ข้อมูลนักวิจัยคณะศึกษาศาสตร์

อาจารย์ ดร.ประยุทธ  ชูสอน

 

ชื่อ
อาจารย์ ดร.ประยุทธ    ชูสอน
หน่วยงาน
ผู้เกษียณอายุรายการ
ชำนาญการ
Strategic Plan, Educational Leadership ,Educational Administration Research
โทรศัพท์ที่ทำงาน
043-343452-3
โทรสารที่ทำงาน
โทรศัพท์ที่บ้าน
โทรศัพท์มือถือ
086-2383940
ที่อยู่
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์
40002
E-mail
prayuth@kku.ac.th

 

เริ่มปี พ.ศ. ถึงปี พ.ศ. หรือ
งานวิจัย
ลำดับ
ชื่องานวิจัย
ปี พ.ศ.
1.
การศึกษารูปแบบการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาในเขตจังหวัดขอนแก่น
3/2548
 

บทความ
ลำดับ
ชื่อบทความ
ปี พ.ศ.
1.
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง:แนวคิดการพัฒนาสู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
2547
 

เอกสารคำสอน
ลำดับ
ชื่อเอกสารคำสอน
ปี พ.ศ.
1.
การวิเคราะห์เชิงระบบทางการศึกษา
2547
 

ตำรา
ลำดับ
ชื่อตำรา
ปี พ.ศ.
 

สื่อการเรียนการสอน
ลำดับ
ชื่อสื่อการเรียนการสอน
ปี พ.ศ.
1.
การออกแบบและวิเคราะห์ปัญหาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา
2548
2.
การพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน
2548
3.
การวางแผนการศึกษาในสถานศึกษาทั้งระบบ
2547
4.
หลักการวิเคราะห์เชิงระบบทางการบริหารการศึกษา
2546
 

การอบรม
ลำดับ
ชื่อการอบรม
ปี พ.ศ.
 

การสัมมนา
ลำดับ
ชื่อการสัมมนา
ปี พ.ศ.
 

การดูงาน
ลำดับ
ชื่อการดูงาน
ปี พ.ศ.
1.
การแลกเปลี่ยนวิชาการและวิจัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวอชิงตันเสต Washington State University, USA
2551
2.
การศึกษาดูงานด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยเว้ ประเทศเวียดนาม
2548
3.
2548
 

การเป็นวิทยากร
ลำดับ
ชื่อการเป็นวิทยากร
ปี พ.ศ.
1.
การทำแผนพัฒนาชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน กรณีเทศบาลหนองสำโรง ต.หนองสำโรง อ.เมือง จ.อุดรธานี
2548
2.
การพัฒนากรรมการสถานศึกษา (อบรมวิทยากรแกนนำ)
2548
3.
บทบาทหน้าที่กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการทำแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนประถม อำเภอยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
2547
4.
การทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ของเทศบาลเมืองชัยภูมิ
2547
 

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 24 April 2018 เวลา 02:14:21

Click Here to print this page
Print

[ฐานข้อมูลวิจัย-วิชาการ]|[กลับหน้าแรก]