งานวิจัย : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ วิชา 215322 การสอนตณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
The developmentof Child-centerd and Co-operative Learning in 215322 Course ( Teaching Math in Elementary Level)
โดย : รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา อารีรัตน์
 
บทคัดย่อ ภาษาไทย

   บทคัดย่อ