งานวิจัย : การประเมินผลโครงการฝึกอบรมเยาวชนต้านภัยยาเสพติด"ค่ายเติมจิตให้เข้มแข็ง"
โดย :
 
บทคัดย่อ ภาษาไทย

   การประเมินผลโครงการฝึกอบรมเยาวชนต้านภัยยาเสพติด "ค่ายเติมจิตให้เข้มแข็ง"
การวิจัยนี้เป็นการประเมินโครงการฝึกอบรมเยาวชนต้านภัยยาเสพติด "ค่ายเติมจิตให้เข้มแข็ง" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ประเมินความรู้เกี่ยวดกับสารเสพติดและทัศนคติต่อสารเสพติดของเยาวชนที่เข้ารับการอบรม 2)ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนกับพ่อแม่ก่อนการฝึกอบรมและหลังฝึดอบรมและ3)ศึกษาความคิดเห็นของเยาวชนและผู้ปกครองที่มีต่อโครงการค่ายเติมจิตให้เข้มแข็ง กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษามี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเยาวชนที่เข้ารับการอบรมตลอด 3 วัน มีจำนวน 69 คน เป็นชาย 29 คน หญิง 40 คน และกลุ่มผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการในวันที่ สาม จำนวน 56 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการให้เยาวชนตอบแบบสอบถาม ก่อนการอบรมให้สัมภาษณ์หลังการอบรมและตอบแบบสอบถามที่ส่งไปทางไปรษณีย์ หลังการอบรม 1 เดือนส่วนผู้ปกครองได้รับการสัมภาษณ์ในวันที่เข้าร่วมโครงการ
ผลการวิจัยที่สำคัญมีดังน้
1) ความรูเกี่ยวกับสารเสพติด คะแนนเฉลี่ยของความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดของเยาวชนค่อนข้างสูง เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการฝึกอบรมไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งในกล่มรวมและกล่มย่อยชาย และหญิง แต่พบว่า กลุ่มท่ได้คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยตั้งแต่ก่อนการอบรม มีคะแนนความรู้สูงขึ้น และการอบรมอย่างมีนัยสำคัญ
2) ทัศนคติต่อสารเสพคิด คะแนนเฉลี่ยของทัศนคติต่อสารเสพติดของเยาวชน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการฝึกอบรมไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยชายและหญิง
3)ความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนกับผู้ปกครอง คะแนนเฉลี่ยของความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนกับผู้ปกครองทั้ง 2 แบบคือ แบบรักสนับสนุนและแบบใช้เหตุผลอยู่ในระหว่างค่อนข้างมาก เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการฝึกอบรมแล้ว 1 เดือน ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มยอยชาย-หญิง และทั้งความสัมพันธ์แบบรักสนับสนุนและแบบใช้เหตุผล แต่เมื่อวิเคราะห์ในกลุ่มย่อยท่ได้รับความสัมพันธ์แบบรักสนับสนุน น้อย พบว่า คะแนนเฉลี่ย สูงขึ้น เมื่อผ่านการอบรมไปแล้ว 1เดือน น่าจะเป็นผลของการฝึกอบรมท่มีการอบรมผู้ปกครองในวันที่สามของการอบรม ช่วยให้ผู้ปกครองให้ความรักสนับสนุนแก่เยาวชนเพิ่มข้น
4) ความคิดเห็นของเยาวชนต่อโครงการ"ค่ายเติมจิตให้เข้มแข็ง" ระยะเวลาการอบรม 3 วัน เหมาะสมดีแล้ว เยาวชนได้รับความร้เกี่ยวกับยาเสพติด ช่วยป้องกันตนให้พ้นจากยาเสพติดและเสนอแนะให้ทำกิจกรรมนอกห้องประชุมสลับกับกิจกรรมในห้องประชุม
ข้อเสนแนะที่สำคัญมีดังนี้
1) การจัดการอบรมควรเน้นสร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อสารเสพติด โดยให้เยาวชนได้ อภิปราย เล่นสวนบทบาทและสรุปประเด็นสำคัญด้วยตนเอง
2) การอบรมผู้ปกครองควรเน้นการสร้างความสัมพันธ์แบบรักสนับสนุนและแบบใช้เหตุผลกับเยาวชน เพราะความสัมพันธ์ทั้งสองแบบนี้จะเป็นการสร้างภูมิกคุ้มกันยาเสพติดให้แก้เยาวชนได้