งานวิจัย : การใช้กิจกรรมกลุมสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ร่วมวิจัย
Using Group Process to Foster Co-operative Work of Participants
โดย :
 
บทคัดย่อ ภาษาไทย

   บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดโครงการวิจัยเรื่องความร่วมมือระหว่างนักการศึกษาและครูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยใช้หลักการของวิจัยเชิงปฏิบัติการซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยนี้ คือสร้างความร่วมมือในการทำงานระหว่างผู้ร่วมวิจัยก่อนและหลังการเข้าร่วมชุดโครงการวิจัย ผู้ร่วมวิจัยประกอบด้วยอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์จำนวน 5 คน และครูระดับประถมศึกษาจำนวน 28 คน จาก 8 โรงเรียนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมที่ใช้ในการอบรม ประกอบด้วย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ วิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือการใช้แบบสอบถามและแบบสำรวจ การสัมภาษณ์ การเขียนสะท้อนความรู้สึก และการใช้ภาพถ่าย ผลของการวิจัยแสดงว่าคณะผู้วิจัยและคณะครูร่วมวิจัยมีทักษะในการแก้ปัญหา และการร่วมมือกันทำงาน ส่วนคณะครูผู้ร่วมวิจัยมีการพัฒนาด้านความรู้สึกของการเป็นสมาชิกของกลุ่ม เห็นคุณค่าในตัวเอง เคารพตนเอง มีการสร้างทีมงาน และผลของการวิจัยยังแสดงว่า คณะครูผู้ร่วมวิจัยมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่ใช้ในการอบรม ( =4.391, SD=0.0.408) อยู่ในระดับมาก