ข้อมูลนักวิจัยคณะศึกษาศาสตร์

อาจารย์สุชานา  ชวนะสุพิชญ์

 

ชื่อ
อาจารย์สุชานา    ชวนะสุพิชญ์
หน่วยงาน
โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา
ชำนาญการ
Teach English M. 2
โทรศัพท์ที่ทำงาน
1949ex12
โทรสารที่ทำงาน
043-364504
โทรศัพท์ที่บ้าน
043-241911
โทรศัพท์มือถือ
094228869
ที่อยู่
Satitmawdindaeng Khon Kaen University
Khon Kaen
รหัสไปรษณีย์
40002
E-mail
suchana03hotmail.com

 

เริ่มปี พ.ศ. ถึงปี พ.ศ. หรือ
งานวิจัย
ลำดับ
ชื่องานวิจัย
ปี พ.ศ.
 

บทความ
ลำดับ
ชื่อบทความ
ปี พ.ศ.
 

เอกสารคำสอน
ลำดับ
ชื่อเอกสารคำสอน
ปี พ.ศ.
 

ตำรา
ลำดับ
ชื่อตำรา
ปี พ.ศ.
 

สื่อการเรียนการสอน
ลำดับ
ชื่อสื่อการเรียนการสอน
ปี พ.ศ.
 

การอบรม
ลำดับ
ชื่อการอบรม
ปี พ.ศ.
1.
2547
2.
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การตัดเกรดโดยใช้โปรแกรม excel และการใช้ e- office
2547
 

การสัมมนา
ลำดับ
ชื่อการสัมมนา
ปี พ.ศ.
 

การดูงาน
ลำดับ
ชื่อการดูงาน
ปี พ.ศ.
 

การเป็นวิทยากร
ลำดับ
ชื่อการเป็นวิทยากร
ปี พ.ศ.
 

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 23 October 2018 เวลา 21:18:15

Click Here to print this page
Print

[ฐานข้อมูลวิจัย-วิชาการ]|[กลับหน้าแรก]