ข้อมูลนักวิจัยคณะศึกษาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ลัดดา  ศิลาน้อย

 

ชื่อ
รองศาสตราจารย์ลัดดา    ศิลาน้อย
หน่วยงาน
ผู้เกษียณอายุรายการ
ชำนาญการ
การสอนสังคมศึกษา สื่อสังคมศึกษา
โทรศัพท์ที่ทำงาน
043-343453 ต่อ125
โทรสารที่ทำงาน
043343454
โทรศัพท์ที่บ้าน
โทรศัพท์มือถือ
ที่อยู่
324/111 หมู่บ้านศิริพร 3 ตำบลศิลา ถนนมิตรภาพอ.เมือง
ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์
40000
E-mail
ladda_si@kku.ac.th

 

เริ่มปี พ.ศ. ถึงปี พ.ศ. หรือ
งานวิจัย
ลำดับ
ชื่องานวิจัย
ปี พ.ศ.
1.
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
12/2549
2.
รูปแบบการบริการจัดการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
12/2551
3.
โครงการวิจัยติดตามและประเมินผลโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เน้นภาษาอังกฤษ(English Program) ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
12/2551
4.
การสร้างสาระการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
12/2552
5.
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม Open-Approachในวิชาประวัติศาสตร์สำหรับครู
11/2550
6.
การวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนและการสอนของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
10/2553
7.
การพัฒนาการเรียนการสอนวิชา 234 420 บูรณาการสังคมศึกษาท้องถิ่นด้วยการ บูรณาการแนวคิดโรงเรียนเพื่อนเด็ก ทักษะชีวิตและโลกศึกษา
9/2551
8.
การใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาจริยธรรมความมีวินัยในตนเอง
1/2533
9.
ผลของการพัฒนาเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมชนบทในเขต จังหวัดขอนแก่น
1/2533
10.
ความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเขตพื้นที่เป้าหมายของโครงการพัฒนาการศึกษาของประชาชนในพื้นที่ ภูเขียว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
1/2536
11.
ผลการใช้กิจกรรมเกมในการพัฒนาความมีวินัยทางสังคมของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
1/2537
12.
บทบาทของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่นกับการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม
1/2537
13.
การพัฒนารูปแบบและแนวทางการสอนที่มุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนและ รูปแบบการสอนโดยใช้แหล่งความรู้ในชุมชน
1/2540
14.
การสังเคราะห์รูปแบบการสอนของครูผู้สอนดีเด่นในเขตจังหวัดขอนแก่น : โครงการย่อยภายใต้โครงการปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
1/2540
15.
การศึกษาแหล่งความรู้ในชุมชน กรณีศึกษา อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
1/2543
16.
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1/2543
17.
การศึกษาความต้องการรูปแบบการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติทางการ ศึกษาพุทธศักราช 2542 ของผู้ปกครองในชุมชนแออัดในเขตเทศบาลขอนแก่น
1/2543
18.
การศึกษาผลของโครงการพัฒนาทางการศึกษาและจริยธรรมของชุมชนแออัด เขตเทศบาลนครขอนแก่น
1/2544
19.
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญใน วิชาสังคมศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา II
1/2544
20.
การพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้การสอนแบบร่วมมือ กันเรียนรู้ในวิชาสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา
1/2544
21.
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยแหล่งความรู้ในชุมชนวิชาการสอน กฎหมายในโรงเรียน
1/2545
22.
สภาพการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเครือข่ายในภาคตะวันออก เฉียงเหนือ : กรณีศึกษาโรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น
1/2546
23.
สภาพการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเครือข่ายใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสว่างคงคา) จังหวัดกาฬสินธุ์
1/2546
24.
สภาพการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเครือข่ายใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษาโรงเรียนอมตวิทยา จังหวัดขอนแก่น
1/2546
25.
สภาพการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนำร่องใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ จังหวัดชัยภูมิ
1/2546
26.
ผลการใช้การเรียนบทเรียนออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ( E-Learning) สำหรับนักศึกษาสาขาสังคมศึกษา
1/
27.
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้วิจัยเป็นฐานรายวิชา 234 330 นวัตกรรมทางสังคมศึกษา ของนักศึกษาสาขาวิชสังคมศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตร 5 ปี
1/2551
28.
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนด้วยการใช้ปัญหาเป็นฐาน
1/2551
 

บทความ
ลำดับ
ชื่อบทความ
ปี พ.ศ.
1.
บทประมวลและสังเคราะห์วิทยานิพนธ์กลุ่มหัวข้อวิจัย: เศรษฐกิจพอเพียงกับกระแสโลกาภิวัฒน์เรื่อง "การนำแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2551
2.
บทความวิจัยเรื่อง The effect of integrated life skill and child friendly school instruction of 5 years social studies curriculum students
2551
3.
การสอนแบบเปิดในวิชาสังคมศึกษา
2549
4.
เสี้ยวหนึ่งของความเป็นศูนย์กลางของเด็กในชุมชนแออัด
2543
5.
กิจกรรมการเขียนสร้างสรรค์ในวิชาสังคมศึกษา
2543
6.
เทคนิคการสอนแบบบูรณาการมิติหนึ่งของความเป็นศูนย์กลางในการ สอนสังคมศึกษา
2543
7.
สมรรถนะครูสังคมศึกษากับการพัฒนาความเป็นพลเมืองดียุควิกฤติ
2541
8.
การสอนโดยใช้กิจกรรมในแหล่งชุมชนในวิชาสังคมศึกษา
2531
9.
จะสอนข่าวเหตุการณ์กับเด็กประถมได้อย่างไร
2531
10.
การใช้วิธีสอนแบบซินดิเคทในวิชาสังคมศึกษา
2530
 

เอกสารคำสอน
ลำดับ
ชื่อเอกสารคำสอน
ปี พ.ศ.
1.
เอกสารประกอบการสอนวิชา 234 424 ฝึกปฏิบัติการประวัติศาสตร์ในโรงเรียน
2552
2.
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 234430 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางสังคมศึกษา
2552
3.
เอกสารปะรกอบการสอนรายวิชา 234330 นวัตกรรมทางสังคมศึกษา
2552
4.
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 234114 ประวัติศาสตร์สำหรับครู
2552
5.
เอกสารประกอบการบรรยายรายวิชา 224 751ทฤษฎีและการปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา
2550
6.
เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2550
7.
เอกสารประกอบการบรรยายรายวิชา 234317การศึกษาเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
2550
8.
เอกสารประกอบการบรรยายรายวิชา 224752 การออกแบบการเรียนการสอนและการประเมินผลสังคมศึกษา
2550
9.
เอกสารประกอบการบรรยายรายวิชา 224851 ทฤษฎีและการปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา
2550
10.
เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง การพัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงคุณธรรมนำความรู้
2550
11.
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 234 217 สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
2548
12.
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 234 119 ครูกับสังคมอีสาน
2547
13.
เอกสารประกอบการอบรมเรื่อง Lesson Study Approach
2547
14.
คู่มือการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
2546
15.
การสอนสังคมศึกษาในระดับประถมศึกษา
2534
16.
การสอนสังคมศึกษาในระดับประถม
2532
17.
แบบประเมินผลรายจุดประสงค์วิชาสังคมศึกษา
2532
 

ตำรา
ลำดับ
ชื่อตำรา
ปี พ.ศ.
1.
100 เกมสังคมศึกษา
2551
2.
คู่มือการพัฒนาสาระการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ร่วมแต่ง)
2551
3.
สื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2551
4.
การพัฒนาผลงานทางวิชาการด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน
2551
5.
สื่อการสอนสังคมศึกษา
2550
 

สื่อการเรียนการสอน
ลำดับ
ชื่อสื่อการเรียนการสอน
ปี พ.ศ.
1.
บทเรียนอิเล็คทรอนิคส์ (E-learning) รายวิชา 234 119 ครูกับสังคมอีสาน
2547
2.
POWERPOINTและแผ่นใสรายวิชา 215 714 ปัญหากลวิธี การสอนสังคมศึกษา
2546
3.
POWERPOINTและแผ่นใสรายวิชา 215 242 การสอนสังคม สำหรับครูประถมศึกษา 2
2546
4.
วีซีดีขั้นตอนการทำหลักสูตรสถานศึกษา
2546
5.
POWERPOINTและแผ่นใสรายวิชา 215 340 พฤติกรรมการสอน สังคมศึกษา
2546
6.
POWERPOINTและแผ่นใสรายวิชา 215 242 การสอนสังคมสำหรับครูประถมศึกษา 2
2546
7.
วีซีดี พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
2545
8.
วีซีดีหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544
2545
 

การอบรม
ลำดับ
ชื่อการอบรม
ปี พ.ศ.
1.
การจัดอบรมสัมมนาโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อทดแทนการเกษียณอายุราชการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2553
2.
การพัฒนาการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2550
3.
ร่วมโครงการ "University Executive Networking"
2550
4.
การประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง และการจัดทำระบบการควบคุมภายใน
2550
5.
แนวคิดและที่มา : พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับใหม่ ที่ผ่าน สนช. วาระแรก
2550
 

การสัมมนา
ลำดับ
ชื่อการสัมมนา
ปี พ.ศ.
1.
การทบทวนแผนกลยุทธ์คณะศึกษาศาสตร์ 2551-2554 และการจัดทำแผนปฏิบัติการ 53
2552
2.
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารหลักสูตร การเรียนการสอน และการวิจัย สำหรับผู้บริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 3
2552
3.
ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
2550
4.
สัมมนาโต๊ะกลมการเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรูนวัตกรรมทางการศึกษา
2548
 

การดูงาน
ลำดับ
ชื่อการดูงาน
ปี พ.ศ.
1.
มหาวิทยาลัย Sorbonne Paris ,Frence(2551)
2551
2.
ห้องสมุดZentral und Hochschulbibliothek Luzen(2551)
2551
3.
มหาวิทยาลัย Augsburg ,Germany
2550
4.
มหาวิทยาลัยแห่งชาติ สิงคโปร์
2547
5.
มหาวิทยาลัยนันยาง
2547
 

การเป็นวิทยากร
ลำดับ
ชื่อการเป็นวิทยากร
ปี พ.ศ.
1.
การประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมอดินแดง
2548
2.
การผลิตสื่อและการใช้สื่อวิชาสังคมศึกษา
2548
3.
สื่อและการใช้สื่อวิชาสังคมศึกษา
2548
4.
การประกันคุณภาพเพื่อประเมินคุณภาพของ สมศ
2548
5.
อบรมเพื่อคัดเลือกผู้ประเมินภายนอก รุ่นที่ 12
2548
6.
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ด้วยนวัตกรรม Open Approach
2548
7.
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2548
8.
โครงการอบรมบุคลากรทางการศึกษาและดูงานสำหรับพนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา หลักสูตรเสริมสร้างความรู้และจัดทำนวัตกรรมการสอน
2548
9.
โครงการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูป 2542 lesson Study Approcach
2547
10.
การจัดทำหลักสูตรสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
2547
11.
บทบาทครูกับการใช้การวิจัยนำการพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอนและการเรียนรู้ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
2547
12.
การจัดทำโครงงานในระดับประถมศึกษา
2547
13.
การประชุมสัมมนาหลักสูตรสถานศึกษา
2547
14.
การพัฒนาแผนการเรียนรู้ตามแนวทางพระราชบัญญัติการ ปฏิรูปการศึกษา 2542 ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ศึกษาและกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ด้วยวิธี Lesson Study Approach
2547
15.
การสัมมนาการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
2547
16.
มุมมองและแง่คิดการปฏิบัติของอาจารย์ที่ปรึกษากับการ พัฒนาการเรียนรู้
2547
17.
แผนพัฒนาสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
2546
18.
โครงการฝึกอบรมเพื่อคัดเลือกผู้ประเมินภายนอก รุ่น 46/5
2546
19.
กลยุทธ์ของครู สู่การเรียนรู้รูปแบบใหม่
2546
20.
ทำอย่างไรให้ลูกเป็นคนดี คนเก่ง และมีสุข
2546
21.
โครงการอบรมหลักสูตรแกนที่ 2: นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน และ หลักสูตรแกนที่ 3 : การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
2545
22.
โครงการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2545
23.
การพัฒนาหลักสูตรขั้นพื้นฐานระดับสถานศึกษา
2545
24.
การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น
2545
25.
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทำแผนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2545
26.
การติดตามประเมินผลระบบการพัฒนาบุคลากรและแผนกลยุทธ์ การบริการและพัฒนาบริหารมนุษย์
2545
27.
อบรมครูผู้สอนสังคมศึกษา โดยใช้แหล่งความรู้ในชุมชน
2545
28.
การจัดทำหลักสูตรสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2545
29.
การประกันคุณภาพด้านการเรียนการสอน
2545
30.
แกนนำด้านการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2545
31.
อบรมครูสอนวิชาทางพุทธศาสนาโรงเรียนมัธยมศึกษา
2545
32.
การวางแผนการสอน
2545
33.
การพัฒนาอาจารย์แกนนำด้านการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
2545
34.
สร้างตัวบ่งชี้ของสถานศึกษาที่ส่งเสริมพัฒนาการ ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาและการสร้างความรู้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)
2545
35.
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน
2545
36.
ความคาดหวังต่อการพัฒนาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2545
37.
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2544
38.
เทคนิคการสอนสังคมศึกษาสำหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น
2544
39.
การจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
2544
40.
โครงการอบรมครูผู้สอนเศรษฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
2544
41.
การจัดการเรียนการสอน
2544
42.
การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในวิชาการสอนสังคมศึกษา
2544
43.
โครงการจัดอบรมครูผู้สอนวิชาทางพระพุทธศาสนาในโรงเรียนมัธยมศึกษา
2544
44.
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
2544
45.
โครงการเกื้อกูลทางวิชาการ
2544
46.
ระบบการประเมินเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
2544
47.
โครงการฝึกอบรมพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน
2544
48.
โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก รุ่นที่ 6
2544
49.
การวิจัยการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2544
50.
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอน(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ในโครงการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนสาขาอุตสาหกรรม เกษตร ทบวงมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2544
2544
51.
เทคนิคการสอนวิชาสังคมศึกษา
2543
52.
การจัดการเรียนการสอน
2543
53.
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
2543
54.
. ชื่อการเป็นวิทยากร (ภาษาไทย) “การพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการและการเขียน แผนการสอนแบบบูรณาการ
2543
55.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมทางการศึกษา สำหรับ ครูประถมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2543
56.
อบรมครูสอนเศรษฐศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
2543
57.
นวัตกรรมด้านการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา การเน้นผู้เรียน เป็นศูนย์กลาง
2543
58.
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
2543
59.
สังคมไทย
2542
60.
การพัฒนาตนสู่ความเป็นเลิศ
2540
61.
การพัฒนาบทบาทครูผู้สอนสู่ความสำเร็จตามแผน
2540
62.
โครงการอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทำงาน
2539
63.
กระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม
2536
64.
เทคนิคการผลิตและการใช้สื่อวิชาสังคมศึกษา
2535
65.
การผลิตสื่อและการใช้สื่อวิชาสังคมศึกษา
2535
66.
การสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
2535
67.
การผลิตสื่อและการใช้สื่อวิชาสังคมศึกษา
2535
68.
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
2535
69.
การผลิตสื่อและการใช้สื่อวิชาสังคมศึกษา
2535
70.
การผลิตสื่อและการใช้สื่อวิชาสังคมศึกษา
2534
71.
การพัฒนาระบบการศึกษา
2534
72.
สื่อและการผลิตสื่อ
2534
73.
การประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน
2534
74.
เทคนิคการสอนวิชาสังคมศึกษาตามหลักสูตรพุทธศักราช 2521
2533
75.
การผลิตสื่อต้นแบบ
2533
76.
การผลิตสื่อการเรียนการสอน
2533
 

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 19 June 2018 เวลา 13:49:04

Click Here to print this page
Print

[ฐานข้อมูลวิจัย-วิชาการ]|[กลับหน้าแรก]