งานวิจัย : รายงานการวิจัย เรื่อง ผลของกิจกรรมแนะแนวต่อการพัฒนาความมีวินัยในตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
THE EFFECTS OF GUIDANCE ACTIVITIES ON SELF-DISCIPLINE DEVELOPMENT OF STUDENTS IN MATHAYOM SUKSA I I I
โดย : อาจารย์ภนิดา ภู่โตนนา
 
บทคัดย่อ ภาษาไทย

   การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นมีวัตถุประสงค์ศึกษาผลของกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีสมมติฐานว่า นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาความมีวินัยในตนเอง จะมีวินัยในตนเองสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 39 คน เป็นกลุ่มทดลอง
กลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมแนะแนวเพื่อการพัฒนาความมีวินัยในตนเอง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 คาบ รวม 10 ครั้ง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย (1) แบบวัดการปฏิบัติตนที่แสดงถึงความมีวินัยระดับมัธยมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ(2542) ลักษณะของแบบวัดเป็นการรายงานตนเอง โดยแบบวัดมีค่าความเชื่อถือได้เท่ากับ 0.7672 (2) โปรแกรมกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาความมีวินัยในตนเอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การทดสอบค่าที (t-test)
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาความมีวินัยในตนเอง มีวินัยในตนเอง สูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01