ข่าวที่เสนอทั้งหมด
ลำดับ
เรื่อง
ว/ด/ป
เวลา
ผู้ส่ง
1. 
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มข. 2562 13 คนอ่าน
21 ก.ย.
16:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2. 
แจ้งการรับ-ส่งหนังสือของเจ้าหน้่าที่สังกัดหน่วยสารบรรณ งานบริหารและธุรการ 6 คนอ่าน
21 ก.ย.
14:59 น.
นางสาววารุณี
3. 
ประกาศการใช้บริการและอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการของสำนักหอสมุด 2 คนอ่าน
21 ก.ย.
11:52 น.
นายจักรี
4. 
สมศ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการ ร่วมส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 4 คนอ่าน
20 ก.ย.
19:22 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
5. 
ประชาสัมพันธ์ การสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4 คนอ่าน
20 ก.ย.
10:38 น.
นางสาวแสงทอง
6. 
ประชาสัมพันธ์ การขอรับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ กรณีสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพ 3 คนอ่าน
20 ก.ย.
10:36 น.
นางสาวแสงทอง
7. 
แบบฟอร์มขอทุนบูรณาการและนวัตกรรม วช 2563 1 คนอ่าน
18 ก.ย.
17:52 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
8. 
เปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมโครงการ "2018 KKU WOW" และขยายระยะเวลาการรับสมัครการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 1 คนอ่าน
18 ก.ย.
14:43 น.
นายจักรี
9. 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยบาลัย" รุ่น 6 2 คนอ่าน
17 ก.ย.
14:35 น.
นายจักรี
10. 
แจ้งการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานใหม่ (ศูนย์สื่อการเรียนรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 4 คนอ่าน
16 ก.ย.
10:34 น.
นายจักรี
11. 
แจ้งปิดนับสต๊อกสินค้า ประจำปีงบประมาณ 2561 (ศูนย์สื่อการเรียนรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 4 คนอ่าน
16 ก.ย.
10:30 น.
นายจักรี
12. 
แจ้งการปิดการจราจร ในการจัดกิจกรรมประกวดดาว-เดือน ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตรเดิม (ศาลาเดิม) ในวันที่ 16 ก.ย. 2561 4 คนอ่าน
16 ก.ย.
10:02 น.
นายจักรี
13. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการจัดโครงการ "การพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่และปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560" (คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.) 2 คนอ่าน
14 ก.ย.
17:33 น.
นายจักรี
14. 
ประชาสัมพันธ์ และขอเรียนเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจเข้าร่วมประชุมการจัดทำข้อเสนอโครงการบูรณาการวิจัย ปี 2563 6 คนอ่าน
13 ก.ย.
18:10 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
15. 
การเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อยื่นขอทุนอุดหนุนทั่วไปและบูรณาการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 5 คนอ่าน
13 ก.ย.
18:09 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
16. 
ประชาสัมพันธ์การยื่นข้อเสนอเพื่อพิจาณาจัดสรรทุนวิจัยแบบบูรณาการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 5 คนอ่าน
13 ก.ย.
17:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
17. 
ขอเชิญร่วมงานและประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ (ISMTEC 2018) 4 คนอ่าน
13 ก.ย.
15:31 น.
นายจักรี
18. 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมและเป็นเจ้าภาพผ้าป่ามหากุศล 67 ปี ร.พ.ราชวิถี เพื่อนำรายได้สมทบศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี 9 คนอ่าน
12 ก.ย.
13:08 น.
นายจักรี
19. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากหน่วยงานภายนอก: 3 คนอ่าน
11 ก.ย.
10:37 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
20. 
ขอแจ้งการอนุญาตใช้เสียง 5 คนอ่าน
10 ก.ย.
14:13 น.
นางสาววารุณี
21. 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม 32 หลักสูตร (ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล) 5 คนอ่าน
10 ก.ย.
09:33 น.
นายจักรี
22. 
ขอเรียนเชิญอาจารย์สายสอน บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาทุกท่่าน 4 คนอ่าน
9 ก.ย.
15:25 น.
นางสาววารุณี
23. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 (EDUCA 2018) 4 คนอ่าน
7 ก.ย.
11:27 น.
นายจักรี
24. 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ประจำปี พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2) 6 คนอ่าน
5 ก.ย.
13:27 น.
นายจักรี
25. 
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมสุขภาพเนื่องในวันมหิดล สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 คนอ่าน
5 ก.ย.
13:21 น.
นายจักรี
26. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มข.) 3 คนอ่าน
3 ก.ย.
15:23 น.
นายจักรี
27. 
พิจารณาแปลหนังสือเพื่อใช้เป็นตำราเรียนในห้องเรียน 7 คนอ่าน
29 ส.ค.
12:42 น.
นายจักรี
28. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย" รุ่น 6 5 คนอ่าน
29 ส.ค.
12:33 น.
นายจักรี
29. 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 และความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติประเทศไอร์แลนด์ 4 คนอ่าน
29 ส.ค.
12:24 น.
นายจักรี
30. 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกซ้อมแผนอพยพและระงับอัคคีภัย 3 คนอ่าน
28 ส.ค.
18:07 น.
นายจักรี
31. 
ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 5 คนอ่าน
24 ส.ค.
12:49 น.
นางสาวแสงทอง
32. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองสื่อสารองค์กร) 4 คนอ่าน
22 ส.ค.
11:54 น.
นายจักรี
33. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 19 5 คนอ่าน
20 ส.ค.
17:53 น.
นายจักรี
34. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองอาคารและสถานที่) 5 คนอ่าน
20 ส.ค.
16:37 น.
นายจักรี
35. 
แจ้งการขัดข้องการให้บริการรับ-ส่งเอกสารทางโทรสารหมายเลข 0-4334-3454 94 คนอ่าน
17 ส.ค.
16:16 น.
นางสาววารุณี
36. 
แจ้งการปิดเส้นทางจราจร และขออภัยในความไม่สะดวก (คณะวิทยาศาสตร์ มข.) 8 คนอ่าน
17 ส.ค.
15:28 น.
นายจักรี
37. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ 2018 International Society for the Scholarship of Teaching and Learning (ISSOTL) Conference 7 คนอ่าน
14 ส.ค.
14:59 น.
นายจักรี
38. 
ประชาสัมพันธ์โครงการ "การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (The Twenty-First National Software Contest: NSC 2019)" 5 คนอ่าน
14 ส.ค.
10:14 น.
นายจักรี
39. 
ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปสั้น (งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์) 5 คนอ่าน
10 ส.ค.
13:13 น.
นายจักรี
40. 
ประชาสัมพันธ์การบริการสื่อความรู้สุขภาพ (งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์) 6 คนอ่าน
10 ส.ค.
13:11 น.
นายจักรี
41. 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง กำหนดระบบจราจรสำหรับการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 8 คนอ่าน
9 ส.ค.
10:35 น.
นายจักรี
42. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน) 6 คนอ่าน
8 ส.ค.
14:31 น.
นายจักรี
43. 
แจ้งการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ในวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 9 คนอ่าน
2 ส.ค.
16:08 น.
นายจักรี
44. 
ประชาสัมพันธ์สำรวจความต้องการสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 13 คนอ่าน
31 ก.ค.
10:19 น.
นายจักรี
45. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการวันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2561 (กองการต่างประเทศ มข.) 6 คนอ่าน
31 ก.ค.
09:36 น.
นายจักรี
46. 
ประชาสัมพันธ์โครงการยินดี QR Code ธนาคารกรุงเทพ 5 คนอ่าน
23 ก.ค.
18:40 น.
นายจักรี
47. 
แจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 4686/2561 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาต่าง ๆ คณะศึกษาศาสตร์ 16 คนอ่าน
23 ก.ค.
09:48 น.
นายจักรี
48. 
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนนำเสนอผลงานวิจัยฯ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 6-61 KKU 15 คนอ่าน
16 ก.ค.
19:22 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
49. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองอาคารและสถานที่) 5 คนอ่าน
16 ก.ค.
14:21 น.
นายจักรี
50. 
แจ้งปิดเส้นทางจราจรอาคารศูนย์สารสนเทศและด้านหลังอาคารสำนักหอสมุด 6 คนอ่าน
13 ก.ค.
15:48 น.
นายจักรี
51. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอุธรณ์และการร้องทุกข์ให้แก่ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น" 4 คนอ่าน
13 ก.ค.
09:44 น.
นายจักรี
52. 
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายดอกมะลิในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 4 คนอ่าน
13 ก.ค.
09:28 น.
นายจักรี
53. 
ขอเรียนเชิญฟังธรรมบรรยาย "ธรรมะ...เยียวยาสังคม" โดยพระจิตร์ ตัณฑเสถียร (พระจิตร์ จิตตสังวโร) "หลวงพี่โก๋" 8 คนอ่าน
12 ก.ค.
09:14 น.
นายจักรี
54. 
ประชาสัมพันธ์การจัดระบบการจราจรเส้นทางเดินรถบริเวณวงเวียนคณะเทคนิคการแพทย์ 14 คนอ่าน
9 ก.ค.
16:20 น.
นายจักรี
55. 
ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อสมทบกองทุน Thai Scholar Followship Fund 93 คนอ่าน
5 ก.ค.
10:58 น.
นายจักรี
56. 
ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2561 14 คนอ่าน
4 ก.ค.
15:30 น.
นางสาวดรุวรรณ
57. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มข.) 11 คนอ่าน
4 ก.ค.
14:19 น.
นายจักรี
58. 
ประชาสัมธ์การจัดการระบบการจราจรเส้นทางเดินรถบริเวณวงเวียนคณะเทคนิคการแพทย์ 5 คนอ่าน
2 ก.ค.
17:25 น.
นายจักรี
59. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองบริการหอพักนักศึกษา มข.) 3 คนอ่าน
2 ก.ค.
09:44 น.
นายจักรี
60. 
ประกาศ ก.พ.อ. และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหัวข้อเรื่องควรรู้ "ขอตำแหน่งทางวิชาการ" 18 คนอ่าน
2 ก.ค.
09:00 น.
นายจักรี
61. 
ขอเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม มารดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมฤทธิ์ สุพรรณฝ่าย 6 คนอ่าน
29 มิ.ย.
17:28 น.
นายจักรี
62. 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมตรวจสุขภาพเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปีเทคนิคการแพทย์ และ 36 ปีกายภาพบำบัด (คณะเทคนิคการแพทย์ มข.) 7 คนอ่าน
29 มิ.ย.
14:15 น.
นายจักรี
63. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองการต่างประเทศ มข.) 7 คนอ่าน
29 มิ.ย.
13:58 น.
นายจักรี
64. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (คณะสัตวแพทยศาสตร์) 8 คนอ่าน
29 มิ.ย.
10:57 น.
นายจักรี
65. 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การศสึกษาไทยยุค 4.0 (กองบริหารงานวิจัย มข.) 10 คนอ่าน
25 มิ.ย.
14:43 น.
นายจักรี
66. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.) 7 คนอ่าน
22 มิ.ย.
15:20 น.
นายจักรี
67. 
แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยขอยแก่น ที่ 1400/2561 เรื่องกำหนดการกระทำอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการปฏิบัติงานฯ 16 คนอ่าน
22 มิ.ย.
11:08 น.
นายจักรี
68. 
ขอเรียนเชิญเสนอชื่อนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น และนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่งดีเด่น 14 คนอ่าน
21 มิ.ย.
14:28 น.
นางสาวดรุวรรณ
69. 
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเรียนครูสมาธิ รุ่นที่ 43 (สถาบันพลังจิตตานุภาพ คณะแพทยศาสตร์ มข.) 5 คนอ่าน
20 มิ.ย.
16:23 น.
นายจักรี
70. 
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร ก้าวสู่องค์การ 4.0 อย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการ Big Data และนวัตกรรม (กองยุทธศาสตร์) 6 คนอ่าน
20 มิ.ย.
16:14 น.
นายจักรี
71. 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "การศึกษาไทยยุค 4.0" (กองบริหารงานวิจัย มข.) 9 คนอ่าน
20 มิ.ย.
08:58 น.
นายจักรี
72. 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพภารจัดกิจกรรมโครงการบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมสัญจรทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 9 คนอ่าน
18 มิ.ย.
16:05 น.
นายจักรี
73. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (คณะวิศวกรรมศาสตร์) 12 คนอ่าน
13 มิ.ย.
13:27 น.
นายจักรี
74. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (คณะทันตแพทยศาสตร์) 11 คนอ่าน
13 มิ.ย.
13:22 น.
นายจักรี
75. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเทคโนโลยีแบบจำลองสารสนเทศอาคาร ประจำปี 2561 (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) 9 คนอ่าน
7 มิ.ย.
13:48 น.
นายจักรี
76. 
ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ "มองลึกผ่านมุมมองประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมืองในสมัยพระนารายณ์ ตามรอยละครอิงประวัติศาสตร์" (วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น) 10 คนอ่าน
7 มิ.ย.
13:23 น.
นายจักรี
77. 
หลักเกณฑ์เงินทุนสวัสดิการด้านการศึกษาบุตรของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 33 คนอ่าน
1 มิ.ย.
09:36 น.
นางสาวแสงทอง
78. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 33 คนอ่าน
31 พ.ค.
16:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
79. 
แจ้งงดการส่งหนังสือรับรองสิทธิ์การรับเงินค่าบำรุงการศึกษา (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น) 30 คนอ่าน
31 พ.ค.
15:06 น.
นายจักรี
80. 
แจ้งการหยุดสูบส่งจ่ายน้ำประปา (กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม มข.) 13 คนอ่าน
28 พ.ค.
15:42 น.
นายจักรี
81. 
ขอเรียนเชิญร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษเนื่องในโอกาส "ครบรอบ 1 ปี บริษัท วิสาหกิจของ 5 เทศบาล" (วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข.) 17 คนอ่าน
28 พ.ค.
11:03 น.
นายจักรี
82. 
ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการบริหารจัดการวารสารศึกษาศาสตร์ มข 14 คนอ่าน
24 พ.ค.
12:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
83. 
ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยฯ 13 คนอ่าน
24 พ.ค.
12:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
84. 
ประกาศหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทุนวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ 13 คนอ่าน
24 พ.ค.
12:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
85. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 11 คนอ่าน
22 พ.ค.
16:28 น.
นายจักรี
86. 
ประชาสัมพันธ์ โครงการ QR Code (ธนาคารกรุงเทพ) 11 คนอ่าน
22 พ.ค.
16:22 น.
นายจักรี
87. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 16 คนอ่าน
16 พ.ค.
12:31 น.
นายจักรี
88. 
ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ (ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น) 15 คนอ่าน
16 พ.ค.
10:13 น.
นายจักรี
89. 
การเสนอชื่อลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ 25 คนอ่าน
11 พ.ค.
10:54 น.
นางสาวดรุวรรณ
90. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์/ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม 28 คนอ่าน
11 พ.ค.
09:41 น.
นางสาววาศิณี
91. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 23 คนอ่าน
10 พ.ค.
10:27 น.
นายจักรี
92. 
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ (คณะแพทยศาสตร์ มข.) 18 คนอ่าน
9 พ.ค.
16:45 น.
นายจักรี
93. 
บริการส่งเสริมการอ่านของสำนักหอสมุดและการสำรวจหนังสือ (สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 14 คนอ่าน
9 พ.ค.
10:31 น.
นายจักรี
94. 
ขออภัยในความไม่สะดวกการติดต่อราชการ (บัณฑิตวิทยาลัย) 16 คนอ่าน
8 พ.ค.
09:22 น.
นายจักรี
95. 
ขอความร่วมมือตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาต (สำนักงานอธิการบดี การป้องกันและรักษาความปลอดภัย) 13 คนอ่าน
7 พ.ค.
12:59 น.
นายจักรี
96. 
การให้โควตาเข้าศึกษา MBA สำหรับข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย 20 คนอ่าน
3 พ.ค.
15:32 น.
นายจักรี
97. 
รับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561 (สำนักงานอธิการบดี กองบริการหอพักนักศึกษา) 28 คนอ่าน
1 พ.ค.
09:43 น.
นายจักรี
98. 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปช่วยปฏิบัติงานที่หน่วยงานภายนอกมหาวิทาลัยขอนแก่น 25 คนอ่าน
27 เม.ย.
16:04 น.
นางสาวแสงทอง
99. 
ข้อบังคับว่าด้วยกองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 20 คนอ่าน
27 เม.ย.
16:03 น.
นางสาวแสงทอง
100. 
ข้อบังคับว่าด้วยกองทุนค่าชดเชย พ.ศ. 2561 17 คนอ่าน
27 เม.ย.
16:02 น.
นางสาวแสงทอง
101. 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมประจำเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม 2561 22 คนอ่าน
26 เม.ย.
14:56 น.
นางสาววาศิณี
102. 
ประชาสัมพันธ์ การเสนอราคาห้องพัก ห้องประชุมสัมมนา อาหารและเครื่องดื่ม (โรงแรมวานา เวลเนส รีสอร์ท หนองคาย) 20 คนอ่าน
26 เม.ย.
09:35 น.
นายจักรี
103. 
เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท ด้านภูมิสารสนเทศ (SCGI Master Program) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 13 คนอ่าน
26 เม.ย.
09:27 น.
นายจักรี
104. 
ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2561 19 คนอ่าน
19 เม.ย.
11:45 น.
นายจักรี
105. 
แนวปฏิบัติการจัดทำหนังสือภายนอกและภายในของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 33 คนอ่าน
5 เม.ย.
10:03 น.
นายจักรี
106. 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและหมดความจำเป็นต้องใช้งาน อาคารขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 31 คนอ่าน
2 เม.ย.
16:09 น.
นายจักรี
107. 
เชิญร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติเปิดโลกออทิสติก ครั้งที่12 53 คนอ่าน
29 มี.ค.
11:35 น.
อาจารย์ฤกษ์
108. 
รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรที่พักโควต้าคณะ 55 คนอ่าน
28 มี.ค.
11:37 น.
นางสาวแสงทอง
109. 
ขออภัยความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 41 คนอ่าน
28 มี.ค.
09:41 น.
นายจักรี
110. 
ขอประชาสัมพันธ์ทัศนศึกษาประเทศเวียดนาม 49 คนอ่าน
27 มี.ค.
16:20 น.
นายจักรี
111. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ First Aid Campus: โครงการความรู้ปฐมพยาบาลเพื่อชุมชนมหาวิทยาลัยเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 45 คนอ่าน
23 มี.ค.
16:00 น.
นายจักรี
112. 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการเสวนา "โครงการโคกหนองนา โมเดล ตามศาสตร์พระราชา" 44 คนอ่าน
22 มี.ค.
18:12 น.
นายจักรี
113. 
แจ้งการเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน กองกิจการนักศึกษา 51 คนอ่าน
20 มี.ค.
17:30 น.
นายจักรี
114. 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เทคนิคการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่" (Model Performance Appraisa base on KPI & Competency) 41 คนอ่าน
20 มี.ค.
17:24 น.
นายจักรี
115. 
ประชาสัมพันธ์ ภารกิจกองอาคารและสถานที่ (เพิ่มเติม) 39 คนอ่าน
20 มี.ค.
17:01 น.
นายจักรี
116. 
ขอเชิญผู้บุคลากรและผู้สนใจเข้ารับการอบรมฯ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล 42 คนอ่าน
19 มี.ค.
17:14 น.
นายจักรี
117. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ" รุ่น 4 37 คนอ่าน
19 มี.ค.
17:07 น.
นายจักรี
118. 
ประชาสัมพันธ์ ภารกิจกองอาคารและสถานที่ 40 คนอ่าน
19 มี.ค.
16:58 น.
นายจักรี
119. 
แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน 44 คนอ่าน
19 มี.ค.
16:56 น.
นายจักรี
120. 
CFP -- 7th International Conference on Learning Technologies and Learning Environments (LTLE2018) @ JAPAN 42 คนอ่าน
18 มี.ค.
13:59 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
121. 
เรียนเชิญส่งบทความวิจัยเกี่ยวกับ STEM Ed. เพื่อลงตีพิมพ์ใน Special Issue ของวารสาร IJMLO (indexed in SCOPUS) 99 คนอ่าน
18 มี.ค.
13:23 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
122. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ 41 คนอ่าน
16 มี.ค.
11:26 น.
นางสาววารุณี
123. 
ประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561 51 คนอ่าน
14 มี.ค.
13:31 น.
นายจักรี
124. 
ขอเรียนเชิญส่งผลงานเข้าประกวดและร่วมงานนำเสนอและประกวดผลงานสหกิจศึกษา ระดับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเนือตอนบน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 54 คนอ่าน
12 มี.ค.
09:18 น.
นายจักรี
125. 
ประชาสัมพันธ์โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกุล และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ 54 คนอ่าน
12 มี.ค.
09:08 น.
นายจักรี
126. 
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ 58 คนอ่าน
9 มี.ค.
11:15 น.
นางสาวแสงทอง
127. 
ขอแจ้งการปฏิบัติป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 63 คนอ่าน
7 มี.ค.
10:09 น.
นายจักรี
128. 
การรับสมัครขอรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ สำหรับอาจารย์ มข. ประจำปี 2561 64 คนอ่าน
7 มี.ค.
09:49 น.
นางสาวดรุวรรณ
129. 
ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 59 คนอ่าน
7 มี.ค.
09:48 น.
นายจักรี
130. 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการวันนักการตลาดสัญจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 10 61 คนอ่าน
7 มี.ค.
09:42 น.
นายจักรี
131. 
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมงานศพมารดาอาจารย์ภนิดา ภู่โตนนา 65 คนอ่าน
6 มี.ค.
13:43 น.
นางสาวศศิประภา
132. 
ขอเรียนเชิญ เข้าร่วม “การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ระดับนานาชาติ” 69 คนอ่าน
2 มี.ค.
15:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
133. 
งดให้บริการชั่วคราว ศูนย์สื่อสารการเรียนรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่น 65 คนอ่าน
28 ก.พ.
11:01 น.
นายจักรี
134. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ กองสื่อสารองค์กร ระหว่างวันที่ 21 - 23 มีนาคม 2561 65 คนอ่าน
28 ก.พ.
10:23 น.
นายจักรี
135. 
มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๒๗ แห่ง พรบ.มข. พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับ มข. 110 คนอ่าน
26 ก.พ.
10:29 น.
นางสาวมัทนา
136. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วม Workshop ในหัวข้อ “Developing Research Proposals” 87 คนอ่าน
20 ก.พ.
14:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
137. 
ประชาสัมพันธ์การสมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. 74 คนอ่าน
18 ก.พ.
12:43 น.
นายจักรี
138. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัญจรกับสภาพนักงาน เรื่อง การบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 85 คนอ่าน
18 ก.พ.
10:47 น.
นายจักรี
139. 
แจ้งประกาศผลการคัดเลือก และประชาสัมพันธ์โครงการประกวดตั้งชื่อโรงแรมและตราสัญลักษณ์ (Logo) (ชื่อเดิมโรงแรมขวัญมอ) รอบที่ 2 77 คนอ่าน
13 ก.พ.
16:00 น.
นายจักรี
140. 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 74 คนอ่าน
8 ก.พ.
10:09 น.
นางสาววาศิณี
141. 
ประชาสัมพันธ์การจัดสรรที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรโควต้าคณะศึกษาศาสตร์ 90 คนอ่าน
8 ก.พ.
09:15 น.
นางสาวแสงทอง
142. 
ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยสถาบัน มข ประจำปี 2561 88 คนอ่าน
6 ก.พ.
10:33 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
143. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 หัวข้อ Indigenous Knowledge for Global Animal Health 79 คนอ่าน
5 ก.พ.
11:52 น.
นายจักรี
144. 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเป็นล่าม ไทย-จีน ที่ดี" 71 คนอ่าน
2 ก.พ.
09:30 น.
นายจักรี
145. 
ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล "นักเทคโนโลยีดีเด่น" และรางวัล "นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่" ประจำปี พ.ศ. 2561 80 คนอ่าน
1 ก.พ.
14:34 น.
นายจักรี
146. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การสร้างและใช้ Cloud Technology เป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้แบบยูบิควิตัส (Ubiquitous Learning) เพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญาทางด้าน 87 คนอ่าน
30 ม.ค.
15:53 น.
นายจักรี
147. 
ประชาสัมพันธ์การสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 81 คนอ่าน
30 ม.ค.
14:30 น.
นางสาวแสงทอง
148. 
การบริการคลินิคสารสนเทศเพื่อการวิจัยและอ้างอิงและการพัฒนาบุคลากรเพื่อคาวมคล่องตัว 78 คนอ่าน
23 ม.ค.
10:26 น.
นายจักรี
149. 
ประชาสัมพันธ์การสมัครเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 81 คนอ่าน
22 ม.ค.
13:39 น.
นางสาวแสงทอง
150. 
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรโควต้าคณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2561 91 คนอ่าน
19 ม.ค.
13:33 น.
นางสาวแสงทอง
151. 
ผลการจัดสรรที่พักโควต้าคณะ 89 คนอ่าน
19 ม.ค.
13:32 น.
นางสาวแสงทอง
152. 
ขออภัยความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 75 คนอ่าน
18 ม.ค.
14:59 น.
นายจักรี
153. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ สำนักงานการกีฬา 71 คนอ่าน
18 ม.ค.
11:12 น.
นายจักรี
154. 
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเรียนภาษาจีน ของโครงการ "ประตูสู่ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน" สถาบันขงจื่อ 73 คนอ่าน
18 ม.ค.
10:09 น.
นายจักรี
155. 
ขอความอุปถัมภ์งานปฏิบัติธรรมประจำปี 2561 สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 1 69 คนอ่าน
17 ม.ค.
14:38 น.
นายจักรี
156. 
ขอแจ้งการย้ายที่ตั้งสำนักงาน สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 89 คนอ่าน
27 ธ.ค.
08:47 น.
นายจักรี
157. 
ขอเรียนเชิญร่วมตักบาตรเช้าในโครงการ "ตักบาตรนุ่งซิ่น วันศีลวันพระ" 86 คนอ่าน
21 ธ.ค.
12:53 น.
นายจักรี
158. 
ประชาสัมพันธ์และการดำเนินการการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นบุคลากรประเภทสนับสนุน 100 คนอ่าน
20 ธ.ค.
14:13 น.
นางสาวดรุวรรณ
159. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 76 คนอ่าน
19 ธ.ค.
14:52 น.
นายจักรี
160. 
แพ็กเกจห้องประชุมพร้อมอาหาร 2 มื้อ (IMPACT MUANG THONG THANI) 78 คนอ่าน
18 ธ.ค.
14:15 น.
นายจักรี
161. 
การเปลี่ยนนโยบายการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 79 คนอ่าน
14 ธ.ค.
08:59 น.
นางสาวแสงทอง
162. 
ประชาสัมพันธ์โครงการเตรียมความพร้อมประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ 75 คนอ่าน
1 ธ.ค.
14:10 น.
นางสาวแสงทอง
163. 
ประชาสัมพันธ์การจัดสรรที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรโควต้าคณะศึกษาศาสตร์ 88 คนอ่าน
1 ธ.ค.
13:47 น.
นางสาวแสงทอง
164. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการสัญจรและสถานที่จอดรถ 87 คนอ่าน
1 ธ.ค.
12:17 น.
นายจักรี
165. 
ผลการจัดสรรที่พักโควต้าคณะ 98 คนอ่าน
28 พ.ย.
10:09 น.
นางสาวแสงทอง
166. 
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนา ในหัวข้อ "การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. ใหม่" (จากคณะวิศวกรรมศาสตร์) 78 คนอ่าน
22 พ.ย.
11:18 น.
นายจักรี
167. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี) 69 คนอ่าน
21 พ.ย.
14:00 น.
นายจักรี
168. 
ขอความอนุเคราะห์ประหยัดน้ำประปา (จากสำนักงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 71 คนอ่าน
15 พ.ย.
10:20 น.
นายจักรี
169. 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม In-house Seminar in Economics (คณะเศรษฐศาสตร์) 71 คนอ่าน
14 พ.ย.
09:43 น.
นายจักรี
170. 
ขอเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม บิดา อาจารย์ลัดดา ชัยหาทัพ 77 คนอ่าน
14 พ.ย.
09:29 น.
นายจักรี
171. 
ขอประชาสัมพันธ์การสำรวจความพึงพอใจ ความผูกพันธ์องค์กรสมดุลแห่งชีวิต และความสุขของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านระบบออนไลน์ 72 คนอ่าน
10 พ.ย.
13:17 น.
นายจักรี
172. 
ด่วนที่สุด!! แจ้งย้ายห้องบรรยายพิเศษและอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 8 พ.ย. 60 71 คนอ่าน
7 พ.ย.
17:18 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
173. 
ขอรับบริจาคเงินและสิ่งของอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท "พี่ให้น้อง" ครั้งที่ 17 75 คนอ่าน
7 พ.ย.
15:07 น.
นายจักรี
174. 
ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 73 คนอ่าน
7 พ.ย.
09:25 น.
นายจักรี
175. 
ขอรับความช่วยเหลือในการประสบอัคคีภัย นางสาวพัชชานันท์ สาผิว 76 คนอ่าน
3 พ.ย.
16:31 น.
นางสาวศศิประภา
176. 
ขอเชิญเข้าฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การพัฒนาบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” 78 คนอ่าน
31 ต.ค.
11:10 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
177. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 68 คนอ่าน
31 ต.ค.
10:06 น.
นายจักรี
178. 
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 72 คนอ่าน
30 ต.ค.
14:38 น.
นายจักรี
179. 
ขยายเวลาการไว้ทุกข์และการลดธงครึ่งเสาในช่วงงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร 71 คนอ่าน
30 ต.ค.
14:34 น.
นายจักรี
180. 
จำนวนกรอบตำแหน่งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ระดับชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ 83 คนอ่าน
27 ต.ค.
09:47 น.
นางสาวดรุวรรณ
181. 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและทำบุญงานศพมารดาของนางสุนา อุ่นทองดี 72 คนอ่าน
20 ต.ค.
10:12 น.
นายจักรี
182. 
ประชาสัมพันธ์การจัดสรรที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรโควต้าคณะศึกษาศาสตร์ 111 คนอ่าน
17 ต.ค.
15:47 น.
นางสาวแสงทอง
183. 
แก้ไข หมายเหตู ตารางปฏิบัติหน้าที่เวรดูแลนักเรียน 73 คนอ่าน
12 ต.ค.
15:26 น.
อาจารย์จุฬาลักษณ์
184. 
สินเชื่อธนาคารกรุงไทย (สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อบุคคล) แก่บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น 80 คนอ่าน
12 ต.ค.
15:11 น.
นายจักรี
185. 
คำสั่งมอบอำนาจให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 87 คนอ่าน
10 ต.ค.
15:42 น.
นายจักรี
186. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ สำนักบริการวิชาการ 72 คนอ่าน
9 ต.ค.
14:30 น.
นายจักรี
187. 
ขอเรียนเชิญฟังธรรมบรรยาย ในหัวข้อ "การวางจิตรักษาความสงบ เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณ" โดยพระอาจารย์ธีระพันธุ์ ธีรโพธิ (พระอาจารย์กวง) 68 คนอ่าน
9 ต.ค.
08:45 น.
นายจักรี
188. 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย ตามโครงการส่งเสริมผลงานวิจัยแสงซินโตรตรอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561 (ปีที่ 3/4) 69 คนอ่าน
5 ต.ค.
17:18 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
189. 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยประภทอุดหนุนทั่วไป (มุ่งเป้า) ยางนา ประจำปีงบประมาณ 2561 ดังรายละเอียดแนบ 73 คนอ่าน
5 ต.ค.
15:20 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
190. 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการ โครงการนอนดีมีสุข เรื่อง "มหัศจรรย์การนอน" 72 คนอ่าน
4 ต.ค.
10:03 น.
นายจักรี
191. 
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญตักบาตรในโอกาสครบรอบการก่อตั้งศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษาและขึ้นบ้านใหม่สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน 71 คนอ่าน
3 ต.ค.
13:58 น.
นางสาวศศิประภา
192. 
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และวันครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติ 70 คนอ่าน
26 ก.ย.
14:39 น.
นายจักรี
193. 
ความต้องการขอรับทุนการศึกษาและรับสมัครผู้รับทุนในหลักสูตร SCGI Master Program 75 คนอ่าน
22 ก.ย.
09:54 น.
นางสาวศศิประภา
194. 
การซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย คณะบริหารธุกิจและการบัญชี 73 คนอ่าน
19 ก.ย.
16:14 น.
นายจักรี
195. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการสัญจรและสถานที่จอดรถ คณะศึกษาศาสตร์ 89 คนอ่าน
1 ก.ย.
14:33 น.
นายจักรี
196. 
ด่วนที่สุด!! ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ 2562 88 คนอ่าน
24 ส.ค.
14:18 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
197. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ สำนักวัฒนธรรม มข. 76 คนอ่าน
22 ส.ค.
18:09 น.
นายจักรี
198. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 73 คนอ่าน
21 ส.ค.
16:58 น.
นายจักรี
199. 
ขอเชิญเข้าร่วมงาน In-house Seminar in Economics คณะเศรษฐศาสตร์ 72 คนอ่าน
18 ส.ค.
12:47 น.
นายจักรี
200. 
การส่งเงินสะสมเพิ่มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 77 คนอ่าน
17 ส.ค.
08:57 น.
นางสาวแสงทอง
201. 
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพงานศพมารดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา เกียรติจรุงพันธ์ 67 คนอ่าน
15 ส.ค.
11:39 น.
นายจักรี
202. 
ดวนที่สุด!! ขอเรียนเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมอบรมการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อทุนสนับสนุนฯ 67 คนอ่าน
14 ส.ค.
12:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
203. 
ประชาสัมพันธ์การประกวดหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช 2561 70 คนอ่าน
10 ส.ค.
15:29 น.
นางสาวศศิประภา
204. 
การให้บริการ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อระบบอัตโนมัติ และโทรสาร 98 คนอ่าน
4 ส.ค.
15:20 น.
นางสาววารุณี
205. 
ขอเชิญร่วมออกโรงทานงานกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560 69 คนอ่าน
4 ส.ค.
11:14 น.
นายจักรี
206. 
ประชาสัมพันธ์ภารกิจสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 68 คนอ่าน
4 ส.ค.
09:34 น.
นายจักรี
207. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ กองอาคารและสถานที่ 67 คนอ่าน
4 ส.ค.
09:33 น.
นายจักรี
208. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ กองวิเทศสัมพันธ์ 70 คนอ่าน
24 ก.ค.
16:30 น.
นายจักรี
209. 
ประชาสัมพันธ์ให้ความคุ้มครองแรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคมตามมาตรา 40 68 คนอ่าน
24 ก.ค.
16:28 น.
นายจักรี
210. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ คณะเศรษฐศาสตร์ 68 คนอ่าน
21 ก.ค.
11:25 น.
นายจักรี
211. 
เชิญส่งบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมนำเสนอใน Pre-conference Workshop on ICT Trends in Emerging Economies ณ ประเทศ New Zealand 81 คนอ่าน
20 ก.ค.
22:32 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
212. 
เชิญส่งบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมนำเสนอใน Pre-conference Workshop on TeSTEM Education ณ ประเทศ New Zealand 82 คนอ่าน
20 ก.ค.
14:30 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
213. 
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงานประชุมนานาชาติ "เวทีอภิบาลอินเทอร์เน็ต ระดับภูมิเอเชียแปซิฟิก 2560" จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 68 คนอ่าน
18 ก.ค.
08:33 น.
นายจักรี
214. 
ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนกำเนิดวิทย์ 66 คนอ่าน
18 ก.ค.
08:30 น.
นายจักรี
215. 
ขยายเวลาในการร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน 65 คนอ่าน
18 ก.ค.
08:27 น.
นายจักรี
216. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ สถาบันขงจื่อ 72 คนอ่าน
14 ก.ค.
14:24 น.
นายจักรี
217. 
ขอเชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 68 คนอ่าน
13 ก.ค.
14:56 น.
นางสาวแสงทอง
218. 
ขอเชิญอุดหนุนพริกจากเกษตรกรโดยตรง 61 คนอ่าน
13 ก.ค.
14:03 น.
นายจักรี
219. 
ประชาสัมพันธ์การอบรม “วิจัยอย่างไรจึงจะจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรได้และการสืบค้นสิทธิบัตร” 69 คนอ่าน
12 ก.ค.
12:19 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
220. 
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มข. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 70 คนอ่าน
12 ก.ค.
12:16 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
221. 
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 69 คนอ่าน
12 ก.ค.
09:42 น.
นายจักรี
222. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2560 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 62 คนอ่าน
12 ก.ค.
09:38 น.
นายจักรี
223. 
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ ๖๐ ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับมาเลเซีย 59 คนอ่าน
12 ก.ค.
09:34 น.
นายจักรี
224. 
ขอแจ้งการย้ายสำนักงานกรุงเทพ ของมหาวิทยาลัยเอเชียน 63 คนอ่าน
12 ก.ค.
09:18 น.
นายจักรี
225. 
ประชาสัมพันธ์มหกรรมการจัดการความรู้ NIDA Knowledge Forum 2017 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 61 คนอ่าน
12 ก.ค.
09:16 น.
นายจักรี
226. 
ขอเรียนเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ "Living Lab" on Water Energy Own: Implication for Administrators in Thailand - Cambodia - Laos - Myanmar - Vietna 62 คนอ่าน
12 ก.ค.
09:11 น.
นายจักรี
227. 
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเรียนครู สมาธิ รุ่นที่ 41 สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 78 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 67 คนอ่าน
12 ก.ค.
09:07 น.
นายจักรี
228. 
ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย" (Conflict Management) รุ่นที่ 2 66 คนอ่าน
12 ก.ค.
08:56 น.
นายจักรี
229. 
ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคสนับสนุนกิจกรรมการทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 61 คนอ่าน
11 ก.ค.
16:10 น.
นายจักรี
230. 
ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจำหน่ายดอกมะลิในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 58 คนอ่าน
11 ก.ค.
10:20 น.
นายจักรี
231. 
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Building Technology Alliance Conference on Energy and Environment 2017) ครั้งที่ 4 64 คนอ่าน
11 ก.ค.
10:17 น.
นายจักรี
232. 
ขอเรียนเชิญการเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Creating Digital Pathways for Teaching and Learning" 67 คนอ่าน
11 ก.ค.
10:15 น.
นายจักรี
233. 
ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา "ตีแผ่ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยขอนแก่น" 69 คนอ่าน
11 ก.ค.
10:11 น.
นายจักรี
234. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 17 66 คนอ่าน
11 ก.ค.
10:09 น.
นายจักรี
235. 
ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลในระบบสารสนเทศ สำหรับผู้ที่เคยรับทุนรัฐบาล 73 คนอ่าน
7 ก.ค.
15:36 น.
นางสาวดรุวรรณ
236. 
ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ Recent Trend in Teacher Training Reform in Japan 66 คนอ่าน
28 มิ.ย.
16:58 น.
นายจักรพงษ์
237. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2560 59 คนอ่าน
27 มิ.ย.
15:06 น.
นางสาวศศิประภา
238. 
การตรวจสอบฐานข้อมูลผู้มีสิทธิในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง (จ่ายตรง) 63 คนอ่าน
24 มิ.ย.
12:02 น.
นางสาวแสงทอง
239. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย รองศาสตราจารย์ รุ่น 4 ค่ะ 62 คนอ่าน
16 มิ.ย.
09:30 น.
นางสาวมธุรส
240. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการการจัดการความรู้ Share and Learn ประจำปี 2560 57 คนอ่าน
15 มิ.ย.
14:24 น.
นางสาวศศิประภา
241. 
ขอเชิญร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ระหว่างวันที่ 19-28 มิถุนายน 2560 60 คนอ่าน
15 มิ.ย.
14:22 น.
นางสาวศศิประภา
242. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของคณะเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 14-17 มิถุนายน 2560 58 คนอ่าน
12 มิ.ย.
08:45 น.
นางสาวศศิประภา
243. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ 75 คนอ่าน
7 มิ.ย.
15:46 น.
นางสาวศศิประภา
244. 
ประชาสัมพันธ์ห้องพักราคาพิเศษ โรงแรมแกลเลอรี่ เลค วิว 65 คนอ่าน
6 มิ.ย.
15:16 น.
นางสาวศศิประภา
245. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ระหว่างวันที่ 6 - 9 มิถุนายน 2560 ของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 69 คนอ่าน
5 มิ.ย.
13:54 น.
นางสาวศศิประภา
246. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ 71 คนอ่าน
2 มิ.ย.
13:53 น.
นางสาวศศิประภา
247. 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดแนวคิดและรูปแบบการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 61 คนอ่าน
1 มิ.ย.
11:07 น.
นางสาวศศิประภา
248. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา และชมงานแสดงสินค้าในงาน TABDA สัญจร ครั้งที่ 3 จ.อุดรธานี 75 คนอ่าน
1 มิ.ย.
11:05 น.
นางสาวศศิประภา
249. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการแสดงปาฐกถาชุด "สิรินธร" ครั้งที่ 32 57 คนอ่าน
30 พ.ค.
16:07 น.
นางสาวศศิประภา
250. 
เชิญร่วมการอบรมหลักสูตร "ผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับสูงยุค Thailand 4.0" (รุ่นที่ 2) 61 คนอ่าน
30 พ.ค.
16:05 น.
นางสาวศศิประภา
251. 
ของดการให้บริการตัดแต่งต้นไม้ 62 คนอ่าน
30 พ.ค.
16:05 น.
นางสาวศศิประภา
252. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตรพิเศษ ประจำเดือน มิถุนายน 2560 56 คนอ่าน
30 พ.ค.
16:04 น.
นางสาวศศิประภา
253. 
แจ้งปิดนับสต๊อกสินค้า ของศูนย์สื่อการเรียนรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่น 57 คนอ่าน
29 พ.ค.
13:40 น.
นางสาวศศิประภา
254. 
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญและร่วมพิธีงานศพมารดาของนางสุภารัตน์ ดอนอ่อนสา 57 คนอ่าน
29 พ.ค.
10:56 น.
นางสาวศศิประภา
255. 
ขอเรียนเชิญร่วมตักบาตรเช้าและถวายภัตตาหารเช้าในโครงการ "ตักบาตรนุ่งซิ่น วันศีลวันพระ" ครั้งที่ 18 58 คนอ่าน
25 พ.ค.
09:03 น.
นางสาวศศิประภา
256. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของคณะเทคนิคการแพทย์ ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2560 58 คนอ่าน
23 พ.ค.
12:33 น.
นางสาวศศิประภา
257. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "นวัตกรรมการจัดการกลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการพัฒนาองค์กร 4.0" 61 คนอ่าน
22 พ.ค.
14:05 น.
นางสาวศศิประภา
258. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนานาชาติ "กล้าที่จะเรียนรู้ : ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน สู่ทิศทางใหม่ของการศึกษาแห่งอนาคต" 69 คนอ่าน
22 พ.ค.
14:01 น.
นางสาวศศิประภา
259. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ "การพัฒนาศาสตร์ของการเรียนการสอน" 63 คนอ่าน
22 พ.ค.
13:58 น.
นางสาวศศิประภา
260. 
ขอแจ้งปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2560 66 คนอ่าน
16 พ.ค.
15:34 น.
นางสาวศศิประภา
261. 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม การสร้างกระดาษคำตอบและตรวจปรนัย ผลคะแนนด้วยเครื่อง Score Analyzer Solution 64 คนอ่าน
16 พ.ค.
15:31 น.
นางสาวศศิประภา
262. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของวิทยาลัยนานาชาติ ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2560 60 คนอ่าน
11 พ.ค.
15:37 น.
นางสาวศศิประภา
263. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 70 คนอ่าน
9 พ.ค.
13:39 น.
นางสาวศศิประภา
264. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของสำนักวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2560 74 คนอ่าน
4 พ.ค.
16:30 น.
นางสาวศศิประภา
265. 
ส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 783-784/2560) 69 คนอ่าน
4 พ.ค.
16:26 น.
นางสาวศศิประภา
266. 
ส่งรายง 64 คนอ่าน
4 พ.ค.
16:25 น.
นางสาวศศิประภา
267. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2560 60 คนอ่าน
2 พ.ค.
13:24 น.
นางสาวศศิประภา
268. 
ขอความอนุเคราะห์แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมใหญ่สามัญกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ประจำปี 2560 67 คนอ่าน
1 พ.ค.
13:54 น.
นางสาวศศิประภา
269. 
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ 23) พ.ศ.2560 62 คนอ่าน
1 พ.ค.
12:45 น.
นางสาวศศิประภา
270. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 61 คนอ่าน
28 เม.ย.
15:18 น.
นางสาวศศิประภา
271. 
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ 57 คนอ่าน
28 เม.ย.
09:29 น.
นางสาวดรุวรรณ
272. 
ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 64 คนอ่าน
27 เม.ย.
15:21 น.
นางสาวศศิประภา
273. 
สร้างเครือข่ายวิชาการ University of California, Berkeley 67 คนอ่าน
27 เม.ย.
04:53 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
274. 
แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 ฉบับ 69 คนอ่าน
19 เม.ย.
08:46 น.
นางสาวศศิประภา
275. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพิเศษ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 77 คนอ่าน
19 เม.ย.
08:45 น.
นางสาวศศิประภา
276. 
ขอแจ้งการยุบรวมหน่วยงาน 92 คนอ่าน
12 เม.ย.
15:02 น.
นางสาวศศิประภา
277. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม KM ด้านการวิจัยเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 79 คนอ่าน
11 เม.ย.
19:24 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
278. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม KM ด้านการวิจัยเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 70 คนอ่าน
11 เม.ย.
19:24 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
279. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม KM ด้านการวิจัยเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 67 คนอ่าน
11 เม.ย.
19:11 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
280. 
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพงานศพมารดาของ นางดวงตา ชัยราษฎร์ 64 คนอ่าน
7 เม.ย.
12:58 น.
นางสาวศศิประภา
281. 
ขอเลื่อนการจัดงานบุญเดือน 5 แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส ประจำปี 2560 61 คนอ่าน
4 เม.ย.
09:01 น.
นางสาวศศิประภา
282. 
ขอเชิญส่งรายชื่อบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉิน" 61 คนอ่าน
31 มี.ค.
16:10 น.
นางสาวศศิประภา
283. 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ โรงพยาบาลนาน้อย จ.น่าน 64 คนอ่าน
28 มี.ค.
11:12 น.
นางสาวศศิประภา
284. 
ขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 535/2560 และฉบับที่ 536/2560 71 คนอ่าน
28 มี.ค.
11:08 น.
นางสาวศศิประภา
285. 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การยุบเลิกหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี 82 คนอ่าน
24 มี.ค.
14:27 น.
นางสาวศศิประภา
286. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมการจัดการความรู้ (KM) ด้านการวิจัยเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 75 คนอ่าน
16 มี.ค.
14:36 น.
นางสาวมธุรส
287. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ จำนวน 22 หลักสูตร ของศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล 79 คนอ่าน
16 มี.ค.
10:20 น.
นางสาวศศิประภา
288. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2560 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 71 คนอ่าน
16 มี.ค.
10:19 น.
นางสาวศศิประภา
289. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน "วันต้อหินโลก 2560" 65 คนอ่าน
15 มี.ค.
15:47 น.
นางสาวศศิประภา
290. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บริการของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 65 คนอ่าน
15 มี.ค.
15:45 น.
นางสาวศศิประภา
291. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2560 ของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 60 คนอ่าน
14 มี.ค.
09:54 น.
นางสาวศศิประภา
292. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของกองวิเทสสัมพันธ์ 65 คนอ่าน
10 มี.ค.
15:35 น.
นางสาวศศิประภา
293. 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมและเผยแพร่ข่าวสารการอบรม จำนวน 14 หลักสูตร 73 คนอ่าน
9 มี.ค.
10:06 น.
นางสาวศศิประภา
294. 
ขอเรียนเชิญร่วมตักบาตรเช้าในโครงการ "ตักบาตรนุ่งซิ่น วันศีลวันพระ" ครั้งที่ 15 67 คนอ่าน
9 มี.ค.
10:04 น.
นางสาวศศิประภา
295. 
ประชาสัมพันธ์โึครงการ Education ICT Forum 2017 64 คนอ่าน
9 มี.ค.
10:01 น.
นางสาวศศิประภา
296. 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ" รุ่น 3 63 คนอ่าน
9 มี.ค.
10:00 น.
นางสาวศศิประภา
297. 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรเชิงรุกของอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ" รุ่นที่ 1 64 คนอ่าน
9 มี.ค.
09:55 น.
นางสาวศศิประภา
298. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ระหว่างวันที่ 17- 22 มีนาคม 2560 ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 51 คนอ่าน
9 มี.ค.
09:53 น.
นางสาวศศิประภา
299. 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลอง 666 ปี กรุงศรีอยุธยา 25 ปี มรดกโลก : พัฒนาตามรอยทางของพระยาโบราณราชธานินทร์ 56 คนอ่าน
9 มี.ค.
09:50 น.
นางสาวศศิประภา
300. 
ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 58 คนอ่าน
8 มี.ค.
09:05 น.
นางสาวศศิประภา
301. 
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 8 57 คนอ่าน
8 มี.ค.
08:59 น.
นางสาวศศิประภา
302. 
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงาน คอนเสิร์ตการกุศล "ดั่งแสงทอง ส่องในดวงใจนิรันดร์" ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 59 คนอ่าน
8 มี.ค.
08:57 น.
นางสาวศศิประภา
303. 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม และร่วมพิธีฌาปนกิจ มารดาของอาจารย์สำรวน ชินจันทึก 56 คนอ่าน
6 มี.ค.
12:58 น.
นายจักรี
304. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 97 คนอ่าน
3 มี.ค.
14:14 น.
นางสาวศศิประภา
305. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 ฉบับ ของสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา 91 คนอ่าน
3 มี.ค.
14:13 น.
นางสาวศศิประภา
306. 
ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมโครงการ "พิธีการ และพิธีกรมืออาชีพ" 78 คนอ่าน
3 มี.ค.
13:42 น.
นางสาวศศิประภา
307. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ 62 คนอ่าน
3 มี.ค.
13:40 น.
นางสาวศศิประภา
308. 
เชิญส่งผลงานวิจัยทาง Digital Learning Strategies and Applications เพื่อร่วมนำเสนอที่ประเทศญี่ปุ่น 72 คนอ่าน
3 มี.ค.
09:10 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
309. 
การจัดกิจกรรมรณรงค์ I Love KKU Library - มีนา ลดราคาค่าปรับ 55 คนอ่าน
2 มี.ค.
08:47 น.
นางสาวศศิประภา
310. 
กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน งวดที่ 1/2560 68 คนอ่าน
28 ก.พ.
15:25 น.
นางสาวดรุวรรณ
311. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของคณะพยาบาลศาสตร์ ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2560 88 คนอ่าน
24 ก.พ.
11:03 น.
นางสาวศศิประภา
312. 
ขอแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ บริษัท ไอทีคอนเนอร์ จำกัด 89 คนอ่าน
24 ก.พ.
11:02 น.
นางสาวศศิประภา
313. 
ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 53 คนอ่าน
24 ก.พ.
08:33 น.
นางสาวศศิประภา
314. 
ขอเชิญร่วมประกวดหนังสั้นในงานเทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 61 คนอ่าน
22 ก.พ.
12:53 น.
นางสาวศศิประภา
315. 
ขอเชิญร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม และร่วมพิธีฌาปนกิจศพบิดานางประยูร หลักตา 63 คนอ่าน
22 ก.พ.
12:51 น.
นางสาวศศิประภา
316. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของสำนักงานการกีฬา ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560 57 คนอ่าน
21 ก.พ.
15:37 น.
นางสาวศศิประภา
317. 
นำเสนอแพ็คเกจการจัดงานประชุมสำหรับหน่วยงานราชการ 60 คนอ่าน
21 ก.พ.
08:55 น.
นางสาวศศิประภา
318. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้งานระบบ IRIS 60 คนอ่าน
21 ก.พ.
08:53 น.
นางสาวศศิประภา
319. 
แนวปฏิบัติในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 69 คนอ่าน
17 ก.พ.
15:05 น.
นางสาวแสงทอง
320. 
ขอเชิญร่วมทำบุญและร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพบิดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จันละคร 65 คนอ่าน
17 ก.พ.
10:17 น.
นางสาวศศิประภา
321. 
ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การปรับปรุงภาคผนวก 1 ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 88 คนอ่าน
15 ก.พ.
14:44 น.
นางสาวศศิประภา
322. 
ขอเชิญร่วมงานคอนเสิร์ต "ในดวงใจนิรันดร์" 81 คนอ่าน
15 ก.พ.
14:38 น.
นางสาวศศิประภา
323. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติป้องกันโรคไข้หวัดนก 51 คนอ่าน
15 ก.พ.
14:37 น.
นางสาวศศิประภา
324. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และมอบส่วนลดสำหรับข้าราชการ บุคลากร 95 คนอ่าน
8 ก.พ.
14:15 น.
นางสาวศศิประภา
325. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ 83 คนอ่าน
8 ก.พ.
14:14 น.
นางสาวศศิประภา
326. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 25 51 คนอ่าน
8 ก.พ.
14:12 น.
นางสาวศศิประภา
327. 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต นักศึกษาทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท 89 คนอ่าน
30 ม.ค.
08:55 น.
นางสาวศศิประภา
328. 
การย้ายสถานที่ตั้งธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 99 คนอ่าน
30 ม.ค.
08:52 น.
นางสาวศศิประภา
329. 
ขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การรับรางวัล Technology and Innovation Awards 2017 59 คนอ่าน
26 ม.ค.
15:20 น.
นางสาวศศิประภา
330. 
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2560 52 คนอ่าน
26 ม.ค.
11:14 น.
นางสาวศศิประภา
331. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560 79 คนอ่าน
26 ม.ค.
10:46 น.
นางสาวศศิประภา
332. 
ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรม "ปลูกต้นไม้วันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 53 ปี" 85 คนอ่าน
23 ม.ค.
14:47 น.
นางสาวศศิประภา
333. 
แจ้งปิดนับสต๊อกสินค้า ของศูนย์สื่อการเรียนรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่น 57 คนอ่าน
23 ม.ค.
14:46 น.
นางสาวศศิประภา
334. 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมิน กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ >>> https://goo.gl/forms/mOR5r8x7HIPvF3Co2 72 คนอ่าน
23 ม.ค.
11:12 น.
นางสาวมัทนา
335. 
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม 90 คนอ่าน
19 ม.ค.
14:22 น.
นายจักรี
336. 
ประชาสัมพันธ์การประมูลเลขทะเบียนรถ หมวด ขก ขอนแก่น 91 คนอ่าน
19 ม.ค.
13:38 น.
นางสาวศศิประภา
337. 
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม 90 คนอ่าน
17 ม.ค.
13:00 น.
นางสาวศศิประภา
338. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครเข้าร่วมงานวิจัย 85 คนอ่าน
17 ม.ค.
12:55 น.
นางสาวศศิประภา
339. 
ขอเชิญร่วมออกโรงทาน ในวันที่ 25 มกราคม 2560 75 คนอ่าน
16 ม.ค.
09:07 น.
นางสาวศศิประภา
340. 
ขอรับบริจาคเงินและสิ่งของอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท "พี่ให้น้อง" ครั้งที่ 16 82 คนอ่าน
11 ม.ค.
13:05 น.
นางสาวศศิประภา
341. 
ขอเชิญชวนบุคลากรที่กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เข้าร่วมโครงการ กยศ. กรอ. ช่วยชาติ 89 คนอ่าน
11 ม.ค.
09:09 น.
นางสาวแสงทอง
342. 
ขอส่งความปรารถนาดีเนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2560 75 คนอ่าน
10 ม.ค.
14:07 น.
นางสาวศศิประภา
343. 
ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย" รุ่นที่ 1 79 คนอ่าน
10 ม.ค.
11:00 น.
นางสาวศศิประภา
344. 
การรับสมัครขอรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ สำหรับอาจารย์ มข. ประจำปี 2560 78 คนอ่าน
10 ม.ค.
09:20 น.
นางสาวดรุวรรณ
345. 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมิน กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ >>> https://goo.gl/forms/mOR5r8x7HIPvF3Co2 99 คนอ่าน
5 ม.ค.
16:58 น.
นางสาวมัทนา
346. 
ขอเชิญเข้าฟังปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ครั้งที่ 8 97 คนอ่าน
5 ม.ค.
15:50 น.
นางสาวศศิประภา
347. 
แจ้งผลการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน แทนตำแหน่งที่ว่าง 92 คนอ่าน
5 ม.ค.
13:56 น.
นางสาวแสงทอง
348. 
ประชาสัมพันธ์โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 92 คนอ่าน
4 ม.ค.
16:33 น.
นางสาวศศิประภา
349. 
ขอส่งสำเนาหนังสือเรื่อง ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 95 คนอ่าน
4 ม.ค.
15:36 น.
นางสาวศศิประภา
350. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 63 คนอ่าน
29 ธ.ค.
08:40 น.
นางสาวศศิประภา
351. 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ "ประตูสู่ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน" 72 คนอ่าน
29 ธ.ค.
08:39 น.
นางสาวศศิประภา
352. 
ประชาสัมพันธ์ 64 คนอ่าน
26 ธ.ค.
16:42 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
353. 
ประกาศผลรางวัล 2017 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards 69 คนอ่าน
23 ธ.ค.
15:04 น.
นางสาวศศิประภา
354. 
แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมในช่วงปีใหม่ 70 คนอ่าน
22 ธ.ค.
13:51 น.
นางสาวศศิประภา
355. 
ขอเรียนเชิญรับฟังการแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "The Prospects for Global Financial Stability" 52 คนอ่าน
22 ธ.ค.
13:42 น.
นางสาวศศิประภา
356. 
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดร่วมงานและตรวจสุขภาพพิเศษ ในโครงการประชุมวิชาการ "การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเรื้อรัง" 59 คนอ่าน
19 ธ.ค.
11:05 น.
นางสาวศศิประภา
357. 
ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4 77 คนอ่าน
19 ธ.ค.
08:44 น.
นางสาวศศิประภา
358. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรภาษาอังกฤษ ของศูนย์ภาษาแคลิฟอร์เนีย 67 คนอ่าน
14 ธ.ค.
15:48 น.
นางสาวศศิประภา
359. 
ขอประชาสัมพันธ์การจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ.2560 58 คนอ่าน
14 ธ.ค.
15:45 น.
นางสาวศศิประภา
360. 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม เรื่อง ความคิดเห็นของผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน 59 คนอ่าน
13 ธ.ค.
10:58 น.
นางสาวศศิประภา
361. 
ประชาสัมพันธ์การจัดบรรยายพิเศษ "พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติใต้ร่มพระบารมี" ในวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2559 65 คนอ่าน
13 ธ.ค.
09:12 น.
นางสาวศศิประภา
362. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 ฉบับ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 64 คนอ่าน
13 ธ.ค.
09:11 น.
นางสาวศศิประภา
363. 
ประชาสัมพันธ์การให้บริการห้องพักและห้องประชุมของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 51 คนอ่าน
13 ธ.ค.
09:10 น.
นางสาวศศิประภา
364. 
ขอความอนุเคราะห์จำหน่าย "ดอกป๊อปปี้" ในวันที่ระลึกทหารผ่านศึก 86 คนอ่าน
8 ธ.ค.
16:13 น.
นางสาวศศิประภา
365. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูล Scifinder 84 คนอ่าน
7 ธ.ค.
11:00 น.
นางสาวศศิประภา
366. 
ขอความอุปถัมภ์ร่วมปิดทองหลังพระสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษาและบูรณะห้องน้ำเก่าและสร้างใหม่เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลองค์พ่อหลวงของเรา 87 คนอ่าน
6 ธ.ค.
16:09 น.
นางสาวศศิประภา
367. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 และ 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.25 117 คนอ่าน
2 ธ.ค.
15:15 น.
นางสาวศศิประภา
368. 
ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ในวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2559 เวลา 06.00 - 09.30 น. 59 คนอ่าน
30 พ.ย.
10:05 น.
นางสาวศศิประภา
369. 
ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 4 ฉบับ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 55 คนอ่าน
30 พ.ย.
09:54 น.
นางสาวศศิประภา
370. 
แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ภายใน กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี 62 คนอ่าน
30 พ.ย.
09:50 น.
นางสาวศศิประภา
371. 
ขอคำยืนยันการใช้สิทธิ์สวัสดิการเพื่อให้บุตรเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับอนุบาลศึกษา 1 ประจำปีการศึกษา 2560 63 คนอ่าน
29 พ.ย.
11:19 น.
นางสาวศศิประภา
372. 
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังโครงการพัฒนาศักยภาพบุคากร STEM เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม ของ สวทช. 53 คนอ่าน
28 พ.ย.
17:05 น.
นางสาวมธุรส
373. 
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม "เวทีรับฟังความคิดเห็นต่อเอกสารร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9" 56 คนอ่าน
28 พ.ย.
13:40 น.
นางสาวศศิประภา
374. 
ขอเชิญส่งบทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 "ประชากรและสังคม 2560" 64 คนอ่าน
23 พ.ย.
15:58 น.
นางสาวศศิประภา
375. 
ขอเชิญร่วมงาน "รวมพลังแห่งความภักดี" และจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 60 คนอ่าน
21 พ.ย.
14:39 น.
นางสาวศศิประภา
376. 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 56 คนอ่าน
21 พ.ย.
10:24 น.
นางสาวศศิประภา
377. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 66 คนอ่าน
21 พ.ย.
10:19 น.
นางสาวศศิประภา
378. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครง 59 คนอ่าน
21 พ.ย.
10:18 น.
นางสาวศศิประภา
379. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ ครบรอบ 10 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 56 คนอ่าน
21 พ.ย.
10:17 น.
นางสาวศศิประภา
380. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานสายผู้สอนตำแหน่งอาจารย์ 57 คนอ่าน
21 พ.ย.
10:14 น.
นางสาวศศิประภา
381. 
ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานรัฐมนตรี เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 48 คนอ่าน
21 พ.ย.
10:11 น.
นางสาวศศิประภา
382. 
ขอขอบคุณ คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการและอนุกรรมการดำเนินงาน 57 คนอ่าน
18 พ.ย.
16:28 น.
นางสาวศศิประภา
383. 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล 54 คนอ่าน
18 พ.ย.
13:25 น.
นางสาวศศิประภา
384. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ 59 คนอ่าน
17 พ.ย.
14:23 น.
นางสาวศศิประภา
385. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 9 ฉบับ 53 คนอ่าน
17 พ.ย.
14:21 น.
นางสาวศศิประภา
386. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 ฉบับ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 51 คนอ่าน
17 พ.ย.
14:20 น.
นางสาวศศิประภา
387. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 57 คนอ่าน
17 พ.ย.
14:19 น.
นางสาวศศิประภา
388. 
เพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ข้อมูลการบรรยายทางวิชาการ "Studying and Researching in Germany" 65 คนอ่าน
16 พ.ย.
13:15 น.
นางสาวศศิประภา
389. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559 53 คนอ่าน
15 พ.ย.
11:02 น.
นางสาวศศิประภา
390. 
ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการอาสาฉุกเฉินชุมชนประจำครัวเรือน 56 คนอ่าน
14 พ.ย.
13:09 น.
นางสาวศศิประภา
391. 
ขอเชิญร่วมออกโรงทาน ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 62 คนอ่าน
11 พ.ย.
10:46 น.
นางสาวศศิประภา
392. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดสอบของศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ 59 คนอ่าน
10 พ.ย.
13:30 น.
นางสาวศศิประภา
393. 
แจ้งเพื่อทราบ การขยายเวลาการปฏิบัติงานของสำนักงานการกีฬา 55 คนอ่าน
10 พ.ย.
13:28 น.
นางสาวศศิประภา
394. 
เชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ในกลุ่มเยาวชน ระดับอุดมศึกษา 50 คนอ่าน
10 พ.ย.
13:21 น.
นางสาวศศิประภา
395. 
ขอเรียนเสนออัตราค่าห้องพัก ห้องประชุมสัมมนา อาหารและเครื่องดื่ม มุกดาหาร แกรนด์ โฮเทล 59 คนอ่าน
10 พ.ย.
13:20 น.
นางสาวศศิประภา
396. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ English Conversation Course 51 คนอ่าน
10 พ.ย.
09:15 น.
นางสาวศศิประภา
397. 
ขอเชิญร่วมงาน "เสด็จฟ้า สถิตไทย" 58 คนอ่าน
10 พ.ย.
09:12 น.
นางสาวศศิประภา
398. 
ขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการ Training Workshop on "GrapeSEED: The Effective Tool for Enhancing Communication for EFL/ESL Learners" 56 คนอ่าน
9 พ.ย.
14:48 น.
นางสาวศศิประภา
399. 
ขอยกเลิกการจัดงานลอยกระทง มข. เพื่อพ่อหลวง ร.9 ประจำปี 2559 เป็นการจัดงาน "เสด็จฟ้า สถิตไทย" 53 คนอ่าน
9 พ.ย.
14:46 น.
นางสาวศศิประภา
400. 
ขอส่งสำเนาหนังสือเรื่อง ข้อสั่งการรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธานกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ 61 คนอ่าน
7 พ.ย.
15:14 น.
นางสาวศศิประภา
401. 
ขอส่งสำเนาหนังสือเรื่อง การปรับปรุงแนวทางเรื่อง การแต่งกายไว้ทุกข์เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต 70 คนอ่าน
7 พ.ย.
15:12 น.
นางสาวศศิประภา
402. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 68 คนอ่าน
7 พ.ย.
15:11 น.
นางสาวศศิประภา
403. 
ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานรัฐมนตรี "การดูแลรักษาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" 58 คนอ่าน
7 พ.ย.
13:43 น.
นางสาวศศิประภา
404. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 ฉบับ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 58 คนอ่าน
7 พ.ย.
13:40 น.
นางสาวศศิประภา
405. 
เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง New Spirit in Education "กล้าที่จะสอน" 51 คนอ่าน
7 พ.ย.
09:03 น.
นางสาวศศิประภา
406. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมงาน "โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559" 50 คนอ่าน
7 พ.ย.
08:57 น.
นางสาวศศิประภา
407. 
ขอประชาสัมพันธ์ "ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเรียกเก็บและจัดสรรค่าบำรุงมหาวิทยาลัยจากการให้บริการวิชาการและการวิจัย" 59 คนอ่าน
4 พ.ย.
16:44 น.
นางสาวมธุรส
408. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาคณิตศาสตร์สิงคโปร์ ในหัวข้อ Visualization Method in Mastering Mathematical Concepts and Enhancing Problem-Solving Skills for 52 คนอ่าน
4 พ.ย.
14:05 น.
นางสาวศศิประภา
409. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 4 ฉบับ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 71 คนอ่าน
1 พ.ย.
09:30 น.
นางสาวศศิประภา
410. 
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต "สุขภาพดี ชีวีสดใสเพื่อประสิทธิภาพในราชการ" 53 คนอ่าน
31 ต.ค.
14:48 น.
นางสาวแสงทอง
411. 
ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขนแก่น 56 คนอ่าน
31 ต.ค.
13:15 น.
นางสาวศศิประภา
412. 
ขอเรียนเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 6/2560 Workshop : Powerful English Presentation at Academic Conferences 51 คนอ่าน
31 ต.ค.
13:11 น.
นางสาวศศิประภา
413. 
การขอสำเนา/ต้นฉบับสื่อที่ผลิตในงานถวายอาลัยแด่รัชกาลที่ 9 เพื่อการเผยแพร่ 63 คนอ่าน
27 ต.ค.
13:01 น.
นางสาวศศิประภา
414. 
โครงการสัมมนาวิชาการ นโยบายออกแบบได้ : สร้างนโยบายผ่านการเรียนรู้พฤติกรรม ในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 64 คนอ่าน
27 ต.ค.
09:03 น.
นางสาวศศิประภา
415. 
ไม่สะดวกในการให้บริการและอำนวยความสะดวก (ไปสัมมนาบุคลากรนอกสถานที่) ของกองบริหารงานวิจัย ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2559 62 คนอ่าน
27 ต.ค.
08:59 น.
นางสาวศศิประภา
416. 
การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2559 การปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 การปรับเพ่ิมเงินเดือน 1.4 เท่า และการปรับบัญชีเงินเด 62 คนอ่าน
27 ต.ค.
08:56 น.
นางสาวดรุวรรณ
417. 
งดการจัดงานสีฐานเฟสติวัล "บุญสมมาบูชาน้ำ" ประจำปี 2559 (Sithan KKU Festival 2016) 72 คนอ่าน
26 ต.ค.
08:35 น.
นางสาวศศิประภา
418. 
แจ้งงดการให้บริการงานบริการการศึกษา และงานบัณฑิตศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 54 คนอ่าน
25 ต.ค.
15:39 น.
นางสาวศศิประภา
419. 
ขอเรียนเชิญฟังธรรมบรรยาย "ตามรอยพ่อ...ด้วยธรรมะที่พ่อปฏิบัติ" ในวันที่ 25 ตุลาคม 2559 61 คนอ่าน
25 ต.ค.
15:37 น.
นางสาวศศิประภา
420. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 4 ฉบับ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 71 คนอ่าน
19 ต.ค.
08:43 น.
นางสาวศศิประภา
421. 
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การจัดตั้งสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม 59 คนอ่าน
19 ต.ค.
08:39 น.
นางสาวศศิประภา
422. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 58 คนอ่าน
18 ต.ค.
09:23 น.
นางสาวศศิประภา
423. 
ขอเชิญร่วมตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลสัตตมวารแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 60 คนอ่าน
18 ต.ค.
09:20 น.
นางสาวศศิประภา
424. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ "ก้าวใหม่ การศึกษาไทย การศึกษาแบบร่วมมือผสานใจ" 60 คนอ่าน
17 ต.ค.
10:46 น.
นางสาวศศิประภา
425. 
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพงานศพนายวีระวัฒน์ ทองบ้านทุ่ม 60 คนอ่าน
17 ต.ค.
10:11 น.
นางสาวศศิประภา
426. 
ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรร่วมตักบาตรเข้าในโครงการ "ตักบาตรนุ่งซิ่น วันศีลวันพระ " ครั้งที่ 10 56 คนอ่าน
12 ต.ค.
13:26 น.
นางสาวศศิประภา
427. 
ขอความอนุเคราะห์ (ทั้งผู้ที่เคย/ไม่เคยใช้บริการ) ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ One stop Service คณะศึกษาศาสตร์ 62 คนอ่าน
12 ต.ค.
09:20 น.
นางสาวมัทนา
428. 
พิจารณาส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมจรรยาบรรณสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 52 คนอ่าน
12 ต.ค.
08:38 น.
นางสาวศศิประภา
429. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานโครงการสัมมนา "เทคโนโลยีและการลงทุนยุคใหม่" ในวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559 55 คนอ่าน
10 ต.ค.
09:48 น.
นางสาวศศิประภา
430. 
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีสมโภชองค์กฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 68 คนอ่าน
4 ต.ค.
13:44 น.
นางสาวศศิประภา
431. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 32 ประจำปี 2559 คณะแพทยศาสตร์ มข. 75 คนอ่าน
3 ต.ค.
14:43 น.
นายจักรี
432. 
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม รองศาสตราจารย์ปรานอม เพิ่มพานิช 121 คนอ่าน
23 ก.ย.
09:46 น.
นายจักรี
433. 
โครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพผู้สอนภาษาจีน 130 คนอ่าน
20 ก.ย.
15:45 น.
นายจักรี
434. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5 115 คนอ่าน
20 ก.ย.
15:09 น.
นายจักรี
435. 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 ณ บริเวณคณะศึกษาศาสตร์ มข. 70 คนอ่าน
15 ก.ย.
15:48 น.
นายจักรี
436. 
ขอเรียนเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะศึกษาศาสตร์ 135 คนอ่าน
15 ก.ย.
15:40 น.
นายจักรี
437. 
ขอเรียนเชิญร่วมพิธีรดน้ำศพ ทำบุญและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์เลื่อน สุริหาร 75 คนอ่าน
12 ก.ย.
14:41 น.
นายจักรี
438. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วม "การประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสันติภาพและความขัดแย้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 4" 61 คนอ่าน
12 ก.ย.
12:44 น.
นายจักรี
439. 
แจ้งให้ทราบ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ จะมีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลของบุคลากรในหน่วยงาน โดยการสุ่มติดต่อถึงบุคลากรโดยตรง 66 คนอ่าน
9 ก.ย.
17:15 น.
นายจักรี
440. 
ประชาสัมพันธ์เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร 60 คนอ่าน
9 ก.ย.
13:56 น.
นายจักรี
441. 
ฝ่ายวางแผน : ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการ One stop Service คณะศึกษาศาสตร์ 68 คนอ่าน
7 ก.ย.
16:45 น.
นางสาวมัทนา
442. 
ฝ่ายวางแผน : ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของคณะศึกษาศาสตร์ 53 คนอ่าน
7 ก.ย.
16:10 น.
นางสาวมัทนา
443. 
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการขอทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยฯ งวด 1-60 59 คนอ่าน
6 ก.ย.
13:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
444. 
มข ให้ทุนสนับสนุนเข้าร่วมการนำเสนอผลงานในต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2560 งวดที่ 1-2560 57 คนอ่าน
6 ก.ย.
12:57 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
445. 
ภาพค่ายภาษาอังกฤษ A-C English Camp เพิ่มเติม 66 คนอ่าน
5 ก.ย.
11:13 น.
อาจารย์ธันย์ชนก
446. 
ค่ายภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน Unit A-C โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์ ) 71 คนอ่าน
5 ก.ย.
11:11 น.
อาจารย์ธันย์ชนก
447. 
คู่มือในการบันทึกข้อมูลใน template ข้อเสนอโครงการปี 2561 56 คนอ่าน
3 ก.ย.
13:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
448. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา ณ สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 55 คนอ่าน
1 ก.ย.
12:35 น.
นายจักรี
449. 
"แจ้งขยายเวลาการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย ปี 2561 ผ่านระบบ NRMS." 83 คนอ่าน
29 ส.ค.
14:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
450. 
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบิดารองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธ์พฤกษ์ 50 คนอ่าน
29 ส.ค.
12:48 น.
นายจักรี
451. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ ภาพยนต์ให้เกิดปัญญา และอบรมเชิงปฏิบัติการ "ธรรมชาตศึกษา" (Nature Game) ของสมาคมไทสิกขา 52 คนอ่าน
26 ส.ค.
14:19 น.
นายจักรี
452. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมชมงาน "FOOD and HOTELEX 2016" ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น 57 คนอ่าน
26 ส.ค.
14:09 น.
นายจักรี
453. 
ขอความอนุเคราะห์ส่งกลับแบบประเมินความพึงพอใจ ผู้รับบริการ One Stop Service ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 61 คนอ่าน
25 ส.ค.
09:44 น.
นายจักรี
454. 
ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรร่วมตักบาตรเช้าในโครงการ "ตักบาตรนุ่งซิ่น วันศีลวันพระ) ครั้งที่ 9 สำนักวัฒนธรรม 53 คนอ่าน
25 ส.ค.
09:39 น.
นายจักรี
455. 
ประกาศผลทุนนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการฯ มข. งวดที่ 6-59 55 คนอ่าน
24 ส.ค.
11:33 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
456. 
โครงการประกวดวาดภาพเฉลิมฉลอง 10 ปี สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 61 คนอ่าน
23 ส.ค.
09:41 น.
นายจักรี
457. 
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "มองภาคอีสานผ่าน CEO เศรษฐกิจ การลงทุน และการพัฒนาน" ณ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) มข. 48 คนอ่าน
23 ส.ค.
08:16 น.
นายจักรี
458. 
ประชาสัมพันธ์โครงการและเชิญชวนส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น 52 คนอ่าน
19 ส.ค.
10:06 น.
นายจักรี
459. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ในระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2559 61 คนอ่าน
19 ส.ค.
08:25 น.
นายจักรี
460. 
ขอเชิญร่วมโครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร ประจำปี 2559 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 54 คนอ่าน
17 ส.ค.
14:34 น.
นายจักรี
461. 
ประกาศ เรื่อง งดการเรียนการสอน 55 คนอ่าน
17 ส.ค.
14:09 น.
นายจักรี
462. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2559 เรื่อง "Change, Challenges and Opportunities in Healthcare System" คณะแพทยศาสตร์ มข. 44 คนอ่าน
16 ส.ค.
15:11 น.
นายจักรี
463. 
ประชาสัมพันธ์เรื่องการขอใบเสร็จค่าลงทะเบียนนักศึกษา (ออนไลน์) 46 คนอ่าน
16 ส.ค.
14:50 น.
นายจักรี
464. 
ด่วน!ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการชี้แจงการยื่นข้อเสนอโครงการอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561 57 คนอ่าน
16 ส.ค.
11:18 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
465. 
การอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 44 คนอ่าน
16 ส.ค.
09:00 น.
นายจักรี
466. 
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดร่วมงานและส่งคำขวัญประกวด เนื่องในสัปดาห์วันปฐมพยาบาลโลก ประจำปี 2559 48 คนอ่าน
16 ส.ค.
08:50 น.
นายจักรี
467. 
ด่วนที่สุด! ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ 2561 50 คนอ่าน
11 ส.ค.
17:07 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
468. 
หลักเกณฑ์และวิธีส่งเงินสะสมเข้ากองทุนเกินกว่าอัตราที่กำหนด ในข้อ 32. แห่งข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากร มข. 50 คนอ่าน
10 ส.ค.
11:15 น.
นายจักรี
469. 
ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 49 คนอ่าน
10 ส.ค.
11:07 น.
นายจักรี
470. 
ขอเรียนเชิญทำบุญและร่วมพิธีงานฌาปนกิจศพ มารดานางสาวกัญณภัทร อรอินทร์ 62 คนอ่าน
9 ส.ค.
15:07 น.
นายจักรี
471. 
ให้สิทธิพิเศษเลือกจองบ้านหรูในโครงการ "เดอะ ทาวน์ ขอนแก่น" สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 61 คนอ่าน
8 ส.ค.
13:39 น.
นายจักรี
472. 
ขอประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนระบบห้องสมุดอัตโนมัติใหม่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 64 คนอ่าน
4 ส.ค.
17:03 น.
นายจักรี
473. 
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย วันที่ 14-19 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงเรียนเกษมพิทยา 66 คนอ่าน
3 ส.ค.
16:29 น.
นายจักรี
474. 
ประชาสัมพันธ์เพื่อจัดเตรียมข้อเสนอโครงการ ทุนอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ 2561 (เตรียมไว้รอล่วงหน้าค่ะ) 70 คนอ่าน
3 ส.ค.
13:17 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
475. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา "ทศวรรษต่อไป...กับการวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย" 56 คนอ่าน
2 ส.ค.
17:06 น.
นางสาวมธุรส
476. 
ขอความอนุเคราะห์ บุคลาการคณะศึกษาศาสตร์ทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่อง ความพึงพอใจต่อการให้บริการของคณะศึกษาศาสตร์ 52 คนอ่าน
2 ส.ค.
16:47 น.
นางสาวมัทนา
477. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอภิปรายทางวิชาการ เรื่องกลยุทธ์วิธีการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ในวันจันทร์ที่ 29 ส.ค. 2559 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 47 คนอ่าน
2 ส.ค.
15:57 น.
นายจักรี
478. 
กองอาคารและสถานที่ จัดทำค่ายอาสาพัฒนาเพื่อชุมชน ในวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านบริบูรณ์ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 51 คนอ่าน
2 ส.ค.
15:53 น.
นายจักรี
479. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมอบรม 61 คนอ่าน
2 ส.ค.
13:24 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
480. 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ "ประตูสู่ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน" สำหรับอาจารย์และบุคลากรเจ้าหน้าที่ 52 คนอ่าน
2 ส.ค.
09:15 น.
นายจักรี
481. 
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษา(มอดินแดง) ค้วารางวัลที่ 1 ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 2 ในสา 58 คนอ่าน
29 ก.ค.
16:08 น.
อาจารย์นภาพรรณ
482. 
ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรร่วมตักบาตรเช้าในโครงการ "ตักบาตรนุ่งซิ่น วันศีลวันพระ" ครั้งที่ 8 51 คนอ่าน
28 ก.ค.
16:46 น.
นายจักรี
483. 
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลง สถานที่บริการขายและบริการหลังการขาย รถบรรทุกขนาดกลางใหญ่ ของบริษัทโค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ขอนแก่น 56 คนอ่าน
26 ก.ค.
14:54 น.
นายจักรี
484. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น ในระหว่างวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2559 64 คนอ่าน
26 ก.ค.
13:33 น.
นายจักรี
485. 
ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพกิจกรรมบุญโครงการไถ่ชีวิต โค-กระบือ เพื่อถวายสักการะแด่องค์หลวงตามหาบัวและน้อมถวายแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ 70 พ 69 คนอ่าน
15 ก.ค.
15:34 น.
นายจักรี
486. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของคณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2559 60 คนอ่าน
15 ก.ค.
15:32 น.
นายจักรี
487. 
เชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอใน workshop ครั้งที่ 3 Emerging Pedagogies for Computer-based Learning (EP4CBL2016) 79 คนอ่าน
15 ก.ค.
09:08 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
488. 
เชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอใน workshop ครั้งที่ 5 THE FIFTH INTERNATIONAL WORKSHOP ON ICT TRENDS IN EMERGING ECONOMIES (WICTTEE2016) 76 คนอ่าน
15 ก.ค.
09:04 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
489. 
ขอความร่วมมือรณรงค์และประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน "พร้อมเพย์" (Prompt Pay) 84 คนอ่าน
13 ก.ค.
15:19 น.
นางสาวศศิประภา
490. 
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร 50 คนอ่าน
13 ก.ค.
09:14 น.
นางสาวศศิประภา
491. 
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 55 คนอ่าน
13 ก.ค.
09:12 น.
นางสาวศศิประภา
492. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนภารกิจขององค์การค้า สกสค. 56 คนอ่าน
13 ก.ค.
09:10 น.
นางสาวศศิประภา
493. 
คณะนักศึกษาจากประเทศอังกฤษศึกษาดูงานรร.สาธิตประถม (ศศ.) 81 คนอ่าน
12 ก.ค.
10:45 น.
อาจารย์นวลพรรณ
494. 
แจ้งเวียนแนวปฏิบัติที่ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 48 คนอ่าน
12 ก.ค.
09:12 น.
นางสาวศศิประภา
495. 
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 43 คนอ่าน
11 ก.ค.
15:13 น.
นางสาวมธุรส
496. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ เรื่อง การบริหารรายได้อย่างมีประสิทธิภาพในหัวข้อ บันไดการเงิน 4 ชั้น สู่ฝันเป็นจริง 44 คนอ่าน
11 ก.ค.
14:18 น.
นางสาวศศิประภา
497. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ นะหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2559 42 คนอ่าน
11 ก.ค.
08:56 น.
นางสาวศศิประภา
498. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร ระดับชาติ ประจำปี 2559 50 คนอ่าน
7 ก.ค.
10:52 น.
นางสาวศศิประภา
499. 
ข้อมูลการตรวจสุขภาพประจำปี 2559 51 คนอ่าน
7 ก.ค.
08:43 น.
นางสาวศศิประภา
500. 
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 52 คนอ่าน
7 ก.ค.
08:41 น.
นางสาวศศิประภา
501. 
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยในโครงการ "การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4" 50 คนอ่าน
6 ก.ค.
13:07 น.
นางนงนภัส
502. 
ขอแจ้งขยายเวลาการส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ 58 คนอ่าน
6 ก.ค.
13:05 น.
นางนงนภัส
503. 
ขอความอนุเคระาห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารฯ 46 คนอ่าน
6 ก.ค.
12:57 น.
นางนงนภัส
504. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 6 46 คนอ่าน
6 ก.ค.
12:52 น.
นางนงนภัส
505. 
ขอเรียนเชิญร่วมรับฟังปาฐกถาโดยนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 45 คนอ่าน
6 ก.ค.
11:20 น.
นางสาวศศิประภา
506. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ 52 คนอ่าน
5 ก.ค.
09:01 น.
นางสาวศศิประภา
507. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 43 คนอ่าน
5 ก.ค.
08:56 น.
นางสาวศศิประภา
508. 
ขอเรียนเชิญร่วมงานการประชุม Thailand Quality Conference & The 17th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 44 คนอ่าน
5 ก.ค.
08:48 น.
นางสาวศศิประภา
509. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงวิชาการเผยแพร่คุ่มือจริยธรรมสำหรับผู้ประเมินโครงการวิจัย และผลงานวิจัย 45 คนอ่าน
4 ก.ค.
16:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
510. 
ภาพค่ายภาษาอังกฤษ D-F English Camp เพิ่มเติม 66 คนอ่าน
4 ก.ค.
12:41 น.
อาจารย์ธันย์ชนก
511. 
ค่ายภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน Unit D-F โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์ ) 58 คนอ่าน
4 ก.ค.
12:39 น.
อาจารย์ธันย์ชนก
512. 
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ 86 คนอ่าน
1 ก.ค.
09:47 น.
นางสาวศศิประภา
513. 
ขอความร่วมมือติดประกาศและประชาสัมพันธ์การประมูลร้านค้า 52 คนอ่าน
30 มิ.ย.
09:49 น.
นางสาวศศิประภา
514. 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และสนับสนุนการจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 50 คนอ่าน
30 มิ.ย.
09:48 น.
นางสาวศศิประภา
515. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของกองกิจการนักศึกษา ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2559 88 คนอ่าน
30 มิ.ย.
09:44 น.
นางสาวศศิประภา
516. 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการบริหารจัดการความต่อเนื่องของระบบงานของมหาวิทยาลัย รุ่น 4 47 คนอ่าน
30 มิ.ย.
09:42 น.
นางสาวศศิประภา
517. 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 15 42 คนอ่าน
30 มิ.ย.
09:41 น.
นางสาวศศิประภา
518. 
การรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2560 60 คนอ่าน
29 มิ.ย.
15:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
519. 
ประชาสัมพันธ์ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRE) 56 คนอ่าน
29 มิ.ย.
13:59 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
520. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม : อนาคตและความท้าทายของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2559 51 คนอ่าน
29 มิ.ย.
13:31 น.
นางสาวมธุรส
521. 
ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559 50 คนอ่าน
29 มิ.ย.
13:28 น.
นางสาวมธุรส
522. 
ประชาสัมพันธ์ ทุนประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 (วช.) 52 คนอ่าน
29 มิ.ย.
13:24 น.
นางสาวมธุรส
523. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอเพืื่อสมัครทุนวิจัย ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการวัดและปรเิมนคุณลักษณะอันพึงประสงค์รอบด้าน ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 40 คนอ่าน
28 มิ.ย.
17:01 น.
นางสาวมธุรส
524. 
ขอเรียนเชิญเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 46 คนอ่าน
28 มิ.ย.
16:50 น.
นางสาวมธุรส
525. 
ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญส่งบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ : การวิจัยทางสังคมศาสตร์กับการสร้างสันติภาพ 42 คนอ่าน
28 มิ.ย.
16:45 น.
นางสาวมธุรส
526. 
ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตร "ผู้สร้างรายวิชาระบบอีเลิร์นนิงมืออาชีพ 30 ชั่วโมง" รุ่นที่ 1-2 44 คนอ่าน
28 มิ.ย.
08:34 น.
นางสาวศศิประภา
527. 
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในโอกาสพิเศษ งานพิธี หรือขนบธรรมเนียมประเพณี 42 คนอ่าน
28 มิ.ย.
08:32 น.
นางสาวศศิประภา
528. 
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร "การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง" รุ่นที่ 15 42 คนอ่าน
27 มิ.ย.
09:08 น.
นางสาวศศิประภา
529. 
ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ “โครงการพัฒนานักวิจัยและ งานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 2” 48 คนอ่าน
24 มิ.ย.
16:33 น.
นางสาวมธุรส
530. 
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559 57 คนอ่าน
24 มิ.ย.
13:58 น.
นางสาวดรุวรรณ
531. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง นอนดีมีสุข "มหัศจรรย์ CPAP ครั้งที่ 2" 54 คนอ่าน
24 มิ.ย.
09:25 น.
นางสาวศศิประภา
532. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 54 คนอ่าน
24 มิ.ย.
09:01 น.
นางสาวศศิประภา
533. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 47 คนอ่าน
24 มิ.ย.
09:00 น.
นางสาวศศิประภา
534. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของสำนักวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2559 45 คนอ่าน
24 มิ.ย.
08:56 น.
นางสาวศศิประภา
535. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2559 45 คนอ่าน
24 มิ.ย.
08:53 น.
นางสาวศศิประภา
536. 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางและรูปแบบการวิจัยการผลิตและพัฒนาครู” 55 คนอ่าน
23 มิ.ย.
14:09 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
537. 
แจ้งเพื่อทราบการงดให้บริการ ของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 23 -26 มิถุนายน 2559 41 คนอ่าน
22 มิ.ย.
15:18 น.
นางสาวศศิประภา
538. 
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะพยาบาลศาสตร์ 40 คนอ่าน
22 มิ.ย.
15:16 น.
นางสาวศศิประภา
539. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "ศาสตร์แห่งวิทยาการจัดการเพื่ิอรับใช้สังคม...3 ทศวรรษแห่งการตามรอยแม่ของแผ่นดิน" 46 คนอ่าน
21 มิ.ย.
16:13 น.
นางสาวมธุรส
540. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของกองวิเทศสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2559 45 คนอ่าน
21 มิ.ย.
13:24 น.
นางสาวศศิประภา
541. 
ประชาสัมพันธ์งาน "มหิดลเพื่อการตื่นรู้ ครั้งที่ 1" และการประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 8 เรื่อง "จิตตปัญญาศึกษา..จากต้นกล้าสู่วันเวลาที่ 49 คนอ่าน
20 มิ.ย.
11:10 น.
นางสาวมธุรส
542. 
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ แลแะนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ปี 2559 "นวัตกรรมและงานวิจัยกลไกพัฒนาประเทศ" 46 คนอ่าน
20 มิ.ย.
11:02 น.
นางสาวมธุรส
543. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ the 4th International Conference on Foreign Language Learning and Teaching - FLLT 2016 55 คนอ่าน
20 มิ.ย.
11:02 น.
นางสาวมธุรส
544. 
ขอเรียนเชิญร่วมตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าในโครงการ "ตักบาตรนุ่งซิ่น วันศีลวันพระ" ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 44 คนอ่าน
20 มิ.ย.
09:19 น.
นางสาวศศิประภา
545. 
ขอแจ้งมติที่ประชุม ก.บ.ม. เรื่อง แผนพัมนาบุคลากรที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรมดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย (ฉบับทบทวน) 38 คนอ่าน
20 มิ.ย.
09:16 น.
นางสาวศศิประภา
546. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของสำนักหอสมุด ระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน 2559 39 คนอ่าน
20 มิ.ย.
09:13 น.
นางสาวศศิประภา
547. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ (TVETIC 2016) ระหว่างวันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2559 47 คนอ่าน
17 มิ.ย.
15:27 น.
นางสาวมธุรส
548. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการ สออ ประเทศไทย ครั้งที่ 37 46 คนอ่าน
17 มิ.ย.
15:24 น.
นางสาวมธุรส
549. 
ประชาสัมพันธ์ เชิญบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ 45 คนอ่าน
17 มิ.ย.
14:59 น.
นางสาวมธุรส
550. 
ประชาสัมพันธ์ และเรียนเชิญส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง การเปลี่ยนผ่านทางการเมือง, การไม่ใช้ความรุนแรงและการสื่อสารในการแปลงเปลี่ยนข 44 คนอ่าน
17 มิ.ย.
14:48 น.
นางสาวมธุรส
551. 
ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ประจำสำนักงานสภามหาวิทยาลัยใหม่ 47 คนอ่าน
17 มิ.ย.
13:57 น.
นางสาวศศิประภา
552. 
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาวิชาการ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 41 คนอ่าน
17 มิ.ย.
10:02 น.
นางสาวศศิประภา
553. 
ประชาสัมพันธ์การประกวดผผ้าทอพื้นเมือง ประเภท ผ้าจก ผ้ามัดหมี่ และชุดเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษและสตรี 39 คนอ่าน
17 มิ.ย.
09:59 น.
นางสาวศศิประภา
554. 
ขอเชิญร่วมบริจาคสนับสนุนงาน "วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน" 56 คนอ่าน
15 มิ.ย.
15:13 น.
นางสาวศศิประภา
555. 
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3/2559 และ ฉบับที่ 4/2559 54 คนอ่าน
15 มิ.ย.
08:57 น.
นางสาวศศิประภา
556. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 2559 50 คนอ่าน
15 มิ.ย.
08:54 น.
นางสาวศศิประภา
557. 
ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารกิจการสาธารณะ ครั้งที่ 3 53 คนอ่าน
14 มิ.ย.
16:18 น.
นางสาวมธุรส
558. 
ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)" 17-21 สิงหาคม 2559 62 คนอ่าน
14 มิ.ย.
13:26 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
559. 
ขอเชิญร่วมการอบรมหลักสูตร Leadership ระดับ World Class จากสหรัฐอเมริกา (รุ่นที่ 2) 46 คนอ่าน
14 มิ.ย.
08:51 น.
นางสาวศศิประภา
560. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ คณะทันตแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2559 42 คนอ่าน
14 มิ.ย.
08:50 น.
นางสาวศศิประภา
561. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ 48 คนอ่าน
14 มิ.ย.
08:48 น.
นางสาวศศิประภา
562. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "LIF SEA Regional Hub 2016" 41 คนอ่าน
13 มิ.ย.
17:17 น.
นางสาวมธุรส
563. 
ประชาสัมพันธ์บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 41 คนอ่าน
13 มิ.ย.
17:14 น.
นางสาวมธุรส
564. 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมในหัวข้อ เรื่อง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและปัจจัยด้านโปรแกรม SPSS และ AMOS 39 คนอ่าน
13 มิ.ย.
17:10 น.
นางสาวมธุรส
565. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 40 คนอ่าน
13 มิ.ย.
17:01 น.
นางสาวมธุรส
566. 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารบริหารท้องถิ่น 43 คนอ่าน
13 มิ.ย.
16:58 น.
นางสาวมธุรส
567. 
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมจัดหาหนังสือเด็กและสื่อการเรียนรู้ 40 คนอ่าน
13 มิ.ย.
09:27 น.
นางสาวศศิประภา
568. 
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพภาพจิตรกรรมฝาผนังโบสถ์ 39 คนอ่าน
13 มิ.ย.
09:24 น.
นางสาวศศิประภา
569. 
ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านสถาปัตยกรรมและการวางแผน 39 คนอ่าน
13 มิ.ย.
09:19 น.
นางสาวศศิประภา
570. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของกองบริหารงานวิจัย ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2559 47 คนอ่าน
10 มิ.ย.
09:07 น.
นางสาวศศิประภา
571. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของกองอาคารและสถานที่ ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2559 47 คนอ่าน
10 มิ.ย.
09:04 น.
นางสาวศศิประภา
572. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ในวันที่ 6 มิถุนายน 2559 53 คนอ่าน
3 มิ.ย.
16:28 น.
นางสาวศศิประภา
573. 
ประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร Thammasat International Journal of Science and Technology (TUSAT) 50 คนอ่าน
3 มิ.ย.
16:06 น.
นางสาวมธุรส
574. 
ประชาสัมพันธ์ "การรับเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) กิจกรรมต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ตามความต้องการของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม" 49 คนอ่าน
3 มิ.ย.
16:04 น.
นางสาวมธุรส
575. 
ประชาสัมพันธงานประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 1" 90 คนอ่าน
3 มิ.ย.
15:56 น.
นางสาวมธุรส
576. 
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการส่งเงินสะสมเพิ่มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 91 คนอ่าน
3 มิ.ย.
15:31 น.
นางสาวแสงทอง
577. 
การรับสมัครขอรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 49 คนอ่าน
3 มิ.ย.
09:13 น.
นางสาวดรุวรรณ
578. 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่ายและคลิปวิดีโอครอบครัว "สานรัก สานใจ ครอบครัวไทยเข้มแข็ง" 40 คนอ่าน
3 มิ.ย.
08:46 น.
นางสาวศศิประภา
579. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 38 คนอ่าน
3 มิ.ย.
08:38 น.
นางสาวศศิประภา
580. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการประจำสัปดาห์ 41 คนอ่าน
2 มิ.ย.
16:12 น.
นางสาวศศิประภา
581. 
แจ้งเลื่อนกำหนดการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว จากวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559 เป็นวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559 46 คนอ่าน
1 มิ.ย.
13:37 น.
นางสาวศศิประภา
582. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ เรื่อง "100 ปี จุฬาฯ : หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสู่อนาคต" 47 คนอ่าน
1 มิ.ย.
13:35 น.
นางสาวศศิประภา
583. 
ขอเชิญร่วมทำบุญงานศพบิดา นายพลากร คำขวา 51 คนอ่าน
1 มิ.ย.
11:17 น.
นางสาวศศิประภา
584. 
ขอเชิญชวนบุคลากรที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม 84 คนอ่าน
1 มิ.ย.
08:56 น.
นางสาววาศิณี
585. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง "การเรียนการสอนผูกพันกับสังคม" ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 84 คนอ่าน
1 มิ.ย.
08:51 น.
นางสาวศศิประภา
586. 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาและดูงานหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 50 คนอ่าน
31 พ.ค.
10:03 น.
นางสาวศศิประภา
587. 
ประชาสัมพันธ์วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชีัแจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 103 คนอ่าน
30 พ.ค.
12:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
588. 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย" รุ่น 1 44 คนอ่าน
30 พ.ค.
09:01 น.
นางสาวศศิประภา
589. 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ" รุ่น 2 42 คนอ่าน
30 พ.ค.
08:59 น.
นางสาวศศิประภา
590. 
ขอเชิญชมงาน "สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน" ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 44 คนอ่าน
30 พ.ค.
08:55 น.
นางสาวศศิประภา
591. 
แบบเสนอเค้าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ ประจำปีงบประมาณ 2559 (วิจัยสถาบันคณะศึกษาศาสตร์) 48 คนอ่าน
27 พ.ค.
11:09 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
592. 
แบบเสนอเค้าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2559 (วิจัยในชั้นเรียน คณะศึกษาศาสตร์) 52 คนอ่าน
27 พ.ค.
11:03 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
593. 
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ผังแม่บท และการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2559 53 คนอ่าน
27 พ.ค.
08:57 น.
นางสาวศศิประภา
594. 
ขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย รุ่น 7 และ รุ่น 8 45 คนอ่าน
27 พ.ค.
08:48 น.
นางสาวศศิประภา
595. 
ขอเชิญเข้าอบรมสัมมนา จำนวน 7 หลักสูตร ของศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม 42 คนอ่าน
25 พ.ค.
15:46 น.
นางสาวศศิประภา
596. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ปี 2559 เรื่อง "ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืน" 42 คนอ่าน
25 พ.ค.
14:10 น.
นางสาวมธุรส
597. 
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 51 คนอ่าน
25 พ.ค.
14:09 น.
นางสาวมธุรส
598. 
ประชาสัมพันธ์การงดให้บริการ ของศูนย์สื่อสารเรียนรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2559 42 คนอ่าน
25 พ.ค.
14:08 น.
นางสาวศศิประภา
599. 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเป็นคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจำสาขาวิชาของสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 42 คนอ่าน
24 พ.ค.
14:58 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
600. 
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งบทความเพิอพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ 50 คนอ่าน
24 พ.ค.
15:12 น.
นางสาวมธุรส
601. 
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ International Mini-Conference on Natural Products-From to Translation (NPBT) 2016 42 คนอ่าน
24 พ.ค.
15:10 น.
นางสาวมธุรส
602. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่วารสารสาระคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 41 คนอ่าน
24 พ.ค.
15:01 น.
นางสาวมธุรส
603. 
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชา 43 คนอ่าน
24 พ.ค.
14:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
604. 
ขอเชิญเข้ารับการอบรม จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มข ประจำปี 2559 43 คนอ่าน
24 พ.ค.
14:50 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
605. 
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 (วช) 46 คนอ่าน
24 พ.ค.
14:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
606. 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "เศรษฐกิจไทย 2020" โดย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี 44 คนอ่าน
23 พ.ค.
10:14 น.
นางสาวศศิประภา
607. 
ประชาสัมพันธ์การยื่นเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมทางวิจัย ผ่านระบบ Submission online 51 คนอ่าน
19 พ.ค.
13:41 น.
นางสาวมธุรส
608. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำสัปดาห์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 47 คนอ่าน
19 พ.ค.
09:42 น.
นางสาวศศิประภา
609. 
ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ "โค้ชลูกให้เป็น เข็นลูกให้ถูกทาง" ในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559 49 คนอ่าน
19 พ.ค.
09:33 น.
นางสาวศศิประภา
610. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วม "โครงการอบรมการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งปี 2559" 52 คนอ่าน
19 พ.ค.
09:29 น.
นางสาวศศิประภา
611. 
ขอเชิญส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 43 คนอ่าน
17 พ.ค.
16:30 น.
นางสาวมธุรส
612. 
ประกาศรับสมัครเข้าร่วมอบรมเสริมทักษะสำหรับนักวิจัย ปีงบประมาณ 2560 (โครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มข.) 96 คนอ่าน
17 พ.ค.
11:10 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
613. 
ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 50 คนอ่าน
17 พ.ค.
11:10 น.
นางสาวมธุรส
614. 
ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมอบรมเสริมทักษะสำหรับนักวิจัย ปีงบประมาณ 2560 (โครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 47 คนอ่าน
17 พ.ค.
11:06 น.
นางสาวมธุรส
615. 
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 46 คนอ่าน
17 พ.ค.
11:04 น.
นางสาวมธุรส
616. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัมนานักวิจัยใหม่ มข. ประจำปีงบประมาณ 2560 39 คนอ่าน
17 พ.ค.
10:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
617. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 41 คนอ่าน
16 พ.ค.
17:36 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
618. 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเศษ (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 43 คนอ่าน
16 พ.ค.
17:36 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
619. 
ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 9 และการจัดประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ค 49 คนอ่าน
16 พ.ค.
17:35 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
620. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียน การผลิต และการเผยแพร่ตำราหนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา" 40 คนอ่าน
16 พ.ค.
09:01 น.
นางสาวศศิประภา
621. 
งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ในวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559 89 คนอ่าน
13 พ.ค.
09:16 น.
นางสาวศศิประภา
622. 
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดร่วมงานและตรวจสุขภาพฟรี ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 90 คนอ่าน
13 พ.ค.
09:13 น.
นางสาวศศิประภา
623. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมเชิงปฏิบัติการ "การศึกษาไทยเพื่ออนาคต" 78 คนอ่าน
12 พ.ค.
08:45 น.
นางสาวศศิประภา
624. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "ครึ่งทางรัฐบาล : มองปฏิรูปการศึกษาไปข้างหน้า" 85 คนอ่าน
12 พ.ค.
08:43 น.
นางสาวศศิประภา
625. 
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมและส่งบทความวิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารกิจการสาธารณะ ครั้งที่ 3 "การเปลี่ยนผ่านและการปฏิรูปการบริหาร ส 83 คนอ่าน
10 พ.ค.
13:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
626. 
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร "นักวิชาการเพื่อสังคม" ระยะสั้น 43 คนอ่าน
10 พ.ค.
13:32 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
627. 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาจารย์เข้าร่วมโครงการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปี 2559 84 คนอ่าน
10 พ.ค.
12:10 น.
นายจักรพงษ์
628. 
ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรร่วมตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าในโครงการ "ตักบาตรนุ่งซิ่น วันศีลวันพระ" 42 คนอ่าน
10 พ.ค.
10:21 น.
นางสาวศศิประภา
629. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "วิกฤติโลก...อยู่อย่างไรให้รอดด้วยวิถีพุทธ" 39 คนอ่าน
10 พ.ค.
10:18 น.
นางสาวศศิประภา
630. 
รับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559 42 คนอ่าน
10 พ.ค.
10:14 น.
นางสาวศศิประภา
631. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2559 42 คนอ่าน
10 พ.ค.
10:11 น.
นางสาวศศิประภา
632. 
46 คนอ่าน
7 พ.ค.
00:00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภา
633. 
78 คนอ่าน
7 พ.ค.
00:00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภา
634. 
แผนทักษะชีวิต 2559-2560 ยูนิท C ( ผศ.โสภา ) 92 คนอ่าน
7 พ.ค.
13:25 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภา
635. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดการกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อลดความขัดแย้ง" 51 คนอ่าน
2 พ.ค.
13:53 น.
นางสาวศศิประภา
636. 
ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 (รอบที่ 2) 54 คนอ่าน
29 เม.ย.
18:06 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
637. 
ประชาสัมพันธ์ทุนนักวิจัยแกนนำ (รอบที่ 2) 47 คนอ่าน
29 เม.ย.
18:05 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
638. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 53 คนอ่าน
29 เม.ย.
15:53 น.
นางสาวศศิประภา
639. 
ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2559 53 คนอ่าน
29 เม.ย.
08:40 น.
นางสาวศศิประภา
640. 
ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนา 45 คนอ่าน
27 เม.ย.
15:03 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
641. 
ขอเชิญเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมแสดงนิทรรศการในงาน "สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน" 45 คนอ่าน
27 เม.ย.
15:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
642. 
ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย เยี่ยมชมโรงงานชาน้ำมัน และชมการหีบน้ำมันจากพืชน้ำมันด้วยวิธีการหีบเย็น 44 คนอ่าน
25 เม.ย.
14:20 น.
นางสาวศศิประภา
643. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของคณะพยาบาลศาสตร์ ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2559 41 คนอ่าน
25 เม.ย.
14:16 น.
นางสาวศศิประภา
644. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 6 และแจ้งขยายเวลาเปิดรับบทความ 44 คนอ่าน
25 เม.ย.
10:23 น.
นางสาวศศิประภา
645. 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม จำนวน 9 หลักสูตร 39 คนอ่าน
25 เม.ย.
10:22 น.
นางสาวศศิประภา
646. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน "EDU CU Book Fair 2016" 41 คนอ่าน
25 เม.ย.
10:20 น.
นางสาวศศิประภา
647. 
การขออนุมัติจัดการประชุมระหว่างประเทศ 41 คนอ่าน
25 เม.ย.
10:17 น.
นางสาวศศิประภา
648. 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 9/2559) เรื่องการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 40 คนอ่าน
25 เม.ย.
10:17 น.
นางสาวศศิประภา
649. 
ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 33 (33rd WUNCA) 50 คนอ่าน
22 เม.ย.
17:06 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
650. 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิควิธีการเขียนบทความ งานวิจัย เพื่อที่จะได้รับการตีพิมพ์ใน web of Scince และการใช้ JCR และ Endnote 48 คนอ่าน
22 เม.ย.
17:04 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
651. 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบั้ติการ "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" 47 คนอ่าน
22 เม.ย.
16:12 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
652. 
ประชาสัมพันธ์การส่งเค้าโครงวิจัยในชั้นเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ไตรมาสที่ 2 57 คนอ่าน
22 เม.ย.
14:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
653. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 48 คนอ่าน
22 เม.ย.
11:12 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
654. 
ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการนำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรี 40 คนอ่าน
22 เม.ย.
11:11 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
655. 
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร กสทช. ประจำปี 2559 (NBTC Annual Review 2016) 40 คนอ่าน
22 เม.ย.
11:08 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
656. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติเรื่อง Learn and Grow in Investing Early Learning Timing, Economics, and Efficiency 39 คนอ่าน
22 เม.ย.
11:06 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
657. 
ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน กสทช. 43 คนอ่าน
21 เม.ย.
15:50 น.
นางสาวศศิประภา
658. 
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายธรรม ในหัวข้อเรื่อง "วิกฤตโลก...อยู่อย่างไร? ให้รอดด้วยวิถีพุทธ" ประจำปี 2559 43 คนอ่าน
20 เม.ย.
09:28 น.
นางสาวศศิประภา
659. 
การให้โควตาเข้าศึกษา MBA สำหรับข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย 40 คนอ่าน
20 เม.ย.
09:09 น.
นางสาวศศิประภา
660. 
ประชาสัมพันธ์ "โครงการพัฒนาผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับปฐมวัย รุ่นที่ 8" 42 คนอ่าน
18 เม.ย.
15:05 น.
นางสาวศศิประภา
661. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ 45 คนอ่าน
18 เม.ย.
15:02 น.
นางสาวศศิประภา
662. 
รายรับ-รายจ่ายงานสงกรานต์ คณะศึกศาสตร์และร่วมขบวนแห่งมข. 52 คนอ่าน
17 เม.ย.
18:42 น.
นางสาวจรัสศรี
663. 
ประชาสัมพันธ์การยื่นข้อเสนอโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในกระทู้บนเว็บบอร์ดของการเคหะแห่งชาติ 44 คนอ่าน
12 เม.ย.
11:30 น.
นางสาวมธุรส
664. 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง " เทคนิคการสืบค้นข้อมูลและการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความหรือผลงานทางการวิจัย" 48 คนอ่าน
12 เม.ย.
11:24 น.
นางสาวมธุรส
665. 
ประชาสัมพันธ์การ Submission Guideline IJOS: International Journal of Okinawan Studies 42 คนอ่าน
12 เม.ย.
11:17 น.
นางสาวมธุรส
666. 
ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลอังกฤษ (Newton Fund) และเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยาย 45 คนอ่าน
12 เม.ย.
11:12 น.
นางสาวมธุรส
667. 
ขอเชิญเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 43 คนอ่าน
12 เม.ย.
11:08 น.
นางสาวมธุรส
668. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 8 41 คนอ่าน
12 เม.ย.
10:47 น.
นางสาวมธุรส
669. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบการวิจัยสุขภาพและการใช้สถิติขั้นสูง 39 คนอ่าน
12 เม.ย.
10:22 น.
นางสาวมธุรส
670. 
การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 44 คนอ่าน
7 เม.ย.
16:23 น.
นางสาวศศิประภา
671. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการสรรหาพนักงานตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สสวท. 46 คนอ่าน
7 เม.ย.
16:22 น.
นางสาวศศิประภา
672. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานของ สสวท. 47 คนอ่าน
7 เม.ย.
16:16 น.
นางสาวศศิประภา
673. 
การสมัครคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 7 46 คนอ่าน
7 เม.ย.
15:54 น.
นางสาวศศิประภา
674. 
แจ้งเวียนแนวปฏิบัติในการจัดทำหนังสือมอบอำนาจ 45 คนอ่าน
7 เม.ย.
15:53 น.
นางสาวศศิประภา
675. 
ขออนุญาตสถานที่จัดแสดงหนังสือ ระหว่างวันที่ 20 -21 เมษายน 2559 40 คนอ่าน
7 เม.ย.
15:42 น.
นางสาวศศิประภา
676. 
แจ้งรายละเอียดการบริการงานสายสนับสนุนแบบรวมศูนย์ (One Stop Service) 42 คนอ่าน
7 เม.ย.
09:09 น.
นางสาวศศิประภา
677. 
กิจกรรม Singapore Summer Camp 88 คนอ่าน
1 เม.ย.
00:00 น.
อาจารย์วุฒิชัย
678. 
ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาการคอมพิวเตอร์ฉบับที่ 1 ปีที่ 5 55 คนอ่าน
18 มี.ค.
15:51 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
679. 
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ 56 คนอ่าน
18 มี.ค.
15:43 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
680. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอหรือประกวดในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 13 ประจำป 57 คนอ่าน
18 มี.ค.
15:43 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
681. 
ประชาสัมพันธ์เลื่อนวันหมดเขตรับผลงานงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 42 คนอ่าน
18 มี.ค.
15:42 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
682. 
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 : 2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 54 คนอ่าน
18 มี.ค.
15:35 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
683. 
ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการวิจัย "งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย" 40 คนอ่าน
18 มี.ค.
15:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
684. 
ประชาสัมพันธ์การขยายเวลากำหนดการส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 39 คนอ่าน
18 มี.ค.
15:12 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
685. 
ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 5 (The 5th Thai-Chinese Strategic Research Seminar) 45 คนอ่าน
18 มี.ค.
15:07 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
686. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2559 เรื่อง "นิด้า 5 ทศวรรษกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน" 40 คนอ่าน
18 มี.ค.
15:05 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
687. 
ประชาสัมพันธ์ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ปขมท. 39 คนอ่าน
18 มี.ค.
14:59 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
688. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 38 คนอ่าน
18 มี.ค.
14:55 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
689. 
่ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 43 คนอ่าน
18 มี.ค.
14:54 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
690. 
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการงาน In-house Seminar in Economics 63 คนอ่าน
18 มี.ค.
14:50 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
691. 
ขอแจ้งเตือนการระบาดโรคสุกใสและวิธีการปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อ 37 คนอ่าน
18 มี.ค.
09:29 น.
นางสาวศศิประภา
692. 
ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมฟังการชี้แจงการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ 47 คนอ่าน
16 มี.ค.
14:32 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
693. 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม หลักสูตร "การแปลไทยเป็นเทศ" 49 คนอ่าน
16 มี.ค.
09:18 น.
นางสาวศศิประภา
694. 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานตำแหน่งครูสอนวิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนกำเนิดวิทย์ 45 คนอ่าน
16 มี.ค.
09:14 น.
นางสาวศศิประภา
695. 
ขอเชิญฟังการบรรยายธรรม เรื่อง "จรรยาบรรณกับการทำงาน" 50 คนอ่าน
16 มี.ค.
09:08 น.
นางสาวศศิประภา
696. 
ขอเรียนเชิญเยี่ยมชมโครงการถนนศิลปะครั้งที่ 13 48 คนอ่าน
16 มี.ค.
09:07 น.
นางสาวศศิประภา
697. 
"ออทิสติกปิดภาคเรียน 2558" 61 คนอ่าน
12 มี.ค.
12:21 น.
อาจารย์ศักดาเดช
698. 
"ขอให้นศ.โชคดี" 61 คนอ่าน
12 มี.ค.
12:17 น.
อาจารย์ศักดาเดช
699. 
"ซูชิออทิสติก"แ่ด่นร.สาธิตฯประถม สมด. 67 คนอ่าน
12 มี.ค.
12:14 น.
อาจารย์ศักดาเดช
700. 
"ปัจฉิมนิเทศออทิสติก 2558" 49 คนอ่าน
12 มี.ค.
12:12 น.
อาจารย์ศักดาเดช
701. 
ขอเรียเชิญคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตฯ ทุกท่าน เข้าร่วมแลกเปลียนความคิดเห็น “การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ ในวารสารระดับช 70 คนอ่าน
10 มี.ค.
10:09 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
702. 
ขอเรียเชิญคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตฯ ทุกท่าน เข้าร่วมแลกเปลียนความคิดเห็น “การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ ในวารสารระดับช 48 คนอ่าน
10 มี.ค.
10:09 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
703. 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "ปลุกพลังสร้างความสำเร็จด้วยตัวคุณเอง" 47 คนอ่าน
9 มี.ค.
13:48 น.
นางสาวศศิประภา
704. 
ประกาศรับนักเรียนออทิสติกปี 2559. 50 คนอ่าน
8 มี.ค.
14:03 น.
อาจารย์ศักดาเดช
705. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการประจำปี ภาควิชาปรัชญา "เหลียวซ้าย แลขวา การศึกษาไทย" 50 คนอ่าน
7 มี.ค.
15:18 น.
นางสาวศศิประภา
706. 
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตร 39 คนอ่าน
7 มี.ค.
15:16 น.
นางสาวศศิประภา
707. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร English Summer Camp 51 คนอ่าน
4 มี.ค.
08:42 น.
นางสาวศศิประภา
708. 
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชา 50 คนอ่าน
3 มี.ค.
16:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
709. 
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการวิจัยสถาบัน พร้อมแบบเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนพัฒนาหน่วยงานตามโครงการวิจัยสถาบัน มข. ปี 2559 58 คนอ่าน
2 มี.ค.
16:08 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
710. 
ประชาสัมพันธ์ เชิญส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 55 คนอ่าน
1 มี.ค.
14:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
711. 
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 56 คนอ่าน
1 มี.ค.
13:55 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
712. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "การเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมฯ" 46 คนอ่าน
29 ก.พ.
15:56 น.
นางสาวศศิประภา
713. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ICMSIT 2016 53 คนอ่าน
26 ก.พ.
16:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
714. 
ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชาติ (IC2IT 2016) 42 คนอ่าน
26 ก.พ.
16:06 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
715. 
ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโน 41 คนอ่าน
26 ก.พ.
16:06 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
716. 
ประชาสัมพันธ์โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษา (คปก.) รุ่นที่ 19 ประเภททุนปกติ 42 คนอ่าน
26 ก.พ.
16:04 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
717. 
ขอความอนเุคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "14th APacCHRE Conference 2016" 45 คนอ่าน
26 ก.พ.
16:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
718. 
ขอเชิญนำเสนอบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ม.รังสิต ประจำปี 2559 37 คนอ่าน
26 ก.พ.
15:58 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
719. 
ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 6 39 คนอ่าน
26 ก.พ.
15:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
720. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 3 (3rd Ratchasuda International Conference on Disability 2016 : Empowerment throug 41 คนอ่าน
26 ก.พ.
15:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
721. 
ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2559 38 คนอ่าน
26 ก.พ.
15:51 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
722. 
ขอความอนุเคราะห์เวียนประชาสัมพันธ์ขยายเวลาส่งบทคัดย่อ-บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 5th ICADA2016-SSIS 39 คนอ่าน
26 ก.พ.
15:42 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
723. 
ขอเชิญชวนส่งบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการศาลปกครอง 39 คนอ่าน
26 ก.พ.
14:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
724. 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 38 คนอ่าน
26 ก.พ.
14:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
725. 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาบุคลากร 39 คนอ่าน
26 ก.พ.
14:44 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
726. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ม.เกษตร 40 คนอ่าน
26 ก.พ.
14:39 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
727. 
ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาส่งบทคัดย่อ-บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 5th ICADA 2016-SSIS 38 คนอ่าน
26 ก.พ.
14:36 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
728. 
ขอเรียนเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงาน Thailand Quality Conference & The 17th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ปี 2559 38 คนอ่าน
26 ก.พ.
14:34 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
729. 
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ 40 คนอ่าน
26 ก.พ.
14:32 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
730. 
ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 2 : การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนด้วยงานวิจ 36 คนอ่าน
26 ก.พ.
14:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
731. 
ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค" (Regional Research Expo 2016) ครั้งที่ 4 39 คนอ่าน
26 ก.พ.
14:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
732. 
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 39 คนอ่าน
26 ก.พ.
14:18 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
733. 
ประชาสัมพันธ์การอบรม "การกรอกแบบฟอร์ม การยื่นเสนอขอการรับรองพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์๋" 38 คนอ่าน
26 ก.พ.
13:37 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
734. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การบรรยายพิเศษ เรื่อง "หลักจริยธรรมการเผยแพร่ผลงานวิจัย" 38 คนอ่าน
26 ก.พ.
13:33 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
735. 
ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยสถาบัน มข ประจำปี 2559 รอบ 2 55 คนอ่าน
25 ก.พ.
11:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
736. 
ขอความร่วมมือเรื่องการขอใช้สถานกีฬา 41 คนอ่าน
24 ก.พ.
16:12 น.
นางสาวศศิประภา
737. 
ประชาสัมพันธ์-กองทุนพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 51 คนอ่าน
23 ก.พ.
14:31 น.
นางสาวดรุวรรณ
738. 
รายชื่อผู้ร่วมทำบุญวัดป่าหินเกิ้งวิปัสสนา เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา 73 คนอ่าน
23 ก.พ.
10:21 น.
นางสาวจรัสศรี
739. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และร่วมใช้งานแอปพลิเคชั่นพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ศัพท์และสำนวนรัฐธรรมนูญ 49 คนอ่าน
19 ก.พ.
15:07 น.
นางสาวศศิประภา
740. 
ประชาสัมพันธ์ด่วน การส่งข้อมูลครุภัณฑ์วิจัย ประจำปี 2560 49 คนอ่าน
17 ก.พ.
12:18 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
741. 
ภาพ Biking Camp Unit D เพิ่มเติม 69 คนอ่าน
15 ก.พ.
14:16 น.
อาจารย์ธันย์ชนก
742. 
สาธิตประถม (ศศ.) จัด Biking Camp Unit D ณ สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง 67 คนอ่าน
15 ก.พ.
14:15 น.
อาจารย์ธันย์ชนก
743. 
ขอแจ้งรายงานการสำรวจค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย และแผนการสำรวจค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย ครั้งที่ 3 50 คนอ่าน
15 ก.พ.
09:10 น.
นางสาวศศิประภา
744. 
ขอเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม มารดา อาจารย์กอบพร อินทรตั้ง 54 คนอ่าน
12 ก.พ.
09:15 น.
นางสาวศศิประภา
745. 
ขอเรียนเชิญลงทะเบียนร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการ โครงการ Education ICT Forum 2016 52 คนอ่าน
11 ก.พ.
14:07 น.
นางสาวศศิประภา
746. 
แบบขอใช้เงินกองทุนวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ประจำปี 2559 44 คนอ่าน
11 ก.พ.
12:07 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
747. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมธ์โครงการฝึกอบรม "มารยาทและเทคนิคการเป็นล่ามไทย -จีน ที่ดี" 44 คนอ่าน
11 ก.พ.
08:38 น.
นางสาวศศิประภา
748. 
ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมวิชาการอุดมศึกษาเพื่อชีวิตและชุมชน ครั้งที่ 2 45 คนอ่าน
9 ก.พ.
09:58 น.
นางสาวศศิประภา
749. 
ภาพ English Camp E-F เพิ่มเติม 69 คนอ่าน
9 ก.พ.
09:01 น.
อาจารย์นวลพรรณ
750. 
สาธิตประถม (ศศ.) จัด English Camp Unit E-F ณ บ้านสวนชมดาว 57 คนอ่าน
9 ก.พ.
08:59 น.
อาจารย์นวลพรรณ
751. 
งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 47 คนอ่าน
8 ก.พ.
13:57 น.
นางสาวศศิประภา
752. 
การสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 3 47 คนอ่าน
8 ก.พ.
09:06 น.
นางสาวศศิประภา
753. 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น 41 คนอ่าน
8 ก.พ.
09:05 น.
นางสาวศศิประภา
754. 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ คำขวัญ ตุ๊กตาสัญลักษณ์ ของพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง 41 คนอ่าน
5 ก.พ.
15:26 น.
นางสาวศศิประภา
755. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ 5 ฉบับ 46 คนอ่าน
5 ก.พ.
15:25 น.
นางสาวศศิประภา
756. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของสถาบันขงจื่อ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 43 คนอ่าน
5 ก.พ.
15:23 น.
นางสาวศศิประภา
757. 
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2559 URPAS 2016: Partnership for New Urbanization 38 คนอ่าน
4 ก.พ.
18:29 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
758. 
ขอเชิญเข้าร่วมงาน In-house Seminar in Economics 38 คนอ่าน
4 ก.พ.
18:24 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
759. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษา 39 คนอ่าน
4 ก.พ.
18:18 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
760. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 42 คนอ่าน
4 ก.พ.
17:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
761. 
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง ม.บูรพา 39 คนอ่าน
4 ก.พ.
17:44 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
762. 
ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยปีงบประมาณ 2559 กลุ่มเรื่องการวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย 41 คนอ่าน
4 ก.พ.
17:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
763. 
ใกล้ครบกำหนดส่งแล้วขอประชาสัมพันธ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประ 56 คนอ่าน
4 ก.พ.
17:12 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
764. 
ประชาสัมพันธ์ทุนนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที 52 คนอ่าน
4 ก.พ.
17:10 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
765. 
ขอเชิญนำเสนอผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8 40 คนอ่าน
4 ก.พ.
17:05 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
766. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ สำนักศิลปวัฒนธรรม ม.ราชภัฎนครสวรรค์ 39 คนอ่าน
4 ก.พ.
16:41 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
767. 
ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการทางสถิติและสถิติประยุกต์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 40 คนอ่าน
4 ก.พ.
16:29 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
768. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม สำนักการศึกษาต่อเนื่อง 49 คนอ่าน
4 ก.พ.
16:28 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
769. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3 (Educational Research Conference 3rd) การพัฒนาคุณภาพก 42 คนอ่าน
4 ก.พ.
16:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
770. 
ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดนวัตกรรมด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ 41 คนอ่าน
3 ก.พ.
13:47 น.
นางสาวศศิประภา
771. 
ขอประชาสัมพันธ์สิทธิการรักษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 41 คนอ่าน
3 ก.พ.
13:42 น.
นางสาวศศิประภา
772. 
ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบการเบิกจ่ายวัสดุออนไลน์ คณะศึกษาศาสตร์ 48 คนอ่าน
1 ก.พ.
15:01 น.
นางอรวรรณ
773. 
ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2559 49 คนอ่าน
1 ก.พ.
11:57 น.
นางสาวศศิประภา
774. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม "มารยาทและเทคนิคการเป็นล่าม ไทย-จีน ที่ดี" 46 คนอ่าน
1 ก.พ.
11:00 น.
นางสาวศศิประภา
775. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติป้องกันโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง 41 คนอ่าน
29 ม.ค.
14:28 น.
นางสาวศศิประภา
776. 
ขอเสนอหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2559 49 คนอ่าน
29 ม.ค.
14:27 น.
นางสาวศศิประภา
777. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 45 คนอ่าน
28 ม.ค.
10:41 น.
นางสาวศศิประภา
778. 
ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 46 คนอ่าน
27 ม.ค.
14:14 น.
นางสาวศศิประภา
779. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บริการบาร์โค้ดเสริมสำหรับเข้าใช้ห้องสมุด 47 คนอ่าน
25 ม.ค.
11:06 น.
นางสาวศศิประภา
780. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม 50 คนอ่าน
25 ม.ค.
11:05 น.
นางสาวศศิประภา
781. 
แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ปิด-เปิดประตูและเส้นทางการจราจรการจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 13 51 คนอ่าน
21 ม.ค.
08:59 น.
นางสาวศศิประภา
782. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของกองบริหารงานวิจัย ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2559 47 คนอ่าน
20 ม.ค.
15:08 น.
นางสาวศศิประภา
783. 
ด่วนที่สุด! ประชาสัมพันธ์การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในก 47 คนอ่าน
20 ม.ค.
12:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
784. 
ประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ หมวดอักษร กอ 46 คนอ่าน
20 ม.ค.
09:21 น.
นางสาวศศิประภา
785. 
เชิญส่งผลงานวิชาการเกี่ยวกับ Technology-enhanced STEM Education เข้าร่วมนำเสนอใน ICALT 2016 ณ ประเทศ USA 75 คนอ่าน
18 ม.ค.
09:24 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
786. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ คณะเทคนิคการแพทย์ ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2559 57 คนอ่าน
18 ม.ค.
09:20 น.
นางสาวศศิประภา
787. 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 60 พ.ศ.2559 62 คนอ่าน
15 ม.ค.
13:25 น.
นางสาวศศิประภา
788. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง "Academia Responsibility for Sustainable Society-Lessons Learned from Social Business" 51 คนอ่าน
15 ม.ค.
11:10 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
789. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 58 คนอ่าน
15 ม.ค.
11:08 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
790. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "Academia Responsibility for Sustainable Society - Lessons Learned from Social Business" 43 คนอ่าน
14 ม.ค.
10:23 น.
นางสาวศศิประภา
791. 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ "ประตูสู่ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน" 44 คนอ่าน
14 ม.ค.
10:23 น.
นางสาวศศิประภา
792. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 13-16 มกราคม 2559 40 คนอ่าน
14 ม.ค.
10:21 น.
นางสาวศศิประภา
793. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและจัดส่งผู้เข้าอบรม 50 คนอ่าน
12 ม.ค.
13:50 น.
นางสาวศศิประภา
794. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกองอาคารและสถานที่ 43 คนอ่าน
11 ม.ค.
13:51 น.
นางสาวศศิประภา
795. 
ภาพนร.เข้าร่วมประกวดบรรเลงดนตรีไทย (เพิ่มเติม) 49 คนอ่าน
11 ม.ค.
11:53 น.
อาจารย์นวลพรรณ
796. 
นักเรียนสาธิต ศศ. ประถม เข้าร่วมประกวดบรรเลงดนตรีไทย ศรทอง ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 5 53 คนอ่าน
11 ม.ค.
11:42 น.
อาจารย์นวลพรรณ
797. 
ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา พุทธศาสนิกชน ร่วมสร้างกุศลบำเพ็ญทานบารมีเนื่องในวาระ 52 ปี สถาปนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 47 คนอ่าน
11 ม.ค.
08:49 น.
นางสาวศศิประภา
798. 
ผมสมัคร เลือกตั้งสภาพนักงาน หมายเลข 2 53 คนอ่าน
11 ม.ค.
00:33 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา
799. 
KHON KEAN University & Washington State University Collaboration 47 คนอ่าน
10 ม.ค.
07:10 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
800. 
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาเรียนรู้วิถีพอเพียง เรื่อง "แค่พอเพียง ก็เพียงพอ" 40 คนอ่าน
8 ม.ค.
13:56 น.
นางสาวศศิประภา
801. 
ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำเขื่อนอุบลรัตน์และเขื่อนจุฬาภรณ์และการใช้น้ำให้ประหยัดและถูกวิธี 40 คนอ่าน
8 ม.ค.
13:55 น.
นางสาวศศิประภา
802. 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการก 48 คนอ่าน
7 ม.ค.
16:04 น.
นางสาวศศิประภา
803. 
การดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 40 คนอ่าน
7 ม.ค.
16:02 น.
นางสาวศศิประภา
804. 
แจ้งความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ คณะเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 7-11 มกราคม 2559 39 คนอ่าน
7 ม.ค.
16:01 น.
นางสาวศศิประภา
805. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559 38 คนอ่าน
7 ม.ค.
15:59 น.
นางสาวศศิประภา
806. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 The 17th Khon Kaen Veterinary Annual International Conference (KVAC) 2016 หัวข้อ "Vete 38 คนอ่าน
7 ม.ค.
12:07 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
807. 
ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ 2559 (มุ่งเป้า) ยางนา 39 คนอ่าน
7 ม.ค.
11:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
808. 
ขอมอบวารสารและเชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ 38 คนอ่าน
7 ม.ค.
11:28 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
809. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "นักวิชาการเพื่อสังคม" รุ่น 4 49 คนอ่าน
7 ม.ค.
11:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
810. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Disaster Management: From the Polar Regions to the Local Communities 59 คนอ่าน
7 ม.ค.
10:39 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
811. 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2016 55 คนอ่าน
7 ม.ค.
10:36 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
812. 
ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2559 แผนงานพลังงานทดแทนภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-จีน 49 คนอ่าน
7 ม.ค.
10:36 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
813. 
ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การปกป้องนวัตกรรมด้วยทรัพย์สินทางปัญญา” 41 คนอ่าน
6 ม.ค.
09:11 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
814. 
ขอเชิญนักวิจัยส่งข้อมูลสิ่งประดิษฐ์ที่ประสงค์ขอขึ้นทะเบียนบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 41 คนอ่าน
5 ม.ค.
09:15 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
815. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสถาบันคลังสมองของชาติ ประจำปี 2559 51 คนอ่าน
4 ม.ค.
15:56 น.
นางสาวศศิประภา
816. 
ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่ วท. ประจำปี 2559 41 คนอ่าน
4 ม.ค.
10:11 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
817. 
เปิดรับบทคัดย่อและผลงานวิจัยเดินและจักรยาน เพื่อพิจารณานำเสนอในการประชุมวิชาการ การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 4 "เดิน-จัก 56 คนอ่าน
29 ธ.ค.
17:03 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
818. 
ประชาสัมพันธ์โครงการ "คลังปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่น" 57 คนอ่าน
29 ธ.ค.
17:02 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
819. 
ขอเชิญส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9 55 คนอ่าน
29 ธ.ค.
17:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
820. 
ด่วนที่สุด! ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรส่งข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบันเพื่อขอรับทุน ตามโครงการวิจัยสถาบัน มข. ประจำปีงบประมาณ 2559 55 คนอ่าน
29 ธ.ค.
16:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
821. 
การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559 และรางวัลผลงานประดิษฐ 46 คนอ่าน
29 ธ.ค.
16:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
822. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยและกรณีศึกษาเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษาด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559 44 คนอ่าน
29 ธ.ค.
16:52 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
823. 
มข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป พ.ศ. 2559 (มุ่งเป้า) ยางนา 48 คนอ่าน
29 ธ.ค.
12:15 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
824. 
ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยประจำปี ครั้งที่2 38 คนอ่าน
28 ธ.ค.
10:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
825. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "ผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง (DFC)" รุ่น 6 41 คนอ่าน
24 ธ.ค.
15:33 น.
นางสาวศศิประภา
826. 
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการสถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 59 คนอ่าน
21 ธ.ค.
17:50 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
827. 
ขอเชิญร่วมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2559 51 คนอ่าน
21 ธ.ค.
17:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
828. 
ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดที่เป็นสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 58 คนอ่าน
21 ธ.ค.
09:18 น.
นางสาวศศิประภา
829. 
ขอเชิญส่งบทคัดย่อทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการ ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล 51 คนอ่าน
18 ธ.ค.
16:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
830. 
ประชาสัมพันธ์ "งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2559 43 คนอ่าน
18 ธ.ค.
16:46 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
831. 
ขยายเวลารับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "Ergogenic Aids and Nutritional Supplements for Health and Sports" 45 คนอ่าน
18 ธ.ค.
16:43 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
832. 
ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการรู้ สารสนเทศ ประจำเดือน ธันวาคม 2558 41 คนอ่าน
17 ธ.ค.
15:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
833. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของกองคลัง สำนักงานอธิการบดี วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558 46 คนอ่าน
17 ธ.ค.
08:35 น.
นางสาวศศิประภา
834. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษและโปรดประชาสัมพันธ์ 42 คนอ่าน
16 ธ.ค.
16:39 น.
นางสาวศศิประภา
835. 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ ยทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th ICADA 2016-SSIS 68 คนอ่าน
11 ธ.ค.
19:44 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
836. 
ประชาสัมพันธ์ประชุมนานาชาติ The 6th ERT International Symposium 2016 59 คนอ่าน
11 ธ.ค.
19:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
837. 
การกำหนดระบบงานสารบรรณคณะศึกษาศาสตร์ 49 คนอ่าน
11 ธ.ค.
13:08 น.
นางสาวศศิประภา
838. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ และปิดบริการห้องสมุด 45 คนอ่าน
9 ธ.ค.
14:56 น.
นางสาวศศิประภา
839. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการ 45 คนอ่าน
9 ธ.ค.
10:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
840. 
ขอเชิญร่วมการประชุมเสวนาเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ "เป้าหมาย โอกาส ความท้าทาย ของการเปลี่ยนสถานภาพสู่การเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย" 43 คนอ่าน
9 ธ.ค.
09:23 น.
นางสาวศศิประภา
841. 
ขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2417/2558 เรื่องกำหนดระบบจราจรในวันฝึกซ้อม วันฝึกซ้อมใหญ่และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 56 คนอ่าน
8 ธ.ค.
13:33 น.
นางสาวศศิประภา
842. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ ร่วมถ่ายภาพกับบัณฑิต ในวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2558 52 คนอ่าน
8 ธ.ค.
13:34 น.
นายวทัญญู
843. 
ขอเชิญร่วมบริจาคกิจกรรมสอยดาว 41 คนอ่าน
4 ธ.ค.
09:32 น.
นางสาวศศิประภา
844. 
ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัย และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 49 คนอ่าน
3 ธ.ค.
08:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
845. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนมหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งที่ 5 "อนาคตของการพัฒนาชุมชนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งย 54 คนอ่าน
30 พ.ย.
16:01 น.
นางสาวศศิประภา
846. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร The Role of Public Policy in Private Sector Development 46 คนอ่าน
30 พ.ย.
08:55 น.
นางสาวศศิประภา
847. 
ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงสูงเป็นการชั่วคราว ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2558 59 คนอ่าน
26 พ.ย.
15:35 น.
นางสาวศศิประภา
848. 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ผม 9999 ขอนแก่น 50 คนอ่าน
26 พ.ย.
14:13 น.
นางสาวศศิประภา
849. 
ขอแจ้งการปิดกั้นจราจรชั่วคราว ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2558 37 คนอ่าน
26 พ.ย.
14:07 น.
นางสาวศศิประภา
850. 
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและทำบุญงานศพบิดานายโสภัณ พรมโสดา 56 คนอ่าน
25 พ.ย.
16:10 น.
นางสาวศศิประภา
851. 
ขอเรียนเชิญฟังธรรมบรรยาย "ธรรมะ...เยียวยาสังคม" 49 คนอ่าน
25 พ.ย.
09:39 น.
นางสาวศศิประภา
852. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บริการงานพิมพ์ทางวิชาการครบวงจร 44 คนอ่าน
25 พ.ย.
09:38 น.
นางสาวศศิประภา
853. 
การเปลี่ยนแปลงการบริหารองค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ 45 คนอ่าน
25 พ.ย.
09:32 น.
นางสาวศศิประภา
854. 
ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 42 คนอ่าน
23 พ.ย.
15:20 น.
นางสาวศศิประภา
855. 
ขอเรียนเชิญร่วมพิธีฌาปนกิจศพและทำบุญงานศพมารดาผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล มีไชยโย 44 คนอ่าน
23 พ.ย.
14:18 น.
นางสาวศศิประภา
856. 
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ 46 คนอ่าน
23 พ.ย.
09:48 น.
นางสาวศศิประภา
857. 
ประชาสัมพันธ์โครงการ "สองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก" 43 คนอ่าน
23 พ.ย.
09:45 น.
นางสาวศศิประภา
858. 
ขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2374/2558 และ สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2375/2558 47 คนอ่าน
23 พ.ย.
09:41 น.
นางสาวศศิประภา
859. 
โครงการทัศนศึกษาด้านโลจิสติกส์ทางทะเลที่ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง 39 คนอ่าน
23 พ.ย.
09:39 น.
นางสาวศศิประภา
860. 
ประกาศหลักเกณฑ์การส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ มข 48 คนอ่าน
20 พ.ย.
09:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
861. 
ขอเชิญนำเสนอบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2559 49 คนอ่าน
17 พ.ย.
16:09 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
862. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อสมัครทุนวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รอบด้านตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 51 คนอ่าน
17 พ.ย.
16:06 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
863. 
ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ: geoinfotech 2016 42 คนอ่าน
17 พ.ย.
15:59 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
864. 
ขอเรียนเชิญและประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนตำราและเอกสารทางวิชาการ 46 คนอ่าน
17 พ.ย.
15:05 น.
นางสาวศศิประภา
865. 
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์รวบรวมพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือสั่งการของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 46 คนอ่าน
17 พ.ย.
13:17 น.
นางสาวศศิประภา
866. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 40 คนอ่าน
17 พ.ย.
11:41 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
867. 
ขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอและเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ประจำปี 2559 41 คนอ่าน
17 พ.ย.
11:38 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
868. 
ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย 40 คนอ่าน
17 พ.ย.
11:32 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
869. 
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. และเปลี่ยนแปลงวิธีการรับสมัคร ประจำปีงบประมาณ 2559 44 คนอ่าน
17 พ.ย.
11:17 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
870. 
ประชาสัมพัน 35 คนอ่าน
17 พ.ย.
11:17 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
871. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 34 คนอ่าน
17 พ.ย.
11:17 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
872. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยและกรณีศึกษาเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษาด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559 48 คนอ่าน
17 พ.ย.
10:06 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
873. 
แจ้งกำหนดการงานพระราชทานเพลิงศพบิดาอาจารย์ ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ 55 คนอ่าน
16 พ.ย.
10:57 น.
นางสาววารุณี
874. 
ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 8 ฉบับ 44 คนอ่าน
16 พ.ย.
09:12 น.
นางสาวศศิประภา
875. 
ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ 49 คนอ่าน
11 พ.ย.
15:27 น.
นางสาวศศิประภา
876. 
ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์รางวัลตำราวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ 47 คนอ่าน
11 พ.ย.
10:05 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
877. 
ประชาสัมพันธ์ทุนนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที 41 คนอ่าน
10 พ.ย.
09:54 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
878. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ศูนย์อาเซียนศึกษา ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2558 42 คนอ่าน
9 พ.ย.
15:34 น.
นางสาวศศิประภา
879. 
ขอรับบริจาคเงินและสิ่งของอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับเด็กในชุมชนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาส 43 คนอ่าน
9 พ.ย.
09:48 น.
นางสาวศศิประภา
880. 
ประชาสัมพันธ์ Park& Pick Service จุดบริการรับ - ส่งทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ใหม่สะดวก รวดเร็วกว่าเดิม 38 คนอ่าน
9 พ.ย.
09:45 น.
นางสาวศศิประภา
881. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2559 เรื่อง " นิด้า 5 ทศวรรษกับการพัฒนายั่งยืน" 43 คนอ่าน
6 พ.ย.
10:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
882. 
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายในวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (IP PHONE) 41 คนอ่าน
6 พ.ย.
09:33 น.
นางสาวศศิประภา
883. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "ปั่นกันกั้นโกง" ครั้งที่ 2 50 คนอ่าน
5 พ.ย.
12:54 น.
นางสาวศศิประภา
884. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสันทนาพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 และแนวปฏิบัตินักวิจัยภายใต้ พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 42 คนอ่าน
4 พ.ย.
14:16 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
885. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษา 44 คนอ่าน
4 พ.ย.
14:07 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
886. 
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์ (IP PHONE) 39 คนอ่าน
4 พ.ย.
08:25 น.
นางสาวศศิประภา
887. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมธันวาวิชาการและนำเสนอผลงาน 51 คนอ่าน
3 พ.ย.
14:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
888. 
เชิญส่งบทความวิชาการ และขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6 45 คนอ่าน
3 พ.ย.
13:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
889. 
ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพานิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 38 คนอ่าน
3 พ.ย.
13:35 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
890. 
ขอรับบริจาคเงินและสิ่งของอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท "พี่ให้น้อง" ครั้งที่ 15 38 คนอ่าน
3 พ.ย.
08:31 น.
นางสาวศศิประภา
891. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น 41 คนอ่าน
3 พ.ย.
08:29 น.
นางสาวศศิประภา
892. 
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 8 47 คนอ่าน
28 ต.ค.
14:24 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
893. 
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ประจำปี 2559 46 คนอ่าน
28 ต.ค.
14:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
894. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 52 คนอ่าน
28 ต.ค.
14:05 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
895. 
ขอเชิญชวนให้มีการศึกษาวิจัยปัญหาสังคมในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดในความรับผิดชอบของกรมคุมประพฤติ 48 คนอ่าน
27 ต.ค.
14:33 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
896. 
ขอเชิญเข่าร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติ "มสธ.วิจัย ประจำปี 2559" 47 คนอ่าน
27 ต.ค.
14:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
897. 
ขอเชิญนำส่งผลงานสิ่งประดิษฐิ์์เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2559 41 คนอ่าน
27 ต.ค.
14:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
898. 
รับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 54 คนอ่าน
27 ต.ค.
13:36 น.
อาจารย์นุชนาฎ
899. 
ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมและประชาสัมพันธ์การอบรม 40 คนอ่าน
27 ต.ค.
13:26 น.
นางสาวศศิประภา
900. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนโครงการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษด้วยระบบออนไลน์ (EOL GEPOT) และการอบรมเชิงปฏิบัติการ EOL Corporate System 43 คนอ่าน
27 ต.ค.
08:46 น.
นางสาวศศิประภา
901. 
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (IP PHONE) 39 คนอ่าน
27 ต.ค.
08:41 น.
นางสาวศศิประภา
902. 
การกรอกภาระงาน 59 คนอ่าน
25 ต.ค.
12:17 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ
903. 
การรายงานการไปราชการ ณ ต่างประเทศ 49 คนอ่าน
24 ต.ค.
14:06 น.
นางสาวดรุวรรณ
904. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 38 คนอ่าน
22 ต.ค.
16:01 น.
นางสาวศศิประภา
905. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 40 คนอ่าน
22 ต.ค.
13:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
906. 
ปรับปรุงระบบแจ้งการโอนเงิน 70 คนอ่าน
22 ต.ค.
09:13 น.
นางพอใจ
907. 
ขอความร่วมมือเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก 39 คนอ่าน
22 ต.ค.
08:46 น.
นางสาวศศิประภา
908. 
เรียนเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความปริทัศน์เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ฉบับพิเศษ (Special Issue) 82 คนอ่าน
21 ต.ค.
18:22 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
909. 
มารดาบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่เสียชีวิต 62 คนอ่าน
19 ต.ค.
14:40 น.
นางสาวศศิประภา
910. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน Communication and Management Technology หัวข้อเรื่อง Science,Technology,Innovation, and Entrepreneurshi 42 คนอ่าน
19 ต.ค.
14:24 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
911. 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 53 คนอ่าน
19 ต.ค.
14:22 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
912. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 42 คนอ่าน
19 ต.ค.
13:48 น.
นางสาวศศิประภา
913. 
แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2558 49 คนอ่าน
19 ต.ค.
13:46 น.
นางสาวศศิประภา
914. 
ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 39 คนอ่าน
16 ต.ค.
09:04 น.
นางสาวศศิประภา
915. 
ขอเรียนเชิญ บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมฟัง ปชส. โครงการส่งเสริมการวิจัย (Research Talk) 61 คนอ่าน
15 ต.ค.
17:04 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
916. 
ขออนุญาตฉีดพ่นยุงลายในพื้นที่คณะศึกษาศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2558 42 คนอ่าน
15 ต.ค.
16:05 น.
นางสาวศศิประภา
917. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเพื่อป้องกันการระบาดโรคไข้เลือดออก 42 คนอ่าน
15 ต.ค.
08:55 น.
นางสาวศศิประภา
918. 
มอบเกียรติบัตรผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย พ.ศ.2558 ระดับจังหวัด 40 คนอ่าน
15 ต.ค.
08:46 น.
นางสาวศศิประภา
919. 
ประชาสัมพันธ์การขยายเวลากำหนดการส่งผลงานเข้าร่วมการระชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 44 คนอ่าน
14 ต.ค.
15:26 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
920. 
รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) ประจำปี พ.ศ.2538-2558 44 คนอ่าน
14 ต.ค.
15:24 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
921. 
ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) 42 คนอ่าน
14 ต.ค.
14:19 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
922. 
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ 43 คนอ่าน
14 ต.ค.
14:18 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
923. 
ขอเชิญส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 37 คนอ่าน
14 ต.ค.
14:17 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
924. 
ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2559 39 คนอ่าน
14 ต.ค.
14:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
925. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติด้านแพทยศาสตรศึกษา ประจำปี 2558 48 คนอ่าน
13 ต.ค.
16:21 น.
นางสาวศศิประภา
926. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม และโปรดอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวสารการฝึกอบรม 50 คนอ่าน
13 ต.ค.
13:58 น.
นางสาวศศิประภา
927. 
2 ประชาสัมพันธ์ทุนนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะฯ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ งวดที่ 1_59 (ต่อ) 44 คนอ่าน
10 ต.ค.
09:09 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
928. 
1 ประชาสัมพันธ์ทุนนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะฯ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ งวดที่ 1_59 49 คนอ่าน
10 ต.ค.
09:05 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
929. 
ประชาสัมพันธ์ทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย และโครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2559 51 คนอ่าน
9 ต.ค.
15:39 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
930. 
ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2558 38 คนอ่าน
9 ต.ค.
15:16 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
931. 
"ค่ายธรรมะสำหรับนักศึกษาครู ประจำปี 2558 48 คนอ่าน
9 ต.ค.
08:52 น.
นายทองสุข
932. 
ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2559 40 คนอ่าน
8 ต.ค.
16:46 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
933. 
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 39 คนอ่าน
8 ต.ค.
16:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
934. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 43 คนอ่าน
8 ต.ค.
13:39 น.
นางสาวศศิประภา
935. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ของสำนักบริการวิชาการ 38 คนอ่าน
8 ต.ค.
13:37 น.
นางสาวศศิประภา
936. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม R2R มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 39 คนอ่าน
8 ต.ค.
13:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
937. 
ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษา 46 คนอ่าน
8 ต.ค.
13:10 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
938. 
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร R2R ตามโครงการวิจัยสถาบัน มข ปี 2559 54 คนอ่าน
8 ต.ค.
12:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
939. 
ด่วนที่สุด! ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “เขียนตำราอย่างไรจึงจะผ่านการประเมินในการขอตำแหน่งวิชาการ” 49 คนอ่าน
7 ต.ค.
09:50 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
940. 
เอดีบีสัญจร การเสวนา"แนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 35 คนอ่าน
7 ต.ค.
08:41 น.
นางสาวศศิประภา
941. 
ขอเรียนเชิญฟังธรรมบรรยาย แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต และสักการะพระองค์ดำนาลันทา 37 คนอ่าน
6 ต.ค.
15:02 น.
นางสาวศศิประภา
942. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้ารับการบริการรักษาพยาบาลที่ศูนย์หัวใจสิริกิคิ์ฯ 36 คนอ่าน
6 ต.ค.
15:01 น.
นางสาวศศิประภา
943. 
ขอเชิญร่วมงานทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2558 38 คนอ่าน
6 ต.ค.
09:21 น.
นางสาวศศิประภา
944. 
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 45 คนอ่าน
6 ต.ค.
09:19 น.
นางสาวศศิประภา
945. 
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม "การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยใน การประชุมระดับนานาชาติในหัวข้อ The 1st International Conference 201 60 คนอ่าน
2 ต.ค.
15:52 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
946. 
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานภายในการประชุมวิชาการ วิจัยรำไพพรรณีครั้งที่ 9 38 คนอ่าน
2 ต.ค.
15:52 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
947. 
วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล และขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการสันตพล 39 คนอ่าน
2 ต.ค.
15:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
948. 
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมสัมนา เรื่องการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสันบสนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 (เ 45 คนอ่าน
2 ต.ค.
10:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
949. 
ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักริหารระดับสูง 36 คนอ่าน
2 ต.ค.
10:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
950. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยสถาบันเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มข. และมอบวารสารวิจัยสถาบัน มข. ปีที่3 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2558 36 คนอ่าน
2 ต.ค.
09:59 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
951. 
ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ ประจำปี 2558 38 คนอ่าน
2 ต.ค.
09:59 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
952. 
ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการวิจัยมาเลเซีย: นัยที่สำคัญต่อประเทศไทย (รุ่นที่5) 40 คนอ่าน
2 ต.ค.
09:58 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
953. 
ขอเชิญส่งผลงานนำเสนอและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปี 2558 40 คนอ่าน
2 ต.ค.
09:32 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
954. 
แจ้งปิดนับสต็อก 37 คนอ่าน
1 ต.ค.
16:13 น.
นางสาวศศิประภา
955. 
งานคืนสู่เหย้าชาวศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2558 41 คนอ่าน
30 ก.ย.
20:47 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์
956. 
เรียนเชิญเข้ารับการฝึกอบรม ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 35 คนอ่าน
29 ก.ย.
16:20 น.
นางสาวศศิประภา
957. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ 48 คนอ่าน
29 ก.ย.
08:50 น.
นางสาวศศิประภา
958. 
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์สายวิชาการ และสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2558 43 คนอ่าน
28 ก.ย.
13:29 น.
959. 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่โดยการส่องกล้อง 51 คนอ่าน
25 ก.ย.
16:10 น.
นางสาวศศิประภา
960. 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (กรรมการ ป.ป.ช.) 48 คนอ่าน
25 ก.ย.
16:07 น.
นางสาวศศิประภา
961. 
เข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 52 คนอ่าน
25 ก.ย.
15:39 น.
นางสาวศศิประภา
962. 
ขอเชิญสั่งจองเหรียญที่ระลึกพลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสครบ 35 ปี 44 คนอ่าน
25 ก.ย.
15:34 น.
นางสาวศศิประภา
963. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 38 คนอ่าน
25 ก.ย.
15:27 น.
นางสาวศศิประภา
964. 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำขออนุมัติให้หน่วยงานรัฐจัดให้มีการเรี่ยไร 35 คนอ่าน
25 ก.ย.
15:13 น.
นางสาวศศิประภา
965. 
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์สายวิชาการ และสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2558 41 คนอ่าน
24 ก.ย.
18:22 น.
966. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเพื่อป้องกันการระบาดโรคไข้หวัด/ไข้หวัดใหญ่ 36 คนอ่าน
24 ก.ย.
08:30 น.
นางสาวศศิประภา
967. 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 42 คนอ่าน
24 ก.ย.
08:28 น.
นางสาวศศิประภา
968. 
การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 11" 41 คนอ่าน
23 ก.ย.
15:52 น.
นางสาวศศิประภา
969. 
ขอเชิญชวนบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจง โครงการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 สมัครเข้าร่วมลงทะเบียนออนไล 41 คนอ่าน
23 ก.ย.
09:33 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
970. 
ขอเรียนเชิญร่วมประชุมนานาชาติ และประชุมเชิงปฏิบัติการฯ งาน EDUCA 2015 งานมหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 8 42 คนอ่าน
23 ก.ย.
08:49 น.
นางสาวศศิประภา
971. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ "การบริหารจัดการอาสาสมัครและนักวิชาการเพื่อสังคมในประเทศญี่ปุ่น" ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 38 คนอ่าน
23 ก.ย.
08:45 น.
นางสาวศศิประภา
972. 
พิธีรับมอบทุนอาหารกลางวันคณะแพทยศาตร์ให้นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ 47 คนอ่าน
22 ก.ย.
10:19 น.
อาจารย์ศักดาเดช
973. 
กิจกรรมสาขาศิลปะ 51 คนอ่าน
22 ก.ย.
10:08 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศักดิ์
974. 
ขอความอนุเคระาห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 38 48 คนอ่าน
18 ก.ย.
10:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
975. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 46 คนอ่าน
18 ก.ย.
10:09 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
976. 
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 40 คนอ่าน
18 ก.ย.
10:06 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
977. 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ สออ.ประเทศไทยครั้งที่ 35 40 คนอ่าน
16 ก.ย.
19:16 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
978. 
ขอเสนอหนังสือทางวิชาการเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2558-2559 45 คนอ่าน
16 ก.ย.
19:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
979. 
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาการคอมพิวเตอร์ฉบับที่2 ปีที่ 4 41 คนอ่าน
16 ก.ย.
19:11 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
980. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558 39 คนอ่าน
16 ก.ย.
10:35 น.
นางสาวศศิประภา
981. 
ขอความอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพโครงการขุดบ่อน้ำบาดาล ที่พักน้ำและกักเก็บน้ำต้านภัยแล้ง ณ วัดสีมาพัฒนาราม 37 คนอ่าน
16 ก.ย.
10:32 น.
นางสาวศศิประภา
982. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย) 43 คนอ่าน
16 ก.ย.
08:49 น.
นางสาวศศิประภา
983. 
ขอเรียนเชิญฟังธรรมบรรยาย 35 คนอ่าน
14 ก.ย.
16:05 น.
นางสาวศศิประภา
984. 
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีมอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น TTF AWARD ประจำปี 2557 45 คนอ่าน
14 ก.ย.
09:18 น.
นางสาวศศิประภา
985. 
ขอประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นอาคารที่จอดรถ 1 45 คนอ่าน
14 ก.ย.
09:17 น.
นางสาวศศิประภา
986. 
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ภัสสรา อินทรกำแหง 97 คนอ่าน
10 ก.ย.
16:24 น.
อาจารย์นุชนาฎ
987. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการ (ม.เกษตรศาสตร์) 49 คนอ่าน
9 ก.ย.
12:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
988. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนผลงานวิชาการระดับชาติ "นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1 51 คนอ่าน
8 ก.ย.
19:44 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
989. 
แจ้งผลการให้ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 18 47 คนอ่าน
8 ก.ย.
19:43 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
990. 
ขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2025/2558) เรื่อง กำหนดเวลาเปิด-ปิด ประตู 10 (วัดป่าอดุลยาราม) 46 คนอ่าน
8 ก.ย.
13:30 น.
นางสาวศศิประภา
991. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฏหมายมหาชน รุ่นที่ 15 36 คนอ่าน
7 ก.ย.
16:26 น.
นางสาวศศิประภา
992. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 49 คนอ่าน
4 ก.ย.
19:26 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
993. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และศิลปกรรม เข้าร่วมการพิจารณา 46 คนอ่าน
4 ก.ย.
19:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
994. 
ประชาสัมพันธ์การจัดอบรม 43 คนอ่าน
4 ก.ย.
19:24 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
995. 
ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้แทนเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 47 คนอ่าน
4 ก.ย.
19:17 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
996. 
ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ 37 คนอ่าน
4 ก.ย.
19:15 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
997. 
ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโน 36 คนอ่าน
4 ก.ย.
19:15 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
998. 
เชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ปี 2559 43 คนอ่าน
4 ก.ย.
18:51 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
999. 
ขอเปลี่ยนแปลงเวลางดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2558 37 คนอ่าน
4 ก.ย.
13:52 น.
นางสาวศศิประภา
1000. 
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติ โดยสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 34 คนอ่าน
4 ก.ย.
10:45 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1001. 
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ "อนาคตการพัฒนาชุมชนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในกระแสอาเซียน" 37 คนอ่าน
4 ก.ย.
10:42 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1002. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม จำนวน 12 หลักสูตร ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 43 คนอ่าน
4 ก.ย.
08:51 น.
นางสาวศศิประภา
1003. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558 36 คนอ่าน
2 ก.ย.
15:16 น.
นางสาวศศิประภา
1004. 
งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ในวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2558 38 คนอ่าน
2 ก.ย.
15:15 น.
นางสาวศศิประภา
1005. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ กองวิเทศสัมพันธ์ 36 คนอ่าน
31 ส.ค.
15:17 น.
นางสาวศศิประภา
1006. 
สาธิตประถม (ศศ.) จัดกิจกรรม English Camp Unit A-C 62 คนอ่าน
31 ส.ค.
08:48 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1007. 
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 43 คนอ่าน
28 ส.ค.
20:02 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1008. 
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรม 40 คนอ่าน
28 ส.ค.
19:57 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1009. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 25 43 คนอ่าน
28 ส.ค.
19:54 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1010. 
ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์ด้านวิจัย (Visiting Research Scholar) 38 คนอ่าน
28 ส.ค.
19:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1011. 
ประชาสัมพันธ์ส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประ 31 คนอ่าน
28 ส.ค.
19:51 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1012. 
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (I-SEEC2015) 39 คนอ่าน
28 ส.ค.
19:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1013. 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูล Scopus & ScienceDirect 32 คนอ่าน
28 ส.ค.
19:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1014. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ I-CREAMS ครั้งที่ 1 40 คนอ่าน
28 ส.ค.
19:45 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1015. 
ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมวิชาการ 34 คนอ่าน
28 ส.ค.
19:42 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1016. 
สำรวจข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดจากการวิจัยแลพัฒนาเพื่อจัดแสดงและทดลองจำหน่วยในศูนย์จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า มข. (KKU OUTLET) 38 คนอ่าน
28 ส.ค.
19:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1017. 
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. 38 คนอ่าน
28 ส.ค.
19:38 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1018. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 38 คนอ่าน
28 ส.ค.
19:37 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1019. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 31 ประจำปี 2558 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัด 40 คนอ่าน
27 ส.ค.
14:14 น.
นางสาวศศิประภา
1020. 
แจ้งปรับข้อความในหนังสือมอบอำนาจ 43 คนอ่าน
27 ส.ค.
09:07 น.
นางสาวศศิประภา
1021. 
ขอเชิญเข้ารับฟังการชี้แจงทุนวิจัย และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 41 คนอ่าน
26 ส.ค.
14:43 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1022. 
ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 36 คนอ่าน
21 ส.ค.
13:46 น.
นางสาวศศิประภา
1023. 
ข้อมูลประกอบการระบุ ส่วนก ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ฯ กรณีขอทุนทุดหนุนทั่วไป มข 2560 87 คนอ่าน
21 ส.ค.
09:46 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1024. 
ตัวอย่างการเขียนแผนงบประมาณ ทุนอุดหนุนทั่วไป 2560 73 คนอ่าน
21 ส.ค.
09:44 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1025. 
รับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 71 คนอ่าน
21 ส.ค.
09:17 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1026. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 36 คนอ่าน
21 ส.ค.
09:30 น.
นางสาวศศิประภา
1027. 
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการหลวงพ่้อคูณ "กูห่วงหัวมึง" 36 คนอ่าน
21 ส.ค.
09:28 น.
นางสาวศศิประภา
1028. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "นักวิชาการเพื่อสังคม" รุ่น 3 38 คนอ่าน
21 ส.ค.
09:21 น.
นางสาวศศิประภา
1029. 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 32 คนอ่าน
21 ส.ค.
09:19 น.
นางสาวศศิประภา
1030. 
ขอความอนุญาตในความไม่สะดวกในการจราจร 43 คนอ่าน
19 ส.ค.
14:17 น.
นางสาวศศิประภา
1031. 
โครงการแข่งขันโปรแกรมด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ "Geo-informatics Applications Contest:G-CON" 43 คนอ่าน
18 ส.ค.
14:02 น.
นางสาวศศิประภา
1032. 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 12 38 คนอ่าน
18 ส.ค.
13:49 น.
นางสาวศศิประภา
1033. 
ขยายเวลาส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอใน workshop นานาชาติ (Emerging Pedagogies for Computer-based Learning) 86 คนอ่าน
18 ส.ค.
07:31 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
1034. 
ขอความอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพบูรณะเปลี่ยนหลังคาศาลาการเปรียญที่มีสภาพรั่วเสื่อมโทรมตามกาลเวลาให้มั่นคงถาวรสืบต่อไป 47 คนอ่าน
17 ส.ค.
13:32 น.
นางสาวศศิประภา
1035. 
โครงการตลาดนัดเพื่อน้อง 38 คนอ่าน
17 ส.ค.
13:31 น.
นางสาวศศิประภา
1036. 
ขอเชิญชวนจัดบูธเพื่อส่งเสริมกิจกรรม 38 คนอ่าน
17 ส.ค.
13:30 น.
นางสาวศศิประภา
1037. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ให้กับบุคลากรทางการศึกษา 41 คนอ่าน
17 ส.ค.
13:28 น.
นางสาวศศิประภา
1038. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเพื่อเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงทุน ภายใต้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 61 คนอ่าน
11 ส.ค.
19:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1039. 
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยในโครงการ "การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 3" 40 คนอ่าน
11 ส.ค.
17:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1040. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Talent Mobility Fair 2015 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 41 คนอ่าน
11 ส.ค.
17:42 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1041. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 50 คนอ่าน
11 ส.ค.
11:20 น.
นางสาวศศิประภา
1042. 
ขอเชิญเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ประจำปี 2558 47 คนอ่าน
11 ส.ค.
08:31 น.
นางสาวศศิประภา
1043. 
]ลืมหมายเลขบัญชี เละรหัส E-office อ.สุรศักดิ็ ไทยน้อย 39 คนอ่าน
10 ส.ค.
13:23 น.
อาจารย์เจริญชัย
1044. 
คณะครุศาสตร์ สาขาการประถมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตมข. ศศ.ประถม 40 คนอ่าน
10 ส.ค.
09:38 น.
อาจารย์นุชนาฎ
1045. 
มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน และ โรงเรียนมหิศราธิบดี ศึกษาดูงานโรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 35 คนอ่าน
10 ส.ค.
09:35 น.
อาจารย์นุชนาฎ
1046. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการวิชาการประจำปี ระดับชาติ เพศวิถีศึกษา ครั้งที่ 5 37 คนอ่าน
10 ส.ค.
09:17 น.
นางสาวศศิประภา
1047. 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ "ประตูสู่ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน" 33 คนอ่าน
10 ส.ค.
09:14 น.
นางสาวศศิประภา
1048. 
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี วันที่ 28 สิงหาคม 2558 34 คนอ่าน
10 ส.ค.
09:10 น.
นางสาวศศิประภา
1049. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาการเมืองการปกครองไทย 2558 40 คนอ่าน
6 ส.ค.
15:23 น.
นางสาวศศิประภา
1050. 
ขอเสนออัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ 43 คนอ่าน
6 ส.ค.
15:22 น.
นางสาวศศิประภา
1051. 
กิจกรรมบริจาครถจักรยานเพื่อมอบให้เด็กนักเรียนยากจนในจังหวัดขอนแก่น 37 คนอ่าน
5 ส.ค.
14:52 น.
นางสาวศศิประภา
1052. 
งาน "เทศกาลเที่ยวไทย 5 ภาค @ ขอนแก่น" 45 คนอ่าน
5 ส.ค.
14:50 น.
นางสาวศศิประภา
1053. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การซ้อมแผนรับอุบัติเหตุกลุ่มชนและอุบัติภัย 32 คนอ่าน
5 ส.ค.
11:22 น.
นางสาวศศิประภา
1054. 
ประชาสัมพันธ์ชี้แจงแนวทางการยื่่นข้อเสนอโครงการวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2560 และประชาสัมพันธ์โครงการ Publication clinic 45 คนอ่าน
4 ส.ค.
16:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1055. 
การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควัน และการจุดบั้งไฟ 38 คนอ่าน
3 ส.ค.
11:06 น.
นางสาวศศิประภา
1056. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 (วทท 41) 41 คนอ่าน
3 ส.ค.
10:59 น.
นางสาวศศิประภา
1057. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม Thailand Quality Conference & The 16th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 38 คนอ่าน
3 ส.ค.
10:57 น.
นางสาวศศิประภา
1058. 
ข้อบังคับ/ประกาศ การเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 51 คนอ่าน
3 ส.ค.
10:26 น.
นางสาวศศิประภา
1059. 
ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ทุนวิจัยภายนอก ภายใต้ สกอ. 38 คนอ่าน
1 ส.ค.
13:51 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1060. 
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับทุนอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ 2560 49 คนอ่าน
31 ก.ค.
14:36 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1061. 
ประกาศรับสมัครทุนนักวิจัยไปเสนอผลงานในต่างประเทศ งวดที่6_2558 44 คนอ่าน
31 ก.ค.
11:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1062. 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประมูลหมายเลขทะเบียนรถ 34 คนอ่าน
29 ก.ค.
16:14 น.
นางสาวศศิประภา
1063. 
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ 37 คนอ่าน
29 ก.ค.
16:14 น.
นางสาวศศิประภา
1064. 
เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การทำโครงการวิจัยในการปรับปรุงและพัฒนางานเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 3-4 (ฝึกปฏิบัติ)" 41 คนอ่าน
29 ก.ค.
09:20 น.
นางสาวศศิประภา
1065. 
เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การทำแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form) รุ่นที่ 10-11" 33 คนอ่าน
29 ก.ค.
09:17 น.
นางสาวศศิประภา
1066. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ป่าล้อมเมือง...กลยุทธ์การตลาดแห่งความต่าง : FN Factory Outlet" 33 คนอ่าน
29 ก.ค.
08:55 น.
นางสาวศศิประภา
1067. 
ขอเรียนเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง "จริยธรรมการเผยแพร่งานวิจัย" 37 คนอ่าน
28 ก.ค.
09:51 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1068. 
ขอเรียนเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ "รูปแบบการวิจัยสุขภาพ และการใช้สถิติขั้นสูง" รุ่นที่ 18 38 คนอ่าน
28 ก.ค.
09:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1069. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคลากรหรือองค์กรที่เหมาะสมเข้ารับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ในงาน การสัมมนาระดับชาติ ครั้งที่ 39 คนอ่าน
28 ก.ค.
09:45 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1070. 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านสารเคมีและจุลชีววิทยา-ปรสิตวิทยา 36 คนอ่าน
28 ก.ค.
09:19 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1071. 
การอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ 39 คนอ่าน
27 ก.ค.
13:34 น.
นางสาวศศิประภา
1072. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในโครงการ Social Sciences Expo นิทรรศการวิชาการและนวัตกรรมการวิจัยเพื่อร่วมฉลองวาระครบรอบ 25 ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิ 36 คนอ่าน
27 ก.ค.
09:14 น.
นางสาวศศิประภา
1073. 
การขอรับรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2558 32 คนอ่าน
24 ก.ค.
18:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1074. 
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมสัมมนา "โครงการพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรมและการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา" 34 คนอ่าน
24 ก.ค.
18:50 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1075. 
ประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการญี่ปุ่น (Japanese Cultural Day - Nihonsai 2015) 35 คนอ่าน
24 ก.ค.
09:05 น.
นางสาวศศิประภา
1076. 
ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศรับสมัครบุคลากรโรงเรียนกำเนิดวิทย์ 41 คนอ่าน
24 ก.ค.
09:00 น.
นางสาวศศิประภา
1077. 
ประชาสัมพันธ์ทุนนำเสนอผลงานยิจัย ผลงานวิชาการ ผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที 31 คนอ่าน
23 ก.ค.
13:12 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1078. 
ภาพกิจกรรม นศ.ในโครงการ Educators Abroad ร่วมทำกิจกรรมกับนร.สาธิต ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 41 คนอ่าน
23 ก.ค.
10:25 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1079. 
นักศึกษาในโครงการ Educators Abroad ร่วมทำกิจกรรมกับนร. สาธิต ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 41 คนอ่าน
23 ก.ค.
10:05 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1080. 
พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 (ม.ในกำกับ) 51 คนอ่าน
22 ก.ค.
08:49 น.
นางสาวดรุวรรณ
1081. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งหนังสือเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 39 คนอ่าน
21 ก.ค.
10:36 น.
นางสาวศศิประภา
1082. 
แจ้งการเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์ 39 คนอ่าน
21 ก.ค.
10:30 น.
นางสาวศศิประภา
1083. 
ขอเรียนเชิญทำบุญและร่วมพิธีฌาปนกิจศพ รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา เปลื้องนุช 44 คนอ่าน
21 ก.ค.
09:28 น.
นางสาวศศิประภา
1084. 
ขอความอนุเคราะห์ฝากข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ IAIT 2015 38 คนอ่าน
17 ก.ค.
08:24 น.
นางสาวศศิประภา
1085. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 44 คนอ่าน
16 ก.ค.
15:37 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1086. 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มข 40 คนอ่าน
16 ก.ค.
15:35 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1087. 
ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครรางวัล 2015 TRF-CHE-Scopus Researcher Awords (รอบที่ 2) 36 คนอ่าน
16 ก.ค.
15:34 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1088. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2558 (รอบที่ 2) 38 คนอ่าน
16 ก.ค.
15:32 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1089. 
ขอเรียนเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ 42 คนอ่าน
16 ก.ค.
15:32 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1090. 
ขอเชิญส่งบทความวิชาการร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICELS2015 38 คนอ่าน
16 ก.ค.
15:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1091. 
ประชาสัมพันธ์เปลี่่ยนแปลงกำหนดการรับลงทะเบียนส่งบทความ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 36 คนอ่าน
16 ก.ค.
15:19 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1092. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารชุมชนวิจัย 34 คนอ่าน
16 ก.ค.
14:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1093. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ตำแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษา) สำนักงานคณบดี คณะทัน 34 คนอ่าน
16 ก.ค.
08:28 น.
นางสาวศศิประภา
1094. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานของ สสวท. 41 คนอ่าน
15 ก.ค.
09:30 น.
นางสาวศศิประภา
1095. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออก 39 คนอ่าน
15 ก.ค.
09:28 น.
นางสาวศศิประภา
1096. 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม KKU Library Tour On Campus ต้อนรับเปิดเทอม 36 คนอ่าน
15 ก.ค.
09:26 น.
นางสาวศศิประภา
1097. 
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2559 40 คนอ่าน
13 ก.ค.
15:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1098. 
เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมวิธีการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน Gen Z ฟรี จัดโดยสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน 79 คนอ่าน
10 ก.ค.
10:38 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
1099. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาวิชาการสู่ชุมชน "กรน......มัจจุราชที่คาดไม่ถึง" 38 คนอ่าน
10 ก.ค.
10:14 น.
นางสาวศศิประภา
1100. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมรับฟัง "การดูแลสุขภาพในยามสูงวัย" 45 คนอ่าน
10 ก.ค.
10:06 น.
นางสาวศศิประภา
1101. 
แจ้งเวียนหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ 34 คนอ่าน
10 ก.ค.
10:03 น.
นางสาวศศิประภา
1102. 
แจ้งรายชื่อผู้บริหารชุดใหม่ของคณะทันตแพทยศาสตร์ 37 คนอ่าน
10 ก.ค.
09:10 น.
นางสาวศศิประภา
1103. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น 34 คนอ่าน
10 ก.ค.
09:03 น.
นางสาวศศิประภา
1104. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (ICQA 2015) 39 คนอ่าน
9 ก.ค.
15:03 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1105. 
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ "Edcucation Towards Global Competence in the 21st Century" 40 คนอ่าน
9 ก.ค.
14:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1106. 
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ " 33 คนอ่าน
9 ก.ค.
14:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1107. 
ประกาศรับสมัครรางวัล 2015 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards 35 คนอ่าน
9 ก.ค.
14:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1108. 
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 38 คนอ่าน
9 ก.ค.
14:46 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1109. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประชุมสัมมนามหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015) 34 คนอ่าน
9 ก.ค.
14:44 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1110. 
ประชาสัมพันธ์การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 34 คนอ่าน
9 ก.ค.
14:43 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1111. 
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 5_2558 32 คนอ่าน
9 ก.ค.
14:42 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1112. 
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 37 คนอ่าน
9 ก.ค.
14:41 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1113. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2558 42 คนอ่าน
9 ก.ค.
14:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1114. 
ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษา 36 คนอ่าน
9 ก.ค.
14:39 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1115. 
ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร RANGSIT JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES (RJAS) Volume 6, Number 1 32 คนอ่าน
9 ก.ค.
14:37 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1116. 
ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 30 คนอ่าน
9 ก.ค.
14:34 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1117. 
ขอเชิญสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 35 คนอ่าน
3 ก.ค.
08:39 น.
นางสาวศศิประภา
1118. 
ประชาสัมพันธ์โครงการวยิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2559-2560 34 คนอ่าน
2 ก.ค.
15:26 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1119. 
กฎระเบียบเกี่ยวกับการเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารใน สปป.ลาว 35 คนอ่าน
2 ก.ค.
14:32 น.
นางสาวศศิประภา
1120. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดการความขัดแย้งเพื่อสร้างสันติในองค์กร" รุ่นที่ 1 42 คนอ่าน
2 ก.ค.
14:29 น.
นางสาวศศิประภา
1121. 
แจ้งย้ายสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ 30 คนอ่าน
2 ก.ค.
08:14 น.
นางสาวศศิประภา
1122. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2558 "Business Management and Social Sciences:towards ASEAN Integration 2015" 33 คนอ่าน
30 มิ.ย.
19:22 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1123. 
ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งศาสตราจารย์ ปีที่ 3 45 คนอ่าน
30 มิ.ย.
19:21 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1124. 
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 43 คนอ่าน
30 มิ.ย.
19:15 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1125. 
ประชาสัมพัน 29 คนอ่าน
30 มิ.ย.
19:15 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1126. 
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาทักษะในการทำงานวิจัย 48 คนอ่าน
29 มิ.ย.
14:50 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1127. 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและการเสนอบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 28 คนอ่าน
29 มิ.ย.
14:20 น.
นางสาวศศิประภา
1128. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการร่วมมือระหว่างเนติบัณฑิตยสภา 33 คนอ่าน
29 มิ.ย.
14:17 น.
นางสาวศศิประภา
1129. 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม ของมหาวิทยาลัยมหิดล 39 คนอ่าน
29 มิ.ย.
14:16 น.
นางสาวศศิประภา
1130. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเป้าหมายและกรอบทุนรัฐบาลอังกฤษ (Newton Fund) และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุน 30 คนอ่าน
26 มิ.ย.
14:08 น.
นางสาวศศิประภา
1131. 
ขอขอบคุณที่ไว้วางใจให้ทำหน้าที่ในสภาคณาจารย์ 32 คนอ่าน
26 มิ.ย.
11:40 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา
1132. 
ฐานการคำนวณสำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและกฎ ก.พ.อ.(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 63 คนอ่าน
25 มิ.ย.
13:55 น.
นางสาวดรุวรรณ
1133. 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการบริหารจัดการความต่อเนื่องของระบบงานของมหาวิทยาลัย รุ่น 3 35 คนอ่าน
25 มิ.ย.
13:16 น.
นางสาวศศิประภา
1134. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ เรื่อง "Contemporary Research Writing and Business Management" 37 คนอ่าน
24 มิ.ย.
16:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1135. 
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มข 42 คนอ่าน
24 มิ.ย.
16:12 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1136. 
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมแบบ Exemption 32 คนอ่าน
24 มิ.ย.
16:07 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1137. 
ประชาสัมพันธ์ทุน สกว. 42 คนอ่าน
24 มิ.ย.
10:06 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1138. 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร 37 คนอ่าน
23 มิ.ย.
16:14 น.
นางสาวศศิประภา
1139. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ สำนักวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558 43 คนอ่าน
23 มิ.ย.
14:29 น.
นางสาวศศิประภา
1140. 
ประชาสัมพันธ์ ทุนรัฐบาลอังกฤษ 50 คนอ่าน
23 มิ.ย.
10:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1141. 
บัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญสมัครทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2558 43 คนอ่าน
23 มิ.ย.
09:22 น.
1142. 
ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 38 คนอ่าน
23 มิ.ย.
09:20 น.
1143. 
สาธิตประถม (ศศ.) จัด English Camp Unit D-F 37 คนอ่าน
22 มิ.ย.
12:48 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1144. 
ขออภัยไม่สะดวกในการติดต่อราชการ สถาบันศึกษา วันที่ 23-26 มิถุนายน 2558 33 คนอ่าน
22 มิ.ย.
10:05 น.
นางสาวศศิประภา
1145. 
เปลี่ยนชื่อหน่วยงานให้สอดคล้องกับพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่รับผิดชอบ 34 คนอ่าน
22 มิ.ย.
10:02 น.
นางสาวศศิประภา
1146. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม มหาวิทยาลัยนเรศวร 30 คนอ่าน
22 มิ.ย.
09:59 น.
นางสาวศศิประภา
1147. 
ขอเชิญร่วมบริจาคงาน "วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน" วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558 29 คนอ่าน
22 มิ.ย.
09:14 น.
นางสาวศศิประภา
1148. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2558 34 คนอ่าน
22 มิ.ย.
09:11 น.
นางสาวศศิประภา
1149. 
ขอเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม บิดา นางพรทิพย์ บัตรเจริญ 36 คนอ่าน
19 มิ.ย.
16:00 น.
นางสาวศศิประภา
1150. 
สกว. ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมประชาสัมพันธ์ ระดมความคิด และสรรหานักวิจัยรุ่นกลาง และรุ่นใหม่โครงการวิจัยฯ 40 คนอ่าน
19 มิ.ย.
14:46 น.
1151. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมสมองกำหนดโจทย์วิจัยเสนอขอสนับสนุนทุนวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2559 39 คนอ่าน
19 มิ.ย.
14:46 น.
1152. 
ม.ราชภัฎนครราชสีมา ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ 34 คนอ่าน
19 มิ.ย.
14:42 น.
1153. 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 32 คนอ่าน
19 มิ.ย.
14:36 น.
1154. 
บัณฑิตวิทยาลัย มข. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ "Manuscript Writing Camp" 36 คนอ่าน
19 มิ.ย.
14:26 น.
1155. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการบรรยายพิเศษ กบข. ในวันที่ 19 มิถุนายน 2558 39 คนอ่าน
18 มิ.ย.
14:27 น.
นางสาวศศิประภา
1156. 
e-mail ส่วนกลางของคณะศึกษาศาสตร์ 38 คนอ่าน
18 มิ.ย.
09:00 น.
นางสาวศศิประภา
1157. 
ขอเรียนเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ 43 คนอ่าน
18 มิ.ย.
08:57 น.
นางสาวศศิประภา
1158. 
ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 5 ฉบับ 41 คนอ่าน
18 มิ.ย.
08:55 น.
นางสาวศศิประภา
1159. 
ขอเรียนเชิญส่งบทความวิชาการและเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 7 36 คนอ่าน
18 มิ.ย.
08:52 น.
นางสาวศศิประภา
1160. 
ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่ายนานาชาติและการประกวดบทความท้องถิ่น 34 คนอ่าน
18 มิ.ย.
08:50 น.
นางสาวศศิประภา
1161. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหัวหน้าสถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา 31 คนอ่าน
18 มิ.ย.
08:45 น.
นางสาวศศิประภา
1162. 
แจ้ง อีเมล์กลางของคณะศึกษาศาสตร์ 31 คนอ่าน
17 มิ.ย.
18:36 น.
นางสาววารุณี
1163. 
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมประชาสัมพันธ์ ระดมความคิดและสรรหานักวิจัยรุ่นกลางและรุ่นใหม่ โครงการวิจัยฯ 35 คนอ่าน
17 มิ.ย.
10:00 น.
1164. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 2 หัวข้อ การศึกษาภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรม 29 คนอ่าน
17 มิ.ย.
09:58 น.
1165. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 32 คนอ่าน
17 มิ.ย.
09:54 น.
1166. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษย์ศาสตร์ไทย ครั้งที่ 9 34 คนอ่าน
17 มิ.ย.
09:49 น.
1167. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 เรื่่อง "สหวิทยางานวิจัย เพื่อพัฒนาสู่สากล" 29 คนอ่าน
17 มิ.ย.
09:47 น.
1168. 
ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต: วันนักวิจัยวิทยาศาสตร์ 2558 ครั้งที่ 2 30 คนอ่าน
17 มิ.ย.
09:43 น.
1169. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2558 32 คนอ่าน
17 มิ.ย.
09:35 น.
1170. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ประจำปี 2558 32 คนอ่าน
17 มิ.ย.
09:33 น.
1171. 
สถาบันการพลศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 5 29 คนอ่าน
17 มิ.ย.
09:29 น.
1172. 
สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งข้อเสนอการวิจัย และเชิญประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี งปม. 2559 35 คนอ่าน
17 มิ.ย.
09:27 น.
1173. 
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างแบบทดสอบวัดระดับและการเรียนการสอนภาษาลาว 28 คนอ่าน
16 มิ.ย.
14:00 น.
นางสาวศศิประภา
1174. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2558 30 คนอ่าน
16 มิ.ย.
08:20 น.
นางสาวศศิประภา
1175. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปดำเนินกิจการร้านน้ำผลไม้ปั่นเพื่อสุขภาพ 48 คนอ่าน
10 มิ.ย.
14:14 น.
นางสาวศศิประภา
1176. 
ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมหลักสูตร "การเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา Generation Z" (T&L for Gen Z) รุ่น 2 ส่วนที่ 2 วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 43 คนอ่าน
10 มิ.ย.
14:05 น.
นางสาวศศิประภา
1177. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "งานทุ่งดอกกระเจียวสื่อรักวันแม่" 39 คนอ่าน
10 มิ.ย.
14:00 น.
นางสาวศศิประภา
1178. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานเสวนาเรื่องขบวนการเสรีไทย หัวข้อ "ขบวนการเสรีไทย พ.ศ.2484-2488:ความรักชาติที่ควรจำ" 35 คนอ่าน
10 มิ.ย.
13:55 น.
นางสาวศศิประภา
1179. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ วิทยาลัยบัณฑิตการจัดการ ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2558 35 คนอ่าน
10 มิ.ย.
13:52 น.
นางสาวศศิประภา
1180. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม มหาวิทยาลัยนเรศวร 31 คนอ่าน
9 มิ.ย.
15:57 น.
นางสาวศศิประภา
1181. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานชุดโครงการ "นโยบายและการยกระดับทรัพยากรมนุษย์ของไทยในกระแสเอเชีย ระยะที่ 2" 36 คนอ่าน
9 มิ.ย.
15:26 น.
1182. 
การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ 40 คนอ่าน
9 มิ.ย.
12:10 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา
1183. 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 42 คนอ่าน
9 มิ.ย.
10:05 น.
1184. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 2nd National and International Conference on Humanities and Social Sciences 28 คนอ่าน
9 มิ.ย.
09:54 น.
1185. 
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 (CASNIC&ESTA 2015) 30 คนอ่าน
9 มิ.ย.
09:40 น.
1186. 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารสำนักงานอธิการบดี 1 47 คนอ่าน
9 มิ.ย.
08:41 น.
นางสาวศศิประภา
1187. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2558 29 คนอ่าน
8 มิ.ย.
14:12 น.
นางสาวศศิประภา
1188. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานโครงการออกแบบทางอุตสาหกรรม ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2558 29 คนอ่าน
8 มิ.ย.
08:40 น.
นางสาวศศิประภา
1189. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ คณะทันตแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2558 32 คนอ่าน
8 มิ.ย.
08:37 น.
นางสาวศศิประภา
1190. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่องการประยุกต์ใช้แนวโน้มแฟชั่น (Fashion Trend 2016) 38 คนอ่าน
8 มิ.ย.
08:31 น.
นางสาวศศิประภา
1191. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Basic Mammalian Cell Culture" 39 คนอ่าน
5 มิ.ย.
15:26 น.
1192. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "ผลักคะแนนวิจัยให้ได้ 5" 38 คนอ่าน
5 มิ.ย.
15:24 น.
1193. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 และสัมมนาวิชาการราชมงคลสุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ 7 32 คนอ่าน
5 มิ.ย.
15:20 น.
1194. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1: จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล 32 คนอ่าน
5 มิ.ย.
15:15 น.
1195. 
ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 44 คนอ่าน
5 มิ.ย.
15:14 น.
1196. 
สกว. ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมประชาสัมพันธ์ ระดมความคิด และสรรหานักวิจัยรุ่นกลางและรุ่นใหม่โครงการวิจัย 30 คนอ่าน
5 มิ.ย.
15:12 น.
1197. 
ขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอและร่วมงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ 2 34 คนอ่าน
5 มิ.ย.
15:07 น.
1198. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัย 29 คนอ่าน
5 มิ.ย.
15:03 น.
1199. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ "The 1 International Conference on Interdisciplinary Development Research (IDR2015)" 36 คนอ่าน
5 มิ.ย.
15:00 น.
1200. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 "ประชากรและสังคม 2558" เรื่อง "ความหลากหลายทางประชากรและสังคมในประเทศไทย ณ ปี 2558 (Population and So 33 คนอ่าน
4 มิ.ย.
08:57 น.
นางสาวศศิประภา
1201. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เรื่อง"กลยุทธ์การตลาดเชิงรุกบุก AEC" ในวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558 42 คนอ่าน
4 มิ.ย.
08:52 น.
นางสาวศศิประภา
1202. 
ประชาสัมพันธ์ "โครงการพัฒนาผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับปฐมวัย รุ่นที่ 7" 43 คนอ่าน
4 มิ.ย.
08:47 น.
นางสาวศศิประภา
1203. 
ขออภัยในความไม่สะดวกและหยุดออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น 37 คนอ่าน
4 มิ.ย.
08:45 น.
นางสาวศศิประภา
1204. 
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการ Chula-Right Livelihood Summer School 30 คนอ่าน
2 มิ.ย.
15:18 น.
นางสาวศศิประภา
1205. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 31 คนอ่าน
2 มิ.ย.
15:13 น.
นางสาวศศิประภา
1206. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสิทธิมนุญชนแห่งชาติ 33 คนอ่าน
2 มิ.ย.
15:10 น.
นางสาวศศิประภา
1207. 
ประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช 2559 ในหัวข้อเรื่อง "พระสงฆ์สาวกศาสดา" 31 คนอ่าน
2 มิ.ย.
14:27 น.
นางสาวศศิประภา
1208. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2558 27 คนอ่าน
2 มิ.ย.
14:13 น.
นางสาวศศิประภา
1209. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วม/ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วม "โครงการอบรมการเปลี่ยนแปลงความขัดแย้ง ปี 2558" 32 คนอ่าน
2 มิ.ย.
14:10 น.
นางสาวศศิประภา
1210. 
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลา 29 คนอ่าน
2 มิ.ย.
14:06 น.
นางสาวศศิประภา
1211. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2558 30 คนอ่าน
2 มิ.ย.
14:03 น.
นางสาวศศิประภา
1212. 
วช. ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ และ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจ้งการให้ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารฯ 33 คนอ่าน
2 มิ.ย.
10:52 น.
1213. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ และ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจ้งการให้ทุนอุดหนุนการจั 30 คนอ่าน
2 มิ.ย.
10:39 น.
1214. 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 15 และประชุมวิชาการสาธารณสุขนานาชาติ ครั้งที่ 7 29 คนอ่าน
2 มิ.ย.
10:37 น.
1215. 
ขอเชิญรับฟังและแสดงความเห็น เมื่อ มข.เป็น ม.ในกำกับฯ 56 คนอ่าน
29 พ.ค.
00:10 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา
1216. 
ขยายเวลาส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอใน The 23rd International Conference on Computers in Education (ICCE2015) 64 คนอ่าน
28 พ.ค.
19:37 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
1217. 
ประเดิมแชมป์แรกปี 58 42 คนอ่าน
27 พ.ค.
23:02 น.
อาจารย์วุฒิชัย
1218. 
บายศรีสู่ขวัญ รับน้องใหม่วันเปิดเทอม 33 คนอ่าน
27 พ.ค.
23:01 น.
อาจารย์วุฒิชัย
1219. 
สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1032/2558 รับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2558 33 คนอ่าน
27 พ.ค.
16:02 น.
นางสาวศศิประภา
1220. 
ขออภัยในความไม่สะดวก ในการติดต่อราชการ ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2558 37 คนอ่าน
27 พ.ค.
15:59 น.
นางสาวศศิประภา
1221. 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 28 คนอ่าน
27 พ.ค.
11:35 น.
นางสาวศศิประภา
1222. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดภาพถ่าย 31 คนอ่าน
27 พ.ค.
11:29 น.
นางสาวศศิประภา
1223. 
เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 32 คนอ่าน
27 พ.ค.
11:27 น.
นางสาวศศิประภา
1224. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. วิจัยทางการศึกษา (Psu-Education Research Conference) อภิวัฒน์การเรียนรู้ : ห 29 คนอ่าน
27 พ.ค.
11:22 น.
นางสาวศศิประภา
1225. 
ประชุมวิชาการ International Conference on Traditional and Indigenous Medicine 26 คนอ่าน
27 พ.ค.
11:12 น.
นางสาวศศิประภา
1226. 
ขยายเวลาส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอใน Theme-based Conference: Practice-driven Research, Teacher Professional Development and Policy of ICT in Education 63 คนอ่าน
27 พ.ค.
09:36 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
1227. 
สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัย 33 คนอ่าน
26 พ.ค.
15:30 น.
1228. 
กรมอนามัย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 35 คนอ่าน
26 พ.ค.
15:21 น.
1229. 
ขอเชิญส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 34 คนอ่าน
26 พ.ค.
15:17 น.
1230. 
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 "การนำองค์ความรู้เข้าสู่ประชาคมอาเชียน" 30 คนอ่าน
26 พ.ค.
15:14 น.
1231. 
ม.ราชภัฎธนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ 2558 เรื่อง "การวิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้" 27 คนอ่าน
26 พ.ค.
15:11 น.
1232. 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ "ราชมงคลกับการวิจัยอย่างยั่งยืน" 26 คนอ่าน
26 พ.ค.
15:08 น.
1233. 
ม.นเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ 27 คนอ่าน
26 พ.ค.
15:05 น.
1234. 
ม.สงขลานคริทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558 25 คนอ่าน
26 พ.ค.
15:00 น.
1235. 
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ในวันสหวิทยาการ ครั้งที่ 4 เรื่อง "สหวิทยาการเพื่อการวิจัยและการพัฒนาที่ยั่งยืน" 24 คนอ่าน
26 พ.ค.
14:57 น.
1236. 
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย รุ่น 5,6 และ 7 35 คนอ่าน
26 พ.ค.
11:11 น.
นางสาวศศิประภา
1237. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล 33 คนอ่าน
26 พ.ค.
11:09 น.
นางสาวศศิประภา
1238. 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายข้ามภูมิภาค (Road Show) ณ จังหวัดอุดรธานี 34 คนอ่าน
26 พ.ค.
11:05 น.
นางสาวศศิประภา
1239. 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ 4 ฉบับ 26 คนอ่าน
26 พ.ค.
11:01 น.
นางสาวศศิประภา
1240. 
ขอเชิญร่วมประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 27 คนอ่าน
26 พ.ค.
10:39 น.
นางสาวศศิประภา
1241. 
ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ 38 คนอ่าน
26 พ.ค.
10:30 น.
นางสาวศศิประภา
1242. 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนานานาชาติ วันที่ 22 มิถุนายน 2558 30 คนอ่าน
25 พ.ค.
16:02 น.
1243. 
ขอเชิญประชุมสัมมนาทศวรรษพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558 32 คนอ่าน
25 พ.ค.
15:50 น.
1244. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนา "เตรียมความพร้อมสู่ พรบ.มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ" 35 คนอ่าน
25 พ.ค.
15:47 น.
1245. 
ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาโท เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 29 คนอ่าน
25 พ.ค.
13:45 น.
1246. 
ขอเชิญสมัครรับทุนวิจัยระดับปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2558 33 คนอ่าน
25 พ.ค.
13:43 น.
1247. 
รายนามผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพ บำเพ็ญกุศลหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 36 คนอ่าน
23 พ.ค.
15:30 น.
นางสาวจรัสศรี
1248. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 30 คนอ่าน
22 พ.ค.
12:59 น.
1249. 
ขอเรียนเชิญฟังธรรมบรรยาย ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 29 คนอ่าน
22 พ.ค.
09:48 น.
1250. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ อาเซียนวิชาการ ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 33 คนอ่าน
22 พ.ค.
09:42 น.
1251. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ในวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2558 คณะเทคนิคการแพทย์ 32 คนอ่าน
22 พ.ค.
09:39 น.
1252. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ให้กับบุคลากรทางการศึกษา 35 คนอ่าน
21 พ.ค.
09:52 น.
1253. 
ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 14 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช ครั้งที่ 12 ประจำปี 2558 36 คนอ่าน
21 พ.ค.
09:49 น.
1254. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ครั้่งที่ 2 36 คนอ่าน
21 พ.ค.
09:08 น.
1255. 
สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรหาดใหญ่เทรนนิ่ง ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การวิจัยในชั้นเรียน" 35 คนอ่าน
20 พ.ค.
13:43 น.
1256. 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ (ISiET) 2015 38 คนอ่าน
20 พ.ค.
13:40 น.
1257. 
ขอเรียนเชิญส่งผลงานสหกิจศึกษาเข้าประกวดและร่วมชมนิทรรศการสหกิจศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558 33 คนอ่าน
19 พ.ค.
10:29 น.
1258. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บริการงานพิมพ์ทางวิชาการ 38 คนอ่าน
19 พ.ค.
10:25 น.
1259. 
ขอเชิญอบรม หลักสูตร"การจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยการสร้างกิจกรรม : และการวัดประเมินการคิดวิเคราะห์" 35 คนอ่าน
19 พ.ค.
10:20 น.
1260. 
ฝ่ายวิจัยฯ มข. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 37 คนอ่าน
18 พ.ค.
15:12 น.
1261. 
ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ การให้ทุนเพื่อนำเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 5/2558 32 คนอ่าน
18 พ.ค.
12:29 น.
1262. 
แจ้งไม่สะดวกในการให้บริการตามปกติได้ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 32 คนอ่าน
18 พ.ค.
11:15 น.
1263. 
แจ้งเหตุขัดข้องไม่สามารถเข้าใช้ระบบอีเลิร์นนิงได้ชั่วคราว (e-learning.kku.ac.th) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 31 คนอ่าน
18 พ.ค.
11:11 น.
1264. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2558 31 คนอ่าน
15 พ.ค.
09:13 น.
1265. 
ด่วนที่สุด! ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฯ เสวนา "“ร่วมเพาะต้นกล้านักวิจัย..ด้วยสายใยนักวิจัยพี่เลี้ยง” ลงทะเบียนหน้างานได้เลยค่ะ 33 คนอ่าน
14 พ.ค.
17:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1266. 
สมาคมเพื่อการวิจัยอนุมูลอิสระไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 7 ฺBiennial Meeting of Society for Free Radical Research-Asia 32 คนอ่าน
12 พ.ค.
15:33 น.
1267. 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนานานาชาติ 33 คนอ่าน
12 พ.ค.
13:44 น.
1268. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ 34 คนอ่าน
12 พ.ค.
13:39 น.
1269. 
สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มข. ประชาสัมพันธ์ แจ้งงดให้บริการของสำนักงานในวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2558 36 คนอ่าน
12 พ.ค.
13:34 น.
1270. 
สมศ. ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการ ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 33 คนอ่าน
12 พ.ค.
13:30 น.
1271. 
ขอเชิญคณาจารย์ที่เป็นนักวิจัยพี่เลี้ยงและนักวิจัย ปี งปม. 2557-2558 และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 37 คนอ่าน
12 พ.ค.
13:30 น.
1272. 
ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2558 27 คนอ่าน
12 พ.ค.
13:22 น.
1273. 
เชิญร่วมบริจาค ช่วยภัย ชาวเนปาล 35 คนอ่าน
8 พ.ค.
15:15 น.
1274. 
ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการอบรม "การพัฒนาศักยภาพผู้นำและการคิดเชิงบวก" 34 คนอ่าน
8 พ.ค.
10:53 น.
1275. 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฏหมายภาษีอากรและภาษีอากรระหว่างประเทศ 37 คนอ่าน
8 พ.ค.
10:47 น.
1276. 
ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ สสอท. ประจำปี 2558 32 คนอ่าน
8 พ.ค.
09:55 น.
1277. 
ประชาสัมพันธ์การทดลองใช้ฐานข้อมูล Academic OneFile 31 คนอ่าน
8 พ.ค.
09:49 น.
1278. 
ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ 29 คนอ่าน
7 พ.ค.
15:55 น.
1279. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน) 30 คนอ่าน
7 พ.ค.
15:29 น.
1280. 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการคลีนิคภาษา 31 คนอ่าน
7 พ.ค.
10:56 น.
1281. 
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ และร่วมส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี 2558 35 คนอ่าน
7 พ.ค.
09:39 น.
1282. 
ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร มาตรการป้องกันการทุจริตและการฟอกเงิน 33 คนอ่าน
7 พ.ค.
09:19 น.
1283. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนา โครงการ ASEAN University Presidents Talk on "Higher Education in 21st Century:ASEAN Community Universities towards 2025 36 คนอ่าน
6 พ.ค.
14:46 น.
1284. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม จำนวน 16 หลักสูตร ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 39 คนอ่าน
6 พ.ค.
14:35 น.
1285. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มข. ประจำปี 2558 33 คนอ่าน
6 พ.ค.
13:49 น.
1286. 
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลังพ.ศ.2544 50 คนอ่าน
2 พ.ค.
17:28 น.
นางสาวจรัสศรี
1287. 
Call for Papers: ประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 8 "ICER 2015" 47 คนอ่าน
30 เม.ย.
13:58 น.
นายจักรพงษ์
1288. 
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและร่วมส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติอีเลร์นนิง ปี 2558 38 คนอ่าน
30 เม.ย.
10:20 น.
1289. 
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ 37 คนอ่าน
30 เม.ย.
09:40 น.
1290. 
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครอาจารย์เข้าร่วมโครงการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปี 2558 83 คนอ่าน
29 เม.ย.
14:04 น.
นายจักรพงษ์
1291. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 2558 37 คนอ่าน
28 เม.ย.
15:23 น.
1292. 
จดหมายข่าวชมรมผู้เกษียณคณะศึกษาศาสตร์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 36 คนอ่าน
28 เม.ย.
13:20 น.
นางสาววาศิณี
1293. 
ขอเชิญเช่าบูชาวัตถุมงคล เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่น บารมีทศวรรษ 32 คนอ่าน
27 เม.ย.
15:17 น.
1294. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มข. ประจำปี 2558 38 คนอ่าน
27 เม.ย.
15:12 น.
1295. 
ประชาสัมพันธ์การจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ประจำเดือนเมษายน 2558 41 คนอ่าน
27 เม.ย.
10:49 น.
1296. 
ขอเรียนเชิญรับฟังธรรมบรรยาย 34 คนอ่าน
27 เม.ย.
09:59 น.
1297. 
ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2558 หัวข้อ One Health Workforces:Best Practices in Thailand 31 คนอ่าน
27 เม.ย.
09:42 น.
1298. 
การจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างประจำเริ่ม เมษายน 2558 35 คนอ่าน
26 เม.ย.
17:43 น.
นางสาวจรัสศรี
1299. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม เรื่องเทคนิคการสืบค้น Citation จากฐานข้อมูล TCI ISI SCOPUS 35 คนอ่าน
24 เม.ย.
09:09 น.
1300. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่นที่ 10 32 คนอ่าน
24 เม.ย.
08:38 น.
1301. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (คณะพยาบาลศาสตร์) 33 คนอ่าน
23 เม.ย.
16:08 น.
1302. 
ขอเชิญชวนนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ในงานประชุมนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ระดับชาติ 30 คนอ่าน
23 เม.ย.
15:52 น.
1303. 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฎมหาสารคาม ขอเชิญส่งผลงานวิจัยทางการศึกษาและนวัตกรรมทางการศึกษา 36 คนอ่าน
23 เม.ย.
15:50 น.
1304. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย 31 คนอ่าน
23 เม.ย.
10:09 น.
1305. 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการนำเสนอบทความทางวิชาการโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ "อาเซียนวิชาการ" ครั้งที่ 1 30 คนอ่าน
22 เม.ย.
13:39 น.
1306. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านความมั่นคงศึกษา ครั้งที่ 2 29 คนอ่าน
22 เม.ย.
13:34 น.
1307. 
ขอเชิญนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ THC 2015 30 คนอ่าน
22 เม.ย.
13:33 น.
1308. 
ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฎสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 11 27 คนอ่าน
22 เม.ย.
13:30 น.
1309. 
ขอเชิญส่งบทความวิชาการ และบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน "สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" 31 คนอ่าน
22 เม.ย.
13:29 น.
1310. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาดุสิตาวิชาการ ครั้งที่ 10 28 คนอ่าน
22 เม.ย.
13:27 น.
1311. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ ICSR2015 ณ เมือง Nha Trang สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 34 คนอ่าน
22 เม.ย.
13:24 น.
1312. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์นานาชาติลุ่มน้ำโขง ไทย-ลาว-เวียดนาม-จีน ปี 2558 38 คนอ่าน
22 เม.ย.
13:22 น.
1313. 
ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานนักประดิษฐ์คิดค้น 32 คนอ่าน
22 เม.ย.
13:19 น.
1314. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติและระดับนานาชาติ 38 คนอ่าน
22 เม.ย.
13:18 น.
1315. 
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าดำเนินกิจการร้านค้าทั่วไป ณ อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ คณะแพทย์ศาสตร์ 38 คนอ่าน
22 เม.ย.
11:10 น.
1316. 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ 34 คนอ่าน
22 เม.ย.
09:43 น.
1317. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้ STATA เพื่อการประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล "STATA Program for Socience Research" 35 คนอ่าน
21 เม.ย.
12:57 น.
1318. 
ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการเลือกกันเองเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 27 คนอ่าน
21 เม.ย.
11:15 น.
1319. 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 14 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช ครั้งที่ 12 37 คนอ่าน
21 เม.ย.
11:02 น.
1320. 
การกำหนดกรอบตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 62 คนอ่าน
21 เม.ย.
09:34 น.
นางสาวดรุวรรณ
1321. 
แนวปฏิบัติการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 34 คนอ่าน
21 เม.ย.
09:29 น.
นางสาวดรุวรรณ
1322. 
The Last Week!!! ICETC2015 33 คนอ่าน
21 เม.ย.
00:16 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
1323. 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉิน 62 คนอ่าน
20 เม.ย.
09:22 น.
1324. 
ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจประชุมส่งผลงานวิชาการนานาชาติด้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 1 38 คนอ่าน
17 เม.ย.
15:55 น.
1325. 
การซักซ้อมแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทนโดยวิธีจ่ายตรง 40 คนอ่าน
17 เม.ย.
15:05 น.
1326. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเพิ่มคุณค่า ตำรา และหนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา" 41 คนอ่าน
17 เม.ย.
09:22 น.
1327. 
ขอประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนา "นวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21" 35 คนอ่าน
16 เม.ย.
16:12 น.
1328. 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมทำสมาธิเพื่อการดำเนินชีวิตที่เป็นสุขให้กับบุคลากรอาวุโส 39 คนอ่าน
16 เม.ย.
13:52 น.
1329. 
แจ้งเลื่อนการจัดงานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมนานาชาติ ประจำปี 2558 37 คนอ่าน
10 เม.ย.
13:06 น.
1330. 
การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 34 คนอ่าน
10 เม.ย.
13:00 น.
1331. 
ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Burapha University International Conference 2015 42 คนอ่าน
10 เม.ย.
12:56 น.
1332. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 32 คนอ่าน
10 เม.ย.
12:52 น.
1333. 
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ และประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย 30 คนอ่าน
10 เม.ย.
12:44 น.
1334. 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมสามคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยร่วมกับ สำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2558 จำนวน 4 หลักสูตร 44 คนอ่าน
10 เม.ย.
12:38 น.
1335. 
ประชาสัมพันธ์การจัดการสอนภาษาเยอรมันแบบเข้มข้น 30 คนอ่าน
10 เม.ย.
11:25 น.
1336. 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม English Enrichment and Professional Development for Teacher-Trainers 32 คนอ่าน
10 เม.ย.
11:19 น.
1337. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) 36 คนอ่าน
10 เม.ย.
11:17 น.
1338. 
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย สมัครเข้าร่วมโครงการ "การเขียนบทความวิจัยและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ" 31 คนอ่าน
10 เม.ย.
11:12 น.
1339. 
ศูนย์ภาษาอาเซียน มข. ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชการระดับชาติ 42 คนอ่าน
10 เม.ย.
11:10 น.
1340. 
เชิญชวน 33 คนอ่าน
10 เม.ย.
06:56 น.
1341. 
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความวิชาการในการสัมมนาวิชาการไทย-อินเดีย ครั้งที่ 9 34 คนอ่าน
9 เม.ย.
15:34 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1342. 
ขอเชิญสมัครรับทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติประจำปี 2558 35 คนอ่าน
8 เม.ย.
10:39 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1343. 
ขอเชิญเข้าร่วมการรับอบรมเชิงปฏิบัติการ 42 คนอ่าน
8 เม.ย.
08:50 น.
1344. 
ขอประชาสัมพันธ์งานประเพณีสงกรานต์ 42 คนอ่าน
7 เม.ย.
10:25 น.
1345. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (คณะสาธารณสุชศาสตร์) 39 คนอ่าน
7 เม.ย.
10:21 น.
1346. 
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บและจัดสรรค่าบำรุงมหาวิทยาลัยจากการรับทุนวิจัย 39 คนอ่าน
2 เม.ย.
17:15 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1347. 
ประกาศการรับข้อเสนอโครงการการประเมินผลการวิจัยของประเทศ ๒๕๕๘ 40 คนอ่าน
2 เม.ย.
17:07 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1348. 
ขอเชิญร่วมโครงการรางวัล "นักเทคโนโลยีดีเด่น" และ "นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่" 44 คนอ่าน
31 มี.ค.
14:56 น.
1349. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการ เพื่อข้อรับทุนโครงการวิจัยเดิน-จักยาน ประจำปี 2558-2559 40 คนอ่าน
31 มี.ค.
14:53 น.
1350. 
ประชาสัมพันธ์โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 40 คนอ่าน
30 มี.ค.
09:10 น.
1351. 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำรา พ.ศ. 2558 42 คนอ่าน
30 มี.ค.
09:09 น.
1352. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 14 "สุขภาพจิตสู่คุณค่าความเป็นมนุษย์" 34 คนอ่าน
30 มี.ค.
09:01 น.
1353. 
ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 "การเรียนการสอนแบบก้าวหน้า" 48 คนอ่าน
30 มี.ค.
08:56 น.
1354. 
ขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 13 และการประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 5 34 คนอ่าน
30 มี.ค.
08:48 น.
1355. 
ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการเบิกจ่ายเงินและข้อปฏิบัติที่พึงระวัง 36 คนอ่าน
28 มี.ค.
17:20 น.
นางสาวจรัสศรี
1356. 
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายธีร์ธดนย์ เทียมกลาง 51 คนอ่าน
27 มี.ค.
13:34 น.
อาจารย์วรรณงาม
1357. 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม 37 คนอ่าน
25 มี.ค.
09:22 น.
1358. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตรแปลงแผนยุทธศาสตร์องค์กรสู่การปฏิบัติการเขียนและประเมินผลโครงการ 32 คนอ่าน
25 มี.ค.
09:12 น.
1359. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองคลัง) 32 คนอ่าน
25 มี.ค.
09:07 น.
1360. 
ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากรและผู้สนใจ ร่วมตรวจร่างกายหาภาวะกระดูกพรุน ณ บริเวณหน้าห้องประชุมสายสุรี จุติกุล ในวันที่ 25 มี.ค.58เวลา 09.00น เป็นต้น 52 คนอ่าน
25 มี.ค.
09:04 น.
1361. 
บันทึกขออนุมัติปิดโครงการวิจัยทุนอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น 35 คนอ่าน
24 มี.ค.
17:55 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1362. 
ประชาสัมพันธ์ทุนผลิตตำรา มข. 2558 38 คนอ่าน
24 มี.ค.
12:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1363. 
ขอประชาสัมพันธ์ โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 33 คนอ่าน
23 มี.ค.
08:55 น.
1364. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง แนวทางการวิจัยวรรณศิลป์ในภาษาและวรรณกรรมไทย 38 คนอ่าน
20 มี.ค.
14:02 น.
1365. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และส้งคมศาสตร์ ประจำปี 2558 50 คนอ่าน
20 มี.ค.
13:55 น.
1366. 
มติ ครม. งดเว้นการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 47 คนอ่าน
19 มี.ค.
15:17 น.
นางสาวดรุวรรณ
1367. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2558 "พัฒนบริหารศาสตร์ โลกาภิวัตน์ และการพัฒนาที่สมดุลยั่งยืน" 48 คนอ่าน
19 มี.ค.
09:10 น.
1368. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างลานธรรม ม.สารคาม 32 คนอ่าน
18 มี.ค.
16:13 น.
1369. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีบำบัด มหาวิทยาลัยบูรพา 28 คนอ่าน
18 มี.ค.
16:00 น.
1370. 
ยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน 49 คนอ่าน
16 มี.ค.
21:55 น.
อาจารย์ปิลันธนา
1371. 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับทุนเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 4/2558 34 คนอ่าน
16 มี.ค.
16:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1372. 
งดเว้นการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2558 126 คนอ่าน
16 มี.ค.
14:04 น.
นางสาวจรัสศรี
1373. 
คะแนนเฉลี่ยการสอบO-NETสูงกว่าระดับประเทศในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 49 คนอ่าน
15 มี.ค.
20:28 น.
อาจารย์ปิลันธนา
1374. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองบริหารงานวิจัย) 34 คนอ่าน
15 มี.ค.
18:52 น.
1375. 
ขอขยายเวลาเปิดรับการส่งผลงานเข้าร่วมพิจารณาในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2015 40 คนอ่าน
15 มี.ค.
17:40 น.
1376. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่องการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 35 คนอ่าน
15 มี.ค.
17:38 น.
1377. 
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 32 คนอ่าน
15 มี.ค.
17:34 น.
1378. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการและนิทรรศการ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 31 คนอ่าน
15 มี.ค.
17:31 น.
1379. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร แปลงแผนยุทธศาสตร์องค์กรสู่การปฏิบัติ 37 คนอ่าน
15 มี.ค.
17:26 น.
1380. 
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้ "Regression Models" ในงานวิจัย 32 คนอ่าน
15 มี.ค.
17:22 น.
1381. 
แจ้งการเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ เป็นหัวหน้าสำนักงานคณบดี 45 คนอ่าน
12 มี.ค.
14:27 น.
นางสาวจรัสศรี
1382. 
การเปลี่ยนแปลงการจดสถิติการใช้กระแสไฟฟ้าและน้ำประปาสำหรับผู้พักอาศัยในมข. 45 คนอ่าน
11 มี.ค.
09:23 น.
นางสาวจรัสศรี
1383. 
ซักซ้อมความเข้าใจการระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะยืมเงินทดรองจ่าย 54 คนอ่าน
9 มี.ค.
12:52 น.
นางสาวจรัสศรี
1384. 
เชิญร่วมงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ “เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 9 “เปิดสมอง ส่องความพิเศษ: กระตุ้นการทำงานของสมองระดับสูงในเด็กที่มีภาวะออทิสซึ 47 คนอ่าน
9 มี.ค.
10:16 น.
อาจารย์ฤกษ์
1385. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสถาบันคลังสมองแห่งชาติ ประจำปี 2558 39 คนอ่าน
5 มี.ค.
15:39 น.
1386. 
ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ปขมท.ประจำปี 2558 39 คนอ่าน
5 มี.ค.
15:36 น.
1387. 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสืบค้นข้อมูลและการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความหรือผลงานทางการวิจัย 42 คนอ่าน
5 มี.ค.
15:29 น.
1388. 
ขอเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ในวันอาทิตย์ 8 มีนาคม 2558 ณ สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ 32 คนอ่าน
5 มี.ค.
15:27 น.
1389. 
ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลหักลดหย่อน ปี 2558 81 คนอ่าน
5 มี.ค.
14:59 น.
นางสาวจรัสศรี
1390. 
ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 59 คนอ่าน
2 มี.ค.
14:41 น.
1391. 
แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับบริการ Turnitin เพื่อเป็นเครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ 45 คนอ่าน
2 มี.ค.
14:05 น.
1392. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ และนำเสนอผลงานวิจัย 53 คนอ่าน
2 มี.ค.
14:03 น.
1393. 
ขอแจ้งแนวการปฏิบัติงานสารบรรณ และการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการเอกสาร DMS 40 คนอ่าน
2 มี.ค.
13:37 น.
1394. 
ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร การเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา Generation Z (T&L for Gen Z)รุ่น 2 การเรียนการสอนเชิงรุก 39 คนอ่าน
2 มี.ค.
13:04 น.
1395. 
ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557 42 คนอ่าน
2 มี.ค.
09:28 น.
1396. 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 31 คนอ่าน
2 มี.ค.
09:17 น.
1397. 
นักเรียนกลุ่มเรียนกลุ่มเรียนรวมทำคะแนนภาษาอังกฤษเป็นอันดับ 1 จังหวัดขอนแก่น 42 คนอ่าน
27 ก.พ.
09:01 น.
อาจารย์ฤกษ์
1398. 
ขอเชิญชวนร่วมงานเวทีประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัครครั้งที่ 1 36 คนอ่าน
26 ก.พ.
14:28 น.
1399. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 42 คนอ่าน
24 ก.พ.
09:36 น.
1400. 
ขอประชาสัมพันธ์ โครงการคลีนิกภาษา 46 คนอ่าน
24 ก.พ.
09:35 น.
1401. 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รร.สาธิตฯมอดินแดง) 48 คนอ่าน
24 ก.พ.
09:27 น.
1402. 
เชิญร่วมส่งบทความลงวารสารศูนย์วิจัยออทิสติก ฉบับปฐมฤกษ์ 50 คนอ่าน
23 ก.พ.
12:32 น.
อาจารย์ฤกษ์
1403. 
ขอความร่วมมือให้ดำเนินการตามแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 34 คนอ่าน
20 ก.พ.
13:45 น.
1404. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม Science and Technology Professional Program 2558 39 คนอ่าน
20 ก.พ.
13:43 น.
1405. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนา คณะรุ่น8 และ รุ่น 9 38 คนอ่าน
20 ก.พ.
13:18 น.
1406. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา โครงการธุรกิจไทยไปอาเซียน Thai Business Goen ASEAN 38 คนอ่าน
19 ก.พ.
15:47 น.
1407. 
พบท่าน เตช บุนนาค 47 คนอ่าน
17 ก.พ.
22:17 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา
1408. 
ขอประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม 28 หลักสูตรจากศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคลากร 47 คนอ่าน
17 ก.พ.
12:44 น.
1409. 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนออทิสติก เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 53 คนอ่าน
17 ก.พ.
09:28 น.
อาจารย์ฤกษ์
1410. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 40 คนอ่าน
16 ก.พ.
12:57 น.
1411. 
ขอเชิญอบรมหลักสูตร "การจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยการสร้างกิจกรรม และการวัดประเมิณการคิดวิเคราะห์" 52 คนอ่าน
16 ก.พ.
09:53 น.
1412. 
ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 38 คนอ่าน
16 ก.พ.
09:51 น.
1413. 
ขอเชิญเข้าอบรมฐานข้อมูลบอกรับใหม่ Taylor&Francis สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31 คนอ่าน
16 ก.พ.
09:42 น.
1414. 
ขอขอบพระคุณ คณบดีคณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 43 คนอ่าน
16 ก.พ.
09:38 น.
1415. 
ขอแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับความล่าช้าของกระบวนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในสถานการณ์ปัจจุบัน 37 คนอ่าน
16 ก.พ.
09:35 น.
1416. 
โรงเรียนสาธิต มข. ฝ่ายการศึกษาพิเศษ รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2558 38 คนอ่าน
16 ก.พ.
09:21 น.
อาจารย์ฤกษ์
1417. 
ข่าวสาธิตมข.ใน Spring NEWS TV 42 คนอ่าน
15 ก.พ.
20:20 น.
อาจารย์ปิลันธนา
1418. 
สาธิตมข.ของเราในรายการทุ่งแสงตะวัน 41 คนอ่าน
15 ก.พ.
20:12 น.
อาจารย์ปิลันธนา
1419. 
เชิญชมรายการทุ่งแสงตะวัน 62 คนอ่าน
13 ก.พ.
22:21 น.
อาจารย์ปิลันธนา
1420. 
ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องหนังสือวิธีดำเนินมาตรฐาน (SOP) Version 3 34 คนอ่าน
13 ก.พ.
09:07 น.
1421. 
ประกาศรับสมัคร ม.4 ปีการศึกษา 2558 40 คนอ่าน
12 ก.พ.
13:25 น.
นางสาววิมลรัตน์
1422. 
ขอเชิญชวนสมัครรับทุน คปก. ของ สกว. ปีงบประมาณ 2559 40 คนอ่าน
10 ก.พ.
14:36 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1423. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสินไซ บุญข้าวจี่วิถีวัฒนธรรมอีสาน ประจำปี 2558 36 คนอ่าน
10 ก.พ.
09:38 น.
1424. 
ขออภัยในความไม่สะดวก ในการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานภายในคณะศึกษาศาสตร์ 46 คนอ่าน
9 ก.พ.
11:33 น.
1425. 
ข่าวชมรมผู้เกษียณฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 40 คนอ่าน
6 ก.พ.
15:12 น.
นางสาววาศิณี
1426. 
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ การสมัครขอรับทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558 41 คนอ่าน
5 ก.พ.
13:59 น.
1427. 
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ การสมัครขอรับทุนการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558 50 คนอ่าน
5 ก.พ.
13:56 น.
1428. 
ขอเชิญประชุมสมาชิกสหกรณ์ฯ ในวันที่ 5 ก.พ. 58 ณ ห้องประชุมพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 38 คนอ่าน
5 ก.พ.
13:53 น.
1429. 
ขอประชาสัมพันธ์ งบการเงินของสหกรณ์ฯ 51 คนอ่าน
5 ก.พ.
08:59 น.
1430. 
ขอประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 (ครั้งที่2) 41 คนอ่าน
4 ก.พ.
15:27 น.
1431. 
ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการ โครงการมหกรรมวิชาการทางสังคมศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557 31 คนอ่าน
4 ก.พ.
15:24 น.
1432. 
ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 11 34 คนอ่าน
4 ก.พ.
15:20 น.
1433. 
ขอร่วมเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสาระคาม ม.สารคาม 33 คนอ่าน
4 ก.พ.
15:16 น.
1434. 
ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Burapha University International Conference 2015 33 คนอ่าน
4 ก.พ.
15:12 น.
1435. 
ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปี 2558 เรื่อง การสอนที่สร้างสรรค์ในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล 33 คนอ่าน
4 ก.พ.
14:23 น.
1436. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ANU-DUP CONFERENCE 30 คนอ่าน
4 ก.พ.
14:19 น.
1437. 
ขอประชาสัมพันธ์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หลักสูตร การบริหารงานด้านการเงิน การคลังและพัสดุ 34 คนอ่าน
4 ก.พ.
14:14 น.
1438. 
ขอเชิญเข้าร่วมชมการแข่งขันแผนธุรกิจ The mai Bangkok Business Challenge @Sasin 2015 35 คนอ่าน
4 ก.พ.
14:08 น.
1439. 
ขอประชาสัมพันธ์งาน JAPAN EXPO IN THAILAND 2015 31 คนอ่าน
4 ก.พ.
14:05 น.
1440. 
เลือหตั้งกรรมการสหกรออมทรัพย์ มข 34 คนอ่าน
3 ก.พ.
22:27 น.
อาจารย์พลัฎฐ์
1441. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) 41 คนอ่าน
3 ก.พ.
17:03 น.
1442. 
ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 33 คนอ่าน
3 ก.พ.
17:01 น.
1443. 
ขอประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุคลากรจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 39 คนอ่าน
2 ก.พ.
14:50 น.
1444. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโครงการฝึกอบรม ประจำปี 2558 (สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม ม.ธรรมศาสตร์) 33 คนอ่าน
2 ก.พ.
14:41 น.
1445. 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูล Scopus &ScienceDirect 40 คนอ่าน
2 ก.พ.
14:16 น.
1446. 
ขอประชาสัมพันธ์การให้ทุนไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่ 3/2558 45 คนอ่าน
2 ก.พ.
14:07 น.
1447. 
ขอประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่ายฉลอง 150 ปี มหาสารคาม 35 คนอ่าน
2 ก.พ.
09:37 น.
1448. 
ขอเชิญชวนประดับธงตราสัญลักษณ์ 31 คนอ่าน
2 ก.พ.
09:36 น.
1449. 
ขอประชาสัมพันธ์ โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 33 คนอ่าน
2 ก.พ.
09:27 น.
1450. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.วิจัยทางการศึกษา 32 คนอ่าน
2 ก.พ.
09:20 น.
1451. 
ขอประชาสัมพันธ์ โครงการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิชาการ (ปขมท.)ประจำปี 2557 31 คนอ่าน
2 ก.พ.
09:17 น.
1452. 
ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดภาพวาดผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2558 32 คนอ่าน
2 ก.พ.
09:09 น.
1453. 
ขอเชิญชวน คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของอธิการบดี 40 คนอ่าน
2 ก.พ.
09:05 น.
1454. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนถาษาอังกฤษจากศูนย์ภาษาแคลิฟอร์เนีย 32 คนอ่าน
2 ก.พ.
08:55 น.
1455. 
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดออกแบบลวดลายผ้าทอกุดกวางสร้อย จังหวัดหนองบัวลำภู 43 คนอ่าน
2 ก.พ.
08:50 น.
1456. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. วิจัยทางการศึกษา (Psu-Education Research Conference) : อภิวัฒน์การเรียนรู้: หนทางสู่การเปลี่ยนแปลง 39 คนอ่าน
29 ม.ค.
11:32 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1457. 
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยและร่วมฟังสัมมนาในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 51 คนอ่าน
27 ม.ค.
14:04 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1458. 
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2558 40 คนอ่าน
27 ม.ค.
12:30 น.
1459. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 45 คนอ่าน
27 ม.ค.
10:31 น.
1460. 
ขอแจ้งแต่งตั้งรักษาการผู้จัดการโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 72 คนอ่าน
22 ม.ค.
15:27 น.
1461. 
ขอแจ้งรายชื่ออาจารย์วิพากษ์งานวิจัยในวันที่ 23 มกราคม 2558 88 คนอ่าน
22 ม.ค.
10:01 น.
นางสาวกนกวรรณ
1462. 
เชิญชวนทุกท่านร่วมส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2015 37 คนอ่าน
21 ม.ค.
16:45 น.
1463. 
ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาภาษาอังกฤษด้านธุรกิจและการสื่อสารได้จริง (BEC) ณ ประเทศอังกฤษ 47 คนอ่าน
21 ม.ค.
16:10 น.
1464. 
ประชาสัมพันธ์โครงการและเชิญชวนส่งนักเรียนเข้าร่วมงาน Study in Japan and Job Fair 2015 40 คนอ่าน
21 ม.ค.
16:03 น.
1465. 
ประชาสัมพันธ์ โครงการประตูสู่ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน 44 คนอ่าน
21 ม.ค.
15:26 น.
1466. 
ประชาสัมพันธ์ โครงการ " การประกวดการเขียนแบบคำชี้แจงอาสาสมัคร " 38 คนอ่าน
21 ม.ค.
15:15 น.
1467. 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องทุนการศึกษา จากรัฐบาลออสเตรเลีย 41 คนอ่าน
21 ม.ค.
13:13 น.
1468. 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องปิด-เปิดประตู และเส้นทางจราจรภายใน 37 คนอ่าน
21 ม.ค.
11:03 น.
1469. 
แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้ารับบริการศูนย์บริการบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 46 คนอ่าน
19 ม.ค.
14:48 น.
1470. 
กเรียนโรงเรียนสาธิตฯฝ่ายมัธยม(มอดินแดง) สุดยอดคว้าที่ 1 ระดับประเทศในการแข่งขัน SCB Challenge "กล้าใหม่...ใฝ่รู้ " ปี 9 48 คนอ่าน
16 ม.ค.
13:40 น.
อาจารย์นภาพรรณ
1471. 
นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯฝ่ายมัธยม(มอดินแดง) สุดยอดคว้าที่ 1 ระดับประเทศในการแข่งขัน SCB Challenge "กล้าใหม่...ใฝ่รู้ " ปี 9 52 คนอ่าน
16 ม.ค.
13:16 น.
อาจารย์นภาพรรณ
1472. 
ประชาสัมพันธ์วารสารรูสมิแล ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฏาคม-กันยายน 2557 41 คนอ่าน
16 ม.ค.
09:29 น.
1473. 
ประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 1 42 คนอ่าน
15 ม.ค.
13:41 น.
1474. 
ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นแห่งความสุข ประจำปี 2558 40 คนอ่าน
15 ม.ค.
11:16 น.
1475. 
ขอเชิญชวนบุคลากรแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วงประดับตราสัญลักษณ์เนื่องด้วยงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 38 คนอ่าน
15 ม.ค.
11:00 น.
1476. 
ข่าวชมรมผู้เกษียณฯ ประจำเดือนมกราคม 2558 33 คนอ่าน
15 ม.ค.
10:02 น.
นางสาววาศิณี
1477. 
ขอประชาสัมพันธ์ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน ศูนย์อาเซียนศึกษา 37 คนอ่าน
13 ม.ค.
15:56 น.
1478. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในคน ความร่วมมือภาครัฐร่วมเอกชน ประจำปี 2557 ครั้งที่ 2 35 คนอ่าน
13 ม.ค.
11:07 น.
1479. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมนาเรื่องการเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถการแข่งขันระดับองค์กรและประเทศสำหรับบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคตะวั 40 คนอ่าน
13 ม.ค.
08:54 น.
1480. 
จดหมายข่าวชมรมผู้เกษียณคณะศึกษาศาสตร์ ประจำเดือนธันวาคม 2557 54 คนอ่าน
29 ธ.ค. 57
15:22 น.
นางสาววาศิณี
1481. 
จดหมายข่าวชมรมผู้เกษียณคณะศึกษาศาสตร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 53 คนอ่าน
29 ธ.ค. 57
15:20 น.
นางสาววาศิณี
1482. 
ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ 50 ปี มข. 1000 ท่านแรก รับฟรีของที่ระลึก 48 คนอ่าน
29 ธ.ค. 57
11:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1483. 
ประมวลภาพกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ Orange Party Happy New Year 2015 56 คนอ่าน
26 ธ.ค. 57
15:18 น.
นายวทัญญู
1484. 
การประกวดดนตรีไทย 52 คนอ่าน
23 ธ.ค. 57
13:53 น.
อาจารย์นภาพร
1485. 
ผลการประกวด 49 คนอ่าน
20 ธ.ค. 57
09:50 น.
อาจารย์นภาพร
1486. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตฯ ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด่วน จำนวนจำกัด 65 คนอ่าน
17 ธ.ค. 57
15:43 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1487. 
ขอเชิญส่งเอกสารแนวคิดเบื้องต้น และข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ ในโครงการวิจัยและพัฒนาการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมกับเอกชนในเชิงพาณิชย์ ปี งปม.2558 44 คนอ่าน
16 ธ.ค. 57
10:18 น.
1488. 
ประกาศรับข้อเสนอดครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนดครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สกว. ประจำปี 2557 ครั้งที่ 4 46 คนอ่าน
15 ธ.ค. 57
16:22 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1489. 
ตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าระดับชาติ ครั้งที่ 33 31 คนอ่าน
15 ธ.ค. 57
15:57 น.
อาจารย์วิภาวดี
1490. 
ผลการประกวด “โรงเรียนธนาคารดีเด่น” ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 37 คนอ่าน
15 ธ.ค. 57
15:33 น.
อาจารย์วิภาวดี
1491. 
ผลการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 43 คนอ่าน
15 ธ.ค. 57
15:12 น.
อาจารย์วิภาวดี
1492. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญชมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2558 36 คนอ่าน
12 ธ.ค. 57
11:07 น.
1493. 
กองบริหารงานวิจัย ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมกิจกรรม "RRi KKU Forum 2014" 41 คนอ่าน
12 ธ.ค. 57
11:02 น.
1494. 
สทศ. ขอเชิญร่วมส่งข้อเสนอโครงการเพื่อสมัครทุนวิจัยมุ่งสู่การพัฒนาระบบด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดระบบการวัดและประเมินผล ปี งปม. 2558 35 คนอ่าน
11 ธ.ค. 57
16:17 น.
1495. 
ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมวิชาการ การบริหารจัดการ ครั้งที่ 10 เรื่อง "การบริหารจัดการเพื่อการปฏิรูป" 37 คนอ่าน
4 ธ.ค. 57
08:45 น.
1496. 
การเปิดรับทุนไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่ 2/2558 48 คนอ่าน
3 ธ.ค. 57
11:35 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1497. 
กองบริหารงานวิจัย ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2557 52 คนอ่าน
28 พ.ย. 57
11:20 น.
1498. 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 59 คนอ่าน
27 พ.ย. 57
14:25 น.
นายโสภัณ
1499. 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ความถนัดทางศิลป์ สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 35 คนอ่าน
27 พ.ย. 57
12:42 น.
นายโสภัณ
1500. 
ด่วนที่สุด! ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรรมพัฒนาความสามารถในการทำวิจัยฯ ในหัวข้อ “Data Collection and Data Analysis for Qua 68 คนอ่าน
21 พ.ย. 57
15:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1501. 
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนไปนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 2_2558 58 คนอ่าน
18 พ.ย. 57
14:44 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1502. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน "การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558" 53 คนอ่าน
17 พ.ย. 57
09:39 น.
1503. 
ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา ประเภทอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ 2558 55 คนอ่าน
12 พ.ย. 57
15:28 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1504. 
ประกาศผลอนุมัติทุนนำเสนอผลงานวิจัยต่างประเทศ มข. งวด 1_58 65 คนอ่าน
12 พ.ย. 57
15:26 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1505. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั่งที่ 1 44 คนอ่าน
10 พ.ย. 57
16:07 น.
1506. 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ "Introduction of JSPS activity in Asia and sharing information about research opportunity in Japan" 51 คนอ่าน
5 พ.ย. 57
14:34 น.
1507. 
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเทคนิคการเขียนบทความวิจัยสถาบัน ช่วงที่ 1 56 คนอ่าน
5 พ.ย. 57
09:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1508. 
ค่ายคณิตศาสตร์ A – B MATH KIDS ครั้งที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 76 คนอ่าน
30 ต.ค. 57
09:45 น.
อาจารย์สุนิสา
1509. 
แจ้งข่าวการให้บริการ Host http://ednet.kku.ac.th 51 คนอ่าน
29 ต.ค. 57
10:38 น.
นายปพนพัทร์
1510. 
สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "ผู้บริหารชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรม" 57 คนอ่าน
28 ต.ค. 57
14:09 น.
1511. 
สมาคมรัฐศาสตร์วิจัยแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัย ในการประชุมวิชาการการบริหารและการจัดการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 37 คนอ่าน
28 ต.ค. 57
13:59 น.
1512. 
ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอเชิญเสนอหนังสือทางวิชาการเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2557 44 คนอ่าน
27 ต.ค. 57
15:31 น.
1513. 
"ประชาสัมพันธ์" การส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา 55 คนอ่าน
24 ต.ค. 57
14:00 น.
1514. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ การบริหารจัดการ ครั้งที่ 10 เรื่อง "การบริหารจัดการเพื่อการปฏิรูป" 46 คนอ่าน
24 ต.ค. 57
13:49 น.
1515. 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มข. ขอเชิญชมการสาธิตระบบการจัดประชุมวิชาการ 41 คนอ่าน
24 ต.ค. 57
13:48 น.
1516. 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มข. ขอเชิญชมการสาธิตระบบการจัดประชุมวิชาการ 39 คนอ่าน
24 ต.ค. 57
13:46 น.
1517. 
รางวัล คุรุสดุดี 2557 44 คนอ่าน
23 ต.ค. 57
19:24 น.
อาจารย์วุฒิชัย
1518. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา หลักสูตร "การจัดทำแบบสอบถามออนไลน์ (e-Questionnaire) (ภาคปฏิบัติ)" 42 คนอ่าน
20 ต.ค. 57
15:03 น.
1519. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เวทีวิจัยมนุษย์ศาสตร์ไทย ครั้่งที่ 9 "ปัญญาชน ศีลธรรมและสภาวะสมัยใหม่: เสียงของมนุษยศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้?" 53 คนอ่าน
16 ต.ค. 57
09:13 น.
1520. 
กองบริหารงานวิจัย ขอเชิญส่งบทความวิจัยสถาบันเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มข. 46 คนอ่าน
16 ต.ค. 57
08:59 น.
1521. 
กองสื่อสารองค์กร มข. ขอเชิญร่วมเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านรายการโทรทัศน์และสื่อมวลชน "KKU Research งานวิจัยสู่สังคม" 44 คนอ่าน
14 ต.ค. 57
10:02 น.
1522. 
องค์การบริการส่วนจังหวัดอุดรธานี ขอเชิญเสนอผลงานนวัตกรรมเพื่อเข้าร่วมโครงการจัดทำนวัตกรรม 54 คนอ่าน
14 ต.ค. 57
09:54 น.
1523. 
ชี้แจงแนวท​างในการส่ง​ต้นฉบับข้อ​เสนอโครงกา​ร-งานวิจัย​ที่มุ่งเป้​าฯ 58 คนอ่าน
13 ต.ค. 57
17:03 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1524. 
ประมวลภาพ งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 2557 วันที่ 9 ตุลาคม 2557 56 คนอ่าน
13 ต.ค. 57
10:58 น.
นายวทัญญู
1525. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิจัยในงาน "มสธ. วิจัย ประจำปี 2558" 41 คนอ่าน
8 ต.ค. 57
14:22 น.
1526. 
"กิจกรรมค่ายคณิต MATHLIVE KIDS ครั้งที่ 12" โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา ศึกษาศาสตร์ 54 คนอ่าน
7 ต.ค. 57
23:02 น.
อาจารย์สุนิสา
1527. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2557 ครั้งที่ 3 47 คนอ่าน
7 ต.ค. 57
14:10 น.
1528. 
ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการขอใช้เงินกองทุนวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานฯ ประจำปี 2557 44 คนอ่าน
7 ต.ค. 57
14:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1529. 
ม.เกษตรศาสตร์ จ.สกลนคร ขอเชิญส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน "วิชาการก้าวหน้า ภูมิปัญญาแห่งลุ่มน้ำโขง" ครั้งที่ 2 46 คนอ่าน
6 ต.ค. 57
10:27 น.
1530. 
ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกุลนคร ขอเชิญส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร์ นนทรีอีสาน "วิชาการก้าวหน้า ภูมิปัญญาลุ่ 36 คนอ่าน
6 ต.ค. 57
10:22 น.
1531. 
เรียนเชิญร่วมงานมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 59 คนอ่าน
3 ต.ค. 57
07:56 น.
นางสาววารุณี
1532. 
การเปิดรับทุนไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่1/2558 50 คนอ่าน
29 ก.ย. 57
16:08 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1533. 
คณะวิทยาการจัดการ มข. ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษและให้คำปรึกษาด้านการวิจัย 44 คนอ่าน
26 ก.ย. 57
15:34 น.
1534. 
ค่าจอดรถ 47 คนอ่าน
25 ก.ย. 57
15:33 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา
1535. 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ internet ของ มข. 47 คนอ่าน
25 ก.ย. 57
10:30 น.
นายปพนพัทร์
1536. 
Call for submission of paper to a special issue of international journal existed in ISI and SCOPUS 55 คนอ่าน
25 ก.ย. 57
10:01 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
1537. 
ขอแสดงความยินดีกับว่าที่คุณหมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 62 คนอ่าน
24 ก.ย. 57
16:45 น.
อาจารย์มงคล
1538. 
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2558 (วช) 1 ก.ย. – 10 ต.ค. 57 เท่านั้น 52 คนอ่าน
22 ก.ย. 57
16:15 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1539. 
เชิญร่วมฟังบรรยาย เรื่อง สะเต็มศึกษา : นวัตกรรมการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 โดย ดร.เขมวดี พงศานนท์ 43 คนอ่าน
22 ก.ย. 57
14:24 น.
อาจารย์เบญจมาภรณ์
1540. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร่างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ "ศิลปกากรวิจัยและสร้รงสรรค์ ครั้งที่ 8 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์" 44 คนอ่าน
22 ก.ย. 57
10:21 น.
1541. 
ขอเรียนเชิญอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษา 44 คนอ่าน
19 ก.ย. 57
10:44 น.
นางสาววารุณี
1542. 
รายชื่อนักกีฬาสาธิต 57 และSize ชุดแข่งขัน 63 คนอ่าน
18 ก.ย. 57
00:29 น.
อาจารย์พลัฎฐ์
1543. 
สมศ. ขอเชิญส่งแบบขอเสนอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 51 คนอ่าน
15 ก.ย. 57
15:39 น.
1544. 
สมศ. ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการนานาชาติ "การประกันคุณภาพการศึกษา" ประจำปี 2557 45 คนอ่าน
15 ก.ย. 57
15:30 น.
1545. 
"งานคืนสู่เหย้าชาวศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2557" 97 คนอ่าน
10 ก.ย. 57
09:18 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1546. 
ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี คณะแพทย์ศาสตร์ มข. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Pre-Congress Symposium 2014 49 คนอ่าน
9 ก.ย. 57
16:00 น.
1547. 
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเรื่อง Springer Author Workshop 2014 54 คนอ่าน
9 ก.ย. 57
15:51 น.
1548. 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เปิดรับบทคัดย่อและผลงานวิจัยด้านการเดินและจักรยาน เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการฯ 58 คนอ่าน
9 ก.ย. 57
15:47 น.
1549. 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกาศโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก เรื่อง การจัดสรรทุน คปก. รุ่น 17 37 คนอ่าน
9 ก.ย. 57
15:32 น.
1550. 
การเลื่อนสัมมนาวิชาการเลื่อน Springer Author Workshop 2014 48 คนอ่าน
5 ก.ย. 57
09:12 น.
นางสาวศิรินนาถ
1551. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมฟังคำชี้แจงการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุน ประเภทอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ 2559 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 45 คนอ่าน
4 ก.ย. 57
16:28 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1552. 
ค่ายคณิตศาสตร์ C – D MATH DAY ครั้งที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 75 คนอ่าน
3 ก.ย. 57
22:31 น.
อาจารย์สุนิสา
1553. 
กิจกรรม Open Class ครั้งที่ 11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 90 คนอ่าน
3 ก.ย. 57
22:12 น.
อาจารย์สุนิสา
1554. 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูล Scopus & ScienceDirect 48 คนอ่าน
2 ก.ย. 57
11:14 น.
นางสาวศิรินนาถ
1555. 
ขอความอนุเคราะห์ประเมินการบริการร้านค้าโรงอาหารคณะศึกษาศาสตร์ประจำปีการศึกษา2557 ครั้งที่ 1 40 คนอ่าน
30 ส.ค. 57
16:28 น.
นางสาวจรัสศรี
1556. 
แจ้งมติ การกำหนดแนวทางการดำเนินการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 108 คนอ่าน
29 ส.ค. 57
10:02 น.
นางสาวดรุวรรณ
1557. 
ซักซ้อมความเข้าใจการส่งเอกสารเบิกจ่ายภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2557 57 คนอ่าน
28 ส.ค. 57
09:15 น.
นางสาวจรัสศรี
1558. 
สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 52 คนอ่าน
27 ส.ค. 57
16:05 น.
1559. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนอุดหนุนวิจัยร่วม ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทยญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2558 51 คนอ่าน
27 ส.ค. 57
16:01 น.
1560. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 3rd ICADA 2014-SSIS 45 คนอ่าน
27 ส.ค. 57
15:58 น.
1561. 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น เรื่อง การเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความหรือผลงานทางการวิจัย 54 คนอ่าน
25 ส.ค. 57
15:45 น.
นางสาวศิรินนาถ
1562. 
ม.เกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 13 48 คนอ่าน
22 ส.ค. 57
10:00 น.
1563. 
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการภาวะผู้นำและบริหารการศึกษา 51 คนอ่าน
22 ส.ค. 57
09:57 น.
1564. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล เรื่อง "การเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความหรือผลงานทางการวิจัย" 41 คนอ่าน
22 ส.ค. 57
09:52 น.
1565. 
เรียนเชิญอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ทุกท่านเข้่ารวมกิจกรรม Big Cleanimg Day ปี 2557 62 คนอ่าน
21 ส.ค. 57
08:45 น.
นางสาววารุณี
1566. 
ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "มหากาพย์จำนำข้าวไทย ข้อเท็จจริง ปัญหา และอนาคต" 46 คนอ่าน
20 ส.ค. 57
14:52 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1567. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม/สัมมนาด้านการวิจัย ในหัวข้อ จำนำข้าวไทย ข้อเท็จจริง ปัญหา และอนาคต ในมุมมองของ ดร.อัมมาร สยามวาลา" 48 คนอ่าน
19 ส.ค. 57
14:09 น.
1568. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ The First International Conference on Complementary Therapy for Cancer and Diseases 1st CTCD) 44 คนอ่าน
19 ส.ค. 57
14:00 น.
1569. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ เรื่อง "มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการวิจัยทางการศึกษา : เส้นทางสู่การพัฒนาการวิจัยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 47 คนอ่าน
19 ส.ค. 57
13:55 น.
1570. 
ม.สุโขทัยธรรมธิราช ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมฤทธิบัตร 43 คนอ่าน
19 ส.ค. 57
13:49 น.
1571. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย และขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 42 คนอ่าน
19 ส.ค. 57
13:39 น.
1572. 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ 2559 52 คนอ่าน
19 ส.ค. 57
10:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1573. 
ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมฟังการประชาสัมพันธ์โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 45 คนอ่าน
16 ส.ค. 57
18:54 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1574. 
แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตที่ได้รับรางวัลเหรียญทองในระดับนานาชาติ 98 คนอ่าน
15 ส.ค. 57
14:30 น.
อาจารย์จันทร์จิรา
1575. 
ความเคลื่อนไหว ของ มข.สู่มหาวิทยาลัยในกำกับ(ออกนอกระบบฯ) 74 คนอ่าน
7 ส.ค. 57
12:22 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา
1576. 
ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจส่งต้นฉบับบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 60 คนอ่าน
6 ส.ค. 57
09:53 น.
1577. 
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งศาสตราจารย์ และเสวนาเรื่อง เตรียมตัวอย่างไรจึงจะได้เป็น ศ. 62 คนอ่าน
5 ส.ค. 57
21:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1578. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วม การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 53 คนอ่าน
4 ส.ค. 57
16:11 น.
1579. 
ม.เกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 44 คนอ่าน
4 ส.ค. 57
16:07 น.
1580. 
ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2557: geoinfotech 2014 42 คนอ่าน
4 ส.ค. 57
16:04 น.
1581. 
ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคด 39 คนอ่าน
4 ส.ค. 57
16:04 น.
1582. 
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมโครงการยกร่างคำขอสิทธิบัตร (การประดิษฐ์)/อนุสิทธิ์ 50 คนอ่าน
4 ส.ค. 57
16:00 น.
1583. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 (CASNIC 2014) วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 43 คนอ่าน
4 ส.ค. 57
15:57 น.
1584. 
ตัวเลขดังวันนี้ 6-7-8 64 คนอ่าน
31 ก.ค. 57
07:30 น.
นายทองสุข
1585. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่องเคล็ดลับการสอนแบบ STEM Education ด้วยระบบการวิศวกรรมศาสตร์ 53 คนอ่าน
30 ก.ค. 57
16:20 น.
1586. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการทัศนศึกษาเรียนรู้สู่โลกกว้าง STEM Education และ การศึกษาปฐมวัยของอเมริกา 51 คนอ่าน
30 ก.ค. 57
16:17 น.
1587. 
เรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Open Class ประจำภาคต้น 2557 62 คนอ่าน
30 ก.ค. 57
13:40 น.
อาจารย์ขนิษฐา
1588. 
ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2557 58 คนอ่าน
25 ก.ค. 57
11:16 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1589. 
ม.เทคโนโลีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติและนานาชาติ 43 คนอ่าน
24 ก.ค. 57
14:18 น.
1590. 
สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มข. แจ้งงดบริการรับ-ส่งเอกสารโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรม 44 คนอ่าน
24 ก.ค. 57
14:08 น.
1591. 
การเปิดรับทุนไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่6/2557 64 คนอ่าน
24 ก.ค. 57
10:43 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1592. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย (รอบ 2) ประจำปีงบประมาณ 2557 53 คนอ่าน
18 ก.ค. 57
16:08 น.
1593. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2557 54 คนอ่าน
16 ก.ค. 57
14:22 น.
1594. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2557 ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มข. 47 คนอ่าน
16 ก.ค. 57
14:19 น.
1595. 
คู่มือบันทึกภาระงานรายวันของบุคลากรสายสนับสนุน 69 คนอ่าน
10 ก.ค. 57
18:40 น.
นางสาวจรัสศรี
1596. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2557 ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์เสริมไอโอดีนเสริมไอคิว มข. ปี 2557-2561 59 คนอ่าน
10 ก.ค. 57
09:44 น.
1597. 
สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 67 คนอ่าน
9 ก.ค. 57
15:29 น.
1598. 
เชิญส่งบทความวิจัยร่วมนำเสนอใน The 1st Workshop on Emerging Pedagogies for Computer-based Learning ที่ประเทศญี่ปุ่น 92 คนอ่าน
7 ก.ค. 57
12:30 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
1599. 
เชิญส่งบทความวิจัยร่วมนำเสนอใน The 3rd Workshop on Application of Innovative Educational Technologies in STEM Education ที่ประเทศญี่ปุ่น 74 คนอ่าน
7 ก.ค. 57
12:29 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
1600. 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา หลักสูตร "การทำแบบสอบถามออนไลน์ (e-Questionnaire)" 48 คนอ่าน
7 ก.ค. 57
10:08 น.
1601. 
ขอเชิญนักวิจัยสมัครเข้ารับการพิจารณา เพื่อรับรางวัล 2014 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards 57 คนอ่าน
7 ก.ค. 57
10:02 น.
1602. 
ขอเชิญ ร่วมส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสร์ และศึกษาศาสตร์ 46 คนอ่าน
7 ก.ค. 57
09:52 น.
1603. 
สำนักงานบริการวิชาการฯ คณะแพทย์ มข. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "การจัดการความรู้: เรียนรู้สู่นวัตกรรม ประจำปี 2557" 49 คนอ่าน
7 ก.ค. 57
09:46 น.
1604. 
ขอเชิญเสนอผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ "DPU-Wuhan International Conference on Oriental Leadership" 50 คนอ่าน
7 ก.ค. 57
09:40 น.
1605. 
ผล admission 63 คนอ่าน
4 ก.ค. 57
16:11 น.
อาจารย์มงคล
1606. 
ตรวจสอบหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย แต่ละหมวดรายจ่ายด้วยแบบฟอร์ม Check list 73 คนอ่าน
3 ก.ค. 57
08:02 น.
นางสาวจรัสศรี
1607. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและส่งผลงานนำเสนอผลงานวิจัย หัวข้อ "Rice for the world" 45 คนอ่าน
1 ก.ค. 57
15:40 น.
1608. 
สกอ. ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยทางด้านอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ 55 คนอ่าน
27 มิ.ย. 57
16:20 น.
1609. 
ขอเชิญเข้าร่มอบรมการเพิ่มทักษะการจัดการสารสนเทศด้วยโปรแกรมการจัดการรบรรณานุกรม (Zotero) และมาตรฐานเอกสารดิจิทัลเพื่อการวิจัย 51 คนอ่าน
23 มิ.ย. 57
14:03 น.
นางสาวศิรินนาถ
1610. 
สาธิตมข. ประถม (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรม English Camp for D-F 74 คนอ่าน
23 มิ.ย. 57
09:07 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1611. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญชมงาน "IP Innovation and Technology Expo - IPITEx. 2014" 60 คนอ่าน
20 มิ.ย. 57
16:19 น.
1612. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014) 46 คนอ่าน
20 มิ.ย. 57
16:13 น.
1613. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในงาน "มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014) 39 คนอ่าน
20 มิ.ย. 57
16:13 น.
1614. 
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย ม.มหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ภาษาและวัฒนธรรม 2557 เรื่อง "วัฒนธรรมสมัยนิยม" 45 คนอ่าน
20 มิ.ย. 57
16:05 น.
1615. 
คณะวิทยาการจัดการ มข. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ หัวข้อ Survival Analysis 53 คนอ่าน
18 มิ.ย. 57
11:09 น.
1616. 
คณะวิทยาการจัดการ ม.ศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมสำหรับการสอนภาษา 45 คนอ่าน
18 มิ.ย. 57
11:04 น.
1617. 
สถาบันสันติศึกษา มข. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านการศึกษาสันติศึกษาและการจัดการความขัดแย้ง ครั้งที่ 1 49 คนอ่าน
18 มิ.ย. 57
11:01 น.
1618. 
กรมสุขภาพจิต ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 13 48 คนอ่าน
18 มิ.ย. 57
10:57 น.
1619. 
สำนักงานสนับสนุนการวิจัย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมประจำปี "นักวิจัยรุ่นใหม่..พบ..เมธีวิจัยอาวุโส สกว." ครั้งที่ 14 56 คนอ่าน
18 มิ.ย. 57
10:50 น.
1620. 
สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ประจำปี พ.ศ. 2557 40 คนอ่าน
18 มิ.ย. 57
10:28 น.
1621. 
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มข.ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกร โครงการ "ยกร่างคำขอสิทธิบัตร (การประดิษฐ์) / อนุสิทธิ์ 44 คนอ่าน
18 มิ.ย. 57
10:23 น.
1622. 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2558 57 คนอ่าน
13 มิ.ย. 57
14:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1623. 
วช. ขอเชิญเสนอผานประเภทรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์ (ระดับ ป.โท และ ป.เอก) เพื่อขอรับรางวัลด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2557 54 คนอ่าน
11 มิ.ย. 57
10:33 น.
1624. 
กองบริหารงานวิจัย มข. ขอเชิญเข้าร่วมงานและส่งผลงานนำเสนองานวิจัย 63 คนอ่าน
11 มิ.ย. 57
10:33 น.
1625. 
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Asia GIS 2014 55 คนอ่าน
11 มิ.ย. 57
10:15 น.
1626. 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ศิลปากร ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อคัดเลือกตีพิมพ์ในวารสารศิลปากร 45 คนอ่าน
11 มิ.ย. 57
10:05 น.
1627. 
ประมวลภาพจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2558 และ OD ประจำปี 2557 102 คนอ่าน
9 มิ.ย. 57
10:59 น.
นายวทัญญู
1628. 
ประชาสัมพันธ์ web งานคลังและพัสดุ 54 คนอ่าน
8 มิ.ย. 57
19:01 น.
นางสาวจรัสศรี
1629. 
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนไปนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 5_2557 77 คนอ่าน
27 พ.ค. 57
16:39 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1630. 
STOP 23-25 MAY 2014 116 คนอ่าน
23 พ.ค. 57
00:05 น.
อาจารย์รัชพล
1631. 
ขอเชิญบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม การสภาข้าราชการฯ “เยี่ยม พบปะและรับฟังข้อคิดเห็นจากบุคลากร” 59 คนอ่าน
22 พ.ค. 57
09:47 น.
นายวทัญญู
1632. 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยของนักงิจัยรุ่นใหม่ สาขามนุษยศาสตร์ สังคม 68 คนอ่าน
21 พ.ค. 57
10:52 น.
1633. 
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2014 64 คนอ่าน
21 พ.ค. 57
10:44 น.
1634. 
ขอเชิญประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 "ประชากรและสังคม 2557" เรื่อง การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม 48 คนอ่าน
21 พ.ค. 57
10:41 น.
1635. 
ขอเชิญเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมแสดงนิทรรศการในงาน "สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน" 39 คนอ่าน
21 พ.ค. 57
10:39 น.
1636. 
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดงาน "มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม เทคโนโลยี" เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ (IP Innovation and Technology Expo-IPITEx 54 คนอ่าน
21 พ.ค. 57
10:38 น.
1637. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) งาน "IP Innovation and Technology Expo 2014" 42 คนอ่าน
21 พ.ค. 57
10:22 น.
1638. 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ The 3th ICADA 2014-SSIS 51 คนอ่าน
19 พ.ค. 57
16:12 น.
1639. 
ม.ราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 50 คนอ่าน
19 พ.ค. 57
16:08 น.
1640. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1 เรื่อง "การวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน" 67 คนอ่าน
6 พ.ค. 57
09:03 น.
1641. 
ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจ้งกรอบการวิจัยการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของ สกว. 82 คนอ่าน
2 พ.ค. 57
08:34 น.
1642. 
สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 60 คนอ่าน
29 เม.ย. 57
11:04 น.
1643. 
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "เทคนิคการสร้างเครื่องมือเพื่อการรวบรวมข้อมูลและสถิติที่ใชเ้ในการวิเคราะห์ข้อมูล" ตามโครงการพัฒนาวิจัยสถาบั 60 คนอ่าน
28 เม.ย. 57
15:42 น.
1644. 
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและร่วมส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสอนในการประชุมวิชาการด้านอีเลิร์นนิง ปี 2557 The fifth TUC Intemational E-learning Conference 2014 60 คนอ่าน
28 เม.ย. 57
15:11 น.
1645. 
ขอเชิญชวนนำเสนอผลงานวิจัย และประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Education: Achieving Excellence in Innovation 66 คนอ่าน
28 เม.ย. 57
15:10 น.
1646. 
ม.ธุรกิจบัณฑิต ขอเชิญเสนอผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 47 คนอ่าน
28 เม.ย. 57
15:02 น.
1647. 
ขอแสดงความยินดีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนใหม่ 139 คนอ่าน
23 เม.ย. 57
10:27 น.
นางสาวแสงทอง
1648. 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียน 55 คนอ่าน
23 เม.ย. 57
09:27 น.
1649. 
สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 51 คนอ่าน
23 เม.ย. 57
09:20 น.
1650. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2557 ครั้งที่ 3 52 คนอ่าน
23 เม.ย. 57
09:15 น.
1651. 
บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมมนาเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "ดนตรี กีฬา งานอดีเรก สามารถใช้วิเคราะห์ทักษะความสามารถในการทำงานได้หรือไม่? 52 คนอ่าน
23 เม.ย. 57
09:08 น.
1652. 
เหรียญทองคณิตศาสตร์ สสวท. 61 คนอ่าน
22 เม.ย. 57
21:33 น.
อาจารย์วุฒิชัย
1653. 
รางวัลการแข่งขันวิชาการนานาชาติ 45 คนอ่าน
22 เม.ย. 57
21:22 น.
อาจารย์วุฒิชัย
1654. 
คนเก่งของเรา-สอบ O-net 41 คนอ่าน
22 เม.ย. 57
21:20 น.
อาจารย์วุฒิชัย
1655. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมอุดมศึกษาไทย (Thai Higher Education Expo & Conference 2014 : THIC 2014) 44 คนอ่าน
22 เม.ย. 57
10:42 น.
1656. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมบุคลากรด้านการจัดการความรู้จากงานวิจัย เพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2557 40 คนอ่าน
21 เม.ย. 57
09:34 น.
1657. 
ประมวลภาพงานสงกรานต์ 10-11 เมษายน 2557 86 คนอ่าน
17 เม.ย. 57
14:53 น.
นายวทัญญู
1658. 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ระดับอนุบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2557 90 คนอ่าน
12 เม.ย. 57
20:58 น.
อาจารย์รัชพล
1659. 
ทำบุญเนื่องในวันสงกรานต์ 57 คนอ่าน
11 เม.ย. 57
18:34 น.
นางสาวจรัสศรี
1660. 
สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ทางวิชาการประจำปี 2557 65 คนอ่าน
11 เม.ย. 57
13:11 น.
1661. 
เชิญร่วมงานสัมนาวิชาการเปิดโลกออทิสติกครั้งที่ 8 53 คนอ่าน
9 เม.ย. 57
09:51 น.
อาจารย์ฤกษ์
1662. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฏร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 10 49 คนอ่าน
8 เม.ย. 57
14:50 น.
1663. 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ระดับอนุบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2557 307 คนอ่าน
4 เม.ย. 57
09:46 น.
นางจุลาวัลย์
1664. 
WSU USA 5-7 เมย 57 116 คนอ่าน
3 เม.ย. 57
22:09 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
1665. 
ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนา กรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2557 45 คนอ่าน
3 เม.ย. 57
15:10 น.
1666. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญจัดทำข้อเสนอการวิจัยเพื่อการจัดการความรู้วิจัย ประจำปี 2557 50 คนอ่าน
3 เม.ย. 57
15:03 น.
1667. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2557 47 คนอ่าน
2 เม.ย. 57
15:16 น.
1668. 
O-NET เต็ม 100 คะแนน 66 คนอ่าน
28 มี.ค. 57
17:20 น.
อาจารย์มงคล
1669. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชการ สำนักวิทยทรัพยากร ปี 2557 เรื่อง การเชื่อมโยงความรู้: ห้องสมุด สื่อใหม่ และเทคโนโลยี 41 คนอ่าน
28 มี.ค. 57
15:35 น.
1670. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอทางวิชาการประชุมแห่ชาติ ครั้งที่ 3 52 คนอ่าน
28 มี.ค. 57
15:31 น.
1671. 
ประชาสัมพันธ์ การพิจารณาการรับรองโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 46 คนอ่าน
28 มี.ค. 57
13:44 น.
1672. 
ม.บูรพา ขยายเวลาการส่งบทคัดย่อในการนำเนอผลงานประชุมวิชาการฯ "The 5th International Conference in Sport and Exercise Science" 52 คนอ่าน
27 มี.ค. 57
16:16 น.
1673. 
ขอเชิญส่งอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในสังกัด เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop : "Managing Large and Mixed Ability EFL Classe 135 คนอ่าน
21 มี.ค. 57
13:44 น.
1674. 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ระดับชาติ สาขาวิชาการศึกษาและสาขาที่เกี่ยวข้อง ปี พ.ศ. 2557 50 คนอ่าน
21 มี.ค. 57
13:39 น.
1675. 
ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2557 และ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2558 56 คนอ่าน
17 มี.ค. 57
16:13 น.
1676. 
เชิญคณาจารย์ สมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ ประจำปี 2557 317 คนอ่าน
17 มี.ค. 57
13:16 น.
นายจักรพงษ์
1677. 
มหาวิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "การสอนแบบก้าวหน้าในระดับอุดมศึกษา" 46 คนอ่าน
13 มี.ค. 57
13:52 น.
1678. 
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนไปนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 4_2557 68 คนอ่าน
12 มี.ค. 57
09:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1679. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา “เรียนรู้ เข้าใจ ให้ความช่วยเหลือ” นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ (LD, ADHD, ASD GIFTED) ในโรงเรียนปกติ 72 คนอ่าน
4 มี.ค. 57
10:28 น.
นางจุลาวัลย์
1680. 
ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ JSA-ASEAN ครั้งที่ 4 92 คนอ่าน
28 ก.พ. 57
14:01 น.
1681. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่าม Participatory Action Research: (PAR) 65 คนอ่าน
25 ก.พ. 57
15:43 น.
1682. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2557 เรื่อง "พัฒนาบริหารศาสตร์ในบริบทอาเซียน" 62 คนอ่าน
25 ก.พ. 57
15:39 น.
1683. 
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจ ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ในงานประชุมวิขาการระดับชาติ "ศึกษาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 1 82 คนอ่าน
20 ก.พ. 57
15:20 น.
1684. 
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัล "ผู้ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556" 222 คนอ่าน
20 ก.พ. 57
10:57 น.
นางสาววาศิณี
1685. 
เชิญร่วมชม เชียร์ และเป็นเกียรติในงานแข่งขันกีฬา "ออทิสติกเกมส์ ครั้งที่ 6" 63 คนอ่าน
18 ก.พ. 57
09:43 น.
อาจารย์ฤกษ์
1686. 
ทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา 62 คนอ่าน
13 ก.พ. 57
20:22 น.
นางสาวจรัสศรี
1687. 
กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 71 คนอ่าน
13 ก.พ. 57
08:57 น.
นางสาวดรุวรรณ
1688. 
จิตสาธารณะยูนิทเอฟ 63 คนอ่าน
13 ก.พ. 57
04:57 น.
อาจารย์นุชนาฎ
1689. 
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 52 คนอ่าน
10 ก.พ. 57
16:06 น.
1690. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4 58 คนอ่าน
10 ก.พ. 57
16:00 น.
1691. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง งานวิจัยทางการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 4 "กลยุทธ์ร่วมสมัยกับงานวิจัยเพื่อเด็กพิเศษ" 56 คนอ่าน
10 ก.พ. 57
15:57 น.
1692. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารกิจการสาธารณะครั้งที่ 2 เรื่อง "ชุมชนท้องถิ่น: พลังการปฏิรูปแห่งประเทศไทย" 44 คนอ่าน
10 ก.พ. 57
15:50 น.
1693. 
ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านความมั่นคงศึกษา ครั้งที่ 1 43 คนอ่าน
10 ก.พ. 57
15:33 น.
1694. 
ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติในการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยและแนวปฏิบัติในการดำเนินการวิจัย ร่วมกับภาคเอกชน 49 คนอ่าน
6 ก.พ. 57
15:26 น.
1695. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "การวิจัยเชิงคุณภาพ" และ "การสังเคราะห์งานด้วยเทคนิค Meta Analysis และ Meta Ethnography" 61 คนอ่าน
5 ก.พ. 57
13:36 น.
1696. 
ขอเชิญเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 61 คนอ่าน
5 ก.พ. 57
13:36 น.
1697. 
ประชาสัมพันธ์ทุนไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 3_57 72 คนอ่าน
29 ม.ค. 57
16:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1698. 
ม.สงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง Education and Leadership in Glocalization: What does "think globally, act locally" me 57 คนอ่าน
29 ม.ค. 57
14:46 น.
1699. 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ขอเชิญเช้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 61 คนอ่าน
27 ม.ค. 57
13:05 น.
1700. 
ศูนย์วิจัยออทิสติก เปิดรับสมัครนักเรียนระดับอนุบาล 74 คนอ่าน
27 ม.ค. 57
08:16 น.
อาจารย์ฤกษ์
1701. 
ภาพ Biking English Camp Unit D (เพิ่มเติม) 59 คนอ่าน
26 ม.ค. 57
00:00 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1702. 
กิจกรรม Biking English Camp Unit D สาธิตมข. ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 56 คนอ่าน
26 ม.ค. 57
15:24 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1703. 
ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากรส่งข้อเสนอโครงการด้านการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประวัน เพื่อรับทุนประจำปี 2557 ในโครงการการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไ 58 คนอ่าน
21 ม.ค. 57
13:27 น.
1704. 
สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม ม.ธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิในการทำงาน 56 คนอ่าน
21 ม.ค. 57
13:01 น.
1705. 
สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม ม.ธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิในการทำงาน 52 คนอ่าน
21 ม.ค. 57
12:50 น.
1706. 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏสุราษฏร์ธานี ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัย 61 คนอ่าน
21 ม.ค. 57
08:55 น.
1707. 
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก) (มอดินแดง) 68 คนอ่าน
20 ม.ค. 57
12:45 น.
1708. 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 169 คนอ่าน
16 ม.ค. 57
13:15 น.
นางสาวดรุวรรณ
1709. 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายชื่อนักวิจัยและผลงานวิจัย 117 คนอ่าน
15 ม.ค. 57
14:45 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1710. 
ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา หัวข้อ “How to Publish Research Paper in Journals” 150 คนอ่าน
11 ม.ค. 57
18:19 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1711. 
ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "แนวทางในการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปี 2557 50 คนอ่าน
10 ม.ค. 57
09:22 น.
1712. 
กองบริหารงานวิจัย มข. ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสาร พ.ศ. 2556 115 คนอ่าน
9 ม.ค. 57
14:03 น.
1713. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการนานาชาติ เรื่อง "Conducting Cross-Cultural, Cross-National Research in International Settings" 65 คนอ่าน
6 ม.ค. 57
13:08 น.
1714. 
กองบริหารงานวิจัย มข. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 หัวข้อ "Rethink: social develop 55 คนอ่าน
25 ธ.ค. 56
16:06 น.
1715. 
ม.สงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 3 เรื่อง Education and Leadership in Glocalization: What does "think globally, act l 63 คนอ่าน
25 ธ.ค. 56
16:02 น.
1716. 
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ประกาศรับสมัครข้อโครงการสนันสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2557 64 คนอ่าน
25 ธ.ค. 56
15:49 น.
1717. 
สกว. ประกาศรับสมัครทุนพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ปีงบประมาณ 2557 65 คนอ่าน
20 ธ.ค. 56
15:58 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1718. 
ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษเรื่อง University ranking, rating How to achieve the goal? 65 คนอ่าน
19 ธ.ค. 56
10:08 น.
1719. 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 68 คนอ่าน
18 ธ.ค. 56
16:02 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1720. 
ม.บูรพา ขอเชิญร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการนานาขาติด้านการวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ครั้งที่ 5 97 คนอ่าน
18 ธ.ค. 56
10:36 น.
1721. 
สำนักวิทยาบริการ มข. ขอเลื่อนการอบรมการใช้ประโยชน์ E-book Elsevier 49 คนอ่าน
18 ธ.ค. 56
10:27 น.
1722. 
สำนักวิทยบริการ มข. ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาเข้าร่วมการอบรม เรื่อง "การใช้ประโยชน์ E-Book Elsevier" 60 คนอ่าน
12 ธ.ค. 56
08:48 น.
1723. 
สภาวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาเรื่อง "มโนทัศน์ที่คาดเคลื่อนในการวิจัยการศึกษา" 67 คนอ่าน
11 ธ.ค. 56
15:26 น.
1724. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด "บูรณาการงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สู่ประชาคมอาเซียน" 51 คนอ่าน
11 ธ.ค. 56
15:17 น.
1725. 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและร่วมประชุมในการประชุมวิชาการ การบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 9 "การบริหารจัดการข้ามวัฒนธรรม" 58 คนอ่าน
11 ธ.ค. 56
11:13 น.
1726. 
สถาบันภาษาฯ ม.มหิดล ขอเชิญส่งบทคัดย่อทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ ภาษาและวัฒนธรรม 2557 เรื่อง "วัฒนธรรมสมัยนิยม" 53 คนอ่าน
11 ธ.ค. 56
11:09 น.
1727. 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิต มข. ศศ 179 คนอ่าน
10 ธ.ค. 56
11:42 น.
อาจารย์มงคล
1728. 
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มข. ขอเชิญชวนส่งผลงานแนวทางปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ประกวดในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 53 คนอ่าน
6 ธ.ค. 56
13:15 น.
1729. 
ขอเชิญส่งบทความเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2557 49 คนอ่าน
6 ธ.ค. 56
13:10 น.
1730. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10 54 คนอ่าน
4 ธ.ค. 56
14:22 น.
1731. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ ลงตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 66 คนอ่าน
4 ธ.ค. 56
14:17 น.
1732. 
นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา รับรางวัลประกวดบทความ โครงการ บัณฑิตไทยไม่โกง จาก สกอ. 72 คนอ่าน
2 ธ.ค. 56
10:32 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
1733. 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานนำเสนอในการสัมมนาทางวิชาการ 63 คนอ่าน
29 พ.ย. 56
16:00 น.
1734. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2556: geoinfotech 2013 51 คนอ่าน
29 พ.ย. 56
15:53 น.
1735. 
คณะวิทยาการจัดการ มข. ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านการท่องเที่ยว ด้านการบริการและด้านธุรกิจ ประจำปี 2557 55 คนอ่าน
25 พ.ย. 56
11:06 น.
1736. 
คณะวิทยาการจัดการ มข. ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านการท่องเที่ยว ด้านการบริการและด้านธุรกิจ ประจำปี 2557 49 คนอ่าน
25 พ.ย. 56
11:02 น.
1737. 
กองบริหารงานวิจัย ขอเชิญส่งต้นฉบับบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน 54 คนอ่าน
25 พ.ย. 56
10:57 น.
1738. 
ยูนิทเอทัศนศึกษาศูนย์หม่อนไหม 73 คนอ่าน
23 พ.ย. 56
20:31 น.
อาจารย์วุฒิชัย
1739. 
กิจกรรมค่ายดูดาวครั้งที่ 18 73 คนอ่าน
21 พ.ย. 56
09:09 น.
อาจารย์วุฒิชัย
1740. 
แชมป์คาราเต้-โด 117 คนอ่าน
21 พ.ย. 56
09:08 น.
อาจารย์วุฒิชัย
1741. 
สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ขอเชิญเป็นเครือข่ายงานวิจัยนวัตกรรมสังคม และเชิญชวนคัดเลือกส่งผลงานวิจัยวิจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม 109 คนอ่าน
20 พ.ย. 56
14:24 น.
1742. 
นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาได้รับรางวัลประกวดบทความ"บัณฑิตไทยไม่โกง" ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 55 คนอ่าน
20 พ.ย. 56
14:22 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
1743. 
ขอแสดงความยินดีกับว่าที่คุณหมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 132 คนอ่าน
19 พ.ย. 56
16:42 น.
อาจารย์มงคล
1744. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงงานสายวิชาการ 149 คนอ่าน
18 พ.ย. 56
15:46 น.
นายวทัญญู
1745. 
รางวัลการประกวดโครงงานนักเรียน ComED Open House ครั้งที่ 1 ... 55 คนอ่าน
15 พ.ย. 56
20:44 น.
อาจารย์วุฒิชัย
1746. 
การตรวจประเมินกิจกรรมโครงการโรงเรียนธนาคาร 69 คนอ่าน
15 พ.ย. 56
20:40 น.
อาจารย์วุฒิชัย
1747. 
ฑูตญี่ปุ่นเยี่ยมชมโรงเรียนสาธิต ฯ ประถม 70 คนอ่าน
15 พ.ย. 56
20:37 น.
อาจารย์วุฒิชัย
1748. 
ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการ 171 คนอ่าน
13 พ.ย. 56
09:19 น.
นางสาวแสงทอง
1749. 
นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาสร้างชื่อเสียงให้กับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 85 คนอ่าน
8 พ.ย. 56
11:05 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
1750. 
สาธิตประถมศึกษาศาสตร์จัดกิจกรรมวันออมแห่งชาติ 100 คนอ่าน
7 พ.ย. 56
17:24 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรีวรรณ
1751. 
คณะฑูตจากญี่ปุ่นเยี่ยมชม ห้องเรียน วมว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 85 คนอ่าน
7 พ.ย. 56
09:41 น.
อาจารย์นนท์
1752. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ในระดับนานาชาติโดยผู้เชี่ยวชาญชาวต่าง ประเทศ 87 คนอ่าน
7 พ.ย. 56
08:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1753. 
สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มข. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขอรับจริยธรรมออนไลน์ผ่านระบบ Submission online 62 คนอ่าน
6 พ.ย. 56
11:10 น.
1754. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้โลกมีสันติสุข 60 คนอ่าน
5 พ.ย. 56
15:21 น.
1755. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง ระบบการยื่นขอทุนวิจัยจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ 61 คนอ่าน
5 พ.ย. 56
15:16 น.
1756. 
ขอเชิญเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) 51 คนอ่าน
5 พ.ย. 56
14:59 น.
1757. 
ขยายเวลาส่งผลงานวิจัยดีเด่น เนื่องในโอกาสมข. ครบรอบ 50 ปี 63 คนอ่าน
2 พ.ย. 56
14:22 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1758. 
ขอเชิญส่งบทความต้นฉบับเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการคุณธรรมความดี 70 คนอ่าน
29 ต.ค. 56
13:44 น.
1759. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฎสุราษฏ์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9 72 คนอ่าน
24 ต.ค. 56
15:14 น.
1760. 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 66 คนอ่าน
24 ต.ค. 56
15:12 น.
1761. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการ "สกว.พบประชาคมวิจัย ร่วมก้าวไปสู่ทศวรรษที่ 3" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 72 คนอ่าน
24 ต.ค. 56
09:54 น.
1762. 
จดหมายข่าวชมรมผู้เกษียณฯ เดือนตุลาคม 2556 139 คนอ่าน
24 ต.ค. 56
09:56 น.
นางสาววาศิณี
1763. 
ประชาสัมพันธ์การใช้ไฟฟ้าประจำปีงบประมาณ 2556 63 คนอ่าน
22 ต.ค. 56
15:59 น.
นางอรวรรณ
1764. 
ขอความร่วมมือประเมินแบบสอถาม สภาพแวดล้อมการจัดการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์ 55 คนอ่าน
22 ต.ค. 56
09:28 น.
นางสาววารุณี
1765. 
หลักเกณฑ์และวิธีการปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของบุคลากร 115 คนอ่าน
17 ต.ค. 56
09:16 น.
นางสาวดรุวรรณ
1766. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยโดยใช้โปรแกรม LISREL ในการวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับคณาจารย์ ระดับบัณฑิตศึกษา 76 คนอ่าน
16 ต.ค. 56
13:53 น.
1767. 
ขอเชิญประชุมสัมมนาวิชาการการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้ง 2 106 คนอ่าน
9 ต.ค. 56
16:21 น.
1768. 
ขอเชิญเข้าร่วมประสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง "Doing Research in Applied Linguistics 2 และ ILA" 97 คนอ่าน
9 ต.ค. 56
15:59 น.
1769. 
ขอความร่วมมือประเมินโรงอาหารคณะศึกษาศาสตร์ (มุมซ้ายล่าง e-office) 100 คนอ่าน
7 ต.ค. 56
20:05 น.
นางสาวจรัสศรี
1770. 
แสดงความยินดีกับบ้านใหม่ของแม่บ้านนางนงคราญ สุขยอด 148 คนอ่าน
4 ต.ค. 56
09:43 น.
นางสาวจรัสศรี
1771. 
คณะวิทยาการจัดการ มข.ขอเชิญเช้าร่วมสัมมนา โครงการนักวิจัยพบผู้เชี่ยวชาญ ครั้งที่ 2 84 คนอ่าน
26 ก.ย. 56
08:57 น.
1772. 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญเสนอผลงานวิชาและร่วมประชุมวิชาการ ครั่้งที่ 9 "การบริหารจัดการข้ามวัฒนธรรม" 71 คนอ่าน
24 ก.ย. 56
10:58 น.
1773. 
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Applied Science, Technology and Management 2014 (ASTeM 2014) 79 คนอ่าน
24 ก.ย. 56
10:54 น.
1774. 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิชาการร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ "International Conference of Business and Ind 79 คนอ่าน
24 ก.ย. 56
10:52 น.
1775. 
ฝ่ายวิจัย มข. ประชาสัมพันธ์การให้ทุนไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศงวดที่ 1/2557 84 คนอ่าน
24 ก.ย. 56
10:47 น.
1776. 
แจ้งการขอยกเลิกการไม่จ่ายกระเเสไฟฟ้าเป็นการชั้วคราว ในวันที่ 21 กันยายน 2556 ณ บริเวณคณะศึกษาศาสตร์ 78 คนอ่าน
22 ก.ย. 56
11:55 น.
นางสาววารุณี
1777. 
เรียนผู้รับผิดชอบประกาศเรื่อง งดจ่ายกระแสไฟฟ้าวันที่ 21 กันยา 165 คนอ่าน
21 ก.ย. 56
13:56 น.
รองศาสตราจารย์ลัดดา
1778. 
ขออภัยโทรสารคณะ หมายเลจ 0-4334-3454 ขัดข้อง ขอใช้หมายเลข 0-4320-2853แทน 83 คนอ่าน
19 ก.ย. 56
16:35 น.
นางสาววารุณี
1779. 
แจ้งการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงสูง ณ บริเวณคณะศึกษาศาสตร์ 112 คนอ่าน
19 ก.ย. 56
16:33 น.
นางสาววารุณี
1780. 
เชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับ ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง เกี่ยวกับการดูแลให้ความช่วยเหลือเด็กที่พัฒนาการล่าช้า 110 คนอ่าน
19 ก.ย. 56
09:45 น.
อาจารย์ฤกษ์
1781. 
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2556 เรื่อง "Moving towards the center of excellence in ASEAN 109 คนอ่าน
18 ก.ย. 56
15:21 น.
1782. 
ม. เกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการนานาชาติ The 4th ERT Symposium 83 คนอ่าน
18 ก.ย. 56
15:19 น.
1783. 
เชิญร่วมงานทอดผ้าป่าสาธิตสามัคคี วันที่ 20 กันยายน 2556 ณ โรงอาหารสาธิตฯ(มอดินแดง) 64 คนอ่าน
17 ก.ย. 56
11:15 น.
อาจารย์นภาพรรณ
1784. 
สาธิตฯมอดนแดง (ประถม ) ทอดกฐินประจำปี ๒๕๕๖ 87 คนอ่าน
11 ก.ย. 56
13:54 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตรี
1785. 
คณะพยาบาลศาสตร์ มข. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งบทคัดย่อเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ 80 คนอ่าน
10 ก.ย. 56
15:34 น.
1786. 
Open Class สาธิตประถม ศศ. 4 ก.ย. 2556 155 คนอ่าน
9 ก.ย. 56
16:51 น.
อาจารย์ขนิษฐา
1787. 
คณะวิทยาการจัดการ มข. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้เครื่องมือวิจัย "Mixed Method" 92 คนอ่าน
9 ก.ย. 56
14:06 น.
1788. 
ขอเรียนเชิญแสดงนิทรรศการในงาน EDUCA 2013 งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 6 93 คนอ่าน
9 ก.ย. 56
13:59 น.
1789. 
ฝ่ายวิชาการ สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2557 104 คนอ่าน
4 ก.ย. 56
11:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1790. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตฯ ทุกท่านฟังบรรบายหัวข้อ“How to write a manuscript?: Aspects and at 124 คนอ่าน
4 ก.ย. 56
09:09 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1791. 
สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มข. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ "ข้อพึงระวังสำหรับอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษากับคดีทางปกครอง" 97 คนอ่าน
3 ก.ย. 56
16:25 น.
1792. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557 110 คนอ่าน
3 ก.ย. 56
16:20 น.
1793. 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย: แจ้งผลการให้ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 15 65 คนอ่าน
3 ก.ย. 56
16:10 น.
1794. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงรายละเอียดข้อกำหนดและการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557 67 คนอ่าน
3 ก.ย. 56
16:05 น.
1795. 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 97 คนอ่าน
2 ก.ย. 56
08:34 น.
นางสาวดรุวรรณ
1796. 
ประกาศหลักเกณฑ์การขอและพิจารณาทุนวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป (1016_55) 71 คนอ่าน
31 ส.ค. 56
16:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1797. 
วช. ขอเชิญนำผลงานประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการและเข้าร่วมประกวดผลงานในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2557 65 คนอ่าน
30 ส.ค. 56
14:00 น.
1798. 
คณะวิทยาการจัดการ มข. ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านการท่องเที่่ยว ด้านการบริหารอละด้านธุรกิจ ประจำปี 2557 60 คนอ่าน
30 ส.ค. 56
13:51 น.
1799. 
จดหมายข่าว รร.สาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก) ปีที่1 ฉบับที่2 75 คนอ่าน
30 ส.ค. 56
10:44 น.
อาจารย์ฤกษ์
1800. 
ข่าวชมรมผู้เกษียณ ศศ.มข. เดือนกันยายน 2556 70 คนอ่าน
29 ส.ค. 56
14:22 น.
นางสาววาศิณี
1801. 
"งานคืนสู่เหย้าชาวศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2556" 99 คนอ่าน
28 ส.ค. 56
21:25 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1802. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการชี้แจงและเตรียมความพร้อมการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจาก สกว. ประจำปีงบประมาณ 2557 101 คนอ่าน
28 ส.ค. 56
09:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1803. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมฟังการชี้แจงและเตรียมความพร้อมการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยจาก มข. ปีงบประมาณ 2558 (ทุนอุดหนุนทั่วไป) 74 คนอ่าน
28 ส.ค. 56
09:20 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1804. 
สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มข. ขอเชิญส่งงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ ICQA 2013 59 คนอ่าน
27 ส.ค. 56
14:25 น.
1805. 
The 26th Ars Longa Vita Brevis 61 คนอ่าน
27 ส.ค. 56
12:11 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1806. 
ขอเชิญประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมนานาชาติ เรื่อง "Conducting Cross-Cultural, Cross-National Research in International Settings" 68 คนอ่าน
26 ส.ค. 56
16:17 น.
1807. 
ไฟล์ภาพ PD 79 คนอ่าน
26 ส.ค. 56
13:24 น.
นายวทัญญู
1808. 
ขอเชิญส่งงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ ICQA 2013 69 คนอ่าน
26 ส.ค. 56
11:24 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1809. 
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ฯ ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจวัย ประจำปี 25 53 คนอ่าน
26 ส.ค. 56
11:10 น.
1810. 
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 6/2556 65 คนอ่าน
26 ส.ค. 56
11:06 น.
1811. 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 52 63 คนอ่าน
26 ส.ค. 56
10:58 น.
1812. 
ภาพกิจกรรม English Camp for A-C ASEAN (เพิ่มเติม) 83 คนอ่าน
26 ส.ค. 56
09:45 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1813. 
สาธิตประถม (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรม English Camp for A-C ASEAN วันที่ 24 สิงหาคม 56 83 คนอ่าน
26 ส.ค. 56
09:37 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1814. 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย สกว. 2557 66 คนอ่าน
23 ส.ค. 56
20:43 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1815. 
คณะวิทยาการจัดการ มข. ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน ครั้งที่ 7 61 คนอ่าน
19 ส.ค. 56
15:23 น.
1816. 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการสำหรับทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557 70 คนอ่าน
19 ส.ค. 56
15:21 น.
1817. 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ศิลปากร ขอเชิญส่งผลงานสร้างสรรค์เข้าประกวดเพื่อรับรางวัล "นริศรานุวัดติวงศ์" 62 คนอ่าน
19 ส.ค. 56
10:14 น.
1818. 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ KKU-IENC 2014 74 คนอ่าน
16 ส.ค. 56
11:07 น.
1819. 
ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการเพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2556 69 คนอ่าน
16 ส.ค. 56
11:04 น.
1820. 
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และเครือข่ายนวัตกรรมอุดมศึกษา ประจำปี 2556 (ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 72 คนอ่าน
9 ส.ค. 56
16:14 น.
1821. 
ขอเรียนเชิญร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ - วิจัยและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ และนานาชาติ 88 คนอ่าน
9 ส.ค. 56
16:08 น.
1822. 
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมมุ่งเป้า (ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา อ้อย และ ปาล์มน้ำมัน) ประจำปี 2556 63 คนอ่าน
9 ส.ค. 56
16:05 น.
1823. 
ขอเรียนเชิญสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การฝึกเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ" & "การวิจัยเชิงคุณภาพ" 75 คนอ่าน
9 ส.ค. 56
11:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1824. 
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมในความสามารถของนักเรียน สาธิต มข. ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 70 คนอ่าน
8 ส.ค. 56
16:01 น.
อาจารย์มงคล
1825. 
ผลการแข่งขัน Science Show ของนักเรียน สาธิต มข. ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 65 คนอ่าน
8 ส.ค. 56
15:53 น.
อาจารย์มงคล
1826. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ SiPA Young Talent 2013 63 คนอ่าน
6 ส.ค. 56
14:28 น.
1827. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประชุม/สัมมนางานมหกรรมงานวิจัยแห่งขาติ 2556 (Thailand Research Expo 2013) 101 คนอ่าน
6 ส.ค. 56
14:20 น.
1828. 
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ ม.ธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนเขียนบทความและส่งบทความเข้าร่วมประกวด 108 คนอ่าน
6 ส.ค. 56
14:19 น.
1829. 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ทุนอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558 148 คนอ่าน
2 ส.ค. 56
09:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1830. 
ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556" (Thailand Research Expo 2012) 70 คนอ่าน
31 ก.ค. 56
13:35 น.
1831. 
ขอเชิญประชุม/สัมมนา ในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556" 74 คนอ่าน
24 ก.ค. 56
14:53 น.
1832. 
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2014 (Learning Innovation on Science and Technol 68 คนอ่าน
24 ก.ค. 56
14:51 น.
1833. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2556 65 คนอ่าน
24 ก.ค. 56
14:46 น.
1834. 
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมนานาชาติ 87 คนอ่าน
24 ก.ค. 56
14:42 น.
1835. 
คณะกรรมการสมาคมญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ขยายเวลารับสมัครนำเสนอบทความประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 7 81 คนอ่าน
24 ก.ค. 56
14:41 น.
1836. 
ฝ่ายวิจัยฯ มข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเภษ (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสุนนการวิจัย ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3 56 คนอ่าน
24 ก.ค. 56
14:38 น.
1837. 
จดหมายข่าวชมรมผู้เกษียณ ศศ.มข เดือนกรกฎาคม 2556 86 คนอ่าน
24 ก.ค. 56
14:28 น.
นางสาววาศิณี
1838. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "นานาทัศนะปัญหาภาษาไทย" 135 คนอ่าน
18 ก.ค. 56
13:48 น.
1839. 
ภาพ English Camp (3) 104 คนอ่าน
18 ก.ค. 56
07:37 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1840. 
ภาพกิจกรรม English Camp (2) 104 คนอ่าน
18 ก.ค. 56
07:36 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1841. 
สาธิตประถม (ศึกษาศาสตร์) จัด English Camp ณ บ้านสวนชมดาวรีสอร์ท 99 คนอ่าน
18 ก.ค. 56
07:34 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1842. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9 71 คนอ่าน
16 ก.ค. 56
15:29 น.
1843. 
ปริญญาเอกบริหารการศึกษาจัด Workshop KKU&WSU 76 คนอ่าน
15 ก.ค. 56
14:09 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
1844. 
ฝ่ายวิจัยฯ มข. เปิดรับทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 6/2556 105 คนอ่าน
10 ก.ค. 56
14:32 น.
1845. 
ด่วนที่สุด! ขอให้คณาจารย์ที่ประสงค์ขอรับทุนเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติฯ งวดที่ 6/2556 ส่งแบบคำขอฯ ที่ฝ่ายวิจัย ชั้น 2 105 คนอ่าน
10 ก.ค. 56
13:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1846. 
Business Applications co., Ltd. นำเสนอ IBM Predictive Analytics Solutions เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลภายในและการเรียนการสอนของสถานศึกษา 67 คนอ่าน
5 ก.ค. 56
14:35 น.
1847. 
ฝ่ายวิจัยฯ มข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการบ่มเพาะนักวิจัยเพื่อให้สร้างผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ประจำปี 2556 96 คนอ่าน
5 ก.ค. 56
12:59 น.
1848. 
กองบริหารงานวิจัย เปิดรับเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ทุนแบบมุ่งเป้า) 104 คนอ่าน
5 ก.ค. 56
12:59 น.
1849. 
งานศพคุณแม่มาลี ยลปราโมทย์ 132 คนอ่าน
4 ก.ค. 56
09:14 น.
1850. 
ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอาวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2556 : geoinfotech 2013 76 คนอ่าน
3 ก.ค. 56
14:33 น.
1851. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556" (Thailand Research Expo 2013) 66 คนอ่าน
3 ก.ค. 56
14:30 น.
1852. 
สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลาการเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 62 คนอ่าน
3 ก.ค. 56
14:23 น.
1853. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง "การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัย" และ โครงการ "การประชุมทางวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติ : การวิจัยเพื่อพัฒษน 99 คนอ่าน
3 ก.ค. 56
14:13 น.
1854. 
ขอบคุณที่ไว้วางใจ 134 คนอ่าน
29 มิ.ย. 56
21:25 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา
1855. 
ประชาสัมพันธ์ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการพัฒนาสมุนไพรของประเทศไทย พ.ศ. 2556-2559 78 คนอ่าน
27 มิ.ย. 56
14:40 น.
1856. 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเรื่อง "การวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงสร้างด้วยโปรแกรม LISREL (Structural Equation Modeling with LISREL) 81 คนอ่าน
24 มิ.ย. 56
13:39 น.
1857. 
การบรรเทาความเดือดร้อนให้กับบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ที่ได้รับความทุกข์จากอัคคคีภัยในวันที่ 15 เมษายน 2556 76 คนอ่าน
22 มิ.ย. 56
19:38 น.
นางสาววารุณี
1858. 
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 61 คนอ่าน
19 มิ.ย. 56
14:32 น.
1859. 
ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในประชุมสัมมนากรณีศึกษา ระดับนานาชาติ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2556 64 คนอ่าน
19 มิ.ย. 56
14:31 น.
1860. 
ขอเชิญส่ง 66 คนอ่าน
19 มิ.ย. 56
14:27 น.
1861. 
ขอเชิญส่งผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมประกวดในโครงการ "รางวัลนักคิดค้นประดิษฐ์รุ่นใหม่" ในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2557 62 คนอ่าน
19 มิ.ย. 56
14:27 น.
1862. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการทางการศึกษาเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ เรื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนร 66 คนอ่าน
19 มิ.ย. 56
14:17 น.
1863. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจำปี 2556 65 คนอ่าน
19 มิ.ย. 56
14:15 น.
1864. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Cluster analysis and Latent class Analysis" 81 คนอ่าน
19 มิ.ย. 56
14:10 น.
1865. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาติ "ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7: บรูณาการศาสตร์และศิลป์" 64 คนอ่าน
19 มิ.ย. 56
10:49 น.
1866. 
เปลี่ยนแปลงการแจ้งยอดเงินเดือนประจำเดือนผ่านระบบคลังบริการแทนใบPaySlip 117 คนอ่าน
18 มิ.ย. 56
19:53 น.
นางสาวจรัสศรี
1867. 
ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัย และร่วมฟังปาฐกถา เรื่อง "สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า: ต้นธารการศึกษาสตรีไทย" 60 คนอ่าน
18 มิ.ย. 56
14:51 น.
1868. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 69 คนอ่าน
18 มิ.ย. 56
14:49 น.
1869. 
ใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ 71 คนอ่าน
14 มิ.ย. 56
11:07 น.
นางสาวแสงทอง
1870. 
จดหมายข่าวชมรมผู้เกษียณ ศศ.มข เดือนมิถุนายน 2556 137 คนอ่าน
12 มิ.ย. 56
14:54 น.
นางสาววาศิณี
1871. 
58 คนอ่าน
11 มิ.ย. 56
00:00 น.
อาจารย์นภาพรรณ
1872. 
ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 153 คนอ่าน
11 มิ.ย. 56
10:30 น.
นางสาวแสงทอง
1873. 
นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาเข้ารอบสุดท้ายแข่งขันแฟนพันธุ์แท้ 123 คนอ่าน
8 มิ.ย. 56
10:03 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
1874. 
สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์ 101 คนอ่าน
5 มิ.ย. 56
15:21 น.
นางสาวแสงทอง
1875. 
ศิษย์เก่าสาขาวิชาสังคมศึกษาเข้ารับพระราชทานรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 114 คนอ่าน
5 มิ.ย. 56
11:02 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
1876. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชการภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 81 คนอ่าน
3 มิ.ย. 56
15:21 น.
1877. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษาครั้งที่ 3 เรื่อง "อุตสาหกรรมกีฬา: โอกาสทองสำหรับเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษา" 105 คนอ่าน
3 มิ.ย. 56
15:21 น.
1878. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์ "การสมัครทุนโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) 78 คนอ่าน
3 มิ.ย. 56
15:11 น.
1879. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านที่มี Manuscript ฉบับภาษาอังกฤษ เข้ารับคำปรึกษาฟรี 251 คนอ่าน
31 พ.ค. 56
18:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1880. 
ขอเชิญชวนบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทืยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2556 268 คนอ่าน
29 พ.ค. 56
17:06 น.
1881. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ทุน The JSPS RONPAKU (Dissertation Ph.D.) Program ประจำปี 2557 (JRY 2014) 255 คนอ่าน
29 พ.ค. 56
16:18 น.
1882. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการวิจัยเชิงปริมาณแบบสหจิตวิทยาการสำหรับบุคคลทั่วไป ประจำปี 2557 281 คนอ่าน
28 พ.ค. 56
09:29 น.
1883. 
ขยายเวลาเปิดรับบทความทางวิชาการและภาคโปสเตอร์ในการมาสัมมนาทางวิชาการระหว่างไทย - อินเดีย ครั้งที่ 7 256 คนอ่าน
27 พ.ค. 56
15:50 น.
1884. 
ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการบัณฑิตศึกษานานาชาติ ครั้ง 10 243 คนอ่าน
27 พ.ค. 56
15:32 น.
1885. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม และนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 247 คนอ่าน
27 พ.ค. 56
15:29 น.
1886. 
ขอเชิญคณาจารย์เข้ารับการอบรมโครงการเก็บเบี้ย หัวข้อ “แนวทางการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความหรือผลงานวิจัย” 250 คนอ่าน
26 พ.ค. 56
22:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1887. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น เรื่อง 243 คนอ่าน
26 พ.ค. 56
21:13 น.
1888. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 246 คนอ่าน
23 พ.ค. 56
17:22 น.
1889. 
ฝ่ายวิจัย มข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2556 241 คนอ่าน
23 พ.ค. 56
17:18 น.
1890. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ม.ศิลปากร 247 คนอ่าน
21 พ.ค. 56
13:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1891. 
ขอความอนุเคราะห์เอกสารงานวิจัยในรูปสื่อดิจิทัล 231 คนอ่าน
21 พ.ค. 56
13:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1892. 
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 5_2556 255 คนอ่าน
21 พ.ค. 56
12:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1893. 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มข. ประจำปี 2557 265 คนอ่าน
21 พ.ค. 56
12:46 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1894. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิจัย EUDCA 2013 Teacher Professional Development Strong Performers and Successful Reformers 242 คนอ่าน
20 พ.ค. 56
16:52 น.
1895. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษาครั้งที่ 3 267 คนอ่าน
20 พ.ค. 56
12:06 น.
1896. 
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วม กิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับกลุ่มวิชา/สำนักงานคณบดี ประจำปีการศึกษา 2555 255 คนอ่าน
20 พ.ค. 56
09:48 น.
นางนวรัตน์
1897. 
ประกาศย้ายห้องอบรม 272 คนอ่าน
16 พ.ค. 56
18:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1898. 
ขอเชิญสมัครเข้าอบรม "แนวทางการนำผลงานวิจัยหรือ งานสร้างสรรค์สู่การจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์" 282 คนอ่าน
16 พ.ค. 56
10:42 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1899. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมฯ "การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วย โปรแกรม Atlas ti" 332 คนอ่าน
10 พ.ค. 56
15:07 น.
1900. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง คลังข้อมุลงานวิจัยไทย (Thai National Research Repository: TNRR) 258 คนอ่าน
9 พ.ค. 56
16:38 น.
1901. 
รายชื่อวารสารผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (ณ 30เมย56) 252 คนอ่าน
9 พ.ค. 56
15:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1902. 
ขอเชิญสมัครเข้าอบรม "โครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติให้กับนักวิจัย" (เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน) 255 คนอ่าน
8 พ.ค. 56
19:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1903. 
ประกาศรับสมัครคณาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติ 241 คนอ่าน
8 พ.ค. 56
19:11 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1904. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 241 คนอ่าน
8 พ.ค. 56
16:07 น.
1905. 
ขอเชิญสรรหาผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อนำเสนอและประกวดผลงานวิจัยดีเด่น 250 คนอ่าน
1 พ.ค. 56
12:40 น.
1906. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ 246 คนอ่าน
22 เม.ย. 56
16:12 น.
นางสาววรรณศรี
1907. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งผลงานการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน "มหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2556" 259 คนอ่าน
22 เม.ย. 56
14:50 น.
1908. 
สมาคมเพศวิถีศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมระดับชาติ "เพศวิถีศึกษา ครั้งที่ 4 เรื่อง สาธารณะ รัฐ เซ็กส์ (Public States Sexuality) 239 คนอ่าน
19 เม.ย. 56
16:38 น.
1909. 
ผลการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 สาขาชีววิทยา 264 คนอ่าน
17 เม.ย. 56
16:54 น.
อาจารย์มงคล
1910. 
สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมทางวิชาการประจำปี พ.ศ. 2556 245 คนอ่าน
17 เม.ย. 56
15:41 น.
1911. 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 244 คนอ่าน
17 เม.ย. 56
15:30 น.
1912. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปี 2556 246 คนอ่าน
17 เม.ย. 56
15:24 น.
1913. 
ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2556 240 คนอ่าน
17 เม.ย. 56
15:19 น.
1914. 
โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ 256 คนอ่าน
17 เม.ย. 56
14:58 น.
อาจารย์มงคล
1915. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 284 คนอ่าน
28 มี.ค. 56
14:04 น.
1916. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 "ประชากรและสังคม 2556" 246 คนอ่าน
27 มี.ค. 56
17:02 น.
1917. 
....ประกาศผลสอบ O-NET2556 ป.6 และ ม.3 วันที่ 15 มี.ค.56 .... 259 คนอ่าน
25 มี.ค. 56
20:08 น.
อาจารย์รัชพล
1918. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนบทความวิชาการให้มีคุณค่าและน่าอ่าน" 273 คนอ่าน
25 มี.ค. 56
16:09 น.
1919. 
ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการบ่มเพาะนักวิจัยเพื่อให้สร้างผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ประจำปี 2556 239 คนอ่าน
25 มี.ค. 56
11:54 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1920. 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2556 238 คนอ่าน
21 มี.ค. 56
11:15 น.
1921. 
สำนักงานสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม ขอเชิญส่งข้อเสนอดครงการติดตามสนับสนุน พัฒนาศักยภาพภาคี และประเมินผล 242 คนอ่าน
21 มี.ค. 56
11:13 น.
1922. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ "การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วยโปรแกรม AMOS" 256 คนอ่าน
20 มี.ค. 56
09:01 น.
1923. 
ภาพ Singapore English Summer Camp ครั้งที่ 3 เพิ่มเติม 241 คนอ่าน
18 มี.ค. 56
16:05 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1924. 
สาธิตประถม (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรม Singapore English Summer Camp ครั้งที่ 3 234 คนอ่าน
18 มี.ค. 56
16:05 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1925. 
ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 7 239 คนอ่าน
18 มี.ค. 56
11:04 น.
อาจารย์ฤกษ์
1926. 
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญส่งบทความลงวารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ECT Journal) 259 คนอ่าน
15 มี.ค. 56
11:37 น.
1927. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st Nong Khai campus International Conference 2013 "Building up of the research based Knowledge for Sustainabl 263 คนอ่าน
15 มี.ค. 56
11:35 น.
1928. 
สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการครั้งที่ 5 ประจำปี 2556 232 คนอ่าน
15 มี.ค. 56
11:26 น.
1929. 
สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ประชาสัมพันธ์การให้ทุนสนับสนุนการผลิตตำรา ประจำปี 2556 236 คนอ่าน
12 มี.ค. 56
14:07 น.
1930. 
Scientific American Magazine เชิญชวนส่งบทความลงตีพิมพ์ในรายงานฉบับพิเศษเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของการอุดมศึกษาไทย 238 คนอ่าน
8 มี.ค. 56
17:18 น.
1931. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน "มหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค" (Regional Research Expo) ครั้งที่ 1 238 คนอ่าน
8 มี.ค. 56
17:16 น.
1932. 
ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันและการอบรมในดครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์การพัฒนาเครื่องบินบังคับวิทยุแบบปีกหมุน ประจำปี 2556 241 คนอ่าน
8 มี.ค. 56
17:13 น.
1933. 
ประชาสัมพันธ์ทุนการให้ทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 4/2556 233 คนอ่าน
8 มี.ค. 56
17:13 น.
1934. 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คกป.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2556 255 คนอ่าน
8 มี.ค. 56
17:09 น.
1935. 
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษย์ศาสตร์-สังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2557 260 คนอ่าน
8 มี.ค. 56
17:07 น.
1936. 
กิจกรรมสานสัมพันธ์กลุ่มวิชา 1 ประจำปี 2556 270 คนอ่าน
6 มี.ค. 56
12:27 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1937. 
ประกาศผลอนุมัติทุนนำเสนองานต่างประเทศ มข. งวดที่ 3_2556 266 คนอ่าน
4 มี.ค. 56
13:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1938. 
ก.พ.อ. ปรับหลักเกณฑ์ ผศ. ให้มีตำแหน่งมากขึ้น พร้อมยกเลิก 3 องค์ประกอบเสริมคุณภาพ เพราะมากเกินไป 236 คนอ่าน
28 ก.พ. 56
09:21 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา
1939. 
>>เชิญชมงานนิทรรศการศิลปะเด็กที่สาธิตประถมศึกษาศาสตร์ 20-28 กพ.56<< 301 คนอ่าน
21 ก.พ. 56
08:26 น.
อาจารย์รัชพล
1940. 
สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรของสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย 281 คนอ่าน
19 ก.พ. 56
15:32 น.
1941. 
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ม. บูรพา ขอเชิญส่งบทความและเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ (ICPM) ครั้งที่ 2 237 คนอ่าน
19 ก.พ. 56
15:29 น.
1942. 
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2556 297 คนอ่าน
19 ก.พ. 56
15:22 น.
1943. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน หัวข้อ "ชุมชนท้องถิ่น ฐานรากการพัฒนาประชาคมอาเซียน" 265 คนอ่าน
19 ก.พ. 56
14:08 น.
1944. 
การสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 16 ประเภทร่วมให้ทุน คปก. ระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาลัยขอนแก่น 310 คนอ่าน
19 ก.พ. 56
14:07 น.
1945. 
ประกาศรับสมัครนักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อในระดับ ม. 4 ประจำปีการศึกษา 2556 293 คนอ่าน
15 ก.พ. 56
18:08 น.
นางสาววิมลรัตน์
1946. 
คณะการบัญชีและการจัดการ ม.มหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนานานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัยในงาน IABE 2013 246 คนอ่าน
13 ก.พ. 56
13:34 น.
1947. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งขาติ ขอเชิญเสนอรายงานการวิจัย (ระดับปริญญาโท-เอก) เพื่อขอรับรางวัลผลงานด้านวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2556 302 คนอ่าน
12 ก.พ. 56
14:11 น.
1948. 
ขอเชิญเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยโครงการมหาวิทยาลียวิจัยแห่งชาติคลัสเตอร์สุขภาพฯ (SHeP-GMS) ครั้งที่ 2 289 คนอ่าน
12 ก.พ. 56
14:08 น.
1949. 
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริหารจัดการสาธารณะของประเทศไทย 306 คนอ่าน
8 ก.พ. 56
11:52 น.
1950. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาส่งบทความวิชาการ และเข้าร่วมประชุม ICET2013 321 คนอ่าน
8 ก.พ. 56
11:47 น.
1951. 
รับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 16 ประเภทร่วมให้ทุน คปก. ระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 276 คนอ่าน
7 ก.พ. 56
17:00 น.
1952. 
ศูนย์บริการวิชาการ มข. ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ 228 คนอ่าน
7 ก.พ. 56
16:47 น.
1953. 
กองบริหารงานวิจัย ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงวารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2556 298 คนอ่าน
7 ก.พ. 56
16:44 น.
1954. 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ประจำปี 2556 263 คนอ่าน
7 ก.พ. 56
16:29 น.
1955. 
>>>ปฏิทินโรงเรียนสาธิตประถมศึกษาศาสตร์ 2กพ.-27พค.56<<< 304 คนอ่าน
5 ก.พ. 56
15:27 น.
อาจารย์รัชพล
1956. 
แจ้งอาจารย์ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ขอส่งแบบสังเกตพฤติการสอน (นิเทศภายในค่ะ) 285 คนอ่าน
1 ก.พ. 56
15:51 น.
นางสาววรรณศรี
1957. 
ขอแจ้งอาจารย์ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ทุกท่าน 235 คนอ่าน
1 ก.พ. 56
15:27 น.
นางสาววรรณศรี
1958. 
ขอแจ้งอาจารย์ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ทุกท่าน 238 คนอ่าน
1 ก.พ. 56
15:23 น.
นางสาววรรณศรี
1959. 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 11 306 คนอ่าน
1 ก.พ. 56
14:18 น.
1960. 
สถาบันภาษา ม.ธรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "Research, Renovation and Reinforcement: Enhancing Quality in Language Educati 241 คนอ่าน
30 ม.ค. 56
16:49 น.
1961. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2557 277 คนอ่าน
30 ม.ค. 56
16:45 น.
1962. 
บอแจ้งเพื่อทราบในการส่งPD ของอาจารย์ ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 295 คนอ่าน
30 ม.ค. 56
16:44 น.
นางสาววรรณศรี
1963. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 234 คนอ่าน
30 ม.ค. 56
14:24 น.
1964. 
สรุปยอดเงินเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนสร้างโรงพยาบาล จังหวัดชัยภูมิ =1,297,440 บาท 301 คนอ่าน
27 ม.ค. 56
18:06 น.
นางสาวจรัสศรี
1965. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลผลงานวิจัย และรางวัลวิทยานิพนธ์ 261 คนอ่าน
22 ม.ค. 56
15:05 น.
1966. 
จดหมายข่าวชมรมผู้เกษียณ ศศ.มข. 335 คนอ่าน
18 ม.ค. 56
16:14 น.
นางสาววาศิณี
1967. 
สำนักงานส่งเสริมกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 16 284 คนอ่าน
18 ม.ค. 56
13:37 น.
1968. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 3/2556 311 คนอ่าน
18 ม.ค. 56
13:29 น.
1969. 
ความพร้อมของ "เครืองชิพขอนแก่นมาราธอนครั้งที่ 10" 330 คนอ่าน
18 ม.ค. 56
13:19 น.
อาจารย์ศักดาเดช
1970. 
สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 302 คนอ่าน
10 ม.ค. 56
10:15 น.
1971. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ และส่งบทความวิจัยเข้าประกวดโครงการประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2556 242 คนอ่าน
10 ม.ค. 56
10:13 น.
1972. 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ขอเรียนเชิญร่วมเสวนา เรื่อง "การเขียนตำราทางวิชาการ" 236 คนอ่าน
10 ม.ค. 56
09:52 น.
1973. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยสถาบันสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในาถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 360 คนอ่าน
7 ม.ค. 56
15:21 น.
1974. 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ 4th Asia Regional Open Course Ware and Open Educational Conference 2012 (AROOC 323 คนอ่าน
7 ม.ค. 56
15:17 น.
1975. 
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 2/2556 421 คนอ่าน
7 ม.ค. 56
11:50 น.
1976. 
เชิญบุคคลากรที่สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ใน Special Issue of Research and Practice in Technology Enhanced Learning 310 คนอ่าน
3 ม.ค. 56
14:30 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
1977. 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 298 คนอ่าน
3 ม.ค. 56
11:27 น.
1978. 
ภาพกิจกรรมคริสต์มาส (เพิ่มเติม 2) 324 คนอ่าน
27 ธ.ค. 55
12:57 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1979. 
ภาพกิจกรรมคริสต์มาส (เพิ่มเติม) 228 คนอ่าน
27 ธ.ค. 55
12:56 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1980. 
กิจกรรม Christmas 2555 สาธิตประถม ( ศึกษาศาสตร์ ) 305 คนอ่าน
27 ธ.ค. 55
12:54 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1981. 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ 315 คนอ่าน
26 ธ.ค. 55
11:31 น.
1982. 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 296 คนอ่าน
26 ธ.ค. 55
11:30 น.
1983. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมชมสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2556 227 คนอ่าน
24 ธ.ค. 55
13:46 น.
1984. 
สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา 296 คนอ่าน
19 ธ.ค. 55
15:46 น.
1985. 
ทัศนศึกษาบูรณาการยูนิทเอฟ 262 คนอ่าน
18 ธ.ค. 55
13:23 น.
อาจารย์นุชนาฎ
1986. 
กองบริหารงานวิจัย ขอเชิญคณาจารย์/นักวิจัยเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาโครงการวิจัยสู่เชิงพาณิชย์" 306 คนอ่าน
17 ธ.ค. 55
09:55 น.
1987. 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งขยายเวลาการส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 297 คนอ่าน
14 ธ.ค. 55
14:34 น.
1988. 
คณะเภสัชศาสตร์ มข. ขอความร่วมมือในการส่งบทความฉบับเต็มและบทคัดย่อในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระัดับชาติ 317 คนอ่าน
12 ธ.ค. 55
14:37 น.
1989. 
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอความวิจัย 319 คนอ่าน
11 ธ.ค. 55
15:44 น.
1990. 
สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มข. ประชาสัมพันธ์ประกาศ ฉบับที่ 1966/2555 เรื่องแนวทางการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของนักวิจัยเพื่อเสนอข 290 คนอ่าน
3 ธ.ค. 55
16:40 น.
1991. 
สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์บริการสารสนเทศเลืิอกสรร (SDI) เพื่อส่งเสริมการเรียน การสอน และการวิจัย 310 คนอ่าน
3 ธ.ค. 55
15:11 น.
1992. 
นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาชั้นปีที่ 2 ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมอีสานในงานประเพณีลอยกระทง 303 คนอ่าน
29 พ.ย. 55
11:48 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
1993. 
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงแสน ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการคุรุวิชาการครั้งที่ 9 "สืบสานวัฒนธรรมไทย สายในสู่อาเซียน" 312 คนอ่าน
28 พ.ย. 55
16:23 น.
1994. 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษในการประชุมในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 298 คนอ่าน
28 พ.ย. 55
16:15 น.
1995. 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางวิชาการนานาชาติ "Science Education for Sustainable Development" 238 คนอ่าน
28 พ.ย. 55
16:10 น.
1996. 
สถาบันภาษา ม.ธรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "Research, Renovation and Reinforcement: Enhancing Quality in Language 324 คนอ่าน
28 พ.ย. 55
14:14 น.
1997. 
ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬาภายใน 297 คนอ่าน
27 พ.ย. 55
15:43 น.
อาจารย์อรนุช
1998. 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย 298 คนอ่าน
23 พ.ย. 55
14:34 น.
1999. 
***[ เริ่มต้นดีแล้ว ลงท้ายก็ต้องดีด้วย] ดีใจที่บุคลากรชาวสาธิตไปใช้สิทธิ์เสนอชื่อ เพื่อการสรรหา ผอ.รร.สาธิต กันท่วมท้น 485 คนอ่าน
20 พ.ย. 55
07:55 น.
อาจารย์รัชพล
2000. 
ประชาสัมพันธ์การจัดแข่งขันกีฬาสีภายใน 298 คนอ่าน
19 พ.ย. 55
15:59 น.
อาจารย์จันทร์จิรา
2001. 
อาลัยและระลึกถึงคุณพ่อจีนแบรี่ 378 คนอ่าน
16 พ.ย. 55
15:22 น.
นางสาววารุณี
2002. 
สำนักงานประสานงานที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ขอเชิญบุคลากรเข้าค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 290 คนอ่าน
15 พ.ย. 55
10:20 น.
2003. 
บัณฑิตวิทยาลัย มข. ประกาศรับสมัครทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556 355 คนอ่าน
13 พ.ย. 55
17:05 น.
2004. 
งานวิจัยฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ มข. ขอเชิญเข้าร่วมแสวนาวิชาการเรื่อง "Ethics, Plagiarism and Predatoty Journals" 235 คนอ่าน
13 พ.ย. 55
17:02 น.
2005. 
ฝ่ายวิจัยฯ มข. ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการในต่างประเทศ งวดที่ 2/2556 308 คนอ่าน
13 พ.ย. 55
16:55 น.
2006. 
เปิดรับทุนอุดหนุนคณาจารย์เสนอผลงานประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 2/2556 284 คนอ่าน
12 พ.ย. 55
15:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2007. 
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างองค์พระสิวลีพระอรหันต์แห่งโชคลาภ ฉลองพุทธชยันตี 2600 ปีมะโรง ทรงพญานาค ความสูง 2.90เมตร ทอดถวาย ณ 256 คนอ่าน
9 พ.ย. 55
00:01 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
2008. 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอบความในการประชุมวิชาการประจำปี 2556 299 คนอ่าน
1 พ.ย. 55
13:31 น.
2009. 
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก จากสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 236 คนอ่าน
30 ต.ค. 55
15:54 น.
2010. 
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Conference on Remote Sensing ครั้งที่ 33 ประจำปี 2555 312 คนอ่าน
30 ต.ค. 55
15:46 น.
2011. 
คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับโทรทัศน์ครู 283 คนอ่าน
30 ต.ค. 55
15:40 น.
2012. 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้กระดานอัจฉริยะแก่บุคลากร 230 คนอ่าน
29 ต.ค. 55
12:08 น.
อาจารย์อรนุช
2013. 
สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งบบทความวิจัยเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2556 236 คนอ่าน
29 ต.ค. 55
12:10 น.
2014. 
การแจ้งการโอนเงิน 494 คนอ่าน
29 ต.ค. 55
10:02 น.
นางพอใจ
2015. 
ม.ราชภัฏสุราษฏร์ธานี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ราชภัฎธานีวิจัย ครั้งที่ 8 235 คนอ่าน
24 ต.ค. 55
12:48 น.
2016. 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศประจำปี 2556 240 คนอ่าน
24 ต.ค. 55
12:44 น.
2017. 
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสาขาวิชาคณะที่หนึ่ง สอง และสาม 321 คนอ่าน
19 ต.ค. 55
19:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2018. 
ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 273 คนอ่าน
19 ต.ค. 55
08:40 น.
นางสาวแสงทอง
2019. 
ฝ่ายวิจัยฯ มข. เชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดและการส่งข้อเสนอโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม : พวอ. ระดับปริญญาโท ประจำปี 2556 302 คนอ่าน
17 ต.ค. 55
11:16 น.
2020. 
ฝ่ายวิจัยฯ มข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2555 ครั้งที่ 4 272 คนอ่าน
17 ต.ค. 55
11:08 น.
2021. 
สรุปเงินบริจาคอาหารพระภิกษุสงฆ์และกองทุนจัดทำหนังสือพุทธวจนและร่วมทอดผ้าป่าค่ายธรรมมะสำหรับครู 313 คนอ่าน
16 ต.ค. 55
19:09 น.
นางสาวจรัสศรี
2022. 
คณะวิทยาการจัดการ มข. ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน ครั้งที่ 6 233 คนอ่าน
15 ต.ค. 55
12:19 น.
2023. 
สบาบันภาษา ม.วิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "Research, Renovation and Reinforcement: Enhancing Quality in Langu 301 คนอ่าน
15 ต.ค. 55
12:13 น.
2024. 
ม. ศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การเข้าสู่้ประชาคมอาเซียน ความท้าท้ายของนักการศึกษาไทย" 286 คนอ่าน
12 ต.ค. 55
17:26 น.
2025. 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. ขอเรียนร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ 238 คนอ่าน
10 ต.ค. 55
15:24 น.
2026. 
คณะสังคมศาสตร์ ม. นเรศวร ขอเชิญส่งบทความวิชาการ ในการประชุมการระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในหัวข้อ CONVERSATION WITH ASEAN DIFFERENCE : Securit 299 คนอ่าน
10 ต.ค. 55
15:22 น.
2027. 
ภาพนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม English Camp สาธิต ฝ่ายประถม ศษ (เพิ่มเติม2) 294 คนอ่าน
7 ต.ค. 55
10:21 น.
อาจารย์นวลพรรณ
2028. 
ภาพนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม English Camp สาธิต ฝ่ายประถม ศษ (เพิ่มเติม1) 320 คนอ่าน
7 ต.ค. 55
10:19 น.
อาจารย์นวลพรรณ
2029. 
สาธิต ฝ่ายประถม ศษ จัดEnglish Camp for Unit A-C ร่วมกับนศ. TESOL คณะศึกษาศาสตร์ 280 คนอ่าน
7 ต.ค. 55
10:14 น.
อาจารย์นวลพรรณ
2030. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัย มข. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจ) 305 คนอ่าน
5 ต.ค. 55
14:31 น.
2031. 
ขอเชิญร่วมทำบุุญสร้างพระสิวลีสูง 2.90 เมตร 228 คนอ่าน
4 ต.ค. 55
17:02 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
2032. 
คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แบบ Online (NRPM Online) สำหรับนักวิจัย 306 คนอ่าน
2 ต.ค. 55
13:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2033. 
สำนักบริหารการวิจัย มข. ขอเชิญร่วมรับฟังการชี้แจงทุนสนับสนุนและการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนากรวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 326 คนอ่าน
1 ต.ค. 55
10:39 น.
2034. 
ฝ่ายวิจัยฯ มข. ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 1/2556 303 คนอ่าน
1 ต.ค. 55
10:15 น.
2035. 
สำนักบริหารการวิจัย มข. เชิญชวนนักวิจัยเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 237 คนอ่าน
24 ก.ย. 55
17:29 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2036. 
ศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย 310 คนอ่าน
20 ก.ย. 55
13:38 น.
2037. 
ด่วนที่สุด! ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 332 คนอ่าน
14 ก.ย. 55
10:33 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2038. 
ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 254 คนอ่าน
14 ก.ย. 55
10:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2039. 
กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ 250 คนอ่าน
12 ก.ย. 55
14:03 น.
อาจารย์วุฒิชัย
2040. 
ม. แม่ฟ้าหลวง ขอเชิญร่วมงานและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประจำปี 2555 288 คนอ่าน
11 ก.ย. 55
10:24 น.
2041. 
ฝ่ายวิจัยฯ มข. ส่งสำเนาหนังสือราชการ ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการศึกษาวิจัยลักษณะผู้นำอันพึงประสงค์ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดของประเทศไทย 313 คนอ่าน
11 ก.ย. 55
10:24 น.
2042. 
ขอเรียนเชิญร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ 418 คนอ่าน
7 ก.ย. 55
12:04 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์
2043. 
ขอเชิญร่วมงาน ๒๕ ปี ศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 346 คนอ่าน
5 ก.ย. 55
23:20 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์
2044. 
ม. เกษตรศาสตร์ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ ๕๑ 261 คนอ่าน
5 ก.ย. 55
14:57 น.
2045. 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ประจำปี 2556 หัวข้อ "เอเชียรุ่งโรจน์: วิกฤตหรือโอกาสสำหรับไทย?" 233 คนอ่าน
5 ก.ย. 55
14:52 น.
2046. 
แนะแนวสัญจรคณะศึกษาศาสตร์คว้ารางวัลดีเยี่ยม 286 คนอ่าน
4 ก.ย. 55
20:01 น.
นางนงนภัส
2047. 
ภาพนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม English Camp สาธิตประถม (ศึกษาศาสตร์) เพิ่มเติม 2 267 คนอ่าน
4 ก.ย. 55
10:35 น.
อาจารย์นวลพรรณ
2048. 
ภาพนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม English Camp สาธิตประถม (ศึกษาศาสตร์) เพิ่มเติม 258 คนอ่าน
4 ก.ย. 55
10:30 น.
อาจารย์นวลพรรณ
2049. 
สาธิตฝ่ายประถม ศึกษาศาสตร์ จัด English Camp For D-F (IEC) 491 คนอ่าน
4 ก.ย. 55
10:16 น.
อาจารย์นวลพรรณ
2050. 
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม. มหิดล ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 335 คนอ่าน
31 ส.ค. 55
14:20 น.
2051. 
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลในระบบ_NRPM_ของโครงการกลุ่มเรื่องเร่งด่วน 303 คนอ่าน
28 ส.ค. 55
15:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2052. 
ด่วนที่สุด ! ประกาศขยายเวลา การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2556 จาก วช. (20 เรื่องเร่งด่วน) 292 คนอ่าน
28 ส.ค. 55