ศษ.บว. 01

 
                             บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ    คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขา สาขานวัตกรรม เทคโนโลยี และวิทยาการเรียนรู้ กลุ่มวิชาเฉพาะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ประสงค์จะสอบรับใบประกอบวิชาชีพ)                 โทร.  0-4334-3452-3 ต่อ 328

ที่  ศธ 0514.5/                                                       วันที่ 18  กรกฎาคม  2565   

เรื่อง  โปรดลงนามในหนังสือขอ     ทดลองใช้เครื่องมือ     เก็บรวบรวมข้อมูล

 เรียน  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

            ด้วย นางสาว ญาณีภรณ์ วงค์พุทธา   รหัสประจำตัว 655050150-6

นักศึกษาระดับปริญญา   โท     เอก สาขาวิชา สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี)กลุ่มวิชาเฉพาะ   คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำลังทำ   วิจัย   วิทยานิพนธ์   การศึกษาอิสระ เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล

ในการศึกษาครั้งนี้จำเป็นต้อง    ทดลองใช้เครื่องมือ      เก็บรวบรวมข้อมูล   จึงใคร่ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์                 ตามรายชื่อแนบท้าย ดังนี้

ลำดับที่

ระบุตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่จะขอความอนุเคราะห์

ระบุกลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล/ทดลองใช้เครื่องมือ

ระบุวันเวลาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูล/ทดลองใช้เครื่องมือ

1.

รองผู้อำนวยการโรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่ น (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ศึกษาศาสตร์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย

19-22 กรกฎาคม 2565

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากมีปัญหาสามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ที่     โทร. 0980740807 
     ลงชื่อ.................................................................นักศึกษา

( นางสาวญาณีภรณ์ วงค์พุทธา )

1. ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา

2. เจ้าหน้าที่กลุ่มวิชา (บัณฑิตศึกษา) ดำเนินการ

3. ความเห็นของคณบดี

£ เห็นชอบ

ลงชื่อ .................................................

        (...............................................)

วันที่....................................................

£  จัดพิมพ์เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ ............................................................

       (...........................................................)

วันที่...............................................................

£  เห็นชอบ

ลงชื่อ .............................................

       (...........................................)

วันที่.................................................

กล่องข้อความ:   หมายเหตุ  นักศึกษาติดต่อขอรับหนังสือที่  กลุ่มวิชา  หลังจากส่งคำร้องนี้แล้ว  5   วัน