ศษ.บว. 01

 
                             บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ    คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ                โทร.  0-4334-3452-3 ต่อ 328

ที่  ศธ 0514.5/                                                       วันที่ 25  มิถุนายน  2565   

เรื่อง  โปรดลงนามในหนังสือขอ     ทดลองใช้เครื่องมือ     เก็บรวบรวมข้อมูล

 เรียน  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

            ด้วย นางสาว ณัฐพร ไทยานนท์   รหัสประจำตัว 6350500736

นักศึกษาระดับปริญญา   โท     เอก สาขาวิชา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)กลุ่มวิชาเฉพาะ การสอนภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำลังทำ   วิจัย   วิทยานิพนธ์   การศึกษาอิสระ เรื่อง   การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐานร่วมกับเกมมิฟิเคชั่น THE DEVELOPMENT OF GRADE 5 STUDENTS’ READING COMPREHENSION USING GAMIFICATION WITHIN BRAIN BASED LEARNI

ในการศึกษาครั้งนี้จำเป็นต้อง    ทดลองใช้เครื่องมือ      เก็บรวบรวมข้อมูล   จึงใคร่ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์                 ตามรายชื่อแนบท้าย ดังนี้

ลำดับที่

ระบุตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่จะขอความอนุเคราะห์

ระบุกลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล/ทดลองใช้เครื่องมือ

ระบุวันเวลาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูล/ทดลองใช้เครื่องมือ

1.

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้า นโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิท ยา)

นักเรียนระดันชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังศึกษาในภาคเรีย นที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 25 คน

เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

2.

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้า นศรีสุข

 

นักเรียนระดันชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังศึกษาในภาคเรีย นที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 15 คน

เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

3.

 

4.

 

5.

 

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากมีปัญหาสามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ที่     โทร. 0874236566 
     ลงชื่อ.................................................................นักศึกษา

( นางสาวณัฐพร ไทยานนท์ )

1. ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา

2. เจ้าหน้าที่กลุ่มวิชา (บัณฑิตศึกษา) ดำเนินการ

3. ความเห็นของคณบดี

£ เห็นชอบ

ลงชื่อ .................................................

        (...............................................)

วันที่....................................................

£  จัดพิมพ์เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ ............................................................

       (...........................................................)

วันที่...............................................................

£  เห็นชอบ

ลงชื่อ .............................................

       (...........................................)

วันที่.................................................

กล่องข้อความ:   หมายเหตุ  นักศึกษาติดต่อขอรับหนังสือที่  กลุ่มวิชา  หลังจากส่งคำร้องนี้แล้ว  5   วัน