ผู้ส่งข่าว นายจักรี  ดอนเตาเหล็ก
นายจักรี  ดอนเตาเหล็ก
   กลุ่มงาน ทั่วไป
   ระดับข่าว ปกติ
   วัน/เดือน/ปี วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561
   เวลา 09:55:37 น.
   หัวข้อข่าว ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานภายในของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี และสำนักงานวิทยาเขต พ.ศ. 2561
   ข้อความ
 
 
   แนบแฟ้มข้อมูล ED59426-n-4102561095547-Scan0006.pdf 
 
 
 
 

[หน้าแรก] [รวมข่าว]