งานวิจัย : การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนในด้านคุณธรรมโดยการเข้าร่วมค่ายวัยรุ่นคุณธรรม ณ วัดเวฬุวัณ จังหวัดขอนแก่น
โดย : อาจารย์ศุภณัฏฐ์ สิริไอศูรย์ เศรษฐพงษ์กร
 
บทคัดย่อ ภาษาไทย

   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนเมื่อ
เข้าค่ายวัยรุ่นคุณธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเวฬุวัณ จังหวัดขอนแก่น 2) เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนก่อนและหลังการเข้าร่วมค่ายวัยรุ่นคุณธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม เวฬุวัณ จังหวัดขอนแก่น

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ระดับมัธยมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น จำนวน 244 คน โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงสำรวจความคิดเห็นก่อนและหลังการเข้าร่วมค่ายกับนักเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบแสดงความคิดเห็นด้านคุณธรรม จริยธรรมก่อนและหลังการเข้าร่วมค่าย และแบบสัมภาษณ์นักเรียน

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยนำคะแนนจากแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นด้านคุณธรรม จริยธรรมก่อนและหลังการเข้าร่วมค่าย มาหาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D) แล้วทำการเปรียบเทียบค่าคะแนนที่ได้จาการวิเคราะห์ผล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยนำข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ผลในลักษณะการบรรยาย
ผลวิจัยพบว่าค่าคะแนนในเชิงปริมาณที่ได้จากแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นด้านคุณธรรม จริยธรรม ก่อนการเข้าร่วมค่ายโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 และภายหลังมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบแล้วสามารถวิเคราะห์ได้ว่านักเรียนมีเจตคติและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในด้านคุณธรรมจริยธรรมดีขึ้น ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยนำข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ผลในลักษณะการ บรรยายเชิงคุณภาพ พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนมีแนวความคิดและทัศนะคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมค่ายวัยรุ่นคุณธรรม ดังนั้น จึงพอสรุปได้ว่าค่ายวัยรุ่นคุณธรรมที่จัดขึ้น เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้สร้างและพัฒนาเจตคติที่ดีทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม