งานวิจัย : สุมาลี ชัยเจริญ (2547). ผลของการใช้สื่อบนเครือข่ายร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ วิชา 212 501 เทคโนโลยีการสอน ของนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. วารสารนวัตกรร
The Effect of Using Web-Based Learning with Cooperative Learning in Subject 202 501 Instructional Technology of Graduate Diploma Program in Teaching Professional Students, Faculty of Education, Khon K
โดย : ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ
 
บทคัดย่อ ภาษาไทย

   บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาผลการใช้สื่อบนเครือข่ายร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ ในวิชา 212 501 เทคโนโลยีการสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ ผู้เรียนที่เรียนจากสื่อบนเครือข่ายร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ 2) ศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากสื่อบนเครือข่ายร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 212 501 เทคโนโลยีการสอน ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2545 จำนวน 26 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่1) กรอบแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อบนเครือข่าย ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ 2) สื่อบนเครือข่ายวิชา 212 501 คือ (1) เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา (2)การสื่อสารกับการเรียนการสอน (3) ระบบและระบบการสอน (4)สื่อการสอน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน4)แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนจากสื่อบนเครือข่าย รูปแบบการวิจัยที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยที่มีกลุ่มทดลองเพียงกลุ่มเดียวที่มีการทดสอบก่อนและหลังเรียน (One Group Pretest – Posttest Design) เพื่อศึกษาผลของสื่อบนเครือข่ายร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ วิชา 212 501 เทคโนโลยีการสอน เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนจากสื่อบนเครือข่าย ดังสรุปผลการศึกษา ดังต่อไปนี้
1. จาการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา212 501 เทคโนโลยีการสอน ที่เรียนจากสื่อบนเครือข่ายร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ พบว่า ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนสูงขึ้น
2.จากการศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากสื่อบนเครือข่ายร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และมีความคิดเห็นว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ส่งเสริม ทักษะและกระบวนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนกระบวนการสร้างความรู้ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มการเรียนแบบร่วมมือ ซึ่งทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี การขยายแนวคิดที่กว้างขวางขึ้น ตลอดจนการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น และร่วมมือกันเรียนรู้ โดยใช้สื่อบนเครือข่าย ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้ามามีบทบาทในวงการศึกษา