งานวิจัย : ศึกษาผลการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่อง ลักษณะขอบเขตทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2546
The Effects of the Student Centered approaches on students' learning in the Nature of Science. 2546
โดย : รองศาสตราจารย์วิมล สำราญวานิช
 
บทคัดย่อ ภาษาไทย

   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดเห็นของ นักศึกษาที่เรียนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่องลักษณะขอบเขตทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มเป้าหมาย เป็นนักศึกษาสาขาการมัธยมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 214 451 จำนวน 69 คน รูปแบบการวิจัยเป็นวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ( Classroom action research ) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, เรื่องลักษณะขอบเขตทางวิทยาศาสตร์, แบบสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษา, สื่อVCD และเอกสารคำสอน การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) , ค่าร้อยละ (%) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง คุณภาพ ได้จาก การรวบรวมข้อมูล และรายงานผล
ผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องลักษณะขอบเขตทางวิทยาศาสตร์ ได้ค่าเฉลี่ยร้อยละ 59.23 และผลสำรวจความคิดเห็นของผู้เรียน ส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่า เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมโดยการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง , ศึกษาจากสื่อ VCD และเอกสารคำสอน มีการอภิปราย และเสนองานหน้าชั้นเรียน มีโอกาสซักถามเพื่อความชัดเจนถูกต้อง มีการทำงานเป็นกลุ่ม บรรยากาศดี ผู้เรียนได้แสดงออก เป็นการพัฒนาความคิด ทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียน มีอาจารย์สรุปเป็นหัวข้อในตอนท้าย ส่วนน้อยที่ให้ข้อมูลว่า ไม่มีเวลาค้นคว้า ทำงานกลุ่มเป็นการบ้านทำให้ไม่เข้าใจในชั่วโมงเรียน ข้อสอบยาก และเวลาน้อย