รายชื่อสมาชิก บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
หน่วยงาน/สาขาวิชา
เข้าใช้
ล่าสุด
สาขาวิชาการศึกษาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี ซามาตย์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1698 18 เม.ย. 62 14:11 น.   
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1095 20 มี.ค. 62 14:59 น.   
3.  อาจารย์ ดร.นฏกร  ประมายันต์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1082 12 มี.ค. 62 16:52 น.   
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ธนัช แซ่จู ผู้บริหาร 1105 10 มี.ค. 62 11:01 น.   
5.  อาจารย์ ดร.ศุภโชค สอนศิลพงศ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 25 20 ก.พ. 62 17:12 น.   
6.  รองศาสตราจารย์เอื้อจิตร พัฒนจักร ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว 1069 20 มี.ค. 62 18:17 น.   
7.  อาจารย์ ดร.หล้า ภวภูตานนท์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1035 20 มี.ค. 62 11:43 น.   
8.  รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ผู้บริหาร 1178 15 มี.ค. 62 14:15 น.   
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณศรี อึ้งประเสริฐ ผู้สอน : ข้าราชการ 1073 31 ม.ค. 62 14:29 น.   
10.  อาจารย์ดวงมณี ยะอัมพันธุ์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1091 9 เม.ย. 62 23:23 น.   
11.  อาจารย์ ดร.สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง ผู้บริหาร 1088 3 ก.พ. 62 21:53 น.   
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ช่างศรี ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1083 8 เม.ย. 62 20:20 น.   
13.  อาจารย์ ดร.สมควร สีชมภู ผู้บริหาร 1367 10 เม.ย. 62 13:44 น.   
14.  อาจารย์นิศากร บุญเสนา ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 26 9 เม.ย. 62 10:51 น.   
15.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1428 11 เม.ย. 62 00:41 น.   
16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ร่มเกล้า  จันทราษี ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1442 2 มี.ค. 62 20:27 น.   
17.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย ยืนยง ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1095 9 เม.ย. 62 21:48 น.   
18.  อาจารย์ ดร.จิรดาวรรณ หันตุลา ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1187 12 มี.ค. 62 15:35 น.   
19.  อาจารย์ ดร.อะรุณี แสงสุวรรณ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 88 31 ม.ค. 62 23:53 น.   
20.  อาจารย์ ดร.ปาริชาติ แสนนา ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1220 17 เม.ย. 62 11:41 น.   
สาขาวิชาการศึกษาด้านการพัฒนาวิชาชีพ
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1107 17 เม.ย. 62 16:08 น.   
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1166 21 มี.ค. 62 12:14 น.   
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี จันทร์เพ็ง ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1120 25 ม.ค. 62 11:30 น.   
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชวนา เหลืองอังกูร ผู้บริหาร 1197 18 เม.ย. 62 18:37 น.   
5.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรี ฤกษ์จารี ผู้บริหาร 1101 29 มี.ค. 62 12:36 น.   
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1701 16 เม.ย. 62 15:53 น.   
7.  รองศาสตราจารย์ ดร.นิตย์ บุหงามงคล ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว 3748 18 เม.ย. 62 10:07 น.   
8.  รองศาสตราจารย์ ดร.กนกอร สมปราชญ์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1141 6 เม.ย. 62 17:53 น.   
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนี สิริสุขศิลป์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1205 15 มี.ค. 62 13:42 น.   
10.  อาจารย์ ดร.ดาวรุวรรณ ถวิลการ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1308 4 เม.ย. 62 14:03 น.   
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สระน้ำคำ ผู้สอน : ข้าราชการ 1068 13 มี.ค. 62 18:53 น.   
12.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ ผู้สอน : ข้าราชการ 1415 17 เม.ย. 62 11:26 น.   
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้สอน : ข้าราชการ 1038 24 ส.ค. 61 18:53 น.   
14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ก้านจักร ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1071 11 ม.ค. 62 14:40 น.   
15.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา โสมาบุตร ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1061 12 มี.ค. 62 15:45 น.   
สาขาวิชาการศึกษาภาษา
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา พันธรักษ์พงษ์ ผู้บริหาร 1308 1 เม.ย. 62 09:40 น.   
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ นามวงศ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1019 13 ส.ค. 58 14:47 น.   
3.  อาจารย์ปิยดา สุดาทิพย์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 146 4 มี.ค. 62 09:34 น.   
4.  อาจารย์Roderick  Julian Robillos ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว     
5.  อาจารย์Blair  Alton Mclntosh ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว     
6.  อาจารย์อมรรัตน์ มะโนบาล ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1050 13 ก.พ. 62 21:31 น.   
7.  อาจารย์Miki Takahashi ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว     
8.  อาจารย์ ดร.วัชรา สุยะรา ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1131 26 มี.ค. 62 12:16 น.   
9.  อาจารย์ธนบดี อ่อนตา ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 17 12 มี.ค. 62 10:40 น.   
10.  อาจารย์ ดร.สกาวเดือน ซาธรรม ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1057 9 เม.ย. 62 13:24 น.   
11.  อาจารย์ ดร.นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1088 2 ส.ค. 61 09:08 น.   
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุคนธรัตน์ สร้อยทองดี ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1260 17 เม.ย. 62 15:23 น.   
13.  อาจารย์เบญจพร เหล่าวงษี ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 54 5 เม.ย. 62 14:06 น.   
14.  อาจารย์นารีนารถ กลิ่นหอม ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1143 25 ก.พ. 62 10:20 น.   
15.  อาจารย์ ดร.นฤภรณ์ วุฒิพันธุ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 50 1 ก.พ. 62 15:32 น.   
16.  อาจารย์วริยา อินทร์ประสิทธิ์ ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว 104 7 ต.ค. 61 19:07 น.   
งานบริหารและธุรการ
1.  นางสาววารุณี จุฑาจินดาเขต สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 3018 18 เม.ย. 62 15:30 น.   
2.  นางอิสรีย์ อิสรเสณีย์ สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1499 22 มี.ค. 62 11:13 น.   
3.  นางสาวดรุวรรณ ทอดทอง สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 2027 18 เม.ย. 62 15:34 น.   
4.  นายนิพนธ์ ภิรมย์พันธ์ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 2017 3 เม.ย. 62 10:16 น.   
5.  นางสาวนิภาพร แสนเข็ม สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1570 11 เม.ย. 62 16:05 น.   
6.  นางสาววาศิณี สิทธิพล สนับสนุน : พนักงานราชการ 2363 18 เม.ย. 62 11:25 น.   
7.  นายจักรี ดอนเตาเหล็ก สนับสนุน : พนักงานราชการ 1137 18 เม.ย. 62 09:17 น.   
8.  นางสาวศศิประภา โวสงค์ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1302 18 เม.ย. 62 09:52 น.   
9.  นางทองหลาง นามพรมมา สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 85 18 มี.ค. 62 11:15 น.   
10.  นางสาวแสงทอง ศรีประภา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 2783 18 เม.ย. 62 16:07 น.   
สาขาวิชาการศึกษาด้านการโรงเรียน
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1380 17 เม.ย. 62 09:32 น.   
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ญวนกระโทก ผู้สอน : ข้าราชการ 1271 1 เม.ย. 62 00:25 น.   
3.  อาจารย์ ดร.อริยพร คุโรดะ ผู้สอน : ข้าราชการ 1119 15 มี.ค. 62 10:39 น.   
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1044 13 เม.ย. 62 19:09 น.   
5.  รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สารรัตนะ ผู้สอน : ข้าราชการ 1334 17 เม.ย. 62 14:43 น.   
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนชาติ เจริญครบุรี ผู้สอน : ข้าราชการ 1103 15 มี.ค. 62 10:46 น.   
7.  รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล อาจอินทร์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1281 27 มี.ค. 62 14:53 น.   
สาขาวิชาการศึกษาสังคมศึกษา ศิลปศึกษา และพลศึกษา
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ กาญจนศร ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1251 6 มี.ค. 62 16:04 น.   
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีราวิชช์ เผือกพันธ์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1155 13 ก.พ. 62 11:54 น.   
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธชา รุญเจริญ ผู้สอน : ข้าราชการ 1171 3 เม.ย. 62 10:42 น.   
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิขิต อมาตยคง ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1012 8 มี.ค. 62 15:58 น.   
5.  อาจารย์ ดร.ธนากร ศรีชาพันธุ์ ผู้สอน : ข้าราชการ 1062 14 มี.ค. 62 14:20 น.   
6.  อาจารย์ ดร.โรจพล บูรณรักษ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1136 14 มี.ค. 62 12:46 น.   
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญศักดิ์  พันธวิศิษฎ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 21 19 มี.ค. 62 06:43 น.   
8.  รองศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ตุงคะสมิต ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1438 18 เม.ย. 62 15:38 น.   
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑา ชุ่มสุคนธ์ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1399 29 มี.ค. 62 10:56 น.   
10.  อาจารย์บวรพจน์ ชมภูนุช ผู้สอน : ลูกจ้างชั่วคราว 295 17 เม.ย. 62 10:52 น.   
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมพร ทนันชัยบุตร ผู้สอน : ข้าราชการ 1209 18 มี.ค. 62 17:38 น.   
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศักดิ์ ปักโคทานัง ผู้บริหาร 1049 11 มี.ค. 62 10:30 น.   
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริณ ทนันชัยบุตร ผู้สอน : ข้าราชการ 1294 20 ก.พ. 62 13:53 น.   
14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขม เคนโคก ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 1105 13 ก.พ. 62 12:04 น.   
15.  รองศาสตราจารย์อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1238 5 เม.ย. 62 15:25 น.   
16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้สอน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1168 27 ก.ย. 61 16:05 น.   
งานคลังและพัสดุ
1.  นางอุไร ราชวิจิตร สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1068 18 เม.ย. 62 16:49 น.   
2.  นางอรุณศรี กางเพ็ง สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1160 3 เม.ย. 62 10:53 น.   
3.  นางมานิดา สิมมาทัน สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1529 18 เม.ย. 62 16:22 น.   
4.  นางพอใจ รัตนติสร้อย สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1329 17 เม.ย. 62 17:43 น.   
5.  นางสายสุรีย์ นะคำศรี สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1547 24 มี.ค. 62 15:49 น.   
6.  นางอรวรรณ โสดาสร้อย สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1208 18 เม.ย. 62 11:09 น.   
7.  นางสาววริยา ดีโว สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 47 18 เม.ย. 62 10:49 น.   
8.  นางสาวปวีณา เผ่าพันธุ์ สนับสนุน : พนักงานราชการ 1124 8 ก.พ. 62 14:26 น.   
9.  นางสาวภัสนันท์ วงศ์จันทร์ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1584 18 เม.ย. 62 15:23 น.   
10.  นางสาวสุภาลัย บุดดีคำภา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 23 18 เม.ย. 62 09:52 น.   
งานแผนและสารสนเทศ
1.  นางอรกัญญา เบ้าจรรยา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1827 5 เม.ย. 62 12:06 น.   
2.  นายสมเจตน์ แก้ววงษ์ สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1216 3 เม.ย. 62 11:17 น.   
3.  นายสังวาล เนื่องวงษา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1105 22 ม.ค. 62 11:22 น.   
4.  นางสาวเยาวลักษณ์ โล่ห์อภิรักษ์กุล สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1959 18 เม.ย. 62 11:45 น.   
5.  นายปพนพัทร์ สิทธิสมจินต์ สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 1532 16 เม.ย. 62 23:04 น.   
6.  นายโสภัณ พรมโสดา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 2501 4 เม.ย. 62 09:29 น.   
7.  นางรัตติกร แทนเพชร สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1659 3 เม.ย. 62 11:01 น.   
8.  นางนวรัตน์ เงาะสนาม สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1239 9 เม.ย. 62 14:59 น.   
9.  นายวทัญญู  เชื่อมไธสง สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 1293 3 เม.ย. 62 14:33 น.   
10.  นางสาวมัทนา บัวศรี สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 696 18 เม.ย. 62 16:35 น.   
งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา
1.  นางสาวพันธิตรา ประยูรสิทธิ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 8 17 เม.ย. 62 10:28 น.   
2.  นางพรรณี ศรีกลชาญ สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1931 10 เม.ย. 62 10:38 น.   
3.  นางนงนภัส สุทธิประภา สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1404 25 มี.ค. 62 12:06 น.   
4.  นางสาวกัญณภัทร อรอินทร์ สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1296 1 เม.ย. 62 15:43 น.   
5.  นางสุชญา มาเวียง สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1505 20 ก.พ. 62 15:45 น.   
6.  นางพิมพ์ปภัสสร ศรีสุนนท์ สนับสนุน : ลูกจ้างประจำ 1751 3 เม.ย. 62 17:23 น.   
7.  นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1479 10 เม.ย. 62 17:42 น.   
8.  นางสาวศิรินนาถ สบายใจ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1394 18 เม.ย. 62 11:46 น.   
9.  นางสาวมธุรส เมืองสุข สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 1338 29 มี.ค. 62 15:50 น.   
10.  นางสาวภาวินี ปานทุ่ง สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 1929 5 เม.ย. 62 12:18 น.   
11.  นางนภสร ศิริเจริญศรี สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1393 17 เม.ย. 62 15:56 น.   
12.  นางปุณณวรรณ ป้องนาม สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 157 15 ก.พ. 62 11:10 น.   
13.  นางจันทรรัตน สิทธิสมจินต์ สนับสนุน : ข้าราชการ 21 17 เม.ย. 62 10:10 น.   
14.  นางไพพิทักษ์ งอยกุดจิก สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 3255 17 เม.ย. 62 14:46 น.   
15.  นางสาวนริศรา สิงห์สาคร สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 1335 18 เม.ย. 62 10:47 น.   
16.  นางอนุสรา บังศรี สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1589 11 เม.ย. 62 14:12 น.   
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
1.  นายทรงเวทย์ เบ้าชัย สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1435 14 มี.ค. 62 09:52 น.   
2.  นางสุภารัตน์ ดอนอ่อนสา สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1035 14 ก.พ. 62 17:18 น.   
3.  นายเอกชัย บุญประดิษฐ์ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 211 26 ก.พ. 62 11:04 น.   
4.  นางชวนพิศ พิมพ์ผม สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1034 14 ก.พ. 62 17:13 น.   
5.  นางพรรณี โพธิ์แก้ว สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 9 1 ก.พ. 62 15:51 น.   
6.  นายสมควร ดอนแขอ้วน สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1064 15 ก.พ. 62 11:20 น.   
7.  นายศักสยาม  นาชิน สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 94 15 ก.พ. 62 11:25 น.   
8.  นางเขียว มิมาลา สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 19 15 ก.พ. 62 11:18 น.   
9.  นางดารุณี ชัยศรี สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ 1657 18 เม.ย. 62 15:09 น.   
10.  นายธนพนธ์ หาชานนท์ สนับสนุน : ลูกจ้างประจำ 1240 14 มี.ค. 62 16:17 น.   
11.  นางสุภาพร สีมุงคุณ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1033 14 ก.พ. 62 17:19 น.   
12.  นางนงคราญ สุขยอด สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1047 12 มี.ค. 62 10:41 น.   
13.  นางประภาพร พุทธสอน สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1038 14 ก.พ. 62 17:12 น.   
14.  นางสุนา อุ่นทองดี สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1031 30 ม.ค. 62 16:45 น.   
15.  นางชนนิกานต์ มาลาศรี สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1029 31 ม.ค. 62 10:41 น.   
16.  นางวิลัย คนซื่อ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1042 15 ก.พ. 62 14:47 น.   
17.  นางจำลอง เมืองขวา สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1031 14 ก.พ. 62 17:12 น.   
18.  นายเจด็ด คำยา สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1103 1 ก.พ. 62 11:16 น.   
19.  นายกิตติศักดิ์ หล้าจันทร์ดา สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1115 15 ก.พ. 62 11:21 น.   
20.  นางวิมล หมื่นทุม สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 1062 17 เม.ย. 62 11:30 น.   
21.  นายพันเมธา ผุดผ่อง สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราว 6 3 เม.ย. 62 16:57 น.   
22.  นายวัฒนชัย พรมอุ่น สนับสนุน : พนักงานราชการ 1119 21 ม.ค. 62 15:10 น.   
กองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์
1.  นายทองสุข ศีรี สนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน 1489 4 เม.ย. 62 15:56 น.   
2.  นางสาวอลิษา มูลศรี สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ 3 19 ต.ค. 60 10:24 น.   
3.  นางสาววิชุดา พรพยุหะ สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ 3 18 ต.ค. 60 09:03 น.   
4.  นางสาว่่่จารุวรรณ โพธิ์สอน สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ 12 14 พ.ย. 61 17:26 น.   
5.  นายอาทิตย์ ขวัญเขียน สนับสนุน : ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ 413 18 เม.ย. 62 09:41 น.   
จำนวนการเข้าใช้เริ่มนับจากวันที่ 1 มกราคม 2547

[กลับหน้าแรก]