ข้อมูลนักวิจัยคณะศึกษาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี  ซามาตย์

 

ชื่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี    ซามาตย์
หน่วยงาน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ชำนาญการ
programming computer, network,e-learning
โทรศัพท์ที่ทำงาน
-
โทรสารที่ทำงาน
-
โทรศัพท์ที่บ้าน
043-723338
โทรศัพท์มือถือ
081-5618417
ที่อยู่
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์
40002
E-mail
thaibannok@hotmail.com

 

เริ่มปี พ.ศ. ถึงปี พ.ศ. หรือ
งานวิจัย
ลำดับ
ชื่องานวิจัย
ปี พ.ศ.
1.
ชุดโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมศักยภาพด้านการคิดของทรัพยากรมนุษย์ โดยความร่วมมือของครูและนักการศึกษา
1/2550
2.
พัฒนาแนวคิดและแนวปฏิบัติของครูผู้สอนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ทางสมองของทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้ Brain-Based Learning
1/2551
 

บทความ
ลำดับ
ชื่อบทความ
ปี พ.ศ.
 

เอกสารคำสอน
ลำดับ
ชื่อเอกสารคำสอน
ปี พ.ศ.
 

ตำรา
ลำดับ
ชื่อตำรา
ปี พ.ศ.
 

สื่อการเรียนการสอน
ลำดับ
ชื่อสื่อการเรียนการสอน
ปี พ.ศ.
 

การอบรม
ลำดับ
ชื่อการอบรม
ปี พ.ศ.
 

การสัมมนา
ลำดับ
ชื่อการสัมมนา
ปี พ.ศ.
 

การดูงาน
ลำดับ
ชื่อการดูงาน
ปี พ.ศ.
 

การเป็นวิทยากร
ลำดับ
ชื่อการเป็นวิทยากร
ปี พ.ศ.
 

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 23 October 2018 เวลา 21:14:12

Click Here to print this page
Print

[ฐานข้อมูลวิจัย-วิชาการ]|[กลับหน้าแรก]