งานวิจัย : การใช้เวลาในการปฏิบัติงานของอาจารย์พยาบาล
Utilization of time for the Performance of duties by the Nursing Staff
โดย :
 
บทคัดย่อ ภาษาไทย

   การวิชันนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาถึงการใช้เวลาในการปฏิบัติงานของอาจารย์พยาบาล ในด้านการสอน การเตรียมการสอน การนิเทศงาน การวิจัย การผลิตเอกสารและตำรา รวมทั้งหน้าที่หรือกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยสร้างแบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิด และนำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างเพื่อหาข้อบกพร่อง แล้วนำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างเพื่อหาข้อบกพร่องแล้วนำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างอาจารย์พยาบาล ที่มีเวลาปฏิบัติงานเต็มเวลาในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ.2520 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2521 จำนวน 29 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 80.56 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด วิเคราะห์ข้อมูลโดยคิดเป็นร้อยละ และหาค่าเฉลี่ย

ผลของการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. จำนวนชั่วโมงการบรรยายหรือปฏิบัติการในภาคการศึกษาต้น ปลาย และภาคฤดูร้อน สูงสุด 67 ชั่วโมง ต่ำสุด 14 ชั่วโมง เฉลี่ย 28 ชั่วโมง
2. จำนวนวันนิเทศงานตลอดปีการศึกษา สูงสุด 51 วัน ต่ำสุด 32 วัน เฉลี่ย 42 วัน
3. ด้านการวิจัย การผลิตเอกสาร และตำรา พบว่ามีการทำวิจัย 2 เรื่อง ผลิตเอกสารประกอบการสอน 26 เรื่อง
4. หน้าที่หรือกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ ซึ่งเป็นการบริการคณะ สังคม และวิชาชีพ แตกต่างกันมากตั้งแต่ไม่ได้ปฏิบัติเลยจนถึงได้รับมอบหมาย 13 ต่ำแหน่ง
5. การเตรียมการสอนเพื่อนบรรยาย 1 ชั่วโมง ใช้เวลามากที่สุด มากกว่า 8 ชั่วโมง ใช้เวลาน้อยที่สุด 3 – 4 ชั่วโมง
6. ปัญหาและอุปสรรค์ในการปฏิบัติงานด้านการสอนและการนิเทศงาน ส่วนใหญ่ไม่มีเวลาในการเตรียมการสอน เสียเวลาในการเดินทาง มีงานพิเศษและงานที่ต้องตรวจมาก ทำให้ไม่มีเวลาในการผลิตเอกสาร และตำรา และขาดประสบการณ์ในด้านการสอนและการนิเทศงาน