งานวิจัย : คุณธรรมของเด็กไทยในชนบทที่มีสภาพการพัฒนาต่างกัน . คณะส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งชาติ .
โดย :
 
บทคัดย่อ ภาษาไทย

   ชื่อ คุณธรรมของเด็กไทยในชนบทที่มีสภาพการพัฒนาต่างกัน
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาว่าเด็กชนบทที่อยู่ในหมู่บ้านที่มีการพัฒนาที่ต่างกันมีคุณธรรม แตกต่างกันหรือไม่ คุณธรรมกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ และอย่างไร เด็กหญิงและเด็กชายมีคุณธรรมและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่างกันหรือไม่
กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นประถมปีที่ 3 โรงเรียนในหมู่บ้านหนองปิง โคกสี - โคกเปี้ย และบ้านโคกฟันโปง ในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวนทั้งหมด 105 คน
เครื่องมือ
1.แบบสอบถามคุณธรรมมีลักษณะเป็นภาพเหตุการณ์ชีวิตประจำวัน
2.แบบทดสอบพฤติกรรมตัวอย่าง
3.แบบทดสอบแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ชนิด Graphic Expression
วิเคราะห์ ใช้วิธีการทั้งสถิติแบบนอน-พาราเมตริกและสถิติพาราเมตริก หาคำตอบ ตามวัตถุประสงค์
ผลการศึกษา เด็กในหมู่บ้านที่มีระดับการพัฒนาต่างกัน มีคุณธรรมและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่างกัน เด็กหญิงและเด็กชายมีคุณธรรมและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ไม่แตกต่างกัน เด็กในหมู่บ้านพัฒนาสูง แสดงความสัมพันธ์ ของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์กับคุณธรรมไปในทิศทางตรงกันข้าม เด็กหญิง และเด็กในหมู่บ้านพัฒนาต่ำแสดงความสัมพันธ์ดังกล่าว เป็นไปในทิศทางเดียวกัน