งานวิจัย : กิตติพงษ์ บัวผัน สุมาลี ชัยเจริญ และ จุมพล ราชวิจิตร. (2546).ผลของการใช้สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายที่พัฒนาตามแนวทฤษฎี SITUATED LEARNING วิชา 212 700 เทคโนโลยีการศึกษาและพัฒนาระบบการสอน.
The Effect of Web-Based Learning Environment Developed Based on SITUATED LEARNING Theory in Educational Technology and Instructional System Development.
โดย : ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ
 
บทคัดย่อ ภาษาไทย

   บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่พัฒนาตามแนวทฤษฎี SITUATED LEARNING โดยศึกษารูปแบบการทำความเข้าใจของผู้เรียน ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายฯ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวิชา 212 700 เทคโนโลยีการศึกษาและพัฒนาระบบการสอน ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 212 700 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2546 จำนวน 15 คน
ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการทำความเข้าใจของผู้เรียน เริ่มโดยผู้เรียนแก้ไข สถานการณ์จากการอภิปราย วิเคราะห์ประเด็นปัญหา หาคำสำคัญของปัญหาและตั้งสมมติฐาน หลังจากนั้นก็ศึกษาค้นคว้าในแหล่งข้อมูลแล้วจึงสรุปคำตอบ เมื่อต้องมีการแก้ไขคำตอบผู้เรียนจะเข้าไปศึกษาในแหล่งข้อมูลอีกครั้งตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญเพื่อแก้ไขคำตอบให้สมบูรณ์ 2) ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายฯ พบว่า ผู้เรียนโดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องที่มีความเหมาะสมในทุกด้านสำหรับการส่งเสริมการเรียนรู้รวมถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ได้ดี ตลอดจนการนำความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ครั้งนี้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 3) ผลการเปรียบเทียบการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียน พบว่า คะแนนเฉลี่ยการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยการทดสอบก่อนเรียนมาก