งานวิจัย : ผลการใช้แผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาชีววิทยาสำหรับครู พ.ศ. 2544
Learning Outcome of Instruction using Student Centered Lesson Plan : Of Undergraduate Students in the Biology for teacher . 2544
โดย : รองศาสตราจารย์วิมล สำราญวานิช
 
บทคัดย่อ ภาษาไทย

   การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา,นักเรียน,ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา โดยใช้แผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่เขียนแผนการสอนและทดลองสอนโดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาชีววิทยาสำหรับครู (214 410) ผู้ร่วมวิจัยประกอบด้วย ผู้วิจัยและครูผู้ร่วมวิจัยจำนวน 2 คน กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาสาขาการมัธยมศึกษา วิชาเอก ชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2545 จำนวน 12 คน, นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ในชั้นเรียน (Classroom action research) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการสอนวิชาชีววิทยา จำนวน 12 แผนการสอน, แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา, แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักเรียน, แบบสอบถามนักศึกษาผู้สอน และแบบสังเกตของผู้ร่วมวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการนำ ข้อมูลมาวิเคราะห์ ตีความหมาย รายงานผล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ), ร้อยละ (%)