งานวิจัย : การบูรณาการการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาในรายวิชา
An Integretion of Teaching and Learning Activities on Environmental Education in the Subjects.
โดย :
 
บทคัดย่อ ภาษาไทย

    บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดโครงการวิจัยเรื่องความร่วมมือระหว่างนักการศึกษาและครูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยใช้หลักการของวิจัยเชิงปฏิบัติการ วัตถุประสงค์ของการวิจัยคือศึกษาผลของการฝึกอบรมในการบูรณาการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาในรายวิชา ผู้ร่วมวิจัยประกอบด้วยอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์จำนวน 5 คน และครูระดับประถมศึกษา 28 คน จาก 8 โรงเรียนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมที่ใช้ในการอบรม ประกอบด้วย การบรรยาย กิจกรรมกลุ่ม การสาธิต และการฝึกปฏิบัติ หลังการฝึกอบรม มีการทดสอบความรู้เกี่ยวกับผู้เรียนเป็นสำคัญและการบูรณาการการสอน โดยมีคะแนนเกณฑ์คือ 6 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) และจะต้องมีจำนวนผู้ที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อยละ75 ผลการวิจัยพบว่าทั้งกิจกรรมผู้เรียนเป็นสำคัญและการบูรณาการการสอน มีจำนวนครูที่สอบได้คะแนนผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 96.43 ซึ่งมากกว่า ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ( = 6.857, p < 0.05) ผลของการวิจัยยังแสดงว่าคณะผู้วิจัยและคณะครูผู้ร่วมโครงวิจัยมีการพัฒนาด้านความรู้สึกของการเป็นสมาชิกของกลุ่ม มีการแบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนรู้จักการทำงานร่วมกัน ส่วนคณะครูผู้ร่วมวิจัยยังมีทักษะในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยได้ทำการวิจัยและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเพื่อเสนอผลงานการวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 2 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2546 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้คณะครูผู้ร่วมวิจัยยังมีความพึงพอใจต่อสภาพการจัดการอบรม ( =4.026, SD=0.451) และกิจกรรมที่ใช้ในการอบรม( =4.385, SD=0.0.417) อยู่ในระดับมาก