งานวิจัย : การศึกษาพัฒนาการเรียนรู้ด้านผลสัมฤธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความคงทนด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยวีธีสอนแบบสืบเสาะที่มีขั้นสรุปผลการทดลองแตกต่างกัน พ.ศ. 2531
โดย : รองศาสตราจารย์วิมล สำราญวานิช
 
บทคัดย่อ ภาษาไทย

   การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาพัฒนาการเรียนรู้ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาและความคงทนด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ระหว่างนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และต่ำที่เรียนโดยวิธีสอนแบบสืบเสาะที่มีขั้นสรุปผลการทดลองแตกต่างกัน
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2529 โรงเรียนสาธิตมัธยมคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 92 คนแบ่งเป็นนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนวิทยาศาสตร์สูงจำนวน 53 คน และนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนวิทยาศาสตร์ต่ำจำนวน 39 คน ซึ่งนักเรียนทั้ง 2 พวกนี้จะถูกสุ่มเข้ากลุ่มทดลอง 3 กลุ่มคือ
กลุ่มทดลองที่ 1 นักเรียนสรุปผลการทดลองเอง
กลุ่มทดลองที่ 2 นักเรียนกับครูช่วยกันสรุปผลการทดลอง
กลุ่มทดลองที่ 3 ครูสรุปผลการทดลองให้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี (1 ) คู่มือครู ,( แผนการสอน ) และแบบเรียนวิทยาศาสตร์ หัวเรื่อง การขนส่งและการสื่อสาร ( 2 ) แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และ ( 3 ) แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ผลการวิจัยพบว่าพัฒนาการเรียนรู้ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สูง ต่ำและระหว่างนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สูงและต่ำ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความคงทนด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สูง ต่ำและระหว่างนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สูงและต่ำแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05