รายชื่อสมาชิก บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลำดับ
รหัสผู้ใช้
ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน/สาขาวิชา
เข้าใช้
ล่าสุด
งานคลังและพัสดุ
1.  100988 นางอุไร ราชวิจิตร สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1057 31 พ.ค. 60 15:17 น.   
2.  101106 นางสาวจรัสศรี จุฑาจินดาเขต สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1806 13 พ.ย. 60 11:26 น.   
3.  103226 นางอรุณศรี กางเพ็ง สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1126 21 พ.ย. 60 15:13 น.   
4.  103531 นางมานิดา สิมมาทัน สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1422 31 ต.ค. 60 10:26 น.   
5.  109777 นางพอใจ รัตนติสร้อย สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1268 16 พ.ย. 60 15:22 น.   
6.  110687 นางสายสุรีย์ นะคำศรี สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1341 23 พ.ย. 60 09:52 น.   
7.  114689 นางอรวรรณ โสดาสร้อย สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1172 27 ก.ค. 60 20:59 น.   
8.  116052 นางสาวเจนจิรา ทีปุ้ง สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1758 9 พ.ย. 60 14:23 น.   
9.  116487 นางสาวปวีณา เผ่าพันธุ์ สนับสนุน : พนักงานราชการ 1108 14 พ.ย. 60 14:04 น.   
10.  ED563203 นางสาวภัสนันท์ วงศ์จันทร์ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1502 23 พ.ย. 60 08:56 น.   
งานนโยบายและแผน
1.  103624 นางอรกัญญา เบ้าจรรยา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1708 16 พ.ย. 60 13:08 น.   
2.  114513 นางรัตติกร แทนเพชร สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1576 14 พ.ย. 60 09:49 น.   
3.  ED54020 นางนวรัตน์ เงาะสนาม สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1203 5 ต.ค. 60 14:07 น.   
4.  121346 นางสาวมัทนา บัวศรี สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 519 24 พ.ย. 60 09:52 น.   
งานบริการการศึกษา
1.  106693 นางพรรณี ศรีกลชาญ สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1722 24 พ.ย. 60 09:35 น.   
2.  107618 นายสังวาล เนื่องวงษา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1071 3 มิ.ย. 60 08:44 น.   
3.  108568 นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1388 23 พ.ย. 60 11:43 น.   
4.  109723 นายปพนพัทร์ สิทธิสมจินต์ สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 1337 14 พ.ย. 60 14:18 น.   
5.  113772 นายโสภัณ พรมโสดา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 2171 23 พ.ย. 60 10:20 น.   
6.  ED530016 นางสาวภาวินี ปานทุ่ง สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 1847 21 พ.ย. 60 15:47 น.   
7.  115696 นางนภสร ศิริเจริญศรี สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1296 15 พ.ย. 60 12:01 น.   
8.  ED55015 นายกิตติศักดิ์ ปานวิเศษ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1136 7 พ.ย. 60 14:29 น.   
9.  ED5518213 นางสาวกนกวรรณ จันโทริ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1401 20 ต.ค. 60 16:02 น.   
10.  107308 นางไพพิทักษ์ งอยกุดจิก สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 2568 23 พ.ย. 60 19:06 น.   
11.  650931 นางสาวนริศรา สิงห์สาคร สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 1003 23 พ.ย. 60 16:04 น.   
12.  114283 นางอนุสรา บังศรี สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1468 17 พ.ย. 60 14:26 น.   
13.  ED5554 นางสาวนิภาพร แสนเข็ม สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1509 24 พ.ย. 60 08:55 น.   
14.  ED601935 นายอาทิตย์ ขวัญเขียน สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ 187 24 พ.ย. 60 10:12 น.   
งานบริการวิชาการและวิจัย
1.  101675 นางนงนภัส สุทธิประภา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1335 21 ส.ค. 60 10:18 น.   
2.  108067 นางพิมพ์ปภัสสร ศรีสุนนท์ สนับสนุน : ลูกจ้างประจำ 1636 13 พ.ย. 60 15:26 น.   
3.  116510 นางนวลจันทร์ ป้องนาม สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1135 29 ส.ค. 60 09:54 น.   
4.  116523 นางสาวศิรินนาถ สบายใจ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1277 7 พ.ย. 60 10:23 น.   
5.  114205 นางสาวมธุรส เมืองสุข สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 1277 21 พ.ย. 60 09:05 น.   
6.  116540 นายนิพนธ์ ภิรมย์พันธ์ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1968 9 พ.ย. 60 09:38 น.   
7.  115736 นายจักรพงษ์ ทองผาย สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1488 22 พ.ย. 60 14:47 น.   
8.  120880 นางปุณณวรรณ ป้องนาม สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 83 29 พ.ค. 60 12:37 น.   
9.  581071 นายศุภชัย อนวัชพงศ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน     
10.  140934 นายวิทวัส ผาธรรม สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 180 7 พ.ย. 60 12:50 น.   
งานบริหารและธุรการ
1.  102676 นางสาววารุณี จุฑาจินดาเขต สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 2703 22 พ.ย. 60 15:35 น.   
2.  102682 นางอิสรีย์ อิสรเสณีย์ สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1391 23 พ.ย. 60 16:18 น.   
3.  104037 นายสมเจตน์ แก้ววงษ์ สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1181 4 ก.ย. 60 04:02 น.   
4.  107729 นางสาวเยาวลักษณ์ โล่ห์อภิรักษ์กุล สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1733 24 พ.ย. 60 10:31 น.   
5.  107846 นางสาวดรุวรรณ ทอดทอง สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1804 21 พ.ย. 60 14:49 น.   
6.  119149 นางสาววาศิณี สิทธิพล สนับสนุน : พนักงานราชการ 2146 23 พ.ย. 60 14:52 น.   
7.  ED59426 นายจักรี ดอนเตาเหล็ก สนับสนุน : พนักงานราชการ 588 23 พ.ย. 60 14:47 น.   
8.  ED580101 นางสาวศศิประภา โวสงค์ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1167 22 พ.ย. 60 12:57 น.   
9.  ED580101 นางสาวศศิประภา โวสงค์ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1167 22 พ.ย. 60 12:57 น.   
10.  120473 นางทองหลาง นามพรมมา สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 67 11 มิ.ย. 60 18:49 น.   
11.  108791 นางสาวแสงทอง ศรีประภา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 2437 23 พ.ย. 60 15:42 น.   
12.  ED55004 นางสาวอารีรัตน์ วสุริย์ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1556 10 ต.ค. 60 11:12 น.   
13.  1045 นายวทัญญู  เชื่อมไธสง สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 1245 5 ต.ค. 60 09:47 น.   
งานพัฒนานักศึกษา
1.  101077 นายทองสุข ศีรี สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1341 17 พ.ย. 60 11:12 น.   
2.  ED53005 นางสาวกัญณภัทร อรอินทร์ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1243 23 พ.ย. 60 13:38 น.   
3.  107397 นางสุชญา มาเวียง สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1422 21 พ.ย. 60 14:11 น.   
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
1.  111780 นางสุภารัตน์ ดอนอ่อนสา สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1028 23 ส.ค. 60 10:40 น.   
2.  570787 นายเอกชัย บุญประดิษฐ์ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 192 23 พ.ย. 60 11:35 น.   
3.  114453 นางชวนพิศ พิมพ์ผม สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1029 23 ส.ค. 60 10:43 น.   
4.  ED590121 นางพรรณี โพธิ์แก้ว สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 5 19 ก.ย. 60 14:54 น.   
5.  104911 นายสมควร ดอนแขอ้วน สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1057 28 ส.ค. 60 08:42 น.   
6.  120780 นายศักสยาม  นาชิน สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 88 28 ส.ค. 60 08:44 น.   
7.  120881 นางเขียว มิมาลา สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 12 23 ส.ค. 60 10:26 น.   
8.  108074 นางดารุณี ชัยศรี สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 1519 7 พ.ย. 60 14:12 น.   
9.  108097 นายธนพนธ์ หาชานนท์ สนับสนุน : ลูกจ้างประจำ 1190 2 พ.ย. 60 09:43 น.   
10.  116511 นางสุภาพร สีมุงคุณ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1027 23 ส.ค. 60 10:42 น.   
11.  116501 นางนงคราญ สุขยอด สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1026 23 ส.ค. 60 10:42 น.   
12.  112401 นางประภาพร พุทธสอน สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1030 23 ส.ค. 60 10:41 น.   
13.  116042 นางสุนา อุ่นทองดี สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1027 23 ส.ค. 60 10:40 น.   
14.  102145 นายทรงเวทย์ เบ้าชัย สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1414 28 ส.ค. 60 09:46 น.   
15.  115510 นางชนนิกานต์ มาลาศรี สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1025 23 ส.ค. 60 10:42 น.   
16.  115511 นางวิลัย คนซื่อ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1035 23 ส.ค. 60 10:39 น.   
17.  115512 นางจำลอง เมืองขวา สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1025 23 ส.ค. 60 10:41 น.   
18.  114454 นายเจด็ด คำยา สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1095 23 ส.ค. 60 10:25 น.   
19.  117845 นายกิตติศักดิ์ หล้าจันทร์ดา สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1107 28 ส.ค. 60 08:45 น.   
20.  118348 นางวิมล คำยา สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1039 3 พ.ย. 60 09:28 น.   
21.  118349 นายสุระพงษ์ สุขยอด สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1094 23 ส.ค. 60 10:47 น.   
22.  119150 นายวัฒนชัย พรมอุ่น สนับสนุน : พนักงานราชการ 1106 26 มิ.ย. 60 11:51 น.   
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
1.  101304 อาจารย์ ดร.ประยุทธ ชูสอน ผู้สอน : ข้าราชการ 1180 7 พ.ย. 60 15:51 น.   
2.  101776 รองศาสตราจารย์ ดร.กนกอร สมปราชญ์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1107 16 ก.ย. 60 13:36 น.   
3.  109583 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนี สิริสุขศิลป์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1147 22 พ.ย. 60 10:35 น.   
4.  dawruwan อาจารย์ ดร.ดาวรุวรรณ ถวิลการ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1265 24 พ.ย. 60 04:49 น.   
สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
1.  112384 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1154 23 พ.ย. 60 16:00 น.   
2.  101573 อาจารย์ ดร.สมพงษ์ พันธุรัตน์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1177 7 ต.ค. 60 12:43 น.   
3.  ED53003 อาจารย์ ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1081 24 พ.ย. 60 01:21 น.   
4.  112383 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี จันทร์เพ็ง ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1082 22 พ.ย. 60 09:21 น.   
5.  ED53017 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชวนา เหลืองอังกูร ผู้บริหาร 1166 1 พ.ย. 60 10:57 น.   
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
1.  ED55001 อาจารย์นารีนารถ กลิ่นหอม ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1122 18 ก.ย. 60 15:47 น.   
2.  naruporn นางสาวนฤภรณ์ วุฒิพันธุ์ ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว 28 9 พ.ย. 60 14:45 น.   
3.  ED597844 อาจารย์วริยา อินทร์ประสิทธิ์ ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว 90 24 มิ.ย. 60 11:27 น.   
สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น
1.  116375 อาจารย์อมรรัตน์ มะโนบาล ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1037 23 ส.ค. 60 09:29 น.   
2.  113555 อาจารย์Miki Takahashi ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว     
3.  watchara อาจารย์ ดร.วัชรา สุยะรา ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1107 17 พ.ย. 60 10:52 น.   
4.  ED598415 อาจารย์ธนบดี อ่อนตา ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 5 15 ก.ย. 60 15:02 น.   
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
1.  114832 อาจารย์สกาวเดือน ซาธรรม ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1032 10 พ.ย. 60 15:57 น.   
2.  110980 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา เกียรติจรุงพันธ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1252 22 ต.ค. 60 16:24 น.   
3.  112884 อาจารย์ ดร.นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1077 18 ก.ย. 60 19:13 น.   
4.  ED54022 อาจารย์สุคนธรัตน์ สร้อยทองดี ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1230 7 พ.ย. 60 11:44 น.   
5.  ED60102532 อาจารย์เบญจพร เหล่าวงษี ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 5 10 พ.ย. 60 16:49 น.   
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
1.  116442 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา พันธรักษ์พงษ์ ผู้บริหาร 1263 20 พ.ย. 60 13:26 น.   
2.  114572 ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ นามวงศ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1019 13 ส.ค. 58 14:47 น.   
3.  piyada อาจารย์ปิยดา สุดาทิพย์ ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว 107 17 ต.ค. 60 09:37 น.   
4.  115912 อาจารย์Roderick  Julian Robillos ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว     
5.  117907 อาจารย์Blair  Alton Mclntosh ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว     
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
1.  101205 รองศาสตราจารย์เอื้อจิตร พัฒนจักร ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว 1045 12 ต.ค. 60 16:16 น.   
2.  102013 อาจารย์ ดร.หล้า ภวภูตานนท์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1026 18 ก.ย. 60 11:31 น.   
3.  102695 รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ผู้บริหาร 1149 21 ก.ย. 60 14:01 น.   
4.  107979 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณศรี อึ้งประเสริฐ ผู้สอน : ข้าราชการ 1062 23 มิ.ย. 60 14:56 น.   
5.  108176 อาจารย์ดวงมณี ยะอัมพันธุ์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1054 4 ต.ค. 60 08:29 น.   
6.  112367 อาจารย์ ดร.สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง ผู้บริหาร 1056 7 ก.ย. 60 15:59 น.   
7.  2523 อาจารย์ ดร.นฤมล ช่างศรี ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1056 17 พ.ย. 60 10:25 น.   
8.  2012 อาจารย์ ดร.สมควร สีชมภู ผู้บริหาร 1293 16 พ.ย. 60 22:42 น.   
9.  ED600228 อาจารย์นิศากร บุญเสนา ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 7 9 พ.ย. 60 17:20 น.   
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
1.  112273 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี ซามาตย์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1613 17 พ.ย. 60 09:58 น.   
2.  113598 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1071 20 มิ.ย. 60 09:37 น.   
3.  natakorn อาจารย์ ดร.นฏกร  ประมายันต์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1068 2 ส.ค. 60 16:23 น.   
4.  114571 อาจารย์ ดร.พงศ์ธนัช แซ่จู ผู้บริหาร 1099 19 ก.ย. 60 09:21 น.   
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา
1.  101755 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล มีไชยโย ผู้สอน : ข้าราชการ 1028 22 พ.ค. 60 14:10 น.   
2.  102663 รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรี ฤกษ์จารี ผู้บริหาร 1075 14 ก.ย. 60 15:43 น.   
3.  103649 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ญวนกระโทก ผู้สอน : ข้าราชการ 1194 16 ส.ค. 60 10:40 น.   
4.  2490 รองศาสตราจารย์ ดร.นิตย์ บุหงามงคล ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว 3262 22 พ.ย. 60 08:16 น.   
5.  112016 อาจารย์บวรพจน์ ชมภูนุช ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว 199 19 พ.ย. 60 01:47 น.   
6.  ED603401 อาจารย์ ดร.นิตยา ทวีชีพ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 287 23 พ.ย. 60 21:06 น.   
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา
1.  ED5454 อาจารย์ ดร.วรางคณา  รัชตะวรรณ ผู้สอน : เกษียณอายุรายการ 1104 15 มี.ค. 59 11:07 น.   
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
1.  103045 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้สอน : ข้าราชการ 1031 19 ก.ย. 60 16:41 น.   
2.  102096 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สระน้ำคำ ผู้สอน : ข้าราชการ 1051 1 ส.ค. 60 15:02 น.   
3.  102273 รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ ผู้สอน : ข้าราชการ 1309 22 พ.ย. 60 13:09 น.   
4.  112991 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ก้านจักร ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1061 26 มิ.ย. 60 14:55 น.   
5.  anucha อาจารย์ ดร.อนุชา โสมาบุตร ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1048 13 ก.ย. 60 15:23 น.   
สาขาวิชาพลศึกษา
1.  104086 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธชา รุญเจริญ ผู้สอน : ข้าราชการ 1122 12 ก.ย. 60 14:09 น.   
2.  113399 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ กาญจนศร ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1229 23 พ.ย. 60 09:19 น.   
3.  102098 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีราวิชช์ เผือกพันธ์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1132 21 พ.ย. 60 01:33 น.   
4.  104107 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิขิต อมาตยคง ผู้สอน : ข้าราชการ 1006 20 ส.ค. 57 13:42 น.   
5.  108565 อาจารย์ธนากร ศรีชาพันธุ์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1043 14 ก.ย. 60 11:13 น.   
6.  rojapon อาจารย์ ดร.โรจพล บูรณรักษ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1101 23 พ.ย. 60 12:01 น.   
7.  109266 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญศักดิ์  พันธวิศิษฎ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 9 23 พ.ย. 60 13:15 น.   
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
1.  112376 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1390 10 พ.ย. 60 15:57 น.   
2.  EDU53002 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ร่มเกล้า  อาจเดช ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1377 23 พ.ย. 60 22:59 น.   
3.  108929 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย ยืนยง ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1082 13 มิ.ย. 60 05:30 น.   
4.  aolla อาจารย์ ดร.จิรดาวรรณ หันตุลา ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1154 14 พ.ย. 60 11:07 น.   
5.  parichat อาจารย์ ดร.ปาริชาติ แสนนา ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1193 10 ต.ค. 60 15:16 น.   
6.  ED601131 อาจารย์ ดร.อะรุณี แสงสุวรรณ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 37 14 พ.ย. 60 13:50 น.   
สาขาวิชาศิลปศึกษา
1.  103690 อาจารย์ ดร.อริยพร คุโรดะ ผู้สอน : ข้าราชการ 1092 22 พ.ย. 60 18:36 น.   
2.  107315 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมพร ทนันชัยบุตร ผู้สอน : ข้าราชการ 1166 23 พ.ย. 60 13:21 น.   
3.  107321 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศักดิ์ ปักโคทานัง ผู้บริหาร 1039 18 ก.ย. 60 18:11 น.   
4.  107698 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริณ ทนันชัยบุตร ผู้สอน : ข้าราชการ 1252 23 พ.ย. 60 10:14 น.   
5.  108590 อาจารย์เขม เคนโคก ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 1091 13 ส.ค. 60 14:51 น.   
6.  108729 รองศาสตราจารย์อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1192 16 พ.ย. 60 15:22 น.   
7.  108821 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้บริหาร 1155 11 พ.ย. 60 09:11 น.   
สาขาวิชาสังคมศึกษา
1.  101237 รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล ดอนขวา ผู้สอน : ข้าราชการ 1144 10 พ.ย. 60 09:21 น.   
2.  101306 รองศาสตราจารย์นิลมณี พิทักษ์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1181 21 ก.ค. 60 09:20 น.   
3.  110434 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ตุงคะสมิต ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1326 21 พ.ย. 60 16:22 น.   
4.  114771 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑา ชุ่มสุคนธ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1307 22 พ.ย. 60 10:41 น.   
สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน ระดับดุษฎีบัณฑิต
1.  103112 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1296 30 ต.ค. 60 15:06 น.   
2.  108022 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1035 10 ต.ค. 60 17:51 น.   
3.  108670 รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ วิจักขณาลัญฉ์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1061 20 พ.ย. 60 14:49 น.   
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
1.  102664 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนชาติ เจริญครบุรี ผู้สอน : ข้าราชการ 1066 20 พ.ย. 60 13:08 น.   
2.  114905 รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล อาจอินทร์ ผู้บริหาร 1234 10 ต.ค. 60 09:39 น.   
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ
1.  101641 รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สารรัตนะ ผู้สอน : ข้าราชการ 1285 16 พ.ย. 60 15:33 น.   
2.  104016 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1537 20 พ.ย. 60 18:23 น.   
สำนักงานคณบดี
1.  ED60101 นางสาวอลิษา มูลศรี สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ 3 19 ต.ค. 60 10:24 น.   
2.  ED60102 นางสาววิชุดา พรพยุหะ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ 3 18 ต.ค. 60 09:03 น.   
3.  ED604973 นางสาว่่่จารุวรรณ โพธิ์สอน สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ 4 10 ต.ค. 60 12:29 น.   
จำนวนการเข้าใช้เริ่มนับจากวันที่ 1 มกราคม 2547

[กลับหน้าแรก]