รายชื่อสมาชิก บุคลากรทั้งหมดของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
 
หน่วยงาน/สาขาวิชา
เข้าใช้
ล่าสุด
สาขาวิชาการศึกษาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี ซามาตย์   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 1698 18 เม.ย. 62 14:11 น.   
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 1095 20 มี.ค. 62 14:59 น.   
3.  อาจารย์ ดร.นฏกร  ประมายันต์   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 1082 12 มี.ค. 62 16:52 น.   
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ธนัช แซ่จู   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 1105 10 มี.ค. 62 11:01 น.   
5.  อาจารย์ ดร.ศุภโชค สอนศิลพงศ์   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 25 20 ก.พ. 62 17:12 น.   
6.  รองศาสตราจารย์เอื้อจิตร พัฒนจักร   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 1069 20 มี.ค. 62 18:17 น.   
7.  อาจารย์ ดร.หล้า ภวภูตานนท์   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 1035 20 มี.ค. 62 11:43 น.   
8.  รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 1178 15 มี.ค. 62 14:15 น.   
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณศรี อึ้งประเสริฐ   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 1073 31 ม.ค. 62 14:29 น.   
10.  อาจารย์ดวงมณี ยะอัมพันธุ์   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 1091 9 เม.ย. 62 23:23 น.   
11.  อาจารย์ ดร.สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 1088 3 ก.พ. 62 21:53 น.   
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ช่างศรี   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 1083 8 เม.ย. 62 20:20 น.   
13.  อาจารย์ ดร.สมควร สีชมภู   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 1367 10 เม.ย. 62 13:44 น.   
14.  อาจารย์นิศากร บุญเสนา   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 26 9 เม.ย. 62 10:51 น.   
15.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 1428 11 เม.ย. 62 00:41 น.   
16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ร่มเกล้า  จันทราษี   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 1442 2 มี.ค. 62 20:27 น.   
17.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย ยืนยง   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 1095 9 เม.ย. 62 21:48 น.   
18.  อาจารย์ ดร.จิรดาวรรณ หันตุลา   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 1187 12 มี.ค. 62 15:35 น.   
19.  อาจารย์ ดร.อะรุณี แสงสุวรรณ   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 88 31 ม.ค. 62 23:53 น.   
20.  อาจารย์ ดร.ปาริชาติ แสนนา   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 1220 17 เม.ย. 62 11:41 น.   
สาขาวิชาการศึกษาด้านการพัฒนาวิชาชีพ
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ   สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 1107 17 เม.ย. 62 16:08 น.   
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส   สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 1166 21 มี.ค. 62 12:14 น.   
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี จันทร์เพ็ง   สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 1120 25 ม.ค. 62 11:30 น.   
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชวนา เหลืองอังกูร   สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 1197 18 เม.ย. 62 18:37 น.   
5.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรี ฤกษ์จารี   สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา 1101 29 มี.ค. 62 12:36 น.   
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์   สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา 1701 16 เม.ย. 62 15:53 น.   
7.  รองศาสตราจารย์ ดร.นิตย์ บุหงามงคล   สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา 3748 18 เม.ย. 62 10:07 น.   
8.  รองศาสตราจารย์ ดร.กนกอร สมปราชญ์   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 1141 6 เม.ย. 62 17:53 น.   
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนี สิริสุขศิลป์   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 1205 15 มี.ค. 62 13:42 น.   
10.  อาจารย์ ดร.ดาวรุวรรณ ถวิลการ   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 1308 4 เม.ย. 62 14:03 น.   
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สระน้ำคำ   สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 1068 13 มี.ค. 62 18:53 น.   
12.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ   สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 1415 17 เม.ย. 62 11:26 น.   
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล   สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 1038 24 ส.ค. 61 18:53 น.   
14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ก้านจักร   สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 1071 11 ม.ค. 62 14:40 น.   
15.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา โสมาบุตร   สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 1061 12 มี.ค. 62 15:45 น.   
สาขาวิชาการศึกษาภาษา
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา พันธรักษ์พงษ์   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ 1308 1 เม.ย. 62 09:40 น.   
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ นามวงศ์   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ 1019 13 ส.ค. 58 14:47 น.   
3.  อาจารย์ปิยดา สุดาทิพย์   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ 146 4 มี.ค. 62 09:34 น.   
4.  อาจารย์Roderick  Julian Robillos   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ     
5.  อาจารย์Blair  Alton Mclntosh   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ     
6.  อาจารย์อมรรัตน์ มะโนบาล   สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น 1050 13 ก.พ. 62 21:31 น.   
7.  อาจารย์Miki Takahashi   สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น     
8.  อาจารย์ ดร.วัชรา สุยะรา   สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น 1131 26 มี.ค. 62 12:16 น.   
9.  อาจารย์ธนบดี อ่อนตา   สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น 17 12 มี.ค. 62 10:40 น.   
10.  อาจารย์ ดร.สกาวเดือน ซาธรรม   สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 1057 9 เม.ย. 62 13:24 น.   
11.  อาจารย์ ดร.นฤมล อินทร์ประสิทธิ์   สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 1088 2 ส.ค. 61 09:08 น.   
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุคนธรัตน์ สร้อยทองดี   สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 1260 17 เม.ย. 62 15:23 น.   
13.  อาจารย์เบญจพร เหล่าวงษี   สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 54 5 เม.ย. 62 14:06 น.   
14.  อาจารย์นารีนารถ กลิ่นหอม   สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 1143 25 ก.พ. 62 10:20 น.   
15.  อาจารย์ ดร.นฤภรณ์ วุฒิพันธุ์   สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 50 1 ก.พ. 62 15:32 น.   
16.  อาจารย์วริยา อินทร์ประสิทธิ์   สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 104 7 ต.ค. 61 19:07 น.   
สาขาวิชาการศึกษาสังคมศึกษา ศิลปศึกษา และพลศึกษา
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ กาญจนศร   สาขาวิชาพลศึกษา 1251 6 มี.ค. 62 16:04 น.   
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีราวิชช์ เผือกพันธ์   สาขาวิชาพลศึกษา 1155 13 ก.พ. 62 11:54 น.   
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธชา รุญเจริญ   สาขาวิชาพลศึกษา 1171 3 เม.ย. 62 10:42 น.   
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิขิต อมาตยคง   สาขาวิชาพลศึกษา 1012 8 มี.ค. 62 15:58 น.   
5.  อาจารย์ ดร.ธนากร ศรีชาพันธุ์   สาขาวิชาพลศึกษา 1062 14 มี.ค. 62 14:20 น.   
6.  อาจารย์ ดร.โรจพล บูรณรักษ์   สาขาวิชาพลศึกษา 1136 14 มี.ค. 62 12:46 น.   
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญศักดิ์  พันธวิศิษฎ์   สาขาวิชาพลศึกษา 21 19 มี.ค. 62 06:43 น.   
8.  รองศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ตุงคะสมิต   สาขาวิชาสังคมศึกษา 1438 18 เม.ย. 62 15:38 น.   
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑา ชุ่มสุคนธ์   สาขาวิชาสังคมศึกษา 1399 29 มี.ค. 62 10:56 น.   
10.  อาจารย์บวรพจน์ ชมภูนุช   สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา 295 17 เม.ย. 62 10:52 น.   
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมพร ทนันชัยบุตร   สาขาวิชาศิลปศึกษา 1209 18 มี.ค. 62 17:38 น.   
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศักดิ์ ปักโคทานัง   สาขาวิชาศิลปศึกษา 1049 11 มี.ค. 62 10:30 น.   
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริณ ทนันชัยบุตร   สาขาวิชาศิลปศึกษา 1294 20 ก.พ. 62 13:53 น.   
14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขม เคนโคก   สาขาวิชาศิลปศึกษา 1105 13 ก.พ. 62 12:04 น.   
15.  รองศาสตราจารย์อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย   สาขาวิชาศิลปศึกษา 1238 5 เม.ย. 62 15:25 น.   
16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ   สาขาวิชาศิลปศึกษา 1168 27 ก.ย. 61 16:05 น.   
สาขาวิชาการศึกษาด้านการโรงเรียน
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ระดับดุษฎีบัณฑิต 1380 17 เม.ย. 62 09:32 น.   
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ญวนกระโทก   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ระดับดุษฎีบัณฑิต 1271 1 เม.ย. 62 00:25 น.   
3.  อาจารย์ ดร.อริยพร คุโรดะ   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ระดับดุษฎีบัณฑิต 1119 15 มี.ค. 62 10:39 น.   
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ระดับดุษฎีบัณฑิต 1044 13 เม.ย. 62 19:09 น.   
5.  รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สารรัตนะ   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ 1334 17 เม.ย. 62 14:43 น.   
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนชาติ เจริญครบุรี   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 1103 15 มี.ค. 62 10:46 น.   
7.  รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล อาจอินทร์   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 1281 27 มี.ค. 62 14:53 น.   
งานคลังและพัสดุ
1.  นางอุไร ราชวิจิตร   งานคลังและพัสดุ 1068 18 เม.ย. 62 16:49 น.   
2.  นางอรุณศรี กางเพ็ง   งานคลังและพัสดุ 1160 3 เม.ย. 62 10:53 น.   
3.  นางมานิดา สิมมาทัน   งานคลังและพัสดุ 1529 18 เม.ย. 62 16:22 น.   
4.  นางพอใจ รัตนติสร้อย   งานคลังและพัสดุ 1329 17 เม.ย. 62 17:43 น.   
5.  นางสายสุรีย์ นะคำศรี   งานคลังและพัสดุ 1547 24 มี.ค. 62 15:49 น.   
6.  นางอรวรรณ โสดาสร้อย   งานคลังและพัสดุ 1208 18 เม.ย. 62 11:09 น.   
7.  นางสาววริยา ดีโว   งานคลังและพัสดุ 47 18 เม.ย. 62 10:49 น.   
8.  นางสาวปวีณา เผ่าพันธุ์   งานคลังและพัสดุ 1124 8 ก.พ. 62 14:26 น.   
9.  นางสาวภัสนันท์ วงศ์จันทร์   งานคลังและพัสดุ 1584 18 เม.ย. 62 15:23 น.   
10.  นางสาวสุภาลัย บุดดีคำภา   งานคลังและพัสดุ 23 18 เม.ย. 62 09:52 น.   
งานบริหารและธุรการ
1.  นางสาววารุณี จุฑาจินดาเขต P งานบริหารและธุรการ 3018 18 เม.ย. 62 15:30 น.   
2.  นางอิสรีย์ อิสรเสณีย์   งานบริหารและธุรการ 1499 22 มี.ค. 62 11:13 น.   
3.  นางสาวดรุวรรณ ทอดทอง   งานบริหารและธุรการ 2027 18 เม.ย. 62 15:34 น.   
4.  นายนิพนธ์ ภิรมย์พันธ์   งานบริหารและธุรการ 2017 3 เม.ย. 62 10:16 น.   
5.  นางสาวนิภาพร แสนเข็ม   งานบริหารและธุรการ 1570 11 เม.ย. 62 16:05 น.   
6.  นางสาววาศิณี สิทธิพล   งานบริหารและธุรการ 2363 18 เม.ย. 62 11:25 น.   
7.  นายจักรี ดอนเตาเหล็ก   งานบริหารและธุรการ 1137 18 เม.ย. 62 09:17 น.   
8.  นางสาวศศิประภา โวสงค์   งานบริหารและธุรการ 1302 18 เม.ย. 62 09:52 น.   
9.  นางทองหลาง นามพรมมา   งานบริหารและธุรการ 85 18 มี.ค. 62 11:15 น.   
10.  นางสาวแสงทอง ศรีประภา   งานบริหารและธุรการ 2783 18 เม.ย. 62 16:07 น.   
งานแผนและสารสนเทศ
1.  นางอรกัญญา เบ้าจรรยา P งานแผนและสารสนเทศ 1827 5 เม.ย. 62 12:06 น.   
2.  นายสมเจตน์ แก้ววงษ์   งานแผนและสารสนเทศ 1216 3 เม.ย. 62 11:17 น.   
3.  นายสังวาล เนื่องวงษา   งานแผนและสารสนเทศ 1105 22 ม.ค. 62 11:22 น.   
4.  นางสาวเยาวลักษณ์ โล่ห์อภิรักษ์กุล   งานแผนและสารสนเทศ 1959 18 เม.ย. 62 11:45 น.   
5.  นายปพนพัทร์ สิทธิสมจินต์   งานแผนและสารสนเทศ 1532 16 เม.ย. 62 23:04 น.   
6.  นายโสภัณ พรมโสดา   งานแผนและสารสนเทศ 2501 4 เม.ย. 62 09:29 น.   
7.  นางรัตติกร แทนเพชร   งานแผนและสารสนเทศ 1659 3 เม.ย. 62 11:01 น.   
8.  นางนวรัตน์ เงาะสนาม   งานแผนและสารสนเทศ 1239 9 เม.ย. 62 14:59 น.   
9.  นายวทัญญู  เชื่อมไธสง   งานแผนและสารสนเทศ 1293 3 เม.ย. 62 14:33 น.   
10.  นางสาวมัทนา บัวศรี   งานแผนและสารสนเทศ 696 18 เม.ย. 62 16:35 น.   
งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา
1.  นางสาวพันธิตรา ประยูรสิทธิ   งานบริหารและธุรการ 8 17 เม.ย. 62 10:28 น.   
2.  นางพรรณี ศรีกลชาญ P งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 1931 10 เม.ย. 62 10:38 น.   
3.  นางนงนภัส สุทธิประภา   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 1404 25 มี.ค. 62 12:06 น.   
4.  นางสาวกัญณภัทร อรอินทร์   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 1296 1 เม.ย. 62 15:43 น.   
5.  นางสุชญา มาเวียง   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 1505 20 ก.พ. 62 15:45 น.   
6.  นางพิมพ์ปภัสสร ศรีสุนนท์   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 1751 3 เม.ย. 62 17:23 น.   
7.  นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 1479 10 เม.ย. 62 17:42 น.   
8.  นางสาวศิรินนาถ สบายใจ   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 1394 18 เม.ย. 62 11:46 น.   
9.  นางสาวมธุรส เมืองสุข   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 1338 29 มี.ค. 62 15:50 น.   
10.  นางสาวภาวินี ปานทุ่ง   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 1929 5 เม.ย. 62 12:18 น.   
11.  นางนภสร ศิริเจริญศรี   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 1393 17 เม.ย. 62 15:56 น.   
12.  นางปุณณวรรณ ป้องนาม   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 157 15 ก.พ. 62 11:10 น.   
13.  นางจันทรรัตน สิทธิสมจินต์   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 21 17 เม.ย. 62 10:10 น.   
14.  นางไพพิทักษ์ งอยกุดจิก   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 3255 17 เม.ย. 62 14:46 น.   
15.  นางสาวนริศรา สิงห์สาคร   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 1335 18 เม.ย. 62 10:47 น.   
16.  นางอนุสรา บังศรี   งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 1589 11 เม.ย. 62 14:12 น.   
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
1.  นายทรงเวทย์ เบ้าชัย P งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1435 14 มี.ค. 62 09:52 น.   
2.  นางสุภารัตน์ ดอนอ่อนสา   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1035 14 ก.พ. 62 17:18 น.   
3.  นายเอกชัย บุญประดิษฐ์   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 211 26 ก.พ. 62 11:04 น.   
4.  นางชวนพิศ พิมพ์ผม   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1034 14 ก.พ. 62 17:13 น.   
5.  นางพรรณี โพธิ์แก้ว   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 9 1 ก.พ. 62 15:51 น.   
6.  นายสมควร ดอนแขอ้วน   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1064 15 ก.พ. 62 11:20 น.   
7.  นายศักสยาม  นาชิน   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 94 15 ก.พ. 62 11:25 น.   
8.  นางเขียว มิมาลา   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 19 15 ก.พ. 62 11:18 น.   
9.  นางดารุณี ชัยศรี   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1657 18 เม.ย. 62 15:09 น.   
10.  นายธนพนธ์ หาชานนท์   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1240 14 มี.ค. 62 16:17 น.   
11.  นางสุภาพร สีมุงคุณ   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1033 14 ก.พ. 62 17:19 น.   
12.  นางนงคราญ สุขยอด   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1047 12 มี.ค. 62 10:41 น.   
13.  นางประภาพร พุทธสอน   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1038 14 ก.พ. 62 17:12 น.   
14.  นางสุนา อุ่นทองดี   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1031 30 ม.ค. 62 16:45 น.   
15.  นางชนนิกานต์ มาลาศรี   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1029 31 ม.ค. 62 10:41 น.   
16.  นางวิลัย คนซื่อ   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1042 15 ก.พ. 62 14:47 น.   
17.  นางจำลอง เมืองขวา   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1031 14 ก.พ. 62 17:12 น.   
18.  นายเจด็ด คำยา   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1103 1 ก.พ. 62 11:16 น.   
19.  นายกิตติศักดิ์ หล้าจันทร์ดา   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1115 15 ก.พ. 62 11:21 น.   
20.  นางวิมล หมื่นทุม   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1062 17 เม.ย. 62 11:30 น.   
21.  นายพันเมธา ผุดผ่อง   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 6 3 เม.ย. 62 16:57 น.   
22.  นายวัฒนชัย พรมอุ่น   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1119 21 ม.ค. 62 15:10 น.   
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.  อาจารย์กานต์ธิดา บุญเสริม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1236 18 มี.ค. 62 10:45 น.   
2.  อาจารย์ทักษยา วงค์คำภา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1845 5 เม.ย. 62 15:38 น.   
3.  อาจารย์ ดร.ชาลิสา โพธิ์นิ่มแดง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1014 7 มิ.ย. 60 20:23 น.   
4.  อาจารย์นุจรี สุขเกษม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1009 5 ส.ค. 61 22:25 น.   
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จันละคร   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1070 13 ก.ย. 61 09:34 น.   
6.  อาจารย์ประภาพร อุดมเสียง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1757 13 เม.ย. 62 13:02 น.   
7.  อาจารย์ศศิ พันธไชย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1335 15 มี.ค. 62 14:49 น.   
8.  อาจารย์ณฐมน สุธนเกียรติกานต์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1194 3 เม.ย. 62 12:44 น.   
9.  อาจารย์ศุภณัฏฐ์ สิริไอศูรย์ เศรษฐพงษ์กร   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 3330 10 เม.ย. 62 22:35 น.   
10.  อาจารย์ผาณิต มาป้อง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1239 19 มี.ค. 62 09:23 น.   
11.  อาจารย์พัชรินทร์ จำปานนท์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1240 20 มี.ค. 62 13:42 น.   
12.  อาจารย์ชัชวาลย์ บุญเต็มสุข   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1292 20 มี.ค. 62 12:43 น.   
13.  อาจารย์ภัทรพงษ์ วงษ์วิจิตรานนท์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1178 19 มี.ค. 62 14:16 น.   
14.  อาจารย์สังเวียน จรเกษ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1389 19 มี.ค. 62 12:27 น.   
15.  อาจารย์ชญานิศวร์ หลานวงศ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1937 3 เม.ย. 62 15:34 น.   
16.  อาจารย์กำพล ศิริชา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1581 26 ก.พ. 62 16:09 น.   
17.  นายพชร เข็มพิลา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1051 22 ก.พ. 62 09:51 น.   
18.  อาจารย์ปนัดดา วงษ์วิจิตรานนท์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1629 17 เม.ย. 62 13:42 น.   
19.  นายสมโชค แก้วอุทัศน์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1151 7 เม.ย. 62 18:01 น.   
20.  อาจารย์ปานทิพย์ วงค์ศรีชา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 16 12 มี.ค. 62 14:55 น.   
21.  นายอักขราวุธ กันหาป้อง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 28 10 เม.ย. 62 20:39 น.   
22.  นายปัญญา แสงสุริยา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1088 27 มี.ค. 62 15:46 น.   
23.  นายฤทธิไกร โคตรนารา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1201 10 เม.ย. 62 16:14 น.   
24.  นายศุภักษณ์ กันพิพิช   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา     
25.  อาจารย์ปรารถนา สมหนองบัว   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 113 18 เม.ย. 62 09:52 น.   
26.  อาจารย์ณัฐกานต์ เมยเค้า   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1329 4 เม.ย. 62 19:01 น.   
27.  อาจารย์เจริญชัย ใจขาน   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1088 27 ส.ค. 61 10:53 น.   
28.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพงษ์ ชุติธาดา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 3572 18 เม.ย. 62 10:14 น.   
29.  อาจารย์จุฑาทิพย์ ภูมิบ้านค้อ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1792 17 เม.ย. 62 14:06 น.   
30.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กลมเกลียว มาเวียง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1462 21 ต.ค. 61 21:06 น.   
31.  อาจารย์อารี จังสถิตย์กุล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1007 7 ก.ย. 60 10:39 น.   
32.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมฤทธิ์ สุพรรณฝ่าย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1026 26 ก.พ. 62 15:23 น.   
33.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภรณ์ คริษฐากุล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1008 13 มี.ค. 60 09:51 น.   
34.  อาจารย์วัชราภรณ์ บัวนิล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1073 28 มี.ค. 62 14:37 น.   
35.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์ สิทธิโชค   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1141 19 ก.ย. 61 14:01 น.   
36.  อาจารย์ดวง สัจจโภชน์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1161 18 มี.ค. 62 13:58 น.   
37.  อาจารย์เมตตา มาเวียง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1171 3 เม.ย. 62 10:04 น.   
38.  อาจารย์เสาวลักษณ์ เจ่าสกุล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1383 27 มี.ค. 62 17:39 น.   
39.  อาจารย์นิตยา โชติการณ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1471 18 เม.ย. 62 14:52 น.   
40.  อาจารย์กอบพร อินทรตั้ง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1380 1 มี.ค. 62 12:42 น.   
41.  อาจารย์สุเนตร ศรีบุญเลิศ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1219 13 มี.ค. 62 14:23 น.   
42.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติกีรติ มาเวียง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
43.  นางพรรณี ภัคมาตร์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1788 18 เม.ย. 62 11:17 น.   
44.  อาจารย์ณรงค์ วรรณจักร์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1020 2 เม.ย. 60 20:10 น.   
45.  อาจารย์ลัดดาวัลย์ สีพาชัย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1043 5 มิ.ย. 59 18:10 น.   
46.  อาจารย์ฤทธิไกร โคตรนารา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา     
47.  อาจารย์นันทนิตย์ บุตรปาละ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1018 22 พ.ค. 58 19:18 น.   
48.  อาจารย์สังเวียน ปินะกาลัง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1086 3 ก.ค. 61 10:45 น.   
49.  นางบุญรัตน์ มัณทะลา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1642 20 มี.ค. 62 16:42 น.   
50.  นายสุ่ม เป้งสะท้าน   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา     
51.  อาจารย์พงษ์เทพ ตรีเดช   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1019 30 พ.ค. 61 09:06 น.   
52.  อาจารย์ดารารัตน์ สุพรรณฝ่าย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1022 28 ก.ย. 61 11:09 น.   
53.  นางสาวศิริพร แจ้งพรมมา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 2153 18 เม.ย. 62 14:07 น.   
54.  อาจารย์สุกัญญา สุตะพันธ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1431 23 มี.ค. 62 16:33 น.   
55.  อาจารย์ภนิดา ภู่โตนนา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1219 14 มี.ค. 62 10:24 น.   
56.  อาจารย์รัชชฎา แก้ววิไล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1018 27 ก.พ. 62 14:14 น.   
57.  อาจารย์ปริยพล คุนาชน   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1329 17 เม.ย. 62 14:23 น.   
58.  อาจารย์ฉัตรกานต์ พิทอง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1097 11 เม.ย. 62 10:57 น.   
59.  อาจารย์สุรศักดิ์ ไทยน้อย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1043 2 เม.ย. 62 11:47 น.   
60.  อาจารย์จันทร์จิรา สายแสง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1878 18 เม.ย. 62 13:50 น.   
61.  อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ ทัพซ้าย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1147 3 เม.ย. 62 10:51 น.   
62.  อาจารย์พรภวิษย์ แม่นมาตย์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1659 2 เม.ย. 62 12:17 น.   
63.  อาจารย์ดิเรก คุณพิโน   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
64.  อาจารย์กมลวรรณพร สิงหามาตร   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1447 18 มี.ค. 62 10:37 น.   
65.  อาจารย์ธิดารัตน์ ธนกูลกิจ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1363 14 มี.ค. 62 13:42 น.   
66.  นางมณีพร ด่านซ้าย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 2645 18 เม.ย. 62 13:56 น.   
67.  นางสาวกัลยาภัสร์ คำยา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 3706 17 เม.ย. 62 10:19 น.   
68.  อาจารย์เกรียง นาค-อก   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1299 12 มี.ค. 62 17:28 น.   
69.  นางสาวพัชราภรณ์  ผาจันทร์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 2195 8 มี.ค. 62 12:52 น.   
70.  อาจารย์ลัดดา ชัยหาทัพ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1953 18 เม.ย. 62 10:45 น.   
71.  อาจารย์มงคล ประเสริฐสังฆ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1452 14 เม.ย. 62 13:41 น.   
72.  อาจารย์ภัชนี ศรีสุข   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 131 23 มี.ค. 62 14:50 น.   
73.  นางณัชปภา ศรีหนองบัว   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1970 17 เม.ย. 62 11:52 น.   
74.  อาจารย์จิรายุ ศักดาจารุวงศ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1347 7 มี.ค. 62 15:09 น.   
75.  นางสาวพรรณวรินทร์ วงษ์หอม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1006 6 ส.ค. 57 16:06 น.   
76.  นายนิยม ขาวกุญชร   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1144 15 มี.ค. 62 16:11 น.   
77.  อาจารย์พิชา ชัยจันดี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1243 15 มี.ค. 62 14:48 น.   
78.  อาจารย์นนท์ จรุงศิรวัฒน์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1372 12 เม.ย. 62 08:36 น.   
79.  อาจารย์อนุรักษ์ กุลวงษา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 130 8 มี.ค. 62 13:40 น.   
80.  นางสาวศิริรัตน์ อินอิ่ม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1470 18 เม.ย. 62 15:34 น.   
81.  อาจารย์วิทยา สิงห์น้อย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 5 22 ก.พ. 62 15:02 น.   
82.  อาจารย์กมลทิพย์ วัฒนสุทธิพงศ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1106 16 มี.ค. 62 22:39 น.   
83.  นางสาวจุฑาทิพย์ ติ่งแก้ว   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1552 3 เม.ย. 62 11:17 น.   
84.  อาจารย์นนทิช กุลวิเศษ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 606 1 เม.ย. 62 16:09 น.   
85.  อาจารย์สมศักดิ์ บุญพรม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 723 18 เม.ย. 62 18:08 น.   
86.  นายพลากร คำขวา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 381 3 เม.ย. 62 12:37 น.   
87.  อาจารย์จอมไตร ทันโส   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา     
88.  อาจารย์ภัทรภณ เตืองพลกรัง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา     
89.  นายChua Chin Soon   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 3 30 พ.ค. 61 17:53 น.   
90.  อาจารย์จิตติวิทย์ พิทักษ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 4 18 ก.พ. 62 17:15 น.   
91.  อาจารย์ภัทรภณ เตืองพลกรัง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 8 11 มี.ค. 62 15:02 น.   
92.  นางสรินยา แสนสมบัติ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1086 14 ม.ค. 62 17:29 น.   
93.  อาจารย์สุนิสา สุวรรณฉาย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1299 4 เม.ย. 62 10:03 น.   
94.  อาจารย์วนิดา พรหมบุตร   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1383 28 มี.ค. 62 18:27 น.   
95.  อาจารย์เอกพล ช่วยวงศ์ญาติ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 5 13 ก.ค. 59 14:37 น.   
96.  อาจารย์กิติญาดา พัวพาณิชยกุล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1764 3 เม.ย. 62 11:33 น.   
97.  อาจารย์พลัฎฐ์ ทิพย์ศรีราช   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1068 5 พ.ย. 61 09:19 น.   
98.  อาจารย์สันติชัย ศรีโพธิ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
99.  อาจารย์ปิยะนันท์ บุญโพธิ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1391 3 เม.ย. 62 10:45 น.   
100.  อาจารย์ ดร.สิปป์ สุขสำราญ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1010 22 ม.ค. 58 14:14 น.   
101.  อาจารย์รัชพล รอดชมภู   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1214 7 ก.พ. 62 10:40 น.   
102.  อาจารย์ขนิษฐา ศิริพรรณ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1405 17 เม.ย. 62 11:15 น.   
103.  อาจารย์พันทิวา เหล่าสมบัติ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1698 18 เม.ย. 62 12:53 น.   
104.  นางสาวคัมภีร์พรรณ ช่วยวงศ์ญาติ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1210 8 พ.ย. 61 17:53 น.   
105.  นางสาววราภรณ์ ชนะภักดี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 5158 4 เม.ย. 62 23:45 น.   
106.  อาจารย์ธันย์ชนก เหมือนช้าง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1264 17 เม.ย. 62 11:11 น.   
107.  อาจารย์เพียงดาว ไชยสาร   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1351 7 เม.ย. 62 12:33 น.   
108.  นางสาวธิฎารัตน์ รุจิราวินิจฉัย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 49 15 มี.ค. 62 12:20 น.   
109.  นายธรรมนูญ วุฒิพันธุ์ชัย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 492 17 เม.ย. 62 12:15 น.   
110.  อาจารย์กตวรรณ จันทร์มาลา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1 15 มี.ค. 62 15:01 น.   
111.  อาจารย์พฤทธิวาส ลับภู   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 33 17 มี.ค. 62 23:34 น.   
112.  อาจารย์ศิริศุกร์ ศิริโชคชัยตระกูล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1291 11 มี.ค. 62 17:04 น.   
113.  รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ ศรีรักษา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1162 21 ก.พ. 62 09:35 น.   
114.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัสสรา อินทรกำแหง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1107 5 ก.พ. 62 14:32 น.   
115.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรีวรรณ ร่มเย็น วูลเทอร์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1410 27 มี.ค. 62 07:16 น.   
116.  รองศาสตราจารย์เพชรรัตน์ จงนิมิตรสถาพร   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1106 6 ก.พ. 62 12:05 น.   
117.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภา ชุณหรัชพันธุ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1032 11 มี.ค. 62 17:09 น.   
118.  นางยุภา นามมุง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา     
119.  อาจารย์นภาพร วรเนตรสุดาทิพย์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1301 26 มี.ค. 62 12:29 น.   
120.  อาจารย์อรนุช กิตติศิริวัฒนกุล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1706 11 เม.ย. 62 17:17 น.   
121.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ จักรเป็ง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1358 18 เม.ย. 62 11:31 น.   
122.  อาจารย์สมจินต์ ศรีเมือง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1133 13 เม.ย. 62 15:55 น.   
123.  อาจารย์พุทธชาติ ชุมแวงวาปี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1479 18 มี.ค. 62 13:00 น.   
124.  อาจารย์ปิลันธนา ศุภดล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1863 2 เม.ย. 62 17:25 น.   
125.  อาจารย์วิมลลักษณ์ จันทนพิมพ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1591 27 มี.ค. 62 17:14 น.   
126.  นางทองพูล นารีไผ่   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา     
127.  นางสมพร โพธิราชา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา     
128.  อาจารย์นุชนาฎ เนสุสินธุ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1227 20 มี.ค. 62 06:08 น.   
129.  นางฆรณี ทองบ้านทุ่ม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา     
130.  อาจารย์มนัชยา ศรีจินดา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1416 4 เม.ย. 62 16:10 น.   
131.  อาจารย์วุฒิชัย ไพคำนาม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 2055 4 เม.ย. 62 11:29 น.   
132.  อาจารย์ชิงชัย ทาดาหา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1082 6 มี.ค. 62 17:47 น.   
133.  อาจารย์ประกายฝน บรรดาศักดิ์ไพศาล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1390 14 เม.ย. 62 07:01 น.   
134.  นายนพพร ดีไพร   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1006 8 ก.ค. 58 14:05 น.   
135.  นายนพพร นามคันที   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา     
136.  อาจารย์นเรียน นามบุญเรือง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1448 18 เม.ย. 62 14:47 น.   
137.  อาจารย์นวลพรรณ เพียงเกษ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1829 3 เม.ย. 62 16:18 น.   
138.  นางสาววณิชญา วิเศษสา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 2484 18 เม.ย. 62 17:08 น.   
139.  อาจารย์วิทยา สังชา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 31 20 มี.ค. 62 00:15 น.   
140.  อาจารย์สมฤดี ชำนิ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 2 24 ต.ค. 61 14:27 น.   
141.  นางสาวสันทนา โลมาอินทร์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1480 18 เม.ย. 62 14:50 น.   
142.  อาจารย์วิภาวดี บุญไชยศรี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1858 18 เม.ย. 62 18:40 น.   
143.  อาจารย์ นิติยา  แสนตอ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1630 28 มี.ค. 62 15:54 น.   
144.  นายธนวัฒน์ รวยอบกลิ่น   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 6 15 ก.พ. 60 09:56 น.   
145.  อาจารย์พีระ เปรมธีรวัฒน์ชัย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1081 15 มี.ค. 61 13:24 น.   
146.  อาจารย์ทิพย์ฤทัย ไกรศรีวรรธนะ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1742 3 เม.ย. 62 00:00 น.   
147.  อาจารย์ปิยะธิดา ปทุมศิริ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1260 15 มี.ค. 62 14:48 น.   
148.  อาจารย์อัจฉราวดี จันทะสุข   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 186 14 มี.ค. 62 13:36 น.   
149.  อาจารย์ธิฎารัตน์ รุจิราวินิจฉัย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 257 18 เม.ย. 62 11:12 น.   
150.  อาจารย์อัจฉรา คำเพ็ชรดี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 28 11 เม.ย. 61 02:37 น.   
151.  อาจารย์ภวนันท์ นุ่นกลาง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 111 20 มี.ค. 62 14:29 น.   
152.  อาจารย์จุฬาลักษณ์ ปิยะพงศ์ธนโชค   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1030 18 ต.ค. 61 12:00 น.   
153.  อาจารย์ทัศนีย์ ข่าขันมะลี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
154.  อาจารย์สุทธิลักษณ์ แสวงสุทธิ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1030 16 ส.ค. 60 13:45 น.   
155.  นางสาวพรทิพา ทองสุข   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
156.  อาจารย์สมกมล บุญมี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1280 27 มี.ค. 62 15:45 น.   
157.  อาจารย์สุพัตรา ชื่นบุญเพิ่ม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1015 18 ก.ย. 61 13:34 น.   
158.  อาจารย์สวาทจิต ยอดกลาง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
159.  อาจารย์ประภาพร จันทะบุรม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1418 13 เม.ย. 62 01:33 น.   
160.  นางละมุล ภูบ้านหม้อ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
161.  นางสำราญ เกิดนอก   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
162.  อาจารย์ปิยะนุช สังคมกำแหง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
163.  อาจารย์อังคณาวรรณ ธรรมา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1186 29 มี.ค. 62 23:18 น.   
164.  อาจารย์ศรีสุดา ศิริภาษณ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
165.  นางสุกัญญา เอื่อมศรี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
166.  นางจันทนา พลทองสถิตย์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
167.  นางทองจันทร์ ว่องไว   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
168.  นายสมควร โพธิราชา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
169.  นางสาวลักขณา บัวพุทธา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
170.  อาจารย์ศุภลักษณ์ ศรีหานู   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
171.  อาจารย์ปราณี จันทร์หอม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1011 8 ม.ค. 62 18:13 น.   
172.  อาจารย์สุทธิพร ชาตาธิคุณ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1615 4 เม.ย. 62 17:35 น.   
173.  อาจารย์มันทนา กองภา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1156 4 เม.ย. 62 14:32 น.   
174.  อาจารย์สุขุมา เอการัมย์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1379 5 ก.พ. 62 22:24 น.   
175.  นางธนัญญา พิมพ์ตะคลอง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1018 20 พ.ค. 61 23:37 น.   
176.  นายวิกาล แคว้นน้อย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
177.  นางณัฎฐพร โพธิ์ศรี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
178.  นางวชิราภรณ์ เริงฤทธิ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
179.  นางนาตยา สระน้ำคำ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1 21 พ.ค. 61 18:08 น.   
180.  อาจารย์ปาริฉัตร ฤทธิ์ทรงเมือง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
181.  นางสาวนงนุช พิทักษ์เสมา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1030 3 ม.ค. 61 14:04 น.   
182.  นางสาวสุปราณี นามมา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
183.  อาจารย์อินทร์ตรอง นิตยโรจน์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1176 17 เม.ย. 62 09:11 น.   
184.  อาจารย์กรรณิการ์ ผลชำนัญ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 18 16 ก.ค. 61 14:45 น.   
185.  นางสาวเบญจวรรณ คำมา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
186.  นางสาวพรทิพย์ ชาสุวรรณ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 1037 4 เม.ย. 62 14:48 น.   
187.  นายวรพจน์ เพิ่มบุญ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
188.  นางพิมพ์วลัญช์ นันทัยทวีกุล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
189.  อาจารย์วัชณีย์ เสตเตมิย์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
190.  นางสาวเมธาพร บุญสุข   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 32 11 เม.ย. 62 11:23 น.   
191.  นายจันทร์ เพียชิน   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง     
192.  นางอรณี โหรี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 1454 17 เม.ย. 62 20:07 น.   
193.  นางสาวนารี สิมมี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 1551 11 เม.ย. 62 15:13 น.   
194.  นางวิภาพร นามมหานวล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง     
195.  นายเป้า พิมพ์พระลับ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง     
196.  นางภานิดา สิงห์คำป้อง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 1216 28 มี.ค. 62 17:24 น.   
197.  นายศิริพงษ์ ภัคมาตร์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 2879 18 เม.ย. 62 09:25 น.   
198.  นางชัชฎาพร ศิลปดอนบม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 1466 10 เม.ย. 62 12:17 น.   
199.  นางสาวนฤมล สิงเนี่ยว   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 2490 10 เม.ย. 62 16:11 น.   
200.  อาจารย์อัมพิกา สุระภา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 5 29 ต.ค. 58 10:33 น.   
201.  อาจารย์สมร สนทรารักศ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1030 26 ก.ย. 61 17:10 น.   
202.  อาจารย์ ดร.อาคม อึ่งพวง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1097 5 ต.ค. 61 12:24 น.   
203.  อาจารย์พวงทอง พูลเรือง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1068 25 ก.พ. 62 10:10 น.   
204.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลชัย ศรีสำราญ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1014 21 ก.พ. 61 12:22 น.   
205.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา วงษ์พระลับ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1603 25 ก.พ. 62 16:53 น.   
206.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกอบ กระแสโสม   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1006 17 ก.ย. 61 15:20 น.   
207.  อาจารย์จุฬารัตน์ สียา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1503 18 เม.ย. 62 12:01 น.   
208.  อาจารย์อัครวัฒน์  ศรีสวัสดิ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1483 3 เม.ย. 62 13:51 น.   
209.  อาจารย์วัชราภรณ์ พงษ์พันธ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1202 18 เม.ย. 62 12:48 น.   
210.  อาจารย์อรลออ เผือกนอก   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1101 15 มิ.ย. 61 18:59 น.   
211.  อาจารย์ปิยกุล สอนไว   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1478 11 เม.ย. 62 05:10 น.   
212.  อาจารย์เชรษฐรัฐ กองรัตน์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 109 10 เม.ย. 62 11:04 น.   
213.  อาจารย์ทวีพันธ์ บุญชิ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1149 19 มี.ค. 62 20:10 น.   
214.  นายสุพจน์ พลจันทร์งาม   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1793 18 เม.ย. 62 06:34 น.   
215.  อาจารย์เอกพล เขียวปาน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1103 3 เม.ย. 62 16:08 น.   
216.  นายธีรศักดิ์ บาลชน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 108 6 ก.พ. 62 14:27 น.   
217.  อาจารย์สายหยุด ขันขวา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1006 12 พ.ค. 58 09:33 น.   
218.  อาจารย์ยุพารัตน์ คำใสสุข   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1010 28 มี.ค. 59 12:38 น.   
219.  อาจารย์จิระประภา ไชยวุฒิ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 93 12 เม.ย. 62 17:57 น.   
220.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมิตร ถิ่นปัญจา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1035 15 มิ.ย. 61 09:20 น.   
221.  อาจารย์ศุภร จารุจรณ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1317 10 เม.ย. 62 15:31 น.   
222.  อาจารย์อรวรรณ ยังพัธนา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1061 16 ต.ค. 61 11:35 น.   
223.  อาจารย์อรวรรณ สุทธาวรัตน์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1007 26 พ.ค. 58 14:25 น.   
224.  อาจารย์เมตตา ศิลาพันธุ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
225.  อาจารย์สุชานา ชวนะสุพิชญ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1021 23 พ.ย. 61 13:02 น.   
226.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลี้ยง ชาตาธิคุณ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1142 18 เม.ย. 62 00:49 น.   
227.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ เผือกพันธ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1008 5 ม.ค. 59 09:18 น.   
228.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสูตร บรรดาศักดิ์ไพศาล   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1162 28 มี.ค. 62 11:12 น.   
229.  อาจารย์มนู ยังพัธนา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
230.  อาจารย์สำรวน ชินจันทึก   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 2301 17 เม.ย. 62 16:48 น.   
231.  อาจารย์ไพทูล นารคร   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1017 29 พ.ค. 60 08:35 น.   
232.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชิต เผือกนอก   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1022 14 มิ.ย. 61 16:01 น.   
233.  อาจารย์ประยุทธ ไชยคำ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1006 16 มิ.ย. 57 13:32 น.   
234.  อาจารย์นภาพรรณ เอี่ยมสำอางค์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1780 11 เม.ย. 62 13:23 น.   
235.  อาจารย์ขนิษฐา หาญณรงค์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1020 21 ก.พ. 62 17:34 น.   
236.  อาจารย์ขวัญอ้อม กิ่งหลักเมือง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
237.  อาจารย์เกษราภรณ์ สรวลเส   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 2347 17 เม.ย. 62 13:45 น.   
238.  อาจารย์วไลวุฒิ กิ่งหลักเมือง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
239.  อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ หัสมินทร์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1180 2 เม.ย. 62 14:16 น.   
240.  อาจารย์จันท์นิภา ดวงวิไล   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1031 8 ต.ค. 58 22:52 น.   
241.  อาจารย์ไชยเดช แก้วสง่า   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1164 9 เม.ย. 62 12:44 น.   
242.  อาจารย์ยุทธนา เพียมูล   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1064 29 ม.ค. 61 08:46 น.   
243.  อาจารย์ประเทืองสุข มณีล้ำ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1499 9 เม.ย. 62 00:29 น.   
244.  อาจารย์เบญจวรรณ ป้อมแสนศรี   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1557 17 เม.ย. 62 12:02 น.   
245.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมิตร ถิ่นปัญจา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
246.  อาจารย์รวิสุต จุนทะวี   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1337 10 เม.ย. 62 21:02 น.   
247.  อาจารย์สุรเชษฐ์ สันต์สวัสดิ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1042 13 มิ.ย. 61 11:02 น.   
248.  นางสาววิลาวัณย์ ประแดงปุย   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1053 5 ก.ย. 61 09:32 น.   
249.  อาจารย์ศิริขวัญ ศรีวิไล   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1814 28 มี.ค. 62 16:36 น.   
250.  อาจารย์พรพิทักษ์ จะริรัมย์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1742 3 เม.ย. 62 15:49 น.   
251.  อาจารย์เพ็ญนิภา ทองโคตร   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 4 4 ก.ย. 58 13:28 น.   
252.  นายอุทัย กะพุทธา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา     
253.  นางสาวประภาวดี สุวรรณไตรย์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 2100 10 เม.ย. 62 14:08 น.   
254.  อาจารย์พงษ์ศักดิ์ มากสูงเนิน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1090 15 มิ.ย. 59 06:39 น.   
255.  อาจารย์อนิสรา บุญสด   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา     
256.  นายปรัชญา อยู่เปี่ยม   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 499 3 เม.ย. 62 16:14 น.   
257.  อาจารย์วันวิสาข์ ชัยชนะ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 285 3 เม.ย. 62 17:40 น.   
258.  อาจารย์ชนินทร บุญเต็ม   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 25 18 เม.ย. 62 16:16 น.   
259.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล ชูสอน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1011 11 พ.ย. 59 08:22 น.   
260.  อาจารย์นิ่มนวล ตันติรุ่งปกรณ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1021 3 เม.ย. 62 12:22 น.   
261.  อาจารย์สุพรรัตน์ ปรีชาธรสิทธิ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1009 30 พ.ค. 61 11:16 น.   
262.  อาจารย์ ดร.รมย์วรินทร์ กำลังเลิศ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1511 11 เม.ย. 62 14:57 น.   
263.  อาจารย์ชาญ จิตภิลัย   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1093 6 ก.พ. 62 08:50 น.   
264.  อาจารย์ณิชชา สอนสุข   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1218 25 มี.ค. 62 11:20 น.   
265.  นางสาววรรณศรี ขันขวา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1803 17 เม.ย. 62 15:39 น.   
266.  อาจารย์เจษฎามาศ คงสวัสดิ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1105 14 มี.ค. 62 13:17 น.   
267.  อาจารย์สุธาสินี สีแจ่มจิรานนท์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1421 3 เม.ย. 62 10:24 น.   
268.  อาจารย์ธนะภัศล์ เฮ้าส์ทาคุณาพาณิช   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1300 7 มี.ค. 62 15:42 น.   
269.  อาจารย์นัยนา ชมภูศรี   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1368 24 มี.ค. 62 23:10 น.   
270.  นางกอบเกื้อ อดิศักดิ์สดใส   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1396 9 เม.ย. 62 14:41 น.   
271.  อาจารย์วัชรพงศ์ ใจเดียว   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 9 1 เม.ย. 62 11:21 น.   
272.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทับทิม สุริยสุภาพงศ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1746 16 เม.ย. 62 13:18 น.   
273.  อาจารย์ธีรติ เค้าแคน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1073 31 พ.ค. 61 13:50 น.   
274.  อาจารย์รัตนา อัตนวงศ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1046 8 พ.ย. 61 13:00 น.   
275.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประธานพร แจ่มเจริญทรัพย์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1142 10 ม.ค. 62 16:18 น.   
276.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตรี จิตต์ปรัชญา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1106 8 มิ.ย. 61 10:49 น.   
277.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา บุญมีประเสริฐ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1591 28 มี.ค. 62 14:32 น.   
278.  อาจารย์จรรยา ศรีสำราญ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1069 25 ม.ค. 62 12:45 น.   
279.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหวัง นิลพันธ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 2041 11 เม.ย. 62 11:22 น.   
280.  อาจารย์ชูเกียรติ ลอองแก้ว   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1366 15 มี.ค. 62 12:08 น.   
281.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์ ประสานพานิช   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1278 17 เม.ย. 62 09:18 น.   
282.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดใจ ศรีจามร   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1367 3 เม.ย. 62 10:53 น.   
283.  อาจารย์ สายชล   จิตภิลัย   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1534 9 เม.ย. 62 16:44 น.   
284.  อาจารย์วนิดา บุษบงค์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1038 16 ม.ค. 62 17:42 น.   
285.  อาจารย์อุดมพร สุพรรณวงศ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1134 17 ก.ค. 61 13:05 น.   
286.  อาจารย์เกษร รามัญวงษ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1118 10 เม.ย. 62 14:46 น.   
287.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ พาวัฒนา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1477 16 เม.ย. 62 11:25 น.   
288.  อาจารย์ถวิล ศรีบุตร   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
289.  อาจารย์สุมาลี ระคำภา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1082 24 ก.พ. 62 09:51 น.   
290.  อาจารย์ชนิดาภา ยอดกลาง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1211 18 มี.ค. 62 13:38 น.   
291.  อาจารย์จีรนันทร์ แก่นนาคำ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1355 6 เม.ย. 62 13:06 น.   
292.  อาจารย์จิรากาญจน์ ยืนยง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1457 29 มี.ค. 62 14:44 น.   
293.  อาจารย์วัฒนา คนรู้   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 15 13 มี.ค. 62 15:52 น.   
294.  อาจารย์ปรัชญ์ธวีฐ์  โพธิวัชระ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1223 9 เม.ย. 62 13:28 น.   
295.  อาจารย์วรรณงาม นนทะโมลี   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1207 1 มี.ค. 62 13:57 น.   
296.  อาจารย์เนตรนภิส เปานาเรียง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1098 13 ก.พ. 62 15:38 น.   
297.  อาจารย์ณัฐฐินันท์ สร้อยเงิน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1558 3 เม.ย. 62 13:30 น.   
298.  อาจารย์เอกราช ถ้ำกลาง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1232 3 เม.ย. 62 10:17 น.   
299.  อาจารย์สุชาติ ทั่งสถิรสิมา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1494 2 ม.ค. 62 11:22 น.   
300.  อาจารย์ศรีประไพ เพียนอก   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1491 2 เม.ย. 62 12:09 น.   
301.  อาจารย์วีรวิชญ์ คำอ่อน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1088 27 ธ.ค. 61 10:51 น.   
302.  อาจารย์ศิราวรรณ บุญสุข   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1275 5 เม.ย. 62 14:40 น.   
303.  อาจารย์วัชราภรณ์ ถ้ำกลาง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1413 6 เม.ย. 62 18:17 น.   
304.  อาจารย์ฉลอง เหลี่ยมสิงขร   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1156 13 ก.พ. 62 11:18 น.   
305.  อาจารย์อักขราวุธ กันหาป้อง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 8 12 มี.ค. 61 09:42 น.   
306.  นางสาวฉันทยา สัตย์ซื่อ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 248 24 ก.พ. 62 10:09 น.   
307.  นางชลธิชา นาค-อก   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1961 17 เม.ย. 62 15:38 น.   
308.  อาจารย์ภณอนงค์ จันทร์เทศ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 177 13 มี.ค. 62 17:41 น.   
309.  อาจารย์ปาลิดา กงตาล   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 2 12 มี.ค. 62 22:59 น.   
310.  นางรัศมี คนโยง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 2762 18 เม.ย. 62 14:00 น.   
311.  นางสาววิมลรัตน์ กาญจนพัฒน์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 1547 2 เม.ย. 62 10:21 น.   
312.  นางจตุพร เนตรมณี   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 1577 17 เม.ย. 62 11:06 น.   
313.  นายสมพร แก้วกงพาน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
314.  นายสุวิทย์ ทำสีมา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง     
315.  นายอนันต์ มีเศษ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง     
316.  นายเพียร มาฤทธิ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง     
317.  นายสุพด จันทมาตย์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง     
318.  นางถาวร แก้วกงพาน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 1937 18 เม.ย. 62 14:00 น.   
319.  นายอุดม โพธิ์ศรีทอง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง     
320.  นายสถิตย์ ทองอุไร   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 1008 1 มี.ค. 59 11:11 น.   
321.  นางสาวสิรยาพร พลเสนา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 79 18 พ.ค. 61 13:57 น.   
322.  นางสาววัชราภรณ์ เทวรักษ์พิทักษ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 1510 17 เม.ย. 62 09:37 น.   
323.  นายเกียรติมงคล เรืองเจริญ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 2586 18 เม.ย. 62 10:28 น.   
324.  นางสาวสุรีพร มรรควัลย์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
325.  อาจารย์เพลงพร ปัญญาชัย   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 5 18 เม.ย. 59 00:35 น.   
326.  นางนุจรีย์ เชิดชูบัณฑิต   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 27 10 เม.ย. 62 12:29 น.   
327.  อาจารย์สาวิตรี วงศ์กิติรุ่งเรือง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1846 25 มี.ค. 62 11:29 น.   
328.  นางจุลาวัลย์ ทาเภา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1383 2 พ.ย. 61 15:43 น.   
329.  อาจารย์อรจิรา จะแรบรัมย์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1330 10 เม.ย. 62 20:35 น.   
330.  อาจารย์จรินทร์ บุญสุชาติ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1651 18 เม.ย. 62 07:11 น.   
331.  อาจารย์ปริศนา อานจำปา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1626 10 เม.ย. 62 10:46 น.   
332.  อาจารย์ปิยะมาศ ศิลาแยง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1230 21 มี.ค. 62 09:32 น.   
333.  อาจารย์เบญจมาภรณ์ ช้อยเครือ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 2777 17 เม.ย. 62 11:48 น.   
334.  อาจารย์อาพร ตรีสูน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1978 17 เม.ย. 62 16:36 น.   
335.  อาจารย์พรมณี หาญหัก   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1825 31 มี.ค. 62 14:01 น.   
336.  อาจารย์ระพีพรรณ คำงาม   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1418 17 เม.ย. 62 12:43 น.   
337.  อาจารย์ศักดาเดช สิงคิบุตร   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1624 3 เม.ย. 62 19:25 น.   
338.  อาจารย์เจริญขวัญ ศรีพันธ์ชาติ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1342 9 เม.ย. 62 20:07 น.   
339.  อาจารย์ชินอนงค์ ประชุมชิต   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1228 3 เม.ย. 62 14:29 น.   
340.  อาจารย์ฤกษ์ สุวรรณฉาย   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1550 3 เม.ย. 62 10:53 น.   
341.  อาจารย์วันชัย จันทการกุล   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1272 25 มี.ค. 62 11:34 น.   
342.  นางสาวหฤทัย ชัยโทนุย   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1459 10 เม.ย. 62 15:20 น.   
343.  นายสุรพล จันทร์อ่อน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
344.  อาจารย์กฤษณพงษ์ หรัญรัตน์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 2 20 มี.ค. 62 14:17 น.   
345.  อาจารย์ชนาดา อรศรี   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 8 18 มี.ค. 62 11:52 น.   
กองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์
1.  นายทองสุข ศีรี P กองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์ 1489 4 เม.ย. 62 15:56 น.   
2.  นางสาวอลิษา มูลศรี   กองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์ 3 19 ต.ค. 60 10:24 น.   
3.  นางสาววิชุดา พรพยุหะ   กองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์ 3 18 ต.ค. 60 09:03 น.   
4.  นางสาว่่่จารุวรรณ โพธิ์สอน   กองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์ 12 14 พ.ย. 61 17:26 น.   
5.  นายอาทิตย์ ขวัญเขียน   กองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์ 413 18 เม.ย. 62 09:41 น.   
จำนวนการเข้าใช้เริ่มนับจากวันที่ 1 มกราคม 2547

[กลับหน้าแรก]