งานวิจัย : ปัจจัยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
The Creative Economic Factors Effecting to Economic Development of Thailand
โดย : รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล ดอนขวา
 
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ

   The purpose of this research was to study the level of creative economy factors affecting the economic development of Thailand. The target population was those aged 29-62 years with a Bachelor or higher degree living in urban four provinces including Bangkok, Chiang Mai, Khon Kaen and Songkhla. A total of 416 samples were collected using questionnaires. The data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, and multiple regression. The results showed that in the overall the level of economic factors affecting the creative economy of the country as a whole was significantly at a “Much” level, with the mean of 3.98. When classified by individual items, it was found that the level of creative economy was at a “Much” level for all 4 parts with the level of education factor being the most important, followed by the use of intellectual property, innovation, and use of knowledge, with the means of 4.08 4.06 and 3.83 3.96, respectively. Based on the analysis of creative economy factors affecting the economic development of Thailand, it was found that the variables in the creative economy include use of knowledge and use of intellectual property factors, which had significant impact on the economic development of the country, at the .01 level; whereas the variables in terms of innovation factor had no impact on the economic development of the country.