ข้อมูลนักวิจัยคณะศึกษาศาสตร์

อาจารย์เมตตา  ศิลาพันธุ์

 

ชื่อ
อาจารย์เมตตา    ศิลาพันธุ์
หน่วยงาน
โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
ชำนาญการ
การสอนวิชาสังคมศึกษา
โทรศัพท์ที่ทำงาน
043-364504
โทรสารที่ทำงาน
043-364504
โทรศัพท์ที่บ้าน
-
โทรศัพท์มือถือ
09-9608719
ที่อยู่
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์
40002
E-mail

 

เริ่มปี พ.ศ. ถึงปี พ.ศ. หรือ
งานวิจัย
ลำดับ
ชื่องานวิจัย
ปี พ.ศ.
 

บทความ
ลำดับ
ชื่อบทความ
ปี พ.ศ.
 

เอกสารคำสอน
ลำดับ
ชื่อเอกสารคำสอน
ปี พ.ศ.
 

ตำรา
ลำดับ
ชื่อตำรา
ปี พ.ศ.
 

สื่อการเรียนการสอน
ลำดับ
ชื่อสื่อการเรียนการสอน
ปี พ.ศ.
 

การอบรม
ลำดับ
ชื่อการอบรม
ปี พ.ศ.
1.
การอบรมเชิงปฏิบัติการ " การตัดเกรดโดยใช้ Excel และการใช้ e-office"
2546
 

การสัมมนา
ลำดับ
ชื่อการสัมมนา
ปี พ.ศ.
 

การดูงาน
ลำดับ
ชื่อการดูงาน
ปี พ.ศ.
 

การเป็นวิทยากร
ลำดับ
ชื่อการเป็นวิทยากร
ปี พ.ศ.
 

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 23 October 2018 เวลา 21:40:42

Click Here to print this page
Print

[ฐานข้อมูลวิจัย-วิชาการ]|[กลับหน้าแรก]