ผู้ส่งข่าว นางสาววาศิณี  สิทธิพล
นางสาววาศิณี  สิทธิพล
   กลุ่มงาน ทั่วไป
   ระดับข่าว ปกติ
   วัน/เดือน/ปี วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
   เวลา 10:09:53 น.
   หัวข้อข่าว ประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   ข้อความ
 
 
   แนบแฟ้มข้อมูล 119149-n-822561101157-Scan by RICOH-wasisi-8-2-2561.pdf 
 
 
 
 

[หน้าแรก] [รวมข่าว]