รายชื่อสมาชิก บุคลากรทั้งหมดของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลำดับ
รหัสผู้ใช้
ชื่อ-สกุล
 
หน่วยงาน/สาขาวิชา
เข้าใช้
ล่าสุด
กลุ่มวิชาการศึกษาด้านภาษา ศิลปะ และสังคม
1.  104086 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธชา รุญเจริญ หัวหน้ากลุ่มวิชา สาขาวิชาพลศึกษา 1130 29 ม.ค. 61 13:34 น.   
2.  113399 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ กาญจนศร   สาขาวิชาพลศึกษา 1236 29 ม.ค. 61 09:50 น.   
3.  102098 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีราวิชช์ เผือกพันธ์   สาขาวิชาพลศึกษา 1136 18 ม.ค. 61 14:39 น.   
4.  104107 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิขิต อมาตยคง   สาขาวิชาพลศึกษา 1006 20 ส.ค. 57 13:42 น.   
5.  108565 อาจารย์ธนากร ศรีชาพันธุ์   สาขาวิชาพลศึกษา 1048 12 ก.พ. 61 14:24 น.   
6.  rojapon อาจารย์ ดร.โรจพล บูรณรักษ์   สาขาวิชาพลศึกษา 1104 21 ธ.ค. 60 11:20 น.   
7.  109266 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญศักดิ์  พันธวิศิษฎ์   สาขาวิชาพลศึกษา 11 16 ธ.ค. 60 07:43 น.   
8.  ED53017 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชวนา เหลืองอังกูร   สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 1170 14 ก.พ. 61 13:20 น.   
9.  2490 รองศาสตราจารย์ ดร.นิตย์ บุหงามงคล   สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา 3338 15 ก.พ. 61 08:28 น.   
10.  ED603401 อาจารย์ ดร.นิตยา ทวีชีพ   สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา 409 16 ก.พ. 61 14:45 น.   
11.  ED601131 อาจารย์ ดร.อะรุณี แสงสุวรรณ   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 39 18 ม.ค. 61 09:45 น.   
12.  101237 รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล ดอนขวา   สาขาวิชาสังคมศึกษา 1152 4 ม.ค. 61 14:55 น.   
13.  110434 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ตุงคะสมิต   สาขาวิชาสังคมศึกษา 1340 15 ก.พ. 61 13:55 น.   
14.  114771 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑา ชุ่มสุคนธ์   สาขาวิชาสังคมศึกษา 1322 6 ก.พ. 61 10:11 น.   
15.  116442 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา พันธรักษ์พงษ์   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 1269 14 ก.พ. 61 09:41 น.   
16.  114572 ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ นามวงศ์   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 1019 13 ส.ค. 58 14:47 น.   
17.  piyada อาจารย์ปิยดา สุดาทิพย์   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 114 15 ม.ค. 61 16:30 น.   
18.  115912 อาจารย์Roderick  Julian Robillos   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ     
19.  117907 อาจารย์Blair  Alton Mclntosh   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ     
20.  116375 อาจารย์อมรรัตน์ มะโนบาล   สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น 1040 9 ก.พ. 61 14:12 น.   
21.  113555 อาจารย์Miki Takahashi   สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น     
22.  watchara อาจารย์ ดร.วัชรา สุยะรา   สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น 1112 5 ก.พ. 61 23:05 น.   
23.  ED598415 อาจารย์ธนบดี อ่อนตา   สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น 9 12 ก.พ. 61 18:45 น.   
24.  103690 อาจารย์ ดร.อริยพร คุโรดะ   สาขาวิชาศิลปศึกษา 1100 16 ก.พ. 61 14:27 น.   
25.  107315 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมพร ทนันชัยบุตร   สาขาวิชาศิลปศึกษา 1178 12 ก.พ. 61 09:56 น.   
26.  107321 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศักดิ์ ปักโคทานัง   สาขาวิชาศิลปศึกษา 1039 18 ก.ย. 60 18:11 น.   
27.  107698 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริณ ทนันชัยบุตร   สาขาวิชาศิลปศึกษา 1260 10 ก.พ. 61 10:53 น.   
28.  108590 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขม เคนโคก   สาขาวิชาศิลปศึกษา 1092 30 พ.ย. 60 06:44 น.   
29.  108729 รองศาสตราจารย์อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย   สาขาวิชาศิลปศึกษา 1202 9 ก.พ. 61 10:05 น.   
30.  108821 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ   สาขาวิชาศิลปศึกษา 1159 21 ม.ค. 61 10:32 น.   
31.  114832 อาจารย์สกาวเดือน ซาธรรม   สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 1037 18 ม.ค. 61 10:03 น.   
32.  110980 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา เกียรติจรุงพันธ์   สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 1263 5 ก.พ. 61 10:14 น.   
33.  112884 อาจารย์ ดร.นฤมล อินทร์ประสิทธิ์   สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 1079 26 ม.ค. 61 12:25 น.   
34.  ED54022 อาจารย์สุคนธรัตน์ สร้อยทองดี   สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 1232 16 ม.ค. 61 13:07 น.   
35.  ED60102532 อาจารย์เบญจพร เหล่าวงษี   สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 10 6 ก.พ. 61 12:34 น.   
36.  ED55001 อาจารย์นารีนารถ กลิ่นหอม   สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 1124 2 ก.พ. 61 15:43 น.   
37.  naruporn อาจารย์ ดร.นฤภรณ์ วุฒิพันธุ์   สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 33 29 ม.ค. 61 14:37 น.   
38.  ED597844 อาจารย์วริยา อินทร์ประสิทธิ์   สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 90 24 มิ.ย. 60 11:27 น.   
39.  100384 รองศาสตราจารย์สมปัต ตัญตรัยรัตน์   ผู้เกษียณอายุรายการ 1008 7 ส.ค. 57 17:09 น.   
40.  100575 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โฆสิต แจ้งสกุล   ผู้เกษียณอายุรายการ 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
41.  100758 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย แสวงสุทธิ์   ผู้เกษียณอายุรายการ 1075 18 ธ.ค. 58 20:28 น.   
42.  100802 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธี วนิชาชีวะ   ผู้เกษียณอายุรายการ 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
43.  101100 รองศาสตราจารย์จุมพล ราชวิจิตร   ผู้เกษียณอายุรายการ 1032 26 ก.พ. 59 15:05 น.   
44.  101193 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา ดาราศักดิ์   ผู้เกษียณอายุรายการ 1020 5 มี.ค. 58 14:08 น.   
45.  101306 รองศาสตราจารย์นิลมณี พิทักษ์   ผู้เกษียณอายุรายการ 1184 2 ก.พ. 61 11:01 น.   
46.  101657 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนะชัย สืบปรุ   ผู้เกษียณอายุรายการ 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
กลุ่มวิชาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
1.  112273 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี ซามาตย์   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 1632 16 ก.พ. 61 13:25 น.   
2.  113598 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 1074 18 ธ.ค. 60 16:00 น.   
3.  natakorn อาจารย์ ดร.นฏกร  ประมายันต์   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 1076 25 ม.ค. 61 23:29 น.   
4.  114571 อาจารย์ ดร.พงศ์ธนัช แซ่จู   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 1100 19 ธ.ค. 60 09:50 น.   
5.  ED613001 อาจารย์ ดร.ศุภโชค สอนศิลพงศ์   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 8 7 ก.พ. 61 15:51 น.   
6.  101205 รองศาสตราจารย์เอื้อจิตร พัฒนจักร   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 1053 7 ก.พ. 61 11:11 น.   
7.  102013 อาจารย์ ดร.หล้า ภวภูตานนท์   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 1026 18 ก.ย. 60 11:31 น.   
8.  102695 รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 1149 21 ก.ย. 60 14:01 น.   
9.  107979 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณศรี อึ้งประเสริฐ   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 1064 8 ก.พ. 61 16:47 น.   
10.  108176 อาจารย์ดวงมณี ยะอัมพันธุ์   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 1060 11 ก.พ. 61 20:32 น.   
11.  112367 อาจารย์ ดร.สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 1059 16 ก.พ. 61 00:44 น.   
12.  2523 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ช่างศรี   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 1061 26 ม.ค. 61 14:56 น.   
13.  2012 อาจารย์ ดร.สมควร สีชมภู   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 1297 12 ก.พ. 61 10:55 น.   
14.  ED600228 อาจารย์นิศากร บุญเสนา   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 7 9 พ.ย. 60 17:20 น.   
15.  112376 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 1403 13 ก.พ. 61 22:09 น.   
16.  EDU53002 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ร่มเกล้า  จันทราษี   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 1394 14 ก.พ. 61 10:52 น.   
17.  108929 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย ยืนยง   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 1084 5 ก.พ. 61 23:10 น.   
18.  aolla อาจารย์ ดร.จิรดาวรรณ หันตุลา   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 1155 12 ม.ค. 61 11:31 น.   
19.  parichat อาจารย์ ดร.ปาริชาติ แสนนา   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 1195 13 ม.ค. 61 11:45 น.   
20.  100756 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย   ผู้เกษียณอายุรายการ 1008 6 ธ.ค. 57 10:39 น.   
21.  100765 รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ ธาตุทอง   ผู้เกษียณอายุรายการ 1051 1 ก.ย. 58 14:25 น.   
22.  101104 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจียมศักดิ์ ตรีศิริรัตน์   ผู้เกษียณอายุรายการ 1008 7 มี.ค. 58 19:23 น.   
23.  101241 รองศาสตราจารย์วิมล สำราญวานิช ผู้เกษียณอายุรายการ 1062 21 ส.ค. 58 15:22 น.   
24.  101380 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปสาสน์ กงตาล   ผู้เกษียณอายุรายการ 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
25.  106902 อาจารย์ ดร.ชาญณรงค์ เฮียงราช   ผู้เกษียณอายุรายการ 1016 30 พ.ค. 58 15:48 น.   
26.  112368 อาจารย์ ดร.วิภาพร สุทธิอัมพร   ผู้เกษียณอายุรายการ 1100 11 ธ.ค. 59 13:16 น.   
กลุ่มวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
1.  112384 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส ผู้บริหาร สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 1157 12 ก.พ. 61 16:33 น.   
2.  ED53003 อาจารย์ ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ   สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 1087 17 ม.ค. 61 13:33 น.   
3.  112383 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี จันทร์เพ็ง   สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 1082 22 พ.ย. 60 09:21 น.   
4.  102663 รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรี ฤกษ์จารี   สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา 1083 9 ก.พ. 61 15:31 น.   
5.  103649 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ญวนกระโทก   สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา 1205 15 ม.ค. 61 16:25 น.   
6.  104016 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์   สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา 1563 16 ก.พ. 61 14:02 น.   
7.  112016 อาจารย์บวรพจน์ ชมภูนุช   สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา 219 16 ก.พ. 61 16:39 น.   
8.  101776 รองศาสตราจารย์ ดร.กนกอร สมปราชญ์   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 1109 29 ธ.ค. 60 11:57 น.   
9.  109583 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนี สิริสุขศิลป์   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 1163 1 ก.พ. 61 11:33 น.   
10.  dawruwan อาจารย์ ดร.ดาวรุวรรณ ถวิลการ   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 1277 29 ม.ค. 61 17:23 น.   
11.  103045 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล หัวหน้ากลุ่มวิชา สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 1033 19 ม.ค. 61 15:25 น.   
12.  102096 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สระน้ำคำ   สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 1052 18 ธ.ค. 60 11:46 น.   
13.  102273 รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ   สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 1324 15 ก.พ. 61 14:46 น.   
14.  112991 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ก้านจักร   สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 1063 5 ก.พ. 61 15:14 น.   
15.  anucha อาจารย์ ดร.อนุชา โสมาบุตร   สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 1049 5 ก.พ. 61 15:28 น.   
16.  103112 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์   สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน ระดับดุษฎีบัณฑิต 1306 11 ก.พ. 61 08:26 น.   
17.  108022 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์   สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน ระดับดุษฎีบัณฑิต 1036 25 ม.ค. 61 15:51 น.   
18.  108670 รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ วิจักขณาลัญฉ์   สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน ระดับดุษฎีบัณฑิต 1065 15 ม.ค. 61 10:31 น.   
19.  101641 รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สารรัตนะ   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ 1295 19 ม.ค. 61 12:47 น.   
20.  102664 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนชาติ เจริญครบุรี   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 1068 12 ธ.ค. 60 16:00 น.   
21.  114905 รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล อาจอินทร์   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 1241 18 ม.ค. 61 10:55 น.   
22.  100137 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ   ผู้เกษียณอายุรายการ 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
23.  100559 รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ไชยพันธุ์   ผู้เกษียณอายุรายการ 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
24.  101074 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ บุญเติม   ผู้เกษียณอายุรายการ 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
25.  101184 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญศิริ สิมารักษ์   ผู้เกษียณอายุรายการ 1018 26 ต.ค. 58 16:06 น.   
26.  101230 รองศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา กล่อมจิต   ผู้เกษียณอายุรายการ 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
27.  101232 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรินทิพย์ รักษาสัตย์   ผู้เกษียณอายุรายการ 1044 23 ก.ย. 59 13:58 น.   
28.  101304 อาจารย์ ดร.ประยุทธ ชูสอน   ผู้เกษียณอายุรายการ 1183 10 ม.ค. 61 15:15 น.   
29.  101330 รองศาสตราจารย์ลัดดา ศิลาน้อย   ผู้เกษียณอายุรายการ 1025 21 ก.ค. 59 14:34 น.   
30.  101347 รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา อารีรัตน์   ผู้เกษียณอายุรายการ 1290 22 ก.ย. 60 13:49 น.   
31.  101352 รองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข   ผู้เกษียณอายุรายการ 1157 6 ธ.ค. 60 12:29 น.   
32.  101573 อาจารย์ ดร.สมพงษ์ พันธุรัตน์   ผู้เกษียณอายุรายการ 1177 7 ต.ค. 60 12:43 น.   
33.  101755 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล มีไชยโย   ผู้เกษียณอายุรายการ 1028 22 พ.ค. 60 14:10 น.   
34.  102146 อาจารย์บัณฑิตา ศักดิ์อุดม   ผู้เกษียณอายุรายการ 1006 27 ส.ค. 57 21:47 น.   
35.  102686 อาจารย์ปรีชา เครือวรรณ   ผู้เกษียณอายุรายการ 1020 12 ก.พ. 61 08:54 น.   
36.  106579 รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ อินทร์อุดม   ผู้เกษียณอายุรายการ 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
37.  ED5454 อาจารย์ ดร.วรางคณา  รัชตะวรรณ   ผู้เกษียณอายุรายการ 1104 15 มี.ค. 59 11:07 น.   
38.  100576 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย บุญเติม   ผู้เกษียณอายุรายการ 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
สำนักงานคณบดี
1.  102676 นางสาววารุณี จุฑาจินดาเขต   งานบริหารและธุรการ 2746 17 ก.พ. 61 14:41 น.   
2.  102682 นางอิสรีย์ อิสรเสณีย์   งานบริหารและธุรการ 1408 13 ก.พ. 61 10:04 น.   
3.  104037 นายสมเจตน์ แก้ววงษ์   งานบริหารและธุรการ 1189 12 ก.พ. 61 13:22 น.   
4.  107729 นางสาวเยาวลักษณ์ โล่ห์อภิรักษ์กุล   งานบริหารและธุรการ 1768 13 ก.พ. 61 10:05 น.   
5.  107846 นางสาวดรุวรรณ ทอดทอง   งานบริหารและธุรการ 1848 14 ก.พ. 61 15:07 น.   
6.  119149 นางสาววาศิณี สิทธิพล   งานบริหารและธุรการ 2194 15 ก.พ. 61 14:56 น.   
7.  ED59426 นายจักรี ดอนเตาเหล็ก   งานบริหารและธุรการ 669 16 ก.พ. 61 13:59 น.   
8.  ED580101 นางสาวศศิประภา โวสงค์   งานบริหารและธุรการ 1182 31 ม.ค. 61 08:36 น.   
9.  120473 นางทองหลาง นามพรมมา   งานบริหารและธุรการ 71 15 ม.ค. 61 10:34 น.   
10.  108791 นางสาวแสงทอง ศรีประภา   งานบริหารและธุรการ 2497 16 ก.พ. 61 10:19 น.   
11.  1045 นายวทัญญู  เชื่อมไธสง   งานบริหารและธุรการ 1252 5 ก.พ. 61 22:24 น.   
12.  106693 นางพรรณี ศรีกลชาญ   งานบริการการศึกษา 1750 12 ก.พ. 61 10:38 น.   
13.  107618 นายสังวาล เนื่องวงษา   งานบริการการศึกษา 1074 15 ม.ค. 61 19:12 น.   
14.  108568 นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล   งานบริการการศึกษา 1398 31 ม.ค. 61 15:38 น.   
15.  109723 นายปพนพัทร์ สิทธิสมจินต์   งานบริการการศึกษา 1368 12 ก.พ. 61 10:35 น.   
16.  113772 นายโสภัณ พรมโสดา   งานบริการการศึกษา 2215 16 ก.พ. 61 09:54 น.   
17.  ED530016 นางสาวภาวินี ปานทุ่ง   งานบริการการศึกษา 1862 29 ม.ค. 61 13:13 น.   
18.  115696 นางนภสร ศิริเจริญศรี   งานบริการการศึกษา 1313 16 ก.พ. 61 19:50 น.   
19.  ED55015 นายกิตติศักดิ์ ปานวิเศษ   งานบริการการศึกษา 1141 12 ก.พ. 61 09:19 น.   
20.  ED5518213 นางสาวกนกวรรณ จันโทริ   งานบริการการศึกษา 1407 24 ม.ค. 61 15:02 น.   
21.  107308 นางไพพิทักษ์ งอยกุดจิก   งานบริการการศึกษา 2747 17 ก.พ. 61 09:24 น.   
22.  650931 นางสาวนริศรา สิงห์สาคร   งานบริการการศึกษา 1057 16 ก.พ. 61 14:06 น.   
23.  114283 นางอนุสรา บังศรี   งานบริการการศึกษา 1486 7 ก.พ. 61 13:50 น.   
24.  ED5554 นางสาวนิภาพร แสนเข็ม   งานบริการการศึกษา 1534 15 ก.พ. 61 13:49 น.   
25.  ED601935 นายอาทิตย์ ขวัญเขียน   งานบริการการศึกษา 221 15 ก.พ. 61 17:00 น.   
26.  103624 นางอรกัญญา เบ้าจรรยา   งานนโยบายและแผน 1739 8 ก.พ. 61 14:22 น.   
27.  114513 นางรัตติกร แทนเพชร   งานนโยบายและแผน 1609 14 ก.พ. 61 14:15 น.   
28.  ED54020 นางนวรัตน์ เงาะสนาม   งานนโยบายและแผน 1206 18 ม.ค. 61 09:19 น.   
29.  121346 นางสาวมัทนา บัวศรี   งานนโยบายและแผน 558 30 ม.ค. 61 09:44 น.   
30.  100988 นางอุไร ราชวิจิตร   งานคลังและพัสดุ 1058 29 พ.ย. 60 17:14 น.   
31.  103226 นางอรุณศรี กางเพ็ง   งานคลังและพัสดุ 1129 5 ก.พ. 61 08:56 น.   
32.  103531 นางมานิดา สิมมาทัน   งานคลังและพัสดุ 1440 13 ก.พ. 61 09:38 น.   
33.  109777 นางพอใจ รัตนติสร้อย   งานคลังและพัสดุ 1279 14 ก.พ. 61 14:07 น.   
34.  110687 นางสายสุรีย์ นะคำศรี   งานคลังและพัสดุ 1374 15 ก.พ. 61 09:38 น.   
35.  114689 นางอรวรรณ โสดาสร้อย   งานคลังและพัสดุ 1174 29 ม.ค. 61 09:15 น.   
36.  116052 นางสาวเจนจิรา ทีปุ้ง   งานคลังและพัสดุ 1795 15 ก.พ. 61 13:48 น.   
37.  116487 นางสาวปวีณา เผ่าพันธุ์   งานคลังและพัสดุ 1113 12 ก.พ. 61 08:04 น.   
38.  ED563203 นางสาวภัสนันท์ วงศ์จันทร์   งานคลังและพัสดุ 1513 14 ก.พ. 61 14:31 น.   
39.  ED60101 นางสาวอลิษา มูลศรี   สำนักงานคณบดี 3 19 ต.ค. 60 10:24 น.   
40.  ED60102 นางสาววิชุดา พรพยุหะ   สำนักงานคณบดี 3 18 ต.ค. 60 09:03 น.   
41.  ED604973 นางสาว่่่จารุวรรณ โพธิ์สอน   สำนักงานคณบดี 4 10 ต.ค. 60 12:29 น.   
42.  101675 นางนงนภัส สุทธิประภา   งานบริการวิชาการและวิจัย 1338 1 ก.พ. 61 15:13 น.   
43.  108067 นางพิมพ์ปภัสสร ศรีสุนนท์   งานบริการวิชาการและวิจัย 1643 6 ก.พ. 61 10:19 น.   
44.  116523 นางสาวศิรินนาถ สบายใจ   งานบริการวิชาการและวิจัย 1290 1 ก.พ. 61 15:05 น.   
45.  114205 นางสาวมธุรส เมืองสุข   งานบริการวิชาการและวิจัย 1288 1 ก.พ. 61 13:22 น.   
46.  116540 นายนิพนธ์ ภิรมย์พันธ์   งานบริการวิชาการและวิจัย 1974 12 ก.พ. 61 13:48 น.   
47.  120880 นางปุณณวรรณ ป้องนาม   งานบริการวิชาการและวิจัย 90 20 ธ.ค. 60 15:36 น.   
48.  581071 นายศุภชัย อนวัชพงศ์   งานบริการวิชาการและวิจัย     
49.  140934 นายวิทวัส ผาธรรม   งานบริการวิชาการและวิจัย 183 14 ก.พ. 61 10:52 น.   
50.  100754 นางอุราวรรณ โนนศรี   ผู้เกษียณอายุรายการ 1326 3 ส.ค. 59 16:01 น.   
51.  100895 นางสาวกรรณิการ์ วิขัมภประหาร   ผู้เกษียณอายุรายการ 1705 12 ก.พ. 61 11:28 น.   
52.  101106 นางสาวจรัสศรี จุฑาจินดาเขต   ผู้เกษียณอายุรายการ 1835 6 ก.พ. 61 17:57 น.   
53.  115736 นายจักรพงษ์ ทองผาย   ผู้เกษียณอายุรายการ 1493 22 ม.ค. 61 21:39 น.   
54.  ED55004 นางสาวอารีรัตน์ วสุริย์   ผู้เกษียณอายุรายการ 1559 14 ธ.ค. 60 11:05 น.   
55.  101077 นายทองสุข ศีรี   งานพัฒนานักศึกษา 1363 12 ก.พ. 61 10:13 น.   
56.  ED53005 นางสาวกัญณภัทร อรอินทร์   งานพัฒนานักศึกษา 1260 29 ม.ค. 61 10:05 น.   
57.  107397 นางสุชญา มาเวียง   งานพัฒนานักศึกษา 1441 9 ก.พ. 61 09:26 น.   
58.  111780 นางสุภารัตน์ ดอนอ่อนสา   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1029 17 ม.ค. 61 21:06 น.   
59.  570787 นายเอกชัย บุญประดิษฐ์   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 195 22 ม.ค. 61 11:00 น.   
60.  114453 นางชวนพิศ พิมพ์ผม   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1030 17 ม.ค. 61 21:54 น.   
61.  ED590121 นางพรรณี โพธิ์แก้ว   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 5 19 ก.ย. 60 14:54 น.   
62.  104911 นายสมควร ดอนแขอ้วน   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1058 17 ม.ค. 61 20:23 น.   
63.  120780 นายศักสยาม  นาชิน   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 89 17 ม.ค. 61 20:48 น.   
64.  120881 นางเขียว มิมาลา   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 14 17 ม.ค. 61 22:04 น.   
65.  108074 นางดารุณี ชัยศรี   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1535 15 ก.พ. 61 16:35 น.   
66.  108097 นายธนพนธ์ หาชานนท์   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1194 17 ม.ค. 61 20:11 น.   
67.  116511 นางสุภาพร สีมุงคุณ   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1028 17 ม.ค. 61 21:43 น.   
68.  116501 นางนงคราญ สุขยอด   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1032 9 ก.พ. 61 10:35 น.   
69.  112401 นางประภาพร พุทธสอน   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1031 17 ม.ค. 61 21:10 น.   
70.  116042 นางสุนา อุ่นทองดี   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1028 17 ม.ค. 61 21:02 น.   
71.  102145 นายทรงเวทย์ เบ้าชัย   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1416 19 ม.ค. 61 13:35 น.   
72.  115510 นางชนนิกานต์ มาลาศรี   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1026 17 ม.ค. 61 21:26 น.   
73.  115511 นางวิลัย คนซื่อ   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1036 17 ม.ค. 61 20:53 น.   
74.  115512 นางจำลอง เมืองขวา   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1026 17 ม.ค. 61 21:17 น.   
75.  114454 นายเจด็ด คำยา   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1096 17 ม.ค. 61 21:58 น.   
76.  117845 นายกิตติศักดิ์ หล้าจันทร์ดา   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1108 17 ม.ค. 61 20:40 น.   
77.  118348 นางวิมล คำยา   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1042 31 ม.ค. 61 09:20 น.   
78.  119150 นายวัฒนชัย พรมอุ่น   งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 1107 10 ธ.ค. 60 14:03 น.   
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.  113770 อาจารย์กานต์ธิดา บุญเสริม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1213 15 ก.พ. 61 13:20 น.   
2.  116192 อาจารย์ทักษยา วงค์คำภา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1664 16 ก.พ. 61 15:34 น.   
3.  101308 อาจารย์ ดร.ชาลิสา โพธิ์นิ่มแดง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1014 7 มิ.ย. 60 20:23 น.   
4.  102102 อาจารย์นุจรี สุขเกษม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1007 30 พ.ย. 59 08:25 น.   
5.  102144 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จันละคร   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1063 29 ต.ค. 60 21:14 น.   
6.  107320 อาจารย์ประภาพร อุดมเสียง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1637 31 ม.ค. 61 04:46 น.   
7.  108532 อาจารย์ศศิ พันธไชย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1166 14 ก.พ. 61 15:25 น.   
8.  108928 อาจารย์ณฐมน สุธนเกียรติกานต์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1168 29 ม.ค. 61 13:35 น.   
9.  110160 อาจารย์ศุภณัฏฐ์ สิริไอศูรย์ เศรษฐพงษ์กร   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 2927 17 ก.พ. 61 11:21 น.   
10.  110354 อาจารย์ผาณิต มาป้อง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1202 15 ก.พ. 61 08:25 น.   
11.  113014 อาจารย์พัชรินทร์ จำปานนท์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1215 15 ก.พ. 61 10:05 น.   
12.  112145 อาจารย์ชัชวาลย์ บุญเต็มสุข   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1177 30 ม.ค. 61 07:19 น.   
13.  112247 อาจารย์ภัทรพงษ์ วงษ์วิจิตรานนท์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1151 29 ม.ค. 61 13:48 น.   
14.  112203 อาจารย์สังเวียน จรเกษ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1293 25 ม.ค. 61 10:17 น.   
15.  116187 อาจารย์ชญานิศวร์ หลานวงศ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1764 15 ก.พ. 61 17:01 น.   
16.  ED54005 อาจารย์กำพล ศิริชา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1419 14 ก.พ. 61 11:41 น.   
17.  ED5518432 นายพชร เข็มพิลา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1049 27 ก.ย. 60 13:10 น.   
18.  ED553810 อาจารย์ปนัดดา วงษ์วิจิตรานนท์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1582 14 ก.พ. 61 14:05 น.   
19.  ED551541 นายสมโชค แก้วอุทัศน์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1118 11 ก.พ. 61 22:03 น.   
20.  ED2560819 อาจารย์ปานทิพย์ วงศ์ศรีชา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 3 11 พ.ย. 60 17:40 น.   
21.  113123 นายปัญญา แสงสุริยา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1080 14 พ.ย. 60 06:38 น.   
22.  ED570124 นายฤทธิไกร โคตรนารา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1172 20 พ.ย. 60 12:54 น.   
23.  ED595610 นายศุภักษณ์ กันพิพิช   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา     
24.  ED57030 อาจารย์ปรารถนา สมหนองบัว   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 95 12 ก.พ. 61 13:27 น.   
25.  118057 อาจารย์ณัฐกานต์ เมยเค้า   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1271 15 ก.พ. 61 18:02 น.   
26.  116530 อาจารย์เจริญชัย ใจขาน   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1085 2 ต.ค. 60 11:08 น.   
27.  101307 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพงษ์ ชุติธาดา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 2933 16 ก.พ. 61 08:44 น.   
28.  ED5418451 อาจารย์จุฑาทิพย์ ภูมิบ้านค้อ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1688 14 ก.พ. 61 15:07 น.   
29.  101969 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กลมเกลียว มาเวียง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1458 23 ธ.ค. 60 15:06 น.   
30.  101978 อาจารย์อารี จังสถิตย์กุล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1007 7 ก.ย. 60 10:39 น.   
31.  101989 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมฤทธิ์ สุพรรณฝ่าย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1025 4 พ.ย. 60 16:21 น.   
32.  102100 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภรณ์ คริษฐากุล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1008 13 มี.ค. 60 09:51 น.   
33.  102250 อาจารย์วัชราภรณ์ บัวนิล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1068 19 ก.ย. 60 11:14 น.   
34.  102665 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์ สิทธิโชค   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1140 29 ก.ย. 60 10:28 น.   
35.  102969 อาจารย์ดวง สัจจโภชน์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1108 8 ก.พ. 61 08:36 น.   
36.  102970 อาจารย์เมตตา มาเวียง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1145 15 ก.พ. 61 08:57 น.   
37.  103178 อาจารย์เสาวลักษณ์ เจ่าสกุล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1339 14 ก.พ. 61 11:49 น.   
38.  103611 อาจารย์นิตยา โชติการณ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1389 15 ก.พ. 61 10:51 น.   
39.  103708 อาจารย์กอบพร อินทรตั้ง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1335 23 ม.ค. 61 15:25 น.   
40.  104011 อาจารย์สุเนตร ศรีบุญเลิศ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1170 11 ม.ค. 61 14:24 น.   
41.  104020 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติกีรติ มาเวียง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
42.  104230 นางพรรณี ภัคมาตร์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1624 15 ก.พ. 61 12:24 น.   
43.  104331 อาจารย์คนึงนิจ พันธุรัตน์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1147 4 มิ.ย. 60 23:41 น.   
44.  104405 อาจารย์ณรงค์ วรรณจักร์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1020 2 เม.ย. 60 20:10 น.   
45.  ED613222 ศาสตราจารย์ ดร.ศรายุทธ์ บัวหลวง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา     
46.  107277 อาจารย์ลัดดาวัลย์ สีพาชัย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1043 5 มิ.ย. 59 18:10 น.   
47.  120439 อาจารย์ฤทธิไกร โคตรนารา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา     
48.  107317 อาจารย์นันทนิตย์ บุตรปาละ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1018 22 พ.ค. 58 19:18 น.   
49.  107322 อาจารย์สังเวียน ปินะกาลัง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1083 5 มิ.ย. 60 10:06 น.   
50.  107339 นางบุญรัตน์ มัณทะลา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1511 13 ก.พ. 61 10:34 น.   
51.  107346 นายสุ่ม เป้งสะท้าน   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา     
52.  107907 อาจารย์พงษ์เทพ ตรีเดช   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1018 11 ก.ย. 60 12:54 น.   
53.  107933 อาจารย์ดารารัตน์ สุพรรณฝ่าย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1017 23 ม.ค. 60 09:59 น.   
54.  107934 นางสาวศิริพร แจ้งพรมมา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1892 15 ก.พ. 61 09:41 น.   
55.  107935 อาจารย์สุกัญญา สุตะพันธ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1222 5 ก.พ. 61 06:09 น.   
56.  108534 อาจารย์ภนิดา ภู่โตนนา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1182 4 ธ.ค. 60 07:29 น.   
57.  108952 อาจารย์รัชชฎา แก้ววิไล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1016 8 มิ.ย. 59 12:52 น.   
58.  108953 อาจารย์ปริยพล คุนาชน   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1206 6 ก.พ. 61 10:33 น.   
59.  109900 อาจารย์ฉัตรกานต์ พิทอง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1080 3 ม.ค. 61 13:06 น.   
60.  109905 อาจารย์สุรศักดิ์ ไทยน้อย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1032 22 ม.ค. 61 10:50 น.   
61.  110073 อาจารย์จันทร์จิรา สายแสง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1686 15 ก.พ. 61 15:47 น.   
62.  110112 อาจารย์จิราภรณ์ ทัพซ้าย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1097 30 ม.ค. 61 14:13 น.   
63.  110113 อาจารย์พรภวิษย์ แม่นมาตย์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1577 14 ก.พ. 61 17:15 น.   
64.  ED563207 อาจารย์ชินกร ดรวิสัย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1061 7 ม.ค. 59 14:29 น.   
65.  110297 อาจารย์ดิเรก คุณพิโน   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
66.  110304 อาจารย์กมลวรรณพร สิงหามาตร   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1364 16 ก.พ. 61 16:14 น.   
67.  110432 อาจารย์ธิดารัตน์ ธนกูลกิจ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1277 29 ม.ค. 61 11:50 น.   
68.  110523 อาจารย์เสถียร วงค์คม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1585 27 ต.ค. 60 19:35 น.   
69.  116576 นางมณีพร ด่านซ้าย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 2237 16 ก.พ. 61 13:44 น.   
70.  111544 นางสาวกัลยาภัสร์ คำยา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 3195 15 ก.พ. 61 17:40 น.   
71.  ED543315 อาจารย์เกรียง นาค-อก   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1237 14 ก.พ. 61 17:33 น.   
72.  ED53009 นางสาวพัชราภรณ์  ผาจันทร์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 2005 13 ก.พ. 61 14:01 น.   
73.  112204 อาจารย์ลัดดา ชัยหาทัพ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1728 16 ก.พ. 61 14:25 น.   
74.  112647 อาจารย์มงคล ประเสริฐสังฆ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1370 16 ก.พ. 61 15:16 น.   
75.  571339 อาจารย์ภัชนี ศรีสุข   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 106 3 ม.ค. 61 12:53 น.   
76.  112984 นางณัชปภา ศรีหนองบัว   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1747 15 ก.พ. 61 08:22 น.   
77.  118578 อาจารย์จิรายุ ศักดาจารุวงศ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1331 12 ก.พ. 61 17:15 น.   
78.  ED54002 นางสาวพรรณวรินทร์ วงษ์หอม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1006 6 ส.ค. 57 16:06 น.   
79.  111577 นายนิยม ขาวกุญชร   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1133 12 ก.พ. 61 10:16 น.   
80.  115235 อาจารย์พิชา ชัยจันดี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1197 13 ก.พ. 61 13:49 น.   
81.  117571 อาจารย์นนท์ จรุงศิรวัฒน์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1303 14 ก.พ. 61 08:51 น.   
82.  ED60104 อาจารย์อนุรักษ์ กุลวงษา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 71 23 ม.ค. 61 14:04 น.   
83.  116897 นางสาวศิริรัตน์ อินอิ่ม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1391 15 ก.พ. 61 16:25 น.   
84.  ED18603 อาจารย์กมลทิพย์ วัฒนสุทธิพงศ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1089 15 ก.ย. 60 13:50 น.   
85.  ED5518460 นางสาวจุฑาทิพย์ ติ่งแก้ว   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 1453 13 ก.พ. 61 12:26 น.   
86.  119969 อาจารย์นนทิช กุลวิเศษ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 444 9 ก.พ. 61 10:43 น.   
87.  120477 อาจารย์สมศักดิ์ บุญพรม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 561 12 ก.พ. 61 13:49 น.   
88.  120030 นายพลากร คำขวา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 268 15 ก.พ. 61 11:35 น.   
89.  ED59425 อาจารย์จอมไตร ทันโส   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา     
90.  5820103 นางสาวปภัสราภรณ์ ระว้า   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา     
91.  ED607894 นายอักขราวุธ กันหาป้อง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา     
92.  ED607890 นายChua Chin Soon   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา     
93.  112240 นางสรินยา แสนสมบัติ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1056 31 ม.ค. 61 16:18 น.   
94.  ED55002 อาจารย์สุนิสา สุวรรณฉาย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1248 5 ก.พ. 61 14:07 น.   
95.  ED543220 อาจารย์วนิดา พรหมบุตร   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1330 13 ก.พ. 61 14:00 น.   
96.  114664 อาจารย์เอกพล ช่วยวงศ์ญาติ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 5 13 ก.ค. 59 14:37 น.   
97.  107508 อาจารย์กิติญาดา พัวพาณิชยกุล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1588 16 ก.พ. 61 10:55 น.   
98.  107667 อาจารย์พลัฎฐ์ ทิพย์ศรีราช   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1067 18 ม.ค. 60 10:05 น.   
99.  107692 อาจารย์สันติชัย ศรีโพธิ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
100.  108063 อาจารย์ปิยะนันท์ บุญโพธิ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1317 6 ก.พ. 61 08:47 น.   
101.  108569 อาจารย์ ดร.สิปป์ สุขสำราญ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1010 22 ม.ค. 58 14:14 น.   
102.  109798 อาจารย์รัชพล รอดชมภู   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1192 9 ม.ค. 61 17:32 น.   
103.  110521 อาจารย์ขนิษฐา ศิริพรรณ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1291 26 ม.ค. 61 08:02 น.   
104.  115336 อาจารย์พันทิวา เหล่าสมบัติ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1545 6 ก.พ. 61 11:33 น.   
105.  ED543496 นางสาวคัมภีร์พรรณ ช่วยวงศ์ญาติ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1190 8 ก.พ. 61 12:31 น.   
106.  ED551259 นางสาววราภรณ์ ชนะภักดี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 4202 16 ก.พ. 61 13:08 น.   
107.  ED553494 อาจารย์ธันย์ชนก เหมือนช้าง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1193 13 ก.พ. 61 20:50 น.   
108.  ED553495 อาจารย์เพียงดาว ไชยสาร   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1280 13 ก.พ. 61 20:52 น.   
109.  121118 นางสาวธิฎารัตน์ รุจิราวินิจฉัย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 43 8 ม.ค. 61 08:36 น.   
110.  121250 นายธรรมนูญ วุฒิพันธุ์ชัย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 374 14 ก.พ. 61 13:36 น.   
111.  ED2560808 อาจารย์พฤทธิวาส ลับภู   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1 9 ก.ย. 60 05:04 น.   
112.  114863 อาจารย์ศิริศุกร์ ศิริโชคชัยตระกูล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1252 15 ก.พ. 61 15:54 น.   
113.  ED59031 อาจารย์เนตรศิริ ชินชัย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 30 21 พ.ย. 60 11:37 น.   
114.  101098 รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ ศรีรักษา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1150 18 ม.ค. 61 07:30 น.   
115.  101967 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัสสรา อินทรกำแหง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1087 25 ธ.ค. 60 17:09 น.   
116.  102545 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรีวรรณ ร่มเย็น วูลเทอร์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1373 25 ม.ค. 61 14:52 น.   
117.  102680 รองศาสตราจารย์เพชรรัตน์ จงนิมิตรสถาพร   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1097 29 ม.ค. 61 18:58 น.   
118.  102683 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภา ชุณหรัชพันธุ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1022 21 มิ.ย. 60 07:33 น.   
119.  107312 นางยุภา นามมุง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา     
120.  107324 อาจารย์นภาพร วรเนตรสุดาทิพย์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1263 15 ธ.ค. 60 08:58 น.   
121.  107327 อาจารย์อรนุช กิตติศิริวัฒนกุล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1520 15 ก.พ. 61 14:47 น.   
122.  107366 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ จักรเป็ง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1281 1 ก.พ. 61 13:22 น.   
123.  107396 อาจารย์สมจินต์ ศรีเมือง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1104 8 ก.พ. 61 14:41 น.   
124.  107492 อาจารย์พุทธชาติ ชุมแวงวาปี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1382 15 ก.พ. 61 11:05 น.   
125.  107494 อาจารย์ปิลันธนา ศุภดล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1722 13 ก.พ. 61 13:41 น.   
126.  107505 อาจารย์วิมลลักษณ์ จันทนพิมพ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1382 16 ก.พ. 61 21:53 น.   
127.  107968 นางทองพูล นารีไผ่   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา     
128.  108145 นางสมพร โพธิราชา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา     
129.  108525 อาจารย์นุชนาฎ เนสุสินธุ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1176 17 ม.ค. 61 17:53 น.   
130.  108853 นางฆรณี ทองบ้านทุ่ม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา     
131.  108854 นางลำใย ศีรี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา     
132.  108857 นายสว่าง แสงเหลา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา     
133.  108925 อาจารย์มนัชยา ศรีจินดา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1340 1 ก.พ. 61 11:04 น.   
134.  108932 อาจารย์วุฒิชัย ไพคำนาม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1819 15 ก.พ. 61 08:56 น.   
135.  109330 อาจารย์ชิงชัย ทาดาหา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1067 15 ก.พ. 61 16:19 น.   
136.  109331 อาจารย์ประกายฝน บรรดาศักดิ์ไพศาล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1306 29 ม.ค. 61 18:19 น.   
137.  109360 นายนพพร ดีไพร   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1006 8 ก.ค. 58 14:05 น.   
138.  110072 นายนพพร นามคันที   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา     
139.  110372 อาจารย์นเรียน นามบุญเรือง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1325 12 ก.พ. 61 12:47 น.   
140.  110709 อาจารย์นวลพรรณ เพียงเกษ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1651 6 ก.พ. 61 15:38 น.   
141.  112239 นางสาววณิชญา วิเศษสา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 2054 16 ก.พ. 61 10:26 น.   
142.  108812 นางสาวสันทนา โลมาอินทร์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1347 16 ก.พ. 61 08:27 น.   
143.  113831 อาจารย์วิภาวดี บุญไชยศรี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1676 5 ม.ค. 61 14:45 น.   
144.  114284 อาจารย์ นิติยา  แสนตอ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1493 15 ก.พ. 61 18:14 น.   
145.  ED595612 นายธนวัฒน์ รวยอบกลิ่น   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 6 15 ก.พ. 60 09:56 น.   
146.  ED53012 อาจารย์พีระ เปรมธีรวัฒน์ชัย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1076 8 พ.ย. 60 12:03 น.   
147.  ED551410 อาจารย์ทิพย์ฤทัย ไกรศรีวรรธนะ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1612 30 ม.ค. 61 13:52 น.   
148.  ED561413 อาจารย์ปิยะธิดา ปทุมศิริ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 1211 21 พ.ย. 60 13:56 น.   
149.  581561 อาจารย์อัจฉราวดี จันทะสุข   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 138 22 ม.ค. 61 13:11 น.   
150.  581232 อาจารย์ธิฎารัตน์ รุจิราวินิจฉัย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 186 17 ม.ค. 61 10:01 น.   
151.  ED59159 อาจารย์ทนงศักดิ์ ไชยเสนา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 2 28 ก.ย. 59 21:26 น.   
152.  ED6051016 อาจารย์อัจฉรา คำเพ็ชรดี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 24 7 ก.พ. 61 17:06 น.   
153.  ED603288 อาจารย์ภวนันท์ นุ่นกลาง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 18 13 ก.พ. 61 09:56 น.   
154.  102445 อาจารย์จุฬาลักษณ์ ปิยะพงศ์ธนโชค   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1026 12 ต.ค. 60 14:59 น.   
155.  107334 อาจารย์ทัศนีย์ ข่าขันมะลี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
156.  107697 อาจารย์สุทธิลักษณ์ แสวงสุทธิ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1030 16 ส.ค. 60 13:45 น.   
157.  ED561447 นางสาวพรทิพา ทองสุข   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
158.  112113 อาจารย์สมกมล บุญมี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1147 10 ม.ค. 61 12:01 น.   
159.  103195 อาจารย์สุพัตรา ชื่นบุญเพิ่ม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1008 13 เม.ย. 60 20:11 น.   
160.  103350 อาจารย์สวาทจิต ยอดกลาง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
161.  104010 อาจารย์ประภาพร จันทะบุรม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1337 5 ก.พ. 61 13:54 น.   
162.  105441 นางละมุล ภูบ้านหม้อ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
163.  105445 นางสำราญ เกิดนอก   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
164.  106451 อาจารย์ปิยะนุช สังคมกำแหง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
165.  107323 อาจารย์อังคณาวรรณ ธรรมา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1169 20 พ.ย. 60 20:21 น.   
166.  107330 อาจารย์ศรีสุดา ศิริภาษณ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
167.  107342 นางสุกัญญา เอื่อมศรี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
168.  107353 นางจันทนา พลทองสถิตย์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
169.  107356 นางทองจันทร์ ว่องไว   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
170.  107357 นายสมควร โพธิราชา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
171.  107359 นางสาวลักขณา บัวพุทธา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
172.  107437 อาจารย์ศุภลักษณ์ ศรีหานู   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
173.  107695 อาจารย์ปราณี จันทร์หอม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
174.  107696 อาจารย์สุทธิพร ชาตาธิคุณ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1515 14 ก.พ. 61 14:37 น.   
175.  108051 อาจารย์มันทนา กองภา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1093 16 ก.พ. 61 12:36 น.   
176.  108096 อาจารย์สุขุมา เอการัมย์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1365 2 ก.พ. 61 15:49 น.   
177.  108553 นางธนัญญา พิมพ์ตะคลอง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1016 22 ก.ค. 58 23:14 น.   
178.  108705 นายวิกาล แคว้นน้อย   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
179.  109619 นางณัฎฐพร โพธิ์ศรี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
180.  110299 นางวชิราภรณ์ เริงฤทธิ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
181.  110300 นางนาตยา สระน้ำคำ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
182.  ED62154 อาจารย์ปาริฉัตร ฤทธิ์ทรงเมือง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
183.  110517 นางสาวนงนุช พิทักษ์เสมา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1030 3 ม.ค. 61 14:04 น.   
184.  110518 นางสาวสุปราณี นามมา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
185.  109901 อาจารย์อินทร์ตรอง นิตยโรจน์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 1154 5 ก.พ. 61 00:09 น.   
186.  ED60219 อาจารย์กรรณิการ์ ผลชำนัญ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล 9 23 ธ.ค. 60 11:41 น.   
187.  ED603519 นางสาวเบญจวรรณ คำมา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
188.  ED601417 นางสาววิภาวรรณ แอบกลิ่นจันทร์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ระดับอนุบาล     
189.  107340 นางพรทิพย์ บัตรเจริญ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 1026 21 ส.ค. 60 08:48 น.   
190.  ED53008 นายวรพจน์ เพิ่มบุญ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
191.  ED53007 นางสาวธัญวรัตม์ ศรีสวัสดิ์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 1147 3 ส.ค. 59 14:15 น.   
192.  114543 นางพิมพ์วลัญช์ นันทัยทวีกุล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
193.  117285 อาจารย์วัชณีย์ เสตเตมิย์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
194.  104895 นายจันทร์ เพียชิน   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง     
195.  107479 นางอรณี โหรี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 1323 6 ก.พ. 61 16:06 น.   
196.  108793 นางสาวนารี สิมมี   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 1456 9 ก.พ. 61 15:26 น.   
197.  109587 นางวิภาพร นามมหานวล   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง     
198.  109655 นายเป้า พิมพ์พระลับ   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง     
199.  116512 นางภานิดา สิงห์คำป้อง   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 1151 19 ม.ค. 61 15:03 น.   
200.  ED54016 นายศิริพงษ์ ภัคมาตร์   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 2515 17 ก.พ. 61 14:36 น.   
201.  120252 นางชัชฎาพร ศิลปดอนบม   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 1378 8 ก.พ. 61 08:37 น.   
202.  ED551057 นางสาวนฤมล สิงเนี่ยว   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 2109 16 ก.พ. 61 08:57 น.   
203.  5820102 อาจารย์อัมพิกา สุระภา   โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ส่วนกลาง 5 29 ต.ค. 58 10:33 น.   
204.  112235 อาจารย์สมร สนทรารักศ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1025 19 พ.ย. 58 13:50 น.   
205.  101995 อาจารย์ ดร.อาคม อึ่งพวง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1086 6 ก.พ. 61 14:31 น.   
206.  102565 อาจารย์พวงทอง พูลเรือง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1064 2 ส.ค. 60 15:37 น.   
207.  102713 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลชัย ศรีสำราญ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1013 13 ก.ย. 60 10:43 น.   
208.  103197 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา วงษ์พระลับ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1526 27 ม.ค. 61 05:22 น.   
209.  103485 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกอบ กระแสโสม   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
210.  112206 อาจารย์จุฬารัตน์ สียา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1381 16 ก.พ. 61 15:35 น.   
211.  ED53011 อาจารย์อัครวัฒน์  ศรีสวัสดิ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1385 9 ก.พ. 61 09:55 น.   
212.  ED54004 อาจารย์วัชราภรณ์ พงษ์พันธ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1158 9 ต.ค. 60 11:40 น.   
213.  ED543405 อาจารย์อรลออ เผือกนอก   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1097 4 ม.ค. 61 22:06 น.   
214.  ED542440 อาจารย์ปิยกุล สอนไว   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1386 7 ก.พ. 61 22:08 น.   
215.  ED604966 อาจารย์เชรษฐรัฐ กองรัตน์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 45 31 ม.ค. 61 20:27 น.   
216.  113092 อาจารย์ทวีพันธ์ บุญชิ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1103 6 ธ.ค. 60 13:40 น.   
217.  117823 นายสุพจน์ พลจันทร์งาม   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1692 31 ม.ค. 61 16:42 น.   
218.  ED55003 อาจารย์เอกพล เขียวปาน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1095 30 ม.ค. 61 15:40 น.   
219.  571331 นายธีรศักดิ์ บาลชน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 89 10 ต.ค. 60 16:14 น.   
220.  102588 อาจารย์สายหยุด ขันขวา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1006 12 พ.ค. 58 09:33 น.   
221.  102714 อาจารย์ยุพารัตน์ คำใสสุข   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1010 28 มี.ค. 59 12:38 น.   
222.  102959 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมิตร ถิ่นปัญจา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1034 5 มิ.ย. 60 14:28 น.   
223.  102963 อาจารย์ศุภร จารุจรณ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1233 15 ก.พ. 61 12:00 น.   
224.  103196 อาจารย์อรวรรณ ยังพัธนา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1059 16 พ.ค. 60 14:05 น.   
225.  103262 อาจารย์อรวรรณ สุทธาวรัตน์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1007 26 พ.ค. 58 14:25 น.   
226.  103332 อาจารย์เมตตา ศิลาพันธุ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
227.  103371 อาจารย์สุชานา ชวนะสุพิชญ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1018 13 ธ.ค. 60 07:40 น.   
228.  103457 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลี้ยง ชาตาธิคุณ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1129 15 ม.ค. 61 09:08 น.   
229.  103465 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ เผือกพันธ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1008 5 ม.ค. 59 09:18 น.   
230.  103668 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสูตร บรรดาศักดิ์ไพศาล   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1145 3 ก.พ. 61 20:06 น.   
231.  103683 อาจารย์มนู ยังพัธนา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
232.  104013 อาจารย์สำรวน ชินจันทึก   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 2041 16 ก.พ. 61 17:55 น.   
233.  104078 อาจารย์ไพทูล นารคร   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1017 29 พ.ค. 60 08:35 น.   
234.  107362 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชิต เผือกนอก   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1020 4 ม.ค. 61 10:29 น.   
235.  107363 อาจารย์ประยุทธ ไชยคำ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1006 16 มิ.ย. 57 13:32 น.   
236.  107364 อาจารย์นภาพรรณ เอี่ยมสำอางค์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1581 14 ก.พ. 61 14:31 น.   
237.  107365 อาจารย์ขนิษฐา หาญณรงค์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1018 27 ต.ค. 60 12:56 น.   
238.  107367 อาจารย์ขวัญอ้อม กิ่งหลักเมือง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
239.  108858 อาจารย์เกษราภรณ์ สรวลเส   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1990 16 ก.พ. 61 14:33 น.   
240.  109347 อาจารย์วไลวุฒิ กิ่งหลักเมือง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
241.  110111 อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ หัสมินทร์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1135 2 ก.พ. 61 07:41 น.   
242.  110198 อาจารย์จันท์นิภา ดวงวิไล   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1031 8 ต.ค. 58 22:52 น.   
243.  110545 อาจารย์ไชยเดช แก้วสง่า   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1129 30 ม.ค. 61 13:00 น.   
244.  110547 อาจารย์ยุทธนา เพียมูล   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1064 29 ม.ค. 61 08:46 น.   
245.  110550 อาจารย์ประเทืองสุข มณีล้ำ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1481 26 พ.ค. 60 09:08 น.   
246.  110551 อาจารย์เบญจวรรณ ป้อมแสนศรี   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1420 31 ม.ค. 61 16:22 น.   
247.  111178 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมิตร ถิ่นปัญจา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
248.  114132 อาจารย์รวิสุต จุนทะวี   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1253 14 ก.พ. 61 23:23 น.   
249.  114908 อาจารย์สุรเชษฐ์ สันต์สวัสดิ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1040 2 ต.ค. 60 09:57 น.   
250.  ED53015 นางสาววิลาวัณย์ ประแดงปุย   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1050 16 ต.ค. 60 08:15 น.   
251.  ED543406 อาจารย์ศิริขวัญ ศรีวิไล   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1748 15 ก.พ. 61 21:21 น.   
252.  ED542771 อาจารย์พรพิทักษ์ จะริรัมย์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1505 12 ก.พ. 61 14:43 น.   
253.  583178 อาจารย์เพ็ญนิภา ทองโคตร   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 4 4 ก.ย. 58 13:28 น.   
254.  ED571521 นายอุทัย กะพุทธา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา     
255.  119363 นางสาวประภาวดี สุวรรณไตรย์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1876 12 ก.พ. 61 07:38 น.   
256.  ED552532 อาจารย์พงษ์ศักดิ์ มากสูงเนิน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 1090 15 มิ.ย. 59 06:39 น.   
257.  121184 อาจารย์อนิสรา บุญสด   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา     
258.  121275 นายปรัชญา อยู่เปี่ยม   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 305 16 ก.พ. 61 15:24 น.   
259.  120513 อาจารย์วันวิสาข์ ชัยชนะ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับมัธยมศึกษา 186 9 ก.พ. 61 09:11 น.   
260.  102567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล ชูสอน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1011 11 พ.ย. 59 08:22 น.   
261.  102957 อาจารย์นิ่มนวล ตันติรุ่งปกรณ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1009 8 ก.ย. 57 09:46 น.   
262.  103100 อาจารย์สุพรรัตน์ ปรีชาธรสิทธิ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
263.  103179 อาจารย์ ดร.รมย์วรินทร์ กำลังเลิศ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1443 13 ก.พ. 61 22:59 น.   
264.  103563 อาจารย์ชาญ จิตภิลัย   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1072 31 ม.ค. 61 09:58 น.   
265.  104073 อาจารย์ณิชชา สอนสุข   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1170 18 ม.ค. 61 15:21 น.   
266.  109009 นางสาววรรณศรี ขันขวา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1612 15 ก.พ. 61 10:03 น.   
267.  109417 อาจารย์เจษฎามาศ คงสวัสดิ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1067 28 พ.ย. 60 08:00 น.   
268.  109611 อาจารย์สุธาสินี สีแจ่มจิรานนท์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1342 13 ก.พ. 61 07:51 น.   
269.  110555 อาจารย์ธนะภัศล์ เฮ้าส์ทาคุณาพาณิช   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1211 16 ก.พ. 61 12:25 น.   
270.  114026 อาจารย์นัยนา ชมภูศรี   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1356 22 พ.ย. 60 08:53 น.   
271.  119166 นางกอบเกื้อ อดิศักดิ์สดใส   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1324 13 ก.พ. 61 12:32 น.   
272.  100023 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทับทิม สุริยสุภาพงศ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1567 15 ก.พ. 61 13:51 น.   
273.  116488 อาจารย์ธีรติ เค้าแคน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1070 28 ส.ค. 60 08:35 น.   
274.  101992 อาจารย์รัตนา อัตนวงศ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1042 27 ต.ค. 60 17:40 น.   
275.  102124 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประธานพร แจ่มเจริญทรัพย์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1129 28 ก.ย. 60 12:52 น.   
276.  102711 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตรี จิตต์ปรัชญา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1095 23 พ.ย. 60 12:14 น.   
277.  102715 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา บุญมีประเสริฐ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1453 7 ก.พ. 61 18:00 น.   
278.  102958 อาจารย์จรรยา ศรีสำราญ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1063 31 ม.ค. 61 15:47 น.   
279.  102966 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหวัง นิลพันธ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1590 16 ก.พ. 61 07:54 น.   
280.  103194 อาจารย์ชูเกียรติ ลอองแก้ว   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1286 14 ก.พ. 61 15:11 น.   
281.  103232 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์ ประสานพานิช   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1227 5 ก.พ. 61 20:13 น.   
282.  103337 อาจารย์ปรีชา บุญณะโชติ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1053 2 ก.พ. 61 18:23 น.   
283.  103568 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดใจ ศรีจามร   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1278 5 ม.ค. 61 14:57 น.   
284.  103586 อาจารย์ สายชล   จิตภิลัย   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1355 13 ก.พ. 61 18:30 น.   
285.  103659 อาจารย์วนิดา บุษบงค์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1033 31 ม.ค. 61 10:17 น.   
286.  103663 อาจารย์อุดมพร สุพรรณวงศ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1101 30 ม.ค. 61 13:50 น.   
287.  104015 อาจารย์เกษร รามัญวงษ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1079 7 ก.พ. 61 17:14 น.   
288.  104146 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ พาวัฒนา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1380 15 ก.พ. 61 07:54 น.   
289.  107368 อาจารย์ถวิล ศรีบุตร   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
290.  107371 อาจารย์สุมาลี ระคำภา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1062 7 ก.พ. 61 10:10 น.   
291.  107372 อาจารย์ชนิดาภา ยอดกลาง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1129 2 ก.พ. 61 11:51 น.   
292.  108930 อาจารย์จีรนันทร์ แก่นนาคำ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1247 25 ต.ค. 60 09:50 น.   
293.  110107 อาจารย์จิรากาญจน์ ยืนยง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1383 15 ก.พ. 61 13:47 น.   
294.  110298 อาจารย์ปรัชญ์ธวีฐ์  โพธิวัชระ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1196 7 ก.พ. 61 14:56 น.   
295.  110301 อาจารย์วรรณงาม นนทะโมลี   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1193 31 ม.ค. 61 16:07 น.   
296.  110308 อาจารย์เนตรนภิส เปานาเรียง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1079 5 ก.พ. 61 12:09 น.   
297.  110541 อาจารย์ณัฐฐินันท์ สร้อยเงิน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1391 17 ก.พ. 61 14:25 น.   
298.  111003 อาจารย์เอกราช ถ้ำกลาง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1188 8 ก.พ. 61 22:37 น.   
299.  111201 อาจารย์สุชาติ ทั่งสถิรสิมา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1462 6 ก.พ. 61 07:07 น.   
300.  113698 อาจารย์ศรีประไพ เพียนอก   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1399 7 ก.พ. 61 10:49 น.   
301.  110947 อาจารย์วีรวิชญ์ คำอ่อน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1076 9 ม.ค. 61 10:37 น.   
302.  113139 อาจารย์ศิราวรรณ ภูงามดี   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1220 30 ม.ค. 61 14:42 น.   
303.  114247 อาจารย์วัชราภรณ์ ถ้ำกลาง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1340 16 ก.พ. 61 06:01 น.   
304.  113824 อาจารย์ฉลอง เหลี่ยมสิงขร   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1112 2 ก.พ. 61 10:25 น.   
305.  591298 อาจารย์อักขราวุธ กันหาป้อง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 7 26 พ.ค. 60 15:13 น.   
306.  ED570125 นางสาวฉันทยา สัตย์ซื่อ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 181 13 ก.พ. 61 11:18 น.   
307.  ED551056 นางชลธิชา นาค-อก   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 1701 16 ก.พ. 61 14:25 น.   
308.  581583 อาจารย์ภณอนงค์ จันทร์เทศ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 136 7 ก.พ. 61 20:11 น.   
309.  ED601583 อาจารย์นฤมนท์ เหล่าต้น   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา 25 23 ม.ค. 61 17:40 น.   
310.  ED603277 อาจารย์วัชรพงศ์ ใจเดียว   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ระดับประถมศึกษา     
311.  103510 นางสาวสัมฤทธิ์ สุ่มทอง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 1110 8 ม.ค. 61 10:18 น.   
312.  115420 นางสาววิมลรัตน์ กาญจนพัฒน์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 1458 15 ก.พ. 61 08:31 น.   
313.  102402 นางจตุพร เนตรมณี   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 1471 15 ก.พ. 61 13:09 น.   
314.  103857 นางรัศมี คาระวะ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 2369 16 ก.พ. 61 15:23 น.   
315.  105444 นายสมพร แก้วกงพาน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
316.  105446 นายสุวิทย์ ทำสีมา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง     
317.  107377 นายอนันต์ มีเศษ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง     
318.  107378 นายเพียร มาฤทธิ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง     
319.  107582 นายสุพด จันทมาตย์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง     
320.  107724 นางถาวร แก้วกงพาน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 1791 15 ก.พ. 61 11:10 น.   
321.  108572 นายอุดม โพธิ์ศรีทอง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง     
322.  109415 นายสถิตย์ ทองอุไร   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 1008 1 มี.ค. 59 11:11 น.   
323.  122637 นางสาวสิรยาพร พลเสนา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 23 16 ก.พ. 61 12:27 น.   
324.  107370 นางสาววัชราภรณ์ เทวรักษ์พิทักษ์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 1375 14 ก.พ. 61 08:49 น.   
325.  112562 นางสาวเกศรา พรมดวง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 1447 19 มิ.ย. 60 13:36 น.   
326.  115568 นายเกียรติมงคล เรืองเจริญ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 2120 16 ก.พ. 61 15:12 น.   
327.  110371 นางสาวสุรีพร มรรควัลย์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
328.  5820101 อาจารย์เพลงพร ปัญญาชัย   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง 5 18 เม.ย. 59 00:35 น.   
329.  ED603178 นางนุชจรีย์ เชิดชูบัณฑิต   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ส่วนกลาง     
330.  108926 อาจารย์สาวิตรี วงศ์กิติรุ่งเรือง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1770 1 ก.พ. 61 09:58 น.   
331.  107488 อาจารย์อรจิรา จะแรบรัมย์   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1258 29 ม.ค. 61 15:12 น.   
332.  110310 อาจารย์จรินทร์ บุญสุชาติ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1485 14 ก.พ. 61 16:32 น.   
333.  111049 นางจุลาวัลย์ ทาเภา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1283 15 ก.พ. 61 18:40 น.   
334.  111081 อาจารย์ปริศนา อานจำปา   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1505 15 ก.พ. 61 09:25 น.   
335.  111088 อาจารย์ปิยะมาศ ศิลาแยง   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1185 15 ก.พ. 61 11:05 น.   
336.  111312 อาจารย์เบญจมาภรณ์ ช้อยเครือ   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 2290 15 ก.พ. 61 14:17 น.   
337.  111456 อาจารย์อาพร ตรีสูน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1739 15 ก.พ. 61 09:42 น.   
338.  111457 อาจารย์พรมณี หาญหัก   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1710 15 ก.พ. 61 13:36 น.   
339.  111458 อาจารย์ระพีพรรณ คำงาม   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1340 1 ก.พ. 61 11:33 น.   
340.  111459 อาจารย์ศักดาเดช สิงคิบุตร   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1553 15 ก.พ. 61 22:04 น.   
341.  113449 อาจารย์เจริญขวัญ มูลน้อย   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1247 1 ก.พ. 61 09:19 น.   
342.  ED56086 อาจารย์ชินอนงค์ ประชุมชิต   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1181 8 ก.พ. 61 07:56 น.   
343.  113947 อาจารย์ฤกษ์ สุวรรณฉาย   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1455 2 ก.พ. 61 13:24 น.   
344.  115908 อาจารย์วันชัย จันทการกุล   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1228 4 ก.พ. 61 14:27 น.   
345.  ED570123 นางสาวหฤทัย ชัยโทนุย   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1378 5 ก.พ. 61 16:07 น.   
346.  11766 นายสุรพล จันทร์อ่อน   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
347.  ED60103 อาจารย์กนกพร พงศ์เจริญสุข   โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ศูนย์ออทิสติค 45 2 ก.พ. 61 10:51 น.   
348.  100525 อาจารย์บานเย็น ศริ   ผู้เกษียณอายุรายการ 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
349.  100533 อาจารย์อภิวัฒน์ กัณวเศรษฐ   ผู้เกษียณอายุรายการ 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
350.  100580 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระพล ยศธสาร   ผู้เกษียณอายุรายการ 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
351.  100744 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราภรณ์ วุฒิพันธ์   ผู้เกษียณอายุรายการ 1010 2 มี.ค. 59 09:14 น.   
352.  100757 นางภัทรวดี แก้วไสย์   ผู้เกษียณอายุรายการ 1252 22 ก.ย. 59 10:28 น.   
353.  100859 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณิภา ศุกรียพงศ์   ผู้เกษียณอายุรายการ 1204 9 ต.ค. 60 14:25 น.   
354.  101093 อาจารย์สุธรรมมา ตินตะรสาละ ณ ราชสีมา   ผู้เกษียณอายุรายการ 1041 29 ก.ย. 60 12:50 น.   
355.  102390 อาจารย์วรเทพ ฉิมทิม   ผู้เกษียณอายุรายการ 1071 28 ส.ค. 59 10:33 น.   
356.  102480 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชเนศ ธนทวีวรกุล   ผู้เกษียณอายุรายการ 1074 17 ต.ค. 60 09:15 น.   
357.  102556 อาจารย์สมบัติ พลอยศรีทอง   ผู้เกษียณอายุรายการ 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
358.  102681 อาจารย์วีรวรรณ พลวัฒน์   ผู้เกษียณอายุรายการ 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
359.  103395 รองศาสตราจารย์วิไล พิพัฒน์มงคลพร   ผู้เกษียณอายุรายการ 1135 5 ต.ค. 59 15:53 น.   
360.  107681 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลจิรา รักษนคร   ผู้เกษียณอายุรายการ 1018 11 พ.ย. 58 14:54 น.   
361.  107358 นางอัจฉราวรรณ ทะกอง   ผู้เกษียณอายุรายการ 1312 28 ส.ค. 60 14:13 น.   
362.  102961 อาจารย์ยุพา คำภูมี   ผู้เกษียณอายุรายการ 1005 31 พ.ค. 57 18:08 น.   
จำนวนการเข้าใช้เริ่มนับจากวันที่ 1 มกราคม 2547

[กลับหน้าแรก]