-
แบบฟอร์มเก็บข้อมูล ศษ.บว. 01 online
   รหัสประจำตัวนักศึกษา :   ***
 
 

 

สืบค้นข้อมูล แบบฟอร์มเก็บข้อมูล
 
  รหัสนักศึกษา/ชื่อ-นามสกุล/เรื่อง :
 

 

รายการ แบบฟอร์มเก็บข้อมูล
  รหัสนักศึกษา   ชื่อ-นามสกุล นักศึกษา   เรื่อง   หมายเหตุ
627050043-8   ปิยะนันท์ ธิโสภา   กลยุทธ์การจัดการศึกษาโค้ดดิ้งสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
617050007-1   บวรพจน์ ชมภูนุช   การพัฒนาสมรรถนะพหุวัฒนธรรมสำหรับนิสิตนักศึกษาวิชาชีพครู    
635050086-7   พงษ์พันธ์ ผ่านวงษ์   การพัฒนานวัตกรรมเครื่องฝึกซ้อมทักษะการเซตลูกวอลเลย์บอล ตามกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (DESIGN THINKING) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา    
655050135-2   test test   test    
655050150-6   ญาณีภรณ์ วงค์พุทธา   ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล    
617050007-1   บวรพจน์ ชมภูนุช   การพัฒนาสมรรถนะพหุวัฒนธรรมสำหรับนิสิตนักศึกษาวิชาชีพครู (DEVELOPMENT OF MULTICULTURAL COMPETENCY FOR TEACHER STUDENTS)    
617050007-1   บวรพจน์ ชมภูนุช   การพัฒนาสมรรถนะพหุวัฒนธรรมสำหรับนิสิตนักศึกษา วิชาชีพครู (DEVELOPMENT OF MULTICULTURAL COMPETENCY FOR TEACHER STUDENTS)    
635050023-1   สิวะจิร์ กิติศรีวรพันธุ์   ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพทางกายกับดัชนีมวลกายของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)    
6350500736   ณัฐพร ไทยานนท์   การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐานร่วมกับเกมมิฟิเคชั่น THE DEVELOPMENT OF GRADE 5 STUDENTS’ READING COMPREHENSION USING GAMIFICATION WITHIN BRAIN BASED LEA    
6350500736   ณัฐพร ไทยานนท์   การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐานร่วมกับเกมมิฟิเคชั่น THE DEVELOPMENT OF GRADE 5 STUDENTS’ READING COMPREHENSION USING GAMIFICATION WITHIN BRAIN BASED LEARNI    
627050053-5   ปณิธิ ทองคำ   รูปแบบการพัฒนาจริยธรรมสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาประถมศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
627050053-5   ปณิธิ ทองคำ   รูปแบบการพัฒนาจริยธรรมสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาประถมศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
635050074-4   น้ำทิพย์ เวทย์วีระพงศ์   การพัฒนาความรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการใช้ผังความสัมพันธ์ทางความหมายร่วมกับเทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่ม (IMPROVING GRADE 9 STUDENTS’ VOCABULARY KNOWLEDGE USING SEMANTIC MAPPING WITH TEAM GAME TOURNAMENT TECHNIQUE)    
635050074-4   น้ำทิพย์ เวทย์วีระพงศ์   การพัฒนาความรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการใช้ผังความสัมพันธ์ทางความหมายร่วมกับเทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่ม (IMPROVING GRADE 9 STUDENTS’ VOCABULARY KNOWLEDGE USING SEMANTIC MAPPING WITH TEAM GAME TOURNAMENT TECHNIQUE)    
627050053-5   ปณิธิ ทองคำ   รูปแบบการพัฒนาจริยธรรมสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาประถมศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
627050053-5   ปณิธิ ทองคำ   รูปแบบการพัฒนาจริยธรรมสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาประถมศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
627050015-3   วัชรี ดีเส็ง   โปรแกรมการจัดกิจกรรมเชิงพหุวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานโดยใช้ความคิดกำกับของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะออทิสซึม    
627050044-6   พรนภา พูนสวัสดิ์   รูปแบบการบริหารแบรนด์เชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชน    
635050079-4   อัจฉราวดี จันทะสุข   THE DEVELOPMENT OF PRIMARY STUDENTS’ ENGLISH SENTENCE CONSTRUCTION THROUGH PICTURE WORD INDUCTIVE MODEL (PWIM) AND LINE APPS    
635050079-4   อัจฉราวดี จันทะสุข   THE DEVELOPMENT OF PRIMARY STUDENTS’ ENGLISH SENTENCE CONSTRUCTION THROUGH PICTURE WORD INDUCTIVE MODEL (PWIM) AND LINE APPS