รายชื่อสมาชิก บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลำดับ
รหัสผู้ใช้
ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน/สาขาวิชา
เข้าใช้
ล่าสุด
งานคลังและพัสดุ
1.  100988 นางอุไร ราชวิจิตร สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1058 29 พ.ย. 60 17:14 น.   
2.  103226 นางอรุณศรี กางเพ็ง สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1129 5 ก.พ. 61 08:56 น.   
3.  103531 นางมานิดา สิมมาทัน สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1440 13 ก.พ. 61 09:38 น.   
4.  109777 นางพอใจ รัตนติสร้อย สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1279 14 ก.พ. 61 14:07 น.   
5.  110687 นางสายสุรีย์ นะคำศรี สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1374 15 ก.พ. 61 09:38 น.   
6.  114689 นางอรวรรณ โสดาสร้อย สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1174 29 ม.ค. 61 09:15 น.   
7.  116052 นางสาวเจนจิรา ทีปุ้ง สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1795 15 ก.พ. 61 13:48 น.   
8.  116487 นางสาวปวีณา เผ่าพันธุ์ สนับสนุน : พนักงานราชการ 1113 12 ก.พ. 61 08:04 น.   
9.  ED563203 นางสาวภัสนันท์ วงศ์จันทร์ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1513 14 ก.พ. 61 14:31 น.   
งานนโยบายและแผน
1.  103624 นางอรกัญญา เบ้าจรรยา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1739 8 ก.พ. 61 14:22 น.   
2.  114513 นางรัตติกร แทนเพชร สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1609 14 ก.พ. 61 14:15 น.   
3.  ED54020 นางนวรัตน์ เงาะสนาม สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1206 18 ม.ค. 61 09:19 น.   
4.  121346 นางสาวมัทนา บัวศรี สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 558 30 ม.ค. 61 09:44 น.   
งานบริการการศึกษา
1.  106693 นางพรรณี ศรีกลชาญ สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1750 12 ก.พ. 61 10:38 น.   
2.  107618 นายสังวาล เนื่องวงษา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1074 15 ม.ค. 61 19:12 น.   
3.  108568 นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1398 31 ม.ค. 61 15:38 น.   
4.  109723 นายปพนพัทร์ สิทธิสมจินต์ สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 1368 12 ก.พ. 61 10:35 น.   
5.  113772 นายโสภัณ พรมโสดา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 2215 16 ก.พ. 61 09:54 น.   
6.  ED530016 นางสาวภาวินี ปานทุ่ง สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 1862 29 ม.ค. 61 13:13 น.   
7.  115696 นางนภสร ศิริเจริญศรี สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1313 16 ก.พ. 61 19:50 น.   
8.  ED55015 นายกิตติศักดิ์ ปานวิเศษ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1141 12 ก.พ. 61 09:19 น.   
9.  ED5518213 นางสาวกนกวรรณ จันโทริ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1407 24 ม.ค. 61 15:02 น.   
10.  107308 นางไพพิทักษ์ งอยกุดจิก สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 2747 17 ก.พ. 61 09:24 น.   
11.  650931 นางสาวนริศรา สิงห์สาคร สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 1057 16 ก.พ. 61 14:06 น.   
12.  114283 นางอนุสรา บังศรี สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1486 7 ก.พ. 61 13:50 น.   
13.  ED5554 นางสาวนิภาพร แสนเข็ม สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1534 15 ก.พ. 61 13:49 น.   
14.  ED601935 นายอาทิตย์ ขวัญเขียน สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ 221 15 ก.พ. 61 17:00 น.   
งานบริการวิชาการและวิจัย
1.  101675 นางนงนภัส สุทธิประภา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1338 1 ก.พ. 61 15:13 น.   
2.  108067 นางพิมพ์ปภัสสร ศรีสุนนท์ สนับสนุน : ลูกจ้างประจำ 1643 6 ก.พ. 61 10:19 น.   
3.  116523 นางสาวศิรินนาถ สบายใจ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1290 1 ก.พ. 61 15:05 น.   
4.  114205 นางสาวมธุรส เมืองสุข สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 1288 1 ก.พ. 61 13:22 น.   
5.  116540 นายนิพนธ์ ภิรมย์พันธ์ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1974 12 ก.พ. 61 13:48 น.   
6.  120880 นางปุณณวรรณ ป้องนาม สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 90 20 ธ.ค. 60 15:36 น.   
7.  581071 นายศุภชัย อนวัชพงศ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน     
8.  140934 นายวิทวัส ผาธรรม สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 183 14 ก.พ. 61 10:52 น.   
งานบริหารและธุรการ
1.  102676 นางสาววารุณี จุฑาจินดาเขต สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 2746 17 ก.พ. 61 14:41 น.   
2.  102682 นางอิสรีย์ อิสรเสณีย์ สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1408 13 ก.พ. 61 10:04 น.   
3.  104037 นายสมเจตน์ แก้ววงษ์ สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1189 12 ก.พ. 61 13:22 น.   
4.  107729 นางสาวเยาวลักษณ์ โล่ห์อภิรักษ์กุล สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1768 13 ก.พ. 61 10:05 น.   
5.  107846 นางสาวดรุวรรณ ทอดทอง สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1848 14 ก.พ. 61 15:07 น.   
6.  119149 นางสาววาศิณี สิทธิพล สนับสนุน : พนักงานราชการ 2194 15 ก.พ. 61 14:56 น.   
7.  ED59426 นายจักรี ดอนเตาเหล็ก สนับสนุน : พนักงานราชการ 669 16 ก.พ. 61 13:59 น.   
8.  ED580101 นางสาวศศิประภา โวสงค์ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1182 31 ม.ค. 61 08:36 น.   
9.  120473 นางทองหลาง นามพรมมา สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 71 15 ม.ค. 61 10:34 น.   
10.  108791 นางสาวแสงทอง ศรีประภา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 2497 16 ก.พ. 61 10:19 น.   
11.  1045 นายวทัญญู  เชื่อมไธสง สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 1252 5 ก.พ. 61 22:24 น.   
งานพัฒนานักศึกษา
1.  101077 นายทองสุข ศีรี สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1363 12 ก.พ. 61 10:13 น.   
2.  ED53005 นางสาวกัญณภัทร อรอินทร์ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1260 29 ม.ค. 61 10:05 น.   
3.  107397 นางสุชญา มาเวียง สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1441 9 ก.พ. 61 09:26 น.   
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
1.  111780 นางสุภารัตน์ ดอนอ่อนสา สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1029 17 ม.ค. 61 21:06 น.   
2.  570787 นายเอกชัย บุญประดิษฐ์ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 195 22 ม.ค. 61 11:00 น.   
3.  114453 นางชวนพิศ พิมพ์ผม สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1030 17 ม.ค. 61 21:54 น.   
4.  ED590121 นางพรรณี โพธิ์แก้ว สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 5 19 ก.ย. 60 14:54 น.   
5.  104911 นายสมควร ดอนแขอ้วน สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1058 17 ม.ค. 61 20:23 น.   
6.  120780 นายศักสยาม  นาชิน สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 89 17 ม.ค. 61 20:48 น.   
7.  120881 นางเขียว มิมาลา สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 14 17 ม.ค. 61 22:04 น.   
8.  108074 นางดารุณี ชัยศรี สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 1535 15 ก.พ. 61 16:35 น.   
9.  108097 นายธนพนธ์ หาชานนท์ สนับสนุน : ลูกจ้างประจำ 1194 17 ม.ค. 61 20:11 น.   
10.  116511 นางสุภาพร สีมุงคุณ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1028 17 ม.ค. 61 21:43 น.   
11.  116501 นางนงคราญ สุขยอด สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1032 9 ก.พ. 61 10:35 น.   
12.  112401 นางประภาพร พุทธสอน สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1031 17 ม.ค. 61 21:10 น.   
13.  116042 นางสุนา อุ่นทองดี สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1028 17 ม.ค. 61 21:02 น.   
14.  102145 นายทรงเวทย์ เบ้าชัย สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1416 19 ม.ค. 61 13:35 น.   
15.  115510 นางชนนิกานต์ มาลาศรี สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1026 17 ม.ค. 61 21:26 น.   
16.  115511 นางวิลัย คนซื่อ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1036 17 ม.ค. 61 20:53 น.   
17.  115512 นางจำลอง เมืองขวา สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1026 17 ม.ค. 61 21:17 น.   
18.  114454 นายเจด็ด คำยา สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1096 17 ม.ค. 61 21:58 น.   
19.  117845 นายกิตติศักดิ์ หล้าจันทร์ดา สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1108 17 ม.ค. 61 20:40 น.   
20.  118348 นางวิมล คำยา สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1042 31 ม.ค. 61 09:20 น.   
21.  119150 นายวัฒนชัย พรมอุ่น สนับสนุน : พนักงานราชการ 1107 10 ธ.ค. 60 14:03 น.   
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
1.  101776 รองศาสตราจารย์ ดร.กนกอร สมปราชญ์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1109 29 ธ.ค. 60 11:57 น.   
2.  109583 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนี สิริสุขศิลป์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1163 1 ก.พ. 61 11:33 น.   
3.  dawruwan อาจารย์ ดร.ดาวรุวรรณ ถวิลการ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1277 29 ม.ค. 61 17:23 น.   
สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
1.  112384 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1157 12 ก.พ. 61 16:33 น.   
2.  ED53003 อาจารย์ ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1087 17 ม.ค. 61 13:33 น.   
3.  112383 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี จันทร์เพ็ง ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1082 22 พ.ย. 60 09:21 น.   
4.  ED53017 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชวนา เหลืองอังกูร ผู้บริหาร 1170 14 ก.พ. 61 13:20 น.   
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
1.  ED55001 อาจารย์นารีนารถ กลิ่นหอม ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1124 2 ก.พ. 61 15:43 น.   
2.  naruporn อาจารย์ ดร.นฤภรณ์ วุฒิพันธุ์ ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว 33 29 ม.ค. 61 14:37 น.   
3.  ED597844 อาจารย์วริยา อินทร์ประสิทธิ์ ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว 90 24 มิ.ย. 60 11:27 น.   
สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น
1.  116375 อาจารย์อมรรัตน์ มะโนบาล ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1040 9 ก.พ. 61 14:12 น.   
2.  113555 อาจารย์Miki Takahashi ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว     
3.  watchara อาจารย์ ดร.วัชรา สุยะรา ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1112 5 ก.พ. 61 23:05 น.   
4.  ED598415 อาจารย์ธนบดี อ่อนตา ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 9 12 ก.พ. 61 18:45 น.   
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
1.  114832 อาจารย์สกาวเดือน ซาธรรม ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1037 18 ม.ค. 61 10:03 น.   
2.  110980 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา เกียรติจรุงพันธ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1263 5 ก.พ. 61 10:14 น.   
3.  112884 อาจารย์ ดร.นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1079 26 ม.ค. 61 12:25 น.   
4.  ED54022 อาจารย์สุคนธรัตน์ สร้อยทองดี ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1232 16 ม.ค. 61 13:07 น.   
5.  ED60102532 อาจารย์เบญจพร เหล่าวงษี ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 10 6 ก.พ. 61 12:34 น.   
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
1.  116442 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา พันธรักษ์พงษ์ ผู้บริหาร 1269 14 ก.พ. 61 09:41 น.   
2.  114572 ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ นามวงศ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1019 13 ส.ค. 58 14:47 น.   
3.  piyada อาจารย์ปิยดา สุดาทิพย์ ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว 114 15 ม.ค. 61 16:30 น.   
4.  115912 อาจารย์Roderick  Julian Robillos ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว     
5.  117907 อาจารย์Blair  Alton Mclntosh ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว     
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
1.  101205 รองศาสตราจารย์เอื้อจิตร พัฒนจักร ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว 1053 7 ก.พ. 61 11:11 น.   
2.  102013 อาจารย์ ดร.หล้า ภวภูตานนท์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1026 18 ก.ย. 60 11:31 น.   
3.  102695 รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ผู้บริหาร 1149 21 ก.ย. 60 14:01 น.   
4.  107979 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณศรี อึ้งประเสริฐ ผู้สอน : ข้าราชการ 1064 8 ก.พ. 61 16:47 น.   
5.  108176 อาจารย์ดวงมณี ยะอัมพันธุ์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1060 11 ก.พ. 61 20:32 น.   
6.  112367 อาจารย์ ดร.สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง ผู้บริหาร 1059 16 ก.พ. 61 00:44 น.   
7.  2523 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ช่างศรี ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1061 26 ม.ค. 61 14:56 น.   
8.  2012 อาจารย์ ดร.สมควร สีชมภู ผู้บริหาร 1297 12 ก.พ. 61 10:55 น.   
9.  ED600228 อาจารย์นิศากร บุญเสนา ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 7 9 พ.ย. 60 17:20 น.   
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
1.  112273 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี ซามาตย์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1632 16 ก.พ. 61 13:25 น.   
2.  113598 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1074 18 ธ.ค. 60 16:00 น.   
3.  natakorn อาจารย์ ดร.นฏกร  ประมายันต์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1076 25 ม.ค. 61 23:29 น.   
4.  114571 อาจารย์ ดร.พงศ์ธนัช แซ่จู ผู้บริหาร 1100 19 ธ.ค. 60 09:50 น.   
5.  ED613001 อาจารย์ ดร.ศุภโชค สอนศิลพงศ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 8 7 ก.พ. 61 15:51 น.   
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา
1.  102663 รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรี ฤกษ์จารี ผู้บริหาร 1083 9 ก.พ. 61 15:31 น.   
2.  103649 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ญวนกระโทก ผู้สอน : ข้าราชการ 1205 15 ม.ค. 61 16:25 น.   
3.  104016 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1563 16 ก.พ. 61 14:02 น.   
4.  2490 รองศาสตราจารย์ ดร.นิตย์ บุหงามงคล ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว 3338 15 ก.พ. 61 08:28 น.   
5.  112016 อาจารย์บวรพจน์ ชมภูนุช ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว 219 16 ก.พ. 61 16:39 น.   
6.  ED603401 อาจารย์ ดร.นิตยา ทวีชีพ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 409 16 ก.พ. 61 14:45 น.   
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
1.  103045 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้สอน : ข้าราชการ 1033 19 ม.ค. 61 15:25 น.   
2.  102096 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สระน้ำคำ ผู้สอน : ข้าราชการ 1052 18 ธ.ค. 60 11:46 น.   
3.  102273 รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ ผู้สอน : ข้าราชการ 1324 15 ก.พ. 61 14:46 น.   
4.  112991 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ก้านจักร ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1063 5 ก.พ. 61 15:14 น.   
5.  anucha อาจารย์ ดร.อนุชา โสมาบุตร ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1049 5 ก.พ. 61 15:28 น.   
สาขาวิชาพลศึกษา
1.  104086 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธชา รุญเจริญ ผู้สอน : ข้าราชการ 1130 29 ม.ค. 61 13:34 น.   
2.  113399 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ กาญจนศร ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1236 29 ม.ค. 61 09:50 น.   
3.  102098 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีราวิชช์ เผือกพันธ์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1136 18 ม.ค. 61 14:39 น.   
4.  104107 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิขิต อมาตยคง ผู้สอน : ข้าราชการ 1006 20 ส.ค. 57 13:42 น.   
5.  108565 อาจารย์ธนากร ศรีชาพันธุ์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1048 12 ก.พ. 61 14:24 น.   
6.  rojapon อาจารย์ ดร.โรจพล บูรณรักษ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1104 21 ธ.ค. 60 11:20 น.   
7.  109266 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญศักดิ์  พันธวิศิษฎ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 11 16 ธ.ค. 60 07:43 น.   
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
1.  112376 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1403 13 ก.พ. 61 22:09 น.   
2.  EDU53002 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ร่มเกล้า  จันทราษี ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1394 14 ก.พ. 61 10:52 น.   
3.  108929 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย ยืนยง ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1084 5 ก.พ. 61 23:10 น.   
4.  aolla อาจารย์ ดร.จิรดาวรรณ หันตุลา ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1155 12 ม.ค. 61 11:31 น.   
5.  parichat อาจารย์ ดร.ปาริชาติ แสนนา ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1195 13 ม.ค. 61 11:45 น.   
6.  ED601131 อาจารย์ ดร.อะรุณี แสงสุวรรณ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 39 18 ม.ค. 61 09:45 น.   
สาขาวิชาศิลปศึกษา
1.  103690 อาจารย์ ดร.อริยพร คุโรดะ ผู้สอน : ข้าราชการ 1100 16 ก.พ. 61 14:27 น.   
2.  107315 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมพร ทนันชัยบุตร ผู้สอน : ข้าราชการ 1178 12 ก.พ. 61 09:56 น.   
3.  107321 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศักดิ์ ปักโคทานัง ผู้บริหาร 1039 18 ก.ย. 60 18:11 น.   
4.  107698 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริณ ทนันชัยบุตร ผู้สอน : ข้าราชการ 1260 10 ก.พ. 61 10:53 น.   
5.  108590 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขม เคนโคก ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 1092 30 พ.ย. 60 06:44 น.   
6.  108729 รองศาสตราจารย์อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1202 9 ก.พ. 61 10:05 น.   
7.  108821 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้บริหาร 1159 21 ม.ค. 61 10:32 น.   
สาขาวิชาสังคมศึกษา
1.  101237 รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล ดอนขวา ผู้สอน : ข้าราชการ 1152 4 ม.ค. 61 14:55 น.   
2.  110434 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ตุงคะสมิต ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1340 15 ก.พ. 61 13:55 น.   
3.  114771 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑา ชุ่มสุคนธ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1322 6 ก.พ. 61 10:11 น.   
สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน ระดับดุษฎีบัณฑิต
1.  103112 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1306 11 ก.พ. 61 08:26 น.   
2.  108022 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1036 25 ม.ค. 61 15:51 น.   
3.  108670 รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ วิจักขณาลัญฉ์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1065 15 ม.ค. 61 10:31 น.   
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
1.  102664 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนชาติ เจริญครบุรี ผู้สอน : ข้าราชการ 1068 12 ธ.ค. 60 16:00 น.   
2.  114905 รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล อาจอินทร์ ผู้บริหาร 1241 18 ม.ค. 61 10:55 น.   
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ
1.  101641 รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สารรัตนะ ผู้สอน : ข้าราชการ 1295 19 ม.ค. 61 12:47 น.   
สำนักงานคณบดี
1.  ED60101 นางสาวอลิษา มูลศรี สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ 3 19 ต.ค. 60 10:24 น.   
2.  ED60102 นางสาววิชุดา พรพยุหะ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ 3 18 ต.ค. 60 09:03 น.   
3.  ED604973 นางสาว่่่จารุวรรณ โพธิ์สอน สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ 4 10 ต.ค. 60 12:29 น.   
จำนวนการเข้าใช้เริ่มนับจากวันที่ 1 มกราคม 2547

[กลับหน้าแรก]