งานวิจัย : การประยุกต์ใช้วิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาการเรียนการสอน
An Application of Action Research in Improvimg the Teaching and Learning
โดย :
 
บทคัดย่อ ภาษาไทย

   บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดโครงการวิจัยเรื่องความร่วมมือระหว่างนักการศึกษาและครูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยใช้หลักการของวิจัยเชิงปฏิบัติการ วัตถุประสงค์ของการวิจัยคือสร้างความร่วมมือในการทำงานระหว่างนักวิจัยคณะศึกษาศาสตร์กับครูในชุมชนและศึกษาผลของการฝึกอบรมที่ประยุกต์ใช้หลักการของวิจัยเชิงปฏิบัติการ สิ่งสำคัญในการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการคือความร่วมมือระหว่างทีมงานเพราะทุกคนต้องมีส่วนร่วมจึงจะทำให้งานประสบผลสำเร็จ ผู้ร่วมวิจัยประกอบด้วยอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์จำนวน 5 คน และครูระดับประถมศึกษา 28 คน จาก 8 โรงเรียนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผลของการวิจัยแสดงว่าคณะผู้วิจัยและคณะครูผู้ร่วมวิจัยมีการพัฒนาด้านความรู้สึกของการเป็นสมาชิกของกลุ่ม มีการแบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนรู้จักการทำงานร่วมกัน และคณะครูผู้ร่วมวิจัยมีทักษะในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยได้ทำการวิจัยและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเพื่อเสนอผลงานการวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 2 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2546 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้คณะครูผู้ร่วมวิจัยยังมีความพึงพอใจต่อสภาพการจัดการอบรม ( =4.00, SD=0.535) และกิจกรรมที่ใช้ในการอบรม( =4.078, SD=0.0.473) อยู่ในระดับมาก