รายชื่อสมาชิก บุคลากรทั้งหมดของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
 
หน่วยงาน/สาขาวิชา
เข้าใช้
ล่าสุด
สาขาวิชาการศึกษาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี ซามาตย์   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 1678 5 พ.ย. 61 18:32 น.   
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 1086 12 มิ.ย. 61 14:42 น.   
3.  อาจารย์ ดร.นฏกร  ประมายันต์   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 1081 22 ส.ค. 61 18:20 น.   
4.  อาจารย์ ดร.พงศ์ธนัช แซ่จู   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 1104 20 ส.ค. 61 23:25 น.   
5.  อาจารย์ ดร.ศุภโชค สอนศิลพงศ์   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 18 2 ก.ย. 61 15:20 น.   
6.  รองศาสตราจารย์เอื้อจิตร พัฒนจักร   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 1063 24 ต.ค. 61 13:11 น.   
7.  อาจารย์ ดร.หล้า ภวภูตานนท์   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 1029 9 เม.ย. 61 12:51 น.   
8.  รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 1167 27 ส.ค. 61 13:28 น.   
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณศรี อึ้งประเสริฐ   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 1070 7 ก.ย. 61 16:22 น.   
10.  อาจารย์ดวงมณี ยะอัมพันธุ์   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 1076 8 พ.ย. 61 01:14 น.   
11.  อาจารย์ ดร.สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 1080 12 พ.ย. 61 11:34 น.   
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ช่างศรี   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 1070 6 ส.ค. 61 10:35 น.   
13.  อาจารย์ ดร.สมควร สีชมภู   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 1346 10 ต.ค. 61 17:29 น.   
14.  อาจารย์นิศากร บุญเสนา   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 16 11 ต.ค. 61 10:15 น.   
15.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 1426 1 ส.ค. 61 22:45 น.   
16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ร่มเกล้า  จันทราษี   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 1432 11 ต.ค. 61 14:29 น.   
17.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย ยืนยง   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 1092 26 ต.ค. 61 00:20 น.   
18.  อาจารย์ ดร.จิรดาวรรณ หันตุลา   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 1185 30 ส.ค. 61 00:36 น.   
19.  อาจารย์ ดร.อะรุณี แสงสุวรรณ   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 84 1 พ.ย. 61 16:36 น.   
20.  อาจารย์ ดร.ปาริชาติ แสนนา   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 1212 13 พ.ย. 61 16:08 น.   
21.  อาจารย์ ดร.นิตยา ทวีชีพ   สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา 488 3 เม.ย. 61 16:24 น.   
สาขาวิชาการศึกษาด้านการพัฒนาวิชาชีพ
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ   สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 1098 29 ต.ค. 61 12:04 น.   
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส   สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 1164 4 ก.ย. 61 06:44 น.   
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี จันทร์เพ็ง   สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 1116 29 ส.ค. 61 19:58 น.   
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชวนา เหลืองอังกูร   สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 1190 5 ก.ย. 61 11:47 น.   
5.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรี ฤกษ์จารี   สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา 1094 21 ส.ค. 61 14:51 น.   
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์   สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา 1659 15 พ.ย. 61 15:58 น.   
7.  รองศาสตราจารย์ ดร.นิตย์ บุหงามงคล   สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา 3595 15 พ.ย. 61 09:12 น.   
8.  รองศาสตราจารย์ ดร.กนกอร สมปราชญ์   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 1125 4 ต.ค. 61 11:08 น.   
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนี สิริสุขศิลป์   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 1188 5 ต.ค. 61 14:19 น.   
10.  อาจารย์ ดร.ดาวรุวรรณ ถวิลการ   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 1299 26 ต.ค. 61 10:01 น.   
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สระน้ำคำ   สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 1063 2 ต.ค. 61 18:18 น.   
12.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ   สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 1383 12 พ.ย. 61 09:56 น.   
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล   สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 1038 24 ส.ค. 61 18:53 น.   
14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ก้านจักร   สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 1068 14 พ.ย. 61 16:27 น.   
15.  อาจารย์ ดร.อนุชา โสมาบุตร   สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 1056 5 ก.ย. 61 07:19 น.   
สาขาวิชาการศึกษาภาษา
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา พันธรักษ์พงษ์   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ 1295 11 ต.ค. 61 09:52 น.   
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ นามวงศ์   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ 1019 13 ส.ค. 58 14:47 น.   
3.  อาจารย์ปิยดา สุดาทิพย์   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ 131 7 พ.ย. 61 10:02 น.   
4.  อาจารย์Roderick  Julian Robillos   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ     
5.  อาจารย์Blair  Alton Mclntosh   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ     
6.  อาจารย์อมรรัตน์ มะโนบาล   สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น 1049 7 ส.ค. 61 13:52 น.   
7.  อาจารย์Miki Takahashi   สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น     
8.  อาจารย์ ดร.วัชรา สุยะรา   สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น 1125 13 ก.ย. 61 13:06 น.   
9.  อาจารย์ธนบดี อ่อนตา   สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น 15 3 ก.ย. 61 12:03 น.   
10.  อาจารย์ ดร.สกาวเดือน ซาธรรม   สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 1050 2 ส.ค. 61 14:33 น.   
11.  อาจารย์ ดร.นฤมล อินทร์ประสิทธิ์   สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 1088 2 ส.ค. 61 09:08 น.   
12.  อาจารย์สุคนธรัตน์ สร้อยทองดี   สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 1246 17 ก.ย. 61 11:10 น.   
13.  อาจารย์เบญจพร เหล่าวงษี   สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 39 6 พ.ย. 61 17:34 น.   
14.  อาจารย์นารีนารถ กลิ่นหอม   สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 1139 21 ส.ค. 61 17:42 น.   
15.  อาจารย์ ดร.นฤภรณ์ วุฒิพันธุ์   สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 44 15 ส.ค. 61 15:24 น.   
16.  อาจารย์วริยา อินทร์ประสิทธิ์   สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 104 7 ต.ค. 61 19:07 น.   
สาขาวิชาการศึกษาสังคมศึกษา ศิลปศึกษา และพลศึกษา
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ กาญจนศร   สาขาวิชาพลศึกษา 1248 27 ก.ย. 61 12:30 น.   
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีราวิชช์ เผือกพันธ์   สาขาวิชาพลศึกษา 1148 23 ก.ย. 61 19:08 น.   
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธชา รุญเจริญ   สาขาวิชาพลศึกษา 1161 13 พ.ย. 61 14:45 น.   
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิขิต อมาตยคง   สาขาวิชาพลศึกษา 1009 31 ส.ค. 61 11:26 น.   
5.  อาจารย์ธนากร ศรีชาพันธุ์   สาขาวิชาพลศึกษา 1058 25 ต.ค. 61 16:05 น.   
6.  อาจารย์ ดร.โรจพล บูรณรักษ์   สาขาวิชาพลศึกษา 1126 5 ต.ค. 61 15:47 น.   
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญศักดิ์  พันธวิศิษฎ์   สาขาวิชาพลศึกษา 18 11 ต.ค. 61 10:28 น.   
8.  รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล ดอนขวา   สาขาวิชาสังคมศึกษา 1165 28 มิ.ย. 61 08:01 น.   
9.  รองศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ตุงคะสมิต   สาขาวิชาสังคมศึกษา 1396 8 พ.ย. 61 12:12 น.   
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑา ชุ่มสุคนธ์   สาขาวิชาสังคมศึกษา 1372 2 พ.ย. 61 13:00 น.   
11.  อาจารย์บวรพจน์ ชมภูนุช   สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา 270 14 พ.ย. 61 11:46 น.   
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมพร ทนันชัยบุตร   สาขาวิชาศิลปศึกษา 1199 15 พ.ย. 61 15:44 น.   
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศักดิ์ ปักโคทานัง   สาขาวิชาศิลปศึกษา 1048 1 ต.ค. 61 15:56 น.   
14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริณ ทนันชัยบุตร   สาขาวิชาศิลปศึกษา 1286 31 ต.ค. 61 14:35 น.   
15.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขม เคนโคก   สาขาวิชาศิลปศึกษา 1102 25 ต.ค. 61 16:15 น.   
16.  รองศาสตราจารย์อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย   สาขาวิชาศิลปศึกษา 1219 12 พ.ย. 61 14:32 น.   
17.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ   สาขาวิชาศิลปศึกษา 1168 27 ก.ย. 61 16:05 น.   
สาขาวิชาการศึกษาด้านการโรงเรียน
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ระดับดุษฎีบัณฑิต 1351 12 พ.ย. 61 15:39 น.   
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ญวนกระโทก   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ระดับดุษฎีบัณฑิต 1251 5 พ.ย. 61 13:55 น.   
3.  อาจารย์ ดร.อริยพร คุโรดะ   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ระดับดุษฎีบัณฑิต 1112 11 ต.ค. 61 13:32 น.   
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ระดับดุษฎีบัณฑิต 1041 1 ต.ค. 61 14:32 น.   
5.  รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ วิจักขณาลัญฉ์   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ระดับดุษฎีบัณฑิต 1068 13 ต.ค. 61 14:25 น.   
6.  รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สารรัตนะ   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ 1322 12 พ.ย. 61 16:21 น.   
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนชาติ เจริญครบุรี   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 1089 12 ต.ค. 61 15:50 น.   
8.  รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล อาจอินทร์   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 1266 11 ต.ค. 61 16:05 น.   
งานคลังและพัสดุ
1.  นางอุไร ราชวิจิตร   งานคลังและพัสดุ 1065 21 ส.ค. 61 16:09 น.   
2.  นางอรุณศรี กางเพ็ง   งานคลังและพัสดุ 1149 4 ก.ย. 61 10:28 น.   
3.  นางมานิดา สิมมาทัน   งานคลังและพัสดุ 1480 29 ต.ค. 61 11:19 น.   
4.  นางพอใจ รัตนติสร้อย   งานคลังและพัสดุ 1308 30 ต.ค. 61 14:04 น.   
5.  นางสายสุรีย์ นะคำศรี   งานคลังและพัสดุ 1479 13 พ.ย. 61 10:02 น.   
6.  นางอรวรรณ โสดาสร้อย   งานคลังและพัสดุ 1191 10 ก.ย. 61 16:31 น.   
7.  นางสาวปวีณา เผ่าพันธุ์   งานคลังและพัสดุ 1122 10 ต.ค. 61 15:35 น.   
8.  นางสาวภัสนันท์ วงศ์จันทร์   งานคลังและพัสดุ 1552 15 พ.ย. 61 16:44 น.   
9.  นางสาวสุภาลัย บุดดีคำภา   งานคลังและพัสดุ 4 8 พ.ย. 61 11:09 น.   
งานบริหารและธุรการ
1.  นางสาววารุณี จุฑาจินดาเขต P งานบริหารและธุรการ 2942 14 พ.ย. 61 13:09 น.   
2.  นายวิทวัส ผาธรรม   งานบริหารและธุรการ 239 15 พ.ย. 61 16:22 น.   
3.  นางอิสรีย์ อิสรเสณีย์   งานบริหารและธุรการ 1467 15 พ.ย. 61 10:10 น.   
4.  นางสาวดรุวรรณ ทอดทอง   งานบริหารและธุรการ 1956 13 พ.ย. 61 14:58 น.   
5.  นายนิพนธ์ ภิรมย์พันธ์   งานบริหารและธุรการ 2008 29 ต.ค. 61 11:48 น.   
6.  นางสาวนิภาพร แสนเข็ม   งานบริหารและธุรการ 1556 15 พ.ย. 61 11:35 น.   
7.  นางสาววาศิณี สิทธิพล   งานบริหารและธุรการ 2325 12 พ.ย. 61 15:07 น.   
8.  นายจักรี ดอนเตาเหล็ก   งานบริหารและธุรการ 959 14 พ.ย. 61 09:33 น.   
9.  นางสาวศศิประภา โวสงค์   งานบริหารและธุรการ 1254 15 พ.ย. 61 14:09 น.   
10.  นางทองหลาง นามพรมมา   งานบริหารและธุรการ 79 6 ก.ค. 61 14:19 น.   
11.  นางสาวแสงทอง ศรีประภา   งานบริหารและธุรการ 2657 15 พ.ย. 61 12:35 น.   
12.  นายณัฐวุฒิ คำโสภา   งานบริหารและธุรการ 19 15 พ.ย. 61 09:52 น.   
งานแผนและสารสนเทศ
1.  นางอรกัญญา เบ้าจรรยา P งานแผนและสารสนเทศ 1794 7 พ.ย. 61 09:58 น.   
2.  นายสมเจตน์ แก้ววงษ์   งานแผนและสารสนเทศ 1200 5 ก.ย. 61 16:46 น.   
3.  นายสังวาล เนื่องวงษา   งานแผนและสารสนเทศ 1094 27 ส.ค. 61 15:48 น.   
4.  นางสาวเยาวลักษณ์ โล่ห์อภิรักษ์กุล   งานแผนและสารสนเทศ 1868 15 พ.ย. 61 15:54 น.   
5.  นายปพนพัทร์ สิทธิสมจินต์   งานแผนและสารสนเทศ 1473 12 ก.ย. 61 09:21 น.   
6.  นายโสภัณ พรมโสดา   งานแผนและสารสนเทศ 2414 14 พ.ย. 61 09:33 น.   
7.  นางรัตติกร แทนเพชร   งานแผนและสารสนเทศ 1647 12 พ.ย. 61 14:23 น.   
8.  นางนวรัตน์ เงาะสนาม   งานแผนและสารสนเทศ 1230 22 ต.ค. 61 14:10 น.   
9.  นายกิตติศักดิ์ ปานวิเศษ   งานแผนและสารสนเทศ 1161 31 ต.ค. 61 09:23 น.   
10.  นายวทัญญู  เชื่อมไธสง   งานแผนและสารสนเทศ 1284 12 พ.ย. 61 15:51 น.   
11.  นางสาวมัทนา บัวศรี   งานแผนและสารสนเทศ 655 14 พ.ย. 61 15:26 น.   
งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา
1.  นางพรรณี ศรีกลชาญ P งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 1880 15 พ.ย. 61 15:49 น.   
2.  นางนงนภัส สุทธิประภา   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 1369 14 พ.ย. 61 10:33 น.   
3.  นางสาวกัญณภัทร อรอินทร์   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 1277 25 ต.ค. 61 11:05 น.   
4.  นางสุชญา มาเวียง   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 1473 25 ต.ค. 61 14:27 น.   
5.  นางพิมพ์ปภัสสร ศรีสุนนท์   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 1716 5 พ.ย. 61 10:59 น.   
6.  นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 1441 15 พ.ย. 61 11:30 น.   
7.  นางสาวศิรินนาถ สบายใจ   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 1349 5 พ.ย. 61 11:08 น.   
8.  นางสาวมธุรส เมืองสุข   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 1316 15 พ.ย. 61 10:35 น.   
9.  นางสาวภาวินี ปานทุ่ง   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 1899 7 พ.ย. 61 15:55 น.   
10.  นางนภสร ศิริเจริญศรี   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 1360 2 พ.ย. 61 10:48 น.   
11.  นางสาวกนกวรรณ จันโทริ   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 1425 29 ส.ค. 61 10:39 น.   
12.  นางปุณณวรรณ ป้องนาม   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 133 10 ส.ค. 61 16:05 น.   
13.  นางจันทรรัตน สิทธิสมจินต์   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 15 24 ต.ค. 61 14:43 น.   
14.  นางไพพิทักษ์ งอยกุดจิก   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 3183 15 พ.ย. 61 15:57 น.   
15.  นางสาวนริศรา สิงห์สาคร   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 1229 15 พ.ย. 61 15:13 น.   
16.  นางอนุสรา บังศรี   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 1562 15 พ.ย. 61 15:43 น.   
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
1.  นายทรงเวทย์ เบ้าชัย P งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1428 16 ส.ค. 61 14:42 น.   
2.  นางสุภารัตน์ ดอนอ่อนสา   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1033 26 ก.ค. 61 11:27 น.   
3.  นายเอกชัย บุญประดิษฐ์   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 202 6 ก.ค. 61 13:56 น.   
4.  นางชวนพิศ พิมพ์ผม   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1032 6 ก.ค. 61 15:10 น.   
5.  นางพรรณี โพธิ์แก้ว   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 7 9 ก.ค. 61 16:25 น.   
6.  นายสมควร ดอนแขอ้วน   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1061 6 ก.ค. 61 14:44 น.   
7.  นายศักสยาม  นาชิน   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 91 6 ก.ค. 61 13:57 น.   
8.  นางเขียว มิมาลา   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 17 9 ก.ค. 61 16:23 น.   
9.  นางดารุณี ชัยศรี   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1626 12 พ.ย. 61 10:27 น.   
10.  นายธนพนธ์ หาชานนท์   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1233 15 พ.ย. 61 10:38 น.   
11.  นางสุภาพร สีมุงคุณ   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1030 6 ก.ค. 61 15:05 น.   
12.  นางนงคราญ สุขยอด   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1041 4 ก.ย. 61 10:28 น.   
13.  นางประภาพร พุทธสอน   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1034 6 ก.ค. 61 14:54 น.   
14.  นางสุนา อุ่นทองดี   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1030 6 ก.ค. 61 13:44 น.   
15.  นางชนนิกานต์ มาลาศรี   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1028 6 ก.ค. 61 15:02 น.   
16.  นางวิลัย คนซื่อ   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1038 6 ก.ค. 61 13:40 น.   
17.  นางจำลอง เมืองขวา   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1028 6 ก.ค. 61 15:00 น.   
18.  นายเจด็ด คำยา   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1098 6 ก.ค. 61 15:11 น.   
19.  นายกิตติศักดิ์ หล้าจันทร์ดา   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1111 6 ก.ค. 61 14:44 น.   
20.  นางวิมล หมื่นทุม   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1055 11 ก.ย. 61 11:17 น.   
21.  นายวัฒนชัย พรมอุ่น   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1117 5 ต.ค. 61 15:38 น.   
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.  อาจารย์กานต์ธิดา บุญเสริม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1230 1 พ.ย. 61 10:45 น.   
2.  อาจารย์ทักษยา วงค์คำภา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1802 13 พ.ย. 61 11:50 น.   
3.  อาจารย์ ดร.ชาลิสา โพธิ์นิ่มแดง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1014 7 มิ.ย. 60 20:23 น.   
4.  อาจารย์นุจรี สุขเกษม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1009 5 ส.ค. 61 22:25 น.   
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จันละคร   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1070 13 ก.ย. 61 09:34 น.   
6.  อาจารย์ประภาพร อุดมเสียง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1693 7 พ.ย. 61 07:54 น.   
7.  อาจารย์ศศิ พันธไชย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1270 4 ต.ค. 61 09:16 น.   
8.  อาจารย์ณฐมน สุธนเกียรติกานต์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1188 3 ต.ค. 61 00:58 น.   
9.  อาจารย์ศุภณัฏฐ์ สิริไอศูรย์ เศรษฐพงษ์กร   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 3219 14 พ.ย. 61 11:51 น.   
10.  อาจารย์ผาณิต มาป้อง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1229 12 พ.ย. 61 10:02 น.   
11.  อาจารย์พัชรินทร์ จำปานนท์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1232 1 พ.ย. 61 12:08 น.   
12.  อาจารย์ชัชวาลย์ บุญเต็มสุข   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1284 19 ต.ค. 61 11:25 น.   
13.  อาจารย์ภัทรพงษ์ วงษ์วิจิตรานนท์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1165 12 พ.ย. 61 10:41 น.   
14.  อาจารย์สังเวียน จรเกษ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1363 7 พ.ย. 61 09:35 น.   
15.  อาจารย์ชญานิศวร์ หลานวงศ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1864 6 พ.ย. 61 14:11 น.   
16.  อาจารย์กำพล ศิริชา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1563 14 พ.ย. 61 14:08 น.   
17.  นายพชร เข็มพิลา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1050 26 มี.ค. 61 13:30 น.   
18.  อาจารย์ปนัดดา วงษ์วิจิตรานนท์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1621 10 ต.ค. 61 13:56 น.   
19.  นายสมโชค แก้วอุทัศน์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1140 8 ต.ค. 61 15:23 น.   
20.  อาจารย์ปานทิพย์ วงค์ศรีชา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 14 12 พ.ย. 61 23:01 น.   
21.  นายอักขราวุธ กันหาป้อง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 7 4 ต.ค. 61 14:06 น.   
22.  นายปัญญา แสงสุริยา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1085 23 ส.ค. 61 23:32 น.   
23.  นายฤทธิไกร โคตรนารา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1193 3 ต.ค. 61 15:53 น.   
24.  นายศุภักษณ์ กันพิพิช   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา     
25.  อาจารย์ปรารถนา สมหนองบัว   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 103 29 ต.ค. 61 11:43 น.   
26.  อาจารย์ณัฐกานต์ เมยเค้า   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1308 4 พ.ย. 61 22:48 น.   
27.  อาจารย์เจริญชัย ใจขาน   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1088 27 ส.ค. 61 10:53 น.   
28.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพงษ์ ชุติธาดา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 3258 15 พ.ย. 61 21:45 น.   
29.  อาจารย์จุฑาทิพย์ ภูมิบ้านค้อ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1769 14 พ.ย. 61 10:56 น.   
30.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กลมเกลียว มาเวียง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1462 21 ต.ค. 61 21:06 น.   
31.  อาจารย์อารี จังสถิตย์กุล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1007 7 ก.ย. 60 10:39 น.   
32.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมฤทธิ์ สุพรรณฝ่าย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1025 4 พ.ย. 60 16:21 น.   
33.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภรณ์ คริษฐากุล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1008 13 มี.ค. 60 09:51 น.   
34.  อาจารย์วัชราภรณ์ บัวนิล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1071 31 พ.ค. 61 12:38 น.   
35.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์ สิทธิโชค   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1141 19 ก.ย. 61 14:01 น.   
36.  อาจารย์ดวง สัจจโภชน์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1131 25 ต.ค. 61 16:34 น.   
37.  อาจารย์เมตตา มาเวียง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1162 17 ต.ค. 61 10:17 น.   
38.  อาจารย์เสาวลักษณ์ เจ่าสกุล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1369 15 พ.ย. 61 09:20 น.   
39.  อาจารย์นิตยา โชติการณ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1442 15 พ.ย. 61 15:35 น.   
40.  อาจารย์กอบพร อินทรตั้ง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1374 15 พ.ย. 61 11:09 น.   
41.  อาจารย์สุเนตร ศรีบุญเลิศ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1210 1 ต.ค. 61 16:35 น.   
42.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติกีรติ มาเวียง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
43.  นางพรรณี ภัคมาตร์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1728 15 พ.ย. 61 15:09 น.   
44.  อาจารย์ณรงค์ วรรณจักร์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1020 2 เม.ย. 60 20:10 น.   
45.  อาจารย์ลัดดาวัลย์ สีพาชัย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1043 5 มิ.ย. 59 18:10 น.   
46.  อาจารย์ฤทธิไกร โคตรนารา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา     
47.  อาจารย์นันทนิตย์ บุตรปาละ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1018 22 พ.ค. 58 19:18 น.   
48.  อาจารย์สังเวียน ปินะกาลัง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1086 3 ก.ค. 61 10:45 น.   
49.  นางบุญรัตน์ มัณทะลา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1602 5 พ.ย. 61 10:21 น.   
50.  นายสุ่ม เป้งสะท้าน   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา     
51.  อาจารย์พงษ์เทพ ตรีเดช   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1019 30 พ.ค. 61 09:06 น.   
52.  อาจารย์ดารารัตน์ สุพรรณฝ่าย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1022 28 ก.ย. 61 11:09 น.   
53.  นางสาวศิริพร แจ้งพรมมา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 2065 15 พ.ย. 61 17:04 น.   
54.  อาจารย์สุกัญญา สุตะพันธ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1373 8 ต.ค. 61 12:27 น.   
55.  อาจารย์ภนิดา ภู่โตนนา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1209 8 พ.ย. 61 13:56 น.   
56.  อาจารย์รัชชฎา แก้ววิไล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1017 17 มิ.ย. 61 15:07 น.   
57.  อาจารย์ปริยพล คุนาชน   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1292 15 พ.ย. 61 18:15 น.   
58.  อาจารย์ฉัตรกานต์ พิทอง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1084 28 ก.ย. 61 10:01 น.   
59.  อาจารย์สุรศักดิ์ ไทยน้อย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1041 1 พ.ย. 61 13:04 น.   
60.  อาจารย์จันทร์จิรา สายแสง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1809 15 พ.ย. 61 09:50 น.   
61.  อาจารย์จิราภรณ์ ทัพซ้าย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1133 4 ต.ค. 61 00:15 น.   
62.  อาจารย์พรภวิษย์ แม่นมาตย์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1638 29 ต.ค. 61 15:45 น.   
63.  อาจารย์ดิเรก คุณพิโน   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
64.  อาจารย์กมลวรรณพร สิงหามาตร   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1423 12 ต.ค. 61 10:04 น.   
65.  อาจารย์ธิดารัตน์ ธนกูลกิจ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1339 31 ต.ค. 61 16:15 น.   
66.  นางมณีพร ด่านซ้าย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 2489 15 พ.ย. 61 08:52 น.   
67.  นางสาวกัลยาภัสร์ คำยา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 3546 14 พ.ย. 61 10:08 น.   
68.  อาจารย์เกรียง นาค-อก   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1275 6 พ.ย. 61 07:04 น.   
69.  นางสาวพัชราภรณ์  ผาจันทร์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 2135 15 พ.ย. 61 15:35 น.   
70.  อาจารย์ลัดดา ชัยหาทัพ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1880 15 พ.ย. 61 07:44 น.   
71.  อาจารย์มงคล ประเสริฐสังฆ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1427 12 พ.ย. 61 10:25 น.   
72.  อาจารย์ภัชนี ศรีสุข   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 128 18 ก.ย. 61 20:09 น.   
73.  นางณัชปภา ศรีหนองบัว   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1893 15 พ.ย. 61 10:11 น.   
74.  อาจารย์จิรายุ ศักดาจารุวงศ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1340 17 ต.ค. 61 15:37 น.   
75.  นางสาวพรรณวรินทร์ วงษ์หอม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1006 6 ส.ค. 57 16:06 น.   
76.  นายนิยม ขาวกุญชร   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1142 11 ต.ค. 61 10:45 น.   
77.  อาจารย์พิชา ชัยจันดี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1221 19 ต.ค. 61 19:13 น.   
78.  อาจารย์นนท์ จรุงศิรวัฒน์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1358 26 ต.ค. 61 16:23 น.   
79.  อาจารย์อนุรักษ์ กุลวงษา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 122 13 พ.ย. 61 17:02 น.   
80.  นางสาวศิริรัตน์ อินอิ่ม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1433 30 ต.ค. 61 17:10 น.   
81.  อาจารย์กมลทิพย์ วัฒนสุทธิพงศ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1099 18 ก.ย. 61 21:02 น.   
82.  นางสาวจุฑาทิพย์ ติ่งแก้ว   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1521 15 พ.ย. 61 09:10 น.   
83.  อาจารย์นนทิช กุลวิเศษ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 543 12 พ.ย. 61 15:14 น.   
84.  อาจารย์สมศักดิ์ บุญพรม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 657 13 พ.ย. 61 00:17 น.   
85.  นายพลากร คำขวา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 340 8 พ.ย. 61 17:07 น.   
86.  อาจารย์จอมไตร ทันโส   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา     
87.  อาจารย์ภัทรภณ เตืองพลกรัง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา     
88.  นายChua Chin Soon   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 3 30 พ.ค. 61 17:53 น.   
89.  อาจารย์จิตติวิทย์ พิทักษ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา     
90.  อาจารย์ภัทรภณ เตืองพลกรัง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 4 9 ต.ค. 61 22:47 น.   
91.  นางสรินยา แสนสมบัติ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1083 27 ก.ย. 61 10:49 น.   
92.  อาจารย์เนตรศิริ ชินชัย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 44 8 ต.ค. 61 13:43 น.   
93.  อาจารย์สุนิสา สุวรรณฉาย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1283 12 พ.ย. 61 10:06 น.   
94.  อาจารย์วนิดา พรหมบุตร   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1370 6 พ.ย. 61 18:12 น.   
95.  อาจารย์เอกพล ช่วยวงศ์ญาติ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 5 13 ก.ค. 59 14:37 น.   
96.  อาจารย์กิติญาดา พัวพาณิชยกุล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1692 14 พ.ย. 61 14:30 น.   
97.  อาจารย์พลัฎฐ์ ทิพย์ศรีราช   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1068 5 พ.ย. 61 09:19 น.   
98.  อาจารย์สันติชัย ศรีโพธิ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
99.  อาจารย์ปิยะนันท์ บุญโพธิ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1368 12 พ.ย. 61 22:11 น.   
100.  อาจารย์ ดร.สิปป์ สุขสำราญ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1010 22 ม.ค. 58 14:14 น.   
101.  อาจารย์รัชพล รอดชมภู   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1199 2 ก.ค. 61 22:00 น.   
102.  อาจารย์ขนิษฐา ศิริพรรณ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1359 6 พ.ย. 61 19:12 น.   
103.  อาจารย์พันทิวา เหล่าสมบัติ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1666 5 พ.ย. 61 15:44 น.   
104.  นางสาวคัมภีร์พรรณ ช่วยวงศ์ญาติ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1210 8 พ.ย. 61 17:53 น.   
105.  นางสาววราภรณ์ ชนะภักดี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 4814 15 พ.ย. 61 08:32 น.   
106.  อาจารย์ธันย์ชนก เหมือนช้าง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1228 15 พ.ย. 61 20:47 น.   
107.  อาจารย์เพียงดาว ไชยสาร   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1323 14 พ.ย. 61 17:06 น.   
108.  นางสาวธิฎารัตน์ รุจิราวินิจฉัย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 43 8 ม.ค. 61 08:36 น.   
109.  นายธรรมนูญ วุฒิพันธุ์ชัย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 453 15 พ.ย. 61 09:29 น.   
110.  อาจารย์พฤทธิวาส ลับภู   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 17 1 พ.ย. 61 16:43 น.   
111.  อาจารย์ศิริศุกร์ ศิริโชคชัยตระกูล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1282 1 พ.ย. 61 12:47 น.   
112.  รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ ศรีรักษา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1159 28 มิ.ย. 61 13:47 น.   
113.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัสสรา อินทรกำแหง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1098 12 พ.ย. 61 17:17 น.   
114.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรีวรรณ ร่มเย็น วูลเทอร์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1398 1 พ.ย. 61 16:34 น.   
115.  รองศาสตราจารย์เพชรรัตน์ จงนิมิตรสถาพร   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1104 25 ก.ค. 61 08:39 น.   
116.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภา ชุณหรัชพันธุ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1027 29 ส.ค. 61 14:45 น.   
117.  นางยุภา นามมุง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา     
118.  อาจารย์นภาพร วรเนตรสุดาทิพย์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1293 6 พ.ย. 61 10:25 น.   
119.  อาจารย์อรนุช กิตติศิริวัฒนกุล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1654 14 พ.ย. 61 17:33 น.   
120.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ จักรเป็ง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1335 15 พ.ย. 61 17:59 น.   
121.  อาจารย์สมจินต์ ศรีเมือง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1123 26 ก.ย. 61 13:34 น.   
122.  อาจารย์พุทธชาติ ชุมแวงวาปี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1456 10 ต.ค. 61 16:12 น.   
123.  อาจารย์ปิลันธนา ศุภดล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1814 13 พ.ย. 61 07:53 น.   
124.  อาจารย์วิมลลักษณ์ จันทนพิมพ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1534 15 พ.ย. 61 18:24 น.   
125.  นางทองพูล นารีไผ่   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา     
126.  นางสมพร โพธิราชา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา     
127.  อาจารย์นุชนาฎ เนสุสินธุ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1203 2 พ.ย. 61 10:35 น.   
128.  นางฆรณี ทองบ้านทุ่ม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา     
129.  นางลำใย ศีรี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา     
130.  นายสว่าง แสงเหลา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา     
131.  อาจารย์มนัชยา ศรีจินดา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1386 12 พ.ย. 61 17:44 น.   
132.  อาจารย์วุฒิชัย ไพคำนาม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1970 30 ต.ค. 61 08:05 น.   
133.  อาจารย์ชิงชัย ทาดาหา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1074 29 ต.ค. 61 09:55 น.   
134.  อาจารย์ประกายฝน บรรดาศักดิ์ไพศาล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1349 7 พ.ย. 61 08:58 น.   
135.  นายนพพร ดีไพร   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1006 8 ก.ค. 58 14:05 น.   
136.  นายนพพร นามคันที   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา     
137.  อาจารย์นเรียน นามบุญเรือง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1404 8 พ.ย. 61 08:25 น.   
138.  อาจารย์นวลพรรณ เพียงเกษ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1766 29 ต.ค. 61 09:49 น.   
139.  นางสาววณิชญา วิเศษสา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 2264 15 พ.ย. 61 15:43 น.   
140.  อาจารย์วิทยา สังชา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 6 31 ต.ค. 61 13:36 น.   
141.  อาจารย์สมฤดี ชำนิ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 2 24 ต.ค. 61 14:27 น.   
142.  นางสาวสันทนา โลมาอินทร์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1423 8 พ.ย. 61 12:07 น.   
143.  อาจารย์วิภาวดี บุญไชยศรี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1803 1 พ.ย. 61 16:28 น.   
144.  อาจารย์ นิติยา  แสนตอ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1596 7 พ.ย. 61 20:28 น.   
145.  นายธนวัฒน์ รวยอบกลิ่น   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 6 15 ก.พ. 60 09:56 น.   
146.  อาจารย์พีระ เปรมธีรวัฒน์ชัย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1081 15 มี.ค. 61 13:24 น.   
147.  อาจารย์ทิพย์ฤทัย ไกรศรีวรรธนะ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1695 15 พ.ย. 61 15:14 น.   
148.  อาจารย์ปิยะธิดา ปทุมศิริ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1246 29 ต.ค. 61 12:02 น.   
149.  อาจารย์อัจฉราวดี จันทะสุข   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 165 2 พ.ย. 61 14:57 น.   
150.  อาจารย์ธิฎารัตน์ รุจิราวินิจฉัย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 217 7 ต.ค. 61 07:24 น.   
151.  อาจารย์ทนงศักดิ์ ไชยเสนา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 2 28 ก.ย. 59 21:26 น.   
152.  อาจารย์อัจฉรา คำเพ็ชรดี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 28 11 เม.ย. 61 02:37 น.   
153.  อาจารย์ภวนันท์ นุ่นกลาง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 89 15 พ.ย. 61 15:46 น.   
154.  อาจารย์จุฬาลักษณ์ ปิยะพงศ์ธนโชค   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1030 18 ต.ค. 61 12:00 น.   
155.  อาจารย์ทัศนีย์ ข่าขันมะลี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
156.  อาจารย์สุทธิลักษณ์ แสวงสุทธิ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1030 16 ส.ค. 60 13:45 น.   
157.  นางสาวพรทิพา ทองสุข   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
158.  อาจารย์สมกมล บุญมี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1238 10 พ.ย. 61 15:31 น.   
159.  อาจารย์สุพัตรา ชื่นบุญเพิ่ม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1015 18 ก.ย. 61 13:34 น.   
160.  อาจารย์สวาทจิต ยอดกลาง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
161.  อาจารย์ประภาพร จันทะบุรม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1366 14 พ.ย. 61 20:07 น.   
162.  นางละมุล ภูบ้านหม้อ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
163.  นางสำราญ เกิดนอก   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
164.  อาจารย์ปิยะนุช สังคมกำแหง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
165.  อาจารย์อังคณาวรรณ ธรรมา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1180 18 ต.ค. 61 14:32 น.   
166.  อาจารย์ศรีสุดา ศิริภาษณ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
167.  นางสุกัญญา เอื่อมศรี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
168.  นางจันทนา พลทองสถิตย์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
169.  นางทองจันทร์ ว่องไว   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
170.  นายสมควร โพธิราชา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
171.  นางสาวลักขณา บัวพุทธา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
172.  อาจารย์ศุภลักษณ์ ศรีหานู   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
173.  อาจารย์ปราณี จันทร์หอม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1009 19 ก.ค. 61 11:49 น.   
174.  อาจารย์สุทธิพร ชาตาธิคุณ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1580 6 พ.ย. 61 10:23 น.   
175.  อาจารย์มันทนา กองภา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1137 9 พ.ย. 61 14:59 น.   
176.  อาจารย์สุขุมา เอการัมย์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1378 1 ต.ค. 61 16:30 น.   
177.  นางธนัญญา พิมพ์ตะคลอง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1018 20 พ.ค. 61 23:37 น.   
178.  นายวิกาล แคว้นน้อย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
179.  นางณัฎฐพร โพธิ์ศรี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
180.  นางวชิราภรณ์ เริงฤทธิ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
181.  นางนาตยา สระน้ำคำ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1 21 พ.ค. 61 18:08 น.   
182.  อาจารย์ปาริฉัตร ฤทธิ์ทรงเมือง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
183.  นางสาวนงนุช พิทักษ์เสมา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1030 3 ม.ค. 61 14:04 น.   
184.  นางสาวสุปราณี นามมา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
185.  อาจารย์อินทร์ตรอง นิตยโรจน์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1166 2 ต.ค. 61 21:27 น.   
186.  อาจารย์กรรณิการ์ ผลชำนัญ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 18 16 ก.ค. 61 14:45 น.   
187.  นางสาวเบญจวรรณ คำมา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
188.  นางสาวพรทิพย์ ชาสุวรรณ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 1027 6 ก.ค. 61 09:32 น.   
189.  นายวรพจน์ เพิ่มบุญ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
190.  นางพิมพ์วลัญช์ นันทัยทวีกุล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
191.  อาจารย์วัชณีย์ เสตเตมิย์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
192.  นายจันทร์ เพียชิน   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง     
193.  นางอรณี โหรี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 1389 15 พ.ย. 61 10:42 น.   
194.  นางสาวนารี สิมมี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 1525 14 พ.ย. 61 09:51 น.   
195.  นางวิภาพร นามมหานวล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง     
196.  นายเป้า พิมพ์พระลับ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง     
197.  นางภานิดา สิงห์คำป้อง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 1190 13 พ.ย. 61 10:23 น.   
198.  นายศิริพงษ์ ภัคมาตร์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 2731 15 พ.ย. 61 09:38 น.   
199.  นางชัชฎาพร ศิลปดอนบม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 1433 13 พ.ย. 61 10:58 น.   
200.  นางสาวนฤมล สิงเนี่ยว   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 2398 15 พ.ย. 61 08:45 น.   
201.  อาจารย์อัมพิกา สุระภา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 5 29 ต.ค. 58 10:33 น.   
202.  อาจารย์สมร สนทรารักศ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1030 26 ก.ย. 61 17:10 น.   
203.  อาจารย์ ดร.อาคม อึ่งพวง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1097 5 ต.ค. 61 12:24 น.   
204.  อาจารย์พวงทอง พูลเรือง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1067 10 ก.ค. 61 10:13 น.   
205.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลชัย ศรีสำราญ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1014 21 ก.พ. 61 12:22 น.   
206.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา วงษ์พระลับ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1573 30 ต.ค. 61 05:32 น.   
207.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกอบ กระแสโสม   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1006 17 ก.ย. 61 15:20 น.   
208.  อาจารย์จุฬารัตน์ สียา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1456 30 ต.ค. 61 11:37 น.   
209.  อาจารย์อัครวัฒน์  ศรีสวัสดิ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1458 14 พ.ย. 61 15:42 น.   
210.  อาจารย์วัชราภรณ์ พงษ์พันธ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1183 29 ต.ค. 61 13:07 น.   
211.  อาจารย์อรลออ เผือกนอก   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1101 15 มิ.ย. 61 18:59 น.   
212.  อาจารย์ปิยกุล สอนไว   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1437 8 พ.ย. 61 13:59 น.   
213.  อาจารย์เชรษฐรัฐ กองรัตน์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 94 8 พ.ย. 61 13:37 น.   
214.  อาจารย์ทวีพันธ์ บุญชิ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1130 19 ก.ย. 61 09:36 น.   
215.  นายสุพจน์ พลจันทร์งาม   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1768 8 พ.ย. 61 16:04 น.   
216.  อาจารย์เอกพล เขียวปาน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1099 10 ต.ค. 61 17:38 น.   
217.  นายธีรศักดิ์ บาลชน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 106 3 ต.ค. 61 09:04 น.   
218.  อาจารย์สายหยุด ขันขวา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1006 12 พ.ค. 58 09:33 น.   
219.  อาจารย์ยุพารัตน์ คำใสสุข   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1010 28 มี.ค. 59 12:38 น.   
220.  อาจารย์จิระประภา ไชยวุฒิ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 57 10 พ.ย. 61 12:01 น.   
221.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมิตร ถิ่นปัญจา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1035 15 มิ.ย. 61 09:20 น.   
222.  อาจารย์ศุภร จารุจรณ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1282 1 พ.ย. 61 15:56 น.   
223.  อาจารย์อรวรรณ ยังพัธนา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1061 16 ต.ค. 61 11:35 น.   
224.  อาจารย์อรวรรณ สุทธาวรัตน์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1007 26 พ.ค. 58 14:25 น.   
225.  อาจารย์เมตตา ศิลาพันธุ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
226.  อาจารย์สุชานา ชวนะสุพิชญ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1020 25 ก.ย. 61 11:37 น.   
227.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลี้ยง ชาตาธิคุณ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1130 21 มี.ค. 61 17:00 น.   
228.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ เผือกพันธ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1008 5 ม.ค. 59 09:18 น.   
229.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสูตร บรรดาศักดิ์ไพศาล   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1158 5 ต.ค. 61 13:12 น.   
230.  อาจารย์มนู ยังพัธนา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
231.  อาจารย์สำรวน ชินจันทึก   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 2211 12 พ.ย. 61 18:46 น.   
232.  อาจารย์ไพทูล นารคร   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1017 29 พ.ค. 60 08:35 น.   
233.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชิต เผือกนอก   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1022 14 มิ.ย. 61 16:01 น.   
234.  อาจารย์ประยุทธ ไชยคำ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1006 16 มิ.ย. 57 13:32 น.   
235.  อาจารย์นภาพรรณ เอี่ยมสำอางค์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1722 8 พ.ย. 61 09:40 น.   
236.  อาจารย์ขนิษฐา หาญณรงค์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1018 27 ต.ค. 60 12:56 น.   
237.  อาจารย์ขวัญอ้อม กิ่งหลักเมือง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
238.  อาจารย์เกษราภรณ์ สรวลเส   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 2236 13 พ.ย. 61 14:20 น.   
239.  อาจารย์วไลวุฒิ กิ่งหลักเมือง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
240.  อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ หัสมินทร์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1151 16 ต.ค. 61 11:11 น.   
241.  อาจารย์จันท์นิภา ดวงวิไล   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1031 8 ต.ค. 58 22:52 น.   
242.  อาจารย์ไชยเดช แก้วสง่า   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1156 28 ก.ย. 61 17:57 น.   
243.  อาจารย์ยุทธนา เพียมูล   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1064 29 ม.ค. 61 08:46 น.   
244.  อาจารย์ประเทืองสุข มณีล้ำ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1482 3 ก.ค. 61 13:35 น.   
245.  อาจารย์เบญจวรรณ ป้อมแสนศรี   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1510 14 พ.ย. 61 07:40 น.   
246.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมิตร ถิ่นปัญจา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
247.  อาจารย์รวิสุต จุนทะวี   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1292 16 ต.ค. 61 10:36 น.   
248.  อาจารย์สุรเชษฐ์ สันต์สวัสดิ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1042 13 มิ.ย. 61 11:02 น.   
249.  นางสาววิลาวัณย์ ประแดงปุย   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1053 5 ก.ย. 61 09:32 น.   
250.  อาจารย์ศิริขวัญ ศรีวิไล   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1809 15 พ.ย. 61 22:11 น.   
251.  อาจารย์พรพิทักษ์ จะริรัมย์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1662 13 พ.ย. 61 10:07 น.   
252.  อาจารย์เพ็ญนิภา ทองโคตร   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 4 4 ก.ย. 58 13:28 น.   
253.  นายอุทัย กะพุทธา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา     
254.  นางสาวประภาวดี สุวรรณไตรย์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 2038 14 พ.ย. 61 21:10 น.   
255.  อาจารย์พงษ์ศักดิ์ มากสูงเนิน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1090 15 มิ.ย. 59 06:39 น.   
256.  อาจารย์อนิสรา บุญสด   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา     
257.  นายปรัชญา อยู่เปี่ยม   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 456 13 พ.ย. 61 18:17 น.   
258.  อาจารย์วันวิสาข์ ชัยชนะ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 250 13 พ.ย. 61 19:12 น.   
259.  อาจารย์ชนินทร บุญเต็ม   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 13 9 ก.ย. 61 08:10 น.   
260.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล ชูสอน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1011 11 พ.ย. 59 08:22 น.   
261.  อาจารย์นิ่มนวล ตันติรุ่งปกรณ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1009 8 ก.ย. 57 09:46 น.   
262.  อาจารย์สุพรรัตน์ ปรีชาธรสิทธิ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1009 30 พ.ค. 61 11:16 น.   
263.  อาจารย์ ดร.รมย์วรินทร์ กำลังเลิศ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1495 3 ต.ค. 61 10:21 น.   
264.  อาจารย์ชาญ จิตภิลัย   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1091 13 ต.ค. 61 13:30 น.   
265.  อาจารย์ณิชชา สอนสุข   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1200 27 ส.ค. 61 11:14 น.   
266.  นางสาววรรณศรี ขันขวา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1741 14 พ.ย. 61 11:03 น.   
267.  อาจารย์เจษฎามาศ คงสวัสดิ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1101 29 ต.ค. 61 17:46 น.   
268.  อาจารย์สุธาสินี สีแจ่มจิรานนท์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1382 14 พ.ย. 61 14:30 น.   
269.  อาจารย์ธนะภัศล์ เฮ้าส์ทาคุณาพาณิช   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1280 7 พ.ย. 61 12:35 น.   
270.  อาจารย์นัยนา ชมภูศรี   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1365 10 ก.ย. 61 15:03 น.   
271.  นางกอบเกื้อ อดิศักดิ์สดใส   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1386 12 พ.ย. 61 15:38 น.   
272.  อาจารย์วัชรพงศ์ ใจเดียว   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา     
273.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทับทิม สุริยสุภาพงศ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1698 14 พ.ย. 61 12:42 น.   
274.  อาจารย์ธีรติ เค้าแคน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1073 31 พ.ค. 61 13:50 น.   
275.  อาจารย์รัตนา อัตนวงศ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1046 8 พ.ย. 61 13:00 น.   
276.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประธานพร แจ่มเจริญทรัพย์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1131 26 มี.ค. 61 14:44 น.   
277.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตรี จิตต์ปรัชญา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1106 8 มิ.ย. 61 10:49 น.   
278.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา บุญมีประเสริฐ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1555 14 พ.ย. 61 19:39 น.   
279.  อาจารย์จรรยา ศรีสำราญ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1067 30 พ.ค. 61 15:01 น.   
280.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหวัง นิลพันธ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1868 15 พ.ย. 61 07:58 น.   
281.  อาจารย์ชูเกียรติ ลอองแก้ว   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1340 13 พ.ย. 61 10:37 น.   
282.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์ ประสานพานิช   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1257 15 พ.ย. 61 14:32 น.   
283.  อาจารย์ปรีชา บุญณะโชติ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1054 27 มี.ค. 61 18:10 น.   
284.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดใจ ศรีจามร   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1346 30 ส.ค. 61 14:37 น.   
285.  อาจารย์ สายชล   จิตภิลัย   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1483 15 พ.ย. 61 14:28 น.   
286.  อาจารย์วนิดา บุษบงค์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1033 31 ม.ค. 61 10:17 น.   
287.  อาจารย์อุดมพร สุพรรณวงศ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1134 17 ก.ค. 61 13:05 น.   
288.  อาจารย์เกษร รามัญวงษ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1101 13 มิ.ย. 61 12:34 น.   
289.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ พาวัฒนา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1420 31 ต.ค. 61 08:19 น.   
290.  อาจารย์ถวิล ศรีบุตร   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
291.  อาจารย์สุมาลี ระคำภา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1069 28 มี.ค. 61 17:48 น.   
292.  อาจารย์ชนิดาภา ยอดกลาง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1181 1 พ.ย. 61 16:53 น.   
293.  อาจารย์จีรนันทร์ แก่นนาคำ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1308 20 ก.ย. 61 14:09 น.   
294.  อาจารย์จิรากาญจน์ ยืนยง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1437 13 ก.ย. 61 20:46 น.   
295.  อาจารย์วัฒนา คนรู้   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 12 29 ก.ย. 61 17:31 น.   
296.  อาจารย์ปรัชญ์ธวีฐ์  โพธิวัชระ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1210 31 ต.ค. 61 09:15 น.   
297.  อาจารย์วรรณงาม นนทะโมลี   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1197 1 ส.ค. 61 13:48 น.   
298.  อาจารย์เนตรนภิส เปานาเรียง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1097 28 ส.ค. 61 09:34 น.   
299.  อาจารย์ณัฐฐินันท์ สร้อยเงิน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1503 15 พ.ย. 61 07:49 น.   
300.  อาจารย์เอกราช ถ้ำกลาง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1219 4 ต.ค. 61 11:40 น.   
301.  อาจารย์สุชาติ ทั่งสถิรสิมา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1483 24 ก.ย. 61 09:52 น.   
302.  อาจารย์ศรีประไพ เพียนอก   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1460 15 พ.ย. 61 12:59 น.   
303.  อาจารย์วีรวิชญ์ คำอ่อน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1087 12 ก.ย. 61 13:19 น.   
304.  อาจารย์ศิราวรรณ บุญสุข   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1249 15 พ.ย. 61 11:05 น.   
305.  อาจารย์วัชราภรณ์ ถ้ำกลาง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1382 5 พ.ย. 61 06:53 น.   
306.  อาจารย์ฉลอง เหลี่ยมสิงขร   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1149 6 พ.ย. 61 11:18 น.   
307.  อาจารย์อักขราวุธ กันหาป้อง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 8 12 มี.ค. 61 09:42 น.   
308.  นางสาวฉันทยา สัตย์ซื่อ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 239 11 ก.ย. 61 18:14 น.   
309.  นางชลธิชา นาค-อก   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1880 14 พ.ย. 61 11:02 น.   
310.  อาจารย์ภณอนงค์ จันทร์เทศ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 167 15 ต.ค. 61 16:11 น.   
311.  อาจารย์นฤมนท์ เหล่าต้น   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 41 27 เม.ย. 61 13:52 น.   
312.  นางสาวสัมฤทธิ์ สุ่มทอง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 1120 1 ต.ค. 61 16:09 น.   
313.  นางรัศมี คนโยง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 2630 15 พ.ย. 61 14:20 น.   
314.  นางสาววิมลรัตน์ กาญจนพัฒน์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 1528 14 พ.ย. 61 12:12 น.   
315.  นางจตุพร เนตรมณี   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 1539 12 พ.ย. 61 15:22 น.   
316.  นายสมพร แก้วกงพาน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
317.  นายสุวิทย์ ทำสีมา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง     
318.  นายอนันต์ มีเศษ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง     
319.  นายเพียร มาฤทธิ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง     
320.  นายสุพด จันทมาตย์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง     
321.  นางถาวร แก้วกงพาน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 1911 15 พ.ย. 61 14:47 น.   
322.  นายอุดม โพธิ์ศรีทอง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง     
323.  นายสถิตย์ ทองอุไร   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 1008 1 มี.ค. 59 11:11 น.   
324.  นางสาวสิรยาพร พลเสนา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 79 18 พ.ค. 61 13:57 น.   
325.  นางสาววัชราภรณ์ เทวรักษ์พิทักษ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 1438 12 พ.ย. 61 15:46 น.   
326.  นายเกียรติมงคล เรืองเจริญ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 2445 14 พ.ย. 61 16:17 น.   
327.  นางสาวสุรีพร มรรควัลย์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
328.  อาจารย์เพลงพร ปัญญาชัย   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 5 18 เม.ย. 59 00:35 น.   
329.  นางนุจรีย์ เชิดชูบัณฑิต   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 9 10 ต.ค. 61 11:01 น.   
330.  อาจารย์สาวิตรี วงศ์กิติรุ่งเรือง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1824 7 พ.ย. 61 12:13 น.   
331.  นางจุลาวัลย์ ทาเภา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1383 2 พ.ย. 61 15:43 น.   
332.  อาจารย์อรจิรา จะแรบรัมย์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1300 26 ต.ค. 61 13:30 น.   
333.  อาจารย์จรินทร์ บุญสุชาติ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1608 27 ต.ค. 61 22:02 น.   
334.  อาจารย์ปริศนา อานจำปา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1600 29 ต.ค. 61 09:13 น.   
335.  อาจารย์ปิยะมาศ ศิลาแยง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1220 18 ต.ค. 61 11:24 น.   
336.  อาจารย์เบญจมาภรณ์ ช้อยเครือ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 2639 14 พ.ย. 61 21:26 น.   
337.  อาจารย์อาพร ตรีสูน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1912 15 พ.ย. 61 13:40 น.   
338.  อาจารย์พรมณี หาญหัก   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1786 13 พ.ย. 61 13:10 น.   
339.  อาจารย์ระพีพรรณ คำงาม   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1401 22 ต.ค. 61 12:07 น.   
340.  อาจารย์ศักดาเดช สิงคิบุตร   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1602 21 ต.ค. 61 16:02 น.   
341.  อาจารย์เจริญขวัญ ศรีพันธ์ชาติ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1320 30 ต.ค. 61 13:35 น.   
342.  อาจารย์ชินอนงค์ ประชุมชิต   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1217 19 ต.ค. 61 09:46 น.   
343.  อาจารย์ฤกษ์ สุวรรณฉาย   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1518 15 พ.ย. 61 12:42 น.   
344.  อาจารย์วันชัย จันทการกุล   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1264 20 ต.ค. 61 14:28 น.   
345.  นางสาวหฤทัย ชัยโทนุย   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1438 14 พ.ย. 61 11:04 น.   
346.  นายสุรพล จันทร์อ่อน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
347.  อาจารย์ชนาดา อรศรี   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 2 18 ต.ค. 61 16:27 น.   
กองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์
1.  นายทองสุข ศีรี P กองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์ 1450 12 พ.ย. 61 13:33 น.   
2.  นางสาวอลิษา มูลศรี   กองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์ 3 19 ต.ค. 60 10:24 น.   
3.  นางสาววิชุดา พรพยุหะ   กองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์ 3 18 ต.ค. 60 09:03 น.   
4.  นางสาว่่่จารุวรรณ โพธิ์สอน   กองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์ 12 14 พ.ย. 61 17:26 น.   
5.  นายอาทิตย์ ขวัญเขียน   กองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์ 359 15 พ.ย. 61 16:06 น.   
จำนวนการเข้าใช้เริ่มนับจากวันที่ 1 มกราคม 2547

[กลับหน้าแรก]