งานวิจัย : กิตติพงษ์ บัวผัน สุมาลี ชัยเจริญ และ จุมพล ราชวิจิตร. (2546).ผลของการใช้สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายที่พัฒนาตามแนวทฤษฎี SITUATED LEARNING วิชา 212 700 เทคโนโลยีการศึกษาและพัฒนาระบบการสอน.
The Effect of Web-Based Learning Environment Developed Based on SITUATED LEARNING Theory in Educational Technology and Instructional System Development.
โดย : ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ
 
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ

   ABSTRACT
The purpose of this study was to examine the effects of we base learning environment developed based on SITUATED LEARNING by studying students in mental model, opinion and comparing the score of pre-test and post – test in 212 700 Educational Technology and Instructional System Development. The subject was 15 students of Educational Technology in Khonkean University who registered in 212 700 Educational Technology and Instructional System Development on the first term, 2003
The results of this study were as follows: 1) Learner’ mental model, learner solved problem by discussion, analysis, finding keyword and assumption. After that they were learned in information bank then they discussed the answer. When learner’s answer was incorrect, they were learned in information bank again from suggestion of coaching to improve the answer. 2) Learner’s opinion, Almost learner were agreed with web – based learning to support learning. All of environment supported in learning and applied in authentic learning. 3) Comparing score of pretest and posttest, the score of posttest was higher than the score of pretest.