ข่าวที่เสนอทั้งหมด
ลำดับ
เรื่อง
ว/ด/ป
เวลา
ผู้ส่ง
1. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย (รอบ 2) ประจำปีงบประมาณ 2557 9 คนอ่าน
18 ก.ค. 57
16:08 น.
นางสาวเบญจวรรณ
2. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2557 9 คนอ่าน
16 ก.ค. 57
14:22 น.
นางสาวเบญจวรรณ
3. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2557 ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มข. 8 คนอ่าน
16 ก.ค. 57
14:19 น.
นางสาวเบญจวรรณ
4. 
คู่มือบันทึกภาระงานรายวันของบุคลากรสายสนับสนุน 17 คนอ่าน
10 ก.ค. 57
18:40 น.
นางสาวจรัสศรี
5. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2557 ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์เสริมไอโอดีนเสริมไอคิว มข. ปี 2557-2561 19 คนอ่าน
10 ก.ค. 57
09:44 น.
นางสาวเบญจวรรณ
6. 
สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 21 คนอ่าน
9 ก.ค. 57
15:29 น.
นางสาวเบญจวรรณ
7. 
เชิญส่งบทความวิจัยร่วมนำเสนอใน The 1st Workshop on Emerging Pedagogies for Computer-based Learning ที่ประเทศญี่ปุ่น 45 คนอ่าน
7 ก.ค. 57
12:30 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
8. 
เชิญส่งบทความวิจัยร่วมนำเสนอใน The 3rd Workshop on Application of Innovative Educational Technologies in STEM Education ที่ประเทศญี่ปุ่น 30 คนอ่าน
7 ก.ค. 57
12:29 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
9. 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา หลักสูตร "การทำแบบสอบถามออนไลน์ (e-Questionnaire)" 6 คนอ่าน
7 ก.ค. 57
10:08 น.
นางสาวเบญจวรรณ
10. 
ขอเชิญนักวิจัยสมัครเข้ารับการพิจารณา เพื่อรับรางวัล 2014 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards 13 คนอ่าน
7 ก.ค. 57
10:02 น.
นางสาวเบญจวรรณ
11. 
ขอเชิญ ร่วมส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสร์ และศึกษาศาสตร์ 9 คนอ่าน
7 ก.ค. 57
09:52 น.
นางสาวเบญจวรรณ
12. 
สำนักงานบริการวิชาการฯ คณะแพทย์ มข. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "การจัดการความรู้: เรียนรู้สู่นวัตกรรม ประจำปี 2557" 10 คนอ่าน
7 ก.ค. 57
09:46 น.
นางสาวเบญจวรรณ
13. 
ขอเชิญเสนอผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ "DPU-Wuhan International Conference on Oriental Leadership" 11 คนอ่าน
7 ก.ค. 57
09:40 น.
นางสาวเบญจวรรณ
14. 
ผล admission 25 คนอ่าน
4 ก.ค. 57
16:11 น.
อาจารย์มงคล
15. 
ตรวจสอบหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย แต่ละหมวดรายจ่ายด้วยแบบฟอร์ม Check list 31 คนอ่าน
3 ก.ค. 57
08:02 น.
นางสาวจรัสศรี
16. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและส่งผลงานนำเสนอผลงานวิจัย หัวข้อ "Rice for the world" 8 คนอ่าน
1 ก.ค. 57
15:40 น.
นางสาวเบญจวรรณ
17. 
สกอ. ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยทางด้านอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ 11 คนอ่าน
27 มิ.ย. 57
16:20 น.
นางสาวเบญจวรรณ
18. 
ขอเชิญเข้าร่มอบรมการเพิ่มทักษะการจัดการสารสนเทศด้วยโปรแกรมการจัดการรบรรณานุกรม (Zotero) และมาตรฐานเอกสารดิจิทัลเพื่อการวิจัย 12 คนอ่าน
23 มิ.ย. 57
14:03 น.
นางสาวศิรินนาถ
19. 
สาธิตมข. ประถม (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรม English Camp for D-F 34 คนอ่าน
23 มิ.ย. 57
09:07 น.
อาจารย์นวลพรรณ
20. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญชมงาน "IP Innovation and Technology Expo - IPITEx. 2014" 18 คนอ่าน
20 มิ.ย. 57
16:19 น.
นางสาวเบญจวรรณ
21. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014) 7 คนอ่าน
20 มิ.ย. 57
16:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
22. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในงาน "มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014) 5 คนอ่าน
20 มิ.ย. 57
16:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
23. 
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย ม.มหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ภาษาและวัฒนธรรม 2557 เรื่อง "วัฒนธรรมสมัยนิยม" 7 คนอ่าน
20 มิ.ย. 57
16:05 น.
นางสาวเบญจวรรณ
24. 
คณะวิทยาการจัดการ มข. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ หัวข้อ Survival Analysis 15 คนอ่าน
18 มิ.ย. 57
11:09 น.
นางสาวเบญจวรรณ
25. 
คณะวิทยาการจัดการ ม.ศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมสำหรับการสอนภาษา 5 คนอ่าน
18 มิ.ย. 57
11:04 น.
นางสาวเบญจวรรณ
26. 
สถาบันสันติศึกษา มข. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านการศึกษาสันติศึกษาและการจัดการความขัดแย้ง ครั้งที่ 1 8 คนอ่าน
18 มิ.ย. 57
11:01 น.
นางสาวเบญจวรรณ
27. 
กรมสุขภาพจิต ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 13 9 คนอ่าน
18 มิ.ย. 57
10:57 น.
นางสาวเบญจวรรณ
28. 
สำนักงานสนับสนุนการวิจัย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมประจำปี "นักวิจัยรุ่นใหม่..พบ..เมธีวิจัยอาวุโส สกว." ครั้งที่ 14 13 คนอ่าน
18 มิ.ย. 57
10:50 น.
นางสาวเบญจวรรณ
29. 
สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ประจำปี พ.ศ. 2557 7 คนอ่าน
18 มิ.ย. 57
10:28 น.
นางสาวเบญจวรรณ
30. 
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มข.ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกร โครงการ "ยกร่างคำขอสิทธิบัตร (การประดิษฐ์) / อนุสิทธิ์ 5 คนอ่าน
18 มิ.ย. 57
10:23 น.
นางสาวเบญจวรรณ
31. 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2558 19 คนอ่าน
13 มิ.ย. 57
14:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
32. 
วช. ขอเชิญเสนอผานประเภทรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์ (ระดับ ป.โท และ ป.เอก) เพื่อขอรับรางวัลด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2557 12 คนอ่าน
11 มิ.ย. 57
10:33 น.
นางสาวเบญจวรรณ
33. 
กองบริหารงานวิจัย มข. ขอเชิญเข้าร่วมงานและส่งผลงานนำเสนองานวิจัย 21 คนอ่าน
11 มิ.ย. 57
10:33 น.
นางสาวเบญจวรรณ
34. 
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Asia GIS 2014 15 คนอ่าน
11 มิ.ย. 57
10:15 น.
นางสาวเบญจวรรณ
35. 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ศิลปากร ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อคัดเลือกตีพิมพ์ในวารสารศิลปากร 8 คนอ่าน
11 มิ.ย. 57
10:05 น.
นางสาวเบญจวรรณ
36. 
ประมวลภาพจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2558 และ OD ประจำปี 2557 59 คนอ่าน
9 มิ.ย. 57
10:59 น.
นายวทัญญู
37. 
ประชาสัมพันธ์ web งานคลังและพัสดุ 20 คนอ่าน
8 มิ.ย. 57
19:01 น.
นางสาวจรัสศรี
38. 
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนไปนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 5_2557 41 คนอ่าน
27 พ.ค. 57
16:39 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
39. 
STOP 23-25 MAY 2014 66 คนอ่าน
23 พ.ค. 57
00:05 น.
อาจารย์รัชพล
40. 
ขอเชิญบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม การสภาข้าราชการฯ “เยี่ยม พบปะและรับฟังข้อคิดเห็นจากบุคลากร” 22 คนอ่าน
22 พ.ค. 57
09:47 น.
นายวทัญญู
41. 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยของนักงิจัยรุ่นใหม่ สาขามนุษยศาสตร์ สังคม 26 คนอ่าน
21 พ.ค. 57
10:52 น.
นางสาวเบญจวรรณ
42. 
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2014 26 คนอ่าน
21 พ.ค. 57
10:44 น.
นางสาวเบญจวรรณ
43. 
ขอเชิญประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 "ประชากรและสังคม 2557" เรื่อง การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม 9 คนอ่าน
21 พ.ค. 57
10:41 น.
นางสาวเบญจวรรณ
44. 
ขอเชิญเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมแสดงนิทรรศการในงาน "สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน" 6 คนอ่าน
21 พ.ค. 57
10:39 น.
นางสาวเบญจวรรณ
45. 
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดงาน "มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม เทคโนโลยี" เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ (IP Innovation and Technology Expo-IPITEx 9 คนอ่าน
21 พ.ค. 57
10:38 น.
นางสาวเบญจวรรณ
46. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) งาน "IP Innovation and Technology Expo 2014" 8 คนอ่าน
21 พ.ค. 57
10:22 น.
นางสาวเบญจวรรณ
47. 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ The 3th ICADA 2014-SSIS 12 คนอ่าน
19 พ.ค. 57
16:12 น.
นางสาวเบญจวรรณ
48. 
ม.ราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 13 คนอ่าน
19 พ.ค. 57
16:08 น.
นางสาวเบญจวรรณ
49. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1 เรื่อง "การวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน" 25 คนอ่าน
6 พ.ค. 57
09:03 น.
นางสาวเบญจวรรณ
50. 
ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจ้งกรอบการวิจัยการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของ สกว. 29 คนอ่าน
2 พ.ค. 57
08:34 น.
นางสาวเบญจวรรณ
51. 
สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 23 คนอ่าน
29 เม.ย. 57
11:04 น.
นางสาวเบญจวรรณ
52. 
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "เทคนิคการสร้างเครื่องมือเพื่อการรวบรวมข้อมูลและสถิติที่ใชเ้ในการวิเคราะห์ข้อมูล" ตามโครงการพัฒนาวิจัยสถาบั 25 คนอ่าน
28 เม.ย. 57
15:42 น.
นางสาวเบญจวรรณ
53. 
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและร่วมส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสอนในการประชุมวิชาการด้านอีเลิร์นนิง ปี 2557 The fifth TUC Intemational E-learning Conference 2014 24 คนอ่าน
28 เม.ย. 57
15:11 น.
นางสาวเบญจวรรณ
54. 
ขอเชิญชวนนำเสนอผลงานวิจัย และประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Education: Achieving Excellence in Innovation 23 คนอ่าน
28 เม.ย. 57
15:10 น.
นางสาวเบญจวรรณ
55. 
ม.ธุรกิจบัณฑิต ขอเชิญเสนอผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 12 คนอ่าน
28 เม.ย. 57
15:02 น.
นางสาวเบญจวรรณ
56. 
ขอแสดงความยินดีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนใหม่ 72 คนอ่าน
23 เม.ย. 57
10:27 น.
นางสาวแสงทอง
57. 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียน 14 คนอ่าน
23 เม.ย. 57
09:27 น.
นางสาวเบญจวรรณ
58. 
สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 13 คนอ่าน
23 เม.ย. 57
09:20 น.
นางสาวเบญจวรรณ
59. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2557 ครั้งที่ 3 12 คนอ่าน
23 เม.ย. 57
09:15 น.
นางสาวเบญจวรรณ
60. 
บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมมนาเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "ดนตรี กีฬา งานอดีเรก สามารถใช้วิเคราะห์ทักษะความสามารถในการทำงานได้หรือไม่? 18 คนอ่าน
23 เม.ย. 57
09:08 น.
นางสาวเบญจวรรณ
61. 
เหรียญทองคณิตศาสตร์ สสวท. 16 คนอ่าน
22 เม.ย. 57
21:33 น.
อาจารย์วุฒิชัย
62. 
รางวัลการแข่งขันวิชาการนานาชาติ 7 คนอ่าน
22 เม.ย. 57
21:22 น.
อาจารย์วุฒิชัย
63. 
คนเก่งของเรา-สอบ O-net 6 คนอ่าน
22 เม.ย. 57
21:20 น.
อาจารย์วุฒิชัย
64. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมอุดมศึกษาไทย (Thai Higher Education Expo & Conference 2014 : THIC 2014) 13 คนอ่าน
22 เม.ย. 57
10:42 น.
นางสาวเบญจวรรณ
65. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมบุคลากรด้านการจัดการความรู้จากงานวิจัย เพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2557 7 คนอ่าน
21 เม.ย. 57
09:34 น.
นางสาวเบญจวรรณ
66. 
ประมวลภาพงานสงกรานต์ 10-11 เมษายน 2557 51 คนอ่าน
17 เม.ย. 57
14:53 น.
นายวทัญญู
67. 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ระดับอนุบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2557 44 คนอ่าน
12 เม.ย. 57
20:58 น.
อาจารย์รัชพล
68. 
ทำบุญเนื่องในวันสงกรานต์ 20 คนอ่าน
11 เม.ย. 57
18:34 น.
นางสาวจรัสศรี
69. 
สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ทางวิชาการประจำปี 2557 24 คนอ่าน
11 เม.ย. 57
13:11 น.
นางสาวเบญจวรรณ
70. 
เชิญร่วมงานสัมนาวิชาการเปิดโลกออทิสติกครั้งที่ 8 17 คนอ่าน
9 เม.ย. 57
09:51 น.
อาจารย์ฤกษ์
71. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฏร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 10 15 คนอ่าน
8 เม.ย. 57
14:50 น.
นางสาวเบญจวรรณ
72. 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ระดับอนุบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2557 135 คนอ่าน
4 เม.ย. 57
09:46 น.
นางจุลาวัลย์
73. 
WSU USA 5-7 เมย 57 46 คนอ่าน
3 เม.ย. 57
22:09 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
74. 
ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนา กรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2557 13 คนอ่าน
3 เม.ย. 57
15:10 น.
นางสาวเบญจวรรณ
75. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญจัดทำข้อเสนอการวิจัยเพื่อการจัดการความรู้วิจัย ประจำปี 2557 13 คนอ่าน
3 เม.ย. 57
15:03 น.
นางสาวเบญจวรรณ
76. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2557 13 คนอ่าน
2 เม.ย. 57
15:16 น.
นางสาวเบญจวรรณ
77. 
O-NET เต็ม 100 คะแนน 33 คนอ่าน
28 มี.ค. 57
17:20 น.
อาจารย์มงคล
78. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชการ สำนักวิทยทรัพยากร ปี 2557 เรื่อง การเชื่อมโยงความรู้: ห้องสมุด สื่อใหม่ และเทคโนโลยี 8 คนอ่าน
28 มี.ค. 57
15:35 น.
นางสาวเบญจวรรณ
79. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอทางวิชาการประชุมแห่ชาติ ครั้งที่ 3 17 คนอ่าน
28 มี.ค. 57
15:31 น.
นางสาวเบญจวรรณ
80. 
ประชาสัมพันธ์ การพิจารณาการรับรองโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 คนอ่าน
28 มี.ค. 57
13:44 น.
นางสาวเบญจวรรณ
81. 
ม.บูรพา ขยายเวลาการส่งบทคัดย่อในการนำเนอผลงานประชุมวิชาการฯ "The 5th International Conference in Sport and Exercise Science" 15 คนอ่าน
27 มี.ค. 57
16:16 น.
นางสาวเบญจวรรณ
82. 
ขอเชิญส่งอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในสังกัด เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop : "Managing Large and Mixed Ability EFL Classe 40 คนอ่าน
21 มี.ค. 57
13:44 น.
นางสาวเบญจวรรณ
83. 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ระดับชาติ สาขาวิชาการศึกษาและสาขาที่เกี่ยวข้อง ปี พ.ศ. 2557 14 คนอ่าน
21 มี.ค. 57
13:39 น.
นางสาวเบญจวรรณ
84. 
ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2557 และ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2558 15 คนอ่าน
17 มี.ค. 57
16:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
85. 
เชิญคณาจารย์ สมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ ประจำปี 2557 130 คนอ่าน
17 มี.ค. 57
13:16 น.
นายจักรพงษ์
86. 
มหาวิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "การสอนแบบก้าวหน้าในระดับอุดมศึกษา" 9 คนอ่าน
13 มี.ค. 57
13:52 น.
นางสาวเบญจวรรณ
87. 
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนไปนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 4_2557 32 คนอ่าน
12 มี.ค. 57
09:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
88. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา “เรียนรู้ เข้าใจ ให้ความช่วยเหลือ” นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ (LD, ADHD, ASD GIFTED) ในโรงเรียนปกติ 31 คนอ่าน
4 มี.ค. 57
10:28 น.
นางจุลาวัลย์
89. 
ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ JSA-ASEAN ครั้งที่ 4 33 คนอ่าน
28 ก.พ. 57
14:01 น.
นางสาวเบญจวรรณ
90. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่าม Participatory Action Research: (PAR) 32 คนอ่าน
25 ก.พ. 57
15:43 น.
นางสาวเบญจวรรณ
91. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2557 เรื่อง "พัฒนาบริหารศาสตร์ในบริบทอาเซียน" 24 คนอ่าน
25 ก.พ. 57
15:39 น.
นางสาวเบญจวรรณ
92. 
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจ ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ในงานประชุมวิขาการระดับชาติ "ศึกษาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 1 44 คนอ่าน
20 ก.พ. 57
15:20 น.
นางสาวเบญจวรรณ
93. 
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัล "ผู้ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556" 70 คนอ่าน
20 ก.พ. 57
10:57 น.
นางสาววาศิณี
94. 
เชิญร่วมชม เชียร์ และเป็นเกียรติในงานแข่งขันกีฬา "ออทิสติกเกมส์ ครั้งที่ 6" 31 คนอ่าน
18 ก.พ. 57
09:43 น.
อาจารย์ฤกษ์
95. 
ทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา 25 คนอ่าน
13 ก.พ. 57
20:22 น.
นางสาวจรัสศรี
96. 
กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 26 คนอ่าน
13 ก.พ. 57
08:57 น.
นางสาวดรุวรรณ
97. 
จิตสาธารณะยูนิทเอฟ 27 คนอ่าน
13 ก.พ. 57
04:57 น.
อาจารย์นุชนาฎ
98. 
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19 คนอ่าน
10 ก.พ. 57
16:06 น.
นางสาวเบญจวรรณ
99. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4 18 คนอ่าน
10 ก.พ. 57
16:00 น.
นางสาวเบญจวรรณ
100. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง งานวิจัยทางการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 4 "กลยุทธ์ร่วมสมัยกับงานวิจัยเพื่อเด็กพิเศษ" 12 คนอ่าน
10 ก.พ. 57
15:57 น.
นางสาวเบญจวรรณ
101. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารกิจการสาธารณะครั้งที่ 2 เรื่อง "ชุมชนท้องถิ่น: พลังการปฏิรูปแห่งประเทศไทย" 9 คนอ่าน
10 ก.พ. 57
15:50 น.
นางสาวเบญจวรรณ
102. 
ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านความมั่นคงศึกษา ครั้งที่ 1 10 คนอ่าน
10 ก.พ. 57
15:33 น.
นางสาวเบญจวรรณ
103. 
ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติในการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยและแนวปฏิบัติในการดำเนินการวิจัย ร่วมกับภาคเอกชน 16 คนอ่าน
6 ก.พ. 57
15:26 น.
นางสาวเบญจวรรณ
104. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "การวิจัยเชิงคุณภาพ" และ "การสังเคราะห์งานด้วยเทคนิค Meta Analysis และ Meta Ethnography" 23 คนอ่าน
5 ก.พ. 57
13:36 น.
นางสาวเบญจวรรณ
105. 
ขอเชิญเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 25 คนอ่าน
5 ก.พ. 57
13:36 น.
นางสาวเบญจวรรณ
106. 
ประชาสัมพันธ์ทุนไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 3_57 34 คนอ่าน
29 ม.ค. 57
16:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
107. 
ม.สงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง Education and Leadership in Glocalization: What does "think globally, act locally" me 21 คนอ่าน
29 ม.ค. 57
14:46 น.
นางสาวเบญจวรรณ
108. 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ขอเชิญเช้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 22 คนอ่าน
27 ม.ค. 57
13:05 น.
นางสาวเบญจวรรณ
109. 
ศูนย์วิจัยออทิสติก เปิดรับสมัครนักเรียนระดับอนุบาล 31 คนอ่าน
27 ม.ค. 57
08:16 น.
อาจารย์ฤกษ์
110. 
ภาพ Biking English Camp Unit D (เพิ่มเติม) 24 คนอ่าน
26 ม.ค. 57
00:00 น.
อาจารย์นวลพรรณ
111. 
กิจกรรม Biking English Camp Unit D สาธิตมข. ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 20 คนอ่าน
26 ม.ค. 57
15:24 น.
อาจารย์นวลพรรณ
112. 
ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากรส่งข้อเสนอโครงการด้านการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประวัน เพื่อรับทุนประจำปี 2557 ในโครงการการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไ 18 คนอ่าน
21 ม.ค. 57
13:27 น.
นางสาวเบญจวรรณ
113. 
สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม ม.ธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิในการทำงาน 18 คนอ่าน
21 ม.ค. 57
13:01 น.
นางสาวเบญจวรรณ
114. 
สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม ม.ธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิในการทำงาน 18 คนอ่าน
21 ม.ค. 57
12:50 น.
นางสาวเบญจวรรณ
115. 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏสุราษฏร์ธานี ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัย 17 คนอ่าน
21 ม.ค. 57
08:55 น.
นางสาวเบญจวรรณ
116. 
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก) (มอดินแดง) 25 คนอ่าน
20 ม.ค. 57
12:45 น.
117. 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 61 คนอ่าน
16 ม.ค. 57
13:15 น.
นางสาวดรุวรรณ
118. 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายชื่อนักวิจัยและผลงานวิจัย 41 คนอ่าน
15 ม.ค. 57
14:45 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
119. 
ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา หัวข้อ “How to Publish Research Paper in Journals” 46 คนอ่าน
11 ม.ค. 57
18:19 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
120. 
ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "แนวทางในการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปี 2557 16 คนอ่าน
10 ม.ค. 57
09:22 น.
นางสาวเบญจวรรณ
121. 
กองบริหารงานวิจัย มข. ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสาร พ.ศ. 2556 30 คนอ่าน
9 ม.ค. 57
14:03 น.
นางสาวเบญจวรรณ
122. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการนานาชาติ เรื่อง "Conducting Cross-Cultural, Cross-National Research in International Settings" 30 คนอ่าน
6 ม.ค. 57
13:08 น.
นางสาวเบญจวรรณ
123. 
สภาคณาจารย์ผลักดันการประกันชีวิตให้บุคลากรทุกคน จัดทำให้แล้ว 38 คนอ่าน
5 ม.ค. 57
00:00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญชา
124. 
กองบริหารงานวิจัย มข. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 หัวข้อ "Rethink: social develop 22 คนอ่าน
25 ธ.ค. 56
16:06 น.
นางสาวเบญจวรรณ
125. 
ม.สงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 3 เรื่อง Education and Leadership in Glocalization: What does "think globally, act l 23 คนอ่าน
25 ธ.ค. 56
16:02 น.
นางสาวเบญจวรรณ
126. 
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ประกาศรับสมัครข้อโครงการสนันสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2557 23 คนอ่าน
25 ธ.ค. 56
15:49 น.
นางสาวเบญจวรรณ
127. 
สกว. ประกาศรับสมัครทุนพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ปีงบประมาณ 2557 29 คนอ่าน
20 ธ.ค. 56
15:58 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
128. 
ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษเรื่อง University ranking, rating How to achieve the goal? 27 คนอ่าน
19 ธ.ค. 56
10:08 น.
นางสาวเบญจวรรณ
129. 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 31 คนอ่าน
18 ธ.ค. 56
16:02 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
130. 
ม.บูรพา ขอเชิญร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการนานาขาติด้านการวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ครั้งที่ 5 34 คนอ่าน
18 ธ.ค. 56
10:36 น.
นางสาวเบญจวรรณ
131. 
สำนักวิทยาบริการ มข. ขอเลื่อนการอบรมการใช้ประโยชน์ E-book Elsevier 13 คนอ่าน
18 ธ.ค. 56
10:27 น.
นางสาวเบญจวรรณ
132. 
สำนักวิทยบริการ มข. ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาเข้าร่วมการอบรม เรื่อง "การใช้ประโยชน์ E-Book Elsevier" 23 คนอ่าน
12 ธ.ค. 56
08:48 น.
นางสาวเบญจวรรณ
133. 
สภาวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาเรื่อง "มโนทัศน์ที่คาดเคลื่อนในการวิจัยการศึกษา" 27 คนอ่าน
11 ธ.ค. 56
15:26 น.
นางสาวเบญจวรรณ
134. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด "บูรณาการงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สู่ประชาคมอาเซียน" 13 คนอ่าน
11 ธ.ค. 56
15:17 น.
นางสาวเบญจวรรณ
135. 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและร่วมประชุมในการประชุมวิชาการ การบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 9 "การบริหารจัดการข้ามวัฒนธรรม" 15 คนอ่าน
11 ธ.ค. 56
11:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
136. 
สถาบันภาษาฯ ม.มหิดล ขอเชิญส่งบทคัดย่อทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ ภาษาและวัฒนธรรม 2557 เรื่อง "วัฒนธรรมสมัยนิยม" 13 คนอ่าน
11 ธ.ค. 56
11:09 น.
นางสาวเบญจวรรณ
137. 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิต มข. ศศ 66 คนอ่าน
10 ธ.ค. 56
11:42 น.
อาจารย์มงคล
138. 
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มข. ขอเชิญชวนส่งผลงานแนวทางปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ประกวดในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 16 คนอ่าน
6 ธ.ค. 56
13:15 น.
นางสาวเบญจวรรณ
139. 
ขอเชิญส่งบทความเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2557 16 คนอ่าน
6 ธ.ค. 56
13:10 น.
นางสาวเบญจวรรณ
140. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10 16 คนอ่าน
4 ธ.ค. 56
14:22 น.
นางสาวเบญจวรรณ
141. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ ลงตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 24 คนอ่าน
4 ธ.ค. 56
14:17 น.
นางสาวเบญจวรรณ
142. 
นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา รับรางวัลประกวดบทความ โครงการ บัณฑิตไทยไม่โกง จาก สกอ. 28 คนอ่าน
2 ธ.ค. 56
10:32 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
143. 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานนำเสนอในการสัมมนาทางวิชาการ 22 คนอ่าน
29 พ.ย. 56
16:00 น.
นางสาวเบญจวรรณ
144. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2556: geoinfotech 2013 17 คนอ่าน
29 พ.ย. 56
15:53 น.
นางสาวเบญจวรรณ
145. 
คณะวิทยาการจัดการ มข. ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านการท่องเที่ยว ด้านการบริการและด้านธุรกิจ ประจำปี 2557 15 คนอ่าน
25 พ.ย. 56
11:06 น.
นางสาวเบญจวรรณ
146. 
คณะวิทยาการจัดการ มข. ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านการท่องเที่ยว ด้านการบริการและด้านธุรกิจ ประจำปี 2557 10 คนอ่าน
25 พ.ย. 56
11:02 น.
นางสาวเบญจวรรณ
147. 
กองบริหารงานวิจัย ขอเชิญส่งต้นฉบับบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน 15 คนอ่าน
25 พ.ย. 56
10:57 น.
นางสาวเบญจวรรณ
148. 
ยูนิทเอทัศนศึกษาศูนย์หม่อนไหม 33 คนอ่าน
23 พ.ย. 56
20:31 น.
อาจารย์วุฒิชัย
149. 
กิจกรรมค่ายดูดาวครั้งที่ 18 35 คนอ่าน
21 พ.ย. 56
09:09 น.
อาจารย์วุฒิชัย
150. 
แชมป์คาราเต้-โด 41 คนอ่าน
21 พ.ย. 56
09:08 น.
อาจารย์วุฒิชัย
151. 
สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ขอเชิญเป็นเครือข่ายงานวิจัยนวัตกรรมสังคม และเชิญชวนคัดเลือกส่งผลงานวิจัยวิจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม 29 คนอ่าน
20 พ.ย. 56
14:24 น.
นางสาวเบญจวรรณ
152. 
นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาได้รับรางวัลประกวดบทความ"บัณฑิตไทยไม่โกง" ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 22 คนอ่าน
20 พ.ย. 56
14:22 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
153. 
ขอแสดงความยินดีกับว่าที่คุณหมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 61 คนอ่าน
19 พ.ย. 56
16:42 น.
อาจารย์มงคล
154. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงงานสายวิชาการ 54 คนอ่าน
18 พ.ย. 56
15:46 น.
นายวทัญญู
155. 
รางวัลการประกวดโครงงานนักเรียน ComED Open House ครั้งที่ 1 ... 25 คนอ่าน
15 พ.ย. 56
20:44 น.
อาจารย์วุฒิชัย
156. 
การตรวจประเมินกิจกรรมโครงการโรงเรียนธนาคาร 33 คนอ่าน
15 พ.ย. 56
20:40 น.
อาจารย์วุฒิชัย
157. 
ฑูตญี่ปุ่นเยี่ยมชมโรงเรียนสาธิต ฯ ประถม 33 คนอ่าน
15 พ.ย. 56
20:37 น.
อาจารย์วุฒิชัย
158. 
ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการ 121 คนอ่าน
13 พ.ย. 56
09:19 น.
นางสาวแสงทอง
159. 
นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาสร้างชื่อเสียงให้กับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 42 คนอ่าน
8 พ.ย. 56
11:05 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
160. 
สาธิตประถมศึกษาศาสตร์จัดกิจกรรมวันออมแห่งชาติ 53 คนอ่าน
7 พ.ย. 56
17:24 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรีวรรณ
161. 
คณะฑูตจากญี่ปุ่นเยี่ยมชม ห้องเรียน วมว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 45 คนอ่าน
7 พ.ย. 56
09:41 น.
อาจารย์นนท์
162. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ในระดับนานาชาติโดยผู้เชี่ยวชาญชาวต่าง ประเทศ 48 คนอ่าน
7 พ.ย. 56
08:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
163. 
สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มข. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขอรับจริยธรรมออนไลน์ผ่านระบบ Submission online 18 คนอ่าน
6 พ.ย. 56
11:10 น.
นางสาวเบญจวรรณ
164. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้โลกมีสันติสุข 16 คนอ่าน
5 พ.ย. 56
15:21 น.
นางสาวเบญจวรรณ
165. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง ระบบการยื่นขอทุนวิจัยจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ 20 คนอ่าน
5 พ.ย. 56
15:16 น.
นางสาวเบญจวรรณ
166. 
ขอเชิญเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) 16 คนอ่าน
5 พ.ย. 56
14:59 น.
นางสาวเบญจวรรณ
167. 
ขยายเวลาส่งผลงานวิจัยดีเด่น เนื่องในโอกาสมข. ครบรอบ 50 ปี 27 คนอ่าน
2 พ.ย. 56
14:22 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
168. 
ขอเชิญส่งบทความต้นฉบับเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการคุณธรรมความดี 35 คนอ่าน
29 ต.ค. 56
13:44 น.
นางสาวเบญจวรรณ
169. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฎสุราษฏ์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9 32 คนอ่าน
24 ต.ค. 56
15:14 น.
นางสาวเบญจวรรณ
170. 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 31 คนอ่าน
24 ต.ค. 56
15:12 น.
นางสาวเบญจวรรณ
171. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการ "สกว.พบประชาคมวิจัย ร่วมก้าวไปสู่ทศวรรษที่ 3" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 37 คนอ่าน
24 ต.ค. 56
09:54 น.
นางสาวเบญจวรรณ
172. 
จดหมายข่าวชมรมผู้เกษียณฯ เดือนตุลาคม 2556 57 คนอ่าน
24 ต.ค. 56
09:56 น.
นางสาววาศิณี
173. 
ประชาสัมพันธ์การใช้ไฟฟ้าประจำปีงบประมาณ 2556 31 คนอ่าน
22 ต.ค. 56
15:59 น.
นางอรวรรณ
174. 
ขอความร่วมมือประเมินแบบสอถาม สภาพแวดล้อมการจัดการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์ 22 คนอ่าน
22 ต.ค. 56
09:28 น.
นางสาววารุณี
175. 
หลักเกณฑ์และวิธีการปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของบุคลากร 75 คนอ่าน
17 ต.ค. 56
09:16 น.
นางสาวดรุวรรณ
176. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยโดยใช้โปรแกรม LISREL ในการวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับคณาจารย์ ระดับบัณฑิตศึกษา 37 คนอ่าน
16 ต.ค. 56
13:53 น.
นางสาวเบญจวรรณ
177. 
ขอเชิญประชุมสัมมนาวิชาการการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้ง 2 44 คนอ่าน
9 ต.ค. 56
16:21 น.
นางสาวเบญจวรรณ
178. 
ขอเชิญเข้าร่วมประสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง "Doing Research in Applied Linguistics 2 และ ILA" 36 คนอ่าน
9 ต.ค. 56
15:59 น.
นางสาวเบญจวรรณ
179. 
ขอความร่วมมือประเมินโรงอาหารคณะศึกษาศาสตร์ (มุมซ้ายล่าง e-office) 53 คนอ่าน
7 ต.ค. 56
20:05 น.
นางสาวจรัสศรี
180. 
แสดงความยินดีกับบ้านใหม่ของแม่บ้านนางนงคราญ สุขยอด 109 คนอ่าน
4 ต.ค. 56
09:43 น.
นางสาวจรัสศรี
181. 
คณะวิทยาการจัดการ มข.ขอเชิญเช้าร่วมสัมมนา โครงการนักวิจัยพบผู้เชี่ยวชาญ ครั้งที่ 2 43 คนอ่าน
26 ก.ย. 56
08:57 น.
นางสาวเบญจวรรณ
182. 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญเสนอผลงานวิชาและร่วมประชุมวิชาการ ครั่้งที่ 9 "การบริหารจัดการข้ามวัฒนธรรม" 32 คนอ่าน
24 ก.ย. 56
10:58 น.
นางสาวเบญจวรรณ
183. 
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Applied Science, Technology and Management 2014 (ASTeM 2014) 43 คนอ่าน
24 ก.ย. 56
10:54 น.
นางสาวเบญจวรรณ
184. 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิชาการร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ "International Conference of Business and Ind 34 คนอ่าน
24 ก.ย. 56
10:52 น.
นางสาวเบญจวรรณ
185. 
ฝ่ายวิจัย มข. ประชาสัมพันธ์การให้ทุนไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศงวดที่ 1/2557 42 คนอ่าน
24 ก.ย. 56
10:47 น.
นางสาวเบญจวรรณ
186. 
แจ้งการขอยกเลิกการไม่จ่ายกระเเสไฟฟ้าเป็นการชั้วคราว ในวันที่ 21 กันยายน 2556 ณ บริเวณคณะศึกษาศาสตร์ 40 คนอ่าน
22 ก.ย. 56
11:55 น.
นางสาววารุณี
187. 
เรียนผู้รับผิดชอบประกาศเรื่อง งดจ่ายกระแสไฟฟ้าวันที่ 21 กันยา 124 คนอ่าน
21 ก.ย. 56
13:56 น.
รองศาสตราจารย์ลัดดา
188. 
ขออภัยโทรสารคณะ หมายเลจ 0-4334-3454 ขัดข้อง ขอใช้หมายเลข 0-4320-2853แทน 46 คนอ่าน
19 ก.ย. 56
16:35 น.
นางสาววารุณี
189. 
แจ้งการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงสูง ณ บริเวณคณะศึกษาศาสตร์ 61 คนอ่าน
19 ก.ย. 56
16:33 น.
นางสาววารุณี
190. 
เชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับ ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง เกี่ยวกับการดูแลให้ความช่วยเหลือเด็กที่พัฒนาการล่าช้า 53 คนอ่าน
19 ก.ย. 56
09:45 น.
อาจารย์ฤกษ์
191. 
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2556 เรื่อง "Moving towards the center of excellence in ASEAN 40 คนอ่าน
18 ก.ย. 56
15:21 น.
นางสาวเบญจวรรณ
192. 
ม. เกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการนานาชาติ The 4th ERT Symposium 44 คนอ่าน
18 ก.ย. 56
15:19 น.
นางสาวเบญจวรรณ
193. 
เชิญร่วมงานทอดผ้าป่าสาธิตสามัคคี วันที่ 20 กันยายน 2556 ณ โรงอาหารสาธิตฯ(มอดินแดง) 31 คนอ่าน
17 ก.ย. 56
11:15 น.
อาจารย์นภาพรรณ
194. 
สาธิตฯมอดนแดง (ประถม ) ทอดกฐินประจำปี ๒๕๕๖ 50 คนอ่าน
11 ก.ย. 56
13:54 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตรี
195. 
คณะพยาบาลศาสตร์ มข. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งบทคัดย่อเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ 42 คนอ่าน
10 ก.ย. 56
15:34 น.
นางสาวเบญจวรรณ
196. 
Open Class สาธิตประถม ศศ. 4 ก.ย. 2556 107 คนอ่าน
9 ก.ย. 56
16:51 น.
อาจารย์ขนิษฐา
197. 
คณะวิทยาการจัดการ มข. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้เครื่องมือวิจัย "Mixed Method" 57 คนอ่าน
9 ก.ย. 56
14:06 น.
นางสาวเบญจวรรณ
198. 
ขอเรียนเชิญแสดงนิทรรศการในงาน EDUCA 2013 งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 6 53 คนอ่าน
9 ก.ย. 56
13:59 น.
นางสาวเบญจวรรณ
199. 
ฝ่ายวิชาการ สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2557 66 คนอ่าน
4 ก.ย. 56
11:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
200. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตฯ ทุกท่านฟังบรรบายหัวข้อ“How to write a manuscript?: Aspects and at 71 คนอ่าน
4 ก.ย. 56
09:09 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
201. 
สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มข. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ "ข้อพึงระวังสำหรับอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษากับคดีทางปกครอง" 31 คนอ่าน
3 ก.ย. 56
16:25 น.
นางสาวเบญจวรรณ
202. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557 51 คนอ่าน
3 ก.ย. 56
16:20 น.
นางสาวเบญจวรรณ
203. 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย: แจ้งผลการให้ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 15 26 คนอ่าน
3 ก.ย. 56
16:10 น.
นางสาวเบญจวรรณ
204. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงรายละเอียดข้อกำหนดและการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557 31 คนอ่าน
3 ก.ย. 56
16:05 น.
นางสาวเบญจวรรณ
205. 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 56 คนอ่าน
2 ก.ย. 56
08:34 น.
นางสาวดรุวรรณ
206. 
ประกาศหลักเกณฑ์การขอและพิจารณาทุนวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป (1016_55) 28 คนอ่าน
31 ส.ค. 56
16:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
207. 
วช. ขอเชิญนำผลงานประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการและเข้าร่วมประกวดผลงานในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2557 23 คนอ่าน
30 ส.ค. 56
14:00 น.
นางสาวเบญจวรรณ
208. 
คณะวิทยาการจัดการ มข. ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านการท่องเที่่ยว ด้านการบริหารอละด้านธุรกิจ ประจำปี 2557 21 คนอ่าน
30 ส.ค. 56
13:51 น.
นางสาวเบญจวรรณ
209. 
จดหมายข่าว รร.สาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก) ปีที่1 ฉบับที่2 37 คนอ่าน
30 ส.ค. 56
10:44 น.
อาจารย์ฤกษ์
210. 
ข่าวชมรมผู้เกษียณ ศศ.มข. เดือนกันยายน 2556 33 คนอ่าน
29 ส.ค. 56
14:22 น.
นางสาววาศิณี
211. 
"งานคืนสู่เหย้าชาวศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2556" 37 คนอ่าน
28 ส.ค. 56
21:25 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
212. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการชี้แจงและเตรียมความพร้อมการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจาก สกว. ประจำปีงบประมาณ 2557 42 คนอ่าน
28 ส.ค. 56
09:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
213. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมฟังการชี้แจงและเตรียมความพร้อมการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยจาก มข. ปีงบประมาณ 2558 (ทุนอุดหนุนทั่วไป) 31 คนอ่าน
28 ส.ค. 56
09:20 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
214. 
สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มข. ขอเชิญส่งงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ ICQA 2013 25 คนอ่าน
27 ส.ค. 56
14:25 น.
นางสาวเบญจวรรณ
215. 
The 26th Ars Longa Vita Brevis 23 คนอ่าน
27 ส.ค. 56
12:11 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
216. 
ขอเชิญประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมนานาชาติ เรื่อง "Conducting Cross-Cultural, Cross-National Research in International Settings" 27 คนอ่าน
26 ส.ค. 56
16:17 น.
นางสาวเบญจวรรณ
217. 
ไฟล์ภาพ PD 33 คนอ่าน
26 ส.ค. 56
13:24 น.
นายวทัญญู
218. 
ขอเชิญส่งงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ ICQA 2013 33 คนอ่าน
26 ส.ค. 56
11:24 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
219. 
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ฯ ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจวัย ประจำปี 25 17 คนอ่าน
26 ส.ค. 56
11:10 น.
นางสาวเบญจวรรณ
220. 
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 6/2556 28 คนอ่าน
26 ส.ค. 56
11:06 น.
นางสาวเบญจวรรณ
221. 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 52 22 คนอ่าน
26 ส.ค. 56
10:58 น.
นางสาวเบญจวรรณ
222. 
ภาพกิจกรรม English Camp for A-C ASEAN (เพิ่มเติม) 32 คนอ่าน
26 ส.ค. 56
09:45 น.
อาจารย์นวลพรรณ
223. 
สาธิตประถม (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรม English Camp for A-C ASEAN วันที่ 24 สิงหาคม 56 30 คนอ่าน
26 ส.ค. 56
09:37 น.
อาจารย์นวลพรรณ
224. 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย สกว. 2557 32 คนอ่าน
23 ส.ค. 56
20:43 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
225. 
คณะวิทยาการจัดการ มข. ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน ครั้งที่ 7 28 คนอ่าน
19 ส.ค. 56
15:23 น.
นางสาวเบญจวรรณ
226. 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการสำหรับทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557 32 คนอ่าน
19 ส.ค. 56
15:21 น.
นางสาวเบญจวรรณ
227. 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ศิลปากร ขอเชิญส่งผลงานสร้างสรรค์เข้าประกวดเพื่อรับรางวัล "นริศรานุวัดติวงศ์" 24 คนอ่าน
19 ส.ค. 56
10:14 น.
นางสาวเบญจวรรณ
228. 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ KKU-IENC 2014 33 คนอ่าน
16 ส.ค. 56
11:07 น.
นางสาวเบญจวรรณ
229. 
ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการเพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2556 32 คนอ่าน
16 ส.ค. 56
11:04 น.
นางสาวเบญจวรรณ
230. 
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และเครือข่ายนวัตกรรมอุดมศึกษา ประจำปี 2556 (ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 27 คนอ่าน
9 ส.ค. 56
16:14 น.
นางสาวเบญจวรรณ
231. 
ขอเรียนเชิญร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ - วิจัยและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ และนานาชาติ 43 คนอ่าน
9 ส.ค. 56
16:08 น.
นางสาวเบญจวรรณ
232. 
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมมุ่งเป้า (ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา อ้อย และ ปาล์มน้ำมัน) ประจำปี 2556 25 คนอ่าน
9 ส.ค. 56
16:05 น.
นางสาวเบญจวรรณ
233. 
ขอเรียนเชิญสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การฝึกเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ" & "การวิจัยเชิงคุณภาพ" 42 คนอ่าน
9 ส.ค. 56
11:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
234. 
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมในความสามารถของนักเรียน สาธิต มข. ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 37 คนอ่าน
8 ส.ค. 56
16:01 น.
อาจารย์มงคล
235. 
ผลการแข่งขัน Science Show ของนักเรียน สาธิต มข. ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 24 คนอ่าน
8 ส.ค. 56
15:53 น.
อาจารย์มงคล
236. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ SiPA Young Talent 2013 26 คนอ่าน
6 ส.ค. 56
14:28 น.
นางสาวเบญจวรรณ
237. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประชุม/สัมมนางานมหกรรมงานวิจัยแห่งขาติ 2556 (Thailand Research Expo 2013) 46 คนอ่าน
6 ส.ค. 56
14:20 น.
นางสาวเบญจวรรณ
238. 
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ ม.ธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนเขียนบทความและส่งบทความเข้าร่วมประกวด 42 คนอ่าน
6 ส.ค. 56
14:19 น.
นางสาวเบญจวรรณ
239. 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ทุนอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558 76 คนอ่าน
2 ส.ค. 56
09:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
240. 
ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556" (Thailand Research Expo 2012) 33 คนอ่าน
31 ก.ค. 56
13:35 น.
นางสาวเบญจวรรณ
241. 
ขอเชิญประชุม/สัมมนา ในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556" 33 คนอ่าน
24 ก.ค. 56
14:53 น.
นางสาวเบญจวรรณ
242. 
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2014 (Learning Innovation on Science and Technol 32 คนอ่าน
24 ก.ค. 56
14:51 น.
นางสาวเบญจวรรณ
243. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2556 25 คนอ่าน
24 ก.ค. 56
14:46 น.
นางสาวเบญจวรรณ
244. 
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมนานาชาติ 48 คนอ่าน
24 ก.ค. 56
14:42 น.
นางสาวเบญจวรรณ
245. 
คณะกรรมการสมาคมญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ขยายเวลารับสมัครนำเสนอบทความประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 7 43 คนอ่าน
24 ก.ค. 56
14:41 น.
นางสาวเบญจวรรณ
246. 
ฝ่ายวิจัยฯ มข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเภษ (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสุนนการวิจัย ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3 19 คนอ่าน
24 ก.ค. 56
14:38 น.
นางสาวเบญจวรรณ
247. 
จดหมายข่าวชมรมผู้เกษียณ ศศ.มข เดือนกรกฎาคม 2556 36 คนอ่าน
24 ก.ค. 56
14:28 น.
นางสาววาศิณี
248. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "นานาทัศนะปัญหาภาษาไทย" 76 คนอ่าน
18 ก.ค. 56
13:48 น.
นางสาวเบญจวรรณ
249. 
ภาพ English Camp (3) 68 คนอ่าน
18 ก.ค. 56
07:37 น.
อาจารย์นวลพรรณ
250. 
ภาพกิจกรรม English Camp (2) 58 คนอ่าน
18 ก.ค. 56
07:36 น.
อาจารย์นวลพรรณ
251. 
สาธิตประถม (ศึกษาศาสตร์) จัด English Camp ณ บ้านสวนชมดาวรีสอร์ท 63 คนอ่าน
18 ก.ค. 56
07:34 น.
อาจารย์นวลพรรณ
252. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9 32 คนอ่าน
16 ก.ค. 56
15:29 น.
นางสาวเบญจวรรณ
253. 
ปริญญาเอกบริหารการศึกษาจัด Workshop KKU&WSU 44 คนอ่าน
15 ก.ค. 56
14:09 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
254. 
ฝ่ายวิจัยฯ มข. เปิดรับทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 6/2556 64 คนอ่าน
10 ก.ค. 56
14:32 น.
นางสาวเบญจวรรณ
255. 
ด่วนที่สุด! ขอให้คณาจารย์ที่ประสงค์ขอรับทุนเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติฯ งวดที่ 6/2556 ส่งแบบคำขอฯ ที่ฝ่ายวิจัย ชั้น 2 67 คนอ่าน
10 ก.ค. 56
13:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
256. 
Business Applications co., Ltd. นำเสนอ IBM Predictive Analytics Solutions เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลภายในและการเรียนการสอนของสถานศึกษา 33 คนอ่าน
5 ก.ค. 56
14:35 น.
นางสาวเบญจวรรณ
257. 
ฝ่ายวิจัยฯ มข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการบ่มเพาะนักวิจัยเพื่อให้สร้างผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ประจำปี 2556 65 คนอ่าน
5 ก.ค. 56
12:59 น.
นางสาวเบญจวรรณ
258. 
กองบริหารงานวิจัย เปิดรับเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ทุนแบบมุ่งเป้า) 65 คนอ่าน
5 ก.ค. 56
12:59 น.
นางสาวเบญจวรรณ
259. 
งานศพคุณแม่มาลี ยลปราโมทย์ 93 คนอ่าน
4 ก.ค. 56
09:14 น.
260. 
ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอาวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2556 : geoinfotech 2013 39 คนอ่าน
3 ก.ค. 56
14:33 น.
นางสาวเบญจวรรณ
261. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556" (Thailand Research Expo 2013) 28 คนอ่าน
3 ก.ค. 56
14:30 น.
นางสาวเบญจวรรณ
262. 
สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลาการเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 26 คนอ่าน
3 ก.ค. 56
14:23 น.
นางสาวเบญจวรรณ
263. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง "การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัย" และ โครงการ "การประชุมทางวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติ : การวิจัยเพื่อพัฒษน 34 คนอ่าน
3 ก.ค. 56
14:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
264. 
ขอบคุณที่ไว้วางใจ 82 คนอ่าน
29 มิ.ย. 56
21:25 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญชา
265. 
ประชาสัมพันธ์ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการพัฒนาสมุนไพรของประเทศไทย พ.ศ. 2556-2559 33 คนอ่าน
27 มิ.ย. 56
14:40 น.
นางสาวเบญจวรรณ
266. 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเรื่อง "การวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงสร้างด้วยโปรแกรม LISREL (Structural Equation Modeling with LISREL) 40 คนอ่าน
24 มิ.ย. 56
13:39 น.
นางสาวเบญจวรรณ
267. 
การบรรเทาความเดือดร้อนให้กับบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ที่ได้รับความทุกข์จากอัคคคีภัยในวันที่ 15 เมษายน 2556 39 คนอ่าน
22 มิ.ย. 56
19:38 น.
นางสาววารุณี
268. 
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 26 คนอ่าน
19 มิ.ย. 56
14:32 น.
นางสาวเบญจวรรณ
269. 
ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในประชุมสัมมนากรณีศึกษา ระดับนานาชาติ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2556 26 คนอ่าน
19 มิ.ย. 56
14:31 น.
นางสาวเบญจวรรณ
270. 
ขอเชิญส่ง 30 คนอ่าน
19 มิ.ย. 56
14:27 น.
นางสาวเบญจวรรณ
271. 
ขอเชิญส่งผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมประกวดในโครงการ "รางวัลนักคิดค้นประดิษฐ์รุ่นใหม่" ในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2557 26 คนอ่าน
19 มิ.ย. 56
14:27 น.
นางสาวเบญจวรรณ
272. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการทางการศึกษาเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ เรื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนร 26 คนอ่าน
19 มิ.ย. 56
14:17 น.
นางสาวเบญจวรรณ
273. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจำปี 2556 25 คนอ่าน
19 มิ.ย. 56
14:15 น.
นางสาวเบญจวรรณ
274. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Cluster analysis and Latent class Analysis" 31 คนอ่าน
19 มิ.ย. 56
14:10 น.
นางสาวเบญจวรรณ
275. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาติ "ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7: บรูณาการศาสตร์และศิลป์" 34 คนอ่าน
19 มิ.ย. 56
10:49 น.
นางสาวเบญจวรรณ
276. 
เปลี่ยนแปลงการแจ้งยอดเงินเดือนประจำเดือนผ่านระบบคลังบริการแทนใบPaySlip 59 คนอ่าน
18 มิ.ย. 56
19:53 น.
นางสาวจรัสศรี
277. 
ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัย และร่วมฟังปาฐกถา เรื่อง "สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า: ต้นธารการศึกษาสตรีไทย" 21 คนอ่าน
18 มิ.ย. 56
14:51 น.
นางสาวเบญจวรรณ
278. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 28 คนอ่าน
18 มิ.ย. 56
14:49 น.
นางสาวเบญจวรรณ
279. 
ใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ 35 คนอ่าน
14 มิ.ย. 56
11:07 น.
นางสาวแสงทอง
280. 
จดหมายข่าวชมรมผู้เกษียณ ศศ.มข เดือนมิถุนายน 2556 98 คนอ่าน
12 มิ.ย. 56
14:54 น.
นางสาววาศิณี
281. 
25 คนอ่าน
11 มิ.ย. 56
00:00 น.
อาจารย์นภาพรรณ
282. 
ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 119 คนอ่าน
11 มิ.ย. 56
10:30 น.
นางสาวแสงทอง
283. 
นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาเข้ารอบสุดท้ายแข่งขันแฟนพันธุ์แท้ 83 คนอ่าน
8 มิ.ย. 56
10:03 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
284. 
สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์ 60 คนอ่าน
5 มิ.ย. 56
15:21 น.
นางสาวแสงทอง
285. 
ศิษย์เก่าสาขาวิชาสังคมศึกษาเข้ารับพระราชทานรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 คนอ่าน
5 มิ.ย. 56
11:02 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
286. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชการภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 37 คนอ่าน
3 มิ.ย. 56
15:21 น.
นางสาวเบญจวรรณ
287. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษาครั้งที่ 3 เรื่อง "อุตสาหกรรมกีฬา: โอกาสทองสำหรับเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษา" 46 คนอ่าน
3 มิ.ย. 56
15:21 น.
นางสาวเบญจวรรณ
288. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์ "การสมัครทุนโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) 33 คนอ่าน
3 มิ.ย. 56
15:11 น.
นางสาวเบญจวรรณ
289. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านที่มี Manuscript ฉบับภาษาอังกฤษ เข้ารับคำปรึกษาฟรี 210 คนอ่าน
31 พ.ค. 56
18:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
290. 
ขอเชิญชวนบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทืยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2556 213 คนอ่าน
29 พ.ค. 56
17:06 น.
นางสาวเบญจวรรณ
291. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ทุน The JSPS RONPAKU (Dissertation Ph.D.) Program ประจำปี 2557 (JRY 2014) 208 คนอ่าน
29 พ.ค. 56
16:18 น.
นางสาวเบญจวรรณ
292. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการวิจัยเชิงปริมาณแบบสหจิตวิทยาการสำหรับบุคคลทั่วไป ประจำปี 2557 220 คนอ่าน
28 พ.ค. 56
09:29 น.
นางสาวเบญจวรรณ
293. 
ขยายเวลาเปิดรับบทความทางวิชาการและภาคโปสเตอร์ในการมาสัมมนาทางวิชาการระหว่างไทย - อินเดีย ครั้งที่ 7 213 คนอ่าน
27 พ.ค. 56
15:50 น.
นางสาวเบญจวรรณ
294. 
ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการบัณฑิตศึกษานานาชาติ ครั้ง 10 205 คนอ่าน
27 พ.ค. 56
15:32 น.
นางสาวเบญจวรรณ
295. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม และนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 208 คนอ่าน
27 พ.ค. 56
15:29 น.
นางสาวเบญจวรรณ
296. 
ขอเชิญคณาจารย์เข้ารับการอบรมโครงการเก็บเบี้ย หัวข้อ “แนวทางการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความหรือผลงานวิจัย” 208 คนอ่าน
26 พ.ค. 56
22:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
297. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น เรื่อง 202 คนอ่าน
26 พ.ค. 56
21:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
298. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 206 คนอ่าน
23 พ.ค. 56
17:22 น.
นางสาวเบญจวรรณ
299. 
ฝ่ายวิจัย มข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2556 206 คนอ่าน
23 พ.ค. 56
17:18 น.
นางสาวเบญจวรรณ
300. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ม.ศิลปากร 212 คนอ่าน
21 พ.ค. 56
13:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
301. 
ขอความอนุเคราะห์เอกสารงานวิจัยในรูปสื่อดิจิทัล 193 คนอ่าน
21 พ.ค. 56
13:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
302. 
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 5_2556 218 คนอ่าน
21 พ.ค. 56
12:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
303. 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มข. ประจำปี 2557 223 คนอ่าน
21 พ.ค. 56
12:46 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
304. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิจัย EUDCA 2013 Teacher Professional Development Strong Performers and Successful Reformers 202 คนอ่าน
20 พ.ค. 56
16:52 น.
นางสาวเบญจวรรณ
305. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษาครั้งที่ 3 216 คนอ่าน
20 พ.ค. 56
12:06 น.
นางสาวเบญจวรรณ
306. 
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วม กิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับกลุ่มวิชา/สำนักงานคณบดี ประจำปีการศึกษา 2555 215 คนอ่าน
20 พ.ค. 56
09:48 น.
นางสาวนิรชรา
307. 
ประกาศย้ายห้องอบรม 228 คนอ่าน
16 พ.ค. 56
18:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
308. 
ขอเชิญสมัครเข้าอบรม "แนวทางการนำผลงานวิจัยหรือ งานสร้างสรรค์สู่การจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์" 227 คนอ่าน
16 พ.ค. 56
10:42 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
309. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมฯ "การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วย โปรแกรม Atlas ti" 250 คนอ่าน
10 พ.ค. 56
15:07 น.
นางสาวเบญจวรรณ
310. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง คลังข้อมุลงานวิจัยไทย (Thai National Research Repository: TNRR) 213 คนอ่าน
9 พ.ค. 56
16:38 น.
นางสาวเบญจวรรณ
311. 
รายชื่อวารสารผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (ณ 30เมย56) 210 คนอ่าน
9 พ.ค. 56
15:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
312. 
ขอเชิญสมัครเข้าอบรม "โครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติให้กับนักวิจัย" (เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน) 211 คนอ่าน
8 พ.ค. 56
19:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
313. 
ประกาศรับสมัครคณาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติ 203 คนอ่าน
8 พ.ค. 56
19:11 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
314. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 200 คนอ่าน
8 พ.ค. 56
16:07 น.
นางสาวเบญจวรรณ
315. 
ขอเชิญสรรหาผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อนำเสนอและประกวดผลงานวิจัยดีเด่น 211 คนอ่าน
1 พ.ค. 56
12:40 น.
นางสาวเบญจวรรณ
316. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ 211 คนอ่าน
22 เม.ย. 56
16:12 น.
นางสาววรรณศรี
317. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งผลงานการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน "มหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2556" 209 คนอ่าน
22 เม.ย. 56
14:50 น.
นางสาวเบญจวรรณ
318. 
สมาคมเพศวิถีศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมระดับชาติ "เพศวิถีศึกษา ครั้งที่ 4 เรื่อง สาธารณะ รัฐ เซ็กส์ (Public States Sexuality) 207 คนอ่าน
19 เม.ย. 56
16:38 น.
นางสาวเบญจวรรณ
319. 
ผลการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 สาขาชีววิทยา 227 คนอ่าน
17 เม.ย. 56
16:54 น.
อาจารย์มงคล
320. 
สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมทางวิชาการประจำปี พ.ศ. 2556 208 คนอ่าน
17 เม.ย. 56
15:41 น.
นางสาวเบญจวรรณ
321. 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 206 คนอ่าน
17 เม.ย. 56
15:30 น.
นางสาวเบญจวรรณ
322. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปี 2556 205 คนอ่าน
17 เม.ย. 56
15:24 น.
นางสาวเบญจวรรณ
323. 
ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2556 198 คนอ่าน
17 เม.ย. 56
15:19 น.
นางสาวเบญจวรรณ
324. 
โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ 211 คนอ่าน
17 เม.ย. 56
14:58 น.
อาจารย์มงคล
325. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 224 คนอ่าน
28 มี.ค. 56
14:04 น.
นางสาวเบญจวรรณ
326. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 "ประชากรและสังคม 2556" 203 คนอ่าน
27 มี.ค. 56
17:02 น.
นางสาวเบญจวรรณ
327. 
....ประกาศผลสอบ O-NET2556 ป.6 และ ม.3 วันที่ 15 มี.ค.56 .... 224 คนอ่าน
25 มี.ค. 56
20:08 น.
อาจารย์รัชพล
328. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนบทความวิชาการให้มีคุณค่าและน่าอ่าน" 214 คนอ่าน
25 มี.ค. 56
16:09 น.
นางสาวเบญจวรรณ
329. 
ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการบ่มเพาะนักวิจัยเพื่อให้สร้างผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ประจำปี 2556 200 คนอ่าน
25 มี.ค. 56
11:54 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
330. 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2556 199 คนอ่าน
21 มี.ค. 56
11:15 น.
นางสาวเบญจวรรณ
331. 
สำนักงานสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม ขอเชิญส่งข้อเสนอดครงการติดตามสนับสนุน พัฒนาศักยภาพภาคี และประเมินผล 204 คนอ่าน
21 มี.ค. 56
11:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
332. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ "การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วยโปรแกรม AMOS" 220 คนอ่าน
20 มี.ค. 56
09:01 น.
นางสาวเบญจวรรณ
333. 
ภาพ Singapore English Summer Camp ครั้งที่ 3 เพิ่มเติม 205 คนอ่าน
18 มี.ค. 56
16:05 น.
อาจารย์นวลพรรณ
334. 
สาธิตประถม (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรม Singapore English Summer Camp ครั้งที่ 3 200 คนอ่าน
18 มี.ค. 56
16:05 น.
อาจารย์นวลพรรณ
335. 
ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 7 202 คนอ่าน
18 มี.ค. 56
11:04 น.
อาจารย์ฤกษ์
336. 
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญส่งบทความลงวารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ECT Journal) 204 คนอ่าน
15 มี.ค. 56
11:37 น.
นางสาวเบญจวรรณ
337. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st Nong Khai campus International Conference 2013 "Building up of the research based Knowledge for Sustainabl 204 คนอ่าน
15 มี.ค. 56
11:35 น.
นางสาวเบญจวรรณ
338. 
สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการครั้งที่ 5 ประจำปี 2556 199 คนอ่าน
15 มี.ค. 56
11:26 น.
นางสาวเบญจวรรณ
339. 
สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ประชาสัมพันธ์การให้ทุนสนับสนุนการผลิตตำรา ประจำปี 2556 200 คนอ่าน
12 มี.ค. 56
14:07 น.
นางสาวเบญจวรรณ
340. 
Scientific American Magazine เชิญชวนส่งบทความลงตีพิมพ์ในรายงานฉบับพิเศษเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของการอุดมศึกษาไทย 201 คนอ่าน
8 มี.ค. 56
17:18 น.
นางสาวเบญจวรรณ
341. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน "มหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค" (Regional Research Expo) ครั้งที่ 1 201 คนอ่าน
8 มี.ค. 56
17:16 น.
นางสาวเบญจวรรณ
342. 
ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันและการอบรมในดครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์การพัฒนาเครื่องบินบังคับวิทยุแบบปีกหมุน ประจำปี 2556 202 คนอ่าน
8 มี.ค. 56
17:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
343. 
ประชาสัมพันธ์ทุนการให้ทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 4/2556 196 คนอ่าน
8 มี.ค. 56
17:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
344. 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คกป.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2556 204 คนอ่าน
8 มี.ค. 56
17:09 น.
นางสาวเบญจวรรณ
345. 
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษย์ศาสตร์-สังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2557 210 คนอ่าน
8 มี.ค. 56
17:07 น.
นางสาวเบญจวรรณ
346. 
กิจกรรมสานสัมพันธ์กลุ่มวิชา 1 ประจำปี 2556 213 คนอ่าน
6 มี.ค. 56
12:27 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
347. 
ประกาศผลอนุมัติทุนนำเสนองานต่างประเทศ มข. งวดที่ 3_2556 224 คนอ่าน
4 มี.ค. 56
13:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
348. 
ก.พ.อ. ปรับหลักเกณฑ์ ผศ. ให้มีตำแหน่งมากขึ้น พร้อมยกเลิก 3 องค์ประกอบเสริมคุณภาพ เพราะมากเกินไป 204 คนอ่าน
28 ก.พ. 56
09:21 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา
349. 
>>เชิญชมงานนิทรรศการศิลปะเด็กที่สาธิตประถมศึกษาศาสตร์ 20-28 กพ.56<< 236 คนอ่าน
21 ก.พ. 56
08:26 น.
อาจารย์รัชพล
350. 
สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรของสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย 235 คนอ่าน
19 ก.พ. 56
15:32 น.
นางสาวเบญจวรรณ
351. 
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ม. บูรพา ขอเชิญส่งบทความและเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ (ICPM) ครั้งที่ 2 193 คนอ่าน
19 ก.พ. 56
15:29 น.
นางสาวเบญจวรรณ
352. 
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2556 255 คนอ่าน
19 ก.พ. 56
15:22 น.
นางสาวเบญจวรรณ
353. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน หัวข้อ "ชุมชนท้องถิ่น ฐานรากการพัฒนาประชาคมอาเซียน" 217 คนอ่าน
19 ก.พ. 56
14:08 น.
นางสาวเบญจวรรณ
354. 
การสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 16 ประเภทร่วมให้ทุน คปก. ระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาลัยขอนแก่น 256 คนอ่าน
19 ก.พ. 56
14:07 น.
นางสาวเบญจวรรณ
355. 
ประกาศรับสมัครนักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อในระดับ ม. 4 ประจำปีการศึกษา 2556 238 คนอ่าน
15 ก.พ. 56
18:08 น.
นางสาววิมลรัตน์
356. 
คณะการบัญชีและการจัดการ ม.มหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนานานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัยในงาน IABE 2013 203 คนอ่าน
13 ก.พ. 56
13:34 น.
นางสาวเบญจวรรณ
357. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งขาติ ขอเชิญเสนอรายงานการวิจัย (ระดับปริญญาโท-เอก) เพื่อขอรับรางวัลผลงานด้านวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2556 244 คนอ่าน
12 ก.พ. 56
14:11 น.
นางสาวเบญจวรรณ
358. 
ขอเชิญเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยโครงการมหาวิทยาลียวิจัยแห่งชาติคลัสเตอร์สุขภาพฯ (SHeP-GMS) ครั้งที่ 2 235 คนอ่าน
12 ก.พ. 56
14:08 น.
นางสาวเบญจวรรณ
359. 
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริหารจัดการสาธารณะของประเทศไทย 253 คนอ่าน
8 ก.พ. 56
11:52 น.
นางสาวเบญจวรรณ
360. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาส่งบทความวิชาการ และเข้าร่วมประชุม ICET2013 253 คนอ่าน
8 ก.พ. 56
11:47 น.
นางสาวเบญจวรรณ
361. 
รับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 16 ประเภทร่วมให้ทุน คปก. ระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 230 คนอ่าน
7 ก.พ. 56
17:00 น.
นางสาวเบญจวรรณ
362. 
ศูนย์บริการวิชาการ มข. ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ 195 คนอ่าน
7 ก.พ. 56
16:47 น.
นางสาวเบญจวรรณ
363. 
กองบริหารงานวิจัย ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงวารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2556 233 คนอ่าน
7 ก.พ. 56
16:44 น.
นางสาวเบญจวรรณ
364. 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ประจำปี 2556 205 คนอ่าน
7 ก.พ. 56
16:29 น.
นางสาวเบญจวรรณ
365. 
>>>ปฏิทินโรงเรียนสาธิตประถมศึกษาศาสตร์ 2กพ.-27พค.56<<< 252 คนอ่าน
5 ก.พ. 56
15:27 น.
อาจารย์รัชพล
366. 
แจ้งอาจารย์ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ขอส่งแบบสังเกตพฤติการสอน (นิเทศภายในค่ะ) 224 คนอ่าน
1 ก.พ. 56
15:51 น.
นางสาววรรณศรี
367. 
ขอแจ้งอาจารย์ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ทุกท่าน 202 คนอ่าน
1 ก.พ. 56
15:27 น.
นางสาววรรณศรี
368. 
ขอแจ้งอาจารย์ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ทุกท่าน 204 คนอ่าน
1 ก.พ. 56
15:23 น.
นางสาววรรณศรี
369. 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 11 241 คนอ่าน
1 ก.พ. 56
14:18 น.
นางสาวเบญจวรรณ
370. 
สถาบันภาษา ม.ธรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "Research, Renovation and Reinforcement: Enhancing Quality in Language Educati 201 คนอ่าน
30 ม.ค. 56
16:49 น.
นางสาวเบญจวรรณ
371. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2557 234 คนอ่าน
30 ม.ค. 56
16:45 น.
นางสาวเบญจวรรณ
372. 
บอแจ้งเพื่อทราบในการส่งPD ของอาจารย์ ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 227 คนอ่าน
30 ม.ค. 56
16:44 น.
นางสาววรรณศรี
373. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 199 คนอ่าน
30 ม.ค. 56
14:24 น.
374. 
สรุปยอดเงินเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนสร้างโรงพยาบาล จังหวัดชัยภูมิ =1,297,440 บาท 252 คนอ่าน
27 ม.ค. 56
18:06 น.
นางสาวจรัสศรี
375. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลผลงานวิจัย และรางวัลวิทยานิพนธ์ 207 คนอ่าน
22 ม.ค. 56
15:05 น.
นางสาวเบญจวรรณ
376. 
จดหมายข่าวชมรมผู้เกษียณ ศศ.มข. 264 คนอ่าน
18 ม.ค. 56
16:14 น.
นางสาววาศิณี
377. 
สำนักงานส่งเสริมกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 16 222 คนอ่าน
18 ม.ค. 56
13:37 น.
นางสาวเบญจวรรณ
378. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 3/2556 248 คนอ่าน
18 ม.ค. 56
13:29 น.
นางสาวเบญจวรรณ
379. 
ความพร้อมของ "เครืองชิพขอนแก่นมาราธอนครั้งที่ 10" 266 คนอ่าน
18 ม.ค. 56
13:19 น.
อาจารย์ศักดาเดช
380. 
สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 241 คนอ่าน
10 ม.ค. 56
10:15 น.
นางสาวเบญจวรรณ
381. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ และส่งบทความวิจัยเข้าประกวดโครงการประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2556 206 คนอ่าน
10 ม.ค. 56
10:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
382. 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ขอเรียนเชิญร่วมเสวนา เรื่อง "การเขียนตำราทางวิชาการ" 202 คนอ่าน
10 ม.ค. 56
09:52 น.
นางสาวเบญจวรรณ
383. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยสถาบันสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในาถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 305 คนอ่าน
7 ม.ค. 56
15:21 น.
นางสาวเบญจวรรณ
384. 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ 4th Asia Regional Open Course Ware and Open Educational Conference 2012 (AROOC 257 คนอ่าน
7 ม.ค. 56
15:17 น.
นางสาวเบญจวรรณ
385. 
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 2/2556 256 คนอ่าน
7 ม.ค. 56
11:50 น.
นางสาวเบญจวรรณ
386. 
เชิญบุคคลากรที่สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ใน Special Issue of Research and Practice in Technology Enhanced Learning 238 คนอ่าน
3 ม.ค. 56
14:30 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
387. 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 247 คนอ่าน
3 ม.ค. 56
11:27 น.
นางสาวเบญจวรรณ
388. 
ภาพกิจกรรมคริสต์มาส (เพิ่มเติม 2) 262 คนอ่าน
27 ธ.ค. 55
12:57 น.
อาจารย์นวลพรรณ
389. 
ภาพกิจกรรมคริสต์มาส (เพิ่มเติม) 195 คนอ่าน
27 ธ.ค. 55
12:56 น.
อาจารย์นวลพรรณ
390. 
กิจกรรม Christmas 2555 สาธิตประถม ( ศึกษาศาสตร์ ) 247 คนอ่าน
27 ธ.ค. 55
12:54 น.
อาจารย์นวลพรรณ
391. 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ 246 คนอ่าน
26 ธ.ค. 55
11:31 น.
นางสาวเบญจวรรณ
392. 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 249 คนอ่าน
26 ธ.ค. 55
11:30 น.
นางสาวเบญจวรรณ
393. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมชมสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2556 192 คนอ่าน
24 ธ.ค. 55
13:46 น.
นางสาวเบญจวรรณ
394. 
สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา 253 คนอ่าน
19 ธ.ค. 55
15:46 น.
นางสาวเบญจวรรณ
395. 
ทัศนศึกษาบูรณาการยูนิทเอฟ 221 คนอ่าน
18 ธ.ค. 55
13:23 น.
อาจารย์นุชนาฎ
396. 
กองบริหารงานวิจัย ขอเชิญคณาจารย์/นักวิจัยเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาโครงการวิจัยสู่เชิงพาณิชย์" 238 คนอ่าน
17 ธ.ค. 55
09:55 น.
นางสาวเบญจวรรณ
397. 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งขยายเวลาการส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 245 คนอ่าน
14 ธ.ค. 55
14:34 น.
นางสาวเบญจวรรณ
398. 
คณะเภสัชศาสตร์ มข. ขอความร่วมมือในการส่งบทความฉบับเต็มและบทคัดย่อในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระัดับชาติ 253 คนอ่าน
12 ธ.ค. 55
14:37 น.
นางสาวเบญจวรรณ
399. 
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอความวิจัย 252 คนอ่าน
11 ธ.ค. 55
15:44 น.
นางสาวเบญจวรรณ
400. 
สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มข. ประชาสัมพันธ์ประกาศ ฉบับที่ 1966/2555 เรื่องแนวทางการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของนักวิจัยเพื่อเสนอข 228 คนอ่าน
3 ธ.ค. 55
16:40 น.
นางสาวเบญจวรรณ
401. 
สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์บริการสารสนเทศเลืิอกสรร (SDI) เพื่อส่งเสริมการเรียน การสอน และการวิจัย 245 คนอ่าน
3 ธ.ค. 55
15:11 น.
นางสาวเบญจวรรณ
402. 
นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาชั้นปีที่ 2 ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมอีสานในงานประเพณีลอยกระทง 235 คนอ่าน
29 พ.ย. 55
11:48 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
403. 
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงแสน ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการคุรุวิชาการครั้งที่ 9 "สืบสานวัฒนธรรมไทย สายในสู่อาเซียน" 248 คนอ่าน
28 พ.ย. 55
16:23 น.
นางสาวเบญจวรรณ
404. 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษในการประชุมในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 232 คนอ่าน
28 พ.ย. 55
16:15 น.
นางสาวเบญจวรรณ
405. 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางวิชาการนานาชาติ "Science Education for Sustainable Development" 199 คนอ่าน
28 พ.ย. 55
16:10 น.
นางสาวเบญจวรรณ
406. 
สถาบันภาษา ม.ธรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "Research, Renovation and Reinforcement: Enhancing Quality in Language 251 คนอ่าน
28 พ.ย. 55
14:14 น.
นางสาวเบญจวรรณ
407. 
ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬาภายใน 242 คนอ่าน
27 พ.ย. 55
15:43 น.
อาจารย์อรนุช
408. 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย 243 คนอ่าน
23 พ.ย. 55
14:34 น.
นางสาวเบญจวรรณ
409. 
***[ เริ่มต้นดีแล้ว ลงท้ายก็ต้องดีด้วย] ดีใจที่บุคลากรชาวสาธิตไปใช้สิทธิ์เสนอชื่อ เพื่อการสรรหา ผอ.รร.สาธิต กันท่วมท้น 287 คนอ่าน
20 พ.ย. 55
07:55 น.
อาจารย์รัชพล
410. 
ประชาสัมพันธ์การจัดแข่งขันกีฬาสีภายใน 236 คนอ่าน
19 พ.ย. 55
15:59 น.
อาจารย์จันทร์จิรา
411. 
อาลัยและระลึกถึงคุณพ่อจีนแบรี่ 290 คนอ่าน
16 พ.ย. 55
15:22 น.
นางสาววารุณี
412. 
สำนักงานประสานงานที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ขอเชิญบุคลากรเข้าค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 246 คนอ่าน
15 พ.ย. 55
10:20 น.
นางสาวเบญจวรรณ
413. 
บัณฑิตวิทยาลัย มข. ประกาศรับสมัครทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556 282 คนอ่าน
13 พ.ย. 55
17:05 น.
นางสาวเบญจวรรณ
414. 
งานวิจัยฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ มข. ขอเชิญเข้าร่วมแสวนาวิชาการเรื่อง "Ethics, Plagiarism and Predatoty Journals" 197 คนอ่าน
13 พ.ย. 55
17:02 น.
นางสาวเบญจวรรณ
415. 
ฝ่ายวิจัยฯ มข. ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการในต่างประเทศ งวดที่ 2/2556 232 คนอ่าน
13 พ.ย. 55
16:55 น.
นางสาวเบญจวรรณ
416. 
เปิดรับทุนอุดหนุนคณาจารย์เสนอผลงานประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 2/2556 247 คนอ่าน
12 พ.ย. 55
15:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
417. 
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างองค์พระสิวลีพระอรหันต์แห่งโชคลาภ ฉลองพุทธชยันตี 2600 ปีมะโรง ทรงพญานาค ความสูง 2.90เมตร ทอดถวาย ณ 219 คนอ่าน
9 พ.ย. 55
00:01 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
418. 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอบความในการประชุมวิชาการประจำปี 2556 237 คนอ่าน
1 พ.ย. 55
13:31 น.
นางสาวเบญจวรรณ
419. 
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก จากสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 197 คนอ่าน
30 ต.ค. 55
15:54 น.
นางสาวเบญจวรรณ
420. 
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Conference on Remote Sensing ครั้งที่ 33 ประจำปี 2555 248 คนอ่าน
30 ต.ค. 55
15:46 น.
นางสาวเบญจวรรณ
421. 
คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับโทรทัศน์ครู 230 คนอ่าน
30 ต.ค. 55
15:40 น.
นางสาวเบญจวรรณ
422. 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้กระดานอัจฉริยะแก่บุคลากร 195 คนอ่าน
29 ต.ค. 55
12:08 น.
อาจารย์อรนุช
423. 
สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งบบทความวิจัยเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2556 198 คนอ่าน
29 ต.ค. 55
12:10 น.
นางสาวเบญจวรรณ
424. 
การแจ้งการโอนเงิน 329 คนอ่าน
29 ต.ค. 55
10:02 น.
นางพอใจ
425. 
ม.ราชภัฏสุราษฏร์ธานี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ราชภัฎธานีวิจัย ครั้งที่ 8 196 คนอ่าน
24 ต.ค. 55
12:48 น.
นางสาวเบญจวรรณ
426. 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศประจำปี 2556 196 คนอ่าน
24 ต.ค. 55
12:44 น.
นางสาวเบญจวรรณ
427. 
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสาขาวิชาคณะที่หนึ่ง สอง และสาม 247 คนอ่าน
19 ต.ค. 55
19:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
428. 
ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 231 คนอ่าน
19 ต.ค. 55
08:40 น.
นางสาวแสงทอง
429. 
ฝ่ายวิจัยฯ มข. เชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดและการส่งข้อเสนอโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม : พวอ. ระดับปริญญาโท ประจำปี 2556 258 คนอ่าน
17 ต.ค. 55
11:16 น.
นางสาวเบญจวรรณ
430. 
ฝ่ายวิจัยฯ มข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2555 ครั้งที่ 4 227 คนอ่าน
17 ต.ค. 55
11:08 น.
นางสาวเบญจวรรณ
431. 
สรุปเงินบริจาคอาหารพระภิกษุสงฆ์และกองทุนจัดทำหนังสือพุทธวจนและร่วมทอดผ้าป่าค่ายธรรมมะสำหรับครู 249 คนอ่าน
16 ต.ค. 55
19:09 น.
นางสาวจรัสศรี
432. 
คณะวิทยาการจัดการ มข. ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน ครั้งที่ 6 193 คนอ่าน
15 ต.ค. 55
12:19 น.
นางสาวเบญจวรรณ
433. 
สบาบันภาษา ม.วิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "Research, Renovation and Reinforcement: Enhancing Quality in Langu 237 คนอ่าน
15 ต.ค. 55
12:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
434. 
ม. ศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การเข้าสู่้ประชาคมอาเซียน ความท้าท้ายของนักการศึกษาไทย" 233 คนอ่าน
12 ต.ค. 55
17:26 น.
นางสาวเบญจวรรณ
435. 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. ขอเรียนร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ 196 คนอ่าน
10 ต.ค. 55
15:24 น.
นางสาวเบญจวรรณ
436. 
คณะสังคมศาสตร์ ม. นเรศวร ขอเชิญส่งบทความวิชาการ ในการประชุมการระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในหัวข้อ CONVERSATION WITH ASEAN DIFFERENCE : Securit 239 คนอ่าน
10 ต.ค. 55
15:22 น.
นางสาวเบญจวรรณ
437. 
ภาพนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม English Camp สาธิต ฝ่ายประถม ศษ (เพิ่มเติม2) 230 คนอ่าน
7 ต.ค. 55
10:21 น.
อาจารย์นวลพรรณ
438. 
ภาพนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม English Camp สาธิต ฝ่ายประถม ศษ (เพิ่มเติม1) 273 คนอ่าน
7 ต.ค. 55
10:19 น.
อาจารย์นวลพรรณ
439. 
สาธิต ฝ่ายประถม ศษ จัดEnglish Camp for Unit A-C ร่วมกับนศ. TESOL คณะศึกษาศาสตร์ 215 คนอ่าน
7 ต.ค. 55
10:14 น.
อาจารย์นวลพรรณ
440. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัย มข. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจ) 247 คนอ่าน
5 ต.ค. 55
14:31 น.
นางสาวเบญจวรรณ
441. 
ขอเชิญร่วมทำบุุญสร้างพระสิวลีสูง 2.90 เมตร 196 คนอ่าน
4 ต.ค. 55
17:02 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
442. 
คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แบบ Online (NRPM Online) สำหรับนักวิจัย 231 คนอ่าน
2 ต.ค. 55
13:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
443. 
สำนักบริหารการวิจัย มข. ขอเชิญร่วมรับฟังการชี้แจงทุนสนับสนุนและการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนากรวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 252 คนอ่าน
1 ต.ค. 55
10:39 น.
นางสาวเบญจวรรณ
444. 
ฝ่ายวิจัยฯ มข. ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 1/2556 249 คนอ่าน
1 ต.ค. 55
10:15 น.
นางสาวเบญจวรรณ
445. 
สำนักบริหารการวิจัย มข. เชิญชวนนักวิจัยเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 198 คนอ่าน
24 ก.ย. 55
17:29 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
446. 
ศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย 238 คนอ่าน
20 ก.ย. 55
13:38 น.
นางสาวเบญจวรรณ
447. 
ด่วนที่สุด! ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 258 คนอ่าน
14 ก.ย. 55
10:33 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
448. 
ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 206 คนอ่าน
14 ก.ย. 55
10:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
449. 
กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ 207 คนอ่าน
12 ก.ย. 55
14:03 น.
อาจารย์วุฒิชัย
450. 
ม. แม่ฟ้าหลวง ขอเชิญร่วมงานและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประจำปี 2555 232 คนอ่าน
11 ก.ย. 55
10:24 น.
นางสาวเบญจวรรณ
451. 
ฝ่ายวิจัยฯ มข. ส่งสำเนาหนังสือราชการ ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการศึกษาวิจัยลักษณะผู้นำอันพึงประสงค์ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดของประเทศไทย 250 คนอ่าน
11 ก.ย. 55
10:24 น.
นางสาวเบญจวรรณ
452. 
ขอเรียนเชิญร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ 297 คนอ่าน
7 ก.ย. 55
12:04 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
453. 
ขอเชิญร่วมงาน ๒๕ ปี ศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 276 คนอ่าน
5 ก.ย. 55
23:20 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
454. 
ม. เกษตรศาสตร์ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ ๕๑ 216 คนอ่าน
5 ก.ย. 55
14:57 น.
นางสาวเบญจวรรณ
455. 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ประจำปี 2556 หัวข้อ "เอเชียรุ่งโรจน์: วิกฤตหรือโอกาสสำหรับไทย?" 193 คนอ่าน
5 ก.ย. 55
14:52 น.
นางสาวเบญจวรรณ
456. 
แนะแนวสัญจรคณะศึกษาศาสตร์คว้ารางวัลดีเยี่ยม 223 คนอ่าน
4 ก.ย. 55
20:01 น.
นางนงนภัส
457. 
ภาพนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม English Camp สาธิตประถม (ศึกษาศาสตร์) เพิ่มเติม 2 207 คนอ่าน
4 ก.ย. 55
10:35 น.
อาจารย์นวลพรรณ
458. 
ภาพนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม English Camp สาธิตประถม (ศึกษาศาสตร์) เพิ่มเติม 207 คนอ่าน
4 ก.ย. 55
10:30 น.
อาจารย์นวลพรรณ
459. 
สาธิตฝ่ายประถม ศึกษาศาสตร์ จัด English Camp For D-F (IEC) 305 คนอ่าน
4 ก.ย. 55
10:16 น.
อาจารย์นวลพรรณ
460. 
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม. มหิดล ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 267 คนอ่าน
31 ส.ค. 55
14:20 น.
นางสาวเบญจวรรณ
461. 
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลในระบบ_NRPM_ของโครงการกลุ่มเรื่องเร่งด่วน 253 คนอ่าน
28 ส.ค. 55
15:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
462. 
ด่วนที่สุด ! ประกาศขยายเวลา การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2556 จาก วช. (20 เรื่องเร่งด่วน) 235 คนอ่าน
28 ส.ค. 55
08:55 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
463. 
สรุปปัจจัยถวาายอาหารพระภิกษุสงฆ์และเป็นเจ้าภาพกองทุนจัดซื้อที่ดินฯพุทธวจน 216 คนอ่าน
27 ส.ค. 55
20:20 น.
นางสาวจรัสศรี
464. 
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมในการประชุมวิชาการการบริหารจัดการ ครั้งที่ 8 249 คนอ่าน
27 ส.ค. 55
10:53 น.
นางสาวเบญจวรรณ
465. 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2556 238 คนอ่าน
27 ส.ค. 55
10:38 น.
นางสาวเบญจวรรณ
466. 
คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Teacher as a Learner 199 คนอ่าน
27 ส.ค. 55
10:38 น.
นางสาวเบญจวรรณ
467. 
ขอเชิญคณาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยส่งแบบขอรับเงินรางวัลการตีพิมพ์ฯ 269 คนอ่าน
22 ส.ค. 55
11:08 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
468. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ 25 ปี ศิลปศึกษา เรื่อง “ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน สู่ภูมิปัญญาระดับอาเซียน: บทบาทครูกับการจัดการเรียนการสอน” 261 คนอ่าน
21 ส.ค. 55
23:26 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
469. 
รายชื่อผู้เกษียณอายุราขการ ประจำปี 2555 260 คนอ่าน
20 ส.ค. 55
11:58 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
470. 
"งานคืนสู่เหย้าชาวศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2555" 275 คนอ่าน
20 ส.ค. 55
11:12 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
471. 
ลูกเสือโรงเรียนสาธิต ฯ ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ 4 ภาค 330 คนอ่าน
16 ส.ค. 55
15:54 น.
อาจารย์เสถียร
472. 
สำนักบริหารการวิจัย ปรับเปลี่ยวระยะเวลาในขั้นตอน/วิธีปฏิบัติตามแนวปฎิบัติตามประกาศ มข. (ฉบับที่ 1028/2555) ลงวันที่ 9 ก.ค. 2555 196 คนอ่าน
14 ส.ค. 55
13:14 น.
นางสาวเบญจวรรณ
473. 
คณะพยาบาลศาสตร์ มข. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง "ความท้าทายของวิชาชีพพยาบาลในเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2558" 249 คนอ่าน
10 ส.ค. 55
17:00 น.
นางสาวเบญจวรรณ
474. 
คณะครูโรงเรียนสาธิตมอดินแดง ฝ่ายประถม ศึกษาดูงานที่ จ.เชียงใหม่ 272 คนอ่าน
8 ส.ค. 55
10:18 น.
อาจารย์วีรวิชญ์
475. 
"ศิลปศึกษา เบญจเพส" 258 คนอ่าน
8 ส.ค. 55
00:56 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
476. 
ด่วนที่สุด! ขอความอนุเคราะห์คณาจารย์ที่เสนอขอรับทุนสนับสนุนประเภทอุดหนุนทั่วไป มข. ประจำปีงบประมาณ 2557 ปรับข้อมูลเข้าแบบฟอร์มใหม่ 234 คนอ่าน
7 ส.ค. 55
13:55 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
477. 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ขอเชิญร่วมประชุมนานาชาติเรื่อง "OUTCOMES-BASED EDUCATION" 211 คนอ่าน
6 ส.ค. 55
12:15 น.
นางสาวเบญจวรรณ
478. 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้านำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ 208 คนอ่าน
6 ส.ค. 55
12:14 น.
นางสาวเบญจวรรณ
479. 
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 260 คนอ่าน
31 ก.ค. 55
18:45 น.
นางสาวแสงทอง
480. 
สถาบันวิจัยและัพัฒนา ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฎสุราษฎ์ธานีวิจัย ครั้งที่ 8 244 คนอ่าน
31 ก.ค. 55
14:05 น.
นางสาวเบญจวรรณ
481. 
สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย 203 คนอ่าน
31 ก.ค. 55
13:58 น.
นางสาวเบญจวรรณ
482. 
สมาคม 203 คนอ่าน
31 ก.ค. 55
13:56 น.
นางสาวเบญจวรรณ
483. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยที่ วช. และ ๕ส. ให้ทุนอุดหนุน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 200 คนอ่าน
31 ก.ค. 55
10:42 น.
นางสาวเบญจวรรณ
484. 
ทุน The JSPS RONPAKU(Dissertation Ph.D) Program ประจำปี 2556 235 คนอ่าน
30 ก.ค. 55
14:33 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
485. 
สำนักบริหารการวิจัย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 200 คนอ่าน
24 ก.ค. 55
13:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
486. 
เสวนาทางวิชาการ เรื่อง การช่วยเหลือนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 251 คนอ่าน
19 ก.ค. 55
17:54 น.
อาจารย์ธีรติ
487. 
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ผ่านเกณฑ์การอนุมัติให้ทุนอุดหนุนคณาจารย์เพื่อเข้าร่วมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 4_2555 244 คนอ่าน
19 ก.ค. 55
12:32 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
488. 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการบ่มเพาะนักวิจัยเพื่อสร้างผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ประจำปี 2555 (ครั้งที่ 3) 249 คนอ่าน
19 ก.ค. 55
12:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
489. 
คณะมนุษย์ศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับชาติ เรื่อง การประชุมเครือข่ายชุมชนแอลดีไทย ครั้งที่ 2 232 คนอ่าน
18 ก.ค. 55
09:59 น.
นางสาวเบญจวรรณ
490. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัย (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) 199 คนอ่าน
18 ก.ค. 55
09:53 น.
นางสาวเบญจวรรณ
491. 
ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) ประชุมสามัญประจำปี2555 217 คนอ่าน
16 ก.ค. 55
15:53 น.
อาจารย์นัยนา
492. 
ฝ่ายวิจัยและเทคโนโลยี มข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเภษ (คปก.) สำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2555 242 คนอ่าน
13 ก.ค. 55
13:47 น.
นางสาวเบญจวรรณ
493. 
แบบเสนอโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนทั่วไป มข. ปี 2557 238 คนอ่าน
13 ก.ค. 55
11:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
494. 
คณะวิทยาศาสตร์ มข. ประชาสัมพันธ์การส่งบทความต้นฉบับเพื่อรับการแก้ไขผ่านบริษัท American Journal Experts 237 คนอ่าน
12 ก.ค. 55
15:25 น.
นางสาวเบญจวรรณ
495. 
สาธิตฯมอดินแดงฝ่ายประถม จัดโครงการอบรมการเขียนวิจัย 5 บท 297 คนอ่าน
12 ก.ค. 55
10:55 น.
อาจารย์นัยนา
496. 
ขยายเวลารับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนอุดหนุนทั่วไปของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2557 243 คนอ่าน
11 ก.ค. 55
12:36 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
497. 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดมารยาทไทย 283 คนอ่าน
10 ก.ค. 55
15:04 น.
อาจารย์อรนุช
498. 
สำนักบริหารการวิจัย ขยายเวลาการรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนอุดหนุนทั่วไปของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 197 คนอ่าน
10 ก.ค. 55
15:00 น.
นางสาวเบญจวรรณ
499. 
นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯฝ่ายประถมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)เข้าร่วมประกวดมารยาทไทย 225 คนอ่าน
10 ก.ค. 55
14:41 น.
อาจารย์อรนุช
500. 
สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมในงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555" (Thailand Research Expo 2012) 217 คนอ่าน
10 ก.ค. 55
14:52 น.
นางสาวเบญจวรรณ
501. 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญร่วมงานและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ แม่ฟ้าหลวงวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2555: "Future Challenge 242 คนอ่าน
10 ก.ค. 55
14:48 น.
นางสาวเบญจวรรณ
502. 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอเชิญเข้ารับฟังการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. 195 คนอ่าน
10 ก.ค. 55
14:47 น.
นางสาวเบญจวรรณ
503. 
ขอเชิญ..ร่วมชมร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาออทิสติกค่ะ 248 คนอ่าน
3 ก.ค. 55
13:44 น.
อาจารย์อาพร
504. 
ขอเชิญคณาจารย์ที่มีความประสงค์จะจัดทำบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติเข้าปรึกษาและแก้ไข (Edit) บทความวิจัยให้ถูกต้อง 255 คนอ่าน
3 ก.ค. 55
12:08 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
505. 
คณะวิทยาการจัดการ มข. ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการท่องเที่ยว ด้านการบริการและด้านธุรกิจ ประจำปี 2555 248 คนอ่าน
29 มิ.ย. 55
12:01 น.
นางสาวเบญจวรรณ
506. 
...ขอเชิญฟังบรรยาย เกี่ยวกับหลักสูตร โดย Prof. Tracey ครับ... 253 คนอ่าน
29 มิ.ย. 55
11:29 น.
อาจารย์สุชาติ
507. 
สุนทรภู่ ประถม (มอดินแดง) 343 คนอ่าน
28 มิ.ย. 55
09:16 น.
อาจารย์ฉลอง
508. 
สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ 234 คนอ่าน
26 มิ.ย. 55
13:04 น.
นางสาวเบญจวรรณ
509. 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ 246 คนอ่าน
26 มิ.ย. 55
13:04 น.
นางสาวเบญจวรรณ
510. 
ชาวสาธิตฯมอดินแดง เป็นปลื้ม....อดีตอธิการบดีมข.เยี่ยมชมโรงเรียน 311 คนอ่าน
22 มิ.ย. 55
15:49 น.
อาจารย์นัยนา
511. 
สำนักบริหารการวิจัย ขอเชิญชวนนักวิจัย เข้าร่วมประชุมเสริมทักษะการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 259 คนอ่าน
20 มิ.ย. 55
09:29 น.
นางสาวเบญจวรรณ
512. 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายเกี่ยวกับการจัดทำโครงร่างการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนจาก วช. 257 คนอ่าน
19 มิ.ย. 55
14:09 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
513. 
ขอเชิญบุคลากรร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพงานศพมารดาของ รศ.เกื้อจิตต์ ฉิมทิม อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 277 คนอ่าน
18 มิ.ย. 55
10:34 น.
นางสาววราภรณ์
514. 
ด่วนที่สุด! ขอเรียนเชิญคณาจารย์คณะและโรงเรียนสาธิตสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มข. ด่วนภายในวันที่ 22 มิ.ย. 55 260 คนอ่าน
14 มิ.ย. 55
11:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
515. 
รางวัลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ 264 คนอ่าน
14 มิ.ย. 55
09:58 น.
อาจารย์วุฒิชัย
516. 
Call for Papers--ขยายเวลารับผลงาน การประชุมวิจัยนานาชาติ “ICER 2012” ถึง 15 ก.ค. 2555 212 คนอ่าน
13 มิ.ย. 55
17:20 น.
นายจักรพงษ์
517. 
สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมและรับทุนสนับสนุนการทำวิจัยในชั้นเรียน 234 คนอ่าน
11 มิ.ย. 55
15:24 น.
นางสาวเบญจวรรณ
518. 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 197 คนอ่าน
11 มิ.ย. 55
12:50 น.
นางสาวเบญจวรรณ
519. 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมสัมมนา เรื่องการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนและส่งเสริมการทำิวิทยานิพนธ์ ประจำภาคต้ 243 คนอ่าน
11 มิ.ย. 55
12:39 น.
นางสาวเบญจวรรณ
520. 
สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคคลเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 203 คนอ่าน
6 มิ.ย. 55
17:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
521. 
สำนักบริหารการวิจัย การรับข้อเสนอโครงการวิจัยและการกลั่นกรอง/ประเมินข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภททุนอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 242 คนอ่าน
6 มิ.ย. 55
17:11 น.
นางสาวเบญจวรรณ
522. 
บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศรับทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2555 (เพิ่มเติม) 239 คนอ่าน
6 มิ.ย. 55
17:08 น.
นางสาวเบญจวรรณ
523. 
สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ ระหว่างไทย-อินเดีย (INRCT-ICSS 215 คนอ่าน
6 มิ.ย. 55
17:06 น.
นางสาวเบญจวรรณ
524. 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2555 205 คนอ่าน
6 มิ.ย. 55
17:05 น.
นางสาวเบญจวรรณ
525. 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 "ประชากรและสังคม" 193 คนอ่าน
6 มิ.ย. 55
17:03 น.
นางสาวเบญจวรรณ
526. 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ส่งประกาศ ประชาสัมพันธ์ การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ปี พ.ศ. 2555 240 คนอ่าน
6 มิ.ย. 55
17:01 น.
นางสาวเบญจวรรณ
527. 
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดต้นฉบับรางวัล นานมีบุ๊คส์อะสอร์ด ครั้งที่ 6 ปี 2555 269 คนอ่าน
6 มิ.ย. 55
16:59 น.
นางสาวเบญจวรรณ
528. 
ทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่(A1) 254 คนอ่าน
5 มิ.ย. 55
00:00 น.
อาจารย์วรรณงาม
529. 
สาธิตมอดินแดงประถมรับน้องใหม่ปีการศึกษา55 324 คนอ่าน
4 มิ.ย. 55
21:50 น.
อาจารย์นัยนา
530. 
ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และผุ้ปกครองทุกท่าน ร่วมทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่(A1) 221 คนอ่าน
1 มิ.ย. 55
10:31 น.
อาจารย์วีรวิชญ์
531. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปฏิบัติการเพื่อเตรียมจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย 2557 236 คนอ่าน
31 พ.ค. 55
18:44 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
532. 
ขอเรียนเชิญร่วมแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น มข. ครั้งที่ 14 ประจำปี 2555 249 คนอ่าน
25 พ.ค. 55
19:19 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
533. 
ศึกษาดูงาน ณ นครเซี่ยงไฮ้ ตอนที่ 2 260 คนอ่าน
25 พ.ค. 55
12:16 น.
อาจารย์ปิลันธนา
534. 
ศึกษาดูงาน ณ นครเซี่ยงไฮ้ ตอนที่ 1 257 คนอ่าน
25 พ.ค. 55
12:12 น.
อาจารย์ปิลันธนา
535. 
สาธิตมอดินแดงปฐมนิเทศนักเรียนป.1ปีการศึกษา2555 282 คนอ่าน
24 พ.ค. 55
11:43 น.
อาจารย์นัยนา
536. 
คณะศึกษาศาสตร์จัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนโครงการ Publication Clinic 253 คนอ่าน
23 พ.ค. 55
14:07 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
537. 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 247 คนอ่าน
22 พ.ค. 55
15:04 น.
อาจารย์วรรณงาม
538. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานวิจัยและชมนิทรรศการฯ 244 คนอ่าน
14 พ.ค. 55
12:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
539. 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2555 251 คนอ่าน
4 พ.ค. 55
09:16 น.
นางสาวเบญจวรรณ
540. 
ขอเชิญร่วมสัมมนา"ปัญหาท้าทายไทย-ลาวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC 2015 และ"โอกาสและประสบการณ์การลงทุนของ SMEs ไทยใน สปป.ลาว” 248 คนอ่าน
3 พ.ค. 55
21:27 น.
นายจักรพงษ์
541. 
ประชุมวิชาการ "ASEM Language Diversity Forum" ณ อินโดนีเซีย 218 คนอ่าน
27 เม.ย. 55
11:12 น.
นายจักรพงษ์
542. 
ภาพนักเรียนสาธิตประถม (ศึกษาศาสตร์) ร่วมกิจกรรม English Camp ฟ้าฝางรีอสอร์ต(เพิ่มเติม) 271 คนอ่าน
11 เม.ย. 55
16:39 น.
อาจารย์นวลพรรณ
543. 
สาธิตประถม(ศึกษาศาสตร์)จัด English Camp ในประเทศ ณ ฟ้าฝางรีสอร์ต 233 คนอ่าน
11 เม.ย. 55
16:29 น.
อาจารย์นวลพรรณ
544. 
ภาพนักเรียนสาธิตประถม (ศึกษาศาสตร์) ร่วมกิจกรรม English Camp at Singapore (เพิ่มเติม) 290 คนอ่าน
11 เม.ย. 55
13:20 น.
อาจารย์นวลพรรณ
545. 
สาธิตประถม(ศึกษาศาสตร์)จัด English Camp at Singapore 2012 For IEC students 243 คนอ่าน
11 เม.ย. 55
13:15 น.
อาจารย์นวลพรรณ
546. 
ฝ่ายวิจัย มข. ประกาศรัยข้อเสนอโครงการบ่มเพาะนักวิจัยเพื่อให้สร้างผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ประจำปี 2555 (เพิ่มเติม) 263 คนอ่าน
30 มี.ค. 55
16:25 น.
นางสาวเบญจวรรณ
547. 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านค่าย 3 โอลิมปิกวิชาการ 255 คนอ่าน
29 มี.ค. 55
13:23 น.
อาจารย์มงคล
548. 
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "วิจัยไทย ก้าวไกลสู่อนาคต" 206 คนอ่าน
26 มี.ค. 55
15:23 น.
นางสาวเบญจวรรณ
549. 
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ขอเชิญเ้ข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Conference on Remote Sensing ครั้งที่ 33 195 คนอ่าน
26 มี.ค. 55
15:18 น.
นางสาวเบญจวรรณ
550. 
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏอุดร ม.ขอนแก่น และสมาชิกเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ขอเชิญเ้ข้าร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 262 คนอ่าน
26 มี.ค. 55
14:51 น.
นางสาวเบญจวรรณ
551. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกจัดงานงานแถลงข่าว "เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่6" 256 คนอ่าน
22 มี.ค. 55
17:12 น.
อาจารย์ฤกษ์
552. 
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในระดับนานาชาติ 227 คนอ่าน
22 มี.ค. 55
17:03 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา
553. 
สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ประชาสัมพันธ์โครงการทุนสนับสนุนการผลิดตำรา ประจำปี 2555 228 คนอ่าน
22 มี.ค. 55
12:03 น.
นางสาวเบญจวรรณ
554. 
สมัครด่วน! ประชุมเชิงปฏิบัติการ 243 คนอ่าน
20 มี.ค. 55
15:11 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
555. 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเ้ข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 197 คนอ่าน
20 มี.ค. 55
12:48 น.
นางสาวเบญจวรรณ
556. 
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ TU-CU-KU-Conference ประจำปี่ 2555 197 คนอ่าน
20 มี.ค. 55
12:29 น.
นางสาวเบญจวรรณ
557. 
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี ฝ่ายบริการพัฒนาผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี ขอนำส่งเอกสารประชาสัมพันธ์มาตรการทางภาษีสำหรับการวิจัยและพัฒนา 237 คนอ่าน
20 มี.ค. 55
12:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
558. 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กำหนดประเด็นหัวข้อทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษย์ศาสตร์-สังคมศาสตร์ ประจำปี 2556 239 คนอ่าน
15 มี.ค. 55
16:23 น.
นางสาวเบญจวรรณ
559. 
ศูนย์ภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "Language Proficiency Testing in the Less Commonly Taught Languages" 197 คนอ่าน
15 มี.ค. 55
16:18 น.
นางสาวเบญจวรรณ
560. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมนำเสนองานวิจัย Hawaii University International Conferences 2012 195 คนอ่าน
15 มี.ค. 55
16:20 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
561. 
เชิญร่วมงานเสวนาทางวิชาการ "เปิดโลกออทิสติกครั้งที่6" 247 คนอ่าน
12 มี.ค. 55
14:59 น.
อาจารย์ฤกษ์
562. 
ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยเพื่อรับรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2554 197 คนอ่าน
5 มี.ค. 55
10:05 น.
นางสาวเบญจวรรณ
563. 
สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2555 227 คนอ่าน
5 มี.ค. 55
09:57 น.
นางสาวเบญจวรรณ
564. 
รูปกิจกรรม International Day (รีบดูก่อนจะตกไปหน้า 2) 264 คนอ่าน
1 มี.ค. 55
20:04 น.
อาจารย์สุชาติ
565. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2556 195 คนอ่าน
1 มี.ค. 55
12:46 น.
นางสาวเบญจวรรณ
566. 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 251 คนอ่าน
1 มี.ค. 55
12:40 น.
นางสาวเบญจวรรณ
567. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอใน Thailand Research Symposium 2012 195 คนอ่าน
1 มี.ค. 55
12:25 น.
นางสาวเบญจวรรณ
568. 
กิจกรรมสานสัมพันธ์กลุ่มวิชา 1 258 คนอ่าน
28 ก.พ. 55
15:29 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
569. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่านเข้าร่วมการฝึกอบรม 269 คนอ่าน
27 ก.พ. 55
13:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
570. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้ารับการฝึกอบรม "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" 248 คนอ่าน
21 ก.พ. 55
15:54 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
571. 
เชิญเข้าร่วมอบรม "เปียโนบำบัด One to Five เพื่อการพัฒนาเด็กและเด็กพิเศษ" 256 คนอ่าน
17 ก.พ. 55
14:19 น.
อาจารย์ฤกษ์
572. 
คณาจารย์ ศิษย์เก่าและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ นำเสนอผลงานวิจัยที่ WCSE 2012 ณ เมืองบาเซโลน่า ประเทศสเปน 247 คนอ่าน
16 ก.พ. 55
14:29 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี
573. 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานำเสนอผลงาน หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมสัมมนา วิชาการเรื่อง "The 2012 Graduate Seminar 238 คนอ่าน
13 ก.พ. 55
12:09 น.
นางสาวเบญจวรรณ
574. 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านสมัครเข้ารับการอบรมระยะสั้น ประจำปี 2555 242 คนอ่าน
8 ก.พ. 55
16:47 น.
นางสาวเบญจวรรณ
575. 
มหาวิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมวิชาการ การบริหารและการจัดการครั้งที่ 7 246 คนอ่าน
8 ก.พ. 55
16:44 น.
นางสาวเบญจวรรณ
576. 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2555 246 คนอ่าน
8 ก.พ. 55
16:39 น.
นางสาวเบญจวรรณ
577. 
กิจกรรมจิตสาธารณะยูนิทเอฟ 283 คนอ่าน
1 ก.พ. 55
14:43 น.
อาจารย์นุชนาฎ
578. 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Open Class สาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถม 216 คนอ่าน
1 ก.พ. 55
07:07 น.
อาจารย์ขนิษฐา
579. 
ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มข. ให้ทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างเประเทศ งวดที่ 3/2555 231 คนอ่าน
31 ม.ค. 55
16:21 น.
นางสาวเบญจวรรณ
580. 
แจ้งผลการพิจารณาตัดสินรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ:รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2554 248 คนอ่าน
30 ม.ค. 55
15:41 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
581. 
รับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุน คปก. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2555 239 คนอ่าน
30 ม.ค. 55
15:38 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
582. 
ประกาศรับข้อเสนอทุนโครงการบ่มเพาะนักวิจัย ประจำปี 2555 242 คนอ่าน
27 ม.ค. 55
15:20 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
583. 
ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มข. ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมเพื่อสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 206 คนอ่าน
26 ม.ค. 55
15:28 น.
นางสาวเบญจวรรณ
584. 
ขอเชิญร่วมทำบุญ 231 คนอ่าน
25 ม.ค. 55
14:53 น.
อาจารย์พุทธชาติ
585. 
สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลผลงานวิจัย และรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 240 คนอ่าน
24 ม.ค. 55
16:57 น.
นางสาวเบญจวรรณ
586. 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2555 236 คนอ่าน
24 ม.ค. 55
16:53 น.
นางสาวเบญจวรรณ
587. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2555 198 คนอ่าน
24 ม.ค. 55
16:14 น.
นางสาวเบญจวรรณ
588. 
กลุ่มงานสารสนเทศและวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอความร่วมมือให้อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายและชมการเสนอผลงานวิจัย 236 คนอ่าน
24 ม.ค. 55
16:10 น.
นางสาวเบญจวรรณ
589. 
ฟังดนตรี ... เถิดชื่นใจ 261 คนอ่าน
21 ม.ค. 55
12:56 น.
อาจารย์วนิดา
590. 
ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ทุกท่านสมัครเข้าร่วมโครงการ EDU-Publication Clinic 251 คนอ่าน
19 ม.ค. 55
16:02 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
591. 
ด่วน ! ขยายวันรับสมัครเข้าร่วมโครงการ EDU-Publiction Clinic และอบรมปฏิบัติการแบบเข้ม 282 คนอ่าน
18 ม.ค. 55
10:55 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
592. 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครทุนสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 198 คนอ่าน
17 ม.ค. 55
10:06 น.
นางสาวเบญจวรรณ
593. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Publication Clinic และอบรมปฏิบัติการแบบเข้ม 250 คนอ่าน
16 ม.ค. 55
16:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
594. 
>>>สวัสดีวันครู<<< 248 คนอ่าน
16 ม.ค. 55
10:41 น.
อาจารย์รัชพล
595. 
่กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2544-2555 สมด.ประถม 258 คนอ่าน
11 ม.ค. 55
12:22 น.
อาจารย์นัยนา
596. 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญส่งบทความ และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 5 (ICER 2012) 243 คนอ่าน
9 ม.ค. 55
10:40 น.
นางสาวเบญจวรรณ
597. 
ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยเฉพาะทางประจำปี 2554 203 คนอ่าน
4 ม.ค. 55
14:59 น.
นางสาวเบญจวรรณ
598. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการเนื่องในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2555 201 คนอ่าน
4 ม.ค. 55
10:15 น.
นางสาวเบญจวรรณ
599. 
สำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) 250 คนอ่าน
4 ม.ค. 55
10:11 น.
นางสาวเบญจวรรณ
600. 
รายงานภาระงานในการปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาปฎิบัติจริงของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 231 คนอ่าน
28 ธ.ค. 54
09:39 น.
นางสาวเบญจวรรณ
601. 
สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2555 204 คนอ่าน
28 ธ.ค. 54
09:27 น.
นางสาวเบญจวรรณ
602. 
สมาคมเครือข่ายไทยเพื่อการศึกษาวิจัย ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศของกลุ่มสมาชิกเครือข่าย Asia-Pacific Advanced Nerwork : APAN ครั้งที่ 33 201 คนอ่าน
26 ธ.ค. 54
13:14 น.
นางสาวเบญจวรรณ
603. 
E-Saan Software Park จัดอบรม 9 หลักสูตร 263 คนอ่าน
8 ธ.ค. 54
15:41 น.
604. 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญส่งผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 13 247 คนอ่าน
8 ธ.ค. 54
11:00 น.
นางสาวเบญจวรรณ
605. 
โครงการเพิ่มผลงานการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (KKU Publication clinic) 266 คนอ่าน
1 ธ.ค. 54
15:35 น.
606. 
ขอความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ของคณะ ประจำปีงบประมาณ 2554 233 คนอ่าน
30 พ.ย. 54
12:49 น.
นางสาวเบญจวรรณ
607. 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังการชี้แจ้ง และประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มพูนผลงานการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (KKU Publication clinic) 240 คนอ่าน
30 พ.ย. 54
12:49 น.
นางสาวเบญจวรรณ
608. 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวด 212 คนอ่าน
30 พ.ย. 54
12:23 น.
นางสาวเบญจวรรณ
609. 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2555 223 คนอ่าน
28 พ.ย. 54
11:24 น.
610. 
ประชาสัมพันธ์วารสารวิจัย มข. ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 254 คนอ่าน
14 พ.ย. 54
15:53 น.
นางสาวเบญจวรรณ
611. 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการประจำปี 2555 193 คนอ่าน
14 พ.ย. 54
11:47 น.
นางสาวเบญจวรรณ
612. 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2555 195 คนอ่าน
14 พ.ย. 54
11:44 น.
นางสาวเบญจวรรณ
613. 
ประชานสัมพันธ์รางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ประจำปี 2554 249 คนอ่าน
10 พ.ย. 54
10:38 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
614. 
ด่วนที่สุด ! แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องอบรม Lesson Study Approach จาก 1368 เป็นห้อง 1507 ชั้น 5 ค่ะ 247 คนอ่าน
8 พ.ย. 54
21:46 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
615. 
ด่วนที่สุด ! ขอเรียนเชิญคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตฯ ทุกท่านเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Lesson Study Approach 229 คนอ่าน
7 พ.ย. 54
12:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
616. 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7 211 คนอ่าน
2 พ.ย. 54
17:20 น.
นางสาวเบญจวรรณ
617. 
กลุ่มสารสนเทศและวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา 252 คนอ่าน
2 พ.ย. 54
17:17 น.
นางสาวเบญจวรรณ
618. 
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมวิชาการ สกว.วิจัยตามรอยพระยุคบาท: สร้างสรรค์ปัญญา เพื่อพัฒนาประเทศ 225 คนอ่าน
2 พ.ย. 54
17:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
619. 
ประชาสัมพันธ์บริการสารสนเทศเลือกสรร เพื่อช่วยเหลือสนับสนนด้านการเรียนการสอนและวิจัย 204 คนอ่าน
2 พ.ย. 54
17:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
620. 
ขอเชิญชวน เข้าร่วมฟังการชี้แจง ประชาสัมพันธ์ และการเปิดตัววารสารวิจัย มข. รูปแบบใหม่ 255 คนอ่าน
2 พ.ย. 54
11:02 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
621. 
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอเชิญบุคลากรที่สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร Journal of English Studies 239 คนอ่าน
1 พ.ย. 54
10:25 น.
นางสาวเบญจวรรณ
622. 
สภาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 236 คนอ่าน
1 พ.ย. 54
10:23 น.
นางสาวเบญจวรรณ
623. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี 239 คนอ่าน
1 พ.ย. 54
10:12 น.
นางสาวเบญจวรรณ
624. 
ขอเรียนเชิญร่วมพิธีประดิษฐานองค์พระพุทธวิโมกข์ ณ ศาลาธรรม 266 คนอ่าน
27 ต.ค. 54
08:20 น.
อาจารย์รัชพล
625. 
นักเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ได้รับทุนอุดหนุนการสร้างโปรแกรม 199 คนอ่าน
25 ต.ค. 54
20:39 น.
อาจารย์มงคล
626. 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 13 203 คนอ่าน
18 ต.ค. 54
10:29 น.
นางสาวเบญจวรรณ
627. 
อบรมซอฟต์แวร์บริหารจัดการเว็บไซต์สำเร็จรูป WORDPRESS 240 คนอ่าน
13 ต.ค. 54
14:57 น.
628. 
ประชาสัมพันธ์ เข้าอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Access2010 หลักสูตร การออกแบบเว็บไซต์อย่างมืออาชีพ 243 คนอ่าน
13 ต.ค. 54
11:38 น.
629. 
ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติด้านการวิจัย จัดโดยสมาคมส่งเสริมการวิจัย 202 คนอ่าน
13 ต.ค. 54
11:27 น.
630. 
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ระดับประถมศึกษา 246 คนอ่าน
12 ต.ค. 54
08:25 น.
อาจารย์นัยนา
631. 
ศุกร์ที่ 7 ต.ค. 54 ขอเรียนเชิญอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตทุกท่านร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 256 คนอ่าน
6 ต.ค. 54
14:10 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
632. 
มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ ขอเชิญการส่งผลงานการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 50 205 คนอ่าน
6 ต.ค. 54
13:21 น.
นางสาวเบญจวรรณ
633. 
แบบฟอร์มทุนอุดหนุนทั่วไป มข. ปีงบประมาณ 2556 236 คนอ่าน
4 ต.ค. 54
08:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
634. 
ด่วนที่สุด! ขอเรียนเชิญอาจารย์ทุกท่านส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป จาก มข. ประจำปีงบประมาณ 2556 247 คนอ่าน
4 ต.ค. 54
08:19 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
635. 
กำหนดการเชิญประชุมนักวิจัยสถาบัน ตามโครงการพัฒนานักวิจัยสถาบันฯ มข. 2555 258 คนอ่าน
1 ต.ค. 54
18:39 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
636. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรม เซ็นทารา โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอ 194 คนอ่าน
29 ก.ย. 54
12:32 น.
นางสาวเบญจวรรณ
637. 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทิศทางการวิจัยเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาระบบการศึกษาชาติ 200 คนอ่าน
29 ก.ย. 54
12:29 น.
นางสาวเบญจวรรณ
638. 
เผยแพร่บรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 2554 และทำเนียบการวิจัย 2554 สภาวิจัยแห่งชาติ 221 คนอ่าน
29 ก.ย. 54
12:23 น.
นางสาวเบญจวรรณ
639. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสถานฑูตอเมริกาและสมาชิกลุ่ม Voicrd of Asia Committee 251 คนอ่าน
29 ก.ย. 54
12:18 น.
นางสาวเบญจวรรณ
640. 
การประชุมวิชาการ Bimonthly Laser Meeting ครั้งที่ 2/2554 คณะทันตแพทย์ มข. 253 คนอ่าน
29 ก.ย. 54
12:11 น.
นางสาวเบญจวรรณ
641. 
โรงเรียนเทศบาล3 (ยมราชสามัคคี) เยี่ยมชมการจัดการศึกษาโครงการIEC ที่สาธิตฯมอดินแดงระดับประถม 245 คนอ่าน
22 ก.ย. 54
16:24 น.
อาจารย์นัยนา
642. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2554 198 คนอ่าน
21 ก.ย. 54
11:30 น.
นางสาวเบญจวรรณ
643. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2012 222 คนอ่าน
21 ก.ย. 54
11:27 น.
นางสาวเบญจวรรณ
644. 
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะประจำปีของสาขาวิชาศิลปศึกษา 251 คนอ่าน
12 ก.ย. 54
17:44 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
645. 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "ตลาดนัดนักวิจัย" ณ. ห้องประชุมสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี 206 คนอ่าน
12 ก.ย. 54
15:24 น.
นางสาวเบญจวรรณ
646. 
ขอเรียนเชิญร่วมเสวนาวิจัย เรื่อง เขียนบทความอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ณ. ห้องประชุมสัจจา 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 255 คนอ่าน
12 ก.ย. 54
15:18 น.
นางสาวเบญจวรรณ
647. 
การประชุมวิชาการด้านธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน ครั้งที่ 5 203 คนอ่าน
8 ก.ย. 54
14:21 น.
นางสาวเบญจวรรณ
648. 
การประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2554 ในหัวข้อ "อาเซียนมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ กับอนาคตประเทศไทย" 267 คนอ่าน
7 ก.ย. 54
12:59 น.
นางสาวเบญจวรรณ
649. 
การจัดสอบไล่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2554 254 คนอ่าน
3 ก.ย. 54
11:19 น.
นางไพพิทักษ์
650. 
วารสารประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 199 คนอ่าน
26 ส.ค. 54
15:38 น.
นางสาวเบญจวรรณ
651. 
ประกาศขยายกำหนดวันรับบทคัดย่อ และขอชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICAEDA 2011 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 284 คนอ่าน
26 ส.ค. 54
14:55 น.
นางสาวเบญจวรรณ
652. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ 197 คนอ่าน
26 ส.ค. 54
14:52 น.
นางสาวเบญจวรรณ
653. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน และการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) 211 คนอ่าน
25 ส.ค. 54
16:46 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
654. 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 232 คนอ่าน
24 ส.ค. 54
17:08 น.
นางสาวเบญจวรรณ
655. 
ขอเชิญเข้าร่วมหรือนำเสนอผลงานในงานสัมมนาวิชาการ การศึกษาเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 235 คนอ่าน
19 ส.ค. 54
16:49 น.
นางสาวเบญจวรรณ
656. 
ด่วนที่สุด! พรุ่งนี้ 18 ส.ค. 54 เวลา 13.30-16.00 น. ขอเชิญประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อร่างประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555-2558 212 คนอ่าน
18 ส.ค. 54
11:57 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
657. 
ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการเสวนา เรื่อง จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการฯ 252 คนอ่าน
18 ส.ค. 54
09:27 น.
658. 
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Teacher Development in 21 Century 211 คนอ่าน
15 ส.ค. 54
09:44 น.
นางสาวเบญจวรรณ
659. 
...สพฐ.เปิดสอบข้าราชการหลายตำแหน่ง ภายในวันจันทร์ที่15 ส.ค.54... 283 คนอ่าน
12 ส.ค. 54
06:12 น.
อาจารย์รัชพล
660. 
ARS LONGA VITA BREVIS : The 24th Art Exhibition by Art Education KKU. 234 คนอ่าน
12 ส.ค. 54
02:30 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
661. 
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์สำนักงาน 201 คนอ่าน
11 ส.ค. 54
17:01 น.
นางอรณี
662. 
ประกาศสอบราคา ศศ.6/2554 255 คนอ่าน
9 ส.ค. 54
15:17 น.
นางสุวคนธ์
663. 
พิธีเปิดโครงการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย ปีการศึกษา 2554 ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 266 คนอ่าน
9 ส.ค. 54
00:00 น.
อาจารย์ ดร.ฐิติมา
664. 
กำหนดการปฐมนิเทศนักวิจันสถาบัน 253 คนอ่าน
5 ส.ค. 54
17:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
665. 
ประกาศรายชื่อนักวิจัยสถาบัน 241 คนอ่าน
5 ส.ค. 54
17:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
666. 
ด่วนที่สุด การตรวจสอบสถานะ/แก้ไข ในการขอทุน วช. 15 กลุ่มเร่งด่วน ในระบบ NRPM 200 คนอ่าน
5 ส.ค. 54
09:30 น.
นางสาวเบญจวรรณ
667. 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มวิชา 3 กลุ่มวิชา คณะศึกษาศาสตร์ 202 คนอ่าน
4 ส.ค. 54
11:03 น.
668. 
หลักเกณฑ์การพิจารณาสนับสนุนงบประมาณการวิจัยมุมมองของผู้สนับสนุนงบประมาณ 246 คนอ่าน
31 ก.ค. 54
17:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
669. 
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลในระบบ NRPM (15 กลุ่มเรื่อง) 199 คนอ่าน
31 ก.ค. 54
17:34 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
670. 
ขอเชิญเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมแสดงนิทรรศการงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2555 197 คนอ่าน
28 ก.ค. 54
10:36 น.
นางสาวเบญจวรรณ
671. 
สภาวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศอินเดียรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ระหว่างไทย-อินเย ประจำปี 2555 240 คนอ่าน
28 ก.ค. 54
10:33 น.
นางสาวเบญจวรรณ
672. 
ขอเชิญอบรม โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสายสนับสนุน 240 คนอ่าน
27 ก.ค. 54
14:23 น.
673. 
ขอ e-office อ.พรพิทักษ์ จะริรัมย์ 208 คนอ่าน
26 ก.ค. 54
20:03 น.
674. 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการชี้แจงการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2555 219 คนอ่าน
26 ก.ค. 54
11:47 น.
นางสาวเบญจวรรณ
675. 
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสายสนับสนุน 221 คนอ่าน
25 ก.ค. 54
14:31 น.
676. 
ด่วนที่สุด! การเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอโครงการและรับข้อแนะนำในการปรับปรุงโครงการวิจัย 15 กลุ่มเรื่องเร่งด่วนของ วช. 245 คนอ่าน
22 ก.ค. 54
13:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
677. 
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสายสนับสนุน 260 คนอ่าน
22 ก.ค. 54
11:32 น.
678. 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม 255 คนอ่าน
20 ก.ค. 54
16:30 น.
นางสาวเบญจวรรณ
679. 
ประกาศการรับโครงการวิจัยที่เสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2555 231 คนอ่าน
20 ก.ค. 54
16:23 น.
นางสาวเบญจวรรณ
680. 
ด่วนที่สุด! แจ้งกำหนดวันส่งใบสมัครวิจัยสถาบัน 2555 ทุนประเภทที่ 2 (ก) และ (ข) 242 คนอ่าน
13 ก.ค. 54
16:26 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
681. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 237 คนอ่าน
13 ก.ค. 54
10:23 น.
นางสาวเบญจวรรณ
682. 
มอบวารสาร "พวงครามวิจัยสาร" 245 คนอ่าน
13 ก.ค. 54
10:11 น.
นางสาวเบญจวรรณ
683. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2554 199 คนอ่าน
13 ก.ค. 54
10:01 น.
นางสาวเบญจวรรณ
684. 
ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทคัดย่อขนาดยาวผลงานวิจัย/สร้างสรรค์เพื่อนำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ"ศิลปากรวิจัยแ 262 คนอ่าน
13 ก.ค. 54
09:43 น.
นางสาวเบญจวรรณ
685. 
ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม และโปรดเผยแพร่ข่าวการอบรม 337 คนอ่าน
13 ก.ค. 54
09:29 น.
นางสาวเบญจวรรณ
686. 
ด่วนที่สุด! แจ้งเปลี่ยนแปลงวันรับสมัครวิจัยสถาบัน 2555 ทุนประเภทที่ 2 (ก) และ (ข) 245 คนอ่าน
8 ก.ค. 54
13:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
687. 
ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2555 (15 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน) 259 คนอ่าน
7 ก.ค. 54
17:42 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
688. 
ทุนอุดหนุนการแปลบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับอาจารย์และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 258 คนอ่าน
7 ก.ค. 54
17:33 น.
นายจักรพงษ์
689. 
ร่วมชมขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา 270 คนอ่าน
7 ก.ค. 54
16:09 น.
อาจารย์นภาพร
690. 
คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง อนุมัติให้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มวิชา ทั้ง 3 กลุ่มวิชา คณะศึกษาศาสตร์ 265 คนอ่าน
7 ก.ค. 54
09:48 น.
691. 
แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อเสนอโครงการ (15 เรื่องเร่งด่วน วช.) 279 คนอ่าน
6 ก.ค. 54
17:45 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
692. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554 (Thailand Research Expo 2011) 236 คนอ่าน
6 ก.ค. 54
10:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
693. 
ขอเชิญร่วมประชุมนานาชาติ "Reaching All Learners: The Challenge of Diversity" 228 คนอ่าน
6 ก.ค. 54
09:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
694. 
แก้ไขประกาศ--เชิญคณาจารย์สมัครเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ" 273 คนอ่าน
6 ก.ค. 54
09:55 น.
นายจักรพงษ์
695. 
ขอเรียนเชิญบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมประชุมโครงการวิจัยสถาบัน มข. ประจำปีงบประมาณ 2555 263 คนอ่าน
5 ก.ค. 54
16:17 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
696. 
ขอเรียนเชิญสมัครโครงการวิจัยสถาบัน มข. ประจำปีงบประมาณ 2555 244 คนอ่าน
5 ก.ค. 54
16:02 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
697. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย วช. (15 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน) 198 คนอ่าน
5 ก.ค. 54
16:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
698. 
ขอเรียนเชิญประชุมวิชาการ "จุดเปลี่ยนประเทศไทย: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" 251 คนอ่าน
4 ก.ค. 54
14:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
699. 
ประชาสัมพันธ์การอบรรมวิเคราะห์ข้อมูล Analysis of Just-About-Right Data และการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 244 คนอ่าน
4 ก.ค. 54
14:50 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
700. 
การส่ง Concept paper ข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2555 272 คนอ่าน
28 มิ.ย. 54
16:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
701. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย วช. (15 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน) 234 คนอ่าน
28 มิ.ย. 54
14:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
702. 
การจัดนิทรรศการและเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม"แคนกับภูมิปัญญาอีสานด้านดนตรีและศิลปะการแสดง" 199 คนอ่าน
23 มิ.ย. 54
16:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
703. 
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. 231 คนอ่าน
21 มิ.ย. 54
16:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
704. 
ขอเชิญร่วมเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมแสดงนิทรรศการงานวันนักประดิษฐ์ภูมิภาค 251 คนอ่าน
21 มิ.ย. 54
16:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
705. 
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่ 272 คนอ่าน
21 มิ.ย. 54
16:06 น.
นางสาวแสงทอง
706. 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ค่าย 3 260 คนอ่าน
21 มิ.ย. 54
15:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
707. 
สถาบันพัฒนานักวิจัยแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ "หลักการเขียนบทสรุปผู้บริหารและบทคัดย่อที่เป็นสากล" 228 คนอ่าน
21 มิ.ย. 54
15:26 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
708. 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2555 240 คนอ่าน
21 มิ.ย. 54
14:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
709. 
ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการหรืองานวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารม.ศิลปากร 219 คนอ่าน
21 มิ.ย. 54
13:59 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
710. 
ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัยด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 254 (สมศ.) 234 คนอ่าน
9 มิ.ย. 54
10:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
711. 
Call for Papers--คณะศึกษาศาสตร์ เชิญส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิจัยนานาชาติ "ICER 2011" 252 คนอ่าน
7 มิ.ย. 54
14:00 น.
นายจักรพงษ์
712. 
ขอเรียนเชิญประชุม 220 คนอ่าน
1 มิ.ย. 54
06:59 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
713. 
ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการศึุกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2554 204 คนอ่าน
30 พ.ค. 54
09:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
714. 
ธรรมศาสตร์จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการสอนภาษาอังกฤษ "Voice in ELT" 235 คนอ่าน
26 พ.ค. 54
14:40 น.
นายจักรพงษ์
715. 
มรภ. นครปฐม จัดประชุมวิชาการระดับชาติ "75 ปี จากโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่ยอน่างยั่งยืน" 247 คนอ่าน
26 พ.ค. 54
14:37 น.
นายจักรพงษ์
716. 
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา 227 คนอ่าน
24 พ.ค. 54
11:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
717. 
รับสมัครทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สำหรับอาจารย์อาวุโสมหาวิทยาลัยขอนแก่น 269 คนอ่าน
11 พ.ค. 54
13:36 น.
นายจักรพงษ์
718. 
รับสมัครทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 265 คนอ่าน
11 พ.ค. 54
13:33 น.
นายจักรพงษ์
719. 
ขอเชิญอบรม ฟรี! โครงการพัฒนาเทคนิคการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน รุ่นที่ 7 239 คนอ่าน
4 พ.ค. 54
17:26 น.
นายจักรพงษ์
720. 
การส่งผลงานการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554" (Thailand Research Expo 2011) 206 คนอ่าน
28 เม.ย. 54
18:15 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
721. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัย 215 คนอ่าน
28 เม.ย. 54
18:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
722. 
ประชุมวิชาการนานาชาติ "One Health Concept" คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. 207 คนอ่าน
28 เม.ย. 54
15:12 น.
นายจักรพงษ์
723. 
ประชุมวิชาการ "Transnational Education: Strtegies, Gain amd Concerns" ที่เกาหลี 233 คนอ่าน
28 เม.ย. 54
13:34 น.
นายจักรพงษ์
724. 
NIDA ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ 210 คนอ่าน
28 เม.ย. 54
13:24 น.
นายจักรพงษ์
725. 
อาจารย์ศูนย์วิจัยออทิสติกนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมระดับชาติ 260 คนอ่าน
27 เม.ย. 54
13:36 น.
อาจารย์ฤกษ์
726. 
ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ (ศศ.4/2554) 251 คนอ่าน
25 เม.ย. 54
12:42 น.
นางสุวคนธ์
727. 
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุม The IFSCC 2011 Conference 205 คนอ่าน
8 เม.ย. 54
19:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
728. 
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายภัตตราหารเพล สรงน้ำพระโรจนปัญญา และรดน้ำขอพรผู้อาวุโส 251 คนอ่าน
7 เม.ย. 54
16:52 น.
นางสาวจรัสศรี
729. 
ความภาคภูมิใจของเรา(สาธิตศึกษาศาสตร์)(คะแนน O-NET สูงสุดของประเทศ) 307 คนอ่าน
7 เม.ย. 54
15:08 น.
อาจารย์วรเทพ
730. 
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ "เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 5" 198 คนอ่าน
21 มี.ค. 54
19:09 น.
อาจารย์อาพร
731. 
ขอเชิญร่วมพิธีอุปสมบท ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ (อ.ขนุน) 258 คนอ่าน
21 มี.ค. 54
04:08 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
732. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ 207 คนอ่าน
18 มี.ค. 54
18:34 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
733. 
นักเรียนสาธิตฯ ศศ. ได้รับทุน กพ. 241 คนอ่าน
17 มี.ค. 54
11:42 น.
734. 
...คุณครูขอร้อง... 242 คนอ่าน
10 มี.ค. 54
13:52 น.
อาจารย์รัชพล
735. 
การทุนสนับสนุนทุนวิจัยและทุนวิทยานิพนะ์เกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ ประจำปี พ.ศ.2554 260 คนอ่าน
4 มี.ค. 54
20:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
736. 
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ "ราชพฤกษ์วิชาการ" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2554 258 คนอ่าน
4 มี.ค. 54
19:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
737. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกรับสมัครนักเรียนระดับอนุบาล 244 คนอ่าน
24 ก.พ. 54
17:52 น.
อาจารย์ฤกษ์
738. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2554 199 คนอ่าน
24 ก.พ. 54
12:54 น.
อาจารย์อาพร
739. 
ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ จาก หนูดี (วนิษา เรซ) 247 คนอ่าน
16 ก.พ. 54
00:01 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
740. 
กิจกรรมจิตสาธารณะ ของนักเรียนยูนิทเอฟ 203 คนอ่าน
15 ก.พ. 54
14:03 น.
อาจารย์นุชนาฎ
741. 
เก็บตก OD 2554 / 4 227 คนอ่าน
15 ก.พ. 54
04:37 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
742. 
เก็บตก OD 2554 / 3 203 คนอ่าน
15 ก.พ. 54
04:34 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
743. 
เก็บตก OD 2554 / 2 242 คนอ่าน
15 ก.พ. 54
04:33 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
744. 
เก็บตก OD 2554 / 1 240 คนอ่าน
15 ก.พ. 54
04:30 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
745. 
การประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนสาธิตฯ(มอดินแดง)ระดับประถม 261 คนอ่าน
14 ก.พ. 54
13:11 น.
อาจารย์นัยนา
746. 
ความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง .."รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2553" 253 คนอ่าน
11 ก.พ. 54
21:56 น.
อาจารย์คนึงนิจ
747. 
ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอใน Thailand Research Symposium 2011 202 คนอ่าน
10 ก.พ. 54
15:46 น.
นางสาวมธุรส
748. 
กิจกรรม open class 204 คนอ่าน
8 ก.พ. 54
14:32 น.
อาจารย์นภาพร
749. 
นักศึกษาปริญญาเอกบริหารการศึกษาเสนองานวิชาการที่สหรัฐอเมริกา มีค.-เมย.54 247 คนอ่าน
7 ก.พ. 54
12:41 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
750. 
รับสมัครนักเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับอนุบาล 214 คนอ่าน
4 ก.พ. 54
12:28 น.
นายนิสิต
751. 
กิจกรรมนักเรียนศูนย์วิจัยออทิสติก ประจำเดือนมกราคม ที่ผ่านมา 257 คนอ่าน
2 ก.พ. 54
16:04 น.
อาจารย์ฤกษ์
752. 
ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัยค่ะ 258 คนอ่าน
2 ก.พ. 54
11:10 น.
อาจารย์อาพร
753. 
สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอสร้างคอม ศึกษาดูงานที่ ร.ร.สาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถม วันที่25ม.ค.54 239 คนอ่าน
26 ม.ค. 54
12:11 น.
อาจารย์รัชพล
754. 
กิจกรรมเข้าค่าย 54 โรงเรียนสาธิตฯ อนุบาล 231 คนอ่าน
25 ม.ค. 54
12:00 น.
นายนิสิต
755. 
เปิดอาชาบำบัด สำหรับเด็กพิเศษ 312 คนอ่าน
24 ม.ค. 54
10:27 น.
อาจารย์ศักดาเดช
756. 
กิจกรรมช่วงเดือนมกราคม 242 คนอ่าน
21 ม.ค. 54
15:58 น.
อาจารย์ประกายฝน
757. 
ขอแสดงความยินดีกับ อ.วายุ กาญจนศร เนื่องในพิธีมงคลสมรส ด้วยครับ 276 คนอ่าน
20 ม.ค. 54
10:53 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
758. 
รายชื่อบุคลากรดีเด่นที่ได้รับโล่เกียรติคุณเนื่องในโอกาสวันครู ปีการศึกษา 2553 285 คนอ่าน
14 ม.ค. 54
15:46 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
759. 
ประชาสัมพันธ์ข่าวจากศูนย์วิจัยออทิสติก 248 คนอ่าน
12 ม.ค. 54
16:57 น.
อาจารย์อาพร
760. 
...ขอเชิญชมการแข่งกีฬาสีสาธิตประถมศึกษาศาสตร์13-14ม.ค.54... 264 คนอ่าน
12 ม.ค. 54
09:58 น.
อาจารย์รัชพล
761. 
ปฏิทินโรงเรียนสาธิตอนุบาล ม.ค. - เม.ย. 2554 209 คนอ่าน
11 ม.ค. 54
12:09 น.
นายนิสิต
762. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "หลักการออกแบบการวิจัยและการเลือกใช้สถิติวิเคราะห์" 212 คนอ่าน
10 ม.ค. 54
11:58 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
763. 
จักรยานแรลลี่วิชาการ ครั้งที่ 8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 274 คนอ่าน
7 ม.ค. 54
14:42 น.
อาจารย์ภัทรพงษ์
764. 
จักรยานแรลลี่วิชาการ ครั้งที่ 8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 240 คนอ่าน
7 ม.ค. 54
14:38 น.
อาจารย์ภัทรพงษ์
765. 
เรื่อง ขอคำยืนยันการใช้สิทธิ์สวัสดิการเพื่อให้บุตรเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 256 คนอ่าน
6 ม.ค. 54
13:14 น.
นายนิสิต
766. 
เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4 235 คนอ่าน
29 ธ.ค. 53
09:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
767. 
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม 202 คนอ่าน
29 ธ.ค. 53
09:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
768. 
ขอเชิิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554 255 คนอ่าน
28 ธ.ค. 53
10:14 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
769. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกมีข่าวรับสมัครมาฝากประชาสัมพันธ์ค่ะ 245 คนอ่าน
27 ธ.ค. 53
10:19 น.
อาจารย์อาพร
770. 
“สารสานใจ” สารจากคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ แทนการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2553 205 คนอ่าน
17 ธ.ค. 53
14:23 น.
นายจักรพงษ์
771. 
โครงการปลูกป่าถวายพ่อแห่งแผ่นดิน ในวันที่ 17 ธ.ค. 53 244 คนอ่าน
16 ธ.ค. 53
12:24 น.
นายนิสิต
772. 
เด็ก ป.1-2 พูดฝรั่งได้ไหม?...เด็ก โครงการ IEC เจ๋งแค่ไหน..งานนี้มีคำตอบครับ 250 คนอ่าน
15 ธ.ค. 53
19:52 น.
อาจารย์ปรัชญ์ธวีฐ์
773. 
กิจกกรมเดิน - วิ่ง เทิดพระเกียรติ 5 ธ.ค. 53 261 คนอ่าน
2 ธ.ค. 53
13:03 น.
นายนิสิต
774. 
ฝากประชาสัมพันธ์ โครงการดีๆ ที่จะมาจัดที่ ตึกเพียร มข. 17-18 ธ.ค. นี้ครับ 244 คนอ่าน
30 พ.ย. 53
23:30 น.
อาจารย์ปรัชญ์ธวีฐ์
775. 
ตามรอย...ศึกษาศาสตร์ทัศนาเมืองตรัง-เืมืองนครศรีธรรมราช 239 คนอ่าน
30 พ.ย. 53
18:55 น.
อาจารย์ ดร.จตุภูมิ
776. 
บรรยากาศเมืองคอน 2 207 คนอ่าน
30 พ.ย. 53
15:05 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
777. 
บรรยากาศเมืองคอน 1 198 คนอ่าน
30 พ.ย. 53
14:56 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
778. 
เก็บตก ศึกษาดูงาน เมืองคอน 1 203 คนอ่าน
30 พ.ย. 53
14:55 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
779. 
บรรยากาศอันดามัน จ.ตรัง 3 209 คนอ่าน
30 พ.ย. 53
14:31 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
780. 
บรรยากาศอันดามัน จ.ตรัง 2 258 คนอ่าน
30 พ.ย. 53
14:27 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
781. 
บรรยากาศอันดามัน จ.ตรัง 1 204 คนอ่าน
30 พ.ย. 53
14:18 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
782. 
เก็บตก ศึกษาดูงาน เมืองตรัง 3 203 คนอ่าน
30 พ.ย. 53
14:17 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
783. 
เก็บตก ศึกษาดูงาน เมืองตรัง 2 235 คนอ่าน
30 พ.ย. 53
14:16 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
784. 
เก็บตก ศึกษาดูงาน เมืองตรัง 1 219 คนอ่าน
30 พ.ย. 53
14:14 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
785. 
ขอเชิญร่วมงาน SATIT OPEN HOUSE 40 ปี 320 คนอ่าน
23 พ.ย. 53
18:12 น.
อาจารย์มงคล
786. 
โควตาแพทย์ มข.54 253 คนอ่าน
23 พ.ย. 53
18:10 น.
อาจารย์มงคล
787. 
เรียนเชิญร่วมงานพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันคล้ายวันเปิดศูนย์วิจัยออทิสติก 250 คนอ่าน
23 พ.ย. 53
12:18 น.
อาจารย์ฤกษ์
788. 
นร.ออทิสติกได้สามเหรียญเงิน ว่ายน้ำ 237 คนอ่าน
22 พ.ย. 53
10:54 น.
อาจารย์ศักดาเดช
789. 
ข่าวดีสำหรับนักวิจัย เปิดแล้ว!!! คลินิกให้คำปรึกษา "การขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" 242 คนอ่าน
17 พ.ย. 53
16:53 น.
นายจักรพงษ์
790. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับ ท่านผอ.สทศ.คนใหม่ 274 คนอ่าน
17 พ.ย. 53
12:38 น.
อาจารย์อาพร
791. 
กองทุน รศ.ระจิต ตรีพุทธรัตน์ 250 คนอ่าน
16 พ.ย. 53
21:33 น.
นางสาวจรัสศรี
792. 
เรียนเชิญเข้าฟังบรรยายในหัวข้อ "Integrity of Research และ Academic Ranking" 239 คนอ่าน
15 พ.ย. 53
13:30 น.
793. 
ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2554 250 คนอ่าน
14 พ.ย. 53
20:08 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
794. 
ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการเนื่องในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2554 219 คนอ่าน
13 พ.ย. 53
18:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
795. 
นร.ออทิสติกขี่ม้าโชว์ผู้ว่าฯขอนแก่น 272 คนอ่าน
12 พ.ย. 53
11:57 น.
อาจารย์ศักดาเดช
796. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการประจำปี 2554 247 คนอ่าน
9 พ.ย. 53
15:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
797. 
ขอเรียนเชิญฟังบรรยายพิเศษ 249 คนอ่าน
9 พ.ย. 53
15:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
798. 
English Camp 2010 สาธิตประถมศึกษาศาสตร์ 232 คนอ่าน
4 พ.ย. 53
13:11 น.
อาจารย์รัชพล
799. 
ด่วน! ฟรี! รับสมัครผู้สนใจเรียนภาษาจีน 22 พ.ย. 53-13 ม.ค. 54 206 คนอ่าน
2 พ.ย. 53
14:31 น.
นายจักรพงษ์
800. 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะศึกษาศาสตร์) ระดับมัธยมศึกษาร่วมสมทบบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 253 คนอ่าน
30 ต.ค. 53
23:48 น.
อาจารย์สุเนตร
801. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัย และแสดงผลงานทางวิชาการฯ 203 คนอ่าน
11 ต.ค. 53
13:45 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
802. 
เชิญฟังบรรยาย "การปรับเงินเดือนเข้าสู่ระบบแท่งเงินเดือน" 12 ต.ค. 53 ณ ห้องสายสุรี จุติกุล 251 คนอ่าน
11 ต.ค. 53
09:16 น.
นายจักรพงษ์
803. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่สังกัดคณะฯ/โรงเรียนสาธิตฯ ทุกท่าน ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต เนืองในโอกาสเกษียณอายุราชการ คณะศึกษาศาสตร์ มข. 258 คนอ่าน
25 ก.ย. 53
17:40 น.
นางสาววารุณี
804. 
ข่าวดี! ทำ passport ที่ขอนแก่นได้แล้ว 242 คนอ่าน
24 ก.ย. 53
14:27 น.
นายจักรพงษ์
805. 
งานมุฑิตาจิต กลุ่มวิชาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 260 คนอ่าน
24 ก.ย. 53
12:17 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี
806. 
การเสนอเอกสารเชิงหลักการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนอุดหนุนการวิจัยจาก วช. 232 คนอ่าน
21 ก.ย. 53
10:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
807. 
อาจารย์โรงเรียนสาธิตชนะเลิศการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนนแก่น. 238 คนอ่าน
20 ก.ย. 53
14:25 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
808. 
ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในการประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ มข. 2554 205 คนอ่าน
17 ก.ย. 53
15:08 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
809. 
ขอเชิญชวน นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมส่งผลงานหนังสั้นเข้าประกวดในหัวขอ มหัศจรรย์แห่งรัก 247 คนอ่าน
17 ก.ย. 53
10:39 น.
นางสาวกัญณภัทร
810. 
สาขาวิชาพลศึกษาสัมมนาการทำ มคอ.3 และการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 211 คนอ่าน
15 ก.ย. 53
21:12 น.
อาจารย์ ดร.วายุ
811. 
ปฏิทินโรงเรียนสาธิตอนุบาล ก.ย.-ต.ค. 53 238 คนอ่าน
15 ก.ย. 53
15:08 น.
นายนิสิต
812. 
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดตั้ง "กลุ่มวิจัยEWEC" 238 คนอ่าน
15 ก.ย. 53
11:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
813. 
ประชาสัมพัน 198 คนอ่าน
15 ก.ย. 53
10:37 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
814. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สกอ. 243 คนอ่าน
15 ก.ย. 53
10:33 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
815. 
ประชาสัมพันธ์บรรยายพิเศษ "การเขียนบทความวิจัยเพื่อได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร" 251 คนอ่าน
15 ก.ย. 53
10:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
816. 
ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 260 คนอ่าน
14 ก.ย. 53
21:11 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
817. 
กำหนดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 244 คนอ่าน
14 ก.ย. 53
17:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
818. 
ขอเชิญทำบุญผ้าป่าสามัคคี 253 คนอ่าน
14 ก.ย. 53
15:25 น.
อาจารย์สังเวียน
819. 
198 คนอ่าน
14 ก.ย. 53
15:25 น.
อาจารย์สังเวียน
820. 
ขอเชิญทำบุญผ้าป่าสามัคคี 196 คนอ่าน
14 ก.ย. 53
15:22 น.
อาจารย์สังเวียน
821. 
ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 49 รูป เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถานปนาครบรอบ 42 ปี คณะศึกษาศาสตร์ 272 คนอ่าน
12 ก.ย. 53
17:31 น.
นางสาววารุณี
822. 
รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 251 คนอ่าน
10 ก.ย. 53
16:18 น.
นางนงนภัส
823. 
ความภาคภูมิใจของเรา(สาธิตศึกษาศาสตร์) 242 คนอ่าน
8 ก.ย. 53
12:50 น.
อาจารย์วรเทพ
824. 
สาขาพลศึกษา บริการวิชาการแก่ชุมชน 270 คนอ่าน
7 ก.ย. 53
16:53 น.
อาจารย์ ดร.วายุ
825. 
Autistic NEW ข่าวศูนย์วิจัยออทิสติก 7 ก.ย. 53 242 คนอ่าน
7 ก.ย. 53
14:06 น.
อาจารย์ฤกษ์
826. 
ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมการอบรมการจัดผ้าประดับอาคารสถานที่ ในวันอาทิตย์ที่ 12 ก.ย. 53 254 คนอ่าน
6 ก.ย. 53
11:10 น.
อาจารย์สุชาติ
827. 
คนเก่งสาธิตฯ 202 คนอ่าน
6 ก.ย. 53
09:35 น.
อาจารย์นุชนาฎ
828. 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ 026/2553 เรื่องงดการเรียนการสอน ในวันที่ 10-11 กันยายน 2553 200 คนอ่าน
2 ก.ย. 53
11:57 น.
นางดารุณี
829. 
ผลการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งนักศึกษาครู "ลูกทุ่งศึกษา มาหานะเธอ" 273 คนอ่าน
1 ก.ย. 53
01:12 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
830. 
PR คณะศึกษาศาสตร์ มข. เยือนถิ่น PR ม.รังสิต และ ม.หอการค้าไทย 261 คนอ่าน
1 ก.ย. 53
01:10 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
831. 
The Geometer’s Sketchpad 263 คนอ่าน
30 ส.ค. 53
17:47 น.
อาจารย์นภาพร
832. 
อาจารย์โรงเรียนสาธิตได้รับรางวัลการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลสมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มข. 263 คนอ่าน
30 ส.ค. 53
11:55 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
833. 
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม “ ศิลปะการวางตนของคนทำงานเพื่อการบริการที่มีคุณภาพ ” 259 คนอ่าน
28 ส.ค. 53
09:52 น.
อาจารย์นัยนา
834. 
เชิญอบรม "ความก้าวหน้าทางวิชาการของอาจารย์" 252 คนอ่าน
24 ส.ค. 53
15:39 น.
อาจารย์ฤกษ์
835. 
เผยแพร่องค์ความรู้เรื่อง วัฒนธรรมของแต่ละประเทศเพื่อประโยชน์ในการจัดทำความร่วมมือด้านการวิจัย 242 คนอ่าน
24 ส.ค. 53
14:39 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
836. 
เชิญชม และร่วมให้กำลังใจ มหกรรมกีฬาเพื่อบุคคลออทิสติก "ออทิสติกเกม 4" 203 คนอ่าน
23 ส.ค. 53
16:02 น.
อาจารย์ฤกษ์
837. 
สาขาวิชาสังคมศึกษา จัดโครงการค่ายสิ่งแวดล้อม "ค่ายคบเด็กรักษ์โลก" 252 คนอ่าน
23 ส.ค. 53
12:14 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
838. 
ลูกทุ่งศึกษา มาหานะเธอ : การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งนักศึกษาครู เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาคณะฯ 248 คนอ่าน
20 ส.ค. 53
13:59 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
839. 
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ CMS:Joomla 259 คนอ่าน
20 ส.ค. 53
08:53 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี
840. 
พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย 271 คนอ่าน
19 ส.ค. 53
01:39 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
841. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร 196 คนอ่าน
18 ส.ค. 53
20:52 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
842. 
ขอเชิญร่วมการประชุมชั้แจงกรอบการใช้ทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2554 201 คนอ่าน
18 ส.ค. 53
20:51 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
843. 
สัปดาห์วิทย์ 237 คนอ่าน
18 ส.ค. 53
19:48 น.
อาจารย์นเรียน
844. 
วันแม่แห่งชาติ 240 คนอ่าน
18 ส.ค. 53
19:41 น.
อาจารย์นเรียน
845. 
นักศึกษาศิลปศึกษา ได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ 250 คนอ่าน
18 ส.ค. 53
13:39 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
846. 
ขอเชิญเลือดสีแสดทุกรุ่นร่วมงาน คืนสู่เหย้าชาวศึกษาศาสตร์ 2553 258 คนอ่าน
16 ส.ค. 53
15:09 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
847. 
ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการศิลปะ ของสาขาวิชาศิลปศึกษา ประจำปี 2553 206 คนอ่าน
16 ส.ค. 53
14:46 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
848. 
วันแม่แห่งชาติ กับน้ำตาแห่งความรัก ความปิติยินดี ล้นห้องประชุมสายสุรี จุติกุล อีกครั้ง 205 คนอ่าน
16 ส.ค. 53
14:40 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
849. 
เ้ปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยย่อยในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ประจำปีงบประมาณ 2555 193 คนอ่าน
13 ส.ค. 53
20:22 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
850. 
สาธิตอนุบาล ประกาศปิดเรียน 198 คนอ่าน
9 ส.ค. 53
11:49 น.
นายนิสิต
851. 
สิทธิ์เรียนฟรี 15 ปี 209 คนอ่าน
6 ส.ค. 53
08:36 น.
นายนิสิต
852. 
ขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านสมัครเข้ารับการอบรมระยะสั้น 265 คนอ่าน
4 ส.ค. 53
19:17 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
853. 
Autistic NEW ข่าวศูนย์วิจัยออทิสติก เดือน ก.ค. 53 255 คนอ่าน
2 ส.ค. 53
10:36 น.
อาจารย์ฤกษ์
854. 
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา เยือนเพื่อนบ้าน ม.ธรรมศาสตร์ และ ม.อัสสัมชัญ 255 คนอ่าน
29 ก.ค. 53
08:19 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
855. 
“นพลักษณ์ : Enneagram การเรียนรู้เพื่อความเข้าใจตนเอง ไปสู่การพัฒนาองค์กร” 260 คนอ่าน
22 ก.ค. 53
01:24 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
856. 
ร่วมชมขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา 252 คนอ่าน
19 ก.ค. 53
17:23 น.
อาจารย์นภาพร
857. 
โครงการหนูทำงานรอคุณพ่อ - คุณแม่มารับ 263 คนอ่าน
19 ก.ค. 53
10:22 น.
นายนิสิต
858. 
ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา 242 คนอ่าน
19 ก.ค. 53
10:16 น.
นายนิสิต
859. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมในงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553" (Thailand Research Expo 2010) 201 คนอ่าน
16 ก.ค. 53
13:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
860. 
ขอเชิญชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาภายใน 253 คนอ่าน
16 ก.ค. 53
09:13 น.
อาจารย์เสถียร
861. 
ขอเชิญเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 255 คนอ่าน
15 ก.ค. 53
10:33 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
862. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการสร้าง "แบบสอบถาม" ที่มีคุณภาพ (ต่อ) 198 คนอ่าน
15 ก.ค. 53
10:22 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
863. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการสร้าง "แบบสอบถาม" ที่มีคุณภาพ 235 คนอ่าน
15 ก.ค. 53
10:16 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
864. 
ขยายเวลาเปิดรับบทคัดย่อผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ โครงการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ "ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4" 252 คนอ่าน
14 ก.ค. 53
11:38 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
865. 
ขอเชิญชวนและแจ้งการบริการตรวจสุขภาพของคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2553 256 คนอ่าน
13 ก.ค. 53
17:48 น.
นางสาววารุณี
866. 
ทุนอุดหนุนทำวิทยานิพนธ์ ของบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2553 243 คนอ่าน
8 ก.ค. 53
16:51 น.
นางปิยดา
867. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการสำนักวิจัย ประจำปี 2553 204 คนอ่าน
7 ก.ค. 53
16:28 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
868. 
ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมในการประชุมวิชาการ 263 คนอ่าน
2 ก.ค. 53
16:20 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
869. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติ 208 คนอ่าน
2 ก.ค. 53
16:16 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
870. 
ขอแจ้งการติดต่อราชการภายนอก หมายเลขโทรศัพท์ 6 ตัว 242 คนอ่าน
29 มิ.ย. 53
10:48 น.
นางสาววารุณี
871. 
ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ร่วมทดสอบสมรรถภาพทางกาย 250 คนอ่าน
29 มิ.ย. 53
02:03 น.
อาจารย์ ดร.วายุ
872. 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "สุนทรียสนทนา" โดย ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ 255 คนอ่าน
28 มิ.ย. 53
18:01 น.
นางสาวมธุรส
873. 
เรียนเชิญส่งผลงานการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553" 247 คนอ่าน
28 มิ.ย. 53
17:58 น.
นางสาวมธุรส
874. 
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่ 269 คนอ่าน
28 มิ.ย. 53
10:08 น.
นางสาวแสงทอง
875. 
การนิเทศนักศึกษาปฎิบัติการสอน 210 คนอ่าน
25 มิ.ย. 53
08:10 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
876. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญ ประจำปี 2553 245 คนอ่าน
24 มิ.ย. 53
08:05 น.
นายนิสิต
877. 
ไหว้ครูอนุบาล 218 คนอ่าน
22 มิ.ย. 53
14:02 น.
นายนิสิต
878. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การสืบค้นข้อมูลและค่าดัชนีผลกระทบ (Impact Factor) ของงานวิจัยทางการศึกษา 263 คนอ่าน
22 มิ.ย. 53
11:32 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
879. 
Autistic NEW ข่าวศูนย์วิจัยออทิสติก 22 มิ.ย. 53 203 คนอ่าน
22 มิ.ย. 53
08:30 น.
อาจารย์ฤกษ์
880. 
สัมมนากลุ่มวิชาฯ ภาษา ศิลปะ และสังคม ณ อินเตอร์รีสอร์ท อุดรธานี 3 214 คนอ่าน
21 มิ.ย. 53
01:23 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
881. 
สัมมนากลุ่มวิชาฯ ภาษา ศิลปะ และสังคม ณ อินเตอร์รีสอร์ท อุดรธานี 2 241 คนอ่าน
21 มิ.ย. 53
01:22 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
882. 
สัมมนากลุ่มวิชาฯ ภาษา ศิลปะ และสังคม ณ อินเตอร์รีสอร์ท อุดรธานี 273 คนอ่าน
21 มิ.ย. 53
01:12 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
883. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการเรื่อง "ความเสมอภาคหญิงชาย:สร้างเครือข่าย ขยายความรู้สู่การปฏิบัติ" (ต่อ) 242 คนอ่าน
18 มิ.ย. 53
17:45 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
884. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการเรื่อง "ความเสมอภาคหญิงชาย:สร้างเครือข่าย ขยายความรู้สู่การปฏิบัติ" 240 คนอ่าน
18 มิ.ย. 53
17:41 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
885. 
ประณพน้อมสักการบูชาครู : พิธีไหว้ครู 2553 252 คนอ่าน
18 มิ.ย. 53
02:58 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
886. 
Autistic NEW ข่าวศูนย์วิจัยออทิสติก 17 มิ.ย. 53 235 คนอ่าน
17 มิ.ย. 53
15:03 น.
อาจารย์ฤกษ์
887. 
ประกาศงดการเรียนการสอนในวันที่ 18 มิถุนายน 2553 และวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2553 196 คนอ่าน
16 มิ.ย. 53
15:37 น.
นางดารุณี
888. 
ผู้ที่สนใจวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อกล้วยไม้ และวิธีการนำกล้วยไม้ออกจากขวด 209 คนอ่าน
15 มิ.ย. 53
11:20 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
889. 
พิธีเปิดกิจกรรมรายงานตัวน้องใหม่ และร้องเพลงประจำคณะ ประจำปีการศึกษา 2553 246 คนอ่าน
12 มิ.ย. 53
21:16 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
890. 
เรียนอย่างไร ให้มีความสุข โดย รศ.สมปัต ตัญตรัยรัตน์ 225 คนอ่าน
10 มิ.ย. 53
17:53 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
891. 
ขอเชิญร่วมทำบุญ 200 คนอ่าน
9 มิ.ย. 53
16:49 น.
อาจารย์มันทนา
892. 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "สะท้อนภาพลักษณ์ให้อยู่ในใจลูกค้า" 242 คนอ่าน
9 มิ.ย. 53
15:19 น.
นางสาวมธุรส
893. 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบ SCL 242 คนอ่าน
9 มิ.ย. 53
10:59 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
894. 
ตามรอย.....สัมมนาดูงานลาวใต้ จำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 270 คนอ่าน
8 มิ.ย. 53
20:04 น.
อาจารย์ ดร.จตุภูมิ
895. 
รายชื่อนักศึกษาวิชา 230330 ภาคปฏิบัติที่ปรับใหม่ 246 คนอ่าน
4 มิ.ย. 53
15:43 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
896. 
Autistic NEW ข่าวศูนย์วิจัยออทิสติก 4 มิ.ย. 53 275 คนอ่าน
4 มิ.ย. 53
11:25 น.
อาจารย์ฤกษ์
897. 
Autistic NEW ข่าวศูนย์วิจัยออทิสติก 2 มิ.ย. 53 258 คนอ่าน
2 มิ.ย. 53
16:52 น.
อาจารย์ฤกษ์
898. 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญและรับน้องใหม่ 237 คนอ่าน
2 มิ.ย. 53
12:06 น.
อาจารย์ขนิษฐา
899. 
บุคลากรสมด.ประถมได้รับเชิญเป็นวิทยากรในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และประเทศสเปน 316 คนอ่าน
2 มิ.ย. 53
10:25 น.
อาจารย์นัยนา
900. 
หอศิลป์ ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มข. เปิดนิทรรศการ "ลายเส้น เล่นแสง" โดย อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ 278 คนอ่าน
26 พ.ค. 53
21:37 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
901. 
งวดสุดท้าย !!! ทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่4/2553 203 คนอ่าน
21 พ.ค. 53
12:09 น.
นายจักรพงษ์
902. 
การศึกษาดูงาน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ 233 คนอ่าน
20 พ.ค. 53
14:26 น.
อาจารย์คนึงนิจ
903. 
เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น พรบ.มข. 250 คนอ่าน
20 พ.ค. 53
11:04 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญชา
904. 
ขอเชิญเข้าร่วมในการประชุมวิชาการศิลปกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2 240 คนอ่าน
14 พ.ค. 53
11:44 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
905. 
ผลการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์สอนภาษาไทย ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน 255 คนอ่าน
12 พ.ค. 53
19:23 น.
นายจักรพงษ์
906. 
เลื่อน !!! การอบรม "การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย" และ Meta Ethnography 241 คนอ่าน
10 พ.ค. 53
15:46 น.
นายจักรพงษ์
907. 
มศว เดินหน้าพลิกฟ้าพลิกแผ่นดิน 245 คนอ่าน
10 พ.ค. 53
14:21 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญชา
908. 
เด็กสาธิต มข. คว้ารางวัลชนะเลิศนักเขียนรุ่นเยาว์ 236 คนอ่าน
10 พ.ค. 53
12:19 น.
อาจารย์วุฒิชัย
909. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการบ่มเพาะนักวิจัย เพื่อให้สร้างผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ประจำปี 2553 (ครั้งที่2) 243 คนอ่าน
7 พ.ค. 53
13:29 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
910. 
การสมัครขอรับทุนการศึกษาต่างประเทศ และในประเทศ ปีงบประมาณ 2553 204 คนอ่าน
6 พ.ค. 53
15:18 น.
นายจักรพงษ์
911. 
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English) สำหรับอาจารย์ มข. 243 คนอ่าน
6 พ.ค. 53
10:59 น.
นายจักรพงษ์
912. 
จัดจ้างทำวิจัย 201 คนอ่าน
4 พ.ค. 53
12:50 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
913. 
จัดจ้างทำวิจัยเรื่อง กรพัฒนารูปและกระบวนการสร้างเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพฯ 238 คนอ่าน
30 เม.ย. 53
12:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
914. 
ขอเชิญร่วมส่งบทความวิชาการ 251 คนอ่าน
30 เม.ย. 53
11:35 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
915. 
โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น เพื่อการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2553 205 คนอ่าน
28 เม.ย. 53
11:40 น.
นายจักรพงษ์
916. 
ขอประชาสัมพันธ์ นิทรรศการศิลปะภาพวาดและภาพถ่ายร่วมสมัย “ลายเส้น เล่นแสง” ด้วยนะคร้าบบ 238 คนอ่าน
24 เม.ย. 53
22:30 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
917. 
ขอเชิญสั่งซื้อ ม่วงเทพรัตน์ เป็นชื่อพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 213 คนอ่าน
22 เม.ย. 53
00:00 น.
นางดารุณี
918. 
ขอเชิญสั่งซื้อ ม่วงเทพรัตน์ เป็นชื่อพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 201 คนอ่าน
22 เม.ย. 53
09:18 น.
นางดารุณี
919. 
ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปี 53 (ทุนพัฒนาข้าราชการ-ศึกษา) จาก สกอ. 256 คนอ่าน
20 เม.ย. 53
13:31 น.
นายจักรพงษ์
920. 
ทุนรัฐบาลไต้หวัน _ หน้า 3 จาก 3 211 คนอ่าน
20 เม.ย. 53
10:24 น.
นายจักรพงษ์
921. 
ทุนรัฐบาลไต้หวัน _ หน้า 2 จาก 3 216 คนอ่าน
20 เม.ย. 53
10:24 น.
นายจักรพงษ์
922. 
ทุนรัฐบาลไต้หวัน _ หน้า 1 จาก 3 202 คนอ่าน
20 เม.ย. 53
10:21 น.
นายจักรพงษ์
923. 
ทุน ป.โท โดยรัฐบาลอินโดนีเซีย 242 คนอ่าน
20 เม.ย. 53
10:12 น.
นายจักรพงษ์
924. 
ทุนวิจัย ป.เอก โดยรัฐบาลนิวซีแลนด์ 203 คนอ่าน
20 เม.ย. 53
10:04 น.
นายจักรพงษ์
925. 
ทุนเรียนปริญญาเอก มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ออสเตรเลีย 204 คนอ่าน
20 เม.ย. 53
10:02 น.
นายจักรพงษ์
926. 
รับสมัครอาจารย์สอนภาษาและวัฒนธรรมไทย ภาคฤดูร้อน ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ปี 2553-2555 270 คนอ่าน
19 เม.ย. 53
13:31 น.
นายจักรพงษ์
927. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2553 253 คนอ่าน
19 เม.ย. 53
11:38 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
928. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอฯ 239 คนอ่าน
19 เม.ย. 53
11:36 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
929. 
นักศึกษาป.บัณฑิตชั้นปีที่ 1 ทำพิธีรดน้ำขอพรอาจารย์เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2553 249 คนอ่าน
16 เม.ย. 53
12:37 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
930. 
ศึกษาศาสตร์ รวมมิตร มุฑิตาจิตกราบอาจารย์ 249 คนอ่าน
11 เม.ย. 53
15:46 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
931. 
ขบวนแห่สงกรานต์ ๒๕๕๓ ศึกษาศาสตร์คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดันสองมาครอง 212 คนอ่าน
10 เม.ย. 53
18:10 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
932. 
นางงามสงกรานต์ศึกษาศาสตร์ ๒๕๕๓ งามไม่แพ้ใคร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดันสองมาครอง 228 คนอ่าน
10 เม.ย. 53
18:00 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
933. 
พิธีทำบุญ รดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2553 269 คนอ่าน
8 เม.ย. 53
17:36 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
934. 
ศูนย์วิจัยออทิสติก จัดงานเสวนาทางวิชาการ 251 คนอ่าน
8 เม.ย. 53
09:54 น.
อาจารย์ฤกษ์
935. 
ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ ประจำปี 2553 272 คนอ่าน
7 เม.ย. 53
22:03 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
936. 
ความภาคภูมิใจของเรา(สาธิตศึกษาศาสตร์) 236 คนอ่าน
6 เม.ย. 53
11:25 น.
อาจารย์วรเทพ
937. 
ขอเรียนเชิญเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ 245 คนอ่าน
30 มี.ค. 53
18:16 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
938. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา 202 คนอ่าน
29 มี.ค. 53
13:47 น.
อาจารย์อาพร
939. 
ขอเชิญร่วมงานสัมมนา "เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 4" 204 คนอ่าน
29 มี.ค. 53
13:45 น.
อาจารย์อาพร
940. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติของเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2553 หัวข้ 220 คนอ่าน
29 มี.ค. 53
13:08 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
941. 
เชิญคณาจารย์เลือกซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด 262 คนอ่าน
16 มี.ค. 53
10:20 น.
942. 
เชิญร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก 237 คนอ่าน
12 มี.ค. 53
17:29 น.
อาจารย์ฤกษ์
943. 
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 248 คนอ่าน
10 มี.ค. 53
15:13 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
944. 
ขอคะแนนปฏิบัติการสอนด่วนที่สุด 247 คนอ่าน
10 มี.ค. 53
10:53 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
945. 
เทศกาลปล่อยแสง ครั้งที่ 6 ตอน คบเด็ก สร้างชาติ 238 คนอ่าน
9 มี.ค. 53
13:10 น.
946. 
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนใหม่ 265 คนอ่าน
9 มี.ค. 53
12:58 น.
นางสาวแสงทอง
947. 
ขอเชิญร่วมการสัมมนา "คลิก ช้อป ออนไลน์อย่างปลอดภัย รู้ทันภัยออนไลน์" ฟรี จำนวนจำกัด 267 คนอ่าน
9 มี.ค. 53
11:22 น.
948. 
ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบโปสเตอร์ "ความปลอดภัยในการดูแลรักษาผู้ป่วยโดยเน้นแนวทาง SIMPLE" 254 คนอ่าน
8 มี.ค. 53
13:21 น.
949. 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัล 213 คนอ่าน
4 มี.ค. 53
14:41 น.
950. 
Art Ex By Art ED 19th : ฅนมีสี 205 คนอ่าน
3 มี.ค. 53
12:54 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
951. 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิก 200 คนอ่าน
23 ก.พ. 53
13:44 น.
นายจักรพงษ์
952. 
ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 255 คนอ่าน
23 ก.พ. 53
11:36 น.
นางสาวแสงทอง
953. 
รับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 236 คนอ่าน
22 ก.พ. 53
18:45 น.
954. 
รับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 233 คนอ่าน
22 ก.พ. 53
18:44 น.
955. 
ปฏิทินการปฏิบัติการสอนช่วงการเตรียมความพร้อม 213 คนอ่าน
16 ก.พ. 53
17:04 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
956. 
รางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2553 241 คนอ่าน
15 ก.พ. 53
12:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
957. 
ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์เพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 237 คนอ่าน
10 ก.พ. 53
18:24 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
958. 
ข่าวศูนย์วิจัยออทิสติก 277 คนอ่าน
8 ก.พ. 53
19:06 น.
อาจารย์ฤกษ์
959. 
ตามรอย....ODระยองรีสอร์ท 261 คนอ่าน
1 ก.พ. 53
11:09 น.
อาจารย์ ดร.จตุภูมิ
960. 
เก็บตก...OD ระยองรีสอร์ท 2553 / 3 198 คนอ่าน
31 ม.ค. 53
13:18 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
961. 
เก็บตก...OD ระยองรีสอร์ท 2553 / 2 205 คนอ่าน
31 ม.ค. 53
12:19 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
962. 
เก็บตก...OD ระยองรีสอร์ท 2553 / 1 246 คนอ่าน
31 ม.ค. 53
12:12 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
963. 
กิจกรรมภูมิปัญญาไทยจากชุมชนสู่แหล่งการเรียนรู้ 224 คนอ่าน
29 ม.ค. 53
11:42 น.
อาจารย์นภาพร
964. 
25 มกราคม วันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมพลังภาคภูมิใจมหาวิทยาลัยอันดับ 1 243 คนอ่าน
27 ม.ค. 53
19:02 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
965. 
หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยทางการศึกษา 260 คนอ่าน
25 ม.ค. 53
13:19 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
966. 
การทำบุญโรงเรียน 243 คนอ่าน
22 ม.ค. 53
15:58 น.
อาจารย์ประกายฝน
967. 
กิจกรรมจิตสาธารณะของนักเรียนยูนิทเอฟ 276 คนอ่าน
21 ม.ค. 53
17:12 น.
อาจารย์นุชนาฎ
968. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Single Subject Design 197 คนอ่าน
21 ม.ค. 53
17:00 น.
อาจารย์อาพร
969. 
ขอเชิญผู้สนใจการถ่ายภาพเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษฟรี!!! 254 คนอ่าน
15 ม.ค. 53
11:20 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
970. 
ขอเชิญชมภาพยนต์เนื่องในวันครู "ครูบ้านนอก : บ้านหนองฮีใหญ่" ฟรี!!! 215 คนอ่าน
12 ม.ค. 53
18:46 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
971. 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ 002/2553 เรื่องงดการเรียนการสอน (ระดับ ป.โท-ป.เอก) 199 คนอ่าน
12 ม.ค. 53
17:09 น.
นางดารุณี
972. 
การเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 13 ประเภททุนปกติ 264 คนอ่าน
11 ม.ค. 53
13:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
973. 
หลายสถาบันร่วมใจในการแข่งขันกีฬาวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553 243 คนอ่าน
7 ม.ค. 53
16:24 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
974. 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ 001/2553 เรื่อง งดการเรียนการสอน 244 คนอ่าน
7 ม.ค. 53
11:17 น.
นางดารุณี
975. 
เรียนโทที่อังกฤษ 1 ปี ด้วยทุน British Chevening Scholarships 217 คนอ่าน
6 ม.ค. 53
14:43 น.
นายจักรพงษ์
976. 
ทุนฟุลไบร์ท !! โอกาสเรียนฟรีที่อเมริกา 205 คนอ่าน
4 ม.ค. 53
15:43 น.
นายจักรพงษ์
977. 
สวัสดีปีใหม่ 2553 ชาวศึกษาศาสตร์ที่เคารพทุกท่านครับ 251 คนอ่าน
4 ม.ค. 53
12:40 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
978. 
ขอเชิญร่วมอบรมแนวทางการแก้ไขและปรับพฤติกรรม(ABA)สำหรับเด็กออทิสติก 202 คนอ่าน
4 ม.ค. 53
12:35 น.
อาจารย์อาพร
979. 
นักศึกษาศิลปศึกษา คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดภาพถ่ายศูนย์ประชุมฯ อีกแล้วครับท่าน 294 คนอ่าน
30 ธ.ค. 52
09:41 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
980. 
บุญคูนเมือง 2552 & กิจกรรม Art Lane 283 คนอ่าน
24 ธ.ค. 52
09:14 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
981. 
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2552 290 คนอ่าน
24 ธ.ค. 52
09:03 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
982. 
สวัสดีปีใหม่ 2553 แด่...ทุกท่าน ค่ะ 259 คนอ่าน
23 ธ.ค. 52
22:09 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปนัดดา
983. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากร 258 คนอ่าน
17 ธ.ค. 52
16:00 น.
อาจารย์อาพร
984. 
ผลการแข่งขัน KHON KAEN EXCELLENCE FAIR 2009 242 คนอ่าน
14 ธ.ค. 52
15:37 น.
อาจารย์ปิยะนันท์
985. 
ปาย อิน เลิฟ ... เก็บตก 4 248 คนอ่าน
13 ธ.ค. 52
03:46 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
986. 
ปาย อิน เลิฟ ... เก็บตก 3 211 คนอ่าน
13 ธ.ค. 52
03:28 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
987. 
ปาย อิน เลิฟ ... เก็บตก 1 200 คนอ่าน
13 ธ.ค. 52
03:14 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
988. 
ปาย อิน เลิฟ ... เก็บตก 2 215 คนอ่าน
13 ธ.ค. 52
03:12 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
989. 
ปาย อิน เลิฟ ... ศึกษาดูงานนอกสถานที่บุคลากรสายสนับสนุนคณะศึกษาศาสตร์ 265 คนอ่าน
13 ธ.ค. 52
02:32 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
990. 
นักเรียนสาธิตสร้างชื่อ คว้ารางวัลการแข่งขันอังกฤษคิดสนุก 284 คนอ่าน
11 ธ.ค. 52
13:32 น.
อาจารย์นวลพรรณ
991. 
ประธานกรรมการดำเนินงานรายวิชา 230531-2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 246 คนอ่าน
11 ธ.ค. 52
13:19 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
992. 
ขอความกรุณาคณาจารย์ทุกท่านที่สอนในรายวิชา 230 330 ประสบ 2 เซนต์ชื่อรับ OT 203 คนอ่าน
8 ธ.ค. 52
17:20 น.
993. 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันพ่อ ระดับอนุบาล 245 คนอ่าน
2 ธ.ค. 52
16:12 น.
อาจารย์มันทนา
994. 
การนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดัติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 1 245 คนอ่าน
2 ธ.ค. 52
13:34 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
995. 
เก็บตก...งานลอยกระทง มข. 2552 ศึกษาศาสตร์ สร้างชื่ออีกครั้ง...คว้า 2 รางวัลใหญ่ 257 คนอ่าน
1 ธ.ค. 52
15:16 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
996. 
นักเรียนศูนย์วิจัยออทิสติก ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดขอนแก่น 261 คนอ่าน
30 พ.ย. 52
13:00 น.
อาจารย์อาพร
997. 
ผู้บริหารพบนักศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2552 257 คนอ่าน
29 พ.ย. 52
09:02 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
998. 
พิธีประดับเข็มวิชาชีพครู ประจำปี 2552 210 คนอ่าน
28 พ.ย. 52
13:34 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
999. 
นักเรียนศูนย์วิจัยออทิสติกเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา2552 261 คนอ่าน
20 พ.ย. 52
16:08 น.
อาจารย์อาพร
1000. 
เงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ บุคคลากร มข. หมดเขต 31 ธค. 52 235 คนอ่าน
20 พ.ย. 52
15:50 น.
นายจักรพงษ์
1001. 
เริ่มแล้ว (ศึกษาศาสตร์ไร้พุง) ขอเชิญเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และออกกำลังกายฟรี ที่ Fitness สาขาวิชาพลศึกษา 243 คนอ่าน
17 พ.ย. 52
17:00 น.
อาจารย์ ดร.วายุ
1002. 
อีกแล้ว...อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า ศิลปศึกษา คว้ารางวัลชนะเลิศจากการประกวดภาพถ่ายลอยกะทง มข. 2552 236 คนอ่าน
15 พ.ย. 52
01:13 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1003. 
ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ประสานงานโรงเรียนรายวิชาประสบ 2 ล่าสุด 252 คนอ่าน
14 พ.ย. 52
12:47 น.
1004. 
ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ประสานงานโรงเรียนรายวิชาประสบ 2 233 คนอ่าน
14 พ.ย. 52
12:42 น.
1005. 
โครงการกีฬาสัมพันธ์แบ่งปันน้องพี่ 254 คนอ่าน
13 พ.ย. 52
11:04 น.
อาจารย์เสถียร
1006. 
นักศึกษาศิลปศึกษา เจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศจาก ไอเดีย กรีน 248 คนอ่าน
10 พ.ย. 52
01:12 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1007. 
ทดสอบ 213 คนอ่าน
9 พ.ย. 52
19:02 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ
1008. 
โครงการส่งเสริมทักษะ และหารายได้ระหว่างเรียน 261 คนอ่าน
5 พ.ย. 52
18:04 น.
อาจารย์เขม
1009. 
เก็บตก ศึกษาดูงาน กระบี่-พังงา-ภูเก็ต 6 201 คนอ่าน
4 พ.ย. 52
10:23 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1010. 
เก็บตก ศึกษาดูงาน กระบี่-พังงา-ภูเก็ต 5 199 คนอ่าน
4 พ.ย. 52
10:16 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1011. 
ตามรอย...เที่ยวท่องล่องปักษ์ใต้ (กระบี่ พังงา และภูเก็ต) 258 คนอ่าน
3 พ.ย. 52
18:47 น.
อาจารย์ ดร.จตุภูมิ
1012. 
เก็บตก ศึกษาดูงาน กระบี่-พังงา-ภูเก็ต 4 210 คนอ่าน
3 พ.ย. 52
09:38 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1013. 
เก็บตก ศึกษาดูงาน กระบี่-พังงา-ภูเก็ต 3 243 คนอ่าน
3 พ.ย. 52
09:31 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1014. 
ประกาศงดการเรียนการสอนวันลอยกระทง 2 พ.ย. 52 239 คนอ่าน
31 ต.ค. 52
20:50 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี
1015. 
เก็บตก ศึกษาดูงาน กระบี่-พังงา-ภูเก็ต 2 206 คนอ่าน
31 ต.ค. 52
01:22 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1016. 
เก็บตก ศึกษาดูงาน กระบี่-พังงา-ภูเก็ต 1 247 คนอ่าน
31 ต.ค. 52
01:18 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1017. 
คณาจารย์ศึกษาศาสตร์ ศึกษาดูงาน กระบี่-พังงา-ภูเก็ต 276 คนอ่าน
31 ต.ค. 52
23:40 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1018. 
เชิญอบรมการให้ความรู้สำหรับอาจารย์ด้านการเรียนรวมสำหรับเด็กออทิสติก 241 คนอ่าน
28 ต.ค. 52
13:52 น.
อาจารย์ฤกษ์
1019. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2010 243 คนอ่าน
28 ต.ค. 52
10:11 น.
นายจักรพงษ์
1020. 
การโอนเงินค่าตอบแทน และเงินยืมทดรองจ่าย 257 คนอ่าน
27 ต.ค. 52
18:14 น.
นางสาวจรัสศรี
1021. 
ศูนย์กีฬา สาขาวิชาพลศึกษา จัดโปรแกรมการออกกำลังกายเฉพาะบุคคล ลดน้ำหนัก กระชับสัดส่วน เพิ่มมวลกล้ามเนื้อ 292 คนอ่าน
14 ต.ค. 52
11:40 น.
อาจารย์ ดร.วายุ
1022. 
ขอแสดงความเสียใจแด่การจากไปของคุณพ่อของ ผศ.ปัทมพร ทนันชัยบุตร 287 คนอ่าน
13 ต.ค. 52
00:00 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1023. 
ค่ายตุลาวิชาการ 2552 เยือนดินแดนร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำ 276 คนอ่าน
11 ต.ค. 52
01:05 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1024. 
ค่ำคืนหรรษา ราตรีสีแสด 2552 - The Star 2009 255 คนอ่าน
10 ต.ค. 52
21:31 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1025. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2552 วันที่ 16 ต.ค. 2552 เวลา 13.00 น. 246 คนอ่าน
9 ต.ค. 52
10:42 น.
นางปิยดา
1026. 
เลื่อนการอบรม ! "วิถีแห่งการพัฒนาหลักสูตรด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ" เป็นวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 246 คนอ่าน
8 ต.ค. 52
17:56 น.
นายจักรพงษ์
1027. 
สถาบันภาษา มข. รับสมัครผู้ช่วยผู้คุมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น 6 ธค. 2552 233 คนอ่าน
7 ต.ค. 52
15:41 น.
นายจักรพงษ์
1028. 
ชาวศึกษาศาสตร์ ยกพล SHOW & SHARE 2009 274 คนอ่าน
5 ต.ค. 52
23:36 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1029. 
แจ้งการร่วมบริจาคปัจจัยถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์-แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรม ณ วัดนาหลวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 254 คนอ่าน
1 ต.ค. 52
22:15 น.
นางสาววารุณี
1030. 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีและผู้อำนวยการกองกลาง 249 คนอ่าน
30 ก.ย. 52
15:43 น.
นายโสภัณ
1031. 
นักศึกษาสาขา พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ช่วยงานวิจัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 247 คนอ่าน
24 ก.ย. 52
13:23 น.
อาจารย์ ดร.วายุ
1032. 
ภาพเด็ก ๆ ประกวดดนตรีไทย สมด. ประถม ครั้งที่ ๑ 249 คนอ่าน
23 ก.ย. 52
14:31 น.
อาจารย์สุชาติ
1033. 
บรรยากาศ มหกรรมกีฬาเพื่อบุคลออทิสติก ออทิสติกเกมครั้งที่ 3 295 คนอ่าน
23 ก.ย. 52
11:21 น.
อาจารย์ฤกษ์
1034. 
เชิญร่วมอบรม “ การพัฒนาเด็กด้วยนิทานภาพ ” 242 คนอ่าน
23 ก.ย. 52
10:13 น.
อาจารย์ฤกษ์
1035. 
ขอแจ้งผลพร้อมการบันทึกภาพในงาน KKU SHOW and SHARE 2009 254 คนอ่าน
22 ก.ย. 52
17:23 น.
นางสาววารุณี
1036. 
อบรมการเป็นผู้แนะนำการออกกำลังกาย (Fitness Trainer) โดย สาขาวิชาพลศึกษา 290 คนอ่าน
20 ก.ย. 52
10:08 น.
อาจารย์ ดร.วายุ
1037. 
ระบบโทรศัพท์ขัดข้อง 198 คนอ่าน
18 ก.ย. 52
17:10 น.
นางดารุณี
1038. 
นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 272 คนอ่าน
17 ก.ย. 52
15:11 น.
อาจารย์ ดร.วายุ
1039. 
ศูนย์กีฬาและสุขภาพ(Fitness สาขาพลศึกษา)ให้บริการ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ แอโรบิคดานซ์ โยคะ ลดน้ำหนัก กระชับหุ่น พร้อมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา 259 คนอ่าน
17 ก.ย. 52
14:44 น.
อาจารย์ ดร.วายุ
1040. 
Open Class 259 คนอ่าน
17 ก.ย. 52
09:39 น.
อาจารย์นภาพร
1041. 
กรอกใบสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 251 คนอ่าน
12 ก.ย. 52
19:02 น.
นางสาวจรัสศรี
1042. 
ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 41 ปี คณะศึกษาศาสตร์ 201 คนอ่าน
10 ก.ย. 52
19:55 น.
นางสาววารุณี
1043. 
แจ้งงดการให้บริการ KKUFMIS call center ในวันที่ 7-11 กันยายน 2552 260 คนอ่าน
2 ก.ย. 52
16:21 น.
นางสาวเจนจิรา
1044. 
นักเรียนศูนย์วิจัยออทิสติก เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการ จ.ชัยภูมิ 243 คนอ่าน
1 ก.ย. 52
23:53 น.
อาจารย์ฤกษ์
1045. 
โครงการพัฒนาจิต(วัดนาหลวง จ.อุดรธานี) 236 คนอ่าน
1 ก.ย. 52
21:46 น.
นางสาวจรัสศรี
1046. 
ปฏิบัติธรรม ณ วัดนาหลวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 246 คนอ่าน
31 ส.ค. 52
23:06 น.
1047. 
ขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิต เนื่องในวันครบรอบสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ 41 ปี 257 คนอ่าน
31 ส.ค. 52
21:46 น.
นางสาววารุณี
1048. 
รางวัลชมเชย 230 คนอ่าน
28 ส.ค. 52
15:17 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1049. 
mail kku ใช้ไม่ได้ครับ 325 คนอ่าน
27 ส.ค. 52
12:30 น.
นายปพนพัทร์
1050. 
^____^ ขอประชาสัมพันธ์นิทรรศการศิลปะ ของสาขาวิชาศิลปศึกษา ครับผม 304 คนอ่าน
25 ส.ค. 52
02:23 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1051. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกจัดอบรม 250 คนอ่าน
24 ส.ค. 52
15:44 น.
อาจารย์อาพร
1052. 
ขอแสดงความยินดีกับ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ใหม่ 229 คนอ่าน
18 ส.ค. 52
12:29 น.
นางนงนภัส
1053. 
บรรยากาศกิจกรรมวันแม่ ที่สมด.ประถม 255 คนอ่าน
17 ส.ค. 52
12:56 น.
อาจารย์นัยนา
1054. 
การเรียนรู้อย่างใคร่ครวญ: สุนทรียสนทนา 259 คนอ่าน
17 ส.ค. 52
00:14 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1055. 
กำหนดพื้นที่การทำวิจัย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ทุนอุดหนุน มข. ปี 2554 257 คนอ่าน
14 ส.ค. 52
19:51 น.
นายจักรพงษ์
1056. 
เชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Teacher Professional Development ม.เกษตรศาสตร์ 251 คนอ่าน
14 ส.ค. 52
19:45 น.
นายจักรพงษ์
1057. 
วันแม่แห่งชาติ กับน้ำตาแห่งความรัก ความปิติยินดี ล้นห้องประชุมสายสุรี จุติกุล 270 คนอ่าน
14 ส.ค. 52
02:17 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1058. 
ป้องกันไข้หวัด 2009 237 คนอ่าน
13 ส.ค. 52
14:02 น.
อาจารย์วรรณงาม
1059. 
12 สิงหา มหาราชินี ชาวศึกษาฯ น้อมใจถวายสดุดี 265 คนอ่าน
13 ส.ค. 52
00:15 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1060. 
ชาว มข. ร่วมใจรำลึกพระคุณแม่กับมหาสังฆทาน 9 วัด 254 คนอ่าน
12 ส.ค. 52
12:56 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1061. 
มข. จับมือ มมส. ร่วมพลัง จิตตปัญญาศึกษา...สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 267 คนอ่าน
11 ส.ค. 52
23:35 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1062. 
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2552 247 คนอ่าน
11 ส.ค. 52
15:57 น.
นางอรุณศรี
1063. 
เงินกองทุน มข. สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ศึกษาต่อได้ทุกระดับ ยื่นใบสมัคร 4-31 สค 52 261 คนอ่าน
10 ส.ค. 52
14:06 น.
นายจักรพงษ์
1064. 
วันภาษาไทยแห่งชาติ 227 คนอ่าน
8 ส.ค. 52
13:57 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1065. 
นักศึกษาครูน้องใหม่ หัวใจบริสุทธิ์ ร่วมคืนความสดใสให้คณะไร้มลพิษ 240 คนอ่าน
8 ส.ค. 52
12:49 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1066. 
นักศึกษาครู มข. นับพัน ร่วมรำลึกสถาบัน 252 คนอ่าน
7 ส.ค. 52
16:42 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1067. 
รับขวัญน้องใหม่นักศึกษาครู มข. พี่น้องสีแสดร่วมชื่นมื่นนับพัน 256 คนอ่าน
7 ส.ค. 52
16:34 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1068. 
ศึกษาศาสตร์ มข. แนะนวสัญจร สานฝันความเป็นครูสู่มหาวิทยาลัย 261 คนอ่าน
7 ส.ค. 52
16:28 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1069. 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ร.ร.สาธิตฯ (ศึกษาศาสตร์)ระดับประถม 198 คนอ่าน
6 ส.ค. 52
16:06 น.
อาจารย์กิติญาดา
1070. 
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ 202 คนอ่าน
5 ส.ค. 52
18:35 น.
อาจารย์มงคล
1071. 
วิชาประสบการณ์วิชาชีพครู 2 240 คนอ่าน
5 ส.ค. 52
17:21 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1072. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 234 คนอ่าน
5 ส.ค. 52
13:13 น.
อาจารย์อาพร
1073. 
ขอเชิญร่วมส่งวิทยานิพนธ์เข้าประกวด โครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2552 231 คนอ่าน
5 ส.ค. 52
12:46 น.
นายจักรพงษ์
1074. 
ขอเชิญคณาจารย์และข้าราชการ เข้าเป็นสมาชิกสภาเครือข่ายครูอีสาน 262 คนอ่าน
3 ส.ค. 52
18:18 น.
นายจักรพงษ์
1075. 
สาขาจิตวิทยาฯ เชิญอบรม "สุนทรียสนทนา" โดยสถาบันขวัญเมือง จ.เชียงราย 203 คนอ่าน
3 ส.ค. 52
13:22 น.
นายจักรพงษ์
1076. 
ขออภัยสำหรับการจัดส่งเอกสารราชการทางโทรสาร 236 คนอ่าน
1 ส.ค. 52
16:34 น.
นางสาววารุณี
1077. 
เชิญรับฟังบรรยายพิเศษ ทุนการศึกษาจาก East West Center เรียนต่อ USA 202 คนอ่าน
31 ก.ค. 52
16:10 น.
นายจักรพงษ์
1078. 
การส่งเบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบกลางภาคต้น ปีการศึกษา 2552 245 คนอ่าน
31 ก.ค. 52
11:12 น.
นางไพพิทักษ์
1079. 
เชิญชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Internet เรื่องสาธิตการจัดการเรียนการสอนฯ 250 คนอ่าน
31 ก.ค. 52
02:43 น.
นายปพนพัทร์
1080. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมนาพัฒนาศักยภาพงานวิจัย นักศึกษา และบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ 248 คนอ่าน
30 ก.ค. 52
13:11 น.
นายจักรพงษ์
1081. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาตรี 196 คนอ่าน
27 ก.ค. 52
15:44 น.
นายทองสุข
1082. 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม "ศิลปะสำหรับเด็กออทิสติก" 202 คนอ่าน
22 ก.ค. 52
12:15 น.
อาจารย์อาพร
1083. 
นักศึกษาสาขาการสอนภาษาไทยได้รับรางวัล 257 คนอ่าน
22 ก.ค. 52
11:37 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1084. 
คณาจารย์โรงเรียนสาธิตฯมอดินแดงระดับประถม ศึกษาดูงาน ณ จ.ระยองและชลบุรี 264 คนอ่าน
21 ก.ค. 52
12:40 น.
อาจารย์นัยนา
1085. 
ขออภัยสำหรับการปรับเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานภายในคณะศึกษาศาสตร์ใหม่ 233 คนอ่าน
19 ก.ค. 52
16:37 น.
นางสาววารุณี
1086. 
หัวข้อเรื่อง การเขียนข่าวให้สอดคล้อง KPI และการส่งไฟล์ขนาดใหญ่ข่ายอินเตอร์เน็ต 202 คนอ่าน
19 ก.ค. 52
16:00 น.
นางสาววารุณี
1087. 
การประชุมวิชาการระดับชาติ "การวิจัยสิ่งแวดล้อม" 17-18 สค. 2552 มมส. 201 คนอ่าน
16 ก.ค. 52
17:49 น.
นายจักรพงษ์
1088. 
ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ "การพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างบนพื้นฐานความรู้" ครั้งที่ 1 262 คนอ่าน
16 ก.ค. 52
15:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1089. 
ขอแจ้งการตรวจสุขภาพประจำปี 2552 255 คนอ่าน
14 ก.ค. 52
13:06 น.
นางสาววารุณี
1090. 
ขอความร่วมมือในการรณรงค์เผยแพร่ให้ความรู้เรื่องไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009 212 คนอ่าน
9 ก.ค. 52
12:53 น.
นางดารุณี
1091. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552" (Thailand Research Expo 2009) 234 คนอ่าน
3 ก.ค. 52
17:46 น.
นางสาวมธุรส
1092. 
สารคดีตามรอยต้นไม้ของพ่อ ตอน "ประดู่แดงเตือนใจ" (สาธิตฯ ศึกษาศาสตร์) ออกอากาศทางช่อง 3 238 คนอ่าน
1 ก.ค. 52
18:42 น.
นายจักรพงษ์
1093. 
ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 236 คนอ่าน
30 มิ.ย. 52
15:30 น.
อาจารย์นภาพร
1094. 
ส่งรายชื่อและบทบาทครูพี่เลี้ยงมาอีกครั้งเป็นรอบที่ 3 250 คนอ่าน
29 มิ.ย. 52
14:49 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1095. 
สัมมนา The Key to Success โดย สวทช. วันที่15 กค 52 ณ โรงแรมดุสิตธานี 201 คนอ่าน
29 มิ.ย. 52
12:31 น.
นายจักรพงษ์
1096. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนทุกท่าน เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2552 261 คนอ่าน
26 มิ.ย. 52
19:29 น.
นางสาววารุณี
1097. 
ขอบคุณทุกๆท่านที่ร่วมทำบุญกับครอบครัวสิทธิโชค ณ บ้านแคนทอง 203 คนอ่าน
25 มิ.ย. 52
15:58 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
1098. 
โครงการขับขี่ตามกฎช่วยลดอุบัติเหตุ 283 คนอ่าน
25 มิ.ย. 52
14:46 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
1099. 
เชิญร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิชาการ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ 21- 22 ตค 2552 207 คนอ่าน
24 มิ.ย. 52
15:23 น.
นายจักรพงษ์
1100. 
ประตูสู่ภาษาจีนขั้นพื้นฐานสำหรับอาจารย์ มข. 10 สัปดาห์ 30 ชม. 257 คนอ่าน
23 มิ.ย. 52
14:29 น.
นายจักรพงษ์
1101. 
บทบาทพี่เลี้ยง 213 คนอ่าน
22 มิ.ย. 52
17:13 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1102. 
รายชื่อครูพี่เลี้ยงโรงเรียนสาธิตมอดินแดงระดับมัธยม สาขาการสอนภาษาไทย 220 คนอ่าน
22 มิ.ย. 52
16:59 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1103. 
รายชื่อครูพี่เลี้ยงโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยม สาขาการสอนภาษาไทย 213 คนอ่าน
22 มิ.ย. 52
16:58 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1104. 
รายชื่อครูพี่เลี้ยงโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถม สาขาการสอนภาษาไทย 250 คนอ่าน
22 มิ.ย. 52
16:57 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1105. 
รายชื่อครูพี่เลี้ยงโรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถม สาขาการสอนภาษาไทย 234 คนอ่าน
22 มิ.ย. 52
16:55 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1106. 
บทบาทครูพี่เลี้ยง 216 คนอ่าน
22 มิ.ย. 52
16:52 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1107. 
ชี่อครูพี่เลี้ยงและนักศึกษาประสบฯ3 254 คนอ่าน
22 มิ.ย. 52
16:48 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1108. 
บทบาทครูพี่เลี้ยงประสบฯ3 238 คนอ่าน
22 มิ.ย. 52
16:47 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1109. 
ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูระดับอนุบาล 261 คนอ่าน
21 มิ.ย. 52
17:52 น.
อาจารย์มันทนา
1110. 
รายชื่อครูพี่เลี้ยงประสบการณ์วิชาชีพครู 3 246 คนอ่าน
18 มิ.ย. 52
12:08 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1111. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกจัดโครงการอบรมการจัดทำโปรแกรม CAI สำหรับนักเรียนออทิสติก 255 คนอ่าน
16 มิ.ย. 52
13:15 น.
อาจารย์อาพร
1112. 
เชิญร่วมงานวันไหว้ครู สาธิตมอดินแดง 18 มิย. 52 254 คนอ่าน
15 มิ.ย. 52
12:56 น.
นายจักรพงษ์
1113. 
ERAS CONFERENCE 2009 at NIE, Singapore on 19-20 Nov 09 257 คนอ่าน
15 มิ.ย. 52
12:47 น.
นายจักรพงษ์
1114. 
การรับข้อเสนองานวิจัยที่เสนอขอรับการสนัยสนุนทุนอุดหนุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2553 237 คนอ่าน
15 มิ.ย. 52
12:18 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1115. 
เรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย "มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 5" 247 คนอ่าน
15 มิ.ย. 52
12:16 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1116. 
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการด้านคนพิการ 196 คนอ่าน
15 มิ.ย. 52
12:05 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1117. 
ประชาสัมพันธ์ การเข้าศึกษาดูงานของคณะครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี 245 คนอ่าน
15 มิ.ย. 52
11:26 น.
1118. 
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)ระดับมัธยมได้รับรางวัลชนะเลิศ 245 คนอ่าน
11 มิ.ย. 52
14:00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
1119. 
ส่งเอกสารประสบการณ์วิชาชีพครู 2 243 คนอ่าน
8 มิ.ย. 52
13:37 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1120. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้โทรศัพท์ติดต่อราชการของคณะศึกษาศาสตร์(ประจำแต่ละชั้น ห้องธุรการประจำสาขาวิชา) 256 คนอ่าน
8 มิ.ย. 52
13:27 น.
นางสาววารุณี
1121. 
รายชื่อนักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพครู 2 246 คนอ่าน
8 มิ.ย. 52
11:33 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1122. 
ชมภาพยนต์ฟรีครับพร้อมกันทั่วโลก 196 คนอ่าน
7 มิ.ย. 52
23:21 น.
อาจารย์ศักดาเดช
1123. 
เชิญอ่าน วารสารศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ ณ ห้องสมุดจีน แบรี่ 253 คนอ่าน
5 มิ.ย. 52
17:15 น.
นายจักรพงษ์
1124. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอบทความในการประชุมสัมมนาวิชาการสำนักวิจัย ประจำปี 2552 244 คนอ่าน
2 มิ.ย. 52
17:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1125. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง "ภาคอีสานจะทำวิจัยอะไรเพื่อรับมือกับภาวะโลกร้อน" 253 คนอ่าน
2 มิ.ย. 52
17:26 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1126. 
ขออนุโมทนาบุญกุศลร่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวายผ้าป่าสามัคคี 9 วัดปีที่ 24 251 คนอ่าน
2 มิ.ย. 52
11:52 น.
นางสาววารุณี
1127. 
ปฎิทินการศึกษา ต้น 2552 ที่สำคัญ ๆ ที่ควรทราบ 243 คนอ่าน
29 พ.ค. 52
16:01 น.
นางปิยดา
1128. 
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ และร่วมพิธีฌาปนกิจศพ รศ.เรณู คุปตัษเฐียณ 196 คนอ่าน
28 พ.ค. 52
15:52 น.
นางดารุณี
1129. 
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนออทิสติก 255 คนอ่าน
28 พ.ค. 52
10:40 น.
อาจารย์ฤกษ์
1130. 
คณาจารย์ศูนย์วิจัยออทิสติก ศึกษาดูงาน 250 คนอ่าน
28 พ.ค. 52
10:35 น.
อาจารย์ฤกษ์
1131. 
โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ประจำปี 2553 196 คนอ่าน
27 พ.ค. 52
16:37 น.
นางดารุณี
1132. 
เวลาเรียน241102 246 คนอ่าน
26 พ.ค. 52
12:30 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1133. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการประจำปี คณะศิลปศาสตร์ 238 คนอ่าน
26 พ.ค. 52
12:18 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1134. 
ขอเชิญชวนบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2551 สำหรับทุนวิจัยประเภทที่ 3 การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Rese 245 คนอ่าน
25 พ.ค. 52
19:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1135. 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประเภททุนวิจัยนวมินทร์ ประจำปี 2553 242 คนอ่าน
22 พ.ค. 52
10:46 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1136. 
ขอความร่วมมือในการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 198 คนอ่าน
20 พ.ค. 52
12:27 น.
นางดารุณี
1137. 
ชอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวายผ้าป่าสามัคคี 9 วัดแสวงบุญและรักษาศีลภาวนา 250 คนอ่าน
18 พ.ค. 52
12:23 น.
นางสาววารุณี
1138. 
หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินทุนการศึกษาและวิธีการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา สำหรับบุตรบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 233 คนอ่าน
14 พ.ค. 52
12:09 น.
นางดารุณี
1139. 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2552 228 คนอ่าน
7 พ.ค. 52
15:06 น.
นางปิยดา
1140. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 7 199 คนอ่าน
29 เม.ย. 52
15:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1141. 
ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2552 236 คนอ่าน
29 เม.ย. 52
10:21 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1142. 
ขอเรียนเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอใน Thailand Research Symposium 2009 235 คนอ่าน
20 เม.ย. 52
16:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1143. 
แนะนำศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน และประกาศสนับสนุนทุนศูนย์ฯ 257 คนอ่าน
10 เม.ย. 52
18:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1144. 
Sawadee from USA 247 คนอ่าน
9 เม.ย. 52
14:56 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
1145. 
ขอเรียนเชิญร่วมงานรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2552 237 คนอ่าน
7 เม.ย. 52
20:15 น.
นางสาววารุณี
1146. 
รับสมัครผู้ร่วมสอน 251 คนอ่าน
31 มี.ค. 52
11:13 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1147. 
ขอเชิญสมัครเป็นผู้ราวมสอน 202 คนอ่าน
27 มี.ค. 52
14:56 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1148. 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 246 คนอ่าน
24 มี.ค. 52
17:08 น.
นายจักรพงษ์
1149. 
รถโดยสารปรับอากาศ คณะศึกษาศาสตร์ 239 คนอ่าน
24 มี.ค. 52
17:06 น.
นายจักรพงษ์
1150. 
ขอเชิญเข้าร่วมหารือความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษามณฑลกว่างซี 194 คนอ่าน
19 มี.ค. 52
19:29 น.
นายจักรพงษ์
1151. 
ขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านสมัครเข้ารับการอบรมระยะสั้น 196 คนอ่าน
19 มี.ค. 52
17:05 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1152. 
การประกาศประเด็นหัวข้อทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2553 251 คนอ่าน
18 มี.ค. 52
12:52 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1153. 
ขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านสมัครเข้ารับการอบรมระยะสั้น 224 คนอ่าน
18 มี.ค. 52
12:50 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1154. 
ขอเชิญส่งบทความลงวารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ECT Journal) 224 คนอ่าน
18 มี.ค. 52
12:44 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1155. 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย 208 คนอ่าน
18 มี.ค. 52
12:42 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1156. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายการใช้ฐานข้อมูล 195 คนอ่าน
18 มี.ค. 52
12:41 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1157. 
การประชุมนานาชาติครั้งที่ 4 เครือข่ายวิจัยและวิชาการอนุภาคลุ่มน้ำโขง 25-27 พฤศจิกายน 2552 ณ ประเทศเวียดนาม 202 คนอ่าน
11 มี.ค. 52
19:56 น.
นายจักรพงษ์
1158. 
การชำระภาษีเงินได้ประจำปีภาษี 2551 243 คนอ่าน
11 มี.ค. 52
12:02 น.
นางพอใจ
1159. 
หลักเกณฑ์ในการขออนุญาตเข้าเก็บข้อมูลเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและตุ้มตรองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนฯ 220 คนอ่าน
6 มี.ค. 52
18:50 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1160. 
ประชาสัมพันธ์งานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับอนุบาล 245 คนอ่าน
5 มี.ค. 52
18:18 น.
อาจารย์สุขุมา
1161. 
ทุนวิจัย ทุนแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศสวีเดน 232 คนอ่าน
3 มี.ค. 52
11:41 น.
นายจักรพงษ์
1162. 
ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2552 (เพิ่มเติมครั้งที่2) 244 คนอ่าน
27 ก.พ. 52
17:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1163. 
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 212 คนอ่าน
26 ก.พ. 52
17:32 น.
นางดารุณี
1164. 
เรียนผู้สนใจทุกท่าน สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เชิญให้คณะศึกษาศาสตร์ ส่งร่างโครงการบริการวิชาการเพื่อขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณ ประจำปี 236 คนอ่าน
26 ก.พ. 52
11:24 น.
นางสาวมธุรส
1165. 
ทุนเรียนภาษาจีนที่มณฑลฟูเจี้ยน สำหรับบุคลากร 257 คนอ่าน
25 ก.พ. 52
12:14 น.
นายจักรพงษ์
1166. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกร่วมพิธีเปิดและแถลงข่าว 245 คนอ่าน
24 ก.พ. 52
12:35 น.
อาจารย์อาพร
1167. 
เชิญร่วมทำบุญ ครบรอบ 1 ปื อมรรัตน์ สิทธิโชค (แขก ) 244 คนอ่าน
22 ก.พ. 52
10:44 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
1168. 
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อิศรา ก้านจักรที่ได้รับรางวัลงานผลวิจัยระดับชาติ 283 คนอ่าน
20 ก.พ. 52
17:29 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี
1169. 
สัมมนาทางวิชาการ "เปิดโลกออทิสติกครั้งที่ 3 " 201 คนอ่าน
20 ก.พ. 52
12:43 น.
อาจารย์อาพร
1170. 
การส่งเบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2551 (ระดับปริญญาตรี) 237 คนอ่าน
20 ก.พ. 52
09:57 น.
นางไพพิทักษ์
1171. 
นักเรียนคนเก่ง สาธิตศึกษาศาสตร์ประถม 251 คนอ่าน
17 ก.พ. 52
10:45 น.
อาจารย์นุชนาฎ
1172. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ Visiting Professor for Workshop 207 คนอ่าน
17 ก.พ. 52
09:05 น.
นายจักรพงษ์
1173. 
ขอเรียนเชิญอาจารย์เลือกซื้อหนังสือเข้าใช้ในห้องสมุด 245 คนอ่าน
11 ก.พ. 52
11:23 น.
1174. 
อบรมพัฒนาบุคลากรศูนย์วิจัยออทิสติก 243 คนอ่าน
9 ก.พ. 52
13:19 น.
อาจารย์ศักดาเดช
1175. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แท 245 คนอ่าน
6 ก.พ. 52
14:43 น.
นางสาววารุณี
1176. 
คะแนนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู2 290 คนอ่าน
5 ก.พ. 52
12:00 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1177. 
ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้ารับการอบรมระยะสั้น 241 คนอ่าน
5 ก.พ. 52
11:35 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1178. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 195 คนอ่าน
5 ก.พ. 52
09:48 น.
อาจารย์จรรยา
1179. 
ช่าวประชาสัมพันธ์ 202 คนอ่าน
5 ก.พ. 52
09:44 น.
อาจารย์จรรยา
1180. 
ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการเข้ารับพิจารณารางวัล TIF AWARD ประจำปี 2552 204 คนอ่าน
4 ก.พ. 52
18:34 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1181. 
ประกาศรับการรับข้อเสนอการวิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2552 251 คนอ่าน
4 ก.พ. 52
18:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1182. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "สถานภาพองค์องความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงในประเทศ 236 คนอ่าน
4 ก.พ. 52
18:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1183. 
ขอเรียนเชิญบุคลากรสมัครเข้ารับการอบรมระยะสั้น 219 คนอ่าน
4 ก.พ. 52
18:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1184. 
ประชาสัมพันธ์ 265 คนอ่าน
4 ก.พ. 52
16:43 น.
อาจารย์จรรยา
1185. 
ความภาคภูมิใจของเรา (สาธิตศึกษาศาสตร์) 244 คนอ่าน
4 ก.พ. 52
15:10 น.
อาจารย์วรเทพ
1186. 
กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด สาธิตมอดินแดงประถม 288 คนอ่าน
3 ก.พ. 52
10:16 น.
อาจารย์นัยนา
1187. 
สาธิตมอดินแดงประถมจัดกิจกรรม"ท่องแดนไดโนเสาร์พิพิธภัณฑ์สิรินธร" 243 คนอ่าน
2 ก.พ. 52
20:35 น.
อาจารย์นัยนา
1188. 
ออทิสติกเข้าค่ายพักแรมกับพี่น้องลูกเสือ สมด. 278 คนอ่าน
1 ก.พ. 52
18:01 น.
อาจารย์ศักดาเดช
1189. 
การขอใช้สิทธิ์ตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ ล่วงหน้า 201 คนอ่าน
30 ม.ค. 52
16:18 น.
นางดารุณี
1190. 
การใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ ล่วงหน้า 201 คนอ่าน
30 ม.ค. 52
16:15 น.
นางดารุณี
1191. 
ผลการเลือกตั้งกรรมการนักเรียน 237 คนอ่าน
28 ม.ค. 52
14:29 น.
อาจารย์ประกายฝน
1192. 
ครั้งที่3ครับ "ขี่ม้าบำับัดสำหรับเด็กออทิสติก"เริ่มได้ผล 239 คนอ่าน
27 ม.ค. 52
22:34 น.
อาจารย์ศักดาเดช
1193. 
ขี่ม้าบำบัดครั้งที่ 2 ขึ้นขี่ม้าแล้วครับ 240 คนอ่าน
27 ม.ค. 52
22:24 น.
อาจารย์ศักดาเดช
1194. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกได้เริ่มโครงการ "ขี่ม้าบำบัดสำหรับเด็กออทิสติกครับ" 219 คนอ่าน
27 ม.ค. 52
21:56 น.
อาจารย์ศักดาเดช
1195. 
"ชวนกันดูสุริยุปราคา" 262 คนอ่าน
27 ม.ค. 52
11:45 น.
อาจารย์ขนิษฐา
1196. 
นักศึกษาพลศึกษาชั้นปีทีี่ 3 ศึกษาดูงานการเรียนการสอนของศูนย์วิจัยออทิสติก 242 คนอ่าน
27 ม.ค. 52
07:15 น.
อาจารย์ศักดาเดช
1197. 
ห่วงใย...ภัยใกล้ตัว 233 คนอ่าน
26 ม.ค. 52
10:31 น.
อาจารย์จรินทร์
1198. 
ข่าวสาธิต (ศึกษาศาสตร์)ระดับมัธยม2 195 คนอ่าน
22 ม.ค. 52
10:58 น.
อาจารย์สังเวียน
1199. 
ข่าวสาธิต (ศึกษาศาสตร์)ระดับมัธยม 199 คนอ่าน
22 ม.ค. 52
10:57 น.
อาจารย์สังเวียน
1200. 
บรรยากาศงานกีฬาประเพณีสมมส.-สมด.ครั้งที่4 248 คนอ่าน
21 ม.ค. 52
16:22 น.
อาจารย์นัยนา
1201. 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย 200 คนอ่าน
21 ม.ค. 52
10:55 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1202. 
ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศทุนวิจัย 202 คนอ่าน
20 ม.ค. 52
18:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1203. 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนา เรื่อง 263 คนอ่าน
20 ม.ค. 52
14:05 น.
นางสาวมธุรส
1204. 
เชิญชม กีฬาประเพณีประถมสาธิตสัมพันธ์ สมด.-ส มมส. ครั้งที่4(เสาร์ที่ 17 ม.ค.2552) 241 คนอ่าน
16 ม.ค. 52
09:38 น.
อาจารย์ศิราวรรณ
1205. 
รายนามนักเรียนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครู ปีการศึกษา 2551 236 คนอ่าน
15 ม.ค. 52
13:29 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
1206. 
ครูผู้สอนและบุคลากรดีเด่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในโอกาสวันครู ปีการศึกษา 2551 244 คนอ่าน
14 ม.ค. 52
17:47 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
1207. 
อาจารย์และบุคลากรดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันครู ศุกร์ที่ 16 มกราคม 2552 196 คนอ่าน
14 ม.ค. 52
17:36 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
1208. 
ขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาร่วมงานวันครู ประจำปี 2552 245 คนอ่าน
13 ม.ค. 52
20:08 น.
นางสาววารุณี
1209. 
รูปงานวันเด็กกิจกรรมอนุบาลและกีฬาเปตอง ต่อ 2 200 คนอ่าน
10 ม.ค. 52
14:23 น.
1210. 
รูปงานวันเด็กกิจกรรมอนุบาลและกีฬาเปตอง ต่อ 201 คนอ่าน
10 ม.ค. 52
14:22 น.
1211. 
รูปงานวันเด็กกิจกรรมอนุบาลและกีฬาเปตอง 201 คนอ่าน
10 ม.ค. 52
14:20 น.
1212. 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ (ฉบับที่ 001/2552) เรื่อง งดการเรียนการสอน 206 คนอ่าน
8 ม.ค. 52
17:09 น.
นางดารุณี
1213. 
ท่านทูตอเมริกาเยี่ยมโรงเรียนสาธิต 207 คนอ่าน
6 ม.ค. 52
11:22 น.
อาจารย์สังเวียน
1214. 
ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ระบบโครงสร้างตำแหน่งและค่าตอบแทนสำหรับข้าราชการพลเรือนตาม พรบ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และการเทียบโอนการเปลี่ยนตำแหน่ 248 คนอ่าน
5 ม.ค. 52
16:21 น.
นางดารุณี
1215. 
การเบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบ ประจำกลางภาคปลาย ปีการศึกษา 2551 (ระดับปริญญาตรี) 242 คนอ่าน
5 ม.ค. 52
15:30 น.
นางไพพิทักษ์
1216. 
กิจกรรมปีใหม่52 สาธิตมอดินแดงประถม 239 คนอ่าน
5 ม.ค. 52
09:20 น.
อาจารย์นัยนา
1217. 
ประสบการณ์วิชาชีพครู 3 248 คนอ่าน
30 ธ.ค. 51
12:59 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1218. 
มิตรภาพแห่งการเรียนรู้ 214 คนอ่าน
29 ธ.ค. 51
15:46 น.
อาจารย์นุชนาฎ
1219. 
นักเรียนสาธิตฯ(ศึกษาศาสตร์)ประถมทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์บ้านเชียง 255 คนอ่าน
29 ธ.ค. 51
15:42 น.
อาจารย์นุชนาฎ
1220. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Higher Ecucation Research and Development: Looking Beyond Globalization 199 คนอ่าน
29 ธ.ค. 51
15:32 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1221. 
ข้อคิดใคร่ครวญพิจารณษ 201 คนอ่าน
26 ธ.ค. 51
15:43 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1222. 
สาธิตมอดินแดงประถมจัดกิจกรรมXMas... 244 คนอ่าน
26 ธ.ค. 51
15:17 น.
อาจารย์นัยนา
1223. 
สาธิตมอดินแดงประถมจัดกิจกรรม"ท้องฟ้ายามราตรี" 235 คนอ่าน
25 ธ.ค. 51
17:07 น.
อาจารย์นัยนา
1224. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1 (ต่อ) 236 คนอ่าน
25 ธ.ค. 51
13:02 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1225. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1 249 คนอ่าน
25 ธ.ค. 51
12:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1226. 
ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) 208 คนอ่าน
25 ธ.ค. 51
12:50 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1227. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Higher Education Research and Development : Looking Beyond Globalization 209 คนอ่าน
25 ธ.ค. 51
12:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1228. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "วช.: บูรณาการงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้" ครั้งที่ 2 232 คนอ่าน
25 ธ.ค. 51
12:45 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1229. 
สาธิตมอดินแดงประถม ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ปี51 260 คนอ่าน
24 ธ.ค. 51
12:18 น.
อาจารย์นัยนา
1230. 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2551 ของบัณฑิตวิทยาลัย 234 คนอ่าน
24 ธ.ค. 51
09:57 น.
นางปิยดา
1231. 
ขอเชิญคณาจารย์ และนักศึกษาเข้าฟังการบรรยาย "เขียนบทความวิชาการอย่างไรให้ถูกต้อง" 222 คนอ่าน
23 ธ.ค. 51
14:38 น.
นางพรรณี
1232. 
กำหนดการ รถตู้ไป-กลับ งานซ้อมรับปริญญาบัตร 195 คนอ่าน
19 ธ.ค. 51
17:45 น.
นางปิยดา
1233. 
งานสืบสานวัฒนธรรมไทย 198 คนอ่าน
19 ธ.ค. 51
10:51 น.
อาจารย์นภาพร
1234. 
ผลการสอบของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) 231 คนอ่าน
15 ธ.ค. 51
16:26 น.
อาจารย์นภาพรรณ
1235. 
มอบทุนการศึกษา กองทุน ร.ต.อ.ธรณิศ ศรีสุข 296 คนอ่าน
12 ธ.ค. 51
14:29 น.
อาจารย์ฉลอง
1236. 
กิจกรรมวันพ่อ..โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)ระดับประถมศึกษา 241 คนอ่าน
11 ธ.ค. 51
08:53 น.
อาจารย์นัยนา
1237. 
ค่ายดูดาว ของนักเรียนยูนิทเอฟ ครั้งที่ 13 สาธิต ศศ.ประถม 239 คนอ่าน
10 ธ.ค. 51
10:34 น.
อาจารย์ขนิษฐา
1238. 
การใช้ทุนอุดหนุนคณาจารย์เพื่อเข้าร่วมการเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ 218 คนอ่าน
8 ธ.ค. 51
14:01 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1239. 
นิทรรศการการศึกษาต่อประเทศเยอรมันนี 190 คนอ่าน
8 ธ.ค. 51
13:42 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1240. 
โครงการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 196 คนอ่าน
1 ธ.ค. 51
11:16 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1241. 
ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง "สร้างคุณค่า เพิ่มราคา พัฒนาสินค้าด้วยงานวิจัย วช." เพิ่มเติม 195 คนอ่าน
27 พ.ย. 51
11:45 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1242. 
ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง "สร้างคุณค่า เพิ่มราคา พัฒนาสินค้าด้วยงานวิจัย วช." 199 คนอ่าน
27 พ.ย. 51
11:37 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1243. 
เชิญชมและเชียร์กีฬาสีน้องอนุบาล 206 คนอ่าน
26 พ.ย. 51
15:18 น.
อาจารย์สุขุมา
1244. 
การพัฒนาองค์การเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (Organization Development : OD) 231 คนอ่าน
19 พ.ย. 51
12:19 น.
นายโสภัณ
1245. 
อันตรายจาก software microsoft 222 คนอ่าน
14 พ.ย. 51
11:51 น.
นายปพนพัทร์
1246. 
อันตรายจาก Adobe Reader และ Acrobat 234 คนอ่าน
14 พ.ย. 51
11:50 น.
นายปพนพัทร์
1247. 
ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์ (ฉบับที่ 021/2551) เรื่อง งดการเรียนการสอน 190 คนอ่าน
6 พ.ย. 51
14:56 น.
นางดารุณี
1248. 
ประกาศแจ้งผลการอนุมัติให้ทุนอุดหนุนคณาจารย์ฯ สำหรับงวดที่ 4/2551 231 คนอ่าน
5 พ.ย. 51
16:53 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1249. 
เลือกซื้อหนังสือเข้าใช้ในห้องสมุด 238 คนอ่าน
5 พ.ย. 51
11:08 น.
1250. 
การจัดสอบวิชาแกนกลาง 230 XXX กลางภาคปลาย ปีการศึกษา 2551 235 คนอ่าน
4 พ.ย. 51
11:24 น.
นางไพพิทักษ์
1251. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 195 คนอ่าน
29 ต.ค. 51
15:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1252. 
การยื่นข้อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 229 คนอ่าน
27 ต.ค. 51
15:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1253. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทยครั้งที่ 4 ในโอกาสวันครูโลกและการประชุมนานาชาติ UNESCO-APEID 223 คนอ่าน
24 ต.ค. 51
16:19 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1254. 
สาธิตประถม(ศึกษาศาสตร์)จัด English Camp 2008 For IEC students 261 คนอ่าน
23 ต.ค. 51
10:01 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1255. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ The First Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2009 206 คนอ่าน
22 ต.ค. 51
19:15 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1256. 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเรื่อง 208 คนอ่าน
22 ต.ค. 51
18:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1257. 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 47 ต่อ (โครงการฯ) 218 คนอ่าน
22 ต.ค. 51
18:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1258. 
แบบฟอร์มเอกสารแนวคิดเบื้องต้น (Concept Paper) โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ 233 คนอ่าน
22 ต.ค. 51
17:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1259. 
ผลการแข่งขันExellence Fair 2008 196 คนอ่าน
21 ต.ค. 51
14:57 น.
อาจารย์นุชนาฎ
1260. 
ทุนFulbright New Centrury Scholars Program(NCS) ประจำปีการศึกษา 2552-2553 194 คนอ่าน
10 ต.ค. 51
14:47 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1261. 
ด่วน!!! มาใช้งาน Antivirus ของมหาวิทยาลัยกันเถอะ 242 คนอ่าน
9 ต.ค. 51
10:17 น.
นายปพนพัทร์
1262. 
ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550-2551 (เพิ่มเติม) 238 คนอ่าน
8 ต.ค. 51
18:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1263. 
ประชาสัมพันธ์การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับอาจารย์นิเทศนักศึกษา 231 คนอ่าน
3 ต.ค. 51
15:30 น.
นางสายสุรีย์
1264. 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมเรื่อง 222 คนอ่าน
2 ต.ค. 51
12:55 น.
อาจารย์อาพร
1265. 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร่บทความหรือผลงานวิชาการในวารสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ 231 คนอ่าน
30 ก.ย. 51
15:46 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1266. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งบทความสำเสนอภายใต้หัวข้อเรื่อง "ครุศาสตร์อุตสาหกรรมกับการพัฒนาอาชีวศึกษายุคใหม่" 226 คนอ่าน
30 ก.ย. 51
15:18 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1267. 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 47 (ม.เกษตรฯ) 223 คนอ่าน
30 ก.ย. 51
15:17 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1268. 
การเบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2551 (ระดับปริญญาตรี) 229 คนอ่าน
30 ก.ย. 51
12:35 น.
นางไพพิทักษ์
1269. 
ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2551 269 คนอ่าน
24 ก.ย. 51
20:50 น.
นางสาววารุณี
1270. 
ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2552 (ต่อ) 241 คนอ่าน
24 ก.ย. 51
16:59 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1271. 
ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2552 197 คนอ่าน
24 ก.ย. 51
16:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1272. 
ขอประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 193 คนอ่าน
24 ก.ย. 51
16:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1273. 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนการวิจัย 243 คนอ่าน
24 ก.ย. 51
16:46 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1274. 
การสมัครทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น 234 คนอ่าน
24 ก.ย. 51
16:43 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1275. 
ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทผู้แทนพนักงาน 254 คนอ่าน
23 ก.ย. 51
18:09 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
1276. 
เชิญไหว้พระสวดมนต์ 238 คนอ่าน
21 ก.ย. 51
14:24 น.
อาจารย์คนึงนิจ
1277. 
ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศทุนศาสตราจารย์ดีเด่น 244 คนอ่าน
19 ก.ย. 51
10:59 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1278. 
ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 257 คนอ่าน
19 ก.ย. 51
10:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1279. 
ขอเชิญร่วมงานการสัมมนาวิชาการ "เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 2" 227 คนอ่าน
18 ก.ย. 51
14:34 น.
อาจารย์อาพร
1280. 
"กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนที่มีคุณภาพ" ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสาธิตมอดินแดงระดับประถมศึกษา 225 คนอ่าน
12 ก.ย. 51
17:55 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะวรรณ
1281. 
ขอแสดงความชื่นชม 232 คนอ่าน
11 ก.ย. 51
19:04 น.
อาจารย์จรรยา
1282. 
บรรยากาศการจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนของโรงเรียนสาธิตมอดินแดงประถม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 ส.ค. 51 ที่ผ่านมา 241 คนอ่าน
10 ก.ย. 51
13:44 น.
อาจารย์นัยนา
1283. 
ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี2551 237 คนอ่าน
10 ก.ย. 51
11:37 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1284. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา ครั้งที่7 229 คนอ่าน
10 ก.ย. 51
11:35 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1285. 
ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 40 ปี 244 คนอ่าน
8 ก.ย. 51
20:23 น.
นางสาววารุณี
1286. 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย(NRCT-ICSSR) ประจำปี 2551 199 คนอ่าน
3 ก.ย. 51
10:50 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1287. 
ขอเชิญอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมฟังการบรรยายเกี่ยวกับทุนโครงการกาญจนาภิเษก 233 คนอ่าน
2 ก.ย. 51
11:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1288. 
ชอเชิญชวนบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนา(ครบรอบ 40 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ 239 คนอ่าน
30 ส.ค. 51
14:40 น.
นางสาววารุณี
1289. 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)จัดนิทรรศการวิชาการ 198 คนอ่าน
22 ส.ค. 51
16:22 น.
อาจารย์จรรยา
1290. 
งานพิมพ์ 18 กค 51 197 คนอ่าน
21 ส.ค. 51
14:23 น.
อาจารย์ขนิษฐา
1291. 
เชิญชม กีฬาสาธิต ศ.ศ. ประถม ประจำปี2551 218 คนอ่าน
21 ส.ค. 51
14:21 น.
อาจารย์ขนิษฐา
1292. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี2551 235 คนอ่าน
21 ส.ค. 51
11:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1293. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและ/หรืนำเสนอบทความในการประชุมทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 21 234 คนอ่าน
21 ส.ค. 51
11:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1294. 
ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน"การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2551" 232 คนอ่าน
21 ส.ค. 51
11:07 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1295. 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ(มอดินแดง) 210 คนอ่าน
20 ส.ค. 51
15:16 น.
อาจารย์นภาพรรณ
1296. 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ(มอดินแดง) 240 คนอ่าน
20 ส.ค. 51
15:02 น.
อาจารย์นภาพรรณ
1297. 
ศิษย์เก่าดร.ชินภัทร แต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 229 คนอ่าน
19 ส.ค. 51
18:54 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
1298. 
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานเพิ่ม (โบนัส) ประจำปี 2550 241 คนอ่าน
19 ส.ค. 51
14:16 น.
นางพอใจ
1299. 
สัปดาห์วิชาการ 233 คนอ่าน
18 ส.ค. 51
15:08 น.
อาจารย์วรเทพ
1300. 
กิจกรรมลดโลกร้อน 229 คนอ่าน
15 ส.ค. 51
17:10 น.
อาจารย์สุขุมา
1301. 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตฯศึกษาศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษา) 225 คนอ่าน
15 ส.ค. 51
13:57 น.
อาจารย์ศศิ
1302. 
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิต(ฤศึกษาศาสตร์)ระดับมัธยม 244 คนอ่าน
15 ส.ค. 51
00:00 น.
อาจารย์ศศิ
1303. 
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงห้องอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ" 242 คนอ่าน
14 ส.ค. 51
15:26 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1304. 
คณาจารย์โรงเรียนสาธิตฯศึกษาดูงาน 197 คนอ่าน
14 ส.ค. 51
13:15 น.
อาจารย์กิติญาดา
1305. 
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพ 208 คนอ่าน
13 ส.ค. 51
10:59 น.
อาจารย์รัชพล
1306. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมเสวนาพัฒนาเค้าโครงวิจัยเพื่อทุนสนับสนุนปีงบประมาณ2553 235 คนอ่าน
11 ส.ค. 51
12:04 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1307. 
ศิลปะ 239 คนอ่าน
7 ส.ค. 51
14:19 น.
อาจารย์ ดร.สิปป์
1308. 
ความภาคภูมิใจ...ของเด็กออทิสติก 231 คนอ่าน
6 ส.ค. 51
10:37 น.
อาจารย์เบญจมาภรณ์
1309. 
...เปิดรายชื่อ10 เกมอันตราย... เตือนผู้ปกครองดูแล... 207 คนอ่าน
6 ส.ค. 51
08:02 น.
อาจารย์รัชพล
1310. 
การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 240 คนอ่าน
5 ส.ค. 51
17:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1311. 
มีภาพออทิสติกเกมส์ ครั้งที่ 2 มาฝากค่ะ 239 คนอ่าน
5 ส.ค. 51
12:20 น.
อาจารย์อาพร
1312. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกให้การต้อนรับคณะที่มาศึกษาดูงาน 246 คนอ่าน
5 ส.ค. 51
11:32 น.
อาจารย์อาพร
1313. 
ออทิสติกเกมส์ ครั้งที่ 2 274 คนอ่าน
5 ส.ค. 51
11:10 น.
อาจารย์อาพร
1314. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกมีการจัดประชุมสัมมนา 227 คนอ่าน
5 ส.ค. 51
09:33 น.
อาจารย์อาพร
1315. 
สาธิตมอดินแดงระดับประถม ศึกษาดูงานร.ร.ประถมฐานบินกำแพงแสน....... 242 คนอ่าน
1 ส.ค. 51
15:08 น.
อาจารย์นัยนา
1316. 
คณาจารย์"ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนบ้านกุดเลา"สพท.ขอนแก่น เขต5 ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสาธิตฯมอดินแดงระดับประถมศึกษา 242 คนอ่าน
31 ก.ค. 51
09:36 น.
อาจารย์นัยนา
1317. 
หนังสือเวียนจากฝ่ายวิจัย 200 คนอ่าน
30 ก.ค. 51
17:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1318. 
หนังสือเวียนจากฝ่ายวิจัย 195 คนอ่าน
30 ก.ค. 51
17:10 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1319. 
หนังสือเวียนจากฝ่ายวิจัย1 198 คนอ่าน
30 ก.ค. 51
17:07 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1320. 
หนังสือเวียนจากฝ่ายวิจัย 196 คนอ่าน
30 ก.ค. 51
17:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1321. 
โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน... สาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถม 237 คนอ่าน
30 ก.ค. 51
08:01 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1322. 
ผลการแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ 294 คนอ่าน
29 ก.ค. 51
19:39 น.
1323. 
อย่าลืมไปเติมน้ำมันลดราคา 238 คนอ่าน
25 ก.ค. 51
11:46 น.
อาจารย์ธนากร
1324. 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลแก่งคอยศึกษาดูงานระบบการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิต 236 คนอ่าน
25 ก.ค. 51
11:10 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1325. 
บุคลากรสาธิตประถมมอดินแดง เข้าร่วมอบรมเรื่อง แบบฝึกในฐานะนวัตกรรมการเรียนรู้... 249 คนอ่าน
25 ก.ค. 51
10:42 น.
อาจารย์นัยนา
1326. 
พัฒนาศักยภาพโรงเรียนและบุคลากร....สาธิตประถมมอดินแดง 210 คนอ่าน
24 ก.ค. 51
16:12 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะวรรณ
1327. 
ProQuest เปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูลวารสารทางด้าน Education 232 คนอ่าน
24 ก.ค. 51
15:20 น.
1328. 
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงห้องประชุมจาก 1340 เป็น 1414 203 คนอ่าน
24 ก.ค. 51
14:55 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1329. 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ปิดปรับปรุงระบบ Mail Server ใหม่ 237 คนอ่าน
24 ก.ค. 51
11:31 น.
นายปพนพัทร์
1330. 
ศูนย์คอมพิวเตอร์งดให้บริการเครือข่ายทั้ง Internet และ Intranet 241 คนอ่าน
24 ก.ค. 51
11:27 น.
นายปพนพัทร์
1331. 
กีฬาภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) 229 คนอ่าน
24 ก.ค. 51
11:06 น.
อาจารย์เสถียร
1332. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์บริการบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น 245 คนอ่าน
24 ก.ค. 51
09:56 น.
อาจารย์อาพร
1333. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์บริการบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น 273 คนอ่าน
24 ก.ค. 51
09:49 น.
อาจารย์อาพร
1334. 
ขอแสดงความยินดีกับหนูน้อยคนเก่งของสาธิตอนุบาล 219 คนอ่าน
23 ก.ค. 51
17:22 น.
อาจารย์สุขุมา
1335. 
กีฬาออทิสติกเกมส์ ครั้งที่ 2 229 คนอ่าน
23 ก.ค. 51
10:14 น.
อาจารย์ฤกษ์
1336. 
ข่าวประชาสัมพันธ์สาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถม 207 คนอ่าน
21 ก.ค. 51
15:12 น.
อาจารย์วุฒิชัย
1337. 
ขอเชิญบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ชมและเชียร์เด็กออทิสติก 238 คนอ่าน
21 ก.ค. 51
11:36 น.
อาจารย์ศักดาเดช
1338. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังการบรรยาย 193 คนอ่าน
16 ก.ค. 51
19:03 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1339. 
ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังการบรรยาย 228 คนอ่าน
16 ก.ค. 51
19:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1340. 
ถวายเทียนเข้าพรรษา 202 คนอ่าน
16 ก.ค. 51
15:37 น.
นางสาวจรัสศรี
1341. 
อนุโมทนาส่วนบุญส่วนกุศลlในการทำบุญ ทอดเทียนถวายเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาของคณะศึกษาศาสตร์ 203 คนอ่าน
15 ก.ค. 51
19:45 น.
นางสาววารุณี
1342. 
การแข่งขัน Cross word ขอนแก่นพัฒนศึกษา 239 คนอ่าน
15 ก.ค. 51
15:49 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดใจ
1343. 
ขอแสดงความยินดีกับ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ใหม่ 232 คนอ่าน
14 ก.ค. 51
16:06 น.
นางนงนภัส
1344. 
ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศทุนวิจัย 231 คนอ่าน
11 ก.ค. 51
11:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1345. 
การประกาศให้ทุนมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ ประจำปี 2551 237 คนอ่าน
11 ก.ค. 51
11:03 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1346. 
ห้องสมุดงดให้บริการในระบบอัตโนมัติ 223 คนอ่าน
10 ก.ค. 51
13:54 น.
1347. 
ความภาคภูมิใจ 281 คนอ่าน
9 ก.ค. 51
15:41 น.
1348. 
cross word 196 คนอ่าน
9 ก.ค. 51
15:28 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดใจ
1349. 
The German Academic Exchange Service(DAAD) 195 คนอ่าน
7 ก.ค. 51
14:41 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1350. 
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับมหาวิทยาลัยในประเทศอินเดียและประเทศรัสเซีย 235 คนอ่าน
7 ก.ค. 51
14:39 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1351. 
การพิจารณาให้ทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ งวดที่3 230 คนอ่าน
4 ก.ค. 51
16:36 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1352. 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)ระดับประถมศึกษา มีการจัดอบรมในโครงการ อาหารปลอดภัยและ อย.น้อย ให้กับนักเรียนและผู้ประกอบอาหาร 229 คนอ่าน
4 ก.ค. 51
15:44 น.
อาจารย์วรรณงาม
1353. 
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2552 208 คนอ่าน
3 ก.ค. 51
10:58 น.
นางอรกัญญา
1354. 
การจัดสอบกลางภาคต้น ปีการศึกษา 2551 221 คนอ่าน
3 ก.ค. 51
08:05 น.
นางไพพิทักษ์
1355. 
มีเห็ดฟางและเห็ดนางฟ้าจำหน่าย 443 คนอ่าน
2 ก.ค. 51
13:14 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
1356. 
นักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันวิชาการ(วิทยาศาสตร์) 211 คนอ่าน
2 ก.ค. 51
12:02 น.
อาจารย์นุชนาฎ
1357. 
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 199 คนอ่าน
2 ก.ค. 51
12:01 น.
อาจารย์นุชนาฎ
1358. 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551 227 คนอ่าน
1 ก.ค. 51
15:58 น.
นางปิยดา
1359. 
ทุนมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ ประจำปี 2551 227 คนอ่าน
1 ก.ค. 51
15:54 น.
นางปิยดา
1360. 
ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ 231 คนอ่าน
28 มิ.ย. 51
16:52 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1361. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเดี่ยว และโครงการวิจัย แบบบูรณาการ" (ต่อ) 229 คนอ่าน
28 มิ.ย. 51
16:50 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1362. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเดี่ยว และโครงการวิจัยแบบบูรณาการ" 198 คนอ่าน
28 มิ.ย. 51
16:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1363. 
สาธิตประถมอบรมหลักสูตรท้องถิ่น เศรษฐกิจพอเพียง 240 คนอ่าน
27 มิ.ย. 51
13:08 น.
อาจารย์วุฒิชัย
1364. 
กลุ่มสาระวิทย์พานักเรียนยูนิทซีเข้าชมพิพิธภัณฑ์สิรินธร 240 คนอ่าน
26 มิ.ย. 51
08:58 น.
อาจารย์วุฒิชัย
1365. 
ฉีดวัคซีนนักเรียนสาธิตฯมอดินแดงระดับประถม โดยคณะแพทย์และพยาบาลร.พ.ศรีนครินทร์ 241 คนอ่าน
23 มิ.ย. 51
11:00 น.
อาจารย์วรรณงาม
1366. 
ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 220 คนอ่าน
19 มิ.ย. 51
10:16 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1367. 
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ เรื่อง "การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาตน-วิชาชีพ: วิถีปฏิรูปการเรียนรู้สู่ความเท่าเทียมและเป็นเลิศ" 236 คนอ่าน
19 มิ.ย. 51
10:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1368. 
สาธิตอนุบาลต้อนรับอาจารย์จากสสวท. 244 คนอ่าน
18 มิ.ย. 51
20:47 น.
อาจารย์สุขุมา
1369. 
ชมภาพกิจกรรมเบ๊น-โบ๊ทกับน้องสาธิตฯอนุบาล 294 คนอ่าน
18 มิ.ย. 51
20:18 น.
อาจารย์สุขุมา
1370. 
ประกาศแนวปฏิบัติการจัดสรรและการใช้จ่ายเงินค่าบริหารชุดโครงการวิจัยประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2551 239 คนอ่าน
18 มิ.ย. 51
15:51 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1371. 
ขยายเวลาประกวดตั้งชื่อวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) และขยายเวลาส่งบทคตวามทางวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 233 คนอ่าน
17 มิ.ย. 51
11:06 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1372. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ The Second International Conference on Science and Technology for Sustainable Developm 198 คนอ่าน
17 มิ.ย. 51
11:04 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1373. 
การขยายเวลาส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 2 241 คนอ่าน
17 มิ.ย. 51
11:04 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1374. 
ขอเชิญส่งผลงานของผู้ปฏิบัติงานเพื่อร่วมกิจกรรม KKU Show and Share 2008 208 คนอ่าน
17 มิ.ย. 51
11:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1375. 
นักเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ได้รับรางวัลอัจฉริยภาพ 233 คนอ่าน
12 มิ.ย. 51
12:55 น.
อาจารย์วุฒิชัย
1376. 
นักเรียนสาธิตได้รับรางวัล 238 คนอ่าน
12 มิ.ย. 51
12:52 น.
อาจารย์วุฒิชัย
1377. 
แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนสอน ป.โท ภาคปลาย ปีการศึกษา 2550 197 คนอ่าน
11 มิ.ย. 51
09:13 น.
นางพอใจ
1378. 
พิธีบายศรีสู่ขวัญ 238 คนอ่าน
10 มิ.ย. 51
15:56 น.
อาจารย์นภาพร
1379. 
เพิ่มชื่อ 236 คนอ่าน
10 มิ.ย. 51
09:33 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญชา
1380. 
ประชาสัมพันธ์จากห้องสมุดจีนแบรี่ 240 คนอ่าน
9 มิ.ย. 51
23:03 น.
1381. 
เก่งกว่านี้ มีอีกไหม 201 คนอ่าน
6 มิ.ย. 51
15:40 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ
1382. 
ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในงานการประชุมวิชาการ "มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 4 : การวิจัยเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน" 218 คนอ่าน
4 มิ.ย. 51
15:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1383. 
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏฺบัติการเรื่อง"Writing scientific articles for publication (IV)" 221 คนอ่าน
4 มิ.ย. 51
15:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1384. 
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ 201 คนอ่าน
4 มิ.ย. 51
15:12 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1385. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 227 คนอ่าน
4 มิ.ย. 51
14:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1386. 
แจ้งการประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ 245 คนอ่าน
4 มิ.ย. 51
12:33 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1387. 
ทำบุญประจำปีโรงเรียนสาธิตฯระดับอนุบาล 188 คนอ่าน
30 พ.ค. 51
21:35 น.
อาจารย์สุขุมา
1388. 
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมเด็กหญิงณัฐณิชา ศรีทองสุก ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาลีลาศ 232 คนอ่าน
30 พ.ค. 51
20:25 น.
อาจารย์จรรยา
1389. 
ประกาศรับสมัครนักวิจัยใหม่ ปี 51 223 คนอ่าน
27 พ.ค. 51
15:10 น.
อาจารย์วรรณงาม
1390. 
ประกาศรับสมัครนักวิจัยใหม่ ปี 51 224 คนอ่าน
27 พ.ค. 51
15:00 น.
อาจารย์วรรณงาม
1391. 
ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ..ฟรี 198 คนอ่าน
26 พ.ค. 51
10:52 น.
1392. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน "Research Collaboration and Exchange Program in Social Science" และการประกาศทุนวิจัย "The ASC Research Grant 2008" 204 คนอ่าน
22 พ.ค. 51
16:36 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1393. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกจัดอบรมบุคลากร 241 คนอ่าน
22 พ.ค. 51
11:28 น.
อาจารย์อาพร
1394. 
โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อสำหรับอาจารย์(รายละเอียด3) 258 คนอ่าน
22 พ.ค. 51
10:22 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1395. 
โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อสำหรับอาจารย์(รายละเอียด2) 259 คนอ่าน
22 พ.ค. 51
10:18 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1396. 
โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อสำหรับอาจารย์(รายละเอียด1) 199 คนอ่าน
22 พ.ค. 51
10:14 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1397. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ(ต่อ) 190 คนอ่าน
20 พ.ค. 51
19:02 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1398. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ 204 คนอ่าน
20 พ.ค. 51
19:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1399. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 246 คนอ่าน
20 พ.ค. 51
19:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1400. 
ขอเชิญชวนส่ง Concept paper โครงการวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม 196 คนอ่าน
20 พ.ค. 51
18:59 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1401. 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย (วิจัยสถาบัน) 196 คนอ่าน
20 พ.ค. 51
18:58 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1402. 
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 197 คนอ่าน
20 พ.ค. 51
18:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1403. 
การเปิดให้บริการข้อมูลงานวิจัยรูปแบบดิจิตอล 204 คนอ่าน
20 พ.ค. 51
18:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1404. 
หนังสือเวียนจากฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์1 234 คนอ่าน
16 พ.ค. 51
11:42 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1405. 
หนังสือเวียนจากฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 227 คนอ่าน
16 พ.ค. 51
11:32 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1406. 
ประกาศงดให้บริการห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ 231 คนอ่าน
15 พ.ค. 51
12:25 น.
1407. 
ทุนการศึกษาที่มณฑลยูนาน(ใบสมัคร) 205 คนอ่าน
13 พ.ค. 51
16:41 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1408. 
ทุนการศึกษาที่มณฑลยูนาน(รายละเอียด) 202 คนอ่าน
13 พ.ค. 51
16:36 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1409. 
ปลูกต้นไม้เพื่อลดโลกร้อน 250 คนอ่าน
13 พ.ค. 51
01:08 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์
1410. 
สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา จัดบรรยายเรื่องทศวรรษแห่งการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยื่น 243 คนอ่าน
13 พ.ค. 51
00:59 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์
1411. 
รายงานงบแสดงฐานการเงิน คณะศึกษาศาสตร์ 237 คนอ่าน
9 พ.ค. 51
18:01 น.
นางสาวจรัสศรี
1412. 
การโอนค่าตอบแทนโครงการพิเศษ 230 คนอ่าน
8 พ.ค. 51
12:40 น.
นางสาวจรัสศรี
1413. 
การโอนเงินค่าตอบแทนโครงการพิเศษ 239 คนอ่าน
8 พ.ค. 51
12:38 น.
นางสาวจรัสศรี
1414. 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 23 พ.ค. 2551 เวลา 13.00 น. 251 คนอ่าน
8 พ.ค. 51
09:06 น.
นางปิยดา
1415. 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2551 239 คนอ่าน
2 พ.ค. 51
18:51 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1416. 
ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างไทยกับออสเตรีย(ASEA-UNINET Staff Exchange, One month Scholarship) ประจำปี 2552 199 คนอ่าน
29 เม.ย. 51
09:29 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1417. 
ขอแสดงความยินดีกับ "รองศาสตราจารย์" ใหม่ 251 คนอ่าน
25 เม.ย. 51
14:56 น.
นางนงนภัส
1418. 
ทุนวิจัยด้านผ้าไทย พ.ศ.2551 202 คนอ่าน
25 เม.ย. 51
10:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1419. 
การประชุมนานาชาติเรื่อง "The National Language Policy: Language Diversity for National Unity" 200 คนอ่าน
25 เม.ย. 51
09:11 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1420. 
ข่าวเด่นประเด็นร้อน...ในแวดวงความเสื่อมเสีย ของอาจารย์มหาวิทยาลัย 234 คนอ่าน
24 เม.ย. 51
15:41 น.
อาจารย์ปรัชญ์ธวีฐ์
1421. 
เมื่อวันที่ 11 เมษายนที่ผ่านมา โรงเรียนสาธิตฯมอดินแดงระดับประถม ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ 252 คนอ่าน
22 เม.ย. 51
13:49 น.
อาจารย์วรรณงาม
1422. 
โลกร้อน 229 คนอ่าน
21 เม.ย. 51
11:57 น.
อาจารย์ภัทรพงษ์
1423. 
โอนเงินค่าตอบแทนโครงการพิเศษ 246 คนอ่าน
19 เม.ย. 51
19:42 น.
นางสาวจรัสศรี
1424. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ APERA 2008 221 คนอ่าน
19 เม.ย. 51
13:54 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย
1425. 
ทดสอบจาก esswp 218 คนอ่าน
18 เม.ย. 51
10:20 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ
1426. 
Making Global Business Success Local: Networks of Competitive Advantage 252 คนอ่าน
18 เม.ย. 51
09:05 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1427. 
Sponsorship Request for the Third GMSARN International Conference 2008 200 คนอ่าน
17 เม.ย. 51
08:46 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1428. 
ทำบุญเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ 232 คนอ่าน
16 เม.ย. 51
15:41 น.
นางสาวจรัสศรี
1429. 
หนังสือเวียนจากฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์2 195 คนอ่าน
11 เม.ย. 51
17:55 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1430. 
หนังสือเวียนจากฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์1 201 คนอ่าน
11 เม.ย. 51
17:54 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1431. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกจัดกิจกรรม Big Cleaning day 231 คนอ่าน
10 เม.ย. 51
14:17 น.
อาจารย์จรินทร์
1432. 
ประกาศผลการพิจารณาอาจารย์ไปสอนภาษาที่วัดพุทธประทีป 200 คนอ่าน
9 เม.ย. 51
18:29 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1433. 
ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 223 คนอ่าน
9 เม.ย. 51
09:57 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1434. 
เชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ APERA 2008 225 คนอ่าน
8 เม.ย. 51
16:37 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย
1435. 
เชิญครูผู้สอนเด็กออทิสติกเข้าร่วมอบรม 245 คนอ่าน
7 เม.ย. 51
10:39 น.
อาจารย์อาพร
1436. 
การส่งเบิกค่าตอบแทนค่าสอนโครงการพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา 230 คนอ่าน
5 เม.ย. 51
18:03 น.
นางสาวจรัสศรี
1437. 
โรงเรียนสาธิตฯมอดินแดงระดับประถมจัดสัมมนาเพื่อพัฒนางานของโรงเรียน 235 คนอ่าน
4 เม.ย. 51
16:04 น.
อาจารย์วรรณงาม
1438. 
ทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาหลักสูตร ร่วมกับต่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ และความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ 200 คนอ่าน
4 เม.ย. 51
11:16 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1439. 
Short Courses on Modern Biotechnology Management at AIT(2008) 197 คนอ่าน
4 เม.ย. 51
11:13 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1440. 
ทุนเรียนภาษาญี่ปุ่นของโรงเรียน Hitachi Language School 201 คนอ่าน
31 มี.ค. 51
10:04 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1441. 
ทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปนำเสนอผลงานในต่างประเทศ 194 คนอ่าน
31 มี.ค. 51
09:38 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1442. 
The Third GMSARN International Conference 2008 249 คนอ่าน
31 มี.ค. 51
09:30 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1443. 
อาจารย์เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การจัดทำแฟ้มสะสมงานสอน (Teaching Portfolio) 235 คนอ่าน
27 มี.ค. 51
22:26 น.
อาจารย์ปรัชญ์ธวีฐ์
1444. 
เรียนเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจศพมารดาของอาจารย์มณฑา ชุ่มสุคนธ์ 243 คนอ่าน
26 มี.ค. 51
18:29 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
1445. 
การชำระภาษีเงินได้ประจำปี 2550 249 คนอ่าน
25 มี.ค. 51
14:38 น.
นางพอใจ
1446. 
การเสนอข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551 199 คนอ่าน
24 มี.ค. 51
16:19 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1447. 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประเภททุนวิจัยนวมินทร์ 200 คนอ่าน
24 มี.ค. 51
16:19 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1448. 
ขอเชิญบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ระดับประถม เข้าร่วมอบรม 196 คนอ่าน
24 มี.ค. 51
14:51 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์
1449. 
การสำรวจความคิดเห็นคณาจารย์เพื่อพัฒนาโครงสร้างคณะศึกษาศาสตร์ 196 คนอ่าน
22 มี.ค. 51
09:19 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
1450. 
เปิดรับสมัครให้เข้ารับบริการแล้วค่ะ 202 คนอ่าน
20 มี.ค. 51
16:28 น.
อาจารย์อาพร
1451. 
เติมเต็มความสามารถและศักยภาพส่วนบุคคลด้าน IT 227 คนอ่าน
14 มี.ค. 51
15:22 น.
อาจารย์อาพร
1452. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ ประจำปี 2551 198 คนอ่าน
14 มี.ค. 51
15:42 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1453. 
ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานสมัครเข้ารับการอบรมระยะสั้น 206 คนอ่าน
14 มี.ค. 51
15:41 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1454. 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้เข้ารับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี พ.ศ.2551 216 คนอ่าน
13 มี.ค. 51
11:59 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1455. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ 216 คนอ่าน
13 มี.ค. 51
11:58 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1456. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ และนำเสนองานวิจัย 200 คนอ่าน
13 มี.ค. 51
11:58 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1457. 
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารศูนย์บริการวิชาการ 195 คนอ่าน
13 มี.ค. 51
11:57 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1458. 
กระบวนงานที่ลดขั้นตอน ปีงบประมาณ 2550 200 คนอ่าน
10 มี.ค. 51
17:38 น.
อาจารย์ ดร.สัมพันธ์
1459. 
กิจกรรมปิดภาคเรียนที่ศูนย์วิจัยออทิสติก 243 คนอ่าน
6 มี.ค. 51
13:41 น.
อาจารย์อาพร
1460. 
แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานเพิ่ม ประจำปี 2550 196 คนอ่าน
5 มี.ค. 51
11:06 น.
นางพอใจ
1461. 
Sudoku เกมคณิตศาสตร์สำหรับเด็ก 239 คนอ่าน
22 ก.พ. 51
16:51 น.
อาจารย์ปรัชญ์ธวีฐ์
1462. 
ภาพข่าว SMD Challenge 1 สาธิตประถมฯ มอดินแดง 205 คนอ่าน
22 ก.พ. 51
16:37 น.
อาจารย์ปรัชญ์ธวีฐ์
1463. 
Notice on Japanese Studies Program for 2008 203 คนอ่าน
22 ก.พ. 51
12:51 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1464. 
โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อสำหรับอาจารย์ 226 คนอ่าน
22 ก.พ. 51
12:49 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1465. 
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานศพบิดา นางอารยา โฉมสุภาพ 220 คนอ่าน
22 ก.พ. 51
11:34 น.
นางดารุณี
1466. 
รับสมัครนักเรียนระดับอนุบาล 1 200 คนอ่าน
22 ก.พ. 51
09:34 น.
1467. 
ขอแสดงความยินดีกับ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ใหม่ 193 คนอ่าน
20 ก.พ. 51
14:04 น.
นางนงนภัส
1468. 
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ขอกำหนดตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. ปี พ.ศ.2550 198 คนอ่าน
20 ก.พ. 51
10:40 น.
นางนงนภัส
1469. 
ขยายเวลากรอก e-portfolio 197 คนอ่าน
18 ก.พ. 51
11:24 น.
นางดารุณี
1470. 
ขอทราบข้อมูลความต้องการที่พักอาศัยของบุคลากร 248 คนอ่าน
15 ก.พ. 51
16:15 น.
นางสาวดรุวรรณ
1471. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกให้การต้อนรับและฝึกอบรม 255 คนอ่าน
15 ก.พ. 51
10:09 น.
อาจารย์อาพร
1472. 
ชมภาพประทับใจในวันเข้าค่ายอนุบาล 248 คนอ่าน
15 ก.พ. 51
06:38 น.
อาจารย์สุขุมา
1473. 
เชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง Translating brain research into classroom practice and anintroduction to multiple intelligence theory in the classroom 226 คนอ่าน
14 ก.พ. 51
21:02 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1474. 
โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อสำหรับอาจารย์(ต่อ) 194 คนอ่าน
14 ก.พ. 51
21:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1475. 
โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อสำหรับอาจารย์ 209 คนอ่าน
14 ก.พ. 51
20:58 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1476. 
ขอเรียนเชิญบุคลากรสมัครเข้ารับการอบรมระยะสั้น 212 คนอ่าน
14 ก.พ. 51
20:54 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1477. 
ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 200 คนอ่าน
14 ก.พ. 51
20:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1478. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับบทความวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารฯ 201 คนอ่าน
14 ก.พ. 51
20:45 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1479. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการ HR Northease Forum2008:HRกับการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 199 คนอ่าน
14 ก.พ. 51
20:43 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1480. 
การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผ่นพับแนะนำงาน"การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ2551(Thailand Research Expo 2008) 195 คนอ่าน
14 ก.พ. 51
20:42 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1481. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 195 คนอ่าน
14 ก.พ. 51
20:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1482. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเสวนา 195 คนอ่าน
14 ก.พ. 51
20:24 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1483. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกต้อนนิสิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวร 202 คนอ่าน
14 ก.พ. 51
11:09 น.
1484. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกต้อนรับ Prof. จากมหาวิทยาลัยใน Denmark 203 คนอ่าน
14 ก.พ. 51
11:00 น.
1485. 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งสาธิตมอฯ 210 คนอ่าน
13 ก.พ. 51
20:09 น.
อาจารย์วรรณงาม
1486. 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งสาธิตมอฯ 235 คนอ่าน
13 ก.พ. 51
19:54 น.
อาจารย์วรรณงาม
1487. 
แชมฟุตบอลบุคลากร 51 207 คนอ่าน
13 ก.พ. 51
15:01 น.
อาจารย์เสถียร
1488. 
การโอนเงิน ตกเบิกปรับเงินเดือน 4% 200 คนอ่าน
8 ก.พ. 51
15:13 น.
นางพอใจ
1489. 
ขอแสดงความยินดีกับ "รองศาสตราจารย์" ใหม่ 195 คนอ่าน
8 ก.พ. 51
10:22 น.
นางนงนภัส
1490. 
แจ้งมติที่ประชุมเกี่ยวกับการนำเสนอผลงานวิชาการ 196 คนอ่าน
8 ก.พ. 51
10:18 น.
นางนงนภัส
1491. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายพักแรมสาธิตอนุบาล 205 คนอ่าน
6 ก.พ. 51
17:01 น.
อาจารย์สุขุมา
1492. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธิตอนุบาล 247 คนอ่าน
6 ก.พ. 51
16:44 น.
อาจารย์สุขุมา
1493. 
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 197 คนอ่าน
6 ก.พ. 51
12:59 น.
อาจารย์จุฬารัตน์
1494. 
ขอขอบคุณอาจารย์จากภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มข. 202 คนอ่าน
6 ก.พ. 51
07:05 น.
อาจารย์สุขุมา
1495. 
ขอขอบคุณรศ.สมปัต ตัญตรัยรัตน์ 215 คนอ่าน
5 ก.พ. 51
03:07 น.
อาจารย์สุขุมา
1496. 
กิจกรรมทำอาหารของน้องอนุบาล 2/3 201 คนอ่าน
5 ก.พ. 51
03:05 น.
อาจารย์สุขุมา
1497. 
ชมภาพสาธิตอนุบาลเข้าค่ายภาษาอังกฤษกับพี่ประถม 195 คนอ่าน
5 ก.พ. 51
03:02 น.
อาจารย์สุขุมา
1498. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าศึกษาดูงานที่สาธิตอนุบาล 235 คนอ่าน
4 ก.พ. 51
10:51 น.
อาจารย์สุขุมา
1499. 
การส่งต้นฉบับข้อสอบไล่ ประจำภาคปลาย 2550 ระดับปริญญาตรี 203 คนอ่าน
3 ก.พ. 51
14:52 น.
นางไพพิทักษ์
1500. 
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 202 คนอ่าน
31 ม.ค. 51
21:33 น.
อาจารย์สุขุมา
1501. 
ปฏิทินการดำเนินการระบบการรายงานผลและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บนระบบ e-office ของบุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์ รอบการประเมินครั้งที่ 1 ประจำปีงบปร 196 คนอ่าน
31 ม.ค. 51
15:38 น.
นางดารุณี
1502. 
ชมภาพน่ารัก ๆของการแสดงตามโครงการกิจกรรมนักแสดงรุ่นเยาว์อนุบาล 201 คนอ่าน
30 ม.ค. 51
09:41 น.
อาจารย์สุขุมา
1503. 
ขอแสดงความเสียใจ 214 คนอ่าน
29 ม.ค. 51
12:39 น.
รองศาสตราจารย์รัตนาภรณ์
1504. 
ยินดีต้อนรับคณะนักศึกษาสาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มข. 203 คนอ่าน
25 ม.ค. 51
16:54 น.
อาจารย์อาพร
1505. 
นักศึกษาเข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยออทิสติก 194 คนอ่าน
24 ม.ค. 51
11:55 น.
1506. 
การนำเสนอผลงานและเสวนาทางวิชาการด้านออทิสติก 195 คนอ่าน
24 ม.ค. 51
11:50 น.
1507. 
บุคลากรสาธิตฯ(มอดินแดง) ระดับประถม คนเก่งเข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ 195 คนอ่าน
23 ม.ค. 51
11:27 น.
อาจารย์ศิราวรรณ
1508. 
ชมภาพน่ารักของเกษตรกรน้อยอ.1และอ.2ของสาธิตอนุบาล 196 คนอ่าน
18 ม.ค. 51
00:00 น.
อาจารย์สุขุมา
1509. 
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในวันครูของฯอนุบาลสาธิต 201 คนอ่าน
18 ม.ค. 51
18:41 น.
อาจารย์สุขุมา
1510. 
สาธิตฯอนุบาลร่วมงานวันเด็กปี 2551 195 คนอ่าน
18 ม.ค. 51
18:40 น.
อาจารย์สุขุมา
1511. 
ความภูมิใจของเราชาวสาธิตฯอนุบาล 198 คนอ่าน
18 ม.ค. 51
17:37 น.
อาจารย์สุขุมา
1512. 
พัมนาองค์ความรู้สู่สาธิตฯอนุบาล 244 คนอ่าน
18 ม.ค. 51
17:35 น.
อาจารย์สุขุมา
1513. 
ข่าวบริการของชาวสาธิตฯอนุบาล 210 คนอ่าน
18 ม.ค. 51
17:35 น.
อาจารย์สุขุมา
1514. 
ประสัมพันธ์กิจกรรมดีดีที่อนุบาลสาธิต 205 คนอ่าน
18 ม.ค. 51
17:31 น.
อาจารย์สุขุมา
1515. 
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯระดับอนุบาล 195 คนอ่าน
18 ม.ค. 51
16:24 น.
อาจารย์สุขุมา
1516. 
ประชาสัมพันธ์เพื่อเปลี่ยน proxy ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 192 คนอ่าน
18 ม.ค. 51
14:46 น.
นายปพนพัทร์
1517. 
ความภาคภูมิใจของเรา (สาธิตศึกษาศาสตร์) 200 คนอ่าน
18 ม.ค. 51
10:48 น.
อาจารย์วรเทพ
1518. 
การจัดสอบไล่ ประจำภาคปลาย 2550 201 คนอ่าน
17 ม.ค. 51
17:25 น.
นางไพพิทักษ์
1519. 
คะแนนสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1 เทอม2 ปี50 (ครั้งที่1) 192 คนอ่าน
17 ม.ค. 51
16:45 น.
อาจารย์เสถียร
1520. 
ศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีบูรพาจารย์ ณ จังหวัดอุดรธานี 199 คนอ่าน
17 ม.ค. 51
13:57 น.
1521. 
การรับสมัครขอรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 196 คนอ่าน
14 ม.ค. 51
12:53 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1522. 
บริการรายบุคคลจากห้องสมุด 200 คนอ่าน
10 ม.ค. 51
16:35 น.
1523. 
ขอเชิญส่งบทความวิชาการและบทความวิจัย 198 คนอ่าน
10 ม.ค. 51
16:28 น.
1524. 
อบรมสัมมนา LD 216 คนอ่าน
10 ม.ค. 51
15:31 น.
รองศาสตราจารย์รัตนาภรณ์
1525. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ทิศทางการวิจัยและการพัฒนาการศึกษา" 200 คนอ่าน
10 ม.ค. 51
12:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1526. 
ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการและเข้ารับฟังการสัมมนาวิชาการ ในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2551 196 คนอ่าน
10 ม.ค. 51
12:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1527. 
ประชาสสัมพันธ์การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 9 192 คนอ่าน
10 ม.ค. 51
12:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1528. 
ขยายเวลาการรับบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2551 194 คนอ่าน
10 ม.ค. 51
12:44 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1529. 
โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจำปี 2551 194 คนอ่าน
10 ม.ค. 51
12:41 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1530. 
ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการด้านงานคนพิการ 195 คนอ่าน
10 ม.ค. 51
12:38 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1531. 
การประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัยและรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2551 197 คนอ่าน
10 ม.ค. 51
12:36 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1532. 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ 001/2551 เรื่อง งดการเรียนการสอน 198 คนอ่าน
10 ม.ค. 51
11:03 น.
นางดารุณี
1533. 
การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2551 (Thailand Research Expo 2008) 195 คนอ่าน
9 ม.ค. 51
19:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1534. 
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวปฏิรูป วันที่ 4-5 ม.ค.50 197 คนอ่าน
9 ม.ค. 51
11:25 น.
นางสาวมธุรส
1535. 
รายงานไปเชียงใหม่ 194 คนอ่าน
7 ม.ค. 51
17:49 น.
1536. 
งานแถลงข่าวการนำเสนอผลงานและการเสวนาทางวิชาการด้านออทิสติก 204 คนอ่าน
4 ม.ค. 51
17:02 น.
อาจารย์อาพร
1537. 
ส่งเบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบกลางภาคปลาย ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาตรี 199 คนอ่าน
3 ม.ค. 51
16:26 น.
นางไพพิทักษ์
1538. 
ประกาศ ศศ.6/2551 197 คนอ่าน
2 ม.ค. 51
16:16 น.
นางสุวคนธ์
1539. 
Happy New Year 2008 195 คนอ่าน
28 ธ.ค. 50
10:45 น.
นางนงนภัส
1540. 
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฝึกงาน 191 คนอ่าน
26 ธ.ค. 50
09:10 น.
อาจารย์เมตตา
1541. 
ขอแสดงความยินดีกับ "รองศาสตราจารย์" ใหม่ 199 คนอ่าน
25 ธ.ค. 50
12:23 น.
นางนงนภัส
1542. 
อบรม...คณะครูสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3 191 คนอ่าน
25 ธ.ค. 50
11:59 น.
1543. 
รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2551 (ภาคต้น - ภาคปลาย) 191 คนอ่าน
21 ธ.ค. 50
12:07 น.
นางปิยดา
1544. 
การเบิกค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 198 คนอ่าน
19 ธ.ค. 50
11:54 น.
นางสาวจรัสศรี
1545. 
แบบฟอร์มเบิกค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลราชการ 193 คนอ่าน
19 ธ.ค. 50
11:34 น.
นางสาวจรัสศรี
1546. 
พิธีปิดซีเกมส์ ครั้งที่ 24 201 คนอ่าน
17 ธ.ค. 50
14:06 น.
อาจารย์เสถียร
1547. 
สอบราคาจ้าง เหมาทำความสะอาด 198 คนอ่าน
13 ธ.ค. 50
11:43 น.
นางสุวคนธ์
1548. 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)ระดับประถมฯ จัดกิจกรรมดูนกและศึกษาธรรมชาติ 194 คนอ่าน
13 ธ.ค. 50
10:43 น.
อาจารย์จรรยา
1549. 
ศูนย์ประสานงานที่7 โคกสี-หนองตูม เข้าศึกษาดู "การจัดการเรียนการสอนกระบวนการคิดวิเคราะห์" ในโรงเรียนสาธิตฯ(มอดินแดง)ระดับประถม 196 คนอ่าน
12 ธ.ค. 50
17:16 น.
อาจารย์สุมาลี
1550. 
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแดงน้อย จังหวัดขอนแก่น ศึกษาดูงานศูนย์วัสดุรีไซเคิลร.ร.สาธิตมข.(มอดินแดง)ระดับประถม 194 คนอ่าน
12 ธ.ค. 50
12:15 น.
อาจารย์จิระวรรณ
1551. 
ความภาคภูมิใจของเรา (สาธิตศึกษาศาสตร์) 196 คนอ่าน
12 ธ.ค. 50
12:24 น.
อาจารย์วรเทพ
1552. 
ฟังบรรยายพิเศษ "พระพยอม กัลยาโณ" 197 คนอ่าน
11 ธ.ค. 50
19:06 น.
นางนงนภัส
1553. 
ขอเชิญสั่งซื้อส.ค.ส.2551 195 คนอ่าน
8 ธ.ค. 50
19:44 น.
นายสมเจตน์
1554. 
นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา เข้าศึกษาดูงานประกันคุณภาพของโรงเรียนสาธิตฯ (มอดินแดง) 198 คนอ่าน
7 ธ.ค. 50
08:51 น.
อาจารย์สุมาลี
1555. 
๘๐ พรรษา เทิดไท้ มหาราชันย์ 199 คนอ่าน
6 ธ.ค. 50
10:22 น.
อาจารย์จรินทร์
1556. 
ประชาสัมพันธ์ค่ายดูดาวนักเรียน2550 ครั้งที่12 191 คนอ่าน
4 ธ.ค. 50
16:32 น.
อาจารย์ขนิษฐา
1557. 
ผลงานนักเรียน 198 คนอ่าน
4 ธ.ค. 50
13:54 น.
อาจารย์สังเวียน
1558. 
เรียนเชิญคณาจารย์เลือกหนังสือเข้าห้องสมุด 199 คนอ่าน
29 พ.ย. 50
11:35 น.
1559. 
ระบบการพัฒนา KPI ของคณะศึกษาศาสตร์ 198 คนอ่าน
28 พ.ย. 50
09:25 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
1560. 
ชอเชิญส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน (DPU) 192 คนอ่าน
12 ก.ย. 50
15:58 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1561. 
การร่วมสนับสนุนทุนวิจัยของฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2551 200 คนอ่าน
12 ก.ย. 50
15:55 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1562. 
สรุป 3 อันดับที่นักเรียนเลือกสมัครโควตา มข.ปี2551 197 คนอ่าน
11 ก.ย. 50
13:11 น.
อาจารย์ผาณิต
1563. 
กำหนดการพิธีทำบุญตักบาตรคณะศึกษาศาสตร์ 2550 198 คนอ่าน
11 ก.ย. 50
12:33 น.
นายสมเจตน์
1564. 
การประชุมผู้นำการศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 และงานเวิลด์ไดแด็ด เอเชีย 2007 193 คนอ่าน
10 ก.ย. 50
14:53 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1565. 
ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปี 2551 200 คนอ่าน
10 ก.ย. 50
11:52 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี
1566. 
โครงการ Fiscal 2007 Grant for Japan-related Research Projects 194 คนอ่าน
6 ก.ย. 50
13:50 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1567. 
The 21st Khwarizmi International Award(KIA) 194 คนอ่าน
6 ก.ย. 50
13:45 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1568. 
โครงงานดีดีของนักเรียนชั้น ม.6 (2 ) 195 คนอ่าน
6 ก.ย. 50
10:56 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
1569. 
โครงงานดีดีของนักเรียนชั้น ม.6 199 คนอ่าน
6 ก.ย. 50
10:55 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
1570. 
ขอเชิญชมและเชียร์กีฬาภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) 194 คนอ่าน
5 ก.ย. 50
14:53 น.
อาจารย์จรรยา
1571. 
ทดสอบการส่งไฟล์ 5 ไฟล์พร้อมข่าวสาร 197 คนอ่าน
5 ก.ย. 50
10:35 น.
นายโสภัณ
1572. 
ทุนการศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา 196 คนอ่าน
5 ก.ย. 50
08:54 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1573. 
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ศูนย์วิจัยออทิสติก 196 คนอ่าน
4 ก.ย. 50
16:20 น.
1574. 
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมอบรมสัมมนา 201 คนอ่าน
4 ก.ย. 50
16:14 น.
1575. 
โครงงานดีดีของนักเรียนชั้น ม.6 192 คนอ่าน
4 ก.ย. 50
12:58 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
1576. 
โครงงานดีดีของนักเรียนชั้น ม.6 192 คนอ่าน
4 ก.ย. 50
12:23 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
1577. 
ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ "แนวคิดและที่มา พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับใหม่ 196 คนอ่าน
4 ก.ย. 50
11:17 น.
นางดารุณี
1578. 
ต่อ คณะผู้บริหาร คณะศึกษาศาสตร์ เดินทางศึกษาดูงาน ด้านการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเวียนนา ประเทศออสเตรีย 190 คนอ่าน
4 ก.ย. 50
10:37 น.
1579. 
คณะผู้บริหาร คณะศึกษาศาสตร์ เดินทางศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเวียนนา ประเทศออสเตรีย 197 คนอ่าน
4 ก.ย. 50
10:31 น.
1580. 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ 022/2550 เรื่อง งดการเรียนการสอน 193 คนอ่าน
4 ก.ย. 50
10:12 น.
นางดารุณี
1581. 
ขอเชิญ คณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ร่วมงานแสดง "มุทิตาจิต ชีวิตที่เปี่ยมค่า" 192 คนอ่าน
4 ก.ย. 50
09:48 น.
นายสมเจตน์
1582. 
ขอเชิญ คณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ร่วมงานแสดง 193 คนอ่าน
4 ก.ย. 50
09:46 น.
นายสมเจตน์
1583. 
KKU Show and Share 2007 192 คนอ่าน
2 ก.ย. 50
19:35 น.
นางสาวจรัสศรี
1584. 
ผลการจัดอันดับโรงเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศไทยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดอยู่อันดับที่เท่าไรของประเทศ 227 คนอ่าน
31 ส.ค. 50
22:58 น.
รองศาสตราจารย์ลัดดา
1585. 
การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องDiscovery of Ramanya Desa:History,Identities,Cuture,Language and performing Arts 196 คนอ่าน
31 ส.ค. 50
14:11 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1586. 
ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ KOSEF ประจำปี 2550 189 คนอ่าน
31 ส.ค. 50
13:55 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1587. 
เชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม " การสร้างสื่อมัลติมีเดี่ย " 198 คนอ่าน
31 ส.ค. 50
09:33 น.
1588. 
ขอเชิญบุคลากรทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสื่อมัลติมีเดีย 196 คนอ่าน
29 ส.ค. 50
10:16 น.
1589. 
การจัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 191 คนอ่าน
26 ส.ค. 50
11:56 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
1590. 
บ้านกุลละวณิชย์ สถานที่ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2551 192 คนอ่าน
25 ส.ค. 50
11:14 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี
1591. 
ขอเชิญ คณาจารย์ทุกท่าน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2551 192 คนอ่าน
24 ส.ค. 50
09:27 น.
นายสมเจตน์
1592. 
อบรมการเขียนบทความและตำรา 191 คนอ่าน
23 ส.ค. 50
21:25 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์
1593. 
อบรมการพัฒนางานประกันคุณภาพ 196 คนอ่าน
23 ส.ค. 50
21:01 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์
1594. 
การส่งเบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบกลางภาคต้น ปีการศึกษา 2550 197 คนอ่าน
17 ส.ค. 50
10:26 น.
นางไพพิทักษ์
1595. 
การจัดสอบไล่ ประจำภาคต้น 2550 193 คนอ่าน
17 ส.ค. 50
10:14 น.
นางไพพิทักษ์
1596. 
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยทางการศึกษา 191 คนอ่าน
16 ส.ค. 50
15:29 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1597. 
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย"เครือข่ายบริหารการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาปี2551-เทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" 195 คนอ่าน
16 ส.ค. 50
15:28 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1598. 
ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดงาน KKU International Symposium 2007 199 คนอ่าน
16 ส.ค. 50
12:09 น.
นายปพนพัทร์
1599. 
ขอเชิญชวนจัดเตรียมโครงร่างข้อเสนอชุดโครงการวิจัยปี2552 197 คนอ่าน
16 ส.ค. 50
11:33 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1600. 
ประกาศเกณฑ์การขอ ผศ. รศ. ศ. ปี 2550 (ฉบับที่ 2) 191 คนอ่าน
15 ส.ค. 50
14:45 น.
นางนงนภัส
1601. 
ทุนพัฒนาข้าราชการ(สำนักงานกพ) 201 คนอ่าน
10 ส.ค. 50
10:36 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1602. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัย 195 คนอ่าน
10 ส.ค. 50
10:35 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1603. 
ขอเชิญนำผลงานเข้าร่วมแสดงนิทรรศการและขอเชิญชมนิทรรศการเนื่องในงาน"วันนักประดิษฐ์" 195 คนอ่าน
10 ส.ค. 50
10:32 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1604. 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการครั้งที่46 194 คนอ่าน
10 ส.ค. 50
10:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1605. 
ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม(Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น(NRCT-JSPS)ประจำปี2551(FY2008) 197 คนอ่าน
10 ส.ค. 50
10:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1606. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประเพณีสตรีศึกษาครั้งที่ 8 196 คนอ่าน
10 ส.ค. 50
10:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1607. 
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยหรือบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการเวทีมนุษยศาสตร์ไทยครั้งที่4 195 คนอ่าน
10 ส.ค. 50
10:22 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1608. 
ปฏิทินการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไปของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 193 คนอ่าน
10 ส.ค. 50
10:21 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1609. 
สาขาวิชาเทคโน ต้อนรับคณาจารย์เยี่ยมชมงาน จาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 192 คนอ่าน
10 ส.ค. 50
08:45 น.
นายสมเจตน์
1610. 
ขอแสดงความยินดีกับกับคณาจารย์และผู้สำเร็จการศึกษา ณ ราชาวดี รีสอร์ท 197 คนอ่าน
10 ส.ค. 50
08:33 น.
นายสมเจตน์
1611. 
ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมการบันทึกข้อมูลในระบบNRPM 191 คนอ่าน
8 ส.ค. 50
16:38 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1612. 
ขอเชิญร่วมชมและเชียร์นักกีฬา-กรีฑา ประถม ศึกษาศาสตร์ 197 คนอ่าน
8 ส.ค. 50
16:08 น.
อาจารย์ขนิษฐา
1613. 
กิจกรรมเทิดไท้องค์ราชินี 192 คนอ่าน
8 ส.ค. 50
14:20 น.
อาจารย์นภาพร
1614. 
กิจกรรมเทิดไท้องค์ราชินี 192 คนอ่าน
8 ส.ค. 50
14:15 น.
อาจารย์นภาพร
1615. 
ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วมตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่นประจำปี2551 192 คนอ่าน
7 ส.ค. 50
13:30 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1616. 
UNESCO-APEID International Conference ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีรส์ปาร์ค กรุงเทพฯ 189 คนอ่าน
7 ส.ค. 50
13:24 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1617. 
สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2549 (อย่างไม่เป็นทางการ) 192 คนอ่าน
7 ส.ค. 50
13:08 น.
อาจารย์ ดร.สัมพันธ์
1618. 
กิจกรรมดีดีมีที่สาธิตอนุบาล 194 คนอ่าน
6 ส.ค. 50
14:34 น.
อาจารย์สุขุมา
1619. 
กิจกรรมวันแม่ที่สาธิตอนุบาล 195 คนอ่าน
6 ส.ค. 50
14:29 น.
อาจารย์สุขุมา
1620. 
เรารักแม่ เพลง น่าฟัง ประจำปี นี้ 200 คนอ่าน
6 ส.ค. 50
12:51 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ
1621. 
อันตราย...จากเครื่องพรินเตอร์ 195 คนอ่าน
3 ส.ค. 50
12:27 น.
นายทองสุข
1622. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ "ราชมงคลอีสานวิชาการ" ครั้งที่ 1 และเสนอผลงาน 190 คนอ่าน
3 ส.ค. 50
11:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1623. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัย 190 คนอ่าน
3 ส.ค. 50
10:33 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1624. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยในการประชุม"การวิจัยในชั้นเรียน"ประจำปี2550 198 คนอ่าน
3 ส.ค. 50
10:28 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1625. 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ ประจำปี 2550 193 คนอ่าน
3 ส.ค. 50
10:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1626. 
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิงปี2550 195 คนอ่าน
2 ส.ค. 50
13:52 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1627. 
ทีมผู้บริหาร เยี่ยมคารวะ ผบ.มณฑลทหารบกที่ 23 196 คนอ่าน
2 ส.ค. 50
10:32 น.
นายสมเจตน์
1628. 
การรับนักศึกษาต่างชาติเข้าฝึกงานด้านเทคนิคในโครงการ IAESTE 194 คนอ่าน
1 ส.ค. 50
13:29 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1629. 
การสัมมนาแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ โรงแรมโซฟิเทล ราชา ออคิดขอนแก่น 200 คนอ่าน
1 ส.ค. 50
09:40 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1630. 
เบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบกลางภาคต้น ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาตรี 191 คนอ่าน
27 ก.ค. 50
18:41 น.
นางไพพิทักษ์
1631. 
สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน 197 คนอ่าน
27 ก.ค. 50
16:08 น.
นางมริษฎา
1632. 
ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน 198 คนอ่าน
26 ก.ค. 50
13:09 น.
นางมริษฎา
1633. 
การประชุมกลุ่ม APEC ปี 2550 ณ โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น 196 คนอ่าน
26 ก.ค. 50
10:50 น.
นายสมเจตน์
1634. 
ขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาตามหลักPMQA 203 คนอ่าน
26 ก.ค. 50
08:10 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
1635. 
เชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการนวดเพื่อสุขภาพ 191 คนอ่าน
25 ก.ค. 50
17:47 น.
อาจารย์สุขุมา
1636. 
ข่าวดีสำหรับคนรักสุขภาพ 194 คนอ่าน
25 ก.ค. 50
17:44 น.
อาจารย์สุขุมา
1637. 
ประชุมเครือข่ายนักศึกษาทุนครูพันธุ์ใหม่5ปี ที่ เชียงใหม่ 196 คนอ่าน
25 ก.ค. 50
16:53 น.
นางนงนภัส
1638. 
สกอ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและเยี่ยมชมคณะ 189 คนอ่าน
25 ก.ค. 50
16:43 น.
นางนงนภัส
1639. 
นักเรียนสาธิต(ศศ)ระดับประถมแข่งขันกอล์ฟที่ USAได้ที่4 จากทั้งหมด 48 คนทั่วโลก 192 คนอ่าน
25 ก.ค. 50
14:42 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรีวรรณ
1640. 
การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-อินเดีย 191 คนอ่าน
24 ก.ค. 50
16:07 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1641. 
ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ University of South Australia ประเทศออสเตรเลีย 196 คนอ่าน
24 ก.ค. 50
15:58 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1642. 
ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายผ่านระบบ Digital Video Conference(DVC) 195 คนอ่าน
24 ก.ค. 50
15:55 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1643. 
การบรรยายพิเศษของBritish Council ณ โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิดขอนแก่น 193 คนอ่าน
24 ก.ค. 50
15:50 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1644. 
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 2 nd Sino-Thai Conference on Traditional Medicine and Natural Health Procuducts(SICTMNHP) 201 คนอ่าน
24 ก.ค. 50
11:51 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1645. 
คณะผู้บริหารและทีมงาน เยี่ยมคารวะอธิการบดี มข 196 คนอ่าน
24 ก.ค. 50
11:54 น.
นางมริษฎา
1646. 
The German Academic Exchange Service(DAAD) 198 คนอ่าน
24 ก.ค. 50
11:44 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1647. 
สัปดาห์วันเข้าพรรษา 195 คนอ่าน
23 ก.ค. 50
14:37 น.
อาจารย์นภาพร
1648. 
กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะศึกษาศาสตร์ วันพฤหัสบดี ที่ 26 ก.ค. 2550 192 คนอ่าน
20 ก.ค. 50
11:04 น.
อาจารย์ ดร.สัมพันธ์
1649. 
กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะศึกษาศาสตร์ วันพฤหัสบดี ที่ 26 ก.ค. 2550 189 คนอ่าน
20 ก.ค. 50
10:57 น.
อาจารย์ ดร.สัมพันธ์
1650. 
ขอเรียนเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุม วิชาการนานาชาติ 198 คนอ่าน
19 ก.ค. 50
16:31 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย
1651. 
สรุปผลการแข่งขันประกวดแข่งขันทางวิชาการ 194 คนอ่าน
19 ก.ค. 50
08:47 น.
นางสาวสุรารักษ์
1652. 
อบรมครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ 650 คนโดยศุนย์พัฒนาวิชาชีพครู 190 คนอ่าน
18 ก.ค. 50
20:52 น.
รองศาสตราจารย์ลัดดา
1653. 
คณบดีและคณะ เยี่ยมคารวะแนะนำทีมผู้บริหารต่อผู้ว่าขอนแก่น 193 คนอ่าน
18 ก.ค. 50
10:55 น.
นายสมเจตน์
1654. 
คณบดีร่วมงานวันบำเพ็ญกุศลฯ ที่คณะแพทยศาสตร์ 193 คนอ่าน
18 ก.ค. 50
10:48 น.
นายสมเจตน์
1655. 
แจ้งลิงค์ เว็บไซต์ ed-office 196 คนอ่าน
17 ก.ค. 50
10:46 น.
นายโสภัณ
1656. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 198 คนอ่าน
17 ก.ค. 50
09:24 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1657. 
ขอเชิญร่วมประชุมติดตามผลนศ.ทุนครูพันธุ์ใหม่5ปี และต้อนรับ ชาว สกอ. 192 คนอ่าน
16 ก.ค. 50
08:42 น.
นางนงนภัส
1658. 
พิมพ์ Card นี้ แจกจ่ายให้บุคลากร ก็ดีนะ 196 คนอ่าน
16 ก.ค. 50
08:00 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ
1659. 
PMQA เน้น6มิติสู่ 67 ตัวชี้วัดกับการพัฒนาเชิงรุกปีการศึกษา2550 199 คนอ่าน
15 ก.ค. 50
16:28 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
1660. 
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ใหม่ 193 คนอ่าน
13 ก.ค. 50
08:56 น.
นางนงนภัส
1661. 
พบ นศ.ทุนครูพันธุ์ใหม่5ปี และเตรียมประชุมร่วม สกอ. 198 คนอ่าน
12 ก.ค. 50
15:11 น.
นางนงนภัส
1662. 
เพลง 192 คนอ่าน
12 ก.ค. 50
14:01 น.
1663. 
บริการตรวจสุขภาพ 193 คนอ่าน
12 ก.ค. 50
10:38 น.
นายสมเจตน์
1664. 
สอบราคา ศศ.8/2550 201 คนอ่าน
11 ก.ค. 50
15:22 น.
นางสุวคนธ์
1665. 
สอบราคา ศศ.7/2550 192 คนอ่าน
11 ก.ค. 50
15:16 น.
นางสุวคนธ์
1666. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 197 คนอ่าน
11 ก.ค. 50
13:16 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1667. 
การส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินเฉพาะหน่วยงานสาขาวิชาและฝ่ายต่างๆ ของคณะศึกษาศาสตร์ 201 คนอ่าน
10 ก.ค. 50
18:12 น.
นางสาวจรัสศรี
1668. 
การส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 192 คนอ่าน
10 ก.ค. 50
17:55 น.
นางสาวจรัสศรี
1669. 
รับนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2550 195 คนอ่าน
10 ก.ค. 50
09:11 น.
นางปิยดา
1670. 
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์ 194 คนอ่าน
10 ก.ค. 50
08:43 น.
นางปิยดา
1671. 
การจัดอบรมหลักสูตรที่เน้นหลักการปรัชญาศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 191 คนอ่าน
9 ก.ค. 50
21:26 น.
รองศาสตราจารย์ลัดดา
1672. 
กิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีในประเทศญี่ปุ่น 195 คนอ่าน
9 ก.ค. 50
12:01 น.
อาจารย์กุลจิรา
1673. 
Course Syllabus 218717 193 คนอ่าน
7 ก.ค. 50
14:23 น.
1674. 
การทำนามบัตรสำหรับบุคลากรของศูนย์วิจัยออทิสติก 208 คนอ่าน
6 ก.ค. 50
16:40 น.
อาจารย์ ดร.อาคม
1675. 
การประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 198 คนอ่าน
6 ก.ค. 50
11:28 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย
1676. 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและระดับนานาชาติ 193 คนอ่าน
5 ก.ค. 50
16:21 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1677. 
รายชื่ออาจารย์ 193 คนอ่าน
5 ก.ค. 50
11:26 น.
1678. 
ขอเชิญร่วมการสัมมนาวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม "น้ำคือชีวิต คิดอย่างไร" 194 คนอ่าน
5 ก.ค. 50
10:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1679. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวานสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 192 คนอ่าน
5 ก.ค. 50
10:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1680. 
การจัดเก็บค่าบำรุงภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และการเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5 195 คนอ่าน
5 ก.ค. 50
10:29 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1681. 
การประกาศรับสมัครทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ ประจำปี 2550 198 คนอ่าน
5 ก.ค. 50
10:18 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1682. 
การเปิดรับสมัครทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.ประจำปี 2550 192 คนอ่าน
4 ก.ค. 50
15:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1683. 
นักเรียนสาธิต(ศศ.)ประถม ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน 194 คนอ่าน
4 ก.ค. 50
10:14 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรีวรรณ
1684. 
นักเรียนสาธิตฯ(ศศ)ประถมชนะเลิศจัดนิทรรศการ 198 คนอ่าน
4 ก.ค. 50
09:57 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรีวรรณ
1685. 
บันทึกเทปโทรทัศน์ 194 คนอ่าน
4 ก.ค. 50
07:53 น.
นางสาวแสงทอง
1686. 
การประชุม "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2550" (Thailand Research Expo 2007) 198 คนอ่าน
30 มิ.ย. 50
16:08 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1687. 
ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ American Culture and Traveling in the U.S. 198 คนอ่าน
30 มิ.ย. 50
16:04 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1688. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 194 คนอ่าน
29 มิ.ย. 50
15:55 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1689. 
ตารางแข่งฟุตบอลกีฬาภายในครับ 199 คนอ่าน
28 มิ.ย. 50
11:07 น.
1690. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เรื่อง ทุนอุดหนุนคณาจารย์ 196 คนอ่าน
27 มิ.ย. 50
09:59 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1691. 
คนเก่ง a-math สาธิตมอดินแดง 193 คนอ่าน
26 มิ.ย. 50
13:36 น.
อาจารย์รจนา
1692. 
พบหนอนร้ายซ่อนในคลิปวีดิโอ [20 มิ.ย. 50 - 07:10] 196 คนอ่าน
22 มิ.ย. 50
09:57 น.
1693. 
ภาพความประทับใจระหว่างครูกับศิษย์สาขาวิชาสังคมศึกษาและสาขาการสอนภาษาจีนเนื่องในวันครู 21 มิ.ย.2550 196 คนอ่าน
22 มิ.ย. 50
09:05 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
1694. 
เข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนสาธิตฯ ศึกษาศาสตร์ ปี 2550 194 คนอ่าน
22 มิ.ย. 50
09:08 น.
อาจารย์วรเทพ
1695. 
รับสมัครครูอาสาสอนภาษาที่โรงเรียนสอนศาสนา ณ วัดพุทธประทีป ประเทศอังกฤษ 199 คนอ่าน
21 มิ.ย. 50
15:10 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1696. 
ส่งข่าว 195 คนอ่าน
21 มิ.ย. 50
13:39 น.
1697. 
รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยลม 193 คนอ่าน
20 มิ.ย. 50
13:35 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญชา
1698. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 196 คนอ่าน
20 มิ.ย. 50
12:36 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1699. 
กิจกรรมวันไหว้ครู 193 คนอ่าน
19 มิ.ย. 50
15:59 น.
อาจารย์ธนะภัศล์
1700. 
ร่วมสนทนารับฟังความคิดเห็น พรบ.มข. 196 คนอ่าน
19 มิ.ย. 50
13:40 น.
นางนงนภัส
1701. 
ขอเชิญเข้ารับการอบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ 195 คนอ่าน
19 มิ.ย. 50
11:55 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1702. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย "ศิลปากรวิจัย" ครั้งที่ 1 194 คนอ่าน
19 มิ.ย. 50
11:54 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1703. 
ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ 191 คนอ่าน
19 มิ.ย. 50
11:54 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1704. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 189 คนอ่าน
19 มิ.ย. 50
11:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1705. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ "ราชมงคลอีสานวิชาการ" ครั้งที่ 1 และเสนอผลงาน 194 คนอ่าน
19 มิ.ย. 50
11:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1706. 
ขอเชิญนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการ "มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 3" 198 คนอ่าน
19 มิ.ย. 50
11:44 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1707. 
การเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย 194 คนอ่าน
19 มิ.ย. 50
11:10 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1708. 
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ใหม่ 193 คนอ่าน
18 มิ.ย. 50
16:57 น.
นางนงนภัส
1709. 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ 014/2550 เรื่อง งดการเรียนการสอน ในวันที่ 22 มิถุนายน 2550 192 คนอ่าน
18 มิ.ย. 50
16:20 น.
นางดารุณี
1710. 
การจัดสอบกลางภาคต้น ปีการศึกษา 2550 193 คนอ่าน
18 มิ.ย. 50
10:07 น.
นางไพพิทักษ์
1711. 
ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์เข้าร่วมโครงการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยฯ 189 คนอ่าน
15 มิ.ย. 50
16:06 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1712. 
การสมัครสอนภาษาไทย ณ วัดพุทธประทีป (London) 191 คนอ่าน
13 มิ.ย. 50
16:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1713. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์(เพิ่มเติม) 191 คนอ่าน
13 มิ.ย. 50
09:23 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1714. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 196 คนอ่าน
13 มิ.ย. 50
07:56 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1715. 
การยกเลิกใบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (ใบเหลือง) ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 197 คนอ่าน
12 มิ.ย. 50
11:12 น.
นางสาวดรุวรรณ
1716. 
ประกาศการปิดเครื่อง Server 191 คนอ่าน
11 มิ.ย. 50
09:43 น.
นายโสภัณ
1717. 
การสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ 197 คนอ่าน
9 มิ.ย. 50
20:20 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1718. 
การสมัครโครงการฝึกอบรม "การประกันคุณภาพงานวิจัย..ทำอย่างไรจึงได้มาตรฐาน" เพิ่มเติม 198 คนอ่าน
9 มิ.ย. 50
20:17 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1719. 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติราชการ หลักสูตร "การประกันคุณภาพงานวิจัย..ทำอย่างไรจึงได้มาตรฐาน" 197 คนอ่าน
9 มิ.ย. 50
19:59 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1720. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 194 คนอ่าน
9 มิ.ย. 50
19:55 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1721. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการประจำปี 2550 เรื่อง "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา" 194 คนอ่าน
9 มิ.ย. 50
19:50 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1722. 
ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ข้อกำหนดการวิจัย (TOR) จำนวน 12 เรื่อง 190 คนอ่าน
9 มิ.ย. 50
19:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1723. 
ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงสูง คณะศึกษาศาสตร์ มข.ในวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2550 เวลา 12.00-16.30 น. 196 คนอ่าน
8 มิ.ย. 50
15:45 น.
นางดารุณี
1724. 
กิจกรรมร้องเพลงประจำคณะศึกษาศาสตร์ 197 คนอ่าน
8 มิ.ย. 50
09:47 น.
นายทองสุข
1725. 
ขอแสดงความยินดีกับท่านคณบดี ผศ.ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย 194 คนอ่าน
7 มิ.ย. 50
15:25 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
1726. 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ วิชาประสบฯII 190 คนอ่าน
4 มิ.ย. 50
11:31 น.
นางนงนภัส
1727. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิจัย 192 คนอ่าน
30 พ.ค. 50
15:08 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1728. 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติราชการ หลักสูตร 192 คนอ่าน
30 พ.ค. 50
15:05 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1729. 
ขอเชิญชวนร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา 188 คนอ่าน
29 พ.ค. 50
11:08 น.
นางมริษฎา
1730. 
คณะศึกษาศาสตร์ ทำความดีเพื่อสังคมและศาสนา 195 คนอ่าน
28 พ.ค. 50
11:36 น.
นายสมเจตน์
1731. 
ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ 191 คนอ่าน
24 พ.ค. 50
16:43 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1732. 
การสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนา ปี2550 192 คนอ่าน
22 พ.ค. 50
11:02 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1733. 
หนังสือเวียนจากฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์(4) 195 คนอ่าน
22 พ.ค. 50
10:58 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1734. 
หนังสือเวียนจากฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์(3) 191 คนอ่าน
22 พ.ค. 50
10:57 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1735. 
หนังสือเวียนจากฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์(2) 193 คนอ่าน
22 พ.ค. 50
10:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1736. 
หนังสือเวียนจากฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 201 คนอ่าน
22 พ.ค. 50
10:43 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1737. 
ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการตุรกี หมดเขต 31พ.ค. 2550 198 คนอ่าน
21 พ.ค. 50
09:01 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี
1738. 
รายงานผลการเรียน นศ.ตามโครงการผลิตครูฯ (หลักสูตร 5 ปี) 194 คนอ่าน
17 พ.ค. 50
17:13 น.
นางนงนภัส
1739. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกจัดโครงการสัมมนาประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙ 189 คนอ่าน
16 พ.ค. 50
14:34 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะวรรณ
1740. 
ม.บูรพา เยี่ยมชมคณะศึกษาศาสตร์ มข. 201 คนอ่าน
15 พ.ค. 50
11:19 น.
นายสมเจตน์
1741. 
โครงการส่งเสริมพหุภาคีพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนภายใต้แผนLA21 224 คนอ่าน
14 พ.ค. 50
17:04 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
1742. 
การนิเทศอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 198 คนอ่าน
10 พ.ค. 50
12:01 น.
รองศาสตราจารย์ลัดดา
1743. 
การจัดทำโครงการทักษะชีวิตสนองแนวคุณธรรมนำความรู้ ร่วมกับโรงเรียนสาธิตมอดินแดง และโรงเรียนสนามบิน 193 คนอ่าน
10 พ.ค. 50
11:27 น.
รองศาสตราจารย์ลัดดา
1744. 
แจ้งระบบชุมสายโทรศัพท์กลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขัดข้องส่งผลให้โทรศัพท์ภายในคณะศึกษาศาสตร์ไม่สามารถโทรออกภายนอกคณะได้ 197 คนอ่าน
9 พ.ค. 50
11:31 น.
นางดารุณี
1745. 
คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์เป็นวิทยากรที่เทศบาลนครอุดรธานี 192 คนอ่าน
8 พ.ค. 50
22:17 น.
รองศาสตราจารย์ลัดดา
1746. 
ความร่วมมือของคณะศึกษาศาสตร์กับเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 196 คนอ่าน
8 พ.ค. 50
21:50 น.
รองศาสตราจารย์ลัดดา
1747. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 192 คนอ่าน
8 พ.ค. 50
14:34 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1748. 
การศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น 197 คนอ่าน
4 พ.ค. 50
20:54 น.
อาจารย์คนึงนิจ
1749. 
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน ครั้งที่ 1 194 คนอ่าน
3 พ.ค. 50
19:42 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1750. 
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน ครั้งที่ 1 196 คนอ่าน
3 พ.ค. 50
19:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1751. 
เกณฑ์ใหม่ ก.พ.อ. ผศ. รศ. ศ. 2550 195 คนอ่าน
3 พ.ค. 50
17:07 น.
นางนงนภัส
1752. 
Summer 194 คนอ่าน
3 พ.ค. 50
03:09 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ
1753. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 195 คนอ่าน
2 พ.ค. 50
14:17 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1754. 
หนีร้อนไป....เย็น 194 คนอ่าน
2 พ.ค. 50
04:15 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ
1755. 
ขอแสดงความยินดีกับ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ใหม่ 198 คนอ่าน
30 เม.ย. 50
18:44 น.
นางนงนภัส
1756. 
ร่วมประชุมวิชาการ 198 คนอ่าน
30 เม.ย. 50
10:35 น.
นายทองสุข
1757. 
สเต็มเซลล์รักษาโรคเบาหวานคว้าสุดยอดธุรกิจนวัตกรรม 49 195 คนอ่าน
30 เม.ย. 50
10:16 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี
1758. 
บุคลากรร่วมสัมมนา 200 คนอ่าน
30 เม.ย. 50
10:03 น.
นายทองสุข
1759. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 195 คนอ่าน
27 เม.ย. 50
14:25 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1760. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าว กบข. ครบรอบ 10 ปี 193 คนอ่าน
25 เม.ย. 50
13:39 น.
นางดารุณี
1761. 
ประชาสัมพันธ์เรื่องการสรรหาคณบดี 193 คนอ่าน
24 เม.ย. 50
16:20 น.
นางสาวดรุวรรณ
1762. 
ส่งงาน อ.ศักดิ์ 195 คนอ่าน
24 เม.ย. 50
10:07 น.
อาจารย์เสถียร
1763. 
กระบวนงานที่คณะศึกษาศาสตร์เสนอเพื่อลดขั้นตอนและเวลาปฏิบัติราชการ ประจำปี 2550 193 คนอ่าน
24 เม.ย. 50
09:03 น.
อาจารย์ ดร.สัมพันธ์
1764. 
คณาจารย์และผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น 193 คนอ่าน
23 เม.ย. 50
13:41 น.
1765. 
กำหนดการค่ายคุณธรรม ม. 4 โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์(มัธยม) 192 คนอ่าน
21 เม.ย. 50
13:07 น.
อาจารย์ภัทรพงษ์
1766. 
การใช้งาน Internet วันนี้ 193 คนอ่าน
20 เม.ย. 50
09:13 น.
นายปพนพัทร์
1767. 
ประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิในโครงการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล 191 คนอ่าน
19 เม.ย. 50
10:28 น.
นางดารุณี
1768. 
สรุปผลการยื่นแบบเสนอชื่อคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 192 คนอ่าน
19 เม.ย. 50
08:59 น.
นางสาวกรรณิการ์
1769. 
ค่ายภาษาและวัฒนธรรม 195 คนอ่าน
12 เม.ย. 50
13:35 น.
1770. 
การสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 197 คนอ่าน
12 เม.ย. 50
09:48 น.
นางสาวกรรณิการ์
1771. 
ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 8 196 คนอ่าน
11 เม.ย. 50
15:43 น.
อาจารย์คนึงนิจ
1772. 
ประเพณีสงกรานต์ (^-^) สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่...ศูนย์วิจัยออทิสติก 198 คนอ่าน
11 เม.ย. 50
14:49 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะวรรณ
1773. 
ชมภาพกิจกรรม Big Cleaning Day 195 คนอ่าน
10 เม.ย. 50
13:50 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะวรรณ
1774. 
Big Cleaning Day 197 คนอ่าน
10 เม.ย. 50
13:10 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะวรรณ
1775. 
ความภาคภูมิใจของเรา (สาธิตศึกษาศาสตร์) (ได้ 100 คะแนนเต็ม O-NET) 195 คนอ่าน
7 เม.ย. 50
13:39 น.
อาจารย์วรเทพ
1776. 
ความภาคภูมิใจของเรา (สาธิตศึกษาศาสตร์) 196 คนอ่าน
7 เม.ย. 50
09:46 น.
อาจารย์วรเทพ
1777. 
กำหนดการในการดำเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับการพิจารณาดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 193 คนอ่าน
2 เม.ย. 50
09:55 น.
นางดารุณี
1778. 
การสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 202 คนอ่าน
1 เม.ย. 50
19:49 น.
นางสาวกรรณิการ์
1779. 
เพิ่มเติมรายชื่ออาจารย์ค่ะ 197 คนอ่าน
30 มี.ค. 50
14:46 น.
อาจารย์เบญจวรรณ
1780. 
เชิญร่วมงานวันสงกรานต์ 2550 193 คนอ่าน
30 มี.ค. 50
14:16 น.
นายสมเจตน์
1781. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 193 คนอ่าน
30 มี.ค. 50
13:29 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1782. 
ข่าวจากฝ่ายวิจัยฯ (ต่อ) 196 คนอ่าน
29 มี.ค. 50
18:02 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1783. 
หนังสือเวียนจากฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 192 คนอ่าน
29 มี.ค. 50
18:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1784. 
การสัมมนา เรื่อง ประเมินผลการใช้หลักสูตรระดับ ป.ตรี (หลักสูตร 5 ปี) และระดับบัณฑิตศึกษา 194 คนอ่าน
26 มี.ค. 50
15:12 น.
นางพรรณี
1785. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย 197 คนอ่าน
23 มี.ค. 50
10:25 น.
นางมริษฎา
1786. 
สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 201 คนอ่าน
20 มี.ค. 50
10:45 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1787. 
ขอเชิญผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการ 201 คนอ่าน
19 มี.ค. 50
14:41 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1788. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 201 คนอ่าน
16 มี.ค. 50
16:05 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1789. 
ซัมเมอร์นี้ มาที่ศูนย์วิจัยออทิสติกดีกว่า 198 คนอ่าน
14 มี.ค. 50
16:34 น.
1790. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 198 คนอ่าน
14 มี.ค. 50
13:40 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1791. 
เชิญต้อนรับพระอาจารย์ไพศาล จากLondon 195 คนอ่าน
13 มี.ค. 50
17:06 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญชา
1792. 
Howard Gardner จาก Harvard Universityผู้นำทางวิชาการ ภาพแห่งความประทับใจ 198 คนอ่าน
10 มี.ค. 50
16:15 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
1793. 
ขอเชิญสมัครนำเสนอผลงานวิจัย 194 คนอ่าน
8 มี.ค. 50
15:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1794. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 202 คนอ่าน
8 มี.ค. 50
13:03 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1795. 
การส่งเบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2549 201 คนอ่าน
6 มี.ค. 50
15:31 น.
นางไพพิทักษ์
1796. 
ความร่วมมือของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามกับศูนย์พัฒนาวิชาชีพจัดทำสาระสำคัญท้องถิ่น วิถีใหม่แห่งหลักสูตรสถานศึกษา 199 คนอ่าน
3 มี.ค. 50
21:39 น.
รองศาสตราจารย์ลัดดา
1797. 
คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตได้รับเชิญให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานครูสังกัดสพท 192 คนอ่าน
3 มี.ค. 50
21:14 น.
รองศาสตราจารย์ลัดดา
1798. 
ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูร่วมกับสภาคณบดีและสกศ.จัดอบรมโครงการคุณธรรมนำความรู้ 194 คนอ่าน
3 มี.ค. 50
21:05 น.
รองศาสตราจารย์ลัดดา
1799. 
ศูนย์พัฒนาวิชาชีพร่วมมือกับสพฐและสพท จัดโครงการอบรมเพื่อเลื่อนวิทยะฐานะ 197 คนอ่าน
3 มี.ค. 50
20:56 น.
รองศาสตราจารย์ลัดดา
1800. 
ICASE ASIAN SYMPOSIUM 2007 - - - Science Education for All 189 คนอ่าน
27 ก.พ. 50
11:17 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
1801. 
การบริการทำฟัน บริการแพทย์แผนไทยจากสำนักงานสาธารสุขไม่สามารถนำมาเบิกเงินได้ 191 คนอ่าน
24 ก.พ. 50
10:20 น.
นางสาวจรัสศรี
1802. 
รับสมัครนักกีฬา BOWLING เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร 195 คนอ่าน
23 ก.พ. 50
14:37 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
1803. 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม 194 คนอ่าน
23 ก.พ. 50
14:03 น.
1804. 
ข่าวด่วน.......กจ. มข. ดูงาน e-office 194 คนอ่าน
22 ก.พ. 50
10:31 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ
1805. 
Intensive Workshop Ph.D Student ปริญญาเอกการบริหารการศึกษารุ่นที่ 5 200 คนอ่าน
21 ก.พ. 50
16:16 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
1806. 
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ลิขิต อมาตยคง 194 คนอ่าน
21 ก.พ. 50
12:59 น.
1807. 
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุลัดดา 195 คนอ่าน
21 ก.พ. 50
12:55 น.
1808. 
ค่ายดูดาว ที่เขื่อนจุฬาภรณ์ 198 คนอ่าน
19 ก.พ. 50
15:29 น.
อาจารย์คนึงนิจ
1809. 
ความประทับใจค่ายอนุบาล 199 คนอ่าน
19 ก.พ. 50
13:38 น.
อาจารย์สุขุมา
1810. 
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ใหม่ 192 คนอ่าน
19 ก.พ. 50
13:42 น.
นางนงนภัส
1811. 
การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 191 คนอ่าน
15 ก.พ. 50
09:09 น.
นางสุชญา
1812. 
ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปะเด็กโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 189 คนอ่าน
13 ก.พ. 50
09:59 น.
รองศาสตราจารย์วัชรินทร์
1813. 
ผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คนบุคลากร มข. 193 คนอ่าน
13 ก.พ. 50
09:44 น.
รองศาสตราจารย์วัชรินทร์
1814. 
ขอเชิญประชุม รายวิชาประสบ II 197 คนอ่าน
12 ก.พ. 50
17:16 น.
นางนงนภัส
1815. 
การประกวด"การบรรเลงเดี่ยวดนตรีไทย" 197 คนอ่าน
12 ก.พ. 50
11:05 น.
อาจารย์อรนุช
1816. 
ขอเรียนเชิญร่วมรับฟังการนำเสนอผลการวิจัยทุนอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ 2549 (สิ้นสุดโครงการ) 194 คนอ่าน
9 ก.พ. 50
19:36 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1817. 
ประชุมวิจัย 192 คนอ่าน
9 ก.พ. 50
10:43 น.
1818. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 197 คนอ่าน
7 ก.พ. 50
08:41 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1819. 
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับปัญหาสุรา ปี2550 196 คนอ่าน
6 ก.พ. 50
13:32 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1820. 
ประชาสัมพันธ์กองทุน 40 ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 196 คนอ่าน
6 ก.พ. 50
13:24 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1821. 
ขอแสดงความยินดีกับผศ.รัชนี จรุงศิรวัฒน์ 200 คนอ่าน
5 ก.พ. 50
14:18 น.
อาจารย์นุชนาฎ
1822. 
ชื่นชมเด็กเก่งจากรั้วสาธิตฯศึกษาศาสตร์ ระดับประถม 198 คนอ่าน
5 ก.พ. 50
14:15 น.
อาจารย์นุชนาฎ
1823. 
ฟังบรรยายระบบ e-office 194 คนอ่าน
5 ก.พ. 50
13:43 น.
1824. 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 197 คนอ่าน
5 ก.พ. 50
11:31 น.
นางสุวคนธ์
1825. 
รับสมัครนักเรียนอนุบาล 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2550 196 คนอ่าน
5 ก.พ. 50
11:21 น.
อาจารย์กุลจิรา
1826. 
ข่าวสาธิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์) ระดับมัธยมศึกษา 198 คนอ่าน
5 ก.พ. 50
09:55 น.
อาจารย์สังเวียน
1827. 
ข่าวสารโรงเรียนสาธิตประถมประจำต้นเดือนกุมภาพันธ์ 189 คนอ่าน
2 ก.พ. 50
11:17 น.
อาจารย์นุชนาฎ
1828. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์(เพิ่มเติม) 194 คนอ่าน
2 ก.พ. 50
09:43 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1829. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 191 คนอ่าน
2 ก.พ. 50
09:41 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1830. 
แนะนำ small-Experience Inc. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านนาโนเทคโนโลยีศึกษา(Nanotehcnology Education) 190 คนอ่าน
2 ก.พ. 50
02:41 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
1831. 
แนะนำ small-Experience Inc. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านนาโนเทคโนโลยีศึกษา(Nanotehcnology Education) 193 คนอ่าน
2 ก.พ. 50
02:33 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
1832. 
ภาพพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะเด็กออทิสติกครั้งที่2 เรารักพระเจ้าอยู่หัว 196 คนอ่าน
31 ม.ค. 50
18:39 น.
1833. 
ข่าวสาธิต ระดับมัธยมศึกษา 195 คนอ่าน
31 ม.ค. 50
14:50 น.
อาจารย์สังเวียน
1834. 
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ประธานพร แจ่มเจริญทรัพย์ อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) ระดับประถมศึกษา ได้รับโล่เกียรติคุณจากวัดพุทธปทีป 194 คนอ่าน
31 ม.ค. 50
14:16 น.
นางสาววรรณศรี
1835. 
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) ระดับประถม ได้รับประกาศเกียรติคุณดีเด่นจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 197 คนอ่าน
31 ม.ค. 50
13:53 น.
นางสาววรรณศรี
1836. 
ขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านสมัครเข้ารับการอบรมระยะสั้น 194 คนอ่าน
31 ม.ค. 50
11:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1837. 
ชอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิฃาการสัตวแพทยศาสตร์ มข. ครั้งที่ 8 ประจำปี 2550 193 คนอ่าน
31 ม.ค. 50
11:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1838. 
เชิญค้นวารสาร Science Education และ Environment Sci. Ed. 196 คนอ่าน
31 ม.ค. 50
08:58 น.
1839. 
ค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 193 คนอ่าน
30 ม.ค. 50
13:46 น.
1840. 
การแนบ File กับการส่งข่าว บทความ และอื่นๆ 195 คนอ่าน
30 ม.ค. 50
10:54 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ
1841. 
กำจัดไวรัสด้วยตัวเอง 2 195 คนอ่าน
29 ม.ค. 50
17:30 น.
1842. 
กำจัดไวรัสด้วยตนเอง 192 คนอ่าน
29 ม.ค. 50
13:47 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี
1843. 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงเรียนสาธิตฯ 193 คนอ่าน
29 ม.ค. 50
10:18 น.
อาจารย์สังเวียน
1844. 
ข่าวสาธิต ระดับมัธยมศึกษา 190 คนอ่าน
29 ม.ค. 50
08:46 น.
อาจารย์สังเวียน
1845. 
แจ้งเลื่อนการสัมมนาเรื่อง "วช.: บูรณาการงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้" 192 คนอ่าน
26 ม.ค. 50
18:19 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1846. 
การส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ ลงพิมพ์ในวารสารวิจัย ม.ญ. 191 คนอ่าน
26 ม.ค. 50
18:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1847. 
ขอเชิญส่งบทความหรือผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการวิจัยทางการศึกษา 191 คนอ่าน
26 ม.ค. 50
18:05 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1848. 
หลักสูตรการฝึกอบรม 3 หลักสูตร โดยศูนย์ศึกษาและฝึกอบรมการวิจัย 192 คนอ่าน
26 ม.ค. 50
17:59 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1849. 
ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษและการอภิปรายทางวิชาการ 185 คนอ่าน
26 ม.ค. 50
17:59 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1850. 
การประชุมวิชาการ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 3 : ความสำเร็จของการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 191 คนอ่าน
26 ม.ค. 50
17:32 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1851. 
โครงการแข่งขันครอสเวิร์ด 192 คนอ่าน
26 ม.ค. 50
15:41 น.
อาจารย์จรรยา
1852. 
ผลการสอบ "อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์" มอดินแดงระดับประถม 190 คนอ่าน
26 ม.ค. 50
11:45 น.
อาจารย์จิรากาญจน์
1853. 
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ และบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) 192 คนอ่าน
25 ม.ค. 50
12:52 น.
1854. 
การให้ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ 191 คนอ่าน
25 ม.ค. 50
11:19 น.
1855. 
ข่าวสาธิตมอดินแดง (มัธยม) 192 คนอ่าน
24 ม.ค. 50
12:03 น.
อาจารย์จันท์นิภา
1856. 
ทดสอบข่าวใช้ประกอบการอบรม ja 189 คนอ่าน
24 ม.ค. 50
11:43 น.
1857. 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 192 คนอ่าน
24 ม.ค. 50
11:42 น.
1858. 
ประกาศรับสมัครอาจารย์ทักษะพิเศษ 193 คนอ่าน
24 ม.ค. 50
09:02 น.
1859. 
ปฏิทินโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับอนุบาล 192 คนอ่าน
23 ม.ค. 50
15:53 น.
อาจารย์สุขุมา
1860. 
โครงการส่งเสริมการเขียนบทความวิชาการ 190 คนอ่าน
23 ม.ค. 50
14:39 น.
1861. 
สัปดาห์สร้างภูมิคุ้มกันต่อพิษภัยบุหรี่ในเยาวชน 192 คนอ่าน
22 ม.ค. 50
17:32 น.
อาจารย์ประกายฝน
1862. 
การแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ 196 คนอ่าน
22 ม.ค. 50
17:28 น.
อาจารย์ประกายฝน
1863. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นระดับอนุบาล 187 คนอ่าน
22 ม.ค. 50
14:21 น.
อาจารย์สุขุมา
1864. 
ขอแสดงความยินดีกับหนูน้อยอนุบาลคนเก่ง 192 คนอ่าน
22 ม.ค. 50
14:13 น.
อาจารย์สุขุมา
1865. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 192 คนอ่าน
22 ม.ค. 50
13:11 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1866. 
การแข่งขัน MOS Olympic 2007 ระดับภูมิภาค 193 คนอ่าน
20 ม.ค. 50
11:31 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี
1867. 
ขอแสดงความยินดีกับ 192 คนอ่าน
19 ม.ค. 50
17:57 น.
อาจารย์ขนิษฐา
1868. 
งานตลาดนัดอุดมศึกษา 195 คนอ่าน
19 ม.ค. 50
16:11 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี
1869. 
งาน KKU INNOVATION SHOW2007 195 คนอ่าน
19 ม.ค. 50
16:04 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี
1870. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ 195 คนอ่าน
19 ม.ค. 50
11:40 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1871. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ 198 คนอ่าน
18 ม.ค. 50
15:41 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1872. 
ศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีบูรพาจารย์ ณ จังหวัดอุดรธานี 192 คนอ่าน
18 ม.ค. 50
12:15 น.
1873. 
งานสืบสานวัฒนธรรมไทย 192 คนอ่าน
17 ม.ค. 50
11:45 น.
อาจารย์นภาพร
1874. 
ภาพความประทับใจในวันครูของสาขาวิชาสังคมศึกษา 192 คนอ่าน
17 ม.ค. 50
10:53 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
1875. 
แสดงความยินดี(รศ.ดร.ระจิต)แสดงความขอบคุณ(รศ.ดร.ปรีชา) 194 คนอ่าน
16 ม.ค. 50
16:43 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
1876. 
ขอเชิญร่วมงานวันครู 2550 193 คนอ่าน
16 ม.ค. 50
07:08 น.
นายสมเจตน์
1877. 
จัดสรรเงินกองทุนสวัสดิการ 191 คนอ่าน
15 ม.ค. 50
13:46 น.
1878. 
ฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง มูลค่า..คุณค่า..งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 196 คนอ่าน
14 ม.ค. 50
10:21 น.
นางพรรณี
1879. 
งานวันเด็กปี 2550 196 คนอ่าน
13 ม.ค. 50
14:27 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี
1880. 
ประกาศมข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนคณาจารย์เพื่อเข้าร่วมการเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ 195 คนอ่าน
11 ม.ค. 50
19:33 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1881. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติและขอเรียนเชิญร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ 191 คนอ่าน
11 ม.ค. 50
19:24 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1882. 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ 001/2550 เรื่อง งดการเรียนการสอน 193 คนอ่าน
11 ม.ค. 50
16:56 น.
นางดารุณี
1883. 
โครงการเยาวชนไทยใฝ่การออม 199 คนอ่าน
9 ม.ค. 50
14:48 น.
อาจารย์ประกายฝน
1884. 
Happy New Year 2007 192 คนอ่าน
8 ม.ค. 50
13:55 น.
นายสมเจตน์
1885. 
นักศึกษา วิชาเอกการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยออทิสติก 192 คนอ่าน
8 ม.ค. 50
08:14 น.
อาจารย์พรมณี
1886. 
ขอเชิญส่งบทความลง ECT Journal 191 คนอ่าน
5 ม.ค. 50
16:02 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1887. 
การเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2551 190 คนอ่าน
5 ม.ค. 50
11:37 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1888. 
การร่วมทุนสนับสนุนการวิจัยของฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2550 194 คนอ่าน
5 ม.ค. 50
11:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1889. 
การให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 192 คนอ่าน
5 ม.ค. 50
11:22 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1890. 
ส่งเบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบกลางภาคปลาย 2549 ระดับปริญญาตรี 201 คนอ่าน
4 ม.ค. 50
09:03 น.
นางไพพิทักษ์
1891. 
หนังสือเวียนจากฝ่ายวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ 193 คนอ่าน
29 ธ.ค. 49
16:22 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1892. 
ส่งความสุข แด่ สมาชิกศึกษาศาสตร์ 192 คนอ่าน
28 ธ.ค. 49
13:18 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลี้ยง
1893. 
ปีใหม่ที่สาธิตประถม 193 คนอ่าน
28 ธ.ค. 49
08:44 น.
อาจารย์นภาพร
1894. 
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ น้องอนุบาล 192 คนอ่าน
27 ธ.ค. 49
16:22 น.
อาจารย์สุขุมา
1895. 
HAPPY NEW YEAR 2007 195 คนอ่าน
27 ธ.ค. 49
12:12 น.
1896. 
HAPPY NEW YEAR 2007 197 คนอ่าน
27 ธ.ค. 49
12:06 น.
1897. 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสาธิตที่สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ 196 คนอ่าน
26 ธ.ค. 49
14:42 น.
อาจารย์พลัฎฐ์
1898. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 191 คนอ่าน
26 ธ.ค. 49
13:29 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1899. 
สวัสดีปีใหม่ค่ะ 193 คนอ่าน
26 ธ.ค. 49
13:35 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เครือวัลย์
1900. 
ส่งความสุขวันปีใหม่ 193 คนอ่าน
26 ธ.ค. 49
13:32 น.
รองศาสตราจารย์วริศรา
1901. 
ขอเรียนเชิญเพื่อเป็นเกียรติและร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเปิดอาคารศูนย์วิจัยออทิสติกและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 191 คนอ่าน
26 ธ.ค. 49
11:50 น.
1902. 
Merry Christmas 189 คนอ่าน
25 ธ.ค. 49
14:13 น.
อาจารย์เบญจมาภรณ์
1903. 
ศึกษาดูงานที่จีน...คุ้มค่า... 193 คนอ่าน
25 ธ.ค. 49
12:15 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ
1904. 
merry chistmas สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกๆคนนะคะ 193 คนอ่าน
25 ธ.ค. 49
11:25 น.
1905. 
กิจกรรมปีใหม่ 191 คนอ่าน
22 ธ.ค. 49
15:28 น.
อาจารย์นภาพร
1906. 
สรุปการใช้ค่ากระแสไฟฟ้าและน้ำประปาประจำเดือน พ.ย.2549 191 คนอ่าน
22 ธ.ค. 49
09:58 น.
นางสาวจรัสศรี
1907. 
กำหนดการฝึกซ้อมรับปริญญา 196 คนอ่าน
20 ธ.ค. 49
18:08 น.
นางนงนภัส
1908. 
แจ้งงดการเรียนการสอน ระดับอนุบาล 191 คนอ่าน
20 ธ.ค. 49
16:04 น.
อาจารย์สุขุมา
1909. 
ขอแสดงความยินดีกับหนูน้อยนักดนตรีอนุบาล 196 คนอ่าน
20 ธ.ค. 49
15:12 น.
อาจารย์สุขุมา
1910. 
ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย 187 คนอ่าน
19 ธ.ค. 49
12:16 น.
1911. 
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต 193 คนอ่าน
16 ธ.ค. 49
09:24 น.
1912. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นระดับอนุบาล 195 คนอ่าน
13 ธ.ค. 49
15:08 น.
อาจารย์สุขุมา
1913. 
ผลการอบรมโครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ทั้ง 4 รุ่น 196 คนอ่าน
13 ธ.ค. 49
10:26 น.
1914. 
ประชุมสะท้อนผลการดำเนินงานของโครงการความร่วมมือกับองค์การแพลนประเทศไทย และสพท.มหาสารคาม เขต 1 และ 2 192 คนอ่าน
13 ธ.ค. 49
10:22 น.
1915. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นระดับอนุบาล ตลอดเดือนธันวาคม 195 คนอ่าน
12 ธ.ค. 49
14:14 น.
อาจารย์สุขุมา
1916. 
ขอแสดงตวามยินดีกับนักดนตรีรุ่นจิ๋ววงเมโลเดียน DKKU MARCHING BAND ระดับอนุบาล 201 คนอ่าน
12 ธ.ค. 49
13:54 น.
อาจารย์สุขุมา
1917. 
ผลการจัดค่ายดูดาวสำหรับครู ครั้งที่ 3 199 คนอ่าน
12 ธ.ค. 49
13:07 น.
อาจารย์ขนิษฐา
1918. 
ขอเข้าศึกษาดูงาน 199 คนอ่าน
12 ธ.ค. 49
10:55 น.
อาจารย์สุขุมา
1919. 
ผลการแข่งขันครอสเวอร์ดเกมเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 18 196 คนอ่าน
8 ธ.ค. 49
15:07 น.
อาจารย์วรรณงาม
1920. 
การส่งเบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบ ระดับปริญญาตรี (ประจำกลางภาคปลาย 2549) 194 คนอ่าน
8 ธ.ค. 49
13:38 น.
นางไพพิทักษ์
1921. 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)ระดับประถม 190 คนอ่าน
5 ธ.ค. 49
22:21 น.
อาจารย์นุชนาฎ
1922. 
การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การให้ความรู้ครูและผู้ปกครอง 191 คนอ่าน
3 ธ.ค. 49
15:28 น.
รองศาสตราจารย์เพชรรัตน์
1923. 
ธนาคารข้อสอบ 201 คนอ่าน
3 ธ.ค. 49
15:24 น.
รองศาสตราจารย์เพชรรัตน์
1924. 
ประชาสัมพันธ์งานแสดงความสามารถทางดนตรีของน้องอนุบาล 193 คนอ่าน
2 ธ.ค. 49
16:33 น.
อาจารย์สุขุมา
1925. 
ขอเชิญชมความสามารถทางดนตรีของน้องสาธิตอนุบาล 193 คนอ่าน
2 ธ.ค. 49
16:17 น.
อาจารย์สุขุมา
1926. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันพ่อของน้องอนุบาล 191 คนอ่าน
2 ธ.ค. 49
16:07 น.
อาจารย์สุขุมา
1927. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมร.ร.สาธิต(ศึกษาศาสตร์)ระดับประถม 199 คนอ่าน
1 ธ.ค. 49
11:27 น.
อาจารย์นุชนาฎ
1928. 
เดินออกกำลัง ลดความเสี่ยงเป็นมะเร็งในรังไข่ 196 คนอ่าน
1 ธ.ค. 49
05:54 น.
อาจารย์สุขุมา
1929. 
รางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2550 193 คนอ่าน
30 พ.ย. 49
15:17 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1930. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ 198 คนอ่าน
29 พ.ย. 49
12:52 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1931. 
รายงานความก้าวหน้าโครงการเครือข่ายการวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 193 คนอ่าน
29 พ.ย. 49
11:12 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1932. 
การเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประเภทปกติ รุ่นที่ 10 193 คนอ่าน
29 พ.ย. 49
10:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1933. 
ความต่อเนื่องของโครงการความร่วมมือกับองค์การแพลนประเทศไทย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 และ 2 191 คนอ่าน
29 พ.ย. 49
09:33 น.
1934. 
ความต่อเนื่องของโครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 196 คนอ่าน
29 พ.ย. 49
09:09 น.
1935. 
สาธิต ร่วมงานปุงเถ่ากงม่า 2549 197 คนอ่าน
24 พ.ย. 49
09:25 น.
อาจารย์คนึงนิจ
1936. 
ผศประธานพร แจ่มเจริญทรัพย์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร 195 คนอ่าน
23 พ.ย. 49
15:33 น.
อาจารย์วรรณงาม
1937. 
ข่าวมอดินแดงระดับประถม 198 คนอ่าน
23 พ.ย. 49
15:26 น.
อาจารย์วรรณงาม
1938. 
ขอเชิญใช้สิทธิ์ในการเสนอชื่อกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ประเภทผู้แทนจากคณาจารย์ประจำ 192 คนอ่าน
23 พ.ย. 49
14:49 น.
นางดารุณี
1939. 
งานเลี้ยงส่งอาจารย์สาธิตฯ มอดินแดง ระดับประถมศึกษา 193 คนอ่าน
23 พ.ย. 49
09:27 น.
นางสาววรรณศรี
1940. 
ประมูลจำหน่ายอาหาร คณะศึกษาศาสตร์ 191 คนอ่าน
22 พ.ย. 49
16:33 น.
นายสมเจตน์
1941. 
ชิมอาหาร อร่อยๆ 191 คนอ่าน
22 พ.ย. 49
16:30 น.
นายสมเจตน์
1942. 
เกณฑ์ใหม่ 2549 การขอตำแหน่งวิชาการ 194 คนอ่าน
22 พ.ย. 49
10:35 น.
นางนงนภัส
1943. 
ขอต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.Parkay จาก WSU. USA 198 คนอ่าน
22 พ.ย. 49
09:43 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
1944. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ 194 คนอ่าน
21 พ.ย. 49
13:45 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1945. 
ขอเชิญเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการ 197 คนอ่าน
21 พ.ย. 49
13:23 น.
อาจารย์ขนิษฐา
1946. 
เชิญร่วมงานหรือบริจาคเพื่อไถ่ชีวิตโคกระบือถวายเป็นพระราชกุศล 188 คนอ่าน
21 พ.ย. 49
09:12 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญชา
1947. 
ประฃาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สำหรับนักเรียน 191 คนอ่าน
20 พ.ย. 49
14:28 น.
อาจารย์นุชนาฎ
1948. 
ตัวแทนคณะศึกษาศาสตร์ เบอร์ 12 รศ.ดร.กิ่งฟ้า สินธุวงษ์ 194 คนอ่าน
20 พ.ย. 49
09:37 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ
1949. 
การสมัครทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ 193 คนอ่าน
17 พ.ย. 49
09:31 น.
นางพรรณี
1950. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 195 คนอ่าน
14 พ.ย. 49
15:40 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1951. 
ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการเข้ารับพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2550 191 คนอ่าน
14 พ.ย. 49
10:35 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1952. 
ขอเชิญร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ชาญชัย จินดานุรักษ์ 193 คนอ่าน
13 พ.ย. 49
16:43 น.
1953. 
ขอเชิญร่วมชมและเชียร์กีฬาภายในระดับอนุบาล 196 คนอ่าน
13 พ.ย. 49
10:19 น.
1954. 
งานศพครูหลิน 201 คนอ่าน
11 พ.ย. 49
11:02 น.
นายสมเจตน์
1955. 
ฯพณฯ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน 198 คนอ่าน
11 พ.ย. 49
10:59 น.
นายสมเจตน์
1956. 
พี่ผ่อง ขอไฟล์คำสั่งกีฬาสาธิตสามัคคีหน่อย 199 คนอ่าน
10 พ.ย. 49
18:03 น.
อาจารย์จุฬารัตน์
1957. 
ร่วมไว้อาลัยครูหลิน 187 คนอ่าน
10 พ.ย. 49
10:44 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1958. 
อาลัย อาจารย์ชาญชัย 190 คนอ่าน
9 พ.ย. 49
09:06 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
1959. 
ร่วมไว้อาลัยครั้งสุดท้ายให้กับอาจารย์ชาญชัย จินดานุรักษ์ 188 คนอ่าน
9 พ.ย. 49
08:37 น.
อาจารย์อาพร
1960. 
การประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัยและรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2550 195 คนอ่าน
8 พ.ย. 49
10:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1961. 
ส่งข้อมูลการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 190 คนอ่าน
8 พ.ย. 49
09:43 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1962. 
อาลัยครูหลิน ผู้มีวิญญาณครู ทุกอนูของร่างกายและจิตใจ ด้วยอาลัยรัก 201 คนอ่าน
7 พ.ย. 49
16:49 น.
นายสมเจตน์
1963. 
ร่วมไว้อาลัย 195 คนอ่าน
7 พ.ย. 49
14:32 น.
อาจารย์นภาพร
1964. 
เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ตื่นตาตื่นใจกับภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติจาก 13 ประเทศ 192 คนอ่าน
7 พ.ย. 49
12:51 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
1965. 
ขอเชิญร่วมพิธีรดน้ำศพ อาจารย์ชาญชัย จินดานุรักษ์ อาจารย์ทักษะพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมสำหรับเด็กออทิสติก 189 คนอ่าน
7 พ.ย. 49
11:05 น.
นางดารุณี
1966. 
ขอเรียนเชิญอาจารย์ และ บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คณะศึกษาศาสตร์ทุกท่าน รดน้ำศพ และสวดอภิธรรม อาจารย์ชาญชัย จินดานุรักษ์ 189 คนอ่าน
7 พ.ย. 49
10:49 น.
1967. 
ข้าราชการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่นักจิตวิทยาประจำทีมนักกีฬาคนพิการฯ 191 คนอ่าน
6 พ.ย. 49
15:58 น.
1968. 
โครการ 204 คนอ่าน
6 พ.ย. 49
11:29 น.
อาจารย์วไลวุฒิ
1969. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ 192 คนอ่าน
2 พ.ย. 49
13:30 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1970. 
การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551(ประชาสัมพันธ์ครั้งที่ 2) 191 คนอ่าน
31 ต.ค. 49
13:45 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1971. 
ขอเชิญประชุม 190 คนอ่าน
31 ต.ค. 49
13:18 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1972. 
รายงานการใช้ไฟฟ้าน้ำประปาคณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตทั้ง 2 แห่ง 192 คนอ่าน
31 ต.ค. 49
09:53 น.
1973. 
อบรม การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 191 คนอ่าน
27 ต.ค. 49
16:51 น.
1974. 
ศึกษาศาสตร์ มอบรถ ให้วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 191 คนอ่าน
27 ต.ค. 49
14:39 น.
นายสมเจตน์
1975. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 191 คนอ่าน
27 ต.ค. 49
14:23 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1976. 
พิธีลงนามสัญญาความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มข. และเทศบาลนครอุดรธานี 194 คนอ่าน
24 ต.ค. 49
11:17 น.
1977. 
พิธีร่วมลงนามโครงการความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มข.และเทศบาลนครอุดรธานี 192 คนอ่าน
24 ต.ค. 49
11:10 น.
1978. 
ความภาคภูมิใจของเรา (สาธิตศึกษาศาสตร์) 193 คนอ่าน
24 ต.ค. 49
08:27 น.
อาจารย์วรเทพ
1979. 
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ใหม่ 192 คนอ่าน
20 ต.ค. 49
16:31 น.
นางนงนภัส
1980. 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จัดประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น..เส้นทางสู่ครูผู้สร้าง ประจำปี 2549 193 คนอ่าน
19 ต.ค. 49
09:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1981. 
สรุปเหรียญประจำวันที่ 18 ตุลาคม อย่างเป็นทางการและชมภาพการแข่งขันกีฬาลีลาส 195 คนอ่าน
18 ต.ค. 49
22:32 น.
1982. 
ชมภาพการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 31 ( ประเภทกีฬา ว่ายน้ำ ) 194 คนอ่าน
18 ต.ค. 49
22:12 น.
1983. 
ภาพพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่31 ( ช่วงที่ 3 ) 192 คนอ่าน
16 ต.ค. 49
12:09 น.
1984. 
ภาพพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่31 ( ช่วงที่ 2 ) 192 คนอ่าน
16 ต.ค. 49
12:04 น.
1985. 
ชมภาพพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่31 ครับ 192 คนอ่าน
16 ต.ค. 49
11:58 น.
1986. 
ขอเชิญเข้าฟังการบรรยายในหัวหข้อ ?Contemporary Developments in Australian Higher Education? 194 คนอ่าน
16 ต.ค. 49
11:12 น.
นางพรรณี
1987. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 198 คนอ่าน
16 ต.ค. 49
08:47 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1988. 
คณบดีร่วมลงนามในสัญญาโครงการความร่วมมือกับเทศบาลนครอุดรธานี 190 คนอ่าน
15 ต.ค. 49
21:01 น.
1989. 
ไทยและลาว ลงนามความร่วมมือด้านศิลปะวัฒนธรรม 198 คนอ่าน
15 ต.ค. 49
18:21 น.
นายสมเจตน์
1990. 
ขอเชิญส่งบทความงานวิจัยร่วมงานครบรอบ 6 ปี สมศ. 194 คนอ่าน
13 ต.ค. 49
14:21 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1991. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 192 คนอ่าน
11 ต.ค. 49
15:09 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1992. 
คุณเป็นหนึ่งที่มีความสำคัญ 192 คนอ่าน
11 ต.ค. 49
08:09 น.
1993. 
ความภาคภูมิใจของเรา (สาธิตศึกษาศาสตร์) ระดับมัธยมศึกษา 191 คนอ่าน
7 ต.ค. 49
20:44 น.
อาจารย์วรเทพ
1994. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 193 คนอ่าน
6 ต.ค. 49
16:05 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1995. 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1146/2549 เรื่อง เลื่อนวันเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ 191 คนอ่าน
6 ต.ค. 49
15:17 น.
นางดารุณี
1996. 
การส่งเบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2549 196 คนอ่าน
5 ต.ค. 49
15:11 น.
นางไพพิทักษ์
1997. 
การจัดสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ของบุคลากรในการเขียนผลงานเพื่อตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ 233 คนอ่าน
5 ต.ค. 49
14:28 น.
นางพรรณี
1998. 
ระบบการออกคำสั่ง คณะศึกษาศาสตณ์ 191 คนอ่าน
2 ต.ค. 49
16:57 น.
นางสาวกรรณิการ์
1999. 
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 45 ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 192 คนอ่าน
30 ก.ย. 49
14:18 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2000. 
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 192 คนอ่าน
28 ก.ย. 49
16:17 น.
นางสุวคนธ์
2001. 
เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 193 คนอ่าน
28 ก.ย. 49
14:56 น.
2002. 
ปิดสต๊อกงดจ่ายพัสดุ (ระหว่างวันที่ 2-6 ต.ค. 2549) 195 คนอ่าน
27 ก.ย. 49
13:26 น.
2003. 
อย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย 9/ตค./49 193 คนอ่าน
27 ก.ย. 49
13:11 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย
2004. 
เชิญชวนเข้าร่วมเป็นนักวิจัย 194 คนอ่าน
26 ก.ย. 49
16:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2005. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการภาษาวัฒนธรรมและการพัฒนา 197 คนอ่าน
26 ก.ย. 49
16:10 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2006. 
ขอเชิญร่วมบริจาค เงิน เสื้อกันหนาว ชุดนักเรียน หนังสือสำหรับเด็กประถม 191 คนอ่าน
25 ก.ย. 49
16:03 น.
นายสมเจตน์
2007. 
เก้าวิจัย เก้านวัตกรรม เก้าการเรียนรู้ เก้าการเปลี่ยนแปลง 194 คนอ่าน
25 ก.ย. 49
13:44 น.
2008. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ 194 คนอ่าน
25 ก.ย. 49
13:09 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
2009. 
นำเสนอรายงานการวิจัย 203 คนอ่าน
25 ก.ย. 49
10:21 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะวรรณ
2010. 
ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันมหิดล 195 คนอ่าน
24 ก.ย. 49
10:40 น.
นางนงนภัส
2011. 
งานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 3 192 คนอ่าน
22 ก.ย. 49
17:55 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2012. 
สอบราคา ศศ.10/2549 193 คนอ่าน
22 ก.ย. 49
14:06 น.
นางสุวคนธ์
2013. 
สอบราตา ศศ.9/2549 196 คนอ่าน
22 ก.ย. 49
14:02 น.
นางสุวคนธ์
2014. 
โครงการสัมมนาสายสนับสนุน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 193 คนอ่าน
22 ก.ย. 49
09:18 น.
อาจารย์จรินทร์
2015. 
GotoKnow 196 คนอ่าน
21 ก.ย. 49
12:38 น.
2016. 
โครงการอบรม "เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการพัฒนา" "เทคนิคการสร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับกรอบแนวความคิดการวิจัย" 199 คนอ่าน
21 ก.ย. 49
11:37 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2017. 
ขอแสดงความยินดีกับ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ใหม่ 199 คนอ่าน
19 ก.ย. 49
20:22 น.
นางนงนภัส
2018. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 193 คนอ่าน
19 ก.ย. 49
14:29 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
2019. 
ขออภัย...เกี่ยวกับการส่งเอกสาร (ร่าง) แผนกลยุทธ์..ปี 2550-2553 192 คนอ่าน
18 ก.ย. 49
13:03 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ
2020. 
ตอบสนอง กลยุทธ์ Sup.1 ตามมาตรการ Sup 1.3 193 คนอ่าน
15 ก.ย. 49
14:37 น.
2021. 
....ด่วนที่สุด...ขอเรียนเชิญ คณาจารย์และบุคคลากรทุกท่าน.....สัมมนา-จัดทำแผนกลลยุทธ์-แผนปฏิบัติการ.... 196 คนอ่าน
15 ก.ย. 49
08:17 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ
2022. 
เกษียณ 49 195 คนอ่าน
14 ก.ย. 49
13:34 น.
นายสมเจตน์
2023. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 193 คนอ่าน
14 ก.ย. 49
09:27 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
2024. 
ความภาคภูมิใจของเรา (สาธิตศึกษาศาสตร์) 197 คนอ่าน
13 ก.ย. 49
14:28 น.
อาจารย์วรเทพ
2025. 
การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 192 คนอ่าน
13 ก.ย. 49
13:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2026. 
ข่าวประจำสัปดาห์ 191 คนอ่าน
11 ก.ย. 49
15:03 น.
อาจารย์ประกายฝน
2027. 
การอบรมอาสาสมัครสาธารสุขประจำโรงเรียน(อย.น้อย) 196 คนอ่าน
11 ก.ย. 49
14:40 น.
อาจารย์สุพรรัตน์
2028. 
มาเด้อ...ดูกบกินเดือน 194 คนอ่าน
8 ก.ย. 49
13:36 น.
นายสมเจตน์
2029. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 200 คนอ่าน
8 ก.ย. 49
13:27 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
2030. 
การสอนภาษาไทยในอังกฤษ 192 คนอ่าน
7 ก.ย. 49
13:06 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญชา
2031. 
กิจกรรมพี่เพื่อน้อง 194 คนอ่าน
7 ก.ย. 49
12:27 น.
2032. 
นักเรียนสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนสาธิต (ศึกษาศาสตร์) 193 คนอ่าน
3 ก.ย. 49
18:35 น.
รองศาสตราจารย์รัตนาภรณ์
2033. 
อยากมีอินเตอร์เน็ทที่ห้อง 1301-1305 193 คนอ่าน
1 ก.ย. 49
13:59 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
2034. 
การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคปลาย 2549 199 คนอ่าน
1 ก.ย. 49
13:38 น.
นางพรรณี
2035. 
ประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 194 คนอ่าน
1 ก.ย. 49
08:20 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
2036. 
ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม "เทคนิคการสุ่มตัวอย่างในงานวิจัย" 197 คนอ่าน
31 ส.ค. 49
16:29 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2037. 
"ใครจะรู้ว่า....มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่?" 193 คนอ่าน
30 ส.ค. 49
09:25 น.
2038. 
ขอเชิญประชุมอาจารย์นิเทศก์/อาจารย์พี่เลี้ยง รายวิชาประสบการณ์วิชาชีพครู II 194 คนอ่าน
29 ส.ค. 49
22:26 น.
นางนงนภัส
2039. 
สอบราคาซื้อ CPU 195 คนอ่าน
29 ส.ค. 49
14:44 น.
นางสุวคนธ์
2040. 
ขอเชิญแลกเปลี่ยนประสบการณ์เขียนเค้าโครงชุดโครงการอย่างไรให้ได้รับเงินทุนสนับสนุน 195 คนอ่าน
29 ส.ค. 49
10:20 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2041. 
ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง "เขียนเค้าโครงชุดโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุนสนับสนุน" 195 คนอ่าน
28 ส.ค. 49
13:15 น.
นางมริษฎา
2042. 
การเตรียมทีมฟุตบอลร่วมกีฬาสาธิตที่ม.เกษตร 194 คนอ่าน
27 ส.ค. 49
18:26 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกอบ
2043. 
การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 196 คนอ่าน
25 ส.ค. 49
20:50 น.
นางสาวกรรณิการ์
2044. 
การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง อธิการบดี 199 คนอ่าน
25 ส.ค. 49
16:09 น.
รองศาสตราจารย์วัชรินทร์
2045. 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ โฆษณษและเผยแพร่ 192 คนอ่าน
23 ส.ค. 49
16:24 น.
นางสุวคนธ์
2046. 
สาธิต มข.(มอดินแดง)ได้เป็นตัวแทนภาคแข่งสัปดาห์วิทยาศาสตร์ระดับประเทศ 195 คนอ่าน
22 ส.ค. 49
16:53 น.
อาจารย์ ดร.ฐิติมา
2047. 
ขอแสดงความยินดีกับ "รองศาสตราจารย์" คนใหม่ 197 คนอ่าน
22 ส.ค. 49
15:37 น.
นางนงนภัส
2048. 
กีฬาสีภายในโรงเรียนสาธิตฯ(มอดินแดง) 193 คนอ่าน
22 ส.ค. 49
14:44 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหวัง
2049. 
ผลการเข้าร่วมการแข่งขัน " คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ" ระดับประถม สาธิตมอดินแดง 195 คนอ่าน
21 ส.ค. 49
14:28 น.
อาจารย์จิรากาญจน์
2050. 
เรื่อง การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 193 คนอ่าน
21 ส.ค. 49
10:47 น.
นางมริษฎา
2051. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรร่วมต้อนรับคณาจารย์ และนิสิตนักศึกษาปริญญาเอกจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่ 24 ส.ค. 2549 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 1414 191 คนอ่าน
18 ส.ค. 49
08:46 น.
นางปิยดา
2052. 
ENERGY FOR YOU 193 คนอ่าน
17 ส.ค. 49
17:17 น.
นายสมเจตน์
2053. 
ผลการแข่งขัน KHONKAEN Excellence Fair 2006 199 คนอ่าน
17 ส.ค. 49
14:41 น.
อาจารย์นุชนาฎ
2054. 
ENERGY BY 2 192 คนอ่าน
17 ส.ค. 49
15:30 น.
นายสมเจตน์
2055. 
ศึกษาศาสตร์ร่วมใจ ประหยัดพลังงาน 194 คนอ่าน
17 ส.ค. 49
15:28 น.
นายสมเจตน์
2056. 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 194 คนอ่าน
17 ส.ค. 49
12:50 น.
นางสุวคนธ์
2057. 
ข่าวจากสำนักวิชาศึกษาทั่วไป 194 คนอ่าน
17 ส.ค. 49
10:59 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
2058. 
ผลการเข้าร่วมKHONKAEN EXCELLENCE FAIR ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)ระดับประถม 207 คนอ่าน
15 ส.ค. 49
14:52 น.
อาจารย์นุชนาฎ
2059. 
ศูนย์วิจัยออทิสติก พร้อมและยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา 194 คนอ่าน
15 ส.ค. 49
13:58 น.
2060. 
กระทู้ถาม เรื่อง ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครู 200 คนอ่าน
15 ส.ค. 49
14:09 น.
2061. 
สำนักงานชั่วคราว ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 192 คนอ่าน
15 ส.ค. 49
08:13 น.
นางนงนภัส
2062. 
การสอนภาษาไทยในอังกฤษ 194 คนอ่าน
14 ส.ค. 49
14:43 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญชา
2063. 
นักเรียนสาธิตมอดินแดงระดับประถมศึกษาคว้ารางวัลเหรียญทองประกวดมารยาทงามอย่างไทย 192 คนอ่าน
11 ส.ค. 49
15:15 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะวรรณ
2064. 
วันนี้ นักเรียนมัธยมเยี่ยมชมคณะ 196 คนอ่าน
10 ส.ค. 49
20:59 น.
นายสมเจตน์
2065. 
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 197 คนอ่าน
10 ส.ค. 49
19:22 น.
นางนงนภัส
2066. 
การจัดสอบไล่ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2549 192 คนอ่าน
10 ส.ค. 49
10:52 น.
นางไพพิทักษ์
2067. 
กีฬาภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)ระดับประถม 196 คนอ่าน
10 ส.ค. 49
10:36 น.
อาจารย์ชิงชัย
2068. 
เก็บภาพมาฝาก 196 คนอ่าน
9 ส.ค. 49
22:38 น.
นายสมเจตน์
2069. 
การแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2549 195 คนอ่าน
8 ส.ค. 49
18:09 น.
อาจารย์รัตนา
2070. 
พบไวรัส ?KALI? ที่ร้ายแรงกว่าไวรัสเมลิซซา 195 คนอ่าน
8 ส.ค. 49
16:11 น.
นายปพนพัทร์
2071. 
สัปดาห์วิชาการ 193 คนอ่าน
7 ส.ค. 49
13:43 น.
รองศาสตราจารย์รัตนาภรณ์
2072. 
อบรมเทคนิคการใช้ computer สำนักงาน 193 คนอ่าน
7 ส.ค. 49
13:37 น.
รองศาสตราจารย์รัตนาภรณ์
2073. 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ สาธิตมอดินแดงระดับประถมศึกษา ๒๕๔๙ 198 คนอ่าน
6 ส.ค. 49
15:13 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะวรรณ
2074. 
สำหรับคนรักสุขภาพ 204 คนอ่าน
6 ส.ค. 49
14:48 น.
อาจารย์จรรยา
2075. 
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 197 คนอ่าน
6 ส.ค. 49
14:35 น.
อาจารย์วนิดา
2076. 
ภาพลับๆ ... ระหว่างเบรค เช้า... 196 คนอ่าน
6 ส.ค. 49
11:38 น.
อาจารย์ปรัชญ์ธวีฐ์
2077. 
กีฬาสี 201 คนอ่าน
6 ส.ค. 49
11:06 น.
อาจารย์เอกราช
2078. 
ร่วมลงนามถวายพระพร 196 คนอ่าน
6 ส.ค. 49
10:59 น.
อาจารย์สุมาลี
2079. 
ภาพข่าว การอบรม e-office ครับ 195 คนอ่าน
6 ส.ค. 49
10:54 น.
อาจารย์ปรัชญ์ธวีฐ์
2080. 
ฝากให่อ่าน 217 คนอ่าน
6 ส.ค. 49
10:33 น.
2081. 
อบรมการใช้e-officeของแผนพัฒนาบุคลากรร.รสาธิตฯ(มอดินแดง) 196 คนอ่าน
6 ส.ค. 49
10:11 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหวัง
2082. 
แบดมินตันพัฒนาฝีมือ มอดินแดงคัพ คร้งท่ 2 (ระดับประถม) 197 คนอ่าน
6 ส.ค. 49
10:13 น.
อาจารย์เอกราช
2083. 
วันนี้มีการอบรม E-Office 198 คนอ่าน
6 ส.ค. 49
10:22 น.
อาจารย์สุมาลี
2084. 
งานพยาบาลได้จัดโครงการตรวจสุขภาพอนามัยนักเรียนในระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมอดินแดง 195 คนอ่าน
6 ส.ค. 49
10:02 น.
อาจารย์สุพรรัตน์
2085. 
กีฬาสี 196 คนอ่าน
6 ส.ค. 49
09:48 น.
อาจารย์วนิดา
2086. 
การอบรมการใช้e-Office 195 คนอ่าน
6 ส.ค. 49
09:36 น.
อาจารย์คนึงนิจ
2087. 
งานพยาบาลได้จัดอบรมการปฐมพยาบาล ในวันที่ 3 และ 10 สิงหาคม 2549 196 คนอ่าน
4 ส.ค. 49
15:12 น.
อาจารย์สุพรรัตน์
2088. 
ศิลปินรุ่นเยาว์ "เทิดไท้องค์ราชัน" 198 คนอ่าน
4 ส.ค. 49
11:57 น.
นายสมเจตน์
2089. 
ข่างประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 198 คนอ่าน
3 ส.ค. 49
14:01 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
2090. 
กำหนดการกิจกรรมวันแม่ สาธิต ระดับมัธยม (ศึกษาศาสตร์) 199 คนอ่าน
3 ส.ค. 49
12:56 น.
อาจารย์สังเวียน
2091. 
การขายใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย 2549 196 คนอ่าน
3 ส.ค. 49
10:40 น.
นางพรรณี
2092. 
การขายใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย 2549 198 คนอ่าน
3 ส.ค. 49
10:24 น.
นางพรรณี
2093. 
ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2549 201 คนอ่าน
1 ส.ค. 49
13:25 น.
นางปิยดา
2094. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 196 คนอ่าน
29 ก.ค. 49
14:09 น.