รายละเอียดงานวิจัย

ชื่อ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ    ศรีสุรักษ์
หน่วยงาน
     สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา
ชื่องานวิจัย (ภาษาไทย)
    การพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้การสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ในวิชาสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา.
ชื่องานวิจัย (ภาษาอังกฤษ)
    
สถานะ
     ผู้ร่วมวิจัย
ปีที่แล้วเสร็จ
    1/2544
งบประมาณ
    
แหล่งงบประมาณ
    ทุนฝ่ายพัฒนาบุคคล มหาวิทยาลัย
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
    ไม่มีข้อมูล
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
    ไม่มีข้อมูล
ต้นฉบับ
    File :

กลับหน้าค้นหา

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 23 October 2018

Click Here to print this page
Print