งานวิจัย : บทบาทของโรงเรียนประถมศึกษากับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
The Roles of Elementary Schools in Conservation of Environment
โดย :
 
บทคัดย่อ ภาษาไทย

   บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนในระดับประถมศึกษาในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับกิจกรรมหรือบทบาทของผู้บริหารและครูผู้สอนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การหาค่าสถิติพื้นฐาน เช่น ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นต้น
ผลการวิจัย พบว่า บทบาทหรือกิจกรรมที่ผู้บริหารโรงเรียนระดับประถมศึกษา ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทำบ่อยมาก คือการให้ครูหรือนักเรียนร่วมกิจกรรมชุมชนในโอกาสสำคัญๆ เช่น ในวันสิ่งแวดล้อม วันเข้าพรรษา เป็นต้น กิจกรรมที่ผู้บริหารส่วนใหญ่ทำทุก ภาคเรียน ได้แก่ การประชุมปรึกษาหารือกับคณะครูในการป้องกันรักษามลภาวะในโรงเรียน ส่วนการจัดประกวดคำขวัญเชิญชวนให้มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั้น เป็นบทบาทหรือกิจกรรมที่ ผู้บริหารโรงเรียนส่วนใหญ่ทำทุกปีการศึกษา
ส่วนบทบาทของครูผู้สอนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั้น ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูส่วนใหญ่ได้จัดกิจกรรม โดยการให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับความจำเป็นที่จะต้องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากที่สุด การจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียน กิจกรรมที่ครูส่วนใหญ่ทำมากที่สุดคือ การจัดที่รองรับขยะหรือเศษวัสดุต่างๆ ในห้องเรียน ส่วนการจัดสภาพแวดล้อมในบริเวณโรงเรียน ครูส่วนใหญ่เลือกการจัดที่เก็บขยะและที่เผาขยะไว้ตามจุดต่างๆ ในบริเวณ โรงเรียนเป็นกิจกรรมที่ทำมากที่สุด
กิจกรรมหรือบทบาทในการสร้างจริยธรรมทางสิ่งแวดล้อมนั้น ครูผู้สอนส่วนใหญ่เลือก กิจกรรมการให้นักเรียนร่วมอภิปรายเพื่อสรุปและเลือกสภาพแวดล้อมที่ดี เหมาะสมกับความ เป็นอยู่ของนักเรียน เป็นกิจกรรมที่ครูทำมากที่สุด และบทบาทในการร่วมมือกับชุมชนเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครูผู้สอนส่วนใหญ่ได้จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่สิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนเป็นกิจกรรมที่ทำมากที่สุด