ข้อมูลนักวิจัยคณะศึกษาศาสตร์

อาจารย์ศิราวรรณ  ภูงามดี

 

ชื่อ
อาจารย์ศิราวรรณ    ภูงามดี
หน่วยงาน
โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา
ชำนาญการ
โทรศัพท์ที่ทำงาน
โทรสารที่ทำงาน
โทรศัพท์ที่บ้าน
โทรศัพท์มือถือ
08-62314379
ที่อยู่
32 หมู่ 13 ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์
36110
E-mail
sirawan_chin123@hotmail.

 

เริ่มปี พ.ศ. ถึงปี พ.ศ. หรือ
งานวิจัย
ลำดับ
ชื่องานวิจัย
ปี พ.ศ.
 

บทความ
ลำดับ
ชื่อบทความ
ปี พ.ศ.
 

เอกสารคำสอน
ลำดับ
ชื่อเอกสารคำสอน
ปี พ.ศ.
 

ตำรา
ลำดับ
ชื่อตำรา
ปี พ.ศ.
 

สื่อการเรียนการสอน
ลำดับ
ชื่อสื่อการเรียนการสอน
ปี พ.ศ.
 

การอบรม
ลำดับ
ชื่อการอบรม
ปี พ.ศ.
1.
อบรม e - office
2549
2.
อบรม e - learning กลุ่มสาระภาษาไทย ระดับประถม
2549
 

การสัมมนา
ลำดับ
ชื่อการสัมมนา
ปี พ.ศ.
 

การดูงาน
ลำดับ
ชื่อการดูงาน
ปี พ.ศ.
 

การเป็นวิทยากร
ลำดับ
ชื่อการเป็นวิทยากร
ปี พ.ศ.
 

แหล่งข้อมูล:ฝ่ายวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 23 October 2018 เวลา 20:53:04

Click Here to print this page
Print

[ฐานข้อมูลวิจัย-วิชาการ]|[กลับหน้าแรก]