งานวิจัย : Chaijaroen, Sumalee. (2546).The Learners’ Mental Models of Different Media Educational Media International. 1999. 4(36): 280-286.
โดย : ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ
 
บทคัดย่อ ภาษาไทย

   บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษา Mental Models (โมเดลการทำความเข้าใจ) ของผู้เรียนที่เรียนจากสื่อการสอน 5 ชนิด ได้แก่ การดูทีวี การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน กิจกรรมการอ่าน กิจกรรมการเขียน และการบรรยายของครู และเพื่ออธิบายกระบวนการการเกิด หรือการสร้าง Mental Modelsของผู้เรียนในการทำความเข้าใจเนื้อหาในขณะที่เรียนจากสื่อการสอนดังกล่าวข้างต้น และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มตัวอย่างของการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียน โรงเรียนนครขอนแก่น ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2540 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3จำนวน 199 คน จำนวน 5 ชั้นเรียน ซึ่งแต่ละชั้นเรียนเรียนโดยใช้สื่อการสอน 1 ชนิด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย สื่อการสอน 5 ชนิด ในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง ทฤษฎีบทปิทาโกรัส แบบสอบถามเกี่ยวกับ Preconceptions (แนวโน้มการรับรู้ของผู้เรียนที่มีต่อสื่อการสอน)ของผู้เรียน แบบสัมภาษณ์ และแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ใช้วิธีการสัมภาษณ์เกี่ยวกับกระบวนการในการสร้างโมเดลสำหรับทำความเข้าใจเนื้อของผู้เรียนที่เรียนจากสื่อการสอนต่างๆดังกล่าวข้างต้น
ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถนำเสนอรูปแบบ และกระบวนการในการสร้าง Mental Models (โมเดลการทำความเข้าใจ)ของผู้เรียนที่เรียนจากสื่อการสอน 5 ชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิธีการที่ผู้เรียนปฏิสัมพันธ์ กับ สื่อการสอนรวมทั้งวิธีการออกแบบ และลักษณะของกิจกรรมการเรียน ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการสร้าง Mental Models ที่ใช้สำหรับทำความเข้าใจเนื้อหาของผู้เรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน