ข้อมูลนักวิจัยคณะศึกษาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  บุญเติม

 

ชื่อ
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์    บุญเติม
หน่วยงาน
ผู้เกษียณอายุรายการ
ชำนาญการ
การประเมินหลักสูตร / วิทยาศาสตรศึกษา
โทรศัพท์ที่ทำงาน
โทรสารที่ทำงาน
โทรศัพท์ที่บ้าน
โทรศัพท์มือถือ
ที่อยู่
รหัสไปรษณีย์
E-mail

 

เริ่มปี พ.ศ. ถึงปี พ.ศ. หรือ
งานวิจัย
ลำดับ
ชื่องานวิจัย
ปี พ.ศ.
1.
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
2548
2.
การสังเคราะห์นวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ
2547
3.
การสังเคราะห์นวัตกรรมการสอนจากผลงานวิจัยกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
2547
4.
สภาพการพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น : กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2546
5.
สภาพการพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น : กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2546
6.
สภาพการพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น : กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
2546
7.
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน รายวิชา 214 755 การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน
2545
8.
สภาพการพัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : พหุกรณีศึกษา
2545
9.
แบบการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
2545
10.
ศักยภาพพหุปัญญาของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
2545
11.
การประเมินโครงการ Boys Town จังหวัดขอนแก่น
2544
12.
การสังเคราะห์งานวิจัยทางการศึกษาในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ.2539-2542
2544
13.
การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
2542
14.
การประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนในโรงเรียนเอกชน
2542
15.
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ : การวิเคราะห์ เส้นทางตามโมเดลลิสเรลที่มีตัวแปรแฝง
2539
16.
การสังเคราะห์งานวิจัยทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ : การ วิเคราะห์เมต้า
2536
17.
แบบการเรียนและรูปแบบการใช้ชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
2534
18.
การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยอาศัยลำดับขั้นการเรียนรู้และกลวิธีการเรียนเพื่อความรอบรู้
2533
19.
ความสัมพันธ์ระหว่าง ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ กับ ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2526
20.
ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
2525
21.
การสร้างหลักสูตรวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ภายใต้การนิเทศ
2525
22.
การสร้างแบบสอบความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
2518
23.
โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านประสาทวิทยศึกษาศาสตร์ : ความเป็นไปได้ในการใช้ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในการวัดผลการเรียนรู้
1/
24.
การยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาโดยใช้ความรู้ด้านประสาทวิทยศึกษาศาสตร์เป็นฐาน
1/
25.
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ประสาทวิทยศึกษาศาสตร์เป็นฐาน
1/
 

บทความ
ลำดับ
ชื่อบทความ
ปี พ.ศ.
1.
การศึกษาทักษะการใช้มือสำหรับหัตถการทางทันตกรรม: พื้นฐานที่จำเป็นและการพัฒนา
2551
2.
รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาการเปลี่ยนมโนมติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่องหน้าที่ยีนโดยใช้กรอบการตีความหลายมิติ
2550
3.
มโนมติเบื้องต้น และหลักการ เกี่ยวกับทักษะการเคลื่อนไหว
2550
4.
“ การพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น”
2549
5.
การสร้างหลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ชีววิทยาช่วงชั้นที่ 4 เพื่อพัฒนาพหุปัญญา
2549
6.
การวิจัยเชิงประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงาน การศึกษานอกโรงเรียน: กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2549
7.
การประเมินหลักสูตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ สู่มาตรฐานการศึกษาชาติ.
2548
8.
การพัฒนารูปแบบการสอนที่ส่งเสริมความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
2548
9.
การศึกษาความเข้าใจมโนคติและการปรับเปลี่ยนมโนคติเรื่องแรงและกฏการเคลื่อนที่โดยใช้การจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายที่พัฒนาตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม
2548
10.
ผู้เรียนเป็นสำคัญ : หลักการเชิงจิตวิทยา
2546
11.
การประเมินผลการปฏิรูปการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น
2546
12.
รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบเว็บเควสทในระดับประถมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนนานาชาติเกศินี กรุงเทพฯ
2546
13.
“ Program Evaluation on The Boys Town Project “
2545
14.
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา
2545
15.
On Thinking about Teaching : A conversation with Eleanor
2545
16.
มาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา เอกสารประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายปลูกฝังคุณลักษณะความเป็นครูและเสริมประสบการณ์วิชาชีพครู รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา2543 วันที่ 29 มีค.-3 เมย.2544 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล ขอนแก่
2544
17.
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่อง "พืชสมุนไพร" : การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
2544
18.
A Meta-analysis of Research Studies on Physics Achievement in Thailand
2540
19.
Causal Model of Physics Achievement in Thailand
2540
20.
การสอนแบบ Research Based Learning
2537
21.
การสอนโดยใช้ผังมโนมติ
2533
22.
ลำดับขั้นการเรียนรู้”
2530
23.
ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ : สรุปงานวิจัยเกี่ยวกับเด็กไทย
2526
24.
ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
2526
25.
ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์กับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 

เอกสารคำสอน
ลำดับ
ชื่อเอกสารคำสอน
ปี พ.ศ.
1.
เรียงถ้อยร้อยความเรื่องการพัฒนาหลักสูตร. ขอนแก่น: แอนนาการพิมพ์.
2549
 

ตำรา
ลำดับ
ชื่อตำรา
ปี พ.ศ.
1.
ฟิสิกส์สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา
2533
2.
ฟิสิกส์สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา.
2525
3.
เกมฟิสิกส์
2525
4.
คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับวิชาฟิสิกส์
2525
 

สื่อการเรียนการสอน
ลำดับ
ชื่อสื่อการเรียนการสอน
ปี พ.ศ.
 

การอบรม
ลำดับ
ชื่อการอบรม
ปี พ.ศ.
 

การสัมมนา
ลำดับ
ชื่อการสัมมนา
ปี พ.ศ.
1.
โครงการประชุมวิชาการรวมพลังเพื่อประเมินคุณภาพภายนอก
2547
 

การดูงาน
ลำดับ
ชื่อการดูงาน
ปี พ.ศ.
 

การเป็นวิทยากร
ลำดับ
ชื่อการเป็นวิทยากร
ปี พ.ศ.
1.
วิทยากรเครือข่ายสมศ.
2554
2.
วิทยากรเครือข่ายสมศ.
2554
3.
โครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มข.ประจำปี 2552 (คำสั่งที่ 2619/2552)
2553
4.
วิทยากรเครือข่ายสมศ.
2552
5.
การประชุมวิทยากรเครือข่ายเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ 2/2547
2547
6.
วิทยากรเครือข่าย สมศ.
2547
7.
วิทยากรเครือข่าย สมศ.
2547
8.
วิทยากรเครือข่าย สมศ.
2547
9.
การประเมินหลักสูตร
2547
10.
การวิจัยชั้นเรียน
2547
11.
วิทยากรเครือข่าย สมศ.
2547
12.
วิทยากรเครือข่ายสมศ.
2547
13.
วิจัยชั้นเรียนโครงการ SEQI ครั้งที่ 1
2547
 

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 19 June 2018 เวลา 13:49:31

Click Here to print this page
Print

[ฐานข้อมูลวิจัย-วิชาการ]|[กลับหน้าแรก]