รายชื่อสมาชิก บุคลากรทั้งหมดของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
 
หน่วยงาน/สาขาวิชา
เข้าใช้
ล่าสุด
สาขาวิชาการศึกษาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี ซามาตย์   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 1686 18 ม.ค. 62 15:07 น.   
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 1090 21 ม.ค. 62 14:47 น.   
3.  อาจารย์ ดร.นฏกร  ประมายันต์   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 1081 22 ส.ค. 61 18:20 น.   
4.  อาจารย์ ดร.พงศ์ธนัช แซ่จู   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 1104 20 ส.ค. 61 23:25 น.   
5.  อาจารย์ ดร.ศุภโชค สอนศิลพงศ์   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 18 2 ก.ย. 61 15:20 น.   
6.  รองศาสตราจารย์เอื้อจิตร พัฒนจักร   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 1067 18 ม.ค. 62 22:14 น.   
7.  อาจารย์ ดร.หล้า ภวภูตานนท์   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 1029 9 เม.ย. 61 12:51 น.   
8.  รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 1167 27 ส.ค. 61 13:28 น.   
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณศรี อึ้งประเสริฐ   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 1072 17 ธ.ค. 61 16:04 น.   
10.  อาจารย์ดวงมณี ยะอัมพันธุ์   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 1079 29 พ.ย. 61 21:17 น.   
11.  อาจารย์ ดร.สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 1085 18 ม.ค. 62 14:18 น.   
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ช่างศรี   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 1072 17 ธ.ค. 61 20:38 น.   
13.  อาจารย์ ดร.สมควร สีชมภู   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 1350 4 ม.ค. 62 16:39 น.   
14.  อาจารย์นิศากร บุญเสนา   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 16 11 ต.ค. 61 10:15 น.   
15.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 1426 1 ส.ค. 61 22:45 น.   
16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ร่มเกล้า  จันทราษี   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 1438 13 ม.ค. 62 13:26 น.   
17.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย ยืนยง   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 1092 26 ต.ค. 61 00:20 น.   
18.  อาจารย์ ดร.จิรดาวรรณ หันตุลา   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 1185 30 ส.ค. 61 00:36 น.   
19.  อาจารย์ ดร.อะรุณี แสงสุวรรณ   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 85 24 ธ.ค. 61 23:53 น.   
20.  อาจารย์ ดร.ปาริชาติ แสนนา   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 1215 7 ม.ค. 62 10:31 น.   
21.  อาจารย์ ดร.นิตยา ทวีชีพ   สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา 488 3 เม.ย. 61 16:24 น.   
สาขาวิชาการศึกษาด้านการพัฒนาวิชาชีพ
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ   สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 1103 19 ธ.ค. 61 10:46 น.   
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส   สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 1165 7 ม.ค. 62 17:30 น.   
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี จันทร์เพ็ง   สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 1119 3 ม.ค. 62 13:00 น.   
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชวนา เหลืองอังกูร   สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 1192 19 ธ.ค. 61 15:32 น.   
5.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรี ฤกษ์จารี   สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา 1096 18 ธ.ค. 61 16:08 น.   
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์   สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา 1679 21 ม.ค. 62 13:30 น.   
7.  รองศาสตราจารย์ ดร.นิตย์ บุหงามงคล   สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา 3661 21 ม.ค. 62 08:48 น.   
8.  รองศาสตราจารย์ ดร.กนกอร สมปราชญ์   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 1128 15 ม.ค. 62 17:39 น.   
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนี สิริสุขศิลป์   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 1196 8 ม.ค. 62 17:41 น.   
10.  อาจารย์ ดร.ดาวรุวรรณ ถวิลการ   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 1304 8 ม.ค. 62 15:48 น.   
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สระน้ำคำ   สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 1063 2 ต.ค. 61 18:18 น.   
12.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ   สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 1397 21 ม.ค. 62 14:07 น.   
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล   สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 1038 24 ส.ค. 61 18:53 น.   
14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ก้านจักร   สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 1071 11 ม.ค. 62 14:40 น.   
15.  อาจารย์ ดร.อนุชา โสมาบุตร   สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 1057 23 พ.ย. 61 09:34 น.   
สาขาวิชาการศึกษาภาษา
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา พันธรักษ์พงษ์   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ 1303 14 ม.ค. 62 10:41 น.   
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ นามวงศ์   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ 1019 13 ส.ค. 58 14:47 น.   
3.  อาจารย์ปิยดา สุดาทิพย์   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ 144 16 ม.ค. 62 17:00 น.   
4.  อาจารย์Roderick  Julian Robillos   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ     
5.  อาจารย์Blair  Alton Mclntosh   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ     
6.  อาจารย์อมรรัตน์ มะโนบาล   สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น 1049 7 ส.ค. 61 13:52 น.   
7.  อาจารย์Miki Takahashi   สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น     
8.  อาจารย์ ดร.วัชรา สุยะรา   สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น 1127 29 พ.ย. 61 11:57 น.   
9.  อาจารย์ธนบดี อ่อนตา   สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น 15 3 ก.ย. 61 12:03 น.   
10.  อาจารย์ ดร.สกาวเดือน ซาธรรม   สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 1051 18 ธ.ค. 61 15:37 น.   
11.  อาจารย์ ดร.นฤมล อินทร์ประสิทธิ์   สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 1088 2 ส.ค. 61 09:08 น.   
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุคนธรัตน์ สร้อยทองดี   สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 1252 11 ม.ค. 62 17:39 น.   
13.  อาจารย์เบญจพร เหล่าวงษี   สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 48 20 ธ.ค. 61 17:14 น.   
14.  อาจารย์นารีนารถ กลิ่นหอม   สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 1139 21 ส.ค. 61 17:42 น.   
15.  อาจารย์ ดร.นฤภรณ์ วุฒิพันธุ์   สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 44 15 ส.ค. 61 15:24 น.   
16.  อาจารย์วริยา อินทร์ประสิทธิ์   สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 104 7 ต.ค. 61 19:07 น.   
สาขาวิชาการศึกษาสังคมศึกษา ศิลปศึกษา และพลศึกษา
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ กาญจนศร   สาขาวิชาพลศึกษา 1250 18 ม.ค. 62 13:54 น.   
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีราวิชช์ เผือกพันธ์   สาขาวิชาพลศึกษา 1152 17 ม.ค. 62 15:59 น.   
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธชา รุญเจริญ   สาขาวิชาพลศึกษา 1163 26 พ.ย. 61 11:20 น.   
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิขิต อมาตยคง   สาขาวิชาพลศึกษา 1009 31 ส.ค. 61 11:26 น.   
5.  อาจารย์ธนากร ศรีชาพันธุ์   สาขาวิชาพลศึกษา 1058 25 ต.ค. 61 16:05 น.   
6.  อาจารย์ ดร.โรจพล บูรณรักษ์   สาขาวิชาพลศึกษา 1130 10 ม.ค. 62 16:23 น.   
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญศักดิ์  พันธวิศิษฎ์   สาขาวิชาพลศึกษา 18 11 ต.ค. 61 10:28 น.   
8.  รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล ดอนขวา   สาขาวิชาสังคมศึกษา 1165 28 มิ.ย. 61 08:01 น.   
9.  รองศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ตุงคะสมิต   สาขาวิชาสังคมศึกษา 1412 21 ม.ค. 62 13:35 น.   
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑา ชุ่มสุคนธ์   สาขาวิชาสังคมศึกษา 1384 21 ม.ค. 62 16:07 น.   
11.  อาจารย์บวรพจน์ ชมภูนุช   สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา 278 7 ม.ค. 62 20:58 น.   
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมพร ทนันชัยบุตร   สาขาวิชาศิลปศึกษา 1201 21 ม.ค. 62 15:55 น.   
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศักดิ์ ปักโคทานัง   สาขาวิชาศิลปศึกษา 1048 1 ต.ค. 61 15:56 น.   
14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริณ ทนันชัยบุตร   สาขาวิชาศิลปศึกษา 1288 21 ม.ค. 62 15:39 น.   
15.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขม เคนโคก   สาขาวิชาศิลปศึกษา 1102 25 ต.ค. 61 16:15 น.   
16.  รองศาสตราจารย์อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย   สาขาวิชาศิลปศึกษา 1225 24 ธ.ค. 61 14:56 น.   
17.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ   สาขาวิชาศิลปศึกษา 1168 27 ก.ย. 61 16:05 น.   
สาขาวิชาการศึกษาด้านการโรงเรียน
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ระดับดุษฎีบัณฑิต 1359 19 ม.ค. 62 07:54 น.   
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ญวนกระโทก   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ระดับดุษฎีบัณฑิต 1264 14 ม.ค. 62 16:38 น.   
3.  อาจารย์ ดร.อริยพร คุโรดะ   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ระดับดุษฎีบัณฑิต 1113 21 ม.ค. 62 16:35 น.   
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ระดับดุษฎีบัณฑิต 1041 1 ต.ค. 61 14:32 น.   
5.  รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ วิจักขณาลัญฉ์   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ระดับดุษฎีบัณฑิต 1068 13 ต.ค. 61 14:25 น.   
6.  รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สารรัตนะ   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ 1328 10 ม.ค. 62 15:33 น.   
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนชาติ เจริญครบุรี   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 1089 12 ต.ค. 61 15:50 น.   
8.  รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล อาจอินทร์   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 1270 14 ม.ค. 62 13:23 น.   
งานคลังและพัสดุ
1.  นางอุไร ราชวิจิตร   งานคลังและพัสดุ 1067 10 ม.ค. 62 10:24 น.   
2.  นางอรุณศรี กางเพ็ง   งานคลังและพัสดุ 1153 21 ม.ค. 62 14:02 น.   
3.  นางมานิดา สิมมาทัน   งานคลังและพัสดุ 1494 21 ม.ค. 62 16:20 น.   
4.  นางพอใจ รัตนติสร้อย   งานคลังและพัสดุ 1315 21 ม.ค. 62 15:36 น.   
5.  นางสายสุรีย์ นะคำศรี   งานคลังและพัสดุ 1510 21 ม.ค. 62 15:56 น.   
6.  นางอรวรรณ โสดาสร้อย   งานคลังและพัสดุ 1193 21 ม.ค. 62 16:12 น.   
7.  นางสาวปวีณา เผ่าพันธุ์   งานคลังและพัสดุ 1122 10 ต.ค. 61 15:35 น.   
8.  นางสาวภัสนันท์ วงศ์จันทร์   งานคลังและพัสดุ 1565 21 ม.ค. 62 16:28 น.   
9.  นางสาวสุภาลัย บุดดีคำภา   งานคลังและพัสดุ 8 18 ธ.ค. 61 18:59 น.   
งานบริหารและธุรการ
1.  นางสาววารุณี จุฑาจินดาเขต P งานบริหารและธุรการ 2968 21 ม.ค. 62 15:29 น.   
2.  นายวิทวัส ผาธรรม   งานบริหารและธุรการ 242 17 ธ.ค. 61 15:21 น.   
3.  นางอิสรีย์ อิสรเสณีย์   งานบริหารและธุรการ 1479 18 ม.ค. 62 14:40 น.   
4.  นางสาวดรุวรรณ ทอดทอง   งานบริหารและธุรการ 1982 21 ม.ค. 62 15:07 น.   
5.  นายนิพนธ์ ภิรมย์พันธ์   งานบริหารและธุรการ 2013 18 ธ.ค. 61 11:53 น.   
6.  นางสาวนิภาพร แสนเข็ม   งานบริหารและธุรการ 1561 8 ม.ค. 62 13:58 น.   
7.  นางสาววาศิณี สิทธิพล   งานบริหารและธุรการ 2342 17 ม.ค. 62 14:39 น.   
8.  นายจักรี ดอนเตาเหล็ก   งานบริหารและธุรการ 1030 21 ม.ค. 62 15:06 น.   
9.  นางสาวศศิประภา โวสงค์   งานบริหารและธุรการ 1274 14 ม.ค. 62 10:03 น.   
10.  นางทองหลาง นามพรมมา   งานบริหารและธุรการ 83 20 ธ.ค. 61 14:40 น.   
11.  นางสาวแสงทอง ศรีประภา   งานบริหารและธุรการ 2706 18 ม.ค. 62 16:59 น.   
12.  นายณัฐวุฒิ คำโสภา   งานบริหารและธุรการ 30 10 ม.ค. 62 10:31 น.   
งานแผนและสารสนเทศ
1.  นางอรกัญญา เบ้าจรรยา P งานแผนและสารสนเทศ 1814 18 ม.ค. 62 11:18 น.   
2.  นายสมเจตน์ แก้ววงษ์   งานแผนและสารสนเทศ 1207 21 ม.ค. 62 17:05 น.   
3.  นายสังวาล เนื่องวงษา   งานแผนและสารสนเทศ 1103 21 ม.ค. 62 16:55 น.   
4.  นางสาวเยาวลักษณ์ โล่ห์อภิรักษ์กุล   งานแผนและสารสนเทศ 1910 20 ม.ค. 62 14:32 น.   
5.  นายปพนพัทร์ สิทธิสมจินต์   งานแผนและสารสนเทศ 1482 21 ม.ค. 62 00:49 น.   
6.  นายโสภัณ พรมโสดา   งานแผนและสารสนเทศ 2441 14 ม.ค. 62 13:42 น.   
7.  นางรัตติกร แทนเพชร   งานแผนและสารสนเทศ 1649 18 ม.ค. 62 14:38 น.   
8.  นางนวรัตน์ เงาะสนาม   งานแผนและสารสนเทศ 1230 22 ต.ค. 61 14:10 น.   
9.  นายกิตติศักดิ์ ปานวิเศษ   งานแผนและสารสนเทศ 1161 31 ต.ค. 61 09:23 น.   
10.  นายวทัญญู  เชื่อมไธสง   งานแผนและสารสนเทศ 1287 9 ม.ค. 62 14:29 น.   
11.  นางสาวมัทนา บัวศรี   งานแผนและสารสนเทศ 674 21 ม.ค. 62 11:18 น.   
งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา
1.  นางพรรณี ศรีกลชาญ P งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 1897 14 ม.ค. 62 13:03 น.   
2.  นางนงนภัส สุทธิประภา   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 1384 18 ม.ค. 62 16:05 น.   
3.  นางสาวกัญณภัทร อรอินทร์   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 1286 14 ม.ค. 62 17:05 น.   
4.  นางสุชญา มาเวียง   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 1490 18 ม.ค. 62 16:17 น.   
5.  นางพิมพ์ปภัสสร ศรีสุนนท์   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 1730 10 ม.ค. 62 16:59 น.   
6.  นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 1462 17 ม.ค. 62 16:50 น.   
7.  นางสาวศิรินนาถ สบายใจ   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 1381 3 ม.ค. 62 16:25 น.   
8.  นางสาวมธุรส เมืองสุข   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 1323 15 ม.ค. 62 15:54 น.   
9.  นางสาวภาวินี ปานทุ่ง   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 1903 3 ม.ค. 62 16:24 น.   
10.  นางนภสร ศิริเจริญศรี   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 1375 18 ม.ค. 62 16:12 น.   
11.  นางสาวกนกวรรณ จันโทริ   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 1425 29 ส.ค. 61 10:39 น.   
12.  นางปุณณวรรณ ป้องนาม   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 152 18 ธ.ค. 61 11:11 น.   
13.  นางจันทรรัตน สิทธิสมจินต์   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 15 24 ต.ค. 61 14:43 น.   
14.  นางไพพิทักษ์ งอยกุดจิก   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 3247 20 ม.ค. 62 11:53 น.   
15.  นางสาวนริศรา สิงห์สาคร   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 1265 21 ม.ค. 62 18:58 น.   
16.  นางอนุสรา บังศรี   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 1578 8 ม.ค. 62 19:58 น.   
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
1.  นายทรงเวทย์ เบ้าชัย P งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1428 16 ส.ค. 61 14:42 น.   
2.  นางสุภารัตน์ ดอนอ่อนสา   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1033 26 ก.ค. 61 11:27 น.   
3.  นายเอกชัย บุญประดิษฐ์   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 202 6 ก.ค. 61 13:56 น.   
4.  นางชวนพิศ พิมพ์ผม   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1032 6 ก.ค. 61 15:10 น.   
5.  นางพรรณี โพธิ์แก้ว   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 7 9 ก.ค. 61 16:25 น.   
6.  นายสมควร ดอนแขอ้วน   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1061 6 ก.ค. 61 14:44 น.   
7.  นายศักสยาม  นาชิน   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 91 6 ก.ค. 61 13:57 น.   
8.  นางเขียว มิมาลา   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 17 9 ก.ค. 61 16:23 น.   
9.  นางดารุณี ชัยศรี   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1636 15 ม.ค. 62 15:13 น.   
10.  นายธนพนธ์ หาชานนท์   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1235 21 ม.ค. 62 14:49 น.   
11.  นางสุภาพร สีมุงคุณ   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1030 6 ก.ค. 61 15:05 น.   
12.  นางนงคราญ สุขยอด   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1044 18 ธ.ค. 61 11:53 น.   
13.  นางประภาพร พุทธสอน   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1034 6 ก.ค. 61 14:54 น.   
14.  นางสุนา อุ่นทองดี   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1030 6 ก.ค. 61 13:44 น.   
15.  นางชนนิกานต์ มาลาศรี   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1028 6 ก.ค. 61 15:02 น.   
16.  นางวิลัย คนซื่อ   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1038 6 ก.ค. 61 13:40 น.   
17.  นางจำลอง เมืองขวา   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1028 6 ก.ค. 61 15:00 น.   
18.  นายเจด็ด คำยา   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1098 6 ก.ค. 61 15:11 น.   
19.  นายกิตติศักดิ์ หล้าจันทร์ดา   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1111 6 ก.ค. 61 14:44 น.   
20.  นางวิมล หมื่นทุม   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1058 10 ม.ค. 62 14:35 น.   
21.  นายวัฒนชัย พรมอุ่น   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1119 21 ม.ค. 62 15:10 น.   
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.  อาจารย์กานต์ธิดา บุญเสริม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1230 1 พ.ย. 61 10:45 น.   
2.  อาจารย์ทักษยา วงค์คำภา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1822 17 ม.ค. 62 16:39 น.   
3.  อาจารย์ ดร.ชาลิสา โพธิ์นิ่มแดง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1014 7 มิ.ย. 60 20:23 น.   
4.  อาจารย์นุจรี สุขเกษม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1009 5 ส.ค. 61 22:25 น.   
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จันละคร   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1070 13 ก.ย. 61 09:34 น.   
6.  อาจารย์ประภาพร อุดมเสียง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1707 13 ม.ค. 62 15:37 น.   
7.  อาจารย์ศศิ พันธไชย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1277 12 ม.ค. 62 18:39 น.   
8.  อาจารย์ณฐมน สุธนเกียรติกานต์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1190 21 พ.ย. 61 12:32 น.   
9.  อาจารย์ศุภณัฏฐ์ สิริไอศูรย์ เศรษฐพงษ์กร   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 3249 21 ม.ค. 62 10:08 น.   
10.  อาจารย์ผาณิต มาป้อง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1231 14 ม.ค. 62 10:16 น.   
11.  อาจารย์พัชรินทร์ จำปานนท์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1237 19 ธ.ค. 61 15:32 น.   
12.  อาจารย์ชัชวาลย์ บุญเต็มสุข   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1286 21 ม.ค. 62 09:59 น.   
13.  อาจารย์ภัทรพงษ์ วงษ์วิจิตรานนท์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1170 7 ม.ค. 62 08:54 น.   
14.  อาจารย์สังเวียน จรเกษ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1372 21 ม.ค. 62 13:49 น.   
15.  อาจารย์ชญานิศวร์ หลานวงศ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1884 20 ม.ค. 62 15:33 น.   
16.  อาจารย์กำพล ศิริชา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1577 15 ม.ค. 62 15:59 น.   
17.  นายพชร เข็มพิลา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1050 26 มี.ค. 61 13:30 น.   
18.  อาจารย์ปนัดดา วงษ์วิจิตรานนท์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1622 26 ธ.ค. 61 14:07 น.   
19.  นายสมโชค แก้วอุทัศน์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1141 20 พ.ย. 61 22:18 น.   
20.  อาจารย์ปานทิพย์ วงค์ศรีชา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 14 12 พ.ย. 61 23:01 น.   
21.  นายอักขราวุธ กันหาป้อง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 18 14 ม.ค. 62 17:46 น.   
22.  นายปัญญา แสงสุริยา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1085 23 ส.ค. 61 23:32 น.   
23.  นายฤทธิไกร โคตรนารา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1194 18 ธ.ค. 61 14:19 น.   
24.  นายศุภักษณ์ กันพิพิช   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา     
25.  อาจารย์ปรารถนา สมหนองบัว   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 106 24 ธ.ค. 61 13:47 น.   
26.  อาจารย์ณัฐกานต์ เมยเค้า   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1315 15 ม.ค. 62 15:14 น.   
27.  อาจารย์เจริญชัย ใจขาน   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1088 27 ส.ค. 61 10:53 น.   
28.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพงษ์ ชุติธาดา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 3398 21 ม.ค. 62 16:57 น.   
29.  อาจารย์จุฑาทิพย์ ภูมิบ้านค้อ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1776 21 ธ.ค. 61 13:20 น.   
30.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กลมเกลียว มาเวียง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1462 21 ต.ค. 61 21:06 น.   
31.  อาจารย์อารี จังสถิตย์กุล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1007 7 ก.ย. 60 10:39 น.   
32.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมฤทธิ์ สุพรรณฝ่าย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1025 4 พ.ย. 60 16:21 น.   
33.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภรณ์ คริษฐากุล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1008 13 มี.ค. 60 09:51 น.   
34.  อาจารย์วัชราภรณ์ บัวนิล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1072 3 ธ.ค. 61 12:28 น.   
35.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์ สิทธิโชค   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1141 19 ก.ย. 61 14:01 น.   
36.  อาจารย์ดวง สัจจโภชน์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1132 18 ธ.ค. 61 15:06 น.   
37.  อาจารย์เมตตา มาเวียง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1164 15 ม.ค. 62 15:20 น.   
38.  อาจารย์เสาวลักษณ์ เจ่าสกุล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1375 9 ม.ค. 62 14:48 น.   
39.  อาจารย์นิตยา โชติการณ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1451 14 ม.ค. 62 15:40 น.   
40.  อาจารย์กอบพร อินทรตั้ง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1377 20 ธ.ค. 61 09:28 น.   
41.  อาจารย์สุเนตร ศรีบุญเลิศ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1211 19 พ.ย. 61 00:42 น.   
42.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติกีรติ มาเวียง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
43.  นางพรรณี ภัคมาตร์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1757 17 ม.ค. 62 10:08 น.   
44.  อาจารย์ณรงค์ วรรณจักร์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1020 2 เม.ย. 60 20:10 น.   
45.  อาจารย์ลัดดาวัลย์ สีพาชัย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1043 5 มิ.ย. 59 18:10 น.   
46.  อาจารย์ฤทธิไกร โคตรนารา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา     
47.  อาจารย์นันทนิตย์ บุตรปาละ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1018 22 พ.ค. 58 19:18 น.   
48.  อาจารย์สังเวียน ปินะกาลัง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1086 3 ก.ค. 61 10:45 น.   
49.  นางบุญรัตน์ มัณทะลา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1617 14 ม.ค. 62 11:26 น.   
50.  นายสุ่ม เป้งสะท้าน   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา     
51.  อาจารย์พงษ์เทพ ตรีเดช   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1019 30 พ.ค. 61 09:06 น.   
52.  อาจารย์ดารารัตน์ สุพรรณฝ่าย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1022 28 ก.ย. 61 11:09 น.   
53.  นางสาวศิริพร แจ้งพรมมา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 2099 21 ม.ค. 62 16:15 น.   
54.  อาจารย์สุกัญญา สุตะพันธ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1392 21 ม.ค. 62 14:30 น.   
55.  อาจารย์ภนิดา ภู่โตนนา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1213 19 ธ.ค. 61 15:05 น.   
56.  อาจารย์รัชชฎา แก้ววิไล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1017 17 มิ.ย. 61 15:07 น.   
57.  อาจารย์ปริยพล คุนาชน   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1303 18 ม.ค. 62 09:42 น.   
58.  อาจารย์ฉัตรกานต์ พิทอง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1088 18 ม.ค. 62 10:58 น.   
59.  อาจารย์สุรศักดิ์ ไทยน้อย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1041 1 พ.ย. 61 13:04 น.   
60.  อาจารย์จันทร์จิรา สายแสง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1852 17 ม.ค. 62 10:58 น.   
61.  อาจารย์จิราภรณ์ ทัพซ้าย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1136 18 ม.ค. 62 15:30 น.   
62.  อาจารย์พรภวิษย์ แม่นมาตย์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1641 14 ม.ค. 62 10:42 น.   
63.  อาจารย์ดิเรก คุณพิโน   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
64.  อาจารย์กมลวรรณพร สิงหามาตร   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1426 26 ธ.ค. 61 23:13 น.   
65.  อาจารย์ธิดารัตน์ ธนกูลกิจ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1343 16 ม.ค. 62 13:55 น.   
66.  นางมณีพร ด่านซ้าย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 2549 21 ม.ค. 62 15:58 น.   
67.  นางสาวกัลยาภัสร์ คำยา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 3605 18 ม.ค. 62 16:33 น.   
68.  อาจารย์เกรียง นาค-อก   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1281 14 ม.ค. 62 10:52 น.   
69.  นางสาวพัชราภรณ์  ผาจันทร์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 2176 4 ม.ค. 62 13:40 น.   
70.  อาจารย์ลัดดา ชัยหาทัพ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1899 15 ม.ค. 62 10:59 น.   
71.  อาจารย์มงคล ประเสริฐสังฆ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1427 12 พ.ย. 61 10:25 น.   
72.  อาจารย์ภัชนี ศรีสุข   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 128 18 ก.ย. 61 20:09 น.   
73.  นางณัชปภา ศรีหนองบัว   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1912 15 ม.ค. 62 10:49 น.   
74.  อาจารย์จิรายุ ศักดาจารุวงศ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1340 17 ต.ค. 61 15:37 น.   
75.  นางสาวพรรณวรินทร์ วงษ์หอม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1006 6 ส.ค. 57 16:06 น.   
76.  นายนิยม ขาวกุญชร   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1143 8 ม.ค. 62 10:38 น.   
77.  อาจารย์พิชา ชัยจันดี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1230 15 ม.ค. 62 14:11 น.   
78.  อาจารย์นนท์ จรุงศิรวัฒน์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1359 15 ม.ค. 62 15:14 น.   
79.  อาจารย์อนุรักษ์ กุลวงษา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 125 14 ม.ค. 62 17:41 น.   
80.  นางสาวศิริรัตน์ อินอิ่ม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1444 21 ม.ค. 62 14:15 น.   
81.  อาจารย์กมลทิพย์ วัฒนสุทธิพงศ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1102 14 ม.ค. 62 10:03 น.   
82.  นางสาวจุฑาทิพย์ ติ่งแก้ว   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1536 17 ม.ค. 62 15:01 น.   
83.  อาจารย์นนทิช กุลวิเศษ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 559 9 ม.ค. 62 10:46 น.   
84.  อาจารย์สมศักดิ์ บุญพรม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 685 7 ม.ค. 62 17:00 น.   
85.  นายพลากร คำขวา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 356 21 ม.ค. 62 13:12 น.   
86.  อาจารย์จอมไตร ทันโส   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา     
87.  อาจารย์ภัทรภณ เตืองพลกรัง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา     
88.  นายChua Chin Soon   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 3 30 พ.ค. 61 17:53 น.   
89.  อาจารย์จิตติวิทย์ พิทักษ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา     
90.  อาจารย์ภัทรภณ เตืองพลกรัง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 4 9 ต.ค. 61 22:47 น.   
91.  นางสรินยา แสนสมบัติ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1086 14 ม.ค. 62 17:29 น.   
92.  อาจารย์สุนิสา สุวรรณฉาย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1285 4 ธ.ค. 61 14:46 น.   
93.  อาจารย์วนิดา พรหมบุตร   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1372 8 ม.ค. 62 15:21 น.   
94.  อาจารย์เอกพล ช่วยวงศ์ญาติ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 5 13 ก.ค. 59 14:37 น.   
95.  อาจารย์กิติญาดา พัวพาณิชยกุล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1727 18 ม.ค. 62 19:25 น.   
96.  อาจารย์พลัฎฐ์ ทิพย์ศรีราช   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1068 5 พ.ย. 61 09:19 น.   
97.  อาจารย์สันติชัย ศรีโพธิ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
98.  อาจารย์ปิยะนันท์ บุญโพธิ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1376 16 ม.ค. 62 15:49 น.   
99.  อาจารย์ ดร.สิปป์ สุขสำราญ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1010 22 ม.ค. 58 14:14 น.   
100.  อาจารย์รัชพล รอดชมภู   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1207 18 ม.ค. 62 14:08 น.   
101.  อาจารย์ขนิษฐา ศิริพรรณ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1372 15 ม.ค. 62 14:11 น.   
102.  อาจารย์พันทิวา เหล่าสมบัติ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1678 18 ม.ค. 62 17:08 น.   
103.  นางสาวคัมภีร์พรรณ ช่วยวงศ์ญาติ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1210 8 พ.ย. 61 17:53 น.   
104.  นางสาววราภรณ์ ชนะภักดี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 4959 18 ม.ค. 62 14:00 น.   
105.  อาจารย์ธันย์ชนก เหมือนช้าง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1232 15 ม.ค. 62 16:25 น.   
106.  อาจารย์เพียงดาว ไชยสาร   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1338 15 ม.ค. 62 10:07 น.   
107.  นางสาวธิฎารัตน์ รุจิราวินิจฉัย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 43 8 ม.ค. 61 08:36 น.   
108.  นายธรรมนูญ วุฒิพันธุ์ชัย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 469 18 ม.ค. 62 10:24 น.   
109.  อาจารย์พฤทธิวาส ลับภู   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 20 15 ม.ค. 62 16:56 น.   
110.  อาจารย์ศิริศุกร์ ศิริโชคชัยตระกูล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1284 11 ธ.ค. 61 12:47 น.   
111.  รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ ศรีรักษา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1159 28 มิ.ย. 61 13:47 น.   
112.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัสสรา อินทรกำแหง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1100 15 ม.ค. 62 17:04 น.   
113.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรีวรรณ ร่มเย็น วูลเทอร์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1403 15 ม.ค. 62 16:20 น.   
114.  รองศาสตราจารย์เพชรรัตน์ จงนิมิตรสถาพร   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1105 14 ม.ค. 62 12:36 น.   
115.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภา ชุณหรัชพันธุ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1027 29 ส.ค. 61 14:45 น.   
116.  นางยุภา นามมุง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา     
117.  อาจารย์นภาพร วรเนตรสุดาทิพย์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1295 2 ม.ค. 62 14:31 น.   
118.  อาจารย์อรนุช กิตติศิริวัฒนกุล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1679 18 ม.ค. 62 17:32 น.   
119.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ จักรเป็ง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1341 17 ม.ค. 62 10:52 น.   
120.  อาจารย์สมจินต์ ศรีเมือง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1123 26 ก.ย. 61 13:34 น.   
121.  อาจารย์พุทธชาติ ชุมแวงวาปี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1470 21 ม.ค. 62 17:03 น.   
122.  อาจารย์ปิลันธนา ศุภดล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1832 18 ม.ค. 62 08:05 น.   
123.  อาจารย์วิมลลักษณ์ จันทนพิมพ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1558 20 ม.ค. 62 17:05 น.   
124.  นางทองพูล นารีไผ่   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา     
125.  นางสมพร โพธิราชา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา     
126.  อาจารย์นุชนาฎ เนสุสินธุ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1213 15 ม.ค. 62 14:18 น.   
127.  นางฆรณี ทองบ้านทุ่ม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา     
128.  อาจารย์มนัชยา ศรีจินดา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1395 21 ม.ค. 62 17:02 น.   
129.  อาจารย์วุฒิชัย ไพคำนาม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1998 18 ม.ค. 62 15:32 น.   
130.  อาจารย์ชิงชัย ทาดาหา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1077 19 ธ.ค. 61 10:57 น.   
131.  อาจารย์ประกายฝน บรรดาศักดิ์ไพศาล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1365 15 ม.ค. 62 09:59 น.   
132.  นายนพพร ดีไพร   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1006 8 ก.ค. 58 14:05 น.   
133.  นายนพพร นามคันที   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา     
134.  อาจารย์นเรียน นามบุญเรือง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1423 21 ม.ค. 62 09:53 น.   
135.  อาจารย์นวลพรรณ เพียงเกษ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1779 21 ม.ค. 62 18:00 น.   
136.  นางสาววณิชญา วิเศษสา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 2372 18 ม.ค. 62 15:38 น.   
137.  อาจารย์วิทยา สังชา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 9 14 ม.ค. 62 22:57 น.   
138.  อาจารย์สมฤดี ชำนิ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 2 24 ต.ค. 61 14:27 น.   
139.  นางสาวสันทนา โลมาอินทร์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1449 15 ม.ค. 62 11:20 น.   
140.  อาจารย์วิภาวดี บุญไชยศรี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1822 18 ม.ค. 62 11:05 น.   
141.  อาจารย์ นิติยา  แสนตอ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1600 8 ม.ค. 62 11:44 น.   
142.  นายธนวัฒน์ รวยอบกลิ่น   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 6 15 ก.พ. 60 09:56 น.   
143.  อาจารย์พีระ เปรมธีรวัฒน์ชัย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1081 15 มี.ค. 61 13:24 น.   
144.  อาจารย์ทิพย์ฤทัย ไกรศรีวรรธนะ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1704 17 ธ.ค. 61 17:00 น.   
145.  อาจารย์ปิยะธิดา ปทุมศิริ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1247 7 ม.ค. 62 12:33 น.   
146.  อาจารย์อัจฉราวดี จันทะสุข   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 166 20 ธ.ค. 61 11:01 น.   
147.  อาจารย์ธิฎารัตน์ รุจิราวินิจฉัย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 219 15 ม.ค. 62 15:22 น.   
148.  อาจารย์อัจฉรา คำเพ็ชรดี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 28 11 เม.ย. 61 02:37 น.   
149.  อาจารย์ภวนันท์ นุ่นกลาง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 98 19 ม.ค. 62 22:12 น.   
150.  อาจารย์จุฬาลักษณ์ ปิยะพงศ์ธนโชค   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1030 18 ต.ค. 61 12:00 น.   
151.  อาจารย์ทัศนีย์ ข่าขันมะลี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
152.  อาจารย์สุทธิลักษณ์ แสวงสุทธิ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1030 16 ส.ค. 60 13:45 น.   
153.  นางสาวพรทิพา ทองสุข   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
154.  อาจารย์สมกมล บุญมี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1268 19 ม.ค. 62 11:11 น.   
155.  อาจารย์สุพัตรา ชื่นบุญเพิ่ม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1015 18 ก.ย. 61 13:34 น.   
156.  อาจารย์สวาทจิต ยอดกลาง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
157.  อาจารย์ประภาพร จันทะบุรม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1378 16 ม.ค. 62 14:58 น.   
158.  นางละมุล ภูบ้านหม้อ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
159.  นางสำราญ เกิดนอก   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
160.  อาจารย์ปิยะนุช สังคมกำแหง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
161.  อาจารย์อังคณาวรรณ ธรรมา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1184 16 ธ.ค. 61 17:00 น.   
162.  อาจารย์ศรีสุดา ศิริภาษณ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
163.  นางสุกัญญา เอื่อมศรี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
164.  นางจันทนา พลทองสถิตย์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
165.  นางทองจันทร์ ว่องไว   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
166.  นายสมควร โพธิราชา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
167.  นางสาวลักขณา บัวพุทธา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
168.  อาจารย์ศุภลักษณ์ ศรีหานู   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
169.  อาจารย์ปราณี จันทร์หอม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1011 8 ม.ค. 62 18:13 น.   
170.  อาจารย์สุทธิพร ชาตาธิคุณ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1595 21 ม.ค. 62 16:04 น.   
171.  อาจารย์มันทนา กองภา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1143 21 ธ.ค. 61 11:26 น.   
172.  อาจารย์สุขุมา เอการัมย์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1378 1 ต.ค. 61 16:30 น.   
173.  นางธนัญญา พิมพ์ตะคลอง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1018 20 พ.ค. 61 23:37 น.   
174.  นายวิกาล แคว้นน้อย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
175.  นางณัฎฐพร โพธิ์ศรี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
176.  นางวชิราภรณ์ เริงฤทธิ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
177.  นางนาตยา สระน้ำคำ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1 21 พ.ค. 61 18:08 น.   
178.  อาจารย์ปาริฉัตร ฤทธิ์ทรงเมือง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
179.  นางสาวนงนุช พิทักษ์เสมา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1030 3 ม.ค. 61 14:04 น.   
180.  นางสาวสุปราณี นามมา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
181.  อาจารย์อินทร์ตรอง นิตยโรจน์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1171 11 ม.ค. 62 10:15 น.   
182.  อาจารย์กรรณิการ์ ผลชำนัญ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 18 16 ก.ค. 61 14:45 น.   
183.  นางสาวเบญจวรรณ คำมา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
184.  นางสาวพรทิพย์ ชาสุวรรณ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 1027 6 ก.ค. 61 09:32 น.   
185.  นายวรพจน์ เพิ่มบุญ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
186.  นางพิมพ์วลัญช์ นันทัยทวีกุล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
187.  อาจารย์วัชณีย์ เสตเตมิย์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
188.  นางสาวเมธาพร บุญสุข   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 1 21 ม.ค. 62 16:49 น.   
189.  นายจันทร์ เพียชิน   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง     
190.  นางอรณี โหรี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 1414 21 ม.ค. 62 16:28 น.   
191.  นางสาวนารี สิมมี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 1536 18 ม.ค. 62 16:53 น.   
192.  นางวิภาพร นามมหานวล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง     
193.  นายเป้า พิมพ์พระลับ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง     
194.  นางภานิดา สิงห์คำป้อง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 1197 14 ม.ค. 62 15:39 น.   
195.  นายศิริพงษ์ ภัคมาตร์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 2795 21 ม.ค. 62 13:49 น.   
196.  นางชัชฎาพร ศิลปดอนบม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 1444 18 ม.ค. 62 13:54 น.   
197.  นางสาวนฤมล สิงเนี่ยว   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 2433 21 ม.ค. 62 13:41 น.   
198.  อาจารย์อัมพิกา สุระภา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 5 29 ต.ค. 58 10:33 น.   
199.  อาจารย์สมร สนทรารักศ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1030 26 ก.ย. 61 17:10 น.   
200.  อาจารย์ ดร.อาคม อึ่งพวง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1097 5 ต.ค. 61 12:24 น.   
201.  อาจารย์พวงทอง พูลเรือง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1067 10 ก.ค. 61 10:13 น.   
202.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลชัย ศรีสำราญ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1014 21 ก.พ. 61 12:22 น.   
203.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา วงษ์พระลับ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1590 17 ม.ค. 62 06:23 น.   
204.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกอบ กระแสโสม   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1006 17 ก.ย. 61 15:20 น.   
205.  อาจารย์จุฬารัตน์ สียา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1465 9 ม.ค. 62 11:20 น.   
206.  อาจารย์อัครวัฒน์  ศรีสวัสดิ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1471 21 ม.ค. 62 15:15 น.   
207.  อาจารย์วัชราภรณ์ พงษ์พันธ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1189 11 ม.ค. 62 16:07 น.   
208.  อาจารย์อรลออ เผือกนอก   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1101 15 มิ.ย. 61 18:59 น.   
209.  อาจารย์ปิยกุล สอนไว   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1454 21 ม.ค. 62 10:35 น.   
210.  อาจารย์เชรษฐรัฐ กองรัตน์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 97 17 ม.ค. 62 15:00 น.   
211.  อาจารย์ทวีพันธ์ บุญชิ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1133 17 ม.ค. 62 14:34 น.   
212.  นายสุพจน์ พลจันทร์งาม   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1780 21 ม.ค. 62 16:42 น.   
213.  อาจารย์เอกพล เขียวปาน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1099 10 ต.ค. 61 17:38 น.   
214.  นายธีรศักดิ์ บาลชน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 106 3 ต.ค. 61 09:04 น.   
215.  อาจารย์สายหยุด ขันขวา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1006 12 พ.ค. 58 09:33 น.   
216.  อาจารย์ยุพารัตน์ คำใสสุข   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1010 28 มี.ค. 59 12:38 น.   
217.  อาจารย์จิระประภา ไชยวุฒิ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 70 10 ม.ค. 62 16:53 น.   
218.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมิตร ถิ่นปัญจา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1035 15 มิ.ย. 61 09:20 น.   
219.  อาจารย์ศุภร จารุจรณ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1285 10 ม.ค. 62 11:32 น.   
220.  อาจารย์อรวรรณ ยังพัธนา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1061 16 ต.ค. 61 11:35 น.   
221.  อาจารย์อรวรรณ สุทธาวรัตน์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1007 26 พ.ค. 58 14:25 น.   
222.  อาจารย์เมตตา ศิลาพันธุ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
223.  อาจารย์สุชานา ชวนะสุพิชญ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1021 23 พ.ย. 61 13:02 น.   
224.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลี้ยง ชาตาธิคุณ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1132 11 ธ.ค. 61 00:59 น.   
225.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ เผือกพันธ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1008 5 ม.ค. 59 09:18 น.   
226.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสูตร บรรดาศักดิ์ไพศาล   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1160 22 พ.ย. 61 14:37 น.   
227.  อาจารย์มนู ยังพัธนา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
228.  อาจารย์สำรวน ชินจันทึก   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 2252 21 ม.ค. 62 18:51 น.   
229.  อาจารย์ไพทูล นารคร   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1017 29 พ.ค. 60 08:35 น.   
230.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชิต เผือกนอก   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1022 14 มิ.ย. 61 16:01 น.   
231.  อาจารย์ประยุทธ ไชยคำ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1006 16 มิ.ย. 57 13:32 น.   
232.  อาจารย์นภาพรรณ เอี่ยมสำอางค์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1742 21 ม.ค. 62 11:40 น.   
233.  อาจารย์ขนิษฐา หาญณรงค์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1019 18 ธ.ค. 61 17:08 น.   
234.  อาจารย์ขวัญอ้อม กิ่งหลักเมือง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
235.  อาจารย์เกษราภรณ์ สรวลเส   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 2276 21 ม.ค. 62 15:09 น.   
236.  อาจารย์วไลวุฒิ กิ่งหลักเมือง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
237.  อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ หัสมินทร์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1157 9 ม.ค. 62 09:54 น.   
238.  อาจารย์จันท์นิภา ดวงวิไล   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1031 8 ต.ค. 58 22:52 น.   
239.  อาจารย์ไชยเดช แก้วสง่า   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1156 28 ก.ย. 61 17:57 น.   
240.  อาจารย์ยุทธนา เพียมูล   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1064 29 ม.ค. 61 08:46 น.   
241.  อาจารย์ประเทืองสุข มณีล้ำ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1484 2 ม.ค. 62 05:15 น.   
242.  อาจารย์เบญจวรรณ ป้อมแสนศรี   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1530 17 ม.ค. 62 16:24 น.   
243.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมิตร ถิ่นปัญจา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
244.  อาจารย์รวิสุต จุนทะวี   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1297 7 ม.ค. 62 12:48 น.   
245.  อาจารย์สุรเชษฐ์ สันต์สวัสดิ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1042 13 มิ.ย. 61 11:02 น.   
246.  นางสาววิลาวัณย์ ประแดงปุย   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1053 5 ก.ย. 61 09:32 น.   
247.  อาจารย์ศิริขวัญ ศรีวิไล   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1812 4 ม.ค. 62 16:54 น.   
248.  อาจารย์พรพิทักษ์ จะริรัมย์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1697 21 ม.ค. 62 18:37 น.   
249.  อาจารย์เพ็ญนิภา ทองโคตร   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 4 4 ก.ย. 58 13:28 น.   
250.  นายอุทัย กะพุทธา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา     
251.  นางสาวประภาวดี สุวรรณไตรย์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 2063 15 ม.ค. 62 20:36 น.   
252.  อาจารย์พงษ์ศักดิ์ มากสูงเนิน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1090 15 มิ.ย. 59 06:39 น.   
253.  อาจารย์อนิสรา บุญสด   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา     
254.  นายปรัชญา อยู่เปี่ยม   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 472 21 ม.ค. 62 15:27 น.   
255.  อาจารย์วันวิสาข์ ชัยชนะ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 264 21 ม.ค. 62 11:39 น.   
256.  อาจารย์ชนินทร บุญเต็ม   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 15 7 ม.ค. 62 14:51 น.   
257.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล ชูสอน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1011 11 พ.ย. 59 08:22 น.   
258.  อาจารย์นิ่มนวล ตันติรุ่งปกรณ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1014 17 ม.ค. 62 10:22 น.   
259.  อาจารย์สุพรรัตน์ ปรีชาธรสิทธิ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1009 30 พ.ค. 61 11:16 น.   
260.  อาจารย์ ดร.รมย์วรินทร์ กำลังเลิศ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1498 22 พ.ย. 61 21:48 น.   
261.  อาจารย์ชาญ จิตภิลัย   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1092 20 ม.ค. 62 06:10 น.   
262.  อาจารย์ณิชชา สอนสุข   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1201 14 ม.ค. 62 15:04 น.   
263.  นางสาววรรณศรี ขันขวา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1764 17 ม.ค. 62 17:23 น.   
264.  อาจารย์เจษฎามาศ คงสวัสดิ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1102 12 ธ.ค. 61 12:33 น.   
265.  อาจารย์สุธาสินี สีแจ่มจิรานนท์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1399 17 ม.ค. 62 15:09 น.   
266.  อาจารย์ธนะภัศล์ เฮ้าส์ทาคุณาพาณิช   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1291 17 ธ.ค. 61 10:23 น.   
267.  อาจารย์นัยนา ชมภูศรี   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1366 13 ธ.ค. 61 11:15 น.   
268.  นางกอบเกื้อ อดิศักดิ์สดใส   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1390 15 ม.ค. 62 12:42 น.   
269.  อาจารย์วัชรพงศ์ ใจเดียว   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา     
270.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทับทิม สุริยสุภาพงศ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1731 21 ม.ค. 62 14:25 น.   
271.  อาจารย์ธีรติ เค้าแคน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1073 31 พ.ค. 61 13:50 น.   
272.  อาจารย์รัตนา อัตนวงศ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1046 8 พ.ย. 61 13:00 น.   
273.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประธานพร แจ่มเจริญทรัพย์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1142 10 ม.ค. 62 16:18 น.   
274.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตรี จิตต์ปรัชญา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1106 8 มิ.ย. 61 10:49 น.   
275.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา บุญมีประเสริฐ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1584 9 ม.ค. 62 11:20 น.   
276.  อาจารย์จรรยา ศรีสำราญ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1068 28 ธ.ค. 61 15:31 น.   
277.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหวัง นิลพันธ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1945 21 ม.ค. 62 15:50 น.   
278.  อาจารย์ชูเกียรติ ลอองแก้ว   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1354 14 ม.ค. 62 10:44 น.   
279.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์ ประสานพานิช   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1260 3 ม.ค. 62 13:12 น.   
280.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดใจ ศรีจามร   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1351 15 ม.ค. 62 15:09 น.   
281.  อาจารย์ สายชล   จิตภิลัย   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1503 18 ม.ค. 62 14:29 น.   
282.  อาจารย์วนิดา บุษบงค์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1038 16 ม.ค. 62 17:42 น.   
283.  อาจารย์อุดมพร สุพรรณวงศ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1134 17 ก.ค. 61 13:05 น.   
284.  อาจารย์เกษร รามัญวงษ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1107 11 ม.ค. 62 08:11 น.   
285.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ พาวัฒนา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1436 21 ม.ค. 62 18:14 น.   
286.  อาจารย์ถวิล ศรีบุตร   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
287.  อาจารย์สุมาลี ระคำภา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1079 15 ม.ค. 62 10:26 น.   
288.  อาจารย์ชนิดาภา ยอดกลาง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1200 11 ม.ค. 62 11:57 น.   
289.  อาจารย์จีรนันทร์ แก่นนาคำ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1329 21 ม.ค. 62 12:47 น.   
290.  อาจารย์จิรากาญจน์ ยืนยง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1446 15 ม.ค. 62 11:09 น.   
291.  อาจารย์วัฒนา คนรู้   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 12 29 ก.ย. 61 17:31 น.   
292.  อาจารย์ปรัชญ์ธวีฐ์  โพธิวัชระ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1217 17 ม.ค. 62 17:00 น.   
293.  อาจารย์วรรณงาม นนทะโมลี   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1204 11 ม.ค. 62 16:11 น.   
294.  อาจารย์เนตรนภิส เปานาเรียง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1097 28 ส.ค. 61 09:34 น.   
295.  อาจารย์ณัฐฐินันท์ สร้อยเงิน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1516 21 ม.ค. 62 17:11 น.   
296.  อาจารย์เอกราช ถ้ำกลาง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1226 17 ม.ค. 62 11:31 น.   
297.  อาจารย์สุชาติ ทั่งสถิรสิมา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1494 2 ม.ค. 62 11:22 น.   
298.  อาจารย์ศรีประไพ เพียนอก   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1472 16 ม.ค. 62 16:03 น.   
299.  อาจารย์วีรวิชญ์ คำอ่อน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1088 27 ธ.ค. 61 10:51 น.   
300.  อาจารย์ศิราวรรณ บุญสุข   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1257 21 ม.ค. 62 11:36 น.   
301.  อาจารย์วัชราภรณ์ ถ้ำกลาง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1394 21 ม.ค. 62 16:48 น.   
302.  อาจารย์ฉลอง เหลี่ยมสิงขร   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1154 21 ม.ค. 62 10:20 น.   
303.  อาจารย์อักขราวุธ กันหาป้อง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 8 12 มี.ค. 61 09:42 น.   
304.  นางสาวฉันทยา สัตย์ซื่อ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 239 11 ก.ย. 61 18:14 น.   
305.  นางชลธิชา นาค-อก   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1900 21 ม.ค. 62 16:59 น.   
306.  อาจารย์ภณอนงค์ จันทร์เทศ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 171 9 ม.ค. 62 03:55 น.   
307.  อาจารย์ปาลิดา กงตาล   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา     
308.  นางรัศมี คนโยง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 2687 21 ม.ค. 62 14:02 น.   
309.  นางสาววิมลรัตน์ กาญจนพัฒน์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 1531 14 ธ.ค. 61 14:49 น.   
310.  นางจตุพร เนตรมณี   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 1557 9 ม.ค. 62 16:39 น.   
311.  นายสมพร แก้วกงพาน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
312.  นายสุวิทย์ ทำสีมา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง     
313.  นายอนันต์ มีเศษ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง     
314.  นายเพียร มาฤทธิ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง     
315.  นายสุพด จันทมาตย์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง     
316.  นางถาวร แก้วกงพาน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 1921 15 ม.ค. 62 17:22 น.   
317.  นายอุดม โพธิ์ศรีทอง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง     
318.  นายสถิตย์ ทองอุไร   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 1008 1 มี.ค. 59 11:11 น.   
319.  นางสาวสิรยาพร พลเสนา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 79 18 พ.ค. 61 13:57 น.   
320.  นางสาววัชราภรณ์ เทวรักษ์พิทักษ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 1476 18 ม.ค. 62 10:12 น.   
321.  นายเกียรติมงคล เรืองเจริญ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 2506 21 ม.ค. 62 10:31 น.   
322.  นางสาวสุรีพร มรรควัลย์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
323.  อาจารย์เพลงพร ปัญญาชัย   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 5 18 เม.ย. 59 00:35 น.   
324.  นางนุจรีย์ เชิดชูบัณฑิต   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 12 21 ม.ค. 62 11:04 น.   
325.  อาจารย์สาวิตรี วงศ์กิติรุ่งเรือง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1834 19 ม.ค. 62 10:37 น.   
326.  นางจุลาวัลย์ ทาเภา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1383 2 พ.ย. 61 15:43 น.   
327.  อาจารย์อรจิรา จะแรบรัมย์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1312 7 ม.ค. 62 17:25 น.   
328.  อาจารย์จรินทร์ บุญสุชาติ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1635 21 ม.ค. 62 10:40 น.   
329.  อาจารย์ปริศนา อานจำปา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1609 21 ม.ค. 62 14:23 น.   
330.  อาจารย์ปิยะมาศ ศิลาแยง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1221 10 ม.ค. 62 13:41 น.   
331.  อาจารย์เบญจมาภรณ์ ช้อยเครือ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 2672 21 ม.ค. 62 09:34 น.   
332.  อาจารย์อาพร ตรีสูน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1928 15 ม.ค. 62 11:24 น.   
333.  อาจารย์พรมณี หาญหัก   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1800 18 ม.ค. 62 14:20 น.   
334.  อาจารย์ระพีพรรณ คำงาม   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1402 20 ธ.ค. 61 09:12 น.   
335.  อาจารย์ศักดาเดช สิงคิบุตร   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1603 14 ม.ค. 62 11:02 น.   
336.  อาจารย์เจริญขวัญ ศรีพันธ์ชาติ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1323 10 ม.ค. 62 10:10 น.   
337.  อาจารย์ชินอนงค์ ประชุมชิต   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1219 20 ธ.ค. 61 16:05 น.   
338.  อาจารย์ฤกษ์ สุวรรณฉาย   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1525 25 ธ.ค. 61 17:29 น.   
339.  อาจารย์วันชัย จันทการกุล   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1265 14 ม.ค. 62 10:56 น.   
340.  นางสาวหฤทัย ชัยโทนุย   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1449 18 ม.ค. 62 15:43 น.   
341.  นายสุรพล จันทร์อ่อน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
342.  อาจารย์ชนาดา อรศรี   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 3 24 ธ.ค. 61 14:06 น.   
กองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์
1.  นายทองสุข ศีรี P กองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์ 1457 18 ม.ค. 62 16:44 น.   
2.  นางสาวอลิษา มูลศรี   กองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์ 3 19 ต.ค. 60 10:24 น.   
3.  นางสาววิชุดา พรพยุหะ   กองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์ 3 18 ต.ค. 60 09:03 น.   
4.  นางสาว่่่จารุวรรณ โพธิ์สอน   กองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์ 12 14 พ.ย. 61 17:26 น.   
5.  นายอาทิตย์ ขวัญเขียน   กองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์ 401 21 ม.ค. 62 11:27 น.   
จำนวนการเข้าใช้เริ่มนับจากวันที่ 1 มกราคม 2547

[กลับหน้าแรก]