งานวิจัย : ปัจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนที่มีผลกระทบต่อการจัดสรรกำไรส่วนเกินให้กับชุมชน
Push Factors Affecting Allocations of Excess Profit in the Community
โดย : รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล ดอนขวา
 
บทคัดย่อ ภาษาไทย

   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชน 4 ปัจจัย คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนากลุ่ม/องค์กรชุมชน การพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจชุมชน และการพัฒนาพื้นฐานทางกายภาพ ที่มีผลกระทบต่อการจัดสรรกำไรส่วนเกินสู่ชุมชนในด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ การให้การศึกษา การให้ความอนุเคราะห์ชุมชน การสร้างสาธารณูปโภค และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเน้นกลุ่มอาชีพภายในชุมชนที่ประสบความสำเร็จในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี สุรินทร์ ขอนแก่น อุดรธานี และจังหวัดเลย ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย โดยได้กลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 408 คน จาก 136 กลุ่มอาชีพ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณในแบบจำลองพหุคูณ (Multiple Regression) โดยทำการเลือกตัวแปรอิสระด้วยวิธี Stepwise
ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนมีผลกระทบต่อการจัดสรรกำไรส่วนเกินไปสู่ชุมชน โดยปัจจัยทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีผลกระทบมากที่สุดต่อการจัดสรรกำไรส่วนเกินของชุมชนไปในด้านการให้การศึกษา และการสร้างสาธารณูปโภค โดยมีค่า เท่ากับ 0.320 และ 0.304 ตามลำดับ และปัจจัยด้านการพัฒนาพื้นฐานทางกายภาพมีผลกระทบมากที่สุดต่อการจัดสรรกำไรส่วนเกินของชุมชน ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการสร้างสาธารณูปโภค โดยมีค่า เท่ากับ 0.434 และ 0.321 ตามลำดับ