ผู้ส่งข่าว นางสาวดรุวรรณ  ทอดทอง
นางสาวดรุวรรณ  ทอดทอง
   กลุ่มงาน งานบริหารและธุรการ
   ระดับข่าว ปกติ
   วัน/เดือน/ปี วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560
   เวลา 14:13:11 น.
   หัวข้อข่าว ประชาสัมพันธ์และการดำเนินการการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นบุคลากรประเภทสนับสนุน
   ข้อความ ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ออกประกาศ ก.บ,ม. (ฉบับที่ 10/2560) เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น และประกาศ ก.บ.ม. (ฉบับที่ 11/2560) เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้รับทราบ และสามารถดาวโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งและการประเมินค่างาน ได้ที่ https://hr.kku.ac.th ในหัวข้อ "การกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น"
 
 
   แนบแฟ้มข้อมูล 107846-n-20122560142923-PG10-60.pdf 
107846-n-20122560142923-PG11-60.pdf 
107846-n-20122560142923-PG2033-60.PDF 
107846-n-20122560142923-PG7-60.pdf 
107846-n-20122560142923-letter-KK.pdf 

[หน้าแรก] [รวมข่าว]