งานวิจัย : ผลของการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยกลวิธีการรับรู้ผ่านการมอง ในการพัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียนออทิสติก
THE EFFECT OF LEARNING PACKAGE WITH VISUAL STRATEGY ON AUTISTICS SOCIAL SKILL
โดย : อาจารย์อาพร ตรีสูน
 
บทคัดย่อ ภาษาไทย

   อาพร ตรีสูน. 2550. ผลของการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยกลวิธีการรับรู้ผ่านการมองในการพัฒนา
ทักษะทางสังคมของนักเรียนออทิสติก. รายงานการศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ : ดร.สมพร หวานเสร็จ
รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สารรัตนะ

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ผลของการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยกลวิธีการ
รับรู้ผ่านการมองในการพัฒนาทักษะทางสังคม เรื่อง การขอบคุณ การขอโทษของนักเรียน ออทิสติก กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นบุคคลออทิสติก มีอายุระหว่าง 10 – 12 ปี เลือกแบบเจาะจงจากนักเรียนในศูนย์วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมสำหรับเด็กออทิสติก โรงเรียนสาธิตมหาวิยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 4 คน ใช้รูปแบบวิจัย One Group Pretest Posttest Design ใช้เวลาในการทดลอง 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ชุดการเรียนรู้ด้วยกลวิธีการรับรู้ผ่านการมอง และแบบประเมินพฤติกรรมทางสังคม วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติพื้นฐานและการพรรณนาข้อมูล นำเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิแท่ง
ผลการวิจัย พบว่า
1) การใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยกลวิธีการรับรู้ผ่านการมอง ทำให้ทักษะทางสังคม
เรื่อง การขอบคุณ การขอโทษ ของนักเรียนออทิสติกทุกคนสูงขึ้น
2) ทักษะทางสังคม เรื่อง การขอบคุณ การขอโทษ ของนักเรียนออทิสติก
หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง