งานวิจัย : การพัฒนาระบบการเรียนการสอนทางอินเตอร์ในระดับมัธยม
The development of instructional systems on internet for Mathayomsuksa
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลี้ยง ชาตาธิคุณ
 
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ

   The purposes of this research were to study the state of Internet Instructional Organization in the recent time , to develop the Internet Instructional System in Secondary School , and to evaluate Internet Instructional System. There were three steps of research methodology : (1) a study of the Internet Instructional condition , (2) development of the Internet Instructional System , (3) an evaluation of Internet Instructional Model. The sample were Secondary School Teachers in the Education Region 9 , 2001 academic year , Demonstration School Teachers , Khon Khen University (Mo Din Daeng) By Muti Stage Sampling. For data analysis , the researchers calculated Frequency percentage , Mean , Standard Deviation , and the t-test. The results were as Follows 1. For the Internet Instructional state , if found that (1) readiness of Internet Using in school showed 2.59 of mean , and 0.71 of standard deviation , (2) The curriculum administration showed 2.76 of mean , and 0.73 of standard deviation , (3) personnel readiness showed 3.23 of mean , and 0.58 of standard deviation , (4) Internet Using in school showed 2.32 of mean , and 0.86 of standard deviation. 2. There were 5 steps of the Internet Instructional model : (1) Planning , (2) Preparation , (3) Data Search , (4) Data Presentation , and (5) Assessment. 3. For the Instructional Evaluation, opinion regarding of the step of the Internet Instructional Model , found that every level was in an evaluation criterion “Much” level , and analysis of Mean found that the opinion regarding necessity of step of the Internet Instructional Model for the pretest was higher than post-test at the .05 significant level