งานวิจัย : การศึกษาและสำรวจข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชนตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนที่มีการแพร่ระบาด
โดย :
 
บทคัดย่อ ภาษาไทย

   การศึกษาสำรวจข้อมูลหม่บ้าน/ชุมชน ครั้งที่ 2 ในปี 2544 ได้ข้อมูลสำคัญ ดังนี้ 1)ลักษณะกล่มตัวอย่าง จำนวน 8,422 คน ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรมีรายได้อย่ระหว่าง 1,000-5,000 บาท ต่อเดือน 2) ควรส่งเสริมให้ชาวบ้านมีความศรัทธาและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนามีส่วนช่วยลดปัญหายาเสพติดได้ 3) ปัญหาหนี้สิน ปัญหาความยากจน ปัญหาการว่างงาน ปัญหาการไปใช้แรงงานต่างถิ่นและปัญหาความร่วมมือในการป้องกันปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาสำคัญในหม่บ้าน 4) จำนวนครอบครัวที่ไปใช้แรงงานต่างถิ่น มี 1 -10 ครอบครัวต่อหม่บ้าน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการสำรวจ ปี 2540 5) ผ้ตอบรับร้ว่ามีผ้ติดยาเสพติดในหม่บ้านของตนเองถึงร้อยละ 71.00 ซึ่งลดลงจากการสำรวจในปี 2540 จำนวนผ้ติดยาเสพติดอย่ระหว่าง 1 - 20 คน ลดลงจากการสำรวจปี 2540 แต่มีผ้ติดยาเสพติดอายุต่ำกว่า 10 ปี ร้อยละ 2.0 ซึ่งผลจากการสำรวจ ปี 2540 ไม่มี กล่าวได้ว่าระดับความรุนแรงลดลง และยาบ้า เป็นยาเสพติดที่แพร่ระบาดมากที่สุด ซึ่งในการสำรวจปี 2540 กัญชาเป็นยาเสพติดที่แพร่ระบาดมากที่สุด 6) ผู้ตอบมีความเห็นว่า ครอบครัว ควรเป็นผู้รับผิดชอบปัญหายาเสพติดเป็นอันดับแรก และเห็นด้วยว่าปัญหายาเสพติดสามารถแก้ไขได้โดยชุมชน โดยมีวัดและโรงเรียนร่วมกับชุมชน แต่ในการสำรวจปี 2540 จะเน้นที่หน่วยงานราชการเป็นผู้รับผิดชอบ และ 7) ปัญหาที่มีความสัมพันธ์กับปัญหายาเสพติดในหม่บ้าน คือ ปัญหาการพนัน ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาสภาพแวดล้อมในหม่บ้าน และปัญหาความแตกแยกในหม่บ้าน