ข้อมูลนักวิจัยคณะศึกษาศาสตร์

 

ชื่อ
    
หน่วยงาน
ชำนาญการ
โทรศัพท์ที่ทำงาน
โทรสารที่ทำงาน
โทรศัพท์ที่บ้าน
โทรศัพท์มือถือ
ที่อยู่
รหัสไปรษณีย์
E-mail

 

เริ่มปี พ.ศ. ถึงปี พ.ศ. หรือ
งานวิจัย
ลำดับ
ชื่องานวิจัย
ปี พ.ศ.
1.
การพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์และการร่วมมือกันเรียนรู้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
2542
2.
การศึกษารูปแบบการเรียนการสอนในปัจจุบันของจังหวัดขอนแก่นในโครงการปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา.
2540
3.
Computer use in teaching and learning elementary school mathematics in Japan. Granted by the Japan Foundation
2538
4.
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนแบบการร่วมมือกันเรียนรู้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2537
5.
A comprehensive study on the ongoing mathematics programs for prospective elementary school teachers in different cultures between Japan
2531
6.
A Study on the Japanese Elementary School Mathematics with the Emphasis on Problem Solving. Granted by the Hitachi Scholarship Foundation.
2531
7.
การพัฒนารูปแบบการสอนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
2530
8.
การพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนที่เรียนอ่อน
2527
9.
Students’ understanding of fraction for Thai and Japanese Students. Okayama: Okayama University.
2527
10.
สมรรถภาพครูคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา
0/2526
 

บทความ
ลำดับ
ชื่อบทความ
ปี พ.ศ.
1.
การใช้ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชันในการสอนอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
2549
2.
รูปแบบการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านเนื้อหาและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
2549
3.
2549
4.
2549
5.
ผลของการพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นวิธีการแบบเปิดที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
2548
6.
การพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นวิธีการแบบเปิด
2548
7.
การพัฒนารูปแบบการสอนที่ส่งเสริมความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
2548
8.
ผลการใช้รูปแบบการสอนที่เน้นกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และความยืดหยุ่นในการเรียนรู้ต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ
2548
9.
ผลของการใช้รูปแบบการสอนที่เน้นกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณและความยืดหยุ่นในการเรียนรู้ต่อการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ
2548
10.
2548
11.
กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง.
2545
12.
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์: การมีส่วนร่วมของผู้เรียน.
2540
13.
คอมพิวเตอร์กับการเรียนการสอน.
2537
14.
Teacher training for information technology in four nations.
2537
15.
Teachers’ perceptions of computer use in elementary and secondary classrooms in Thailand.
2535
16.
ความเข้าใจเรื่องเศษส่วนของนักเรียนไทยและนักเรียนญี่ปุ่น
2529
17.
วิธีสอนการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วน
2529
18.
แนวโน้มของคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
2528
19.
การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์
2523
 

เอกสารคำสอน
ลำดับ
ชื่อเอกสารคำสอน
ปี พ.ศ.
 

ตำรา
ลำดับ
ชื่อตำรา
ปี พ.ศ.
1.
Strategic Planning: A Guide for Thai University Senior Managers. Khon Kaen: Khon Kaen University.
2545
2.
Strategic Human Resource Management for Thai Universities: A Guide for Senior Managers. Khon Kaen: Khon Kaen University.
2545
3.
เทคนิคการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย. ขอนแก่น: ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง.
2536
4.
สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา. ขอนแก่น: คณะศึกษาศาสตร์.
2536
5.
เรขาคณิตทรานสฟอร์เมชั่นสำหรับครูประถมศึกษา. ขอนแก่น: คณะศึกษาศาสตร์.
2530
6.
คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา. ขอนแก่น: คณะศึกษาศาสตร์.
2529
7.
แคลคูลัสสำหรับครูประถมศึกษา. ขอนแก่น: คณะศึกษาศาสตร์.
2525
8.
ชุดเสริมประสบการณ์คณิตศาสตร์สำหรับครูประถม . ขอนแก่น: คณะศึกษาศาสตร์.
2525
 

สื่อการเรียนการสอน
ลำดับ
ชื่อสื่อการเรียนการสอน
ปี พ.ศ.
 

การอบรม
ลำดับ
ชื่อการอบรม
ปี พ.ศ.
 

การสัมมนา
ลำดับ
ชื่อการสัมมนา
ปี พ.ศ.
1.
ประชุมสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปี สมศ.
2548
2.
ประชุมเพื่อพิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2548
3.
ประชุมการจัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และด้านฟิสิกส์ ครั้งที่ 1/2548
2548
4.
ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2548
2548
5.
ประชุมการจัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และด้านฟิสิกส์ ครั้งที่ 2/2548
2548
6.
เข้าพบท่านนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
2548
7.
ประชุมการจัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และด้านฟิสิกส์ ครั้งที่ 3/2548
2548
8.
ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
2548
9.
ประชุมความร่วมมือของคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ วันที่ 1-15 พฤษภาคม 48
2548
10.
ประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2548
11.
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และด้านฟิสิกส์
2548
12.
ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2548
2548
13.
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และด้านฟิสิกส์
2548
14.
ประชุมคณะทำงานเอเปคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 27
2548
15.
ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านคณิตฯและด้านฟิสิกส์ ครั้งที่ 6/2548 และประชุมปรึกษาหารือการสรุปรายงานจากการเข้าประชุม Dean Summit และโครงการความร่วมมือต่าง ๆ
2548
16.
ประชุมแนวทางการบริหารโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)
2548
17.
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านคณิตฯและด้านฟิสิกส์ ครั้งที่ 7/2548
2548
18.
ประชุมสัมมนา "แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ"
2548
19.
ประชุมพิจารณาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548)
2548
20.
ประชุมโครงการการพัฒนารูปแบบการสร้างและพัฒนาครูเพื่อรองรับกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาปัญญาบนพื้นฐานแนวคิดไทย
2548
21.
ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2548
2548
22.
ประชุมสัมมนาการเงินอุดมศึกษาแบบใหม่มิติใหม่ในการปฏิรูปอุดมศึกษา
2547
23.
ร่วมฟังการชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดทำข้อเสนอการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ และร่วมปรึกษาหารือกับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2547
24.
ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2547
2547
25.
ประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาตามโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ ป.ตรี (หลักสูตร 5 ปี)
2547
26.
ประชุมหลักสูตรความร่วมมือในการผลิตครูผู้สอนภาษาอังกฤษระหว่าง มข. กับ NAU
2547
27.
ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
2547
28.
ประชุมแนวทางการใช้ตัวบ่งชี้เกณฑ์และกรอบการสร้างเครื่องมือพัฒนาระบบงานแผนของสถานศึกษา
2547
29.
ประชุมการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)
2547
30.
สัมมนาการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ
2547
31.
ประชุมโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)
2547
32.
ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการการอุดมศึกษา
2547
33.
ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์และผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตทั่วประเทศ
2547
34.
ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (กลุ่ม 16)
2547
35.
ประชุมรวมพลังเพื่อประเมินคุณภาพภายนอก
2547
36.
ประชุมกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
2547
37.
ประชุมวิชาการ "Strategic Planning to meetthe Challenges of Higher Education Reform"
2547
38.
ประชุมพิจารณารายละเอียดและข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรศึกษาศาสตร์ มหาบัณฑิต
2547
39.
ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.
2547
40.
ประชุม 16 คณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2547
2547
41.
ประชุมกำหนดหลักเกณฑ์การรับรองความรู้ประสบการณ์ทางวิชาชีพและการรับรองปริญญาทางการศึกษา
2547
42.
ประชุมปรึกษาหารือการเก็บค่าใช้จ่ายเงินสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิต
2547
43.
ประชุมสัมมนาแผนปฏิบัติการประจำปี 2548
2547
44.
ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกศาสตร์แห่งประเทศไทย และประชุม 16 คณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (กลุ่ม 16)
2547
45.
ประชุมปรึกษาหารือโครงการ International Basic Sciences Programme (IBSP)
2547
46.
ประชุมหลักเกณฑ์การรับรองปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
2547
47.
ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย
2547
48.
ประชุมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2547
49.
ประชุมปรึกษาหารือการบริหารโรงเรียนสาธิต
2546
 

การดูงาน
ลำดับ
ชื่อการดูงาน
ปี พ.ศ.
1.
ศึกษาดูงานในโครงการใช้คณิตศาสตรศึกษาและเทคโนโลยีในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2548
2.
ศึกษาดูงานความร่วมมือของคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
2548
3.
ร่วมทำการศึกษา และเก็บรวบรวมข้อมูลในการดำเนินการโครงการวิจัย Impact study ของประเทศกลุ่ม GMS
2548
4.
ศึกษาดูงานในโครงการใช้คณิตศาสตรศึกษาและเทคโนโลยีในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2548
5.
ศึกษาดูงานด้านการบริหารองค์กรและการบริหารจัดการ
2547
6.
ศึกษาดูงานการพัฒนาวิชาชีพครู
2547
7.
ศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
2547
 

การเป็นวิทยากร
ลำดับ
ชื่อการเป็นวิทยากร
ปี พ.ศ.
1.
บรรยายสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและแผนการดำเนินงานในอนาคต
2547
2.
การพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2547
 

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 19 June 2018 เวลา 13:49:19

Click Here to print this page
Print

[ฐานข้อมูลวิจัย-วิชาการ]|[กลับหน้าแรก]