระยะเวลาในขั้นตอน/วิธีปฏิบัติตามแนวปฎิบัติตามประกาศ มข. (ฉบับที่ 1028/2555) ลงวันที่ 9 ก.ค. 2555 208 คนอ่าน
14 ส.ค. 55
13:14 น.
นางสาวเบญจวรรณ
566. 
คณะพยาบาลศาสตร์ มข. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง "ความท้าทายของวิชาชีพพยาบาลในเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2558" 282 คนอ่าน
10 ส.ค. 55
17:00 น.
นางสาวเบญจวรรณ
567. 
คณะครูโรงเรียนสาธิตมอดินแดง ฝ่ายประถม ศึกษาดูงานที่ จ.เชียงใหม่ 305 คนอ่าน
8 ส.ค. 55
10:18 น.
อาจารย์วีรวิชญ์
568. 
"ศิลปศึกษา เบญจเพส" 289 คนอ่าน
8 ส.ค. 55
00:56 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
569. 
ด่วนที่สุด! ขอความอนุเคราะห์คณาจารย์ที่เสนอขอรับทุนสนับสนุนประเภทอุดหนุนทั่วไป มข. ประจำปีงบประมาณ 2557 ปรับข้อมูลเข้าแบบฟอร์มใหม่ 268 คนอ่าน
7 ส.ค. 55
13:55 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
570. 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ขอเชิญร่วมประชุมนานาชาติเรื่อง "OUTCOMES-BASED EDUCATION" 238 คนอ่าน
6 ส.ค. 55
12:15 น.
นางสาวเบญจวรรณ
571. 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้านำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ 214 คนอ่าน
6 ส.ค. 55
12:14 น.
นางสาวเบญจวรรณ
572. 
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 295 คนอ่าน
31 ก.ค. 55
18:45 น.
นางสาวแสงทอง
573. 
สถาบันวิจัยและัพัฒนา ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฎสุราษฎ์ธานีวิจัย ครั้งที่ 8 277 คนอ่าน
31 ก.ค. 55
14:05 น.
นางสาวเบญจวรรณ
574. 
สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย 214 คนอ่าน
31 ก.ค. 55
13:58 น.
นางสาวเบญจวรรณ
575. 
สมาคม 214 คนอ่าน
31 ก.ค. 55
13:56 น.
นางสาวเบญจวรรณ
576. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยที่ วช. และ ๕ส. ให้ทุนอุดหนุน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 208 คนอ่าน
31 ก.ค. 55
10:42 น.
นางสาวเบญจวรรณ
577. 
ทุน The JSPS RONPAKU(Dissertation Ph.D) Program ประจำปี 2556 267 คนอ่าน
30 ก.ค. 55
14:33 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
578. 
สำนักบริหารการวิจัย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 210 คนอ่าน
24 ก.ค. 55
13:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
579. 
เสวนาทางวิชาการ เรื่อง การช่วยเหลือนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 283 คนอ่าน
19 ก.ค. 55
17:54 น.
อาจารย์ธีรติ
580. 
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ผ่านเกณฑ์การอนุมัติให้ทุนอุดหนุนคณาจารย์เพื่อเข้าร่วมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 4_2555 258 คนอ่าน
19 ก.ค. 55
12:32 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
581. 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการบ่มเพาะนักวิจัยเพื่อสร้างผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ประจำปี 2555 (ครั้งที่ 3) 275 คนอ่าน
19 ก.ค. 55
12:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
582. 
คณะมนุษย์ศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับชาติ เรื่อง การประชุมเครือข่ายชุมชนแอลดีไทย ครั้งที่ 2 262 คนอ่าน
18 ก.ค. 55
09:59 น.
นางสาวเบญจวรรณ
583. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัย (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) 208 คนอ่าน
18 ก.ค. 55
09:53 น.
นางสาวเบญจวรรณ
584. 
ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) ประชุมสามัญประจำปี2555 230 คนอ่าน
16 ก.ค. 55
15:53 น.
อาจารย์นัยนา
585. 
ฝ่ายวิจัยและเทคโนโลยี มข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเภษ (คปก.) สำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2555 261 คนอ่าน
13 ก.ค. 55
13:47 น.
นางสาวเบญจวรรณ
586. 
แบบเสนอโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนทั่วไป มข. ปี 2557 266 คนอ่าน
13 ก.ค. 55
11:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
587. 
คณะวิทยาศาสตร์ มข. ประชาสัมพันธ์การส่งบทความต้นฉบับเพื่อรับการแก้ไขผ่านบริษัท American Journal Experts 254 คนอ่าน
12 ก.ค. 55
15:25 น.
นางสาวเบญจวรรณ
588. 
สาธิตฯมอดินแดงฝ่ายประถม จัดโครงการอบรมการเขียนวิจัย 5 บท 330 คนอ่าน
12 ก.ค. 55
10:55 น.
อาจารย์นัยนา
589. 
ขยายเวลารับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนอุดหนุนทั่วไปของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2557 272 คนอ่าน
11 ก.ค. 55
12:36 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
590. 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดมารยาทไทย 317 คนอ่าน
10 ก.ค. 55
15:04 น.
อาจารย์อรนุช
591. 
สำนักบริหารการวิจัย ขยายเวลาการรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนอุดหนุนทั่วไปของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 209 คนอ่าน
10 ก.ค. 55
15:00 น.
นางสาวเบญจวรรณ
592. 
นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯฝ่ายประถมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)เข้าร่วมประกวดมารยาทไทย 254 คนอ่าน
10 ก.ค. 55
14:41 น.
อาจารย์อรนุช
593. 
สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมในงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555" (Thailand Research Expo 2012) 223 คนอ่าน
10 ก.ค. 55
14:52 น.
นางสาวเบญจวรรณ
594. 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญร่วมงานและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ แม่ฟ้าหลวงวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2555: "Future Challenge 273 คนอ่าน
10 ก.ค. 55
14:48 น.
นางสาวเบญจวรรณ
595. 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอเชิญเข้ารับฟังการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. 203 คนอ่าน
10 ก.ค. 55
14:47 น.
นางสาวเบญจวรรณ
596. 
ขอเชิญ..ร่วมชมร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาออทิสติกค่ะ 276 คนอ่าน
3 ก.ค. 55
13:44 น.
อาจารย์อาพร
597. 
ขอเชิญคณาจารย์ที่มีความประสงค์จะจัดทำบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติเข้าปรึกษาและแก้ไข (Edit) บทความวิจัยให้ถูกต้อง 288 คนอ่าน
3 ก.ค. 55
12:08 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
598. 
คณะวิทยาการจัดการ มข. ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการท่องเที่ยว ด้านการบริการและด้านธุรกิจ ประจำปี 2555 279 คนอ่าน
29 มิ.ย. 55
12:01 น.
นางสาวเบญจวรรณ
599. 
...ขอเชิญฟังบรรยาย เกี่ยวกับหลักสูตร โดย Prof. Tracey ครับ... 281 คนอ่าน
29 มิ.ย. 55
11:29 น.
อาจารย์สุชาติ
600. 
สุนทรภู่ ประถม (มอดินแดง) 375 คนอ่าน
28 มิ.ย. 55
09:16 น.
อาจารย์ฉลอง
601. 
สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ 249 คนอ่าน
26 มิ.ย. 55
13:04 น.
นางสาวเบญจวรรณ
602. 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ 274 คนอ่าน
26 มิ.ย. 55
13:04 น.
นางสาวเบญจวรรณ
603. 
ชาวสาธิตฯมอดินแดง เป็นปลื้ม....อดีตอธิการบดีมข.เยี่ยมชมโรงเรียน 332 คนอ่าน
22 มิ.ย. 55
15:49 น.
อาจารย์นัยนา
604. 
สำนักบริหารการวิจัย ขอเชิญชวนนักวิจัย เข้าร่วมประชุมเสริมทักษะการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 294 คนอ่าน
20 มิ.ย. 55
09:29 น.
นางสาวเบญจวรรณ
605. 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายเกี่ยวกับการจัดทำโครงร่างการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนจาก วช. 292 คนอ่าน
19 มิ.ย. 55
14:09 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
606. 
ขอเชิญบุคลากรร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพงานศพมารดาของ รศ.เกื้อจิตต์ ฉิมทิม อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 304 คนอ่าน
18 มิ.ย. 55
10:34 น.
นางสาววราภรณ์
607. 
ด่วนที่สุด! ขอเรียนเชิญคณาจารย์คณะและโรงเรียนสาธิตสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มข. ด่วนภายในวันที่ 22 มิ.ย. 55 291 คนอ่าน
14 มิ.ย. 55
11:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
608. 
รางวัลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ 302 คนอ่าน
14 มิ.ย. 55
09:58 น.
อาจารย์วุฒิชัย
609. 
Call for Papers--ขยายเวลารับผลงาน การประชุมวิจัยนานาชาติ “ICER 2012” ถึง 15 ก.ค. 2555 225 คนอ่าน
13 มิ.ย. 55
17:20 น.
นายจักรพงษ์
610. 
สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมและรับทุนสนับสนุนการทำวิจัยในชั้นเรียน 249 คนอ่าน
11 มิ.ย. 55
15:24 น.
นางสาวเบญจวรรณ
611. 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 204 คนอ่าน
11 มิ.ย. 55
12:50 น.
นางสาวเบญจวรรณ
612. 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมสัมมนา เรื่องการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนและส่งเสริมการทำิวิทยานิพนธ์ ประจำภาคต้ 259 คนอ่าน
11 มิ.ย. 55
12:39 น.
นางสาวเบญจวรรณ
613. 
สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคคลเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 209 คนอ่าน
6 มิ.ย. 55
17:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
614. 
สำนักบริหารการวิจัย การรับข้อเสนอโครงการวิจัยและการกลั่นกรอง/ประเมินข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภททุนอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 271 คนอ่าน
6 มิ.ย. 55
17:11 น.
นางสาวเบญจวรรณ
615. 
บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศรับทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2555 (เพิ่มเติม) 272 คนอ่าน
6 มิ.ย. 55
17:08 น.
นางสาวเบญจวรรณ
616. 
สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ ระหว่างไทย-อินเดีย (INRCT-ICSS 239 คนอ่าน
6 มิ.ย. 55
17:06 น.
นางสาวเบญจวรรณ
617. 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2555 213 คนอ่าน
6 มิ.ย. 55
17:05 น.
นางสาวเบญจวรรณ
618. 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 "ประชากรและสังคม" 205 คนอ่าน
6 มิ.ย. 55
17:03 น.
นางสาวเบญจวรรณ
619. 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ส่งประกาศ ประชาสัมพันธ์ การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ปี พ.ศ. 2555 253 คนอ่าน
6 มิ.ย. 55
17:01 น.
นางสาวเบญจวรรณ
620. 
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดต้นฉบับรางวัล นานมีบุ๊คส์อะสอร์ด ครั้งที่ 6 ปี 2555 303 คนอ่าน
6 มิ.ย. 55
16:59 น.
นางสาวเบญจวรรณ
621. 
ทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่(A1) 276 คนอ่าน
5 มิ.ย. 55
00:00 น.
อาจารย์วรรณงาม
622. 
สาธิตมอดินแดงประถมรับน้องใหม่ปีการศึกษา55 353 คนอ่าน
4 มิ.ย. 55
21:50 น.
อาจารย์นัยนา
623. 
ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และผุ้ปกครองทุกท่าน ร่วมทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่(A1) 253 คนอ่าน
1 มิ.ย. 55
10:31 น.
อาจารย์วีรวิชญ์
624. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปฏิบัติการเพื่อเตรียมจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย 2557 268 คนอ่าน
31 พ.ค. 55
18:44 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
625. 
ขอเรียนเชิญร่วมแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น มข. ครั้งที่ 14 ประจำปี 2555 284 คนอ่าน
25 พ.ค. 55
19:19 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
626. 
ศึกษาดูงาน ณ นครเซี่ยงไฮ้ ตอนที่ 2 273 คนอ่าน
25 พ.ค. 55
12:16 น.
อาจารย์ปิลันธนา
627. 
ศึกษาดูงาน ณ นครเซี่ยงไฮ้ ตอนที่ 1 283 คนอ่าน
25 พ.ค. 55
12:12 น.
อาจารย์ปิลันธนา
628. 
สาธิตมอดินแดงปฐมนิเทศนักเรียนป.1ปีการศึกษา2555 318 คนอ่าน
24 พ.ค. 55
11:43 น.
อาจารย์นัยนา
629. 
คณะศึกษาศาสตร์จัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนโครงการ Publication Clinic 284 คนอ่าน
23 พ.ค. 55
14:07 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
630. 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 267 คนอ่าน
22 พ.ค. 55
15:04 น.
อาจารย์วรรณงาม
631. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานวิจัยและชมนิทรรศการฯ 276 คนอ่าน
14 พ.ค. 55
12:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
632. 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2555 286 คนอ่าน
4 พ.ค. 55
09:16 น.
นางสาวเบญจวรรณ
633. 
ขอเชิญร่วมสัมมนา"ปัญหาท้าทายไทย-ลาวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC 2015 และ"โอกาสและประสบการณ์การลงทุนของ SMEs ไทยใน สปป.ลาว” 272 คนอ่าน
3 พ.ค. 55
21:27 น.
นายจักรพงษ์
634. 
ประชุมวิชาการ "ASEM Language Diversity Forum" ณ อินโดนีเซีย 229 คนอ่าน
27 เม.ย. 55
11:12 น.
นายจักรพงษ์
635. 
ภาพนักเรียนสาธิตประถม (ศึกษาศาสตร์) ร่วมกิจกรรม English Camp ฟ้าฝางรีอสอร์ต(เพิ่มเติม) 299 คนอ่าน
11 เม.ย. 55
16:39 น.
อาจารย์นวลพรรณ
636. 
สาธิตประถม(ศึกษาศาสตร์)จัด English Camp ในประเทศ ณ ฟ้าฝางรีสอร์ต 239 คนอ่าน
11 เม.ย. 55
16:29 น.
อาจารย์นวลพรรณ
637. 
ภาพนักเรียนสาธิตประถม (ศึกษาศาสตร์) ร่วมกิจกรรม English Camp at Singapore (เพิ่มเติม) 316 คนอ่าน
11 เม.ย. 55
13:20 น.
อาจารย์นวลพรรณ
638. 
สาธิตประถม(ศึกษาศาสตร์)จัด English Camp at Singapore 2012 For IEC students 277 คนอ่าน
11 เม.ย. 55
13:15 น.
อาจารย์นวลพรรณ
639. 
ฝ่ายวิจัย มข. ประกาศรัยข้อเสนอโครงการบ่มเพาะนักวิจัยเพื่อให้สร้างผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ประจำปี 2555 (เพิ่มเติม) 291 คนอ่าน
30 มี.ค. 55
16:25 น.
นางสาวเบญจวรรณ
640. 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านค่าย 3 โอลิมปิกวิชาการ 288 คนอ่าน
29 มี.ค. 55
13:23 น.
อาจารย์มงคล
641. 
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "วิจัยไทย ก้าวไกลสู่อนาคต" 221 คนอ่าน
26 มี.ค. 55
15:23 น.
นางสาวเบญจวรรณ
642. 
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ขอเชิญเ้ข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Conference on Remote Sensing ครั้งที่ 33 203 คนอ่าน
26 มี.ค. 55
15:18 น.
นางสาวเบญจวรรณ
643. 
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏอุดร ม.ขอนแก่น และสมาชิกเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ขอเชิญเ้ข้าร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 299 คนอ่าน
26 มี.ค. 55
14:51 น.
นางสาวเบญจวรรณ
644. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกจัดงานงานแถลงข่าว "เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่6" 291 คนอ่าน
22 มี.ค. 55
17:12 น.
อาจารย์ฤกษ์
645. 
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในระดับนานาชาติ 246 คนอ่าน
22 มี.ค. 55
17:03 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา
646. 
สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ประชาสัมพันธ์โครงการทุนสนับสนุนการผลิดตำรา ประจำปี 2555 257 คนอ่าน
22 มี.ค. 55
12:03 น.
นางสาวเบญจวรรณ
647. 
สมัครด่วน! ประชุมเชิงปฏิบัติการ 272 คนอ่าน
20 มี.ค. 55
15:11 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
648. 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเ้ข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 210 คนอ่าน
20 มี.ค. 55
12:48 น.
นางสาวเบญจวรรณ
649. 
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ TU-CU-KU-Conference ประจำปี่ 2555 207 คนอ่าน
20 มี.ค. 55
12:29 น.
นางสาวเบญจวรรณ
650. 
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี ฝ่ายบริการพัฒนาผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี ขอนำส่งเอกสารประชาสัมพันธ์มาตรการทางภาษีสำหรับการวิจัยและพัฒนา 269 คนอ่าน
20 มี.ค. 55
12:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
651. 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กำหนดประเด็นหัวข้อทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษย์ศาสตร์-สังคมศาสตร์ ประจำปี 2556 264 คนอ่าน
15 มี.ค. 55
16:23 น.
นางสาวเบญจวรรณ
652. 
ศูนย์ภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "Language Proficiency Testing in the Less Commonly Taught Languages" 208 คนอ่าน
15 มี.ค. 55
16:18 น.
นางสาวเบญจวรรณ
653. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมนำเสนองานวิจัย Hawaii University International Conferences 2012 206 คนอ่าน
15 มี.ค. 55
16:20 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
654. 
เชิญร่วมงานเสวนาทางวิชาการ "เปิดโลกออทิสติกครั้งที่6" 281 คนอ่าน
12 มี.ค. 55
14:59 น.
อาจารย์ฤกษ์
655. 
ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยเพื่อรับรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2554 206 คนอ่าน
5 มี.ค. 55
10:05 น.
นางสาวเบญจวรรณ
656. 
สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2555 251 คนอ่าน
5 มี.ค. 55
09:57 น.
นางสาวเบญจวรรณ
657. 
รูปกิจกรรม International Day (รีบดูก่อนจะตกไปหน้า 2) 286 คนอ่าน
1 มี.ค. 55
20:04 น.
อาจารย์สุชาติ
658. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2556 220 คนอ่าน
1 มี.ค. 55
12:46 น.
นางสาวเบญจวรรณ
659. 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 284 คนอ่าน
1 มี.ค. 55
12:40 น.
นางสาวเบญจวรรณ
660. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอใน Thailand Research Symposium 2012 205 คนอ่าน
1 มี.ค. 55
12:25 น.
นางสาวเบญจวรรณ
661. 
กิจกรรมสานสัมพันธ์กลุ่มวิชา 1 284 คนอ่าน
28 ก.พ. 55
15:29 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
662. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่านเข้าร่วมการฝึกอบรม 298 คนอ่าน
27 ก.พ. 55
13:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
663. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้ารับการฝึกอบรม "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" 284 คนอ่าน
21 ก.พ. 55
15:54 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
664. 
เชิญเข้าร่วมอบรม "เปียโนบำบัด One to Five เพื่อการพัฒนาเด็กและเด็กพิเศษ" 289 คนอ่าน
17 ก.พ. 55
14:19 น.
อาจารย์ฤกษ์
665. 
คณาจารย์ ศิษย์เก่าและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ นำเสนอผลงานวิจัยที่ WCSE 2012 ณ เมืองบาเซโลน่า ประเทศสเปน 273 คนอ่าน
16 ก.พ. 55
14:29 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี
666. 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานำเสนอผลงาน หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมสัมมนา วิชาการเรื่อง "The 2012 Graduate Seminar 268 คนอ่าน
13 ก.พ. 55
12:09 น.
นางสาวเบญจวรรณ
667. 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านสมัครเข้ารับการอบรมระยะสั้น ประจำปี 2555 268 คนอ่าน
8 ก.พ. 55
16:47 น.
นางสาวเบญจวรรณ
668. 
มหาวิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมวิชาการ การบริหารและการจัดการครั้งที่ 7 277 คนอ่าน
8 ก.พ. 55
16:44 น.
นางสาวเบญจวรรณ
669. 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2555 275 คนอ่าน
8 ก.พ. 55
16:39 น.
นางสาวเบญจวรรณ
670. 
กิจกรรมจิตสาธารณะยูนิทเอฟ 317 คนอ่าน
1 ก.พ. 55
14:43 น.
อาจารย์นุชนาฎ
671. 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Open Class สาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถม 226 คนอ่าน
1 ก.พ. 55
07:07 น.
อาจารย์ขนิษฐา
672. 
ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มข. ให้ทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างเประเทศ งวดที่ 3/2555 249 คนอ่าน
31 ม.ค. 55
16:21 น.
นางสาวเบญจวรรณ
673. 
แจ้งผลการพิจารณาตัดสินรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ:รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2554 284 คนอ่าน
30 ม.ค. 55
15:41 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
674. 
รับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุน คปก. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2555 273 คนอ่าน
30 ม.ค. 55
15:38 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
675. 
ประกาศรับข้อเสนอทุนโครงการบ่มเพาะนักวิจัย ประจำปี 2555 258 คนอ่าน
27 ม.ค. 55
15:20 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
676. 
ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มข. ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมเพื่อสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 215 คนอ่าน
26 ม.ค. 55
15:28 น.
นางสาวเบญจวรรณ
677. 
ขอเชิญร่วมทำบุญ 252 คนอ่าน
25 ม.ค. 55
14:53 น.
อาจารย์พุทธชาติ
678. 
สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลผลงานวิจัย และรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 269 คนอ่าน
24 ม.ค. 55
16:57 น.
นางสาวเบญจวรรณ
679. 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2555 272 คนอ่าน
24 ม.ค. 55
16:53 น.
นางสาวเบญจวรรณ
680. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2555 206 คนอ่าน
24 ม.ค. 55
16:14 น.
นางสาวเบญจวรรณ
681. 
กลุ่มงานสารสนเทศและวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอความร่วมมือให้อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายและชมการเสนอผลงานวิจัย 266 คนอ่าน
24 ม.ค. 55
16:10 น.
นางสาวเบญจวรรณ
682. 
ฟังดนตรี ... เถิดชื่นใจ 291 คนอ่าน
21 ม.ค. 55
12:56 น.
อาจารย์วนิดา
683. 
ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ทุกท่านสมัครเข้าร่วมโครงการ EDU-Publication Clinic 284 คนอ่าน
19 ม.ค. 55
16:02 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
684. 
ด่วน ! ขยายวันรับสมัครเข้าร่วมโครงการ EDU-Publiction Clinic และอบรมปฏิบัติการแบบเข้ม 315 คนอ่าน
18 ม.ค. 55
10:55 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
685. 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครทุนสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 204 คนอ่าน
17 ม.ค. 55
10:06 น.
นางสาวเบญจวรรณ
686. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Publication Clinic และอบรมปฏิบัติการแบบเข้ม 266 คนอ่าน
16 ม.ค. 55
16:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
687. 
>>>สวัสดีวันครู<<< 281 คนอ่าน
16 ม.ค. 55
10:41 น.
อาจารย์รัชพล
688. 
่กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2544-2555 สมด.ประถม 270 คนอ่าน
11 ม.ค. 55
12:22 น.
อาจารย์นัยนา
689. 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญส่งบทความ และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 5 (ICER 2012) 277 คนอ่าน
9 ม.ค. 55
10:40 น.
นางสาวเบญจวรรณ
690. 
ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยเฉพาะทางประจำปี 2554 225 คนอ่าน
4 ม.ค. 55
14:59 น.
นางสาวเบญจวรรณ
691. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการเนื่องในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2555 213 คนอ่าน
4 ม.ค. 55
10:15 น.
นางสาวเบญจวรรณ
692. 
สำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) 278 คนอ่าน
4 ม.ค. 55
10:11 น.
นางสาวเบญจวรรณ
693. 
รายงานภาระงานในการปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาปฎิบัติจริงของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 261 คนอ่าน
28 ธ.ค. 54
09:39 น.
นางสาวเบญจวรรณ
694. 
สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2555 210 คนอ่าน
28 ธ.ค. 54
09:27 น.
นางสาวเบญจวรรณ
695. 
สมาคมเครือข่ายไทยเพื่อการศึกษาวิจัย ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศของกลุ่มสมาชิกเครือข่าย Asia-Pacific Advanced Nerwork : APAN ครั้งที่ 33 208 คนอ่าน
26 ธ.ค. 54
13:14 น.
นางสาวเบญจวรรณ
696. 
E-Saan Software Park จัดอบรม 9 หลักสูตร 294 คนอ่าน
8 ธ.ค. 54
15:41 น.
697. 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญส่งผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 13 279 คนอ่าน
8 ธ.ค. 54
11:00 น.
นางสาวเบญจวรรณ
698. 
โครงการเพิ่มผลงานการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (KKU Publication clinic) 295 คนอ่าน
1 ธ.ค. 54
15:35 น.
699. 
ขอความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ของคณะ ประจำปีงบประมาณ 2554 267 คนอ่าน
30 พ.ย. 54
12:49 น.
นางสาวเบญจวรรณ
700. 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังการชี้แจ้ง และประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มพูนผลงานการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (KKU Publication clinic) 257 คนอ่าน
30 พ.ย. 54
12:49 น.
นางสาวเบญจวรรณ
701. 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวด 237 คนอ่าน
30 พ.ย. 54
12:23 น.
นางสาวเบญจวรรณ
702. 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2555 236 คนอ่าน
28 พ.ย. 54
11:24 น.
703. 
ประชาสัมพันธ์วารสารวิจัย มข. ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 274 คนอ่าน
14 พ.ย. 54
15:53 น.
นางสาวเบญจวรรณ
704. 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการประจำปี 2555 207 คนอ่าน
14 พ.ย. 54
11:47 น.
นางสาวเบญจวรรณ
705. 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2555 206 คนอ่าน
14 พ.ย. 54
11:44 น.
นางสาวเบญจวรรณ
706. 
ประชานสัมพันธ์รางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ประจำปี 2554 270 คนอ่าน
10 พ.ย. 54
10:38 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
707. 
ด่วนที่สุด ! แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องอบรม Lesson Study Approach จาก 1368 เป็นห้อง 1507 ชั้น 5 ค่ะ 279 คนอ่าน
8 พ.ย. 54
21:46 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
708. 
ด่วนที่สุด ! ขอเรียนเชิญคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตฯ ทุกท่านเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Lesson Study Approach 245 คนอ่าน
7 พ.ย. 54
12:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
709. 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7 233 คนอ่าน
2 พ.ย. 54
17:20 น.
นางสาวเบญจวรรณ
710. 
กลุ่มสารสนเทศและวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา 283 คนอ่าน
2 พ.ย. 54
17:17 น.
นางสาวเบญจวรรณ
711. 
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมวิชาการ สกว.วิจัยตามรอยพระยุคบาท: สร้างสรรค์ปัญญา เพื่อพัฒนาประเทศ 256 คนอ่าน
2 พ.ย. 54
17:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
712. 
ประชาสัมพันธ์บริการสารสนเทศเลือกสรร เพื่อช่วยเหลือสนับสนนด้านการเรียนการสอนและวิจัย 212 คนอ่าน
2 พ.ย. 54
17:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
713. 
ขอเชิญชวน เข้าร่วมฟังการชี้แจง ประชาสัมพันธ์ และการเปิดตัววารสารวิจัย มข. รูปแบบใหม่ 285 คนอ่าน
2 พ.ย. 54
11:02 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
714. 
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอเชิญบุคลากรที่สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร Journal of English Studies 269 คนอ่าน
1 พ.ย. 54
10:25 น.
นางสาวเบญจวรรณ
715. 
สภาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 263 คนอ่าน
1 พ.ย. 54
10:23 น.
นางสาวเบญจวรรณ
716. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี 265 คนอ่าน
1 พ.ย. 54
10:12 น.
นางสาวเบญจวรรณ
717. 
ขอเรียนเชิญร่วมพิธีประดิษฐานองค์พระพุทธวิโมกข์ ณ ศาลาธรรม 295 คนอ่าน
27 ต.ค. 54
08:20 น.
อาจารย์รัชพล
718. 
นักเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ได้รับทุนอุดหนุนการสร้างโปรแกรม 208 คนอ่าน
25 ต.ค. 54
20:39 น.
อาจารย์มงคล
719. 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 13 210 คนอ่าน
18 ต.ค. 54
10:29 น.
นางสาวเบญจวรรณ
720. 
อบรมซอฟต์แวร์บริหารจัดการเว็บไซต์สำเร็จรูป WORDPRESS 266 คนอ่าน
13 ต.ค. 54
14:57 น.
721. 
ประชาสัมพันธ์ เข้าอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Access2010 หลักสูตร การออกแบบเว็บไซต์อย่างมืออาชีพ 278 คนอ่าน
13 ต.ค. 54
11:38 น.
722. 
ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติด้านการวิจัย จัดโดยสมาคมส่งเสริมการวิจัย 210 คนอ่าน
13 ต.ค. 54
11:27 น.
723. 
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ระดับประถมศึกษา 283 คนอ่าน
12 ต.ค. 54
08:25 น.
อาจารย์นัยนา
724. 
ศุกร์ที่ 7 ต.ค. 54 ขอเรียนเชิญอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตทุกท่านร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 287 คนอ่าน
6 ต.ค. 54
14:10 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
725. 
มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ ขอเชิญการส่งผลงานการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 50 218 คนอ่าน
6 ต.ค. 54
13:21 น.
นางสาวเบญจวรรณ
726. 
แบบฟอร์มทุนอุดหนุนทั่วไป มข. ปีงบประมาณ 2556 257 คนอ่าน
4 ต.ค. 54
08:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
727. 
ด่วนที่สุด! ขอเรียนเชิญอาจารย์ทุกท่านส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป จาก มข. ประจำปีงบประมาณ 2556 281 คนอ่าน
4 ต.ค. 54
08:19 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
728. 
กำหนดการเชิญประชุมนักวิจัยสถาบัน ตามโครงการพัฒนานักวิจัยสถาบันฯ มข. 2555 276 คนอ่าน
1 ต.ค. 54
18:39 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
729. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรม เซ็นทารา โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอ 205 คนอ่าน
29 ก.ย. 54
12:32 น.
นางสาวเบญจวรรณ
730. 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทิศทางการวิจัยเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาระบบการศึกษาชาติ 211 คนอ่าน
29 ก.ย. 54
12:29 น.
นางสาวเบญจวรรณ
731. 
เผยแพร่บรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 2554 และทำเนียบการวิจัย 2554 สภาวิจัยแห่งชาติ 230 คนอ่าน
29 ก.ย. 54
12:23 น.
นางสาวเบญจวรรณ
732. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสถานฑูตอเมริกาและสมาชิกลุ่ม Voicrd of Asia Committee 280 คนอ่าน
29 ก.ย. 54
12:18 น.
นางสาวเบญจวรรณ
733. 
การประชุมวิชาการ Bimonthly Laser Meeting ครั้งที่ 2/2554 คณะทันตแพทย์ มข. 273 คนอ่าน
29 ก.ย. 54
12:11 น.
นางสาวเบญจวรรณ
734. 
โรงเรียนเทศบาล3 (ยมราชสามัคคี) เยี่ยมชมการจัดการศึกษาโครงการIEC ที่สาธิตฯมอดินแดงระดับประถม 267 คนอ่าน
22 ก.ย. 54
16:24 น.
อาจารย์นัยนา
735. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2554 209 คนอ่าน
21 ก.ย. 54
11:30 น.
นางสาวเบญจวรรณ
736. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2012 246 คนอ่าน
21 ก.ย. 54
11:27 น.
นางสาวเบญจวรรณ
737. 
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะประจำปีของสาขาวิชาศิลปศึกษา 284 คนอ่าน
12 ก.ย. 54
17:44 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
738. 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "ตลาดนัดนักวิจัย" ณ. ห้องประชุมสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี 215 คนอ่าน
12 ก.ย. 54
15:24 น.
นางสาวเบญจวรรณ
739. 
ขอเรียนเชิญร่วมเสวนาวิจัย เรื่อง เขียนบทความอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ณ. ห้องประชุมสัจจา 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 288 คนอ่าน
12 ก.ย. 54
15:18 น.
นางสาวเบญจวรรณ
740. 
การประชุมวิชาการด้านธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน ครั้งที่ 5 213 คนอ่าน
8 ก.ย. 54
14:21 น.
นางสาวเบญจวรรณ
741. 
การประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2554 ในหัวข้อ "อาเซียนมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ กับอนาคตประเทศไทย" 302 คนอ่าน
7 ก.ย. 54
12:59 น.
นางสาวเบญจวรรณ
742. 
การจัดสอบไล่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2554 289 คนอ่าน
3 ก.ย. 54
11:19 น.
นางไพพิทักษ์
743. 
วารสารประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 205 คนอ่าน
26 ส.ค. 54
15:38 น.
นางสาวเบญจวรรณ
744. 
ประกาศขยายกำหนดวันรับบทคัดย่อ และขอชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICAEDA 2011 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 318 คนอ่าน
26 ส.ค. 54
14:55 น.
นางสาวเบญจวรรณ
745. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ 207 คนอ่าน
26 ส.ค. 54
14:52 น.
นางสาวเบญจวรรณ
746. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน และการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) 223 คนอ่าน
25 ส.ค. 54
16:46 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
747. 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 263 คนอ่าน
24 ส.ค. 54
17:08 น.
นางสาวเบญจวรรณ
748. 
ขอเชิญเข้าร่วมหรือนำเสนอผลงานในงานสัมมนาวิชาการ การศึกษาเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 244 คนอ่าน
19 ส.ค. 54
16:49 น.
นางสาวเบญจวรรณ
749. 
ด่วนที่สุด! พรุ่งนี้ 18 ส.ค. 54 เวลา 13.30-16.00 น. ขอเชิญประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อร่างประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555-2558 223 คนอ่าน
18 ส.ค. 54
11:57 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
750. 
ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการเสวนา เรื่อง จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการฯ 271 คนอ่าน
18 ส.ค. 54
09:27 น.
751. 
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Teacher Development in 21 Century 221 คนอ่าน
15 ส.ค. 54
09:44 น.
นางสาวเบญจวรรณ
752. 
...สพฐ.เปิดสอบข้าราชการหลายตำแหน่ง ภายในวันจันทร์ที่15 ส.ค.54... 303 คนอ่าน
12 ส.ค. 54
06:12 น.
อาจารย์รัชพล
753. 
ARS LONGA VITA BREVIS : The 24th Art Exhibition by Art Education KKU. 266 คนอ่าน
12 ส.ค. 54
02:30 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
754. 
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์สำนักงาน 207 คนอ่าน
11 ส.ค. 54
17:01 น.
นางอรณี
755. 
ประกาศสอบราคา ศศ.6/2554 294 คนอ่าน
9 ส.ค. 54
15:17 น.
756. 
พิธีเปิดโครงการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย ปีการศึกษา 2554 ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 300 คนอ่าน
9 ส.ค. 54
00:00 น.
อาจารย์ ดร.รมย์วรินทร์
757. 
กำหนดการปฐมนิเทศนักวิจันสถาบัน 278 คนอ่าน
5 ส.ค. 54
17:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
758. 
ประกาศรายชื่อนักวิจัยสถาบัน 265 คนอ่าน
5 ส.ค. 54
17:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
759. 
ด่วนที่สุด การตรวจสอบสถานะ/แก้ไข ในการขอทุน วช. 15 กลุ่มเร่งด่วน ในระบบ NRPM 210 คนอ่าน
5 ส.ค. 54
09:30 น.
นางสาวเบญจวรรณ
760. 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มวิชา 3 กลุ่มวิชา คณะศึกษาศาสตร์ 210 คนอ่าน
4 ส.ค. 54
11:03 น.
761. 
หลักเกณฑ์การพิจารณาสนับสนุนงบประมาณการวิจัยมุมมองของผู้สนับสนุนงบประมาณ 277 คนอ่าน
31 ก.ค. 54
17:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
762. 
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลในระบบ NRPM (15 กลุ่มเรื่อง) 212 คนอ่าน
31 ก.ค. 54
17:34 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
763. 
ขอเชิญเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมแสดงนิทรรศการงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2555 205 คนอ่าน
28 ก.ค. 54
10:36 น.
นางสาวเบญจวรรณ
764. 
สภาวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศอินเดียรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ระหว่างไทย-อินเย ประจำปี 2555 255 คนอ่าน
28 ก.ค. 54
10:33 น.
นางสาวเบญจวรรณ
765. 
ขอเชิญอบรม โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสายสนับสนุน 264 คนอ่าน
27 ก.ค. 54
14:23 น.
766. 
ขอ e-office อ.พรพิทักษ์ จะริรัมย์ 214 คนอ่าน
26 ก.ค. 54
20:03 น.
767. 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการชี้แจงการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2555 245 คนอ่าน
26 ก.ค. 54
11:47 น.
นางสาวเบญจวรรณ
768. 
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสายสนับสนุน 242 คนอ่าน
25 ก.ค. 54
14:31 น.
769. 
ด่วนที่สุด! การเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอโครงการและรับข้อแนะนำในการปรับปรุงโครงการวิจัย 15 กลุ่มเรื่องเร่งด่วนของ วช. 262 คนอ่าน
22 ก.ค. 54
13:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
770. 
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสายสนับสนุน 290 คนอ่าน
22 ก.ค. 54
11:32 น.
771. 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม 288 คนอ่าน
20 ก.ค. 54
16:30 น.
นางสาวเบญจวรรณ
772. 
ประกาศการรับโครงการวิจัยที่เสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2555 261 คนอ่าน
20 ก.ค. 54
16:23 น.
นางสาวเบญจวรรณ
773. 
ด่วนที่สุด! แจ้งกำหนดวันส่งใบสมัครวิจัยสถาบัน 2555 ทุนประเภทที่ 2 (ก) และ (ข) 268 คนอ่าน
13 ก.ค. 54
16:26 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
774. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 253 คนอ่าน
13 ก.ค. 54
10:23 น.
นางสาวเบญจวรรณ
775. 
มอบวารสาร "พวงครามวิจัยสาร" 257 คนอ่าน
13 ก.ค. 54
10:11 น.
นางสาวเบญจวรรณ
776. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2554 211 คนอ่าน
13 ก.ค. 54
10:01 น.
นางสาวเบญจวรรณ
777. 
ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทคัดย่อขนาดยาวผลงานวิจัย/สร้างสรรค์เพื่อนำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ"ศิลปากรวิจัยแ 286 คนอ่าน
13 ก.ค. 54
09:43 น.
นางสาวเบญจวรรณ
778. 
ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม และโปรดเผยแพร่ข่าวการอบรม 354 คนอ่าน
13 ก.ค. 54
09:29 น.
นางสาวเบญจวรรณ
779. 
ด่วนที่สุด! แจ้งเปลี่ยนแปลงวันรับสมัครวิจัยสถาบัน 2555 ทุนประเภทที่ 2 (ก) และ (ข) 273 คนอ่าน
8 ก.ค. 54
13:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
780. 
ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2555 (15 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน) 293 คนอ่าน
7 ก.ค. 54
17:42 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
781. 
ทุนอุดหนุนการแปลบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับอาจารย์และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 298 คนอ่าน
7 ก.ค. 54
17:33 น.
นายจักรพงษ์
782. 
ร่วมชมขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา 300 คนอ่าน
7 ก.ค. 54
16:09 น.
อาจารย์นภาพร
783. 
คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง อนุมัติให้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มวิชา ทั้ง 3 กลุ่มวิชา คณะศึกษาศาสตร์ 296 คนอ่าน
7 ก.ค. 54
09:48 น.
784. 
แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อเสนอโครงการ (15 เรื่องเร่งด่วน วช.) 309 คนอ่าน
6 ก.ค. 54
17:45 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
785. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554 (Thailand Research Expo 2011) 251 คนอ่าน
6 ก.ค. 54
10:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
786. 
ขอเชิญร่วมประชุมนานาชาติ "Reaching All Learners: The Challenge of Diversity" 236 คนอ่าน
6 ก.ค. 54
09:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
787. 
แก้ไขประกาศ--เชิญคณาจารย์สมัครเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ" 310 คนอ่าน
6 ก.ค. 54
09:55 น.
นายจักรพงษ์
788. 
ขอเรียนเชิญบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมประชุมโครงการวิจัยสถาบัน มข. ประจำปีงบประมาณ 2555 290 คนอ่าน
5 ก.ค. 54
16:17 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
789. 
ขอเรียนเชิญสมัครโครงการวิจัยสถาบัน มข. ประจำปีงบประมาณ 2555 275 คนอ่าน
5 ก.ค. 54
16:02 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
790. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย วช. (15 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน) 207 คนอ่าน
5 ก.ค. 54
16:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
791. 
ขอเรียนเชิญประชุมวิชาการ "จุดเปลี่ยนประเทศไทย: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" 283 คนอ่าน
4 ก.ค. 54
14:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
792. 
ประชาสัมพันธ์การอบรรมวิเคราะห์ข้อมูล Analysis of Just-About-Right Data และการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 259 คนอ่าน
4 ก.ค. 54
14:50 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
793. 
การส่ง Concept paper ข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2555 305 คนอ่าน
28 มิ.ย. 54
16:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
794. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย วช. (15 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน) 267 คนอ่าน
28 มิ.ย. 54
14:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
795. 
การจัดนิทรรศการและเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม"แคนกับภูมิปัญญาอีสานด้านดนตรีและศิลปะการแสดง" 206 คนอ่าน
23 มิ.ย. 54
16:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
796. 
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. 256 คนอ่าน
21 มิ.ย. 54
16:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
797. 
ขอเชิญร่วมเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมแสดงนิทรรศการงานวันนักประดิษฐ์ภูมิภาค 287 คนอ่าน
21 มิ.ย. 54
16:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
798. 
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่ 289 คนอ่าน
21 มิ.ย. 54
16:06 น.
นางสาวแสงทอง
799. 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ค่าย 3 291 คนอ่าน
21 มิ.ย. 54
15:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
800. 
สถาบันพัฒนานักวิจัยแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ "หลักการเขียนบทสรุปผู้บริหารและบทคัดย่อที่เป็นสากล" 258 คนอ่าน
21 มิ.ย. 54
15:26 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
801. 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2555 270 คนอ่าน
21 มิ.ย. 54
14:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
802. 
ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการหรืองานวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารม.ศิลปากร 228 คนอ่าน
21 มิ.ย. 54
13:59 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
803. 
ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัยด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 254 (สมศ.) 263 คนอ่าน
9 มิ.ย. 54
10:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
804. 
Call for Papers--คณะศึกษาศาสตร์ เชิญส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิจัยนานาชาติ "ICER 2011" 280 คนอ่าน
7 มิ.ย. 54
14:00 น.
นายจักรพงษ์
805. 
ขอเรียนเชิญประชุม 233 คนอ่าน
1 มิ.ย. 54
06:59 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
806. 
ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการศึุกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2554 216 คนอ่าน
30 พ.ค. 54
09:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
807. 
ธรรมศาสตร์จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการสอนภาษาอังกฤษ "Voice in ELT" 263 คนอ่าน
26 พ.ค. 54
14:40 น.
นายจักรพงษ์
808. 
มรภ. นครปฐม จัดประชุมวิชาการระดับชาติ "75 ปี จากโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่ยอน่างยั่งยืน" 264 คนอ่าน
26 พ.ค. 54
14:37 น.
นายจักรพงษ์
809. 
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา 242 คนอ่าน
24 พ.ค. 54
11:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
810. 
รับสมัครทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สำหรับอาจารย์อาวุโสมหาวิทยาลัยขอนแก่น 304 คนอ่าน
11 พ.ค. 54
13:36 น.
นายจักรพงษ์
811. 
รับสมัครทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 290 คนอ่าน
11 พ.ค. 54
13:33 น.
นายจักรพงษ์
812. 
ขอเชิญอบรม ฟรี! โครงการพัฒนาเทคนิคการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน รุ่นที่ 7 256 คนอ่าน
4 พ.ค. 54
17:26 น.
นายจักรพงษ์
813. 
การส่งผลงานการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554" (Thailand Research Expo 2011) 214 คนอ่าน
28 เม.ย. 54
18:15 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
814. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัย 224 คนอ่าน
28 เม.ย. 54
18:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
815. 
ประชุมวิชาการนานาชาติ "One Health Concept" คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. 216 คนอ่าน
28 เม.ย. 54
15:12 น.
นายจักรพงษ์
816. 
ประชุมวิชาการ "Transnational Education: Strtegies, Gain amd Concerns" ที่เกาหลี 256 คนอ่าน
28 เม.ย. 54
13:34 น.
นายจักรพงษ์
817. 
NIDA ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ 220 คนอ่าน
28 เม.ย. 54
13:24 น.
นายจักรพงษ์
818. 
อาจารย์ศูนย์วิจัยออทิสติกนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมระดับชาติ 297 คนอ่าน
27 เม.ย. 54
13:36 น.
อาจารย์ฤกษ์
819. 
ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ (ศศ.4/2554) 280 คนอ่าน
25 เม.ย. 54
12:42 น.
820. 
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุม The IFSCC 2011 Conference 214 คนอ่าน
8 เม.ย. 54
19:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
821. 
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายภัตตราหารเพล สรงน้ำพระโรจนปัญญา และรดน้ำขอพรผู้อาวุโส 287 คนอ่าน
7 เม.ย. 54
16:52 น.
นางสาวจรัสศรี
822. 
ความภาคภูมิใจของเรา(สาธิตศึกษาศาสตร์)(คะแนน O-NET สูงสุดของประเทศ) 334 คนอ่าน
7 เม.ย. 54
15:08 น.
อาจารย์วรเทพ
823. 
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ "เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 5" 208 คนอ่าน
21 มี.ค. 54
19:09 น.
อาจารย์อาพร
824. 
ขอเชิญร่วมพิธีอุปสมบท ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ (อ.ขนุน) 287 คนอ่าน
21 มี.ค. 54
04:08 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
825. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ 218 คนอ่าน
18 มี.ค. 54
18:34 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
826. 
นักเรียนสาธิตฯ ศศ. ได้รับทุน กพ. 268 คนอ่าน
17 มี.ค. 54
11:42 น.
827. 
...คุณครูขอร้อง... 267 คนอ่าน
10 มี.ค. 54
13:52 น.
อาจารย์รัชพล
828. 
การทุนสนับสนุนทุนวิจัยและทุนวิทยานิพนะ์เกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ ประจำปี พ.ศ.2554 296 คนอ่าน
4 มี.ค. 54
20:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
829. 
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ "ราชพฤกษ์วิชาการ" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2554 286 คนอ่าน
4 มี.ค. 54
19:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
830. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกรับสมัครนักเรียนระดับอนุบาล 273 คนอ่าน
24 ก.พ. 54
17:52 น.
อาจารย์ฤกษ์
831. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2554 210 คนอ่าน
24 ก.พ. 54
12:54 น.
อาจารย์อาพร
832. 
ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ จาก หนูดี (วนิษา เรซ) 281 คนอ่าน
16 ก.พ. 54
00:01 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
833. 
กิจกรรมจิตสาธารณะ ของนักเรียนยูนิทเอฟ 216 คนอ่าน
15 ก.พ. 54
14:03 น.
อาจารย์นุชนาฎ
834. 
เก็บตก OD 2554 / 4 254 คนอ่าน
15 ก.พ. 54
04:37 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
835. 
เก็บตก OD 2554 / 3 210 คนอ่าน
15 ก.พ. 54
04:34 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
836. 
เก็บตก OD 2554 / 2 269 คนอ่าน
15 ก.พ. 54
04:33 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
837. 
เก็บตก OD 2554 / 1 271 คนอ่าน
15 ก.พ. 54
04:30 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
838. 
การประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนสาธิตฯ(มอดินแดง)ระดับประถม 294 คนอ่าน
14 ก.พ. 54
13:11 น.
อาจารย์นัยนา
839. 
ความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง .."รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2553" 291 คนอ่าน
11 ก.พ. 54
21:56 น.
อาจารย์คนึงนิจ
840. 
ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอใน Thailand Research Symposium 2011 206 คนอ่าน
10 ก.พ. 54
15:46 น.
นางสาวมธุรส
841. 
กิจกรรม open class 214 คนอ่าน
8 ก.พ. 54
14:32 น.
อาจารย์นภาพร
842. 
นักศึกษาปริญญาเอกบริหารการศึกษาเสนองานวิชาการที่สหรัฐอเมริกา มีค.-เมย.54 266 คนอ่าน
7 ก.พ. 54
12:41 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
843. 
รับสมัครนักเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับอนุบาล 221 คนอ่าน
4 ก.พ. 54
12:28 น.
นายนิสิต
844. 
กิจกรรมนักเรียนศูนย์วิจัยออทิสติก ประจำเดือนมกราคม ที่ผ่านมา 284 คนอ่าน
2 ก.พ. 54
16:04 น.
อาจารย์ฤกษ์
845. 
ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัยค่ะ 276 คนอ่าน
2 ก.พ. 54
11:10 น.
อาจารย์อาพร
846. 
สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอสร้างคอม ศึกษาดูงานที่ ร.ร.สาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถม วันที่25ม.ค.54 268 คนอ่าน
26 ม.ค. 54
12:11 น.
อาจารย์รัชพล
847. 
กิจกรรมเข้าค่าย 54 โรงเรียนสาธิตฯ อนุบาล 255 คนอ่าน
25 ม.ค. 54
12:00 น.
นายนิสิต
848. 
เปิดอาชาบำบัด สำหรับเด็กพิเศษ 348 คนอ่าน
24 ม.ค. 54
10:27 น.
อาจารย์ศักดาเดช
849. 
กิจกรรมช่วงเดือนมกราคม 257 คนอ่าน
21 ม.ค. 54
15:58 น.
อาจารย์ประกายฝน
850. 
ขอแสดงความยินดีกับ อ.วายุ กาญจนศร เนื่องในพิธีมงคลสมรส ด้วยครับ 296 คนอ่าน
20 ม.ค. 54
10:53 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
851. 
รายชื่อบุคลากรดีเด่นที่ได้รับโล่เกียรติคุณเนื่องในโอกาสวันครู ปีการศึกษา 2553 304 คนอ่าน
14 ม.ค. 54
15:46 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
852. 
ประชาสัมพันธ์ข่าวจากศูนย์วิจัยออทิสติก 277 คนอ่าน
12 ม.ค. 54
16:57 น.
อาจารย์อาพร
853. 
...ขอเชิญชมการแข่งกีฬาสีสาธิตประถมศึกษาศาสตร์13-14ม.ค.54... 296 คนอ่าน
12 ม.ค. 54
09:58 น.
อาจารย์รัชพล
854. 
ปฏิทินโรงเรียนสาธิตอนุบาล ม.ค. - เม.ย. 2554 236 คนอ่าน
11 ม.ค. 54
12:09 น.
นายนิสิต
855. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "หลักการออกแบบการวิจัยและการเลือกใช้สถิติวิเคราะห์" 238 คนอ่าน
10 ม.ค. 54
11:58 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
856. 
จักรยานแรลลี่วิชาการ ครั้งที่ 8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 310 คนอ่าน
7 ม.ค. 54
14:42 น.
อาจารย์ภัทรพงษ์
857. 
จักรยานแรลลี่วิชาการ ครั้งที่ 8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 259 คนอ่าน
7 ม.ค. 54
14:38 น.
อาจารย์ภัทรพงษ์
858. 
เรื่อง ขอคำยืนยันการใช้สิทธิ์สวัสดิการเพื่อให้บุตรเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 291 คนอ่าน
6 ม.ค. 54
13:14 น.
นายนิสิต
859. 
เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4 268 คนอ่าน
29 ธ.ค. 53
09:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
860. 
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม 211 คนอ่าน
29 ธ.ค. 53
09:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
861. 
ขอเชิิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554 270 คนอ่าน
28 ธ.ค. 53
10:14 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
862. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกมีข่าวรับสมัครมาฝากประชาสัมพันธ์ค่ะ 273 คนอ่าน
27 ธ.ค. 53
10:19 น.
อาจารย์อาพร
863. 
“สารสานใจ” สารจากคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ แทนการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2553 214 คนอ่าน
17 ธ.ค. 53
14:23 น.
นายจักรพงษ์
864. 
โครงการปลูกป่าถวายพ่อแห่งแผ่นดิน ในวันที่ 17 ธ.ค. 53 282 คนอ่าน
16 ธ.ค. 53
12:24 น.
นายนิสิต
865. 
เด็ก ป.1-2 พูดฝรั่งได้ไหม?...เด็ก โครงการ IEC เจ๋งแค่ไหน..งานนี้มีคำตอบครับ 267 คนอ่าน
15 ธ.ค. 53
19:52 น.
อาจารย์ปรัชญ์ธวีฐ์
866. 
กิจกกรมเดิน - วิ่ง เทิดพระเกียรติ 5 ธ.ค. 53 296 คนอ่าน
2 ธ.ค. 53
13:03 น.
นายนิสิต
867. 
ฝากประชาสัมพันธ์ โครงการดีๆ ที่จะมาจัดที่ ตึกเพียร มข. 17-18 ธ.ค. นี้ครับ 274 คนอ่าน
30 พ.ย. 53
23:30 น.
อาจารย์ปรัชญ์ธวีฐ์
868. 
ตามรอย...ศึกษาศาสตร์ทัศนาเมืองตรัง-เืมืองนครศรีธรรมราช 275 คนอ่าน
30 พ.ย. 53
18:55 น.
อาจารย์ ดร.จตุภูมิ
869. 
บรรยากาศเมืองคอน 2 214 คนอ่าน
30 พ.ย. 53
15:05 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
870. 
บรรยากาศเมืองคอน 1 207 คนอ่าน
30 พ.ย. 53
14:56 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
871. 
เก็บตก ศึกษาดูงาน เมืองคอน 1 213 คนอ่าน
30 พ.ย. 53
14:55 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
872. 
บรรยากาศอันดามัน จ.ตรัง 3 217 คนอ่าน
30 พ.ย. 53
14:31 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
873. 
บรรยากาศอันดามัน จ.ตรัง 2 290 คนอ่าน
30 พ.ย. 53
14:27 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
874. 
บรรยากาศอันดามัน จ.ตรัง 1 214 คนอ่าน
30 พ.ย. 53
14:18 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
875. 
เก็บตก ศึกษาดูงาน เมืองตรัง 3 214 คนอ่าน
30 พ.ย. 53
14:17 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
876. 
เก็บตก ศึกษาดูงาน เมืองตรัง 2 246 คนอ่าน
30 พ.ย. 53
14:16 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
877. 
เก็บตก ศึกษาดูงาน เมืองตรัง 1 240 คนอ่าน
30 พ.ย. 53
14:14 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
878. 
ขอเชิญร่วมงาน SATIT OPEN HOUSE 40 ปี 329 คนอ่าน
23 พ.ย. 53
18:12 น.
อาจารย์มงคล
879. 
โควตาแพทย์ มข.54 271 คนอ่าน
23 พ.ย. 53
18:10 น.
อาจารย์มงคล
880. 
เรียนเชิญร่วมงานพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันคล้ายวันเปิดศูนย์วิจัยออทิสติก 279 คนอ่าน
23 พ.ย. 53
12:18 น.
อาจารย์ฤกษ์
881. 
นร.ออทิสติกได้สามเหรียญเงิน ว่ายน้ำ 257 คนอ่าน
22 พ.ย. 53
10:54 น.
อาจารย์ศักดาเดช
882. 
ข่าวดีสำหรับนักวิจัย เปิดแล้ว!!! คลินิกให้คำปรึกษา "การขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" 262 คนอ่าน
17 พ.ย. 53
16:53 น.
นายจักรพงษ์
883. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับ ท่านผอ.สทศ.คนใหม่ 310 คนอ่าน
17 พ.ย. 53
12:38 น.
อาจารย์อาพร
884. 
กองทุน รศ.ระจิต ตรีพุทธรัตน์ 279 คนอ่าน
16 พ.ย. 53
21:33 น.
นางสาวจรัสศรี
885. 
เรียนเชิญเข้าฟังบรรยายในหัวข้อ "Integrity of Research และ Academic Ranking" 271 คนอ่าน
15 พ.ย. 53
13:30 น.
886. 
ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2554 285 คนอ่าน
14 พ.ย. 53
20:08 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
887. 
ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการเนื่องในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2554 241 คนอ่าน
13 พ.ย. 53
18:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
888. 
นร.ออทิสติกขี่ม้าโชว์ผู้ว่าฯขอนแก่น 302 คนอ่าน
12 พ.ย. 53
11:57 น.
อาจารย์ศักดาเดช
889. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการประจำปี 2554 278 คนอ่าน
9 พ.ย. 53
15:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
890. 
ขอเรียนเชิญฟังบรรยายพิเศษ 278 คนอ่าน
9 พ.ย. 53
15:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
891. 
English Camp 2010 สาธิตประถมศึกษาศาสตร์ 263 คนอ่าน
4 พ.ย. 53
13:11 น.
อาจารย์รัชพล
892. 
ด่วน! ฟรี! รับสมัครผู้สนใจเรียนภาษาจีน 22 พ.ย. 53-13 ม.ค. 54 215 คนอ่าน
2 พ.ย. 53
14:31 น.
นายจักรพงษ์
893. 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะศึกษาศาสตร์) ระดับมัธยมศึกษาร่วมสมทบบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 285 คนอ่าน
30 ต.ค. 53
23:48 น.
อาจารย์สุเนตร
894. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัย และแสดงผลงานทางวิชาการฯ 212 คนอ่าน
11 ต.ค. 53
13:45 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
895. 
เชิญฟังบรรยาย "การปรับเงินเดือนเข้าสู่ระบบแท่งเงินเดือน" 12 ต.ค. 53 ณ ห้องสายสุรี จุติกุล 285 คนอ่าน
11 ต.ค. 53
09:16 น.
นายจักรพงษ์
896. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่สังกัดคณะฯ/โรงเรียนสาธิตฯ ทุกท่าน ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต เนืองในโอกาสเกษียณอายุราชการ คณะศึกษาศาสตร์ มข. 293 คนอ่าน
25 ก.ย. 53
17:40 น.
นางสาววารุณี
897. 
ข่าวดี! ทำ passport ที่ขอนแก่นได้แล้ว 268 คนอ่าน
24 ก.ย. 53
14:27 น.
นายจักรพงษ์
898. 
งานมุฑิตาจิต กลุ่มวิชาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 292 คนอ่าน
24 ก.ย. 53
12:17 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี
899. 
การเสนอเอกสารเชิงหลักการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนอุดหนุนการวิจัยจาก วช. 265 คนอ่าน
21 ก.ย. 53
10:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
900. 
อาจารย์โรงเรียนสาธิตชนะเลิศการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนนแก่น. 253 คนอ่าน
20 ก.ย. 53
14:25 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
901. 
ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในการประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ มข. 2554 216 คนอ่าน
17 ก.ย. 53
15:08 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
902. 
ขอเชิญชวน นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมส่งผลงานหนังสั้นเข้าประกวดในหัวขอ มหัศจรรย์แห่งรัก 278 คนอ่าน
17 ก.ย. 53
10:39 น.
นางสาวกัญณภัทร
903. 
สาขาวิชาพลศึกษาสัมมนาการทำ มคอ.3 และการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 219 คนอ่าน
15 ก.ย. 53
21:12 น.
อาจารย์ ดร.วายุ
904. 
ปฏิทินโรงเรียนสาธิตอนุบาล ก.ย.-ต.ค. 53 268 คนอ่าน
15 ก.ย. 53
15:08 น.
นายนิสิต
905. 
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดตั้ง "กลุ่มวิจัยEWEC" 270 คนอ่าน
15 ก.ย. 53
11:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
906. 
ประชาสัมพัน 208 คนอ่าน
15 ก.ย. 53
10:37 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
907. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สกอ. 261 คนอ่าน
15 ก.ย. 53
10:33 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
908. 
ประชาสัมพันธ์บรรยายพิเศษ "การเขียนบทความวิจัยเพื่อได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร" 271 คนอ่าน
15 ก.ย. 53
10:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
909. 
ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 296 คนอ่าน
14 ก.ย. 53
21:11 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
910. 
กำหนดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 264 คนอ่าน
14 ก.ย. 53
17:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
911. 
ขอเชิญทำบุญผ้าป่าสามัคคี 288 คนอ่าน
14 ก.ย. 53
15:25 น.
อาจารย์สังเวียน
912. 
210 คนอ่าน
14 ก.ย. 53
15:25 น.
อาจารย์สังเวียน
913. 
ขอเชิญทำบุญผ้าป่าสามัคคี 207 คนอ่าน
14 ก.ย. 53
15:22 น.
อาจารย์สังเวียน
914. 
ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 49 รูป เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถานปนาครบรอบ 42 ปี คณะศึกษาศาสตร์ 307 คนอ่าน
12 ก.ย. 53
17:31 น.
นางสาววารุณี
915. 
รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 285 คนอ่าน
10 ก.ย. 53
16:18 น.
นางนงนภัส
916. 
ความภาคภูมิใจของเรา(สาธิตศึกษาศาสตร์) 278 คนอ่าน
8 ก.ย. 53
12:50 น.
อาจารย์วรเทพ
917. 
สาขาพลศึกษา บริการวิชาการแก่ชุมชน 309 คนอ่าน
7 ก.ย. 53
16:53 น.
อาจารย์ ดร.วายุ
918. 
Autistic NEW ข่าวศูนย์วิจัยออทิสติก 7 ก.ย. 53 258 คนอ่าน
7 ก.ย. 53
14:06 น.
อาจารย์ฤกษ์
919. 
ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมการอบรมการจัดผ้าประดับอาคารสถานที่ ในวันอาทิตย์ที่ 12 ก.ย. 53 288 คนอ่าน
6 ก.ย. 53
11:10 น.
อาจารย์สุชาติ
920. 
คนเก่งสาธิตฯ 210 คนอ่าน
6 ก.ย. 53
09:35 น.
อาจารย์นุชนาฎ
921. 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ 026/2553 เรื่องงดการเรียนการสอน ในวันที่ 10-11 กันยายน 2553 210 คนอ่าน
2 ก.ย. 53
11:57 น.
นางดารุณี
922. 
ผลการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งนักศึกษาครู "ลูกทุ่งศึกษา มาหานะเธอ" 296 คนอ่าน
1 ก.ย. 53
01:12 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
923. 
PR คณะศึกษาศาสตร์ มข. เยือนถิ่น PR ม.รังสิต และ ม.หอการค้าไทย 295 คนอ่าน
1 ก.ย. 53
01:10 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
924. 
The Geometer’s Sketchpad 296 คนอ่าน
30 ส.ค. 53
17:47 น.
อาจารย์นภาพร
925. 
อาจารย์โรงเรียนสาธิตได้รับรางวัลการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลสมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มข. 298 คนอ่าน
30 ส.ค. 53
11:55 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
926. 
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม “ ศิลปะการวางตนของคนทำงานเพื่อการบริการที่มีคุณภาพ ” 293 คนอ่าน
28 ส.ค. 53
09:52 น.
อาจารย์นัยนา
927. 
เชิญอบรม "ความก้าวหน้าทางวิชาการของอาจารย์" 287 คนอ่าน
24 ส.ค. 53
15:39 น.
อาจารย์ฤกษ์
928. 
เผยแพร่องค์ความรู้เรื่อง วัฒนธรรมของแต่ละประเทศเพื่อประโยชน์ในการจัดทำความร่วมมือด้านการวิจัย 269 คนอ่าน
24 ส.ค. 53
14:39 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
929. 
เชิญชม และร่วมให้กำลังใจ มหกรรมกีฬาเพื่อบุคคลออทิสติก "ออทิสติกเกม 4" 215 คนอ่าน
23 ส.ค. 53
16:02 น.
อาจารย์ฤกษ์
930. 
สาขาวิชาสังคมศึกษา จัดโครงการค่ายสิ่งแวดล้อม "ค่ายคบเด็กรักษ์โลก" 282 คนอ่าน
23 ส.ค. 53
12:14 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
931. 
ลูกทุ่งศึกษา มาหานะเธอ : การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งนักศึกษาครู เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาคณะฯ 282 คนอ่าน
20 ส.ค. 53
13:59 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
932. 
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ CMS:Joomla 294 คนอ่าน
20 ส.ค. 53
08:53 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี
933. 
พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย 308 คนอ่าน
19 ส.ค. 53
01:39 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
934. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร 212 คนอ่าน
18 ส.ค. 53
20:52 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
935. 
ขอเชิญร่วมการประชุมชั้แจงกรอบการใช้ทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2554 213 คนอ่าน
18 ส.ค. 53
20:51 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
936. 
สัปดาห์วิทย์ 263 คนอ่าน
18 ส.ค. 53
19:48 น.
อาจารย์นเรียน
937. 
วันแม่แห่งชาติ 268 คนอ่าน
18 ส.ค. 53
19:41 น.
อาจารย์นเรียน
938. 
นักศึกษาศิลปศึกษา ได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ 289 คนอ่าน
18 ส.ค. 53
13:39 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
939. 
ขอเชิญเลือดสีแสดทุกรุ่นร่วมงาน คืนสู่เหย้าชาวศึกษาศาสตร์ 2553 294 คนอ่าน
16 ส.ค. 53
15:09 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
940. 
ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการศิลปะ ของสาขาวิชาศิลปศึกษา ประจำปี 2553 231 คนอ่าน
16 ส.ค. 53
14:46 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
941. 
วันแม่แห่งชาติ กับน้ำตาแห่งความรัก ความปิติยินดี ล้นห้องประชุมสายสุรี จุติกุล อีกครั้ง 235 คนอ่าน
16 ส.ค. 53
14:40 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
942. 
เ้ปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยย่อยในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ประจำปีงบประมาณ 2555 205 คนอ่าน
13 ส.ค. 53
20:22 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
943. 
สาธิตอนุบาล ประกาศปิดเรียน 207 คนอ่าน
9 ส.ค. 53
11:49 น.
นายนิสิต
944. 
สิทธิ์เรียนฟรี 15 ปี 220 คนอ่าน
6 ส.ค. 53
08:36 น.
นายนิสิต
945. 
ขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านสมัครเข้ารับการอบรมระยะสั้น 287 คนอ่าน
4 ส.ค. 53
19:17 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
946. 
Autistic NEW ข่าวศูนย์วิจัยออทิสติก เดือน ก.ค. 53 286 คนอ่าน
2 ส.ค. 53
10:36 น.
อาจารย์ฤกษ์
947. 
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา เยือนเพื่อนบ้าน ม.ธรรมศาสตร์ และ ม.อัสสัมชัญ 289 คนอ่าน
29 ก.ค. 53
08:19 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
948. 
“นพลักษณ์ : Enneagram การเรียนรู้เพื่อความเข้าใจตนเอง ไปสู่การพัฒนาองค์กร” 294 คนอ่าน
22 ก.ค. 53
01:24 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
949. 
ร่วมชมขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา 285 คนอ่าน
19 ก.ค. 53
17:23 น.
อาจารย์นภาพร
950. 
โครงการหนูทำงานรอคุณพ่อ - คุณแม่มารับ 296 คนอ่าน
19 ก.ค. 53
10:22 น.
นายนิสิต
951. 
ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา 261 คนอ่าน
19 ก.ค. 53
10:16 น.
นายนิสิต
952. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมในงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553" (Thailand Research Expo 2010) 214 คนอ่าน
16 ก.ค. 53
13:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
953. 
ขอเชิญชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาภายใน 288 คนอ่าน
16 ก.ค. 53
09:13 น.
อาจารย์เสถียร
954. 
ขอเชิญเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 285 คนอ่าน
15 ก.ค. 53
10:33 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
955. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการสร้าง "แบบสอบถาม" ที่มีคุณภาพ (ต่อ) 211 คนอ่าน
15 ก.ค. 53
10:22 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
956. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการสร้าง "แบบสอบถาม" ที่มีคุณภาพ 265 คนอ่าน
15 ก.ค. 53
10:16 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
957. 
ขยายเวลาเปิดรับบทคัดย่อผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ โครงการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ "ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4" 280 คนอ่าน
14 ก.ค. 53
11:38 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
958. 
ขอเชิญชวนและแจ้งการบริการตรวจสุขภาพของคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2553 289 คนอ่าน
13 ก.ค. 53
17:48 น.
นางสาววารุณี
959. 
ทุนอุดหนุนทำวิทยานิพนธ์ ของบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2553 276 คนอ่าน
8 ก.ค. 53
16:51 น.
นางปิยดา
960. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการสำนักวิจัย ประจำปี 2553 211 คนอ่าน
7 ก.ค. 53
16:28 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
961. 
ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมในการประชุมวิชาการ 295 คนอ่าน
2 ก.ค. 53
16:20 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
962. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติ 221 คนอ่าน
2 ก.ค. 53
16:16 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
963. 
ขอแจ้งการติดต่อราชการภายนอก หมายเลขโทรศัพท์ 6 ตัว 271 คนอ่าน
29 มิ.ย. 53
10:48 น.
นางสาววารุณี
964. 
ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ร่วมทดสอบสมรรถภาพทางกาย 272 คนอ่าน
29 มิ.ย. 53
02:03 น.
อาจารย์ ดร.วายุ
965. 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "สุนทรียสนทนา" โดย ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ 283 คนอ่าน
28 มิ.ย. 53
18:01 น.
นางสาวมธุรส
966. 
เรียนเชิญส่งผลงานการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553" 280 คนอ่าน
28 มิ.ย. 53
17:58 น.
นางสาวมธุรส
967. 
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่ 295 คนอ่าน
28 มิ.ย. 53
10:08 น.
นางสาวแสงทอง
968. 
การนิเทศนักศึกษาปฎิบัติการสอน 222 คนอ่าน
25 มิ.ย. 53
08:10 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
969. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญ ประจำปี 2553 264 คนอ่าน
24 มิ.ย. 53
08:05 น.
นายนิสิต
970. 
ไหว้ครูอนุบาล 230 คนอ่าน
22 มิ.ย. 53
14:02 น.
นายนิสิต
971. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การสืบค้นข้อมูลและค่าดัชนีผลกระทบ (Impact Factor) ของงานวิจัยทางการศึกษา 292 คนอ่าน
22 มิ.ย. 53
11:32 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
972. 
Autistic NEW ข่าวศูนย์วิจัยออทิสติก 22 มิ.ย. 53 212 คนอ่าน
22 มิ.ย. 53
08:30 น.
อาจารย์ฤกษ์
973. 
สัมมนากลุ่มวิชาฯ ภาษา ศิลปะ และสังคม ณ อินเตอร์รีสอร์ท อุดรธานี 3 237 คนอ่าน
21 มิ.ย. 53
01:23 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
974. 
สัมมนากลุ่มวิชาฯ ภาษา ศิลปะ และสังคม ณ อินเตอร์รีสอร์ท อุดรธานี 2 258 คนอ่าน
21 มิ.ย. 53
01:22 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
975. 
สัมมนากลุ่มวิชาฯ ภาษา ศิลปะ และสังคม ณ อินเตอร์รีสอร์ท อุดรธานี 305 คนอ่าน
21 มิ.ย. 53
01:12 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
976. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการเรื่อง "ความเสมอภาคหญิงชาย:สร้างเครือข่าย ขยายความรู้สู่การปฏิบัติ" (ต่อ) 268 คนอ่าน
18 มิ.ย. 53
17:45 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
977. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการเรื่อง "ความเสมอภาคหญิงชาย:สร้างเครือข่าย ขยายความรู้สู่การปฏิบัติ" 274 คนอ่าน
18 มิ.ย. 53
17:41 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
978. 
ประณพน้อมสักการบูชาครู : พิธีไหว้ครู 2553 276 คนอ่าน
18 มิ.ย. 53
02:58 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
979. 
Autistic NEW ข่าวศูนย์วิจัยออทิสติก 17 มิ.ย. 53 253 คนอ่าน
17 มิ.ย. 53
15:03 น.
อาจารย์ฤกษ์
980. 
ประกาศงดการเรียนการสอนในวันที่ 18 มิถุนายน 2553 และวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2553 202 คนอ่าน
16 มิ.ย. 53
15:37 น.
นางดารุณี
981. 
ผู้ที่สนใจวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อกล้วยไม้ และวิธีการนำกล้วยไม้ออกจากขวด 237 คนอ่าน
15 มิ.ย. 53
11:20 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
982. 
พิธีเปิดกิจกรรมรายงานตัวน้องใหม่ และร้องเพลงประจำคณะ ประจำปีการศึกษา 2553 278 คนอ่าน
12 มิ.ย. 53
21:16 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
983. 
เรียนอย่างไร ให้มีความสุข โดย รศ.สมปัต ตัญตรัยรัตน์ 238 คนอ่าน
10 มิ.ย. 53
17:53 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
984. 
ขอเชิญร่วมทำบุญ 208 คนอ่าน
9 มิ.ย. 53
16:49 น.
อาจารย์มันทนา
985. 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "สะท้อนภาพลักษณ์ให้อยู่ในใจลูกค้า" 254 คนอ่าน
9 มิ.ย. 53
15:19 น.
นางสาวมธุรส
986. 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบ SCL 274 คนอ่าน
9 มิ.ย. 53
10:59 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
987. 
ตามรอย.....สัมมนาดูงานลาวใต้ จำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 304 คนอ่าน
8 มิ.ย. 53
20:04 น.
อาจารย์ ดร.จตุภูมิ
988. 
รายชื่อนักศึกษาวิชา 230330 ภาคปฏิบัติที่ปรับใหม่ 270 คนอ่าน
4 มิ.ย. 53
15:43 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
989. 
Autistic NEW ข่าวศูนย์วิจัยออทิสติก 4 มิ.ย. 53 307 คนอ่าน
4 มิ.ย. 53
11:25 น.
อาจารย์ฤกษ์
990. 
Autistic NEW ข่าวศูนย์วิจัยออทิสติก 2 มิ.ย. 53 281 คนอ่าน
2 มิ.ย. 53
16:52 น.
อาจารย์ฤกษ์
991. 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญและรับน้องใหม่ 270 คนอ่าน
2 มิ.ย. 53
12:06 น.
อาจารย์ขนิษฐา
992. 
บุคลากรสมด.ประถมได้รับเชิญเป็นวิทยากรในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และประเทศสเปน 351 คนอ่าน
2 มิ.ย. 53
10:25 น.
อาจารย์นัยนา
993. 
หอศิลป์ ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มข. เปิดนิทรรศการ "ลายเส้น เล่นแสง" โดย อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ 310 คนอ่าน
26 พ.ค. 53
21:37 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
994. 
งวดสุดท้าย !!! ทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่4/2553 211 คนอ่าน
21 พ.ค. 53
12:09 น.
นายจักรพงษ์
995. 
การศึกษาดูงาน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ 265 คนอ่าน
20 พ.ค. 53
14:26 น.
อาจารย์คนึงนิจ
996. 
ขอเชิญเข้าร่วมในการประชุมวิชาการศิลปกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2 274 คนอ่าน
14 พ.ค. 53
11:44 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
997. 
ผลการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์สอนภาษาไทย ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน 272 คนอ่าน
12 พ.ค. 53
19:23 น.
นายจักรพงษ์
998. 
เลื่อน !!! การอบรม "การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย" และ Meta Ethnography 272 คนอ่าน
10 พ.ค. 53
15:46 น.
นายจักรพงษ์
999. 
มศว เดินหน้าพลิกฟ้าพลิกแผ่นดิน 281 คนอ่าน
10 พ.ค. 53
14:21 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา
1000. 
เด็กสาธิต มข. คว้ารางวัลชนะเลิศนักเขียนรุ่นเยาว์ 272 คนอ่าน
10 พ.ค. 53
12:19 น.
อาจารย์วุฒิชัย
1001. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการบ่มเพาะนักวิจัย เพื่อให้สร้างผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ประจำปี 2553 (ครั้งที่2) 269 คนอ่าน
7 พ.ค. 53
13:29 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1002. 
การสมัครขอรับทุนการศึกษาต่างประเทศ และในประเทศ ปีงบประมาณ 2553 215 คนอ่าน
6 พ.ค. 53
15:18 น.
นายจักรพงษ์
1003. 
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English) สำหรับอาจารย์ มข. 255 คนอ่าน
6 พ.ค. 53
10:59 น.
นายจักรพงษ์
1004. 
จัดจ้างทำวิจัย 211 คนอ่าน
4 พ.ค. 53
12:50 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1005. 
จัดจ้างทำวิจัยเรื่อง กรพัฒนารูปและกระบวนการสร้างเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพฯ 256 คนอ่าน
30 เม.ย. 53
12:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1006. 
ขอเชิญร่วมส่งบทความวิชาการ 285 คนอ่าน
30 เม.ย. 53
11:35 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1007. 
โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น เพื่อการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2553 213 คนอ่าน
28 เม.ย. 53
11:40 น.
นายจักรพงษ์
1008. 
ขอประชาสัมพันธ์ นิทรรศการศิลปะภาพวาดและภาพถ่ายร่วมสมัย “ลายเส้น เล่นแสง” ด้วยนะคร้าบบ 272 คนอ่าน
24 เม.ย. 53
22:30 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1009. 
ขอเชิญสั่งซื้อ ม่วงเทพรัตน์ เป็นชื่อพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 220 คนอ่าน
22 เม.ย. 53
00:00 น.
นางดารุณี
1010. 
ขอเชิญสั่งซื้อ ม่วงเทพรัตน์ เป็นชื่อพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 211 คนอ่าน
22 เม.ย. 53
09:18 น.
นางดารุณี
1011. 
ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปี 53 (ทุนพัฒนาข้าราชการ-ศึกษา) จาก สกอ. 285 คนอ่าน
20 เม.ย. 53
13:31 น.
นายจักรพงษ์
1012. 
ทุนรัฐบาลไต้หวัน _ หน้า 3 จาก 3 237 คนอ่าน
20 เม.ย. 53
10:24 น.
นายจักรพงษ์
1013. 
ทุนรัฐบาลไต้หวัน _ หน้า 2 จาก 3 235 คนอ่าน
20 เม.ย. 53
10:24 น.
นายจักรพงษ์
1014. 
ทุนรัฐบาลไต้หวัน _ หน้า 1 จาก 3 211 คนอ่าน
20 เม.ย. 53
10:21 น.
นายจักรพงษ์
1015. 
ทุน ป.โท โดยรัฐบาลอินโดนีเซีย 269 คนอ่าน
20 เม.ย. 53
10:12 น.
นายจักรพงษ์
1016. 
ทุนวิจัย ป.เอก โดยรัฐบาลนิวซีแลนด์ 212 คนอ่าน
20 เม.ย. 53
10:04 น.
นายจักรพงษ์
1017. 
ทุนเรียนปริญญาเอก มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ออสเตรเลีย 213 คนอ่าน
20 เม.ย. 53
10:02 น.
นายจักรพงษ์
1018. 
รับสมัครอาจารย์สอนภาษาและวัฒนธรรมไทย ภาคฤดูร้อน ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ปี 2553-2555 301 คนอ่าน
19 เม.ย. 53
13:31 น.
นายจักรพงษ์
1019. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2553 273 คนอ่าน
19 เม.ย. 53
11:38 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1020. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอฯ 248 คนอ่าน
19 เม.ย. 53
11:36 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1021. 
นักศึกษาป.บัณฑิตชั้นปีที่ 1 ทำพิธีรดน้ำขอพรอาจารย์เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2553 270 คนอ่าน
16 เม.ย. 53
12:37 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
1022. 
ศึกษาศาสตร์ รวมมิตร มุฑิตาจิตกราบอาจารย์ 262 คนอ่าน
11 เม.ย. 53
15:46 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1023. 
ขบวนแห่สงกรานต์ ๒๕๕๓ ศึกษาศาสตร์คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดันสองมาครอง 226 คนอ่าน
10 เม.ย. 53
18:10 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1024. 
นางงามสงกรานต์ศึกษาศาสตร์ ๒๕๕๓ งามไม่แพ้ใคร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดันสองมาครอง 266 คนอ่าน
10 เม.ย. 53
18:00 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1025. 
พิธีทำบุญ รดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2553 304 คนอ่าน
8 เม.ย. 53
17:36 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1026. 
ศูนย์วิจัยออทิสติก จัดงานเสวนาทางวิชาการ 282 คนอ่าน
8 เม.ย. 53
09:54 น.
อาจารย์ฤกษ์
1027. 
ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ ประจำปี 2553 304 คนอ่าน
7 เม.ย. 53
22:03 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1028. 
ความภาคภูมิใจของเรา(สาธิตศึกษาศาสตร์) 266 คนอ่าน
6 เม.ย. 53
11:25 น.
อาจารย์วรเทพ
1029. 
ขอเรียนเชิญเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ 263 คนอ่าน
30 มี.ค. 53
18:16 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1030. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา 207 คนอ่าน
29 มี.ค. 53
13:47 น.
อาจารย์อาพร
1031. 
ขอเชิญร่วมงานสัมมนา "เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 4" 208 คนอ่าน
29 มี.ค. 53
13:45 น.
อาจารย์อาพร
1032. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติของเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2553 หัวข้ 253 คนอ่าน
29 มี.ค. 53
13:08 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1033. 
เชิญคณาจารย์เลือกซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด 297 คนอ่าน
16 มี.ค. 53
10:20 น.
1034. 
เชิญร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก 265 คนอ่าน
12 มี.ค. 53
17:29 น.
อาจารย์ฤกษ์
1035. 
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 269 คนอ่าน
10 มี.ค. 53
15:13 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1036. 
ขอคะแนนปฏิบัติการสอนด่วนที่สุด 277 คนอ่าน
10 มี.ค. 53
10:53 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1037. 
เทศกาลปล่อยแสง ครั้งที่ 6 ตอน คบเด็ก สร้างชาติ 271 คนอ่าน
9 มี.ค. 53
13:10 น.
1038. 
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนใหม่ 298 คนอ่าน
9 มี.ค. 53
12:58 น.
นางสาวแสงทอง
1039. 
ขอเชิญร่วมการสัมมนา "คลิก ช้อป ออนไลน์อย่างปลอดภัย รู้ทันภัยออนไลน์" ฟรี จำนวนจำกัด 305 คนอ่าน
9 มี.ค. 53
11:22 น.
1040. 
ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบโปสเตอร์ "ความปลอดภัยในการดูแลรักษาผู้ป่วยโดยเน้นแนวทาง SIMPLE" 283 คนอ่าน
8 มี.ค. 53
13:21 น.
1041. 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัล 226 คนอ่าน
4 มี.ค. 53
14:41 น.
1042. 
Art Ex By Art ED 19th : ฅนมีสี 214 คนอ่าน
3 มี.ค. 53
12:54 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1043. 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิก 209 คนอ่าน
23 ก.พ. 53
13:44 น.
นายจักรพงษ์
1044. 
ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 287 คนอ่าน
23 ก.พ. 53
11:36 น.
นางสาวแสงทอง
1045. 
รับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 250 คนอ่าน
22 ก.พ. 53
18:45 น.
1046. 
รับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 264 คนอ่าน
22 ก.พ. 53
18:44 น.
1047. 
ปฏิทินการปฏิบัติการสอนช่วงการเตรียมความพร้อม 242 คนอ่าน
16 ก.พ. 53
17:04 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1048. 
รางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2553 272 คนอ่าน
15 ก.พ. 53
12:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1049. 
ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์เพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 257 คนอ่าน
10 ก.พ. 53
18:24 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1050. 
ข่าวศูนย์วิจัยออทิสติก 308 คนอ่าน
8 ก.พ. 53
19:06 น.
อาจารย์ฤกษ์
1051. 
ตามรอย....ODระยองรีสอร์ท 290 คนอ่าน
1 ก.พ. 53
11:09 น.
อาจารย์ ดร.จตุภูมิ
1052. 
เก็บตก...OD ระยองรีสอร์ท 2553 / 3 207 คนอ่าน
31 ม.ค. 53
13:18 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1053. 
เก็บตก...OD ระยองรีสอร์ท 2553 / 2 211 คนอ่าน
31 ม.ค. 53
12:19 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1054. 
เก็บตก...OD ระยองรีสอร์ท 2553 / 1 257 คนอ่าน
31 ม.ค. 53
12:12 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1055. 
กิจกรรมภูมิปัญญาไทยจากชุมชนสู่แหล่งการเรียนรู้ 262 คนอ่าน
29 ม.ค. 53
11:42 น.
อาจารย์นภาพร
1056. 
25 มกราคม วันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมพลังภาคภูมิใจมหาวิทยาลัยอันดับ 1 268 คนอ่าน
27 ม.ค. 53
19:02 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1057. 
หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยทางการศึกษา 292 คนอ่าน
25 ม.ค. 53
13:19 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1058. 
การทำบุญโรงเรียน 271 คนอ่าน
22 ม.ค. 53
15:58 น.
อาจารย์ประกายฝน
1059. 
กิจกรรมจิตสาธารณะของนักเรียนยูนิทเอฟ 313 คนอ่าน
21 ม.ค. 53
17:12 น.
อาจารย์นุชนาฎ
1060. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Single Subject Design 207 คนอ่าน
21 ม.ค. 53
17:00 น.
อาจารย์อาพร
1061. 
ขอเชิญผู้สนใจการถ่ายภาพเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษฟรี!!! 290 คนอ่าน
15 ม.ค. 53
11:20 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1062. 
ขอเชิญชมภาพยนต์เนื่องในวันครู "ครูบ้านนอก : บ้านหนองฮีใหญ่" ฟรี!!! 221 คนอ่าน
12 ม.ค. 53
18:46 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1063. 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ 002/2553 เรื่องงดการเรียนการสอน (ระดับ ป.โท-ป.เอก) 204 คนอ่าน
12 ม.ค. 53
17:09 น.
นางดารุณี
1064. 
การเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 13 ประเภททุนปกติ 279 คนอ่าน
11 ม.ค. 53
13:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1065. 
หลายสถาบันร่วมใจในการแข่งขันกีฬาวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553 258 คนอ่าน
7 ม.ค. 53
16:24 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1066. 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ 001/2553 เรื่อง งดการเรียนการสอน 264 คนอ่าน
7 ม.ค. 53
11:17 น.
นางดารุณี
1067. 
เรียนโทที่อังกฤษ 1 ปี ด้วยทุน British Chevening Scholarships 233 คนอ่าน
6 ม.ค. 53
14:43 น.
นายจักรพงษ์
1068. 
ทุนฟุลไบร์ท !! โอกาสเรียนฟรีที่อเมริกา 210 คนอ่าน
4 ม.ค. 53
15:43 น.
นายจักรพงษ์
1069. 
สวัสดีปีใหม่ 2553 ชาวศึกษาศาสตร์ที่เคารพทุกท่านครับ 260 คนอ่าน
4 ม.ค. 53
12:40 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1070. 
ขอเชิญร่วมอบรมแนวทางการแก้ไขและปรับพฤติกรรม(ABA)สำหรับเด็กออทิสติก 207 คนอ่าน
4 ม.ค. 53
12:35 น.
อาจารย์อาพร
1071. 
นักศึกษาศิลปศึกษา คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดภาพถ่ายศูนย์ประชุมฯ อีกแล้วครับท่าน 327 คนอ่าน
30 ธ.ค. 52
09:41 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1072. 
บุญคูนเมือง 2552 & กิจกรรม Art Lane 310 คนอ่าน
24 ธ.ค. 52
09:14 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1073. 
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2552 324 คนอ่าน
24 ธ.ค. 52
09:03 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1074. 
สวัสดีปีใหม่ 2553 แด่...ทุกท่าน ค่ะ 286 คนอ่าน
23 ธ.ค. 52
22:09 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปนัดดา
1075. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากร 290 คนอ่าน
17 ธ.ค. 52
16:00 น.
อาจารย์อาพร
1076. 
ผลการแข่งขัน KHON KAEN EXCELLENCE FAIR 2009 264 คนอ่าน
14 ธ.ค. 52
15:37 น.
อาจารย์ปิยะนันท์
1077. 
ปาย อิน เลิฟ ... เก็บตก 4 277 คนอ่าน
13 ธ.ค. 52
03:46 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1078. 
ปาย อิน เลิฟ ... เก็บตก 3 230 คนอ่าน
13 ธ.ค. 52
03:28 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1079. 
ปาย อิน เลิฟ ... เก็บตก 1 204 คนอ่าน
13 ธ.ค. 52
03:14 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1080. 
ปาย อิน เลิฟ ... เก็บตก 2 219 คนอ่าน
13 ธ.ค. 52
03:12 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1081. 
ปาย อิน เลิฟ ... ศึกษาดูงานนอกสถานที่บุคลากรสายสนับสนุนคณะศึกษาศาสตร์ 280 คนอ่าน
13 ธ.ค. 52
02:32 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1082. 
นักเรียนสาธิตสร้างชื่อ คว้ารางวัลการแข่งขันอังกฤษคิดสนุก 312 คนอ่าน
11 ธ.ค. 52
13:32 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1083. 
ประธานกรรมการดำเนินงานรายวิชา 230531-2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 262 คนอ่าน
11 ธ.ค. 52
13:19 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1084. 
ขอความกรุณาคณาจารย์ทุกท่านที่สอนในรายวิชา 230 330 ประสบ 2 เซนต์ชื่อรับ OT 209 คนอ่าน
8 ธ.ค. 52
17:20 น.
1085. 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันพ่อ ระดับอนุบาล 265 คนอ่าน
2 ธ.ค. 52
16:12 น.
อาจารย์มันทนา
1086. 
การนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดัติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 1 271 คนอ่าน
2 ธ.ค. 52
13:34 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1087. 
เก็บตก...งานลอยกระทง มข. 2552 ศึกษาศาสตร์ สร้างชื่ออีกครั้ง...คว้า 2 รางวัลใหญ่ 284 คนอ่าน
1 ธ.ค. 52
15:16 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1088. 
นักเรียนศูนย์วิจัยออทิสติก ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดขอนแก่น 290 คนอ่าน
30 พ.ย. 52
13:00 น.
อาจารย์อาพร
1089. 
ผู้บริหารพบนักศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2552 286 คนอ่าน
29 พ.ย. 52
09:02 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1090. 
พิธีประดับเข็มวิชาชีพครู ประจำปี 2552 216 คนอ่าน
28 พ.ย. 52
13:34 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1091. 
นักเรียนศูนย์วิจัยออทิสติกเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา2552 281 คนอ่าน
20 พ.ย. 52
16:08 น.
อาจารย์อาพร
1092. 
เงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ บุคคลากร มข. หมดเขต 31 ธค. 52 246 คนอ่าน
20 พ.ย. 52
15:50 น.
นายจักรพงษ์
1093. 
เริ่มแล้ว (ศึกษาศาสตร์ไร้พุง) ขอเชิญเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และออกกำลังกายฟรี ที่ Fitness สาขาวิชาพลศึกษา 274 คนอ่าน
17 พ.ย. 52
17:00 น.
อาจารย์ ดร.วายุ
1094. 
อีกแล้ว...อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า ศิลปศึกษา คว้ารางวัลชนะเลิศจากการประกวดภาพถ่ายลอยกะทง มข. 2552 260 คนอ่าน
15 พ.ย. 52
01:13 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1095. 
ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ประสานงานโรงเรียนรายวิชาประสบ 2 ล่าสุด 281 คนอ่าน
14 พ.ย. 52
12:47 น.
1096. 
ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ประสานงานโรงเรียนรายวิชาประสบ 2 258 คนอ่าน
14 พ.ย. 52
12:42 น.
1097. 
โครงการกีฬาสัมพันธ์แบ่งปันน้องพี่ 278 คนอ่าน
13 พ.ย. 52
11:04 น.
อาจารย์เสถียร
1098. 
นักศึกษาศิลปศึกษา เจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศจาก ไอเดีย กรีน 274 คนอ่าน
10 พ.ย. 52
01:12 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1099. 
ทดสอบ 237 คนอ่าน
9 พ.ย. 52
19:02 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ
1100. 
โครงการส่งเสริมทักษะ และหารายได้ระหว่างเรียน 294 คนอ่าน
5 พ.ย. 52
18:04 น.
อาจารย์เขม
1101. 
เก็บตก ศึกษาดูงาน กระบี่-พังงา-ภูเก็ต 6 206 คนอ่าน
4 พ.ย. 52
10:23 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1102. 
เก็บตก ศึกษาดูงาน กระบี่-พังงา-ภูเก็ต 5 204 คนอ่าน
4 พ.ย. 52
10:16 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1103. 
ตามรอย...เที่ยวท่องล่องปักษ์ใต้ (กระบี่ พังงา และภูเก็ต) 268 คนอ่าน
3 พ.ย. 52
18:47 น.
อาจารย์ ดร.จตุภูมิ
1104. 
เก็บตก ศึกษาดูงาน กระบี่-พังงา-ภูเก็ต 4 214 คนอ่าน
3 พ.ย. 52
09:38 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1105. 
เก็บตก ศึกษาดูงาน กระบี่-พังงา-ภูเก็ต 3 258 คนอ่าน
3 พ.ย. 52
09:31 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1106. 
ประกาศงดการเรียนการสอนวันลอยกระทง 2 พ.ย. 52 265 คนอ่าน
31 ต.ค. 52
20:50 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี
1107. 
เก็บตก ศึกษาดูงาน กระบี่-พังงา-ภูเก็ต 2 211 คนอ่าน
31 ต.ค. 52
01:22 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1108. 
เก็บตก ศึกษาดูงาน กระบี่-พังงา-ภูเก็ต 1 274 คนอ่าน
31 ต.ค. 52
01:18 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1109. 
คณาจารย์ศึกษาศาสตร์ ศึกษาดูงาน กระบี่-พังงา-ภูเก็ต 308 คนอ่าน
31 ต.ค. 52
23:40 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1110. 
เชิญอบรมการให้ความรู้สำหรับอาจารย์ด้านการเรียนรวมสำหรับเด็กออทิสติก 271 คนอ่าน
28 ต.ค. 52
13:52 น.
อาจารย์ฤกษ์
1111. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2010 268 คนอ่าน
28 ต.ค. 52
10:11 น.
นายจักรพงษ์
1112. 
การโอนเงินค่าตอบแทน และเงินยืมทดรองจ่าย 285 คนอ่าน
27 ต.ค. 52
18:14 น.
นางสาวจรัสศรี
1113. 
ศูนย์กีฬา สาขาวิชาพลศึกษา จัดโปรแกรมการออกกำลังกายเฉพาะบุคคล ลดน้ำหนัก กระชับสัดส่วน เพิ่มมวลกล้ามเนื้อ 330 คนอ่าน
14 ต.ค. 52
11:40 น.
อาจารย์ ดร.วายุ
1114. 
ขอแสดงความเสียใจแด่การจากไปของคุณพ่อของ ผศ.ปัทมพร ทนันชัยบุตร 311 คนอ่าน
13 ต.ค. 52
00:00 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1115. 
ค่ายตุลาวิชาการ 2552 เยือนดินแดนร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำ 303 คนอ่าน
11 ต.ค. 52
01:05 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1116. 
ค่ำคืนหรรษา ราตรีสีแสด 2552 - The Star 2009 284 คนอ่าน
10 ต.ค. 52
21:31 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1117. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2552 วันที่ 16 ต.ค. 2552 เวลา 13.00 น. 275 คนอ่าน
9 ต.ค. 52
10:42 น.
นางปิยดา
1118. 
เลื่อนการอบรม ! "วิถีแห่งการพัฒนาหลักสูตรด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ" เป็นวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 275 คนอ่าน
8 ต.ค. 52
17:56 น.
นายจักรพงษ์
1119. 
สถาบันภาษา มข. รับสมัครผู้ช่วยผู้คุมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น 6 ธค. 2552 258 คนอ่าน
7 ต.ค. 52
15:41 น.
นายจักรพงษ์
1120. 
ชาวศึกษาศาสตร์ ยกพล SHOW & SHARE 2009 297 คนอ่าน
5 ต.ค. 52
23:36 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1121. 
แจ้งการร่วมบริจาคปัจจัยถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์-แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรม ณ วัดนาหลวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 280 คนอ่าน
1 ต.ค. 52
22:15 น.
นางสาววารุณี
1122. 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีและผู้อำนวยการกองกลาง 263 คนอ่าน
30 ก.ย. 52
15:43 น.
นายโสภัณ
1123. 
นักศึกษาสาขา พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ช่วยงานวิจัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 273 คนอ่าน
24 ก.ย. 52
13:23 น.
อาจารย์ ดร.วายุ
1124. 
ภาพเด็ก ๆ ประกวดดนตรีไทย สมด. ประถม ครั้งที่ ๑ 265 คนอ่าน
23 ก.ย. 52
14:31 น.
อาจารย์สุชาติ
1125. 
บรรยากาศ มหกรรมกีฬาเพื่อบุคลออทิสติก ออทิสติกเกมครั้งที่ 3 332 คนอ่าน
23 ก.ย. 52
11:21 น.
อาจารย์ฤกษ์
1126. 
เชิญร่วมอบรม “ การพัฒนาเด็กด้วยนิทานภาพ ” 269 คนอ่าน
23 ก.ย. 52
10:13 น.
อาจารย์ฤกษ์
1127. 
ขอแจ้งผลพร้อมการบันทึกภาพในงาน KKU SHOW and SHARE 2009 281 คนอ่าน
22 ก.ย. 52
17:23 น.
นางสาววารุณี
1128. 
อบรมการเป็นผู้แนะนำการออกกำลังกาย (Fitness Trainer) โดย สาขาวิชาพลศึกษา 319 คนอ่าน
20 ก.ย. 52
10:08 น.
อาจารย์ ดร.วายุ
1129. 
ระบบโทรศัพท์ขัดข้อง 203 คนอ่าน
18 ก.ย. 52
17:10 น.
นางดารุณี
1130. 
นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 303 คนอ่าน
17 ก.ย. 52
15:11 น.
อาจารย์ ดร.วายุ
1131. 
ศูนย์กีฬาและสุขภาพ(Fitness สาขาพลศึกษา)ให้บริการ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ แอโรบิคดานซ์ โยคะ ลดน้ำหนัก กระชับหุ่น พร้อมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา 291 คนอ่าน
17 ก.ย. 52
14:44 น.
อาจารย์ ดร.วายุ
1132. 
Open Class 287 คนอ่าน
17 ก.ย. 52
09:39 น.
อาจารย์นภาพร
1133. 
กรอกใบสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 269 คนอ่าน
12 ก.ย. 52
19:02 น.
นางสาวจรัสศรี
1134. 
ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 41 ปี คณะศึกษาศาสตร์ 204 คนอ่าน
10 ก.ย. 52
19:55 น.
นางสาววารุณี
1135. 
แจ้งงดการให้บริการ KKUFMIS call center ในวันที่ 7-11 กันยายน 2552 276 คนอ่าน
2 ก.ย. 52
16:21 น.
นางสาวเจนจิรา
1136. 
นักเรียนศูนย์วิจัยออทิสติก เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการ จ.ชัยภูมิ 270 คนอ่าน
1 ก.ย. 52
23:53 น.
อาจารย์ฤกษ์
1137. 
โครงการพัฒนาจิต(วัดนาหลวง จ.อุดรธานี) 241 คนอ่าน
1 ก.ย. 52
21:46 น.
นางสาวจรัสศรี
1138. 
ปฏิบัติธรรม ณ วัดนาหลวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 271 คนอ่าน
31 ส.ค. 52
23:06 น.
1139. 
ขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิต เนื่องในวันครบรอบสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ 41 ปี 285 คนอ่าน
31 ส.ค. 52
21:46 น.
นางสาววารุณี
1140. 
รางวัลชมเชย 250 คนอ่าน
28 ส.ค. 52
15:17 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1141. 
mail kku ใช้ไม่ได้ครับ 345 คนอ่าน
27 ส.ค. 52
12:30 น.
นายปพนพัทร์
1142. 
^____^ ขอประชาสัมพันธ์นิทรรศการศิลปะ ของสาขาวิชาศิลปศึกษา ครับผม 333 คนอ่าน
25 ส.ค. 52
02:23 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1143. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกจัดอบรม 274 คนอ่าน
24 ส.ค. 52
15:44 น.
อาจารย์อาพร
1144. 
ขอแสดงความยินดีกับ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ใหม่ 242 คนอ่าน
18 ส.ค. 52
12:29 น.
นางนงนภัส
1145. 
บรรยากาศกิจกรรมวันแม่ ที่สมด.ประถม 276 คนอ่าน
17 ส.ค. 52
12:56 น.
อาจารย์นัยนา
1146. 
การเรียนรู้อย่างใคร่ครวญ: สุนทรียสนทนา 287 คนอ่าน
17 ส.ค. 52
00:14 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1147. 
กำหนดพื้นที่การทำวิจัย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ทุนอุดหนุน มข. ปี 2554 282 คนอ่าน
14 ส.ค. 52
19:51 น.
นายจักรพงษ์
1148. 
เชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Teacher Professional Development ม.เกษตรศาสตร์ 278 คนอ่าน
14 ส.ค. 52
19:45 น.
นายจักรพงษ์
1149. 
วันแม่แห่งชาติ กับน้ำตาแห่งความรัก ความปิติยินดี ล้นห้องประชุมสายสุรี จุติกุล 303 คนอ่าน
14 ส.ค. 52
02:17 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1150. 
ป้องกันไข้หวัด 2009 265 คนอ่าน
13 ส.ค. 52
14:02 น.
อาจารย์วรรณงาม
1151. 
12 สิงหา มหาราชินี ชาวศึกษาฯ น้อมใจถวายสดุดี 282 คนอ่าน
13 ส.ค. 52
00:15 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1152. 
ชาว มข. ร่วมใจรำลึกพระคุณแม่กับมหาสังฆทาน 9 วัด 278 คนอ่าน
12 ส.ค. 52
12:56 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1153. 
มข. จับมือ มมส. ร่วมพลัง จิตตปัญญาศึกษา...สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 290 คนอ่าน
11 ส.ค. 52
23:35 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1154. 
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2552 274 คนอ่าน
11 ส.ค. 52
15:57 น.
นางอรุณศรี
1155. 
เงินกองทุน มข. สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ศึกษาต่อได้ทุกระดับ ยื่นใบสมัคร 4-31 สค 52 278 คนอ่าน
10 ส.ค. 52
14:06 น.
นายจักรพงษ์
1156. 
วันภาษาไทยแห่งชาติ 254 คนอ่าน
8 ส.ค. 52
13:57 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1157. 
นักศึกษาครูน้องใหม่ หัวใจบริสุทธิ์ ร่วมคืนความสดใสให้คณะไร้มลพิษ 262 คนอ่าน
8 ส.ค. 52
12:49 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1158. 
นักศึกษาครู มข. นับพัน ร่วมรำลึกสถาบัน 278 คนอ่าน
7 ส.ค. 52
16:42 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1159. 
รับขวัญน้องใหม่นักศึกษาครู มข. พี่น้องสีแสดร่วมชื่นมื่นนับพัน 282 คนอ่าน
7 ส.ค. 52
16:34 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1160. 
ศึกษาศาสตร์ มข. แนะนวสัญจร สานฝันความเป็นครูสู่มหาวิทยาลัย 284 คนอ่าน
7 ส.ค. 52
16:28 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1161. 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ร.ร.สาธิตฯ (ศึกษาศาสตร์)ระดับประถม 200 คนอ่าน
6 ส.ค. 52
16:06 น.
อาจารย์กิติญาดา
1162. 
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ 205 คนอ่าน
5 ส.ค. 52
18:35 น.
อาจารย์มงคล
1163. 
วิชาประสบการณ์วิชาชีพครู 2 266 คนอ่าน
5 ส.ค. 52
17:21 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1164. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 258 คนอ่าน
5 ส.ค. 52
13:13 น.
อาจารย์อาพร
1165. 
ขอเชิญร่วมส่งวิทยานิพนธ์เข้าประกวด โครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2552 254 คนอ่าน
5 ส.ค. 52
12:46 น.
นายจักรพงษ์
1166. 
ขอเชิญคณาจารย์และข้าราชการ เข้าเป็นสมาชิกสภาเครือข่ายครูอีสาน 290 คนอ่าน
3 ส.ค. 52
18:18 น.
นายจักรพงษ์
1167. 
สาขาจิตวิทยาฯ เชิญอบรม "สุนทรียสนทนา" โดยสถาบันขวัญเมือง จ.เชียงราย 207 คนอ่าน
3 ส.ค. 52
13:22 น.
นายจักรพงษ์
1168. 
ขออภัยสำหรับการจัดส่งเอกสารราชการทางโทรสาร 258 คนอ่าน
1 ส.ค. 52
16:34 น.
นางสาววารุณี
1169. 
เชิญรับฟังบรรยายพิเศษ ทุนการศึกษาจาก East West Center เรียนต่อ USA 206 คนอ่าน
31 ก.ค. 52
16:10 น.
นายจักรพงษ์
1170. 
การส่งเบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบกลางภาคต้น ปีการศึกษา 2552 272 คนอ่าน
31 ก.ค. 52
11:12 น.
นางไพพิทักษ์
1171. 
เชิญชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Internet เรื่องสาธิตการจัดการเรียนการสอนฯ 274 คนอ่าน
31 ก.ค. 52
02:43 น.
นายปพนพัทร์
1172. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมนาพัฒนาศักยภาพงานวิจัย นักศึกษา และบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ 262 คนอ่าน
30 ก.ค. 52
13:11 น.
นายจักรพงษ์
1173. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาตรี 200 คนอ่าน
27 ก.ค. 52
15:44 น.
นายทองสุข
1174. 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม "ศิลปะสำหรับเด็กออทิสติก" 205 คนอ่าน
22 ก.ค. 52
12:15 น.
อาจารย์อาพร
1175. 
นักศึกษาสาขาการสอนภาษาไทยได้รับรางวัล 275 คนอ่าน
22 ก.ค. 52
11:37 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1176. 
คณาจารย์โรงเรียนสาธิตฯมอดินแดงระดับประถม ศึกษาดูงาน ณ จ.ระยองและชลบุรี 283 คนอ่าน
21 ก.ค. 52
12:40 น.
อาจารย์นัยนา
1177. 
ขออภัยสำหรับการปรับเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานภายในคณะศึกษาศาสตร์ใหม่ 260 คนอ่าน
19 ก.ค. 52
16:37 น.
นางสาววารุณี
1178. 
หัวข้อเรื่อง การเขียนข่าวให้สอดคล้อง KPI และการส่งไฟล์ขนาดใหญ่ข่ายอินเตอร์เน็ต 207 คนอ่าน
19 ก.ค. 52
16:00 น.
นางสาววารุณี
1179. 
การประชุมวิชาการระดับชาติ "การวิจัยสิ่งแวดล้อม" 17-18 สค. 2552 มมส. 205 คนอ่าน
16 ก.ค. 52
17:49 น.
นายจักรพงษ์
1180. 
ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ "การพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างบนพื้นฐานความรู้" ครั้งที่ 1 294 คนอ่าน
16 ก.ค. 52
15:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1181. 
ขอแจ้งการตรวจสุขภาพประจำปี 2552 283 คนอ่าน
14 ก.ค. 52
13:06 น.
นางสาววารุณี
1182. 
ขอความร่วมมือในการรณรงค์เผยแพร่ให้ความรู้เรื่องไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009 227 คนอ่าน
9 ก.ค. 52
12:53 น.
นางดารุณี
1183. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552" (Thailand Research Expo 2009) 256 คนอ่าน
3 ก.ค. 52
17:46 น.
นางสาวมธุรส
1184. 
สารคดีตามรอยต้นไม้ของพ่อ ตอน "ประดู่แดงเตือนใจ" (สาธิตฯ ศึกษาศาสตร์) ออกอากาศทางช่อง 3 265 คนอ่าน
1 ก.ค. 52
18:42 น.
นายจักรพงษ์
1185. 
ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 259 คนอ่าน
30 มิ.ย. 52
15:30 น.
อาจารย์นภาพร
1186. 
ส่งรายชื่อและบทบาทครูพี่เลี้ยงมาอีกครั้งเป็นรอบที่ 3 273 คนอ่าน
29 มิ.ย. 52
14:49 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1187. 
สัมมนา The Key to Success โดย สวทช. วันที่15 กค 52 ณ โรงแรมดุสิตธานี 205 คนอ่าน
29 มิ.ย. 52
12:31 น.
นายจักรพงษ์
1188. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนทุกท่าน เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2552 287 คนอ่าน
26 มิ.ย. 52
19:29 น.
นางสาววารุณี
1189. 
ขอบคุณทุกๆท่านที่ร่วมทำบุญกับครอบครัวสิทธิโชค ณ บ้านแคนทอง 208 คนอ่าน
25 มิ.ย. 52
15:58 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
1190. 
โครงการขับขี่ตามกฎช่วยลดอุบัติเหตุ 312 คนอ่าน
25 มิ.ย. 52
14:46 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
1191. 
เชิญร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิชาการ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ 21- 22 ตค 2552 210 คนอ่าน
24 มิ.ย. 52
15:23 น.
นายจักรพงษ์
1192. 
ประตูสู่ภาษาจีนขั้นพื้นฐานสำหรับอาจารย์ มข. 10 สัปดาห์ 30 ชม. 272 คนอ่าน
23 มิ.ย. 52
14:29 น.
นายจักรพงษ์
1193. 
บทบาทพี่เลี้ยง 232 คนอ่าน
22 มิ.ย. 52
17:13 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1194. 
รายชื่อครูพี่เลี้ยงโรงเรียนสาธิตมอดินแดงระดับมัธยม สาขาการสอนภาษาไทย 247 คนอ่าน
22 มิ.ย. 52
16:59 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1195. 
รายชื่อครูพี่เลี้ยงโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยม สาขาการสอนภาษาไทย 234 คนอ่าน
22 มิ.ย. 52
16:58 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1196. 
รายชื่อครูพี่เลี้ยงโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถม สาขาการสอนภาษาไทย 278 คนอ่าน
22 มิ.ย. 52
16:57 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1197. 
รายชื่อครูพี่เลี้ยงโรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถม สาขาการสอนภาษาไทย 250 คนอ่าน
22 มิ.ย. 52
16:55 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1198. 
บทบาทครูพี่เลี้ยง 220 คนอ่าน
22 มิ.ย. 52
16:52 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1199. 
ชี่อครูพี่เลี้ยงและนักศึกษาประสบฯ3 273 คนอ่าน
22 มิ.ย. 52
16:48 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1200. 
บทบาทครูพี่เลี้ยงประสบฯ3 257 คนอ่าน
22 มิ.ย. 52
16:47 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1201. 
ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูระดับอนุบาล 274 คนอ่าน
21 มิ.ย. 52
17:52 น.
อาจารย์มันทนา
1202. 
รายชื่อครูพี่เลี้ยงประสบการณ์วิชาชีพครู 3 257 คนอ่าน
18 มิ.ย. 52
12:08 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1203. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกจัดโครงการอบรมการจัดทำโปรแกรม CAI สำหรับนักเรียนออทิสติก 286 คนอ่าน
16 มิ.ย. 52
13:15 น.
อาจารย์อาพร
1204. 
เชิญร่วมงานวันไหว้ครู สาธิตมอดินแดง 18 มิย. 52 279 คนอ่าน
15 มิ.ย. 52
12:56 น.
นายจักรพงษ์
1205. 
ERAS CONFERENCE 2009 at NIE, Singapore on 19-20 Nov 09 285 คนอ่าน
15 มิ.ย. 52
12:47 น.
นายจักรพงษ์
1206. 
การรับข้อเสนองานวิจัยที่เสนอขอรับการสนัยสนุนทุนอุดหนุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2553 264 คนอ่าน
15 มิ.ย. 52
12:18 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1207. 
เรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย "มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 5" 272 คนอ่าน
15 มิ.ย. 52
12:16 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1208. 
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการด้านคนพิการ 198 คนอ่าน
15 มิ.ย. 52
12:05 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1209. 
ประชาสัมพันธ์ การเข้าศึกษาดูงานของคณะครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี 268 คนอ่าน
15 มิ.ย. 52
11:26 น.
1210. 
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)ระดับมัธยมได้รับรางวัลชนะเลิศ 263 คนอ่าน
11 มิ.ย. 52
14:00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
1211. 
ส่งเอกสารประสบการณ์วิชาชีพครู 2 265 คนอ่าน
8 มิ.ย. 52
13:37 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1212. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้โทรศัพท์ติดต่อราชการของคณะศึกษาศาสตร์(ประจำแต่ละชั้น ห้องธุรการประจำสาขาวิชา) 284 คนอ่าน
8 มิ.ย. 52
13:27 น.
นางสาววารุณี
1213. 
รายชื่อนักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพครู 2 275 คนอ่าน
8 มิ.ย. 52
11:33 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1214. 
ชมภาพยนต์ฟรีครับพร้อมกันทั่วโลก 202 คนอ่าน
7 มิ.ย. 52
23:21 น.
อาจารย์ศักดาเดช
1215. 
เชิญอ่าน วารสารศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ ณ ห้องสมุดจีน แบรี่ 279 คนอ่าน
5 มิ.ย. 52
17:15 น.
นายจักรพงษ์
1216. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอบทความในการประชุมสัมมนาวิชาการสำนักวิจัย ประจำปี 2552 260 คนอ่าน
2 มิ.ย. 52
17:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1217. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง "ภาคอีสานจะทำวิจัยอะไรเพื่อรับมือกับภาวะโลกร้อน" 278 คนอ่าน
2 มิ.ย. 52
17:26 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1218. 
ขออนุโมทนาบุญกุศลร่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวายผ้าป่าสามัคคี 9 วัดปีที่ 24 271 คนอ่าน
2 มิ.ย. 52
11:52 น.
นางสาววารุณี
1219. 
ปฎิทินการศึกษา ต้น 2552 ที่สำคัญ ๆ ที่ควรทราบ 270 คนอ่าน
29 พ.ค. 52
16:01 น.
นางปิยดา
1220. 
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ และร่วมพิธีฌาปนกิจศพ รศ.เรณู คุปตัษเฐียณ 201 คนอ่าน
28 พ.ค. 52
15:52 น.
นางดารุณี
1221. 
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนออทิสติก 284 คนอ่าน
28 พ.ค. 52
10:40 น.
อาจารย์ฤกษ์
1222. 
คณาจารย์ศูนย์วิจัยออทิสติก ศึกษาดูงาน 264 คนอ่าน
28 พ.ค. 52
10:35 น.
อาจารย์ฤกษ์
1223. 
โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ประจำปี 2553 200 คนอ่าน
27 พ.ค. 52
16:37 น.
นางดารุณี
1224. 
เวลาเรียน241102 272 คนอ่าน
26 พ.ค. 52
12:30 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1225. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการประจำปี คณะศิลปศาสตร์ 260 คนอ่าน
26 พ.ค. 52
12:18 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1226. 
ขอเชิญชวนบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2551 สำหรับทุนวิจัยประเภทที่ 3 การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Rese 267 คนอ่าน
25 พ.ค. 52
19:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1227. 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประเภททุนวิจัยนวมินทร์ ประจำปี 2553 256 คนอ่าน
22 พ.ค. 52
10:46 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1228. 
ขอความร่วมมือในการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 204 คนอ่าน
20 พ.ค. 52
12:27 น.
นางดารุณี
1229. 
ชอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวายผ้าป่าสามัคคี 9 วัดแสวงบุญและรักษาศีลภาวนา 275 คนอ่าน
18 พ.ค. 52
12:23 น.
นางสาววารุณี
1230. 
หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินทุนการศึกษาและวิธีการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา สำหรับบุตรบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 246 คนอ่าน
14 พ.ค. 52
12:09 น.
นางดารุณี
1231. 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2552 251 คนอ่าน
7 พ.ค. 52
15:06 น.
นางปิยดา
1232. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 7 200 คนอ่าน
29 เม.ย. 52
15:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1233. 
ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2552 257 คนอ่าน
29 เม.ย. 52
10:21 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1234. 
ขอเรียนเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอใน Thailand Research Symposium 2009 260 คนอ่าน
20 เม.ย. 52
16:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1235. 
แนะนำศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน และประกาศสนับสนุนทุนศูนย์ฯ 284 คนอ่าน
10 เม.ย. 52
18:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1236. 
Sawadee from USA 272 คนอ่าน
9 เม.ย. 52
14:56 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
1237. 
ขอเรียนเชิญร่วมงานรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2552 253 คนอ่าน
7 เม.ย. 52
20:15 น.
นางสาววารุณี
1238. 
รับสมัครผู้ร่วมสอน 281 คนอ่าน
31 มี.ค. 52
11:13 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1239. 
ขอเชิญสมัครเป็นผู้ราวมสอน 203 คนอ่าน
27 มี.ค. 52
14:56 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1240. 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 262 คนอ่าน
24 มี.ค. 52
17:08 น.
นายจักรพงษ์
1241. 
รถโดยสารปรับอากาศ คณะศึกษาศาสตร์ 264 คนอ่าน
24 มี.ค. 52
17:06 น.
นายจักรพงษ์
1242. 
ขอเชิญเข้าร่วมหารือความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษามณฑลกว่างซี 196 คนอ่าน
19 มี.ค. 52
19:29 น.
นายจักรพงษ์
1243. 
ขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านสมัครเข้ารับการอบรมระยะสั้น 200 คนอ่าน
19 มี.ค. 52
17:05 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1244. 
การประกาศประเด็นหัวข้อทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2553 267 คนอ่าน
18 มี.ค. 52
12:52 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1245. 
ขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านสมัครเข้ารับการอบรมระยะสั้น 229 คนอ่าน
18 มี.ค. 52
12:50 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1246. 
ขอเชิญส่งบทความลงวารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ECT Journal) 227 คนอ่าน
18 มี.ค. 52
12:44 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1247. 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย 213 คนอ่าน
18 มี.ค. 52
12:42 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1248. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายการใช้ฐานข้อมูล 198 คนอ่าน
18 มี.ค. 52
12:41 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1249. 
การประชุมนานาชาติครั้งที่ 4 เครือข่ายวิจัยและวิชาการอนุภาคลุ่มน้ำโขง 25-27 พฤศจิกายน 2552 ณ ประเทศเวียดนาม 206 คนอ่าน
11 มี.ค. 52
19:56 น.
นายจักรพงษ์
1250. 
การชำระภาษีเงินได้ประจำปีภาษี 2551 274 คนอ่าน
11 มี.ค. 52
12:02 น.
นางพอใจ
1251. 
หลักเกณฑ์ในการขออนุญาตเข้าเก็บข้อมูลเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและตุ้มตรองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนฯ 250 คนอ่าน
6 มี.ค. 52
18:50 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1252. 
ประชาสัมพันธ์งานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับอนุบาล 276 คนอ่าน
5 มี.ค. 52
18:18 น.
อาจารย์สุขุมา
1253. 
ทุนวิจัย ทุนแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศสวีเดน 240 คนอ่าน
3 มี.ค. 52
11:41 น.
นายจักรพงษ์
1254. 
ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2552 (เพิ่มเติมครั้งที่2) 262 คนอ่าน
27 ก.พ. 52
17:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1255. 
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 231 คนอ่าน
26 ก.พ. 52
17:32 น.
นางดารุณี
1256. 
เรียนผู้สนใจทุกท่าน สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เชิญให้คณะศึกษาศาสตร์ ส่งร่างโครงการบริการวิชาการเพื่อขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณ ประจำปี 264 คนอ่าน
26 ก.พ. 52
11:24 น.
นางสาวมธุรส
1257. 
ทุนเรียนภาษาจีนที่มณฑลฟูเจี้ยน สำหรับบุคลากร 278 คนอ่าน
25 ก.พ. 52
12:14 น.
นายจักรพงษ์
1258. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกร่วมพิธีเปิดและแถลงข่าว 260 คนอ่าน
24 ก.พ. 52
12:35 น.
อาจารย์อาพร
1259. 
เชิญร่วมทำบุญ ครบรอบ 1 ปื อมรรัตน์ สิทธิโชค (แขก ) 269 คนอ่าน
22 ก.พ. 52
10:44 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
1260. 
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อิศรา ก้านจักรที่ได้รับรางวัลงานผลวิจัยระดับชาติ 310 คนอ่าน
20 ก.พ. 52
17:29 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี
1261. 
สัมมนาทางวิชาการ "เปิดโลกออทิสติกครั้งที่ 3 " 204 คนอ่าน
20 ก.พ. 52
12:43 น.
อาจารย์อาพร
1262. 
การส่งเบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2551 (ระดับปริญญาตรี) 262 คนอ่าน
20 ก.พ. 52
09:57 น.
นางไพพิทักษ์
1263. 
นักเรียนคนเก่ง สาธิตศึกษาศาสตร์ประถม 277 คนอ่าน
17 ก.พ. 52
10:45 น.
อาจารย์นุชนาฎ
1264. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ Visiting Professor for Workshop 211 คนอ่าน
17 ก.พ. 52
09:05 น.
นายจักรพงษ์
1265. 
ขอเรียนเชิญอาจารย์เลือกซื้อหนังสือเข้าใช้ในห้องสมุด 255 คนอ่าน
11 ก.พ. 52
11:23 น.
1266. 
อบรมพัฒนาบุคลากรศูนย์วิจัยออทิสติก 250 คนอ่าน
9 ก.พ. 52
13:19 น.
อาจารย์ศักดาเดช
1267. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แท 271 คนอ่าน
6 ก.พ. 52
14:43 น.
นางสาววารุณี
1268. 
คะแนนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู2 322 คนอ่าน
5 ก.พ. 52
12:00 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1269. 
ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้ารับการอบรมระยะสั้น 261 คนอ่าน
5 ก.พ. 52
11:35 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1270. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 198 คนอ่าน
5 ก.พ. 52
09:48 น.
อาจารย์จรรยา
1271. 
ช่าวประชาสัมพันธ์ 205 คนอ่าน
5 ก.พ. 52
09:44 น.
อาจารย์จรรยา
1272. 
ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการเข้ารับพิจารณารางวัล TIF AWARD ประจำปี 2552 208 คนอ่าน
4 ก.พ. 52
18:34 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1273. 
ประกาศรับการรับข้อเสนอการวิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2552 273 คนอ่าน
4 ก.พ. 52
18:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1274. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "สถานภาพองค์องความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงในประเทศ 252 คนอ่าน
4 ก.พ. 52
18:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1275. 
ขอเรียนเชิญบุคลากรสมัครเข้ารับการอบรมระยะสั้น 236 คนอ่าน
4 ก.พ. 52
18:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1276. 
ประชาสัมพันธ์ 290 คนอ่าน
4 ก.พ. 52
16:43 น.
อาจารย์จรรยา
1277. 
ความภาคภูมิใจของเรา (สาธิตศึกษาศาสตร์) 278 คนอ่าน
4 ก.พ. 52
15:10 น.
อาจารย์วรเทพ
1278. 
กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด สาธิตมอดินแดงประถม 312 คนอ่าน
3 ก.พ. 52
10:16 น.
อาจารย์นัยนา
1279. 
สาธิตมอดินแดงประถมจัดกิจกรรม"ท่องแดนไดโนเสาร์พิพิธภัณฑ์สิรินธร" 270 คนอ่าน
2 ก.พ. 52
20:35 น.
อาจารย์นัยนา
1280. 
ออทิสติกเข้าค่ายพักแรมกับพี่น้องลูกเสือ สมด. 302 คนอ่าน
1 ก.พ. 52
18:01 น.
อาจารย์ศักดาเดช
1281. 
การขอใช้สิทธิ์ตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ ล่วงหน้า 204 คนอ่าน
30 ม.ค. 52
16:18 น.
นางดารุณี
1282. 
การใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ ล่วงหน้า 204 คนอ่าน
30 ม.ค. 52
16:15 น.
นางดารุณี
1283. 
ผลการเลือกตั้งกรรมการนักเรียน 260 คนอ่าน
28 ม.ค. 52
14:29 น.
อาจารย์ประกายฝน
1284. 
ครั้งที่3ครับ "ขี่ม้าบำับัดสำหรับเด็กออทิสติก"เริ่มได้ผล 265 คนอ่าน
27 ม.ค. 52
22:34 น.
อาจารย์ศักดาเดช
1285. 
ขี่ม้าบำบัดครั้งที่ 2 ขึ้นขี่ม้าแล้วครับ 265 คนอ่าน
27 ม.ค. 52
22:24 น.
อาจารย์ศักดาเดช
1286. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกได้เริ่มโครงการ "ขี่ม้าบำบัดสำหรับเด็กออทิสติกครับ" 245 คนอ่าน
27 ม.ค. 52
21:56 น.
อาจารย์ศักดาเดช
1287. 
"ชวนกันดูสุริยุปราคา" 292 คนอ่าน
27 ม.ค. 52
11:45 น.
อาจารย์ขนิษฐา
1288. 
นักศึกษาพลศึกษาชั้นปีทีี่ 3 ศึกษาดูงานการเรียนการสอนของศูนย์วิจัยออทิสติก 269 คนอ่าน
27 ม.ค. 52
07:15 น.
อาจารย์ศักดาเดช
1289. 
ห่วงใย...ภัยใกล้ตัว 261 คนอ่าน
26 ม.ค. 52
10:31 น.
อาจารย์จรินทร์
1290. 
ข่าวสาธิต (ศึกษาศาสตร์)ระดับมัธยม2 198 คนอ่าน
22 ม.ค. 52
10:58 น.
อาจารย์สังเวียน
1291. 
ข่าวสาธิต (ศึกษาศาสตร์)ระดับมัธยม 202 คนอ่าน
22 ม.ค. 52
10:57 น.
อาจารย์สังเวียน
1292. 
บรรยากาศงานกีฬาประเพณีสมมส.-สมด.ครั้งที่4 274 คนอ่าน
21 ม.ค. 52
16:22 น.
อาจารย์นัยนา
1293. 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย 204 คนอ่าน
21 ม.ค. 52
10:55 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1294. 
ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศทุนวิจัย 207 คนอ่าน
20 ม.ค. 52
18:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1295. 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนา เรื่อง 295 คนอ่าน
20 ม.ค. 52
14:05 น.
นางสาวมธุรส
1296. 
เชิญชม กีฬาประเพณีประถมสาธิตสัมพันธ์ สมด.-ส มมส. ครั้งที่4(เสาร์ที่ 17 ม.ค.2552) 256 คนอ่าน
16 ม.ค. 52
09:38 น.
อาจารย์ศิราวรรณ
1297. 
รายนามนักเรียนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครู ปีการศึกษา 2551 250 คนอ่าน
15 ม.ค. 52
13:29 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
1298. 
ครูผู้สอนและบุคลากรดีเด่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในโอกาสวันครู ปีการศึกษา 2551 270 คนอ่าน
14 ม.ค. 52
17:47 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
1299. 
อาจารย์และบุคลากรดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันครู ศุกร์ที่ 16 มกราคม 2552 199 คนอ่าน
14 ม.ค. 52
17:36 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
1300. 
ขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาร่วมงานวันครู ประจำปี 2552 255 คนอ่าน
13 ม.ค. 52
20:08 น.
นางสาววารุณี
1301. 
รูปงานวันเด็กกิจกรรมอนุบาลและกีฬาเปตอง ต่อ 2 204 คนอ่าน
10 ม.ค. 52
14:23 น.
1302. 
รูปงานวันเด็กกิจกรรมอนุบาลและกีฬาเปตอง ต่อ 203 คนอ่าน
10 ม.ค. 52
14:22 น.
1303. 
รูปงานวันเด็กกิจกรรมอนุบาลและกีฬาเปตอง 204 คนอ่าน
10 ม.ค. 52
14:20 น.
1304. 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ (ฉบับที่ 001/2552) เรื่อง งดการเรียนการสอน 209 คนอ่าน
8 ม.ค. 52
17:09 น.
นางดารุณี
1305. 
ท่านทูตอเมริกาเยี่ยมโรงเรียนสาธิต 230 คนอ่าน
6 ม.ค. 52
11:22 น.
อาจารย์สังเวียน
1306. 
ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ระบบโครงสร้างตำแหน่งและค่าตอบแทนสำหรับข้าราชการพลเรือนตาม พรบ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และการเทียบโอนการเปลี่ยนตำแหน่ 279 คนอ่าน
5 ม.ค. 52
16:21 น.
นางดารุณี
1307. 
การเบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบ ประจำกลางภาคปลาย ปีการศึกษา 2551 (ระดับปริญญาตรี) 265 คนอ่าน
5 ม.ค. 52
15:30 น.
นางไพพิทักษ์
1308. 
กิจกรรมปีใหม่52 สาธิตมอดินแดงประถม 262 คนอ่าน
5 ม.ค. 52
09:20 น.
อาจารย์นัยนา
1309. 
ประสบการณ์วิชาชีพครู 3 275 คนอ่าน
30 ธ.ค. 51
12:59 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1310. 
มิตรภาพแห่งการเรียนรู้ 218 คนอ่าน
29 ธ.ค. 51
15:46 น.
อาจารย์นุชนาฎ
1311. 
นักเรียนสาธิตฯ(ศึกษาศาสตร์)ประถมทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์บ้านเชียง 280 คนอ่าน
29 ธ.ค. 51
15:42 น.
อาจารย์นุชนาฎ
1312. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Higher Ecucation Research and Development: Looking Beyond Globalization 205 คนอ่าน
29 ธ.ค. 51
15:32 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1313. 
ข้อคิดใคร่ครวญพิจารณษ 204 คนอ่าน
26 ธ.ค. 51
15:43 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1314. 
สาธิตมอดินแดงประถมจัดกิจกรรมXMas... 272 คนอ่าน
26 ธ.ค. 51
15:17 น.
อาจารย์นัยนา
1315. 
สาธิตมอดินแดงประถมจัดกิจกรรม"ท้องฟ้ายามราตรี" 248 คนอ่าน
25 ธ.ค. 51
17:07 น.
อาจารย์นัยนา
1316. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1 (ต่อ) 260 คนอ่าน
25 ธ.ค. 51
13:02 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1317. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1 263 คนอ่าน
25 ธ.ค. 51
12:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1318. 
ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) 231 คนอ่าน
25 ธ.ค. 51
12:50 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1319. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Higher Education Research and Development : Looking Beyond Globalization 223 คนอ่าน
25 ธ.ค. 51
12:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1320. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "วช.: บูรณาการงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้" ครั้งที่ 2 261 คนอ่าน
25 ธ.ค. 51
12:45 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1321. 
สาธิตมอดินแดงประถม ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ปี51 273 คนอ่าน
24 ธ.ค. 51
12:18 น.
อาจารย์นัยนา
1322. 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2551 ของบัณฑิตวิทยาลัย 259 คนอ่าน
24 ธ.ค. 51
09:57 น.
นางปิยดา
1323. 
ขอเชิญคณาจารย์ และนักศึกษาเข้าฟังการบรรยาย "เขียนบทความวิชาการอย่างไรให้ถูกต้อง" 257 คนอ่าน
23 ธ.ค. 51
14:38 น.
นางพรรณี
1324. 
กำหนดการ รถตู้ไป-กลับ งานซ้อมรับปริญญาบัตร 198 คนอ่าน
19 ธ.ค. 51
17:45 น.
นางปิยดา
1325. 
งานสืบสานวัฒนธรรมไทย 202 คนอ่าน
19 ธ.ค. 51
10:51 น.
อาจารย์นภาพร
1326. 
ผลการสอบของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) 243 คนอ่าน
15 ธ.ค. 51
16:26 น.
อาจารย์นภาพรรณ
1327. 
มอบทุนการศึกษา กองทุน ร.ต.อ.ธรณิศ ศรีสุข 320 คนอ่าน
12 ธ.ค. 51
14:29 น.
อาจารย์ฉลอง
1328. 
กิจกรรมวันพ่อ..โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)ระดับประถมศึกษา 256 คนอ่าน
11 ธ.ค. 51
08:53 น.
อาจารย์นัยนา
1329. 
ค่ายดูดาว ของนักเรียนยูนิทเอฟ ครั้งที่ 13 สาธิต ศศ.ประถม 253 คนอ่าน
10 ธ.ค. 51
10:34 น.
อาจารย์ขนิษฐา
1330. 
การใช้ทุนอุดหนุนคณาจารย์เพื่อเข้าร่วมการเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ 253 คนอ่าน
8 ธ.ค. 51
14:01 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1331. 
นิทรรศการการศึกษาต่อประเทศเยอรมันนี 192 คนอ่าน
8 ธ.ค. 51
13:42 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1332. 
โครงการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 201 คนอ่าน
1 ธ.ค. 51
11:16 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1333. 
ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง "สร้างคุณค่า เพิ่มราคา พัฒนาสินค้าด้วยงานวิจัย วช." เพิ่มเติม 199 คนอ่าน
27 พ.ย. 51
11:45 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1334. 
ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง "สร้างคุณค่า เพิ่มราคา พัฒนาสินค้าด้วยงานวิจัย วช." 203 คนอ่าน
27 พ.ย. 51
11:37 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1335. 
เชิญชมและเชียร์กีฬาสีน้องอนุบาล 209 คนอ่าน
26 พ.ย. 51
15:18 น.
อาจารย์สุขุมา
1336. 
การพัฒนาองค์การเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (Organization Development : OD) 255 คนอ่าน
19 พ.ย. 51
12:19 น.
นายโสภัณ
1337. 
อันตรายจาก software microsoft 249 คนอ่าน
14 พ.ย. 51
11:51 น.
นายปพนพัทร์
1338. 
อันตรายจาก Adobe Reader และ Acrobat 261 คนอ่าน
14 พ.ย. 51
11:50 น.
นายปพนพัทร์
1339. 
ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์ (ฉบับที่ 021/2551) เรื่อง งดการเรียนการสอน 194 คนอ่าน
6 พ.ย. 51
14:56 น.
นางดารุณี
1340. 
ประกาศแจ้งผลการอนุมัติให้ทุนอุดหนุนคณาจารย์ฯ สำหรับงวดที่ 4/2551 247 คนอ่าน
5 พ.ย. 51
16:53 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1341. 
เลือกซื้อหนังสือเข้าใช้ในห้องสมุด 253 คนอ่าน
5 พ.ย. 51
11:08 น.
1342. 
การจัดสอบวิชาแกนกลาง 230 XXX กลางภาคปลาย ปีการศึกษา 2551 258 คนอ่าน
4 พ.ย. 51
11:24 น.
นางไพพิทักษ์
1343. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 199 คนอ่าน
29 ต.ค. 51
15:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1344. 
การยื่นข้อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 253 คนอ่าน
27 ต.ค. 51
15:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1345. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทยครั้งที่ 4 ในโอกาสวันครูโลกและการประชุมนานาชาติ UNESCO-APEID 240 คนอ่าน
24 ต.ค. 51
16:19 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1346. 
สาธิตประถม(ศึกษาศาสตร์)จัด English Camp 2008 For IEC students 289 คนอ่าน
23 ต.ค. 51
10:01 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1347. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ The First Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2009 219 คนอ่าน
22 ต.ค. 51
19:15 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1348. 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเรื่อง 227 คนอ่าน
22 ต.ค. 51
18:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1349. 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 47 ต่อ (โครงการฯ) 243 คนอ่าน
22 ต.ค. 51
18:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1350. 
แบบฟอร์มเอกสารแนวคิดเบื้องต้น (Concept Paper) โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ 246 คนอ่าน
22 ต.ค. 51
17:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1351. 
ผลการแข่งขันExellence Fair 2008 200 คนอ่าน
21 ต.ค. 51
14:57 น.
อาจารย์นุชนาฎ
1352. 
ทุนFulbright New Centrury Scholars Program(NCS) ประจำปีการศึกษา 2552-2553 197 คนอ่าน
10 ต.ค. 51
14:47 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1353. 
ด่วน!!! มาใช้งาน Antivirus ของมหาวิทยาลัยกันเถอะ 255 คนอ่าน
9 ต.ค. 51
10:17 น.
นายปพนพัทร์
1354. 
ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550-2551 (เพิ่มเติม) 263 คนอ่าน
8 ต.ค. 51
18:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1355. 
ประชาสัมพันธ์การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับอาจารย์นิเทศนักศึกษา 250 คนอ่าน
3 ต.ค. 51
15:30 น.
นางสายสุรีย์
1356. 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมเรื่อง 242 คนอ่าน
2 ต.ค. 51
12:55 น.
อาจารย์อาพร
1357. 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร่บทความหรือผลงานวิชาการในวารสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ 259 คนอ่าน
30 ก.ย. 51
15:46 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1358. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งบทความสำเสนอภายใต้หัวข้อเรื่อง "ครุศาสตร์อุตสาหกรรมกับการพัฒนาอาชีวศึกษายุคใหม่" 235 คนอ่าน
30 ก.ย. 51
15:18 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1359. 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 47 (ม.เกษตรฯ) 231 คนอ่าน
30 ก.ย. 51
15:17 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1360. 
การเบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2551 (ระดับปริญญาตรี) 256 คนอ่าน
30 ก.ย. 51
12:35 น.
นางไพพิทักษ์
1361. 
ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2551 297 คนอ่าน
24 ก.ย. 51
20:50 น.
นางสาววารุณี
1362. 
ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2552 (ต่อ) 253 คนอ่าน
24 ก.ย. 51
16:59 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1363. 
ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2552 200 คนอ่าน
24 ก.ย. 51
16:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1364. 
ขอประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 194 คนอ่าน
24 ก.ย. 51
16:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1365. 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนการวิจัย 258 คนอ่าน
24 ก.ย. 51
16:46 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1366. 
การสมัครทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น 257 คนอ่าน
24 ก.ย. 51
16:43 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1367. 
ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทผู้แทนพนักงาน 269 คนอ่าน
23 ก.ย. 51
18:09 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
1368. 
เชิญไหว้พระสวดมนต์ 263 คนอ่าน
21 ก.ย. 51
14:24 น.
อาจารย์คนึงนิจ
1369. 
ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศทุนศาสตราจารย์ดีเด่น 266 คนอ่าน
19 ก.ย. 51
10:59 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1370. 
ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 285 คนอ่าน
19 ก.ย. 51
10:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1371. 
ขอเชิญร่วมงานการสัมมนาวิชาการ "เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 2" 239 คนอ่าน
18 ก.ย. 51
14:34 น.
อาจารย์อาพร
1372. 
"กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนที่มีคุณภาพ" ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสาธิตมอดินแดงระดับประถมศึกษา 245 คนอ่าน
12 ก.ย. 51
17:55 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ
1373. 
ขอแสดงความชื่นชม 250 คนอ่าน
11 ก.ย. 51
19:04 น.
อาจารย์จรรยา
1374. 
บรรยากาศการจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนของโรงเรียนสาธิตมอดินแดงประถม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 ส.ค. 51 ที่ผ่านมา 258 คนอ่าน
10 ก.ย. 51
13:44 น.
อาจารย์นัยนา
1375. 
ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี2551 264 คนอ่าน
10 ก.ย. 51
11:37 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1376. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา ครั้งที่7 253 คนอ่าน
10 ก.ย. 51
11:35 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1377. 
ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 40 ปี 272 คนอ่าน
8 ก.ย. 51
20:23 น.
นางสาววารุณี
1378. 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย(NRCT-ICSSR) ประจำปี 2551 213 คนอ่าน
3 ก.ย. 51
10:50 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1379. 
ขอเชิญอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมฟังการบรรยายเกี่ยวกับทุนโครงการกาญจนาภิเษก 248 คนอ่าน
2 ก.ย. 51
11:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1380. 
ชอเชิญชวนบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนา(ครบรอบ 40 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ 264 คนอ่าน
30 ส.ค. 51
14:40 น.
นางสาววารุณี
1381. 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)จัดนิทรรศการวิชาการ 202 คนอ่าน
22 ส.ค. 51
16:22 น.
อาจารย์จรรยา
1382. 
งานพิมพ์ 18 กค 51 201 คนอ่าน
21 ส.ค. 51
14:23 น.
อาจารย์ขนิษฐา
1383. 
เชิญชม กีฬาสาธิต ศ.ศ. ประถม ประจำปี2551 244 คนอ่าน
21 ส.ค. 51
14:21 น.
อาจารย์ขนิษฐา
1384. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี2551 262 คนอ่าน
21 ส.ค. 51
11:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1385. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและ/หรืนำเสนอบทความในการประชุมทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 21 263 คนอ่าน
21 ส.ค. 51
11:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1386. 
ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน"การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2551" 245 คนอ่าน
21 ส.ค. 51
11:07 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1387. 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ(มอดินแดง) 233 คนอ่าน
20 ส.ค. 51
15:16 น.
อาจารย์นภาพรรณ
1388. 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ(มอดินแดง) 262 คนอ่าน
20 ส.ค. 51
15:02 น.
อาจารย์นภาพรรณ
1389. 
ศิษย์เก่าดร.ชินภัทร แต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 260 คนอ่าน
19 ส.ค. 51
18:54 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
1390. 
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานเพิ่ม (โบนัส) ประจำปี 2550 264 คนอ่าน
19 ส.ค. 51
14:16 น.
นางพอใจ
1391. 
สัปดาห์วิชาการ 259 คนอ่าน
18 ส.ค. 51
15:08 น.
อาจารย์วรเทพ
1392. 
กิจกรรมลดโลกร้อน 255 คนอ่าน
15 ส.ค. 51
17:10 น.
อาจารย์สุขุมา
1393. 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตฯศึกษาศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษา) 251 คนอ่าน
15 ส.ค. 51
13:57 น.
อาจารย์ศศิ
1394. 
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิต(ฤศึกษาศาสตร์)ระดับมัธยม 254 คนอ่าน
15 ส.ค. 51
00:00 น.
อาจารย์ศศิ
1395. 
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงห้องอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ" 261 คนอ่าน
14 ส.ค. 51
15:26 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1396. 
คณาจารย์โรงเรียนสาธิตฯศึกษาดูงาน 202 คนอ่าน
14 ส.ค. 51
13:15 น.
อาจารย์กิติญาดา
1397. 
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพ 227 คนอ่าน
13 ส.ค. 51
10:59 น.
อาจารย์รัชพล
1398. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมเสวนาพัฒนาเค้าโครงวิจัยเพื่อทุนสนับสนุนปีงบประมาณ2553 263 คนอ่าน
11 ส.ค. 51
12:04 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1399. 
ศิลปะ 264 คนอ่าน
7 ส.ค. 51
14:19 น.
อาจารย์ ดร.สิปป์
1400. 
ความภาคภูมิใจ...ของเด็กออทิสติก 246 คนอ่าน
6 ส.ค. 51
10:37 น.
อาจารย์เบญจมาภรณ์
1401. 
...เปิดรายชื่อ10 เกมอันตราย... เตือนผู้ปกครองดูแล... 210 คนอ่าน
6 ส.ค. 51
08:02 น.
อาจารย์รัชพล
1402. 
การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 263 คนอ่าน
5 ส.ค. 51
17:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1403. 
มีภาพออทิสติกเกมส์ ครั้งที่ 2 มาฝากค่ะ 266 คนอ่าน
5 ส.ค. 51
12:20 น.
อาจารย์อาพร
1404. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกให้การต้อนรับคณะที่มาศึกษาดูงาน 286 คนอ่าน
5 ส.ค. 51
11:32 น.
อาจารย์อาพร
1405. 
ออทิสติกเกมส์ ครั้งที่ 2 303 คนอ่าน
5 ส.ค. 51
11:10 น.
อาจารย์อาพร
1406. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกมีการจัดประชุมสัมมนา 262 คนอ่าน
5 ส.ค. 51
09:33 น.
อาจารย์อาพร
1407. 
สาธิตมอดินแดงระดับประถม ศึกษาดูงานร.ร.ประถมฐานบินกำแพงแสน....... 268 คนอ่าน
1 ส.ค. 51
15:08 น.
อาจารย์นัยนา
1408. 
คณาจารย์"ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนบ้านกุดเลา"สพท.ขอนแก่น เขต5 ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสาธิตฯมอดินแดงระดับประถมศึกษา 259 คนอ่าน
31 ก.ค. 51
09:36 น.
อาจารย์นัยนา
1409. 
หนังสือเวียนจากฝ่ายวิจัย 220 คนอ่าน
30 ก.ค. 51
17:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1410. 
หนังสือเวียนจากฝ่ายวิจัย 199 คนอ่าน
30 ก.ค. 51
17:10 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1411. 
หนังสือเวียนจากฝ่ายวิจัย1 201 คนอ่าน
30 ก.ค. 51
17:07 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1412. 
หนังสือเวียนจากฝ่ายวิจัย 201 คนอ่าน
30 ก.ค. 51
17:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1413. 
โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน... สาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถม 266 คนอ่าน
30 ก.ค. 51
08:01 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1414. 
ผลการแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ 327 คนอ่าน
29 ก.ค. 51
19:39 น.
1415. 
อย่าลืมไปเติมน้ำมันลดราคา 265 คนอ่าน
25 ก.ค. 51
11:46 น.
อาจารย์ธนากร
1416. 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลแก่งคอยศึกษาดูงานระบบการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิต 258 คนอ่าน
25 ก.ค. 51
11:10 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1417. 
บุคลากรสาธิตประถมมอดินแดง เข้าร่วมอบรมเรื่อง แบบฝึกในฐานะนวัตกรรมการเรียนรู้... 262 คนอ่าน
25 ก.ค. 51
10:42 น.
อาจารย์นัยนา
1418. 
พัฒนาศักยภาพโรงเรียนและบุคลากร....สาธิตประถมมอดินแดง 232 คนอ่าน
24 ก.ค. 51
16:12 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ
1419. 
ProQuest เปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูลวารสารทางด้าน Education 257 คนอ่าน
24 ก.ค. 51
15:20 น.
1420. 
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงห้องประชุมจาก 1340 เป็น 1414 211 คนอ่าน
24 ก.ค. 51
14:55 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1421. 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ปิดปรับปรุงระบบ Mail Server ใหม่ 269 คนอ่าน
24 ก.ค. 51
11:31 น.
นายปพนพัทร์
1422. 
ศูนย์คอมพิวเตอร์งดให้บริการเครือข่ายทั้ง Internet และ Intranet 268 คนอ่าน
24 ก.ค. 51
11:27 น.
นายปพนพัทร์
1423. 
กีฬาภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) 247 คนอ่าน
24 ก.ค. 51
11:06 น.
อาจารย์เสถียร
1424. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์บริการบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น 268 คนอ่าน
24 ก.ค. 51
09:56 น.
อาจารย์อาพร
1425. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์บริการบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น 290 คนอ่าน
24 ก.ค. 51
09:49 น.
อาจารย์อาพร
1426. 
ขอแสดงความยินดีกับหนูน้อยคนเก่งของสาธิตอนุบาล 246 คนอ่าน
23 ก.ค. 51
17:22 น.
อาจารย์สุขุมา
1427. 
กีฬาออทิสติกเกมส์ ครั้งที่ 2 251 คนอ่าน
23 ก.ค. 51
10:14 น.
อาจารย์ฤกษ์
1428. 
ข่าวประชาสัมพันธ์สาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถม 224 คนอ่าน
21 ก.ค. 51
15:12 น.
อาจารย์วุฒิชัย
1429. 
ขอเชิญบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ชมและเชียร์เด็กออทิสติก 266 คนอ่าน
21 ก.ค. 51
11:36 น.
อาจารย์ศักดาเดช
1430. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังการบรรยาย 197 คนอ่าน
16 ก.ค. 51
19:03 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1431. 
ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังการบรรยาย 239 คนอ่าน
16 ก.ค. 51
19:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1432. 
ถวายเทียนเข้าพรรษา 206 คนอ่าน
16 ก.ค. 51
15:37 น.
นางสาวจรัสศรี
1433. 
อนุโมทนาส่วนบุญส่วนกุศลlในการทำบุญ ทอดเทียนถวายเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาของคณะศึกษาศาสตร์ 208 คนอ่าน
15 ก.ค. 51
19:45 น.
นางสาววารุณี
1434. 
การแข่งขัน Cross word ขอนแก่นพัฒนศึกษา 249 คนอ่าน
15 ก.ค. 51
15:49 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดใจ
1435. 
ขอแสดงความยินดีกับ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ใหม่ 252 คนอ่าน
14 ก.ค. 51
16:06 น.
นางนงนภัส
1436. 
ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศทุนวิจัย 254 คนอ่าน
11 ก.ค. 51
11:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1437. 
การประกาศให้ทุนมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ ประจำปี 2551 251 คนอ่าน
11 ก.ค. 51
11:03 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1438. 
ห้องสมุดงดให้บริการในระบบอัตโนมัติ 247 คนอ่าน
10 ก.ค. 51
13:54 น.
1439. 
ความภาคภูมิใจ 308 คนอ่าน
9 ก.ค. 51
15:41 น.
1440. 
cross word 200 คนอ่าน
9 ก.ค. 51
15:28 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดใจ
1441. 
The German Academic Exchange Service(DAAD) 199 คนอ่าน
7 ก.ค. 51
14:41 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1442. 
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับมหาวิทยาลัยในประเทศอินเดียและประเทศรัสเซีย 265 คนอ่าน
7 ก.ค. 51
14:39 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1443. 
การพิจารณาให้ทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ งวดที่3 247 คนอ่าน
4 ก.ค. 51
16:36 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1444. 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)ระดับประถมศึกษา มีการจัดอบรมในโครงการ อาหารปลอดภัยและ อย.น้อย ให้กับนักเรียนและผู้ประกอบอาหาร 252 คนอ่าน
4 ก.ค. 51
15:44 น.
อาจารย์วรรณงาม
1445. 
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2552 230 คนอ่าน
3 ก.ค. 51
10:58 น.
นางอรกัญญา
1446. 
การจัดสอบกลางภาคต้น ปีการศึกษา 2551 249 คนอ่าน
3 ก.ค. 51
08:05 น.
นางไพพิทักษ์
1447. 
มีเห็ดฟางและเห็ดนางฟ้าจำหน่าย 472 คนอ่าน
2 ก.ค. 51
13:14 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
1448. 
นักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันวิชาการ(วิทยาศาสตร์) 221 คนอ่าน
2 ก.ค. 51
12:02 น.
อาจารย์นุชนาฎ
1449. 
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 202 คนอ่าน
2 ก.ค. 51
12:01 น.
อาจารย์นุชนาฎ
1450. 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551 250 คนอ่าน
1 ก.ค. 51
15:58 น.
นางปิยดา
1451. 
ทุนมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ ประจำปี 2551 249 คนอ่าน
1 ก.ค. 51
15:54 น.
นางปิยดา
1452. 
ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ 257 คนอ่าน
28 มิ.ย. 51
16:52 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1453. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเดี่ยว และโครงการวิจัย แบบบูรณาการ" (ต่อ) 262 คนอ่าน
28 มิ.ย. 51
16:50 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1454. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเดี่ยว และโครงการวิจัยแบบบูรณาการ" 203 คนอ่าน
28 มิ.ย. 51
16:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1455. 
สาธิตประถมอบรมหลักสูตรท้องถิ่น เศรษฐกิจพอเพียง 268 คนอ่าน
27 มิ.ย. 51
13:08 น.
อาจารย์วุฒิชัย
1456. 
กลุ่มสาระวิทย์พานักเรียนยูนิทซีเข้าชมพิพิธภัณฑ์สิรินธร 262 คนอ่าน
26 มิ.ย. 51
08:58 น.
อาจารย์วุฒิชัย
1457. 
ฉีดวัคซีนนักเรียนสาธิตฯมอดินแดงระดับประถม โดยคณะแพทย์และพยาบาลร.พ.ศรีนครินทร์ 254 คนอ่าน
23 มิ.ย. 51
11:00 น.
อาจารย์วรรณงาม
1458. 
ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 248 คนอ่าน
19 มิ.ย. 51
10:16 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1459. 
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ เรื่อง "การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาตน-วิชาชีพ: วิถีปฏิรูปการเรียนรู้สู่ความเท่าเทียมและเป็นเลิศ" 264 คนอ่าน
19 มิ.ย. 51
10:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1460. 
สาธิตอนุบาลต้อนรับอาจารย์จากสสวท. 263 คนอ่าน
18 มิ.ย. 51
20:47 น.
อาจารย์สุขุมา
1461. 
ชมภาพกิจกรรมเบ๊น-โบ๊ทกับน้องสาธิตฯอนุบาล 316 คนอ่าน
18 มิ.ย. 51
20:18 น.
อาจารย์สุขุมา
1462. 
ประกาศแนวปฏิบัติการจัดสรรและการใช้จ่ายเงินค่าบริหารชุดโครงการวิจัยประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2551 252 คนอ่าน
18 มิ.ย. 51
15:51 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1463. 
ขยายเวลาประกวดตั้งชื่อวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) และขยายเวลาส่งบทคตวามทางวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 258 คนอ่าน
17 มิ.ย. 51
11:06 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1464. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ The Second International Conference on Science and Technology for Sustainable Developm 202 คนอ่าน
17 มิ.ย. 51
11:04 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1465. 
การขยายเวลาส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 2 263 คนอ่าน
17 มิ.ย. 51
11:04 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1466. 
ขอเชิญส่งผลงานของผู้ปฏิบัติงานเพื่อร่วมกิจกรรม KKU Show and Share 2008 228 คนอ่าน
17 มิ.ย. 51
11:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1467. 
นักเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ได้รับรางวัลอัจฉริยภาพ 260 คนอ่าน
12 มิ.ย. 51
12:55 น.
อาจารย์วุฒิชัย
1468. 
นักเรียนสาธิตได้รับรางวัล 267 คนอ่าน
12 มิ.ย. 51
12:52 น.
อาจารย์วุฒิชัย
1469. 
แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนสอน ป.โท ภาคปลาย ปีการศึกษา 2550 200 คนอ่าน
11 มิ.ย. 51
09:13 น.
นางพอใจ
1470. 
พิธีบายศรีสู่ขวัญ 262 คนอ่าน
10 มิ.ย. 51
15:56 น.
อาจารย์นภาพร
1471. 
เพิ่มชื่อ 265 คนอ่าน
10 มิ.ย. 51
09:33 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา
1472. 
ประชาสัมพันธ์จากห้องสมุดจีนแบรี่ 265 คนอ่าน
9 มิ.ย. 51
23:03 น.
1473. 
เก่งกว่านี้ มีอีกไหม 204 คนอ่าน
6 มิ.ย. 51
15:40 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ
1474. 
ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในงานการประชุมวิชาการ "มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 4 : การวิจัยเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน" 232 คนอ่าน
4 มิ.ย. 51
15:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1475. 
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏฺบัติการเรื่อง"Writing scientific articles for publication (IV)" 244 คนอ่าน
4 มิ.ย. 51
15:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1476. 
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ 226 คนอ่าน
4 มิ.ย. 51
15:12 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1477. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 240 คนอ่าน
4 มิ.ย. 51
14:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1478. 
แจ้งการประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ 272 คนอ่าน
4 มิ.ย. 51
12:33 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1479. 
ทำบุญประจำปีโรงเรียนสาธิตฯระดับอนุบาล 192 คนอ่าน
30 พ.ค. 51
21:35 น.
อาจารย์สุขุมา
1480. 
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมเด็กหญิงณัฐณิชา ศรีทองสุก ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาลีลาศ 248 คนอ่าน
30 พ.ค. 51
20:25 น.
อาจารย์จรรยา
1481. 
ประกาศรับสมัครนักวิจัยใหม่ ปี 51 255 คนอ่าน
27 พ.ค. 51
15:10 น.
อาจารย์วรรณงาม
1482. 
ประกาศรับสมัครนักวิจัยใหม่ ปี 51 238 คนอ่าน
27 พ.ค. 51
15:00 น.
อาจารย์วรรณงาม
1483. 
ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ..ฟรี 203 คนอ่าน
26 พ.ค. 51
10:52 น.
1484. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน "Research Collaboration and Exchange Program in Social Science" และการประกาศทุนวิจัย "The ASC Research Grant 2008" 209 คนอ่าน
22 พ.ค. 51
16:36 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1485. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกจัดอบรมบุคลากร 255 คนอ่าน
22 พ.ค. 51
11:28 น.
อาจารย์อาพร
1486. 
โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อสำหรับอาจารย์(รายละเอียด3) 284 คนอ่าน
22 พ.ค. 51
10:22 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1487. 
โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อสำหรับอาจารย์(รายละเอียด2) 291 คนอ่าน
22 พ.ค. 51
10:18 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1488. 
โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อสำหรับอาจารย์(รายละเอียด1) 204 คนอ่าน
22 พ.ค. 51
10:14 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1489. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ(ต่อ) 191 คนอ่าน
20 พ.ค. 51
19:02 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1490. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ 207 คนอ่าน
20 พ.ค. 51
19:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1491. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 261 คนอ่าน
20 พ.ค. 51
19:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1492. 
ขอเชิญชวนส่ง Concept paper โครงการวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม 199 คนอ่าน
20 พ.ค. 51
18:59 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1493. 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย (วิจัยสถาบัน) 200 คนอ่าน
20 พ.ค. 51
18:58 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1494. 
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 202 คนอ่าน
20 พ.ค. 51
18:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1495. 
การเปิดให้บริการข้อมูลงานวิจัยรูปแบบดิจิตอล 225 คนอ่าน
20 พ.ค. 51
18:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1496. 
หนังสือเวียนจากฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์1 256 คนอ่าน
16 พ.ค. 51
11:42 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1497. 
หนังสือเวียนจากฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 245 คนอ่าน
16 พ.ค. 51
11:32 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1498. 
ประกาศงดให้บริการห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ 259 คนอ่าน
15 พ.ค. 51
12:25 น.
1499. 
ทุนการศึกษาที่มณฑลยูนาน(ใบสมัคร) 207 คนอ่าน
13 พ.ค. 51
16:41 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1500. 
ทุนการศึกษาที่มณฑลยูนาน(รายละเอียด) 206 คนอ่าน
13 พ.ค. 51
16:36 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1501. 
ปลูกต้นไม้เพื่อลดโลกร้อน 263 คนอ่าน
13 พ.ค. 51
01:08 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์
1502. 
สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา จัดบรรยายเรื่องทศวรรษแห่งการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยื่น 266 คนอ่าน
13 พ.ค. 51
00:59 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์
1503. 
รายงานงบแสดงฐานการเงิน คณะศึกษาศาสตร์ 266 คนอ่าน
9 พ.ค. 51
18:01 น.
นางสาวจรัสศรี
1504. 
การโอนค่าตอบแทนโครงการพิเศษ 244 คนอ่าน
8 พ.ค. 51
12:40 น.
นางสาวจรัสศรี
1505. 
การโอนเงินค่าตอบแทนโครงการพิเศษ 250 คนอ่าน
8 พ.ค. 51
12:38 น.
นางสาวจรัสศรี
1506. 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 23 พ.ค. 2551 เวลา 13.00 น. 279 คนอ่าน
8 พ.ค. 51
09:06 น.
นางปิยดา
1507. 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2551 251 คนอ่าน
2 พ.ค. 51
18:51 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1508. 
ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างไทยกับออสเตรีย(ASEA-UNINET Staff Exchange, One month Scholarship) ประจำปี 2552 202 คนอ่าน
29 เม.ย. 51
09:29 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1509. 
ขอแสดงความยินดีกับ "รองศาสตราจารย์" ใหม่ 266 คนอ่าน
25 เม.ย. 51
14:56 น.
นางนงนภัส
1510. 
ทุนวิจัยด้านผ้าไทย พ.ศ.2551 207 คนอ่าน
25 เม.ย. 51
10:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1511. 
การประชุมนานาชาติเรื่อง "The National Language Policy: Language Diversity for National Unity" 203 คนอ่าน
25 เม.ย. 51
09:11 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1512. 
ข่าวเด่นประเด็นร้อน...ในแวดวงความเสื่อมเสีย ของอาจารย์มหาวิทยาลัย 261 คนอ่าน
24 เม.ย. 51
15:41 น.
อาจารย์ปรัชญ์ธวีฐ์
1513. 
เมื่อวันที่ 11 เมษายนที่ผ่านมา โรงเรียนสาธิตฯมอดินแดงระดับประถม ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ 278 คนอ่าน
22 เม.ย. 51
13:49 น.
อาจารย์วรรณงาม
1514. 
โลกร้อน 240 คนอ่าน
21 เม.ย. 51
11:57 น.
อาจารย์ภัทรพงษ์
1515. 
โอนเงินค่าตอบแทนโครงการพิเศษ 272 คนอ่าน
19 เม.ย. 51
19:42 น.
นางสาวจรัสศรี
1516. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ APERA 2008 225 คนอ่าน
19 เม.ย. 51
13:54 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย
1517. 
ทดสอบจาก esswp 241 คนอ่าน
18 เม.ย. 51
10:20 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ
1518. 
Making Global Business Success Local: Networks of Competitive Advantage 267 คนอ่าน
18 เม.ย. 51
09:05 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1519. 
Sponsorship Request for the Third GMSARN International Conference 2008 205 คนอ่าน
17 เม.ย. 51
08:46 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1520. 
ทำบุญเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ 258 คนอ่าน
16 เม.ย. 51
15:41 น.
นางสาวจรัสศรี
1521. 
หนังสือเวียนจากฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์2 199 คนอ่าน
11 เม.ย. 51
17:55 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1522. 
หนังสือเวียนจากฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์1 206 คนอ่าน
11 เม.ย. 51
17:54 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1523. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกจัดกิจกรรม Big Cleaning day 247 คนอ่าน
10 เม.ย. 51
14:17 น.
อาจารย์จรินทร์
1524. 
ประกาศผลการพิจารณาอาจารย์ไปสอนภาษาที่วัดพุทธประทีป 205 คนอ่าน
9 เม.ย. 51
18:29 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1525. 
ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 250 คนอ่าน
9 เม.ย. 51
09:57 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1526. 
เชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ APERA 2008 254 คนอ่าน
8 เม.ย. 51
16:37 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย
1527. 
เชิญครูผู้สอนเด็กออทิสติกเข้าร่วมอบรม 274 คนอ่าน
7 เม.ย. 51
10:39 น.
อาจารย์อาพร
1528. 
การส่งเบิกค่าตอบแทนค่าสอนโครงการพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา 257 คนอ่าน
5 เม.ย. 51
18:03 น.
นางสาวจรัสศรี
1529. 
โรงเรียนสาธิตฯมอดินแดงระดับประถมจัดสัมมนาเพื่อพัฒนางานของโรงเรียน 252 คนอ่าน
4 เม.ย. 51
16:04 น.
อาจารย์วรรณงาม
1530. 
ทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาหลักสูตร ร่วมกับต่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ และความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ 203 คนอ่าน
4 เม.ย. 51
11:16 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1531. 
Short Courses on Modern Biotechnology Management at AIT(2008) 202 คนอ่าน
4 เม.ย. 51
11:13 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1532. 
ทุนเรียนภาษาญี่ปุ่นของโรงเรียน Hitachi Language School 203 คนอ่าน
31 มี.ค. 51
10:04 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1533. 
ทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปนำเสนอผลงานในต่างประเทศ 199 คนอ่าน
31 มี.ค. 51
09:38 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1534. 
The Third GMSARN International Conference 2008 265 คนอ่าน
31 มี.ค. 51
09:30 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1535. 
อาจารย์เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การจัดทำแฟ้มสะสมงานสอน (Teaching Portfolio) 264 คนอ่าน
27 มี.ค. 51
22:26 น.
อาจารย์ปรัชญ์ธวีฐ์
1536. 
เรียนเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจศพมารดาของอาจารย์มณฑา ชุ่มสุคนธ์ 271 คนอ่าน
26 มี.ค. 51
18:29 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
1537. 
การชำระภาษีเงินได้ประจำปี 2550 271 คนอ่าน
25 มี.ค. 51
14:38 น.
นางพอใจ
1538. 
การเสนอข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551 204 คนอ่าน
24 มี.ค. 51
16:19 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1539. 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประเภททุนวิจัยนวมินทร์ 202 คนอ่าน
24 มี.ค. 51
16:19 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1540. 
ขอเชิญบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ระดับประถม เข้าร่วมอบรม 201 คนอ่าน
24 มี.ค. 51
14:51 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์
1541. 
การสำรวจความคิดเห็นคณาจารย์เพื่อพัฒนาโครงสร้างคณะศึกษาศาสตร์ 200 คนอ่าน
22 มี.ค. 51
09:19 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
1542. 
เปิดรับสมัครให้เข้ารับบริการแล้วค่ะ 206 คนอ่าน
20 มี.ค. 51
16:28 น.
อาจารย์อาพร
1543. 
เติมเต็มความสามารถและศักยภาพส่วนบุคคลด้าน IT 255 คนอ่าน
14 มี.ค. 51
15:22 น.
อาจารย์อาพร
1544. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ ประจำปี 2551 202 คนอ่าน
14 มี.ค. 51
15:42 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1545. 
ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานสมัครเข้ารับการอบรมระยะสั้น 224 คนอ่าน
14 มี.ค. 51
15:41 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1546. 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้เข้ารับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี พ.ศ.2551 238 คนอ่าน
13 มี.ค. 51
11:59 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1547. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ 238 คนอ่าน
13 มี.ค. 51
11:58 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1548. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ และนำเสนองานวิจัย 205 คนอ่าน
13 มี.ค. 51
11:58 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1549. 
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารศูนย์บริการวิชาการ 199 คนอ่าน
13 มี.ค. 51
11:57 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1550. 
กระบวนงานที่ลดขั้นตอน ปีงบประมาณ 2550 205 คนอ่าน
10 มี.ค. 51
17:38 น.
อาจารย์ ดร.สัมพันธ์
1551. 
กิจกรรมปิดภาคเรียนที่ศูนย์วิจัยออทิสติก 265 คนอ่าน
6 มี.ค. 51
13:41 น.
อาจารย์อาพร
1552. 
แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานเพิ่ม ประจำปี 2550 201 คนอ่าน
5 มี.ค. 51
11:06 น.
นางพอใจ
1553. 
Sudoku เกมคณิตศาสตร์สำหรับเด็ก 245 คนอ่าน
22 ก.พ. 51
16:51 น.
อาจารย์ปรัชญ์ธวีฐ์
1554. 
ภาพข่าว SMD Challenge 1 สาธิตประถมฯ มอดินแดง 207 คนอ่าน
22 ก.พ. 51
16:37 น.
อาจารย์ปรัชญ์ธวีฐ์
1555. 
Notice on Japanese Studies Program for 2008 227 คนอ่าน
22 ก.พ. 51
12:51 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1556. 
โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อสำหรับอาจารย์ 244 คนอ่าน
22 ก.พ. 51
12:49 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1557. 
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานศพบิดา นางอารยา โฉมสุภาพ 242 คนอ่าน
22 ก.พ. 51
11:34 น.
นางดารุณี
1558. 
รับสมัครนักเรียนระดับอนุบาล 1 203 คนอ่าน
22 ก.พ. 51
09:34 น.
1559. 
ขอแสดงความยินดีกับ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ใหม่ 198 คนอ่าน
20 ก.พ. 51
14:04 น.
นางนงนภัส
1560. 
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ขอกำหนดตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. ปี พ.ศ.2550 202 คนอ่าน
20 ก.พ. 51
10:40 น.
นางนงนภัส
1561. 
ขยายเวลากรอก e-portfolio 202 คนอ่าน
18 ก.พ. 51
11:24 น.
นางดารุณี
1562. 
ขอทราบข้อมูลความต้องการที่พักอาศัยของบุคลากร 272 คนอ่าน
15 ก.พ. 51
16:15 น.
นางสาวดรุวรรณ
1563. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกให้การต้อนรับและฝึกอบรม 282 คนอ่าน
15 ก.พ. 51
10:09 น.
อาจารย์อาพร
1564. 
ชมภาพประทับใจในวันเข้าค่ายอนุบาล 264 คนอ่าน
15 ก.พ. 51
06:38 น.
อาจารย์สุขุมา
1565. 
เชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง Translating brain research into classroom practice and anintroduction to multiple intelligence theory in the classroom 244 คนอ่าน
14 ก.พ. 51
21:02 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1566. 
โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อสำหรับอาจารย์(ต่อ) 198 คนอ่าน
14 ก.พ. 51
21:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1567. 
โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อสำหรับอาจารย์ 227 คนอ่าน
14 ก.พ. 51
20:58 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1568. 
ขอเรียนเชิญบุคลากรสมัครเข้ารับการอบรมระยะสั้น 236 คนอ่าน
14 ก.พ. 51
20:54 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1569. 
ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 205 คนอ่าน
14 ก.พ. 51
20:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1570. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับบทความวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารฯ 204 คนอ่าน
14 ก.พ. 51
20:45 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1571. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการ HR Northease Forum2008:HRกับการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 203 คนอ่าน
14 ก.พ. 51
20:43 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1572. 
การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผ่นพับแนะนำงาน"การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ2551(Thailand Research Expo 2008) 198 คนอ่าน
14 ก.พ. 51
20:42 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1573. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 199 คนอ่าน
14 ก.พ. 51
20:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1574. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเสวนา 197 คนอ่าน
14 ก.พ. 51
20:24 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1575. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกต้อนนิสิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวร 206 คนอ่าน
14 ก.พ. 51
11:09 น.
1576. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกต้อนรับ Prof. จากมหาวิทยาลัยใน Denmark 206 คนอ่าน
14 ก.พ. 51
11:00 น.
1577. 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งสาธิตมอฯ 230 คนอ่าน
13 ก.พ. 51
20:09 น.
อาจารย์วรรณงาม
1578. 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งสาธิตมอฯ 257 คนอ่าน
13 ก.พ. 51
19:54 น.
อาจารย์วรรณงาม
1579. 
แชมฟุตบอลบุคลากร 51 213 คนอ่าน
13 ก.พ. 51
15:01 น.
อาจารย์เสถียร
1580. 
การโอนเงิน ตกเบิกปรับเงินเดือน 4% 205 คนอ่าน
8 ก.พ. 51
15:13 น.
นางพอใจ
1581. 
ขอแสดงความยินดีกับ "รองศาสตราจารย์" ใหม่ 198 คนอ่าน
8 ก.พ. 51
10:22 น.
นางนงนภัส
1582. 
แจ้งมติที่ประชุมเกี่ยวกับการนำเสนอผลงานวิชาการ 201 คนอ่าน
8 ก.พ. 51
10:18 น.
นางนงนภัส
1583. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายพักแรมสาธิตอนุบาล 210 คนอ่าน
6 ก.พ. 51
17:01 น.
อาจารย์สุขุมา
1584. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธิตอนุบาล 252 คนอ่าน
6 ก.พ. 51
16:44 น.
อาจารย์สุขุมา
1585. 
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 202 คนอ่าน
6 ก.พ. 51
12:59 น.
อาจารย์จุฬารัตน์
1586. 
ขอขอบคุณอาจารย์จากภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มข. 206 คนอ่าน
6 ก.พ. 51
07:05 น.
อาจารย์สุขุมา
1587. 
ขอขอบคุณรศ.สมปัต ตัญตรัยรัตน์ 218 คนอ่าน
5 ก.พ. 51
03:07 น.
อาจารย์สุขุมา
1588. 
กิจกรรมทำอาหารของน้องอนุบาล 2/3 205 คนอ่าน
5 ก.พ. 51
03:05 น.
อาจารย์สุขุมา
1589. 
ชมภาพสาธิตอนุบาลเข้าค่ายภาษาอังกฤษกับพี่ประถม 198 คนอ่าน
5 ก.พ. 51
03:02 น.
อาจารย์สุขุมา
1590. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าศึกษาดูงานที่สาธิตอนุบาล 251 คนอ่าน
4 ก.พ. 51
10:51 น.
อาจารย์สุขุมา
1591. 
การส่งต้นฉบับข้อสอบไล่ ประจำภาคปลาย 2550 ระดับปริญญาตรี 208 คนอ่าน
3 ก.พ. 51
14:52 น.
นางไพพิทักษ์
1592. 
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 206 คนอ่าน
31 ม.ค. 51
21:33 น.
อาจารย์สุขุมา
1593. 
ปฏิทินการดำเนินการระบบการรายงานผลและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บนระบบ e-office ของบุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์ รอบการประเมินครั้งที่ 1 ประจำปีงบปร 202 คนอ่าน
31 ม.ค. 51
15:38 น.
นางดารุณี
1594. 
ชมภาพน่ารัก ๆของการแสดงตามโครงการกิจกรรมนักแสดงรุ่นเยาว์อนุบาล 206 คนอ่าน
30 ม.ค. 51
09:41 น.
อาจารย์สุขุมา
1595. 
ขอแสดงความเสียใจ 238 คนอ่าน
29 ม.ค. 51
12:39 น.
รองศาสตราจารย์รัตนาภรณ์
1596. 
ยินดีต้อนรับคณะนักศึกษาสาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มข. 223 คนอ่าน
25 ม.ค. 51
16:54 น.
อาจารย์อาพร
1597. 
นักศึกษาเข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยออทิสติก 199 คนอ่าน
24 ม.ค. 51
11:55 น.
1598. 
การนำเสนอผลงานและเสวนาทางวิชาการด้านออทิสติก 198 คนอ่าน
24 ม.ค. 51
11:50 น.
1599. 
บุคลากรสาธิตฯ(มอดินแดง) ระดับประถม คนเก่งเข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ 199 คนอ่าน
23 ม.ค. 51
11:27 น.
อาจารย์ศิราวรรณ
1600. 
ชมภาพน่ารักของเกษตรกรน้อยอ.1และอ.2ของสาธิตอนุบาล 200 คนอ่าน
18 ม.ค. 51
00:00 น.
อาจารย์สุขุมา
1601. 
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในวันครูของฯอนุบาลสาธิต 204 คนอ่าน
18 ม.ค. 51
18:41 น.
อาจารย์สุขุมา
1602. 
สาธิตฯอนุบาลร่วมงานวันเด็กปี 2551 196 คนอ่าน
18 ม.ค. 51
18:40 น.
อาจารย์สุขุมา
1603. 
ความภูมิใจของเราชาวสาธิตฯอนุบาล 202 คนอ่าน
18 ม.ค. 51
17:37 น.
อาจารย์สุขุมา
1604. 
พัมนาองค์ความรู้สู่สาธิตฯอนุบาล 254 คนอ่าน
18 ม.ค. 51
17:35 น.
อาจารย์สุขุมา
1605. 
ข่าวบริการของชาวสาธิตฯอนุบาล 227 คนอ่าน
18 ม.ค. 51
17:35 น.
อาจารย์สุขุมา
1606. 
ประสัมพันธ์กิจกรรมดีดีที่อนุบาลสาธิต 208 คนอ่าน
18 ม.ค. 51
17:31 น.
อาจารย์สุขุมา
1607. 
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯระดับอนุบาล 199 คนอ่าน
18 ม.ค. 51
16:24 น.
อาจารย์สุขุมา
1608. 
ประชาสัมพันธ์เพื่อเปลี่ยน proxy ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 193 คนอ่าน
18 ม.ค. 51
14:46 น.
นายปพนพัทร์
1609. 
ความภาคภูมิใจของเรา (สาธิตศึกษาศาสตร์) 203 คนอ่าน
18 ม.ค. 51
10:48 น.
อาจารย์วรเทพ
1610. 
การจัดสอบไล่ ประจำภาคปลาย 2550 207 คนอ่าน
17 ม.ค. 51
17:25 น.
นางไพพิทักษ์
1611. 
คะแนนสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1 เทอม2 ปี50 (ครั้งที่1) 193 คนอ่าน
17 ม.ค. 51
16:45 น.
อาจารย์เสถียร
1612. 
ศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีบูรพาจารย์ ณ จังหวัดอุดรธานี 200 คนอ่าน
17 ม.ค. 51
13:57 น.
1613. 
การรับสมัครขอรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 197 คนอ่าน
14 ม.ค. 51
12:53 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1614. 
บริการรายบุคคลจากห้องสมุด 201 คนอ่าน
10 ม.ค. 51
16:35 น.
1615. 
ขอเชิญส่งบทความวิชาการและบทความวิจัย 199 คนอ่าน
10 ม.ค. 51
16:28 น.
1616. 
อบรมสัมมนา LD 218 คนอ่าน
10 ม.ค. 51
15:31 น.
รองศาสตราจารย์รัตนาภรณ์
1617. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ทิศทางการวิจัยและการพัฒนาการศึกษา" 201 คนอ่าน
10 ม.ค. 51
12:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1618. 
ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการและเข้ารับฟังการสัมมนาวิชาการ ในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2551 197 คนอ่าน
10 ม.ค. 51
12:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1619. 
ประชาสสัมพันธ์การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 9 193 คนอ่าน
10 ม.ค. 51
12:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1620. 
ขยายเวลาการรับบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2551 195 คนอ่าน
10 ม.ค. 51
12:44 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1621. 
โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจำปี 2551 195 คนอ่าน
10 ม.ค. 51
12:41 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1622. 
ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการด้านงานคนพิการ 196 คนอ่าน
10 ม.ค. 51
12:38 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1623. 
การประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัยและรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2551 198 คนอ่าน
10 ม.ค. 51
12:36 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1624. 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ 001/2551 เรื่อง งดการเรียนการสอน 199 คนอ่าน
10 ม.ค. 51
11:03 น.
นางดารุณี
1625. 
การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2551 (Thailand Research Expo 2008) 196 คนอ่าน
9 ม.ค. 51
19:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1626. 
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวปฏิรูป วันที่ 4-5 ม.ค.50 198 คนอ่าน
9 ม.ค. 51
11:25 น.
นางสาวมธุรส
1627. 
รายงานไปเชียงใหม่ 195 คนอ่าน
7 ม.ค. 51
17:49 น.
1628. 
งานแถลงข่าวการนำเสนอผลงานและการเสวนาทางวิชาการด้านออทิสติก 205 คนอ่าน
4 ม.ค. 51
17:02 น.
อาจารย์อาพร
1629. 
ส่งเบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบกลางภาคปลาย ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาตรี 200 คนอ่าน
3 ม.ค. 51
16:26 น.
นางไพพิทักษ์
1630. 
ประกาศ ศศ.6/2551 201 คนอ่าน
2 ม.ค. 51
16:16 น.
1631. 
Happy New Year 2008 196 คนอ่าน
28 ธ.ค. 50
10:45 น.
นางนงนภัส
1632. 
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฝึกงาน 192 คนอ่าน
26 ธ.ค. 50
09:10 น.
อาจารย์เมตตา
1633. 
ขอแสดงความยินดีกับ "รองศาสตราจารย์" ใหม่ 200 คนอ่าน
25 ธ.ค. 50
12:23 น.
นางนงนภัส
1634. 
อบรม...คณะครูสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3 192 คนอ่าน
25 ธ.ค. 50
11:59 น.
1635. 
รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2551 (ภาคต้น - ภาคปลาย) 192 คนอ่าน
21 ธ.ค. 50
12:07 น.
นางปิยดา
1636. 
การเบิกค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 199 คนอ่าน
19 ธ.ค. 50
11:54 น.
นางสาวจรัสศรี
1637. 
แบบฟอร์มเบิกค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลราชการ 194 คนอ่าน
19 ธ.ค. 50
11:34 น.
นางสาวจรัสศรี
1638. 
พิธีปิดซีเกมส์ ครั้งที่ 24 202 คนอ่าน
17 ธ.ค. 50
14:06 น.
อาจารย์เสถียร
1639. 
สอบราคาจ้าง เหมาทำความสะอาด 199 คนอ่าน
13 ธ.ค. 50
11:43 น.
1640. 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)ระดับประถมฯ จัดกิจกรรมดูนกและศึกษาธรรมชาติ 195 คนอ่าน
13 ธ.ค. 50
10:43 น.
อาจารย์จรรยา
1641. 
ศูนย์ประสานงานที่7 โคกสี-หนองตูม เข้าศึกษาดู "การจัดการเรียนการสอนกระบวนการคิดวิเคราะห์" ในโรงเรียนสาธิตฯ(มอดินแดง)ระดับประถม 197 คนอ่าน
12 ธ.ค. 50
17:16 น.
อาจารย์สุมาลี
1642. 
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแดงน้อย จังหวัดขอนแก่น ศึกษาดูงานศูนย์วัสดุรีไซเคิลร.ร.สาธิตมข.(มอดินแดง)ระดับประถม 195 คนอ่าน
12 ธ.ค. 50
12:15 น.
อาจารย์จิระวรรณ
1643. 
ความภาคภูมิใจของเรา (สาธิตศึกษาศาสตร์) 197 คนอ่าน
12 ธ.ค. 50
12:24 น.
อาจารย์วรเทพ
1644. 
ฟังบรรยายพิเศษ "พระพยอม กัลยาโณ" 198 คนอ่าน
11 ธ.ค. 50
19:06 น.
นางนงนภัส
1645. 
ขอเชิญสั่งซื้อส.ค.ส.2551 196 คนอ่าน
8 ธ.ค. 50
19:44 น.
นายสมเจตน์
1646. 
นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา เข้าศึกษาดูงานประกันคุณภาพของโรงเรียนสาธิตฯ (มอดินแดง) 199 คนอ่าน
7 ธ.ค. 50
08:51 น.
อาจารย์สุมาลี
1647. 
๘๐ พรรษา เทิดไท้ มหาราชันย์ 200 คนอ่าน
6 ธ.ค. 50
10:22 น.
อาจารย์จรินทร์
1648. 
ประชาสัมพันธ์ค่ายดูดาวนักเรียน2550 ครั้งที่12 192 คนอ่าน
4 ธ.ค. 50
16:32 น.
อาจารย์ขนิษฐา
1649. 
ผลงานนักเรียน 199 คนอ่าน
4 ธ.ค. 50
13:54 น.
อาจารย์สังเวียน
1650. 
เรียนเชิญคณาจารย์เลือกหนังสือเข้าห้องสมุด 200 คนอ่าน
29 พ.ย. 50
11:35 น.
1651. 
ระบบการพัฒนา KPI ของคณะศึกษาศาสตร์ 199 คนอ่าน
28 พ.ย. 50
09:25 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
1652. 
ชอเชิญส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน (DPU) 193 คนอ่าน
12 ก.ย. 50
15:58 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1653. 
การร่วมสนับสนุนทุนวิจัยของฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2551 201 คนอ่าน
12 ก.ย. 50
15:55 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1654. 
สรุป 3 อันดับที่นักเรียนเลือกสมัครโควตา มข.ปี2551 198 คนอ่าน
11 ก.ย. 50
13:11 น.
อาจารย์ผาณิต
1655. 
กำหนดการพิธีทำบุญตักบาตรคณะศึกษาศาสตร์ 2550 199 คนอ่าน
11 ก.ย. 50
12:33 น.
นายสมเจตน์
1656. 
การประชุมผู้นำการศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 และงานเวิลด์ไดแด็ด เอเชีย 2007 194 คนอ่าน
10 ก.ย. 50
14:53 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1657. 
ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปี 2551 201 คนอ่าน
10 ก.ย. 50
11:52 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี
1658. 
โครงการ Fiscal 2007 Grant for Japan-related Research Projects 195 คนอ่าน
6 ก.ย. 50
13:50 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1659. 
The 21st Khwarizmi International Award(KIA) 195 คนอ่าน
6 ก.ย. 50
13:45 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1660. 
โครงงานดีดีของนักเรียนชั้น ม.6 (2 ) 196 คนอ่าน
6 ก.ย. 50
10:56 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
1661. 
โครงงานดีดีของนักเรียนชั้น ม.6 200 คนอ่าน
6 ก.ย. 50
10:55 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
1662. 
ขอเชิญชมและเชียร์กีฬาภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) 195 คนอ่าน
5 ก.ย. 50
14:53 น.
อาจารย์จรรยา
1663. 
ทดสอบการส่งไฟล์ 5 ไฟล์พร้อมข่าวสาร 198 คนอ่าน
5 ก.ย. 50
10:35 น.
นายโสภัณ
1664. 
ทุนการศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา 197 คนอ่าน
5 ก.ย. 50
08:54 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1665. 
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ศูนย์วิจัยออทิสติก 197 คนอ่าน
4 ก.ย. 50
16:20 น.
1666. 
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมอบรมสัมมนา 202 คนอ่าน
4 ก.ย. 50
16:14 น.
1667. 
โครงงานดีดีของนักเรียนชั้น ม.6 193 คนอ่าน
4 ก.ย. 50
12:58 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
1668. 
โครงงานดีดีของนักเรียนชั้น ม.6 193 คนอ่าน
4 ก.ย. 50
12:23 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
1669. 
ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ "แนวคิดและที่มา พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับใหม่ 197 คนอ่าน
4 ก.ย. 50
11:17 น.
นางดารุณี
1670. 
ต่อ คณะผู้บริหาร คณะศึกษาศาสตร์ เดินทางศึกษาดูงาน ด้านการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเวียนนา ประเทศออสเตรีย 191 คนอ่าน
4 ก.ย. 50
10:37 น.
1671. 
คณะผู้บริหาร คณะศึกษาศาสตร์ เดินทางศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเวียนนา ประเทศออสเตรีย 198 คนอ่าน
4 ก.ย. 50
10:31 น.
1672. 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ 022/2550 เรื่อง งดการเรียนการสอน 194 คนอ่าน
4 ก.ย. 50
10:12 น.
นางดารุณี
1673. 
ขอเชิญ คณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ร่วมงานแสดง "มุทิตาจิต ชีวิตที่เปี่ยมค่า" 193 คนอ่าน
4 ก.ย. 50
09:48 น.
นายสมเจตน์
1674. 
ขอเชิญ คณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ร่วมงานแสดง 194 คนอ่าน
4 ก.ย. 50
09:46 น.
นายสมเจตน์
1675. 
KKU Show and Share 2007 193 คนอ่าน
2 ก.ย. 50
19:35 น.
นางสาวจรัสศรี
1676. 
ผลการจัดอันดับโรงเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศไทยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดอยู่อันดับที่เท่าไรของประเทศ 234 คนอ่าน
31 ส.ค. 50
22:58 น.
รองศาสตราจารย์ลัดดา
1677. 
การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องDiscovery of Ramanya Desa:History,Identities,Cuture,Language and performing Arts 197 คนอ่าน
31 ส.ค. 50
14:11 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1678. 
ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ KOSEF ประจำปี 2550 190 คนอ่าน
31 ส.ค. 50
13:55 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1679. 
เชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม " การสร้างสื่อมัลติมีเดี่ย " 199 คนอ่าน
31 ส.ค. 50
09:33 น.
1680. 
ขอเชิญบุคลากรทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสื่อมัลติมีเดีย 197 คนอ่าน
29 ส.ค. 50
10:16 น.
1681. 
การจัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 192 คนอ่าน
26 ส.ค. 50
11:56 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
1682. 
บ้านกุลละวณิชย์ สถานที่ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2551 193 คนอ่าน
25 ส.ค. 50
11:14 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี
1683. 
ขอเชิญ คณาจารย์ทุกท่าน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2551 193 คนอ่าน
24 ส.ค. 50
09:27 น.
นายสมเจตน์
1684. 
อบรมการเขียนบทความและตำรา 192 คนอ่าน
23 ส.ค. 50
21:25 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์
1685. 
อบรมการพัฒนางานประกันคุณภาพ 197 คนอ่าน
23 ส.ค. 50
21:01 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์
1686. 
การส่งเบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบกลางภาคต้น ปีการศึกษา 2550 198 คนอ่าน
17 ส.ค. 50
10:26 น.
นางไพพิทักษ์
1687. 
การจัดสอบไล่ ประจำภาคต้น 2550 194 คนอ่าน
17 ส.ค. 50
10:14 น.
นางไพพิทักษ์
1688. 
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยทางการศึกษา 192 คนอ่าน
16 ส.ค. 50
15:29 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1689. 
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย"เครือข่ายบริหารการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาปี2551-เทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" 196 คนอ่าน
16 ส.ค. 50
15:28 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1690. 
ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดงาน KKU International Symposium 2007 200 คนอ่าน
16 ส.ค. 50
12:09 น.
นายปพนพัทร์
1691. 
ขอเชิญชวนจัดเตรียมโครงร่างข้อเสนอชุดโครงการวิจัยปี2552 198 คนอ่าน
16 ส.ค. 50
11:33 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1692. 
ประกาศเกณฑ์การขอ ผศ. รศ. ศ. ปี 2550 (ฉบับที่ 2) 192 คนอ่าน
15 ส.ค. 50
14:45 น.
นางนงนภัส
1693. 
ทุนพัฒนาข้าราชการ(สำนักงานกพ) 202 คนอ่าน
10 ส.ค. 50
10:36 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1694. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัย 196 คนอ่าน
10 ส.ค. 50
10:35 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1695. 
ขอเชิญนำผลงานเข้าร่วมแสดงนิทรรศการและขอเชิญชมนิทรรศการเนื่องในงาน"วันนักประดิษฐ์" 196 คนอ่าน
10 ส.ค. 50
10:32 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1696. 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการครั้งที่46 195 คนอ่าน
10 ส.ค. 50
10:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1697. 
ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม(Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น(NRCT-JSPS)ประจำปี2551(FY2008) 198 คนอ่าน
10 ส.ค. 50
10:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1698. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประเพณีสตรีศึกษาครั้งที่ 8 197 คนอ่าน
10 ส.ค. 50
10:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1699. 
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยหรือบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการเวทีมนุษยศาสตร์ไทยครั้งที่4 196 คนอ่าน
10 ส.ค. 50
10:22 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1700. 
ปฏิทินการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไปของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 194 คนอ่าน
10 ส.ค. 50
10:21 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1701. 
สาขาวิชาเทคโน ต้อนรับคณาจารย์เยี่ยมชมงาน จาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 193 คนอ่าน
10 ส.ค. 50
08:45 น.
นายสมเจตน์
1702. 
ขอแสดงความยินดีกับกับคณาจารย์และผู้สำเร็จการศึกษา ณ ราชาวดี รีสอร์ท 198 คนอ่าน
10 ส.ค. 50
08:33 น.
นายสมเจตน์
1703. 
ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมการบันทึกข้อมูลในระบบNRPM 192 คนอ่าน
8 ส.ค. 50
16:38 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1704. 
ขอเชิญร่วมชมและเชียร์นักกีฬา-กรีฑา ประถม ศึกษาศาสตร์ 198 คนอ่าน
8 ส.ค. 50
16:08 น.
อาจารย์ขนิษฐา
1705. 
กิจกรรมเทิดไท้องค์ราชินี 193 คนอ่าน
8 ส.ค. 50
14:20 น.
อาจารย์นภาพร
1706. 
กิจกรรมเทิดไท้องค์ราชินี 193 คนอ่าน
8 ส.ค. 50
14:15 น.
อาจารย์นภาพร
1707. 
ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วมตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่นประจำปี2551 193 คนอ่าน
7 ส.ค. 50
13:30 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1708. 
UNESCO-APEID International Conference ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีรส์ปาร์ค กรุงเทพฯ 190 คนอ่าน
7 ส.ค. 50
13:24 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1709. 
สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2549 (อย่างไม่เป็นทางการ) 193 คนอ่าน
7 ส.ค. 50
13:08 น.
อาจารย์ ดร.สัมพันธ์
1710. 
กิจกรรมดีดีมีที่สาธิตอนุบาล 195 คนอ่าน
6 ส.ค. 50
14:34 น.
อาจารย์สุขุมา
1711. 
กิจกรรมวันแม่ที่สาธิตอนุบาล 196 คนอ่าน
6 ส.ค. 50
14:29 น.
อาจารย์สุขุมา
1712. 
เรารักแม่ เพลง น่าฟัง ประจำปี นี้ 204 คนอ่าน
6 ส.ค. 50
12:51 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ
1713. 
อันตราย...จากเครื่องพรินเตอร์ 196 คนอ่าน
3 ส.ค. 50
12:27 น.
นายทองสุข
1714. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ "ราชมงคลอีสานวิชาการ" ครั้งที่ 1 และเสนอผลงาน 191 คนอ่าน
3 ส.ค. 50
11:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1715. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัย 191 คนอ่าน
3 ส.ค. 50
10:33 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1716. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยในการประชุม"การวิจัยในชั้นเรียน"ประจำปี2550 199 คนอ่าน
3 ส.ค. 50
10:28 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1717. 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ ประจำปี 2550 194 คนอ่าน
3 ส.ค. 50
10:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1718. 
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิงปี2550 196 คนอ่าน
2 ส.ค. 50
13:52 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1719. 
ทีมผู้บริหาร เยี่ยมคารวะ ผบ.มณฑลทหารบกที่ 23 197 คนอ่าน
2 ส.ค. 50
10:32 น.
นายสมเจตน์
1720. 
การรับนักศึกษาต่างชาติเข้าฝึกงานด้านเทคนิคในโครงการ IAESTE 195 คนอ่าน
1 ส.ค. 50
13:29 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1721. 
การสัมมนาแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ โรงแรมโซฟิเทล ราชา ออคิดขอนแก่น 201 คนอ่าน
1 ส.ค. 50
09:40 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1722. 
เบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบกลางภาคต้น ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาตรี 192 คนอ่าน
27 ก.ค. 50
18:41 น.
นางไพพิทักษ์
1723. 
สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน 198 คนอ่าน
27 ก.ค. 50
16:08 น.
นางมริษฎา
1724. 
ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน 199 คนอ่าน
26 ก.ค. 50
13:09 น.
นางมริษฎา
1725. 
การประชุมกลุ่ม APEC ปี 2550 ณ โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น 197 คนอ่าน
26 ก.ค. 50
10:50 น.
นายสมเจตน์
1726. 
ขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาตามหลักPMQA 204 คนอ่าน
26 ก.ค. 50
08:10 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
1727. 
เชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการนวดเพื่อสุขภาพ 192 คนอ่าน
25 ก.ค. 50
17:47 น.
อาจารย์สุขุมา
1728. 
ข่าวดีสำหรับคนรักสุขภาพ 195 คนอ่าน
25 ก.ค. 50
17:44 น.
อาจารย์สุขุมา
1729. 
ประชุมเครือข่ายนักศึกษาทุนครูพันธุ์ใหม่5ปี ที่ เชียงใหม่ 197 คนอ่าน
25 ก.ค. 50
16:53 น.
นางนงนภัส
1730. 
สกอ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและเยี่ยมชมคณะ 190 คนอ่าน
25 ก.ค. 50
16:43 น.
นางนงนภัส
1731. 
นักเรียนสาธิต(ศศ)ระดับประถมแข่งขันกอล์ฟที่ USAได้ที่4 จากทั้งหมด 48 คนทั่วโลก 193 คนอ่าน
25 ก.ค. 50
14:42 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรีวรรณ
1732. 
การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-อินเดีย 192 คนอ่าน
24 ก.ค. 50
16:07 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1733. 
ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ University of South Australia ประเทศออสเตรเลีย 197 คนอ่าน
24 ก.ค. 50
15:58 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1734. 
ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายผ่านระบบ Digital Video Conference(DVC) 196 คนอ่าน
24 ก.ค. 50
15:55 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1735. 
การบรรยายพิเศษของBritish Council ณ โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิดขอนแก่น 194 คนอ่าน
24 ก.ค. 50
15:50 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1736. 
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 2 nd Sino-Thai Conference on Traditional Medicine and Natural Health Procuducts(SICTMNHP) 202 คนอ่าน
24 ก.ค. 50
11:51 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1737. 
คณะผู้บริหารและทีมงาน เยี่ยมคารวะอธิการบดี มข 197 คนอ่าน
24 ก.ค. 50
11:54 น.
นางมริษฎา
1738. 
The German Academic Exchange Service(DAAD) 199 คนอ่าน
24 ก.ค. 50
11:44 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1739. 
สัปดาห์วันเข้าพรรษา 196 คนอ่าน
23 ก.ค. 50
14:37 น.
อาจารย์นภาพร
1740. 
กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะศึกษาศาสตร์ วันพฤหัสบดี ที่ 26 ก.ค. 2550 193 คนอ่าน
20 ก.ค. 50
11:04 น.
อาจารย์ ดร.สัมพันธ์
1741. 
กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะศึกษาศาสตร์ วันพฤหัสบดี ที่ 26 ก.ค. 2550 190 คนอ่าน
20 ก.ค. 50
10:57 น.
อาจารย์ ดร.สัมพันธ์
1742. 
ขอเรียนเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุม วิชาการนานาชาติ 199 คนอ่าน
19 ก.ค. 50
16:31 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย
1743. 
สรุปผลการแข่งขันประกวดแข่งขันทางวิชาการ 195 คนอ่าน
19 ก.ค. 50
08:47 น.
นางสาวสุรารักษ์
1744. 
อบรมครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ 650 คนโดยศุนย์พัฒนาวิชาชีพครู 191 คนอ่าน
18 ก.ค. 50
20:52 น.
รองศาสตราจารย์ลัดดา
1745. 
คณบดีและคณะ เยี่ยมคารวะแนะนำทีมผู้บริหารต่อผู้ว่าขอนแก่น 194 คนอ่าน
18 ก.ค. 50
10:55 น.
นายสมเจตน์
1746. 
คณบดีร่วมงานวันบำเพ็ญกุศลฯ ที่คณะแพทยศาสตร์ 194 คนอ่าน
18 ก.ค. 50
10:48 น.
นายสมเจตน์
1747. 
แจ้งลิงค์ เว็บไซต์ ed-office 197 คนอ่าน
17 ก.ค. 50
10:46 น.
นายโสภัณ
1748. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 199 คนอ่าน
17 ก.ค. 50
09:24 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1749. 
ขอเชิญร่วมประชุมติดตามผลนศ.ทุนครูพันธุ์ใหม่5ปี และต้อนรับ ชาว สกอ. 193 คนอ่าน
16 ก.ค. 50
08:42 น.
นางนงนภัส
1750. 
พิมพ์ Card นี้ แจกจ่ายให้บุคลากร ก็ดีนะ 197 คนอ่าน
16 ก.ค. 50
08:00 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ
1751. 
PMQA เน้น6มิติสู่ 67 ตัวชี้วัดกับการพัฒนาเชิงรุกปีการศึกษา2550 200 คนอ่าน
15 ก.ค. 50
16:28 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
1752. 
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ใหม่ 194 คนอ่าน
13 ก.ค. 50
08:56 น.
นางนงนภัส
1753. 
พบ นศ.ทุนครูพันธุ์ใหม่5ปี และเตรียมประชุมร่วม สกอ. 199 คนอ่าน
12 ก.ค. 50
15:11 น.
นางนงนภัส
1754. 
เพลง 193 คนอ่าน
12 ก.ค. 50
14:01 น.
1755. 
บริการตรวจสุขภาพ 194 คนอ่าน
12 ก.ค. 50
10:38 น.
นายสมเจตน์
1756. 
สอบราคา ศศ.8/2550 202 คนอ่าน
11 ก.ค. 50
15:22 น.
1757. 
สอบราคา ศศ.7/2550 193 คนอ่าน
11 ก.ค. 50
15:16 น.
1758. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 198 คนอ่าน
11 ก.ค. 50
13:16 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1759. 
การส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินเฉพาะหน่วยงานสาขาวิชาและฝ่ายต่างๆ ของคณะศึกษาศาสตร์ 202 คนอ่าน
10 ก.ค. 50
18:12 น.
นางสาวจรัสศรี
1760. 
การส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 193 คนอ่าน
10 ก.ค. 50
17:55 น.
นางสาวจรัสศรี
1761. 
รับนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2550 196 คนอ่าน
10 ก.ค. 50
09:11 น.
นางปิยดา
1762. 
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์ 195 คนอ่าน
10 ก.ค. 50
08:43 น.
นางปิยดา
1763. 
การจัดอบรมหลักสูตรที่เน้นหลักการปรัชญาศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 192 คนอ่าน
9 ก.ค. 50
21:26 น.
รองศาสตราจารย์ลัดดา
1764. 
กิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีในประเทศญี่ปุ่น 196 คนอ่าน
9 ก.ค. 50
12:01 น.
อาจารย์กุลจิรา
1765. 
Course Syllabus 218717 194 คนอ่าน
7 ก.ค. 50
14:23 น.
1766. 
การทำนามบัตรสำหรับบุคลากรของศูนย์วิจัยออทิสติก 210 คนอ่าน
6 ก.ค. 50
16:40 น.
อาจารย์ ดร.อาคม
1767. 
การประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 199 คนอ่าน
6 ก.ค. 50
11:28 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย
1768. 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและระดับนานาชาติ 194 คนอ่าน
5 ก.ค. 50
16:21 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1769. 
รายชื่ออาจารย์ 194 คนอ่าน
5 ก.ค. 50
11:26 น.
1770. 
ขอเชิญร่วมการสัมมนาวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม "น้ำคือชีวิต คิดอย่างไร" 195 คนอ่าน
5 ก.ค. 50
10:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1771. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวานสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 193 คนอ่าน
5 ก.ค. 50
10:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1772. 
การจัดเก็บค่าบำรุงภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และการเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5 196 คนอ่าน
5 ก.ค. 50
10:29 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1773. 
การประกาศรับสมัครทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ ประจำปี 2550 199 คนอ่าน
5 ก.ค. 50
10:18 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1774. 
การเปิดรับสมัครทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.ประจำปี 2550 193 คนอ่าน
4 ก.ค. 50
15:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1775. 
นักเรียนสาธิต(ศศ.)ประถม ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน 195 คนอ่าน
4 ก.ค. 50
10:14 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรีวรรณ
1776. 
นักเรียนสาธิตฯ(ศศ)ประถมชนะเลิศจัดนิทรรศการ 199 คนอ่าน
4 ก.ค. 50
09:57 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรีวรรณ
1777. 
บันทึกเทปโทรทัศน์ 195 คนอ่าน
4 ก.ค. 50
07:53 น.
นางสาวแสงทอง
1778. 
การประชุม "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2550" (Thailand Research Expo 2007) 199 คนอ่าน
30 มิ.ย. 50
16:08 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1779. 
ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ American Culture and Traveling in the U.S. 199 คนอ่าน
30 มิ.ย. 50
16:04 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1780. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 195 คนอ่าน
29 มิ.ย. 50
15:55 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1781. 
ตารางแข่งฟุตบอลกีฬาภายในครับ 200 คนอ่าน
28 มิ.ย. 50
11:07 น.
1782. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เรื่อง ทุนอุดหนุนคณาจารย์ 197 คนอ่าน
27 มิ.ย. 50
09:59 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1783. 
คนเก่ง a-math สาธิตมอดินแดง 194 คนอ่าน
26 มิ.ย. 50
13:36 น.
อาจารย์รจนา
1784. 
พบหนอนร้ายซ่อนในคลิปวีดิโอ [20 มิ.ย. 50 - 07:10] 197 คนอ่าน
22 มิ.ย. 50
09:57 น.
1785. 
ภาพความประทับใจระหว่างครูกับศิษย์สาขาวิชาสังคมศึกษาและสาขาการสอนภาษาจีนเนื่องในวันครู 21 มิ.ย.2550 197 คนอ่าน
22 มิ.ย. 50
09:05 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
1786. 
เข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนสาธิตฯ ศึกษาศาสตร์ ปี 2550 195 คนอ่าน
22 มิ.ย. 50
09:08 น.
อาจารย์วรเทพ
1787. 
รับสมัครครูอาสาสอนภาษาที่โรงเรียนสอนศาสนา ณ วัดพุทธประทีป ประเทศอังกฤษ 200 คนอ่าน
21 มิ.ย. 50
15:10 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1788. 
ส่งข่าว 196 คนอ่าน
21 มิ.ย. 50
13:39 น.
1789. 
รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยลม 195 คนอ่าน
20 มิ.ย. 50
13:35 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา
1790. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 197 คนอ่าน
20 มิ.ย. 50
12:36 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1791. 
กิจกรรมวันไหว้ครู 194 คนอ่าน
19 มิ.ย. 50
15:59 น.
อาจารย์ธนะภัศล์
1792. 
ร่วมสนทนารับฟังความคิดเห็น พรบ.มข. 197 คนอ่าน
19 มิ.ย. 50
13:40 น.
นางนงนภัส
1793. 
ขอเชิญเข้ารับการอบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ 196 คนอ่าน
19 มิ.ย. 50
11:55 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1794. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย "ศิลปากรวิจัย" ครั้งที่ 1 195 คนอ่าน
19 มิ.ย. 50
11:54 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1795. 
ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ 192 คนอ่าน
19 มิ.ย. 50
11:54 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1796. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 190 คนอ่าน
19 มิ.ย. 50
11:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1797. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ "ราชมงคลอีสานวิชาการ" ครั้งที่ 1 และเสนอผลงาน 195 คนอ่าน
19 มิ.ย. 50
11:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1798. 
ขอเชิญนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการ "มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 3" 199 คนอ่าน
19 มิ.ย. 50
11:44 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1799. 
การเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย 195 คนอ่าน
19 มิ.ย. 50
11:10 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1800. 
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ใหม่ 194 คนอ่าน
18 มิ.ย. 50
16:57 น.
นางนงนภัส
1801. 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ 014/2550 เรื่อง งดการเรียนการสอน ในวันที่ 22 มิถุนายน 2550 193 คนอ่าน
18 มิ.ย. 50
16:20 น.
นางดารุณี
1802. 
การจัดสอบกลางภาคต้น ปีการศึกษา 2550 194 คนอ่าน
18 มิ.ย. 50
10:07 น.
นางไพพิทักษ์
1803. 
ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์เข้าร่วมโครงการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยฯ 190 คนอ่าน
15 มิ.ย. 50
16:06 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1804. 
การสมัครสอนภาษาไทย ณ วัดพุทธประทีป (London) 192 คนอ่าน
13 มิ.ย. 50
16:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1805. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์(เพิ่มเติม) 192 คนอ่าน
13 มิ.ย. 50
09:23 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1806. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 197 คนอ่าน
13 มิ.ย. 50
07:56 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1807. 
การยกเลิกใบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (ใบเหลือง) ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 198 คนอ่าน
12 มิ.ย. 50
11:12 น.
นางสาวดรุวรรณ
1808. 
ประกาศการปิดเครื่อง Server 192 คนอ่าน
11 มิ.ย. 50
09:43 น.
นายโสภัณ
1809. 
การสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ 198 คนอ่าน
9 มิ.ย. 50
20:20 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1810. 
การสมัครโครงการฝึกอบรม "การประกันคุณภาพงานวิจัย..ทำอย่างไรจึงได้มาตรฐาน" เพิ่มเติม 199 คนอ่าน
9 มิ.ย. 50
20:17 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1811. 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติราชการ หลักสูตร "การประกันคุณภาพงานวิจัย..ทำอย่างไรจึงได้มาตรฐาน" 198 คนอ่าน
9 มิ.ย. 50
19:59 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1812. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 195 คนอ่าน
9 มิ.ย. 50
19:55 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1813. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการประจำปี 2550 เรื่อง "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา" 195 คนอ่าน
9 มิ.ย. 50
19:50 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1814. 
ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ข้อกำหนดการวิจัย (TOR) จำนวน 12 เรื่อง 191 คนอ่าน
9 มิ.ย. 50
19:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1815. 
ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงสูง คณะศึกษาศาสตร์ มข.ในวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2550 เวลา 12.00-16.30 น. 197 คนอ่าน
8 มิ.ย. 50
15:45 น.
นางดารุณี
1816. 
กิจกรรมร้องเพลงประจำคณะศึกษาศาสตร์ 198 คนอ่าน
8 มิ.ย. 50
09:47 น.
นายทองสุข
1817. 
ขอแสดงความยินดีกับท่านคณบดี ผศ.ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย 195 คนอ่าน
7 มิ.ย. 50
15:25 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
1818. 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ วิชาประสบฯII 191 คนอ่าน
4 มิ.ย. 50
11:31 น.
นางนงนภัส
1819. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิจัย 193 คนอ่าน
30 พ.ค. 50
15:08 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1820. 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติราชการ หลักสูตร 193 คนอ่าน
30 พ.ค. 50
15:05 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1821. 
ขอเชิญชวนร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา 189 คนอ่าน
29 พ.ค. 50
11:08 น.
นางมริษฎา
1822. 
คณะศึกษาศาสตร์ ทำความดีเพื่อสังคมและศาสนา 196 คนอ่าน
28 พ.ค. 50
11:36 น.
นายสมเจตน์
1823. 
ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ 192 คนอ่าน
24 พ.ค. 50
16:43 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1824. 
การสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนา ปี2550 193 คนอ่าน
22 พ.ค. 50
11:02 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1825. 
หนังสือเวียนจากฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์(4) 196 คนอ่าน
22 พ.ค. 50
10:58 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1826. 
หนังสือเวียนจากฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์(3) 192 คนอ่าน
22 พ.ค. 50
10:57 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1827. 
หนังสือเวียนจากฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์(2) 194 คนอ่าน
22 พ.ค. 50
10:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1828. 
หนังสือเวียนจากฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 202 คนอ่าน
22 พ.ค. 50
10:43 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1829. 
ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการตุรกี หมดเขต 31พ.ค. 2550 199 คนอ่าน
21 พ.ค. 50
09:01 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี
1830. 
รายงานผลการเรียน นศ.ตามโครงการผลิตครูฯ (หลักสูตร 5 ปี) 195 คนอ่าน
17 พ.ค. 50
17:13 น.
นางนงนภัส
1831. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกจัดโครงการสัมมนาประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙ 190 คนอ่าน
16 พ.ค. 50
14:34 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ
1832. 
ม.บูรพา เยี่ยมชมคณะศึกษาศาสตร์ มข. 202 คนอ่าน
15 พ.ค. 50
11:19 น.
นายสมเจตน์
1833. 
โครงการส่งเสริมพหุภาคีพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนภายใต้แผนLA21 227 คนอ่าน
14 พ.ค. 50
17:04 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
1834. 
การนิเทศอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 199 คนอ่าน
10 พ.ค. 50
12:01 น.
รองศาสตราจารย์ลัดดา
1835. 
การจัดทำโครงการทักษะชีวิตสนองแนวคุณธรรมนำความรู้ ร่วมกับโรงเรียนสาธิตมอดินแดง และโรงเรียนสนามบิน 194 คนอ่าน
10 พ.ค. 50
11:27 น.
รองศาสตราจารย์ลัดดา
1836. 
แจ้งระบบชุมสายโทรศัพท์กลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขัดข้องส่งผลให้โทรศัพท์ภายในคณะศึกษาศาสตร์ไม่สามารถโทรออกภายนอกคณะได้ 198 คนอ่าน
9 พ.ค. 50
11:31 น.
นางดารุณี
1837. 
คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์เป็นวิทยากรที่เทศบาลนครอุดรธานี 193 คนอ่าน
8 พ.ค. 50
22:17 น.
รองศาสตราจารย์ลัดดา
1838. 
ความร่วมมือของคณะศึกษาศาสตร์กับเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 197 คนอ่าน
8 พ.ค. 50
21:50 น.
รองศาสตราจารย์ลัดดา
1839. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 193 คนอ่าน
8 พ.ค. 50
14:34 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1840. 
การศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น 198 คนอ่าน
4 พ.ค. 50
20:54 น.
อาจารย์คนึงนิจ
1841. 
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน ครั้งที่ 1 195 คนอ่าน
3 พ.ค. 50
19:42 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1842. 
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน ครั้งที่ 1 197 คนอ่าน
3 พ.ค. 50
19:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1843. 
เกณฑ์ใหม่ ก.พ.อ. ผศ. รศ. ศ. 2550 196 คนอ่าน
3 พ.ค. 50
17:07 น.
นางนงนภัส
1844. 
Summer 195 คนอ่าน
3 พ.ค. 50
03:09 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ
1845. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 196 คนอ่าน
2 พ.ค. 50
14:17 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1846. 
หนีร้อนไป....เย็น 195 คนอ่าน
2 พ.ค. 50
04:15 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ
1847. 
ขอแสดงความยินดีกับ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ใหม่ 199 คนอ่าน
30 เม.ย. 50
18:44 น.
นางนงนภัส
1848. 
ร่วมประชุมวิชาการ 199 คนอ่าน
30 เม.ย. 50
10:35 น.
นายทองสุข
1849. 
สเต็มเซลล์รักษาโรคเบาหวานคว้าสุดยอดธุรกิจนวัตกรรม 49 196 คนอ่าน
30 เม.ย. 50
10:16 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี
1850. 
บุคลากรร่วมสัมมนา 201 คนอ่าน
30 เม.ย. 50
10:03 น.
นายทองสุข
1851. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 196 คนอ่าน
27 เม.ย. 50
14:25 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1852. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าว กบข. ครบรอบ 10 ปี 194 คนอ่าน
25 เม.ย. 50
13:39 น.
นางดารุณี
1853. 
ประชาสัมพันธ์เรื่องการสรรหาคณบดี 194 คนอ่าน
24 เม.ย. 50
16:20 น.
นางสาวดรุวรรณ
1854. 
ส่งงาน อ.ศักดิ์ 196 คนอ่าน
24 เม.ย. 50
10:07 น.
อาจารย์เสถียร
1855. 
กระบวนงานที่คณะศึกษาศาสตร์เสนอเพื่อลดขั้นตอนและเวลาปฏิบัติราชการ ประจำปี 2550 194 คนอ่าน
24 เม.ย. 50
09:03 น.
อาจารย์ ดร.สัมพันธ์
1856. 
คณาจารย์และผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น 194 คนอ่าน
23 เม.ย. 50
13:41 น.
1857. 
กำหนดการค่ายคุณธรรม ม. 4 โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์(มัธยม) 193 คนอ่าน
21 เม.ย. 50
13:07 น.
อาจารย์ภัทรพงษ์
1858. 
การใช้งาน Internet วันนี้ 194 คนอ่าน
20 เม.ย. 50
09:13 น.
นายปพนพัทร์
1859. 
ประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิในโครงการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล 192 คนอ่าน
19 เม.ย. 50
10:28 น.
นางดารุณี
1860. 
สรุปผลการยื่นแบบเสนอชื่อคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 193 คนอ่าน
19 เม.ย. 50
08:59 น.
นางสาวกรรณิการ์
1861. 
ค่ายภาษาและวัฒนธรรม 196 คนอ่าน
12 เม.ย. 50
13:35 น.
1862. 
การสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 198 คนอ่าน
12 เม.ย. 50
09:48 น.
นางสาวกรรณิการ์
1863. 
ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 8 197 คนอ่าน
11 เม.ย. 50
15:43 น.
อาจารย์คนึงนิจ
1864. 
ประเพณีสงกรานต์ (^-^) สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่...ศูนย์วิจัยออทิสติก 199 คนอ่าน
11 เม.ย. 50
14:49 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ
1865. 
ชมภาพกิจกรรม Big Cleaning Day 196 คนอ่าน
10 เม.ย. 50
13:50 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ
1866. 
Big Cleaning Day 198 คนอ่าน
10 เม.ย. 50
13:10 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ
1867. 
ความภาคภูมิใจของเรา (สาธิตศึกษาศาสตร์) (ได้ 100 คะแนนเต็ม O-NET) 196 คนอ่าน
7 เม.ย. 50
13:39 น.
อาจารย์วรเทพ
1868. 
ความภาคภูมิใจของเรา (สาธิตศึกษาศาสตร์) 197 คนอ่าน
7 เม.ย. 50
09:46 น.
อาจารย์วรเทพ
1869. 
กำหนดการในการดำเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับการพิจารณาดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 194 คนอ่าน
2 เม.ย. 50
09:55 น.
นางดารุณี
1870. 
การสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 203 คนอ่าน
1 เม.ย. 50
19:49 น.
นางสาวกรรณิการ์
1871. 
เพิ่มเติมรายชื่ออาจารย์ค่ะ 198 คนอ่าน
30 มี.ค. 50
14:46 น.
อาจารย์เบญจวรรณ
1872. 
เชิญร่วมงานวันสงกรานต์ 2550 194 คนอ่าน
30 มี.ค. 50
14:16 น.
นายสมเจตน์
1873. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 194 คนอ่าน
30 มี.ค. 50
13:29 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1874. 
ข่าวจากฝ่ายวิจัยฯ (ต่อ) 197 คนอ่าน
29 มี.ค. 50
18:02 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1875. 
หนังสือเวียนจากฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 193 คนอ่าน
29 มี.ค. 50
18:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1876. 
การสัมมนา เรื่อง ประเมินผลการใช้หลักสูตรระดับ ป.ตรี (หลักสูตร 5 ปี) และระดับบัณฑิตศึกษา 195 คนอ่าน
26 มี.ค. 50
15:12 น.
นางพรรณี
1877. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย 198 คนอ่าน
23 มี.ค. 50
10:25 น.
นางมริษฎา
1878. 
สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 202 คนอ่าน
20 มี.ค. 50
10:45 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1879. 
ขอเชิญผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการ 202 คนอ่าน
19 มี.ค. 50
14:41 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1880. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 202 คนอ่าน
16 มี.ค. 50
16:05 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1881. 
ซัมเมอร์นี้ มาที่ศูนย์วิจัยออทิสติกดีกว่า 199 คนอ่าน
14 มี.ค. 50
16:34 น.
1882. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 199 คนอ่าน
14 มี.ค. 50
13:40 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1883. 
Howard Gardner จาก Harvard Universityผู้นำทางวิชาการ ภาพแห่งความประทับใจ 199 คนอ่าน
10 มี.ค. 50
16:15 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
1884. 
ขอเชิญสมัครนำเสนอผลงานวิจัย 195 คนอ่าน
8 มี.ค. 50
15:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1885. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 203 คนอ่าน
8 มี.ค. 50
13:03 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1886. 
การส่งเบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2549 202 คนอ่าน
6 มี.ค. 50
15:31 น.
นางไพพิทักษ์
1887. 
ความร่วมมือของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามกับศูนย์พัฒนาวิชาชีพจัดทำสาระสำคัญท้องถิ่น วิถีใหม่แห่งหลักสูตรสถานศึกษา 200 คนอ่าน
3 มี.ค. 50
21:39 น.
รองศาสตราจารย์ลัดดา
1888. 
คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตได้รับเชิญให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานครูสังกัดสพท 193 คนอ่าน
3 มี.ค. 50
21:14 น.
รองศาสตราจารย์ลัดดา
1889. 
ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูร่วมกับสภาคณบดีและสกศ.จัดอบรมโครงการคุณธรรมนำความรู้ 195 คนอ่าน
3 มี.ค. 50
21:05 น.
รองศาสตราจารย์ลัดดา
1890. 
ศูนย์พัฒนาวิชาชีพร่วมมือกับสพฐและสพท จัดโครงการอบรมเพื่อเลื่อนวิทยะฐานะ 198 คนอ่าน
3 มี.ค. 50
20:56 น.
รองศาสตราจารย์ลัดดา
1891. 
ICASE ASIAN SYMPOSIUM 2007 - - - Science Education for All 190 คนอ่าน
27 ก.พ. 50
11:17 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
1892. 
การบริการทำฟัน บริการแพทย์แผนไทยจากสำนักงานสาธารสุขไม่สามารถนำมาเบิกเงินได้ 192 คนอ่าน
24 ก.พ. 50
10:20 น.
นางสาวจรัสศรี
1893. 
รับสมัครนักกีฬา BOWLING เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร 196 คนอ่าน
23 ก.พ. 50
14:37 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
1894. 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม 195 คนอ่าน
23 ก.พ. 50
14:03 น.
1895. 
ข่าวด่วน.......กจ. มข. ดูงาน e-office 195 คนอ่าน
22 ก.พ. 50
10:31 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ
1896. 
Intensive Workshop Ph.D Student ปริญญาเอกการบริหารการศึกษารุ่นที่ 5 201 คนอ่าน
21 ก.พ. 50
16:16 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
1897. 
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ลิขิต อมาตยคง 195 คนอ่าน
21 ก.พ. 50
12:59 น.
1898. 
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุลัดดา 196 คนอ่าน
21 ก.พ. 50
12:55 น.
1899. 
ค่ายดูดาว ที่เขื่อนจุฬาภรณ์ 199 คนอ่าน
19 ก.พ. 50
15:29 น.
อาจารย์คนึงนิจ
1900. 
ความประทับใจค่ายอนุบาล 200 คนอ่าน
19 ก.พ. 50
13:38 น.
อาจารย์สุขุมา
1901. 
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ใหม่ 193 คนอ่าน
19 ก.พ. 50
13:42 น.
นางนงนภัส
1902. 
การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 192 คนอ่าน
15 ก.พ. 50
09:09 น.
นางสุชญา
1903. 
ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปะเด็กโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 190 คนอ่าน
13 ก.พ. 50
09:59 น.
รองศาสตราจารย์วัชรินทร์
1904. 
ผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คนบุคลากร มข. 194 คนอ่าน
13 ก.พ. 50
09:44 น.
รองศาสตราจารย์วัชรินทร์
1905. 
ขอเชิญประชุม รายวิชาประสบ II 198 คนอ่าน
12 ก.พ. 50
17:16 น.
นางนงนภัส
1906. 
การประกวด"การบรรเลงเดี่ยวดนตรีไทย" 198 คนอ่าน
12 ก.พ. 50
11:05 น.
อาจารย์อรนุช
1907. 
ขอเรียนเชิญร่วมรับฟังการนำเสนอผลการวิจัยทุนอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ 2549 (สิ้นสุดโครงการ) 195 คนอ่าน
9 ก.พ. 50
19:36 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1908. 
ประชุมวิจัย 193 คนอ่าน
9 ก.พ. 50
10:43 น.
1909. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 198 คนอ่าน
7 ก.พ. 50
08:41 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1910. 
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับปัญหาสุรา ปี2550 197 คนอ่าน
6 ก.พ. 50
13:32 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1911. 
ประชาสัมพันธ์กองทุน 40 ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 197 คนอ่าน
6 ก.พ. 50
13:24 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1912. 
ขอแสดงความยินดีกับผศ.รัชนี จรุงศิรวัฒน์ 201 คนอ่าน
5 ก.พ. 50
14:18 น.
อาจารย์นุชนาฎ
1913. 
ชื่นชมเด็กเก่งจากรั้วสาธิตฯศึกษาศาสตร์ ระดับประถม 199 คนอ่าน
5 ก.พ. 50
14:15 น.
อาจารย์นุชนาฎ
1914. 
ฟังบรรยายระบบ e-office 195 คนอ่าน
5 ก.พ. 50
13:43 น.
1915. 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 198 คนอ่าน
5 ก.พ. 50
11:31 น.
1916. 
รับสมัครนักเรียนอนุบาล 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2550 197 คนอ่าน
5 ก.พ. 50
11:21 น.
อาจารย์กุลจิรา
1917. 
ข่าวสาธิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์) ระดับมัธยมศึกษา 199 คนอ่าน
5 ก.พ. 50
09:55 น.
อาจารย์สังเวียน
1918. 
ข่าวสารโรงเรียนสาธิตประถมประจำต้นเดือนกุมภาพันธ์ 190 คนอ่าน
2 ก.พ. 50
11:17 น.
อาจารย์นุชนาฎ
1919. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์(เพิ่มเติม) 195 คนอ่าน
2 ก.พ. 50
09:43 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1920. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 192 คนอ่าน
2 ก.พ. 50
09:41 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1921. 
แนะนำ small-Experience Inc. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านนาโนเทคโนโลยีศึกษา(Nanotehcnology Education) 191 คนอ่าน
2 ก.พ. 50
02:41 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
1922. 
แนะนำ small-Experience Inc. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านนาโนเทคโนโลยีศึกษา(Nanotehcnology Education) 194 คนอ่าน
2 ก.พ. 50
02:33 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
1923. 
ภาพพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะเด็กออทิสติกครั้งที่2 เรารักพระเจ้าอยู่หัว 197 คนอ่าน
31 ม.ค. 50
18:39 น.
1924. 
ข่าวสาธิต ระดับมัธยมศึกษา 196 คนอ่าน
31 ม.ค. 50
14:50 น.
อาจารย์สังเวียน
1925. 
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ประธานพร แจ่มเจริญทรัพย์ อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) ระดับประถมศึกษา ได้รับโล่เกียรติคุณจากวัดพุทธปทีป 195 คนอ่าน
31 ม.ค. 50
14:16 น.
นางสาววรรณศรี
1926. 
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) ระดับประถม ได้รับประกาศเกียรติคุณดีเด่นจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 198 คนอ่าน
31 ม.ค. 50
13:53 น.
นางสาววรรณศรี
1927. 
ขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านสมัครเข้ารับการอบรมระยะสั้น 195 คนอ่าน
31 ม.ค. 50
11:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1928. 
ชอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิฃาการสัตวแพทยศาสตร์ มข. ครั้งที่ 8 ประจำปี 2550 194 คนอ่าน
31 ม.ค. 50
11:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1929. 
เชิญค้นวารสาร Science Education และ Environment Sci. Ed. 197 คนอ่าน
31 ม.ค. 50
08:58 น.
1930. 
ค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 194 คนอ่าน
30 ม.ค. 50
13:46 น.
1931. 
การแนบ File กับการส่งข่าว บทความ และอื่นๆ 196 คนอ่าน
30 ม.ค. 50
10:54 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ
1932. 
กำจัดไวรัสด้วยตัวเอง 2 196 คนอ่าน
29 ม.ค. 50
17:30 น.
1933. 
กำจัดไวรัสด้วยตนเอง 193 คนอ่าน
29 ม.ค. 50
13:47 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี
1934. 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงเรียนสาธิตฯ 194 คนอ่าน
29 ม.ค. 50
10:18 น.
อาจารย์สังเวียน
1935. 
ข่าวสาธิต ระดับมัธยมศึกษา 191 คนอ่าน
29 ม.ค. 50
08:46 น.
อาจารย์สังเวียน
1936. 
แจ้งเลื่อนการสัมมนาเรื่อง "วช.: บูรณาการงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้" 193 คนอ่าน
26 ม.ค. 50
18:19 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1937. 
การส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ ลงพิมพ์ในวารสารวิจัย ม.ญ. 192 คนอ่าน
26 ม.ค. 50
18:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1938. 
ขอเชิญส่งบทความหรือผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการวิจัยทางการศึกษา 192 คนอ่าน
26 ม.ค. 50
18:05 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1939. 
หลักสูตรการฝึกอบรม 3 หลักสูตร โดยศูนย์ศึกษาและฝึกอบรมการวิจัย 193 คนอ่าน
26 ม.ค. 50
17:59 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1940. 
ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษและการอภิปรายทางวิชาการ 186 คนอ่าน
26 ม.ค. 50
17:59 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1941. 
การประชุมวิชาการ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 3 : ความสำเร็จของการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 192 คนอ่าน
26 ม.ค. 50
17:32 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1942. 
โครงการแข่งขันครอสเวิร์ด 193 คนอ่าน
26 ม.ค. 50
15:41 น.
อาจารย์จรรยา
1943. 
ผลการสอบ "อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์" มอดินแดงระดับประถม 191 คนอ่าน
26 ม.ค. 50
11:45 น.
อาจารย์จิรากาญจน์
1944. 
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ และบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) 193 คนอ่าน
25 ม.ค. 50
12:52 น.
1945. 
การให้ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ 192 คนอ่าน
25 ม.ค. 50
11:19 น.
1946. 
ข่าวสาธิตมอดินแดง (มัธยม) 193 คนอ่าน
24 ม.ค. 50
12:03 น.
อาจารย์จันท์นิภา
1947. 
ทดสอบข่าวใช้ประกอบการอบรม ja 190 คนอ่าน
24 ม.ค. 50
11:43 น.
1948. 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 193 คนอ่าน
24 ม.ค. 50
11:42 น.
1949. 
ประกาศรับสมัครอาจารย์ทักษะพิเศษ 194 คนอ่าน
24 ม.ค. 50
09:02 น.
1950. 
ปฏิทินโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับอนุบาล 193 คนอ่าน
23 ม.ค. 50
15:53 น.
อาจารย์สุขุมา
1951. 
โครงการส่งเสริมการเขียนบทความวิชาการ 191 คนอ่าน
23 ม.ค. 50
14:39 น.
1952. 
สัปดาห์สร้างภูมิคุ้มกันต่อพิษภัยบุหรี่ในเยาวชน 193 คนอ่าน
22 ม.ค. 50
17:32 น.
อาจารย์ประกายฝน
1953. 
การแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ 197 คนอ่าน
22 ม.ค. 50
17:28 น.
อาจารย์ประกายฝน
1954. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นระดับอนุบาล 188 คนอ่าน
22 ม.ค. 50
14:21 น.
อาจารย์สุขุมา
1955. 
ขอแสดงความยินดีกับหนูน้อยอนุบาลคนเก่ง 193 คนอ่าน
22 ม.ค. 50
14:13 น.
อาจารย์สุขุมา
1956. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 193 คนอ่าน
22 ม.ค. 50
13:11 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1957. 
การแข่งขัน MOS Olympic 2007 ระดับภูมิภาค 194 คนอ่าน
20 ม.ค. 50
11:31 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี
1958. 
ขอแสดงความยินดีกับ 193 คนอ่าน
19 ม.ค. 50
17:57 น.
อาจารย์ขนิษฐา
1959. 
งานตลาดนัดอุดมศึกษา 196 คนอ่าน
19 ม.ค. 50
16:11 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี
1960. 
งาน KKU INNOVATION SHOW2007 196 คนอ่าน
19 ม.ค. 50
16:04 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี
1961. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ 196 คนอ่าน
19 ม.ค. 50
11:40 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1962. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ 199 คนอ่าน
18 ม.ค. 50
15:41 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1963. 
ศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีบูรพาจารย์ ณ จังหวัดอุดรธานี 193 คนอ่าน
18 ม.ค. 50
12:15 น.
1964. 
งานสืบสานวัฒนธรรมไทย 193 คนอ่าน
17 ม.ค. 50
11:45 น.
อาจารย์นภาพร
1965. 
ภาพความประทับใจในวันครูของสาขาวิชาสังคมศึกษา 193 คนอ่าน
17 ม.ค. 50
10:53 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
1966. 
แสดงความยินดี(รศ.ดร.ระจิต)แสดงความขอบคุณ(รศ.ดร.ปรีชา) 195 คนอ่าน
16 ม.ค. 50
16:43 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
1967. 
ขอเชิญร่วมงานวันครู 2550 194 คนอ่าน
16 ม.ค. 50
07:08 น.
นายสมเจตน์
1968. 
จัดสรรเงินกองทุนสวัสดิการ 192 คนอ่าน
15 ม.ค. 50
13:46 น.
1969. 
ฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง มูลค่า..คุณค่า..งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 197 คนอ่าน
14 ม.ค. 50
10:21 น.
นางพรรณี
1970. 
งานวันเด็กปี 2550 197 คนอ่าน
13 ม.ค. 50
14:27 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี
1971. 
ประกาศมข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนคณาจารย์เพื่อเข้าร่วมการเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ 196 คนอ่าน
11 ม.ค. 50
19:33 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1972. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติและขอเรียนเชิญร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ 192 คนอ่าน
11 ม.ค. 50
19:24 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1973. 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ 001/2550 เรื่อง งดการเรียนการสอน 194 คนอ่าน
11 ม.ค. 50
16:56 น.
นางดารุณี
1974. 
โครงการเยาวชนไทยใฝ่การออม 200 คนอ่าน
9 ม.ค. 50
14:48 น.
อาจารย์ประกายฝน
1975. 
Happy New Year 2007 193 คนอ่าน
8 ม.ค. 50
13:55 น.
นายสมเจตน์
1976. 
นักศึกษา วิชาเอกการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยออทิสติก 193 คนอ่าน
8 ม.ค. 50
08:14 น.
อาจารย์พรมณี
1977. 
ขอเชิญส่งบทความลง ECT Journal 192 คนอ่าน
5 ม.ค. 50
16:02 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1978. 
การเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2551 191 คนอ่าน
5 ม.ค. 50
11:37 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1979. 
การร่วมทุนสนับสนุนการวิจัยของฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2550 195 คนอ่าน
5 ม.ค. 50
11:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1980. 
การให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 193 คนอ่าน
5 ม.ค. 50
11:22 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1981. 
ส่งเบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบกลางภาคปลาย 2549 ระดับปริญญาตรี 202 คนอ่าน
4 ม.ค. 50
09:03 น.
นางไพพิทักษ์
1982. 
หนังสือเวียนจากฝ่ายวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ 194 คนอ่าน
29 ธ.ค. 49
16:22 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1983. 
ส่งความสุข แด่ สมาชิกศึกษาศาสตร์ 193 คนอ่าน
28 ธ.ค. 49
13:18 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลี้ยง
1984. 
ปีใหม่ที่สาธิตประถม 194 คนอ่าน
28 ธ.ค. 49
08:44 น.
อาจารย์นภาพร
1985. 
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ น้องอนุบาล 193 คนอ่าน
27 ธ.ค. 49
16:22 น.
อาจารย์สุขุมา
1986. 
HAPPY NEW YEAR 2007 196 คนอ่าน
27 ธ.ค. 49
12:12 น.
1987. 
HAPPY NEW YEAR 2007 198 คนอ่าน
27 ธ.ค. 49
12:06 น.
1988. 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสาธิตที่สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ 197 คนอ่าน
26 ธ.ค. 49
14:42 น.
อาจารย์พลัฎฐ์
1989. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 192 คนอ่าน
26 ธ.ค. 49
13:29 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1990. 
สวัสดีปีใหม่ค่ะ 194 คนอ่าน
26 ธ.ค. 49
13:35 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เครือวัลย์
1991. 
ส่งความสุขวันปีใหม่ 194 คนอ่าน
26 ธ.ค. 49
13:32 น.
รองศาสตราจารย์วริศรา
1992. 
ขอเรียนเชิญเพื่อเป็นเกียรติและร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเปิดอาคารศูนย์วิจัยออทิสติกและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 192 คนอ่าน
26 ธ.ค. 49
11:50 น.
1993. 
Merry Christmas 190 คนอ่าน
25 ธ.ค. 49
14:13 น.
อาจารย์เบญจมาภรณ์
1994. 
ศึกษาดูงานที่จีน...คุ้มค่า... 194 คนอ่าน
25 ธ.ค. 49
12:15 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ
1995. 
merry chistmas สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกๆคนนะคะ 194 คนอ่าน
25 ธ.ค. 49
11:25 น.
1996. 
กิจกรรมปีใหม่ 192 คนอ่าน
22 ธ.ค. 49
15:28 น.
อาจารย์นภาพร
1997. 
สรุปการใช้ค่ากระแสไฟฟ้าและน้ำประปาประจำเดือน พ.ย.2549 192 คนอ่าน
22 ธ.ค. 49
09:58 น.
นางสาวจรัสศรี
1998. 
กำหนดการฝึกซ้อมรับปริญญา 197 คนอ่าน
20 ธ.ค. 49
18:08 น.
นางนงนภัส
1999. 
แจ้งงดการเรียนการสอน ระดับอนุบาล 192 คนอ่าน
20 ธ.ค. 49
16:04 น.
อาจารย์สุขุมา
2000. 
ขอแสดงความยินดีกับหนูน้อยนักดนตรีอนุบาล 197 คนอ่าน
20 ธ.ค. 49
15:12 น.
อาจารย์สุขุมา
2001. 
ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย 188 คนอ่าน
19 ธ.ค. 49
12:16 น.
2002. 
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต 194 คนอ่าน
16 ธ.ค. 49
09:24 น.
2003. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นระดับอนุบาล 196 คนอ่าน
13 ธ.ค. 49
15:08 น.
อาจารย์สุขุมา
2004. 
ผลการอบรมโครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ทั้ง 4 รุ่น 197 คนอ่าน
13 ธ.ค. 49
10:26 น.
2005. 
ประชุมสะท้อนผลการดำเนินงานของโครงการความร่วมมือกับองค์การแพลนประเทศไทย และสพท.มหาสารคาม เขต 1 และ 2 193 คนอ่าน
13 ธ.ค. 49
10:22 น.
2006. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นระดับอนุบาล ตลอดเดือนธันวาคม 196 คนอ่าน
12 ธ.ค. 49
14:14 น.
อาจารย์สุขุมา
2007. 
ขอแสดงตวามยินดีกับนักดนตรีรุ่นจิ๋ววงเมโลเดียน DKKU MARCHING BAND ระดับอนุบาล 202 คนอ่าน
12 ธ.ค. 49
13:54 น.
อาจารย์สุขุมา
2008. 
ผลการจัดค่ายดูดาวสำหรับครู ครั้งที่ 3 200 คนอ่าน
12 ธ.ค. 49
13:07 น.
อาจารย์ขนิษฐา
2009. 
ขอเข้าศึกษาดูงาน 200 คนอ่าน
12 ธ.ค. 49
10:55 น.
อาจารย์สุขุมา
2010. 
ผลการแข่งขันครอสเวอร์ดเกมเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 18 197 คนอ่าน
8 ธ.ค. 49
15:07 น.
อาจารย์วรรณงาม
2011. 
การส่งเบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบ ระดับปริญญาตรี (ประจำกลางภาคปลาย 2549) 195 คนอ่าน
8 ธ.ค. 49
13:38 น.
นางไพพิทักษ์
2012. 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)ระดับประถม 191 คนอ่าน
5 ธ.ค. 49
22:21 น.
อาจารย์นุชนาฎ
2013. 
การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การให้ความรู้ครูและผู้ปกครอง 192 คนอ่าน
3 ธ.ค. 49
15:28 น.
รองศาสตราจารย์เพชรรัตน์
2014. 
ธนาคารข้อสอบ 202 คนอ่าน
3 ธ.ค. 49
15:24 น.
รองศาสตราจารย์เพชรรัตน์
2015. 
ประชาสัมพันธ์งานแสดงความสามารถทางดนตรีของน้องอนุบาล 194 คนอ่าน
2 ธ.ค. 49
16:33 น.
อาจารย์สุขุมา
2016. 
ขอเชิญชมความสามารถทางดนตรีของน้องสาธิตอนุบาล 194 คนอ่าน
2 ธ.ค. 49
16:17 น.
อาจารย์สุขุมา
2017. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันพ่อของน้องอนุบาล 192 คนอ่าน
2 ธ.ค. 49
16:07 น.
อาจารย์สุขุมา
2018. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมร.ร.สาธิต(ศึกษาศาสตร์)ระดับประถม 200 คนอ่าน
1 ธ.ค. 49
11:27 น.
อาจารย์นุชนาฎ
2019. 
เดินออกกำลัง ลดความเสี่ยงเป็นมะเร็งในรังไข่ 197 คนอ่าน
1 ธ.ค. 49
05:54 น.
อาจารย์สุขุมา
2020. 
รางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2550 194 คนอ่าน
30 พ.ย. 49
15:17 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2021. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ 199 คนอ่าน
29 พ.ย. 49
12:52 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
2022. 
รายงานความก้าวหน้าโครงการเครือข่ายการวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 194 คนอ่าน
29 พ.ย. 49
11:12 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2023. 
การเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประเภทปกติ รุ่นที่ 10 194 คนอ่าน
29 พ.ย. 49
10:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2024. 
ความต่อเนื่องของโครงการความร่วมมือกับองค์การแพลนประเทศไทย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 และ 2 192 คนอ่าน
29 พ.ย. 49
09:33 น.
2025. 
ความต่อเนื่องของโครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 197 คนอ่าน
29 พ.ย. 49
09:09 น.
2026. 
สาธิต ร่วมงานปุงเถ่ากงม่า 2549 198 คนอ่าน
24 พ.ย. 49
09:25 น.
อาจารย์คนึงนิจ
2027. 
ผศประธานพร แจ่มเจริญทรัพย์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร 196 คนอ่าน
23 พ.ย. 49
15:33 น.
อาจารย์วรรณงาม
2028. 
ข่าวมอดินแดงระดับประถม 199 คนอ่าน
23 พ.ย. 49
15:26 น.
อาจารย์วรรณงาม
2029. 
ขอเชิญใช้สิทธิ์ในการเสนอชื่อกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ประเภทผู้แทนจากคณาจารย์ประจำ 193 คนอ่าน
23 พ.ย. 49
14:49 น.
นางดารุณี
2030. 
งานเลี้ยงส่งอาจารย์สาธิตฯ มอดินแดง ระดับประถมศึกษา 194 คนอ่าน
23 พ.ย. 49
09:27 น.
นางสาววรรณศรี
2031. 
ประมูลจำหน่ายอาหาร คณะศึกษาศาสตร์ 192 คนอ่าน
22 พ.ย. 49
16:33 น.
นายสมเจตน์
2032. 
ชิมอาหาร อร่อยๆ 192 คนอ่าน
22 พ.ย. 49
16:30 น.
นายสมเจตน์
2033. 
เกณฑ์ใหม่ 2549 การขอตำแหน่งวิชาการ 195 คนอ่าน
22 พ.ย. 49
10:35 น.
นางนงนภัส
2034. 
ขอต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.Parkay จาก WSU. USA 199 คนอ่าน
22 พ.ย. 49
09:43 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
2035. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ 195 คนอ่าน
21 พ.ย. 49
13:45 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
2036. 
ขอเชิญเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการ 198 คนอ่าน
21 พ.ย. 49
13:23 น.
อาจารย์ขนิษฐา
2037. 
เชิญร่วมงานหรือบริจาคเพื่อไถ่ชีวิตโคกระบือถวายเป็นพระราชกุศล 189 คนอ่าน
21 พ.ย. 49
09:12 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา
2038. 
ประฃาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สำหรับนักเรียน 192 คนอ่าน
20 พ.ย. 49
14:28 น.
อาจารย์นุชนาฎ
2039. 
ตัวแทนคณะศึกษาศาสตร์ เบอร์ 12 รศ.ดร.กิ่งฟ้า สินธุวงษ์ 195 คนอ่าน
20 พ.ย. 49
09:37 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ
2040. 
การสมัครทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ 194 คนอ่าน
17 พ.ย. 49
09:31 น.
นางพรรณี
2041. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 196 คนอ่าน
14 พ.ย. 49
15:40 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
2042. 
ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการเข้ารับพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2550 192 คนอ่าน
14 พ.ย. 49
10:35 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2043. 
ขอเชิญร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ชาญชัย จินดานุรักษ์ 194 คนอ่าน
13 พ.ย. 49
16:43 น.
2044. 
ขอเชิญร่วมชมและเชียร์กีฬาภายในระดับอนุบาล 197 คนอ่าน
13 พ.ย. 49
10:19 น.
2045. 
งานศพครูหลิน 202 คนอ่าน
11 พ.ย. 49
11:02 น.
นายสมเจตน์
2046. 
ฯพณฯ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน 199 คนอ่าน
11 พ.ย. 49
10:59 น.
นายสมเจตน์
2047. 
พี่ผ่อง ขอไฟล์คำสั่งกีฬาสาธิตสามัคคีหน่อย 200 คนอ่าน
10 พ.ย. 49
18:03 น.
อาจารย์จุฬารัตน์
2048. 
ร่วมไว้อาลัยครูหลิน 188 คนอ่าน
10 พ.ย. 49
10:44 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
2049. 
อาลัย อาจารย์ชาญชัย 191 คนอ่าน
9 พ.ย. 49
09:06 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
2050. 
ร่วมไว้อาลัยครั้งสุดท้ายให้กับอาจารย์ชาญชัย จินดานุรักษ์ 189 คนอ่าน
9 พ.ย. 49
08:37 น.
อาจารย์อาพร
2051. 
การประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัยและรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2550 196 คนอ่าน
8 พ.ย. 49
10:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2052. 
ส่งข้อมูลการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 191 คนอ่าน
8 พ.ย. 49
09:43 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2053. 
อาลัยครูหลิน ผู้มีวิญญาณครู ทุกอนูของร่างกายและจิตใจ ด้วยอาลัยรัก 202 คนอ่าน
7 พ.ย. 49
16:49 น.
นายสมเจตน์
2054. 
ร่วมไว้อาลัย 196 คนอ่าน
7 พ.ย. 49
14:32 น.
อาจารย์นภาพร
2055. 
เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ตื่นตาตื่นใจกับภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติจาก 13 ประเทศ 193 คนอ่าน
7 พ.ย. 49
12:51 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
2056. 
ขอเชิญร่วมพิธีรดน้ำศพ อาจารย์ชาญชัย จินดานุรักษ์ อาจารย์ทักษะพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมสำหรับเด็กออทิสติก 190 คนอ่าน
7 พ.ย. 49
11:05 น.
นางดารุณี
2057. 
ขอเรียนเชิญอาจารย์ และ บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คณะศึกษาศาสตร์ทุกท่าน รดน้ำศพ และสวดอภิธรรม อาจารย์ชาญชัย จินดานุรักษ์ 190 คนอ่าน
7 พ.ย. 49
10:49 น.
2058. 
ข้าราชการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่นักจิตวิทยาประจำทีมนักกีฬาคนพิการฯ 192 คนอ่าน
6 พ.ย. 49
15:58 น.
2059. 
โครการ 205 คนอ่าน
6 พ.ย. 49
11:29 น.
อาจารย์วไลวุฒิ
2060. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ 193 คนอ่าน
2 พ.ย. 49
13:30 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
2061. 
การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551(ประชาสัมพันธ์ครั้งที่ 2) 192 คนอ่าน
31 ต.ค. 49
13:45 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2062. 
ขอเชิญประชุม 191 คนอ่าน
31 ต.ค. 49
13:18 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2063. 
รายงานการใช้ไฟฟ้าน้ำประปาคณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตทั้ง 2 แห่ง 193 คนอ่าน
31 ต.ค. 49
09:53 น.
2064. 
อบรม การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 192 คนอ่าน
27 ต.ค. 49
16:51 น.
2065. 
ศึกษาศาสตร์ มอบรถ ให้วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 192 คนอ่าน
27 ต.ค. 49
14:39 น.
นายสมเจตน์
2066. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 192 คนอ่าน
27 ต.ค. 49
14:23 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
2067. 
พิธีลงนามสัญญาความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มข. และเทศบาลนครอุดรธานี 195 คนอ่าน
24 ต.ค. 49
11:17 น.
2068. 
พิธีร่วมลงนามโครงการความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มข.และเทศบาลนครอุดรธานี 193 คนอ่าน
24 ต.ค. 49
11:10 น.
2069. 
ความภาคภูมิใจของเรา (สาธิตศึกษาศาสตร์) 194 คนอ่าน
24 ต.ค. 49
08:27 น.
อาจารย์วรเทพ
2070. 
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ใหม่ 193 คนอ่าน
20 ต.ค. 49
16:31 น.
นางนงนภัส
2071. 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จัดประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น..เส้นทางสู่ครูผู้สร้าง ประจำปี 2549 194 คนอ่าน
19 ต.ค. 49
09:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2072. 
สรุปเหรียญประจำวันที่ 18 ตุลาคม อย่างเป็นทางการและชมภาพการแข่งขันกีฬาลีลาส 196 คนอ่าน
18 ต.ค. 49
22:32 น.
2073. 
ชมภาพการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 31 ( ประเภทกีฬา ว่ายน้ำ ) 195 คนอ่าน
18 ต.ค. 49
22:12 น.
2074. 
ภาพพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่31 ( ช่วงที่ 3 ) 193 คนอ่าน
16 ต.ค. 49
12:09 น.
2075. 
ภาพพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่31 ( ช่วงที่ 2 ) 193 คนอ่าน
16 ต.ค. 49
12:04 น.
2076. 
ชมภาพพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่31 ครับ 193 คนอ่าน
16 ต.ค. 49
11:58 น.
2077. 
ขอเชิญเข้าฟังการบรรยายในหัวหข้อ ?Contemporary Developments in Australian Higher Education? 195 คนอ่าน
16 ต.ค. 49
11:12 น.
นางพรรณี
2078. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 201 คนอ่าน
16 ต.ค. 49
08:47 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
2079. 
คณบดีร่วมลงนามในสัญญาโครงการความร่วมมือกับเทศบาลนครอุดรธานี 191 คนอ่าน
15 ต.ค. 49
21:01 น.
2080. 
ไทยและลาว ลงนามความร่วมมือด้านศิลปะวัฒนธรรม 199 คนอ่าน
15 ต.ค. 49
18:21 น.
นายสมเจตน์
2081. 
ขอเชิญส่งบทความงานวิจัยร่วมงานครบรอบ 6 ปี สมศ. 195 คนอ่าน
13 ต.ค. 49
14:21 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2082. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 193 คนอ่าน
11 ต.ค. 49
15:09 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
2083. 
คุณเป็นหนึ่งที่มีความสำคัญ 193 คนอ่าน
11 ต.ค. 49
08:09 น.
2084. 
ความภาคภูมิใจของเรา (สาธิตศึกษาศาสตร์) ระดับมัธยมศึกษา 192 คนอ่าน
7 ต.ค. 49
20:44 น.
อาจารย์วรเทพ
2085. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 194 คนอ่าน
6 ต.ค. 49
16:05 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
2086. 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1146/2549 เรื่อง เลื่อนวันเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ 192 คนอ่าน
6 ต.ค. 49
15:17 น.
นางดารุณี
2087. 
การส่งเบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2549 197 คนอ่าน
5 ต.ค. 49
15:11 น.
<