งานวิจัย : การติดตามผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
A Follow – Up Study of the Graduates of Khon Kaen University Faculty of nursing.
โดย :
 
บทคัดย่อ ภาษาไทย

   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาถึงคุณภาพของบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ เกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยสร้างแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประเมินค่าความสามารถในการปฏิบัติงาน 6 ด้าน คือ ความรู้และความสามารถทางวิชาการ ความสามารถพิเศษ วิธีการดำเนินงาน บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ และทัศนคติต่อวิชาชีพพยาบาล และส่งให้บัณฑิตพยาบาลศาสตร์ ประเมินความสามารถของตนเองและผู้บังคับบัญชาของบัณฑิตดังกล่าว ประเมินความสามารถของบัณฑิต ได้รับแบบสอบถามกลับคือจากบัณฑิตร้อยละ 56.10 และจากผู้บังคับบัญชาร้อยละ 76.42 วิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงร้อยละ คำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์แบบเส้นตรง การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนชั้นเดียว
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้.-
1. บัณฑิตผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดและโรงพยาบาลประจำอำเภอ และจังหวัดที่ทำงานอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด
2. ความคิดเห็นของบัณฑิตและผู้บังคับบัญชาที่มีต่อความสามารถในการปฏิบัติงานของบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ ไม่มีความสัมพันธ์กันเป็นเส้นตรงอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05
3. ผู้บังคับบัญชา และบัณฑิตพอใจความสามารในการปฏิบัติงานของบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ โดยส่วนรวมและในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ และทัศนคติต่อวิชาชีพพยาบาลที่ผู้บังคับบัญชา และบัณฑิตพอใจในระดับค่อนข้างสูง
4. บัณฑิตพยาบาลศาสตร์ที่สำเร็จปีการศึกษาต่างกัน พอใจความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาลของตนเองโดยส่วนรวม และในแต่ละด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05
5. ผู้บังคับบัญชาพอใจความสามารถในการปฏิบัติงานของบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ที่สำเร็จปีการศึกษา 2518 มากกว่าบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ที่สำเร็จปีการศึกษา 2517 และ 2519 อย่างมีนัยสำคัญ