ข่าวที่เสนอทั้งหมด
ลำดับ
เรื่อง
ว/ด/ป
เวลา
ผู้ส่ง
1. 
รายนามผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพ บำเพ็ญกุศลหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 2 คนอ่าน
23 พ.ค.
15:30 น.
นางสาวจรัสศรี
2. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2
22 พ.ค.
12:59 น.
นางสาวธิดาพร
3. 
ขอเรียนเชิญฟังธรรมบรรยาย ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 1 คนอ่าน
22 พ.ค.
09:48 น.
นางสาวธิดาพร
4. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ อาเซียนวิชาการ ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 1 คนอ่าน
22 พ.ค.
09:42 น.
นางสาวธิดาพร
5. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ในวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2558 คณะเทคนิคการแพทย์ 1 คนอ่าน
22 พ.ค.
09:39 น.
นางสาวธิดาพร
6. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ให้กับบุคลากรทางการศึกษา 3 คนอ่าน
21 พ.ค.
09:52 น.
นางสาวธิดาพร
7. 
ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 14 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช ครั้งที่ 12 ประจำปี 2558 3 คนอ่าน
21 พ.ค.
09:49 น.
นางสาวธิดาพร
8. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ครั้่งที่ 2 3 คนอ่าน
21 พ.ค.
09:08 น.
นางสาวเบญจวรรณ
9. 
สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรหาดใหญ่เทรนนิ่ง ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การวิจัยในชั้นเรียน" 3 คนอ่าน
20 พ.ค.
13:43 น.
นางสาวเบญจวรรณ
10. 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ (ISiET) 2015 3 คนอ่าน
20 พ.ค.
13:40 น.
นางสาวเบญจวรรณ
11. 
ขอเรียนเชิญส่งผลงานสหกิจศึกษาเข้าประกวดและร่วมชมนิทรรศการสหกิจศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558 2 คนอ่าน
19 พ.ค.
10:29 น.
นางสาวธิดาพร
12. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บริการงานพิมพ์ทางวิชาการ 6 คนอ่าน
19 พ.ค.
10:25 น.
นางสาวธิดาพร
13. 
ขอเชิญอบรม หลักสูตร"การจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยการสร้างกิจกรรม : และการวัดประเมินการคิดวิเคราะห์" 2 คนอ่าน
19 พ.ค.
10:20 น.
นางสาวธิดาพร
14. 
ฝ่ายวิจัยฯ มข. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 4 คนอ่าน
18 พ.ค.
15:12 น.
นางสาวเบญจวรรณ
15. 
ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ การให้ทุนเพื่อนำเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 5/2558 5 คนอ่าน
18 พ.ค.
12:29 น.
นางสาวเบญจวรรณ
16. 
แจ้งไม่สะดวกในการให้บริการตามปกติได้ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 3 คนอ่าน
18 พ.ค.
11:15 น.
นางสาวธิดาพร
17. 
แจ้งเหตุขัดข้องไม่สามารถเข้าใช้ระบบอีเลิร์นนิงได้ชั่วคราว (e-learning.kku.ac.th) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 3 คนอ่าน
18 พ.ค.
11:11 น.
นางสาวธิดาพร
18. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2558 3 คนอ่าน
15 พ.ค.
09:13 น.
นางสาวธิดาพร
19. 
ด่วนที่สุด! ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฯ เสวนา "“ร่วมเพาะต้นกล้านักวิจัย..ด้วยสายใยนักวิจัยพี่เลี้ยง” ลงทะเบียนหน้างานได้เลยค่ะ 4 คนอ่าน
14 พ.ค.
17:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
20. 
สมาคมเพื่อการวิจัยอนุมูลอิสระไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 7 ฺBiennial Meeting of Society for Free Radical Research-Asia 3 คนอ่าน
12 พ.ค.
15:33 น.
นางสาวเบญจวรรณ
21. 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนานานาชาติ 4 คนอ่าน
12 พ.ค.
13:44 น.
นางสาวธิดาพร
22. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ 2 คนอ่าน
12 พ.ค.
13:39 น.
นางสาวธิดาพร
23. 
สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มข. ประชาสัมพันธ์ แจ้งงดให้บริการของสำนักงานในวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2558 7 คนอ่าน
12 พ.ค.
13:34 น.
นางสาวเบญจวรรณ
24. 
สมศ. ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการ ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 1 คนอ่าน
12 พ.ค.
13:30 น.
นางสาวเบญจวรรณ
25. 
ขอเชิญคณาจารย์ที่เป็นนักวิจัยพี่เลี้ยงและนักวิจัย ปี งปม. 2557-2558 และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 9 คนอ่าน
12 พ.ค.
13:30 น.
นางสาวเบญจวรรณ
26. 
ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2558 1 คนอ่าน
12 พ.ค.
13:22 น.
นางสาวเบญจวรรณ
27. 
เชิญร่วมบริจาค ช่วยภัย ชาวเนปาล 10 คนอ่าน
8 พ.ค.
15:15 น.
นางสาวธิดาพร
28. 
ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการอบรม "การพัฒนาศักยภาพผู้นำและการคิดเชิงบวก" 5 คนอ่าน
8 พ.ค.
10:53 น.
นางสาวธิดาพร
29. 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฏหมายภาษีอากรและภาษีอากรระหว่างประเทศ 5 คนอ่าน
8 พ.ค.
10:47 น.
นางสาวธิดาพร
30. 
ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ สสอท. ประจำปี 2558 4 คนอ่าน
8 พ.ค.
09:55 น.
นางสาวธิดาพร
31. 
ประชาสัมพันธ์การทดลองใช้ฐานข้อมูล Academic OneFile 4 คนอ่าน
8 พ.ค.
09:49 น.
นางสาวธิดาพร
32. 
ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ 3 คนอ่าน
7 พ.ค.
15:55 น.
นางสาวเบญจวรรณ
33. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน) 4 คนอ่าน
7 พ.ค.
15:29 น.
นางสาวธิดาพร
34. 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการคลีนิคภาษา 5 คนอ่าน
7 พ.ค.
10:56 น.
นางสาวธิดาพร
35. 
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ และร่วมส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี 2558 3 คนอ่าน
7 พ.ค.
09:39 น.
นางสาวธิดาพร
36. 
ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร มาตรการป้องกันการทุจริตและการฟอกเงิน 3 คนอ่าน
7 พ.ค.
09:19 น.
นางสาวธิดาพร
37. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนา โครงการ ASEAN University Presidents Talk on "Higher Education in 21st Century:ASEAN Community Universities towards 2025 7 คนอ่าน
6 พ.ค.
14:46 น.
นางสาวธิดาพร
38. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม จำนวน 16 หลักสูตร ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 9 คนอ่าน
6 พ.ค.
14:35 น.
นางสาวธิดาพร
39. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มข. ประจำปี 2558 5 คนอ่าน
6 พ.ค.
13:49 น.
นางสาวเบญจวรรณ
40. 
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลังพ.ศ.2544 18 คนอ่าน
2 พ.ค.
17:28 น.
นางสาวจรัสศรี
41. 
Call for Papers: ประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 8 "ICER 2015" 12 คนอ่าน
30 เม.ย.
13:58 น.
นายจักรพงษ์
42. 
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและร่วมส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติอีเลร์นนิง ปี 2558 6 คนอ่าน
30 เม.ย.
10:20 น.
นางสาวเบญจวรรณ
43. 
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ 9 คนอ่าน
30 เม.ย.
09:40 น.
นางสาวธิดาพร
44. 
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครอาจารย์เข้าร่วมโครงการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปี 2558 27 คนอ่าน
29 เม.ย.
14:04 น.
นายจักรพงษ์
45. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 2558 8 คนอ่าน
28 เม.ย.
15:23 น.
นางสาวธิดาพร
46. 
จดหมายข่าวชมรมผู้เกษียณคณะศึกษาศาสตร์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 4 คนอ่าน
28 เม.ย.
13:20 น.
นางสาววาศิณี
47. 
ขอเชิญเช่าบูชาวัตถุมงคล เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่น บารมีทศวรรษ 4 คนอ่าน
27 เม.ย.
15:17 น.
นางสาวธิดาพร
48. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มข. ประจำปี 2558 5 คนอ่าน
27 เม.ย.
15:12 น.
นางสาวธิดาพร
49. 
ประชาสัมพันธ์การจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ประจำเดือนเมษายน 2558 9 คนอ่าน
27 เม.ย.
10:49 น.
นางสาวธิดาพร
50. 
ขอเรียนเชิญรับฟังธรรมบรรยาย 4 คนอ่าน
27 เม.ย.
09:59 น.
นางสาวธิดาพร
51. 
ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2558 หัวข้อ One Health Workforces:Best Practices in Thailand 5 คนอ่าน
27 เม.ย.
09:42 น.
นางสาวธิดาพร
52. 
การจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างประจำเริ่ม เมษายน 2558 5 คนอ่าน
26 เม.ย.
17:43 น.
นางสาวจรัสศรี
53. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม เรื่องเทคนิคการสืบค้น Citation จากฐานข้อมูล TCI ISI SCOPUS 8 คนอ่าน
24 เม.ย.
09:09 น.
นางสาวธิดาพร
54. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่นที่ 10 4 คนอ่าน
24 เม.ย.
08:38 น.
นางสาวธิดาพร
55. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (คณะพยาบาลศาสตร์) 5 คนอ่าน
23 เม.ย.
16:08 น.
นางสาวธิดาพร
56. 
ขอเชิญชวนนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ในงานประชุมนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ระดับชาติ 4 คนอ่าน
23 เม.ย.
15:52 น.
นางสาวเบญจวรรณ
57. 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฎมหาสารคาม ขอเชิญส่งผลงานวิจัยทางการศึกษาและนวัตกรรมทางการศึกษา 6 คนอ่าน
23 เม.ย.
15:50 น.
นางสาวเบญจวรรณ
58. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย 5 คนอ่าน
23 เม.ย.
10:09 น.
นางสาวธิดาพร
59. 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการนำเสนอบทความทางวิชาการโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ "อาเซียนวิชาการ" ครั้งที่ 1 2 คนอ่าน
22 เม.ย.
13:39 น.
นางสาวเบญจวรรณ
60. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านความมั่นคงศึกษา ครั้งที่ 2 1 คนอ่าน
22 เม.ย.
13:34 น.
นางสาวเบญจวรรณ
61. 
ขอเชิญนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ THC 2015 1 คนอ่าน
22 เม.ย.
13:33 น.
นางสาวเบญจวรรณ
62. 
ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฎสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 11 1 คนอ่าน
22 เม.ย.
13:30 น.
นางสาวเบญจวรรณ
63. 
ขอเชิญส่งบทความวิชาการ และบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน "สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" 2 คนอ่าน
22 เม.ย.
13:29 น.
นางสาวเบญจวรรณ
64. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาดุสิตาวิชาการ ครั้งที่ 10 2 คนอ่าน
22 เม.ย.
13:27 น.
นางสาวเบญจวรรณ
65. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ ICSR2015 ณ เมือง Nha Trang สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 3 คนอ่าน
22 เม.ย.
13:24 น.
นางสาวเบญจวรรณ
66. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์นานาชาติลุ่มน้ำโขง ไทย-ลาว-เวียดนาม-จีน ปี 2558 1 คนอ่าน
22 เม.ย.
13:22 น.
นางสาวเบญจวรรณ
67. 
ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานนักประดิษฐ์คิดค้น 1 คนอ่าน
22 เม.ย.
13:19 น.
นางสาวเบญจวรรณ
68. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติและระดับนานาชาติ 2 คนอ่าน
22 เม.ย.
13:18 น.
นางสาวเบญจวรรณ
69. 
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าดำเนินกิจการร้านค้าทั่วไป ณ อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ คณะแพทย์ศาสตร์ 5 คนอ่าน
22 เม.ย.
11:10 น.
นางสาวธิดาพร
70. 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ 3 คนอ่าน
22 เม.ย.
09:43 น.
นางสาวธิดาพร
71. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้ STATA เพื่อการประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล "STATA Program for Socience Research" 2 คนอ่าน
21 เม.ย.
12:57 น.
นางสาวธิดาพร
72. 
ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการเลือกกันเองเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คนอ่าน
21 เม.ย.
11:15 น.
นางสาวธิดาพร
73. 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 14 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช ครั้งที่ 12 1 คนอ่าน
21 เม.ย.
11:02 น.
นางสาวธิดาพร
74. 
การกำหนดกรอบตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 31 คนอ่าน
21 เม.ย.
09:34 น.
นางสาวดรุวรรณ
75. 
แนวปฏิบัติการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 6 คนอ่าน
21 เม.ย.
09:29 น.
นางสาวดรุวรรณ
76. 
C7 - Call For Papers: Practice-driven Research, Teacher Professional Development and Policy of ICT in Education @ ICCE2015 7 คนอ่าน
21 เม.ย.
00:28 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
77. 
The Last Week!!! ICETC2015 7 คนอ่าน
21 เม.ย.
00:16 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
78. 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉิน 9 คนอ่าน
20 เม.ย.
09:22 น.
นางสาวธิดาพร
79. 
ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจประชุมส่งผลงานวิชาการนานาชาติด้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 1 11 คนอ่าน
17 เม.ย.
15:55 น.
นางสาวธิดาพร
80. 
การซักซ้อมแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทนโดยวิธีจ่ายตรง 15 คนอ่าน
17 เม.ย.
15:05 น.
นางสาวธิดาพร
81. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเพิ่มคุณค่า ตำรา และหนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา" 11 คนอ่าน
17 เม.ย.
09:22 น.
นางสาวธิดาพร
82. 
ขอประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนา "นวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21" 3 คนอ่าน
16 เม.ย.
16:12 น.
นางสาวธิดาพร
83. 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมทำสมาธิเพื่อการดำเนินชีวิตที่เป็นสุขให้กับบุคลากรอาวุโส 11 คนอ่าน
16 เม.ย.
13:52 น.
นางสาวธิดาพร
84. 
แจ้งเลื่อนการจัดงานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมนานาชาติ ประจำปี 2558 9 คนอ่าน
10 เม.ย.
13:06 น.
นางสาวธิดาพร
85. 
การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 5 คนอ่าน
10 เม.ย.
13:00 น.
นางสาวธิดาพร
86. 
ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Burapha University International Conference 2015 11 คนอ่าน
10 เม.ย.
12:56 น.
นางสาวธิดาพร
87. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 5 คนอ่าน
10 เม.ย.
12:52 น.
นางสาวธิดาพร
88. 
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ และประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย 4 คนอ่าน
10 เม.ย.
12:44 น.
นางสาวธิดาพร
89. 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมสามคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยร่วมกับ สำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2558 จำนวน 4 หลักสูตร 4 คนอ่าน
10 เม.ย.
12:38 น.
นางสาวธิดาพร
90. 
ประชาสัมพันธ์การจัดการสอนภาษาเยอรมันแบบเข้มข้น 2 คนอ่าน
10 เม.ย.
11:25 น.
นางสาวธิดาพร
91. 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม English Enrichment and Professional Development for Teacher-Trainers 2 คนอ่าน
10 เม.ย.
11:19 น.
นางสาวธิดาพร
92. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) 2 คนอ่าน
10 เม.ย.
11:17 น.
นางสาวธิดาพร
93. 
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย สมัครเข้าร่วมโครงการ "การเขียนบทความวิจัยและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ" 1 คนอ่าน
10 เม.ย.
11:12 น.
นางสาวเบญจวรรณ
94. 
ศูนย์ภาษาอาเซียน มข. ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชการระดับชาติ 2 คนอ่าน
10 เม.ย.
11:10 น.
นางสาวเบญจวรรณ
95. 
เชิญชวน 6 คนอ่าน
10 เม.ย.
06:56 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทียนชัย
96. 
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความวิชาการในการสัมมนาวิชาการไทย-อินเดีย ครั้งที่ 9 3 คนอ่าน
9 เม.ย.
15:34 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
97. 
ขอเชิญสมัครรับทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติประจำปี 2558 6 คนอ่าน
8 เม.ย.
10:39 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
98. 
ขอเชิญเข้าร่วมการรับอบรมเชิงปฏิบัติการ 7 คนอ่าน
8 เม.ย.
08:50 น.
นางสาวธิดาพร
99. 
ขอประชาสัมพันธ์งานประเพณีสงกรานต์ 15 คนอ่าน
7 เม.ย.
10:25 น.
นางสาวธิดาพร
100. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (คณะสาธารณสุชศาสตร์) 5 คนอ่าน
7 เม.ย.
10:21 น.
นางสาวธิดาพร
101. 
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บและจัดสรรค่าบำรุงมหาวิทยาลัยจากการรับทุนวิจัย 10 คนอ่าน
2 เม.ย.
17:15 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
102. 
ประกาศการรับข้อเสนอโครงการการประเมินผลการวิจัยของประเทศ ๒๕๕๘ 11 คนอ่าน
2 เม.ย.
17:07 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
103. 
ขอเชิญร่วมโครงการรางวัล "นักเทคโนโลยีดีเด่น" และ "นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่" 13 คนอ่าน
31 มี.ค.
14:56 น.
นางสาวเบญจวรรณ
104. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการ เพื่อข้อรับทุนโครงการวิจัยเดิน-จักยาน ประจำปี 2558-2559 11 คนอ่าน
31 มี.ค.
14:53 น.
นางสาวเบญจวรรณ
105. 
ประชาสัมพันธ์โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 12 คนอ่าน
30 มี.ค.
09:10 น.
นางสาวธิดาพร
106. 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำรา พ.ศ. 2558 8 คนอ่าน
30 มี.ค.
09:09 น.
นางสาวธิดาพร
107. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 14 "สุขภาพจิตสู่คุณค่าความเป็นมนุษย์" 4 คนอ่าน
30 มี.ค.
09:01 น.
นางสาวธิดาพร
108. 
ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 "การเรียนการสอนแบบก้าวหน้า" 6 คนอ่าน
30 มี.ค.
08:56 น.
นางสาวธิดาพร
109. 
ขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 13 และการประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 5 4 คนอ่าน
30 มี.ค.
08:48 น.
นางสาวธิดาพร
110. 
ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการเบิกจ่ายเงินและข้อปฏิบัติที่พึงระวัง 6 คนอ่าน
28 มี.ค.
17:20 น.
นางสาวจรัสศรี
111. 
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายธีร์ธดนย์ เทียมกลาง 20 คนอ่าน
27 มี.ค.
13:34 น.
อาจารย์วรรณงาม
112. 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม 11 คนอ่าน
25 มี.ค.
09:22 น.
นางสาวธิดาพร
113. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตรแปลงแผนยุทธศาสตร์องค์กรสู่การปฏิบัติการเขียนและประเมินผลโครงการ 9 คนอ่าน
25 มี.ค.
09:12 น.
นางสาวธิดาพร
114. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองคลัง) 4 คนอ่าน
25 มี.ค.
09:07 น.
นางสาวธิดาพร
115. 
ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากรและผู้สนใจ ร่วมตรวจร่างกายหาภาวะกระดูกพรุน ณ บริเวณหน้าห้องประชุมสายสุรี จุติกุล ในวันที่ 25 มี.ค.58เวลา 09.00น เป็นต้น 27 คนอ่าน
25 มี.ค.
09:04 น.
นางสาวธิดาพร
116. 
บันทึกขออนุมัติปิดโครงการวิจัยทุนอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9 คนอ่าน
24 มี.ค.
17:55 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
117. 
ประชาสัมพันธ์ทุนผลิตตำรา มข. 2558 13 คนอ่าน
24 มี.ค.
12:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
118. 
ขอประชาสัมพันธ์ โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 8 คนอ่าน
23 มี.ค.
08:55 น.
นางสาวธิดาพร
119. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง แนวทางการวิจัยวรรณศิลป์ในภาษาและวรรณกรรมไทย 10 คนอ่าน
20 มี.ค.
14:02 น.
นางสาวเบญจวรรณ
120. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และส้งคมศาสตร์ ประจำปี 2558 13 คนอ่าน
20 มี.ค.
13:55 น.
นางสาวเบญจวรรณ
121. 
มติ ครม. งดเว้นการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 21 คนอ่าน
19 มี.ค.
15:17 น.
นางสาวดรุวรรณ
122. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2558 "พัฒนบริหารศาสตร์ โลกาภิวัตน์ และการพัฒนาที่สมดุลยั่งยืน" 10 คนอ่าน
19 มี.ค.
09:10 น.
นางสาวธิดาพร
123. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างลานธรรม ม.สารคาม 5 คนอ่าน
18 มี.ค.
16:13 น.
นางสาวธิดาพร
124. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีบำบัด มหาวิทยาลัยบูรพา 3 คนอ่าน
18 มี.ค.
16:00 น.
นางสาวธิดาพร
125. 
ยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน 21 คนอ่าน
16 มี.ค.
21:55 น.
อาจารย์ปิลันธนา
126. 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับทุนเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 4/2558 9 คนอ่าน
16 มี.ค.
16:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
127. 
งดเว้นการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2558 95 คนอ่าน
16 มี.ค.
14:04 น.
นางสาวจรัสศรี
128. 
คะแนนเฉลี่ยการสอบO-NETสูงกว่าระดับประเทศในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 13 คนอ่าน
15 มี.ค.
20:28 น.
อาจารย์ปิลันธนา
129. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (กองบริหารงานวิจัย) 7 คนอ่าน
15 มี.ค.
18:52 น.
นางสาวธิดาพร
130. 
ขอขยายเวลาเปิดรับการส่งผลงานเข้าร่วมพิจารณาในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2015 3 คนอ่าน
15 มี.ค.
17:40 น.
นางสาวธิดาพร
131. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่องการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 5 คนอ่าน
15 มี.ค.
17:38 น.
นางสาวธิดาพร
132. 
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 5 คนอ่าน
15 มี.ค.
17:34 น.
นางสาวธิดาพร
133. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการและนิทรรศการ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3 คนอ่าน
15 มี.ค.
17:31 น.
นางสาวธิดาพร
134. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร แปลงแผนยุทธศาสตร์องค์กรสู่การปฏิบัติ 3 คนอ่าน
15 มี.ค.
17:26 น.
นางสาวธิดาพร
135. 
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้ "Regression Models" ในงานวิจัย 1 คนอ่าน
15 มี.ค.
17:22 น.
นางสาวธิดาพร
136. 
แจ้งการเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ เป็นหัวหน้าสำนักงานคณบดี 18 คนอ่าน
12 มี.ค.
14:27 น.
นางสาวจรัสศรี
137. 
การเปลี่ยนแปลงการจดสถิติการใช้กระแสไฟฟ้าและน้ำประปาสำหรับผู้พักอาศัยในมข. 19 คนอ่าน
11 มี.ค.
09:23 น.
นางสาวจรัสศรี
138. 
Call for Papers: The 23rd International Conference on Computers in Education (ICCE2015) 18 คนอ่าน
11 มี.ค.
08:20 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
139. 
ซักซ้อมความเข้าใจการระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะยืมเงินทดรองจ่าย 24 คนอ่าน
9 มี.ค.
12:52 น.
นางสาวจรัสศรี
140. 
เชิญร่วมงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ “เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 9 “เปิดสมอง ส่องความพิเศษ: กระตุ้นการทำงานของสมองระดับสูงในเด็กที่มีภาวะออทิสซึ 21 คนอ่าน
9 มี.ค.
10:16 น.
อาจารย์ฤกษ์
141. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสถาบันคลังสมองแห่งชาติ ประจำปี 2558 14 คนอ่าน
5 มี.ค.
15:39 น.
นางสาวธิดาพร
142. 
ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ปขมท.ประจำปี 2558 11 คนอ่าน
5 มี.ค.
15:36 น.
นางสาวธิดาพร
143. 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสืบค้นข้อมูลและการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความหรือผลงานทางการวิจัย 11 คนอ่าน
5 มี.ค.
15:29 น.
นางสาวธิดาพร
144. 
ขอเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ในวันอาทิตย์ 8 มีนาคม 2558 ณ สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ 5 คนอ่าน
5 มี.ค.
15:27 น.
นางสาวธิดาพร
145. 
ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลหักลดหย่อน ปี 2558 56 คนอ่าน
5 มี.ค.
14:59 น.
นางสาวจรัสศรี
146. 
ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 31 คนอ่าน
2 มี.ค.
14:41 น.
นางสาวธิดาพร
147. 
แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับบริการ Turnitin เพื่อเป็นเครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ 15 คนอ่าน
2 มี.ค.
14:05 น.
นางสาวธิดาพร
148. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ และนำเสนอผลงานวิจัย 14 คนอ่าน
2 มี.ค.
14:03 น.
นางสาวธิดาพร
149. 
ขอแจ้งแนวการปฏิบัติงานสารบรรณ และการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการเอกสาร DMS 7 คนอ่าน
2 มี.ค.
13:37 น.
นางสาวธิดาพร
150. 
ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร การเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา Generation Z (T&L for Gen Z)รุ่น 2 การเรียนการสอนเชิงรุก 11 คนอ่าน
2 มี.ค.
13:04 น.
นางสาวธิดาพร
151. 
ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557 15 คนอ่าน
2 มี.ค.
09:28 น.
นางสาวธิดาพร
152. 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 5 คนอ่าน
2 มี.ค.
09:17 น.
นางสาวธิดาพร
153. 
นักเรียนกลุ่มเรียนกลุ่มเรียนรวมทำคะแนนภาษาอังกฤษเป็นอันดับ 1 จังหวัดขอนแก่น 19 คนอ่าน
27 ก.พ.
09:01 น.
อาจารย์ฤกษ์
154. 
ขอเชิญชวนร่วมงานเวทีประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัครครั้งที่ 1 12 คนอ่าน
26 ก.พ.
14:28 น.
นางสาวธิดาพร
155. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 16 คนอ่าน
24 ก.พ.
09:36 น.
นางสาวธิดาพร
156. 
ขอประชาสัมพันธ์ โครงการคลีนิกภาษา 16 คนอ่าน
24 ก.พ.
09:35 น.
นางสาวธิดาพร
157. 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รร.สาธิตฯมอดินแดง) 19 คนอ่าน
24 ก.พ.
09:27 น.
นางสาวธิดาพร
158. 
เชิญร่วมส่งบทความลงวารสารศูนย์วิจัยออทิสติก ฉบับปฐมฤกษ์ 24 คนอ่าน
23 ก.พ.
12:32 น.
อาจารย์ฤกษ์
159. 
ขอความร่วมมือให้ดำเนินการตามแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 8 คนอ่าน
20 ก.พ.
13:45 น.
นางสาวธิดาพร
160. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม Science and Technology Professional Program 2558 10 คนอ่าน
20 ก.พ.
13:43 น.
นางสาวธิดาพร
161. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนา คณะรุ่น8 และ รุ่น 9 7 คนอ่าน
20 ก.พ.
13:18 น.
นางสาวธิดาพร
162. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา โครงการธุรกิจไทยไปอาเซียน Thai Business Goen ASEAN 8 คนอ่าน
19 ก.พ.
15:47 น.
นางสาวธิดาพร
163. 
พบท่าน เตช บุนนาค 17 คนอ่าน
17 ก.พ.
22:17 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา
164. 
ขอประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม 28 หลักสูตรจากศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคลากร 14 คนอ่าน
17 ก.พ.
12:44 น.
นางสาวธิดาพร
165. 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนออทิสติก เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 19 คนอ่าน
17 ก.พ.
09:28 น.
อาจารย์ฤกษ์
166. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 11 คนอ่าน
16 ก.พ.
12:57 น.
นางสาวธิดาพร
167. 
ขอเชิญอบรมหลักสูตร "การจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยการสร้างกิจกรรม และการวัดประเมิณการคิดวิเคราะห์" 23 คนอ่าน
16 ก.พ.
09:53 น.
นางสาวธิดาพร
168. 
ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 9 คนอ่าน
16 ก.พ.
09:51 น.
นางสาวธิดาพร
169. 
ขอเชิญเข้าอบรมฐานข้อมูลบอกรับใหม่ Taylor&Francis สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 7 คนอ่าน
16 ก.พ.
09:42 น.
นางสาวธิดาพร
170. 
ขอขอบพระคุณ คณบดีคณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18 คนอ่าน
16 ก.พ.
09:38 น.
นางสาวธิดาพร
171. 
ขอแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับความล่าช้าของกระบวนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในสถานการณ์ปัจจุบัน 5 คนอ่าน
16 ก.พ.
09:35 น.
นางสาวธิดาพร
172. 
โรงเรียนสาธิต มข. ฝ่ายการศึกษาพิเศษ รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2558 12 คนอ่าน
16 ก.พ.
09:21 น.
อาจารย์ฤกษ์
173. 
ข่าวสาธิตมข.ใน Spring NEWS TV 11 คนอ่าน
15 ก.พ.
20:20 น.
อาจารย์ปิลันธนา
174. 
สาธิตมข.ของเราในรายการทุ่งแสงตะวัน 12 คนอ่าน
15 ก.พ.
20:12 น.
อาจารย์ปิลันธนา
175. 
เชิญชมรายการทุ่งแสงตะวัน 27 คนอ่าน
13 ก.พ.
22:21 น.
อาจารย์ปิลันธนา
176. 
ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องหนังสือวิธีดำเนินมาตรฐาน (SOP) Version 3 7 คนอ่าน
13 ก.พ.
09:07 น.
นางสาวธิดาพร
177. 
ประกาศรับสมัคร ม.4 ปีการศึกษา 2558 13 คนอ่าน
12 ก.พ.
13:25 น.
นางสาววิมลรัตน์
178. 
ขอเชิญชวนสมัครรับทุน คปก. ของ สกว. ปีงบประมาณ 2559 14 คนอ่าน
10 ก.พ.
14:36 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
179. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสินไซ บุญข้าวจี่วิถีวัฒนธรรมอีสาน ประจำปี 2558 9 คนอ่าน
10 ก.พ.
09:38 น.
นางสาวธิดาพร
180. 
ขออภัยในความไม่สะดวก ในการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานภายในคณะศึกษาศาสตร์ 12 คนอ่าน
9 ก.พ.
11:33 น.
นางสาวธิดาพร
181. 
ข่าวชมรมผู้เกษียณฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 10 คนอ่าน
6 ก.พ.
15:12 น.
นางสาววาศิณี
182. 
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ การสมัครขอรับทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558 11 คนอ่าน
5 ก.พ.
13:59 น.
นางสาวธิดาพร
183. 
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ การสมัครขอรับทุนการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558 14 คนอ่าน
5 ก.พ.
13:56 น.
นางสาวธิดาพร
184. 
ขอเชิญประชุมสมาชิกสหกรณ์ฯ ในวันที่ 5 ก.พ. 58 ณ ห้องประชุมพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 12 คนอ่าน
5 ก.พ.
13:53 น.
นางสาวธิดาพร
185. 
ขอประชาสัมพันธ์ งบการเงินของสหกรณ์ฯ 17 คนอ่าน
5 ก.พ.
08:59 น.
นางสาวธิดาพร
186. 
ขอประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 (ครั้งที่2) 11 คนอ่าน
4 ก.พ.
15:27 น.
นางสาวธิดาพร
187. 
ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการ โครงการมหกรรมวิชาการทางสังคมศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557 4 คนอ่าน
4 ก.พ.
15:24 น.
นางสาวธิดาพร
188. 
ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 11 5 คนอ่าน
4 ก.พ.
15:20 น.
นางสาวธิดาพร
189. 
ขอร่วมเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสาระคาม ม.สารคาม 5 คนอ่าน
4 ก.พ.
15:16 น.
นางสาวธิดาพร
190. 
ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Burapha University International Conference 2015 7 คนอ่าน
4 ก.พ.
15:12 น.
นางสาวธิดาพร
191. 
ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปี 2558 เรื่อง การสอนที่สร้างสรรค์ในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล 7 คนอ่าน
4 ก.พ.
14:23 น.
นางสาวธิดาพร
192. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ANU-DUP CONFERENCE 5 คนอ่าน
4 ก.พ.
14:19 น.
นางสาวธิดาพร
193. 
ขอประชาสัมพันธ์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หลักสูตร การบริหารงานด้านการเงิน การคลังและพัสดุ 7 คนอ่าน
4 ก.พ.
14:14 น.
นางสาวธิดาพร
194. 
ขอเชิญเข้าร่วมชมการแข่งขันแผนธุรกิจ The mai Bangkok Business Challenge @Sasin 2015 5 คนอ่าน
4 ก.พ.
14:08 น.
นางสาวธิดาพร
195. 
ขอประชาสัมพันธ์งาน JAPAN EXPO IN THAILAND 2015 5 คนอ่าน
4 ก.พ.
14:05 น.
นางสาวธิดาพร
196. 
เลือหตั้งกรรมการสหกรออมทรัพย์ มข 5 คนอ่าน
3 ก.พ.
22:27 น.
อาจารย์พลัฎฐ์
197. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) 5 คนอ่าน
3 ก.พ.
17:03 น.
นางสาวธิดาพร
198. 
ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 คนอ่าน
3 ก.พ.
17:01 น.
นางสาวธิดาพร
199. 
ขอประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุคลากรจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 8 คนอ่าน
2 ก.พ.
14:50 น.
นางสาวธิดาพร
200. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโครงการฝึกอบรม ประจำปี 2558 (สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม ม.ธรรมศาสตร์) 7 คนอ่าน
2 ก.พ.
14:41 น.
นางสาวธิดาพร
201. 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูล Scopus &ScienceDirect 8 คนอ่าน
2 ก.พ.
14:16 น.
นางสาวธิดาพร
202. 
ขอประชาสัมพันธ์การให้ทุนไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่ 3/2558 16 คนอ่าน
2 ก.พ.
14:07 น.
นางสาวธิดาพร
203. 
ขอประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่ายฉลอง 150 ปี มหาสารคาม 6 คนอ่าน
2 ก.พ.
09:37 น.
นางสาวธิดาพร
204. 
ขอเชิญชวนประดับธงตราสัญลักษณ์ 3 คนอ่าน
2 ก.พ.
09:36 น.
นางสาวธิดาพร
205. 
ขอประชาสัมพันธ์ โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 3 คนอ่าน
2 ก.พ.
09:27 น.
นางสาวธิดาพร
206. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.วิจัยทางการศึกษา 4 คนอ่าน
2 ก.พ.
09:20 น.
นางสาวธิดาพร
207. 
ขอประชาสัมพันธ์ โครงการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิชาการ (ปขมท.)ประจำปี 2557 4 คนอ่าน
2 ก.พ.
09:17 น.
นางสาวธิดาพร
208. 
ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดภาพวาดผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2558 6 คนอ่าน
2 ก.พ.
09:09 น.
นางสาวธิดาพร
209. 
ขอเชิญชวน คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของอธิการบดี 8 คนอ่าน
2 ก.พ.
09:05 น.
นางสาวธิดาพร
210. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนถาษาอังกฤษจากศูนย์ภาษาแคลิฟอร์เนีย 6 คนอ่าน
2 ก.พ.
08:55 น.
นางสาวธิดาพร
211. 
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดออกแบบลวดลายผ้าทอกุดกวางสร้อย จังหวัดหนองบัวลำภู 15 คนอ่าน
2 ก.พ.
08:50 น.
นางสาวธิดาพร
212. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. วิจัยทางการศึกษา (Psu-Education Research Conference) : อภิวัฒน์การเรียนรู้: หนทางสู่การเปลี่ยนแปลง 7 คนอ่าน
29 ม.ค.
11:32 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
213. 
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยและร่วมฟังสัมมนาในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 18 คนอ่าน
27 ม.ค.
14:04 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
214. 
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2558 5 คนอ่าน
27 ม.ค.
12:30 น.
นางสาวธิดาพร
215. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 13 คนอ่าน
27 ม.ค.
10:31 น.
นางสาวเบญจวรรณ
216. 
ขอแจ้งแต่งตั้งรักษาการผู้จัดการโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 25 คนอ่าน
22 ม.ค.
15:27 น.
นางสาวธิดาพร
217. 
ขอแจ้งรายชื่ออาจารย์วิพากษ์งานวิจัยในวันที่ 23 มกราคม 2558 62 คนอ่าน
22 ม.ค.
10:01 น.
นางสาวกนกวรรณ
218. 
เชิญชวนทุกท่านร่วมส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2015 11 คนอ่าน
21 ม.ค.
16:45 น.
นางสาวธิดาพร
219. 
ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาภาษาอังกฤษด้านธุรกิจและการสื่อสารได้จริง (BEC) ณ ประเทศอังกฤษ 16 คนอ่าน
21 ม.ค.
16:10 น.
นางสาวธิดาพร
220. 
ประชาสัมพันธ์โครงการและเชิญชวนส่งนักเรียนเข้าร่วมงาน Study in Japan and Job Fair 2015 7 คนอ่าน
21 ม.ค.
16:03 น.
นางสาวธิดาพร
221. 
ประชาสัมพันธ์ โครงการประตูสู่ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน 13 คนอ่าน
21 ม.ค.
15:26 น.
นางสาวธิดาพร
222. 
ประชาสัมพันธ์ โครงการ " การประกวดการเขียนแบบคำชี้แจงอาสาสมัคร " 10 คนอ่าน
21 ม.ค.
15:15 น.
นางสาวธิดาพร
223. 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องทุนการศึกษา จากรัฐบาลออสเตรเลีย 13 คนอ่าน
21 ม.ค.
13:13 น.
นางสาวธิดาพร
224. 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องปิด-เปิดประตู และเส้นทางจราจรภายใน 10 คนอ่าน
21 ม.ค.
11:03 น.
นางสาวธิดาพร
225. 
แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้ารับบริการศูนย์บริการบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15 คนอ่าน
19 ม.ค.
14:48 น.
นางสาวธิดาพร
226. 
กเรียนโรงเรียนสาธิตฯฝ่ายมัธยม(มอดินแดง) สุดยอดคว้าที่ 1 ระดับประเทศในการแข่งขัน SCB Challenge "กล้าใหม่...ใฝ่รู้ " ปี 9 24 คนอ่าน
16 ม.ค.
13:40 น.
อาจารย์นภาพรรณ
227. 
นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯฝ่ายมัธยม(มอดินแดง) สุดยอดคว้าที่ 1 ระดับประเทศในการแข่งขัน SCB Challenge "กล้าใหม่...ใฝ่รู้ " ปี 9 29 คนอ่าน
16 ม.ค.
13:16 น.
อาจารย์นภาพรรณ
228. 
ประชาสัมพันธ์วารสารรูสมิแล ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฏาคม-กันยายน 2557 18 คนอ่าน
16 ม.ค.
09:29 น.
นางสาวธิดาพร
229. 
ประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 1 15 คนอ่าน
15 ม.ค.
13:41 น.
นางสาวธิดาพร
230. 
ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นแห่งความสุข ประจำปี 2558 15 คนอ่าน
15 ม.ค.
11:16 น.
นางสาวธิดาพร
231. 
ขอเชิญชวนบุคลากรแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วงประดับตราสัญลักษณ์เนื่องด้วยงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 13 คนอ่าน
15 ม.ค.
11:00 น.
นางสาวธิดาพร
232. 
ข่าวชมรมผู้เกษียณฯ ประจำเดือนมกราคม 2558 6 คนอ่าน
15 ม.ค.
10:02 น.
นางสาววาศิณี
233. 
ขอประชาสัมพันธ์ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน ศูนย์อาเซียนศึกษา 11 คนอ่าน
13 ม.ค.
15:56 น.
นางสาวธิดาพร
234. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในคน ความร่วมมือภาครัฐร่วมเอกชน ประจำปี 2557 ครั้งที่ 2 9 คนอ่าน
13 ม.ค.
11:07 น.
นางสาวเบญจวรรณ
235. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมนาเรื่องการเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถการแข่งขันระดับองค์กรและประเทศสำหรับบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคตะวั 13 คนอ่าน
13 ม.ค.
08:54 น.
นางสาวธิดาพร
236. 
จดหมายข่าวชมรมผู้เกษียณคณะศึกษาศาสตร์ ประจำเดือนธันวาคม 2557 28 คนอ่าน
29 ธ.ค. 57
15:22 น.
นางสาววาศิณี
237. 
จดหมายข่าวชมรมผู้เกษียณคณะศึกษาศาสตร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 26 คนอ่าน
29 ธ.ค. 57
15:20 น.
นางสาววาศิณี
238. 
ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ 50 ปี มข. 1000 ท่านแรก รับฟรีของที่ระลึก 25 คนอ่าน
29 ธ.ค. 57
11:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
239. 
ประมวลภาพกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ Orange Party Happy New Year 2015 32 คนอ่าน
26 ธ.ค. 57
15:18 น.
นายวทัญญู
240. 
การประกวดดนตรีไทย 22 คนอ่าน
23 ธ.ค. 57
13:53 น.
อาจารย์นภาพร
241. 
ผลการประกวด 25 คนอ่าน
20 ธ.ค. 57
09:50 น.
อาจารย์นภาพร
242. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตฯ ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด่วน จำนวนจำกัด 41 คนอ่าน
17 ธ.ค. 57
15:43 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
243. 
ขอเชิญส่งเอกสารแนวคิดเบื้องต้น และข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ ในโครงการวิจัยและพัฒนาการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมกับเอกชนในเชิงพาณิชย์ ปี งปม.2558 19 คนอ่าน
16 ธ.ค. 57
10:18 น.
นางสาวเบญจวรรณ
244. 
ประกาศรับข้อเสนอดครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนดครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สกว. ประจำปี 2557 ครั้งที่ 4 23 คนอ่าน
15 ธ.ค. 57
16:22 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
245. 
ตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าระดับชาติ ครั้งที่ 33 8 คนอ่าน
15 ธ.ค. 57
15:57 น.
อาจารย์วิภาวดี
246. 
ผลการประกวด “โรงเรียนธนาคารดีเด่น” ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 คนอ่าน
15 ธ.ค. 57
15:33 น.
อาจารย์วิภาวดี
247. 
ผลการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 10 คนอ่าน
15 ธ.ค. 57
15:12 น.
อาจารย์วิภาวดี
248. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญชมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2558 12 คนอ่าน
12 ธ.ค. 57
11:07 น.
นางสาวเบญจวรรณ
249. 
กองบริหารงานวิจัย ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมกิจกรรม "RRi KKU Forum 2014" 15 คนอ่าน
12 ธ.ค. 57
11:02 น.
นางสาวเบญจวรรณ
250. 
สทศ. ขอเชิญร่วมส่งข้อเสนอโครงการเพื่อสมัครทุนวิจัยมุ่งสู่การพัฒนาระบบด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดระบบการวัดและประเมินผล ปี งปม. 2558 11 คนอ่าน
11 ธ.ค. 57
16:17 น.
นางสาวเบญจวรรณ
251. 
ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมวิชาการ การบริหารจัดการ ครั้งที่ 10 เรื่อง "การบริหารจัดการเพื่อการปฏิรูป" 12 คนอ่าน
4 ธ.ค. 57
08:45 น.
นางสาวเบญจวรรณ
252. 
การเปิดรับทุนไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่ 2/2558 22 คนอ่าน
3 ธ.ค. 57
11:35 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
253. 
กองบริหารงานวิจัย ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2557 17 คนอ่าน
28 พ.ย. 57
11:20 น.
นางสาวเบญจวรรณ
254. 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 34 คนอ่าน
27 พ.ย. 57
14:25 น.
นายโสภัณ
255. 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ความถนัดทางศิลป์ สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 12 คนอ่าน
27 พ.ย. 57
12:42 น.
นายโสภัณ
256. 
ด่วนที่สุด! ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรรมพัฒนาความสามารถในการทำวิจัยฯ ในหัวข้อ “Data Collection and Data Analysis for Qua 34 คนอ่าน
21 พ.ย. 57
15:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
257. 
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนไปนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 2_2558 29 คนอ่าน
18 พ.ย. 57
14:44 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
258. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน "การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558" 20 คนอ่าน
17 พ.ย. 57
09:39 น.
นางสาวเบญจวรรณ
259. 
ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา ประเภทอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ 2558 22 คนอ่าน
12 พ.ย. 57
15:28 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
260. 
ประกาศผลอนุมัติทุนนำเสนอผลงานวิจัยต่างประเทศ มข. งวด 1_58 36 คนอ่าน
12 พ.ย. 57
15:26 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
261. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั่งที่ 1 14 คนอ่าน
10 พ.ย. 57
16:07 น.
นางสาวเบญจวรรณ
262. 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ "Introduction of JSPS activity in Asia and sharing information about research opportunity in Japan" 15 คนอ่าน
5 พ.ย. 57
14:34 น.
นางสาวเบญจวรรณ
263. 
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเทคนิคการเขียนบทความวิจัยสถาบัน ช่วงที่ 1 23 คนอ่าน
5 พ.ย. 57
09:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
264. 
ค่ายคณิตศาสตร์ A – B MATH KIDS ครั้งที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 36 คนอ่าน
30 ต.ค. 57
09:45 น.
อาจารย์สุนิสา
265. 
แจ้งข่าวการให้บริการ Host http://ednet.kku.ac.th 25 คนอ่าน
29 ต.ค. 57
10:38 น.
นายปพนพัทร์
266. 
สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "ผู้บริหารชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรม" 30 คนอ่าน
28 ต.ค. 57
14:09 น.
นางสาวเบญจวรรณ
267. 
สมาคมรัฐศาสตร์วิจัยแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัย ในการประชุมวิชาการการบริหารและการจัดการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 12 คนอ่าน
28 ต.ค. 57
13:59 น.
นางสาวเบญจวรรณ
268. 
ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอเชิญเสนอหนังสือทางวิชาการเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2557 15 คนอ่าน
27 ต.ค. 57
15:31 น.
นางสาวเบญจวรรณ
269. 
"ประชาสัมพันธ์" การส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา 20 คนอ่าน
24 ต.ค. 57
14:00 น.
นางสาวเบญจวรรณ
270. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ การบริหารจัดการ ครั้งที่ 10 เรื่อง "การบริหารจัดการเพื่อการปฏิรูป" 17 คนอ่าน
24 ต.ค. 57
13:49 น.
นางสาวเบญจวรรณ
271. 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มข. ขอเชิญชมการสาธิตระบบการจัดประชุมวิชาการ 14 คนอ่าน
24 ต.ค. 57
13:48 น.
นางสาวเบญจวรรณ
272. 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มข. ขอเชิญชมการสาธิตระบบการจัดประชุมวิชาการ 11 คนอ่าน
24 ต.ค. 57
13:46 น.
นางสาวเบญจวรรณ
273. 
รางวัล คุรุสดุดี 2557 18 คนอ่าน
23 ต.ค. 57
19:24 น.
อาจารย์วุฒิชัย
274. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา หลักสูตร "การจัดทำแบบสอบถามออนไลน์ (e-Questionnaire) (ภาคปฏิบัติ)" 14 คนอ่าน
20 ต.ค. 57
15:03 น.
นางสาวเบญจวรรณ
275. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เวทีวิจัยมนุษย์ศาสตร์ไทย ครั้่งที่ 9 "ปัญญาชน ศีลธรรมและสภาวะสมัยใหม่: เสียงของมนุษยศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้?" 23 คนอ่าน
16 ต.ค. 57
09:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
276. 
กองบริหารงานวิจัย ขอเชิญส่งบทความวิจัยสถาบันเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มข. 19 คนอ่าน
16 ต.ค. 57
08:59 น.
นางสาวเบญจวรรณ
277. 
กองสื่อสารองค์กร มข. ขอเชิญร่วมเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านรายการโทรทัศน์และสื่อมวลชน "KKU Research งานวิจัยสู่สังคม" 18 คนอ่าน
14 ต.ค. 57
10:02 น.
นางสาวเบญจวรรณ
278. 
องค์การบริการส่วนจังหวัดอุดรธานี ขอเชิญเสนอผลงานนวัตกรรมเพื่อเข้าร่วมโครงการจัดทำนวัตกรรม 22 คนอ่าน
14 ต.ค. 57
09:54 น.
นางสาวเบญจวรรณ
279. 
ชี้แจงแนวท​างในการส่ง​ต้นฉบับข้อ​เสนอโครงกา​ร-งานวิจัย​ที่มุ่งเป้​าฯ 29 คนอ่าน
13 ต.ค. 57
17:03 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
280. 
ประมวลภาพ งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 2557 วันที่ 9 ตุลาคม 2557 24 คนอ่าน
13 ต.ค. 57
10:58 น.
นายวทัญญู
281. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิจัยในงาน "มสธ. วิจัย ประจำปี 2558" 15 คนอ่าน
8 ต.ค. 57
14:22 น.
นางสาวเบญจวรรณ
282. 
"กิจกรรมค่ายคณิต MATHLIVE KIDS ครั้งที่ 12" โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา ศึกษาศาสตร์ 26 คนอ่าน
7 ต.ค. 57
23:02 น.
อาจารย์สุนิสา
283. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2557 ครั้งที่ 3 16 คนอ่าน
7 ต.ค. 57
14:10 น.
นางสาวเบญจวรรณ
284. 
ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการขอใช้เงินกองทุนวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานฯ ประจำปี 2557 16 คนอ่าน
7 ต.ค. 57
14:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
285. 
ม.เกษตรศาสตร์ จ.สกลนคร ขอเชิญส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน "วิชาการก้าวหน้า ภูมิปัญญาแห่งลุ่มน้ำโขง" ครั้งที่ 2 16 คนอ่าน
6 ต.ค. 57
10:27 น.
นางสาวเบญจวรรณ
286. 
ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกุลนคร ขอเชิญส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร์ นนทรีอีสาน "วิชาการก้าวหน้า ภูมิปัญญาลุ่ 11 คนอ่าน
6 ต.ค. 57
10:22 น.
นางสาวเบญจวรรณ
287. 
เรียนเชิญร่วมงานมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 30 คนอ่าน
3 ต.ค. 57
07:56 น.
นางสาววารุณี
288. 
การเปิดรับทุนไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่1/2558 22 คนอ่าน
29 ก.ย. 57
16:08 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
289. 
คณะวิทยาการจัดการ มข. ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษและให้คำปรึกษาด้านการวิจัย 16 คนอ่าน
26 ก.ย. 57
15:34 น.
นางสาวเบญจวรรณ
290. 
ค่าจอดรถ 19 คนอ่าน
25 ก.ย. 57
15:33 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา
291. 
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ internet ของ มข. 17 คนอ่าน
25 ก.ย. 57
10:30 น.
นายปพนพัทร์
292. 
Call for submission of paper to a special issue of international journal existed in ISI and SCOPUS 28 คนอ่าน
25 ก.ย. 57
10:01 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
293. 
ขอแสดงความยินดีกับว่าที่คุณหมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 28 คนอ่าน
24 ก.ย. 57
16:45 น.
อาจารย์มงคล
294. 
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2558 (วช) 1 ก.ย. – 10 ต.ค. 57 เท่านั้น 21 คนอ่าน
22 ก.ย. 57
16:15 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
295. 
เชิญร่วมฟังบรรยาย เรื่อง สะเต็มศึกษา : นวัตกรรมการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 โดย ดร.เขมวดี พงศานนท์ 14 คนอ่าน
22 ก.ย. 57
14:24 น.
อาจารย์เบญจมาภรณ์
296. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร่างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ "ศิลปกากรวิจัยและสร้รงสรรค์ ครั้งที่ 8 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์" 17 คนอ่าน
22 ก.ย. 57
10:21 น.
นางสาวเบญจวรรณ
297. 
ขอเรียนเชิญอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษา 19 คนอ่าน
19 ก.ย. 57
10:44 น.
นางสาววารุณี
298. 
รายชื่อนักกีฬาสาธิต 57 และSize ชุดแข่งขัน 37 คนอ่าน
18 ก.ย. 57
00:29 น.
อาจารย์พลัฎฐ์
299. 
สมศ. ขอเชิญส่งแบบขอเสนอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 22 คนอ่าน
15 ก.ย. 57
15:39 น.
นางสาวเบญจวรรณ
300. 
สมศ. ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการนานาชาติ "การประกันคุณภาพการศึกษา" ประจำปี 2557 16 คนอ่าน
15 ก.ย. 57
15:30 น.
นางสาวเบญจวรรณ
301. 
"งานคืนสู่เหย้าชาวศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2557" 61 คนอ่าน
10 ก.ย. 57
09:18 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
302. 
ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี คณะแพทย์ศาสตร์ มข. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Pre-Congress Symposium 2014 22 คนอ่าน
9 ก.ย. 57
16:00 น.
นางสาวเบญจวรรณ
303. 
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเรื่อง Springer Author Workshop 2014 25 คนอ่าน
9 ก.ย. 57
15:51 น.
นางสาวเบญจวรรณ
304. 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เปิดรับบทคัดย่อและผลงานวิจัยด้านการเดินและจักรยาน เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการฯ 24 คนอ่าน
9 ก.ย. 57
15:47 น.
นางสาวเบญจวรรณ
305. 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกาศโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก เรื่อง การจัดสรรทุน คปก. รุ่น 17 14 คนอ่าน
9 ก.ย. 57
15:32 น.
นางสาวเบญจวรรณ
306. 
การเลื่อนสัมมนาวิชาการเลื่อน Springer Author Workshop 2014 22 คนอ่าน
5 ก.ย. 57
09:12 น.
นางสาวศิรินนาถ
307. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมฟังคำชี้แจงการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุน ประเภทอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ 2559 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 18 คนอ่าน
4 ก.ย. 57
16:28 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
308. 
ค่ายคณิตศาสตร์ C – D MATH DAY ครั้งที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 48 คนอ่าน
3 ก.ย. 57
22:31 น.
อาจารย์สุนิสา
309. 
กิจกรรม Open Class ครั้งที่ 11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 64 คนอ่าน
3 ก.ย. 57
22:12 น.
อาจารย์สุนิสา
310. 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูล Scopus & ScienceDirect 23 คนอ่าน
2 ก.ย. 57
11:14 น.
นางสาวศิรินนาถ
311. 
ขอความอนุเคราะห์ประเมินการบริการร้านค้าโรงอาหารคณะศึกษาศาสตร์ประจำปีการศึกษา2557 ครั้งที่ 1 16 คนอ่าน
30 ส.ค. 57
16:28 น.
นางสาวจรัสศรี
312. 
แจ้งมติ การกำหนดแนวทางการดำเนินการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 52 คนอ่าน
29 ส.ค. 57
10:02 น.
นางสาวดรุวรรณ
313. 
ซักซ้อมความเข้าใจการส่งเอกสารเบิกจ่ายภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2557 31 คนอ่าน
28 ส.ค. 57
09:15 น.
นางสาวจรัสศรี
314. 
สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 26 คนอ่าน
27 ส.ค. 57
16:05 น.
นางสาวเบญจวรรณ
315. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนอุดหนุนวิจัยร่วม ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทยญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2558 24 คนอ่าน
27 ส.ค. 57
16:01 น.
นางสาวเบญจวรรณ
316. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 3rd ICADA 2014-SSIS 20 คนอ่าน
27 ส.ค. 57
15:58 น.
นางสาวเบญจวรรณ
317. 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น เรื่อง การเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความหรือผลงานทางการวิจัย 26 คนอ่าน
25 ส.ค. 57
15:45 น.
นางสาวศิรินนาถ
318. 
ม.เกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 13 21 คนอ่าน
22 ส.ค. 57
10:00 น.
นางสาวเบญจวรรณ
319. 
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการภาวะผู้นำและบริหารการศึกษา 20 คนอ่าน
22 ส.ค. 57
09:57 น.
นางสาวเบญจวรรณ
320. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล เรื่อง "การเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความหรือผลงานทางการวิจัย" 17 คนอ่าน
22 ส.ค. 57
09:52 น.
นางสาวเบญจวรรณ
321. 
เรียนเชิญอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ทุกท่านเข้่ารวมกิจกรรม Big Cleanimg Day ปี 2557 25 คนอ่าน
21 ส.ค. 57
08:45 น.
นางสาววารุณี
322. 
ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "มหากาพย์จำนำข้าวไทย ข้อเท็จจริง ปัญหา และอนาคต" 19 คนอ่าน
20 ส.ค. 57
14:52 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
323. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม/สัมมนาด้านการวิจัย ในหัวข้อ จำนำข้าวไทย ข้อเท็จจริง ปัญหา และอนาคต ในมุมมองของ ดร.อัมมาร สยามวาลา" 23 คนอ่าน
19 ส.ค. 57
14:09 น.
นางสาวเบญจวรรณ
324. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ The First International Conference on Complementary Therapy for Cancer and Diseases 1st CTCD) 14 คนอ่าน
19 ส.ค. 57
14:00 น.
นางสาวเบญจวรรณ
325. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ เรื่อง "มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการวิจัยทางการศึกษา : เส้นทางสู่การพัฒนาการวิจัยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 20 คนอ่าน
19 ส.ค. 57
13:55 น.
นางสาวเบญจวรรณ
326. 
ม.สุโขทัยธรรมธิราช ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมฤทธิบัตร 15 คนอ่าน
19 ส.ค. 57
13:49 น.
นางสาวเบญจวรรณ
327. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย และขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 14 คนอ่าน
19 ส.ค. 57
13:39 น.
นางสาวเบญจวรรณ
328. 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ 2559 25 คนอ่าน
19 ส.ค. 57
10:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
329. 
ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมฟังการประชาสัมพันธ์โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 20 คนอ่าน
16 ส.ค. 57
18:54 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
330. 
แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตที่ได้รับรางวัลเหรียญทองในระดับนานาชาติ 43 คนอ่าน
15 ส.ค. 57
14:30 น.
อาจารย์จันทร์จิรา
331. 
ความเคลื่อนไหว ของ มข.สู่มหาวิทยาลัยในกำกับ(ออกนอกระบบฯ) 47 คนอ่าน
7 ส.ค. 57
12:22 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา
332. 
ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจส่งต้นฉบับบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 34 คนอ่าน
6 ส.ค. 57
09:53 น.
นางสาวเบญจวรรณ
333. 
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งศาสตราจารย์ และเสวนาเรื่อง เตรียมตัวอย่างไรจึงจะได้เป็น ศ. 33 คนอ่าน
5 ส.ค. 57
21:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
334. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วม การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 25 คนอ่าน
4 ส.ค. 57
16:11 น.
นางสาวเบญจวรรณ
335. 
ม.เกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 16 คนอ่าน
4 ส.ค. 57
16:07 น.
นางสาวเบญจวรรณ
336. 
ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2557: geoinfotech 2014 13 คนอ่าน
4 ส.ค. 57
16:04 น.
นางสาวเบญจวรรณ
337. 
ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคด 12 คนอ่าน
4 ส.ค. 57
16:04 น.
นางสาวเบญจวรรณ
338. 
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมโครงการยกร่างคำขอสิทธิบัตร (การประดิษฐ์)/อนุสิทธิ์ 24 คนอ่าน
4 ส.ค. 57
16:00 น.
นางสาวเบญจวรรณ
339. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 (CASNIC 2014) วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 15 คนอ่าน
4 ส.ค. 57
15:57 น.
นางสาวเบญจวรรณ
340. 
ตัวเลขดังวันนี้ 6-7-8 37 คนอ่าน
31 ก.ค. 57
07:30 น.
นายทองสุข
341. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่องเคล็ดลับการสอนแบบ STEM Education ด้วยระบบการวิศวกรรมศาสตร์ 24 คนอ่าน
30 ก.ค. 57
16:20 น.
นางสาวเบญจวรรณ
342. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการทัศนศึกษาเรียนรู้สู่โลกกว้าง STEM Education และ การศึกษาปฐมวัยของอเมริกา 23 คนอ่าน
30 ก.ค. 57
16:17 น.
นางสาวเบญจวรรณ
343. 
เรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Open Class ประจำภาคต้น 2557 35 คนอ่าน
30 ก.ค. 57
13:40 น.
อาจารย์ขนิษฐา
344. 
ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2557 32 คนอ่าน
25 ก.ค. 57
11:16 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
345. 
ม.เทคโนโลีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติและนานาชาติ 17 คนอ่าน
24 ก.ค. 57
14:18 น.
นางสาวเบญจวรรณ
346. 
สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มข. แจ้งงดบริการรับ-ส่งเอกสารโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรม 15 คนอ่าน
24 ก.ค. 57
14:08 น.
นางสาวเบญจวรรณ
347. 
การเปิดรับทุนไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่6/2557 36 คนอ่าน
24 ก.ค. 57
10:43 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
348. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย (รอบ 2) ประจำปีงบประมาณ 2557 22 คนอ่าน
18 ก.ค. 57
16:08 น.
นางสาวเบญจวรรณ
349. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2557 23 คนอ่าน
16 ก.ค. 57
14:22 น.
นางสาวเบญจวรรณ
350. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2557 ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มข. 17 คนอ่าน
16 ก.ค. 57
14:19 น.
นางสาวเบญจวรรณ
351. 
คู่มือบันทึกภาระงานรายวันของบุคลากรสายสนับสนุน 41 คนอ่าน
10 ก.ค. 57
18:40 น.
นางสาวจรัสศรี
352. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2557 ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์เสริมไอโอดีนเสริมไอคิว มข. ปี 2557-2561 33 คนอ่าน
10 ก.ค. 57
09:44 น.
นางสาวเบญจวรรณ
353. 
สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 36 คนอ่าน
9 ก.ค. 57
15:29 น.
นางสาวเบญจวรรณ
354. 
เชิญส่งบทความวิจัยร่วมนำเสนอใน The 1st Workshop on Emerging Pedagogies for Computer-based Learning ที่ประเทศญี่ปุ่น 60 คนอ่าน
7 ก.ค. 57
12:30 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
355. 
เชิญส่งบทความวิจัยร่วมนำเสนอใน The 3rd Workshop on Application of Innovative Educational Technologies in STEM Education ที่ประเทศญี่ปุ่น 45 คนอ่าน
7 ก.ค. 57
12:29 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
356. 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา หลักสูตร "การทำแบบสอบถามออนไลน์ (e-Questionnaire)" 19 คนอ่าน
7 ก.ค. 57
10:08 น.
นางสาวเบญจวรรณ
357. 
ขอเชิญนักวิจัยสมัครเข้ารับการพิจารณา เพื่อรับรางวัล 2014 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards 28 คนอ่าน
7 ก.ค. 57
10:02 น.
นางสาวเบญจวรรณ
358. 
ขอเชิญ ร่วมส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสร์ และศึกษาศาสตร์ 23 คนอ่าน
7 ก.ค. 57
09:52 น.
นางสาวเบญจวรรณ
359. 
สำนักงานบริการวิชาการฯ คณะแพทย์ มข. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "การจัดการความรู้: เรียนรู้สู่นวัตกรรม ประจำปี 2557" 23 คนอ่าน
7 ก.ค. 57
09:46 น.
นางสาวเบญจวรรณ
360. 
ขอเชิญเสนอผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ "DPU-Wuhan International Conference on Oriental Leadership" 22 คนอ่าน
7 ก.ค. 57
09:40 น.
นางสาวเบญจวรรณ
361. 
ผล admission 35 คนอ่าน
4 ก.ค. 57
16:11 น.
อาจารย์มงคล
362. 
ตรวจสอบหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย แต่ละหมวดรายจ่ายด้วยแบบฟอร์ม Check list 44 คนอ่าน
3 ก.ค. 57
08:02 น.
นางสาวจรัสศรี
363. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและส่งผลงานนำเสนอผลงานวิจัย หัวข้อ "Rice for the world" 18 คนอ่าน
1 ก.ค. 57
15:40 น.
นางสาวเบญจวรรณ
364. 
สกอ. ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยทางด้านอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ 26 คนอ่าน
27 มิ.ย. 57
16:20 น.
นางสาวเบญจวรรณ
365. 
ขอเชิญเข้าร่มอบรมการเพิ่มทักษะการจัดการสารสนเทศด้วยโปรแกรมการจัดการรบรรณานุกรม (Zotero) และมาตรฐานเอกสารดิจิทัลเพื่อการวิจัย 23 คนอ่าน
23 มิ.ย. 57
14:03 น.
นางสาวศิรินนาถ
366. 
สาธิตมข. ประถม (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรม English Camp for D-F 49 คนอ่าน
23 มิ.ย. 57
09:07 น.
อาจารย์นวลพรรณ
367. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญชมงาน "IP Innovation and Technology Expo - IPITEx. 2014" 32 คนอ่าน
20 มิ.ย. 57
16:19 น.
นางสาวเบญจวรรณ
368. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014) 19 คนอ่าน
20 มิ.ย. 57
16:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
369. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในงาน "มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014) 15 คนอ่าน
20 มิ.ย. 57
16:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
370. 
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย ม.มหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ภาษาและวัฒนธรรม 2557 เรื่อง "วัฒนธรรมสมัยนิยม" 20 คนอ่าน
20 มิ.ย. 57
16:05 น.
นางสาวเบญจวรรณ
371. 
คณะวิทยาการจัดการ มข. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ หัวข้อ Survival Analysis 27 คนอ่าน
18 มิ.ย. 57
11:09 น.
นางสาวเบญจวรรณ
372. 
คณะวิทยาการจัดการ ม.ศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมสำหรับการสอนภาษา 20 คนอ่าน
18 มิ.ย. 57
11:04 น.
นางสาวเบญจวรรณ
373. 
สถาบันสันติศึกษา มข. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านการศึกษาสันติศึกษาและการจัดการความขัดแย้ง ครั้งที่ 1 25 คนอ่าน
18 มิ.ย. 57
11:01 น.
นางสาวเบญจวรรณ
374. 
กรมสุขภาพจิต ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 13 23 คนอ่าน
18 มิ.ย. 57
10:57 น.
นางสาวเบญจวรรณ
375. 
สำนักงานสนับสนุนการวิจัย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมประจำปี "นักวิจัยรุ่นใหม่..พบ..เมธีวิจัยอาวุโส สกว." ครั้งที่ 14 27 คนอ่าน
18 มิ.ย. 57
10:50 น.
นางสาวเบญจวรรณ
376. 
สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ประจำปี พ.ศ. 2557 15 คนอ่าน
18 มิ.ย. 57
10:28 น.
นางสาวเบญจวรรณ
377. 
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มข.ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกร โครงการ "ยกร่างคำขอสิทธิบัตร (การประดิษฐ์) / อนุสิทธิ์ 20 คนอ่าน
18 มิ.ย. 57
10:23 น.
นางสาวเบญจวรรณ
378. 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2558 30 คนอ่าน
13 มิ.ย. 57
14:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
379. 
วช. ขอเชิญเสนอผานประเภทรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์ (ระดับ ป.โท และ ป.เอก) เพื่อขอรับรางวัลด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2557 28 คนอ่าน
11 มิ.ย. 57
10:33 น.
นางสาวเบญจวรรณ
380. 
กองบริหารงานวิจัย มข. ขอเชิญเข้าร่วมงานและส่งผลงานนำเสนองานวิจัย 31 คนอ่าน
11 มิ.ย. 57
10:33 น.
นางสาวเบญจวรรณ
381. 
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Asia GIS 2014 27 คนอ่าน
11 มิ.ย. 57
10:15 น.
นางสาวเบญจวรรณ
382. 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ศิลปากร ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อคัดเลือกตีพิมพ์ในวารสารศิลปากร 22 คนอ่าน
11 มิ.ย. 57
10:05 น.
นางสาวเบญจวรรณ
383. 
ประมวลภาพจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2558 และ OD ประจำปี 2557 75 คนอ่าน
9 มิ.ย. 57
10:59 น.
นายวทัญญู
384. 
ประชาสัมพันธ์ web งานคลังและพัสดุ 30 คนอ่าน
8 มิ.ย. 57
19:01 น.
นางสาวจรัสศรี
385. 
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนไปนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 5_2557 53 คนอ่าน
27 พ.ค. 57
16:39 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
386. 
STOP 23-25 MAY 2014 83 คนอ่าน
23 พ.ค. 57
00:05 น.
อาจารย์รัชพล
387. 
ขอเชิญบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม การสภาข้าราชการฯ “เยี่ยม พบปะและรับฟังข้อคิดเห็นจากบุคลากร” 34 คนอ่าน
22 พ.ค. 57
09:47 น.
นายวทัญญู
388. 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยของนักงิจัยรุ่นใหม่ สาขามนุษยศาสตร์ สังคม 42 คนอ่าน
21 พ.ค. 57
10:52 น.
นางสาวเบญจวรรณ
389. 
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2014 38 คนอ่าน
21 พ.ค. 57
10:44 น.
นางสาวเบญจวรรณ
390. 
ขอเชิญประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 "ประชากรและสังคม 2557" เรื่อง การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม 21 คนอ่าน
21 พ.ค. 57
10:41 น.
นางสาวเบญจวรรณ
391. 
ขอเชิญเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมแสดงนิทรรศการในงาน "สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน" 17 คนอ่าน
21 พ.ค. 57
10:39 น.
นางสาวเบญจวรรณ
392. 
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดงาน "มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม เทคโนโลยี" เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ (IP Innovation and Technology Expo-IPITEx 23 คนอ่าน
21 พ.ค. 57
10:38 น.
นางสาวเบญจวรรณ
393. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) งาน "IP Innovation and Technology Expo 2014" 20 คนอ่าน
21 พ.ค. 57
10:22 น.
นางสาวเบญจวรรณ
394. 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ The 3th ICADA 2014-SSIS 25 คนอ่าน
19 พ.ค. 57
16:12 น.
นางสาวเบญจวรรณ
395. 
ม.ราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 25 คนอ่าน
19 พ.ค. 57
16:08 น.
นางสาวเบญจวรรณ
396. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1 เรื่อง "การวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน" 43 คนอ่าน
6 พ.ค. 57
09:03 น.
นางสาวเบญจวรรณ
397. 
ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจ้งกรอบการวิจัยการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของ สกว. 44 คนอ่าน
2 พ.ค. 57
08:34 น.
นางสาวเบญจวรรณ
398. 
สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 38 คนอ่าน
29 เม.ย. 57
11:04 น.
นางสาวเบญจวรรณ
399. 
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "เทคนิคการสร้างเครื่องมือเพื่อการรวบรวมข้อมูลและสถิติที่ใชเ้ในการวิเคราะห์ข้อมูล" ตามโครงการพัฒนาวิจัยสถาบั 37 คนอ่าน
28 เม.ย. 57
15:42 น.
นางสาวเบญจวรรณ
400. 
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและร่วมส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสอนในการประชุมวิชาการด้านอีเลิร์นนิง ปี 2557 The fifth TUC Intemational E-learning Conference 2014 37 คนอ่าน
28 เม.ย. 57
15:11 น.
นางสาวเบญจวรรณ
401. 
ขอเชิญชวนนำเสนอผลงานวิจัย และประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Education: Achieving Excellence in Innovation 38 คนอ่าน
28 เม.ย. 57
15:10 น.
นางสาวเบญจวรรณ
402. 
ม.ธุรกิจบัณฑิต ขอเชิญเสนอผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 23 คนอ่าน
28 เม.ย. 57
15:02 น.
นางสาวเบญจวรรณ
403. 
ขอแสดงความยินดีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนใหม่ 100 คนอ่าน
23 เม.ย. 57
10:27 น.
นางสาวแสงทอง
404. 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียน 25 คนอ่าน
23 เม.ย. 57
09:27 น.
นางสาวเบญจวรรณ
405. 
สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 25 คนอ่าน
23 เม.ย. 57
09:20 น.
นางสาวเบญจวรรณ
406. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2557 ครั้งที่ 3 22 คนอ่าน
23 เม.ย. 57
09:15 น.
นางสาวเบญจวรรณ
407. 
บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมมนาเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "ดนตรี กีฬา งานอดีเรก สามารถใช้วิเคราะห์ทักษะความสามารถในการทำงานได้หรือไม่? 29 คนอ่าน
23 เม.ย. 57
09:08 น.
นางสาวเบญจวรรณ
408. 
เหรียญทองคณิตศาสตร์ สสวท. 32 คนอ่าน
22 เม.ย. 57
21:33 น.
อาจารย์วุฒิชัย
409. 
รางวัลการแข่งขันวิชาการนานาชาติ 18 คนอ่าน
22 เม.ย. 57
21:22 น.
อาจารย์วุฒิชัย
410. 
คนเก่งของเรา-สอบ O-net 14 คนอ่าน
22 เม.ย. 57
21:20 น.
อาจารย์วุฒิชัย
411. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมอุดมศึกษาไทย (Thai Higher Education Expo & Conference 2014 : THIC 2014) 20 คนอ่าน
22 เม.ย. 57
10:42 น.
นางสาวเบญจวรรณ
412. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมบุคลากรด้านการจัดการความรู้จากงานวิจัย เพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2557 15 คนอ่าน
21 เม.ย. 57
09:34 น.
นางสาวเบญจวรรณ
413. 
ประมวลภาพงานสงกรานต์ 10-11 เมษายน 2557 61 คนอ่าน
17 เม.ย. 57
14:53 น.
นายวทัญญู
414. 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ระดับอนุบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2557 58 คนอ่าน
12 เม.ย. 57
20:58 น.
อาจารย์รัชพล
415. 
ทำบุญเนื่องในวันสงกรานต์ 31 คนอ่าน
11 เม.ย. 57
18:34 น.
นางสาวจรัสศรี
416. 
สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ทางวิชาการประจำปี 2557 36 คนอ่าน
11 เม.ย. 57
13:11 น.
นางสาวเบญจวรรณ
417. 
เชิญร่วมงานสัมนาวิชาการเปิดโลกออทิสติกครั้งที่ 8 29 คนอ่าน
9 เม.ย. 57
09:51 น.
อาจารย์ฤกษ์
418. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฏร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 10 26 คนอ่าน
8 เม.ย. 57
14:50 น.
นางสาวเบญจวรรณ
419. 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ระดับอนุบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2557 171 คนอ่าน
4 เม.ย. 57
09:46 น.
นางจุลาวัลย์
420. 
WSU USA 5-7 เมย 57 78 คนอ่าน
3 เม.ย. 57
22:09 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
421. 
ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนา กรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2557 23 คนอ่าน
3 เม.ย. 57
15:10 น.
นางสาวเบญจวรรณ
422. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญจัดทำข้อเสนอการวิจัยเพื่อการจัดการความรู้วิจัย ประจำปี 2557 27 คนอ่าน
3 เม.ย. 57
15:03 น.
นางสาวเบญจวรรณ
423. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2557 23 คนอ่าน
2 เม.ย. 57
15:16 น.
นางสาวเบญจวรรณ
424. 
O-NET เต็ม 100 คะแนน 42 คนอ่าน
28 มี.ค. 57
17:20 น.
อาจารย์มงคล
425. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชการ สำนักวิทยทรัพยากร ปี 2557 เรื่อง การเชื่อมโยงความรู้: ห้องสมุด สื่อใหม่ และเทคโนโลยี 17 คนอ่าน
28 มี.ค. 57
15:35 น.
นางสาวเบญจวรรณ
426. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอทางวิชาการประชุมแห่ชาติ ครั้งที่ 3 29 คนอ่าน
28 มี.ค. 57
15:31 น.
นางสาวเบญจวรรณ
427. 
ประชาสัมพันธ์ การพิจารณาการรับรองโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 24 คนอ่าน
28 มี.ค. 57
13:44 น.
นางสาวเบญจวรรณ
428. 
ม.บูรพา ขยายเวลาการส่งบทคัดย่อในการนำเนอผลงานประชุมวิชาการฯ "The 5th International Conference in Sport and Exercise Science" 26 คนอ่าน
27 มี.ค. 57
16:16 น.
นางสาวเบญจวรรณ
429. 
ขอเชิญส่งอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในสังกัด เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop : "Managing Large and Mixed Ability EFL Classe 76 คนอ่าน
21 มี.ค. 57
13:44 น.
นางสาวเบญจวรรณ
430. 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ระดับชาติ สาขาวิชาการศึกษาและสาขาที่เกี่ยวข้อง ปี พ.ศ. 2557 26 คนอ่าน
21 มี.ค. 57
13:39 น.
นางสาวเบญจวรรณ
431. 
ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2557 และ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2558 30 คนอ่าน
17 มี.ค. 57
16:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
432. 
เชิญคณาจารย์ สมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ ประจำปี 2557 175 คนอ่าน
17 มี.ค. 57
13:16 น.
นายจักรพงษ์
433. 
มหาวิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "การสอนแบบก้าวหน้าในระดับอุดมศึกษา" 20 คนอ่าน
13 มี.ค. 57
13:52 น.
นางสาวเบญจวรรณ
434. 
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนไปนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 4_2557 44 คนอ่าน
12 มี.ค. 57
09:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
435. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา “เรียนรู้ เข้าใจ ให้ความช่วยเหลือ” นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ (LD, ADHD, ASD GIFTED) ในโรงเรียนปกติ 44 คนอ่าน
4 มี.ค. 57
10:28 น.
นางจุลาวัลย์
436. 
ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ JSA-ASEAN ครั้งที่ 4 44 คนอ่าน
28 ก.พ. 57
14:01 น.
นางสาวเบญจวรรณ
437. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่าม Participatory Action Research: (PAR) 42 คนอ่าน
25 ก.พ. 57
15:43 น.
นางสาวเบญจวรรณ
438. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2557 เรื่อง "พัฒนาบริหารศาสตร์ในบริบทอาเซียน" 38 คนอ่าน
25 ก.พ. 57
15:39 น.
นางสาวเบญจวรรณ
439. 
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจ ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ในงานประชุมวิขาการระดับชาติ "ศึกษาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 1 54 คนอ่าน
20 ก.พ. 57
15:20 น.
นางสาวเบญจวรรณ
440. 
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัล "ผู้ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556" 103 คนอ่าน
20 ก.พ. 57
10:57 น.
นางสาววาศิณี
441. 
เชิญร่วมชม เชียร์ และเป็นเกียรติในงานแข่งขันกีฬา "ออทิสติกเกมส์ ครั้งที่ 6" 39 คนอ่าน
18 ก.พ. 57
09:43 น.
อาจารย์ฤกษ์
442. 
ทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา 35 คนอ่าน
13 ก.พ. 57
20:22 น.
นางสาวจรัสศรี
443. 
กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 37 คนอ่าน
13 ก.พ. 57
08:57 น.
นางสาวดรุวรรณ
444. 
จิตสาธารณะยูนิทเอฟ 38 คนอ่าน
13 ก.พ. 57
04:57 น.
อาจารย์นุชนาฎ
445. 
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 28 คนอ่าน
10 ก.พ. 57
16:06 น.
นางสาวเบญจวรรณ
446. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4 33 คนอ่าน
10 ก.พ. 57
16:00 น.
นางสาวเบญจวรรณ
447. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง งานวิจัยทางการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 4 "กลยุทธ์ร่วมสมัยกับงานวิจัยเพื่อเด็กพิเศษ" 31 คนอ่าน
10 ก.พ. 57
15:57 น.
นางสาวเบญจวรรณ
448. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารกิจการสาธารณะครั้งที่ 2 เรื่อง "ชุมชนท้องถิ่น: พลังการปฏิรูปแห่งประเทศไทย" 19 คนอ่าน
10 ก.พ. 57
15:50 น.
นางสาวเบญจวรรณ
449. 
ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านความมั่นคงศึกษา ครั้งที่ 1 18 คนอ่าน
10 ก.พ. 57
15:33 น.
นางสาวเบญจวรรณ
450. 
ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติในการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยและแนวปฏิบัติในการดำเนินการวิจัย ร่วมกับภาคเอกชน 26 คนอ่าน
6 ก.พ. 57
15:26 น.
นางสาวเบญจวรรณ
451. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "การวิจัยเชิงคุณภาพ" และ "การสังเคราะห์งานด้วยเทคนิค Meta Analysis และ Meta Ethnography" 36 คนอ่าน
5 ก.พ. 57
13:36 น.
นางสาวเบญจวรรณ
452. 
ขอเชิญเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 38 คนอ่าน
5 ก.พ. 57
13:36 น.
นางสาวเบญจวรรณ
453. 
ประชาสัมพันธ์ทุนไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 3_57 46 คนอ่าน
29 ม.ค. 57
16:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
454. 
ม.สงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง Education and Leadership in Glocalization: What does "think globally, act locally" me 33 คนอ่าน
29 ม.ค. 57
14:46 น.
นางสาวเบญจวรรณ
455. 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ขอเชิญเช้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 38 คนอ่าน
27 ม.ค. 57
13:05 น.
นางสาวเบญจวรรณ
456. 
ศูนย์วิจัยออทิสติก เปิดรับสมัครนักเรียนระดับอนุบาล 45 คนอ่าน
27 ม.ค. 57
08:16 น.
อาจารย์ฤกษ์
457. 
ภาพ Biking English Camp Unit D (เพิ่มเติม) 34 คนอ่าน
26 ม.ค. 57
00:00 น.
อาจารย์นวลพรรณ
458. 
กิจกรรม Biking English Camp Unit D สาธิตมข. ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 31 คนอ่าน
26 ม.ค. 57
15:24 น.
อาจารย์นวลพรรณ
459. 
ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากรส่งข้อเสนอโครงการด้านการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประวัน เพื่อรับทุนประจำปี 2557 ในโครงการการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไ 31 คนอ่าน
21 ม.ค. 57
13:27 น.
นางสาวเบญจวรรณ
460. 
สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม ม.ธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิในการทำงาน 29 คนอ่าน
21 ม.ค. 57
13:01 น.
นางสาวเบญจวรรณ
461. 
สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม ม.ธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิในการทำงาน 29 คนอ่าน
21 ม.ค. 57
12:50 น.
นางสาวเบญจวรรณ
462. 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏสุราษฏร์ธานี ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัย 32 คนอ่าน
21 ม.ค. 57
08:55 น.
นางสาวเบญจวรรณ
463. 
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก) (มอดินแดง) 38 คนอ่าน
20 ม.ค. 57
12:45 น.
464. 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 101 คนอ่าน
16 ม.ค. 57
13:15 น.
นางสาวดรุวรรณ
465. 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายชื่อนักวิจัยและผลงานวิจัย 75 คนอ่าน
15 ม.ค. 57
14:45 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
466. 
ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา หัวข้อ “How to Publish Research Paper in Journals” 79 คนอ่าน
11 ม.ค. 57
18:19 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
467. 
ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "แนวทางในการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปี 2557 25 คนอ่าน
10 ม.ค. 57
09:22 น.
นางสาวเบญจวรรณ
468. 
กองบริหารงานวิจัย มข. ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสาร พ.ศ. 2556 66 คนอ่าน
9 ม.ค. 57
14:03 น.
นางสาวเบญจวรรณ
469. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการนานาชาติ เรื่อง "Conducting Cross-Cultural, Cross-National Research in International Settings" 39 คนอ่าน
6 ม.ค. 57
13:08 น.
นางสาวเบญจวรรณ
470. 
กองบริหารงานวิจัย มข. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 หัวข้อ "Rethink: social develop 31 คนอ่าน
25 ธ.ค. 56
16:06 น.
นางสาวเบญจวรรณ
471. 
ม.สงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 3 เรื่อง Education and Leadership in Glocalization: What does "think globally, act l 35 คนอ่าน
25 ธ.ค. 56
16:02 น.
นางสาวเบญจวรรณ
472. 
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ประกาศรับสมัครข้อโครงการสนันสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2557 36 คนอ่าน
25 ธ.ค. 56
15:49 น.
นางสาวเบญจวรรณ
473. 
สกว. ประกาศรับสมัครทุนพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ปีงบประมาณ 2557 40 คนอ่าน
20 ธ.ค. 56
15:58 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
474. 
ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษเรื่อง University ranking, rating How to achieve the goal? 37 คนอ่าน
19 ธ.ค. 56
10:08 น.
นางสาวเบญจวรรณ
475. 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 41 คนอ่าน
18 ธ.ค. 56
16:02 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
476. 
ม.บูรพา ขอเชิญร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการนานาขาติด้านการวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ครั้งที่ 5 66 คนอ่าน
18 ธ.ค. 56
10:36 น.
นางสาวเบญจวรรณ
477. 
สำนักวิทยาบริการ มข. ขอเลื่อนการอบรมการใช้ประโยชน์ E-book Elsevier 23 คนอ่าน
18 ธ.ค. 56
10:27 น.
นางสาวเบญจวรรณ
478. 
สำนักวิทยบริการ มข. ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาเข้าร่วมการอบรม เรื่อง "การใช้ประโยชน์ E-Book Elsevier" 33 คนอ่าน
12 ธ.ค. 56
08:48 น.
นางสาวเบญจวรรณ
479. 
สภาวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาเรื่อง "มโนทัศน์ที่คาดเคลื่อนในการวิจัยการศึกษา" 39 คนอ่าน
11 ธ.ค. 56
15:26 น.
นางสาวเบญจวรรณ
480. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด "บูรณาการงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สู่ประชาคมอาเซียน" 24 คนอ่าน
11 ธ.ค. 56
15:17 น.
นางสาวเบญจวรรณ
481. 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและร่วมประชุมในการประชุมวิชาการ การบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 9 "การบริหารจัดการข้ามวัฒนธรรม" 30 คนอ่าน
11 ธ.ค. 56
11:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
482. 
สถาบันภาษาฯ ม.มหิดล ขอเชิญส่งบทคัดย่อทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ ภาษาและวัฒนธรรม 2557 เรื่อง "วัฒนธรรมสมัยนิยม" 24 คนอ่าน
11 ธ.ค. 56
11:09 น.
นางสาวเบญจวรรณ
483. 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิต มข. ศศ 104 คนอ่าน
10 ธ.ค. 56
11:42 น.
อาจารย์มงคล
484. 
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มข. ขอเชิญชวนส่งผลงานแนวทางปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ประกวดในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 27 คนอ่าน
6 ธ.ค. 56
13:15 น.
นางสาวเบญจวรรณ
485. 
ขอเชิญส่งบทความเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2557 26 คนอ่าน
6 ธ.ค. 56
13:10 น.
นางสาวเบญจวรรณ
486. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10 26 คนอ่าน
4 ธ.ค. 56
14:22 น.
นางสาวเบญจวรรณ
487. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ ลงตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 41 คนอ่าน
4 ธ.ค. 56
14:17 น.
นางสาวเบญจวรรณ
488. 
นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา รับรางวัลประกวดบทความ โครงการ บัณฑิตไทยไม่โกง จาก สกอ. 43 คนอ่าน
2 ธ.ค. 56
10:32 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
489. 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานนำเสนอในการสัมมนาทางวิชาการ 34 คนอ่าน
29 พ.ย. 56
16:00 น.
นางสาวเบญจวรรณ
490. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2556: geoinfotech 2013 29 คนอ่าน
29 พ.ย. 56
15:53 น.
นางสาวเบญจวรรณ
491. 
คณะวิทยาการจัดการ มข. ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านการท่องเที่ยว ด้านการบริการและด้านธุรกิจ ประจำปี 2557 26 คนอ่าน
25 พ.ย. 56
11:06 น.
นางสาวเบญจวรรณ
492. 
คณะวิทยาการจัดการ มข. ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านการท่องเที่ยว ด้านการบริการและด้านธุรกิจ ประจำปี 2557 23 คนอ่าน
25 พ.ย. 56
11:02 น.
นางสาวเบญจวรรณ
493. 
กองบริหารงานวิจัย ขอเชิญส่งต้นฉบับบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน 27 คนอ่าน
25 พ.ย. 56
10:57 น.
นางสาวเบญจวรรณ
494. 
ยูนิทเอทัศนศึกษาศูนย์หม่อนไหม 47 คนอ่าน
23 พ.ย. 56
20:31 น.
อาจารย์วุฒิชัย
495. 
กิจกรรมค่ายดูดาวครั้งที่ 18 46 คนอ่าน
21 พ.ย. 56
09:09 น.
อาจารย์วุฒิชัย
496. 
แชมป์คาราเต้-โด 77 คนอ่าน
21 พ.ย. 56
09:08 น.
อาจารย์วุฒิชัย
497. 
สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ขอเชิญเป็นเครือข่ายงานวิจัยนวัตกรรมสังคม และเชิญชวนคัดเลือกส่งผลงานวิจัยวิจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม 68 คนอ่าน
20 พ.ย. 56
14:24 น.
นางสาวเบญจวรรณ
498. 
นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาได้รับรางวัลประกวดบทความ"บัณฑิตไทยไม่โกง" ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 32 คนอ่าน
20 พ.ย. 56
14:22 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
499. 
ขอแสดงความยินดีกับว่าที่คุณหมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 97 คนอ่าน
19 พ.ย. 56
16:42 น.
อาจารย์มงคล
500. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงงานสายวิชาการ 84 คนอ่าน
18 พ.ย. 56
15:46 น.
นายวทัญญู
501. 
รางวัลการประกวดโครงงานนักเรียน ComED Open House ครั้งที่ 1 ... 34 คนอ่าน
15 พ.ย. 56
20:44 น.
อาจารย์วุฒิชัย
502. 
การตรวจประเมินกิจกรรมโครงการโรงเรียนธนาคาร 43 คนอ่าน
15 พ.ย. 56
20:40 น.
อาจารย์วุฒิชัย
503. 
ฑูตญี่ปุ่นเยี่ยมชมโรงเรียนสาธิต ฯ ประถม 42 คนอ่าน
15 พ.ย. 56
20:37 น.
อาจารย์วุฒิชัย
504. 
ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการ 146 คนอ่าน
13 พ.ย. 56
09:19 น.
นางสาวแสงทอง
505. 
นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาสร้างชื่อเสียงให้กับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 59 คนอ่าน
8 พ.ย. 56
11:05 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
506. 
สาธิตประถมศึกษาศาสตร์จัดกิจกรรมวันออมแห่งชาติ 78 คนอ่าน
7 พ.ย. 56
17:24 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรีวรรณ
507. 
คณะฑูตจากญี่ปุ่นเยี่ยมชม ห้องเรียน วมว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 60 คนอ่าน
7 พ.ย. 56
09:41 น.
อาจารย์นนท์
508. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ในระดับนานาชาติโดยผู้เชี่ยวชาญชาวต่าง ประเทศ 61 คนอ่าน
7 พ.ย. 56
08:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
509. 
สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มข. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขอรับจริยธรรมออนไลน์ผ่านระบบ Submission online 35 คนอ่าน
6 พ.ย. 56
11:10 น.
นางสาวเบญจวรรณ
510. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้โลกมีสันติสุข 33 คนอ่าน
5 พ.ย. 56
15:21 น.
นางสาวเบญจวรรณ
511. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง ระบบการยื่นขอทุนวิจัยจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ 34 คนอ่าน
5 พ.ย. 56
15:16 น.
นางสาวเบญจวรรณ
512. 
ขอเชิญเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) 27 คนอ่าน
5 พ.ย. 56
14:59 น.
นางสาวเบญจวรรณ
513. 
ขยายเวลาส่งผลงานวิจัยดีเด่น เนื่องในโอกาสมข. ครบรอบ 50 ปี 41 คนอ่าน
2 พ.ย. 56
14:22 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
514. 
ขอเชิญส่งบทความต้นฉบับเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการคุณธรรมความดี 49 คนอ่าน
29 ต.ค. 56
13:44 น.
นางสาวเบญจวรรณ
515. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฎสุราษฏ์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9 45 คนอ่าน
24 ต.ค. 56
15:14 น.
นางสาวเบญจวรรณ
516. 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 44 คนอ่าน
24 ต.ค. 56
15:12 น.
นางสาวเบญจวรรณ
517. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการ "สกว.พบประชาคมวิจัย ร่วมก้าวไปสู่ทศวรรษที่ 3" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 51 คนอ่าน
24 ต.ค. 56
09:54 น.
นางสาวเบญจวรรณ
518. 
จดหมายข่าวชมรมผู้เกษียณฯ เดือนตุลาคม 2556 90 คนอ่าน
24 ต.ค. 56
09:56 น.
นางสาววาศิณี
519. 
ประชาสัมพันธ์การใช้ไฟฟ้าประจำปีงบประมาณ 2556 42 คนอ่าน
22 ต.ค. 56
15:59 น.
นางอรวรรณ
520. 
ขอความร่วมมือประเมินแบบสอถาม สภาพแวดล้อมการจัดการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์ 34 คนอ่าน
22 ต.ค. 56
09:28 น.
นางสาววารุณี
521. 
หลักเกณฑ์และวิธีการปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของบุคลากร 88 คนอ่าน
17 ต.ค. 56
09:16 น.
นางสาวดรุวรรณ
522. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยโดยใช้โปรแกรม LISREL ในการวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับคณาจารย์ ระดับบัณฑิตศึกษา 51 คนอ่าน
16 ต.ค. 56
13:53 น.
นางสาวเบญจวรรณ
523. 
ขอเชิญประชุมสัมมนาวิชาการการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้ง 2 80 คนอ่าน
9 ต.ค. 56
16:21 น.
นางสาวเบญจวรรณ
524. 
ขอเชิญเข้าร่วมประสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง "Doing Research in Applied Linguistics 2 และ ILA" 75 คนอ่าน
9 ต.ค. 56
15:59 น.
นางสาวเบญจวรรณ
525. 
ขอความร่วมมือประเมินโรงอาหารคณะศึกษาศาสตร์ (มุมซ้ายล่าง e-office) 72 คนอ่าน
7 ต.ค. 56
20:05 น.
นางสาวจรัสศรี
526. 
แสดงความยินดีกับบ้านใหม่ของแม่บ้านนางนงคราญ สุขยอด 122 คนอ่าน
4 ต.ค. 56
09:43 น.
นางสาวจรัสศรี
527. 
คณะวิทยาการจัดการ มข.ขอเชิญเช้าร่วมสัมมนา โครงการนักวิจัยพบผู้เชี่ยวชาญ ครั้งที่ 2 58 คนอ่าน
26 ก.ย. 56
08:57 น.
นางสาวเบญจวรรณ
528. 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญเสนอผลงานวิชาและร่วมประชุมวิชาการ ครั่้งที่ 9 "การบริหารจัดการข้ามวัฒนธรรม" 44 คนอ่าน
24 ก.ย. 56
10:58 น.
นางสาวเบญจวรรณ
529. 
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Applied Science, Technology and Management 2014 (ASTeM 2014) 56 คนอ่าน
24 ก.ย. 56
10:54 น.
นางสาวเบญจวรรณ
530. 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิชาการร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ "International Conference of Business and Ind 48 คนอ่าน
24 ก.ย. 56
10:52 น.
นางสาวเบญจวรรณ
531. 
ฝ่ายวิจัย มข. ประชาสัมพันธ์การให้ทุนไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศงวดที่ 1/2557 55 คนอ่าน
24 ก.ย. 56
10:47 น.
นางสาวเบญจวรรณ
532. 
แจ้งการขอยกเลิกการไม่จ่ายกระเเสไฟฟ้าเป็นการชั้วคราว ในวันที่ 21 กันยายน 2556 ณ บริเวณคณะศึกษาศาสตร์ 53 คนอ่าน
22 ก.ย. 56
11:55 น.
นางสาววารุณี
533. 
เรียนผู้รับผิดชอบประกาศเรื่อง งดจ่ายกระแสไฟฟ้าวันที่ 21 กันยา 140 คนอ่าน
21 ก.ย. 56
13:56 น.
รองศาสตราจารย์ลัดดา
534. 
ขออภัยโทรสารคณะ หมายเลจ 0-4334-3454 ขัดข้อง ขอใช้หมายเลข 0-4320-2853แทน 62 คนอ่าน
19 ก.ย. 56
16:35 น.
นางสาววารุณี
535. 
แจ้งการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงสูง ณ บริเวณคณะศึกษาศาสตร์ 90 คนอ่าน
19 ก.ย. 56
16:33 น.
นางสาววารุณี
536. 
เชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับ ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง เกี่ยวกับการดูแลให้ความช่วยเหลือเด็กที่พัฒนาการล่าช้า 87 คนอ่าน
19 ก.ย. 56
09:45 น.
อาจารย์ฤกษ์
537. 
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2556 เรื่อง "Moving towards the center of excellence in ASEAN 82 คนอ่าน
18 ก.ย. 56
15:21 น.
นางสาวเบญจวรรณ
538. 
ม. เกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการนานาชาติ The 4th ERT Symposium 56 คนอ่าน
18 ก.ย. 56
15:19 น.
นางสาวเบญจวรรณ
539. 
เชิญร่วมงานทอดผ้าป่าสาธิตสามัคคี วันที่ 20 กันยายน 2556 ณ โรงอาหารสาธิตฯ(มอดินแดง) 41 คนอ่าน
17 ก.ย. 56
11:15 น.
อาจารย์นภาพรรณ
540. 
สาธิตฯมอดนแดง (ประถม ) ทอดกฐินประจำปี ๒๕๕๖ 64 คนอ่าน
11 ก.ย. 56
13:54 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตรี
541. 
คณะพยาบาลศาสตร์ มข. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งบทคัดย่อเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ 57 คนอ่าน
10 ก.ย. 56
15:34 น.
นางสาวเบญจวรรณ
542. 
Open Class สาธิตประถม ศศ. 4 ก.ย. 2556 128 คนอ่าน
9 ก.ย. 56
16:51 น.
อาจารย์ขนิษฐา
543. 
คณะวิทยาการจัดการ มข. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้เครื่องมือวิจัย "Mixed Method" 68 คนอ่าน
9 ก.ย. 56
14:06 น.
นางสาวเบญจวรรณ
544. 
ขอเรียนเชิญแสดงนิทรรศการในงาน EDUCA 2013 งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 6 69 คนอ่าน
9 ก.ย. 56
13:59 น.
นางสาวเบญจวรรณ
545. 
ฝ่ายวิชาการ สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2557 80 คนอ่าน
4 ก.ย. 56
11:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
546. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตฯ ทุกท่านฟังบรรบายหัวข้อ“How to write a manuscript?: Aspects and at 99 คนอ่าน
4 ก.ย. 56
09:09 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
547. 
สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มข. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ "ข้อพึงระวังสำหรับอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษากับคดีทางปกครอง" 67 คนอ่าน
3 ก.ย. 56
16:25 น.
นางสาวเบญจวรรณ
548. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557 87 คนอ่าน
3 ก.ย. 56
16:20 น.
นางสาวเบญจวรรณ
549. 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย: แจ้งผลการให้ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 15 39 คนอ่าน
3 ก.ย. 56
16:10 น.
นางสาวเบญจวรรณ
550. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงรายละเอียดข้อกำหนดและการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557 43 คนอ่าน
3 ก.ย. 56
16:05 น.
นางสาวเบญจวรรณ
551. 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 71 คนอ่าน
2 ก.ย. 56
08:34 น.
นางสาวดรุวรรณ
552. 
ประกาศหลักเกณฑ์การขอและพิจารณาทุนวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป (1016_55) 44 คนอ่าน
31 ส.ค. 56
16:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
553. 
วช. ขอเชิญนำผลงานประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการและเข้าร่วมประกวดผลงานในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2557 38 คนอ่าน
30 ส.ค. 56
14:00 น.
นางสาวเบญจวรรณ
554. 
คณะวิทยาการจัดการ มข. ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านการท่องเที่่ยว ด้านการบริหารอละด้านธุรกิจ ประจำปี 2557 36 คนอ่าน
30 ส.ค. 56
13:51 น.
นางสาวเบญจวรรณ
555. 
จดหมายข่าว รร.สาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก) ปีที่1 ฉบับที่2 48 คนอ่าน
30 ส.ค. 56
10:44 น.
อาจารย์ฤกษ์
556. 
ข่าวชมรมผู้เกษียณ ศศ.มข. เดือนกันยายน 2556 46 คนอ่าน
29 ส.ค. 56
14:22 น.
นางสาววาศิณี
557. 
"งานคืนสู่เหย้าชาวศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2556" 71 คนอ่าน
28 ส.ค. 56
21:25 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
558. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการชี้แจงและเตรียมความพร้อมการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจาก สกว. ประจำปีงบประมาณ 2557 76 คนอ่าน
28 ส.ค. 56
09:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
559. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมฟังการชี้แจงและเตรียมความพร้อมการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยจาก มข. ปีงบประมาณ 2558 (ทุนอุดหนุนทั่วไป) 48 คนอ่าน
28 ส.ค. 56
09:20 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
560. 
สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มข. ขอเชิญส่งงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ ICQA 2013 36 คนอ่าน
27 ส.ค. 56
14:25 น.
นางสาวเบญจวรรณ
561. 
The 26th Ars Longa Vita Brevis 36 คนอ่าน
27 ส.ค. 56
12:11 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
562. 
ขอเชิญประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมนานาชาติ เรื่อง "Conducting Cross-Cultural, Cross-National Research in International Settings" 40 คนอ่าน
26 ส.ค. 56
16:17 น.
นางสาวเบญจวรรณ
563. 
ไฟล์ภาพ PD 47 คนอ่าน
26 ส.ค. 56
13:24 น.
นายวทัญญู
564. 
ขอเชิญส่งงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ ICQA 2013 46 คนอ่าน
26 ส.ค. 56
11:24 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
565. 
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ฯ ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจวัย ประจำปี 25 27 คนอ่าน
26 ส.ค. 56
11:10 น.
นางสาวเบญจวรรณ
566. 
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 6/2556 41 คนอ่าน
26 ส.ค. 56
11:06 น.
นางสาวเบญจวรรณ
567. 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 52 35 คนอ่าน
26 ส.ค. 56
10:58 น.
นางสาวเบญจวรรณ
568. 
ภาพกิจกรรม English Camp for A-C ASEAN (เพิ่มเติม) 61 คนอ่าน
26 ส.ค. 56
09:45 น.
อาจารย์นวลพรรณ
569. 
สาธิตประถม (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรม English Camp for A-C ASEAN วันที่ 24 สิงหาคม 56 59 คนอ่าน
26 ส.ค. 56
09:37 น.
อาจารย์นวลพรรณ
570. 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย สกว. 2557 42 คนอ่าน
23 ส.ค. 56
20:43 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
571. 
คณะวิทยาการจัดการ มข. ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน ครั้งที่ 7 39 คนอ่าน
19 ส.ค. 56
15:23 น.
นางสาวเบญจวรรณ
572. 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการสำหรับทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557 47 คนอ่าน
19 ส.ค. 56
15:21 น.
นางสาวเบญจวรรณ
573. 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ศิลปากร ขอเชิญส่งผลงานสร้างสรรค์เข้าประกวดเพื่อรับรางวัล "นริศรานุวัดติวงศ์" 38 คนอ่าน
19 ส.ค. 56
10:14 น.
นางสาวเบญจวรรณ
574. 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ KKU-IENC 2014 48 คนอ่าน
16 ส.ค. 56
11:07 น.
นางสาวเบญจวรรณ
575. 
ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการเพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2556 46 คนอ่าน
16 ส.ค. 56
11:04 น.
นางสาวเบญจวรรณ
576. 
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และเครือข่ายนวัตกรรมอุดมศึกษา ประจำปี 2556 (ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 47 คนอ่าน
9 ส.ค. 56
16:14 น.
นางสาวเบญจวรรณ
577. 
ขอเรียนเชิญร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ - วิจัยและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ และนานาชาติ 60 คนอ่าน
9 ส.ค. 56
16:08 น.
นางสาวเบญจวรรณ
578. 
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมมุ่งเป้า (ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา อ้อย และ ปาล์มน้ำมัน) ประจำปี 2556 39 คนอ่าน
9 ส.ค. 56
16:05 น.
นางสาวเบญจวรรณ
579. 
ขอเรียนเชิญสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การฝึกเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ" & "การวิจัยเชิงคุณภาพ" 54 คนอ่าน
9 ส.ค. 56
11:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
580. 
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมในความสามารถของนักเรียน สาธิต มข. ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 48 คนอ่าน
8 ส.ค. 56
16:01 น.
อาจารย์มงคล
581. 
ผลการแข่งขัน Science Show ของนักเรียน สาธิต มข. ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 36 คนอ่าน
8 ส.ค. 56
15:53 น.
อาจารย์มงคล
582. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ SiPA Young Talent 2013 42 คนอ่าน
6 ส.ค. 56
14:28 น.
นางสาวเบญจวรรณ
583. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประชุม/สัมมนางานมหกรรมงานวิจัยแห่งขาติ 2556 (Thailand Research Expo 2013) 76 คนอ่าน
6 ส.ค. 56
14:20 น.
นางสาวเบญจวรรณ
584. 
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ ม.ธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนเขียนบทความและส่งบทความเข้าร่วมประกวด 84 คนอ่าน
6 ส.ค. 56
14:19 น.
นางสาวเบญจวรรณ
585. 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ทุนอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558 116 คนอ่าน
2 ส.ค. 56
09:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
586. 
ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556" (Thailand Research Expo 2012) 48 คนอ่าน
31 ก.ค. 56
13:35 น.
นางสาวเบญจวรรณ
587. 
ขอเชิญประชุม/สัมมนา ในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556" 51 คนอ่าน
24 ก.ค. 56
14:53 น.
นางสาวเบญจวรรณ
588. 
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2014 (Learning Innovation on Science and Technol 48 คนอ่าน
24 ก.ค. 56
14:51 น.
นางสาวเบญจวรรณ
589. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2556 41 คนอ่าน
24 ก.ค. 56
14:46 น.
นางสาวเบญจวรรณ
590. 
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมนานาชาติ 65 คนอ่าน
24 ก.ค. 56
14:42 น.
นางสาวเบญจวรรณ
591. 
คณะกรรมการสมาคมญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ขยายเวลารับสมัครนำเสนอบทความประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 7 59 คนอ่าน
24 ก.ค. 56
14:41 น.
นางสาวเบญจวรรณ
592. 
ฝ่ายวิจัยฯ มข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเภษ (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสุนนการวิจัย ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3 31 คนอ่าน
24 ก.ค. 56
14:38 น.
นางสาวเบญจวรรณ
593. 
จดหมายข่าวชมรมผู้เกษียณ ศศ.มข เดือนกรกฎาคม 2556 63 คนอ่าน
24 ก.ค. 56
14:28 น.
นางสาววาศิณี
594. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "นานาทัศนะปัญหาภาษาไทย" 114 คนอ่าน
18 ก.ค. 56
13:48 น.
นางสาวเบญจวรรณ
595. 
ภาพ English Camp (3) 82 คนอ่าน
18 ก.ค. 56
07:37 น.
อาจารย์นวลพรรณ
596. 
ภาพกิจกรรม English Camp (2) 73 คนอ่าน
18 ก.ค. 56
07:36 น.
อาจารย์นวลพรรณ
597. 
สาธิตประถม (ศึกษาศาสตร์) จัด English Camp ณ บ้านสวนชมดาวรีสอร์ท 76 คนอ่าน
18 ก.ค. 56
07:34 น.
อาจารย์นวลพรรณ
598. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9 45 คนอ่าน
16 ก.ค. 56
15:29 น.
นางสาวเบญจวรรณ
599. 
ปริญญาเอกบริหารการศึกษาจัด Workshop KKU&WSU 56 คนอ่าน
15 ก.ค. 56
14:09 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
600. 
ฝ่ายวิจัยฯ มข. เปิดรับทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 6/2556 79 คนอ่าน
10 ก.ค. 56
14:32 น.
นางสาวเบญจวรรณ
601. 
ด่วนที่สุด! ขอให้คณาจารย์ที่ประสงค์ขอรับทุนเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติฯ งวดที่ 6/2556 ส่งแบบคำขอฯ ที่ฝ่ายวิจัย ชั้น 2 83 คนอ่าน
10 ก.ค. 56
13:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
602. 
Business Applications co., Ltd. นำเสนอ IBM Predictive Analytics Solutions เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลภายในและการเรียนการสอนของสถานศึกษา 46 คนอ่าน
5 ก.ค. 56
14:35 น.
นางสาวเบญจวรรณ
603. 
ฝ่ายวิจัยฯ มข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการบ่มเพาะนักวิจัยเพื่อให้สร้างผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ประจำปี 2556 75 คนอ่าน
5 ก.ค. 56
12:59 น.
นางสาวเบญจวรรณ
604. 
กองบริหารงานวิจัย เปิดรับเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ทุนแบบมุ่งเป้า) 77 คนอ่าน
5 ก.ค. 56
12:59 น.
นางสาวเบญจวรรณ
605. 
งานศพคุณแม่มาลี ยลปราโมทย์ 108 คนอ่าน
4 ก.ค. 56
09:14 น.
606. 
ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอาวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2556 : geoinfotech 2013 53 คนอ่าน
3 ก.ค. 56
14:33 น.
นางสาวเบญจวรรณ
607. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556" (Thailand Research Expo 2013) 43 คนอ่าน
3 ก.ค. 56
14:30 น.
นางสาวเบญจวรรณ
608. 
สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลาการเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 39 คนอ่าน
3 ก.ค. 56
14:23 น.
นางสาวเบญจวรรณ
609. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง "การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัย" และ โครงการ "การประชุมทางวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติ : การวิจัยเพื่อพัฒษน 75 คนอ่าน
3 ก.ค. 56
14:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
610. 
ขอบคุณที่ไว้วางใจ 110 คนอ่าน
29 มิ.ย. 56
21:25 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา
611. 
ประชาสัมพันธ์ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการพัฒนาสมุนไพรของประเทศไทย พ.ศ. 2556-2559 50 คนอ่าน
27 มิ.ย. 56
14:40 น.
นางสาวเบญจวรรณ
612. 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเรื่อง "การวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงสร้างด้วยโปรแกรม LISREL (Structural Equation Modeling with LISREL) 55 คนอ่าน
24 มิ.ย. 56
13:39 น.
นางสาวเบญจวรรณ
613. 
การบรรเทาความเดือดร้อนให้กับบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ที่ได้รับความทุกข์จากอัคคคีภัยในวันที่ 15 เมษายน 2556 54 คนอ่าน
22 มิ.ย. 56
19:38 น.
นางสาววารุณี
614. 
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 41 คนอ่าน
19 มิ.ย. 56
14:32 น.
นางสาวเบญจวรรณ
615. 
ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในประชุมสัมมนากรณีศึกษา ระดับนานาชาติ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2556 40 คนอ่าน
19 มิ.ย. 56
14:31 น.
นางสาวเบญจวรรณ
616. 
ขอเชิญส่ง 42 คนอ่าน
19 มิ.ย. 56
14:27 น.
นางสาวเบญจวรรณ
617. 
ขอเชิญส่งผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมประกวดในโครงการ "รางวัลนักคิดค้นประดิษฐ์รุ่นใหม่" ในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2557 40 คนอ่าน
19 มิ.ย. 56
14:27 น.
นางสาวเบญจวรรณ
618. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการทางการศึกษาเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ เรื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนร 41 คนอ่าน
19 มิ.ย. 56
14:17 น.
นางสาวเบญจวรรณ
619. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจำปี 2556 39 คนอ่าน
19 มิ.ย. 56
14:15 น.
นางสาวเบญจวรรณ
620. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Cluster analysis and Latent class Analysis" 57 คนอ่าน
19 มิ.ย. 56
14:10 น.
นางสาวเบญจวรรณ
621. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาติ "ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7: บรูณาการศาสตร์และศิลป์" 43 คนอ่าน
19 มิ.ย. 56
10:49 น.
นางสาวเบญจวรรณ
622. 
เปลี่ยนแปลงการแจ้งยอดเงินเดือนประจำเดือนผ่านระบบคลังบริการแทนใบPaySlip 96 คนอ่าน
18 มิ.ย. 56
19:53 น.
นางสาวจรัสศรี
623. 
ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัย และร่วมฟังปาฐกถา เรื่อง "สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า: ต้นธารการศึกษาสตรีไทย" 38 คนอ่าน
18 มิ.ย. 56
14:51 น.
นางสาวเบญจวรรณ
624. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 49 คนอ่าน
18 มิ.ย. 56
14:49 น.
นางสาวเบญจวรรณ
625. 
ใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ 47 คนอ่าน
14 มิ.ย. 56
11:07 น.
นางสาวแสงทอง
626. 
จดหมายข่าวชมรมผู้เกษียณ ศศ.มข เดือนมิถุนายน 2556 109 คนอ่าน
12 มิ.ย. 56
14:54 น.
นางสาววาศิณี
627. 
37 คนอ่าน
11 มิ.ย. 56
00:00 น.
อาจารย์นภาพรรณ
628. 
ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 131 คนอ่าน
11 มิ.ย. 56
10:30 น.
นางสาวแสงทอง
629. 
นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาเข้ารอบสุดท้ายแข่งขันแฟนพันธุ์แท้ 99 คนอ่าน
8 มิ.ย. 56
10:03 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
630. 
สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์ 73 คนอ่าน
5 มิ.ย. 56
15:21 น.
นางสาวแสงทอง
631. 
ศิษย์เก่าสาขาวิชาสังคมศึกษาเข้ารับพระราชทานรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 83 คนอ่าน
5 มิ.ย. 56
11:02 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
632. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชการภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 53 คนอ่าน
3 มิ.ย. 56
15:21 น.
นางสาวเบญจวรรณ
633. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษาครั้งที่ 3 เรื่อง "อุตสาหกรรมกีฬา: โอกาสทองสำหรับเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษา" 80 คนอ่าน
3 มิ.ย. 56
15:21 น.
นางสาวเบญจวรรณ
634. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์ "การสมัครทุนโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) 47 คนอ่าน
3 มิ.ย. 56
15:11 น.
นางสาวเบญจวรรณ
635. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านที่มี Manuscript ฉบับภาษาอังกฤษ เข้ารับคำปรึกษาฟรี 230 คนอ่าน
31 พ.ค. 56
18:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
636. 
ขอเชิญชวนบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทืยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2556 241 คนอ่าน
29 พ.ค. 56
17:06 น.
นางสาวเบญจวรรณ
637. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ทุน The JSPS RONPAKU (Dissertation Ph.D.) Program ประจำปี 2557 (JRY 2014) 225 คนอ่าน
29 พ.ค. 56
16:18 น.
นางสาวเบญจวรรณ
638. 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการวิจัยเชิงปริมาณแบบสหจิตวิทยาการสำหรับบุคคลทั่วไป ประจำปี 2557 254 คนอ่าน
28 พ.ค. 56
09:29 น.
นางสาวเบญจวรรณ
639. 
ขยายเวลาเปิดรับบทความทางวิชาการและภาคโปสเตอร์ในการมาสัมมนาทางวิชาการระหว่างไทย - อินเดีย ครั้งที่ 7 228 คนอ่าน
27 พ.ค. 56
15:50 น.
นางสาวเบญจวรรณ
640. 
ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการบัณฑิตศึกษานานาชาติ ครั้ง 10 219 คนอ่าน
27 พ.ค. 56
15:32 น.
นางสาวเบญจวรรณ
641. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม และนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 222 คนอ่าน
27 พ.ค. 56
15:29 น.
นางสาวเบญจวรรณ
642. 
ขอเชิญคณาจารย์เข้ารับการอบรมโครงการเก็บเบี้ย หัวข้อ “แนวทางการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความหรือผลงานวิจัย” 229 คนอ่าน
26 พ.ค. 56
22:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
643. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น เรื่อง 221 คนอ่าน
26 พ.ค. 56
21:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
644. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 224 คนอ่าน
23 พ.ค. 56
17:22 น.
นางสาวเบญจวรรณ
645. 
ฝ่ายวิจัย มข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2556 219 คนอ่าน
23 พ.ค. 56
17:18 น.
นางสาวเบญจวรรณ
646. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ม.ศิลปากร 226 คนอ่าน
21 พ.ค. 56
13:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
647. 
ขอความอนุเคราะห์เอกสารงานวิจัยในรูปสื่อดิจิทัล 207 คนอ่าน
21 พ.ค. 56
13:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
648. 
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 5_2556 230 คนอ่าน
21 พ.ค. 56
12:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
649. 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มข. ประจำปี 2557 242 คนอ่าน
21 พ.ค. 56
12:46 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
650. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิจัย EUDCA 2013 Teacher Professional Development Strong Performers and Successful Reformers 220 คนอ่าน
20 พ.ค. 56
16:52 น.
นางสาวเบญจวรรณ
651. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษาครั้งที่ 3 244 คนอ่าน
20 พ.ค. 56
12:06 น.
นางสาวเบญจวรรณ
652. 
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วม กิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับกลุ่มวิชา/สำนักงานคณบดี ประจำปีการศึกษา 2555 229 คนอ่าน
20 พ.ค. 56
09:48 น.
นางนวรัตน์
653. 
ประกาศย้ายห้องอบรม 239 คนอ่าน
16 พ.ค. 56
18:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
654. 
ขอเชิญสมัครเข้าอบรม "แนวทางการนำผลงานวิจัยหรือ งานสร้างสรรค์สู่การจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์" 254 คนอ่าน
16 พ.ค. 56
10:42 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
655. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมฯ "การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วย โปรแกรม Atlas ti" 267 คนอ่าน
10 พ.ค. 56
15:07 น.
นางสาวเบญจวรรณ
656. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง คลังข้อมุลงานวิจัยไทย (Thai National Research Repository: TNRR) 234 คนอ่าน
9 พ.ค. 56
16:38 น.
นางสาวเบญจวรรณ
657. 
รายชื่อวารสารผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (ณ 30เมย56) 224 คนอ่าน
9 พ.ค. 56
15:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
658. 
ขอเชิญสมัครเข้าอบรม "โครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติให้กับนักวิจัย" (เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน) 227 คนอ่าน
8 พ.ค. 56
19:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
659. 
ประกาศรับสมัครคณาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติ 220 คนอ่าน
8 พ.ค. 56
19:11 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
660. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 211 คนอ่าน
8 พ.ค. 56
16:07 น.
นางสาวเบญจวรรณ
661. 
ขอเชิญสรรหาผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อนำเสนอและประกวดผลงานวิจัยดีเด่น 228 คนอ่าน
1 พ.ค. 56
12:40 น.
นางสาวเบญจวรรณ
662. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ 221 คนอ่าน
22 เม.ย. 56
16:12 น.
นางสาววรรณศรี
663. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งผลงานการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน "มหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2556" 236 คนอ่าน
22 เม.ย. 56
14:50 น.
นางสาวเบญจวรรณ
664. 
สมาคมเพศวิถีศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมระดับชาติ "เพศวิถีศึกษา ครั้งที่ 4 เรื่อง สาธารณะ รัฐ เซ็กส์ (Public States Sexuality) 217 คนอ่าน
19 เม.ย. 56
16:38 น.
นางสาวเบญจวรรณ
665. 
ผลการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 สาขาชีววิทยา 238 คนอ่าน
17 เม.ย. 56
16:54 น.
อาจารย์มงคล
666. 
สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมทางวิชาการประจำปี พ.ศ. 2556 221 คนอ่าน
17 เม.ย. 56
15:41 น.
นางสาวเบญจวรรณ
667. 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 219 คนอ่าน
17 เม.ย. 56
15:30 น.
นางสาวเบญจวรรณ
668. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปี 2556 217 คนอ่าน
17 เม.ย. 56
15:24 น.
นางสาวเบญจวรรณ
669. 
ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2556 213 คนอ่าน
17 เม.ย. 56
15:19 น.
นางสาวเบญจวรรณ
670. 
โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ 229 คนอ่าน
17 เม.ย. 56
14:58 น.
อาจารย์มงคล
671. 
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 259 คนอ่าน
28 มี.ค. 56
14:04 น.
นางสาวเบญจวรรณ
672. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 "ประชากรและสังคม 2556" 217 คนอ่าน
27 มี.ค. 56
17:02 น.
นางสาวเบญจวรรณ
673. 
....ประกาศผลสอบ O-NET2556 ป.6 และ ม.3 วันที่ 15 มี.ค.56 .... 234 คนอ่าน
25 มี.ค. 56
20:08 น.
อาจารย์รัชพล
674. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนบทความวิชาการให้มีคุณค่าและน่าอ่าน" 247 คนอ่าน
25 มี.ค. 56
16:09 น.
นางสาวเบญจวรรณ
675. 
ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการบ่มเพาะนักวิจัยเพื่อให้สร้างผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ประจำปี 2556 216 คนอ่าน
25 มี.ค. 56
11:54 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
676. 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2556 211 คนอ่าน
21 มี.ค. 56
11:15 น.
นางสาวเบญจวรรณ
677. 
สำนักงานสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม ขอเชิญส่งข้อเสนอดครงการติดตามสนับสนุน พัฒนาศักยภาพภาคี และประเมินผล 218 คนอ่าน
21 มี.ค. 56
11:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
678. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ "การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วยโปรแกรม AMOS" 232 คนอ่าน
20 มี.ค. 56
09:01 น.
นางสาวเบญจวรรณ
679. 
ภาพ Singapore English Summer Camp ครั้งที่ 3 เพิ่มเติม 220 คนอ่าน
18 มี.ค. 56
16:05 น.
อาจารย์นวลพรรณ
680. 
สาธิตประถม (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรม Singapore English Summer Camp ครั้งที่ 3 212 คนอ่าน
18 มี.ค. 56
16:05 น.
อาจารย์นวลพรรณ
681. 
ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 7 216 คนอ่าน
18 มี.ค. 56
11:04 น.
อาจารย์ฤกษ์
682. 
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญส่งบทความลงวารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ECT Journal) 238 คนอ่าน
15 มี.ค. 56
11:37 น.
นางสาวเบญจวรรณ
683. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st Nong Khai campus International Conference 2013 "Building up of the research based Knowledge for Sustainabl 239 คนอ่าน
15 มี.ค. 56
11:35 น.
นางสาวเบญจวรรณ
684. 
สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการครั้งที่ 5 ประจำปี 2556 211 คนอ่าน
15 มี.ค. 56
11:26 น.
นางสาวเบญจวรรณ
685. 
สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ประชาสัมพันธ์การให้ทุนสนับสนุนการผลิตตำรา ประจำปี 2556 214 คนอ่าน
12 มี.ค. 56
14:07 น.
นางสาวเบญจวรรณ
686. 
Scientific American Magazine เชิญชวนส่งบทความลงตีพิมพ์ในรายงานฉบับพิเศษเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของการอุดมศึกษาไทย 216 คนอ่าน
8 มี.ค. 56
17:18 น.
นางสาวเบญจวรรณ
687. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน "มหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค" (Regional Research Expo) ครั้งที่ 1 213 คนอ่าน
8 มี.ค. 56
17:16 น.
นางสาวเบญจวรรณ
688. 
ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันและการอบรมในดครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์การพัฒนาเครื่องบินบังคับวิทยุแบบปีกหมุน ประจำปี 2556 215 คนอ่าน
8 มี.ค. 56
17:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
689. 
ประชาสัมพันธ์ทุนการให้ทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 4/2556 211 คนอ่าน
8 มี.ค. 56
17:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
690. 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คกป.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2556 231 คนอ่าน
8 มี.ค. 56
17:09 น.
นางสาวเบญจวรรณ
691. 
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษย์ศาสตร์-สังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2557 237 คนอ่าน
8 มี.ค. 56
17:07 น.
นางสาวเบญจวรรณ
692. 
กิจกรรมสานสัมพันธ์กลุ่มวิชา 1 ประจำปี 2556 247 คนอ่าน
6 มี.ค. 56
12:27 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
693. 
ประกาศผลอนุมัติทุนนำเสนองานต่างประเทศ มข. งวดที่ 3_2556 239 คนอ่าน
4 มี.ค. 56
13:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
694. 
ก.พ.อ. ปรับหลักเกณฑ์ ผศ. ให้มีตำแหน่งมากขึ้น พร้อมยกเลิก 3 องค์ประกอบเสริมคุณภาพ เพราะมากเกินไป 213 คนอ่าน
28 ก.พ. 56
09:21 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา
695. 
>>เชิญชมงานนิทรรศการศิลปะเด็กที่สาธิตประถมศึกษาศาสตร์ 20-28 กพ.56<< 280 คนอ่าน
21 ก.พ. 56
08:26 น.
อาจารย์รัชพล
696. 
สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรของสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย 254 คนอ่าน
19 ก.พ. 56
15:32 น.
นางสาวเบญจวรรณ
697. 
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ม. บูรพา ขอเชิญส่งบทความและเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ (ICPM) ครั้งที่ 2 206 คนอ่าน
19 ก.พ. 56
15:29 น.
นางสาวเบญจวรรณ
698. 
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2556 276 คนอ่าน
19 ก.พ. 56
15:22 น.
นางสาวเบญจวรรณ
699. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน หัวข้อ "ชุมชนท้องถิ่น ฐานรากการพัฒนาประชาคมอาเซียน" 243 คนอ่าน
19 ก.พ. 56
14:08 น.
นางสาวเบญจวรรณ
700. 
การสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 16 ประเภทร่วมให้ทุน คปก. ระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาลัยขอนแก่น 284 คนอ่าน
19 ก.พ. 56
14:07 น.
นางสาวเบญจวรรณ
701. 
ประกาศรับสมัครนักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อในระดับ ม. 4 ประจำปีการศึกษา 2556 270 คนอ่าน
15 ก.พ. 56
18:08 น.
นางสาววิมลรัตน์
702. 
คณะการบัญชีและการจัดการ ม.มหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนานานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัยในงาน IABE 2013 218 คนอ่าน
13 ก.พ. 56
13:34 น.
นางสาวเบญจวรรณ
703. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งขาติ ขอเชิญเสนอรายงานการวิจัย (ระดับปริญญาโท-เอก) เพื่อขอรับรางวัลผลงานด้านวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2556 276 คนอ่าน
12 ก.พ. 56
14:11 น.
นางสาวเบญจวรรณ
704. 
ขอเชิญเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยโครงการมหาวิทยาลียวิจัยแห่งชาติคลัสเตอร์สุขภาพฯ (SHeP-GMS) ครั้งที่ 2 263 คนอ่าน
12 ก.พ. 56
14:08 น.
นางสาวเบญจวรรณ
705. 
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริหารจัดการสาธารณะของประเทศไทย 280 คนอ่าน
8 ก.พ. 56
11:52 น.
นางสาวเบญจวรรณ
706. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาส่งบทความวิชาการ และเข้าร่วมประชุม ICET2013 299 คนอ่าน
8 ก.พ. 56
11:47 น.
นางสาวเบญจวรรณ
707. 
รับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 16 ประเภทร่วมให้ทุน คปก. ระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 255 คนอ่าน
7 ก.พ. 56
17:00 น.
นางสาวเบญจวรรณ
708. 
ศูนย์บริการวิชาการ มข. ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ 207 คนอ่าน
7 ก.พ. 56
16:47 น.
นางสาวเบญจวรรณ
709. 
กองบริหารงานวิจัย ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงวารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2556 276 คนอ่าน
7 ก.พ. 56
16:44 น.
นางสาวเบญจวรรณ
710. 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ประจำปี 2556 241 คนอ่าน
7 ก.พ. 56
16:29 น.
นางสาวเบญจวรรณ
711. 
>>>ปฏิทินโรงเรียนสาธิตประถมศึกษาศาสตร์ 2กพ.-27พค.56<<< 281 คนอ่าน
5 ก.พ. 56
15:27 น.
อาจารย์รัชพล
712. 
แจ้งอาจารย์ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ขอส่งแบบสังเกตพฤติการสอน (นิเทศภายในค่ะ) 261 คนอ่าน
1 ก.พ. 56
15:51 น.
นางสาววรรณศรี
713. 
ขอแจ้งอาจารย์ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ทุกท่าน 213 คนอ่าน
1 ก.พ. 56
15:27 น.
นางสาววรรณศรี
714. 
ขอแจ้งอาจารย์ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) ทุกท่าน 216 คนอ่าน
1 ก.พ. 56
15:23 น.
นางสาววรรณศรี
715. 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 11 284 คนอ่าน
1 ก.พ. 56
14:18 น.
นางสาวเบญจวรรณ
716. 
สถาบันภาษา ม.ธรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "Research, Renovation and Reinforcement: Enhancing Quality in Language Educati 215 คนอ่าน
30 ม.ค. 56
16:49 น.
นางสาวเบญจวรรณ
717. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2557 256 คนอ่าน
30 ม.ค. 56
16:45 น.
นางสาวเบญจวรรณ
718. 
บอแจ้งเพื่อทราบในการส่งPD ของอาจารย์ ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 271 คนอ่าน
30 ม.ค. 56
16:44 น.
นางสาววรรณศรี
719. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 212 คนอ่าน
30 ม.ค. 56
14:24 น.
720. 
สรุปยอดเงินเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนสร้างโรงพยาบาล จังหวัดชัยภูมิ =1,297,440 บาท 274 คนอ่าน
27 ม.ค. 56
18:06 น.
นางสาวจรัสศรี
721. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลผลงานวิจัย และรางวัลวิทยานิพนธ์ 241 คนอ่าน
22 ม.ค. 56
15:05 น.
นางสาวเบญจวรรณ
722. 
จดหมายข่าวชมรมผู้เกษียณ ศศ.มข. 317 คนอ่าน
18 ม.ค. 56
16:14 น.
นางสาววาศิณี
723. 
สำนักงานส่งเสริมกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 16 265 คนอ่าน
18 ม.ค. 56
13:37 น.
นางสาวเบญจวรรณ
724. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 3/2556 290 คนอ่าน
18 ม.ค. 56
13:29 น.
นางสาวเบญจวรรณ
725. 
ความพร้อมของ "เครืองชิพขอนแก่นมาราธอนครั้งที่ 10" 309 คนอ่าน
18 ม.ค. 56
13:19 น.
อาจารย์ศักดาเดช
726. 
สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 279 คนอ่าน
10 ม.ค. 56
10:15 น.
นางสาวเบญจวรรณ
727. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ และส่งบทความวิจัยเข้าประกวดโครงการประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2556 220 คนอ่าน
10 ม.ค. 56
10:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
728. 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ขอเรียนเชิญร่วมเสวนา เรื่อง "การเขียนตำราทางวิชาการ" 217 คนอ่าน
10 ม.ค. 56
09:52 น.
นางสาวเบญจวรรณ
729. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยสถาบันสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในาถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 339 คนอ่าน
7 ม.ค. 56
15:21 น.
นางสาวเบญจวรรณ
730. 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ 4th Asia Regional Open Course Ware and Open Educational Conference 2012 (AROOC 296 คนอ่าน
7 ม.ค. 56
15:17 น.
นางสาวเบญจวรรณ
731. 
ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 2/2556 303 คนอ่าน
7 ม.ค. 56
11:50 น.
นางสาวเบญจวรรณ
732. 
เชิญบุคคลากรที่สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ใน Special Issue of Research and Practice in Technology Enhanced Learning 286 คนอ่าน
3 ม.ค. 56
14:30 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
733. 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 277 คนอ่าน
3 ม.ค. 56
11:27 น.
นางสาวเบญจวรรณ
734. 
ภาพกิจกรรมคริสต์มาส (เพิ่มเติม 2) 301 คนอ่าน
27 ธ.ค. 55
12:57 น.
อาจารย์นวลพรรณ
735. 
ภาพกิจกรรมคริสต์มาส (เพิ่มเติม) 206 คนอ่าน
27 ธ.ค. 55
12:56 น.
อาจารย์นวลพรรณ
736. 
กิจกรรม Christmas 2555 สาธิตประถม ( ศึกษาศาสตร์ ) 281 คนอ่าน
27 ธ.ค. 55
12:54 น.
อาจารย์นวลพรรณ
737. 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ 295 คนอ่าน
26 ธ.ค. 55
11:31 น.
นางสาวเบญจวรรณ
738. 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 274 คนอ่าน
26 ธ.ค. 55
11:30 น.
นางสาวเบญจวรรณ
739. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมชมสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2556 205 คนอ่าน
24 ธ.ค. 55
13:46 น.
นางสาวเบญจวรรณ
740. 
สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา 271 คนอ่าน
19 ธ.ค. 55
15:46 น.
นางสาวเบญจวรรณ
741. 
ทัศนศึกษาบูรณาการยูนิทเอฟ 238 คนอ่าน
18 ธ.ค. 55
13:23 น.
อาจารย์นุชนาฎ
742. 
กองบริหารงานวิจัย ขอเชิญคณาจารย์/นักวิจัยเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาโครงการวิจัยสู่เชิงพาณิชย์" 283 คนอ่าน
17 ธ.ค. 55
09:55 น.
นางสาวเบญจวรรณ
743. 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งขยายเวลาการส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 275 คนอ่าน
14 ธ.ค. 55
14:34 น.
นางสาวเบญจวรรณ
744. 
คณะเภสัชศาสตร์ มข. ขอความร่วมมือในการส่งบทความฉบับเต็มและบทคัดย่อในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระัดับชาติ 296 คนอ่าน
12 ธ.ค. 55
14:37 น.
นางสาวเบญจวรรณ
745. 
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอความวิจัย 294 คนอ่าน
11 ธ.ค. 55
15:44 น.
นางสาวเบญจวรรณ
746. 
สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มข. ประชาสัมพันธ์ประกาศ ฉบับที่ 1966/2555 เรื่องแนวทางการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของนักวิจัยเพื่อเสนอข 268 คนอ่าน
3 ธ.ค. 55
16:40 น.
นางสาวเบญจวรรณ
747. 
สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์บริการสารสนเทศเลืิอกสรร (SDI) เพื่อส่งเสริมการเรียน การสอน และการวิจัย 286 คนอ่าน
3 ธ.ค. 55
15:11 น.
นางสาวเบญจวรรณ
748. 
นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาชั้นปีที่ 2 ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมอีสานในงานประเพณีลอยกระทง 278 คนอ่าน
29 พ.ย. 55
11:48 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
749. 
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงแสน ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการคุรุวิชาการครั้งที่ 9 "สืบสานวัฒนธรรมไทย สายในสู่อาเซียน" 291 คนอ่าน
28 พ.ย. 55
16:23 น.
นางสาวเบญจวรรณ
750. 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษในการประชุมในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 274 คนอ่าน
28 พ.ย. 55
16:15 น.
นางสาวเบญจวรรณ
751. 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางวิชาการนานาชาติ "Science Education for Sustainable Development" 217 คนอ่าน
28 พ.ย. 55
16:10 น.
นางสาวเบญจวรรณ
752. 
สถาบันภาษา ม.ธรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "Research, Renovation and Reinforcement: Enhancing Quality in Language 301 คนอ่าน
28 พ.ย. 55
14:14 น.
นางสาวเบญจวรรณ
753. 
ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬาภายใน 274 คนอ่าน
27 พ.ย. 55
15:43 น.
อาจารย์อรนุช
754. 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย 275 คนอ่าน
23 พ.ย. 55
14:34 น.
นางสาวเบญจวรรณ
755. 
***[ เริ่มต้นดีแล้ว ลงท้ายก็ต้องดีด้วย] ดีใจที่บุคลากรชาวสาธิตไปใช้สิทธิ์เสนอชื่อ เพื่อการสรรหา ผอ.รร.สาธิต กันท่วมท้น 336 คนอ่าน
20 พ.ย. 55
07:55 น.
อาจารย์รัชพล
756. 
ประชาสัมพันธ์การจัดแข่งขันกีฬาสีภายใน 268 คนอ่าน
19 พ.ย. 55
15:59 น.
อาจารย์จันทร์จิรา
757. 
อาลัยและระลึกถึงคุณพ่อจีนแบรี่ 336 คนอ่าน
16 พ.ย. 55
15:22 น.
นางสาววารุณี
758. 
สำนักงานประสานงานที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ขอเชิญบุคลากรเข้าค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 262 คนอ่าน
15 พ.ย. 55
10:20 น.
นางสาวเบญจวรรณ
759. 
บัณฑิตวิทยาลัย มข. ประกาศรับสมัครทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556 331 คนอ่าน
13 พ.ย. 55
17:05 น.
นางสาวเบญจวรรณ
760. 
งานวิจัยฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ มข. ขอเชิญเข้าร่วมแสวนาวิชาการเรื่อง "Ethics, Plagiarism and Predatoty Journals" 212 คนอ่าน
13 พ.ย. 55
17:02 น.
นางสาวเบญจวรรณ
761. 
ฝ่ายวิจัยฯ มข. ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการในต่างประเทศ งวดที่ 2/2556 275 คนอ่าน
13 พ.ย. 55
16:55 น.
นางสาวเบญจวรรณ
762. 
เปิดรับทุนอุดหนุนคณาจารย์เสนอผลงานประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 2/2556 262 คนอ่าน
12 พ.ย. 55
15:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
763. 
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างองค์พระสิวลีพระอรหันต์แห่งโชคลาภ ฉลองพุทธชยันตี 2600 ปีมะโรง ทรงพญานาค ความสูง 2.90เมตร ทอดถวาย ณ 233 คนอ่าน
9 พ.ย. 55
00:01 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
764. 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอบความในการประชุมวิชาการประจำปี 2556 272 คนอ่าน
1 พ.ย. 55
13:31 น.
นางสาวเบญจวรรณ
765. 
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก จากสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 214 คนอ่าน
30 ต.ค. 55
15:54 น.
นางสาวเบญจวรรณ
766. 
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Conference on Remote Sensing ครั้งที่ 33 ประจำปี 2555 289 คนอ่าน
30 ต.ค. 55
15:46 น.
นางสาวเบญจวรรณ
767. 
คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับโทรทัศน์ครู 259 คนอ่าน
30 ต.ค. 55
15:40 น.
นางสาวเบญจวรรณ
768. 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้กระดานอัจฉริยะแก่บุคลากร 207 คนอ่าน
29 ต.ค. 55
12:08 น.
อาจารย์อรนุช
769. 
สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งบบทความวิจัยเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2556 214 คนอ่าน
29 ต.ค. 55
12:10 น.
นางสาวเบญจวรรณ
770. 
การแจ้งการโอนเงิน 363 คนอ่าน
29 ต.ค. 55
10:02 น.
นางพอใจ
771. 
ม.ราชภัฏสุราษฏร์ธานี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ราชภัฎธานีวิจัย ครั้งที่ 8 208 คนอ่าน
24 ต.ค. 55
12:48 น.
นางสาวเบญจวรรณ
772. 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศประจำปี 2556 212 คนอ่าน
24 ต.ค. 55
12:44 น.
นางสาวเบญจวรรณ
773. 
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสาขาวิชาคณะที่หนึ่ง สอง และสาม 293 คนอ่าน
19 ต.ค. 55
19:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
774. 
ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 253 คนอ่าน
19 ต.ค. 55
08:40 น.
นางสาวแสงทอง
775. 
ฝ่ายวิจัยฯ มข. เชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดและการส่งข้อเสนอโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม : พวอ. ระดับปริญญาโท ประจำปี 2556 277 คนอ่าน
17 ต.ค. 55
11:16 น.
นางสาวเบญจวรรณ
776. 
ฝ่ายวิจัยฯ มข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2555 ครั้งที่ 4 246 คนอ่าน
17 ต.ค. 55
11:08 น.
นางสาวเบญจวรรณ
777. 
สรุปเงินบริจาคอาหารพระภิกษุสงฆ์และกองทุนจัดทำหนังสือพุทธวจนและร่วมทอดผ้าป่าค่ายธรรมมะสำหรับครู 293 คนอ่าน
16 ต.ค. 55
19:09 น.
นางสาวจรัสศรี
778. 
คณะวิทยาการจัดการ มข. ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน ครั้งที่ 6 210 คนอ่าน
15 ต.ค. 55
12:19 น.
นางสาวเบญจวรรณ
779. 
สบาบันภาษา ม.วิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "Research, Renovation and Reinforcement: Enhancing Quality in Langu 279 คนอ่าน
15 ต.ค. 55
12:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
780. 
ม. ศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "การเข้าสู่้ประชาคมอาเซียน ความท้าท้ายของนักการศึกษาไทย" 259 คนอ่าน
12 ต.ค. 55
17:26 น.
นางสาวเบญจวรรณ
781. 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. ขอเรียนร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ 211 คนอ่าน
10 ต.ค. 55
15:24 น.
นางสาวเบญจวรรณ
782. 
คณะสังคมศาสตร์ ม. นเรศวร ขอเชิญส่งบทความวิชาการ ในการประชุมการระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในหัวข้อ CONVERSATION WITH ASEAN DIFFERENCE : Securit 278 คนอ่าน
10 ต.ค. 55
15:22 น.
นางสาวเบญจวรรณ
783. 
ภาพนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม English Camp สาธิต ฝ่ายประถม ศษ (เพิ่มเติม2) 269 คนอ่าน
7 ต.ค. 55
10:21 น.
อาจารย์นวลพรรณ
784. 
ภาพนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม English Camp สาธิต ฝ่ายประถม ศษ (เพิ่มเติม1) 292 คนอ่าน
7 ต.ค. 55
10:19 น.
อาจารย์นวลพรรณ
785. 
สาธิต ฝ่ายประถม ศษ จัดEnglish Camp for Unit A-C ร่วมกับนศ. TESOL คณะศึกษาศาสตร์ 250 คนอ่าน
7 ต.ค. 55
10:14 น.
อาจารย์นวลพรรณ
786. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัย มข. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจ) 276 คนอ่าน
5 ต.ค. 55
14:31 น.
นางสาวเบญจวรรณ
787. 
ขอเชิญร่วมทำบุุญสร้างพระสิวลีสูง 2.90 เมตร 203 คนอ่าน
4 ต.ค. 55
17:02 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
788. 
คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ แบบ Online (NRPM Online) สำหรับนักวิจัย 280 คนอ่าน
2 ต.ค. 55
13:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
789. 
สำนักบริหารการวิจัย มข. ขอเชิญร่วมรับฟังการชี้แจงทุนสนับสนุนและการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนากรวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 297 คนอ่าน
1 ต.ค. 55
10:39 น.
นางสาวเบญจวรรณ
790. 
ฝ่ายวิจัยฯ มข. ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 1/2556 279 คนอ่าน
1 ต.ค. 55
10:15 น.
นางสาวเบญจวรรณ
791. 
สำนักบริหารการวิจัย มข. เชิญชวนนักวิจัยเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 213 คนอ่าน
24 ก.ย. 55
17:29 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
792. 
ศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย 282 คนอ่าน
20 ก.ย. 55
13:38 น.
นางสาวเบญจวรรณ
793. 
ด่วนที่สุด! ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 312 คนอ่าน
14 ก.ย. 55
10:33 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
794. 
ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 229 คนอ่าน
14 ก.ย. 55
10:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
795. 
กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ 220 คนอ่าน
12 ก.ย. 55
14:03 น.
อาจารย์วุฒิชัย
796. 
ม. แม่ฟ้าหลวง ขอเชิญร่วมงานและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประจำปี 2555 264 คนอ่าน
11 ก.ย. 55
10:24 น.
นางสาวเบญจวรรณ
797. 
ฝ่ายวิจัยฯ มข. ส่งสำเนาหนังสือราชการ ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการศึกษาวิจัยลักษณะผู้นำอันพึงประสงค์ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดของประเทศไทย 286 คนอ่าน
11 ก.ย. 55
10:24 น.
นางสาวเบญจวรรณ
798. 
ขอเรียนเชิญร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ 337 คนอ่าน
7 ก.ย. 55
12:04 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
799. 
ขอเชิญร่วมงาน ๒๕ ปี ศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 319 คนอ่าน
5 ก.ย. 55
23:20 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
800. 
ม. เกษตรศาสตร์ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ ๕๑ 230 คนอ่าน
5 ก.ย. 55
14:57 น.
นางสาวเบญจวรรณ
801. 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ประจำปี 2556 หัวข้อ "เอเชียรุ่งโรจน์: วิกฤตหรือโอกาสสำหรับไทย?" 208 คนอ่าน
5 ก.ย. 55
14:52 น.
นางสาวเบญจวรรณ
802. 
แนะแนวสัญจรคณะศึกษาศาสตร์คว้ารางวัลดีเยี่ยม 263 คนอ่าน
4 ก.ย. 55
20:01 น.
นางนงนภัส
803. 
ภาพนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม English Camp สาธิตประถม (ศึกษาศาสตร์) เพิ่มเติม 2 243 คนอ่าน
4 ก.ย. 55
10:35 น.
อาจารย์นวลพรรณ
804. 
ภาพนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม English Camp สาธิตประถม (ศึกษาศาสตร์) เพิ่มเติม 232 คนอ่าน
4 ก.ย. 55
10:30 น.
อาจารย์นวลพรรณ
805. 
สาธิตฝ่ายประถม ศึกษาศาสตร์ จัด English Camp For D-F (IEC) 343 คนอ่าน
4 ก.ย. 55
10:16 น.
อาจารย์นวลพรรณ
806. 
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม. มหิดล ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 301 คนอ่าน
31 ส.ค. 55
14:20 น.
นางสาวเบญจวรรณ
807. 
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลในระบบ_NRPM_ของโครงการกลุ่มเรื่องเร่งด่วน 279 คนอ่าน
28 ส.ค. 55
15:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
808. 
ด่วนที่สุด ! ประกาศขยายเวลา การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2556 จาก วช. (20 เรื่องเร่งด่วน) 263 คนอ่าน
28 ส.ค. 55
08:55 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
809. 
สรุปปัจจัยถวาายอาหารพระภิกษุสงฆ์และเป็นเจ้าภาพกองทุนจัดซื้อที่ดินฯพุทธวจน 232 คนอ่าน
27 ส.ค. 55
20:20 น.
นางสาวจรัสศรี
810. 
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมในการประชุมวิชาการการบริหารจัดการ ครั้งที่ 8 293 คนอ่าน
27 ส.ค. 55
10:53 น.
นางสาวเบญจวรรณ
811. 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2556 269 คนอ่าน
27 ส.ค. 55
10:38 น.
นางสาวเบญจวรรณ
812. 
คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Teacher as a Learner 214 คนอ่าน
27 ส.ค. 55
10:38 น.
นางสาวเบญจวรรณ
813. 
ขอเชิญคณาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยส่งแบบขอรับเงินรางวัลการตีพิมพ์ฯ 318 คนอ่าน
22 ส.ค. 55
11:08 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
814. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ 25 ปี ศิลปศึกษา เรื่อง “ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน สู่ภูมิปัญญาระดับอาเซียน: บทบาทครูกับการจัดการเรียนการสอน” 286 คนอ่าน
21 ส.ค. 55
23:26 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
815. 
รายชื่อผู้เกษียณอายุราขการ ประจำปี 2555 311 คนอ่าน
20 ส.ค. 55
11:58 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
816. 
"งานคืนสู่เหย้าชาวศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2555" 311 คนอ่าน
20 ส.ค. 55
11:12 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
817. 
ลูกเสือโรงเรียนสาธิต ฯ ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ 4 ภาค 390 คนอ่าน
16 ส.ค. 55
15:54 น.
อาจารย์เสถียร
818. 
สำนักบริหารการวิจัย ปรับเปลี่ยวระยะเวลาในขั้นตอน/วิธีปฏิบัติตามแนวปฎิบัติตามประกาศ มข. (ฉบับที่ 1028/2555) ลงวันที่ 9 ก.ค. 2555 217 คนอ่าน
14 ส.ค. 55
13:14 น.
นางสาวเบญจวรรณ
819. 
คณะพยาบาลศาสตร์ มข. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง "ความท้าทายของวิชาชีพพยาบาลในเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2558" 296 คนอ่าน
10 ส.ค. 55
17:00 น.
นางสาวเบญจวรรณ
820. 
คณะครูโรงเรียนสาธิตมอดินแดง ฝ่ายประถม ศึกษาดูงานที่ จ.เชียงใหม่ 313 คนอ่าน
8 ส.ค. 55
10:18 น.
อาจารย์วีรวิชญ์
821. 
"ศิลปศึกษา เบญจเพส" 302 คนอ่าน
8 ส.ค. 55
00:56 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
822. 
ด่วนที่สุด! ขอความอนุเคราะห์คณาจารย์ที่เสนอขอรับทุนสนับสนุนประเภทอุดหนุนทั่วไป มข. ประจำปีงบประมาณ 2557 ปรับข้อมูลเข้าแบบฟอร์มใหม่ 284 คนอ่าน
7 ส.ค. 55
13:55 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
823. 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ขอเชิญร่วมประชุมนานาชาติเรื่อง "OUTCOMES-BASED EDUCATION" 255 คนอ่าน
6 ส.ค. 55
12:15 น.
นางสาวเบญจวรรณ
824. 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้านำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ 220 คนอ่าน
6 ส.ค. 55
12:14 น.
นางสาวเบญจวรรณ
825. 
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 309 คนอ่าน
31 ก.ค. 55
18:45 น.
นางสาวแสงทอง
826. 
สถาบันวิจัยและัพัฒนา ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฎสุราษฎ์ธานีวิจัย ครั้งที่ 8 292 คนอ่าน
31 ก.ค. 55
14:05 น.
นางสาวเบญจวรรณ
827. 
สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย 220 คนอ่าน
31 ก.ค. 55
13:58 น.
นางสาวเบญจวรรณ
828. 
สมาคม 219 คนอ่าน
31 ก.ค. 55
13:56 น.
นางสาวเบญจวรรณ
829. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยที่ วช. และ ๕ส. ให้ทุนอุดหนุน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 215 คนอ่าน
31 ก.ค. 55
10:42 น.
นางสาวเบญจวรรณ
830. 
ทุน The JSPS RONPAKU(Dissertation Ph.D) Program ประจำปี 2556 281 คนอ่าน
30 ก.ค. 55
14:33 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
831. 
สำนักบริหารการวิจัย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 216 คนอ่าน
24 ก.ค. 55
13:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
832. 
เสวนาทางวิชาการ เรื่อง การช่วยเหลือนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 297 คนอ่าน
19 ก.ค. 55
17:54 น.
อาจารย์ธีรติ
833. 
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ผ่านเกณฑ์การอนุมัติให้ทุนอุดหนุนคณาจารย์เพื่อเข้าร่วมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่ 4_2555 263 คนอ่าน
19 ก.ค. 55
12:32 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
834. 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการบ่มเพาะนักวิจัยเพื่อสร้างผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ประจำปี 2555 (ครั้งที่ 3) 283 คนอ่าน
19 ก.ค. 55
12:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
835. 
คณะมนุษย์ศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับชาติ เรื่อง การประชุมเครือข่ายชุมชนแอลดีไทย ครั้งที่ 2 271 คนอ่าน
18 ก.ค. 55
09:59 น.
นางสาวเบญจวรรณ
836. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัย (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) 215 คนอ่าน
18 ก.ค. 55
09:53 น.
นางสาวเบญจวรรณ
837. 
ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) ประชุมสามัญประจำปี2555 237 คนอ่าน
16 ก.ค. 55
15:53 น.
อาจารย์นัยนา
838. 
ฝ่ายวิจัยและเทคโนโลยี มข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเภษ (คปก.) สำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2555 276 คนอ่าน
13 ก.ค. 55
13:47 น.
นางสาวเบญจวรรณ
839. 
แบบเสนอโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนทั่วไป มข. ปี 2557 277 คนอ่าน
13 ก.ค. 55
11:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
840. 
คณะวิทยาศาสตร์ มข. ประชาสัมพันธ์การส่งบทความต้นฉบับเพื่อรับการแก้ไขผ่านบริษัท American Journal Experts 269 คนอ่าน
12 ก.ค. 55
15:25 น.
นางสาวเบญจวรรณ
841. 
สาธิตฯมอดินแดงฝ่ายประถม จัดโครงการอบรมการเขียนวิจัย 5 บท 342 คนอ่าน
12 ก.ค. 55
10:55 น.
อาจารย์นัยนา
842. 
ขยายเวลารับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนอุดหนุนทั่วไปของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2557 278 คนอ่าน
11 ก.ค. 55
12:36 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
843. 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดมารยาทไทย 332 คนอ่าน
10 ก.ค. 55
15:04 น.
อาจารย์อรนุช
844. 
สำนักบริหารการวิจัย ขยายเวลาการรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนอุดหนุนทั่วไปของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 215 คนอ่าน
10 ก.ค. 55
15:00 น.
นางสาวเบญจวรรณ
845. 
นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯฝ่ายประถมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)เข้าร่วมประกวดมารยาทไทย 266 คนอ่าน
10 ก.ค. 55
14:41 น.
อาจารย์อรนุช
846. 
สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมในงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555" (Thailand Research Expo 2012) 229 คนอ่าน
10 ก.ค. 55
14:52 น.
นางสาวเบญจวรรณ
847. 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญร่วมงานและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ แม่ฟ้าหลวงวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2555: "Future Challenge 282 คนอ่าน
10 ก.ค. 55
14:48 น.
นางสาวเบญจวรรณ
848. 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอเชิญเข้ารับฟังการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. 211 คนอ่าน
10 ก.ค. 55
14:47 น.
นางสาวเบญจวรรณ
849. 
ขอเชิญ..ร่วมชมร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาออทิสติกค่ะ 282 คนอ่าน
3 ก.ค. 55
13:44 น.
อาจารย์อาพร
850. 
ขอเชิญคณาจารย์ที่มีความประสงค์จะจัดทำบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติเข้าปรึกษาและแก้ไข (Edit) บทความวิจัยให้ถูกต้อง 300 คนอ่าน
3 ก.ค. 55
12:08 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
851. 
คณะวิทยาการจัดการ มข. ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการท่องเที่ยว ด้านการบริการและด้านธุรกิจ ประจำปี 2555 292 คนอ่าน
29 มิ.ย. 55
12:01 น.
นางสาวเบญจวรรณ
852. 
...ขอเชิญฟังบรรยาย เกี่ยวกับหลักสูตร โดย Prof. Tracey ครับ... 291 คนอ่าน
29 มิ.ย. 55
11:29 น.
อาจารย์สุชาติ
853. 
สุนทรภู่ ประถม (มอดินแดง) 387 คนอ่าน
28 มิ.ย. 55
09:16 น.
อาจารย์ฉลอง
854. 
สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ 255 คนอ่าน
26 มิ.ย. 55
13:04 น.
นางสาวเบญจวรรณ
855. 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ 280 คนอ่าน
26 มิ.ย. 55
13:04 น.
นางสาวเบญจวรรณ
856. 
ชาวสาธิตฯมอดินแดง เป็นปลื้ม....อดีตอธิการบดีมข.เยี่ยมชมโรงเรียน 348 คนอ่าน
22 มิ.ย. 55
15:49 น.
อาจารย์นัยนา
857. 
สำนักบริหารการวิจัย ขอเชิญชวนนักวิจัย เข้าร่วมประชุมเสริมทักษะการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 302 คนอ่าน
20 มิ.ย. 55
09:29 น.
นางสาวเบญจวรรณ
858. 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายเกี่ยวกับการจัดทำโครงร่างการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนจาก วช. 309 คนอ่าน
19 มิ.ย. 55
14:09 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
859. 
ขอเชิญบุคลากรร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพงานศพมารดาของ รศ.เกื้อจิตต์ ฉิมทิม อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 312 คนอ่าน
18 มิ.ย. 55
10:34 น.
นางสาววราภรณ์
860. 
ด่วนที่สุด! ขอเรียนเชิญคณาจารย์คณะและโรงเรียนสาธิตสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มข. ด่วนภายในวันที่ 22 มิ.ย. 55 309 คนอ่าน
14 มิ.ย. 55
11:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
861. 
รางวัลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ 317 คนอ่าน
14 มิ.ย. 55
09:58 น.
อาจารย์วุฒิชัย
862. 
Call for Papers--ขยายเวลารับผลงาน การประชุมวิจัยนานาชาติ “ICER 2012” ถึง 15 ก.ค. 2555 235 คนอ่าน
13 มิ.ย. 55
17:20 น.
นายจักรพงษ์
863. 
สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมและรับทุนสนับสนุนการทำวิจัยในชั้นเรียน 256 คนอ่าน
11 มิ.ย. 55
15:24 น.
นางสาวเบญจวรรณ
864. 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 211 คนอ่าน
11 มิ.ย. 55
12:50 น.
นางสาวเบญจวรรณ
865. 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมสัมมนา เรื่องการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนและส่งเสริมการทำิวิทยานิพนธ์ ประจำภาคต้ 272 คนอ่าน
11 มิ.ย. 55
12:39 น.
นางสาวเบญจวรรณ
866. 
สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคคลเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 219 คนอ่าน
6 มิ.ย. 55
17:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
867. 
สำนักบริหารการวิจัย การรับข้อเสนอโครงการวิจัยและการกลั่นกรอง/ประเมินข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภททุนอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 278 คนอ่าน
6 มิ.ย. 55
17:11 น.
นางสาวเบญจวรรณ
868. 
บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศรับทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2555 (เพิ่มเติม) 286 คนอ่าน
6 มิ.ย. 55
17:08 น.
นางสาวเบญจวรรณ
869. 
สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ ระหว่างไทย-อินเดีย (INRCT-ICSS 251 คนอ่าน
6 มิ.ย. 55
17:06 น.
นางสาวเบญจวรรณ
870. 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2555 223 คนอ่าน
6 มิ.ย. 55
17:05 น.
นางสาวเบญจวรรณ
871. 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 "ประชากรและสังคม" 211 คนอ่าน
6 มิ.ย. 55
17:03 น.
นางสาวเบญจวรรณ
872. 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ส่งประกาศ ประชาสัมพันธ์ การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ปี พ.ศ. 2555 260 คนอ่าน
6 มิ.ย. 55
17:01 น.
นางสาวเบญจวรรณ
873. 
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดต้นฉบับรางวัล นานมีบุ๊คส์อะสอร์ด ครั้งที่ 6 ปี 2555 318 คนอ่าน
6 มิ.ย. 55
16:59 น.
นางสาวเบญจวรรณ
874. 
ทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่(A1) 289 คนอ่าน
5 มิ.ย. 55
00:00 น.
อาจารย์วรรณงาม
875. 
สาธิตมอดินแดงประถมรับน้องใหม่ปีการศึกษา55 359 คนอ่าน
4 มิ.ย. 55
21:50 น.
อาจารย์นัยนา
876. 
ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และผุ้ปกครองทุกท่าน ร่วมทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่(A1) 268 คนอ่าน
1 มิ.ย. 55
10:31 น.
อาจารย์วีรวิชญ์
877. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปฏิบัติการเพื่อเตรียมจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย 2557 286 คนอ่าน
31 พ.ค. 55
18:44 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
878. 
ขอเรียนเชิญร่วมแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น มข. ครั้งที่ 14 ประจำปี 2555 299 คนอ่าน
25 พ.ค. 55
19:19 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
879. 
ศึกษาดูงาน ณ นครเซี่ยงไฮ้ ตอนที่ 2 280 คนอ่าน
25 พ.ค. 55
12:16 น.
อาจารย์ปิลันธนา
880. 
ศึกษาดูงาน ณ นครเซี่ยงไฮ้ ตอนที่ 1 290 คนอ่าน
25 พ.ค. 55
12:12 น.
อาจารย์ปิลันธนา
881. 
สาธิตมอดินแดงปฐมนิเทศนักเรียนป.1ปีการศึกษา2555 327 คนอ่าน
24 พ.ค. 55
11:43 น.
อาจารย์นัยนา
882. 
คณะศึกษาศาสตร์จัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนโครงการ Publication Clinic 298 คนอ่าน
23 พ.ค. 55
14:07 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
883. 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 280 คนอ่าน
22 พ.ค. 55
15:04 น.
อาจารย์วรรณงาม
884. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานวิจัยและชมนิทรรศการฯ 289 คนอ่าน
14 พ.ค. 55
12:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
885. 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2555 300 คนอ่าน
4 พ.ค. 55
09:16 น.
นางสาวเบญจวรรณ
886. 
ขอเชิญร่วมสัมมนา"ปัญหาท้าทายไทย-ลาวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC 2015 และ"โอกาสและประสบการณ์การลงทุนของ SMEs ไทยใน สปป.ลาว” 282 คนอ่าน
3 พ.ค. 55
21:27 น.
นายจักรพงษ์
887. 
ประชุมวิชาการ "ASEM Language Diversity Forum" ณ อินโดนีเซีย 235 คนอ่าน
27 เม.ย. 55
11:12 น.
นายจักรพงษ์
888. 
ภาพนักเรียนสาธิตประถม (ศึกษาศาสตร์) ร่วมกิจกรรม English Camp ฟ้าฝางรีอสอร์ต(เพิ่มเติม) 313 คนอ่าน
11 เม.ย. 55
16:39 น.
อาจารย์นวลพรรณ
889. 
สาธิตประถม(ศึกษาศาสตร์)จัด English Camp ในประเทศ ณ ฟ้าฝางรีสอร์ต 246 คนอ่าน
11 เม.ย. 55
16:29 น.
อาจารย์นวลพรรณ
890. 
ภาพนักเรียนสาธิตประถม (ศึกษาศาสตร์) ร่วมกิจกรรม English Camp at Singapore (เพิ่มเติม) 330 คนอ่าน
11 เม.ย. 55
13:20 น.
อาจารย์นวลพรรณ
891. 
สาธิตประถม(ศึกษาศาสตร์)จัด English Camp at Singapore 2012 For IEC students 288 คนอ่าน
11 เม.ย. 55
13:15 น.
อาจารย์นวลพรรณ
892. 
ฝ่ายวิจัย มข. ประกาศรัยข้อเสนอโครงการบ่มเพาะนักวิจัยเพื่อให้สร้างผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ประจำปี 2555 (เพิ่มเติม) 303 คนอ่าน
30 มี.ค. 55
16:25 น.
นางสาวเบญจวรรณ
893. 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านค่าย 3 โอลิมปิกวิชาการ 304 คนอ่าน
29 มี.ค. 55
13:23 น.
อาจารย์มงคล
894. 
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "วิจัยไทย ก้าวไกลสู่อนาคต" 229 คนอ่าน
26 มี.ค. 55
15:23 น.
นางสาวเบญจวรรณ
895. 
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ขอเชิญเ้ข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Conference on Remote Sensing ครั้งที่ 33 210 คนอ่าน
26 มี.ค. 55
15:18 น.
นางสาวเบญจวรรณ
896. 
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏอุดร ม.ขอนแก่น และสมาชิกเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ขอเชิญเ้ข้าร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 313 คนอ่าน
26 มี.ค. 55
14:51 น.
นางสาวเบญจวรรณ
897. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกจัดงานงานแถลงข่าว "เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่6" 307 คนอ่าน
22 มี.ค. 55
17:12 น.
อาจารย์ฤกษ์
898. 
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในระดับนานาชาติ 261 คนอ่าน
22 มี.ค. 55
17:03 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา
899. 
สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ประชาสัมพันธ์โครงการทุนสนับสนุนการผลิดตำรา ประจำปี 2555 262 คนอ่าน
22 มี.ค. 55
12:03 น.
นางสาวเบญจวรรณ
900. 
สมัครด่วน! ประชุมเชิงปฏิบัติการ 289 คนอ่าน
20 มี.ค. 55
15:11 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
901. 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเ้ข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 217 คนอ่าน
20 มี.ค. 55
12:48 น.
นางสาวเบญจวรรณ
902. 
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ TU-CU-KU-Conference ประจำปี่ 2555 215 คนอ่าน
20 มี.ค. 55
12:29 น.
นางสาวเบญจวรรณ
903. 
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี ฝ่ายบริการพัฒนาผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี ขอนำส่งเอกสารประชาสัมพันธ์มาตรการทางภาษีสำหรับการวิจัยและพัฒนา 283 คนอ่าน
20 มี.ค. 55
12:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
904. 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กำหนดประเด็นหัวข้อทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษย์ศาสตร์-สังคมศาสตร์ ประจำปี 2556 269 คนอ่าน
15 มี.ค. 55
16:23 น.
นางสาวเบญจวรรณ
905. 
ศูนย์ภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "Language Proficiency Testing in the Less Commonly Taught Languages" 214 คนอ่าน
15 มี.ค. 55
16:18 น.
นางสาวเบญจวรรณ
906. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมนำเสนองานวิจัย Hawaii University International Conferences 2012 213 คนอ่าน
15 มี.ค. 55
16:20 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
907. 
เชิญร่วมงานเสวนาทางวิชาการ "เปิดโลกออทิสติกครั้งที่6" 294 คนอ่าน
12 มี.ค. 55
14:59 น.
อาจารย์ฤกษ์
908. 
ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยเพื่อรับรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2554 213 คนอ่าน
5 มี.ค. 55
10:05 น.
นางสาวเบญจวรรณ
909. 
สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2555 262 คนอ่าน
5 มี.ค. 55
09:57 น.
นางสาวเบญจวรรณ
910. 
รูปกิจกรรม International Day (รีบดูก่อนจะตกไปหน้า 2) 301 คนอ่าน
1 มี.ค. 55
20:04 น.
อาจารย์สุชาติ
911. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2556 231 คนอ่าน
1 มี.ค. 55
12:46 น.
นางสาวเบญจวรรณ
912. 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 296 คนอ่าน
1 มี.ค. 55
12:40 น.
นางสาวเบญจวรรณ
913. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอใน Thailand Research Symposium 2012 214 คนอ่าน
1 มี.ค. 55
12:25 น.
นางสาวเบญจวรรณ
914. 
กิจกรรมสานสัมพันธ์กลุ่มวิชา 1 294 คนอ่าน
28 ก.พ. 55
15:29 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
915. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่านเข้าร่วมการฝึกอบรม 304 คนอ่าน
27 ก.พ. 55
13:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
916. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้ารับการฝึกอบรม "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" 296 คนอ่าน
21 ก.พ. 55
15:54 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
917. 
เชิญเข้าร่วมอบรม "เปียโนบำบัด One to Five เพื่อการพัฒนาเด็กและเด็กพิเศษ" 295 คนอ่าน
17 ก.พ. 55
14:19 น.
อาจารย์ฤกษ์
918. 
คณาจารย์ ศิษย์เก่าและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ นำเสนอผลงานวิจัยที่ WCSE 2012 ณ เมืองบาเซโลน่า ประเทศสเปน 281 คนอ่าน
16 ก.พ. 55
14:29 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี
919. 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานำเสนอผลงาน หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมสัมมนา วิชาการเรื่อง "The 2012 Graduate Seminar 284 คนอ่าน
13 ก.พ. 55
12:09 น.
นางสาวเบญจวรรณ
920. 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านสมัครเข้ารับการอบรมระยะสั้น ประจำปี 2555 280 คนอ่าน
8 ก.พ. 55
16:47 น.
นางสาวเบญจวรรณ
921. 
มหาวิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมวิชาการ การบริหารและการจัดการครั้งที่ 7 288 คนอ่าน
8 ก.พ. 55
16:44 น.
นางสาวเบญจวรรณ
922. 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2555 290 คนอ่าน
8 ก.พ. 55
16:39 น.
นางสาวเบญจวรรณ
923. 
กิจกรรมจิตสาธารณะยูนิทเอฟ 330 คนอ่าน
1 ก.พ. 55
14:43 น.
อาจารย์นุชนาฎ
924. 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Open Class สาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถม 231 คนอ่าน
1 ก.พ. 55
07:07 น.
อาจารย์ขนิษฐา
925. 
ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มข. ให้ทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างเประเทศ งวดที่ 3/2555 266 คนอ่าน
31 ม.ค. 55
16:21 น.
นางสาวเบญจวรรณ
926. 
แจ้งผลการพิจารณาตัดสินรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ:รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2554 298 คนอ่าน
30 ม.ค. 55
15:41 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
927. 
รับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุน คปก. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2555 286 คนอ่าน
30 ม.ค. 55
15:38 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
928. 
ประกาศรับข้อเสนอทุนโครงการบ่มเพาะนักวิจัย ประจำปี 2555 272 คนอ่าน
27 ม.ค. 55
15:20 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
929. 
ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มข. ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมเพื่อสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 221 คนอ่าน
26 ม.ค. 55
15:28 น.
นางสาวเบญจวรรณ
930. 
ขอเชิญร่วมทำบุญ 263 คนอ่าน
25 ม.ค. 55
14:53 น.
อาจารย์พุทธชาติ
931. 
สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลผลงานวิจัย และรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 279 คนอ่าน
24 ม.ค. 55
16:57 น.
นางสาวเบญจวรรณ
932. 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2555 285 คนอ่าน
24 ม.ค. 55
16:53 น.
นางสาวเบญจวรรณ
933. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2555 217 คนอ่าน
24 ม.ค. 55
16:14 น.
นางสาวเบญจวรรณ
934. 
กลุ่มงานสารสนเทศและวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอความร่วมมือให้อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายและชมการเสนอผลงานวิจัย 276 คนอ่าน
24 ม.ค. 55
16:10 น.
นางสาวเบญจวรรณ
935. 
ฟังดนตรี ... เถิดชื่นใจ 303 คนอ่าน
21 ม.ค. 55
12:56 น.
อาจารย์วนิดา
936. 
ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ทุกท่านสมัครเข้าร่วมโครงการ EDU-Publication Clinic 297 คนอ่าน
19 ม.ค. 55
16:02 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
937. 
ด่วน ! ขยายวันรับสมัครเข้าร่วมโครงการ EDU-Publiction Clinic และอบรมปฏิบัติการแบบเข้ม 330 คนอ่าน
18 ม.ค. 55
10:55 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
938. 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครทุนสำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 209 คนอ่าน
17 ม.ค. 55
10:06 น.
นางสาวเบญจวรรณ
939. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Publication Clinic และอบรมปฏิบัติการแบบเข้ม 280 คนอ่าน
16 ม.ค. 55
16:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
940. 
>>>สวัสดีวันครู<<< 286 คนอ่าน
16 ม.ค. 55
10:41 น.
อาจารย์รัชพล
941. 
่กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2544-2555 สมด.ประถม 281 คนอ่าน
11 ม.ค. 55
12:22 น.
อาจารย์นัยนา
942. 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญส่งบทความ และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 5 (ICER 2012) 294 คนอ่าน
9 ม.ค. 55
10:40 น.
นางสาวเบญจวรรณ
943. 
ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยเฉพาะทางประจำปี 2554 232 คนอ่าน
4 ม.ค. 55
14:59 น.
นางสาวเบญจวรรณ
944. 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการเนื่องในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2555 220 คนอ่าน
4 ม.ค. 55
10:15 น.
นางสาวเบญจวรรณ
945. 
สำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) 289 คนอ่าน
4 ม.ค. 55
10:11 น.
นางสาวเบญจวรรณ
946. 
รายงานภาระงานในการปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาปฎิบัติจริงของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 269 คนอ่าน
28 ธ.ค. 54
09:39 น.
นางสาวเบญจวรรณ
947. 
สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2555 219 คนอ่าน
28 ธ.ค. 54
09:27 น.
นางสาวเบญจวรรณ
948. 
สมาคมเครือข่ายไทยเพื่อการศึกษาวิจัย ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศของกลุ่มสมาชิกเครือข่าย Asia-Pacific Advanced Nerwork : APAN ครั้งที่ 33 214 คนอ่าน
26 ธ.ค. 54
13:14 น.
นางสาวเบญจวรรณ
949. 
E-Saan Software Park จัดอบรม 9 หลักสูตร 301 คนอ่าน
8 ธ.ค. 54
15:41 น.
950. 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญส่งผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 13 292 คนอ่าน
8 ธ.ค. 54
11:00 น.
นางสาวเบญจวรรณ
951. 
โครงการเพิ่มผลงานการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (KKU Publication clinic) 309 คนอ่าน
1 ธ.ค. 54
15:35 น.
952. 
ขอความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ของคณะ ประจำปีงบประมาณ 2554 279 คนอ่าน
30 พ.ย. 54
12:49 น.
นางสาวเบญจวรรณ
953. 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังการชี้แจ้ง และประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มพูนผลงานการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (KKU Publication clinic) 269 คนอ่าน
30 พ.ย. 54
12:49 น.
นางสาวเบญจวรรณ
954. 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวด 251 คนอ่าน
30 พ.ย. 54
12:23 น.
นางสาวเบญจวรรณ
955. 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2555 246 คนอ่าน
28 พ.ย. 54
11:24 น.
956. 
ประชาสัมพันธ์วารสารวิจัย มข. ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 293 คนอ่าน
14 พ.ย. 54
15:53 น.
นางสาวเบญจวรรณ
957. 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการประจำปี 2555 217 คนอ่าน
14 พ.ย. 54
11:47 น.
นางสาวเบญจวรรณ
958. 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2555 212 คนอ่าน
14 พ.ย. 54
11:44 น.
นางสาวเบญจวรรณ
959. 
ประชานสัมพันธ์รางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ประจำปี 2554 282 คนอ่าน
10 พ.ย. 54
10:38 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
960. 
ด่วนที่สุด ! แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องอบรม Lesson Study Approach จาก 1368 เป็นห้อง 1507 ชั้น 5 ค่ะ 295 คนอ่าน
8 พ.ย. 54
21:46 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
961. 
ด่วนที่สุด ! ขอเรียนเชิญคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตฯ ทุกท่านเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Lesson Study Approach 264 คนอ่าน
7 พ.ย. 54
12:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
962. 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7 242 คนอ่าน
2 พ.ย. 54
17:20 น.
นางสาวเบญจวรรณ
963. 
กลุ่มสารสนเทศและวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา 296 คนอ่าน
2 พ.ย. 54
17:17 น.
นางสาวเบญจวรรณ
964. 
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมวิชาการ สกว.วิจัยตามรอยพระยุคบาท: สร้างสรรค์ปัญญา เพื่อพัฒนาประเทศ 273 คนอ่าน
2 พ.ย. 54
17:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
965. 
ประชาสัมพันธ์บริการสารสนเทศเลือกสรร เพื่อช่วยเหลือสนับสนนด้านการเรียนการสอนและวิจัย 221 คนอ่าน
2 พ.ย. 54
17:13 น.
นางสาวเบญจวรรณ
966. 
ขอเชิญชวน เข้าร่วมฟังการชี้แจง ประชาสัมพันธ์ และการเปิดตัววารสารวิจัย มข. รูปแบบใหม่ 291 คนอ่าน
2 พ.ย. 54
11:02 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
967. 
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอเชิญบุคลากรที่สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร Journal of English Studies 282 คนอ่าน
1 พ.ย. 54
10:25 น.
นางสาวเบญจวรรณ
968. 
สภาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 278 คนอ่าน
1 พ.ย. 54
10:23 น.
นางสาวเบญจวรรณ
969. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี 274 คนอ่าน
1 พ.ย. 54
10:12 น.
นางสาวเบญจวรรณ
970. 
ขอเรียนเชิญร่วมพิธีประดิษฐานองค์พระพุทธวิโมกข์ ณ ศาลาธรรม 306 คนอ่าน
27 ต.ค. 54
08:20 น.
อาจารย์รัชพล
971. 
นักเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ได้รับทุนอุดหนุนการสร้างโปรแกรม 214 คนอ่าน
25 ต.ค. 54
20:39 น.
อาจารย์มงคล
972. 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 13 220 คนอ่าน
18 ต.ค. 54
10:29 น.
นางสาวเบญจวรรณ
973. 
อบรมซอฟต์แวร์บริหารจัดการเว็บไซต์สำเร็จรูป WORDPRESS 272 คนอ่าน
13 ต.ค. 54
14:57 น.
974. 
ประชาสัมพันธ์ เข้าอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Access2010 หลักสูตร การออกแบบเว็บไซต์อย่างมืออาชีพ 290 คนอ่าน
13 ต.ค. 54
11:38 น.
975. 
ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติด้านการวิจัย จัดโดยสมาคมส่งเสริมการวิจัย 215 คนอ่าน
13 ต.ค. 54
11:27 น.
976. 
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ระดับประถมศึกษา 295 คนอ่าน
12 ต.ค. 54
08:25 น.
อาจารย์นัยนา
977. 
ศุกร์ที่ 7 ต.ค. 54 ขอเรียนเชิญอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตทุกท่านร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 300 คนอ่าน
6 ต.ค. 54
14:10 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
978. 
มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ ขอเชิญการส่งผลงานการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 50 223 คนอ่าน
6 ต.ค. 54
13:21 น.
นางสาวเบญจวรรณ
979. 
แบบฟอร์มทุนอุดหนุนทั่วไป มข. ปีงบประมาณ 2556 268 คนอ่าน
4 ต.ค. 54
08:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
980. 
ด่วนที่สุด! ขอเรียนเชิญอาจารย์ทุกท่านส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป จาก มข. ประจำปีงบประมาณ 2556 293 คนอ่าน
4 ต.ค. 54
08:19 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
981. 
กำหนดการเชิญประชุมนักวิจัยสถาบัน ตามโครงการพัฒนานักวิจัยสถาบันฯ มข. 2555 288 คนอ่าน
1 ต.ค. 54
18:39 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
982. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรม เซ็นทารา โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอ 210 คนอ่าน
29 ก.ย. 54
12:32 น.
นางสาวเบญจวรรณ
983. 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทิศทางการวิจัยเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาระบบการศึกษาชาติ 222 คนอ่าน
29 ก.ย. 54
12:29 น.
นางสาวเบญจวรรณ
984. 
เผยแพร่บรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 2554 และทำเนียบการวิจัย 2554 สภาวิจัยแห่งชาติ 236 คนอ่าน
29 ก.ย. 54
12:23 น.
นางสาวเบญจวรรณ
985. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสถานฑูตอเมริกาและสมาชิกลุ่ม Voicrd of Asia Committee 295 คนอ่าน
29 ก.ย. 54
12:18 น.
นางสาวเบญจวรรณ
986. 
การประชุมวิชาการ Bimonthly Laser Meeting ครั้งที่ 2/2554 คณะทันตแพทย์ มข. 285 คนอ่าน
29 ก.ย. 54
12:11 น.
นางสาวเบญจวรรณ
987. 
โรงเรียนเทศบาล3 (ยมราชสามัคคี) เยี่ยมชมการจัดการศึกษาโครงการIEC ที่สาธิตฯมอดินแดงระดับประถม 281 คนอ่าน
22 ก.ย. 54
16:24 น.
อาจารย์นัยนา
988. 
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2554 215 คนอ่าน
21 ก.ย. 54
11:30 น.
นางสาวเบญจวรรณ
989. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2012 257 คนอ่าน
21 ก.ย. 54
11:27 น.
นางสาวเบญจวรรณ
990. 
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะประจำปีของสาขาวิชาศิลปศึกษา 294 คนอ่าน
12 ก.ย. 54
17:44 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
991. 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "ตลาดนัดนักวิจัย" ณ. ห้องประชุมสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี 223 คนอ่าน
12 ก.ย. 54
15:24 น.
นางสาวเบญจวรรณ
992. 
ขอเรียนเชิญร่วมเสวนาวิจัย เรื่อง เขียนบทความอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ณ. ห้องประชุมสัจจา 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 304 คนอ่าน
12 ก.ย. 54
15:18 น.
นางสาวเบญจวรรณ
993. 
การประชุมวิชาการด้านธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน ครั้งที่ 5 222 คนอ่าน
8 ก.ย. 54
14:21 น.
นางสาวเบญจวรรณ
994. 
การประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2554 ในหัวข้อ "อาเซียนมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ กับอนาคตประเทศไทย" 315 คนอ่าน
7 ก.ย. 54
12:59 น.
นางสาวเบญจวรรณ
995. 
การจัดสอบไล่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2554 302 คนอ่าน
3 ก.ย. 54
11:19 น.
นางไพพิทักษ์
996. 
วารสารประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 214 คนอ่าน
26 ส.ค. 54
15:38 น.
นางสาวเบญจวรรณ
997. 
ประกาศขยายกำหนดวันรับบทคัดย่อ และขอชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICAEDA 2011 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 331 คนอ่าน
26 ส.ค. 54
14:55 น.
นางสาวเบญจวรรณ
998. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ 213 คนอ่าน
26 ส.ค. 54
14:52 น.
นางสาวเบญจวรรณ
999. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน และการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) 228 คนอ่าน
25 ส.ค. 54
16:46 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1000. 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 273 คนอ่าน
24 ส.ค. 54
17:08 น.
นางสาวเบญจวรรณ
1001. 
ขอเชิญเข้าร่วมหรือนำเสนอผลงานในงานสัมมนาวิชาการ การศึกษาเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 251 คนอ่าน
19 ส.ค. 54
16:49 น.
นางสาวเบญจวรรณ
1002. 
ด่วนที่สุด! พรุ่งนี้ 18 ส.ค. 54 เวลา 13.30-16.00 น. ขอเชิญประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อร่างประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555-2558 229 คนอ่าน
18 ส.ค. 54
11:57 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1003. 
ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการเสวนา เรื่อง จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการฯ 287 คนอ่าน
18 ส.ค. 54
09:27 น.
1004. 
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Teacher Development in 21 Century 228 คนอ่าน
15 ส.ค. 54
09:44 น.
นางสาวเบญจวรรณ
1005. 
...สพฐ.เปิดสอบข้าราชการหลายตำแหน่ง ภายในวันจันทร์ที่15 ส.ค.54... 316 คนอ่าน
12 ส.ค. 54
06:12 น.
อาจารย์รัชพล
1006. 
ARS LONGA VITA BREVIS : The 24th Art Exhibition by Art Education KKU. 278 คนอ่าน
12 ส.ค. 54
02:30 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1007. 
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์สำนักงาน 217 คนอ่าน
11 ส.ค. 54
17:01 น.
นางอรณี
1008. 
พิธีเปิดโครงการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย ปีการศึกษา 2554 ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 314 คนอ่าน
9 ส.ค. 54
00:00 น.
อาจารย์ ดร.รมย์วรินทร์
1009. 
กำหนดการปฐมนิเทศนักวิจันสถาบัน 283 คนอ่าน
5 ส.ค. 54
17:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1010. 
ประกาศรายชื่อนักวิจัยสถาบัน 281 คนอ่าน
5 ส.ค. 54
17:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1011. 
ด่วนที่สุด การตรวจสอบสถานะ/แก้ไข ในการขอทุน วช. 15 กลุ่มเร่งด่วน ในระบบ NRPM 221 คนอ่าน
5 ส.ค. 54
09:30 น.
นางสาวเบญจวรรณ
1012. 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มวิชา 3 กลุ่มวิชา คณะศึกษาศาสตร์ 221 คนอ่าน
4 ส.ค. 54
11:03 น.
1013. 
หลักเกณฑ์การพิจารณาสนับสนุนงบประมาณการวิจัยมุมมองของผู้สนับสนุนงบประมาณ 290 คนอ่าน
31 ก.ค. 54
17:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1014. 
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลในระบบ NRPM (15 กลุ่มเรื่อง) 218 คนอ่าน
31 ก.ค. 54
17:34 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1015. 
ขอเชิญเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมแสดงนิทรรศการงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2555 214 คนอ่าน
28 ก.ค. 54
10:36 น.
นางสาวเบญจวรรณ
1016. 
สภาวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศอินเดียรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ระหว่างไทย-อินเย ประจำปี 2555 267 คนอ่าน
28 ก.ค. 54
10:33 น.
นางสาวเบญจวรรณ
1017. 
ขอเชิญอบรม โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสายสนับสนุน 269 คนอ่าน
27 ก.ค. 54
14:23 น.
1018. 
ขอ e-office อ.พรพิทักษ์ จะริรัมย์ 222 คนอ่าน
26 ก.ค. 54
20:03 น.
1019. 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการชี้แจงการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2555 250 คนอ่าน
26 ก.ค. 54
11:47 น.
นางสาวเบญจวรรณ
1020. 
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสายสนับสนุน 248 คนอ่าน
25 ก.ค. 54
14:31 น.
1021. 
ด่วนที่สุด! การเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอโครงการและรับข้อแนะนำในการปรับปรุงโครงการวิจัย 15 กลุ่มเรื่องเร่งด่วนของ วช. 274 คนอ่าน
22 ก.ค. 54
13:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1022. 
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสายสนับสนุน 303 คนอ่าน
22 ก.ค. 54
11:32 น.
1023. 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม 304 คนอ่าน
20 ก.ค. 54
16:30 น.
นางสาวเบญจวรรณ
1024. 
ประกาศการรับโครงการวิจัยที่เสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2555 275 คนอ่าน
20 ก.ค. 54
16:23 น.
นางสาวเบญจวรรณ
1025. 
ด่วนที่สุด! แจ้งกำหนดวันส่งใบสมัครวิจัยสถาบัน 2555 ทุนประเภทที่ 2 (ก) และ (ข) 283 คนอ่าน
13 ก.ค. 54
16:26 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1026. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 267 คนอ่าน
13 ก.ค. 54
10:23 น.
นางสาวเบญจวรรณ
1027. 
มอบวารสาร "พวงครามวิจัยสาร" 271 คนอ่าน
13 ก.ค. 54
10:11 น.
นางสาวเบญจวรรณ
1028. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2554 220 คนอ่าน
13 ก.ค. 54
10:01 น.
นางสาวเบญจวรรณ
1029. 
ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทคัดย่อขนาดยาวผลงานวิจัย/สร้างสรรค์เพื่อนำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ"ศิลปากรวิจัยแ 299 คนอ่าน
13 ก.ค. 54
09:43 น.
นางสาวเบญจวรรณ
1030. 
ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม และโปรดเผยแพร่ข่าวการอบรม 365 คนอ่าน
13 ก.ค. 54
09:29 น.
นางสาวเบญจวรรณ
1031. 
ด่วนที่สุด! แจ้งเปลี่ยนแปลงวันรับสมัครวิจัยสถาบัน 2555 ทุนประเภทที่ 2 (ก) และ (ข) 289 คนอ่าน
8 ก.ค. 54
13:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1032. 
ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2555 (15 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน) 308 คนอ่าน
7 ก.ค. 54
17:42 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1033. 
ทุนอุดหนุนการแปลบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับอาจารย์และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 315 คนอ่าน
7 ก.ค. 54
17:33 น.
นายจักรพงษ์
1034. 
ร่วมชมขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา 316 คนอ่าน
7 ก.ค. 54
16:09 น.
อาจารย์นภาพร
1035. 
คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง อนุมัติให้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มวิชา ทั้ง 3 กลุ่มวิชา คณะศึกษาศาสตร์ 307 คนอ่าน
7 ก.ค. 54
09:48 น.
1036. 
แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อเสนอโครงการ (15 เรื่องเร่งด่วน วช.) 327 คนอ่าน
6 ก.ค. 54
17:45 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1037. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554 (Thailand Research Expo 2011) 256 คนอ่าน
6 ก.ค. 54
10:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1038. 
ขอเชิญร่วมประชุมนานาชาติ "Reaching All Learners: The Challenge of Diversity" 241 คนอ่าน
6 ก.ค. 54
09:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1039. 
แก้ไขประกาศ--เชิญคณาจารย์สมัครเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ" 326 คนอ่าน
6 ก.ค. 54
09:55 น.
นายจักรพงษ์
1040. 
ขอเรียนเชิญบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมประชุมโครงการวิจัยสถาบัน มข. ประจำปีงบประมาณ 2555 297 คนอ่าน
5 ก.ค. 54
16:17 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1041. 
ขอเรียนเชิญสมัครโครงการวิจัยสถาบัน มข. ประจำปีงบประมาณ 2555 296 คนอ่าน
5 ก.ค. 54
16:02 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1042. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย วช. (15 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน) 215 คนอ่าน
5 ก.ค. 54
16:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1043. 
ขอเรียนเชิญประชุมวิชาการ "จุดเปลี่ยนประเทศไทย: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" 294 คนอ่าน
4 ก.ค. 54
14:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1044. 
ประชาสัมพันธ์การอบรรมวิเคราะห์ข้อมูล Analysis of Just-About-Right Data และการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 265 คนอ่าน
4 ก.ค. 54
14:50 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1045. 
การส่ง Concept paper ข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2555 315 คนอ่าน
28 มิ.ย. 54
16:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1046. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย วช. (15 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน) 274 คนอ่าน
28 มิ.ย. 54
14:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1047. 
การจัดนิทรรศการและเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม"แคนกับภูมิปัญญาอีสานด้านดนตรีและศิลปะการแสดง" 216 คนอ่าน
23 มิ.ย. 54
16:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1048. 
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. 265 คนอ่าน
21 มิ.ย. 54
16:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1049. 
ขอเชิญร่วมเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมแสดงนิทรรศการงานวันนักประดิษฐ์ภูมิภาค 301 คนอ่าน
21 มิ.ย. 54
16:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1050. 
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่ 294 คนอ่าน
21 มิ.ย. 54
16:06 น.
นางสาวแสงทอง
1051. 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ค่าย 3 304 คนอ่าน
21 มิ.ย. 54
15:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1052. 
สถาบันพัฒนานักวิจัยแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ "หลักการเขียนบทสรุปผู้บริหารและบทคัดย่อที่เป็นสากล" 268 คนอ่าน
21 มิ.ย. 54
15:26 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1053. 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2555 279 คนอ่าน
21 มิ.ย. 54
14:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1054. 
ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการหรืองานวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารม.ศิลปากร 238 คนอ่าน
21 มิ.ย. 54
13:59 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1055. 
ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัยด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 254 (สมศ.) 267 คนอ่าน
9 มิ.ย. 54
10:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1056. 
Call for Papers--คณะศึกษาศาสตร์ เชิญส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิจัยนานาชาติ "ICER 2011" 295 คนอ่าน
7 มิ.ย. 54
14:00 น.
นายจักรพงษ์
1057. 
ขอเรียนเชิญประชุม 241 คนอ่าน
1 มิ.ย. 54
06:59 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1058. 
ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการศึุกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2554 222 คนอ่าน
30 พ.ค. 54
09:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1059. 
ธรรมศาสตร์จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการสอนภาษาอังกฤษ "Voice in ELT" 274 คนอ่าน
26 พ.ค. 54
14:40 น.
นายจักรพงษ์
1060. 
มรภ. นครปฐม จัดประชุมวิชาการระดับชาติ "75 ปี จากโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่ยอน่างยั่งยืน" 274 คนอ่าน
26 พ.ค. 54
14:37 น.
นายจักรพงษ์
1061. 
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา 255 คนอ่าน
24 พ.ค. 54
11:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1062. 
รับสมัครทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สำหรับอาจารย์อาวุโสมหาวิทยาลัยขอนแก่น 314 คนอ่าน
11 พ.ค. 54
13:36 น.
นายจักรพงษ์
1063. 
รับสมัครทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 297 คนอ่าน
11 พ.ค. 54
13:33 น.
นายจักรพงษ์
1064. 
ขอเชิญอบรม ฟรี! โครงการพัฒนาเทคนิคการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน รุ่นที่ 7 267 คนอ่าน
4 พ.ค. 54
17:26 น.
นายจักรพงษ์
1065. 
การส่งผลงานการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554" (Thailand Research Expo 2011) 220 คนอ่าน
28 เม.ย. 54
18:15 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1066. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัย 236 คนอ่าน
28 เม.ย. 54
18:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1067. 
ประชุมวิชาการนานาชาติ "One Health Concept" คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. 226 คนอ่าน
28 เม.ย. 54
15:12 น.
นายจักรพงษ์
1068. 
ประชุมวิชาการ "Transnational Education: Strtegies, Gain amd Concerns" ที่เกาหลี 263 คนอ่าน
28 เม.ย. 54
13:34 น.
นายจักรพงษ์
1069. 
NIDA ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ 224 คนอ่าน
28 เม.ย. 54
13:24 น.
นายจักรพงษ์
1070. 
อาจารย์ศูนย์วิจัยออทิสติกนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมระดับชาติ 311 คนอ่าน
27 เม.ย. 54
13:36 น.
อาจารย์ฤกษ์
1071. 
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุม The IFSCC 2011 Conference 224 คนอ่าน
8 เม.ย. 54
19:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1072. 
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายภัตตราหารเพล สรงน้ำพระโรจนปัญญา และรดน้ำขอพรผู้อาวุโส 294 คนอ่าน
7 เม.ย. 54
16:52 น.
นางสาวจรัสศรี
1073. 
ความภาคภูมิใจของเรา(สาธิตศึกษาศาสตร์)(คะแนน O-NET สูงสุดของประเทศ) 346 คนอ่าน
7 เม.ย. 54
15:08 น.
อาจารย์วรเทพ
1074. 
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ "เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 5" 215 คนอ่าน
21 มี.ค. 54
19:09 น.
อาจารย์อาพร
1075. 
ขอเชิญร่วมพิธีอุปสมบท ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ (อ.ขนุน) 292 คนอ่าน
21 มี.ค. 54
04:08 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1076. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ 228 คนอ่าน
18 มี.ค. 54
18:34 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1077. 
นักเรียนสาธิตฯ ศศ. ได้รับทุน กพ. 282 คนอ่าน
17 มี.ค. 54
11:42 น.
1078. 
...คุณครูขอร้อง... 275 คนอ่าน
10 มี.ค. 54
13:52 น.
อาจารย์รัชพล
1079. 
การทุนสนับสนุนทุนวิจัยและทุนวิทยานิพนะ์เกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ ประจำปี พ.ศ.2554 313 คนอ่าน
4 มี.ค. 54
20:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1080. 
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ "ราชพฤกษ์วิชาการ" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2554 299 คนอ่าน
4 มี.ค. 54
19:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1081. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกรับสมัครนักเรียนระดับอนุบาล 292 คนอ่าน
24 ก.พ. 54
17:52 น.
อาจารย์ฤกษ์
1082. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2554 217 คนอ่าน
24 ก.พ. 54
12:54 น.
อาจารย์อาพร
1083. 
ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ จาก หนูดี (วนิษา เรซ) 298 คนอ่าน
16 ก.พ. 54
00:01 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1084. 
กิจกรรมจิตสาธารณะ ของนักเรียนยูนิทเอฟ 226 คนอ่าน
15 ก.พ. 54
14:03 น.
อาจารย์นุชนาฎ
1085. 
เก็บตก OD 2554 / 4 266 คนอ่าน
15 ก.พ. 54
04:37 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1086. 
เก็บตก OD 2554 / 3 221 คนอ่าน
15 ก.พ. 54
04:34 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1087. 
เก็บตก OD 2554 / 2 281 คนอ่าน
15 ก.พ. 54
04:33 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1088. 
เก็บตก OD 2554 / 1 286 คนอ่าน
15 ก.พ. 54
04:30 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1089. 
การประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนสาธิตฯ(มอดินแดง)ระดับประถม 310 คนอ่าน
14 ก.พ. 54
13:11 น.
อาจารย์นัยนา
1090. 
ความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง .."รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2553" 307 คนอ่าน
11 ก.พ. 54
21:56 น.
อาจารย์คนึงนิจ
1091. 
ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอใน Thailand Research Symposium 2011 218 คนอ่าน
10 ก.พ. 54
15:46 น.
นางสาวมธุรส
1092. 
กิจกรรม open class 223 คนอ่าน
8 ก.พ. 54
14:32 น.
อาจารย์นภาพร
1093. 
นักศึกษาปริญญาเอกบริหารการศึกษาเสนองานวิชาการที่สหรัฐอเมริกา มีค.-เมย.54 275 คนอ่าน
7 ก.พ. 54
12:41 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
1094. 
รับสมัครนักเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับอนุบาล 231 คนอ่าน
4 ก.พ. 54
12:28 น.
นายนิสิต
1095. 
กิจกรรมนักเรียนศูนย์วิจัยออทิสติก ประจำเดือนมกราคม ที่ผ่านมา 291 คนอ่าน
2 ก.พ. 54
16:04 น.
อาจารย์ฤกษ์
1096. 
ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัยค่ะ 293 คนอ่าน
2 ก.พ. 54
11:10 น.
อาจารย์อาพร
1097. 
สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอสร้างคอม ศึกษาดูงานที่ ร.ร.สาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถม วันที่25ม.ค.54 285 คนอ่าน
26 ม.ค. 54
12:11 น.
อาจารย์รัชพล
1098. 
กิจกรรมเข้าค่าย 54 โรงเรียนสาธิตฯ อนุบาล 270 คนอ่าน
25 ม.ค. 54
12:00 น.
นายนิสิต
1099. 
เปิดอาชาบำบัด สำหรับเด็กพิเศษ 369 คนอ่าน
24 ม.ค. 54
10:27 น.
อาจารย์ศักดาเดช
1100. 
กิจกรรมช่วงเดือนมกราคม 270 คนอ่าน
21 ม.ค. 54
15:58 น.
อาจารย์ประกายฝน
1101. 
ขอแสดงความยินดีกับ อ.วายุ กาญจนศร เนื่องในพิธีมงคลสมรส ด้วยครับ 312 คนอ่าน
20 ม.ค. 54
10:53 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1102. 
รายชื่อบุคลากรดีเด่นที่ได้รับโล่เกียรติคุณเนื่องในโอกาสวันครู ปีการศึกษา 2553 313 คนอ่าน
14 ม.ค. 54
15:46 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
1103. 
ประชาสัมพันธ์ข่าวจากศูนย์วิจัยออทิสติก 283 คนอ่าน
12 ม.ค. 54
16:57 น.
อาจารย์อาพร
1104. 
...ขอเชิญชมการแข่งกีฬาสีสาธิตประถมศึกษาศาสตร์13-14ม.ค.54... 311 คนอ่าน
12 ม.ค. 54
09:58 น.
อาจารย์รัชพล
1105. 
ปฏิทินโรงเรียนสาธิตอนุบาล ม.ค. - เม.ย. 2554 250 คนอ่าน
11 ม.ค. 54
12:09 น.
นายนิสิต
1106. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "หลักการออกแบบการวิจัยและการเลือกใช้สถิติวิเคราะห์" 251 คนอ่าน
10 ม.ค. 54
11:58 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1107. 
จักรยานแรลลี่วิชาการ ครั้งที่ 8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 325 คนอ่าน
7 ม.ค. 54
14:42 น.
อาจารย์ภัทรพงษ์
1108. 
จักรยานแรลลี่วิชาการ ครั้งที่ 8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 271 คนอ่าน
7 ม.ค. 54
14:38 น.
อาจารย์ภัทรพงษ์
1109. 
เรื่อง ขอคำยืนยันการใช้สิทธิ์สวัสดิการเพื่อให้บุตรเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 307 คนอ่าน
6 ม.ค. 54
13:14 น.
นายนิสิต
1110. 
เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4 282 คนอ่าน
29 ธ.ค. 53
09:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1111. 
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม 219 คนอ่าน
29 ธ.ค. 53
09:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1112. 
ขอเชิิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554 276 คนอ่าน
28 ธ.ค. 53
10:14 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1113. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกมีข่าวรับสมัครมาฝากประชาสัมพันธ์ค่ะ 280 คนอ่าน
27 ธ.ค. 53
10:19 น.
อาจารย์อาพร
1114. 
“สารสานใจ” สารจากคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ แทนการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2553 221 คนอ่าน
17 ธ.ค. 53
14:23 น.
นายจักรพงษ์
1115. 
โครงการปลูกป่าถวายพ่อแห่งแผ่นดิน ในวันที่ 17 ธ.ค. 53 296 คนอ่าน
16 ธ.ค. 53
12:24 น.
นายนิสิต
1116. 
เด็ก ป.1-2 พูดฝรั่งได้ไหม?...เด็ก โครงการ IEC เจ๋งแค่ไหน..งานนี้มีคำตอบครับ 273 คนอ่าน
15 ธ.ค. 53
19:52 น.
อาจารย์ปรัชญ์ธวีฐ์
1117. 
กิจกกรมเดิน - วิ่ง เทิดพระเกียรติ 5 ธ.ค. 53 303 คนอ่าน
2 ธ.ค. 53
13:03 น.
นายนิสิต
1118. 
ฝากประชาสัมพันธ์ โครงการดีๆ ที่จะมาจัดที่ ตึกเพียร มข. 17-18 ธ.ค. นี้ครับ 279 คนอ่าน
30 พ.ย. 53
23:30 น.
อาจารย์ปรัชญ์ธวีฐ์
1119. 
ตามรอย...ศึกษาศาสตร์ทัศนาเมืองตรัง-เืมืองนครศรีธรรมราช 291 คนอ่าน
30 พ.ย. 53
18:55 น.
อาจารย์ ดร.จตุภูมิ
1120. 
บรรยากาศเมืองคอน 2 220 คนอ่าน
30 พ.ย. 53
15:05 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1121. 
บรรยากาศเมืองคอน 1 214 คนอ่าน
30 พ.ย. 53
14:56 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1122. 
เก็บตก ศึกษาดูงาน เมืองคอน 1 220 คนอ่าน
30 พ.ย. 53
14:55 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1123. 
บรรยากาศอันดามัน จ.ตรัง 3 226 คนอ่าน
30 พ.ย. 53
14:31 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1124. 
บรรยากาศอันดามัน จ.ตรัง 2 305 คนอ่าน
30 พ.ย. 53
14:27 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1125. 
บรรยากาศอันดามัน จ.ตรัง 1 220 คนอ่าน
30 พ.ย. 53
14:18 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1126. 
เก็บตก ศึกษาดูงาน เมืองตรัง 3 220 คนอ่าน
30 พ.ย. 53
14:17 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1127. 
เก็บตก ศึกษาดูงาน เมืองตรัง 2 252 คนอ่าน
30 พ.ย. 53
14:16 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1128. 
เก็บตก ศึกษาดูงาน เมืองตรัง 1 251 คนอ่าน
30 พ.ย. 53
14:14 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1129. 
ขอเชิญร่วมงาน SATIT OPEN HOUSE 40 ปี 336 คนอ่าน
23 พ.ย. 53
18:12 น.
อาจารย์มงคล
1130. 
โควตาแพทย์ มข.54 283 คนอ่าน
23 พ.ย. 53
18:10 น.
อาจารย์มงคล
1131. 
เรียนเชิญร่วมงานพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันคล้ายวันเปิดศูนย์วิจัยออทิสติก 287 คนอ่าน
23 พ.ย. 53
12:18 น.
อาจารย์ฤกษ์
1132. 
นร.ออทิสติกได้สามเหรียญเงิน ว่ายน้ำ 270 คนอ่าน
22 พ.ย. 53
10:54 น.
อาจารย์ศักดาเดช
1133. 
ข่าวดีสำหรับนักวิจัย เปิดแล้ว!!! คลินิกให้คำปรึกษา "การขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" 274 คนอ่าน
17 พ.ย. 53
16:53 น.
นายจักรพงษ์
1134. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับ ท่านผอ.สทศ.คนใหม่ 324 คนอ่าน
17 พ.ย. 53
12:38 น.
อาจารย์อาพร
1135. 
กองทุน รศ.ระจิต ตรีพุทธรัตน์ 292 คนอ่าน
16 พ.ย. 53
21:33 น.
นางสาวจรัสศรี
1136. 
เรียนเชิญเข้าฟังบรรยายในหัวข้อ "Integrity of Research และ Academic Ranking" 282 คนอ่าน
15 พ.ย. 53
13:30 น.
1137. 
ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2554 291 คนอ่าน
14 พ.ย. 53
20:08 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1138. 
ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการเนื่องในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2554 243 คนอ่าน
13 พ.ย. 53
18:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1139. 
นร.ออทิสติกขี่ม้าโชว์ผู้ว่าฯขอนแก่น 312 คนอ่าน
12 พ.ย. 53
11:57 น.
อาจารย์ศักดาเดช
1140. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการประจำปี 2554 287 คนอ่าน
9 พ.ย. 53
15:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1141. 
ขอเรียนเชิญฟังบรรยายพิเศษ 288 คนอ่าน
9 พ.ย. 53
15:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1142. 
English Camp 2010 สาธิตประถมศึกษาศาสตร์ 275 คนอ่าน
4 พ.ย. 53
13:11 น.
อาจารย์รัชพล
1143. 
ด่วน! ฟรี! รับสมัครผู้สนใจเรียนภาษาจีน 22 พ.ย. 53-13 ม.ค. 54 218 คนอ่าน
2 พ.ย. 53
14:31 น.
นายจักรพงษ์
1144. 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะศึกษาศาสตร์) ระดับมัธยมศึกษาร่วมสมทบบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 295 คนอ่าน
30 ต.ค. 53
23:48 น.
อาจารย์สุเนตร
1145. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัย และแสดงผลงานทางวิชาการฯ 216 คนอ่าน
11 ต.ค. 53
13:45 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1146. 
เชิญฟังบรรยาย "การปรับเงินเดือนเข้าสู่ระบบแท่งเงินเดือน" 12 ต.ค. 53 ณ ห้องสายสุรี จุติกุล 297 คนอ่าน
11 ต.ค. 53
09:16 น.
นายจักรพงษ์
1147. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่สังกัดคณะฯ/โรงเรียนสาธิตฯ ทุกท่าน ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต เนืองในโอกาสเกษียณอายุราชการ คณะศึกษาศาสตร์ มข. 304 คนอ่าน
25 ก.ย. 53
17:40 น.
นางสาววารุณี
1148. 
ข่าวดี! ทำ passport ที่ขอนแก่นได้แล้ว 272 คนอ่าน
24 ก.ย. 53
14:27 น.
นายจักรพงษ์
1149. 
งานมุฑิตาจิต กลุ่มวิชาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 301 คนอ่าน
24 ก.ย. 53
12:17 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี
1150. 
การเสนอเอกสารเชิงหลักการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนอุดหนุนการวิจัยจาก วช. 270 คนอ่าน
21 ก.ย. 53
10:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1151. 
อาจารย์โรงเรียนสาธิตชนะเลิศการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนนแก่น. 256 คนอ่าน
20 ก.ย. 53
14:25 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
1152. 
ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในการประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ มข. 2554 219 คนอ่าน
17 ก.ย. 53
15:08 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1153. 
ขอเชิญชวน นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมส่งผลงานหนังสั้นเข้าประกวดในหัวขอ มหัศจรรย์แห่งรัก 281 คนอ่าน
17 ก.ย. 53
10:39 น.
นางสาวกัญณภัทร
1154. 
สาขาวิชาพลศึกษาสัมมนาการทำ มคอ.3 และการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 222 คนอ่าน
15 ก.ย. 53
21:12 น.
อาจารย์ ดร.วายุ
1155. 
ปฏิทินโรงเรียนสาธิตอนุบาล ก.ย.-ต.ค. 53 270 คนอ่าน
15 ก.ย. 53
15:08 น.
นายนิสิต
1156. 
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดตั้ง "กลุ่มวิจัยEWEC" 282 คนอ่าน
15 ก.ย. 53
11:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1157. 
ประชาสัมพัน 211 คนอ่าน
15 ก.ย. 53
10:37 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1158. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สกอ. 269 คนอ่าน
15 ก.ย. 53
10:33 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1159. 
ประชาสัมพันธ์บรรยายพิเศษ "การเขียนบทความวิจัยเพื่อได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร" 281 คนอ่าน
15 ก.ย. 53
10:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1160. 
ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 300 คนอ่าน
14 ก.ย. 53
21:11 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1161. 
กำหนดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 275 คนอ่าน
14 ก.ย. 53
17:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1162. 
ขอเชิญทำบุญผ้าป่าสามัคคี 299 คนอ่าน
14 ก.ย. 53
15:25 น.
อาจารย์สังเวียน
1163. 
213 คนอ่าน
14 ก.ย. 53
15:25 น.
อาจารย์สังเวียน
1164. 
ขอเชิญทำบุญผ้าป่าสามัคคี 210 คนอ่าน
14 ก.ย. 53
15:22 น.
อาจารย์สังเวียน
1165. 
ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 49 รูป เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถานปนาครบรอบ 42 ปี คณะศึกษาศาสตร์ 317 คนอ่าน
12 ก.ย. 53
17:31 น.
นางสาววารุณี
1166. 
รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 298 คนอ่าน
10 ก.ย. 53
16:18 น.
นางนงนภัส
1167. 
ความภาคภูมิใจของเรา(สาธิตศึกษาศาสตร์) 290 คนอ่าน
8 ก.ย. 53
12:50 น.
อาจารย์วรเทพ
1168. 
สาขาพลศึกษา บริการวิชาการแก่ชุมชน 320 คนอ่าน
7 ก.ย. 53
16:53 น.
อาจารย์ ดร.วายุ
1169. 
Autistic NEW ข่าวศูนย์วิจัยออทิสติก 7 ก.ย. 53 266 คนอ่าน
7 ก.ย. 53
14:06 น.
อาจารย์ฤกษ์
1170. 
ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมการอบรมการจัดผ้าประดับอาคารสถานที่ ในวันอาทิตย์ที่ 12 ก.ย. 53 299 คนอ่าน
6 ก.ย. 53
11:10 น.
อาจารย์สุชาติ
1171. 
คนเก่งสาธิตฯ 215 คนอ่าน
6 ก.ย. 53
09:35 น.
อาจารย์นุชนาฎ
1172. 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ 026/2553 เรื่องงดการเรียนการสอน ในวันที่ 10-11 กันยายน 2553 214 คนอ่าน
2 ก.ย. 53
11:57 น.
นางดารุณี
1173. 
ผลการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งนักศึกษาครู "ลูกทุ่งศึกษา มาหานะเธอ" 299 คนอ่าน
1 ก.ย. 53
01:12 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1174. 
PR คณะศึกษาศาสตร์ มข. เยือนถิ่น PR ม.รังสิต และ ม.หอการค้าไทย 304 คนอ่าน
1 ก.ย. 53
01:10 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1175. 
The Geometer’s Sketchpad 301 คนอ่าน
30 ส.ค. 53
17:47 น.
อาจารย์นภาพร
1176. 
อาจารย์โรงเรียนสาธิตได้รับรางวัลการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลสมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มข. 311 คนอ่าน
30 ส.ค. 53
11:55 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
1177. 
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม “ ศิลปะการวางตนของคนทำงานเพื่อการบริการที่มีคุณภาพ ” 302 คนอ่าน
28 ส.ค. 53
09:52 น.
อาจารย์นัยนา
1178. 
เชิญอบรม "ความก้าวหน้าทางวิชาการของอาจารย์" 292 คนอ่าน
24 ส.ค. 53
15:39 น.
อาจารย์ฤกษ์
1179. 
เผยแพร่องค์ความรู้เรื่อง วัฒนธรรมของแต่ละประเทศเพื่อประโยชน์ในการจัดทำความร่วมมือด้านการวิจัย 271 คนอ่าน
24 ส.ค. 53
14:39 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1180. 
เชิญชม และร่วมให้กำลังใจ มหกรรมกีฬาเพื่อบุคคลออทิสติก "ออทิสติกเกม 4" 218 คนอ่าน
23 ส.ค. 53
16:02 น.
อาจารย์ฤกษ์
1181. 
สาขาวิชาสังคมศึกษา จัดโครงการค่ายสิ่งแวดล้อม "ค่ายคบเด็กรักษ์โลก" 292 คนอ่าน
23 ส.ค. 53
12:14 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
1182. 
ลูกทุ่งศึกษา มาหานะเธอ : การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งนักศึกษาครู เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาคณะฯ 286 คนอ่าน
20 ส.ค. 53
13:59 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1183. 
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ CMS:Joomla 297 คนอ่าน
20 ส.ค. 53
08:53 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี
1184. 
พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย 319 คนอ่าน
19 ส.ค. 53
01:39 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1185. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร 215 คนอ่าน
18 ส.ค. 53
20:52 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1186. 
ขอเชิญร่วมการประชุมชั้แจงกรอบการใช้ทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2554 217 คนอ่าน
18 ส.ค. 53
20:51 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1187. 
สัปดาห์วิทย์ 271 คนอ่าน
18 ส.ค. 53
19:48 น.
อาจารย์นเรียน
1188. 
วันแม่แห่งชาติ 276 คนอ่าน
18 ส.ค. 53
19:41 น.
อาจารย์นเรียน
1189. 
นักศึกษาศิลปศึกษา ได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ 301 คนอ่าน
18 ส.ค. 53
13:39 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1190. 
ขอเชิญเลือดสีแสดทุกรุ่นร่วมงาน คืนสู่เหย้าชาวศึกษาศาสตร์ 2553 304 คนอ่าน
16 ส.ค. 53
15:09 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1191. 
ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการศิลปะ ของสาขาวิชาศิลปศึกษา ประจำปี 2553 239 คนอ่าน
16 ส.ค. 53
14:46 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1192. 
วันแม่แห่งชาติ กับน้ำตาแห่งความรัก ความปิติยินดี ล้นห้องประชุมสายสุรี จุติกุล อีกครั้ง 242 คนอ่าน
16 ส.ค. 53
14:40 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1193. 
เ้ปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยย่อยในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ประจำปีงบประมาณ 2555 208 คนอ่าน
13 ส.ค. 53
20:22 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1194. 
สาธิตอนุบาล ประกาศปิดเรียน 210 คนอ่าน
9 ส.ค. 53
11:49 น.
นายนิสิต
1195. 
สิทธิ์เรียนฟรี 15 ปี 224 คนอ่าน
6 ส.ค. 53
08:36 น.
นายนิสิต
1196. 
ขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านสมัครเข้ารับการอบรมระยะสั้น 290 คนอ่าน
4 ส.ค. 53
19:17 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1197. 
Autistic NEW ข่าวศูนย์วิจัยออทิสติก เดือน ก.ค. 53 294 คนอ่าน
2 ส.ค. 53
10:36 น.
อาจารย์ฤกษ์
1198. 
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา เยือนเพื่อนบ้าน ม.ธรรมศาสตร์ และ ม.อัสสัมชัญ 299 คนอ่าน
29 ก.ค. 53
08:19 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1199. 
“นพลักษณ์ : Enneagram การเรียนรู้เพื่อความเข้าใจตนเอง ไปสู่การพัฒนาองค์กร” 305 คนอ่าน
22 ก.ค. 53
01:24 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1200. 
ร่วมชมขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา 295 คนอ่าน
19 ก.ค. 53
17:23 น.
อาจารย์นภาพร
1201. 
โครงการหนูทำงานรอคุณพ่อ - คุณแม่มารับ 309 คนอ่าน
19 ก.ค. 53
10:22 น.
นายนิสิต
1202. 
ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา 272 คนอ่าน
19 ก.ค. 53
10:16 น.
นายนิสิต
1203. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมในงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553" (Thailand Research Expo 2010) 218 คนอ่าน
16 ก.ค. 53
13:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1204. 
ขอเชิญชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาภายใน 299 คนอ่าน
16 ก.ค. 53
09:13 น.
อาจารย์เสถียร
1205. 
ขอเชิญเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 295 คนอ่าน
15 ก.ค. 53
10:33 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1206. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการสร้าง "แบบสอบถาม" ที่มีคุณภาพ (ต่อ) 214 คนอ่าน
15 ก.ค. 53
10:22 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1207. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการสร้าง "แบบสอบถาม" ที่มีคุณภาพ 274 คนอ่าน
15 ก.ค. 53
10:16 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1208. 
ขยายเวลาเปิดรับบทคัดย่อผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ โครงการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ "ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4" 289 คนอ่าน
14 ก.ค. 53
11:38 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1209. 
ขอเชิญชวนและแจ้งการบริการตรวจสุขภาพของคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2553 291 คนอ่าน
13 ก.ค. 53
17:48 น.
นางสาววารุณี
1210. 
ทุนอุดหนุนทำวิทยานิพนธ์ ของบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2553 284 คนอ่าน
8 ก.ค. 53
16:51 น.
นางปิยดา
1211. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการสำนักวิจัย ประจำปี 2553 213 คนอ่าน
7 ก.ค. 53
16:28 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1212. 
ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมในการประชุมวิชาการ 301 คนอ่าน
2 ก.ค. 53
16:20 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1213. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติ 223 คนอ่าน
2 ก.ค. 53
16:16 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1214. 
ขอแจ้งการติดต่อราชการภายนอก หมายเลขโทรศัพท์ 6 ตัว 285 คนอ่าน
29 มิ.ย. 53
10:48 น.
นางสาววารุณี
1215. 
ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ร่วมทดสอบสมรรถภาพทางกาย 280 คนอ่าน
29 มิ.ย. 53
02:03 น.
อาจารย์ ดร.วายุ
1216. 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "สุนทรียสนทนา" โดย ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ 286 คนอ่าน
28 มิ.ย. 53
18:01 น.
นางสาวมธุรส
1217. 
เรียนเชิญส่งผลงานการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553" 288 คนอ่าน
28 มิ.ย. 53
17:58 น.
นางสาวมธุรส
1218. 
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่ 303 คนอ่าน
28 มิ.ย. 53
10:08 น.
นางสาวแสงทอง
1219. 
การนิเทศนักศึกษาปฎิบัติการสอน 224 คนอ่าน
25 มิ.ย. 53
08:10 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1220. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญ ประจำปี 2553 276 คนอ่าน
24 มิ.ย. 53
08:05 น.
นายนิสิต
1221. 
ไหว้ครูอนุบาล 233 คนอ่าน
22 มิ.ย. 53
14:02 น.
นายนิสิต
1222. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การสืบค้นข้อมูลและค่าดัชนีผลกระทบ (Impact Factor) ของงานวิจัยทางการศึกษา 299 คนอ่าน
22 มิ.ย. 53
11:32 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1223. 
Autistic NEW ข่าวศูนย์วิจัยออทิสติก 22 มิ.ย. 53 215 คนอ่าน
22 มิ.ย. 53
08:30 น.
อาจารย์ฤกษ์
1224. 
สัมมนากลุ่มวิชาฯ ภาษา ศิลปะ และสังคม ณ อินเตอร์รีสอร์ท อุดรธานี 3 240 คนอ่าน
21 มิ.ย. 53
01:23 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1225. 
สัมมนากลุ่มวิชาฯ ภาษา ศิลปะ และสังคม ณ อินเตอร์รีสอร์ท อุดรธานี 2 262 คนอ่าน
21 มิ.ย. 53
01:22 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1226. 
สัมมนากลุ่มวิชาฯ ภาษา ศิลปะ และสังคม ณ อินเตอร์รีสอร์ท อุดรธานี 313 คนอ่าน
21 มิ.ย. 53
01:12 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1227. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการเรื่อง "ความเสมอภาคหญิงชาย:สร้างเครือข่าย ขยายความรู้สู่การปฏิบัติ" (ต่อ) 275 คนอ่าน
18 มิ.ย. 53
17:45 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1228. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการเรื่อง "ความเสมอภาคหญิงชาย:สร้างเครือข่าย ขยายความรู้สู่การปฏิบัติ" 285 คนอ่าน
18 มิ.ย. 53
17:41 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1229. 
ประณพน้อมสักการบูชาครู : พิธีไหว้ครู 2553 277 คนอ่าน
18 มิ.ย. 53
02:58 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1230. 
Autistic NEW ข่าวศูนย์วิจัยออทิสติก 17 มิ.ย. 53 257 คนอ่าน
17 มิ.ย. 53
15:03 น.
อาจารย์ฤกษ์
1231. 
ประกาศงดการเรียนการสอนในวันที่ 18 มิถุนายน 2553 และวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2553 205 คนอ่าน
16 มิ.ย. 53
15:37 น.
นางดารุณี
1232. 
ผู้ที่สนใจวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อกล้วยไม้ และวิธีการนำกล้วยไม้ออกจากขวด 245 คนอ่าน
15 มิ.ย. 53
11:20 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
1233. 
พิธีเปิดกิจกรรมรายงานตัวน้องใหม่ และร้องเพลงประจำคณะ ประจำปีการศึกษา 2553 279 คนอ่าน
12 มิ.ย. 53
21:16 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1234. 
เรียนอย่างไร ให้มีความสุข โดย รศ.สมปัต ตัญตรัยรัตน์ 241 คนอ่าน
10 มิ.ย. 53
17:53 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1235. 
ขอเชิญร่วมทำบุญ 211 คนอ่าน
9 มิ.ย. 53
16:49 น.
อาจารย์มันทนา
1236. 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "สะท้อนภาพลักษณ์ให้อยู่ในใจลูกค้า" 257 คนอ่าน
9 มิ.ย. 53
15:19 น.
นางสาวมธุรส
1237. 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบ SCL 278 คนอ่าน
9 มิ.ย. 53
10:59 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์
1238. 
ตามรอย.....สัมมนาดูงานลาวใต้ จำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 307 คนอ่าน
8 มิ.ย. 53
20:04 น.
อาจารย์ ดร.จตุภูมิ
1239. 
รายชื่อนักศึกษาวิชา 230330 ภาคปฏิบัติที่ปรับใหม่ 279 คนอ่าน
4 มิ.ย. 53
15:43 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1240. 
Autistic NEW ข่าวศูนย์วิจัยออทิสติก 4 มิ.ย. 53 315 คนอ่าน
4 มิ.ย. 53
11:25 น.
อาจารย์ฤกษ์
1241. 
Autistic NEW ข่าวศูนย์วิจัยออทิสติก 2 มิ.ย. 53 292 คนอ่าน
2 มิ.ย. 53
16:52 น.
อาจารย์ฤกษ์
1242. 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญและรับน้องใหม่ 279 คนอ่าน
2 มิ.ย. 53
12:06 น.
อาจารย์ขนิษฐา
1243. 
บุคลากรสมด.ประถมได้รับเชิญเป็นวิทยากรในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และประเทศสเปน 359 คนอ่าน
2 มิ.ย. 53
10:25 น.
อาจารย์นัยนา
1244. 
หอศิลป์ ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มข. เปิดนิทรรศการ "ลายเส้น เล่นแสง" โดย อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ 313 คนอ่าน
26 พ.ค. 53
21:37 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1245. 
งวดสุดท้าย !!! ทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ งวดที่4/2553 214 คนอ่าน
21 พ.ค. 53
12:09 น.
นายจักรพงษ์
1246. 
การศึกษาดูงาน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ 275 คนอ่าน
20 พ.ค. 53
14:26 น.
อาจารย์คนึงนิจ
1247. 
ขอเชิญเข้าร่วมในการประชุมวิชาการศิลปกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2 285 คนอ่าน
14 พ.ค. 53
11:44 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1248. 
ผลการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์สอนภาษาไทย ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน 274 คนอ่าน
12 พ.ค. 53
19:23 น.
นายจักรพงษ์
1249. 
เลื่อน !!! การอบรม "การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย" และ Meta Ethnography 274 คนอ่าน
10 พ.ค. 53
15:46 น.
นายจักรพงษ์
1250. 
มศว เดินหน้าพลิกฟ้าพลิกแผ่นดิน 292 คนอ่าน
10 พ.ค. 53
14:21 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา
1251. 
เด็กสาธิต มข. คว้ารางวัลชนะเลิศนักเขียนรุ่นเยาว์ 282 คนอ่าน
10 พ.ค. 53
12:19 น.
อาจารย์วุฒิชัย
1252. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการบ่มเพาะนักวิจัย เพื่อให้สร้างผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ประจำปี 2553 (ครั้งที่2) 276 คนอ่าน
7 พ.ค. 53
13:29 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1253. 
การสมัครขอรับทุนการศึกษาต่างประเทศ และในประเทศ ปีงบประมาณ 2553 217 คนอ่าน
6 พ.ค. 53
15:18 น.
นายจักรพงษ์
1254. 
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English) สำหรับอาจารย์ มข. 258 คนอ่าน
6 พ.ค. 53
10:59 น.
นายจักรพงษ์
1255. 
จัดจ้างทำวิจัย 214 คนอ่าน
4 พ.ค. 53
12:50 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1256. 
จัดจ้างทำวิจัยเรื่อง กรพัฒนารูปและกระบวนการสร้างเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพฯ 259 คนอ่าน
30 เม.ย. 53
12:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1257. 
ขอเชิญร่วมส่งบทความวิชาการ 289 คนอ่าน
30 เม.ย. 53
11:35 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1258. 
โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น เพื่อการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2553 214 คนอ่าน
28 เม.ย. 53
11:40 น.
นายจักรพงษ์
1259. 
ขอประชาสัมพันธ์ นิทรรศการศิลปะภาพวาดและภาพถ่ายร่วมสมัย “ลายเส้น เล่นแสง” ด้วยนะคร้าบบ 282 คนอ่าน
24 เม.ย. 53
22:30 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1260. 
ขอเชิญสั่งซื้อ ม่วงเทพรัตน์ เป็นชื่อพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 222 คนอ่าน
22 เม.ย. 53
00:00 น.
นางดารุณี
1261. 
ขอเชิญสั่งซื้อ ม่วงเทพรัตน์ เป็นชื่อพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 213 คนอ่าน
22 เม.ย. 53
09:18 น.
นางดารุณี
1262. 
ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปี 53 (ทุนพัฒนาข้าราชการ-ศึกษา) จาก สกอ. 295 คนอ่าน
20 เม.ย. 53
13:31 น.
นายจักรพงษ์
1263. 
ทุนรัฐบาลไต้หวัน _ หน้า 3 จาก 3 245 คนอ่าน
20 เม.ย. 53
10:24 น.
นายจักรพงษ์
1264. 
ทุนรัฐบาลไต้หวัน _ หน้า 2 จาก 3 242 คนอ่าน
20 เม.ย. 53
10:24 น.
นายจักรพงษ์
1265. 
ทุนรัฐบาลไต้หวัน _ หน้า 1 จาก 3 213 คนอ่าน
20 เม.ย. 53
10:21 น.
นายจักรพงษ์
1266. 
ทุน ป.โท โดยรัฐบาลอินโดนีเซีย 276 คนอ่าน
20 เม.ย. 53
10:12 น.
นายจักรพงษ์
1267. 
ทุนวิจัย ป.เอก โดยรัฐบาลนิวซีแลนด์ 215 คนอ่าน
20 เม.ย. 53
10:04 น.
นายจักรพงษ์
1268. 
ทุนเรียนปริญญาเอก มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ออสเตรเลีย 217 คนอ่าน
20 เม.ย. 53
10:02 น.
นายจักรพงษ์
1269. 
รับสมัครอาจารย์สอนภาษาและวัฒนธรรมไทย ภาคฤดูร้อน ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ปี 2553-2555 309 คนอ่าน
19 เม.ย. 53
13:31 น.
นายจักรพงษ์
1270. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2553 277 คนอ่าน
19 เม.ย. 53
11:38 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1271. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอฯ 249 คนอ่าน
19 เม.ย. 53
11:36 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1272. 
นักศึกษาป.บัณฑิตชั้นปีที่ 1 ทำพิธีรดน้ำขอพรอาจารย์เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2553 277 คนอ่าน
16 เม.ย. 53
12:37 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
1273. 
ศึกษาศาสตร์ รวมมิตร มุฑิตาจิตกราบอาจารย์ 270 คนอ่าน
11 เม.ย. 53
15:46 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1274. 
ขบวนแห่สงกรานต์ ๒๕๕๓ ศึกษาศาสตร์คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดันสองมาครอง 230 คนอ่าน
10 เม.ย. 53
18:10 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1275. 
นางงามสงกรานต์ศึกษาศาสตร์ ๒๕๕๓ งามไม่แพ้ใคร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดันสองมาครอง 276 คนอ่าน
10 เม.ย. 53
18:00 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1276. 
พิธีทำบุญ รดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2553 317 คนอ่าน
8 เม.ย. 53
17:36 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1277. 
ศูนย์วิจัยออทิสติก จัดงานเสวนาทางวิชาการ 285 คนอ่าน
8 เม.ย. 53
09:54 น.
อาจารย์ฤกษ์
1278. 
ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ ประจำปี 2553 315 คนอ่าน
7 เม.ย. 53
22:03 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1279. 
ความภาคภูมิใจของเรา(สาธิตศึกษาศาสตร์) 267 คนอ่าน
6 เม.ย. 53
11:25 น.
อาจารย์วรเทพ
1280. 
ขอเรียนเชิญเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ 271 คนอ่าน
30 มี.ค. 53
18:16 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1281. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา 210 คนอ่าน
29 มี.ค. 53
13:47 น.
อาจารย์อาพร
1282. 
ขอเชิญร่วมงานสัมมนา "เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 4" 211 คนอ่าน
29 มี.ค. 53
13:45 น.
อาจารย์อาพร
1283. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติของเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2553 หัวข้ 263 คนอ่าน
29 มี.ค. 53
13:08 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1284. 
เชิญคณาจารย์เลือกซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด 306 คนอ่าน
16 มี.ค. 53
10:20 น.
1285. 
เชิญร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก 266 คนอ่าน
12 มี.ค. 53
17:29 น.
อาจารย์ฤกษ์
1286. 
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 280 คนอ่าน
10 มี.ค. 53
15:13 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1287. 
ขอคะแนนปฏิบัติการสอนด่วนที่สุด 281 คนอ่าน
10 มี.ค. 53
10:53 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1288. 
เทศกาลปล่อยแสง ครั้งที่ 6 ตอน คบเด็ก สร้างชาติ 272 คนอ่าน
9 มี.ค. 53
13:10 น.
1289. 
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนใหม่ 300 คนอ่าน
9 มี.ค. 53
12:58 น.
นางสาวแสงทอง
1290. 
ขอเชิญร่วมการสัมมนา "คลิก ช้อป ออนไลน์อย่างปลอดภัย รู้ทันภัยออนไลน์" ฟรี จำนวนจำกัด 306 คนอ่าน
9 มี.ค. 53
11:22 น.
1291. 
ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบโปสเตอร์ "ความปลอดภัยในการดูแลรักษาผู้ป่วยโดยเน้นแนวทาง SIMPLE" 285 คนอ่าน
8 มี.ค. 53
13:21 น.
1292. 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัล 230 คนอ่าน
4 มี.ค. 53
14:41 น.
1293. 
Art Ex By Art ED 19th : ฅนมีสี 217 คนอ่าน
3 มี.ค. 53
12:54 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1294. 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิก 210 คนอ่าน
23 ก.พ. 53
13:44 น.
นายจักรพงษ์
1295. 
ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 295 คนอ่าน
23 ก.พ. 53
11:36 น.
นางสาวแสงทอง
1296. 
รับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 257 คนอ่าน
22 ก.พ. 53
18:45 น.
1297. 
รับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 272 คนอ่าน
22 ก.พ. 53
18:44 น.
1298. 
ปฏิทินการปฏิบัติการสอนช่วงการเตรียมความพร้อม 250 คนอ่าน
16 ก.พ. 53
17:04 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1299. 
รางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2553 281 คนอ่าน
15 ก.พ. 53
12:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1300. 
ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์เพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 266 คนอ่าน
10 ก.พ. 53
18:24 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1301. 
ข่าวศูนย์วิจัยออทิสติก 318 คนอ่าน
8 ก.พ. 53
19:06 น.
อาจารย์ฤกษ์
1302. 
ตามรอย....ODระยองรีสอร์ท 295 คนอ่าน
1 ก.พ. 53
11:09 น.
อาจารย์ ดร.จตุภูมิ
1303. 
เก็บตก...OD ระยองรีสอร์ท 2553 / 3 209 คนอ่าน
31 ม.ค. 53
13:18 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1304. 
เก็บตก...OD ระยองรีสอร์ท 2553 / 2 212 คนอ่าน
31 ม.ค. 53
12:19 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1305. 
เก็บตก...OD ระยองรีสอร์ท 2553 / 1 258 คนอ่าน
31 ม.ค. 53
12:12 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1306. 
กิจกรรมภูมิปัญญาไทยจากชุมชนสู่แหล่งการเรียนรู้ 270 คนอ่าน
29 ม.ค. 53
11:42 น.
อาจารย์นภาพร
1307. 
25 มกราคม วันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมพลังภาคภูมิใจมหาวิทยาลัยอันดับ 1 270 คนอ่าน
27 ม.ค. 53
19:02 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1308. 
หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยทางการศึกษา 303 คนอ่าน
25 ม.ค. 53
13:19 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1309. 
การทำบุญโรงเรียน 274 คนอ่าน
22 ม.ค. 53
15:58 น.
อาจารย์ประกายฝน
1310. 
กิจกรรมจิตสาธารณะของนักเรียนยูนิทเอฟ 323 คนอ่าน
21 ม.ค. 53
17:12 น.
อาจารย์นุชนาฎ
1311. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Single Subject Design 210 คนอ่าน
21 ม.ค. 53
17:00 น.
อาจารย์อาพร
1312. 
ขอเชิญผู้สนใจการถ่ายภาพเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษฟรี!!! 301 คนอ่าน
15 ม.ค. 53
11:20 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1313. 
ขอเชิญชมภาพยนต์เนื่องในวันครู "ครูบ้านนอก : บ้านหนองฮีใหญ่" ฟรี!!! 222 คนอ่าน
12 ม.ค. 53
18:46 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1314. 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ 002/2553 เรื่องงดการเรียนการสอน (ระดับ ป.โท-ป.เอก) 206 คนอ่าน
12 ม.ค. 53
17:09 น.
นางดารุณี
1315. 
การเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 13 ประเภททุนปกติ 282 คนอ่าน
11 ม.ค. 53
13:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1316. 
หลายสถาบันร่วมใจในการแข่งขันกีฬาวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553 266 คนอ่าน
7 ม.ค. 53
16:24 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1317. 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ 001/2553 เรื่อง งดการเรียนการสอน 272 คนอ่าน
7 ม.ค. 53
11:17 น.
นางดารุณี
1318. 
เรียนโทที่อังกฤษ 1 ปี ด้วยทุน British Chevening Scholarships 235 คนอ่าน
6 ม.ค. 53
14:43 น.
นายจักรพงษ์
1319. 
ทุนฟุลไบร์ท !! โอกาสเรียนฟรีที่อเมริกา 212 คนอ่าน
4 ม.ค. 53
15:43 น.
นายจักรพงษ์
1320. 
สวัสดีปีใหม่ 2553 ชาวศึกษาศาสตร์ที่เคารพทุกท่านครับ 262 คนอ่าน
4 ม.ค. 53
12:40 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1321. 
ขอเชิญร่วมอบรมแนวทางการแก้ไขและปรับพฤติกรรม(ABA)สำหรับเด็กออทิสติก 208 คนอ่าน
4 ม.ค. 53
12:35 น.
อาจารย์อาพร
1322. 
นักศึกษาศิลปศึกษา คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดภาพถ่ายศูนย์ประชุมฯ อีกแล้วครับท่าน 338 คนอ่าน
30 ธ.ค. 52
09:41 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1323. 
บุญคูนเมือง 2552 & กิจกรรม Art Lane 318 คนอ่าน
24 ธ.ค. 52
09:14 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1324. 
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2552 331 คนอ่าน
24 ธ.ค. 52
09:03 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1325. 
สวัสดีปีใหม่ 2553 แด่...ทุกท่าน ค่ะ 288 คนอ่าน
23 ธ.ค. 52
22:09 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปนัดดา
1326. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากร 300 คนอ่าน
17 ธ.ค. 52
16:00 น.
อาจารย์อาพร
1327. 
ผลการแข่งขัน KHON KAEN EXCELLENCE FAIR 2009 271 คนอ่าน
14 ธ.ค. 52
15:37 น.
อาจารย์ปิยะนันท์
1328. 
ปาย อิน เลิฟ ... เก็บตก 4 287 คนอ่าน
13 ธ.ค. 52
03:46 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1329. 
ปาย อิน เลิฟ ... เก็บตก 3 232 คนอ่าน
13 ธ.ค. 52
03:28 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1330. 
ปาย อิน เลิฟ ... เก็บตก 1 206 คนอ่าน
13 ธ.ค. 52
03:14 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1331. 
ปาย อิน เลิฟ ... เก็บตก 2 220 คนอ่าน
13 ธ.ค. 52
03:12 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1332. 
ปาย อิน เลิฟ ... ศึกษาดูงานนอกสถานที่บุคลากรสายสนับสนุนคณะศึกษาศาสตร์ 287 คนอ่าน
13 ธ.ค. 52
02:32 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1333. 
นักเรียนสาธิตสร้างชื่อ คว้ารางวัลการแข่งขันอังกฤษคิดสนุก 316 คนอ่าน
11 ธ.ค. 52
13:32 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1334. 
ประธานกรรมการดำเนินงานรายวิชา 230531-2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 272 คนอ่าน
11 ธ.ค. 52
13:19 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1335. 
ขอความกรุณาคณาจารย์ทุกท่านที่สอนในรายวิชา 230 330 ประสบ 2 เซนต์ชื่อรับ OT 212 คนอ่าน
8 ธ.ค. 52
17:20 น.
1336. 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันพ่อ ระดับอนุบาล 269 คนอ่าน
2 ธ.ค. 52
16:12 น.
อาจารย์มันทนา
1337. 
การนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดัติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 1 276 คนอ่าน
2 ธ.ค. 52
13:34 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1338. 
เก็บตก...งานลอยกระทง มข. 2552 ศึกษาศาสตร์ สร้างชื่ออีกครั้ง...คว้า 2 รางวัลใหญ่ 293 คนอ่าน
1 ธ.ค. 52
15:16 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1339. 
นักเรียนศูนย์วิจัยออทิสติก ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดขอนแก่น 299 คนอ่าน
30 พ.ย. 52
13:00 น.
อาจารย์อาพร
1340. 
ผู้บริหารพบนักศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2552 295 คนอ่าน
29 พ.ย. 52
09:02 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1341. 
พิธีประดับเข็มวิชาชีพครู ประจำปี 2552 218 คนอ่าน
28 พ.ย. 52
13:34 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1342. 
นักเรียนศูนย์วิจัยออทิสติกเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา2552 283 คนอ่าน
20 พ.ย. 52
16:08 น.
อาจารย์อาพร
1343. 
เงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ บุคคลากร มข. หมดเขต 31 ธค. 52 247 คนอ่าน
20 พ.ย. 52
15:50 น.
นายจักรพงษ์
1344. 
เริ่มแล้ว (ศึกษาศาสตร์ไร้พุง) ขอเชิญเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และออกกำลังกายฟรี ที่ Fitness สาขาวิชาพลศึกษา 282 คนอ่าน
17 พ.ย. 52
17:00 น.
อาจารย์ ดร.วายุ
1345. 
อีกแล้ว...อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า ศิลปศึกษา คว้ารางวัลชนะเลิศจากการประกวดภาพถ่ายลอยกะทง มข. 2552 261 คนอ่าน
15 พ.ย. 52
01:13 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1346. 
ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ประสานงานโรงเรียนรายวิชาประสบ 2 ล่าสุด 292 คนอ่าน
14 พ.ย. 52
12:47 น.
1347. 
ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ประสานงานโรงเรียนรายวิชาประสบ 2 265 คนอ่าน
14 พ.ย. 52
12:42 น.
1348. 
โครงการกีฬาสัมพันธ์แบ่งปันน้องพี่ 282 คนอ่าน
13 พ.ย. 52
11:04 น.
อาจารย์เสถียร
1349. 
นักศึกษาศิลปศึกษา เจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศจาก ไอเดีย กรีน 276 คนอ่าน
10 พ.ย. 52
01:12 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1350. 
ทดสอบ 244 คนอ่าน
9 พ.ย. 52
19:02 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ
1351. 
โครงการส่งเสริมทักษะ และหารายได้ระหว่างเรียน 304 คนอ่าน
5 พ.ย. 52
18:04 น.
อาจารย์เขม
1352. 
เก็บตก ศึกษาดูงาน กระบี่-พังงา-ภูเก็ต 6 208 คนอ่าน
4 พ.ย. 52
10:23 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1353. 
เก็บตก ศึกษาดูงาน กระบี่-พังงา-ภูเก็ต 5 205 คนอ่าน
4 พ.ย. 52
10:16 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1354. 
ตามรอย...เที่ยวท่องล่องปักษ์ใต้ (กระบี่ พังงา และภูเก็ต) 271 คนอ่าน
3 พ.ย. 52
18:47 น.
อาจารย์ ดร.จตุภูมิ
1355. 
เก็บตก ศึกษาดูงาน กระบี่-พังงา-ภูเก็ต 4 215 คนอ่าน
3 พ.ย. 52
09:38 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1356. 
เก็บตก ศึกษาดูงาน กระบี่-พังงา-ภูเก็ต 3 266 คนอ่าน
3 พ.ย. 52
09:31 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1357. 
ประกาศงดการเรียนการสอนวันลอยกระทง 2 พ.ย. 52 275 คนอ่าน
31 ต.ค. 52
20:50 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี
1358. 
เก็บตก ศึกษาดูงาน กระบี่-พังงา-ภูเก็ต 2 212 คนอ่าน
31 ต.ค. 52
01:22 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1359. 
เก็บตก ศึกษาดูงาน กระบี่-พังงา-ภูเก็ต 1 284 คนอ่าน
31 ต.ค. 52
01:18 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1360. 
คณาจารย์ศึกษาศาสตร์ ศึกษาดูงาน กระบี่-พังงา-ภูเก็ต 319 คนอ่าน
31 ต.ค. 52
23:40 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1361. 
เชิญอบรมการให้ความรู้สำหรับอาจารย์ด้านการเรียนรวมสำหรับเด็กออทิสติก 281 คนอ่าน
28 ต.ค. 52
13:52 น.
อาจารย์ฤกษ์
1362. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2010 269 คนอ่าน
28 ต.ค. 52
10:11 น.
นายจักรพงษ์
1363. 
การโอนเงินค่าตอบแทน และเงินยืมทดรองจ่าย 286 คนอ่าน
27 ต.ค. 52
18:14 น.
นางสาวจรัสศรี
1364. 
ศูนย์กีฬา สาขาวิชาพลศึกษา จัดโปรแกรมการออกกำลังกายเฉพาะบุคคล ลดน้ำหนัก กระชับสัดส่วน เพิ่มมวลกล้ามเนื้อ 345 คนอ่าน
14 ต.ค. 52
11:40 น.
อาจารย์ ดร.วายุ
1365. 
ขอแสดงความเสียใจแด่การจากไปของคุณพ่อของ ผศ.ปัทมพร ทนันชัยบุตร 313 คนอ่าน
13 ต.ค. 52
00:00 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1366. 
ค่ายตุลาวิชาการ 2552 เยือนดินแดนร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำ 313 คนอ่าน
11 ต.ค. 52
01:05 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1367. 
ค่ำคืนหรรษา ราตรีสีแสด 2552 - The Star 2009 293 คนอ่าน
10 ต.ค. 52
21:31 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1368. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2552 วันที่ 16 ต.ค. 2552 เวลา 13.00 น. 285 คนอ่าน
9 ต.ค. 52
10:42 น.
นางปิยดา
1369. 
เลื่อนการอบรม ! "วิถีแห่งการพัฒนาหลักสูตรด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ" เป็นวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 282 คนอ่าน
8 ต.ค. 52
17:56 น.
นายจักรพงษ์
1370. 
สถาบันภาษา มข. รับสมัครผู้ช่วยผู้คุมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น 6 ธค. 2552 266 คนอ่าน
7 ต.ค. 52
15:41 น.
นายจักรพงษ์
1371. 
ชาวศึกษาศาสตร์ ยกพล SHOW & SHARE 2009 301 คนอ่าน
5 ต.ค. 52
23:36 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1372. 
แจ้งการร่วมบริจาคปัจจัยถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์-แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรม ณ วัดนาหลวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 282 คนอ่าน
1 ต.ค. 52
22:15 น.
นางสาววารุณี
1373. 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีและผู้อำนวยการกองกลาง 270 คนอ่าน
30 ก.ย. 52
15:43 น.
นายโสภัณ
1374. 
นักศึกษาสาขา พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ช่วยงานวิจัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 276 คนอ่าน
24 ก.ย. 52
13:23 น.
อาจารย์ ดร.วายุ
1375. 
ภาพเด็ก ๆ ประกวดดนตรีไทย สมด. ประถม ครั้งที่ ๑ 273 คนอ่าน
23 ก.ย. 52
14:31 น.
อาจารย์สุชาติ
1376. 
บรรยากาศ มหกรรมกีฬาเพื่อบุคลออทิสติก ออทิสติกเกมครั้งที่ 3 345 คนอ่าน
23 ก.ย. 52
11:21 น.
อาจารย์ฤกษ์
1377. 
เชิญร่วมอบรม “ การพัฒนาเด็กด้วยนิทานภาพ ” 279 คนอ่าน
23 ก.ย. 52
10:13 น.
อาจารย์ฤกษ์
1378. 
ขอแจ้งผลพร้อมการบันทึกภาพในงาน KKU SHOW and SHARE 2009 291 คนอ่าน
22 ก.ย. 52
17:23 น.
นางสาววารุณี
1379. 
อบรมการเป็นผู้แนะนำการออกกำลังกาย (Fitness Trainer) โดย สาขาวิชาพลศึกษา 324 คนอ่าน
20 ก.ย. 52
10:08 น.
อาจารย์ ดร.วายุ
1380. 
ระบบโทรศัพท์ขัดข้อง 207 คนอ่าน
18 ก.ย. 52
17:10 น.
นางดารุณี
1381. 
นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 313 คนอ่าน
17 ก.ย. 52
15:11 น.
อาจารย์ ดร.วายุ
1382. 
ศูนย์กีฬาและสุขภาพ(Fitness สาขาพลศึกษา)ให้บริการ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ แอโรบิคดานซ์ โยคะ ลดน้ำหนัก กระชับหุ่น พร้อมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา 303 คนอ่าน
17 ก.ย. 52
14:44 น.
อาจารย์ ดร.วายุ
1383. 
Open Class 296 คนอ่าน
17 ก.ย. 52
09:39 น.
อาจารย์นภาพร
1384. 
กรอกใบสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น 278 คนอ่าน
12 ก.ย. 52
19:02 น.
นางสาวจรัสศรี
1385. 
ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 41 ปี คณะศึกษาศาสตร์ 206 คนอ่าน
10 ก.ย. 52
19:55 น.
นางสาววารุณี
1386. 
แจ้งงดการให้บริการ KKUFMIS call center ในวันที่ 7-11 กันยายน 2552 285 คนอ่าน
2 ก.ย. 52
16:21 น.
นางสาวเจนจิรา
1387. 
นักเรียนศูนย์วิจัยออทิสติก เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการ จ.ชัยภูมิ 281 คนอ่าน
1 ก.ย. 52
23:53 น.
อาจารย์ฤกษ์
1388. 
โครงการพัฒนาจิต(วัดนาหลวง จ.อุดรธานี) 243 คนอ่าน
1 ก.ย. 52
21:46 น.
นางสาวจรัสศรี
1389. 
ปฏิบัติธรรม ณ วัดนาหลวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 281 คนอ่าน
31 ส.ค. 52
23:06 น.
1390. 
ขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิต เนื่องในวันครบรอบสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ 41 ปี 292 คนอ่าน
31 ส.ค. 52
21:46 น.
นางสาววารุณี
1391. 
รางวัลชมเชย 259 คนอ่าน
28 ส.ค. 52
15:17 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1392. 
mail kku ใช้ไม่ได้ครับ 349 คนอ่าน
27 ส.ค. 52
12:30 น.
นายปพนพัทร์
1393. 
^____^ ขอประชาสัมพันธ์นิทรรศการศิลปะ ของสาขาวิชาศิลปศึกษา ครับผม 343 คนอ่าน
25 ส.ค. 52
02:23 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1394. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกจัดอบรม 277 คนอ่าน
24 ส.ค. 52
15:44 น.
อาจารย์อาพร
1395. 
ขอแสดงความยินดีกับ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ใหม่ 251 คนอ่าน
18 ส.ค. 52
12:29 น.
นางนงนภัส
1396. 
บรรยากาศกิจกรรมวันแม่ ที่สมด.ประถม 288 คนอ่าน
17 ส.ค. 52
12:56 น.
อาจารย์นัยนา
1397. 
การเรียนรู้อย่างใคร่ครวญ: สุนทรียสนทนา 296 คนอ่าน
17 ส.ค. 52
00:14 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1398. 
กำหนดพื้นที่การทำวิจัย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ทุนอุดหนุน มข. ปี 2554 292 คนอ่าน
14 ส.ค. 52
19:51 น.
นายจักรพงษ์
1399. 
เชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Teacher Professional Development ม.เกษตรศาสตร์ 288 คนอ่าน
14 ส.ค. 52
19:45 น.
นายจักรพงษ์
1400. 
วันแม่แห่งชาติ กับน้ำตาแห่งความรัก ความปิติยินดี ล้นห้องประชุมสายสุรี จุติกุล 312 คนอ่าน
14 ส.ค. 52
02:17 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1401. 
ป้องกันไข้หวัด 2009 273 คนอ่าน
13 ส.ค. 52
14:02 น.
อาจารย์วรรณงาม
1402. 
12 สิงหา มหาราชินี ชาวศึกษาฯ น้อมใจถวายสดุดี 286 คนอ่าน
13 ส.ค. 52
00:15 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1403. 
ชาว มข. ร่วมใจรำลึกพระคุณแม่กับมหาสังฆทาน 9 วัด 284 คนอ่าน
12 ส.ค. 52
12:56 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1404. 
มข. จับมือ มมส. ร่วมพลัง จิตตปัญญาศึกษา...สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 293 คนอ่าน
11 ส.ค. 52
23:35 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1405. 
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2552 283 คนอ่าน
11 ส.ค. 52
15:57 น.
นางอรุณศรี
1406. 
เงินกองทุน มข. สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ศึกษาต่อได้ทุกระดับ ยื่นใบสมัคร 4-31 สค 52 285 คนอ่าน
10 ส.ค. 52
14:06 น.
นายจักรพงษ์
1407. 
วันภาษาไทยแห่งชาติ 266 คนอ่าน
8 ส.ค. 52
13:57 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1408. 
นักศึกษาครูน้องใหม่ หัวใจบริสุทธิ์ ร่วมคืนความสดใสให้คณะไร้มลพิษ 265 คนอ่าน
8 ส.ค. 52
12:49 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1409. 
นักศึกษาครู มข. นับพัน ร่วมรำลึกสถาบัน 288 คนอ่าน
7 ส.ค. 52
16:42 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1410. 
รับขวัญน้องใหม่นักศึกษาครู มข. พี่น้องสีแสดร่วมชื่นมื่นนับพัน 292 คนอ่าน
7 ส.ค. 52
16:34 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1411. 
ศึกษาศาสตร์ มข. แนะนวสัญจร สานฝันความเป็นครูสู่มหาวิทยาลัย 287 คนอ่าน
7 ส.ค. 52
16:28 น.
อาจารย์ ดร.ศิริพงษ์
1412. 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ร.ร.สาธิตฯ (ศึกษาศาสตร์)ระดับประถม 204 คนอ่าน
6 ส.ค. 52
16:06 น.
อาจารย์กิติญาดา
1413. 
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ 207 คนอ่าน
5 ส.ค. 52
18:35 น.
อาจารย์มงคล
1414. 
วิชาประสบการณ์วิชาชีพครู 2 274 คนอ่าน
5 ส.ค. 52
17:21 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1415. 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 267 คนอ่าน
5 ส.ค. 52
13:13 น.
อาจารย์อาพร
1416. 
ขอเชิญร่วมส่งวิทยานิพนธ์เข้าประกวด โครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2552 258 คนอ่าน
5 ส.ค. 52
12:46 น.
นายจักรพงษ์
1417. 
ขอเชิญคณาจารย์และข้าราชการ เข้าเป็นสมาชิกสภาเครือข่ายครูอีสาน 298 คนอ่าน
3 ส.ค. 52
18:18 น.
นายจักรพงษ์
1418. 
สาขาจิตวิทยาฯ เชิญอบรม "สุนทรียสนทนา" โดยสถาบันขวัญเมือง จ.เชียงราย 208 คนอ่าน
3 ส.ค. 52
13:22 น.
นายจักรพงษ์
1419. 
ขออภัยสำหรับการจัดส่งเอกสารราชการทางโทรสาร 262 คนอ่าน
1 ส.ค. 52
16:34 น.
นางสาววารุณี
1420. 
เชิญรับฟังบรรยายพิเศษ ทุนการศึกษาจาก East West Center เรียนต่อ USA 210 คนอ่าน
31 ก.ค. 52
16:10 น.
นายจักรพงษ์
1421. 
การส่งเบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบกลางภาคต้น ปีการศึกษา 2552 276 คนอ่าน
31 ก.ค. 52
11:12 น.
นางไพพิทักษ์
1422. 
เชิญชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Internet เรื่องสาธิตการจัดการเรียนการสอนฯ 276 คนอ่าน
31 ก.ค. 52
02:43 น.
นายปพนพัทร์
1423. 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมนาพัฒนาศักยภาพงานวิจัย นักศึกษา และบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ 271 คนอ่าน
30 ก.ค. 52
13:11 น.
นายจักรพงษ์
1424. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาตรี 201 คนอ่าน
27 ก.ค. 52
15:44 น.
นายทองสุข
1425. 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม "ศิลปะสำหรับเด็กออทิสติก" 206 คนอ่าน
22 ก.ค. 52
12:15 น.
อาจารย์อาพร
1426. 
นักศึกษาสาขาการสอนภาษาไทยได้รับรางวัล 281 คนอ่าน
22 ก.ค. 52
11:37 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1427. 
คณาจารย์โรงเรียนสาธิตฯมอดินแดงระดับประถม ศึกษาดูงาน ณ จ.ระยองและชลบุรี 292 คนอ่าน
21 ก.ค. 52
12:40 น.
อาจารย์นัยนา
1428. 
ขออภัยสำหรับการปรับเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานภายในคณะศึกษาศาสตร์ใหม่ 271 คนอ่าน
19 ก.ค. 52
16:37 น.
นางสาววารุณี
1429. 
หัวข้อเรื่อง การเขียนข่าวให้สอดคล้อง KPI และการส่งไฟล์ขนาดใหญ่ข่ายอินเตอร์เน็ต 208 คนอ่าน
19 ก.ค. 52
16:00 น.
นางสาววารุณี
1430. 
การประชุมวิชาการระดับชาติ "การวิจัยสิ่งแวดล้อม" 17-18 สค. 2552 มมส. 207 คนอ่าน
16 ก.ค. 52
17:49 น.
นายจักรพงษ์
1431. 
ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ "การพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างบนพื้นฐานความรู้" ครั้งที่ 1 306 คนอ่าน
16 ก.ค. 52
15:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1432. 
ขอแจ้งการตรวจสุขภาพประจำปี 2552 294 คนอ่าน
14 ก.ค. 52
13:06 น.
นางสาววารุณี
1433. 
ขอความร่วมมือในการรณรงค์เผยแพร่ให้ความรู้เรื่องไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009 233 คนอ่าน
9 ก.ค. 52
12:53 น.
นางดารุณี
1434. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552" (Thailand Research Expo 2009) 260 คนอ่าน
3 ก.ค. 52
17:46 น.
นางสาวมธุรส
1435. 
สารคดีตามรอยต้นไม้ของพ่อ ตอน "ประดู่แดงเตือนใจ" (สาธิตฯ ศึกษาศาสตร์) ออกอากาศทางช่อง 3 274 คนอ่าน
1 ก.ค. 52
18:42 น.
นายจักรพงษ์
1436. 
ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 262 คนอ่าน
30 มิ.ย. 52
15:30 น.
อาจารย์นภาพร
1437. 
ส่งรายชื่อและบทบาทครูพี่เลี้ยงมาอีกครั้งเป็นรอบที่ 3 275 คนอ่าน
29 มิ.ย. 52
14:49 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1438. 
สัมมนา The Key to Success โดย สวทช. วันที่15 กค 52 ณ โรงแรมดุสิตธานี 207 คนอ่าน
29 มิ.ย. 52
12:31 น.
นายจักรพงษ์
1439. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนทุกท่าน เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2552 298 คนอ่าน
26 มิ.ย. 52
19:29 น.
นางสาววารุณี
1440. 
ขอบคุณทุกๆท่านที่ร่วมทำบุญกับครอบครัวสิทธิโชค ณ บ้านแคนทอง 210 คนอ่าน
25 มิ.ย. 52
15:58 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
1441. 
โครงการขับขี่ตามกฎช่วยลดอุบัติเหตุ 322 คนอ่าน
25 มิ.ย. 52
14:46 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
1442. 
เชิญร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิชาการ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ 21- 22 ตค 2552 211 คนอ่าน
24 มิ.ย. 52
15:23 น.
นายจักรพงษ์
1443. 
ประตูสู่ภาษาจีนขั้นพื้นฐานสำหรับอาจารย์ มข. 10 สัปดาห์ 30 ชม. 283 คนอ่าน
23 มิ.ย. 52
14:29 น.
นายจักรพงษ์
1444. 
บทบาทพี่เลี้ยง 234 คนอ่าน
22 มิ.ย. 52
17:13 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1445. 
รายชื่อครูพี่เลี้ยงโรงเรียนสาธิตมอดินแดงระดับมัธยม สาขาการสอนภาษาไทย 257 คนอ่าน
22 มิ.ย. 52
16:59 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1446. 
รายชื่อครูพี่เลี้ยงโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยม สาขาการสอนภาษาไทย 240 คนอ่าน
22 มิ.ย. 52
16:58 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1447. 
รายชื่อครูพี่เลี้ยงโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถม สาขาการสอนภาษาไทย 287 คนอ่าน
22 มิ.ย. 52
16:57 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1448. 
รายชื่อครูพี่เลี้ยงโรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถม สาขาการสอนภาษาไทย 254 คนอ่าน
22 มิ.ย. 52
16:55 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1449. 
บทบาทครูพี่เลี้ยง 222 คนอ่าน
22 มิ.ย. 52
16:52 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1450. 
ชี่อครูพี่เลี้ยงและนักศึกษาประสบฯ3 281 คนอ่าน
22 มิ.ย. 52
16:48 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1451. 
บทบาทครูพี่เลี้ยงประสบฯ3 270 คนอ่าน
22 มิ.ย. 52
16:47 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1452. 
ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูระดับอนุบาล 282 คนอ่าน
21 มิ.ย. 52
17:52 น.
อาจารย์มันทนา
1453. 
รายชื่อครูพี่เลี้ยงประสบการณ์วิชาชีพครู 3 267 คนอ่าน
18 มิ.ย. 52
12:08 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1454. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกจัดโครงการอบรมการจัดทำโปรแกรม CAI สำหรับนักเรียนออทิสติก 295 คนอ่าน
16 มิ.ย. 52
13:15 น.
อาจารย์อาพร
1455. 
เชิญร่วมงานวันไหว้ครู สาธิตมอดินแดง 18 มิย. 52 287 คนอ่าน
15 มิ.ย. 52
12:56 น.
นายจักรพงษ์
1456. 
ERAS CONFERENCE 2009 at NIE, Singapore on 19-20 Nov 09 295 คนอ่าน
15 มิ.ย. 52
12:47 น.
นายจักรพงษ์
1457. 
การรับข้อเสนองานวิจัยที่เสนอขอรับการสนัยสนุนทุนอุดหนุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2553 272 คนอ่าน
15 มิ.ย. 52
12:18 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1458. 
เรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย "มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 5" 282 คนอ่าน
15 มิ.ย. 52
12:16 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1459. 
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการด้านคนพิการ 199 คนอ่าน
15 มิ.ย. 52
12:05 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1460. 
ประชาสัมพันธ์ การเข้าศึกษาดูงานของคณะครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี 271 คนอ่าน
15 มิ.ย. 52
11:26 น.
1461. 
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)ระดับมัธยมได้รับรางวัลชนะเลิศ 267 คนอ่าน
11 มิ.ย. 52
14:00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
1462. 
ส่งเอกสารประสบการณ์วิชาชีพครู 2 269 คนอ่าน
8 มิ.ย. 52
13:37 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1463. 
ขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้โทรศัพท์ติดต่อราชการของคณะศึกษาศาสตร์(ประจำแต่ละชั้น ห้องธุรการประจำสาขาวิชา) 294 คนอ่าน
8 มิ.ย. 52
13:27 น.
นางสาววารุณี
1464. 
รายชื่อนักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพครู 2 287 คนอ่าน
8 มิ.ย. 52
11:33 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1465. 
ชมภาพยนต์ฟรีครับพร้อมกันทั่วโลก 203 คนอ่าน
7 มิ.ย. 52
23:21 น.
อาจารย์ศักดาเดช
1466. 
เชิญอ่าน วารสารศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ ณ ห้องสมุดจีน แบรี่ 288 คนอ่าน
5 มิ.ย. 52
17:15 น.
นายจักรพงษ์
1467. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอบทความในการประชุมสัมมนาวิชาการสำนักวิจัย ประจำปี 2552 268 คนอ่าน
2 มิ.ย. 52
17:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1468. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง "ภาคอีสานจะทำวิจัยอะไรเพื่อรับมือกับภาวะโลกร้อน" 279 คนอ่าน
2 มิ.ย. 52
17:26 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1469. 
ขออนุโมทนาบุญกุศลร่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวายผ้าป่าสามัคคี 9 วัดปีที่ 24 272 คนอ่าน
2 มิ.ย. 52
11:52 น.
นางสาววารุณี
1470. 
ปฎิทินการศึกษา ต้น 2552 ที่สำคัญ ๆ ที่ควรทราบ 278 คนอ่าน
29 พ.ค. 52
16:01 น.
นางปิยดา
1471. 
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ และร่วมพิธีฌาปนกิจศพ รศ.เรณู คุปตัษเฐียณ 202 คนอ่าน
28 พ.ค. 52
15:52 น.
นางดารุณี
1472. 
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนออทิสติก 293 คนอ่าน
28 พ.ค. 52
10:40 น.
อาจารย์ฤกษ์
1473. 
คณาจารย์ศูนย์วิจัยออทิสติก ศึกษาดูงาน 274 คนอ่าน
28 พ.ค. 52
10:35 น.
อาจารย์ฤกษ์
1474. 
โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ประจำปี 2553 202 คนอ่าน
27 พ.ค. 52
16:37 น.
นางดารุณี
1475. 
เวลาเรียน241102 282 คนอ่าน
26 พ.ค. 52
12:30 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1476. 
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการประจำปี คณะศิลปศาสตร์ 261 คนอ่าน
26 พ.ค. 52
12:18 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1477. 
ขอเชิญชวนบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2551 สำหรับทุนวิจัยประเภทที่ 3 การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Rese 268 คนอ่าน
25 พ.ค. 52
19:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1478. 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประเภททุนวิจัยนวมินทร์ ประจำปี 2553 265 คนอ่าน
22 พ.ค. 52
10:46 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1479. 
ขอความร่วมมือในการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 206 คนอ่าน
20 พ.ค. 52
12:27 น.
นางดารุณี
1480. 
ชอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวายผ้าป่าสามัคคี 9 วัดแสวงบุญและรักษาศีลภาวนา 284 คนอ่าน
18 พ.ค. 52
12:23 น.
นางสาววารุณี
1481. 
หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินทุนการศึกษาและวิธีการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา สำหรับบุตรบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 249 คนอ่าน
14 พ.ค. 52
12:09 น.
นางดารุณี
1482. 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2552 252 คนอ่าน
7 พ.ค. 52
15:06 น.
นางปิยดา
1483. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 7 201 คนอ่าน
29 เม.ย. 52
15:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1484. 
ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2552 258 คนอ่าน
29 เม.ย. 52
10:21 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1485. 
ขอเรียนเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอใน Thailand Research Symposium 2009 270 คนอ่าน
20 เม.ย. 52
16:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1486. 
แนะนำศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน และประกาศสนับสนุนทุนศูนย์ฯ 293 คนอ่าน
10 เม.ย. 52
18:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1487. 
Sawadee from USA 283 คนอ่าน
9 เม.ย. 52
14:56 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
1488. 
ขอเรียนเชิญร่วมงานรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2552 262 คนอ่าน
7 เม.ย. 52
20:15 น.
นางสาววารุณี
1489. 
รับสมัครผู้ร่วมสอน 288 คนอ่าน
31 มี.ค. 52
11:13 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1490. 
ขอเชิญสมัครเป็นผู้ราวมสอน 205 คนอ่าน
27 มี.ค. 52
14:56 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1491. 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 269 คนอ่าน
24 มี.ค. 52
17:08 น.
นายจักรพงษ์
1492. 
รถโดยสารปรับอากาศ คณะศึกษาศาสตร์ 277 คนอ่าน
24 มี.ค. 52
17:06 น.
นายจักรพงษ์
1493. 
ขอเชิญเข้าร่วมหารือความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษามณฑลกว่างซี 198 คนอ่าน
19 มี.ค. 52
19:29 น.
นายจักรพงษ์
1494. 
ขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านสมัครเข้ารับการอบรมระยะสั้น 202 คนอ่าน
19 มี.ค. 52
17:05 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1495. 
การประกาศประเด็นหัวข้อทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2553 276 คนอ่าน
18 มี.ค. 52
12:52 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1496. 
ขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านสมัครเข้ารับการอบรมระยะสั้น 231 คนอ่าน
18 มี.ค. 52
12:50 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1497. 
ขอเชิญส่งบทความลงวารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ECT Journal) 229 คนอ่าน
18 มี.ค. 52
12:44 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1498. 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย 217 คนอ่าน
18 มี.ค. 52
12:42 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1499. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายการใช้ฐานข้อมูล 200 คนอ่าน
18 มี.ค. 52
12:41 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1500. 
การประชุมนานาชาติครั้งที่ 4 เครือข่ายวิจัยและวิชาการอนุภาคลุ่มน้ำโขง 25-27 พฤศจิกายน 2552 ณ ประเทศเวียดนาม 207 คนอ่าน
11 มี.ค. 52
19:56 น.
นายจักรพงษ์
1501. 
การชำระภาษีเงินได้ประจำปีภาษี 2551 285 คนอ่าน
11 มี.ค. 52
12:02 น.
นางพอใจ
1502. 
หลักเกณฑ์ในการขออนุญาตเข้าเก็บข้อมูลเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและตุ้มตรองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนฯ 261 คนอ่าน
6 มี.ค. 52
18:50 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1503. 
ประชาสัมพันธ์งานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับอนุบาล 287 คนอ่าน
5 มี.ค. 52
18:18 น.
อาจารย์สุขุมา
1504. 
ทุนวิจัย ทุนแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศสวีเดน 241 คนอ่าน
3 มี.ค. 52
11:41 น.
นายจักรพงษ์
1505. 
ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2552 (เพิ่มเติมครั้งที่2) 272 คนอ่าน
27 ก.พ. 52
17:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1506. 
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 233 คนอ่าน
26 ก.พ. 52
17:32 น.
นางดารุณี
1507. 
เรียนผู้สนใจทุกท่าน สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เชิญให้คณะศึกษาศาสตร์ ส่งร่างโครงการบริการวิชาการเพื่อขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณ ประจำปี 265 คนอ่าน
26 ก.พ. 52
11:24 น.
นางสาวมธุรส
1508. 
ทุนเรียนภาษาจีนที่มณฑลฟูเจี้ยน สำหรับบุคลากร 281 คนอ่าน
25 ก.พ. 52
12:14 น.
นายจักรพงษ์
1509. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกร่วมพิธีเปิดและแถลงข่าว 270 คนอ่าน
24 ก.พ. 52
12:35 น.
อาจารย์อาพร
1510. 
เชิญร่วมทำบุญ ครบรอบ 1 ปื อมรรัตน์ สิทธิโชค (แขก ) 280 คนอ่าน
22 ก.พ. 52
10:44 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
1511. 
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อิศรา ก้านจักรที่ได้รับรางวัลงานผลวิจัยระดับชาติ 318 คนอ่าน
20 ก.พ. 52
17:29 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี
1512. 
สัมมนาทางวิชาการ "เปิดโลกออทิสติกครั้งที่ 3 " 206 คนอ่าน
20 ก.พ. 52
12:43 น.
อาจารย์อาพร
1513. 
การส่งเบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2551 (ระดับปริญญาตรี) 263 คนอ่าน
20 ก.พ. 52
09:57 น.
นางไพพิทักษ์
1514. 
นักเรียนคนเก่ง สาธิตศึกษาศาสตร์ประถม 289 คนอ่าน
17 ก.พ. 52
10:45 น.
อาจารย์นุชนาฎ
1515. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ Visiting Professor for Workshop 212 คนอ่าน
17 ก.พ. 52
09:05 น.
นายจักรพงษ์
1516. 
ขอเรียนเชิญอาจารย์เลือกซื้อหนังสือเข้าใช้ในห้องสมุด 256 คนอ่าน
11 ก.พ. 52
11:23 น.
1517. 
อบรมพัฒนาบุคลากรศูนย์วิจัยออทิสติก 252 คนอ่าน
9 ก.พ. 52
13:19 น.
อาจารย์ศักดาเดช
1518. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แท 279 คนอ่าน
6 ก.พ. 52
14:43 น.
นางสาววารุณี
1519. 
คะแนนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู2 332 คนอ่าน
5 ก.พ. 52
12:00 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1520. 
ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้ารับการอบรมระยะสั้น 265 คนอ่าน
5 ก.พ. 52
11:35 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1521. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 201 คนอ่าน
5 ก.พ. 52
09:48 น.
อาจารย์จรรยา
1522. 
ช่าวประชาสัมพันธ์ 206 คนอ่าน
5 ก.พ. 52
09:44 น.
อาจารย์จรรยา
1523. 
ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการเข้ารับพิจารณารางวัล TIF AWARD ประจำปี 2552 210 คนอ่าน
4 ก.พ. 52
18:34 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1524. 
ประกาศรับการรับข้อเสนอการวิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2552 275 คนอ่าน
4 ก.พ. 52
18:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1525. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "สถานภาพองค์องความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงในประเทศ 261 คนอ่าน
4 ก.พ. 52
18:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1526. 
ขอเรียนเชิญบุคลากรสมัครเข้ารับการอบรมระยะสั้น 239 คนอ่าน
4 ก.พ. 52
18:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1527. 
ประชาสัมพันธ์ 294 คนอ่าน
4 ก.พ. 52
16:43 น.
อาจารย์จรรยา
1528. 
ความภาคภูมิใจของเรา (สาธิตศึกษาศาสตร์) 290 คนอ่าน
4 ก.พ. 52
15:10 น.
อาจารย์วรเทพ
1529. 
กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด สาธิตมอดินแดงประถม 314 คนอ่าน
3 ก.พ. 52
10:16 น.
อาจารย์นัยนา
1530. 
สาธิตมอดินแดงประถมจัดกิจกรรม"ท่องแดนไดโนเสาร์พิพิธภัณฑ์สิรินธร" 279 คนอ่าน
2 ก.พ. 52
20:35 น.
อาจารย์นัยนา
1531. 
ออทิสติกเข้าค่ายพักแรมกับพี่น้องลูกเสือ สมด. 310 คนอ่าน
1 ก.พ. 52
18:01 น.
อาจารย์ศักดาเดช
1532. 
การขอใช้สิทธิ์ตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ ล่วงหน้า 207 คนอ่าน
30 ม.ค. 52
16:18 น.
นางดารุณี
1533. 
การใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ ล่วงหน้า 205 คนอ่าน
30 ม.ค. 52
16:15 น.
นางดารุณี
1534. 
ผลการเลือกตั้งกรรมการนักเรียน 264 คนอ่าน
28 ม.ค. 52
14:29 น.
อาจารย์ประกายฝน
1535. 
ครั้งที่3ครับ "ขี่ม้าบำับัดสำหรับเด็กออทิสติก"เริ่มได้ผล 274 คนอ่าน
27 ม.ค. 52
22:34 น.
อาจารย์ศักดาเดช
1536. 
ขี่ม้าบำบัดครั้งที่ 2 ขึ้นขี่ม้าแล้วครับ 275 คนอ่าน
27 ม.ค. 52
22:24 น.
อาจารย์ศักดาเดช
1537. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกได้เริ่มโครงการ "ขี่ม้าบำบัดสำหรับเด็กออทิสติกครับ" 256 คนอ่าน
27 ม.ค. 52
21:56 น.
อาจารย์ศักดาเดช
1538. 
"ชวนกันดูสุริยุปราคา" 302 คนอ่าน
27 ม.ค. 52
11:45 น.
อาจารย์ขนิษฐา
1539. 
นักศึกษาพลศึกษาชั้นปีทีี่ 3 ศึกษาดูงานการเรียนการสอนของศูนย์วิจัยออทิสติก 273 คนอ่าน
27 ม.ค. 52
07:15 น.
อาจารย์ศักดาเดช
1540. 
ห่วงใย...ภัยใกล้ตัว 271 คนอ่าน
26 ม.ค. 52
10:31 น.
อาจารย์จรินทร์
1541. 
ข่าวสาธิต (ศึกษาศาสตร์)ระดับมัธยม2 201 คนอ่าน
22 ม.ค. 52
10:58 น.
อาจารย์สังเวียน
1542. 
ข่าวสาธิต (ศึกษาศาสตร์)ระดับมัธยม 203 คนอ่าน
22 ม.ค. 52
10:57 น.
อาจารย์สังเวียน
1543. 
บรรยากาศงานกีฬาประเพณีสมมส.-สมด.ครั้งที่4 285 คนอ่าน
21 ม.ค. 52
16:22 น.
อาจารย์นัยนา
1544. 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย 206 คนอ่าน
21 ม.ค. 52
10:55 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1545. 
ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศทุนวิจัย 209 คนอ่าน
20 ม.ค. 52
18:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1546. 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนา เรื่อง 304 คนอ่าน
20 ม.ค. 52
14:05 น.
นางสาวมธุรส
1547. 
เชิญชม กีฬาประเพณีประถมสาธิตสัมพันธ์ สมด.-ส มมส. ครั้งที่4(เสาร์ที่ 17 ม.ค.2552) 263 คนอ่าน
16 ม.ค. 52
09:38 น.
อาจารย์ศิราวรรณ
1548. 
รายนามนักเรียนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครู ปีการศึกษา 2551 257 คนอ่าน
15 ม.ค. 52
13:29 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
1549. 
ครูผู้สอนและบุคลากรดีเด่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในโอกาสวันครู ปีการศึกษา 2551 274 คนอ่าน
14 ม.ค. 52
17:47 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
1550. 
อาจารย์และบุคลากรดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันครู ศุกร์ที่ 16 มกราคม 2552 201 คนอ่าน
14 ม.ค. 52
17:36 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
1551. 
ขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาร่วมงานวันครู ประจำปี 2552 256 คนอ่าน
13 ม.ค. 52
20:08 น.
นางสาววารุณี
1552. 
รูปงานวันเด็กกิจกรรมอนุบาลและกีฬาเปตอง ต่อ 2 206 คนอ่าน
10 ม.ค. 52
14:23 น.
1553. 
รูปงานวันเด็กกิจกรรมอนุบาลและกีฬาเปตอง ต่อ 205 คนอ่าน
10 ม.ค. 52
14:22 น.
1554. 
รูปงานวันเด็กกิจกรรมอนุบาลและกีฬาเปตอง 207 คนอ่าน
10 ม.ค. 52
14:20 น.
1555. 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ (ฉบับที่ 001/2552) เรื่อง งดการเรียนการสอน 212 คนอ่าน
8 ม.ค. 52
17:09 น.
นางดารุณี
1556. 
ท่านทูตอเมริกาเยี่ยมโรงเรียนสาธิต 239 คนอ่าน
6 ม.ค. 52
11:22 น.
อาจารย์สังเวียน
1557. 
ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ระบบโครงสร้างตำแหน่งและค่าตอบแทนสำหรับข้าราชการพลเรือนตาม พรบ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และการเทียบโอนการเปลี่ยนตำแหน่ 287 คนอ่าน
5 ม.ค. 52
16:21 น.
นางดารุณี
1558. 
การเบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบ ประจำกลางภาคปลาย ปีการศึกษา 2551 (ระดับปริญญาตรี) 269 คนอ่าน
5 ม.ค. 52
15:30 น.
นางไพพิทักษ์
1559. 
กิจกรรมปีใหม่52 สาธิตมอดินแดงประถม 265 คนอ่าน
5 ม.ค. 52
09:20 น.
อาจารย์นัยนา
1560. 
ประสบการณ์วิชาชีพครู 3 286 คนอ่าน
30 ธ.ค. 51
12:59 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1561. 
มิตรภาพแห่งการเรียนรู้ 219 คนอ่าน
29 ธ.ค. 51
15:46 น.
อาจารย์นุชนาฎ
1562. 
นักเรียนสาธิตฯ(ศึกษาศาสตร์)ประถมทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์บ้านเชียง 290 คนอ่าน
29 ธ.ค. 51
15:42 น.
อาจารย์นุชนาฎ
1563. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Higher Ecucation Research and Development: Looking Beyond Globalization 207 คนอ่าน
29 ธ.ค. 51
15:32 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1564. 
ข้อคิดใคร่ครวญพิจารณษ 205 คนอ่าน
26 ธ.ค. 51
15:43 น.
รองศาสตราจารย์สมปัต
1565. 
สาธิตมอดินแดงประถมจัดกิจกรรมXMas... 282 คนอ่าน
26 ธ.ค. 51
15:17 น.
อาจารย์นัยนา
1566. 
สาธิตมอดินแดงประถมจัดกิจกรรม"ท้องฟ้ายามราตรี" 258 คนอ่าน
25 ธ.ค. 51
17:07 น.
อาจารย์นัยนา
1567. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1 (ต่อ) 267 คนอ่าน
25 ธ.ค. 51
13:02 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1568. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1 265 คนอ่าน
25 ธ.ค. 51
12:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1569. 
ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) 238 คนอ่าน
25 ธ.ค. 51
12:50 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1570. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Higher Education Research and Development : Looking Beyond Globalization 228 คนอ่าน
25 ธ.ค. 51
12:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1571. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "วช.: บูรณาการงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้" ครั้งที่ 2 272 คนอ่าน
25 ธ.ค. 51
12:45 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1572. 
สาธิตมอดินแดงประถม ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ปี51 281 คนอ่าน
24 ธ.ค. 51
12:18 น.
อาจารย์นัยนา
1573. 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2551 ของบัณฑิตวิทยาลัย 270 คนอ่าน
24 ธ.ค. 51
09:57 น.
นางปิยดา
1574. 
ขอเชิญคณาจารย์ และนักศึกษาเข้าฟังการบรรยาย "เขียนบทความวิชาการอย่างไรให้ถูกต้อง" 266 คนอ่าน
23 ธ.ค. 51
14:38 น.
นางพรรณี
1575. 
กำหนดการ รถตู้ไป-กลับ งานซ้อมรับปริญญาบัตร 201 คนอ่าน
19 ธ.ค. 51
17:45 น.
นางปิยดา
1576. 
งานสืบสานวัฒนธรรมไทย 205 คนอ่าน
19 ธ.ค. 51
10:51 น.
อาจารย์นภาพร
1577. 
ผลการสอบของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) 244 คนอ่าน
15 ธ.ค. 51
16:26 น.
อาจารย์นภาพรรณ
1578. 
มอบทุนการศึกษา กองทุน ร.ต.อ.ธรณิศ ศรีสุข 324 คนอ่าน
12 ธ.ค. 51
14:29 น.
อาจารย์ฉลอง
1579. 
กิจกรรมวันพ่อ..โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)ระดับประถมศึกษา 264 คนอ่าน
11 ธ.ค. 51
08:53 น.
อาจารย์นัยนา
1580. 
ค่ายดูดาว ของนักเรียนยูนิทเอฟ ครั้งที่ 13 สาธิต ศศ.ประถม 263 คนอ่าน
10 ธ.ค. 51
10:34 น.
อาจารย์ขนิษฐา
1581. 
การใช้ทุนอุดหนุนคณาจารย์เพื่อเข้าร่วมการเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ 262 คนอ่าน
8 ธ.ค. 51
14:01 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1582. 
นิทรรศการการศึกษาต่อประเทศเยอรมันนี 193 คนอ่าน
8 ธ.ค. 51
13:42 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1583. 
โครงการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 203 คนอ่าน
1 ธ.ค. 51
11:16 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1584. 
ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง "สร้างคุณค่า เพิ่มราคา พัฒนาสินค้าด้วยงานวิจัย วช." เพิ่มเติม 200 คนอ่าน
27 พ.ย. 51
11:45 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1585. 
ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่อง "สร้างคุณค่า เพิ่มราคา พัฒนาสินค้าด้วยงานวิจัย วช." 205 คนอ่าน
27 พ.ย. 51
11:37 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1586. 
เชิญชมและเชียร์กีฬาสีน้องอนุบาล 212 คนอ่าน
26 พ.ย. 51
15:18 น.
อาจารย์สุขุมา
1587. 
การพัฒนาองค์การเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (Organization Development : OD) 256 คนอ่าน
19 พ.ย. 51
12:19 น.
นายโสภัณ
1588. 
อันตรายจาก software microsoft 259 คนอ่าน
14 พ.ย. 51
11:51 น.
นายปพนพัทร์
1589. 
อันตรายจาก Adobe Reader และ Acrobat 271 คนอ่าน
14 พ.ย. 51
11:50 น.
นายปพนพัทร์
1590. 
ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์ (ฉบับที่ 021/2551) เรื่อง งดการเรียนการสอน 196 คนอ่าน
6 พ.ย. 51
14:56 น.
นางดารุณี
1591. 
ประกาศแจ้งผลการอนุมัติให้ทุนอุดหนุนคณาจารย์ฯ สำหรับงวดที่ 4/2551 251 คนอ่าน
5 พ.ย. 51
16:53 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1592. 
เลือกซื้อหนังสือเข้าใช้ในห้องสมุด 261 คนอ่าน
5 พ.ย. 51
11:08 น.
1593. 
การจัดสอบวิชาแกนกลาง 230 XXX กลางภาคปลาย ปีการศึกษา 2551 260 คนอ่าน
4 พ.ย. 51
11:24 น.
นางไพพิทักษ์
1594. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 201 คนอ่าน
29 ต.ค. 51
15:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1595. 
การยื่นข้อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 255 คนอ่าน
27 ต.ค. 51
15:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1596. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทยครั้งที่ 4 ในโอกาสวันครูโลกและการประชุมนานาชาติ UNESCO-APEID 243 คนอ่าน
24 ต.ค. 51
16:19 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1597. 
สาธิตประถม(ศึกษาศาสตร์)จัด English Camp 2008 For IEC students 298 คนอ่าน
23 ต.ค. 51
10:01 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1598. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ The First Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2009 228 คนอ่าน
22 ต.ค. 51
19:15 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1599. 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเรื่อง 230 คนอ่าน
22 ต.ค. 51
18:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1600. 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 47 ต่อ (โครงการฯ) 252 คนอ่าน
22 ต.ค. 51
18:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1601. 
แบบฟอร์มเอกสารแนวคิดเบื้องต้น (Concept Paper) โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ 249 คนอ่าน
22 ต.ค. 51
17:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1602. 
ผลการแข่งขันExellence Fair 2008 201 คนอ่าน
21 ต.ค. 51
14:57 น.
อาจารย์นุชนาฎ
1603. 
ทุนFulbright New Centrury Scholars Program(NCS) ประจำปีการศึกษา 2552-2553 199 คนอ่าน
10 ต.ค. 51
14:47 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1604. 
ด่วน!!! มาใช้งาน Antivirus ของมหาวิทยาลัยกันเถอะ 260 คนอ่าน
9 ต.ค. 51
10:17 น.
นายปพนพัทร์
1605. 
ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550-2551 (เพิ่มเติม) 272 คนอ่าน
8 ต.ค. 51
18:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1606. 
ประชาสัมพันธ์การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับอาจารย์นิเทศนักศึกษา 258 คนอ่าน
3 ต.ค. 51
15:30 น.
นางสายสุรีย์
1607. 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมเรื่อง 251 คนอ่าน
2 ต.ค. 51
12:55 น.
อาจารย์อาพร
1608. 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร่บทความหรือผลงานวิชาการในวารสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ 268 คนอ่าน
30 ก.ย. 51
15:46 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1609. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งบทความสำเสนอภายใต้หัวข้อเรื่อง "ครุศาสตร์อุตสาหกรรมกับการพัฒนาอาชีวศึกษายุคใหม่" 238 คนอ่าน
30 ก.ย. 51
15:18 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1610. 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 47 (ม.เกษตรฯ) 235 คนอ่าน
30 ก.ย. 51
15:17 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1611. 
การเบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2551 (ระดับปริญญาตรี) 265 คนอ่าน
30 ก.ย. 51
12:35 น.
นางไพพิทักษ์
1612. 
ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2551 310 คนอ่าน
24 ก.ย. 51
20:50 น.
นางสาววารุณี
1613. 
ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2552 (ต่อ) 261 คนอ่าน
24 ก.ย. 51
16:59 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1614. 
ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2552 201 คนอ่าน
24 ก.ย. 51
16:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1615. 
ขอประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 195 คนอ่าน
24 ก.ย. 51
16:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1616. 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนการวิจัย 269 คนอ่าน
24 ก.ย. 51
16:46 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1617. 
การสมัครทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น 259 คนอ่าน
24 ก.ย. 51
16:43 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1618. 
ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทผู้แทนพนักงาน 278 คนอ่าน
23 ก.ย. 51
18:09 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
1619. 
เชิญไหว้พระสวดมนต์ 271 คนอ่าน
21 ก.ย. 51
14:24 น.
อาจารย์คนึงนิจ
1620. 
ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศทุนศาสตราจารย์ดีเด่น 269 คนอ่าน
19 ก.ย. 51
10:59 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1621. 
ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 297 คนอ่าน
19 ก.ย. 51
10:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1622. 
ขอเชิญร่วมงานการสัมมนาวิชาการ "เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 2" 242 คนอ่าน
18 ก.ย. 51
14:34 น.
อาจารย์อาพร
1623. 
"กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนที่มีคุณภาพ" ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสาธิตมอดินแดงระดับประถมศึกษา 255 คนอ่าน
12 ก.ย. 51
17:55 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ
1624. 
ขอแสดงความชื่นชม 259 คนอ่าน
11 ก.ย. 51
19:04 น.
อาจารย์จรรยา
1625. 
บรรยากาศการจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนของโรงเรียนสาธิตมอดินแดงประถม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 ส.ค. 51 ที่ผ่านมา 260 คนอ่าน
10 ก.ย. 51
13:44 น.
อาจารย์นัยนา
1626. 
ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี2551 272 คนอ่าน
10 ก.ย. 51
11:37 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1627. 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา ครั้งที่7 262 คนอ่าน
10 ก.ย. 51
11:35 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1628. 
ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 40 ปี 281 คนอ่าน
8 ก.ย. 51
20:23 น.
นางสาววารุณี
1629. 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย(NRCT-ICSSR) ประจำปี 2551 221 คนอ่าน
3 ก.ย. 51
10:50 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1630. 
ขอเชิญอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมฟังการบรรยายเกี่ยวกับทุนโครงการกาญจนาภิเษก 257 คนอ่าน
2 ก.ย. 51
11:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1631. 
ชอเชิญชวนบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนา(ครบรอบ 40 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ 273 คนอ่าน
30 ส.ค. 51
14:40 น.
นางสาววารุณี
1632. 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)จัดนิทรรศการวิชาการ 203 คนอ่าน
22 ส.ค. 51
16:22 น.
อาจารย์จรรยา
1633. 
งานพิมพ์ 18 กค 51 203 คนอ่าน
21 ส.ค. 51
14:23 น.
อาจารย์ขนิษฐา
1634. 
เชิญชม กีฬาสาธิต ศ.ศ. ประถม ประจำปี2551 253 คนอ่าน
21 ส.ค. 51
14:21 น.
อาจารย์ขนิษฐา
1635. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี2551 271 คนอ่าน
21 ส.ค. 51
11:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1636. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและ/หรืนำเสนอบทความในการประชุมทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 21 271 คนอ่าน
21 ส.ค. 51
11:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1637. 
ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน"การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2551" 254 คนอ่าน
21 ส.ค. 51
11:07 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1638. 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ(มอดินแดง) 241 คนอ่าน
20 ส.ค. 51
15:16 น.
อาจารย์นภาพรรณ
1639. 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ(มอดินแดง) 265 คนอ่าน
20 ส.ค. 51
15:02 น.
อาจารย์นภาพรรณ
1640. 
ศิษย์เก่าดร.ชินภัทร แต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 272 คนอ่าน
19 ส.ค. 51
18:54 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
1641. 
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานเพิ่ม (โบนัส) ประจำปี 2550 267 คนอ่าน
19 ส.ค. 51
14:16 น.
นางพอใจ
1642. 
สัปดาห์วิชาการ 268 คนอ่าน
18 ส.ค. 51
15:08 น.
อาจารย์วรเทพ
1643. 
กิจกรรมลดโลกร้อน 263 คนอ่าน
15 ส.ค. 51
17:10 น.
อาจารย์สุขุมา
1644. 
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตฯศึกษาศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษา) 252 คนอ่าน
15 ส.ค. 51
13:57 น.
อาจารย์ศศิ
1645. 
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิต(ฤศึกษาศาสตร์)ระดับมัธยม 257 คนอ่าน
15 ส.ค. 51
00:00 น.
อาจารย์ศศิ
1646. 
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงห้องอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ" 263 คนอ่าน
14 ส.ค. 51
15:26 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1647. 
คณาจารย์โรงเรียนสาธิตฯศึกษาดูงาน 203 คนอ่าน
14 ส.ค. 51
13:15 น.
อาจารย์กิติญาดา
1648. 
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพ 231 คนอ่าน
13 ส.ค. 51
10:59 น.
อาจารย์รัชพล
1649. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์เข้าร่วมเสวนาพัฒนาเค้าโครงวิจัยเพื่อทุนสนับสนุนปีงบประมาณ2553 274 คนอ่าน
11 ส.ค. 51
12:04 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1650. 
ศิลปะ 272 คนอ่าน
7 ส.ค. 51
14:19 น.
อาจารย์ ดร.สิปป์
1651. 
ความภาคภูมิใจ...ของเด็กออทิสติก 254 คนอ่าน
6 ส.ค. 51
10:37 น.
อาจารย์เบญจมาภรณ์
1652. 
...เปิดรายชื่อ10 เกมอันตราย... เตือนผู้ปกครองดูแล... 213 คนอ่าน
6 ส.ค. 51
08:02 น.
อาจารย์รัชพล
1653. 
การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 265 คนอ่าน
5 ส.ค. 51
17:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1654. 
มีภาพออทิสติกเกมส์ ครั้งที่ 2 มาฝากค่ะ 276 คนอ่าน
5 ส.ค. 51
12:20 น.
อาจารย์อาพร
1655. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกให้การต้อนรับคณะที่มาศึกษาดูงาน 298 คนอ่าน
5 ส.ค. 51
11:32 น.
อาจารย์อาพร
1656. 
ออทิสติกเกมส์ ครั้งที่ 2 308 คนอ่าน
5 ส.ค. 51
11:10 น.
อาจารย์อาพร
1657. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกมีการจัดประชุมสัมมนา 274 คนอ่าน
5 ส.ค. 51
09:33 น.
อาจารย์อาพร
1658. 
สาธิตมอดินแดงระดับประถม ศึกษาดูงานร.ร.ประถมฐานบินกำแพงแสน....... 277 คนอ่าน
1 ส.ค. 51
15:08 น.
อาจารย์นัยนา
1659. 
คณาจารย์"ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนบ้านกุดเลา"สพท.ขอนแก่น เขต5 ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสาธิตฯมอดินแดงระดับประถมศึกษา 266 คนอ่าน
31 ก.ค. 51
09:36 น.
อาจารย์นัยนา
1660. 
หนังสือเวียนจากฝ่ายวิจัย 227 คนอ่าน
30 ก.ค. 51
17:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1661. 
หนังสือเวียนจากฝ่ายวิจัย 201 คนอ่าน
30 ก.ค. 51
17:10 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1662. 
หนังสือเวียนจากฝ่ายวิจัย1 203 คนอ่าน
30 ก.ค. 51
17:07 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1663. 
หนังสือเวียนจากฝ่ายวิจัย 203 คนอ่าน
30 ก.ค. 51
17:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1664. 
โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน... สาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถม 276 คนอ่าน
30 ก.ค. 51
08:01 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1665. 
ผลการแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ 332 คนอ่าน
29 ก.ค. 51
19:39 น.
1666. 
อย่าลืมไปเติมน้ำมันลดราคา 274 คนอ่าน
25 ก.ค. 51
11:46 น.
อาจารย์ธนากร
1667. 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลแก่งคอยศึกษาดูงานระบบการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิต 261 คนอ่าน
25 ก.ค. 51
11:10 น.
อาจารย์นวลพรรณ
1668. 
บุคลากรสาธิตประถมมอดินแดง เข้าร่วมอบรมเรื่อง แบบฝึกในฐานะนวัตกรรมการเรียนรู้... 263 คนอ่าน
25 ก.ค. 51
10:42 น.
อาจารย์นัยนา
1669. 
พัฒนาศักยภาพโรงเรียนและบุคลากร....สาธิตประถมมอดินแดง 239 คนอ่าน
24 ก.ค. 51
16:12 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ
1670. 
ProQuest เปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูลวารสารทางด้าน Education 267 คนอ่าน
24 ก.ค. 51
15:20 น.
1671. 
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงห้องประชุมจาก 1340 เป็น 1414 218 คนอ่าน
24 ก.ค. 51
14:55 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1672. 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ปิดปรับปรุงระบบ Mail Server ใหม่ 278 คนอ่าน
24 ก.ค. 51
11:31 น.
นายปพนพัทร์
1673. 
ศูนย์คอมพิวเตอร์งดให้บริการเครือข่ายทั้ง Internet และ Intranet 279 คนอ่าน
24 ก.ค. 51
11:27 น.
นายปพนพัทร์
1674. 
กีฬาภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) 255 คนอ่าน
24 ก.ค. 51
11:06 น.
อาจารย์เสถียร
1675. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์บริการบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น 270 คนอ่าน
24 ก.ค. 51
09:56 น.
อาจารย์อาพร
1676. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์บริการบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น 292 คนอ่าน
24 ก.ค. 51
09:49 น.
อาจารย์อาพร
1677. 
ขอแสดงความยินดีกับหนูน้อยคนเก่งของสาธิตอนุบาล 255 คนอ่าน
23 ก.ค. 51
17:22 น.
อาจารย์สุขุมา
1678. 
กีฬาออทิสติกเกมส์ ครั้งที่ 2 253 คนอ่าน
23 ก.ค. 51
10:14 น.
อาจารย์ฤกษ์
1679. 
ข่าวประชาสัมพันธ์สาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถม 226 คนอ่าน
21 ก.ค. 51
15:12 น.
อาจารย์วุฒิชัย
1680. 
ขอเชิญบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ชมและเชียร์เด็กออทิสติก 279 คนอ่าน
21 ก.ค. 51
11:36 น.
อาจารย์ศักดาเดช
1681. 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังการบรรยาย 199 คนอ่าน
16 ก.ค. 51
19:03 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1682. 
ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังการบรรยาย 240 คนอ่าน
16 ก.ค. 51
19:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1683. 
ถวายเทียนเข้าพรรษา 208 คนอ่าน
16 ก.ค. 51
15:37 น.
นางสาวจรัสศรี
1684. 
อนุโมทนาส่วนบุญส่วนกุศลlในการทำบุญ ทอดเทียนถวายเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาของคณะศึกษาศาสตร์ 209 คนอ่าน
15 ก.ค. 51
19:45 น.
นางสาววารุณี
1685. 
การแข่งขัน Cross word ขอนแก่นพัฒนศึกษา 250 คนอ่าน
15 ก.ค. 51
15:49 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดใจ
1686. 
ขอแสดงความยินดีกับ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ใหม่ 256 คนอ่าน
14 ก.ค. 51
16:06 น.
นางนงนภัส
1687. 
ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศทุนวิจัย 256 คนอ่าน
11 ก.ค. 51
11:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1688. 
การประกาศให้ทุนมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ ประจำปี 2551 260 คนอ่าน
11 ก.ค. 51
11:03 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1689. 
ห้องสมุดงดให้บริการในระบบอัตโนมัติ 249 คนอ่าน
10 ก.ค. 51
13:54 น.
1690. 
ความภาคภูมิใจ 320 คนอ่าน
9 ก.ค. 51
15:41 น.
1691. 
cross word 204 คนอ่าน
9 ก.ค. 51
15:28 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดใจ
1692. 
The German Academic Exchange Service(DAAD) 201 คนอ่าน
7 ก.ค. 51
14:41 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1693. 
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับมหาวิทยาลัยในประเทศอินเดียและประเทศรัสเซีย 272 คนอ่าน
7 ก.ค. 51
14:39 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1694. 
การพิจารณาให้ทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ งวดที่3 258 คนอ่าน
4 ก.ค. 51
16:36 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1695. 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)ระดับประถมศึกษา มีการจัดอบรมในโครงการ อาหารปลอดภัยและ อย.น้อย ให้กับนักเรียนและผู้ประกอบอาหาร 253 คนอ่าน
4 ก.ค. 51
15:44 น.
อาจารย์วรรณงาม
1696. 
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2552 238 คนอ่าน
3 ก.ค. 51
10:58 น.
นางอรกัญญา
1697. 
การจัดสอบกลางภาคต้น ปีการศึกษา 2551 259 คนอ่าน
3 ก.ค. 51
08:05 น.
นางไพพิทักษ์
1698. 
มีเห็ดฟางและเห็ดนางฟ้าจำหน่าย 477 คนอ่าน
2 ก.ค. 51
13:14 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
1699. 
นักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันวิชาการ(วิทยาศาสตร์) 228 คนอ่าน
2 ก.ค. 51
12:02 น.
อาจารย์นุชนาฎ
1700. 
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 206 คนอ่าน
2 ก.ค. 51
12:01 น.
อาจารย์นุชนาฎ
1701. 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551 251 คนอ่าน
1 ก.ค. 51
15:58 น.
นางปิยดา
1702. 
ทุนมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ ประจำปี 2551 250 คนอ่าน
1 ก.ค. 51
15:54 น.
นางปิยดา
1703. 
ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ 266 คนอ่าน
28 มิ.ย. 51
16:52 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1704. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเดี่ยว และโครงการวิจัย แบบบูรณาการ" (ต่อ) 274 คนอ่าน
28 มิ.ย. 51
16:50 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1705. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเดี่ยว และโครงการวิจัยแบบบูรณาการ" 206 คนอ่าน
28 มิ.ย. 51
16:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1706. 
สาธิตประถมอบรมหลักสูตรท้องถิ่น เศรษฐกิจพอเพียง 280 คนอ่าน
27 มิ.ย. 51
13:08 น.
อาจารย์วุฒิชัย
1707. 
กลุ่มสาระวิทย์พานักเรียนยูนิทซีเข้าชมพิพิธภัณฑ์สิรินธร 264 คนอ่าน
26 มิ.ย. 51
08:58 น.
อาจารย์วุฒิชัย
1708. 
ฉีดวัคซีนนักเรียนสาธิตฯมอดินแดงระดับประถม โดยคณะแพทย์และพยาบาลร.พ.ศรีนครินทร์ 261 คนอ่าน
23 มิ.ย. 51
11:00 น.
อาจารย์วรรณงาม
1709. 
ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 255 คนอ่าน
19 มิ.ย. 51
10:16 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1710. 
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ เรื่อง "การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาตน-วิชาชีพ: วิถีปฏิรูปการเรียนรู้สู่ความเท่าเทียมและเป็นเลิศ" 274 คนอ่าน
19 มิ.ย. 51
10:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1711. 
สาธิตอนุบาลต้อนรับอาจารย์จากสสวท. 271 คนอ่าน
18 มิ.ย. 51
20:47 น.
อาจารย์สุขุมา
1712. 
ชมภาพกิจกรรมเบ๊น-โบ๊ทกับน้องสาธิตฯอนุบาล 328 คนอ่าน
18 มิ.ย. 51
20:18 น.
อาจารย์สุขุมา
1713. 
ประกาศแนวปฏิบัติการจัดสรรและการใช้จ่ายเงินค่าบริหารชุดโครงการวิจัยประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2551 262 คนอ่าน
18 มิ.ย. 51
15:51 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1714. 
ขยายเวลาประกวดตั้งชื่อวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) และขยายเวลาส่งบทคตวามทางวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 266 คนอ่าน
17 มิ.ย. 51
11:06 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1715. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ The Second International Conference on Science and Technology for Sustainable Developm 203 คนอ่าน
17 มิ.ย. 51
11:04 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1716. 
การขยายเวลาส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 2 266 คนอ่าน
17 มิ.ย. 51
11:04 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1717. 
ขอเชิญส่งผลงานของผู้ปฏิบัติงานเพื่อร่วมกิจกรรม KKU Show and Share 2008 230 คนอ่าน
17 มิ.ย. 51
11:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1718. 
นักเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ได้รับรางวัลอัจฉริยภาพ 268 คนอ่าน
12 มิ.ย. 51
12:55 น.
อาจารย์วุฒิชัย
1719. 
นักเรียนสาธิตได้รับรางวัล 275 คนอ่าน
12 มิ.ย. 51
12:52 น.
อาจารย์วุฒิชัย
1720. 
แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนสอน ป.โท ภาคปลาย ปีการศึกษา 2550 202 คนอ่าน
11 มิ.ย. 51
09:13 น.
นางพอใจ
1721. 
พิธีบายศรีสู่ขวัญ 265 คนอ่าน
10 มิ.ย. 51
15:56 น.
อาจารย์นภาพร
1722. 
เพิ่มชื่อ 275 คนอ่าน
10 มิ.ย. 51
09:33 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา
1723. 
ประชาสัมพันธ์จากห้องสมุดจีนแบรี่ 276 คนอ่าน
9 มิ.ย. 51
23:03 น.
1724. 
เก่งกว่านี้ มีอีกไหม 206 คนอ่าน
6 มิ.ย. 51
15:40 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ
1725. 
ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในงานการประชุมวิชาการ "มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 4 : การวิจัยเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน" 242 คนอ่าน
4 มิ.ย. 51
15:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1726. 
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏฺบัติการเรื่อง"Writing scientific articles for publication (IV)" 250 คนอ่าน
4 มิ.ย. 51
15:13 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1727. 
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ 234 คนอ่าน
4 มิ.ย. 51
15:12 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1728. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 249 คนอ่าน
4 มิ.ย. 51
14:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1729. 
แจ้งการประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ 273 คนอ่าน
4 มิ.ย. 51
12:33 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1730. 
ทำบุญประจำปีโรงเรียนสาธิตฯระดับอนุบาล 196 คนอ่าน
30 พ.ค. 51
21:35 น.
อาจารย์สุขุมา
1731. 
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมเด็กหญิงณัฐณิชา ศรีทองสุก ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาลีลาศ 257 คนอ่าน
30 พ.ค. 51
20:25 น.
อาจารย์จรรยา
1732. 
ประกาศรับสมัครนักวิจัยใหม่ ปี 51 265 คนอ่าน
27 พ.ค. 51
15:10 น.
อาจารย์วรรณงาม
1733. 
ประกาศรับสมัครนักวิจัยใหม่ ปี 51 239 คนอ่าน
27 พ.ค. 51
15:00 น.
อาจารย์วรรณงาม
1734. 
ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ..ฟรี 206 คนอ่าน
26 พ.ค. 51
10:52 น.
1735. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน "Research Collaboration and Exchange Program in Social Science" และการประกาศทุนวิจัย "The ASC Research Grant 2008" 212 คนอ่าน
22 พ.ค. 51
16:36 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1736. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกจัดอบรมบุคลากร 265 คนอ่าน
22 พ.ค. 51
11:28 น.
อาจารย์อาพร
1737. 
โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อสำหรับอาจารย์(รายละเอียด3) 294 คนอ่าน
22 พ.ค. 51
10:22 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1738. 
โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อสำหรับอาจารย์(รายละเอียด2) 297 คนอ่าน
22 พ.ค. 51
10:18 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1739. 
โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อสำหรับอาจารย์(รายละเอียด1) 206 คนอ่าน
22 พ.ค. 51
10:14 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1740. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ(ต่อ) 192 คนอ่าน
20 พ.ค. 51
19:02 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1741. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ 209 คนอ่าน
20 พ.ค. 51
19:01 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1742. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 264 คนอ่าน
20 พ.ค. 51
19:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1743. 
ขอเชิญชวนส่ง Concept paper โครงการวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม 201 คนอ่าน
20 พ.ค. 51
18:59 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1744. 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย (วิจัยสถาบัน) 201 คนอ่าน
20 พ.ค. 51
18:58 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1745. 
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 204 คนอ่าน
20 พ.ค. 51
18:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1746. 
การเปิดให้บริการข้อมูลงานวิจัยรูปแบบดิจิตอล 233 คนอ่าน
20 พ.ค. 51
18:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1747. 
หนังสือเวียนจากฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์1 262 คนอ่าน
16 พ.ค. 51
11:42 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1748. 
หนังสือเวียนจากฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 247 คนอ่าน
16 พ.ค. 51
11:32 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1749. 
ประกาศงดให้บริการห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ 267 คนอ่าน
15 พ.ค. 51
12:25 น.
1750. 
ทุนการศึกษาที่มณฑลยูนาน(ใบสมัคร) 209 คนอ่าน
13 พ.ค. 51
16:41 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1751. 
ทุนการศึกษาที่มณฑลยูนาน(รายละเอียด) 209 คนอ่าน
13 พ.ค. 51
16:36 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1752. 
ปลูกต้นไม้เพื่อลดโลกร้อน 273 คนอ่าน
13 พ.ค. 51
01:08 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์
1753. 
สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา จัดบรรยายเรื่องทศวรรษแห่งการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยื่น 277 คนอ่าน
13 พ.ค. 51
00:59 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์
1754. 
รายงานงบแสดงฐานการเงิน คณะศึกษาศาสตร์ 275 คนอ่าน
9 พ.ค. 51
18:01 น.
นางสาวจรัสศรี
1755. 
การโอนค่าตอบแทนโครงการพิเศษ 252 คนอ่าน
8 พ.ค. 51
12:40 น.
นางสาวจรัสศรี
1756. 
การโอนเงินค่าตอบแทนโครงการพิเศษ 259 คนอ่าน
8 พ.ค. 51
12:38 น.
นางสาวจรัสศรี
1757. 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 23 พ.ค. 2551 เวลา 13.00 น. 287 คนอ่าน
8 พ.ค. 51
09:06 น.
นางปิยดา
1758. 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2551 260 คนอ่าน
2 พ.ค. 51
18:51 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1759. 
ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างไทยกับออสเตรีย(ASEA-UNINET Staff Exchange, One month Scholarship) ประจำปี 2552 205 คนอ่าน
29 เม.ย. 51
09:29 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1760. 
ขอแสดงความยินดีกับ "รองศาสตราจารย์" ใหม่ 274 คนอ่าน
25 เม.ย. 51
14:56 น.
นางนงนภัส
1761. 
ทุนวิจัยด้านผ้าไทย พ.ศ.2551 210 คนอ่าน
25 เม.ย. 51
10:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1762. 
การประชุมนานาชาติเรื่อง "The National Language Policy: Language Diversity for National Unity" 205 คนอ่าน
25 เม.ย. 51
09:11 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1763. 
ข่าวเด่นประเด็นร้อน...ในแวดวงความเสื่อมเสีย ของอาจารย์มหาวิทยาลัย 271 คนอ่าน
24 เม.ย. 51
15:41 น.
อาจารย์ปรัชญ์ธวีฐ์
1764. 
เมื่อวันที่ 11 เมษายนที่ผ่านมา โรงเรียนสาธิตฯมอดินแดงระดับประถม ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ 286 คนอ่าน
22 เม.ย. 51
13:49 น.
อาจารย์วรรณงาม
1765. 
โลกร้อน 241 คนอ่าน
21 เม.ย. 51
11:57 น.
อาจารย์ภัทรพงษ์
1766. 
โอนเงินค่าตอบแทนโครงการพิเศษ 280 คนอ่าน
19 เม.ย. 51
19:42 น.
นางสาวจรัสศรี
1767. 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ APERA 2008 227 คนอ่าน
19 เม.ย. 51
13:54 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย
1768. 
ทดสอบจาก esswp 248 คนอ่าน
18 เม.ย. 51
10:20 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ
1769. 
Making Global Business Success Local: Networks of Competitive Advantage 270 คนอ่าน
18 เม.ย. 51
09:05 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1770. 
Sponsorship Request for the Third GMSARN International Conference 2008 207 คนอ่าน
17 เม.ย. 51
08:46 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1771. 
ทำบุญเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ 267 คนอ่าน
16 เม.ย. 51
15:41 น.
นางสาวจรัสศรี
1772. 
หนังสือเวียนจากฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์2 200 คนอ่าน
11 เม.ย. 51
17:55 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1773. 
หนังสือเวียนจากฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์1 209 คนอ่าน
11 เม.ย. 51
17:54 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1774. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกจัดกิจกรรม Big Cleaning day 255 คนอ่าน
10 เม.ย. 51
14:17 น.
อาจารย์จรินทร์
1775. 
ประกาศผลการพิจารณาอาจารย์ไปสอนภาษาที่วัดพุทธประทีป 208 คนอ่าน
9 เม.ย. 51
18:29 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1776. 
ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 259 คนอ่าน
9 เม.ย. 51
09:57 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1777. 
เชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ APERA 2008 263 คนอ่าน
8 เม.ย. 51
16:37 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย
1778. 
เชิญครูผู้สอนเด็กออทิสติกเข้าร่วมอบรม 285 คนอ่าน
7 เม.ย. 51
10:39 น.
อาจารย์อาพร
1779. 
การส่งเบิกค่าตอบแทนค่าสอนโครงการพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา 267 คนอ่าน
5 เม.ย. 51
18:03 น.
นางสาวจรัสศรี
1780. 
โรงเรียนสาธิตฯมอดินแดงระดับประถมจัดสัมมนาเพื่อพัฒนางานของโรงเรียน 257 คนอ่าน
4 เม.ย. 51
16:04 น.
อาจารย์วรรณงาม
1781. 
ทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาหลักสูตร ร่วมกับต่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ และความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ 205 คนอ่าน
4 เม.ย. 51
11:16 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1782. 
Short Courses on Modern Biotechnology Management at AIT(2008) 204 คนอ่าน
4 เม.ย. 51
11:13 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1783. 
ทุนเรียนภาษาญี่ปุ่นของโรงเรียน Hitachi Language School 208 คนอ่าน
31 มี.ค. 51
10:04 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1784. 
ทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปนำเสนอผลงานในต่างประเทศ 200 คนอ่าน
31 มี.ค. 51
09:38 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1785. 
The Third GMSARN International Conference 2008 267 คนอ่าน
31 มี.ค. 51
09:30 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1786. 
อาจารย์เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การจัดทำแฟ้มสะสมงานสอน (Teaching Portfolio) 267 คนอ่าน
27 มี.ค. 51
22:26 น.
อาจารย์ปรัชญ์ธวีฐ์
1787. 
เรียนเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจศพมารดาของอาจารย์มณฑา ชุ่มสุคนธ์ 282 คนอ่าน
26 มี.ค. 51
18:29 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
1788. 
การชำระภาษีเงินได้ประจำปี 2550 274 คนอ่าน
25 มี.ค. 51
14:38 น.
นางพอใจ
1789. 
การเสนอข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551 205 คนอ่าน
24 มี.ค. 51
16:19 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1790. 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประเภททุนวิจัยนวมินทร์ 203 คนอ่าน
24 มี.ค. 51
16:19 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1791. 
ขอเชิญบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ระดับประถม เข้าร่วมอบรม 202 คนอ่าน
24 มี.ค. 51
14:51 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์
1792. 
การสำรวจความคิดเห็นคณาจารย์เพื่อพัฒนาโครงสร้างคณะศึกษาศาสตร์ 202 คนอ่าน
22 มี.ค. 51
09:19 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
1793. 
เปิดรับสมัครให้เข้ารับบริการแล้วค่ะ 209 คนอ่าน
20 มี.ค. 51
16:28 น.
อาจารย์อาพร
1794. 
เติมเต็มความสามารถและศักยภาพส่วนบุคคลด้าน IT 264 คนอ่าน
14 มี.ค. 51
15:22 น.
อาจารย์อาพร
1795. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ ประจำปี 2551 204 คนอ่าน
14 มี.ค. 51
15:42 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1796. 
ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานสมัครเข้ารับการอบรมระยะสั้น 227 คนอ่าน
14 มี.ค. 51
15:41 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1797. 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้เข้ารับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี พ.ศ.2551 245 คนอ่าน
13 มี.ค. 51
11:59 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1798. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ 245 คนอ่าน
13 มี.ค. 51
11:58 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1799. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ และนำเสนองานวิจัย 208 คนอ่าน
13 มี.ค. 51
11:58 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1800. 
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารศูนย์บริการวิชาการ 202 คนอ่าน
13 มี.ค. 51
11:57 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1801. 
กระบวนงานที่ลดขั้นตอน ปีงบประมาณ 2550 207 คนอ่าน
10 มี.ค. 51
17:38 น.
อาจารย์ ดร.สัมพันธ์
1802. 
กิจกรรมปิดภาคเรียนที่ศูนย์วิจัยออทิสติก 267 คนอ่าน
6 มี.ค. 51
13:41 น.
อาจารย์อาพร
1803. 
แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานเพิ่ม ประจำปี 2550 205 คนอ่าน
5 มี.ค. 51
11:06 น.
นางพอใจ
1804. 
Sudoku เกมคณิตศาสตร์สำหรับเด็ก 248 คนอ่าน
22 ก.พ. 51
16:51 น.
อาจารย์ปรัชญ์ธวีฐ์
1805. 
ภาพข่าว SMD Challenge 1 สาธิตประถมฯ มอดินแดง 208 คนอ่าน
22 ก.พ. 51
16:37 น.
อาจารย์ปรัชญ์ธวีฐ์
1806. 
Notice on Japanese Studies Program for 2008 234 คนอ่าน
22 ก.พ. 51
12:51 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1807. 
โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อสำหรับอาจารย์ 246 คนอ่าน
22 ก.พ. 51
12:49 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1808. 
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานศพบิดา นางอารยา โฉมสุภาพ 249 คนอ่าน
22 ก.พ. 51
11:34 น.
นางดารุณี
1809. 
รับสมัครนักเรียนระดับอนุบาล 1 206 คนอ่าน
22 ก.พ. 51
09:34 น.
1810. 
ขอแสดงความยินดีกับ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ใหม่ 200 คนอ่าน
20 ก.พ. 51
14:04 น.
นางนงนภัส
1811. 
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ขอกำหนดตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. ปี พ.ศ.2550 206 คนอ่าน
20 ก.พ. 51
10:40 น.
นางนงนภัส
1812. 
ขยายเวลากรอก e-portfolio 203 คนอ่าน
18 ก.พ. 51
11:24 น.
นางดารุณี
1813. 
ขอทราบข้อมูลความต้องการที่พักอาศัยของบุคลากร 281 คนอ่าน
15 ก.พ. 51
16:15 น.
นางสาวดรุวรรณ
1814. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกให้การต้อนรับและฝึกอบรม 285 คนอ่าน
15 ก.พ. 51
10:09 น.
อาจารย์อาพร
1815. 
ชมภาพประทับใจในวันเข้าค่ายอนุบาล 267 คนอ่าน
15 ก.พ. 51
06:38 น.
อาจารย์สุขุมา
1816. 
เชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง Translating brain research into classroom practice and anintroduction to multiple intelligence theory in the classroom 247 คนอ่าน
14 ก.พ. 51
21:02 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1817. 
โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อสำหรับอาจารย์(ต่อ) 200 คนอ่าน
14 ก.พ. 51
21:00 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1818. 
โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อสำหรับอาจารย์ 229 คนอ่าน
14 ก.พ. 51
20:58 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1819. 
ขอเรียนเชิญบุคลากรสมัครเข้ารับการอบรมระยะสั้น 242 คนอ่าน
14 ก.พ. 51
20:54 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1820. 
ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 208 คนอ่าน
14 ก.พ. 51
20:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1821. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับบทความวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารฯ 206 คนอ่าน
14 ก.พ. 51
20:45 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1822. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการ HR Northease Forum2008:HRกับการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 206 คนอ่าน
14 ก.พ. 51
20:43 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1823. 
การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผ่นพับแนะนำงาน"การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ2551(Thailand Research Expo 2008) 199 คนอ่าน
14 ก.พ. 51
20:42 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1824. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 202 คนอ่าน
14 ก.พ. 51
20:25 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1825. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเสวนา 198 คนอ่าน
14 ก.พ. 51
20:24 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1826. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกต้อนนิสิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวร 208 คนอ่าน
14 ก.พ. 51
11:09 น.
1827. 
ศูนย์วิจัยออทิสติกต้อนรับ Prof. จากมหาวิทยาลัยใน Denmark 207 คนอ่าน
14 ก.พ. 51
11:00 น.
1828. 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งสาธิตมอฯ 236 คนอ่าน
13 ก.พ. 51
20:09 น.
อาจารย์วรรณงาม
1829. 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งสาธิตมอฯ 265 คนอ่าน
13 ก.พ. 51
19:54 น.
อาจารย์วรรณงาม
1830. 
แชมฟุตบอลบุคลากร 51 216 คนอ่าน
13 ก.พ. 51
15:01 น.
อาจารย์เสถียร
1831. 
การโอนเงิน ตกเบิกปรับเงินเดือน 4% 207 คนอ่าน
8 ก.พ. 51
15:13 น.
นางพอใจ
1832. 
ขอแสดงความยินดีกับ "รองศาสตราจารย์" ใหม่ 200 คนอ่าน
8 ก.พ. 51
10:22 น.
นางนงนภัส
1833. 
แจ้งมติที่ประชุมเกี่ยวกับการนำเสนอผลงานวิชาการ 204 คนอ่าน
8 ก.พ. 51
10:18 น.
นางนงนภัส
1834. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายพักแรมสาธิตอนุบาล 212 คนอ่าน
6 ก.พ. 51
17:01 น.
อาจารย์สุขุมา
1835. 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธิตอนุบาล 255 คนอ่าน
6 ก.พ. 51
16:44 น.
อาจารย์สุขุมา
1836. 
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 205 คนอ่าน
6 ก.พ. 51
12:59 น.
อาจารย์จุฬารัตน์
1837. 
ขอขอบคุณอาจารย์จากภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มข. 207 คนอ่าน
6 ก.พ. 51
07:05 น.
อาจารย์สุขุมา
1838. 
ขอขอบคุณรศ.สมปัต ตัญตรัยรัตน์ 221 คนอ่าน
5 ก.พ. 51
03:07 น.
อาจารย์สุขุมา
1839. 
กิจกรรมทำอาหารของน้องอนุบาล 2/3 209 คนอ่าน
5 ก.พ. 51
03:05 น.
อาจารย์สุขุมา
1840. 
ชมภาพสาธิตอนุบาลเข้าค่ายภาษาอังกฤษกับพี่ประถม 200 คนอ่าน
5 ก.พ. 51
03:02 น.
อาจารย์สุขุมา
1841. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าศึกษาดูงานที่สาธิตอนุบาล 254 คนอ่าน
4 ก.พ. 51
10:51 น.
อาจารย์สุขุมา
1842. 
การส่งต้นฉบับข้อสอบไล่ ประจำภาคปลาย 2550 ระดับปริญญาตรี 210 คนอ่าน
3 ก.พ. 51
14:52 น.
นางไพพิทักษ์
1843. 
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 207 คนอ่าน
31 ม.ค. 51
21:33 น.
อาจารย์สุขุมา
1844. 
ปฏิทินการดำเนินการระบบการรายงานผลและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บนระบบ e-office ของบุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์ รอบการประเมินครั้งที่ 1 ประจำปีงบปร 205 คนอ่าน
31 ม.ค. 51
15:38 น.
นางดารุณี
1845. 
ชมภาพน่ารัก ๆของการแสดงตามโครงการกิจกรรมนักแสดงรุ่นเยาว์อนุบาล 209 คนอ่าน
30 ม.ค. 51
09:41 น.
อาจารย์สุขุมา
1846. 
ขอแสดงความเสียใจ 245 คนอ่าน
29 ม.ค. 51
12:39 น.
รองศาสตราจารย์รัตนาภรณ์
1847. 
ยินดีต้อนรับคณะนักศึกษาสาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มข. 226 คนอ่าน
25 ม.ค. 51
16:54 น.
อาจารย์อาพร
1848. 
นักศึกษาเข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยออทิสติก 202 คนอ่าน
24 ม.ค. 51
11:55 น.
1849. 
การนำเสนอผลงานและเสวนาทางวิชาการด้านออทิสติก 199 คนอ่าน
24 ม.ค. 51
11:50 น.
1850. 
บุคลากรสาธิตฯ(มอดินแดง) ระดับประถม คนเก่งเข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ 200 คนอ่าน
23 ม.ค. 51
11:27 น.
อาจารย์ศิราวรรณ
1851. 
ชมภาพน่ารักของเกษตรกรน้อยอ.1และอ.2ของสาธิตอนุบาล 201 คนอ่าน
18 ม.ค. 51
00:00 น.
อาจารย์สุขุมา
1852. 
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในวันครูของฯอนุบาลสาธิต 206 คนอ่าน
18 ม.ค. 51
18:41 น.
อาจารย์สุขุมา
1853. 
สาธิตฯอนุบาลร่วมงานวันเด็กปี 2551 197 คนอ่าน
18 ม.ค. 51
18:40 น.
อาจารย์สุขุมา
1854. 
ความภูมิใจของเราชาวสาธิตฯอนุบาล 203 คนอ่าน
18 ม.ค. 51
17:37 น.
อาจารย์สุขุมา
1855. 
พัมนาองค์ความรู้สู่สาธิตฯอนุบาล 257 คนอ่าน
18 ม.ค. 51
17:35 น.
อาจารย์สุขุมา
1856. 
ข่าวบริการของชาวสาธิตฯอนุบาล 230 คนอ่าน
18 ม.ค. 51
17:35 น.
อาจารย์สุขุมา
1857. 
ประสัมพันธ์กิจกรรมดีดีที่อนุบาลสาธิต 210 คนอ่าน
18 ม.ค. 51
17:31 น.
อาจารย์สุขุมา
1858. 
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯระดับอนุบาล 202 คนอ่าน
18 ม.ค. 51
16:24 น.
อาจารย์สุขุมา
1859. 
ประชาสัมพันธ์เพื่อเปลี่ยน proxy ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 194 คนอ่าน
18 ม.ค. 51
14:46 น.
นายปพนพัทร์
1860. 
ความภาคภูมิใจของเรา (สาธิตศึกษาศาสตร์) 205 คนอ่าน
18 ม.ค. 51
10:48 น.
อาจารย์วรเทพ
1861. 
การจัดสอบไล่ ประจำภาคปลาย 2550 208 คนอ่าน
17 ม.ค. 51
17:25 น.
นางไพพิทักษ์
1862. 
คะแนนสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1 เทอม2 ปี50 (ครั้งที่1) 194 คนอ่าน
17 ม.ค. 51
16:45 น.
อาจารย์เสถียร
1863. 
ศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีบูรพาจารย์ ณ จังหวัดอุดรธานี 202 คนอ่าน
17 ม.ค. 51
13:57 น.
1864. 
การรับสมัครขอรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 199 คนอ่าน
14 ม.ค. 51
12:53 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1865. 
บริการรายบุคคลจากห้องสมุด 202 คนอ่าน
10 ม.ค. 51
16:35 น.
1866. 
ขอเชิญส่งบทความวิชาการและบทความวิจัย 200 คนอ่าน
10 ม.ค. 51
16:28 น.
1867. 
อบรมสัมมนา LD 219 คนอ่าน
10 ม.ค. 51
15:31 น.
รองศาสตราจารย์รัตนาภรณ์
1868. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ทิศทางการวิจัยและการพัฒนาการศึกษา" 202 คนอ่าน
10 ม.ค. 51
12:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1869. 
ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการและเข้ารับฟังการสัมมนาวิชาการ ในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2551 198 คนอ่าน
10 ม.ค. 51
12:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1870. 
ประชาสสัมพันธ์การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 9 194 คนอ่าน
10 ม.ค. 51
12:47 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1871. 
ขยายเวลาการรับบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2551 196 คนอ่าน
10 ม.ค. 51
12:44 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1872. 
โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจำปี 2551 196 คนอ่าน
10 ม.ค. 51
12:41 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1873. 
ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการด้านงานคนพิการ 198 คนอ่าน
10 ม.ค. 51
12:38 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1874. 
การประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัยและรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2551 199 คนอ่าน
10 ม.ค. 51
12:36 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1875. 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ 001/2551 เรื่อง งดการเรียนการสอน 200 คนอ่าน
10 ม.ค. 51
11:03 น.
นางดารุณี
1876. 
การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2551 (Thailand Research Expo 2008) 198 คนอ่าน
9 ม.ค. 51
19:14 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1877. 
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวปฏิรูป วันที่ 4-5 ม.ค.50 199 คนอ่าน
9 ม.ค. 51
11:25 น.
นางสาวมธุรส
1878. 
รายงานไปเชียงใหม่ 196 คนอ่าน
7 ม.ค. 51
17:49 น.
1879. 
งานแถลงข่าวการนำเสนอผลงานและการเสวนาทางวิชาการด้านออทิสติก 206 คนอ่าน
4 ม.ค. 51
17:02 น.
อาจารย์อาพร
1880. 
ส่งเบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบกลางภาคปลาย ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาตรี 201 คนอ่าน
3 ม.ค. 51
16:26 น.
นางไพพิทักษ์
1881. 
Happy New Year 2008 197 คนอ่าน
28 ธ.ค. 50
10:45 น.
นางนงนภัส
1882. 
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฝึกงาน 193 คนอ่าน
26 ธ.ค. 50
09:10 น.
อาจารย์เมตตา
1883. 
ขอแสดงความยินดีกับ "รองศาสตราจารย์" ใหม่ 201 คนอ่าน
25 ธ.ค. 50
12:23 น.
นางนงนภัส
1884. 
อบรม...คณะครูสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3 193 คนอ่าน
25 ธ.ค. 50
11:59 น.
1885. 
รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2551 (ภาคต้น - ภาคปลาย) 194 คนอ่าน
21 ธ.ค. 50
12:07 น.
นางปิยดา
1886. 
การเบิกค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 200 คนอ่าน
19 ธ.ค. 50
11:54 น.
นางสาวจรัสศรี
1887. 
แบบฟอร์มเบิกค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลราชการ 195 คนอ่าน
19 ธ.ค. 50
11:34 น.
นางสาวจรัสศรี
1888. 
พิธีปิดซีเกมส์ ครั้งที่ 24 203 คนอ่าน
17 ธ.ค. 50
14:06 น.
อาจารย์เสถียร
1889. 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)ระดับประถมฯ จัดกิจกรรมดูนกและศึกษาธรรมชาติ 196 คนอ่าน
13 ธ.ค. 50
10:43 น.
อาจารย์จรรยา
1890. 
ศูนย์ประสานงานที่7 โคกสี-หนองตูม เข้าศึกษาดู "การจัดการเรียนการสอนกระบวนการคิดวิเคราะห์" ในโรงเรียนสาธิตฯ(มอดินแดง)ระดับประถม 198 คนอ่าน
12 ธ.ค. 50
17:16 น.
อาจารย์สุมาลี
1891. 
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแดงน้อย จังหวัดขอนแก่น ศึกษาดูงานศูนย์วัสดุรีไซเคิลร.ร.สาธิตมข.(มอดินแดง)ระดับประถม 196 คนอ่าน
12 ธ.ค. 50
12:15 น.
อาจารย์จิระวรรณ
1892. 
ความภาคภูมิใจของเรา (สาธิตศึกษาศาสตร์) 198 คนอ่าน
12 ธ.ค. 50
12:24 น.
อาจารย์วรเทพ
1893. 
ฟังบรรยายพิเศษ "พระพยอม กัลยาโณ" 199 คนอ่าน
11 ธ.ค. 50
19:06 น.
นางนงนภัส
1894. 
ขอเชิญสั่งซื้อส.ค.ส.2551 197 คนอ่าน
8 ธ.ค. 50
19:44 น.
นายสมเจตน์
1895. 
นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา เข้าศึกษาดูงานประกันคุณภาพของโรงเรียนสาธิตฯ (มอดินแดง) 200 คนอ่าน
7 ธ.ค. 50
08:51 น.
อาจารย์สุมาลี
1896. 
๘๐ พรรษา เทิดไท้ มหาราชันย์ 201 คนอ่าน
6 ธ.ค. 50
10:22 น.
อาจารย์จรินทร์
1897. 
ประชาสัมพันธ์ค่ายดูดาวนักเรียน2550 ครั้งที่12 194 คนอ่าน
4 ธ.ค. 50
16:32 น.
อาจารย์ขนิษฐา
1898. 
ผลงานนักเรียน 200 คนอ่าน
4 ธ.ค. 50
13:54 น.
อาจารย์สังเวียน
1899. 
เรียนเชิญคณาจารย์เลือกหนังสือเข้าห้องสมุด 201 คนอ่าน
29 พ.ย. 50
11:35 น.
1900. 
ระบบการพัฒนา KPI ของคณะศึกษาศาสตร์ 200 คนอ่าน
28 พ.ย. 50
09:25 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
1901. 
ชอเชิญส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน (DPU) 194 คนอ่าน
12 ก.ย. 50
15:58 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1902. 
การร่วมสนับสนุนทุนวิจัยของฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2551 202 คนอ่าน
12 ก.ย. 50
15:55 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1903. 
สรุป 3 อันดับที่นักเรียนเลือกสมัครโควตา มข.ปี2551 200 คนอ่าน
11 ก.ย. 50
13:11 น.
อาจารย์ผาณิต
1904. 
กำหนดการพิธีทำบุญตักบาตรคณะศึกษาศาสตร์ 2550 200 คนอ่าน
11 ก.ย. 50
12:33 น.
นายสมเจตน์
1905. 
การประชุมผู้นำการศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 และงานเวิลด์ไดแด็ด เอเชีย 2007 195 คนอ่าน
10 ก.ย. 50
14:53 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1906. 
ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปี 2551 202 คนอ่าน
10 ก.ย. 50
11:52 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี
1907. 
โครงการ Fiscal 2007 Grant for Japan-related Research Projects 196 คนอ่าน
6 ก.ย. 50
13:50 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1908. 
The 21st Khwarizmi International Award(KIA) 196 คนอ่าน
6 ก.ย. 50
13:45 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1909. 
โครงงานดีดีของนักเรียนชั้น ม.6 (2 ) 197 คนอ่าน
6 ก.ย. 50
10:56 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
1910. 
โครงงานดีดีของนักเรียนชั้น ม.6 201 คนอ่าน
6 ก.ย. 50
10:55 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
1911. 
ขอเชิญชมและเชียร์กีฬาภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) 196 คนอ่าน
5 ก.ย. 50
14:53 น.
อาจารย์จรรยา
1912. 
ทดสอบการส่งไฟล์ 5 ไฟล์พร้อมข่าวสาร 200 คนอ่าน
5 ก.ย. 50
10:35 น.
นายโสภัณ
1913. 
ทุนการศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา 198 คนอ่าน
5 ก.ย. 50
08:54 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1914. 
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ศูนย์วิจัยออทิสติก 198 คนอ่าน
4 ก.ย. 50
16:20 น.
1915. 
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมอบรมสัมมนา 203 คนอ่าน
4 ก.ย. 50
16:14 น.
1916. 
โครงงานดีดีของนักเรียนชั้น ม.6 194 คนอ่าน
4 ก.ย. 50
12:58 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
1917. 
โครงงานดีดีของนักเรียนชั้น ม.6 194 คนอ่าน
4 ก.ย. 50
12:23 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์
1918. 
ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ "แนวคิดและที่มา พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับใหม่ 198 คนอ่าน
4 ก.ย. 50
11:17 น.
นางดารุณี
1919. 
ต่อ คณะผู้บริหาร คณะศึกษาศาสตร์ เดินทางศึกษาดูงาน ด้านการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเวียนนา ประเทศออสเตรีย 192 คนอ่าน
4 ก.ย. 50
10:37 น.
1920. 
คณะผู้บริหาร คณะศึกษาศาสตร์ เดินทางศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเวียนนา ประเทศออสเตรีย 199 คนอ่าน
4 ก.ย. 50
10:31 น.
1921. 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ 022/2550 เรื่อง งดการเรียนการสอน 195 คนอ่าน
4 ก.ย. 50
10:12 น.
นางดารุณี
1922. 
ขอเชิญ คณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ร่วมงานแสดง "มุทิตาจิต ชีวิตที่เปี่ยมค่า" 194 คนอ่าน
4 ก.ย. 50
09:48 น.
นายสมเจตน์
1923. 
ขอเชิญ คณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ร่วมงานแสดง 195 คนอ่าน
4 ก.ย. 50
09:46 น.
นายสมเจตน์
1924. 
KKU Show and Share 2007 194 คนอ่าน
2 ก.ย. 50
19:35 น.
นางสาวจรัสศรี
1925. 
ผลการจัดอันดับโรงเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศไทยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดอยู่อันดับที่เท่าไรของประเทศ 241 คนอ่าน
31 ส.ค. 50
22:58 น.
รองศาสตราจารย์ลัดดา
1926. 
การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องDiscovery of Ramanya Desa:History,Identities,Cuture,Language and performing Arts 198 คนอ่าน
31 ส.ค. 50
14:11 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1927. 
ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ KOSEF ประจำปี 2550 191 คนอ่าน
31 ส.ค. 50
13:55 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1928. 
เชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม " การสร้างสื่อมัลติมีเดี่ย " 200 คนอ่าน
31 ส.ค. 50
09:33 น.
1929. 
ขอเชิญบุคลากรทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสื่อมัลติมีเดีย 198 คนอ่าน
29 ส.ค. 50
10:16 น.
1930. 
การจัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 194 คนอ่าน
26 ส.ค. 50
11:56 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
1931. 
บ้านกุลละวณิชย์ สถานที่ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2551 194 คนอ่าน
25 ส.ค. 50
11:14 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี
1932. 
ขอเชิญ คณาจารย์ทุกท่าน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2551 194 คนอ่าน
24 ส.ค. 50
09:27 น.
นายสมเจตน์
1933. 
อบรมการเขียนบทความและตำรา 193 คนอ่าน
23 ส.ค. 50
21:25 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์
1934. 
อบรมการพัฒนางานประกันคุณภาพ 198 คนอ่าน
23 ส.ค. 50
21:01 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์
1935. 
การส่งเบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบกลางภาคต้น ปีการศึกษา 2550 199 คนอ่าน
17 ส.ค. 50
10:26 น.
นางไพพิทักษ์
1936. 
การจัดสอบไล่ ประจำภาคต้น 2550 195 คนอ่าน
17 ส.ค. 50
10:14 น.
นางไพพิทักษ์
1937. 
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยทางการศึกษา 193 คนอ่าน
16 ส.ค. 50
15:29 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1938. 
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย"เครือข่ายบริหารการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาปี2551-เทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" 197 คนอ่าน
16 ส.ค. 50
15:28 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1939. 
ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดงาน KKU International Symposium 2007 201 คนอ่าน
16 ส.ค. 50
12:09 น.
นายปพนพัทร์
1940. 
ขอเชิญชวนจัดเตรียมโครงร่างข้อเสนอชุดโครงการวิจัยปี2552 199 คนอ่าน
16 ส.ค. 50
11:33 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1941. 
ประกาศเกณฑ์การขอ ผศ. รศ. ศ. ปี 2550 (ฉบับที่ 2) 193 คนอ่าน
15 ส.ค. 50
14:45 น.
นางนงนภัส
1942. 
ทุนพัฒนาข้าราชการ(สำนักงานกพ) 203 คนอ่าน
10 ส.ค. 50
10:36 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1943. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัย 197 คนอ่าน
10 ส.ค. 50
10:35 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1944. 
ขอเชิญนำผลงานเข้าร่วมแสดงนิทรรศการและขอเชิญชมนิทรรศการเนื่องในงาน"วันนักประดิษฐ์" 197 คนอ่าน
10 ส.ค. 50
10:32 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1945. 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการครั้งที่46 196 คนอ่าน
10 ส.ค. 50
10:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1946. 
ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม(Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น(NRCT-JSPS)ประจำปี2551(FY2008) 199 คนอ่าน
10 ส.ค. 50
10:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1947. 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประเพณีสตรีศึกษาครั้งที่ 8 198 คนอ่าน
10 ส.ค. 50
10:23 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1948. 
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยหรือบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการเวทีมนุษยศาสตร์ไทยครั้งที่4 197 คนอ่าน
10 ส.ค. 50
10:22 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1949. 
ปฏิทินการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไปของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 195 คนอ่าน
10 ส.ค. 50
10:21 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1950. 
สาขาวิชาเทคโน ต้อนรับคณาจารย์เยี่ยมชมงาน จาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 194 คนอ่าน
10 ส.ค. 50
08:45 น.
นายสมเจตน์
1951. 
ขอแสดงความยินดีกับกับคณาจารย์และผู้สำเร็จการศึกษา ณ ราชาวดี รีสอร์ท 200 คนอ่าน
10 ส.ค. 50
08:33 น.
นายสมเจตน์
1952. 
ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมการบันทึกข้อมูลในระบบNRPM 193 คนอ่าน
8 ส.ค. 50
16:38 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1953. 
ขอเชิญร่วมชมและเชียร์นักกีฬา-กรีฑา ประถม ศึกษาศาสตร์ 199 คนอ่าน
8 ส.ค. 50
16:08 น.
อาจารย์ขนิษฐา
1954. 
กิจกรรมเทิดไท้องค์ราชินี 194 คนอ่าน
8 ส.ค. 50
14:20 น.
อาจารย์นภาพร
1955. 
กิจกรรมเทิดไท้องค์ราชินี 195 คนอ่าน
8 ส.ค. 50
14:15 น.
อาจารย์นภาพร
1956. 
ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วมตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่นประจำปี2551 194 คนอ่าน
7 ส.ค. 50
13:30 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1957. 
UNESCO-APEID International Conference ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีรส์ปาร์ค กรุงเทพฯ 191 คนอ่าน
7 ส.ค. 50
13:24 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1958. 
สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2549 (อย่างไม่เป็นทางการ) 194 คนอ่าน
7 ส.ค. 50
13:08 น.
อาจารย์ ดร.สัมพันธ์
1959. 
กิจกรรมดีดีมีที่สาธิตอนุบาล 196 คนอ่าน
6 ส.ค. 50
14:34 น.
อาจารย์สุขุมา
1960. 
กิจกรรมวันแม่ที่สาธิตอนุบาล 197 คนอ่าน
6 ส.ค. 50
14:29 น.
อาจารย์สุขุมา
1961. 
เรารักแม่ เพลง น่าฟัง ประจำปี นี้ 206 คนอ่าน
6 ส.ค. 50
12:51 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ
1962. 
อันตราย...จากเครื่องพรินเตอร์ 197 คนอ่าน
3 ส.ค. 50
12:27 น.
นายทองสุข
1963. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ "ราชมงคลอีสานวิชาการ" ครั้งที่ 1 และเสนอผลงาน 192 คนอ่าน
3 ส.ค. 50
11:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1964. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัย 192 คนอ่าน
3 ส.ค. 50
10:33 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1965. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยในการประชุม"การวิจัยในชั้นเรียน"ประจำปี2550 200 คนอ่าน
3 ส.ค. 50
10:28 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1966. 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ ประจำปี 2550 195 คนอ่าน
3 ส.ค. 50
10:27 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1967. 
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิงปี2550 197 คนอ่าน
2 ส.ค. 50
13:52 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
1968. 
ทีมผู้บริหาร เยี่ยมคารวะ ผบ.มณฑลทหารบกที่ 23 199 คนอ่าน
2 ส.ค. 50
10:32 น.
นายสมเจตน์
1969. 
การรับนักศึกษาต่างชาติเข้าฝึกงานด้านเทคนิคในโครงการ IAESTE 196 คนอ่าน
1 ส.ค. 50
13:29 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1970. 
การสัมมนาแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ โรงแรมโซฟิเทล ราชา ออคิดขอนแก่น 202 คนอ่าน
1 ส.ค. 50
09:40 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1971. 
เบิกค่าตรวจกระดาษคำตอบกลางภาคต้น ปีการศึกษา 2550 ระดับปริญญาตรี 193 คนอ่าน
27 ก.ค. 50
18:41 น.
นางไพพิทักษ์
1972. 
การประชุมกลุ่ม APEC ปี 2550 ณ โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น 198 คนอ่าน
26 ก.ค. 50
10:50 น.
นายสมเจตน์
1973. 
ขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาตามหลักPMQA 205 คนอ่าน
26 ก.ค. 50
08:10 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
1974. 
เชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการนวดเพื่อสุขภาพ 193 คนอ่าน
25 ก.ค. 50
17:47 น.
อาจารย์สุขุมา
1975. 
ข่าวดีสำหรับคนรักสุขภาพ 196 คนอ่าน
25 ก.ค. 50
17:44 น.
อาจารย์สุขุมา
1976. 
ประชุมเครือข่ายนักศึกษาทุนครูพันธุ์ใหม่5ปี ที่ เชียงใหม่ 198 คนอ่าน
25 ก.ค. 50
16:53 น.
นางนงนภัส
1977. 
สกอ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและเยี่ยมชมคณะ 191 คนอ่าน
25 ก.ค. 50
16:43 น.
นางนงนภัส
1978. 
นักเรียนสาธิต(ศศ)ระดับประถมแข่งขันกอล์ฟที่ USAได้ที่4 จากทั้งหมด 48 คนทั่วโลก 194 คนอ่าน
25 ก.ค. 50
14:42 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรีวรรณ
1979. 
การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-อินเดีย 193 คนอ่าน
24 ก.ค. 50
16:07 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1980. 
ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ University of South Australia ประเทศออสเตรเลีย 198 คนอ่าน
24 ก.ค. 50
15:58 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1981. 
ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายผ่านระบบ Digital Video Conference(DVC) 197 คนอ่าน
24 ก.ค. 50
15:55 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1982. 
การบรรยายพิเศษของBritish Council ณ โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิดขอนแก่น 195 คนอ่าน
24 ก.ค. 50
15:50 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1983. 
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 2 nd Sino-Thai Conference on Traditional Medicine and Natural Health Procuducts(SICTMNHP) 203 คนอ่าน
24 ก.ค. 50
11:51 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1984. 
The German Academic Exchange Service(DAAD) 200 คนอ่าน
24 ก.ค. 50
11:44 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1985. 
สัปดาห์วันเข้าพรรษา 197 คนอ่าน
23 ก.ค. 50
14:37 น.
อาจารย์นภาพร
1986. 
กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะศึกษาศาสตร์ วันพฤหัสบดี ที่ 26 ก.ค. 2550 195 คนอ่าน
20 ก.ค. 50
11:04 น.
อาจารย์ ดร.สัมพันธ์
1987. 
กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะศึกษาศาสตร์ วันพฤหัสบดี ที่ 26 ก.ค. 2550 191 คนอ่าน
20 ก.ค. 50
10:57 น.
อาจารย์ ดร.สัมพันธ์
1988. 
ขอเรียนเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุม วิชาการนานาชาติ 200 คนอ่าน
19 ก.ค. 50
16:31 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย
1989. 
สรุปผลการแข่งขันประกวดแข่งขันทางวิชาการ 196 คนอ่าน
19 ก.ค. 50
08:47 น.
นางณัชปภา
1990. 
อบรมครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ 650 คนโดยศุนย์พัฒนาวิชาชีพครู 192 คนอ่าน
18 ก.ค. 50
20:52 น.
รองศาสตราจารย์ลัดดา
1991. 
คณบดีและคณะ เยี่ยมคารวะแนะนำทีมผู้บริหารต่อผู้ว่าขอนแก่น 196 คนอ่าน
18 ก.ค. 50
10:55 น.
นายสมเจตน์
1992. 
คณบดีร่วมงานวันบำเพ็ญกุศลฯ ที่คณะแพทยศาสตร์ 195 คนอ่าน
18 ก.ค. 50
10:48 น.
นายสมเจตน์
1993. 
แจ้งลิงค์ เว็บไซต์ ed-office 199 คนอ่าน
17 ก.ค. 50
10:46 น.
นายโสภัณ
1994. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 200 คนอ่าน
17 ก.ค. 50
09:24 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
1995. 
ขอเชิญร่วมประชุมติดตามผลนศ.ทุนครูพันธุ์ใหม่5ปี และต้อนรับ ชาว สกอ. 194 คนอ่าน
16 ก.ค. 50
08:42 น.
นางนงนภัส
1996. 
พิมพ์ Card นี้ แจกจ่ายให้บุคลากร ก็ดีนะ 198 คนอ่าน
16 ก.ค. 50
08:00 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ
1997. 
PMQA เน้น6มิติสู่ 67 ตัวชี้วัดกับการพัฒนาเชิงรุกปีการศึกษา2550 201 คนอ่าน
15 ก.ค. 50
16:28 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
1998. 
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ใหม่ 195 คนอ่าน
13 ก.ค. 50
08:56 น.
นางนงนภัส
1999. 
พบ นศ.ทุนครูพันธุ์ใหม่5ปี และเตรียมประชุมร่วม สกอ. 200 คนอ่าน
12 ก.ค. 50
15:11 น.
นางนงนภัส
2000. 
เพลง 194 คนอ่าน
12 ก.ค. 50
14:01 น.
2001. 
บริการตรวจสุขภาพ 195 คนอ่าน
12 ก.ค. 50
10:38 น.
นายสมเจตน์
2002. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 199 คนอ่าน
11 ก.ค. 50
13:16 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
2003. 
การส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินเฉพาะหน่วยงานสาขาวิชาและฝ่ายต่างๆ ของคณะศึกษาศาสตร์ 203 คนอ่าน
10 ก.ค. 50
18:12 น.
นางสาวจรัสศรี
2004. 
การส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 195 คนอ่าน
10 ก.ค. 50
17:55 น.
นางสาวจรัสศรี
2005. 
รับนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2550 198 คนอ่าน
10 ก.ค. 50
09:11 น.
นางปิยดา
2006. 
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์ 196 คนอ่าน
10 ก.ค. 50
08:43 น.
นางปิยดา
2007. 
การจัดอบรมหลักสูตรที่เน้นหลักการปรัชญาศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 193 คนอ่าน
9 ก.ค. 50
21:26 น.
รองศาสตราจารย์ลัดดา
2008. 
กิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีในประเทศญี่ปุ่น 197 คนอ่าน
9 ก.ค. 50
12:01 น.
อาจารย์กุลจิรา
2009. 
Course Syllabus 218717 195 คนอ่าน
7 ก.ค. 50
14:23 น.
2010. 
การทำนามบัตรสำหรับบุคลากรของศูนย์วิจัยออทิสติก 211 คนอ่าน
6 ก.ค. 50
16:40 น.
อาจารย์ ดร.อาคม
2011. 
การประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 200 คนอ่าน
6 ก.ค. 50
11:28 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย
2012. 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและระดับนานาชาติ 195 คนอ่าน
5 ก.ค. 50
16:21 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2013. 
รายชื่ออาจารย์ 195 คนอ่าน
5 ก.ค. 50
11:26 น.
2014. 
ขอเชิญร่วมการสัมมนาวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม "น้ำคือชีวิต คิดอย่างไร" 196 คนอ่าน
5 ก.ค. 50
10:31 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2015. 
ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวานสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 194 คนอ่าน
5 ก.ค. 50
10:30 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2016. 
การจัดเก็บค่าบำรุงภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และการเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5 197 คนอ่าน
5 ก.ค. 50
10:29 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2017. 
การประกาศรับสมัครทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ ประจำปี 2550 200 คนอ่าน
5 ก.ค. 50
10:18 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2018. 
การเปิดรับสมัครทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.ประจำปี 2550 194 คนอ่าน
4 ก.ค. 50
15:40 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2019. 
นักเรียนสาธิต(ศศ.)ประถม ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน 196 คนอ่าน
4 ก.ค. 50
10:14 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรีวรรณ
2020. 
นักเรียนสาธิตฯ(ศศ)ประถมชนะเลิศจัดนิทรรศการ 200 คนอ่าน
4 ก.ค. 50
09:57 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรีวรรณ
2021. 
บันทึกเทปโทรทัศน์ 196 คนอ่าน
4 ก.ค. 50
07:53 น.
นางสาวแสงทอง
2022. 
การประชุม "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2550" (Thailand Research Expo 2007) 200 คนอ่าน
30 มิ.ย. 50
16:08 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2023. 
ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ American Culture and Traveling in the U.S. 200 คนอ่าน
30 มิ.ย. 50
16:04 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2024. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 196 คนอ่าน
29 มิ.ย. 50
15:55 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
2025. 
ตารางแข่งฟุตบอลกีฬาภายในครับ 202 คนอ่าน
28 มิ.ย. 50
11:07 น.
2026. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เรื่อง ทุนอุดหนุนคณาจารย์ 199 คนอ่าน
27 มิ.ย. 50
09:59 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
2027. 
คนเก่ง a-math สาธิตมอดินแดง 195 คนอ่าน
26 มิ.ย. 50
13:36 น.
2028. 
พบหนอนร้ายซ่อนในคลิปวีดิโอ [20 มิ.ย. 50 - 07:10] 199 คนอ่าน
22 มิ.ย. 50
09:57 น.
2029. 
ภาพความประทับใจระหว่างครูกับศิษย์สาขาวิชาสังคมศึกษาและสาขาการสอนภาษาจีนเนื่องในวันครู 21 มิ.ย.2550 198 คนอ่าน
22 มิ.ย. 50
09:05 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา
2030. 
เข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนสาธิตฯ ศึกษาศาสตร์ ปี 2550 197 คนอ่าน
22 มิ.ย. 50
09:08 น.
อาจารย์วรเทพ
2031. 
รับสมัครครูอาสาสอนภาษาที่โรงเรียนสอนศาสนา ณ วัดพุทธประทีป ประเทศอังกฤษ 201 คนอ่าน
21 มิ.ย. 50
15:10 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2032. 
ส่งข่าว 197 คนอ่าน
21 มิ.ย. 50
13:39 น.
2033. 
รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยลม 196 คนอ่าน
20 มิ.ย. 50
13:35 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา
2034. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 198 คนอ่าน
20 มิ.ย. 50
12:36 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
2035. 
กิจกรรมวันไหว้ครู 195 คนอ่าน
19 มิ.ย. 50
15:59 น.
อาจารย์ธนะภัศล์
2036. 
ร่วมสนทนารับฟังความคิดเห็น พรบ.มข. 198 คนอ่าน
19 มิ.ย. 50
13:40 น.
นางนงนภัส
2037. 
ขอเชิญเข้ารับการอบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ 198 คนอ่าน
19 มิ.ย. 50
11:55 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2038. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย "ศิลปากรวิจัย" ครั้งที่ 1 196 คนอ่าน
19 มิ.ย. 50
11:54 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2039. 
ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ 193 คนอ่าน
19 มิ.ย. 50
11:54 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2040. 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 192 คนอ่าน
19 มิ.ย. 50
11:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2041. 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ "ราชมงคลอีสานวิชาการ" ครั้งที่ 1 และเสนอผลงาน 196 คนอ่าน
19 มิ.ย. 50
11:48 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2042. 
ขอเชิญนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการ "มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 3" 200 คนอ่าน
19 มิ.ย. 50
11:44 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2043. 
การเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย 196 คนอ่าน
19 มิ.ย. 50
11:10 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2044. 
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ใหม่ 195 คนอ่าน
18 มิ.ย. 50
16:57 น.
นางนงนภัส
2045. 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ 014/2550 เรื่อง งดการเรียนการสอน ในวันที่ 22 มิถุนายน 2550 194 คนอ่าน
18 มิ.ย. 50
16:20 น.
นางดารุณี
2046. 
การจัดสอบกลางภาคต้น ปีการศึกษา 2550 195 คนอ่าน
18 มิ.ย. 50
10:07 น.
นางไพพิทักษ์
2047. 
ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์เข้าร่วมโครงการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยฯ 191 คนอ่าน
15 มิ.ย. 50
16:06 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2048. 
การสมัครสอนภาษาไทย ณ วัดพุทธประทีป (London) 193 คนอ่าน
13 มิ.ย. 50
16:53 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2049. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์(เพิ่มเติม) 193 คนอ่าน
13 มิ.ย. 50
09:23 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
2050. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 198 คนอ่าน
13 มิ.ย. 50
07:56 น.
นางสาวเยาวลักษณ์
2051. 
การยกเลิกใบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (ใบเหลือง) ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 199 คนอ่าน
12 มิ.ย. 50
11:12 น.
นางสาวดรุวรรณ
2052. 
ประกาศการปิดเครื่อง Server 193 คนอ่าน
11 มิ.ย. 50
09:43 น.
นายโสภัณ
2053. 
การสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ 199 คนอ่าน
9 มิ.ย. 50
20:20 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2054. 
การสมัครโครงการฝึกอบรม "การประกันคุณภาพงานวิจัย..ทำอย่างไรจึงได้มาตรฐาน" เพิ่มเติม 200 คนอ่าน
9 มิ.ย. 50
20:17 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2055. 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติราชการ หลักสูตร "การประกันคุณภาพงานวิจัย..ทำอย่างไรจึงได้มาตรฐาน" 200 คนอ่าน
9 มิ.ย. 50
19:59 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2056. 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 196 คนอ่าน
9 มิ.ย. 50
19:55 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2057. 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการประจำปี 2550 เรื่อง "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา" 196 คนอ่าน
9 มิ.ย. 50
19:50 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2058. 
ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ข้อกำหนดการวิจัย (TOR) จำนวน 12 เรื่อง 192 คนอ่าน
9 มิ.ย. 50
19:49 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2059. 
ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงสูง คณะศึกษาศาสตร์ มข.ในวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2550 เวลา 12.00-16.30 น. 198 คนอ่าน
8 มิ.ย. 50
15:45 น.
นางดารุณี
2060. 
กิจกรรมร้องเพลงประจำคณะศึกษาศาสตร์ 200 คนอ่าน
8 มิ.ย. 50
09:47 น.
นายทองสุข
2061. 
ขอแสดงความยินดีกับท่านคณบดี ผศ.ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย 196 คนอ่าน
7 มิ.ย. 50
15:25 น.
อาจารย์ ดร.ประยุทธ
2062. 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ วิชาประสบฯII 192 คนอ่าน
4 มิ.ย. 50
11:31 น.
นางนงนภัส
2063. 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิจัย 194 คนอ่าน
30 พ.ค. 50
15:08 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2064. 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติราชการ หลักสูตร 194 คนอ่าน
30 พ.ค. 50
15:05 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2065. 
คณะศึกษาศาสตร์ ทำความดีเพื่อสังคมและศาสนา 197 คนอ่าน
28 พ.ค. 50
11:36 น.
นายสมเจตน์
2066. 
ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ 193 คนอ่าน
24 พ.ค. 50
16:43 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2067. 
การสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนา ปี2550 194 คนอ่าน
22 พ.ค. 50
11:02 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2068. 
หนังสือเวียนจากฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์(4) 198 คนอ่าน
22 พ.ค. 50
10:58 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2069. 
หนังสือเวียนจากฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์(3) 193 คนอ่าน
22 พ.ค. 50
10:57 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2070. 
หนังสือเวียนจากฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์(2) 195 คนอ่าน
22 พ.ค. 50
10:56 น.
นางพิมพ์ปภัสสร
2071. 
หนังสือเวียนจากฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 205 คนอ่าน
22 พ.ค. 50
10:43 น.