-
แบบฟอร์มเก็บข้อมูล ศษ.บว. 01 online
   รหัสประจำตัวนักศึกษา :   ***
 
 

 

สืบค้นข้อมูล แบบฟอร์มเก็บข้อมูล
 
  รหัสนักศึกษา/ชื่อ-นามสกุล/เรื่อง :
 

 

รายการ แบบฟอร์มเก็บข้อมูล
  รหัสนักศึกษา   ชื่อ-นามสกุล นักศึกษา   เรื่อง   หมายเหตุ
635050195-2   กัญณภัทร พลศรี   ผลการใช้เกมประกอบการเรียนเพื่อสร้างความใส่ใจจดจ่อของเด็กที่มีภาวะออทิซึมโดยใช้ทักษะสมองเพื่อการจัดการชีวิตสู่ความสำเร็จ    
635050139-2   จาตุรงค์ ถูสินแก่น   ผลการใช้กิจกรรมศิลปะร่วมกับการใช้เกม และการเสริมแรงเชิงบวกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารด้านการใส่ใจ จดจ่อ ในการทำงานของเด็กที่มีภาวะออทิสติก    
627050044-6   พรนภา พูนสวัสดิ์   รูปแบบการบริหารแบรนด์เชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชน    
645050076-1   มณฑกานต์ ภักดีศรี   แนวทางการพัฒนา Soft Skills ของผู้บริหารสถานศึกษาวิถีใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4    
645050205-6   ขวัญฤดี วันตะโคตร   การศึกษาทักษะการคิดแก้ปัญหา ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเปิด (Open Approach) ร่วมกับเกมมิฟิเคชัน Gamification)รายวิชา ส13101 สังคมศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี    
627050043-8   ปิยะนันท์ ธิโสภา   กลยุทธ์การจัดการศึกษาโค้ดดิ้งสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
645050116-5   หาสุนทร สุดชา   การศึกษาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล โดยใช้การจัดการเรียนรู้อริยสัจเป็นฐาน (Ariyasacca Based Learning) ร่วมกับการ์ดเกม (Card Game) ในรายวิชา ส16101 สังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ จังหวัดกาฬสินธุ์    
645050118-1   อนุมัติ สุดชา   การพัฒนาการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมโดยใช้รูปแบบ Socioscientific Issues ร่วมกับเทคนิคการโต้แย้ง ในรายวิชา ส 33101 สังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    
645050210-3   วัฒนา สุริวรรณ์   การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน ร่วมกับเทคนิคคำถาม R–C-A รายวิชา ส32101 สังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร    
645050205-6   ขวัญฤดี วันตะโคตร   การศึกษาทักษะการคิดแก้ปัญหา ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเปิด (Open Approach) ร่วมกับเกมมิฟิเคชัน Gamification) รายวิชา ส13101 สังคมศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี    
645050205-6   ขวัญฤดี วันตะโคตร   การศึกษาทักษะการคิดแก้ปัญหา ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเปิด (Open Approach) ร่วมกับเกมมิฟิเคชัน Gamification)รายวิชา ส13101 สังคมศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี    
645050205-6   ขวัญฤดี วันตะโคตร   การศึกษาทักษะการคิดแก้ปัญหา ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเปิด (Open Approach) ร่วมกับเกมมิฟิเคชัน Gamification)รายวิชา ส13101 สังคมศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี    
645050205-6   ขวัญฤดี วันตะโคตร   การศึกษาทักษะการคิดแก้ปัญหา ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเปิด (Open Approach) ร่วมกับเกมมิฟิเคชัน Gamification) รายวิชา ส13101 สังคมศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี    
645050170-9   พรนภา ทองวิจิตต์   การพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างกรอบความคิดแบบเติบโต ในรายวิชา ส15101 สังคมศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง จังหวัดนครราชสีมา    
645050116-5   หาสุนทร สุดชา   การศึกษาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล โดยใช้การจัดการเรียนรู้อริยสัจเป็นฐาน (Ariyasacca Based Learning) ร่วมกับการ์ดเกม (Card Game) ในรายวิชา ส16101 สังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ จังหวัดกาฬสินธุ์    
645050172-5   อณิญารัต บุตสุริย์   การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมโดยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่วมกับเทคนิคคารูลเซิล รายวิชา ส23101 สังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนร่องคำ    
645050205-6   ขวัญฤดี วันตะโคตร   การศึกษาทักษะการคิดแก้ปัญหา ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเปิด (Open Approach) ร่วมกับเกมมิฟิเคชัน Gamification)รายวิชา ส13101 สังคมศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี    
645050170-9   พรนภา ทองวิจิตต์   การพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างกรอบความคิดแบบเติบโต ในรายวิชา ส15101 สังคมศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง จังหวัดนครราชสีมา    
645050170-9   พรนภา ทองวิจิตต์   โปรดลงนามในหนังสือขอ    
635050192-8   วิภาพรรณ แก้วยงกฎ   การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกกิจวัตรประจำวันเพื่อส่งเสริมการทำงานประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ ของเด็กดาวน์ซินโดรม