งานวิจัย : การพัฒนาระบบการเรียนการสอนทางอินเตอร์ในระดับมัธยม
The development of instructional systems on internet for Mathayomsuksa
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลี้ยง ชาตาธิคุณ
 
บทคัดย่อ ภาษาไทย

   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนทางอินเตอร์เน็ตในปัจจุบัน พัฒนาระบบการเรียนการสอนทางอินเตอร์เน็ตในระดับมัธยมศึกษา และประเมินระบบการเรียนการสอนทางอินเตอร์เน็ต วิธีดำเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ (1)ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนทางอินเตอร์เน็ต (2) การพัฒนาระบบการเรียนการสอนทางอินเตอร์เน็ต (3) การประเมินรูปแบบการเรียนการสอนทางอินเตอร์เน็ต และมีกลุ่มตัวอย่างคืออาจารย์สังกัดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 9 ปีการศึกษา 2544 อาจารย์สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) โดยใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนำมา แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t – test ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้ 1. ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนทางอินเตอร์เน็ต พบว่า (1)ความพร้อมเกี่ยวกับ การใช้อินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน มีค่าเฉลี่ย 2.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 (2) การบริหารหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 2.76 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 (3) ความพร้อมของบุคลากร มีค่าเฉลี่ย 3.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 (4)การใช้อินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน มีค่าเฉลี่ย 2.32 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86 2. รูปแบบการเรียนการสอนทางอินเตอร์เน็ตประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ(1)ขั้นวางแผน (2) ขั้นเตรียม (3) ขั้นสืบค้นข้อมูล (4) ขั้นนำเสนอข้อมูลและ (5)ขั้นประเมินผล 3. การประเมินระบบการเรียนการสอน ผลการประเมินพบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความจำเป็นของขั้นตอนในรูปแบบการเรียนการสอนทางอินเตอร์เน็ต ทุกขั้นตอนมีความจำเป็น อยู่ในระดับเกณฑ์การประเมิน ระดับมาก และ ผลการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย ความคิดเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นของขั้นตอนรูปแบบการเรียนการสอนทางอินเตอร์เน็ต หลังทดลองใช้ดีกว่าก่อนทดลองใช้ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05