รายชื่อสมาชิก บุคลากรทั้งหมดของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลำดับ
รหัสผู้ใช้
ชื่อ-สกุล
 
หน่วยงาน/สาขาวิชา
เข้าใช้
ล่าสุด
กลุ่มวิชาการศึกษาด้านภาษา ศิลปะ และสังคม
1.  104086 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธชา รุญเจริญ หัวหน้ากลุ่มวิชา สาขาวิชาพลศึกษา 1122 12 ก.ย. 60 14:09 น.   
2.  113399 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ กาญจนศร   สาขาวิชาพลศึกษา 1222 13 ก.ย. 60 08:23 น.   
3.  102098 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีราวิชช์ เผือกพันธ์   สาขาวิชาพลศึกษา 1125 30 ส.ค. 60 12:18 น.   
4.  104107 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิขิต อมาตยคง   สาขาวิชาพลศึกษา 1006 20 ส.ค. 57 13:42 น.   
5.  108565 อาจารย์ธนากร ศรีชาพันธุ์   สาขาวิชาพลศึกษา 1043 14 ก.ย. 60 11:13 น.   
6.  rojapon อาจารย์ ดร.โรจพล บูรณรักษ์   สาขาวิชาพลศึกษา 1097 16 ส.ค. 60 13:22 น.   
7.  109266 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญศักดิ์  พันธวิศิษฎ์   สาขาวิชาพลศึกษา 8 23 มิ.ย. 60 11:36 น.   
8.  ED53017 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชวนา เหลืองอังกูร   สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 1164 18 ก.ย. 60 19:25 น.   
9.  2490 รองศาสตราจารย์ ดร.นิตย์ บุหงามงคล   สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา 3203 23 ก.ย. 60 09:04 น.   
10.  ED603401 อาจารย์ ดร.นิตยา ทวีชีพ   สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา 219 22 ก.ย. 60 16:35 น.   
11.  ED601131 อาจารย์ ดร.อะรุณี แสงสุวรรณ   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 27 18 ก.ย. 60 14:52 น.   
12.  101237 รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล ดอนขวา   สาขาวิชาสังคมศึกษา 1139 13 ก.ย. 60 08:53 น.   
13.  101306 รองศาสตราจารย์นิลมณี พิทักษ์   สาขาวิชาสังคมศึกษา 1181 21 ก.ค. 60 09:20 น.   
14.  110434 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ตุงคะสมิต   สาขาวิชาสังคมศึกษา 1321 17 ก.ย. 60 13:29 น.   
15.  114771 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑา ชุ่มสุคนธ์   สาขาวิชาสังคมศึกษา 1302 12 ก.ย. 60 15:57 น.   
16.  116442 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา พันธรักษ์พงษ์   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 1258 19 ก.ย. 60 16:01 น.   
17.  114572 ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ นามวงศ์   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 1019 13 ส.ค. 58 14:47 น.   
18.  piyada อาจารย์ปิยดา สุดาทิพย์   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 106 30 ก.ค. 60 13:38 น.   
19.  115912 อาจารย์Roderick  Julian Robillos   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ     
20.  117907 อาจารย์Blair  Alton Mclntosh   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ     
21.  116375 อาจารย์อมรรัตน์ มะโนบาล   สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น 1037 23 ส.ค. 60 09:29 น.   
22.  113555 อาจารย์Miki Takahashi   สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น     
23.  watchara อาจารย์ ดร.วัชรา สุยะรา   สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น 1106 7 ก.ย. 60 14:50 น.   
24.  ED598415 อาจารย์ธนบดี อ่อนตา   สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น 5 15 ก.ย. 60 15:02 น.   
25.  103690 อาจารย์ ดร.อริยพร คุโรดะ   สาขาวิชาศิลปศึกษา 1084 14 ก.ย. 60 10:11 น.   
26.  107315 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมพร ทนันชัยบุตร   สาขาวิชาศิลปศึกษา 1164 20 ก.ย. 60 08:50 น.   
27.  107321 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศักดิ์ ปักโคทานัง   สาขาวิชาศิลปศึกษา 1039 18 ก.ย. 60 18:11 น.   
28.  107698 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริณ ทนันชัยบุตร   สาขาวิชาศิลปศึกษา 1247 15 ก.ย. 60 08:56 น.   
29.  108590 อาจารย์เขม เคนโคก   สาขาวิชาศิลปศึกษา 1091 13 ส.ค. 60 14:51 น.   
30.  108729 รองศาสตราจารย์อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย   สาขาวิชาศิลปศึกษา 1188 14 มิ.ย. 60 10:02 น.   
31.  108821 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ   สาขาวิชาศิลปศึกษา 1154 13 ก.ย. 60 17:19 น.   
32.  114832 อาจารย์สกาวเดือน ซาธรรม   สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 1029 17 ส.ค. 60 14:44 น.   
33.  110980 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา เกียรติจรุงพันธ์   สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 1248 23 ก.ย. 60 16:06 น.   
34.  112884 อาจารย์ ดร.นฤมล อินทร์ประสิทธิ์   สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 1077 18 ก.ย. 60 19:13 น.   
35.  ED54022 อาจารย์สุคนธรัตน์ สร้อยทองดี   สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 1222 22 ก.ย. 60 15:36 น.   
36.  ED55001 อาจารย์นารีนารถ กลิ่นหอม   สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 1122 18 ก.ย. 60 15:47 น.   
37.  naruporn นางสาวนฤภรณ์ วุฒิพันธุ์   สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 26 17 ก.ค. 60 15:46 น.   
38.  ED597844 อาจารย์วริยา อินทร์ประสิทธิ์   สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 90 24 มิ.ย. 60 11:27 น.   
39.  100384 รองศาสตราจารย์สมปัต ตัญตรัยรัตน์   ผู้เกษียณอายุรายการ 1008 7 ส.ค. 57 17:09 น.   
40.  100575 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โฆสิต แจ้งสกุล   ผู้เกษียณอายุรายการ 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
41.  100758 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย แสวงสุทธิ์   ผู้เกษียณอายุรายการ 1075 18 ธ.ค. 58 20:28 น.   
42.  100802 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธี วนิชาชีวะ   ผู้เกษียณอายุรายการ 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
43.  101100 รองศาสตราจารย์จุมพล ราชวิจิตร   ผู้เกษียณอายุรายการ 1032 26 ก.พ. 59 15:05 น.   
44.  101193 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา ดาราศักดิ์   ผู้เกษียณอายุรายการ 1020 5 มี.ค. 58 14:08 น.   
45.  101657 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนะชัย สืบปรุ   ผู้เกษียณอายุรายการ 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
กลุ่มวิชาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
1.  112273 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี ซามาตย์   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 1609 20 ก.ย. 60 22:35 น.   
2.  113598 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 1071 20 มิ.ย. 60 09:37 น.   
3.  natakorn อาจารย์ ดร.นฏกร  ประมายันต์   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 1068 2 ส.ค. 60 16:23 น.   
4.  114571 อาจารย์ ดร.พงศ์ธนัช แซ่จู   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 1099 19 ก.ย. 60 09:21 น.   
5.  101205 รองศาสตราจารย์เอื้อจิตร พัฒนจักร   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 1037 20 ก.ย. 60 09:53 น.   
6.  102013 อาจารย์ ดร.หล้า ภวภูตานนท์   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 1026 18 ก.ย. 60 11:31 น.   
7.  102695 รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 1149 21 ก.ย. 60 14:01 น.   
8.  107979 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณศรี อึ้งประเสริฐ   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 1062 23 มิ.ย. 60 14:56 น.   
9.  108176 อาจารย์ดวงมณี ยะอัมพันธุ์   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 1050 26 พ.ค. 60 15:21 น.   
10.  112367 อาจารย์ ดร.สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 1056 7 ก.ย. 60 15:59 น.   
11.  2523 อาจารย์ ดร.นฤมล ช่างศรี   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 1055 19 ก.ย. 60 21:44 น.   
12.  2012 อาจารย์ ดร.สมควร สีชมภู   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 1291 19 ก.ย. 60 14:14 น.   
13.  112376 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 1383 22 ส.ค. 60 00:07 น.   
14.  EDU53002 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ร่มเกล้า  อาจเดช   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 1363 11 ก.ย. 60 10:19 น.   
15.  108929 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย ยืนยง   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 1082 13 มิ.ย. 60 05:30 น.   
16.  aolla อาจารย์ ดร.จิรดาวรรณ หันตุลา   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 1127 26 ก.ค. 60 23:23 น.   
17.  parichat อาจารย์ ดร.ปาริชาติ แสนนา   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 1191 20 ก.ย. 60 11:43 น.   
18.  100756 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย   ผู้เกษียณอายุรายการ 1008 6 ธ.ค. 57 10:39 น.   
19.  100765 รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ ธาตุทอง   ผู้เกษียณอายุรายการ 1051 1 ก.ย. 58 14:25 น.   
20.  101104 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจียมศักดิ์ ตรีศิริรัตน์   ผู้เกษียณอายุรายการ 1008 7 มี.ค. 58 19:23 น.   
21.  101241 รองศาสตราจารย์วิมล สำราญวานิช ผู้เกษียณอายุรายการ 1062 21 ส.ค. 58 15:22 น.   
22.  101380 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปสาสน์ กงตาล   ผู้เกษียณอายุรายการ 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
23.  106902 อาจารย์ ดร.ชาญณรงค์ เฮียงราช   ผู้เกษียณอายุรายการ 1016 30 พ.ค. 58 15:48 น.   
24.  112368 อาจารย์ ดร.วิภาพร สุทธิอัมพร   ผู้เกษียณอายุรายการ 1100 11 ธ.ค. 59 13:16 น.   
กลุ่มวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
1.  112384 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส ผู้บริหาร สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 1149 23 มิ.ย. 60 09:54 น.   
2.  101573 อาจารย์ ดร.สมพงษ์ พันธุรัตน์   สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 1176 10 ส.ค. 60 15:27 น.   
3.  ED53003 อาจารย์ ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ   สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 1075 28 ส.ค. 60 11:39 น.   
4.  112383 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี จันทร์เพ็ง   สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 1074 11 ก.ย. 60 12:26 น.   
5.  101755 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล มีไชยโย   สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา 1028 22 พ.ค. 60 14:10 น.   
6.  102663 รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรี ฤกษ์จารี   สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา 1075 14 ก.ย. 60 15:43 น.   
7.  103649 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ญวนกระโทก   สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา 1194 16 ส.ค. 60 10:40 น.   
8.  112016 อาจารย์บวรพจน์ ชมภูนุช   สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา 194 5 ก.ย. 60 06:02 น.   
9.  101304 อาจารย์ ดร.ประยุทธ ชูสอน   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 1178 8 ก.ย. 60 17:12 น.   
10.  101776 รองศาสตราจารย์ ดร.กนกอร สมปราชญ์   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 1107 16 ก.ย. 60 13:36 น.   
11.  109583 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนี สิริสุขศิลป์   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 1143 22 ก.ย. 60 09:08 น.   
12.  dawruwan อาจารย์ ดร.ดาวรุวรรณ ถวิลการ   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 1255 18 ก.ย. 60 10:43 น.   
13.  103045 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล หัวหน้ากลุ่มวิชา สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 1031 19 ก.ย. 60 16:41 น.   
14.  102096 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สระน้ำคำ   สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 1051 1 ส.ค. 60 15:02 น.   
15.  102273 รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ   สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 1302 20 ก.ย. 60 08:56 น.   
16.  112991 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ก้านจักร   สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 1061 26 มิ.ย. 60 14:55 น.   
17.  anucha อาจารย์ ดร.อนุชา โสมาบุตร   สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 1048 13 ก.ย. 60 15:23 น.   
18.  103112 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์   สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน ระดับดุษฎีบัณฑิต 1293 13 ก.ย. 60 04:17 น.   
19.  108022 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์   สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน ระดับดุษฎีบัณฑิต 1032 30 ส.ค. 60 10:29 น.   
20.  108670 รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ วิจักขณาลัญฉ์   สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน ระดับดุษฎีบัณฑิต 1059 4 ก.ย. 60 16:40 น.   
21.  ED5454 อาจารย์ ดร.วรางคณา  รัชตะวรรณ   สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา 1104 15 มี.ค. 59 11:07 น.   
22.  101641 รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สารรัตนะ   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ 1278 1 ก.ย. 60 13:29 น.   
23.  104016 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ 1531 24 ก.ย. 60 04:16 น.   
24.  102664 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนชาติ เจริญครบุรี   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 1065 30 ส.ค. 60 17:01 น.   
25.  114905 รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล อาจอินทร์   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 1232 14 ก.ย. 60 11:29 น.   
26.  100137 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ   ผู้เกษียณอายุรายการ 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
27.  100559 รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ไชยพันธุ์   ผู้เกษียณอายุรายการ 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
28.  101074 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ บุญเติม   ผู้เกษียณอายุรายการ 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
29.  101184 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญศิริ สิมารักษ์   ผู้เกษียณอายุรายการ 1018 26 ต.ค. 58 16:06 น.   
30.  101230 รองศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา กล่อมจิต   ผู้เกษียณอายุรายการ 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
31.  101232 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรินทิพย์ รักษาสัตย์   ผู้เกษียณอายุรายการ 1044 23 ก.ย. 59 13:58 น.   
32.  101330 รองศาสตราจารย์ลัดดา ศิลาน้อย   ผู้เกษียณอายุรายการ 1025 21 ก.ค. 59 14:34 น.   
33.  101347 รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา อารีรัตน์   ผู้เกษียณอายุรายการ 1290 22 ก.ย. 60 13:49 น.   
34.  101352 รองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข   ผู้เกษียณอายุรายการ 1155 5 ก.ย. 60 13:22 น.   
35.  102146 อาจารย์บัณฑิตา ศักดิ์อุดม   ผู้เกษียณอายุรายการ 1006 27 ส.ค. 57 21:47 น.   
36.  102686 อาจารย์ปรีชา เครือวรรณ   ผู้เกษียณอายุรายการ 1017 12 ก.ย. 60 08:35 น.   
37.  106579 รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ อินทร์อุดม   ผู้เกษียณอายุรายการ 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
38.  100576 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย บุญเติม   ผู้เกษียณอายุรายการ 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
สำนักงานคณบดี
1.  102676 นางสาววารุณี จุฑาจินดาเขต   งานบริหารและธุรการ 2660 23 ก.ย. 60 15:30 น.   
2.  102682 นางอิสรีย์ อิสรเสณีย์   งานบริหารและธุรการ 1384 21 ก.ย. 60 13:47 น.   
3.  104037 นายสมเจตน์ แก้ววงษ์   งานบริหารและธุรการ 1181 4 ก.ย. 60 04:02 น.   
4.  107729 นางสาวเยาวลักษณ์ โล่ห์อภิรักษ์กุล   งานบริหารและธุรการ 1723 22 ก.ย. 60 08:54 น.   
5.  107846 นางสาวดรุวรรณ ทอดทอง   งานบริหารและธุรการ 1787 21 ก.ย. 60 17:55 น.   
6.  119149 นางสาววาศิณี สิทธิพล   งานบริหารและธุรการ 2110 21 ก.ย. 60 13:29 น.   
7.  ED59426 นายจักรี ดอนเตาเหล็ก   งานบริหารและธุรการ 533 21 ก.ย. 60 14:53 น.   
8.  ED580101 นางสาวศศิประภา โวสงค์   งานบริหารและธุรการ 1142 22 ก.ย. 60 17:17 น.   
9.  ED580101 นางสาวศศิประภา โวสงค์   งานบริหารและธุรการ 1142 22 ก.ย. 60 17:17 น.   
10.  120473 นางทองหลาง นามพรมมา   งานบริหารและธุรการ 67 11 มิ.ย. 60 18:49 น.   
11.  108791 นางสาวแสงทอง ศรีประภา   งานบริหารและธุรการ 2393 22 ก.ย. 60 08:49 น.   
12.  ED55004 นางสาวอารีรัตน์ วสุริย์   งานบริหารและธุรการ 1555 12 ก.ย. 60 13:45 น.   
13.  1045 นายวทัญญู  เชื่อมไธสง   งานบริหารและธุรการ 1243 22 ก.ย. 60 11:06 น.   
14.  106693 นางพรรณี ศรีกลชาญ   งานบริการการศึกษา 1697 20 ก.ย. 60 16:22 น.   
15.  107618 นายสังวาล เนื่องวงษา   งานบริการการศึกษา 1071 3 มิ.ย. 60 08:44 น.   
16.  108568 นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล   งานบริการการศึกษา 1384 19 ก.ย. 60 15:55 น.   
17.  109723 นายปพนพัทร์ สิทธิสมจินต์   งานบริการการศึกษา 1331 23 ก.ย. 60 14:28 น.   
18.  113772 นายโสภัณ พรมโสดา   งานบริการการศึกษา 2148 21 ก.ย. 60 10:05 น.   
19.  ED530016 นางสาวภาวินี ปานทุ่ง   งานบริการการศึกษา 1842 7 ก.ย. 60 15:30 น.   
20.  115696 นางนภสร ศิริเจริญศรี   งานบริการการศึกษา 1286 20 ก.ย. 60 09:54 น.   
21.  ED55015 นายกิตติศักดิ์ ปานวิเศษ   งานบริการการศึกษา 1132 21 ส.ค. 60 10:08 น.   
22.  ED5518213 นางสาวกนกวรรณ จันโทริ   งานบริการการศึกษา 1399 17 ส.ค. 60 14:52 น.   
23.  107308 นางไพพิทักษ์ งอยกุดจิก   งานบริการการศึกษา 2438 21 ก.ย. 60 10:27 น.   
24.  650931 นางสาวนริศรา สิงห์สาคร   งานบริการการศึกษา 963 22 ก.ย. 60 09:24 น.   
25.  114283 นางอนุสรา บังศรี   งานบริการการศึกษา 1450 22 ก.ย. 60 17:37 น.   
26.  ED5554 นางสาวนิภาพร แสนเข็ม   งานบริการการศึกษา 1490 22 ส.ค. 60 13:12 น.   
27.  ED601935 นายอาทิตย์ ขวัญเขียน   งานบริการการศึกษา 126 21 ก.ย. 60 15:42 น.   
28.  103624 นางอรกัญญา เบ้าจรรยา   งานนโยบายและแผน 1688 22 ก.ย. 60 16:49 น.   
29.  114513 นางรัตติกร แทนเพชร   งานนโยบายและแผน 1570 18 ก.ย. 60 14:02 น.   
30.  ED54020 นางนวรัตน์ เงาะสนาม   งานนโยบายและแผน 1199 15 ก.ย. 60 11:24 น.   
31.  121346 นางสาวมัทนา บัวศรี   งานนโยบายและแผน 492 19 ก.ย. 60 09:20 น.   
32.  100988 นางอุไร ราชวิจิตร   งานคลังและพัสดุ 1057 31 พ.ค. 60 15:17 น.   
33.  101106 นางสาวจรัสศรี จุฑาจินดาเขต   งานคลังและพัสดุ 1787 21 ก.ย. 60 10:26 น.   
34.  103226 นางอรุณศรี กางเพ็ง   งานคลังและพัสดุ 1122 6 ก.ย. 60 22:54 น.   
35.  103531 นางมานิดา สิมมาทัน   งานคลังและพัสดุ 1421 6 ก.ย. 60 13:06 น.   
36.  109777 นางพอใจ รัตนติสร้อย   งานคลังและพัสดุ 1265 3 ก.ย. 60 00:16 น.   
37.  110687 นางสายสุรีย์ นะคำศรี   งานคลังและพัสดุ 1327 20 ก.ย. 60 09:27 น.   
38.  114689 นางอรวรรณ โสดาสร้อย   งานคลังและพัสดุ 1172 27 ก.ค. 60 20:59 น.   
39.  116052 นางสาวเจนจิรา ทีปุ้ง   งานคลังและพัสดุ 1748 22 ก.ย. 60 17:54 น.   
40.  116487 นางสาวปวีณา เผ่าพันธุ์   งานคลังและพัสดุ 1106 14 ก.ย. 60 10:33 น.   
41.  ED563203 นางสาวภัสนันท์ วงศ์จันทร์   งานคลังและพัสดุ 1480 21 ก.ย. 60 14:07 น.   
42.  ED60101 นางสาวอลิษา มูลศรี   สำนักงานคณบดี 2 24 ม.ค. 60 09:16 น.   
43.  ED60102 นางสาววิชุดา พรพยุหะ   สำนักงานคณบดี 2 12 เม.ย. 60 10:07 น.   
44.  ED604973 นางสาว่่่จารุวรรณ โพธิ์สอน   สำนักงานคณบดี 3 1 พ.ค. 60 14:08 น.   
45.  101675 นางนงนภัส สุทธิประภา   งานบริการวิชาการและวิจัย 1335 21 ส.ค. 60 10:18 น.   
46.  108067 นางพิมพ์ปภัสสร ศรีสุนนท์   งานบริการวิชาการและวิจัย 1623 15 ก.ย. 60 20:24 น.   
47.  116510 นางนวลจันทร์ ป้องนาม   งานบริการวิชาการและวิจัย 1135 29 ส.ค. 60 09:54 น.   
48.  116523 นางสาวศิรินนาถ สบายใจ   งานบริการวิชาการและวิจัย 1272 28 ส.ค. 60 08:48 น.   
49.  114205 นางสาวมธุรส เมืองสุข   งานบริการวิชาการและวิจัย 1266 20 ก.ย. 60 10:41 น.   
50.  116540 นายนิพนธ์ ภิรมย์พันธ์   งานบริการวิชาการและวิจัย 1964 13 มิ.ย. 60 17:24 น.   
51.  115736 นายจักรพงษ์ ทองผาย   งานบริการวิชาการและวิจัย 1481 23 ก.ย. 60 13:57 น.   
52.  120880 นางปุณณวรรณ ป้องนาม   งานบริการวิชาการและวิจัย 83 29 พ.ค. 60 12:37 น.   
53.  581071 นายศุภชัย อนวัชพงศ์   งานบริการวิชาการและวิจัย     
54.  140934 นายวิทวัส ผาธรรม   งานบริการวิชาการและวิจัย 177 17 ส.ค. 60 09:09 น.   
55.  100754 นางอุราวรรณ โนนศรี   ผู้เกษียณอายุรายการ 1326 3 ส.ค. 59 16:01 น.   
56.  100895 นางสาวกรรณิการ์ วิขัมภประหาร   ผู้เกษียณอายุรายการ 1701 22 ธ.ค. 59 17:20 น.   
57.  101077 นายทองสุข ศีรี   งานพัฒนานักศึกษา 1335 20 ก.ย. 60 08:29 น.   
58.  ED53005 นางสาวกัญณภัทร อรอินทร์   งานพัฒนานักศึกษา 1234 20 ก.ย. 60 13:05 น.   
59.  107397 นางสุชญา มาเวียง   งานพัฒนานักศึกษา 1411 12 ก.ย. 60 14:24 น.   
60.  111780 นางสุภารัตน์ ดอนอ่อนสา   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1028 23 ส.ค. 60 10:40 น.   
61.  570787 นายเอกชัย บุญประดิษฐ์   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 190 28 ส.ค. 60 08:48 น.   
62.  114453 นางชวนพิศ พิมพ์ผม   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1029 23 ส.ค. 60 10:43 น.   
63.  ED590121 นางพรรณี โพธิ์แก้ว   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 5 19 ก.ย. 60 14:54 น.   
64.  104911 นายสมควร ดอนแขอ้วน   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1057 28 ส.ค. 60 08:42 น.   
65.  120780 นายศักสยาม  นาชิน   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 88 28 ส.ค. 60 08:44 น.   
66.  120881 นางเขียว มิมาลา   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 12 23 ส.ค. 60 10:26 น.   
67.  108074 นางดารุณี ชัยศรี   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1513 13 ก.ย. 60 09:57 น.   
68.  108097 นายธนพนธ์ หาชานนท์   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1189 28 ส.ค. 60 15:56 น.   
69.  116511 นางสุภาพร สีมุงคุณ   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1027 23 ส.ค. 60 10:42 น.   
70.  116501 นางนงคราญ สุขยอด   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1026 23 ส.ค. 60 10:42 น.   
71.  112401 นางประภาพร พุทธสอน   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1030 23 ส.ค. 60 10:41 น.   
72.  116042 นางสุนา อุ่นทองดี   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1027 23 ส.ค. 60 10:40 น.   
73.  102145 นายทรงเวทย์ เบ้าชัย   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1414 28 ส.ค. 60 09:46 น.   
74.  115510 นางชนนิกานต์ มาลาศรี   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1025 23 ส.ค. 60 10:42 น.   
75.  115511 นางวิลัย คนซื่อ   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1035 23 ส.ค. 60 10:39 น.   
76.  115512 นางจำลอง เมืองขวา   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1025 23 ส.ค. 60 10:41 น.   
77.  114454 นายเจด็ด คำยา   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1095 23 ส.ค. 60 10:25 น.   
78.  117845 นายกิตติศักดิ์ หล้าจันทร์ดา   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1107 28 ส.ค. 60 08:45 น.   
79.  118348 นางวิมล คำยา   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1038 23 ส.ค. 60 10:43 น.   
80.  118349 นายสุระพงษ์ สุขยอด   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1094 23 ส.ค. 60 10:47 น.   
81.  119150 นายวัฒนชัย พรมอุ่น   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1106 26 มิ.ย. 60 11:51 น.   
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.  113770 อาจารย์กานต์ธิดา บุญเสริม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1203 15 ก.ย. 60 15:26 น.   
2.  116192 อาจารย์ทักษยา วงค์คำภา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1615 18 ก.ย. 60 10:17 น.   
3.  101308 อาจารย์ ดร.ชาลิสา โพธิ์นิ่มแดง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1014 7 มิ.ย. 60 20:23 น.   
4.  102102 อาจารย์นุจรี สุขเกษม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1007 30 พ.ย. 59 08:25 น.   
5.  102144 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จันละคร   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1058 16 พ.ย. 59 11:33 น.   
6.  107320 อาจารย์ประภาพร อุดมเสียง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1621 21 ก.ย. 60 04:39 น.   
7.  108532 อาจารย์ศศิ พันธไชย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1154 20 ก.ย. 60 14:02 น.   
8.  108928 อาจารย์ณฐมน สุธนเกียรติกานต์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1160 15 ส.ค. 60 22:11 น.   
9.  110160 อาจารย์ศุภณัฏฐ์ สิริไอศูรย์ เศรษฐพงษ์กร   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 2806 23 ก.ย. 60 15:33 น.   
10.  110354 อาจารย์ผาณิต มาป้อง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1196 18 ก.ย. 60 14:36 น.   
11.  113014 อาจารย์พัชรินทร์ จำปานนท์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1210 21 ก.ย. 60 16:37 น.   
12.  112145 อาจารย์ชัชวาลย์ บุญเต็มสุข   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1153 20 ก.ย. 60 14:30 น.   
13.  112247 อาจารย์ภัทรพงษ์ วงษ์วิจิตรานนท์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1141 22 ก.ย. 60 21:44 น.   
14.  112203 อาจารย์สังเวียน จรเกษ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1269 12 ก.ย. 60 14:01 น.   
15.  116187 อาจารย์ชญานิศวร์ หลานวงศ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1703 21 ก.ย. 60 10:09 น.   
16.  ED54005 อาจารย์กำพล ศิริชา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1367 15 ก.ย. 60 15:00 น.   
17.  ED5518432 นายพชร เข็มพิลา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1048 18 ก.ย. 60 11:49 น.   
18.  ED553810 อาจารย์ปนัดดา วงษ์วิจิตรานนท์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1568 19 ก.ย. 60 13:58 น.   
19.  ED551541 นายสมโชค แก้วอุทัศน์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1110 20 ก.ย. 60 20:28 น.   
20.  ED2560819 อาจารย์ปานทิพย์ วงศ์ศรีชา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1 15 ก.ย. 60 22:55 น.   
21.  113123 นายปัญญา แสงสุริยา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1078 29 มิ.ย. 60 00:07 น.   
22.  ED570124 นายฤทธิไกร โคตรนารา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1160 23 ก.ย. 60 14:31 น.   
23.  ED595610 นายศุภักษณ์ กันพิพิช   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา     
24.  ED57030 อาจารย์ปรารถนา สมหนองบัว   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 84 20 ก.ย. 60 14:35 น.   
25.  118057 อาจารย์ณัฐกานต์ เมยเค้า   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1239 18 ก.ย. 60 10:59 น.   
26.  116530 อาจารย์เจริญชัย ใจขาน   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1084 19 ก.ย. 60 16:13 น.   
27.  101093 อาจารย์สุธรรมมา ตินตะรสาละ ณ ราชสีมา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1040 22 ก.ย. 60 11:45 น.   
28.  101307 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพงษ์ ชุติธาดา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 2731 22 ก.ย. 60 21:42 น.   
29.  ED5418451 อาจารย์จุฑาทิพย์ ภูมิบ้านค้อ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1670 18 ก.ย. 60 11:25 น.   
30.  101969 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กลมเกลียว มาเวียง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1454 1 ก.ย. 60 11:02 น.   
31.  101978 อาจารย์อารี จังสถิตย์กุล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1007 7 ก.ย. 60 10:39 น.   
32.  101989 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมฤทธิ์ สุพรรณฝ่าย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1024 8 ก.ย. 60 09:58 น.   
33.  102100 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภรณ์ คริษฐากุล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1008 13 มี.ค. 60 09:51 น.   
34.  102250 อาจารย์วัชราภรณ์ บัวนิล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1068 19 ก.ย. 60 11:14 น.   
35.  102480 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชเนศ ธนทวีวรกุล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1071 11 ก.ย. 60 13:16 น.   
36.  102665 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์ สิทธิโชค   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1138 31 ส.ค. 60 09:04 น.   
37.  102969 อาจารย์ดวง สัจจโภชน์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1103 20 ก.ย. 60 06:18 น.   
38.  102970 อาจารย์เมตตา มาเวียง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1134 6 ก.ย. 60 10:35 น.   
39.  103178 อาจารย์เสาวลักษณ์ เจ่าสกุล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1330 12 ก.ย. 60 12:20 น.   
40.  103611 อาจารย์นิตยา โชติการณ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1367 11 ก.ย. 60 19:04 น.   
41.  103708 อาจารย์กอบพร อินทรตั้ง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1320 8 ก.ย. 60 08:54 น.   
42.  104011 อาจารย์สุเนตร ศรีบุญเลิศ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1159 23 ก.ย. 60 23:42 น.   
43.  104020 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติกีรติ มาเวียง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
44.  104230 นางพรรณี ภัคมาตร์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1568 19 ก.ย. 60 15:09 น.   
45.  104331 อาจารย์คนึงนิจ พันธุรัตน์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1147 4 มิ.ย. 60 23:41 น.   
46.  104405 อาจารย์ณรงค์ วรรณจักร์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1020 2 เม.ย. 60 20:10 น.   
47.  107277 อาจารย์ลัดดาวัลย์ สีพาชัย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1043 5 มิ.ย. 59 18:10 น.   
48.  120439 อาจารย์ฤทธิไกร โคตรนารา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา     
49.  107317 อาจารย์นันทนิตย์ บุตรปาละ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1018 22 พ.ค. 58 19:18 น.   
50.  107322 อาจารย์สังเวียน ปินะกาลัง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1083 5 มิ.ย. 60 10:06 น.   
51.  107339 นางบุญรัตน์ มัณทะลา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1488 18 ก.ย. 60 09:35 น.   
52.  107346 นายสุ่ม เป้งสะท้าน   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา     
53.  107907 อาจารย์พงษ์เทพ ตรีเดช   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1018 11 ก.ย. 60 12:54 น.   
54.  107933 อาจารย์ดารารัตน์ สุพรรณฝ่าย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1017 23 ม.ค. 60 09:59 น.   
55.  107934 นางสาวศิริพร แจ้งพรมมา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1825 18 ก.ย. 60 09:02 น.   
56.  107935 อาจารย์สุกัญญา สุตะพันธ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1211 24 ส.ค. 60 05:06 น.   
57.  108534 อาจารย์ภนิดา ภู่โตนนา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1178 18 ก.ย. 60 08:20 น.   
58.  108952 อาจารย์รัชชฎา แก้ววิไล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1016 8 มิ.ย. 59 12:52 น.   
59.  108953 อาจารย์ปริยพล คุนาชน   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1181 20 ก.ย. 60 12:34 น.   
60.  109900 อาจารย์ฉัตรกานต์ พิทอง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1077 21 ก.ย. 60 08:58 น.   
61.  109905 อาจารย์สุรศักดิ์ ไทยน้อย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1031 7 ส.ค. 60 10:33 น.   
62.  110073 อาจารย์จันทร์จิรา สายแสง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1611 21 ก.ย. 60 13:32 น.   
63.  110112 อาจารย์จิราภรณ์ ทัพซ้าย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1095 1 ส.ค. 60 14:30 น.   
64.  110113 อาจารย์พรภวิษย์ แม่นมาตย์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1547 21 ก.ย. 60 16:56 น.   
65.  ED563207 อาจารย์ชินกร ดรวิสัย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1061 7 ม.ค. 59 14:29 น.   
66.  110297 อาจารย์ดิเรก คุณพิโน   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
67.  110304 อาจารย์กมลวรรณพร สิงหามาตร   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1345 20 ก.ย. 60 09:40 น.   
68.  110432 อาจารย์ธิดารัตน์ ธนกูลกิจ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1268 18 ก.ย. 60 07:34 น.   
69.  110523 อาจารย์เสถียร วงค์คม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1584 3 มิ.ย. 60 17:20 น.   
70.  116576 นางมณีพร ด่านซ้าย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 2106 22 ก.ย. 60 11:41 น.   
71.  111544 นางสาวกัลยาภัสร์ คำยา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 2995 21 ก.ย. 60 09:10 น.   
72.  ED543315 อาจารย์เกรียง นาค-อก   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1217 18 ก.ย. 60 10:04 น.   
73.  ED53009 นางสาวพัชราภรณ์  ผาจันทร์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1931 21 ก.ย. 60 11:01 น.   
74.  112204 อาจารย์ลัดดา ชัยหาทัพ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1613 23 ก.ย. 60 14:53 น.   
75.  112647 อาจารย์มงคล ประเสริฐสังฆ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1343 20 ก.ย. 60 08:06 น.   
76.  571339 อาจารย์ภัชนี ศรีสุข   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 98 11 ก.ค. 60 08:14 น.   
77.  112984 นางณัชปภา ศรีหนองบัว   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1683 20 ก.ย. 60 15:51 น.   
78.  118578 อาจารย์จิรายุ ศักดาจารุวงศ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1309 11 ก.ย. 60 17:59 น.   
79.  ED54002 นางสาวพรรณวรินทร์ วงษ์หอม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1006 6 ส.ค. 57 16:06 น.   
80.  111577 นายนิยม ขาวกุญชร   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1132 30 พ.ค. 60 09:32 น.   
81.  115235 อาจารย์พิชา ชัยจันดี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1182 14 ก.ย. 60 16:15 น.   
82.  117571 อาจารย์นนท์ จรุงศิรวัฒน์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1286 22 ก.ย. 60 14:17 น.   
83.  ED60104 อาจารย์อนุรักษ์ กุลวงษา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 47 18 ก.ย. 60 13:57 น.   
84.  116897 นางสาวศิริรัตน์ อินอิ่ม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1345 20 ก.ย. 60 08:12 น.   
85.  ED18603 อาจารย์กมลทิพย์ วัฒนสุทธิพงศ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1089 15 ก.ย. 60 13:50 น.   
86.  ED5518460 นางสาวจุฑาทิพย์ ติ่งแก้ว   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1426 18 ก.ย. 60 09:50 น.   
87.  119969 อาจารย์นนทิช กุลวิเศษ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 421 19 ก.ย. 60 12:36 น.   
88.  120477 อาจารย์สมศักดิ์ บุญพรม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 505 21 ก.ย. 60 10:24 น.   
89.  120030 นายพลากร คำขวา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 233 18 ก.ย. 60 14:38 น.   
90.  ED59425 อาจารย์จอมไตร ทันโส   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา     
91.  5820103 นางสาวปภัสราภรณ์ ระว้า   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา     
92.  112240 นางสรินยา แสนสมบัติ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1045 10 ส.ค. 60 14:23 น.   
93.  ED55002 อาจารย์สุนิสา สุวรรณฉาย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1232 20 ก.ย. 60 15:10 น.   
94.  ED543220 อาจารย์วนิดา พรหมบุตร   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1307 28 ส.ค. 60 11:01 น.   
95.  114664 อาจารย์เอกพล ช่วยวงศ์ญาติ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 5 13 ก.ค. 59 14:37 น.   
96.  107508 อาจารย์กิติญาดา พัวพาณิชยกุล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1519 22 ก.ย. 60 16:28 น.   
97.  107667 อาจารย์พลัฎฐ์ ทิพย์ศรีราช   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1067 18 ม.ค. 60 10:05 น.   
98.  107692 อาจารย์สันติชัย ศรีโพธิ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
99.  108063 อาจารย์ปิยะนันท์ บุญโพธิ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1297 29 ส.ค. 60 16:44 น.   
100.  108569 อาจารย์ ดร.สิปป์ สุขสำราญ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1010 22 ม.ค. 58 14:14 น.   
101.  109798 อาจารย์รัชพล รอดชมภู   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1188 31 ส.ค. 60 18:05 น.   
102.  110521 อาจารย์ขนิษฐา ศิริพรรณ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1277 13 ก.ย. 60 13:00 น.   
103.  115336 อาจารย์พันทิวา เหล่าสมบัติ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1516 18 ก.ย. 60 13:06 น.   
104.  ED543496 นางสาวคัมภีร์พรรณ ช่วยวงศ์ญาติ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1154 22 ส.ค. 60 17:27 น.   
105.  ED551259 นางสาววราภรณ์ ชนะภักดี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 3913 22 ก.ย. 60 10:02 น.   
106.  ED553494 อาจารย์ธันย์ชนก เหมือนช้าง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1179 5 ก.ย. 60 14:22 น.   
107.  ED551243 อาจารย์ธนพิชญ์ สุขณะล้ำ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1009 13 พ.ย. 57 10:18 น.   
108.  ED551413 อาจารย์แคทลียา ปักโคทานัง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
109.  ED553495 อาจารย์เพียงดาว ไชยสาร   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1260 5 ก.ย. 60 08:33 น.   
110.  121118 นางสาวธิฎารัตน์ รุจิราวินิจฉัย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 41 24 ส.ค. 60 14:06 น.   
111.  121250 นายธรรมนูญ วุฒิพันธุ์ชัย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 314 22 ก.ย. 60 09:56 น.   
112.  ED2560808 อาจารย์พฤทธิวาส ลับภู   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1 9 ก.ย. 60 05:04 น.   
113.  100308 รองศาสตราจารย์ฉันทนา อุดมสิน   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
114.  114863 อาจารย์ศิริศุกร์ ศิริโชคชัยตระกูล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1237 21 ก.ย. 60 16:05 น.   
115.  100435 รองศาสตราจารย์วริศรา ศรีสวัสดิ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
116.  ed590003 อาจารย์สุรศักดิ์ ตุลาเนตร   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 15 6 ต.ค. 59 14:25 น.   
117.  ED59031 อาจารย์เนตรศิริ ชินชัย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 27 20 ก.ย. 60 16:21 น.   
118.  101098 รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ ศรีรักษา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1144 26 มิ.ย. 60 19:51 น.   
119.  ED59032 อาจารย์วรวรรณ ราชพิลา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 31 6 พ.ค. 60 15:34 น.   
120.  101967 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัสสรา อินทรกำแหง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1080 22 ส.ค. 60 17:31 น.   
121.  101983 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เครือวัลย์ ธรรมเสาวภาคย์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1019 23 ส.ค. 60 14:31 น.   
122.  102545 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรีวรรณ ร่มเย็น วูลเทอร์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1365 10 ก.ย. 60 11:50 น.   
123.  102680 รองศาสตราจารย์เพชรรัตน์ จงนิมิตรสถาพร   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1090 7 ส.ค. 60 08:13 น.   
124.  102683 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภา ชุณหรัชพันธุ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1022 21 มิ.ย. 60 07:33 น.   
125.  590001 อาจารย์พัชรา รอดเวียง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 2 18 พ.ค. 59 16:02 น.   
126.  105424 นายประสงค์ พลทองสถิตย์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา     
127.  105425 นางวิภาดา เกียรติสุวรรณ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา     
128.  105430 นางสาวหยาด บุญมี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา     
129.  105431 นายสานิตย์ จันทรโสม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา     
130.  105432 นางรัตนา แสนเทพ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา     
131.  105433 นางทองเลี่ยม นามมุง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา     
132.  105434 นางประกอบ บุญอ่ำ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา     
133.  107312 นางยุภา นามมุง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา     
134.  107324 อาจารย์นภาพร วรเนตรสุดาทิพย์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1254 19 ก.ย. 60 15:04 น.   
135.  107327 อาจารย์อรนุช กิตติศิริวัฒนกุล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1472 8 ก.ย. 60 11:13 น.   
136.  107366 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ จักรเป็ง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1267 18 ก.ย. 60 11:34 น.   
137.  107396 อาจารย์สมจินต์ ศรีเมือง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1087 29 ส.ค. 60 10:22 น.   
138.  107492 อาจารย์พุทธชาติ ชุมแวงวาปี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1346 1 ก.ย. 60 13:56 น.   
139.  107494 อาจารย์ปิลันธนา ศุภดล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1649 22 ก.ย. 60 03:39 น.   
140.  107505 อาจารย์วิมลลักษณ์ จันทนพิมพ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1299 22 ก.ย. 60 09:15 น.   
141.  ed590002 อาจารย์แสงจันทร์ พันธุ์งาม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 14 23 มิ.ย. 59 23:12 น.   
142.  107967 นางบุญเพ็ง พลทองสถิตย์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา     
143.  107968 นางทองพูล นารีไผ่   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา     
144.  108145 นางสมพร โพธิราชา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา     
145.  108525 อาจารย์นุชนาฎ เนสุสินธุ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1167 4 ก.ย. 60 10:26 น.   
146.  108853 นางฆรณี ทองบ้านทุ่ม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา     
147.  108854 นางลำใย ศีรี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา     
148.  108857 นายสว่าง แสงเหลา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา     
149.  108925 อาจารย์มนัชยา ศรีจินดา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1309 14 ก.ย. 60 21:03 น.   
150.  108932 อาจารย์วุฒิชัย ไพคำนาม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1770 19 ก.ย. 60 14:52 น.   
151.  109330 อาจารย์ชิงชัย ทาดาหา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1059 1 ก.ย. 60 09:30 น.   
152.  109331 อาจารย์ประกายฝน บรรดาศักดิ์ไพศาล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1280 15 ก.ย. 60 09:23 น.   
153.  109360 นายนพพร ดีไพร   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1006 8 ก.ค. 58 14:05 น.   
154.  110072 นายนพพร นามคันที   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา     
155.  110372 อาจารย์นเรียน นามบุญเรือง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1303 18 ก.ย. 60 17:01 น.   
156.  110709 อาจารย์นวลพรรณ เพียงเกษ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1626 14 ก.ย. 60 13:13 น.   
157.  111452 นายสุทธิชัย รีรักษ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1006 12 ก.ย. 57 07:34 น.   
158.  112239 นางสาววณิชญา วิเศษสา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1968 3 ส.ค. 60 14:07 น.   
159.  108812 นางสาวสันทนา โลมาอินทร์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1315 18 ก.ย. 60 08:22 น.   
160.  113831 อาจารย์วิภาวดี บุญไชยศรี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1645 21 ก.ย. 60 10:51 น.   
161.  114284 อาจารย์ นิติยา  แสนตอ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1451 14 ก.ย. 60 09:16 น.   
162.  116527 นางสาวรัตนาพร ทำใหม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1065 11 ก.ค. 60 09:08 น.   
163.  ED595611 อาจารย์ปนิตา ไร่สูงเนิน   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 7 30 มี.ค. 60 21:47 น.   
164.  ED595612 นายธนวัฒน์ รวยอบกลิ่น   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 6 15 ก.พ. 60 09:56 น.   
165.  ED60105 อาจารย์ธีรา ค้าดี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา     
166.  ED53012 อาจารย์พีระ เปรมธีรวัฒน์ชัย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1074 9 ก.ย. 60 13:48 น.   
167.  ED551410 อาจารย์ทิพย์ฤทัย ไกรศรีวรรธนะ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1577 22 ก.ย. 60 09:13 น.   
168.  ED561413 อาจารย์ปิยะธิดา ปทุมศิริ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1207 1 ก.ย. 60 10:59 น.   
169.  581561 อาจารย์อัจฉราวดี จันทะสุข   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 116 31 พ.ค. 59 12:52 น.   
170.  581232 อาจารย์ธิฎารัตน์ รุจิราวินิจฉัย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 162 21 ก.ย. 60 14:34 น.   
171.  ED59159 อาจารย์ทนงศักดิ์ ไชยเสนา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 2 28 ก.ย. 59 21:26 น.   
172.  ED6051016 อาจารย์อัจฉรา คำเพ็ชรดี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 7 21 ก.ย. 60 21:41 น.   
173.  ED603288 อาจารย์ภวนันท์ นุ่นกลาง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 3 17 ก.ย. 60 14:25 น.   
174.  102445 อาจารย์จุฬาลักษณ์ ปิยะพงศ์ธนโชค   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1025 16 ก.พ. 60 16:16 น.   
175.  107334 อาจารย์ทัศนีย์ ข่าขันมะลี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
176.  107697 อาจารย์สุทธิลักษณ์ แสวงสุทธิ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1030 16 ส.ค. 60 13:45 น.   
177.  ED561447 นางสาวพรทิพา ทองสุข   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
178.  112113 อาจารย์สมกมล บุญมี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1117 15 ก.ย. 60 11:38 น.   
179.  103195 อาจารย์สุพัตรา ชื่นบุญเพิ่ม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1008 13 เม.ย. 60 20:11 น.   
180.  103350 อาจารย์สวาทจิต ยอดกลาง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
181.  104010 อาจารย์ประภาพร จันทะบุรม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1334 26 ส.ค. 60 12:13 น.   
182.  105441 นางละมุล ภูบ้านหม้อ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
183.  105445 นางสำราญ เกิดนอก   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
184.  106451 อาจารย์ปิยะนุช สังคมกำแหง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
185.  107323 อาจารย์อังคณาวรรณ ธรรมา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1159 21 ก.ค. 60 19:56 น.   
186.  107330 อาจารย์ศรีสุดา ศิริภาษณ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
187.  107342 นางสุกัญญา เอื่อมศรี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
188.  107353 นางจันทนา พลทองสถิตย์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
189.  107356 นางทองจันทร์ ว่องไว   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
190.  107357 นายสมควร โพธิราชา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
191.  107359 นางสาวลักขณา บัวพุทธา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
192.  107437 อาจารย์ศุภลักษณ์ ศรีหานู   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
193.  107695 อาจารย์ปราณี จันทร์หอม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
194.  107696 อาจารย์สุทธิพร ชาตาธิคุณ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1478 12 ก.ย. 60 11:49 น.   
195.  108051 อาจารย์มันทนา กองภา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1071 7 ก.ย. 60 16:06 น.   
196.  108096 อาจารย์สุขุมา เอการัมย์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1362 20 ก.ค. 60 08:59 น.   
197.  108553 นางธนัญญา พิมพ์ตะคลอง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1016 22 ก.ค. 58 23:14 น.   
198.  108705 นายวิกาล แคว้นน้อย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
199.  109619 นางณัฎฐพร โพธิ์ศรี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
200.  110299 นางวชิราภรณ์ เริงฤทธิ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
201.  110300 นางนาตยา สระน้ำคำ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
202.  ED62154 อาจารย์ปาริฉัตร ฤทธิ์ทรงเมือง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
203.  110517 นางสาวนงนุช พิทักษ์เสมา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1024 4 มิ.ย. 60 15:09 น.   
204.  110518 นางสาวสุปราณี นามมา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
205.  107358 นางอัจฉราวรรณ ทะกอง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1312 28 ส.ค. 60 14:13 น.   
206.  109901 อาจารย์อินทร์ตรอง นิตยโรจน์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1142 14 ก.ย. 60 00:31 น.   
207.  ED60219 อาจารย์กรรณิการ์ ผลชำนัญ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 7 2 มิ.ย. 60 15:34 น.   
208.  ED603519 นางสาวเบญจวรรณ คำมา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
209.  ED601417 นางสาววิภาวรรณ แอบกลิ่นจันทร์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
210.  107340 นางพรทิพย์ บัตรเจริญ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 1026 21 ส.ค. 60 08:48 น.   
211.  ED53008 นายวรพจน์ เพิ่มบุญ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
212.  ED53007 นางสาวธัญวรัตม์ ศรีสวัสดิ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 1147 3 ส.ค. 59 14:15 น.   
213.  114543 นางพิมพ์วลัญช์ นันทัยทวีกุล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
214.  117285 อาจารย์วัชณีย์ เสตเตมิย์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
215.  104895 นายจันทร์ เพียชิน   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง     
216.  107479 นางอรณี โหรี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 1305 19 ก.ย. 60 13:46 น.   
217.  108793 นางสาวนารี สิมมี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 1412 7 ก.ย. 60 16:18 น.   
218.  109587 นางวิภาพร นามมหานวล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง     
219.  109655 นายเป้า พิมพ์พระลับ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง     
220.  116512 นางภานิดา สิงห์คำป้อง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 1140 29 ส.ค. 60 16:26 น.   
221.  ED54016 นายศิริพงษ์ ภัคมาตร์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 2418 21 ก.ย. 60 09:41 น.   
222.  120252 นางชัชฎาพร ศิลปดอนบม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 1352 15 ก.ย. 60 16:53 น.   
223.  ED551057 นางสาวนฤมล สิงเนี่ยว   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 1981 22 ก.ย. 60 08:44 น.   
224.  5820102 อาจารย์อัมพิกา สุระภา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 5 29 ต.ค. 58 10:33 น.   
225.  112235 อาจารย์สมร สนทรารักศ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1025 19 พ.ย. 58 13:50 น.   
226.  101995 อาจารย์ ดร.อาคม อึ่งพวง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1080 7 ส.ค. 60 18:21 น.   
227.  102565 อาจารย์พวงทอง พูลเรือง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1064 2 ส.ค. 60 15:37 น.   
228.  102713 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลชัย ศรีสำราญ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1013 13 ก.ย. 60 10:43 น.   
229.  103197 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา วงษ์พระลับ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1507 7 ก.ย. 60 09:13 น.   
230.  112206 อาจารย์จุฬารัตน์ สียา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1356 6 ก.ย. 60 07:41 น.   
231.  ED53011 อาจารย์อัครวัฒน์  ศรีสวัสดิ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1357 18 ก.ย. 60 08:30 น.   
232.  ED54004 อาจารย์วัชราภรณ์ พงษ์พันธ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1157 21 ก.ย. 60 14:27 น.   
233.  ED543405 อาจารย์อรลออ เผือกนอก   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1094 20 ก.ย. 60 20:04 น.   
234.  ED542440 อาจารย์ปิยกุล สอนไว   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1346 19 ก.ย. 60 14:03 น.   
235.  ED604966 อาจารย์เชรษฐรัฐ กองรัตน์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 32 1 ก.ย. 60 09:17 น.   
236.  113092 อาจารย์ทวีพันธ์ บุญชิ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1100 24 ส.ค. 60 09:25 น.   
237.  117823 นายสุพจน์ พลจันทร์งาม   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1644 12 ก.ย. 60 17:16 น.   
238.  ED55003 อาจารย์เอกพล เขียวปาน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1094 23 ก.ย. 60 00:05 น.   
239.  571331 นายธีรศักดิ์ บาลชน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 87 17 ส.ค. 60 13:14 น.   
240.  102588 อาจารย์สายหยุด ขันขวา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1006 12 พ.ค. 58 09:33 น.   
241.  102714 อาจารย์ยุพารัตน์ คำใสสุข   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1010 28 มี.ค. 59 12:38 น.   
242.  102959 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมิตร ถิ่นปัญจา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1034 5 มิ.ย. 60 14:28 น.   
243.  102963 อาจารย์ศุภร จารุจรณ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1220 21 ส.ค. 60 10:40 น.   
244.  103196 อาจารย์อรวรรณ ยังพัธนา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1059 16 พ.ค. 60 14:05 น.   
245.  103262 อาจารย์อรวรรณ สุทธาวรัตน์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1007 26 พ.ค. 58 14:25 น.   
246.  103332 อาจารย์เมตตา ศิลาพันธุ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
247.  103371 อาจารย์สุชานา ชวนะสุพิชญ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1015 2 มี.ค. 59 13:09 น.   
248.  103457 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลี้ยง ชาตาธิคุณ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1125 14 ก.ย. 60 11:39 น.   
249.  103465 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ เผือกพันธ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1008 5 ม.ค. 59 09:18 น.   
250.  103485 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกอบ กระแสโสม   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
251.  103668 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสูตร บรรดาศักดิ์ไพศาล   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1136 7 ก.ย. 60 11:05 น.   
252.  103683 อาจารย์มนู ยังพัธนา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
253.  104013 อาจารย์สำรวน ชินจันทึก   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1949 18 ก.ย. 60 10:44 น.   
254.  104078 อาจารย์ไพทูล นารคร   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1017 29 พ.ค. 60 08:35 น.   
255.  107362 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชิต เผือกนอก   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1019 24 ส.ค. 60 14:40 น.   
256.  107363 อาจารย์ประยุทธ ไชยคำ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1006 16 มิ.ย. 57 13:32 น.   
257.  107364 อาจารย์นภาพรรณ เอี่ยมสำอางค์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1520 22 ก.ย. 60 13:54 น.   
258.  107365 อาจารย์ขนิษฐา หาญณรงค์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1017 12 มิ.ย. 60 11:13 น.   
259.  107367 อาจารย์ขวัญอ้อม กิ่งหลักเมือง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
260.  108858 อาจารย์เกษราภรณ์ สรวลเส   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1875 22 ก.ย. 60 12:20 น.   
261.  109347 อาจารย์วไลวุฒิ กิ่งหลักเมือง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
262.  110111 อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ หัสมินทร์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1128 7 ก.ย. 60 07:46 น.   
263.  110198 อาจารย์จันท์นิภา ดวงวิไล   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1031 8 ต.ค. 58 22:52 น.   
264.  110545 อาจารย์ไชยเดช แก้วสง่า   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1117 1 ก.ย. 60 19:00 น.   
265.  110547 อาจารย์ยุทธนา เพียมูล   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1059 3 ส.ค. 60 12:24 น.   
266.  110550 อาจารย์ประเทืองสุข มณีล้ำ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1481 26 พ.ค. 60 09:08 น.   
267.  110551 อาจารย์เบญจวรรณ ป้อมแสนศรี   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1392 21 ก.ย. 60 07:38 น.   
268.  111178 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมิตร ถิ่นปัญจา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
269.  114132 อาจารย์รวิสุต จุนทะวี   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1235 13 ก.ย. 60 09:29 น.   
270.  114908 อาจารย์สุรเชษฐ์ สันต์สวัสดิ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1039 2 ส.ค. 60 08:00 น.   
271.  ED53015 นางสาววิลาวัณย์ ประแดงปุย   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1048 17 ส.ค. 60 13:55 น.   
272.  ED543406 อาจารย์ศิริขวัญ ศรีวิไล   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1701 19 ก.ย. 60 16:04 น.   
273.  ED542771 อาจารย์พรพิทักษ์ จะริรัมย์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1459 8 ก.ย. 60 08:30 น.   
274.  102961 อาจารย์ยุพา คำภูมี   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
275.  583178 อาจารย์เพ็ญนิภา ทองโคตร   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 4 4 ก.ย. 58 13:28 น.   
276.  ED571521 นายอุทัย กะพุทธา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา     
277.  119363 นางสาวประภาวดี สุวรรณไตรย์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1812 19 ก.ย. 60 16:38 น.   
278.  ED552532 อาจารย์พงษ์ศักดิ์ มากสูงเนิน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1090 15 มิ.ย. 59 06:39 น.   
279.  121184 อาจารย์อนิสรา บุญสด   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา     
280.  121275 นายปรัชญา อยู่เปี่ยม   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 273 15 ก.ย. 60 14:33 น.   
281.  120513 อาจารย์วันวิสาข์ ชัยชนะ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 166 7 ก.ย. 60 09:32 น.   
282.  102567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล ชูสอน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1011 11 พ.ย. 59 08:22 น.   
283.  103100 อาจารย์สุพรรัตน์ ปรีชาธรสิทธิ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
284.  103179 อาจารย์ ดร.รมย์วรินทร์ กำลังเลิศ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1395 18 ก.ย. 60 09:14 น.   
285.  103563 อาจารย์ชาญ จิตภิลัย   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1061 11 ก.ย. 60 14:13 น.   
286.  104073 อาจารย์ณิชชา สอนสุข   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1162 23 ส.ค. 60 09:18 น.   
287.  109009 นางสาววรรณศรี ขันขวา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1562 13 ก.ย. 60 09:35 น.   
288.  109417 อาจารย์เจษฎามาศ คงสวัสดิ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1064 7 ส.ค. 60 22:56 น.   
289.  109611 อาจารย์สุธาสินี สีแจ่มจิรานนท์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1313 13 ก.ย. 60 08:56 น.   
290.  110555 อาจารย์ธนะภัศล์ เฮ้าส์ทาคุณาพาณิช   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1183 22 ก.ย. 60 14:35 น.   
291.  114026 อาจารย์นัยนา ชมภูศรี   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1347 13 ก.ย. 60 08:58 น.   
292.  119166 นางกอบเกื้อ อดิศักดิ์สดใส   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1298 19 ก.ย. 60 13:12 น.   
293.  100023 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทับทิม สุริยสุภาพงศ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1498 22 ก.ย. 60 17:27 น.   
294.  116488 อาจารย์ธีรติ เค้าแคน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1070 28 ส.ค. 60 08:35 น.   
295.  101992 อาจารย์รัตนา อัตนวงศ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1041 30 มิ.ย. 60 10:07 น.   
296.  102124 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประธานพร แจ่มเจริญทรัพย์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1128 15 ส.ค. 60 14:55 น.   
297.  102711 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตรี จิตต์ปรัชญา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1092 28 มิ.ย. 60 15:41 น.   
298.  102715 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา บุญมีประเสริฐ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1429 10 ก.ย. 60 14:43 น.   
299.  102957 อาจารย์นิ่มนวล ตันติรุ่งปกรณ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1009 8 ก.ย. 57 09:46 น.   
300.  102958 อาจารย์จรรยา ศรีสำราญ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1060 30 ส.ค. 60 11:18 น.   
301.  102966 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหวัง นิลพันธ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1463 22 ก.ย. 60 09:53 น.   
302.  103194 อาจารย์ชูเกียรติ ลอองแก้ว   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1269 4 ก.ย. 60 11:16 น.   
303.  103232 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์ ประสานพานิช   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1224 21 ส.ค. 60 23:44 น.   
304.  103337 อาจารย์ปรีชา บุญณะโชติ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1050 9 มิ.ย. 60 12:24 น.   
305.  103568 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดใจ ศรีจามร   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1275 14 ก.ย. 60 09:45 น.   
306.  103586 อาจารย์ สายชล   จิตภิลัย   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1325 22 ก.ย. 60 09:40 น.   
307.  103659 อาจารย์วนิดา บุษบงค์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1031 1 มิ.ย. 60 08:12 น.   
308.  103663 อาจารย์อุดมพร สุพรรณวงศ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1095 11 ก.ย. 60 13:18 น.   
309.  104015 อาจารย์เกษร รามัญวงษ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1070 3 ส.ค. 60 12:45 น.   
310.  104146 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ พาวัฒนา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1359 15 ก.ย. 60 14:04 น.   
311.  107368 อาจารย์ถวิล ศรีบุตร   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
312.  107371 อาจารย์สุมาลี ระคำภา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1060 15 ส.ค. 60 17:22 น.   
313.  107372 อาจารย์ชนิดาภา ยอดกลาง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1120 28 ส.ค. 60 09:08 น.   
314.  108930 อาจารย์จีรนันทร์ แก่นนาคำ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1244 28 ส.ค. 60 06:40 น.   
315.  110107 อาจารย์จิรากาญจน์ ยืนยง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1373 18 ก.ย. 60 11:27 น.   
316.  110298 อาจารย์ปรัชญ์ธวีฐ์  โพธิวัชระ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1189 7 ก.ย. 60 12:25 น.   
317.  110301 อาจารย์วรรณงาม นนทะโมลี   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1186 26 พ.ค. 60 13:43 น.   
318.  110308 อาจารย์เนตรนภิส เปานาเรียง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1066 12 ก.ย. 60 09:11 น.   
319.  110541 อาจารย์จิระวรรณ สร้อยเงิน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1356 13 ก.ย. 60 09:27 น.   
320.  111003 อาจารย์เอกราช ถ้ำกลาง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1164 31 ก.ค. 60 10:33 น.   
321.  111201 อาจารย์สุชาติ ทั่งสถิรสิมา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1452 12 ก.ย. 60 09:27 น.   
322.  113698 อาจารย์ศรีประไพ เพียนอก   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1373 18 ก.ย. 60 09:35 น.   
323.  110947 อาจารย์วีรวิชญ์ คำอ่อน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1072 19 ก.ย. 60 14:48 น.   
324.  113139 อาจารย์ศิราวรรณ ภูงามดี   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1206 23 ก.ย. 60 15:57 น.   
325.  114247 อาจารย์วัชราภรณ์ ถ้ำกลาง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1313 21 ก.ย. 60 21:57 น.   
326.  113824 อาจารย์ฉลอง เหลี่ยมสิงขร   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1096 4 ก.ย. 60 10:38 น.   
327.  591298 อาจารย์อักขราวุธ กันหาป้อง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 7 26 พ.ค. 60 15:13 น.   
328.  ED570125 นางสาวฉันทยา สัตย์ซื่อ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 168 8 ส.ค. 60 07:32 น.   
329.  ED551056 นางชลธิชา นาค-อก   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1631 18 ก.ย. 60 09:07 น.   
330.  581583 อาจารย์ภณอนงค์ จันทร์เทศ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 114 9 ส.ค. 60 01:13 น.   
331.  ED601583 อาจารย์นฤมนท์ เหล่าต้น   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 13 11 ก.ย. 60 09:16 น.   
332.  ED603277 อาจารย์วัชรพงศ์ ใจเดียว   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา     
333.  103510 นางสาวสัมฤทธิ์ สุ่มทอง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 1107 15 ก.ย. 60 12:30 น.   
334.  115420 นางสาววิมลรัตน์ กาญจนพัฒน์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 1423 13 ก.ย. 60 09:27 น.   
335.  102402 นางจตุพร เนตรมณี   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 1428 21 ก.ย. 60 10:00 น.   
336.  103857 นางรัศมี คาระวะ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 2256 22 ก.ย. 60 14:15 น.   
337.  105444 นายสมพร แก้วกงพาน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
338.  105446 นายสุวิทย์ ทำสีมา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง     
339.  107377 นายอนันต์ มีเศษ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง     
340.  107378 นายเพียร มาฤทธิ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง     
341.  107582 นายสุพด จันทมาตย์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง     
342.  107724 นางถาวร แก้วกงพาน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 1731 21 ก.ย. 60 13:16 น.   
343.  108572 นายอุดม โพธิ์ศรีทอง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง     
344.  109415 นายสถิตย์ ทองอุไร   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 1008 1 มี.ค. 59 11:11 น.   
345.  107370 นางสาววัชราภรณ์ เทวรักษ์พิทักษ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 1307 22 ก.ย. 60 15:38 น.   
346.  112562 นางสาวเกศรา พรมดวง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 1447 19 มิ.ย. 60 13:36 น.   
347.  115568 นายเกียรติมงคล เรืองเจริญ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 1995 21 ก.ย. 60 10:53 น.   
348.  110371 นางสาวสุรีพร มรรควัลย์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
349.  5820101 อาจารย์เพลงพร ปัญญาชัย   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 5 18 เม.ย. 59 00:35 น.   
350.  ED603178 นางนุชจรีย์ เชิดชูบัณฑิต   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง     
351.  108926 อาจารย์สาวิตรี วงศ์กิติรุ่งเรือง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1759 3 ก.ย. 60 19:39 น.   
352.  107488 อาจารย์อรจิรา จะแรบรัมย์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1237 22 ก.ย. 60 14:13 น.   
353.  110310 อาจารย์จรินทร์ บุญสุชาติ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1449 12 ก.ย. 60 15:48 น.   
354.  111049 นางจุลาวัลย์ ทาเภา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1242 23 ก.ย. 60 19:07 น.   
355.  111081 อาจารย์ปริศนา อานจำปา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1489 7 ก.ย. 60 12:35 น.   
356.  111088 อาจารย์ปิยะมาศ ศิลาแยง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1168 14 ก.ย. 60 09:17 น.   
357.  111312 อาจารย์เบญจมาภรณ์ ช้อยเครือ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 2180 21 ก.ย. 60 08:02 น.   
358.  111456 อาจารย์อาพร ตรีสูน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1686 21 ก.ย. 60 10:19 น.   
359.  111457 อาจารย์พรมณี หาญหัก   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1655 18 ก.ย. 60 10:24 น.   
360.  111458 อาจารย์ระพีพรรณ คำงาม   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1318 18 ก.ย. 60 15:54 น.   
361.  111459 อาจารย์ศักดาเดช สิงคิบุตร   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1524 15 ก.ย. 60 22:50 น.   
362.  113449 อาจารย์เจริญขวัญ มูลน้อย   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1231 11 ก.ย. 60 09:52 น.   
363.  ED56086 อาจารย์ชินอนงค์ ประชุมชิต   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1163 20 ก.ย. 60 15:20 น.   
364.  113947 อาจารย์ฤกษ์ สุวรรณฉาย   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1418 12 ก.ย. 60 13:13 น.   
365.  115908 อาจารย์วันชัย จันทการกุล   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1214 19 ก.ย. 60 15:29 น.   
366.  ED570123 นางสาวหฤทัย ชัยโทนุย   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1363 22 ก.ย. 60 16:33 น.   
367.  11766 นายสุรพล จันทร์อ่อน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
368.  ED60103 อาจารย์กนกพร พงศ์เจริญสุข   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 32 19 ก.ย. 60 15:33 น.   
369.  100525 อาจารย์บานเย็น ศริ   ผู้เกษียณอายุรายการ 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
370.  100533 อาจารย์อภิวัฒน์ กัณวเศรษฐ   ผู้เกษียณอายุรายการ 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
371.  100580 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระพล ยศธสาร   ผู้เกษียณอายุรายการ 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
372.  100744 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราภรณ์ วุฒิพันธ์   ผู้เกษียณอายุรายการ 1010 2 มี.ค. 59 09:14 น.   
373.  100757 นางภัทรวดี แก้วไสย์   ผู้เกษียณอายุรายการ 1252 22 ก.ย. 59 10:28 น.   
374.  100859 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณิภา ศุกรียพงศ์   ผู้เกษียณอายุรายการ 1203 9 เม.ย. 60 22:37 น.   
375.  102390 อาจารย์วรเทพ ฉิมทิม   ผู้เกษียณอายุรายการ 1071 28 ส.ค. 59 10:33 น.   
376.  102556 อาจารย์สมบัติ พลอยศรีทอง   ผู้เกษียณอายุรายการ 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
377.  102681 อาจารย์วีรวรรณ พลวัฒน์   ผู้เกษียณอายุรายการ 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
378.  103395 รองศาสตราจารย์วิไล พิพัฒน์มงคลพร   ผู้เกษียณอายุรายการ 1135 5 ต.ค. 59 15:53 น.   
379.  107681 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลจิรา รักษนคร   ผู้เกษียณอายุรายการ 1018 11 พ.ย. 58 14:54 น.   
จำนวนการเข้าใช้เริ่มนับจากวันที่ 1 มกราคม 2547

[กลับหน้าแรก]