ข้อมูลสมาชิก

 

   
 
  wayukan@kku.ac.th
   

ตำแหน่ง

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ชื่อ

    วายุ

สกุล

    กาญจนศร

ภาควิชา

    ภาควิชาพลศึกษา

สาย

    ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน

ชำนาญการ

   

โทร. ที่ทำงาน

   

โทร. ที่บ้าน

   

โทร. มือถือ

    085-7395827

ที่อยู่

   

จังหวัด

   

รหัสไปรษณีย์

   

E-mail

    wayukan@kku.ac.th

 

 

 

รายการ

จำนวน

  -   งานวิจัย

 0

  -   บทความ

 0

  -   เอกสารคำสอน

 0

  -   ตำรา

 0

  -   สื่อการเรียนการสอน

 0

  -   การอบรม

 0

  -   การสัมมนา

 0

  -   การดูงาน

 0

  -   การเป็นวิทยากร

 0

  -   คำสั่งปฏิบัติหน้าที่

 125

 

 

กลับหน้าแรก