แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
วัตถุประสงค์
        แบบประเมินชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งผลการประเมินนี้จะนำไปพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้เพื่อนำไปประกอบการประกันคุณภาพและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณะศึกษาศาสตร์ต่อไป
 
คำชี้แจงโปรดทำเครื่องหมาย   และกรอกข้อมูลที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านลงในช่องว่าง
 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป
   1.) ประเภทบุคลากร
    ผู้บริหาร/หัวหน้ากลุ่มวิชา     หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย     เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มวิชา  
    เจ้าหน้าที่หน่วยงาน     อาจารย์    

   2.) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการที่ท่านใช้งาน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

      1. ระบบ รับ-ส่ง ไฟล์ข้อมูล       6. ระบบห้องเรียนและครุภัณฑ์       11. ระบบการจองรถยนต์       16. ระบบส่งบทความ
      2. ระบบฐานข้อมูลวิจัย-วิชาการ       7. ระบบ e-workload       12. ระบบ ถาม-ตอบ       17. ระบบเบิกค่าสอน
      3. ระบบประกันคุณภาพการศึกษา       8. ระบบ e-portfolio       13. ระบบรายงานการประชุม       18. ระบบการออกคำสั่ง    
      4. ระบบภารกิจคณบดี       9. ระบบ PD       14. ระบบ E-classnet     
      5. ระบบรับ-ส่งหนังสือ       10. ระบบส่งข่าวประจำวัน       15. ระบบงานการเงิน     
                
  3.) ความถี่ในการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ
    1 ครั้ง/สัปดาห์     2-3 ครั้ง/สัปดาห์     4-5 ครั้ง/สัปดาห์     มากกว่า 5 ครั้ง/สัปดาห์
       
ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
ลำดับ  ประเด็นการประเมิน ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
   ความพึงพอใจในการใช้บริการฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ
1  ความครบถ้วนสมบูรณ์และความถูกต้องของข้อมูลในระบบ
2  ความเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
3  ความเหมาะสมของรูปแบบที่ใช้ในระบบฐานข้อมูล
4  ความน่าเชื่อถือของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
5  ความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งานระบบฐานข้อมูล
6  การใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูล
             
ลำดับ  ประเด็นการประเมิน ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
   ความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ
7  ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้ทดแทนระบบงานเอกสารได้
8  ความสามารถของระบบที่ตอบสนองกับความต้องการ
9  ความมั่นใจในระบบที่พัฒนาขึ้น
10  ระบบใช้งานง่าย สะดวกรวดเร็ว และไม่ซับซ้อน
11  ความง่ายในการเรียกใช้เมนูต่างๆ และลำดับขั้นตอนการใช้งาน
12  ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล
13  ประสิทธิภาพในการรายงานผลของข้อมูล
14  ทำให้เกิดการใช้ข้อมูลร่วมกัน
15  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานรวดเร็วขึ้น
16  ช่วยลดปริมาณเอกสาร
17  ช่วยลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
18  ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ
             
             
 
ส่วนที่ 3
แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ