งานวิจัย : โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านประสาทวิทยศึกษาศาสตร์ : ความเป็นไปได้ในการใช้ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในการวัดผลการเรียนรู้
โดย : รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ บุญเติม
 
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ

   At present, there has been a strong movement in educational neuroscience research , (Baddeley, 2003; Bekhtereva and the others, 2000 ; Flaherty,2005; Geake and Cooper ,2003; Goswami, 2006 ;2009; Haier and Jung 2008). These studies enable us all to understand the changing mechanism in human brain when involving in with learning situations. So it is important that the educators who are dealing with learning and teaching management in every level should understand the changing of human brain while learners develop their intellectual and emotional learning as well as psychomotor skills learning. The understanding of changing mechanism in human brain would help educators to organize learning environment to facilitate and correspond to individual learning capacity. Furthermore, the progress of knowledge related to the changing of mechanism in human brain while learning can be detected through body chemical level which is considered to be biomarker. So if education area can develop the education marker from these biomarkers, it would support educators to confidently organize learning and teaching situations according to the set objectives. Thus, the process of human resource development based on knowledge from neuroscience or the integration of knowledge from neuroscience into educational area should be the first priority issue for the development of educational field in Thailand.