รายชื่อสมาชิก บุคลากรทั้งหมดของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลำดับ
รหัสผู้ใช้
ชื่อ-สกุล
 
หน่วยงาน/สาขาวิชา
เข้าใช้
ล่าสุด
กลุ่มวิชาการศึกษาด้านภาษา ศิลปะ และสังคม
1.  104086 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธชา รุญเจริญ หัวหน้ากลุ่มวิชา สาขาวิชาพลศึกษา 1142 21 พ.ค. 61 10:54 น.   
2.  113399 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ กาญจนศร   สาขาวิชาพลศึกษา 1244 21 พ.ค. 61 15:06 น.   
3.  102098 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีราวิชช์ เผือกพันธ์   สาขาวิชาพลศึกษา 1141 22 พ.ค. 61 14:56 น.   
4.  104107 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิขิต อมาตยคง   สาขาวิชาพลศึกษา 1006 20 ส.ค. 57 13:42 น.   
5.  108565 อาจารย์ธนากร ศรีชาพันธุ์   สาขาวิชาพลศึกษา 1055 4 พ.ค. 61 21:58 น.   
6.  rojapon อาจารย์ ดร.โรจพล บูรณรักษ์   สาขาวิชาพลศึกษา 1112 24 พ.ค. 61 10:34 น.   
7.  109266 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญศักดิ์  พันธวิศิษฎ์   สาขาวิชาพลศึกษา 14 17 พ.ค. 61 11:21 น.   
8.  ED53017 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชวนา เหลืองอังกูร   สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 1179 17 เม.ย. 61 14:40 น.   
9.  2490 รองศาสตราจารย์ ดร.นิตย์ บุหงามงคล   สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา 3429 25 พ.ค. 61 08:08 น.   
10.  ED603401 อาจารย์ ดร.นิตยา ทวีชีพ   สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา 488 3 เม.ย. 61 16:24 น.   
11.  ED601131 อาจารย์ ดร.อะรุณี แสงสุวรรณ   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 68 23 พ.ค. 61 10:38 น.   
12.  101237 รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล ดอนขวา   สาขาวิชาสังคมศึกษา 1162 18 พ.ค. 61 13:22 น.   
13.  110434 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ตุงคะสมิต   สาขาวิชาสังคมศึกษา 1361 24 พ.ค. 61 15:54 น.   
14.  114771 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑา ชุ่มสุคนธ์   สาขาวิชาสังคมศึกษา 1343 17 พ.ค. 61 15:40 น.   
15.  116442 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา พันธรักษ์พงษ์   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 1278 24 พ.ค. 61 09:57 น.   
16.  114572 ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ นามวงศ์   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 1019 13 ส.ค. 58 14:47 น.   
17.  piyada อาจารย์ปิยดา สุดาทิพย์   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 119 10 พ.ค. 61 10:36 น.   
18.  115912 อาจารย์Roderick  Julian Robillos   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ     
19.  117907 อาจารย์Blair  Alton Mclntosh   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ     
20.  116375 อาจารย์อมรรัตน์ มะโนบาล   สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น 1044 11 พ.ค. 61 11:03 น.   
21.  113555 อาจารย์Miki Takahashi   สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น     
22.  watchara อาจารย์ ดร.วัชรา สุยะรา   สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น 1116 30 มี.ค. 61 14:50 น.   
23.  ED598415 อาจารย์ธนบดี อ่อนตา   สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น 12 11 พ.ค. 61 11:02 น.   
24.  103690 อาจารย์ ดร.อริยพร คุโรดะ   สาขาวิชาศิลปศึกษา 1103 7 พ.ค. 61 09:44 น.   
25.  107315 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมพร ทนันชัยบุตร   สาขาวิชาศิลปศึกษา 1186 21 พ.ค. 61 13:24 น.   
26.  107321 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศักดิ์ ปักโคทานัง   สาขาวิชาศิลปศึกษา 1043 4 พ.ค. 61 10:03 น.   
27.  107698 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริณ ทนันชัยบุตร   สาขาวิชาศิลปศึกษา 1265 4 พ.ค. 61 14:05 น.   
28.  108590 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขม เคนโคก   สาขาวิชาศิลปศึกษา 1095 23 พ.ค. 61 09:41 น.   
29.  108729 รองศาสตราจารย์อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย   สาขาวิชาศิลปศึกษา 1210 24 พ.ค. 61 15:04 น.   
30.  108821 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ   สาขาวิชาศิลปศึกษา 1160 25 ก.พ. 61 11:09 น.   
31.  114832 อาจารย์สกาวเดือน ซาธรรม   สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 1043 7 พ.ค. 61 14:07 น.   
32.  110980 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา เกียรติจรุงพันธ์   สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 1271 26 เม.ย. 61 10:13 น.   
33.  112884 อาจารย์ ดร.นฤมล อินทร์ประสิทธิ์   สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 1083 27 มี.ค. 61 14:58 น.   
34.  ED54022 อาจารย์สุคนธรัตน์ สร้อยทองดี   สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 1242 25 พ.ค. 61 10:28 น.   
35.  ED60102532 อาจารย์เบญจพร เหล่าวงษี   สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 27 23 พ.ค. 61 16:44 น.   
36.  ED55001 อาจารย์นารีนารถ กลิ่นหอม   สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 1124 2 ก.พ. 61 15:43 น.   
37.  naruporn อาจารย์นฤภรณ์ วุฒิพันธุ์   สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 37 9 พ.ค. 61 18:25 น.   
38.  ED597844 อาจารย์วริยา อินทร์ประสิทธิ์   สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 94 21 พ.ค. 61 09:08 น.   
39.  100384 รองศาสตราจารย์สมปัต ตัญตรัยรัตน์   ผู้เกษียณอายุรายการ 1008 7 ส.ค. 57 17:09 น.   
40.  100575 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โฆสิต แจ้งสกุล   ผู้เกษียณอายุรายการ 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
41.  100758 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย แสวงสุทธิ์   ผู้เกษียณอายุรายการ 1075 18 ธ.ค. 58 20:28 น.   
42.  100802 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธี วนิชาชีวะ   ผู้เกษียณอายุรายการ 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
43.  101100 รองศาสตราจารย์จุมพล ราชวิจิตร   ผู้เกษียณอายุรายการ 1034 17 มี.ค. 61 16:11 น.   
44.  101193 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา ดาราศักดิ์   ผู้เกษียณอายุรายการ 1020 5 มี.ค. 58 14:08 น.   
45.  101306 รองศาสตราจารย์นิลมณี พิทักษ์   ผู้เกษียณอายุรายการ 1185 3 เม.ย. 61 07:59 น.   
46.  101657 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนะชัย สืบปรุ   ผู้เกษียณอายุรายการ 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
กลุ่มวิชาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
1.  112273 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี ซามาตย์   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 1661 24 พ.ค. 61 08:02 น.   
2.  113598 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 1081 24 พ.ค. 61 15:36 น.   
3.  natakorn อาจารย์ ดร.นฏกร  ประมายันต์   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 1077 29 มี.ค. 61 09:04 น.   
4.  114571 อาจารย์ ดร.พงศ์ธนัช แซ่จู   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 1103 29 มี.ค. 61 16:20 น.   
5.  ED613001 อาจารย์ ดร.ศุภโชค สอนศิลพงศ์   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 9 23 เม.ย. 61 13:54 น.   
6.  101205 รองศาสตราจารย์เอื้อจิตร พัฒนจักร   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 1062 18 พ.ค. 61 09:33 น.   
7.  102013 อาจารย์ ดร.หล้า ภวภูตานนท์   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 1029 9 เม.ย. 61 12:51 น.   
8.  102695 รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 1154 24 พ.ค. 61 09:51 น.   
9.  107979 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณศรี อึ้งประเสริฐ   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 1068 17 พ.ค. 61 15:33 น.   
10.  108176 อาจารย์ดวงมณี ยะอัมพันธุ์   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 1075 14 พ.ค. 61 12:59 น.   
11.  112367 อาจารย์ ดร.สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 1071 25 พ.ค. 61 11:35 น.   
12.  2523 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ช่างศรี   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 1065 23 เม.ย. 61 14:45 น.   
13.  2012 อาจารย์ ดร.สมควร สีชมภู   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 1312 25 พ.ค. 61 10:18 น.   
14.  ED600228 อาจารย์นิศากร บุญเสนา   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 8 27 มี.ค. 61 10:52 น.   
15.  112376 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 1419 25 พ.ค. 61 08:57 น.   
16.  EDU53002 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ร่มเกล้า  จันทราษี   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 1414 24 พ.ค. 61 22:06 น.   
17.  108929 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย ยืนยง   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 1084 5 ก.พ. 61 23:10 น.   
18.  aolla อาจารย์ ดร.จิรดาวรรณ หันตุลา   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 1172 10 เม.ย. 61 10:18 น.   
19.  parichat อาจารย์ ดร.ปาริชาติ แสนนา   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 1202 16 พ.ค. 61 10:27 น.   
20.  100756 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย   ผู้เกษียณอายุรายการ 1008 6 ธ.ค. 57 10:39 น.   
21.  100765 รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ ธาตุทอง   ผู้เกษียณอายุรายการ 1051 1 ก.ย. 58 14:25 น.   
22.  101104 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจียมศักดิ์ ตรีศิริรัตน์   ผู้เกษียณอายุรายการ 1008 7 มี.ค. 58 19:23 น.   
23.  101241 รองศาสตราจารย์วิมล สำราญวานิช ผู้เกษียณอายุรายการ 1062 21 ส.ค. 58 15:22 น.   
24.  101380 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปสาสน์ กงตาล   ผู้เกษียณอายุรายการ 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
25.  106902 อาจารย์ ดร.ชาญณรงค์ เฮียงราช   ผู้เกษียณอายุรายการ 1016 30 พ.ค. 58 15:48 น.   
26.  112368 อาจารย์ ดร.วิภาพร สุทธิอัมพร   ผู้เกษียณอายุรายการ 1100 11 ธ.ค. 59 13:16 น.   
กลุ่มวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
1.  112384 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส ผู้บริหาร สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 1161 15 พ.ค. 61 16:31 น.   
2.  ED53003 อาจารย์ ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ   สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 1089 20 มี.ค. 61 15:31 น.   
3.  112383 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี จันทร์เพ็ง   สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 1097 3 เม.ย. 61 12:16 น.   
4.  102663 รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรี ฤกษ์จารี   สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา 1088 24 พ.ค. 61 13:37 น.   
5.  103649 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ญวนกระโทก   สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา 1220 16 พ.ค. 61 09:27 น.   
6.  104016 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์   สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา 1600 23 พ.ค. 61 11:12 น.   
7.  112016 อาจารย์บวรพจน์ ชมภูนุช   สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา 238 22 พ.ค. 61 12:01 น.   
8.  101776 รองศาสตราจารย์ ดร.กนกอร สมปราชญ์   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 1114 24 พ.ค. 61 12:54 น.   
9.  109583 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนี สิริสุขศิลป์   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 1171 12 พ.ค. 61 16:00 น.   
10.  dawruwan อาจารย์ ดร.ดาวรุวรรณ ถวิลการ   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 1284 22 พ.ค. 61 12:52 น.   
11.  103045 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล หัวหน้ากลุ่มวิชา สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 1034 28 มี.ค. 61 13:10 น.   
12.  102096 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สระน้ำคำ   สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 1055 29 มี.ค. 61 15:57 น.   
13.  102273 รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ   สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 1353 25 พ.ค. 61 10:15 น.   
14.  112991 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ก้านจักร   สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 1067 22 พ.ค. 61 10:54 น.   
15.  anucha อาจารย์ ดร.อนุชา โสมาบุตร   สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 1051 17 พ.ค. 61 20:22 น.   
16.  103112 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์   สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน ระดับดุษฎีบัณฑิต 1329 17 พ.ค. 61 10:34 น.   
17.  108022 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์   สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน ระดับดุษฎีบัณฑิต 1037 29 มี.ค. 61 12:15 น.   
18.  108670 รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ วิจักขณาลัญฉ์   สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน ระดับดุษฎีบัณฑิต 1065 15 ม.ค. 61 10:31 น.   
19.  101641 รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สารรัตนะ   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ 1302 30 เม.ย. 61 17:07 น.   
20.  102664 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนชาติ เจริญครบุรี   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 1074 15 พ.ค. 61 13:43 น.   
21.  114905 รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล อาจอินทร์   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 1254 25 พ.ค. 61 10:12 น.   
22.  100137 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ   ผู้เกษียณอายุรายการ 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
23.  100559 รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ไชยพันธุ์   ผู้เกษียณอายุรายการ 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
24.  101074 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ บุญเติม   ผู้เกษียณอายุรายการ 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
25.  101184 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญศิริ สิมารักษ์   ผู้เกษียณอายุรายการ 1018 26 ต.ค. 58 16:06 น.   
26.  101230 รองศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา กล่อมจิต   ผู้เกษียณอายุรายการ 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
27.  101232 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรินทิพย์ รักษาสัตย์   ผู้เกษียณอายุรายการ 1044 23 ก.ย. 59 13:58 น.   
28.  101304 อาจารย์ ดร.ประยุทธ ชูสอน   ผู้เกษียณอายุรายการ 1185 26 ก.พ. 61 12:26 น.   
29.  101330 รองศาสตราจารย์ลัดดา ศิลาน้อย   ผู้เกษียณอายุรายการ 1025 21 ก.ค. 59 14:34 น.   
30.  101347 รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา อารีรัตน์   ผู้เกษียณอายุรายการ 1291 15 พ.ค. 61 17:18 น.   
31.  101352 รองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข   ผู้เกษียณอายุรายการ 1159 25 เม.ย. 61 13:20 น.   
32.  101573 อาจารย์ ดร.สมพงษ์ พันธุรัตน์   ผู้เกษียณอายุรายการ 1177 7 ต.ค. 60 12:43 น.   
33.  101755 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล มีไชยโย   ผู้เกษียณอายุรายการ 1028 22 พ.ค. 60 14:10 น.   
34.  102146 อาจารย์บัณฑิตา ศักดิ์อุดม   ผู้เกษียณอายุรายการ 1006 27 ส.ค. 57 21:47 น.   
35.  102686 อาจารย์ปรีชา เครือวรรณ   ผู้เกษียณอายุรายการ 1020 12 ก.พ. 61 08:54 น.   
36.  106579 รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ อินทร์อุดม   ผู้เกษียณอายุรายการ 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
37.  ED5454 อาจารย์ ดร.วรางคณา  รัชตะวรรณ   ผู้เกษียณอายุรายการ 1104 15 มี.ค. 59 11:07 น.   
38.  100576 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย บุญเติม   ผู้เกษียณอายุรายการ 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
สำนักงานคณบดี
1.  102676 นางสาววารุณี จุฑาจินดาเขต   งานบริหารและธุรการ 2814 24 พ.ค. 61 09:31 น.   
2.  102682 นางอิสรีย์ อิสรเสณีย์   งานบริหารและธุรการ 1423 23 พ.ค. 61 13:32 น.   
3.  104037 นายสมเจตน์ แก้ววงษ์   งานบริหารและธุรการ 1195 21 พ.ค. 61 09:24 น.   
4.  107729 นางสาวเยาวลักษณ์ โล่ห์อภิรักษ์กุล   งานบริหารและธุรการ 1797 25 พ.ค. 61 09:36 น.   
5.  107846 นางสาวดรุวรรณ ทอดทอง   งานบริหารและธุรการ 1898 22 พ.ค. 61 13:44 น.   
6.  119149 นางสาววาศิณี สิทธิพล   งานบริหารและธุรการ 2246 25 พ.ค. 61 09:19 น.   
7.  ED59426 นายจักรี ดอนเตาเหล็ก   งานบริหารและธุรการ 774 25 พ.ค. 61 08:51 น.   
8.  ED580101 นางสาวศศิประภา โวสงค์   งานบริหารและธุรการ 1201 21 พ.ค. 61 14:18 น.   
9.  120473 นางทองหลาง นามพรมมา   งานบริหารและธุรการ 76 21 พ.ค. 61 14:20 น.   
10.  108791 นางสาวแสงทอง ศรีประภา   งานบริหารและธุรการ 2550 25 พ.ค. 61 10:18 น.   
11.  1045 นายวทัญญู  เชื่อมไธสง   งานบริหารและธุรการ 1262 8 พ.ค. 61 16:05 น.   
12.  106693 นางพรรณี ศรีกลชาญ   งานบริการการศึกษา 1783 23 พ.ค. 61 09:26 น.   
13.  107618 นายสังวาล เนื่องวงษา   งานบริการการศึกษา 1093 23 พ.ค. 61 18:25 น.   
14.  108568 นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล   งานบริการการศึกษา 1418 21 พ.ค. 61 09:05 น.   
15.  109723 นายปพนพัทร์ สิทธิสมจินต์   งานบริการการศึกษา 1415 23 พ.ค. 61 15:39 น.   
16.  113772 นายโสภัณ พรมโสดา   งานบริการการศึกษา 2288 25 พ.ค. 61 09:57 น.   
17.  ED530016 นางสาวภาวินี ปานทุ่ง   งานบริการการศึกษา 1881 25 พ.ค. 61 09:39 น.   
18.  115696 นางนภสร ศิริเจริญศรี   งานบริการการศึกษา 1331 16 พ.ค. 61 10:58 น.   
19.  ED55015 นายกิตติศักดิ์ ปานวิเศษ   งานบริการการศึกษา 1152 24 พ.ค. 61 15:43 น.   
20.  ED5518213 นางสาวกนกวรรณ จันโทริ   งานบริการการศึกษา 1412 17 พ.ค. 61 14:45 น.   
21.  107308 นางไพพิทักษ์ งอยกุดจิก   งานบริการการศึกษา 2939 25 พ.ค. 61 10:39 น.   
22.  650931 นางสาวนริศรา สิงห์สาคร   งานบริการการศึกษา 1117 24 พ.ค. 61 10:24 น.   
23.  114283 นางอนุสรา บังศรี   งานบริการการศึกษา 1510 23 พ.ค. 61 10:12 น.   
24.  ED5554 นางสาวนิภาพร แสนเข็ม   งานบริการการศึกษา 1540 16 พ.ค. 61 10:28 น.   
25.  ED601935 นายอาทิตย์ ขวัญเขียน   งานบริการการศึกษา 224 4 พ.ค. 61 09:54 น.   
26.  103624 นางอรกัญญา เบ้าจรรยา   งานนโยบายและแผน 1753 25 พ.ค. 61 10:36 น.   
27.  114513 นางรัตติกร แทนเพชร   งานนโยบายและแผน 1622 22 พ.ค. 61 13:43 น.   
28.  ED54020 นางนวรัตน์ เงาะสนาม   งานนโยบายและแผน 1214 21 พ.ค. 61 13:24 น.   
29.  121346 นางสาวมัทนา บัวศรี   งานนโยบายและแผน 613 24 พ.ค. 61 13:17 น.   
30.  100988 นางอุไร ราชวิจิตร   งานคลังและพัสดุ 1064 6 พ.ค. 61 11:33 น.   
31.  103226 นางอรุณศรี กางเพ็ง   งานคลังและพัสดุ 1142 22 พ.ค. 61 17:18 น.   
32.  103531 นางมานิดา สิมมาทัน   งานคลังและพัสดุ 1460 24 พ.ค. 61 16:16 น.   
33.  109777 นางพอใจ รัตนติสร้อย   งานคลังและพัสดุ 1290 25 พ.ค. 61 09:53 น.   
34.  110687 นางสายสุรีย์ นะคำศรี   งานคลังและพัสดุ 1413 25 พ.ค. 61 09:07 น.   
35.  114689 นางอรวรรณ โสดาสร้อย   งานคลังและพัสดุ 1187 21 พ.ค. 61 13:59 น.   
36.  116052 นางสาวเจนจิรา ทีปุ้ง   งานคลังและพัสดุ 1825 15 พ.ค. 61 11:13 น.   
37.  116487 นางสาวปวีณา เผ่าพันธุ์   งานคลังและพัสดุ 1114 22 ก.พ. 61 15:12 น.   
38.  ED563203 นางสาวภัสนันท์ วงศ์จันทร์   งานคลังและพัสดุ 1526 21 พ.ค. 61 13:35 น.   
39.  ED60101 นางสาวอลิษา มูลศรี   สำนักงานคณบดี 3 19 ต.ค. 60 10:24 น.   
40.  ED60102 นางสาววิชุดา พรพยุหะ   สำนักงานคณบดี 3 18 ต.ค. 60 09:03 น.   
41.  ED604973 นางสาว่่่จารุวรรณ โพธิ์สอน   สำนักงานคณบดี 5 5 มี.ค. 61 19:48 น.   
42.  140934 นายวิทวัส ผาธรรม   งานบริการวิชาการและวิจัย 201 24 พ.ค. 61 16:02 น.   
43.  101675 นางนงนภัส สุทธิประภา   งานบริการวิชาการและวิจัย 1343 23 พ.ค. 61 14:49 น.   
44.  108067 นางพิมพ์ปภัสสร ศรีสุนนท์   งานบริการวิชาการและวิจัย 1666 24 พ.ค. 61 12:23 น.   
45.  116523 นางสาวศิรินนาถ สบายใจ   งานบริการวิชาการและวิจัย 1335 17 พ.ค. 61 16:18 น.   
46.  114205 นางสาวมธุรส เมืองสุข   งานบริการวิชาการและวิจัย 1298 22 พ.ค. 61 09:32 น.   
47.  116540 นายนิพนธ์ ภิรมย์พันธ์   งานบริการวิชาการและวิจัย 1998 10 พ.ค. 61 10:41 น.   
48.  120880 นางปุณณวรรณ ป้องนาม   งานบริการวิชาการและวิจัย 127 17 พ.ค. 61 16:20 น.   
49.  581071 นายศุภชัย อนวัชพงศ์   งานบริการวิชาการและวิจัย     
50.  100754 นางอุราวรรณ โนนศรี   ผู้เกษียณอายุรายการ 1326 3 ส.ค. 59 16:01 น.   
51.  100895 นางสาวกรรณิการ์ วิขัมภประหาร   ผู้เกษียณอายุรายการ 1705 12 ก.พ. 61 11:28 น.   
52.  101106 นางสาวจรัสศรี จุฑาจินดาเขต   ผู้เกษียณอายุรายการ 1848 11 เม.ย. 61 11:25 น.   
53.  115736 นายจักรพงษ์ ทองผาย   ผู้เกษียณอายุรายการ 1501 29 มี.ค. 61 09:02 น.   
54.  ED55004 นางสาวอารีรัตน์ วสุริย์   ผู้เกษียณอายุรายการ 1559 14 ธ.ค. 60 11:05 น.   
55.  101077 นายทองสุข ศีรี   งานพัฒนานักศึกษา 1400 23 พ.ค. 61 08:35 น.   
56.  ED53005 นางสาวกัญณภัทร อรอินทร์   งานพัฒนานักศึกษา 1265 23 พ.ค. 61 09:41 น.   
57.  107397 นางสุชญา มาเวียง   งานพัฒนานักศึกษา 1453 17 พ.ค. 61 13:58 น.   
58.  111780 นางสุภารัตน์ ดอนอ่อนสา   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1029 17 ม.ค. 61 21:06 น.   
59.  570787 นายเอกชัย บุญประดิษฐ์   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 199 24 เม.ย. 61 11:33 น.   
60.  114453 นางชวนพิศ พิมพ์ผม   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1030 17 ม.ค. 61 21:54 น.   
61.  ED590121 นางพรรณี โพธิ์แก้ว   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 6 28 มี.ค. 61 13:44 น.   
62.  104911 นายสมควร ดอนแขอ้วน   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1058 17 ม.ค. 61 20:23 น.   
63.  120780 นายศักสยาม  นาชิน   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 89 17 ม.ค. 61 20:48 น.   
64.  120881 นางเขียว มิมาลา   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 14 17 ม.ค. 61 22:04 น.   
65.  108074 นางดารุณี ชัยศรี   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1572 23 พ.ค. 61 10:14 น.   
66.  108097 นายธนพนธ์ หาชานนท์   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1217 24 พ.ค. 61 13:46 น.   
67.  116511 นางสุภาพร สีมุงคุณ   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1028 17 ม.ค. 61 21:43 น.   
68.  116501 นางนงคราญ สุขยอด   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1036 24 พ.ค. 61 10:45 น.   
69.  112401 นางประภาพร พุทธสอน   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1031 17 ม.ค. 61 21:10 น.   
70.  116042 นางสุนา อุ่นทองดี   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1028 17 ม.ค. 61 21:02 น.   
71.  102145 นายทรงเวทย์ เบ้าชัย   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1421 29 มี.ค. 61 13:38 น.   
72.  115510 นางชนนิกานต์ มาลาศรี   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1026 17 ม.ค. 61 21:26 น.   
73.  115511 นางวิลัย คนซื่อ   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1036 17 ม.ค. 61 20:53 น.   
74.  115512 นางจำลอง เมืองขวา   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1026 17 ม.ค. 61 21:17 น.   
75.  114454 นายเจด็ด คำยา   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1096 17 ม.ค. 61 21:58 น.   
76.  117845 นายกิตติศักดิ์ หล้าจันทร์ดา   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1108 17 ม.ค. 61 20:40 น.   
77.  118348 นางวิมล คำยา   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1045 8 พ.ค. 61 14:29 น.   
78.  119150 นายวัฒนชัย พรมอุ่น   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1114 24 พ.ค. 61 15:40 น.   
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.  113770 อาจารย์กานต์ธิดา บุญเสริม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1220 25 พ.ค. 61 09:44 น.   
2.  116192 อาจารย์ทักษยา วงค์คำภา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1719 24 พ.ค. 61 16:30 น.   
3.  101308 อาจารย์ ดร.ชาลิสา โพธิ์นิ่มแดง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1014 7 มิ.ย. 60 20:23 น.   
4.  102102 อาจารย์นุจรี สุขเกษม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1007 30 พ.ย. 59 08:25 น.   
5.  102144 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จันละคร   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1064 22 ก.พ. 61 21:28 น.   
6.  ED613222 ศาสตราจารย์ ดร.ศรายุทธ์ บัวหลวง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 8 1 พ.ค. 61 10:34 น.   
7.  107320 อาจารย์ประภาพร อุดมเสียง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1657 20 พ.ค. 61 13:53 น.   
8.  108532 อาจารย์ศศิ พันธไชย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1205 2 เม.ย. 61 20:08 น.   
9.  108928 อาจารย์ณฐมน สุธนเกียรติกานต์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1175 19 มี.ค. 61 10:24 น.   
10.  110160 อาจารย์ศุภณัฏฐ์ สิริไอศูรย์ เศรษฐพงษ์กร   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 3018 25 พ.ค. 61 08:56 น.   
11.  110354 อาจารย์ผาณิต มาป้อง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1208 25 เม.ย. 61 14:26 น.   
12.  113014 อาจารย์พัชรินทร์ จำปานนท์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1221 24 พ.ค. 61 10:56 น.   
13.  112145 อาจารย์ชัชวาลย์ บุญเต็มสุข   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1184 20 พ.ค. 61 16:13 น.   
14.  112247 อาจารย์ภัทรพงษ์ วงษ์วิจิตรานนท์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1156 19 มี.ค. 61 10:13 น.   
15.  112203 อาจารย์สังเวียน จรเกษ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1312 21 พ.ค. 61 16:09 น.   
16.  116187 อาจารย์ชญานิศวร์ หลานวงศ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1803 25 พ.ค. 61 09:51 น.   
17.  ED54005 อาจารย์กำพล ศิริชา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1451 24 พ.ค. 61 17:48 น.   
18.  ED5518432 นายพชร เข็มพิลา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1050 26 มี.ค. 61 13:30 น.   
19.  ED553810 อาจารย์ปนัดดา วงษ์วิจิตรานนท์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1609 24 พ.ค. 61 10:04 น.   
20.  ED551541 นายสมโชค แก้วอุทัศน์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1131 7 พ.ค. 61 21:43 น.   
21.  ED2560819 อาจารย์ปานทิพย์ วงศ์ศรีชา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 5 18 มี.ค. 61 10:42 น.   
22.  113123 นายปัญญา แสงสุริยา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1081 24 พ.ค. 61 22:38 น.   
23.  ED570124 นายฤทธิไกร โคตรนารา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1185 18 พ.ค. 61 11:05 น.   
24.  ED595610 นายศุภักษณ์ กันพิพิช   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา     
25.  ED57030 อาจารย์ปรารถนา สมหนองบัว   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 95 12 ก.พ. 61 13:27 น.   
26.  118057 อาจารย์ณัฐกานต์ เมยเค้า   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1283 18 พ.ค. 61 13:55 น.   
27.  116530 อาจารย์เจริญชัย ใจขาน   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1086 17 พ.ค. 61 20:49 น.   
28.  101307 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพงษ์ ชุติธาดา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 3034 21 พ.ค. 61 21:48 น.   
29.  ED5418451 อาจารย์จุฑาทิพย์ ภูมิบ้านค้อ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1729 24 พ.ค. 61 09:56 น.   
30.  101969 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กลมเกลียว มาเวียง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1459 23 พ.ค. 61 08:57 น.   
31.  101978 อาจารย์อารี จังสถิตย์กุล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1007 7 ก.ย. 60 10:39 น.   
32.  101989 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมฤทธิ์ สุพรรณฝ่าย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1025 4 พ.ย. 60 16:21 น.   
33.  102100 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภรณ์ คริษฐากุล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1008 13 มี.ค. 60 09:51 น.   
34.  102250 อาจารย์วัชราภรณ์ บัวนิล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1070 21 พ.ค. 61 10:42 น.   
35.  102665 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์ สิทธิโชค   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1140 29 ก.ย. 60 10:28 น.   
36.  102969 อาจารย์ดวง สัจจโภชน์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1121 24 พ.ค. 61 19:59 น.   
37.  102970 อาจารย์เมตตา มาเวียง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1153 21 พ.ค. 61 14:03 น.   
38.  103178 อาจารย์เสาวลักษณ์ เจ่าสกุล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1352 21 พ.ค. 61 12:04 น.   
39.  103611 อาจารย์นิตยา โชติการณ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1412 25 พ.ค. 61 10:05 น.   
40.  103708 อาจารย์กอบพร อินทรตั้ง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1355 3 พ.ค. 61 21:34 น.   
41.  104011 อาจารย์สุเนตร ศรีบุญเลิศ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1191 20 พ.ค. 61 21:47 น.   
42.  104020 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติกีรติ มาเวียง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
43.  104230 นางพรรณี ภัคมาตร์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1647 25 พ.ค. 61 10:18 น.   
44.  104331 อาจารย์คนึงนิจ พันธุรัตน์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1147 4 มิ.ย. 60 23:41 น.   
45.  104405 อาจารย์ณรงค์ วรรณจักร์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1020 2 เม.ย. 60 20:10 น.   
46.  107277 อาจารย์ลัดดาวัลย์ สีพาชัย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1043 5 มิ.ย. 59 18:10 น.   
47.  120439 อาจารย์ฤทธิไกร โคตรนารา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา     
48.  107317 อาจารย์นันทนิตย์ บุตรปาละ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1018 22 พ.ค. 58 19:18 น.   
49.  107322 อาจารย์สังเวียน ปินะกาลัง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1084 23 มี.ค. 61 11:59 น.   
50.  107339 นางบุญรัตน์ มัณทะลา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1549 25 พ.ค. 61 11:42 น.   
51.  107346 นายสุ่ม เป้งสะท้าน   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา     
52.  107907 อาจารย์พงษ์เทพ ตรีเดช   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1018 11 ก.ย. 60 12:54 น.   
53.  107933 อาจารย์ดารารัตน์ สุพรรณฝ่าย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1020 28 ก.พ. 61 09:30 น.   
54.  107934 นางสาวศิริพร แจ้งพรมมา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1958 25 พ.ค. 61 08:37 น.   
55.  107935 อาจารย์สุกัญญา สุตะพันธ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1247 22 พ.ค. 61 06:03 น.   
56.  108534 อาจารย์ภนิดา ภู่โตนนา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1191 21 พ.ค. 61 07:29 น.   
57.  108952 อาจารย์รัชชฎา แก้ววิไล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1016 8 มิ.ย. 59 12:52 น.   
58.  108953 อาจารย์ปริยพล คุนาชน   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1228 19 เม.ย. 61 14:34 น.   
59.  109900 อาจารย์ฉัตรกานต์ พิทอง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1082 23 พ.ค. 61 10:07 น.   
60.  109905 อาจารย์สุรศักดิ์ ไทยน้อย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1037 2 มี.ค. 61 14:12 น.   
61.  110073 อาจารย์จันทร์จิรา สายแสง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1728 24 พ.ค. 61 10:46 น.   
62.  110112 อาจารย์จิราภรณ์ ทัพซ้าย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1107 25 พ.ค. 61 11:12 น.   
63.  110113 อาจารย์พรภวิษย์ แม่นมาตย์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1592 24 พ.ค. 61 10:10 น.   
64.  ED563207 อาจารย์ชินกร ดรวิสัย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1061 7 ม.ค. 59 14:29 น.   
65.  110297 อาจารย์ดิเรก คุณพิโน   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
66.  110304 อาจารย์กมลวรรณพร สิงหามาตร   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1390 18 พ.ค. 61 10:23 น.   
67.  110432 อาจารย์ธิดารัตน์ ธนกูลกิจ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1283 24 พ.ค. 61 10:12 น.   
68.  110523 อาจารย์เสถียร วงค์คม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1585 27 ต.ค. 60 19:35 น.   
69.  116576 นางมณีพร ด่านซ้าย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 2321 25 พ.ค. 61 09:24 น.   
70.  111544 นางสาวกัลยาภัสร์ คำยา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 3323 21 พ.ค. 61 10:20 น.   
71.  ED543315 อาจารย์เกรียง นาค-อก   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1246 21 มี.ค. 61 14:24 น.   
72.  ED53009 นางสาวพัชราภรณ์  ผาจันทร์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 2013 23 พ.ค. 61 15:02 น.   
73.  112204 อาจารย์ลัดดา ชัยหาทัพ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1788 23 พ.ค. 61 09:07 น.   
74.  112647 อาจารย์มงคล ประเสริฐสังฆ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1395 9 พ.ค. 61 16:54 น.   
75.  571339 อาจารย์ภัชนี ศรีสุข   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 108 10 พ.ค. 61 19:23 น.   
76.  112984 นางณัชปภา ศรีหนองบัว   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1808 25 พ.ค. 61 09:20 น.   
77.  118578 อาจารย์จิรายุ ศักดาจารุวงศ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1338 21 มี.ค. 61 15:41 น.   
78.  ED54002 นางสาวพรรณวรินทร์ วงษ์หอม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1006 6 ส.ค. 57 16:06 น.   
79.  111577 นายนิยม ขาวกุญชร   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1137 20 มี.ค. 61 15:26 น.   
80.  115235 อาจารย์พิชา ชัยจันดี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1205 22 พ.ค. 61 12:50 น.   
81.  117571 อาจารย์นนท์ จรุงศิรวัฒน์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1310 19 พ.ค. 61 07:58 น.   
82.  ED60104 อาจารย์อนุรักษ์ กุลวงษา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 81 10 พ.ค. 61 10:40 น.   
83.  116897 นางสาวศิริรัตน์ อินอิ่ม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1417 12 พ.ค. 61 09:46 น.   
84.  ED18603 อาจารย์กมลทิพย์ วัฒนสุทธิพงศ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1091 21 มี.ค. 61 12:19 น.   
85.  ED5518460 นางสาวจุฑาทิพย์ ติ่งแก้ว   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1467 24 พ.ค. 61 10:11 น.   
86.  119969 อาจารย์นนทิช กุลวิเศษ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 471 23 เม.ย. 61 15:23 น.   
87.  120477 อาจารย์สมศักดิ์ บุญพรม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 595 24 พ.ค. 61 12:24 น.   
88.  120030 นายพลากร คำขวา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 301 16 พ.ค. 61 09:04 น.   
89.  ED59425 อาจารย์จอมไตร ทันโส   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา     
90.  5820103 นางสาวปภัสราภรณ์ ระว้า   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา     
91.  ED607894 นายอักขราวุธ กันหาป้อง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา     
92.  ED607890 นายChua Chin Soon   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 2 18 พ.ค. 61 14:55 น.   
93.  112240 นางสรินยา แสนสมบัติ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1061 13 มี.ค. 61 10:01 น.   
94.  ED55002 อาจารย์สุนิสา สุวรรณฉาย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1265 23 พ.ค. 61 12:24 น.   
95.  ED543220 อาจารย์วนิดา พรหมบุตร   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1343 18 พ.ค. 61 19:48 น.   
96.  114664 อาจารย์เอกพล ช่วยวงศ์ญาติ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 5 13 ก.ค. 59 14:37 น.   
97.  107508 อาจารย์กิติญาดา พัวพาณิชยกุล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1611 19 พ.ค. 61 17:53 น.   
98.  107667 อาจารย์พลัฎฐ์ ทิพย์ศรีราช   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1067 18 ม.ค. 60 10:05 น.   
99.  107692 อาจารย์สันติชัย ศรีโพธิ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
100.  108063 อาจารย์ปิยะนันท์ บุญโพธิ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1338 23 พ.ค. 61 15:42 น.   
101.  108569 อาจารย์ ดร.สิปป์ สุขสำราญ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1010 22 ม.ค. 58 14:14 น.   
102.  109798 อาจารย์รัชพล รอดชมภู   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1194 4 พ.ค. 61 07:17 น.   
103.  110521 อาจารย์ขนิษฐา ศิริพรรณ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1323 25 พ.ค. 61 11:38 น.   
104.  115336 อาจารย์พันทิวา เหล่าสมบัติ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1587 24 พ.ค. 61 17:32 น.   
105.  ED543496 นางสาวคัมภีร์พรรณ ช่วยวงศ์ญาติ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1200 16 พ.ค. 61 11:00 น.   
106.  ED551259 นางสาววราภรณ์ ชนะภักดี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 4345 25 พ.ค. 61 11:15 น.   
107.  ED553494 อาจารย์ธันย์ชนก เหมือนช้าง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1203 4 พ.ค. 61 14:35 น.   
108.  ED553495 อาจารย์เพียงดาว ไชยสาร   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1290 8 เม.ย. 61 17:40 น.   
109.  121118 นางสาวธิฎารัตน์ รุจิราวินิจฉัย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 43 8 ม.ค. 61 08:36 น.   
110.  121250 นายธรรมนูญ วุฒิพันธุ์ชัย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 394 22 พ.ค. 61 15:59 น.   
111.  ED2560808 อาจารย์พฤทธิวาส ลับภู   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1 9 ก.ย. 60 05:04 น.   
112.  114863 อาจารย์ศิริศุกร์ ศิริโชคชัยตระกูล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1257 6 เม.ย. 61 11:23 น.   
113.  ED59031 อาจารย์เนตรศิริ ชินชัย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 36 27 มี.ค. 61 15:55 น.   
114.  101098 รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ ศรีรักษา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1153 16 มี.ค. 61 09:41 น.   
115.  101967 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัสสรา อินทรกำแหง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1089 22 มี.ค. 61 13:49 น.   
116.  102545 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรีวรรณ ร่มเย็น วูลเทอร์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1380 14 เม.ย. 61 08:52 น.   
117.  102680 รองศาสตราจารย์เพชรรัตน์ จงนิมิตรสถาพร   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1097 29 ม.ค. 61 18:58 น.   
118.  102683 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภา ชุณหรัชพันธุ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1022 21 มิ.ย. 60 07:33 น.   
119.  107312 นางยุภา นามมุง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา     
120.  107324 อาจารย์นภาพร วรเนตรสุดาทิพย์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1276 21 พ.ค. 61 11:12 น.   
121.  107327 อาจารย์อรนุช กิตติศิริวัฒนกุล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1540 23 พ.ค. 61 14:45 น.   
122.  107366 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ จักรเป็ง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1292 23 พ.ค. 61 11:39 น.   
123.  107396 อาจารย์สมจินต์ ศรีเมือง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1107 19 เม.ย. 61 17:45 น.   
124.  107492 อาจารย์พุทธชาติ ชุมแวงวาปี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1413 24 พ.ค. 61 15:20 น.   
125.  107494 อาจารย์ปิลันธนา ศุภดล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1750 21 พ.ค. 61 14:55 น.   
126.  107505 อาจารย์วิมลลักษณ์ จันทนพิมพ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1416 22 พ.ค. 61 14:40 น.   
127.  107968 นางทองพูล นารีไผ่   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา     
128.  108145 นางสมพร โพธิราชา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา     
129.  108525 อาจารย์นุชนาฎ เนสุสินธุ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1185 17 พ.ค. 61 13:52 น.   
130.  108853 นางฆรณี ทองบ้านทุ่ม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา     
131.  108854 นางลำใย ศีรี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา     
132.  108857 นายสว่าง แสงเหลา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา     
133.  108925 อาจารย์มนัชยา ศรีจินดา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1351 26 เม.ย. 61 19:20 น.   
134.  108932 อาจารย์วุฒิชัย ไพคำนาม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1889 25 พ.ค. 61 09:23 น.   
135.  109330 อาจารย์ชิงชัย ทาดาหา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1067 15 ก.พ. 61 16:19 น.   
136.  109331 อาจารย์ประกายฝน บรรดาศักดิ์ไพศาล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1323 24 พ.ค. 61 14:59 น.   
137.  109360 นายนพพร ดีไพร   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1006 8 ก.ค. 58 14:05 น.   
138.  110072 นายนพพร นามคันที   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา     
139.  110372 อาจารย์นเรียน นามบุญเรือง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1356 23 พ.ค. 61 14:24 น.   
140.  110709 อาจารย์นวลพรรณ เพียงเกษ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1687 22 พ.ค. 61 15:22 น.   
141.  112239 นางสาววณิชญา วิเศษสา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 2101 24 พ.ค. 61 15:42 น.   
142.  108812 นางสาวสันทนา โลมาอินทร์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1363 21 พ.ค. 61 15:29 น.   
143.  113831 อาจารย์วิภาวดี บุญไชยศรี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1716 24 พ.ค. 61 15:43 น.   
144.  114284 อาจารย์ นิติยา  แสนตอ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1509 24 พ.ค. 61 09:49 น.   
145.  ED595612 นายธนวัฒน์ รวยอบกลิ่น   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 6 15 ก.พ. 60 09:56 น.   
146.  ED53012 อาจารย์พีระ เปรมธีรวัฒน์ชัย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1081 15 มี.ค. 61 13:24 น.   
147.  ED551410 อาจารย์ทิพย์ฤทัย ไกรศรีวรรธนะ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1647 24 พ.ค. 61 15:12 น.   
148.  ED561413 อาจารย์ปิยะธิดา ปทุมศิริ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1215 30 เม.ย. 61 22:56 น.   
149.  581561 อาจารย์อัจฉราวดี จันทะสุข   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 151 23 พ.ค. 61 17:13 น.   
150.  581232 อาจารย์ธิฎารัตน์ รุจิราวินิจฉัย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 206 22 พ.ค. 61 16:18 น.   
151.  ED59159 อาจารย์ทนงศักดิ์ ไชยเสนา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 2 28 ก.ย. 59 21:26 น.   
152.  ED6051016 อาจารย์อัจฉรา คำเพ็ชรดี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 28 11 เม.ย. 61 02:37 น.   
153.  ED603288 อาจารย์ภวนันท์ นุ่นกลาง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 31 23 พ.ค. 61 11:29 น.   
154.  102445 อาจารย์จุฬาลักษณ์ ปิยะพงศ์ธนโชค   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1026 12 ต.ค. 60 14:59 น.   
155.  107334 อาจารย์ทัศนีย์ ข่าขันมะลี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
156.  107697 อาจารย์สุทธิลักษณ์ แสวงสุทธิ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1030 16 ส.ค. 60 13:45 น.   
157.  ED561447 นางสาวพรทิพา ทองสุข   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
158.  112113 อาจารย์สมกมล บุญมี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1166 24 พ.ค. 61 15:46 น.   
159.  103195 อาจารย์สุพัตรา ชื่นบุญเพิ่ม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1008 13 เม.ย. 60 20:11 น.   
160.  103350 อาจารย์สวาทจิต ยอดกลาง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
161.  104010 อาจารย์ประภาพร จันทะบุรม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1348 24 พ.ค. 61 10:48 น.   
162.  105441 นางละมุล ภูบ้านหม้อ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
163.  105445 นางสำราญ เกิดนอก   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
164.  106451 อาจารย์ปิยะนุช สังคมกำแหง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
165.  107323 อาจารย์อังคณาวรรณ ธรรมา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1172 24 พ.ค. 61 14:26 น.   
166.  107330 อาจารย์ศรีสุดา ศิริภาษณ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
167.  107342 นางสุกัญญา เอื่อมศรี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
168.  107353 นางจันทนา พลทองสถิตย์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
169.  107356 นางทองจันทร์ ว่องไว   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
170.  107357 นายสมควร โพธิราชา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
171.  107359 นางสาวลักขณา บัวพุทธา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
172.  107437 อาจารย์ศุภลักษณ์ ศรีหานู   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
173.  107695 อาจารย์ปราณี จันทร์หอม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1007 21 พ.ค. 61 18:07 น.   
174.  107696 อาจารย์สุทธิพร ชาตาธิคุณ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1542 24 พ.ค. 61 11:40 น.   
175.  108051 อาจารย์มันทนา กองภา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1110 23 พ.ค. 61 12:03 น.   
176.  108096 อาจารย์สุขุมา เอการัมย์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1371 18 พ.ค. 61 16:53 น.   
177.  108553 นางธนัญญา พิมพ์ตะคลอง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1018 20 พ.ค. 61 23:37 น.   
178.  108705 นายวิกาล แคว้นน้อย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
179.  109619 นางณัฎฐพร โพธิ์ศรี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
180.  110299 นางวชิราภรณ์ เริงฤทธิ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
181.  110300 นางนาตยา สระน้ำคำ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1 21 พ.ค. 61 18:08 น.   
182.  ED62154 อาจารย์ปาริฉัตร ฤทธิ์ทรงเมือง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
183.  110517 นางสาวนงนุช พิทักษ์เสมา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1030 3 ม.ค. 61 14:04 น.   
184.  110518 นางสาวสุปราณี นามมา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
185.  109901 อาจารย์อินทร์ตรอง นิตยโรจน์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1159 20 มี.ค. 61 14:00 น.   
186.  ED60219 อาจารย์กรรณิการ์ ผลชำนัญ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 13 20 พ.ค. 61 19:14 น.   
187.  ED603519 นางสาวเบญจวรรณ คำมา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
188.  ED601417 นางสาววิภาวรรณ แอบกลิ่นจันทร์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
189.  107340 นางพรทิพย์ บัตรเจริญ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 1026 21 ส.ค. 60 08:48 น.   
190.  ED53008 นายวรพจน์ เพิ่มบุญ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
191.  ED53007 นางสาวธัญวรัตม์ ศรีสวัสดิ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 1147 3 ส.ค. 59 14:15 น.   
192.  114543 นางพิมพ์วลัญช์ นันทัยทวีกุล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
193.  117285 อาจารย์วัชณีย์ เสตเตมิย์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
194.  104895 นายจันทร์ เพียชิน   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง     
195.  107479 นางอรณี โหรี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 1332 18 พ.ค. 61 15:06 น.   
196.  108793 นางสาวนารี สิมมี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 1470 24 พ.ค. 61 13:32 น.   
197.  109587 นางวิภาพร นามมหานวล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง     
198.  109655 นายเป้า พิมพ์พระลับ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง     
199.  116512 นางภานิดา สิงห์คำป้อง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 1159 22 พ.ค. 61 16:55 น.   
200.  ED54016 นายศิริพงษ์ ภัคมาตร์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 2575 24 พ.ค. 61 08:47 น.   
201.  120252 นางชัชฎาพร ศิลปดอนบม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 1396 21 พ.ค. 61 16:35 น.   
202.  ED551057 นางสาวนฤมล สิงเนี่ยว   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 2217 25 พ.ค. 61 09:34 น.   
203.  5820102 อาจารย์อัมพิกา สุระภา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 5 29 ต.ค. 58 10:33 น.   
204.  112235 อาจารย์สมร สนทรารักศ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1025 19 พ.ย. 58 13:50 น.   
205.  101995 อาจารย์ ดร.อาคม อึ่งพวง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1088 26 มี.ค. 61 10:12 น.   
206.  102565 อาจารย์พวงทอง พูลเรือง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1066 24 พ.ค. 61 15:40 น.   
207.  102713 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลชัย ศรีสำราญ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1014 21 ก.พ. 61 12:22 น.   
208.  103197 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา วงษ์พระลับ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1532 5 พ.ค. 61 05:11 น.   
209.  103485 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกอบ กระแสโสม   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
210.  112206 อาจารย์จุฬารัตน์ สียา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1401 23 พ.ค. 61 09:11 น.   
211.  ED53011 อาจารย์อัครวัฒน์  ศรีสวัสดิ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1405 23 พ.ค. 61 10:25 น.   
212.  ED54004 อาจารย์วัชราภรณ์ พงษ์พันธ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1168 23 พ.ค. 61 08:41 น.   
213.  ED543405 อาจารย์อรลออ เผือกนอก   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1098 5 มี.ค. 61 12:31 น.   
214.  ED542440 อาจารย์ปิยกุล สอนไว   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1400 15 พ.ค. 61 14:00 น.   
215.  ED604966 อาจารย์เชรษฐรัฐ กองรัตน์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 64 17 พ.ค. 61 11:02 น.   
216.  113092 อาจารย์ทวีพันธ์ บุญชิ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1103 6 ธ.ค. 60 13:40 น.   
217.  117823 นายสุพจน์ พลจันทร์งาม   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1722 20 พ.ค. 61 12:17 น.   
218.  ED55003 อาจารย์เอกพล เขียวปาน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1096 16 พ.ค. 61 14:42 น.   
219.  571331 นายธีรศักดิ์ บาลชน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 98 13 พ.ค. 61 11:39 น.   
220.  102588 อาจารย์สายหยุด ขันขวา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1006 12 พ.ค. 58 09:33 น.   
221.  102714 อาจารย์ยุพารัตน์ คำใสสุข   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1010 28 มี.ค. 59 12:38 น.   
222.  123793 อาจารย์จิระประภา ไชยวุฒิ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 11 19 พ.ค. 61 13:52 น.   
223.  102959 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมิตร ถิ่นปัญจา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1034 5 มิ.ย. 60 14:28 น.   
224.  102963 อาจารย์ศุภร จารุจรณ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1251 4 พ.ค. 61 13:29 น.   
225.  103196 อาจารย์อรวรรณ ยังพัธนา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1059 16 พ.ค. 60 14:05 น.   
226.  103262 อาจารย์อรวรรณ สุทธาวรัตน์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1007 26 พ.ค. 58 14:25 น.   
227.  103332 อาจารย์เมตตา ศิลาพันธุ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
228.  103371 อาจารย์สุชานา ชวนะสุพิชญ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1018 13 ธ.ค. 60 07:40 น.   
229.  103457 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลี้ยง ชาตาธิคุณ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1130 21 มี.ค. 61 17:00 น.   
230.  103465 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ เผือกพันธ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1008 5 ม.ค. 59 09:18 น.   
231.  103668 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสูตร บรรดาศักดิ์ไพศาล   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1148 16 พ.ค. 61 11:47 น.   
232.  103683 อาจารย์มนู ยังพัธนา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
233.  104013 อาจารย์สำรวน ชินจันทึก   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 2078 24 พ.ค. 61 07:50 น.   
234.  104078 อาจารย์ไพทูล นารคร   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1017 29 พ.ค. 60 08:35 น.   
235.  107362 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชิต เผือกนอก   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1020 4 ม.ค. 61 10:29 น.   
236.  107363 อาจารย์ประยุทธ ไชยคำ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1006 16 มิ.ย. 57 13:32 น.   
237.  107364 อาจารย์นภาพรรณ เอี่ยมสำอางค์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1619 11 พ.ค. 61 13:45 น.   
238.  107365 อาจารย์ขนิษฐา หาญณรงค์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1018 27 ต.ค. 60 12:56 น.   
239.  107367 อาจารย์ขวัญอ้อม กิ่งหลักเมือง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
240.  108858 อาจารย์เกษราภรณ์ สรวลเส   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 2056 24 พ.ค. 61 23:17 น.   
241.  109347 อาจารย์วไลวุฒิ กิ่งหลักเมือง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
242.  110111 อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ หัสมินทร์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1141 5 พ.ค. 61 11:40 น.   
243.  110198 อาจารย์จันท์นิภา ดวงวิไล   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1031 8 ต.ค. 58 22:52 น.   
244.  110545 อาจารย์ไชยเดช แก้วสง่า   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1134 19 พ.ค. 61 09:27 น.   
245.  110547 อาจารย์ยุทธนา เพียมูล   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1064 29 ม.ค. 61 08:46 น.   
246.  110550 อาจารย์ประเทืองสุข มณีล้ำ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1481 26 พ.ค. 60 09:08 น.   
247.  110551 อาจารย์เบญจวรรณ ป้อมแสนศรี   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1443 15 พ.ค. 61 16:23 น.   
248.  111178 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมิตร ถิ่นปัญจา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
249.  114132 อาจารย์รวิสุต จุนทะวี   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1277 17 เม.ย. 61 12:12 น.   
250.  114908 อาจารย์สุรเชษฐ์ สันต์สวัสดิ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1040 2 ต.ค. 60 09:57 น.   
251.  ED53015 นางสาววิลาวัณย์ ประแดงปุย   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1050 16 ต.ค. 60 08:15 น.   
252.  ED543406 อาจารย์ศิริขวัญ ศรีวิไล   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1786 23 พ.ค. 61 13:45 น.   
253.  ED542771 อาจารย์พรพิทักษ์ จะริรัมย์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1548 23 พ.ค. 61 08:04 น.   
254.  583178 อาจารย์เพ็ญนิภา ทองโคตร   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 4 4 ก.ย. 58 13:28 น.   
255.  ED571521 นายอุทัย กะพุทธา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา     
256.  119363 นางสาวประภาวดี สุวรรณไตรย์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1908 23 พ.ค. 61 08:22 น.   
257.  ED552532 อาจารย์พงษ์ศักดิ์ มากสูงเนิน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1090 15 มิ.ย. 59 06:39 น.   
258.  121184 อาจารย์อนิสรา บุญสด   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา     
259.  121275 นายปรัชญา อยู่เปี่ยม   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 319 24 พ.ค. 61 15:37 น.   
260.  120513 อาจารย์วันวิสาข์ ชัยชนะ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 207 22 พ.ค. 61 20:32 น.   
261.  102567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล ชูสอน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1011 11 พ.ย. 59 08:22 น.   
262.  102957 อาจารย์นิ่มนวล ตันติรุ่งปกรณ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1009 8 ก.ย. 57 09:46 น.   
263.  103100 อาจารย์สุพรรัตน์ ปรีชาธรสิทธิ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1006 30 มี.ค. 61 08:48 น.   
264.  103179 อาจารย์ ดร.รมย์วรินทร์ กำลังเลิศ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1475 24 พ.ค. 61 21:27 น.   
265.  103563 อาจารย์ชาญ จิตภิลัย   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1082 31 มี.ค. 61 14:44 น.   
266.  104073 อาจารย์ณิชชา สอนสุข   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1185 30 มี.ค. 61 14:20 น.   
267.  109009 นางสาววรรณศรี ขันขวา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1654 25 พ.ค. 61 11:44 น.   
268.  109417 อาจารย์เจษฎามาศ คงสวัสดิ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1077 2 เม.ย. 61 14:36 น.   
269.  109611 อาจารย์สุธาสินี สีแจ่มจิรานนท์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1358 25 เม.ย. 61 14:39 น.   
270.  110555 อาจารย์ธนะภัศล์ เฮ้าส์ทาคุณาพาณิช   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1231 25 พ.ค. 61 11:36 น.   
271.  114026 อาจารย์นัยนา ชมภูศรี   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1359 26 มี.ค. 61 12:56 น.   
272.  119166 นางกอบเกื้อ อดิศักดิ์สดใส   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1343 23 พ.ค. 61 16:06 น.   
273.  100023 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทับทิม สุริยสุภาพงศ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1610 25 พ.ค. 61 11:35 น.   
274.  116488 อาจารย์ธีรติ เค้าแคน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1071 26 มี.ค. 61 14:19 น.   
275.  101992 อาจารย์รัตนา อัตนวงศ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1042 27 ต.ค. 60 17:40 น.   
276.  102124 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประธานพร แจ่มเจริญทรัพย์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1131 26 มี.ค. 61 14:44 น.   
277.  102711 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตรี จิตต์ปรัชญา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1104 29 มี.ค. 61 14:52 น.   
278.  102715 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา บุญมีประเสริฐ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1484 23 พ.ค. 61 14:51 น.   
279.  102958 อาจารย์จรรยา ศรีสำราญ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1066 27 มี.ค. 61 11:29 น.   
280.  102966 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหวัง นิลพันธ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1623 4 เม.ย. 61 13:44 น.   
281.  103194 อาจารย์ชูเกียรติ ลอองแก้ว   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1324 25 พ.ค. 61 08:41 น.   
282.  103232 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์ ประสานพานิช   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1246 22 พ.ค. 61 15:25 น.   
283.  103337 อาจารย์ปรีชา บุญณะโชติ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1054 27 มี.ค. 61 18:10 น.   
284.  103568 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดใจ ศรีจามร   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1338 24 พ.ค. 61 14:54 น.   
285.  103586 อาจารย์ สายชล   จิตภิลัย   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1425 25 พ.ค. 61 07:35 น.   
286.  103659 อาจารย์วนิดา บุษบงค์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1033 31 ม.ค. 61 10:17 น.   
287.  103663 อาจารย์อุดมพร สุพรรณวงศ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1123 25 พ.ค. 61 09:52 น.   
288.  104015 อาจารย์เกษร รามัญวงษ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1100 18 พ.ค. 61 14:20 น.   
289.  104146 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ พาวัฒนา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1389 30 เม.ย. 61 09:03 น.   
290.  107368 อาจารย์ถวิล ศรีบุตร   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
291.  107371 อาจารย์สุมาลี ระคำภา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1069 28 มี.ค. 61 17:48 น.   
292.  107372 อาจารย์ชนิดาภา ยอดกลาง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1144 4 เม.ย. 61 10:17 น.   
293.  108930 อาจารย์จีรนันทร์ แก่นนาคำ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1291 24 พ.ค. 61 15:25 น.   
294.  110107 อาจารย์จิรากาญจน์ ยืนยง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1408 22 พ.ค. 61 11:00 น.   
295.  110298 อาจารย์ปรัชญ์ธวีฐ์  โพธิวัชระ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1199 4 เม.ย. 61 12:04 น.   
296.  110301 อาจารย์วรรณงาม นนทะโมลี   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1196 28 มี.ค. 61 14:36 น.   
297.  110308 อาจารย์เนตรนภิส เปานาเรียง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1090 25 พ.ค. 61 10:21 น.   
298.  110541 อาจารย์ณัฐฐินันท์ สร้อยเงิน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1429 25 พ.ค. 61 10:09 น.   
299.  111003 อาจารย์เอกราช ถ้ำกลาง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1203 23 พ.ค. 61 09:03 น.   
300.  111201 อาจารย์สุชาติ ทั่งสถิรสิมา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1472 14 พ.ค. 61 17:15 น.   
301.  113698 อาจารย์ศรีประไพ เพียนอก   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1436 25 พ.ค. 61 10:22 น.   
302.  110947 อาจารย์วีรวิชญ์ คำอ่อน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1079 27 มี.ค. 61 10:15 น.   
303.  113139 อาจารย์ศิราวรรณ ภูงามดี   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1234 24 เม.ย. 61 14:19 น.   
304.  114247 อาจารย์วัชราภรณ์ ถ้ำกลาง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1360 23 พ.ค. 61 08:49 น.   
305.  113824 อาจารย์ฉลอง เหลี่ยมสิงขร   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1132 22 พ.ค. 61 18:34 น.   
306.  591298 อาจารย์อักขราวุธ กันหาป้อง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 8 12 มี.ค. 61 09:42 น.   
307.  ED570125 นางสาวฉันทยา สัตย์ซื่อ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 217 17 พ.ค. 61 16:29 น.   
308.  ED551056 นางชลธิชา นาค-อก   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1789 25 พ.ค. 61 08:24 น.   
309.  581583 อาจารย์ภณอนงค์ จันทร์เทศ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 156 24 พ.ค. 61 14:42 น.   
310.  ED601583 อาจารย์นฤมนท์ เหล่าต้น   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 41 27 เม.ย. 61 13:52 น.   
311.  ED603277 อาจารย์วัชรพงศ์ ใจเดียว   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา     
312.  103510 นางสาวสัมฤทธิ์ สุ่มทอง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 1115 27 มี.ค. 61 15:02 น.   
313.  115420 นางสาววิมลรัตน์ กาญจนพัฒน์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 1480 24 พ.ค. 61 15:32 น.   
314.  102402 นางจตุพร เนตรมณี   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 1489 4 พ.ค. 61 14:37 น.   
315.  103857 นางรัศมี คาระวะ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 2448 24 พ.ค. 61 17:10 น.   
316.  105444 นายสมพร แก้วกงพาน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
317.  105446 นายสุวิทย์ ทำสีมา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง     
318.  107377 นายอนันต์ มีเศษ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง     
319.  107378 นายเพียร มาฤทธิ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง     
320.  107582 นายสุพด จันทมาตย์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง     
321.  107724 นางถาวร แก้วกงพาน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 1828 23 พ.ค. 61 13:46 น.   
322.  108572 นายอุดม โพธิ์ศรีทอง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง     
323.  109415 นายสถิตย์ ทองอุไร   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 1008 1 มี.ค. 59 11:11 น.   
324.  122637 นางสาวสิรยาพร พลเสนา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 79 18 พ.ค. 61 13:57 น.   
325.  107370 นางสาววัชราภรณ์ เทวรักษ์พิทักษ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 1404 21 พ.ค. 61 15:33 น.   
326.  112562 นางสาวเกศรา พรมดวง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 1447 19 มิ.ย. 60 13:36 น.   
327.  115568 นายเกียรติมงคล เรืองเจริญ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 2222 25 พ.ค. 61 10:34 น.   
328.  110371 นางสาวสุรีพร มรรควัลย์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
329.  5820101 อาจารย์เพลงพร ปัญญาชัย   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 5 18 เม.ย. 59 00:35 น.   
330.  ED603178 นางนุชจรีย์ เชิดชูบัณฑิต   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง     
331.  108926 อาจารย์สาวิตรี วงศ์กิติรุ่งเรือง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1783 25 พ.ค. 61 09:35 น.   
332.  107488 อาจารย์อรจิรา จะแรบรัมย์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1282 24 พ.ค. 61 09:31 น.   
333.  110310 อาจารย์จรินทร์ บุญสุชาติ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1542 25 พ.ค. 61 10:27 น.   
334.  111049 นางจุลาวัลย์ ทาเภา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1328 18 เม.ย. 61 20:50 น.   
335.  111081 อาจารย์ปริศนา อานจำปา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1540 7 พ.ค. 61 09:12 น.   
336.  111088 อาจารย์ปิยะมาศ ศิลาแยง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1202 24 พ.ค. 61 08:56 น.   
337.  111312 อาจารย์เบญจมาภรณ์ ช้อยเครือ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 2395 25 พ.ค. 61 08:47 น.   
338.  111456 อาจารย์อาพร ตรีสูน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1817 25 พ.ค. 61 07:53 น.   
339.  111457 อาจารย์พรมณี หาญหัก   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1745 8 พ.ค. 61 10:16 น.   
340.  111458 อาจารย์ระพีพรรณ คำงาม   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1362 24 พ.ค. 61 09:08 น.   
341.  111459 อาจารย์ศักดาเดช สิงคิบุตร   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1580 22 พ.ค. 61 11:02 น.   
342.  113449 อาจารย์เจริญขวัญ ศรีพันธ์ชาติ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1287 24 พ.ค. 61 13:43 น.   
343.  ED56086 อาจารย์ชินอนงค์ ประชุมชิต   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1199 24 พ.ค. 61 13:32 น.   
344.  113947 อาจารย์ฤกษ์ สุวรรณฉาย   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1486 26 เม.ย. 61 11:48 น.   
345.  115908 อาจารย์วันชัย จันทการกุล   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1241 13 พ.ค. 61 15:51 น.   
346.  ED570123 นางสาวหฤทัย ชัยโทนุย   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1394 24 พ.ค. 61 13:27 น.   
347.  11766 นายสุรพล จันทร์อ่อน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
348.  ED60103 อาจารย์กนกพร พงศ์เจริญสุข   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 49 30 มี.ค. 61 11:05 น.   
349.  100525 อาจารย์บานเย็น ศริ   ผู้เกษียณอายุรายการ 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
350.  100533 อาจารย์อภิวัฒน์ กัณวเศรษฐ   ผู้เกษียณอายุรายการ 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
351.  100580 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระพล ยศธสาร   ผู้เกษียณอายุรายการ 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
352.  100744 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราภรณ์ วุฒิพันธ์   ผู้เกษียณอายุรายการ 1010 2 มี.ค. 59 09:14 น.   
353.  100757 นางภัทรวดี แก้วไสย์   ผู้เกษียณอายุรายการ 1252 22 ก.ย. 59 10:28 น.   
354.  100859 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณิภา ศุกรียพงศ์   ผู้เกษียณอายุรายการ 1204 9 ต.ค. 60 14:25 น.   
355.  101093 อาจารย์สุธรรมมา ตินตะรสาละ ณ ราชสีมา   ผู้เกษียณอายุรายการ 1041 29 ก.ย. 60 12:50 น.   
356.  102390 อาจารย์วรเทพ ฉิมทิม   ผู้เกษียณอายุรายการ 1071 28 ส.ค. 59 10:33 น.   
357.  102480 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชเนศ ธนทวีวรกุล   ผู้เกษียณอายุรายการ 1075 19 เม.ย. 61 10:49 น.   
358.  102556 อาจารย์สมบัติ พลอยศรีทอง   ผู้เกษียณอายุรายการ 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
359.  102681 อาจารย์วีรวรรณ พลวัฒน์   ผู้เกษียณอายุรายการ 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
360.  103395 รองศาสตราจารย์วิไล พิพัฒน์มงคลพร   ผู้เกษียณอายุรายการ 1135 5 ต.ค. 59 15:53 น.   
361.  107681 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลจิรา รักษนคร   ผู้เกษียณอายุรายการ 1018 11 พ.ย. 58 14:54 น.   
362.  107358 นางอัจฉราวรรณ ทะกอง   ผู้เกษียณอายุรายการ 1312 28 ส.ค. 60 14:13 น.   
363.  102961 อาจารย์ยุพา คำภูมี   ผู้เกษียณอายุรายการ 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
จำนวนการเข้าใช้เริ่มนับจากวันที่ 1 มกราคม 2547

[กลับหน้าแรก]