รายชื่อสมาชิก บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลำดับ
รหัสผู้ใช้
ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน/สาขาวิชา
เข้าใช้
ล่าสุด
กองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์
1.  101077 นายทองสุข ศีรี สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1440 18 ก.ย. 61 13:30 น.   
2.  ED60101 นางสาวอลิษา มูลศรี สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ 3 19 ต.ค. 60 10:24 น.   
3.  ED60102 นางสาววิชุดา พรพยุหะ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ 3 18 ต.ค. 60 09:03 น.   
4.  ED604973 นางสาว่่่จารุวรรณ โพธิ์สอน สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ 11 5 ก.ย. 61 15:26 น.   
5.  ED601935 นายอาทิตย์ ขวัญเขียน สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ 322 24 ก.ย. 61 10:01 น.   
งานคลังและพัสดุ
1.  100988 นางอุไร ราชวิจิตร สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1065 21 ส.ค. 61 16:09 น.   
2.  103226 นางอรุณศรี กางเพ็ง สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1149 4 ก.ย. 61 10:28 น.   
3.  103531 นางมานิดา สิมมาทัน สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1472 13 ก.ย. 61 10:45 น.   
4.  109777 นางพอใจ รัตนติสร้อย สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1305 5 ก.ย. 61 09:37 น.   
5.  110687 นางสายสุรีย์ นะคำศรี สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1468 20 ก.ย. 61 10:53 น.   
6.  114689 นางอรวรรณ โสดาสร้อย สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1191 10 ก.ย. 61 16:31 น.   
7.  116487 นางสาวปวีณา เผ่าพันธุ์ สนับสนุน : พนักงานราชการ 1120 28 ส.ค. 61 16:00 น.   
8.  ED563203 นางสาวภัสนันท์ วงศ์จันทร์ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1538 20 ก.ย. 61 16:51 น.   
งานบริหารและธุรการ
1.  102676 นางสาววารุณี จุฑาจินดาเขต สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 2906 24 ก.ย. 61 10:39 น.   
2.  140934 นายวิทวัส ผาธรรม สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 232 7 ก.ย. 61 18:17 น.   
3.  102682 นางอิสรีย์ อิสรเสณีย์ สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1454 24 ก.ย. 61 10:01 น.   
4.  107846 นางสาวดรุวรรณ ทอดทอง สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1942 24 ก.ย. 61 09:30 น.   
5.  116540 นายนิพนธ์ ภิรมย์พันธ์ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 2005 10 ก.ย. 61 11:30 น.   
6.  ED5554 นางสาวนิภาพร แสนเข็ม สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1551 11 ก.ย. 61 09:58 น.   
7.  119149 นางสาววาศิณี สิทธิพล สนับสนุน : พนักงานราชการ 2296 21 ก.ย. 61 09:00 น.   
8.  ED59426 นายจักรี ดอนเตาเหล็ก สนับสนุน : พนักงานราชการ 899 24 ก.ย. 61 10:33 น.   
9.  ED580101 นางสาวศศิประภา โวสงค์ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1226 24 ก.ย. 61 09:39 น.   
10.  120473 นางทองหลาง นามพรมมา สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 79 6 ก.ค. 61 14:19 น.   
11.  108791 นางสาวแสงทอง ศรีประภา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 2629 21 ก.ย. 61 14:17 น.   
งานแผนและสารสนเทศ
1.  103624 นางอรกัญญา เบ้าจรรยา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1783 24 ก.ย. 61 07:25 น.   
2.  104037 นายสมเจตน์ แก้ววงษ์ สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1200 5 ก.ย. 61 16:46 น.   
3.  107618 นายสังวาล เนื่องวงษา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1094 27 ส.ค. 61 15:48 น.   
4.  107729 นางสาวเยาวลักษณ์ โล่ห์อภิรักษ์กุล สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1825 5 ก.ย. 61 15:50 น.   
5.  109723 นายปพนพัทร์ สิทธิสมจินต์ สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 1473 12 ก.ย. 61 09:21 น.   
6.  113772 นายโสภัณ พรมโสดา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 2365 24 ก.ย. 61 10:11 น.   
7.  114513 นางรัตติกร แทนเพชร สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1640 13 ก.ย. 61 14:48 น.   
8.  ED54020 นางนวรัตน์ เงาะสนาม สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1226 4 ก.ย. 61 16:17 น.   
9.  ED55015 นายกิตติศักดิ์ ปานวิเศษ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1158 31 ส.ค. 61 08:46 น.   
10.  1045 นายวทัญญู  เชื่อมไธสง สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 1277 31 ส.ค. 61 15:04 น.   
11.  121346 นางสาวมัทนา บัวศรี สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 644 21 ก.ย. 61 11:32 น.   
งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา
1.  106693 นางพรรณี ศรีกลชาญ สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1861 24 ก.ย. 61 10:34 น.   
2.  101675 นางนงนภัส สุทธิประภา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1353 31 ส.ค. 61 09:48 น.   
3.  ED53005 นางสาวกัญณภัทร อรอินทร์ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1274 13 ก.ย. 61 10:07 น.   
4.  107397 นางสุชญา มาเวียง สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1464 3 ก.ย. 61 14:40 น.   
5.  108067 นางพิมพ์ปภัสสร ศรีสุนนท์ สนับสนุน : ลูกจ้างประจำ 1696 21 ก.ย. 61 16:40 น.   
6.  108568 นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1437 20 ก.ย. 61 15:12 น.   
7.  116523 นางสาวศิรินนาถ สบายใจ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1345 23 ส.ค. 61 14:39 น.   
8.  114205 นางสาวมธุรส เมืองสุข สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 1311 14 ก.ย. 61 09:45 น.   
9.  ED530016 นางสาวภาวินี ปานทุ่ง สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 1895 17 ก.ย. 61 11:24 น.   
10.  115696 นางนภสร ศิริเจริญศรี สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1351 17 ก.ย. 61 14:24 น.   
11.  ED5518213 นางสาวกนกวรรณ จันโทริ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1425 29 ส.ค. 61 10:39 น.   
12.  120880 นางปุณณวรรณ ป้องนาม สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 133 10 ส.ค. 61 16:05 น.   
13.  618102 นางจันทรรัตน สิทธิสมจินต์ สนับสนุน : ข้าราชการ 3 12 ก.ย. 61 10:39 น.   
14.  107308 นางไพพิทักษ์ งอยกุดจิก สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 3081 24 ก.ย. 61 10:36 น.   
15.  650931 นางสาวนริศรา สิงห์สาคร สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 1200 23 ก.ย. 61 15:40 น.   
16.  114283 นางอนุสรา บังศรี สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1544 20 ก.ย. 61 08:57 น.   
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
1.  102145 นายทรงเวทย์ เบ้าชัย สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1428 16 ส.ค. 61 14:42 น.   
2.  111780 นางสุภารัตน์ ดอนอ่อนสา สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1033 26 ก.ค. 61 11:27 น.   
3.  570787 นายเอกชัย บุญประดิษฐ์ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 202 6 ก.ค. 61 13:56 น.   
4.  114453 นางชวนพิศ พิมพ์ผม สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1032 6 ก.ค. 61 15:10 น.   
5.  ED590121 นางพรรณี โพธิ์แก้ว สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 7 9 ก.ค. 61 16:25 น.   
6.  104911 นายสมควร ดอนแขอ้วน สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1061 6 ก.ค. 61 14:44 น.   
7.  120780 นายศักสยาม  นาชิน สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 91 6 ก.ค. 61 13:57 น.   
8.  120881 นางเขียว มิมาลา สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 17 9 ก.ค. 61 16:23 น.   
9.  108074 นางดารุณี ชัยศรี สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 1615 18 ก.ย. 61 10:13 น.   
10.  108097 นายธนพนธ์ หาชานนท์ สนับสนุน : ลูกจ้างประจำ 1227 19 ก.ย. 61 15:13 น.   
11.  116511 นางสุภาพร สีมุงคุณ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1030 6 ก.ค. 61 15:05 น.   
12.  116501 นางนงคราญ สุขยอด สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1041 4 ก.ย. 61 10:28 น.   
13.  112401 นางประภาพร พุทธสอน สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1034 6 ก.ค. 61 14:54 น.   
14.  116042 นางสุนา อุ่นทองดี สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1030 6 ก.ค. 61 13:44 น.   
15.  115510 นางชนนิกานต์ มาลาศรี สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1028 6 ก.ค. 61 15:02 น.   
16.  115511 นางวิลัย คนซื่อ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1038 6 ก.ค. 61 13:40 น.   
17.  115512 นางจำลอง เมืองขวา สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1028 6 ก.ค. 61 15:00 น.   
18.  114454 นายเจด็ด คำยา สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1098 6 ก.ค. 61 15:11 น.   
19.  117845 นายกิตติศักดิ์ หล้าจันทร์ดา สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1111 6 ก.ค. 61 14:44 น.   
20.  118348 นางวิมล หมื่นทุม สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1055 11 ก.ย. 61 11:17 น.   
21.  119150 นายวัฒนชัย พรมอุ่น สนับสนุน : พนักงานราชการ 1116 27 ส.ค. 61 11:23 น.   
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
1.  101776 รองศาสตราจารย์ ดร.กนกอร สมปราชญ์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1124 19 ก.ย. 61 13:33 น.   
2.  109583 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนี สิริสุขศิลป์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1187 20 ส.ค. 61 11:11 น.   
3.  dawruwan อาจารย์ ดร.ดาวรุวรรณ ถวิลการ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1295 31 ส.ค. 61 12:42 น.   
สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
1.  ED53003 อาจารย์ ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1097 7 มิ.ย. 61 14:48 น.   
2.  112384 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1164 4 ก.ย. 61 06:44 น.   
3.  112383 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี จันทร์เพ็ง ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1116 29 ส.ค. 61 19:58 น.   
4.  ED53017 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชวนา เหลืองอังกูร ผู้บริหาร 1190 5 ก.ย. 61 11:47 น.   
สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
1.  ED55001 อาจารย์นารีนารถ กลิ่นหอม ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1139 21 ส.ค. 61 17:42 น.   
2.  naruporn อาจารย์ ดร.นฤภรณ์ วุฒิพันธุ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 44 15 ส.ค. 61 15:24 น.   
3.  ED597844 อาจารย์วริยา อินทร์ประสิทธิ์ ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว 103 23 ก.ย. 61 10:05 น.   
สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น
1.  116375 อาจารย์อมรรัตน์ มะโนบาล ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1049 7 ส.ค. 61 13:52 น.   
2.  113555 อาจารย์Miki Takahashi ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว     
3.  watchara อาจารย์ ดร.วัชรา สุยะรา ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1125 13 ก.ย. 61 13:06 น.   
4.  ED598415 อาจารย์ธนบดี อ่อนตา ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 15 3 ก.ย. 61 12:03 น.   
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
1.  114832 อาจารย์สกาวเดือน ซาธรรม ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1050 2 ส.ค. 61 14:33 น.   
2.  112884 อาจารย์ ดร.นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1088 2 ส.ค. 61 09:08 น.   
3.  ED54022 อาจารย์สุคนธรัตน์ สร้อยทองดี ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1246 17 ก.ย. 61 11:10 น.   
4.  ED60102532 อาจารย์เบญจพร เหล่าวงษี ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 35 11 ก.ค. 61 10:17 น.   
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ
1.  116442 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา พันธรักษ์พงษ์ ผู้บริหาร 1294 15 ส.ค. 61 15:23 น.   
2.  114572 ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ นามวงศ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1019 13 ส.ค. 58 14:47 น.   
3.  piyada อาจารย์ปิยดา สุดาทิพย์ ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว 127 3 ก.ย. 61 12:58 น.   
4.  115912 อาจารย์Roderick  Julian Robillos ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว     
5.  117907 อาจารย์Blair  Alton Mclntosh ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว     
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
1.  101205 รองศาสตราจารย์เอื้อจิตร พัฒนจักร ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว 1062 18 พ.ค. 61 09:33 น.   
2.  102013 อาจารย์ ดร.หล้า ภวภูตานนท์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1029 9 เม.ย. 61 12:51 น.   
3.  102695 รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ผู้บริหาร 1167 27 ส.ค. 61 13:28 น.   
4.  107979 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณศรี อึ้งประเสริฐ ผู้สอน : ข้าราชการ 1070 7 ก.ย. 61 16:22 น.   
5.  108176 อาจารย์ดวงมณี ยะอัมพันธุ์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1075 14 พ.ค. 61 12:59 น.   
6.  112367 อาจารย์ ดร.สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง ผู้บริหาร 1079 21 ส.ค. 61 01:38 น.   
7.  2523 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ช่างศรี ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1070 6 ส.ค. 61 10:35 น.   
8.  2012 อาจารย์ ดร.สมควร สีชมภู ผู้บริหาร 1344 18 ก.ย. 61 17:52 น.   
9.  ED600228 อาจารย์นิศากร บุญเสนา ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 15 15 ส.ค. 61 14:22 น.   
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
1.  112273 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี ซามาตย์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1673 10 ก.ย. 61 19:56 น.   
2.  113598 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1086 12 มิ.ย. 61 14:42 น.   
3.  natakorn อาจารย์ ดร.นฏกร  ประมายันต์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1081 22 ส.ค. 61 18:20 น.   
4.  114571 อาจารย์ ดร.พงศ์ธนัช แซ่จู ผู้บริหาร 1104 20 ส.ค. 61 23:25 น.   
5.  ED613001 อาจารย์ ดร.ศุภโชค สอนศิลพงศ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 18 2 ก.ย. 61 15:20 น.   
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา
1.  102663 รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรี ฤกษ์จารี ผู้บริหาร 1094 21 ส.ค. 61 14:51 น.   
2.  104016 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1648 17 ก.ย. 61 12:28 น.   
3.  2490 รองศาสตราจารย์ ดร.นิตย์ บุหงามงคล ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว 3547 24 ก.ย. 61 08:38 น.   
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา
1.  112016 อาจารย์บวรพจน์ ชมภูนุช ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว 262 12 ก.ย. 61 15:48 น.   
2.  ED603401 อาจารย์ ดร.นิตยา ทวีชีพ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 488 3 เม.ย. 61 16:24 น.   
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
1.  102096 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สระน้ำคำ ผู้สอน : ข้าราชการ 1062 27 ส.ค. 61 10:59 น.   
2.  102273 รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ ผู้สอน : ข้าราชการ 1377 13 ก.ย. 61 09:32 น.   
3.  103045 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้สอน : ข้าราชการ 1038 24 ส.ค. 61 18:53 น.   
4.  112991 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ก้านจักร ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1067 22 พ.ค. 61 10:54 น.   
5.  anucha อาจารย์ ดร.อนุชา โสมาบุตร ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1056 5 ก.ย. 61 07:19 น.   
สาขาวิชาพลศึกษา
1.  113399 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ กาญจนศร ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1247 13 ก.ค. 61 09:44 น.   
2.  102098 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีราวิชช์ เผือกพันธ์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1148 23 ก.ย. 61 19:08 น.   
3.  104086 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธชา รุญเจริญ ผู้สอน : ข้าราชการ 1157 19 ก.ย. 61 16:50 น.   
4.  104107 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิขิต อมาตยคง ผู้สอน : ข้าราชการ 1009 31 ส.ค. 61 11:26 น.   
5.  108565 อาจารย์ธนากร ศรีชาพันธุ์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1057 24 ส.ค. 61 10:26 น.   
6.  rojapon อาจารย์ ดร.โรจพล บูรณรักษ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1123 20 ก.ย. 61 14:13 น.   
7.  109266 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญศักดิ์  พันธวิศิษฎ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 15 19 ก.ย. 61 10:11 น.   
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
1.  112376 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1426 1 ส.ค. 61 22:45 น.   
2.  EDU53002 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ร่มเกล้า  จันทราษี ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1429 20 ก.ย. 61 14:48 น.   
3.  108929 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย ยืนยง ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1088 24 ส.ค. 61 11:15 น.   
4.  aolla อาจารย์ ดร.จิรดาวรรณ หันตุลา ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1185 30 ส.ค. 61 00:36 น.   
5.  ED601131 อาจารย์ ดร.อะรุณี แสงสุวรรณ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 82 14 ส.ค. 61 13:45 น.   
6.  parichat อาจารย์ ดร.ปาริชาติ แสนนา ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1210 21 ส.ค. 61 11:30 น.   
สาขาวิชาศิลปศึกษา
1.  107315 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมพร ทนันชัยบุตร ผู้สอน : ข้าราชการ 1190 29 ส.ค. 61 15:23 น.   
2.  107321 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศักดิ์ ปักโคทานัง ผู้บริหาร 1047 27 ส.ค. 61 17:18 น.   
3.  107698 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริณ ทนันชัยบุตร ผู้สอน : ข้าราชการ 1281 20 ก.ย. 61 12:44 น.   
4.  108590 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขม เคนโคก ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 1101 21 ส.ค. 61 11:26 น.   
5.  108729 รองศาสตราจารย์อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1216 20 ก.ย. 61 15:52 น.   
6.  108821 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้บริหาร 1167 12 ก.ย. 61 11:31 น.   
สาขาวิชาสังคมศึกษา
1.  101237 รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล ดอนขวา ผู้สอน : ข้าราชการ 1165 28 มิ.ย. 61 08:01 น.   
2.  110434 รองศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ตุงคะสมิต ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1382 10 ก.ย. 61 11:07 น.   
3.  114771 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑา ชุ่มสุคนธ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1360 15 ก.ย. 61 11:30 น.   
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
1.  102664 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนชาติ เจริญครบุรี ผู้สอน : ข้าราชการ 1085 13 ก.ย. 61 14:56 น.   
2.  114905 รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล อาจอินทร์ ผู้บริหาร 1262 10 ก.ย. 61 10:52 น.   
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ระดับดุษฎีบัณฑิต
1.  103112 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1342 29 ก.ค. 61 07:13 น.   
2.  103649 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ญวนกระโทก ผู้สอน : ข้าราชการ 1241 19 ก.ย. 61 19:27 น.   
3.  103690 อาจารย์ ดร.อริยพร คุโรดะ ผู้สอน : ข้าราชการ 1108 17 ก.ย. 61 09:57 น.   
4.  108022 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1040 13 ก.ย. 61 18:23 น.   
5.  108670 รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ วิจักขณาลัญฉ์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1067 8 ก.ย. 61 06:38 น.   
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ
1.  101641 รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สารรัตนะ ผู้สอน : ข้าราชการ 1312 5 ก.ย. 61 16:25 น.   
จำนวนการเข้าใช้เริ่มนับจากวันที่ 1 มกราคม 2547

[กลับหน้าแรก]