ผู้ส่งข่าว นางพิมพ์ปภัสสร  ศรีสุนนท์
นางพิมพ์ปภัสสร  ศรีสุนนท์
   กลุ่มงาน งานบริการวิชาการและวิจัย
   ระดับข่าว ด่วนที่สุด
   วัน/เดือน/ปี วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560
   เวลา 14:18:16 น.
   หัวข้อข่าว ด่วนที่สุด!! ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ 2562
   ข้อความ เรียน คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตทุกท่าน
เนื่องจาก ในขณะนี้ ระบบ NRMS ในส่วนการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 เกิดขัดข้อง ทำให้ไม่สามารถยื่นข้อเสนอและพิมพ์ข้อเสนอจากระบบ NRMS ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ได้
ในการนี้ กองบริหารงานวิจัย จึงแจ้ง ประชาสัมพันธ์มาให้ทราบว่า นักวิจัยที่ประสงค์ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2562
ขอให้จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยที่ตามเทมเพลตที่กำหนด และ จัดส่งให้คณะ/หน่วยงาน เพื่อพิจารณาและจัดลำดับความสำคัญ
โดยขอให้คณาจารย์ทุกท่านที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการ ส่ง
ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ยื่นขอฯ มายังฝ่ายวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เพื่อจะได้รวบรวมและดำเนินการประเมินและกลั่นกรองข้อเสนอโครงการ ก่อนส่งไปยังกองบริการงานวิจัยภายในวันที่ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560 เพื่อดำเนินการต่อไป
ทั้งนี้ หากสามารถยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบได้แล้ว จะแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการยื่นข้อเสนอโครงการอีกครั้งหนึ่ง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
พิมพ์ปภัสสร(เก๋)
-------------------
ขอแสดงความนับถือ
นางพิมพ์ปภัสสร ศรีสุนนท์
หน่วยส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
0818711901, 45970, 110
 
 
   แนบแฟ้มข้อมูล 108067-n-2482560142452-let_ 1711.pdf 
 
 
 
 

[หน้าแรก] [รวมข่าว]