งานวิจัย : การศึกาสภาพการคงรู้หนังสือของประชาชนที่ผ่านดครงการรณรงค์เพือ่การรู้หนังสือแห่งชาติในเขตจังหวัดขอนแก่น
โดย :
 
บทคัดย่อ ภาษาไทย

   บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาถึงการทดคงสภาพของความสามารถในการอ่านเขียนของประชาชนภายหลังจากที่สำเร็จการโครงการรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือในเขตจังหวัดขอนแก่นพร้อมทั้งศึกษาการคงสภาพของการรู้หนังสือของประชาชนที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4) ในเขตจังหวัดขอนแก่น และเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประชาชนที่มีผลต่อการคงสภาพของการรู้หนังสือของประชาชน
กลุ่มตัวอย่างสุ่มคัดเลือกจากประชาชนที่เคยเข้าร่วมโครงการรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือแห่งชาติ และประชนที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นประถมปีที่ 4) ในอำเภออุบลรัตน์ น้ำพอง และพระยืน จำนวนทั้งสิ้น 132 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบภาษาไทยการรวบรวมข้อมูลกรทำโดยการสัมภาษณ์ตัวต่อเพื่อรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่างและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการคงสภาพของการู้หนังสือ การศึกษาสภาพการคงอยู่ของการรู้หนังสือศึกษาจากคะแนนที่กลุ่มตัวอย่างทำแบบทดสอบภาษาไทยของกรมการศึกษานอกโรงเรียน
การวิเคราะห์ข้อมูลทำโดยการตรวจคะแนนจากแบบทดสอบแล้วแบ่งกลุ่มตามความสามารถในการทำแบบทดสอบและเปรียบเทียบสภาพการคงรู้หนังสือของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกปัจจัยที่มีผลต่อการรู้หนังสือโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test) และใช้ Cross tabulation เพื่อจำแนกตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่าง
ผลการวิจับพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ลืมหนังสือมีเพียงร้อยละ 3.8 ปัจจัยที่มีผลต่อการคงสภาพของการรู้หนังสืออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติมีดังต่อไปนี้ คือ เพศ อายุ จำนวนสมาชิกในครอบครัวที่รู้หนังสือ การใช้บริการข่าวสารข้อมูล และการอ่านหนังสิ่งตีพิมพ์ หรือหนังสือที่กลุ่มตัวอย่างอ่านอยู่เสมอ