งานวิจัย : การผลิตสื่อการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา
A Constructional of Media on Environmental Education
โดย : รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ ธาตุทอง
 
บทคัดย่อ ภาษาไทย

   บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดโครงการวิจัยเรื่องความร่วมมือระหว่างนักการศึกษาและครูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยใช้หลักการของวิจัยปฏิบัติการ วัตถุประสงค์ของการวิจัยคือศึกษาผลของการฝึกอบรมในการผลิตสื่อการสอน ผู้ร่วมวิจัยประกอบด้วยอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์จำนวน 5 คน และครูระดับประถมศึกษา 28 คน จาก 8 โรงเรียนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมที่ใช้ในการอบรม ประกอบด้วย การบรรยาย กิจกรรมกลุ่ม การสาธิต และการฝึกปฏิบัติ หลังการฝึกอบรม มีการทดสอบความรู้เกี่ยวกับสื่อการสอน โดยมีคะแนนเกณฑ์คือ 6 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) และจะต้องมีจำนวนผู้ที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อยละ75 ผลการวิจัยพบว่าจำนวนครูที่ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 92.86 ซึ่งมากกว่า ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ( = 4.762, p < 0.05) นอกจากนี้ผลของการวิจัยยังแสดงว่าคณะผู้วิจัยและครูผู้ร่วมโครงวิจัยมีการพัฒนาด้านความรู้สึกของการเป็นสมาชิกของกลุ่ม มีการแบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนรู้จักการทำงานร่วมกัน ส่วนคณะครูผู้ร่วมวิจัยมีทักษะในการทำวิจัยเกี่ยวกับสื่อการสอน และมีความพึงพอใจต่อสภาพการจัดการอบรม ( X =4.076, SD=0.549) และกิจกรรมที่ใช้ในการอบรม ( X =4.298, SD=0.0.501) อยู่ในระดับมาก