ข้อมูลนักวิจัยคณะศึกษาศาสตร์

รองศาสตราจารย์วิไล  พิพัฒน์มงคลพร

 

ชื่อ
รองศาสตราจารย์วิไล    พิพัฒน์มงคลพร
หน่วยงาน
ผู้เกษียณอายุรายการ
ชำนาญการ
การสอนภาษาไทย
โทรศัพท์ที่ทำงาน
โทรสารที่ทำงาน
โทรศัพท์ที่บ้าน
โทรศัพท์มือถือ
ที่อยู่
รหัสไปรษณีย์
E-mail
wilaipipat@kku.ac.th

 

เริ่มปี พ.ศ. ถึงปี พ.ศ. หรือ
งานวิจัย
ลำดับ
ชื่องานวิจัย
ปี พ.ศ.
1.
การสร้างแบบฝึกคณิตศาสตร์ เรื่องบทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
2534
 

บทความ
ลำดับ
ชื่อบทความ
ปี พ.ศ.
 

เอกสารคำสอน
ลำดับ
ชื่อเอกสารคำสอน
ปี พ.ศ.
 

ตำรา
ลำดับ
ชื่อตำรา
ปี พ.ศ.
 

สื่อการเรียนการสอน
ลำดับ
ชื่อสื่อการเรียนการสอน
ปี พ.ศ.
 

การอบรม
ลำดับ
ชื่อการอบรม
ปี พ.ศ.
 

การสัมมนา
ลำดับ
ชื่อการสัมมนา
ปี พ.ศ.
 

การดูงาน
ลำดับ
ชื่อการดูงาน
ปี พ.ศ.
 

การเป็นวิทยากร
ลำดับ
ชื่อการเป็นวิทยากร
ปี พ.ศ.
 

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 23 October 2018 เวลา 21:48:29

Click Here to print this page
Print

[ฐานข้อมูลวิจัย-วิชาการ]|[กลับหน้าแรก]