รายชื่อสมาชิก บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน/สาขาวิชา
เข้าใช้
ล่าสุด
สาขาวิชาการศึกษาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี ซามาตย์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1678 5 พ.ย. 61 18:32 น.   
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1086 12 มิ.ย. 61 14:42 น.   
3.  อาจารย์ ดร.นฏกร  ประมายันต์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1081 22 ส.ค. 61 18:20 น.   
4.  อาจารย์ ดร.พงศ์ธนัช แซ่จู ผู้บริหาร 1104 20 ส.ค. 61 23:25 น.   
5.  อาจารย์ ดร.ศุภโชค สอนศิลพงศ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 18 2 ก.ย. 61 15:20 น.   
6.  รองศาสตราจารย์เอื้อจิตร พัฒนจักร ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว 1063 24 ต.ค. 61 13:11 น.   
7.  อาจารย์ ดร.หล้า ภวภูตานนท์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1029 9 เม.ย. 61 12:51 น.   
8.  รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ผู้บริหาร 1167 27 ส.ค. 61 13:28 น.   
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณศรี อึ้งประเสริฐ ผู้สอน : ข้าราชการ 1070 7 ก.ย. 61 16:22 น.   
10.  อาจารย์ดวงมณี ยะอัมพันธุ์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1076 8 พ.ย. 61 01:14 น.   
11.  อาจารย์ ดร.สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง ผู้บริหาร 1080 12 พ.ย. 61 11:34 น.   
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ช่างศรี ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1070 6 ส.ค. 61 10:35 น.   
13.  อาจารย์ ดร.สมควร สีชมภู ผู้บริหาร 1346 10 ต.ค. 61 17:29 น.   
14.  อาจารย์นิศากร บุญเสนา ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 16 11 ต.ค. 61 10:15 น.   
15.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1426 1 ส.ค. 61 22:45 น.   
16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ร่มเกล้า  จันทราษี ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1432 11 ต.ค. 61 14:29 น.   
17.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย ยืนยง ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1092 26 ต.ค. 61 00:20 น.   
18.  อาจารย์ ดร.จิรดาวรรณ หันตุลา ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1185 30 ส.ค. 61 00:36 น.   
19.  อาจารย์ ดร.อะรุณี แสงสุวรรณ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 84 1 พ.ย. 61 16:36 น.   
20.  อาจารย์ ดร.ปาริชาติ แสนนา ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1212 13 พ.ย. 61 16:08 น.   
21.  อาจารย์ ดร.นิตยา ทวีชีพ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 488 3 เม.ย. 61 16:24 น.   
สาขาวิชาการศึกษาด้านการพัฒนาวิชาชีพ
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1098 29 ต.ค. 61 12:04 น.   
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1164 4 ก.ย. 61 06:44 น.   
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี จันทร์เพ็ง ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1116 29 ส.ค. 61 19:58 น.   
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชวนา เหลืองอังกูร ผู้บริหาร 1190 5 ก.ย. 61 11:47 น.   
5.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรี ฤกษ์จารี ผู้บริหาร 1094 21 ส.ค. 61 14:51 น.   
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1659 15 พ.ย. 61 15:58 น.   
7.  รองศาสตราจารย์ ดร.นิตย์ บุหงามงคล ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว 3595 15 พ.ย. 61 09:12 น.   
8.  รองศาสตราจารย์ ดร.กนกอร สมปราชญ์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1125 4 ต.ค. 61 11:08 น.   
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนี สิริสุขศิลป์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1188 5 ต.ค. 61 14:19 น.   
10.  อาจารย์ ดร.ดาวรุวรรณ ถวิลการ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1299 26 ต.ค. 61 10:01 น.   
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สระน้ำคำ ผู้สอน : ข้าราชการ 1063 2 ต.ค. 61 18:18 น.   
12.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ ผู้สอน : ข้าราชการ 1383 12 พ.ย. 61 09:56 น.   
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้สอน : ข้าราชการ 1038 24 ส.ค. 61 18:53 น.   
14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ก้านจักร ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1068 14 พ.ย. 61 16:27 น.   
15.  อาจารย์ ดร.อนุชา โสมาบุตร ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1056 5 ก.ย. 61 07:19 น.   
สาขาวิชาการศึกษาภาษา
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา พันธรักษ์พงษ์ ผู้บริหาร 1295 11 ต.ค. 61 09:52 น.   
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ นามวงศ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1019 13 ส.ค. 58 14:47 น.   
3.  อาจารย์ปิยดา สุดาทิพย์ ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว 131 7 พ.ย. 61 10:02 น.   
4.  อาจารย์Roderick  Julian Robillos ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว     
5.  อาจารย์Blair  Alton Mclntosh ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว     
6.  อาจารย์อมรรัตน์ มะโนบาล ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1049 7 ส.ค. 61 13:52 น.   
7.  อาจารย์Miki Takahashi ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว     
8.  อาจารย์ ดร.วัชรา สุยะรา ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1125 13 ก.ย. 61 13:06 น.   
9.  อาจารย์ธนบดี อ่อนตา ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 15 3 ก.ย. 61 12:03 น.   
10.  อาจารย์ ดร.สกาวเดือน ซาธรรม ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1050 2 ส.ค. 61 14:33 น.   
11.  อาจารย์ ดร.นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1088 2 ส.ค. 61 09:08 น.   
12.  อาจารย์สุคนธรัตน์ สร้อยทองดี ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1246 17 ก.ย. 61 11:10 น.   
13.  อาจารย์เบญจพร เหล่าวงษี ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 39 6 พ.ย. 61 17:34 น.   
14.  อาจารย์นารีนารถ กลิ่นหอม ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1139 21 ส.ค. 61 17:42 น.   
15.  อาจารย์ ดร.นฤภรณ์ วุฒิพันธุ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 44 15 ส.ค. 61 15:24 น.   
16.  อาจารย์วริยา อินทร์ประสิทธิ์ ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว 104 7 ต.ค. 61 19:07 น.   
งานบริหารและธุรการ
1.  นางสาววารุณี จุฑาจินดาเขต สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 2942 14 พ.ย. 61 13:09 น.   
2.  นายวิทวัส ผาธรรม สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 239 15 พ.ย. 61 16:22 น.   
3.  นางอิสรีย์ อิสรเสณีย์ สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1467 15 พ.ย. 61 10:10 น.   
4.  นางสาวดรุวรรณ ทอดทอง สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1956 13 พ.ย. 61 14:58 น.   
5.  นายนิพนธ์ ภิรมย์พันธ์ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 2008 29 ต.ค. 61 11:48 น.   
6.  นางสาวนิภาพร แสนเข็ม สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1556 15 พ.ย. 61 11:35 น.   
7.  นางสาววาศิณี สิทธิพล สนับสนุน : พนักงานราชการ 2325 12 พ.ย. 61 15:07 น.   
8.  นายจักรี ดอนเตาเหล็ก สนับสนุน : พนักงานราชการ 959 14 พ.ย. 61 09:33 น.   
9.  นางสาวศศิประภา โวสงค์ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1254 15 พ.ย. 61 14:09 น.   
10.  นางทองหลาง นามพรมมา สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 79 6 ก.ค. 61 14:19 น.   
11.  นางสาวแสงทอง ศรีประภา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 2657 15 พ.ย. 61 12:35 น.   
12.  นายณัฐวุฒิ คำโสภา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 19 15 พ.ย. 61 09:52 น.   
สาขาวิชาการศึกษาด้านการโรงเรียน
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1351 12 พ.ย. 61 15:39 น.   
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ญวนกระโทก ผู้สอน : ข้าราชการ 1251 5 พ.ย. 61 13:55 น.   
3.  อาจารย์ ดร.อริยพร คุโรดะ ผู้สอน : ข้าราชการ 1112 11 ต.ค. 61 13:32 น.   
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1041 1 ต.ค. 61 14:32 น.   
5.  รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ วิจักขณาลัญฉ์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1068 13 ต.ค. 61 14:25 น.   
6.  รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สารรัตนะ ผู้สอน : ข้าราชการ 1322 12 พ.ย. 61 16:21 น.   
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนชาติ เจริญครบุรี ผู้สอน : ข้าราชการ 1089 12 ต.ค. 61 15:50 น.   
8.  รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล อาจอินทร์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1266 11 ต.ค. 61 16:05 น.   
สาขาวิชาการศึกษาสังคมศึกษา ศิลปศึกษา และพลศึกษา
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ กาญจนศร ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1248 27 ก.ย. 61 12:30 น.   
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีราวิชช์ เผือกพันธ์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1148 23 ก.ย. 61 19:08 น.   
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธชา รุญเจริญ ผู้สอน : ข้าราชการ 1161 13 พ.ย. 61 14:45 น.   
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิขิต อมาตยคง ผู้สอน : ข้าราชการ 1009 31 ส.ค. 61 11:26 น.   
5.  อาจารย์ธนากร ศรีชาพันธุ์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1058 25 ต.ค. 61 16:05 น.   
6.  อาจารย์ ดร.โรจพล บูรณรักษ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1126 5 ต.ค. 61 15:47 น.   
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญศักดิ์  พันธวิศิษฎ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 18 11 ต.ค. 61 10:28 น.   
8.  รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล ดอนขวา ผู้สอน : ข้าราชการ 1165 28 มิ.ย. 61 08:01 น.   
9.  รองศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ตุงคะสมิต ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1396 8 พ.ย. 61 12:12 น.   
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑา ชุ่มสุคนธ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1372 2 พ.ย. 61 13:00 น.   
11.  อาจารย์บวรพจน์ ชมภูนุช ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว 270 14 พ.ย. 61 11:46 น.   
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมพร ทนันชัยบุตร ผู้สอน : ข้าราชการ 1199 15 พ.ย. 61 15:44 น.   
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศักดิ์ ปักโคทานัง ผู้บริหาร 1048 1 ต.ค. 61 15:56 น.   
14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริณ ทนันชัยบุตร ผู้สอน : ข้าราชการ 1286 31 ต.ค. 61 14:35 น.   
15.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขม เคนโคก ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 1102 25 ต.ค. 61 16:15 น.   
16.  รองศาสตราจารย์อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1219 12 พ.ย. 61 14:32 น.   
17.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1168 27 ก.ย. 61 16:05 น.   
งานคลังและพัสดุ
1.  นางอุไร ราชวิจิตร สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1065 21 ส.ค. 61 16:09 น.   
2.  นางอรุณศรี กางเพ็ง สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1149 4 ก.ย. 61 10:28 น.   
3.  นางมานิดา สิมมาทัน สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1480 29 ต.ค. 61 11:19 น.   
4.  นางพอใจ รัตนติสร้อย สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1308 30 ต.ค. 61 14:04 น.   
5.  นางสายสุรีย์ นะคำศรี สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1479 13 พ.ย. 61 10:02 น.   
6.  นางอรวรรณ โสดาสร้อย สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1191 10 ก.ย. 61 16:31 น.   
7.  นางสาวปวีณา เผ่าพันธุ์ สนับสนุน : พนักงานราชการ 1122 10 ต.ค. 61 15:35 น.   
8.  นางสาวภัสนันท์ วงศ์จันทร์ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1552 15 พ.ย. 61 16:44 น.   
9.  นางสาวสุภาลัย บุดดีคำภา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 4 8 พ.ย. 61 11:09 น.   
งานแผนและสารสนเทศ
1.  นางอรกัญญา เบ้าจรรยา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1794 7 พ.ย. 61 09:58 น.   
2.  นายสมเจตน์ แก้ววงษ์ สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1200 5 ก.ย. 61 16:46 น.   
3.  นายสังวาล เนื่องวงษา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1094 27 ส.ค. 61 15:48 น.   
4.  นางสาวเยาวลักษณ์ โล่ห์อภิรักษ์กุล สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1868 15 พ.ย. 61 15:54 น.   
5.  นายปพนพัทร์ สิทธิสมจินต์ สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 1473 12 ก.ย. 61 09:21 น.   
6.  นายโสภัณ พรมโสดา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 2414 14 พ.ย. 61 09:33 น.   
7.  นางรัตติกร แทนเพชร สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1647 12 พ.ย. 61 14:23 น.   
8.  นางนวรัตน์ เงาะสนาม สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1230 22 ต.ค. 61 14:10 น.   
9.  นายกิตติศักดิ์ ปานวิเศษ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1161 31 ต.ค. 61 09:23 น.   
10.  นายวทัญญู  เชื่อมไธสง สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 1284 12 พ.ย. 61 15:51 น.   
11.  นางสาวมัทนา บัวศรี สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 655 14 พ.ย. 61 15:26 น.   
งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา
1.  นางพรรณี ศรีกลชาญ สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1880 15 พ.ย. 61 15:49 น.   
2.  นางนงนภัส สุทธิประภา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1369 14 พ.ย. 61 10:33 น.   
3.  นางสาวกัญณภัทร อรอินทร์ สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1277 25 ต.ค. 61 11:05 น.   
4.  นางสุชญา มาเวียง สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1473 25 ต.ค. 61 14:27 น.   
5.  นางพิมพ์ปภัสสร ศรีสุนนท์ สนับสนุน : ลูกจ้างประจำ 1716 5 พ.ย. 61 10:59 น.   
6.  นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1441 15 พ.ย. 61 11:30 น.   
7.  นางสาวศิรินนาถ สบายใจ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1349 5 พ.ย. 61 11:08 น.   
8.  นางสาวมธุรส เมืองสุข สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 1316 15 พ.ย. 61 10:35 น.   
9.  นางสาวภาวินี ปานทุ่ง สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 1899 7 พ.ย. 61 15:55 น.   
10.  นางนภสร ศิริเจริญศรี สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1360 2 พ.ย. 61 10:48 น.   
11.  นางสาวกนกวรรณ จันโทริ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1425 29 ส.ค. 61 10:39 น.   
12.  นางปุณณวรรณ ป้องนาม สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 133 10 ส.ค. 61 16:05 น.   
13.  นางจันทรรัตน สิทธิสมจินต์ สนับสนุน : ข้าราชการ 15 24 ต.ค. 61 14:43 น.   
14.  นางไพพิทักษ์ งอยกุดจิก สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 3183 15 พ.ย. 61 15:57 น.   
15.  นางสาวนริศรา สิงห์สาคร สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 1229 15 พ.ย. 61 15:13 น.   
16.  นางอนุสรา บังศรี สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1562 15 พ.ย. 61 15:43 น.   
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
1.  นายทรงเวทย์ เบ้าชัย สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1428 16 ส.ค. 61 14:42 น.   
2.  นางสุภารัตน์ ดอนอ่อนสา สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1033 26 ก.ค. 61 11:27 น.   
3.  นายเอกชัย บุญประดิษฐ์ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 202 6 ก.ค. 61 13:56 น.   
4.  นางชวนพิศ พิมพ์ผม สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1032 6 ก.ค. 61 15:10 น.   
5.  นางพรรณี โพธิ์แก้ว สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 7 9 ก.ค. 61 16:25 น.   
6.  นายสมควร ดอนแขอ้วน สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1061 6 ก.ค. 61 14:44 น.   
7.  นายศักสยาม  นาชิน สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 91 6 ก.ค. 61 13:57 น.   
8.  นางเขียว มิมาลา สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 17 9 ก.ค. 61 16:23 น.   
9.  นางดารุณี ชัยศรี สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 1626 12 พ.ย. 61 10:27 น.   
10.  นายธนพนธ์ หาชานนท์ สนับสนุน : ลูกจ้างประจำ 1233 15 พ.ย. 61 10:38 น.   
11.  นางสุภาพร สีมุงคุณ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1030 6 ก.ค. 61 15:05 น.   
12.  นางนงคราญ สุขยอด สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1041 4 ก.ย. 61 10:28 น.   
13.  นางประภาพร พุทธสอน สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1034 6 ก.ค. 61 14:54 น.   
14.  นางสุนา อุ่นทองดี สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1030 6 ก.ค. 61 13:44 น.   
15.  นางชนนิกานต์ มาลาศรี สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1028 6 ก.ค. 61 15:02 น.   
16.  นางวิลัย คนซื่อ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1038 6 ก.ค. 61 13:40 น.   
17.  นางจำลอง เมืองขวา สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1028 6 ก.ค. 61 15:00 น.   
18.  นายเจด็ด คำยา สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1098 6 ก.ค. 61 15:11 น.   
19.  นายกิตติศักดิ์ หล้าจันทร์ดา สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1111 6 ก.ค. 61 14:44 น.   
20.  นางวิมล หมื่นทุม สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1055 11 ก.ย. 61 11:17 น.   
21.  นายวัฒนชัย พรมอุ่น สนับสนุน : พนักงานราชการ 1117 5 ต.ค. 61 15:38 น.   
กองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์
1.  นายทองสุข ศีรี สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1450 12 พ.ย. 61 13:33 น.   
2.  นางสาวอลิษา มูลศรี สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ 3 19 ต.ค. 60 10:24 น.   
3.  นางสาววิชุดา พรพยุหะ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ 3 18 ต.ค. 60 09:03 น.   
4.  นางสาว่่่จารุวรรณ โพธิ์สอน สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ 12 14 พ.ย. 61 17:26 น.   
5.  นายอาทิตย์ ขวัญเขียน สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ 359 15 พ.ย. 61 16:06 น.   
จำนวนการเข้าใช้เริ่มนับจากวันที่ 1 มกราคม 2547

[กลับหน้าแรก]