-
แบบฟอร์ม ศษ.บว. 02 แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ช่วยวิจัย online
   
   รหัสประจำตัวนักศึกษา :   ***
   

 

สืบค้นข้อมูล แบบฟอร์ม ศษ.บว. 02 แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ช่วยวิจัย
 
  รหัสนักศึกษา/ชื่อ-นามสกุล/เรื่อง :
 

 

รายการ แบบฟอร์ม ศษ.บว. 02 แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ช่วยวิจัย
  รหัสนักศึกษา   ชื่อ-นามสกุล นักศึกษา   เรื่อง   หมายเหตุ
627050040-4   คุณาธิป จำปานิล   โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลโลกของนักเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
627050040-4   คุณาธิป จำปานิล   โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลโลกของนักเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
635050086-7   พงษ์พันธ์ ผ่านวงษ์   การพัฒนานวัตกรรมเครื่องฝึกซ้อมทักษะการเซตลูกวอลเลย์บอล ตามกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (DESIGN THINKING) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา    
635050159-6   ศุภานัน ภูถมดี    ผลการศึกษาการเรียนรู้ทักษะการเลี้ยงฟุตบอลโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ห้องเรียน กลับด้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    
635050088-3   วลีพร สามหาดไทย   ผลการศึกษาการเรียนเรื่องวัยรุ่นและพัฒนาการทางเพศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ร่วมกับชุดกิจกรรม    
635050160-1   อุมาพร ภู่แก้ว   การพัฒนาแบบประเมินทักษะการปิดป้องตามสภาพจริงในกีฬาเทควันโด สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ จังหวัดอุดรธานี    
627050047-0   มารุต วชิรปัญญาวัฒน์   แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนเอกชนในยุค Disruption: โมเดลสมการโครงสร้าง    
627050047-0   มารุต วชิรปัญญาวัฒน์   แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนเอกชนในยุค Disruption: โมเดลสมการโครงสร้าง    
607050023-2   ณัฏฐณิกานต์ ทองโคตร   การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างทักษะในการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    
635050079-4   อัจฉราวดี จันทะสุข   THE DEVELOPMENT OF PRIMARY STUDENTS’ ENGLISH SENTENCE CONSTRUCTION THROUGH PICTURE WORD INDUCTIVE MODEL (PWIM) AND LINE APPS    
635050079-4   อัจฉราวดี จันทะสุข   THE DEVELOPMENT OF PRIMARY STUDENTS’ ENGLISH SENTENCE CONSTRUCTION THROUGH PICTURE WORD INDUCTIVE MODEL (PWIM) AND LINE APPS    
635050079-4   อัจฉราวดี จันทะสุข   THE DEVELOPMENT OF PRIMARY STUDENTS’ ENGLISH SENTENCE CONSTRUCTION THROUGH PICTURE WORD INDUCTIVE MODEL (PWIM) AND LINE APPS    
635050079-4   อัจฉราวดี จันทะสุข   THE DEVELOPMENT OF PRIMARY STUDENTS’ ENGLISH SENTENCE CONSTRUCTION THROUGH PICTURE WORD INDUCTIVE MODEL (PWIM) AND LINE APPS    
635050197-8   ี่ ร้อยตรีหญิงวิภาดา นาชัยเริ่ม    ผลการใช้แอปพลิเคชันฝึกสมองประลองความจำ เพื่อพัฒนาการคิดเชิงบริหาร ด้านความจำขณะทำงาน ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา    
635050197-8   ี่ ร้อยตรีหญิงวิภาดา นาชัยเริ่ม   ผลการใช้แอปพลิเคชันฝึกสมองประลองความจำ เพื่อพัฒนาการคิดเชิงบริหาร ด้านความจำขณะทำงาน ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา    
635050197-8   ี่ ร้อยตรีหญิงวิภาดา นาชัยเริ่ม   ผลการใช้แอปพลิเคชันฝึกสมองประลองความจำ เพื่อพัฒนาการคิดเชิงบริหาร ด้านความจำขณะทำงาน ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา    
635050207-1   พงศ์พิทักษ์ รัตนภักดี   การพัฒนาหลักสูตร รายวิชาเพิ่มเติม ว 21201 ความฉลาดรู้ในยุคดิจิทัล เพื่อพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการจัดการเรียนรู้แบบกรณีศึกษาร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    
635050207-1   พงศ์พิทักษ์ รัตนภักดี       
635050141-5   เชาวลิต สุรัติมงคล    การพัฒนาชุดกิจกรรมบูรณาการกระตุ้นประสาทสัมผัสและการสื่อสาร เพื่อพัฒนา ทักษะทางสังคมของเด็กออทิสซึม    
635050207-1   พงศ์พิทักษ์ รัตนภักดี   การพัฒนาหลักสูตร รายวิชาเพิ่มเติม ว 21201 ความฉลาดรู้ในยุคดิจิทัล เพื่อพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการจัดการเรียนรู้แบบกรณีศึกษาร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1